Principals Propostes

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Programa electoral de la CUP de Vilanova i la Geltrú a les eleccions municipals 2015 | Governem-nos

Text of Principals Propostes

 • Gover

  nem-nos

  ELECCIONSMUNICIPALS 2015

  Principalspropostes

  PER TRANSFORMAR VILANOVA I LA GELTR

 • 12345

  Els 5 motors del canvi a Vilanova i la GeltrLa CUP hem redoblat els esforos per congurar un programa electoral obert, participat i transformador. La nostra proposta poltica ha rebut aportacions de moltes persones i collectius: hem fet debats oberts, hem habilitat un portal web per fer propostes i aportacions online, i hem enviat a totes les bsties de la ciutat fulletons per a traslladar-nos pro-postes a urnes installades a la xarxa de centres cvics.

  Fruit daquest treball, proposem una bateria de propostes i mesures vertebrada en cinc eixos, cinc motors dun canvi profund en les poltiques pbliques a la ciutat que reverteixin la situaci actual, capgirin les priori-tats de lAjuntament i posin tot el potencial de les institucions municipals al servei de vilanovins i vilanovines.

  Leconomia, lurbanisme, la cultura i lAjuntament, al servei de la gent

  s hora de bolcar lAjuntament i les seves estructures a les prioritats socials i blindar els nostres drets. Tot i les limitacions competencials i la llosa del deute, hem de vertebrar les poltiques pbliques i accions necessries per revertir lactual situaci econmica i social. Difcilment podrem fer grans inversions, per estem obligades a posar tot lengra-natge municipal a treballar per activar el teixit productiu local i comarcal. Necessitem enfortir-nos com a comunitat, i aix passa necessriament per omplir els pisos buits, per recuperar el control municipal dels princi-pals serveis pblics, per defensar i posar en valor la natura que ens envolta, o per redoblar el suport al teixit associatiu i cultural com a element de cohesi i dinamitzaci de la ciutat.

  La CUP presentem una proposta poltica que t com a centre de gravetat ser amos del nostre propi futur. Parlem de sobirania, denfortir la demo-crcia i lespai com, de posar leconomia, la cultura, lurbanisme, lhabi-tatge i lAjuntament al servei de la gent.

  s hora de no cedir, de no delegar, de prendre conscincia, dempode-rar-nos. s hora de governar-nos.

 • Coordinaci i suport municipal actiu a totes les lluites pels drets socials i bsicsLAjuntament, en la denici i coordinaci de les seves accions i poltiques pbliques, ha de treballar colze a colze amb els collectius que ho fan a peu de carrer per garantir els drets ms bsics de la ciutadania. I all on les compe-tncies municipals no arribin, ha de donar tot el suport poltic, econmic i de recursos humans possible per fer front a les seves reivindicacions i necessi-tats. Les prioritats de lAjuntament les ha de marcar la gent i les seves neces-sitats.

  Creaci dun menjador social i refor del banc daliments municipalLa crisi ha posat en risc un dret tan elemental com el duna alimentaci digna. LAjuntament no pot restar passiu i ha dhabilitar totes les eines possibles per garantir que cap persona no passi gana a la ciutat. Per aix ens cal crear un menjador social digne i redoblar els esforos per fer del Banc dAliments una iniciativa ecient i eca.

  Bateria de mesures per a lactivaci dels pisos buits de la ciutatLhabitatge s un dret bsic que cal garantir i per aix s imprescindible acti-var els ms de 2.000 pisos buits a Vilanova. Entre moltes altres mesures, cal detectar-los, fomentar-ne la rehabilitaci a canvi dun lloguer just, penalitzar el fet de mantenir-los buits durant anys o incrementar la pressi als bancs perqu els treguin al mercat de lloguer.

  Impuls i enfortiment del Casal de Dones Fa uns mesos que es va inaugurar el Casal de Dones. Des de la CUP creiem que s una eina totalment necessria per empoderar les dones, per compartir, per debatre i enfortir-se collectivament. El Casal s un embri que pot donar molts fruits per avanar i assolir duna vegada per totes la igualtat de gnere que el patriarcat nega i vulnera a diari. LAjuntament ha de donar-hi tot el suport, impuls i facilitats per respectant-ne sempre lautogesti.

 • Diversificaci del turisme i transformaci del Mol de Mar en un albergLa promoci turstica de la ciutat no es pot limitar a res i a un sol producte gastronmic. Hem de posar en valor la cultura, lentorn, lesport, la gastronomia i les platges. Tamb cal unicar esforos amb la resta de municipis de la co-marca i el Peneds. Dins daquesta estratgia, el Mol de Mar s un espai privi-legiat que ha desdevenir un alberg de referncia als Pasos Catalans.

  Impuls del sector primari i creaci de la certificaci Garraf Km0La pagesia i la pesca sn sectors estratgics si volem avanar cap a la sobira-nia alimentria, per salut i per economia. Shan de crear instruments de colla-boraci i suport entre institucions i productors per incrementar el seu dinamis-me i potencialitats. La creaci de la marca Garraf Km0 per als productes co-marcals s una de les mesures per ajudar a dinamitzar el sector.

  Impulsar la creaci duna Cooperativa de Crdit i Estalvi a VilanovaLestalvi existent ha de possibilitar que el crdit flueixi a les iniciatives de leco-nomia productiva. Cal trencar progressivament amb les lgiques de la gran banca i institucions nanceres i apostar per eines i mecanismes que, progressi-vament, facin possible que des del mateix territori es nancin i senforteixin projectes locals i productius. Cal analitzar les possibilitats, estudiar-les, no-drir-se dexperincies de les cooperatives de crdit i estalvi existents, i posar tot lengranatge municipal a treballar per fer-les possibles a la ciutat i la comarca.

  Municipalitzaci progressiva dels principals serveis pblicsEls principals serveis pblics no haurien de ser objecte de negoci. Actualment resten a mans de les empreses del gran capital transnacional com Sacyr o Ferrovial a travs de les seves lials CESPA (jardineria) o Valoriza (brossa i neteja viria). Empreses que gestionen la neteja dels equipaments, lenllumenat, la seguretat dels edicis municipals i un llarg etctera, i que senduen un per-centatge de beneci industrial, imposen condicions de precarietat a la plantilla, i gestionen centenars de municipis alhora. A ms, no exercim un control demo-crtic sobre les seves decisions i paguem un IVA pels contractes que ens po-drem estalviar. Municipalitzaci s sobirania, millors condicions laborals, con-trol democrtic, millor gesti de proximitat i tamb estalvi de diner pblic.

 • Auditoria del deute com a pas previ a la seva renegociaci o no pagamentLAjuntament t un deute enorme. La ciutadania tenim dret a saber per qu devem, a qui devem i quant devem. Cal analitzar en profunditat les causes i conseqncies daquest deute. A partir de llavors, hem de renegociar uns ter-minis raonables que no ens ofeguin i preguntar-nos quina part daquest deute s illegtim i si lhem o no de pagar.

  Obertura i descentralitzaci de lAjuntamentEl govern ha dobeir constantment el mandat de la ciutadania. Les poltiques pbliques han danar de la m de les necessitats i voluntats de la gent; per aix cal millorar laccs a la informaci i vertebrar processos de participaci real i directa. A ms, les estructures de lAjuntament shan dapropar als barris, aprotant la xarxa de centres cvics com a punts on poder fer gestions i tr-mits.

  Celebraci de consultes vinculants per a les principals decisions municipalsDemocrcia no s votar cada quatre anys unes llistes tancades a les quals ho deleguem tot. Democrcia s prendre la paraula, s participaci i, sobretot, decidir. Les principals decisions poltiques seran sotmeses a consulta vincu-lant.

  Deixar de pagar lloguers per a dependncies municipalss fonamental estalviar i dedicar els esforos econmics a les prioritats polti-ques i socials. LAjuntament no es pot permetre pagar milers deuros de lloguer per a ledici del carrer Llanza, on subica la regidoria durbanisme i habitatge o lempresa pblica VNG Aparcaments. Hem de reubicar aquesta regidoria urgentment i acabar dhabilitar ledici dels antics jutjats, annex a lAjunta-ment. Tamb proposem deixar de pagar els lloguers que paguem per a les dependncies de la Policia Nacional espanyola.

 • Aturar lEixample Nord i renegociar dels convenis de la Platja LlargaEn lactual context demogrc, urbanstic, dhabitatges buits i dincertesa econmica, desenvolupar un sector de 106 hectrees s una barbaritat del tot irresponsable. Cal renegociar els convenis amb lIncasl per conservar la Platja Llarga i aparcar el debat de lEixample Nord per quan la ciutat ho ne-cessiti, quan hagi omplert tots els barris a mig construir i hagi omplert tots els pisos buits.

  Salvar lOrtoll com el darrer gran pulm verd Lurbanisme i la gesti del territori han destar al servei de la gent i no de lespeculaci i la construcci sense sentit. LOrtoll juga un paper important en la nostra qualitat de vida i el gaudi de lentorn natural, per aix lhem de preservar, canviar-ne la qualicaci urbanstica i posar en valor els seus camins i racons.

  Activaci dels solars i espais buits del municipiA la ciutat hi ha desenes de solars i espais buits fruit del desastre immobilia-ri. Des de lAjuntament sha darribar a acords amb els propietaris respectius per convertir-los en actius per al municipi, ja siguin espais desbarjo, prcti-ca de lesport, agricultura urbana, per passejar animals de companyia, etc.

  Instauraci progressiva del model de recollida de residus Porta a PortaUn major comproms amb el medi implica prevenir la generaci de residus, reduir i reutilitzar tant com puguem. A partir daqu, hem de fer el possible per reciclar la major part dels residus que generem. Vilanova t unes xifres ben pobres i el model de recollida selectiva Porta a Porta signica un gran salt endavant: ms i millor reciclatge, ms llocs de treball, menys mecanitza-ci, i ms conscienciaci collectiva.

 • Ampliaci dels usos de lespai La SalaLa Sala t un potencial enorme que ara actualment resta desaprotat. Ha de continuar acollint exposicions i mostres dart contemporani, per tamb ha dacollir molte