Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku ?· Razvodna postrojenja Obrada sig u telek Radio i TV tehnika Senzori i aktuatori Procesna merna tehnika 16.06. Teorija sistema Teorija sistema Obrada audio signala

Embed Size (px)

Text of Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku ?· Razvodna postrojenja Obrada sig u telek Radio...

 • 1

  Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku kolske 2014/2015. godine

  /smer I Strukovne studije II godina III godina datum 11.06. Elektrotehniki materijali i komponente

  Engleski jezik Ultrazvuna tehnika

  12.06. Multimedijalna prezentacija 15.06. Digitalne tehnike telekomunikacija Zatita informacija 16.06. Digitalna obrada slik

  Sistemi za vodjenje EM talasa Multimedijalni komunikacioni sistemi

  17.06. Elektrina-elektron. merenja

  Objek. orjent. programiranje irokopojasne mree za pristup Osnovi fotografije

  18.06. Fizika Tehnika akustika

  19.06. 22.06. Komunikacione tehnike Principi telefonije 23.06. Elektrine maine

  Mehatronika Alati za multimedije

  24.06. Kola za ob. signala Digitalna elektronika Radio i TV prijemnici

  25.06. Osnovi elektrotehnike Digitalna obrada signala 26.06. Televizijska produkcija 27.06. Programiranje Telekomunikacije 29.06. 30.06. Upravljanje procesima 01.07. Matematika WEB dizajn 02.07. Elektronika 03.07. Audio i video sistemi 04.07. Prenos i distribucija elekt energije

  Raunarske komunikacije Stru praksa/Timski projekat

  06.07. Raunarstvo i informatika Automatsko upravljanje Studijska audiotehnika

 • 2

  Osnovne akademske studije smer/ I godina R - II godina T- II godina US - II godina EEN - II godina EMT- II godina EKM - II godina datum 11.06. Laboratorijski praktikum-

  Elektronske komponente Didaktika

  Dokimologija Elektrotehniki

  materijali

  12.06. Drutvo i odrivi razvoj Poslovne komunikacije

  Algoritmi i programiranje-kolokvijum

  Metodika nastavnog rada Inenjerska podagogija Pedagoka psihologija

  Mikrokontroleri i programiranje

  Fotografija Popuprovodnike komponente

  15.06. Laboratorijski praktikum- Algoritmi i programiranje

  Programski jezici Senzori, pretvarai i aktuatori OO tehnike proj. sistema

  Osnovi kv. i statisti.fizike

  16.06. Matematika II-kolokvijum Osnovi mikrotalasne tehnike Osnovi optike 17.06. Laboratorijski praktikum-

  Elektrotehnike II Objek. orjent. programiranje

  Metrolog. el. Velina

  Metrolog. el. velina Elekt. i el. merenja Metrolog. el. velina

  18.06. Fizika Osnovi telekomunikacija Signali i sistemi Signali i sistemi 19.06. Elektromehaniko

  pretvaranje energije

  20.06. Arhitekt.i org.raunar Distrib i ind mree kolokvijum

  Analogna elektronika

  Projektovanje materijala za elektroniku

  22.06. Osnovi elektrotehnika II Komponente za telekomunikacije

  Modeliranje i sim. dinamikih sistema

  Modeliranje i sim. dinamikih sistema

  Projektovanje el. kola

  Komponente za telekomunikacije

  23.06. Log. Projektovanje Elektrina kola i signali Elektrina kola Elektrina kola 24.06. Osnovi elektrotehnike I Digitalna elektronika

  Digitalna elektronika Digitalna elektronika Elektrine instalacije Digitalna elektronika Materijali za elektroniku

  25.06. Digitalna obrada signala

  26.06. Diskrtna matematika Operaciona istraivanja Merenja u elektroenergetici

  27.06. Algoritmi i programiranje Teorija telekomunikacija Tran.i ma. jed. struje

  Telekomunikacije Telekomunikacije

  29.06. Distrib i ind mree 30.06. Raunarski sistemi Raunarski sistemi 01.07. Matematika I Linearni SAU 02.07. Elektronske komponente Osnovi elektronike Osnovi elektronike Osnovi elektronike Osnovi elektronike Osnovi elektronike 03.07. Strukture podataka

  Elektromagnetika-odabrana poglavlja

  04.07. Matematika II Matematiki metodi u raunarstvu

  Matematika IV Matematiki metodi Prenos el. energije

  Statistika i verovatnoa

  06.07. Uvod u raunarstvo Baze podataka Matematika III Matematika III Matematika III Matematika III Matematika III

 • 3

  smer/ RI - III godina T- III godina US - III godina EEN - III godina EMT- III godina EKM -III godina datum 11.06. Engleski jezik I

  Engleski jezik II Engleski jezik I

  Engleski jezik II Engleski jezik I

  Engleski jezik II Engleski jezik I Engleski jezik II

  Engleski jezik I Engleski jezik II

  12.06. Ra mree i interfejs 15.06. WEB programiranje

  Detekcija signala u umu Senzori i pretvarai Proj.digital.integri.

  tehnike Multi. Komunikacije

  Senzori i pretvarai

  16.06. Osnovna analiza signala i sistema

  Modulacione tehnike Rf elektronika Elektromehaniko

  pretvaranje energije

  Elektroenergetska kablovska tehnika

  Obrada audio signala RF elektronika

  Projektovanje tampanih ploa

  17.06. Peragoko-psih.didaktiko meh.discipline

  Ob. Orjen. Projektovanje

  Obrada signala u telekomunikacijama Objektno orjentisano

  programiranje

  Merenje neelekt. veliina Objektno orjentisano

  programiranje

  Mikroarhitekture Optoelektronika

  18.06. Elektronska merenja

  Elektroakustika

  Elektronska merenja Elektronska merenja

  Mikroprocesarka tehnika

  Statistike metode kontrole kvaliteta

  19.06. Optike komunikacije

  Optimalno upravljanje Arhitekture dig. sistema

  Analogna mikroelektronika

  22.06. Telekomunikacioni softver Solarne komponente i sistemi

  Maine naizm. Struje Proj. el. sistema Digitalna integr. kola

  23.06. Sistemi baza podataka

  Kablovski i optiki kom. sistemi

  Komercijalni soft za sim. din.sistema

  Mehatronika

  Dijagnostika i monitoring el.ma.

  TV sistemi Alati za multimedije

  Digitalna mikroelektronika

  24.06. Telekomunikacioni sistemi I

  Nelinearni SAU Stud.audio i video

  tehnika Novi materijali i

  tehnologije 25.06. Mikrora.sistemi Digitalne telekomunikacije I Mikrora.sistemi Elektroen.komponente 26.06. Raunarske mree Statistika teorija telekomu.

  Teorija informacija Programabilni logiki

  kontroleri Programabilni logiki

  kontroleri

  27.06. Telekomunikacije Telekomunikacije Multimedijalni

  sistemi

  29.06. Kodovanje i kompresija podataka

  Informacioni sistemi Kvalitet el. Energije Tehnika i primena lasera

  30.06. Softversko ininjerstvo Upravljanje procesima Upravljanje procesima Pouzd. mikroel. kompon. 01.07. Telekomunikacione mree Osnovi energetske

  elektronike Osnovi energetske

  elektronike Osnovi energetske

  elektronike Tehnologija mikrosistema

  02.07. Interakcija-ovek raunar Beini kom. Sistemi Digitalni SAU Digitalni SAU 03.07. Operativni sistemi Operativni sistemi Elektromagnetika MEMS komponente 04.07. Vetaka inteligencija Mikrotalasna tehnika

  Raunarske komunikacije Elektroen. postrojenja

  06.07. Automatsko upravljanje Baze podataka Digitalne telekomunikacije II

  SAU Baze podataka

  Automatsko upravljanje Struna praksa/Timski projekat

  Struna praksa/Timski projekat

 • 4

  smer/ Datum R IV godina T- IV godina US IV godina EEN - IV godina EMT- IV godina EKM IV godina 11.06. Engleski jezik I

  Engleski jezik II Ultrazvuna tehnika

  12.06. Socijalni i pravni aspekti informatike

  Radiodifuzni sistemi I tehnologije

  Mikrokontroleri Komunik. Kola i sistemi

  Projektovanje VLSI Autoelektronika

  Mikrokontroleri i programiranje

  Projektovanje VLSI

  15.06. Zatita informacija Zatita informacija Identifikacija sistema Uzemljivai-kolokvijum Tehnika obrade signala 16.06. Optike mree

  Mobilni kom.sistemi Izvori za napajanje

  Izvori za napajanje

  Digitalna obrada slik

  Izvori za napajanje Programiranje

  indust.kontrolera

  Modelovanje i sim.mikroel.kom. i kola

  17.06. Objektno orjentisano programiranje

  18.06. Metodi I sistemi za obradu signala

  Komunikaciona akustika Satelitski komunikacioni

  sistemi

  Tehnika konverzije

  Upravljanje distrib. mreama

  Kamera i montaa Med. Elektronski sistemi

  Tehnika konverzije

  Proj. i sim.mikroel. komponenata

  19.06. Specijalne el. Maine

  Tehnika i dijagnostika el. kola i sistema

  Intel. Kom. Snage

  20.06. Inteligentni informacioni sisteni

  Komutacija i rutiranje Inenjerska etika

  Uzemljivai Tehnika prenosa slike Sist. Za rad u rea.

  Vremenu

  22.06. Modelovanje i simulacija telekom. Sistema

  Proj. an. Integ. Kola Internet i Web tehnologije

  Solarne komponente i sistemi

  23.06. Multimedijalni raunarski sistemi

  Optimalni linearni sistemi Raunarski merno-inf. Sistemi u industriji

  Ind. Sist.za mer. I kont Kodov. i komp.Pod.

  Dozimetrija i dozimetri

  24.06. Raunarska grafika Antene i prostiranje Merenja u telekomunikac

  Sistemi za akviziciju podataka

  Sist.za akviz. Podataka Antene i prostiranje Raunarska grafika

  Komponente i kola snage

  25.06. Projektovanje raunarskih mrea

  Kodovanje Termovizija Sistemi za uprav i nadzor u industriji

  Obnovljivi izvori energije Termovizija

  Obnovljivi izvori energije

  26.06. Projektovanje ra. Hardvera

  irokopojasne mree za pristup

  Dinamika meh. I maina

  Projektovanje elektromotornih pogona

  Konkurentno programiranje

  TV produkcija

  Laserska elektronika

  29.06. Pretraivanje informacija Feding i smetnje u mob. Video komunikacije

  Analiza elektroenerg mrea-kolokvijum

  Embeded sistemi

  30.06. Programski prevodioci Uvod u robotiku Distrib. proizv. El. enerije Elektronika u medicini Medicinska fizika 01.07. Napredne baze podataka Satelitska i kab. Televizija Projektovanje SAU Elektrane Ekonomija odrive

  proizvodnje

  02.07. Mobilni sistemi i servisi irokopojasne telekomunikacije

  Elektromo