of 16 /16
LES PROPOSTES DIDÀCTIQUES Albert Garcia i Iglesias Març 2012 ari TAC- Primària Santa Coloma de Gramanet (Barcelona)

Les propostes didactiques

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Les propostes didactiques

Page 1: Les propostes didactiques

LES PROPOSTES DIDÀCTIQUES

Albert Garcia i IglesiasMarç 2012

Seminari TAC- Primària Santa Coloma de Gramanet (Barcelona)

Page 2: Les propostes didactiques

QUALSEVOL proposta didàctica, ha de complir una sèrie de condicions/característiques per a ser considerada vàlida (bona, competencial)

1- CONTEXTUALITZACIÓ• en l'entorn personal i social de l'alumne• situat en l'espai i el temps (del més proper al més llunya)

2- IMPLICACIÓ• emocional• coneixements previs• interessos alumne• intel·ligències múltiples/estils d'aprenentatge/capacitats• punts forts/febles

Característiques Proposta didàcticaExtret de “de mestr@ a mestr@” de Carme Barba

Page 3: Les propostes didactiques

4- CREACIÓ D’UN PRODUCTE (resolució d’un problema/Dur a terme un projecte/realització d’una tasca/creació d’un producte,..)

3- COOPERACIÓ• Interdependència positiva• interacció cara a cara• responsabilitat individual• desenvolupament habilitats socials• rols d'experts• avaluació autèntica

Característiques Proposta didàctica

Page 4: Les propostes didactiques

6- PROGRESSIÓ • de més proper a més llunyà (en el temps)• de més local a més global (espai)• de més senzill a més complex (conceptes)

7- AVALUACIÓ• autèntica• integrada• rúbriques, port-folis...

Característiques Proposta didàctica

5- PLANIFICACIÓ• del temps• organització de l'espai• utilització de materials i eines TIC

Page 5: Les propostes didactiques

9- APLICACIÓ• a un context real• en situacions diferents o més complexes

10- JUSTIFICACIÓ• curricular• pedagògica• social• competencial

8- REFLEXIÓSíntesiConclusióre programació ( feed-bak)

Característiques Proposta didàctica

Page 6: Les propostes didactiques

resposta prefixada, repetitiva, l’únic objectiu de la qual és comprovar l’ adquisició del contingut

producció rellevant, que està immersa en la pràctica social i mira a l’adquisició de competència.

resposta diferenciada, varietat: s’adreça al comportament i acció de l’alumnat.

Tasca

Activitat

Exercici

Proposta didàctica: elements

Page 7: Les propostes didactiques

Proposta didàctica: Tipus

Resolució d’un problema

Realització d’una tascaDur a terme un projecte

Creació d’un producte

De recerca guiadaDe treball cooperatiu

Treballar amb Fonts (TAF)

Creació de Viatges Virtuals

Page 8: Les propostes didactiques

Una seqüència didàctica és un cicle d’ensenyament

format per una successió d’activitats que desemboquen

en un producte final.

Seqüència didàctica

Comporta normalmententre 5 i 15 mòdulsd’activitats individuals icol·lectives

acuradamentplanificades i

adaptadesa cada situació

educativa.

Page 9: Les propostes didactiques

Seqüència didàctica

“Una seqüència didàctica s’inscriu en un projecte general (...) que té un sentit per als alumnes i que comporta una sèrie articulada d’exercicis col·lectius i individuals d’observació, de manipulació i de producció. Suposa la delimitació d’objectius d’aprenentatge limitats (...) i una articulació sistemàtica dels elements ensenyats”

(Dolz, Rosa i Schneuwly, 1899)

Page 10: Les propostes didactiques

Seqüència didàctica: fases

Fase 1 : Coneixements previs/anàlisi problemaFase 2: Rebre informacióFase 3 : Estructurar, transformarFase 4: Aplicar (Productes)

Suport a les fases didàctiques

Exemple seqüència didàctica

Page 11: Les propostes didactiques

No he d’oblidar mai que els meus alumnes han de treballar les 8 COMPETÈNCIES BÀSIQUES del currículum

Definició tasca: elements

Tampoc puc oblidar que els meus alumnes han de treballar totes les INTEL·LIGÈNCIES MULTIPLES

Page 12: Les propostes didactiques

Crear un ambient agradable i distès a l'aula Veure a cada alumne com "únic" Organitzar l'aula perquè els alumnes i les alumnes puguin interactuar Donar protagonisme a l'alumnat Oferir orientacions, pautes i bons models Proposar tasques variades, sense una única solució Cercar diferents moments de treball a l'aula (individual, en parelles, petit grup, gran grup)

Definició tasca: característiques

Perquè els meus alumnes siguin competents i puguin desenvolupar les seves diferents intel·ligències he de...

Page 13: Les propostes didactiques

Una tasca és qualsevol acció intencionada que un individu considera necessària per aconseguir un resultat concret pel que fa a la resolució d'un problema, el compliment d'una obligació o la consecució d'un objectiu. Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües

El plantejament d'una situació que es pogués donar a la vida real.

La posada en marxa de coneixements, habilitats i actituds per a la seva resolució.

Ha d'incloure

Tasca: definició

Page 14: Les propostes didactiques

Situació problema

Context

Producte

Activitats

Tasca: definició

Un projecte pot tenir una o més tasques

Les tasques donen sentit a les activitats d’aula.

Page 15: Les propostes didactiques

Productes escrits Productes presentats Productes tecnològics

Productes en altres suports

- Carta

- Narració

- Informe

- Poema

- Pamflet

- Biografia

- Autobiografia

- Assaig...

- Guió per a una pel·lícula

- Crítica sobre un llibre

- Resumen

- Esquema

- Díptic

-Enquesta/qüestionari

- Pòster...

- Ponència

- Debat

- Obra de teatre

- Cançó/lletra

- Peça musical

- Informe oral

- Recreació dramàtica

- Discussió

- Ball

-Exposició de productes

-Presentació de diapositives

- lloc Web

- Webquest

- Blog

- Wiki

- Aplicacions de la web 2.0 per poder fer:

Història digital

Còmics

Pòsters,

Eixos cronológicos,

Murals

Vídeos

Arxuis de veu

- Presentació de diapositives

- Dibuix

-Quadre

- Escultura

- Collage

- Mapa

- Àlbum de fotos

- Història oral, ...

Tasca: exemple de productes finals

Page 16: Les propostes didactiques

Tasca: exemples

presentació, en castellà, de les possibilitats de les tasques educatives

d’ANA BASTERRA COSSÍO

presentació, en castellà, de les possibilitats de les tasques educatives

d’ANA BASTERRA COSSÍO