prijava poreza 2015

 • View
  26

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

prijava poreza

Text of prijava poreza 2015

 • Godinja prijava poreza na dohodak

  Irena urica veljaa, 2015.

 • Presentation Name | All Rights Reserved 2

  Sadraj 1. Tko je obvezan predati godinju poreznu prijavu (GPP)? 2. Dohodak iz inozemstva to i kako 3. Tko nije obvezan predati godinju poreznu prijavu? 4. Mirovine 5. Pravila podnoenja godinje porezne prijave 6. Osobni odbitak 7. Uzdravani lanovi obitelji i djeca 8. Ostale napomene

 • Presentation Name | All Rights Reserved 3

  Tko je obvezan predati GPP? 1. Porezni obveznik koji je ostvario dohodak od nesamostalnog rada

  (plau, mirovinu) kod 2 ili vie poslodavaca istodobno u tijeku istog mjeseca poreznog razdoblja (kalendarska godina) bitna je iskoritenost osobnog odbitka za 12 mjeseci maksimalno npr. osoba radi 4 sata dnevno kod jednog poslodavca, a 4 sata

  dnevno kod drugog npr. osoba je promijenila posao tijekom mjeseca (do 15-tog kod

  jednog poslodavca, od 16-tog kod drugog), a obraun plae je uvijek u mjesecu za proli mjesec

  2. Porezni obveznik koji ostvaruje dohodak od samostalne djelatnosti i djelatnosti za koje se dohodak utvruje na temelju propisanih poslovnih knjiga obrtnik samostalna djelatnost slobodnog zanimanja djelatnost poljoprivrede i umarstva paualno oporezivanje prema rjeenju porezne uprave

 • Presentation Name | All Rights Reserved 4

  Tko je obvezan predati GPP? 3. Rezident lan posade broda u meunarodnoj plovidbi bez obzira na

  broj dana provedenih na brodu u meunarodnoj plovidbi ako je broj dana u meunarodnoj plovidbi vei ili jednak 183 >>

  nema obveze plaanja poreza 4. Porezni obveznik ako je Porezna uprava zatraila da naknadno plati

  porez na dohodak 5. Ako poslodavac, isplatitelj primitka ili sam porezni obveznik nije

  obraunao, obustavio i uplatio predujam poreza i prireza 6. Porezni obveznik koji je tijekom 2014. godine koristio uveanje

  osobnog odbitka za uzdravanog lana, a taj uzdravani lan je tijekom 2014. ostvario dohodak u iznosu veem od 11.000,00 kn

  7. Porezni obveznik rezident ako je oporezivi dohodak ostvario izravno iz inozemstva, ALI pod odreenim uvjetima ako predujmovi poreza nisu plaeni u RH i/ili su plaeni u manjem

  iznosu, ako postoji Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sukladno

  kojem se dohodak NE IZUZIMA

 • Presentation Name | All Rights Reserved 5

  Dohodak iz inozemstva Oporezivi dohodak iz inozemstva (l. 5. Zakona): od nesamostalnog rada (npr. plaa izaslanog radnika, mirovina) od samostalne djelatnosti (npr. obrt) od imovine i imovinskih prava (npr. iznajmljivanje nekretnine u drugoj

  dravi, isplata imovinskih prava iz druge drave, i sl.) od kapitala (npr. isplata dividende, kamata, i sl.) od osiguranja (npr. isplata/otkup polica ivotnog osiguranja) drugi dohodak - sve ostalo gore ne navedeno, a osobito

  autorske naknade ugovor o djelu primici lanova upravnih/nadzornih odbora naknade po tzv. freelance ugovorima

  usluge prevoenja, web dizajna, tumaenja zakona, unos i prijepis podataka, programiranje, viralni marketing, oglaavanje, grafiki dizajn

 • Presentation Name | All Rights Reserved 6

  Dohodak iz inozemstva Primjeri inozemnog dohotka: u oujku je rezident primio isplatu honorara iz Francuske u prosincu je osoba kao prevoditelj primila isplatu naknade iz SAD-a radnik je bio izaslan na rad u Maarsku u periodu od oujka do rujna austrijsko drutvo isplatilo je dividendu u svibnju

  Koje su zakonske obveze stjecatelja oporezivog primitka iz inozemstva? 1. Upisati se u sustav poreznih obveznika putem Obrasca RPO kao

  porezni obveznik koji prima dohodak iz inozemstva rok 8 dana 2. Predati Obrazac JOPPD u roku 8 dana od primitka dohotka iz

  inozemstva 3. Obraunati i uplatiti porez i prirez u roku 8 dana od dana naplate

  primitka (obraun se radi po srednjem teaju HNB-a na dan naplate)

  IZNIMNO

 • Presentation Name | All Rights Reserved 7

  Dohodak iz inozemstva Ako porezni obveznik rezident sukladno Ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji je u primjeni po osnovi primitka ostvarenog iz ili u inozemstvu u tijeku poreznog razdoblja predujam poreza na dohodak plaa u inozemstvu iz tog primitka: nije obvezan plaati predujam poreza na dohodak u tuzemstvu u roku od 8 dana od dana naplate primitka, obvezan je u tom sluaju podnijeti godinju poreznu prijavu osim ako RH sukladno Ugovoru nema pravo oporezivanja tog primitka (izuzima se temeljem Ugovora).

  Ako su ispunjeni navedeni uvjeti porezni obveznik je obvezan pisanim putem izvijestiti PU o obustavi plaanja predujma poreza na dohodak u tuzemstvu na vlastiti zahtjev.

 • Godinja porezna prijava | All Rights Reserved 8

  Obrazac zahtjev nije propisan,a sadri slijedee podatke: ope podatke o isplatitelju (OIB,

  adresa sjedita, odnosno prebivalita/ boravita), podatke o dravi u ili iz koje se primitak ostvaruje,

  izvor primitka (plaa, dividenda, honorar, itd.),

  poziv na ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja temeljem kojeg se trai osloboenje,

  ostale podatke. Na zahtjev PU rezident je obvezan dostaviti isprave kojima se dokazuje pravo na porezno osloboenje (npr. potvrde o uplaenom porezu u zemlji izaslanja).

  Dohodak iz inozemstva Irena urica OIB: 11111111111 Ilica 11, Zagreb

  Porezna uprava Podruni ured Zagreb Ispostava rnomerec

  PREDMET: Obavijest o obustavi plaanja predujma poreza na dohodak Sukladno lanku 2. stavcima 4. i 5. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13 i 157/14) dostavljam ovu obavijest o obustavi plaanja predujma poreza na dohodak po osnovi isplate dividende u iznosu 10.000,00 kuna. Porez na dohodak uplaen je u Republici Austriji, sukladno lanku 10. Ugovora izmeu Republike Hrvatske i Republike Austrije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu (Narodne novine, Meunarodni ugovori' br. 3/01). Zagreb, 3. kolovoza 2014. Irena urica

 • Presentation Name | All Rights Reserved 9

  Dohodak iz inozemstva Proces donoenja odluke o obvezi podnoenja godinje porezne prijave

  Utvrditi:

  1. Vrstu dohotka

  2. Dravu izvora

  3. Da li je plaen porez u dravi izvora (ino)

  Uplaen porez u

  zemlji izvora

  RH ima potpisan Ugovor

  Uplaen porez u RH u roku 8 dana

  Nema obveze podnoenja GPP

  - dobrovoljno!

  Nije uplaen porez predan Zahtjev

  Propisano IZUZIMANJE

  Nema obveze podnoenja

  GPP dobrovoljno!

  Propisano URAUNAVANJE

  Obveza podnoenja

  GPP

  RH nema potpisan Ugovor

  Obveza plaanja

  poreza u RH

  Nema obveze podnoenja

  GPP- dobrovoljno

  Nije uplaen porez u

  zemlji izvora

  Uplaen porez u RH u roku 8 dana

  Nema obveze podnoenja GPP -

  dobrovoljno!

  Nije uplaen porez u RH =

  prekraj!!

  Obveza podnoenja GPP

 • Presentation Name | All Rights Reserved 10

  Dohodak iz inozemstva DRAVA

  Predujam plaen u inozemstvu

  Albanija uraunavanje Armenija uraunavanje Austrija uraunavanje Azerbajdan uraunavanje Belgija izuzimanje Bjelorusija uraunavanje BiH uraunavanje Bugarska uraunavanje Crna Gora uraunavanje eka uraunavanje ile uraunavanje Danska uraunavanje Estonija izuzimanje Finska uraunavanje Francuska izuzimanje Grka uraunavanje

  DRAVA Predujam plaen u

  inozemstvu

  Gruzija uraunavanje Indonezija uraunavanje Irska uraunavanje Iran uraunavanje Island uraunavanje Italija uraunavanje Izrael uraunavanje Jordan uraunavanje JAR uraunavanje Kanada uraunavanje Katar uraunavanje Kina uraunavanje Koreja izuzimanje Kuvajt uraunavanje Latvija izuzimanje Litva izuzimanje

 • Presentation Name | All Rights Reserved 11

  Dohodak iz inozemstva DRAVA

  Predujam plaen u inozemstvu

  Maarska uraunavanje Malta uraunavanje

  Makedonija uraunavanje Malezija uraunavanje Maroko uraunavanje

  Mauricijus uraunavanje Moldova uraunavanje

  Nizozemska uraunavanje Norveka izuzimanje Njemaka izuzimanje

  Oman uraunavanje Poljska uraunavanje

  Rumunjska uraunavanje Rusija uraunavanje

  San Marino uraunavanje Sirija uraunavanje

  DRAVA Predujam plaen u

  inozemstvu Slovaka uraunavanje Slovenija uraunavanje Srbija uraunavanje panjolska uraunavanje

  vedska izuzimanje vicarska uraunavanje

  Turska uraunavanje Ukrajina uraunavanje Ujedinjeno Kraljevstvo

  izuzimanje

 • Presentation Name | All Rights Reserved 12

  Dobrovoljno podnoenje GPP Dobrovoljno podnoenje GPP i dohodak iz inozemstva!

  Pojanjenje metode izuzimanja s progresijom za dohodak izuzet od oporezivanja prema meunarodnom ugovoru drava rezidentnosti (RH) ne oporezuje primitak koji se prema

  Ugovoru moe oporezivati u dravi izvora (npr. plaa iz Njemake) zbog dobrovoljnog podnoenja GPP rezident e biti obvezan u

  prijavi iskazati i dohodak koji je prema Ugovoru oporeziv samo u inozemstvu

  izraunava se prosjena porezna stopa koja se primjenjuje samo na oporezivi dohodak (dohodak iz inozemstva se izuzima)

  CILJ: kada porezni obveznik dobrovoljno podnese GPP, na dohodak ostvaren u RH i u inozemstvu koji RH ima pravo oporezivati, primijenit e se vea porezna stopa

 • Presentation Name | All Rights Reserved 13

  Dohodak iz inozemstva Primjer dividenda iz Austrije Porezni obveznik ima u vlasnitvu dionice drutva iz Austrije. Dionice nose pravo na isplatu dividende te je poreznom obvezniku u oujku 2014. godine isplaena dividenda u iznosu 1.200 pri emu je ustegnuto i plaeno 300 poreza.

  U GPP porezni obveznik navodi zemlju izvora dohotka, vrstu dohotka, iznos uplaenog poreza u Austriji.