PSK 4254 - Pipe Class E25H3A for Pressure Purposes. Austenitic-ferritic Stainless CrNiMo-steel

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PSK 4254 - Pipe Class E25H3A for Pressure Purposes. Austenitic-ferritic Stainless CrNiMo-steel

Text of PSK 4254 - Pipe Class E25H3A for Pressure Purposes. Austenitic-ferritic Stainless CrNiMo-steel

 • PSK Standardisointi STANDARDI PSK 4254 PSK Standards Association E25H3A COPYRIGHT: PSK Standardisointiyhdistys ry 2009-04-16 1 (16)

  MYYNTI: PSK Standardisointiyhdistys ry, PUH. (09) 72 880 880 WWW-OSOITE: www.psk-standardisointi.fi, SHKPOSTI psk@psk-standardisointi.fi

  PUTKILUOKKA E25H3A PAINELAITEKYTTN. AUSTENIITTIS-FERRIITTINEN RUOSTUMATON CrNiMo-TERS Pipe class E25H3A for pressure purposes. Austenitic-ferritic stainless CrNiMo-steel

  Ristiriitatapauksissa ptee suomenkielinen teksti. In the case of a conflict the Finnish text shall prevail.

  Sisllys 1 Soveltamisala 2 Viittaukset 3 Materiaalit 4 Mitat 5 Putkiluokan sallitut kyttpaineet ja lmptilat Opastavia tietoja O.1 Laskentaperusteet O.2 Nimikkeen muodostaminen O.3 Putkiluokan tunnus

  Contents 1 Scope 2 References 3 Materials 4 Dimensions 5 The allowable operating pressures and tem-

  peratures Information for guidance O.1 Calculation criteria O.2 Forming of designation O.3 Identification of the pipe class

  1 SOVELTAMISALA

  1 SCOPE

  Tss standardissa esitetn putkiluokkaan E25H3A kuuluvien painelaitekyttn tarkoitettujen putkien ja putkenosien materiaalit, mitat ja putki-luokan paineenkestvyys. Tmn putkiluokan suu-rin sallittu paine on 25 bar lmptilassa 20 C ja suurin sallittu lmptila 250 C.

  This standard specifies the materials and dimen-sions of the pipes and fittings belonging to the pipe class E25H3A, as well as the pressure rating of the pipe class. In this pipe class the allowable pres-sure at temperature 20 C is 25 bar and the maxi-mum allowable temperature 250 C.

  Putkiluokkien mrittely on esitetty standardissa PSK 4201 ja lisksi standardeissa SFS-EN 13480-25 on mritelty muita putkiston suunnittelussa ja valmistuksessa huomioon otettavia vaatimuksia.

  The definition of the pipe classes is introduced in standard PSK 4201. Additional requirements to be taken into account in piping design and manufac-turing are defined in standard SFS-EN 13480 parts 25.

  2 VIITTAUKSET

  2 REFERENCES

  PSK 4201 Putkiluokat. Mrittely. 2007

  PSK 4201 Pipe classes. Definition. 2007

  SFS-EN 1092-1 Laipat ja laippaliitokset. Pyret laipat putkille, venttiileille, yhteille ja varusteille, PN-mitoitetut. Osa 1: Terksiset laipat. 2007

  SFS-EN 1092-1 Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated - Part 1: Steel flanges. 2007

  SFS-EN 1514-1 Flanges and their joints. Di-mensions of gaskets for PN-designated flanges. Part 1: Non-metallic flat gaskets with or without inserts. 1997

  SFS-EN 1514-1 Flanges and their joints. Dimen-sions of gaskets for PN-designated flanges. Part 1: Non-metallic flat gaskets with or without inserts. 1997

  SFS-EN 10025-2 Kuumavalssatut rakenneterk-set. Osa 2: Seostamattomat rakenneterkset. Tek-niset toimitusehdot. 2004

  SFS-EN 10025-2 Hot rolled products of struc-tural steels. Part 2: Technical delivery conditions for non-alloy structural steels. 2004

  SFS-EN 10028-2 Painelaiteterkset. Levytuotteet. Osa 2: Kuumalujat seostamattomat ja seosterk-set. 2009

  SFS-EN 10028-2 Flat products made of steels for pressure purposes. Part 2: Non-alloy and alloy steels with specified elevated temperature proper-ties. 2009

 • PSK Standardisointi PSK 4254 E25H3A 2 (16) SFS-EN 10028-7 Painelaiteterkset. Levytuotteet. Osa 7: Ruostumattomat terkset. 2007

  SFS-EN 10028-7 Flat products made of steels for pressure purposes. Part 7: Stainless steels. 2007

  SFS-EN 10204 Metallituotteiden ainestodistuk-set. 2004

  SFS-EN 10204 Metallic products. Types of inspec-tion documents. 2004

  SFS-EN 10217-7 Hitsatut painelaitetersputket. Tekniset toimitusehdot. Osa 7: Ruostumattomat tersputket. 2005

  SFS-EN 10217-7 Welded steel tubes for pressure purposes. Technical delivery conditions. Part 7: Stainless steel tubes 2005

  SFS-EN 10222-5 Painelaiteterkset. Takeet. Osa 5: Martensiittiset, austeniittiset ja austeniittis-ferriittiset ruostumattomat terkset. 2000

  SFS-EN 10222-5 Steel forgings for pressure purposes. Part 5: Martensitic, austenitic and aus-tenitic-ferritic stainless steels. 2000

  SFS-EN 10241 Steel threaded pipe fittings. 2000

  SFS-EN 10241 Steel threaded pipe fittings. 2000

  SFS-EN 10253-4 Pittishitsattavat putkenosat. Osa 4: Toimituserkohtaisesti tarkastettavat aus-teniittiset ja austeniittis-ferriittiset (duplex) terkset. 2008

  SFS-EN 10253-4 Butt-welding pipe fittings-Part 4: Wrought austenitic and austenitic-ferritic (duplex) stainless steels with specific inspection require-ments. 2008

  SFS-EN 10272 Painelaiteterkset. Ruostumat-tomat terstangot. 2007

  SFS-EN 10272 Stainless steel bars for pres-sure purposes. 2007

  SFS-EN 13480-2 Metalliset teollisuusputkistot. Osa 2: Materiaalit. 2002

  SFS-EN 13480-2 Metallic industrial piping. Part 2: Materials. 2002

  SFS-EN 13480-3 Metallic industrial piping. Part 3: Design and calculation. 2002

  SFS-EN 13480-3 Metallic industrial piping. Part 3: Design and calculation. 2002

  SFS-EN 13480-3 + A1 Metalliset teollisuusputkis-tot. Osa 3: Suunnittelu ja laskenta. 2006

  SFS-EN 13480-3 + A1 Metallic industrial piping. Part 3: Design and calculation. 2006

  SFS-EN 13480-3/A2 Metallic industrial piping. Part 3: Design and calculation. 2007

  SFS-EN 13480-3/A2 Metallic industrial piping. Part 3: Design and calculation. 2007

  SFS-EN 13480-4 Metalliset teollisuusputkistot. Osa 4: Valmistus ja asennus. 2002

  SFS-EN 13480-4 Metallic industrial piping. Part 4: Fabrication and installation. 2002

  SFS-EN 13480-5 Metalliset teollisuusputkistot. Osa 5: Tarkastus ja testaus. 2002

  SFS-EN 13480-5 Metallic industrial piping. Part 5: Inspection and testing. 2002

  SFS-EN 20898-2 Kiinnityselinten lujuusominai-suudet. Osa 2: Mutterit. Metrinen kierre. 1994

  SFS-EN 20898-2 Mechanical properties of fasten-ers. Part 2: Nuts with specified proof load values. Coarse thread. 1994

  SFS-EN ISO 898-1 Kiinnityselimien lujuusomi-naisuudet. Seostamattomat ja seosterkset. Osa 1: Ruuvit ja vaarnaruuvit. 2000

  SFS-EN ISO 898-1 Mechanical properties of fas-teners made of carbon steel and alloy steel. Part 1: Bolts, screws and studs. 2000

  SFS-EN ISO 4014 Hexagon head bolts. Product grades A and B. 2001

  SFS-EN ISO 4014 Hexagon head bolts. Product grades A and B. 2001

  SFS-EN ISO 4032 Hexagon nuts, style 1. Product grades A and B. 2001

  SFS-EN ISO 4032 Hexagon nuts, style 1. Product grades A and B. 2001

  SFS-EN ISO 7089 Plain washers. Normal series. Product grades A. 2001

  SFS-EN ISO 7089 Plain washers. Normal series. Product grade A. 2001

 • PSK Standardisointi PSK 4254 E25H3A 3 (16) 3 MATERIAALIT

  3 MATERIALS

  Thn putkiluokkaan kuuluvien DN 10DN 800 putkien materiaali on austeniittis-ferriittinen ruos-tumaton ters 1.4462 (X2CrNiMoN 22-5-3) SFS-EN 10217-7.

  The material of pipes DN 10 ... DN 800 belonging to this pipe class is austenitic-ferritic steel 1.4462 (X2CrNiMoN 22-5-3) SFS-EN 10217-7.

  Kyrien, kartioiden, T-putkien, ptyjen ja putki-kaulusten materiaali on austeniittis-ferriittinen ruos-tumaton ters 1.4462 (X2CrNiMoN 22-5-3), SFS-EN 10253-4.

  The material of elbows, reducers, tees, caps and collars is austenitic-ferritic steel 1.4462 (X2CrNiMoN 22-5-3), SFS-EN 10253-4.

  Muiden putkiluokkaan kuuluvien osien materiaalit on esitetty taulukossa 3.

  The materials of other components belonging to this pipe class are specified in Table 3.

  Tm standardi esitt mitat putkille ja putken osil-le perustuen yhdenmukaistettuihin EN-standardeihin, joissa hitsausliitoksen lujuuskertoi-mena on 1,0. Nimelliskoot DN 450 on kuitenkin tarkistettu mys kytten lujuuskerrointa 0,7. Mikli kytetn lujuuskerrointa 0,7, on otettava huomi-oon, ett materiaalien osalta ei saa viitata tss standardissa esitettyihin viitestandardeihin. Tllin tulee noudattaa PED-luokissa I...III (KTMp 938/1999) olennaisia turvallisuusvaatimuksia ja esitt perusteet materiaalien hyvksyttvyydelle (esim. SFS-EN 10028-7 mukainen materiaali on hyvksyttviss ilman erityisarviointia). Lisksi vaaditaan selvitykset hitsausmenetelmien, hitsaaji-en ja hitsausoperaattorien ptevinnist ja hyvk-synnst sek lisksi luokassa III selvitykset NDT -tarkastajien hyvksynnst.

  This standard presents dimensions for pipes and pipe fittings based on harmonized EN-standards according to which the weld joint coefficient is 1,0. However nominal sizes DN 450 have been checked using joint coefficient of 0,7. In case joint coefficient 0,7 is used it shall be taken into account that no reference to referenced material standard presented in this standard is allowed. In that case essential safety requirements shall be followed in PED categories IIII (KTMp 938/1999) and a justi-fication for material acceptability demonstrated (for example the material according to SFS-EN 10028-7 is acceptable without particular material ap-praisal). Additionally qualification documents and acceptance of welding methods, welders and weld-ing operators as well as qualification and accep-tance of NDT-inspectors in category III are re-quired.

  Putkille, putkenosille ja laipoille vaaditaan standar-din SFS-EN 10204 mukainen ainestodistus 3.1, mist tulee ilmet, ett materiaalin valmistajalla on Euroopan yhteisn sijoittuneen toimivaltaisen eli-men sertifioima laatujrjestelm, joka kattaa kysei-sen materiaalityypin valmistamisen. Muiden putki-luokkaan kuuluvien komponenttien ainestodistus-vaatimukset on esitetty taulukossa 3.

  Material certificate 3.1 according to standard SFS-EN 10204 is required for pipes, fittings and flanges. The certificate shall demonstrate that the manufacturer of the material has a quality sy