QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG KINH DOANH

Embed Size (px)

Text of QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG KINH DOANH

 • 01

  QUY TC NG X TRONG KINH DOANH

  Lam Theo Tn Ch Hanh ng, Hiu Ro Quy Tc ng X

 • 02

  Trch nhim u tin ca chng ti l i vi cc bc s, y t, bnh nhn, cc bc cha m v tt c nhng ai s dng sn phm v dch v ca chng ti. tha mn nhu cu ca khch, tt c nhng g chng ti lm u c cht lng cao. Chng ti phi c gng gim chi ph duy tr gi c thch hp. n t hng ca khch hng phi lun c phc v chnh xc v kp thi. Cc nh cung cp v phn phi ca chng ti lun c c hi kim li nhun tha ng.

  Chng ti c trch nhim i vi nhn vin ca chng ti, nam cng nh n, nhng ngi lm vic vi chng ti trn khp th gii. Mi ngi lun c xem l mt nhn v. Chng ti lun tn trng nhn cch v cng nhn s cng hin ca h. Ai cng phi cm thy c yn tm trong cng vic ca mnh. Lng bng phi cng bng v hp l, iu kin lm vic phi sch s, ngn np v an ton. Chng ti lun nh gip nhn vin hon thnh trch nhim gia nh. Nhn vin lun cm thy c t do kin ngh v than phin. Phi c c hi cng bng v tuyn dng, pht trin v hon thin cho nhng ngi c kh nng. Chng ti phi cung cp nhng ngi qun l ti nng, v hnh ng ca h phi cng bng v cao p.

  Chng ti c trch nhim vi x hi ni m chng ti ang sng v lm vic cng nh i vi cng ng th gii. Chng ti phi l nhng cng dn tt ng h nhng vic lm tt v t thin, chu ng thu hp l. Chng ti lun khuyn khch vic hon thin x hi, vic gio dc v y t tt hn. Chng ti phi bo qun tt nhng ti sn m chng ti c c quyn s dng, bo v mi trng v ti nguyn thin nhin.

  Trch nhim cui cng ca chng ti l i vi nhng c ng ca chng ti. Kinh doanh phi em li li nhun tha ng. Chng ti phi th nghim nhng t tng mi. Nghin cu lun c thc hin, chng trnh sng to lun c pht trin v nhng sai lm phi tr gi. My mc mi lun c mua, trang thit b mi lun c cung cp v cc sn phm mi lun c a ra. Phi c d tr dnh cho nhng lc kh khn. Khi chng ti hot ng theo Tn ch ny, cc c ng ca chng ti s thu li thun tha ng.

  TN CH CA CHNG TI

 • 03

  Mi ngy, cc sn phm v dch v ca chng ta c tc ng ln cuc sng ca mt ty ngi trn ton th gii i vi ta y khng ch l mt c quyn ln, m con l mt trch nhim ln. Phm vi hot ng ton cu ca Cng Ty chng ta khng ch l minh chng cho cht lng cao lun c khch hng ky vng Johnson & Johnson, m con cho thy nim tin ln lao m khch hng t vo mi n v kinh doanh ca chng ta.

  L cng ty ln nht th gii trong lnh vc chm sc sc khe, chng ta v ang xy dng nim tin qua hn mt th ky nay. Chnh cc gi tr Tn Ch Hnh ng gip nh hng cng vic quan trng m chng ta ang thc hin, xc nh trch nhim u tin ca chng ta i vi cc bc s, y t v bnh nhn, vi nhng ngi cha, ngi m v tt c nhng ai s dng cc sn phm v dch v ca chng ta.

  Nu Tn Ch Hnh ng l chic la bn, th Quy Tc ng X Trong Kinh Doanh ca chng ta chnh l bn ch ng.

  Quy Tc ng X Trong Kinh Doanh ca chng ta m bo rng chng ta lun duy tr tiu chun cao i vi bn thn v cch thc chng ta hot ng kinh doanh. Quy Tc ng X ra cc yu cu v o c kinh doanh v lm nn tng xy dng cc chnh sch, quy trnh v ng li ca Cng Ty chng ta, l nhng hng dn b sung cc hnh vi ca chng ta ng nh ky vng.

  Hnh ng, li ni v hnh vi ca chng ta u quan trng. Bt k chng ta sng u, lm cng vic g, khi chng ta lm iu ng ni cch khc, khi chng ta hnh ng vi s lim chnh cao nht chng ta lm theo cc gi tr ca Tn Ch Hnh ng v th hin rng chng ta thc s quan tm n nhng ngi chng ta phc v v tn trng nhng ngi chng ta cng cng tc.

  Ta t ho c lnh o mt cng ty c b dy lch s hot ng kinh doanh vi cc tiu chun o c cao, bao gm vic gip nhn vin ca chng ta lun lm nhng g ng n. Ta ngh cc bn t tm hiu Quy Tc ng X Trong Kinh Doanh ca Johnson & Johnson v dng lm ch dn cho cng vic hng ngy ca mnh. Trong mt th gii ngy cng phc tp, tt c chng ta phi lun ch li ni v hnh ng ca mnh th hin hnh vi ng n.

  Cm n cc bn lm tron trch nhim ca mnh trong vic thc hin cc gi tr ca Tn Ch Hnh ng v thc hin y cc ngha v theo Quy Tc ng X Trong Kinh Doanh. Lun gn lin vi nhau, cc ti liu ny l cc cng c hu hiu gip mi chng ta vi t cch l nhn vin ca Johnson & Johnson xy dng ng hng tch cc phc v tt hn na tt c cc i tc chnh ca chng ta.

  Alex Gorsky Ch tch HQT & Tng Gim c iu Hnh

  Th t Alex Gorsky

  Tn Chi CUA CHUNG TA, Gia Tri CUA CHUNG TA, ng X CUA CHUNG TA

 • 04

  i X Cng Bng Vi Nhn Vin .......................................................................................................... 16 ngha iu ny, v sao iu ny quan trng, cch thc chng ta thc hin iu ny ................................................................................................................................................... 18

  Thu hut nhn lc ............................................................................................................................................................................................................................... 19

  Chng phn bit i x va ngn chn quy ri ................................................................................................................................... 19

  Mi trng lam vic an toan va lanh manh ................................................................................................................................................. 19

  S dung phng tin truyn thng xa hi ................................................................................................................................................... 20

  Danh sach kim tra cac trach nhim cua ban ........................................................................................................................................... 20

  Lim Chnh v Tai Chnh va Bao V Tai San cua Chung Ta ................... 21 ngha iu ny, v sao iu ny quan trng, cch thc chng ta thc hin iu ny ................................................................................................................................................... 23

  Tnh Chnh Xac cua cac h s Cng Ty va bao cao ra cng chung .............................................................................. 24

  S dung tai san cua Cng Ty ............................................................................................................................................................................................. 25

  S hu tr tu va thng tin kinh doanh bao mt ................................................................................................................................... 25

  Tn trong cac b mt thng mai va thng tin bao mt ............................................................................................................ 26

  Tun thu lut chng khoan va giao dich ni gian ................................................................................................................................. 26

  Danh muc cac trach nhim cua ban ..................................................................................................................................................................... 26

  Xung t Li ch ................................................................................................................................................................................................ 27 ngha iu ny, v sao iu ny quan trng, cch thc chng ta thc hin iu ny ................................................................................................................................................... 29

  Khi nao xay ra xung t li ch? ................................................................................................................................................................................. 30

  Qua tng, chiu ai, lu tru, i lai va cac loai hnh co gia tri khac ................................................................................... 30

  Cac khoan u t ca nhn, cac giao dich va li ch kinh doanh bn ngoai Cng Ty .............................32

  Cac thanh vin gia nh va cac mi quan h ca nhn thn thit .....................................................................................33

  Tham gia ban giam c hoc hi ng quan tri ngoai Cng Ty ..................................................................................... 34

  Gii thiu ...................................................................................................................................................................................................................................... 05Quy Tc ng X Trong Kinh Doanh ca Johnson & Johnson l g? ...................................................... 05

  V sao chng ta c Quy Tc ng X v v sao chng ta phi tun th? ......................................... 05

  Ai phi tun th Quy Tc ng X? .................................................................................................................................................................... 06

  Chng ta xin t vn v hng dn v Quy Tc ng X u? .................................................................... 07

  Trch nhim ca mi nhn vin ............................................................................................................................................................................ 08

  Trch nhim ca mi qun l...................................................................................................................................................................................... 08

  Cach Thc Chung Ta Hoat ng Kinh Doanh ............................................ 09 ngha iu ny, v sao iu ny quan trng, cch thc chng ta thc hin iu ny .................................................................................................................................................. 11

  Nghia vu cua mi nhn vin ................................................................................................................................................................................................12

  Phat trin, ph duyt, san xut, ban va tip thi cac san phm thuc, thit bi y t, dung cu chn oan, hang tiu dung va dich vu ....................................................