of 18 /18
1 Svetlana Borojevid - Certifikovani praktičar Rekonektivnog isceljivanja Studio SANUS / tel: 063-8325-161 / www.studiosanus.co.rs REKONEKTIVNO ISCELJIVANJE Rekonektivno isceljivanje i rekonekcija se baziraju isključivo na radu sa rekonektivnom frekvencijom.. Ona se razlikuje od svih do sada poznatih energija jer u sebi nosi Svetlosnu informaciju . Bududi da je ona primarna u sebi nosi neku vrstu „više inteligencije“ ili „višljeg znanja“, zbog čega nije mogude voljno je usmeravati ka određenom cilju ili određenoj vrsti bolesti. Ona sama određuje tok, vreme i način ispoljavanja, a praktičar rekonekcije (terapeut) je samo katalizator ili posrednik koji je inicira. Praktičar je nužan da bi se uspostavila skladna veza i jedinstvo između rekonektivne frekvencije, njega samog i klijenta. Zapravo, do isceljenja dolazi u jedinstvenom trojstvu sva tri učesnika, gde svako ima svoju posebnu ulogu. Rekonektivno isceljivanje je jedinstveno i revolucionarno. Jedinstveno je jer utiče na DNK , a revolucionarno jer pomera granice ljudskog saznanja i iskustva. Rađene su studije koje su ispitivale uticaj i na ljudski i na biljni DNK i utvrđeno je da se oštedeni DNK isceljivanjem vrada u prvobitno stanje, struktura mu se "preporodi". Do isceljenja može dodi gotovo trenutno, u toku nekoliko sekundi, ili u toku same seanse. Osoba može biti svesna isceljenja odmah kada do njega dođe, ili neposredno nakon seanse, kada ustane sa stola ili pak u toku razgovora sa praktičarem. Nekada se znaci isceljivanja mogu ispoljiti tek nakon nekoliko dana ili meseci od seanse. Ponekad se oni nikada i ne ispolje u vidljivom obliku, ili osoba nije ni svesna da je nešto što se dogodilo posledica rekonektivnog isceljivanja. Postoje slučajevi kada uopšte ne dođe do isceljenja ali se odnos osobe prema bolesti promeni višestruko, od prihvatanja bolesti kao deo određenog procesa koji mora da se odigra, do potpune, uvek pozitivne, promene osobe koja nosi teret te bolesti. A može se desiti da osoba nije ni svesna isceljenja jer se ono nije dogodilo onako kako je ona to očekivala. Postoje slučajevi kada posle tretmana rekonektivnog isceljivanja osoba pronađe lek na drugom mestu, koje je najpogodnije za nju. Ono što je potrebno znati je da de rekonektivna frekvencija uvek uraditi ono što je tog trenutka najbolje za nas. Dr. Erik Perl kaže: ''Ako imate srede, vaše iscelenje de dodi u obliku kakav očekujete. A ako zaista imate srede, vaše iscelenje de dodi u obliku o kakvom niste ni sanjali, onakvom kakav je Univerzum planirao za vas. "

REKONEKTIVNO ISCELJIVANJE - studiosanus.co.rsstudiosanus.co.rs/wp-content/uploads/rekonekcija-iz-mog-ugla.pdf · 3 Svetlana orojevid - ertifikovani praktičar Rekonektivnog isceljivanja

 • Author
  hathien

 • View
  224

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of REKONEKTIVNO ISCELJIVANJE -...

 • 1 Svetlana Borojevid - Certifikovani praktiar Rekonektivnog isceljivanja Studio SANUS / tel: 063-8325-161 / www.studiosanus.co.rs

  REKONEKTIVNO ISCELJIVANJE

  Rekonektivno isceljivanje i rekonekcija se baziraju iskljuivo na radu sa rekonektivnom frekvencijom.. Ona se

  razlikuje od svih do sada poznatih energija jer u sebi nosi Svetlosnu informaciju . Bududi da je ona primarna u sebi nosi

  neku vrstu vie inteligencije ili viljeg znanja, zbog ega nije mogude voljno je usmeravati ka odreenom cilju ili

  odreenoj vrsti bolesti. Ona sama odreuje tok, vreme i nain ispoljavanja, a praktiar rekonekcije (terapeut) je samo

  katalizator ili posrednik koji je inicira. Praktiar je nuan da bi se uspostavila skladna veza i jedinstvo izmeu

  rekonektivne frekvencije, njega samog i klijenta. Zapravo, do isceljenja dolazi u jedinstvenom trojstvu sva tri uesnika,

  gde svako ima svoju posebnu ulogu.

  Rekonektivno isceljivanje je jedinstveno i revolucionarno. Jedinstveno je jer utie na DNK , a revolucionarno jer

  pomera granice ljudskog saznanja i iskustva. Raene su studije koje su ispitivale uticaj i na ljudski i na biljni DNK i

  utvreno je da se otedeni DNK isceljivanjem vrada u prvobitno stanje, struktura mu se "preporodi".

  Do isceljenja moe dodi gotovo trenutno, u toku nekoliko sekundi, ili u toku same seanse. Osoba moe biti

  svesna isceljenja odmah kada do njega doe, ili neposredno nakon seanse, kada ustane sa stola ili pak u toku razgovora

  sa praktiarem. Nekada se znaci isceljivanja mogu ispoljiti tek nakon nekoliko dana ili meseci od seanse. Ponekad se oni

  nikada i ne ispolje u vidljivom obliku, ili osoba nije ni svesna da je neto to se dogodilo posledica rekonektivnog

  isceljivanja. Postoje sluajevi kada uopte ne doe do isceljenja ali se odnos osobe prema bolesti promeni viestruko, od

  prihvatanja bolesti kao deo odreenog procesa koji mora da se odigra, do potpune, uvek pozitivne, promene osobe koja

  nosi teret te bolesti. A moe se desiti da osoba nije ni svesna isceljenja jer se ono nije dogodilo onako kako je ona to

  oekivala. Postoje sluajevi kada posle tretmana rekonektivnog isceljivanja osoba pronae lek na drugom mestu, koje je

  najpogodnije za nju. Ono to je potrebno znati je da de rekonektivna frekvencija uvek uraditi ono to je tog trenutka

  najbolje za nas. Dr. Erik Perl kae:

  ''Ako imate srede, vae iscelenje de dodi u obliku kakav oekujete. A ako zaista imate srede, vae iscelenje de dodi

  u obliku o kakvom niste ni sanjali, onakvom kakav je Univerzum planirao za vas. "

 • 2 Svetlana Borojevid - Certifikovani praktiar Rekonektivnog isceljivanja Studio SANUS / tel: 063-8325-161 / www.studiosanus.co.rs

  U toku seanse rekonektivnog isceljivanja, osobe mogu videti boje, osetiti mirise ili uti zvuke koji nisu iz naeg

  fizikog sveta. Mogu videti ljude, predele ili doiveti neto to nije prisutno u ovoj dimenziji. Mogu osetiti izrazitu

  toplotu ili hladnodu, ili istovremeno i jedno i drugo, ili osetiti razna strujanja u odreenim delovima tela. Moe dodi do

  nevoljnih pokretanja raznih delova tela. Nisu retki ni nastupi euforije, smeha i radosti. Iskustva su veoma razliita, ali su

  sva uvek prijatna. Moe se desiti da osoba ne doivi ili ne oseti nita, i to je sasvim u redu, jer kad doemo u

  komunikaciju sa rekonektivnom frekvencijom u svim delovima naeg bida se budi sedanje na ljubav, zdravlje, ravnoteu,

  radost i obilje koje su prirodno stanje naeg bida. Rekonektivna frekvencija pobuuje nau prirodnu inteligenciju koja

  nas isceljuje. Ulazimo u proces u kojem nas univerzumska inteligencija podseda na to da smo deo nje i da smo sposobni

  isceliti sami sebe, i taj proces se vie nikada ne zavrava.

  LINA REKONEKCIJA

  Rekonekcija nije samo leenje. Svi smo koncentrisani na izleenje zato to je ono najoiglednije. Rekonekcija (ili

  Lina rekonekcija) se radi jednom u ivotu i ogleda se u omogudavanju osvedivanja osnovnog linog potencijala i

  talenta.

  Rekonekcija nas podseda ko smo i vrada nas u prirodno, zdravo stanje. Rekonekcija je, zapravo, vie od

  isceljivanja, to je naa evolucija, sveobuhvatni proces ponovnog povezivanja sa univerzumom kroz spektar svetlosti i

  informacija, a to je sve potkrepljeno najnovijim teorijama iz oblasti kvantne fizike.

  Sa ime se, ustvari, mi rekonektujemo?

  Sa sveukupnodu naeg bida, sa svetlodu, naoj svesti doputamo da se vrati u prirodnu ravnoteu. Danas se zna

  da je mogude leenje svetlodu i informacijama, jer je nauka dola do saznanja o postojanju polja nulte take

  neogranienog polja svih mogudnosti. Kada je naa svest u kontaktu sa tim poljem, ako smo svesni toga, isceljenje dolazi.

  Lina rekonekcija je postupak kojim se ponovo povezuju telesni energetski meridijani osobe (aksiotonalne linije)

  sa mreom linija planete Zemlje i Kosmosa. Naime, svako telo ima sopstveni skup energetskih linija i taaka koje imaju

  ulogu nae veze sa univerzumom kao kanal za prenos energije, svetlosti i informacija izmeu velikog i malog,

  makrokosmosa i mikrokosmosa, univerzuma i oveanstva.

  Rekonektivna energija ponovo povezuje sve nivoe u oveku, ostvarujudi tako unutranju harmoniju i jedinstvo sa

  univerzumom. Poput logovanja na internet, ovek se povezuje sa sveobuhvatnom inteligencijom ivota koja iz beskraja

  svojih mogudnosti bira one informacije i energije koje najvie odgovaraju datom oveku i svakom njegovom problemu.

  Linom rekonekcijom se oslobaamo strahova i osedaja krivice, umesto da se konfrontiramo, postajemo

  kreativniji, stiemo sposobnost boljeg izbora pri odluivanju, stiemo vedu sposobnost da darujemo i primimo ljubav, u

  stanju smo da uivamo u sadanjem trenutku a takoe se balansira endokrilni sistem koji kontrolie metabolizam.

  Rekonekcija je specifian process, u smislu tretmana, koji se odvija u dva uzastopna dana, ili u razmaku ne

  vedem od 48 sati. Pri ovom procesu de vae meridijalne (aksiotolanlne) linije i DNK lanci biti stimulisani da se ponovo

  poveu sa energetskim meridijanima planete, zvezda, Univerzuma.

  Ovaj proces nas pribliava naem optimalnom genetskom kodu i povedava nae potencijale. On esto izazove

  velike promene i napredak u ivotu pojedinca i njegovom optem zdravlju:

 • 3 Svetlana Borojevid - Certifikovani praktiar Rekonektivnog isceljivanja Studio SANUS / tel: 063-8325-161 / www.studiosanus.co.rs

  Oni koji su proli kroz svoju Rekonekciju navode sledede:

  Povedanje energije, vitalnosti i snage

  idenje negativnih emocionalnih i mentalnih obrazaca

  Duboka oputenost i mir

  Osedaj prisutnosti u njima samima (kao da su ukljueni)

  Osedaj prisutnosti s drugima

  Osedaj pojaane intuitivnosti i jasnode

  Gubitak patnje

  Osedaj vede povezanosti na nivou srca

  Pojaana percepcija (posebno vizuelna i sluna)

  Dublji osedaj svrhovitosti

  Osedaj da se ivi ovde i sada

  Osedaj da se uzdiete se na mentalnom, duhovnom,emotivnom i fizikom novu na vilje energetske frekvencije

  Rekonekcija ima mod usklaivanja, balansiranja i podmlaivanja naih meridijana. Isto tako se smatra da

  uspostavlja njihovu permanentnu aktivaciju, kao i aktivaciju 12 lanaca DNK-a, ujedno ih reintegriudi i povezujudi s

  paralelnim ravnima postojanja. Rekonekcija je novi poetak, ali ne i kraj; svi smo mi deo procesa koji je u toku.

  Priprema za Rekonekciju

  Sesije se rade u oputajudem ambijentu i energetski istom prostoru.

  Odeda: Obucite komotnu odedu. Za vreme sesije dete leati na leima, izuveni.

  Mirisi: Pre sesije izbegavajte parfeme i upotrebu kozmetikih preparata koji imaju miris.

  Nakit: Za Rekonekciju i Rekonektivno isceljivanje moete da zadrite nakit ako je udoban.

 • 4 Svetlana Borojevid - Certifikovani praktiar Rekonektivnog isceljivanja Studio SANUS / tel: 063-8325-161 / www.studiosanus.co.rs

  ini dobro, i nadaj se dobrom oduvek je bila moja deviza.

  Oduvek me je bolela nepravda i uvek sam bila tamo gde treba nekome pomodi. Prevelika ljubav prema ljudima i

  moja nesposobnost da ih krivim i optuujem mnogo puta u ivotu me dovelo do tekih i beznadenih situacija to me je

  prisilio da ponirem u sebe, u veito preispitivanje sebe u potrazi za svrhom i smislom ivota. Vrlo rano sam otkrila

  postojanje drugih dimenzija to me dovodilo do dubokih strahova ali i traganjem za realnim objanjenjem. Istananim

  ulima uvek sam mogla da osetim svakog oveka i situaciju ali mi je trebalo etiri decenije ivota da steknem znanje kako

  da koristim svoje sposobnosti. Trebalo je rasvetliti mnoge zablude i prestati sa preuzimanjem tuih nevolja na sebe.

  Dopustiti svakom oveku da ivi svoje lekcije, ali mu pomodi da postane svetan, povezan sa sobom i svojim

  sposobnostima. Na mom putu najvie mi je pomogao Reiki, a potpuno povezivanje, prizemljenje i svest o sebi i svojoj

  svrsishodnosti donela mi je Lina Rekonekcija. Voena sopstvenim iskustvom sa punim poverenjem svima preporuujem

  Reiki i Rekonekciju, metode koje sada koristim u svom radu. Moja misija je da ljudima pribliim spoznanju o tome ko su i

  da postanu svesni da su sposobni da upravljaju tokovima svog ivota. Zakoni Univerzuma postoje. Vrlo su jednostavni i

  primenljivi. Upravo nam Rekonekcija pomae u njihovom otkrivanju, razumevanju i povezivanju sa svojim unutranjim

  bidem, svojom duom.

  Zahvalna sam svojim klijentima ne samo zato to mi omoguduju da radim ono to volim, i u ta verujem, ved su i

  sami ivi primer da je zaista sve mogude.

  Zahvalna sam na svemu!

  Svetlana Borojevi

 • 5 Svetlana Borojevid - Certifikovani praktiar Rekonektivnog isceljivanja Studio SANUS / tel: 063-8325-161 / www.studiosanus.co.rs

  Neka najee postavljena pitanja:

  - ta je Rekonekcija? Da li je to neka masaa? - Rekonekcija je masaa za duu. Dovodi nas u stanje oputanja na

  nekom dubljem nivou . Regenerie nas, okrepljuje

  - ta vi to ustvari meni radite? - Rekonekcija vas povezuje sa vaim unutranjim bidem. Sa vama samima.

  Postajete svesniji sebe. Lake i bolje komunicirate sami sa sobom. To vas dovodi u fokus. Bre donosite odluke, lake

  shvatate ta vam se deava. Vidite iri plan . Kako vi to radite? Da li je to neka masaa? - Ne. Ja vas ak ni ne dodirujem.

  Jedina slinost sa masaom je to to leite na krevetu za masau. Ja svoje ruke polaem u vae energetsko polje. Mnogi

  ljudi ipak osete kao da ih dodirujem. Deavalo se ak i da otvore oi da provere pa se iznenade kada vide koliko su mi

  ruke udaljene. Neki osedaju toplotu. Vedina ljudi odmah zaspi. To se deava zbog izloenosti visokim frekvencijama.

  Rekonekcija vam nikada nede uraditi nita za ta niste spremni. Spavanjem se titi va nervni sistem. Rekonekcija trajno

  ostaje sa vama i polako rastete zajedno tako da ne dolazi do otedenja nervnog sistema. Polagano se spremate za vilje

  vibracije.

  - Od kojih bolesti ta metoda lei? - Rekonekcija je u stvari samoisteliteljska metoda. Vi sami sebe leite i to je

  ono najbolje jer to ostaje trajno sa vama, a da pri tome ne morate nita da uite ili radite. Sve je u naoj svesti. Kako u

  vama raste vibracija postajete spontano svesni svega. ak i bolesti. Odjednom vam bude jasno ta to treba da uradite za

  sebe. Postanete svesni kako i kada sami sebe blokirate. Isceljenja se deavaju. Razliitom brzinom jer to ved zavisi od vas

  samih. Nekima treba manje ili vie vremena da promene svoj nain razmiljanja i prihvatanje. I sve je to u redu. Svako

  napreduje ba onako kako je njemu potrebno. Ne treba brzati i preskakati stepenice.

  - ta mi Rekonekcija donosi u mom svakodnevnom ivotu? - Puno sluajnosti. Mnogo situacija kada ste ba o

  neemu razmiljali a sluajno dobijete odgovor. Deavade se da sluajno ujete neiji razgovor dok stojite u redu ispred

  nekog altera koji de biti inicijalna kapsula , ili de vas podsetiti na neto, ili de pokrenuti lavinu informacija ... u svakom

  sluaju vi de te dobiti svoj odgovor. To se sve deava prirodno i spontano, tako normalno da nedete ni povezati sa

  Rekonekcijom.

  - Da, ali ta mogu da dobijem u svom svakodnevnom ivotu? - Primera je mnogo. To mogu da izgledaju kao

  beznaajne sitnice. Ulazite u bilo koju dravnu instituciji i vidite da na alteru koji vem treba ima samo jedna osoba koja

  upravo zavrava svoj posao, i radosni te to ne morate da ekate. Ako vozite hvata vas zeleni talas, sa lakodom nalazite

  parking, jer ba kada vi nailazite neko se se isparkirava. Ljudi su oko vas ljubazniji, susretljivi i uvek vam neko pomogne.

  Sitnica je mnogo. Jednostavno vam sve ide na ruku.

  - Da li du se obogatiti? - Pre svega de te shvatiti da nikada nedete propasti. Novac je energija kao i sve drugo. Od

  vaeg mentalnog sklopa, oekivanja, strahova, odricanja zavisi koliko de te biti otvoreni za te energije, a koliko de te ih

  blokirati. Ali postajete svesni sebe i naina na koji se blokirate pa taj novac izostane. Uide te svaki dan o sebi, pa i novcu.

  Neprimetno de se menjati va odnos prema novcu. Kako menjate svoj nain razmiljanja i shvatate kako ta funkcionie

  tako dete i prihvatit energiju novca i nadi se u njenom sreditu. Brzina zavisi od brzine vae spoznaje.

  - Da li imate neki dokaz da Rekonekcija deluje? - Iskreno ja ne osedam potrebu da bilo kome ta dokazujem ili

  da nekoga u neto ubeujem. Ja sam osetila ta Rekonekcija radi. Usklaena je sa zakonima Univerzuma i naprosto je

  sve jasno, ali ba u ovom trenutku dok itam pitanje i piem odgovor ujem u vestima da je stigla vakcina koja lei rak

  pluda. Setim se gospoe koja je u julu 2014te godine bila na Rekonekciji. Imala je galopirajudi rak pluda. Najgori oblik

  kako kae ona. Znam da ona i dan danas ide redovno na posao, a eto i vakcina je stigla. Naravno nedu da tvrdim da je

  Rekonekcija izleila. Radedi sa njom videla sam blokade i okidae. Imali smo teke razgovere. Iskreno nadam da ih je

  osvestila. Osvedivanjem sebe vi leite sebe.

 • 6 Svetlana Borojevid - Certifikovani praktiar Rekonektivnog isceljivanja Studio SANUS / tel: 063-8325-161 / www.studiosanus.co.rs

  Iz mog ugla...

  Onako kako ja to vidim dok nekome radim Rekonektivno isceljivanje, odnosno balanse.

  Sta se tu balansira? Iz mog iskustva do problema dolazi jer Dusa nije u harmoniji sa svojim fizickim postojanjem.

  Ne jednom mi se desilo da vidim kako se tokom tretmana Dusa bukvalno trgla. Kao kada rukom dotaknete nekog ko

  spava pa se trgne iz sna.

  Tokom svog rada primetila sam da je generalni problem sto mi ljudi sami sebe lazemo, i to na razlicite nacine i na

  razlicitim nivoima. To radimo kada smo jako povredjeni, kada upadnemo u bezizlaznu situaciju, kada toliko boli da ne

  mozemo da izdrzimo, kada moramo da se odreknemo neceg dragocenog .... situacija je mnogo, ali mi tada slazemo sebe

  da ne bi pukli od bola i da bi mogli da nastavimo dalje... i tako laz se slaze na laz. Mi prigrlimo te lazi i prihvatmo ih kao

  istinu jer nam to pomaze da nastavimo da hodamo dalje. Brzo zaboravimo na te sitne podvale i lazi ali ti zapisi ostaju

  trajno u nama. Nisu nigde otisli. Tu su. Od jedne male niti posle godina laganja sebe nastaju citava brda. To su te

  energetske blokade koje pocinju da nam prave smetnje u zivotu. Pada nam frekvencija, imunitet... pocinjemo da

  privlacimo nize vibracije i uskoro samo ulecemo iz jednog problema u drugi...

  Kako tu Rekonekcija pomaze? Pa ona upravo svojom visokom vibracijom uspeva da udje u sva ta brda. Prosto ih

  kao reflektorom osvetli i omogucava svesti da ih vidi. Recimo da se na toj prvoj seansi desava to unutrasnje osvetljavanje

  svih blokada, na drugoj se budi svest i preuzima stvari u svoje ruke a na trecoj dodir Duse koja se budi i spaja sa svescu i

  nasim fizickim telom. Posle svest od Duse dobija informacije o svemu. Postajemo svesni Ko smo, ta zelimo, Kuda

  idemo...

  E sad, deava se da um odbija da sarauje. Vidjala sam tokom seanse kako se buni i tvrdi da on bolje od svih zna

  i insistira da sve ostane po njegovom. A vidjala sam i budjenje Duse na prvoj ili drugoj seansi i tada sama kazem

  klijentima da je nepotrebno da radimo ostale balanse. Nekada opet zamolim da se posle trece seanse sastanemo posle

  duzeg vremena jer mi je neophodno da proverim da li je to povezivanje sa Dusom opstalo jer je bilo nekako previse

  nesigurno.

  Jedno je sigurno. Rekonekcija je jedna visokofrekventna dobra bakterija koja je trajno ubacena u vase telo.

  Koliko god se vas Um bunio vremenom ce i njega ta dobra bakterija da zarazi

  Iz mog ugla....

  Rekonekcija je zaista udesna. Sedam se momenta kada sam stala i samu sebe zapitala ta ja tu u stvari radim i

  emu uopte moj rad slui kada je zazvonio moj mobilni telefon. uo se muki glas sa druge strane ice. Nisam nita

  mogla da ocenim po glasu.... Zakazali smo balans za tri dana i ne malo sam se iznenadila kada se pojavio vrlo mlad ovek.

  Tokom upoznavanja sam saznala da ima 21 god, da je iz Dablina i nisam uspela da razumem zato je u Beogradu, a po

  najmenje otkud on kod mene za Boga miloga, kako me je uopte pronaao?!? Bio je dutljiv a ja na osnovu izgleda nisam

  uspela nita da zakljuim.

  Ponavljam Rekonekcija je zaista udesna. im sam poela da radim balans krenule su da se niu slike. Bila sam

  zatrpana informacijama i ponela se vrlo ne profesionalno jer im je tok energije stao ja sam unula do mladidevog

  uzglavlja i poela da priam, priam i priam. E sad, ne pitajte me na kom jeziku, glavno je da je on mene sve razumeo.

  Objasnila sam odakle anksioznost i neobina napetost stomaka koju svi tretiraju kao bolest ali ne znaju tanu dijagnozu.

 • 7 Svetlana Borojevid - Certifikovani praktiar Rekonektivnog isceljivanja Studio SANUS / tel: 063-8325-161 / www.studiosanus.co.rs

  Bez ustruavanja sam mu priala o glasovima koje uje, o njegovoj intuiciji, o potrebi da pomae ljudima, o njegovoj

  sposobnosti da ita ljude...

  Objasnila sam mu odakle to dolazi, kako to funkcionie, na koji nain on to doivljava i kako reaguje zbog ega je

  dolo do blokada i disharmonije u njegovom organizmu, a onda sam uplaena zadutala. Pobogu, pomislila sam, ta ja to

  priam. Isprepadadu deka... ali na moje iznanedjenje on je poeo da pria. Potpuno se otvorio. Sa velikim olakanjem je

  izgovorio da on zaista uje glasove i da sam ja prva osoba kojoj je to rekao. uje ih oduvek i uvek se trudio da ih

  bojkotuje i uradi suprotno od onoga to mu kau. Nije znao odakle dolaze, i plaio se puno. Kroz odrastanje je shvatio da

  mu glasovi uvek daju dobre savete ali on je i dalje radio suprotno, namerno, iz straha... Njegova porodica je uvek krojila

  ivot za njega i vrili su veliki pritisak.... zahtevali dobar uspeh, poslunost, puno rada. Upisao je fakultet po nalogu svojih

  roditelja ali za svoju duu ui psihologiju i mata da se bavi nekim vidom socijalnog rada, da pomae ljudima. Onda su

  poeli ti zdrastveni problemi. Osetio je veliku prezasidenost ljudima koji se lano predstavljaju, lano ive... jer on uvek

  oseda i vidi priu iza njihovih pria, i mrzeo je sebe zbog toga.

  Poeo je da se povlai u sebe, da pada u neka depresivna stanja, da gubi volju mada je sportski aktivan i zalae se

  za zdrav ivot. Objasnio mi je kod kojih je sve lekara bio, koje su sve analize radjene zbog tog njegovog udnog stomaka...

  Ma priali smo mi mnogo. Shvatio je ta je intuicija. Rekla sam mu da ita knjige o Indigo, Kristalnoj deci... o Svetlosnoj

  porodici, o Reikiu, Rekonekciji, o akrama... Najvanije od svega je da shvati da je zdrav, da je sa njim sve u redu...

  Otiao je nasmejan. Tu nod je otputovao za Dablin a ja se Bogu zahvaljivala to ga je poslao kod mene, jer znala sam tada

  zahvaljujudi Rekonekciji spasila jedan mladi ivot.

  Iz mog ugla....

  Naprosto sam uhvatila sebe da u poslednje vreme stalno izgovaram istu reenicu : Morate da shvatite da i sam

  Bog sada sie i stane ispred vas ne bi mogao nita da uradi ako vi to nedete.

  Vedina ljudi se tvrdoglavo dri svojih principa, uverenja, stavova, vaspitanja i navika. Niko im ne brani da rade to,

  niti ih ko osuuje zbog toga, ali im su se nai ivotni putevi ukrstili i zatraili ste pomod, znai da je dolo do

  disharmonije. Upravo je nastanak bilo kakvog problema u ivotu dokaz da sa vaim nainom razmiljanja neto nevalja.

  esto su potrebne samo male korekcije koje stiu kroz samoosvedivanje, i ba tu Rekonekcija pomae.

  Koliko ste samo puta uli reenicu : "Sve je ved u vama" ? Kada ste u problemu ta reenica ak i nervira, jer vi se

  trudite, zaista mnogo trudite da vidite reenje ali ga prosto ne vidite.

  A zato? Pa zato to posmatrate na isti nain i iz istog ugla koji vas je doveo u problem.

  Pa ta treba uraditi? Pa promenite ugao posmatranja. Uradite ono to sigurno nikada u ivotu ne biste uradili.

  Uradite neto to je u potpunoj suprotnosti od vaih stavova, miljenja i vaspitanja.

  Kada ste u problemu stalno se vrtite po istom krugu. Ceo svet vam se smanji i kao da sve stane u jedan mehur

  sapunice.

  Promenite pravac gledanja i posmatrajte kroz zidove mehura i videdete da ceo svet jo uvek postoji.

  Kaite ili uradite neto to itav ivot elite ali se ne usuujete, i mehur de pudi. Ne zaboravite "Istina oslobaa" i

  sami de te se iznenaditi kako se dobro osedate i kako ste lako doli do reenja.

  To je to buenje o kome svi priaju. Osvedivanje kojem Rekonekcija mnogo doprinosi, pomae i olakava, ali ne

  zaboravite MOD je u vama.

 • 8 Svetlana Borojevid - Certifikovani praktiar Rekonektivnog isceljivanja Studio SANUS / tel: 063-8325-161 / www.studiosanus.co.rs

  Iz mog ugla ....

  Gledanje intervjua sa Filis Kristal me navelo na razmiljanje. Koliko se zaista sve promenilo na naoj Planeti?!?

  Kristal sada ima 99 god. Bila je mlada kada je poela da pria sa svojom Viom Svedu i dobija razne informacije za

  simbole i terapije.... Koliko sam shvatila to su pravi mali rituali za koje je nekad potrebno odvojiti i est nedelja, po sat

  vremena.

  Sada na neki novi nain shvatam ta Rekonekcija radi. Ona svojom visokom frekvencijom ulazi u nau podsvest i

  bukvalno je rastresa. Kao da sve opne oko podsvesti pucaju i poinje spajanje sa svedu, a ona dua koju esto vidim

  tokom balansa je Naddua do koje se dolazi u momentu kada se svest i podsvest otvore i spoje. Tako mi osvedavamo

  sami sebe.

  Generalno, kada je Kristal bila mlada frekvencije Planete su bile na mnogo niem nivou nego sada. Sada je sve

  nekako ubrzano. Sa Rekonekcijom se mnogo bre dolazi do rezultata. Sam Dr. Erik Perl je rekao da je za poetak dovoljno

  samo poeleti. Stvarno je tako. Najtee je tano definisati ta elimo i sami biti visokofrekventni ali poinje se polako.

  Sama Planeta sada vibrira na mnogo viim frekvencijama. Za poetak samo poelite da se i vama podigne frekvencija i

  uite u zamiljeno svetlo. Tako sam i ja poela ..... nita vas ne kota da probate.

  Rekonekcija mi se svia zbog svoje jednostavnosti. Vie lii na igru nego na neki ozbiljan rad. Upravo je Kristal i

  objasnila da je naa dua kao malo dete. Dua najlake prihvata jednostavne stvari. Zato Rekonekcija postie ozbiljno

  dobre rezultate.

  Koliko ste i sami puta uli reenicu probudite dete u sebi i slino. Komunicirajte sami sa sobom kao sa detetom.

  Negujude neno i sa ljubavlju i tako de vas vaa Dua uti i razumeti... i tada poinje arolija .

  Iz mog ugla...

  Mi smo nene i krhke due potpuno neprilagoene ovom grubom svetu, ispunjenom patnjom, bolom,

  stradanjem, odricanjem.... Nestvarno je koliko nas je, svesno ili nesvesno, iskljuilo emocije iz svog ivota. Obino je to

  momenat kada izgubimo voljenu osobu, kada nas njena smrt rastavi. Mnogo je njih koji su svesni da posle tako tekog

  gubitka moraju da nastave dalje sa svojim ivotom, ali dua ne moe da prihvati rastanak. Iz moje prakse je najede u

  pitanju gubitak jednog od roditelja. Neki ne doputaju upokojenoj dui da ode i grevito se dre za nju, dok drugi odlaze

  sa upokojenom duom u druge svetove. Takva situacija donosi ogroman disbalans. Nemogudnost da se na bilo ta

  fokusira. Nedostatak volje, iscrpljenost, dezorjentisanos... Ono to sam primetila je da se godinu ili dve dana posle

  smrtnog sluaja, ba kada pomislite da ste preboleli i da ste u stanju da nastavite dalje, pojavljuju se vrtoglavice. To su

  izrazito jake vrtoglavice koje ponekad ni satima ne mogu da se obuzdaju.

  Ne pomae ni leanje, ni sedenje. Sve jedno je da li murite ili ne. Te vrtoglavice vas naprosto bacaju na sve

  strane, ne moete nita da vidite jer sve postaje vrteka. Obino se ovakva stanja javljaju osobama koje su

  hipersenzibilne ali jake. Nauene da se u ivotu suoavaju sa svim i nema tog problema koje ne mogu da ree, izuzetno

  stabilne, vredne... Upravo one osobe koje su jake, nauene da istrpe i izdrze mnogo, nauile su da budu racionalne i

  racionalno pokuavaju da prevaziu svoj bol. To je taj momenat kada emocija pokuava da se racionalizuje, a to je

  oigledno nemogude. Svakao nije za osudu jer je bol mnogo jak, ne moemo da ga podnesemo, ne moemo da

  izdrimo.... Obino ne moemo ni da plaemo tada. ok i ne prihvatanje situacije je ogroman. Suze se naprosto skamene.

  Tada se emotivno iskljuimo. Kao da je neko pritisnuo dugme OFF. Ceo doganjaj potisnemo duboko u podsvest i

  nastavljamo dalje. Uskoro mislimo da smo preboleli. Nismo zaista jer u nama ostaje trajni zapis. Dua naa i dalje nije

 • 9 Svetlana Borojevid - Certifikovani praktiar Rekonektivnog isceljivanja Studio SANUS / tel: 063-8325-161 / www.studiosanus.co.rs

  prihvatila i pomirila se sa tim. To je zarobljavanje ogromne koliine energije koju nismo otpustili od sebe. U zavisnosti od

  izdrljivosti same osobe do kulminacije dolazi za mesec dana, ili za godinu, dve. Ta izdrljivost je nita drugo nego

  racinalno ili razumno kontrolisanje emocija. Blokirane emocije kad tad moraju da izau napolje. Trae izlaz. Trae od vas

  da ih prepoznate i osvestite, to ne uspevate i tada se pojavljuju vrtoglavice ili snane migrene. To vaa dua trai da se

  setite.

  Jedna gospoa vie od dvadeset godina pati od svakodnevnih migrena. Spisak bi bio podugaak kada bi vam

  nabrajala gde je sve bila i ta sve nije preduzimala ali stanje se stalno pogoravalo. Uradile smo tri balansa i rezultata nije

  bilo. Na prvom tretmanu sam primetila da je ona cela u svojoj glavi i prosto mi je bilo neverovatno kako uopte uspeva

  da postoji. Pokuavala sam to njeno bitisanje da iz glave razvuem po celom telu. Drugi tretman mi je doneo susrete sa

  razno raznim zgusnutim energijama oko nje. Prosto sam ih vadila kao neke epove iz njenog tela, a bilo je i mesta gde se

  energija naprosto odlivala. Na tredem tretmanu sve te guste energije su se pretvorile u maglinu. Zamolila sam je da

  nastavimo jer ona osim nekih malih poboljanja nita posebno nije osetila. etvrti tretman je doneo sasvim novu sliku.

  Izgledao je kao uobiajni prvi tretman kod drugih osoba. Videla sam da je konano poelo isceljenje i uspela da

  uspostavim kontakt sa njenom duom koja kao da je bila potpuno odsutna, iskljuina. Posle dve nedelje smo uradili i peti

  tretman. Tada sam se bukvalno ispriala sa njenom duo. Sve se odvijalo kao film. Mlada devojka od esnaest ili

  sedamnaest godina koja mi objanjava da je iskljuila sve emocije jer je sve bolelo. Nedu vam prepriavati ceo razgovor

  jer bi morala da ispiem puno strana ali uspela je da mi kae da je njen tata otiao i poela da plae. Neki glas mi je

  objasnio da je ona na ceo dogaaj zaboravila da de joj trebati vremena da se seti. Zaista je tako i bilo. Po zavretku

  tretmana smo oputeno daskale a onda sam je pitala da li se seda neeg znaajnog iz tog ivotnog perioda. Dugo je

  razmiljala i presliavala se ne nalazedi nita. Ja sam je kasnije pitala ta je sa njenima tatom i tada se pojavio ok na

  njenom licu. Potpuno sablanjena mi je rekla da je njen tata umro kada je imala neto vie od esnaest godina. Ovde bi i

  ja stala sa pisanjem.

  Neverovatno je ta mogu da nam urade ne prihvadene ivotne situacije. Teko je to, znam, ali jedino je reenje

  osvesti, prihvati, oprosti i otpusti.

  Iz mog ugla....

  Reakcije na tretmane rekonekcijom su razliiti. Nekome se odmah sklope svi delovi mozaika a nekome ispliva na

  povrinu davno zaboravljena trauma. U tom drugom sluaju u poetku moe da bude teko dok se ne osvesti ceo

  problem. Prisutna je velika uznemirenost, pojaana glad, poremedaj spavanja, plaljivost ili svadljivost bez razloga. U tom

  periodu je prisutno samooptuivanje, analiziranje i bezvoljnost. Sve izgleda kao da predugo traje i kao da nikada nede

  prodi, a kada pogledate u kalendar vidite da je prolo samo tri dana od tretmana. Teko je biti strpljiv, znam. Veruj te i to

  de prodi. U takvim trnucima sebi moete puno pomodi dubokim i polaganim disanjem i mnogo je dobro da preokupirate

  vae misli afirmacijama, molitvama ili itanjem. etnje i joga isto mnogo pomau. Pre svega vi budite neni prema sebi.

  Na prvom mestu ne ljutite se i ne zameraj te sebi nita. Posmatrajte sebe kao da ste malo dete koje se nalo u nevolji.

  Dete u nevolji nikada nedete grditi, vikati na njega i zastraivati, ved de te ga prigrliti, maziti, teiti... ba to uinite i za

  sebe. Ugaajte sebi. Ako treba i zapisujte sve ta vam padne na pamet. Moda de te ba u tom periodu dobiti itave

  spiskove stvari koje vas optereduju, unesreduju a da ih uopte niste bili svesni.

  Zapamtite i kada vam je teko niste bespomodni. Uvek su prisutni alati za prvu pomod : disanje, afirmacije,

  molitve. Meni je u kriznim trenucima najvie pomagalo hopsanje. Pokuajte i vi :

  ao mi je, Molim te oprosti, Ja te volim i Zahvalna sam ti na svemu.

 • 10 Svetlana Borojevid - Certifikovani praktiar Rekonektivnog isceljivanja Studio SANUS / tel: 063-8325-161 / www.studiosanus.co.rs

  To govorite sebi. Obradate se svojoj dui. Nekada de vam biti toliko teko da de te uspevati samo da izgovarate

  hvala, hvala, hvala.... i time ste ved napravili veliki korak. Veruj te mi posle stvari krenu ved same od sebe da se sreuju.

  Nema mesta strahu i budite strpljivi.

  Prednost Rekonekcije je to vas kroz sve te traumatine situacije sprovede brzo kao posmatraa. Vi odjednom

  vidite sve, shvatite sve ali bez ponovnog vradanja u te situacije i bez viemesenog preivljavanja trauma i patnje.

  Jednom kada sve odgledate nema vie vradanja. Postajete emotivno jai i mnogo stabilniji. Osedate da ste u fokusu.

  Znate ta hodete i kuda idete.

  Samo budite strpljivi i veruj te.

  Iz mog ugla....

  Koliko se samo izgubimo pokuavajudi da ugodimo drugima. Jedan od dramatinih promena u ivotu je

  takozvano trede stanje, odnasno kada postanemo roditelji. Roditeljstvo menja sve kod nas. Sam osedaj da jedan ivot

  sada zavisi od vas iz temelja menja vae prioritete i odnos prema ivotu. To trede stanje osedaju i mukarci i ene. Oboje

  osedaju gubitak neke posebne niti koju su nekada imali sa svojim partnerom. Odjednom oboje ponu da komuniciraju

  nekim razliitim, nepoznatim jezicima, i prosto se vie ne razumeju. Svedok sam koliko tretman Rekonekcije pomae da

  se progleda, osvesti i shvati ta je to polo u pogrenom pravcu. Rekonekcija pomae da se osvestite i ponovo postanete

  svoji i tada realnije sagledate situciju u kojoj se nalazite, i imate snage, volje a bogami i vostvo Vodida da celu sitaciju

  sredite.

  Mukarci se obino povlae i velika vedina se posveduje poslu jer se nekako osedaju odbaeni od supruge. ene

  su pa opet mnogo emotivnije. One pate, osedaju se nevoljene, odbaene. Ja ih esto pitam kada ste poslednji put poslali

  neku lepu poruku svom muu. Sve do jedne ene se iznenade i sve prokomentariu isto da one to oekuju od svog

  supruga. Nemojte nikada oekivati od drugog ono to ni vi niste spremni ili sposobni da uradite. Kaem im krenite

  polako, sa jednim lepim dobro jutro i eljama za lep i uspean dan, a onda prepisku postepeno proirite. I uvek budite

  strpljivi i uporni. Ako vam je stalo do vaeg supruga onda se i borite za njega, potrudite se, nemojte samo da patite,

  zamerate i sedate se onoga to je bilo. Prolost je prola. svi se menjamo. I njega je roditeljstvo promenilo. I on je postao

  nov ovek. Potrudite se da upoznate tog novog oveka.

  Jedan gospodin iz inostranstva me na tu temu ba nasmejao. Izvadio je neki potpuno lud mobilni telefon i

  pokazao mi instaliran program u njemu. Programiran je da mu alje svaki dan lepe ljubavne poruke i slike za njegovu

  suprugu i on ih samo prosleuje. Na sve komentarie da to nije donelo neke rezultate. Pa i nije. Doivljaj emocije je ne

  zamenjiv. Kopija ne moe doneti rezultate. U ludom ritmu ivota na zapadu on je zaista izgubio sebe. I sam se pretvorio u

  programirani komjuter, a Dua vapi. On je neverovatno lepo odreagovao na Rekonekciju. Nadam se da de jednom

  prilikom stidi povratne informacije kako je Rekonekcija uticala na njegov ivot.

  Spomenudu jo jednog mladog mukarca koji je zahtevao da mu Rekonekcija promeni ivot jer mnog mu je

  teko. Njegovi prihodi su neznatni a trokovi i pladanja ogromni, a kae nema ni ljubavi u svom ivotu i on zahteva da je

  doivi. Sluala sam ga paljivo i pitala ga a koga on voli? Kome se ne sebino daje? Kome pomae bez oekivanja

  nagrade? Nije znao da odgovori. Taj novac koji mora toliko da daje je samo energija, parametar energiji ljubavi koju ne

  daje. Ljubav se ne moe zahtevati. Ljubav se dobija davanjem. Ali ako dajete ljubav sa odreenim oekivanjima to vam

  nede vratiti ljubav vec gomilu iskustava koja de vam pomodi da shvatite i nauite...

 • 11 Svetlana Borojevid - Certifikovani praktiar Rekonektivnog isceljivanja Studio SANUS / tel: 063-8325-161 / www.studiosanus.co.rs

  Rekonekcija nam upravo u toj umi osedanja i oekivanja pomae da pronadjemo pravi put. Bolje se fokusiramo.

  Raspoznajemo ta nam ne treba. Vikovi prosto sami ponu da otpadaju. Bolje shvatamo sve prilike u ivotu koje nam se

  deavaju. Postajemo mnogo mirniji i lake se preputamo samom ivotu. Ponemo zaista da ivimo.

  Iz mog ugla...

  Raznorazni su razlozi zato neko doivi apatiju, padne u bezvoljno stenje, depresiju. Obino kada takvim ljudima

  kaete da ne smeju tako da nastave jer de se razboleti oni kau da ih je ba briga, pa makr i umro. Da se neto

  razumemo. Ne umire se tako lako. Nema povratka u Dom dok se ne naue lekcije zbog kojih smo doli na ovaj svet.

  Takav stav i odnos prema ivotu ravan je samoubistvu to je potpuno pogubno za nau duu. Doli smo u ovaj svet radi

  razvoja nae due. ta se deava sa duom samoubice? Ostaje trajno zaglavljena u limbo okruenju preputena

  zaboravu. To je vena uasna patnja. To je lepo prikazano u filmu Na Dom (Nosso lar).

  Dakle dizanje ruku i preputanje opakim smrtonosnim bolestima nije nikakvo reenje, ni za vas ni celo vae

  okruenje. Nismo ni svesni koliko svojim postojanjem utiemo na celo svoje okruenje. Svojom nesredom unesredujemo

  svoje najblie, najmilije. Isto tako i na nas deluje nesreda osobe sa kojom smo povezani, a koja ne eli da se bori za sebe.

  Dua se stalno razvija. Ona uvek ide napred. Svaki zastoj, stagnacija je samo nazadovanje, hod unazad.

  Naa dunost i obaveza je da budemo radosni. Da svakodnevno nalazimo naine da budemo radosni.

  ta nas unesreduje? Naa oekivanja. Naa ne ostvarena oekivanja. Ona nam donose razoarenja, uvreenost,

  bol, patnju. Preispitajte vaa oekivanja. Nikada ne oekujte od drugih ono to niste ni sami u stanju da ispunite niti

  oekujte od drugih da budu u stanju za ono to ste vi sposobni da ispunite. Zameranje drugima je najvedi greh i otrov za

  duu.

  Zapamtite da se vama u ivotu deava samo ono to vi doputate da vam se deava. Umesto da optuujete

  druge, vi dobro razmislite zasto vam se deavaju ne eljene stvari.

  Za poetak je potrebno da poelite da doivite promenu. Tada se najede suoavate sa strahom od pobede. ta

  ako uspem? ta ako pobedim? To je za vas ne poznato stanje i zato vas toliko plai.

  Rekonekcija vam pomae da se osvestite i jasno sagledate kao se osedate i zato se tako osedate. Shvate zato

  ste doputali da vam se deava takav ivot. Postajete svesni svojih slabosti i naprosto dobijate snagu da se suoite sa

  njima, da se izgradite, da rastete.

  Kada se ponovo poveete sa Izvorom poede te ponovo da osedate radost i smisao ivljenja. Shvati de te da

  zaista sve zavisi od vas. Da ste vi sami gospodar svoje srede.

  Iz mog ugla...

  Koliko sam samo puta do sada ula opirno objanjenje neke osobe ili prijatelja zato neto treba da uradi, koje

  odluke da donese, i td... da bi mogao da krene napred u ivotu. Razraen svaki detalj i onda krede skretanje sa puta : ta

  de neko drugi redi na to ? eka ta de mama da kae, suprunik bi trebalo da shvati, kako de to da utie na dete.... Posle

  dueg vremena sredem tu istu osobu a on i dalje tapka u istom mestu i ako ima savrena plan, jer eka druge da deluju ili

  se izjasne.

 • 12 Svetlana Borojevid - Certifikovani praktiar Rekonektivnog isceljivanja Studio SANUS / tel: 063-8325-161 / www.studiosanus.co.rs

  Ne razumem zato. Mi nismo vlasnitvo svojih roditelja ili suprunika. Deci de uvek biti bolje kraj zadovoljnog i

  ispunjenog roditelja. Normalno je da postoji komunikacija, ali ako vaa odluka ne trai niiju rtvu, odricanje ili uede,

  zato ste stalno skoncentrisani na to da treba da dobijete dozvolu od drugih za delovanje. Vae je da upoznate druge,

  obavestite ih a oni de da pokau interesovanje ili ne. Uestvovade ili ne. Imaju pravo izbora, ali vi nemate opravdanje da

  ne ivite svoj ivot zbog drugih.

  Vi niste roditelj vaem supruniku, niti je vae dete vama roditelj. Roditelji su tu da bi malo dete izveli na njegov

  put, da mu pomognu da se osamostali. Nekako se tu te uloge uvek izmeaju pa deca, ak i kada postanu odrasli ljudi, pa i

  roditelji, i dalje imaju osedaj da su neto duni roditelju. Da moraju da polau raune, objanjavaju, trae dozvolu.

  Roditeljima su njihova deca uvek deca. Nekako ne primete da su ved odrasli. Oni i dalje imaju svoja oekivanja od

  njih. Planiraju, bore se za njih. To je taj stalni konflikt u izmeanim i poremedenim ivotnim ulogama. Prema deci,

  supruniku, roditeljima. Stalno se neto koimo zbog njih. Preispitujemo se ili to najmanje volim da ujem rtvujemo se.

  Neko ukorenjeno vaspitanje nas prosto tera na to. Mislimo da se ispravno ponaamo a u stvari jedino to radimo je da se

  odriemo sami sebe. To je beanje od ivota. Trimo da ispunimo tue zahteve. Ispunjavamo tue vizije. Bojimo se da

  donesemo odluku jer se nekome nede svideti.

  Rekonekcija nam pomae da postanemo svesni sebe. Pomae nam da izaemo iz tog toka po kome poput hrka

  bez prestanka trimo.

  Mnogi ljudi u etvrtoj deceniji ivota doive krizu, jer itav ivot su morali da ispunjavaju zahteve. Da odrastu. Da

  se koluju. Da se zaposle. Da zasnuju porodicu... Nisu ni stigli da se upoznaju sami sa sobom, da shvate ko su i ta ele.

  Sredu se sa strancem u ogledalu. Nije ni udo to tada ponu da optuuju druge za sve propuste i potekode u ivotu.

  Rekonekcija vam pomae da prepoznate svoj lik u ogledalu. Postajete svesni sebe i svojih potreba. Jasno vidite i

  shvatate kako vas drugi iscrpljuju i skredu sa puta.

  Rekonekcija je put povratka sebi samom.

  Postajete svesni kako ste i koje ste sve blokade sebi napravili. Shvatate da ako ste bolesni kako ste doli u to

  stanje. Ponete bolje da sagledavate ivot i razumete zato vam se neto deava. Osvedavate sebe i svoj ivot. Ponete

  zaista da ivite. Ja zato uvek napominjem da vas Rekonekcija ne lei, ona samo zavrti va toak samoiscelenja. Postajete

  svesni sebe i svojih sposobnosti i vi ste ti koji sami sebe iscelite.

  Iz mog ugla...

  Postoje razna uenja i pravci o duhovnosti, a ja nisam kompetentna osoba da o tome priam. Mogu samo da

  konstatujem da svi sve primeduju na svoj nain tako da na kraju vie nije bitno ko je ta rekao ved ko je ta shvatio. Tema

  ignorisanja mi je privukla panju dok sa radila Rekonektivno isceljivanje sa jednom enom. Igrom sluaja ja nju poznajem

  ved godinama. Ranije ja sam se nekako udno osedala u njenom prisustvu. Neto mi je tu kod nje smetalo. Trebalo mi je

  vremena da shvatim da je to njen spokoj, mir koji nosi u sebi. Kod nje nema komentarisanja i optuivanja drugih. Samo

  duboko razumevanje i opravdavanje. Ne pria mnogo, ali kada kae neto to dobro zapamtite.

  Dok sam njoj radila balanse nisam bila iznenaena to sam se susrela sa jednom prelepom duom, ali sam

  primetila i neke male blokade. Osetila sam o emu se radi pa smo kasnije popriale. Ja sam poela sa priom kako je

  bitno prepoznati ta nam smeta, to prihvatiti, spoznati i otpustiti. Ona se silno iznenadila i objasnila mi je kako je njoj

  njen uitelj odavno objasnio da ako ne prihvati problem nede ni biti deo tebe. Prepriala sam joj onu lepu priicu na

  temu kada ne uzme poklon, on ostaje darodavcu. (Jedan ovek je hteo da uvredi drugog, a ovaj je ostao u miru svestan

 • 13 Svetlana Borojevid - Certifikovani praktiar Rekonektivnog isceljivanja Studio SANUS / tel: 063-8325-161 / www.studiosanus.co.rs

  sebe, i nije prihvatio uvrede.) To jeste tano ako ostane u miru. Tano je i to da u takvim situacijama reaguje na ego a

  ne mi, ali ako ne sauvamo mir, i neka situacija nas ipak uznemiri tu onda vie nema mesta za ignorisanje. Jednostavno

  reeno ako nas je neka osoba ili dogaaj uznemirila znai da nam je stigla lekcija.

  Ako nas neko ili neto izbaci iz balansa treba da shvatimo koje to slabosti postoje u nama na kojima treba da

  radimo. Treba prvo da prepoznamo ta nemili dogaaj stvara u nama. Zato se tako osedamo? Da li nas to podseda na

  neto? Kada smo usvojili to neto? Da li je to vaspitanje? Moda nemili dogaaj iz prolosti koji je kod nas formirao

  sasvim odreena oekivanje ili stavove? Neki strah koji smo doiveli a nismo do sada uspeli da ga prevaziemo? Kada

  postavljate konkretna pitanja brzo vam stiu precizni odgovori od vaeg bida. Kada prepoznate o emu se radi, svesno

  proete kroz nemili dogaaj, lako de te ga i otpustiti. Ukoliko ignoriete uznemirenost, to se pretvara u poricanje koje se

  pakuje u vau podsvest, a u obliku energetskog oblaka u vae telo. Ukoliko je to uenje tuem ponaanju, odnosno ne

  prihvatanje drugih onakvima kakvi jesu, energetski oblak de naseliti va vrat i on de vas boleti. Ukoliko postoji neki oblik

  ljutnje kao to je razoaranost ili slino blokirade te meridijan jetre.Duboke emocije i ne prihvatanje sebe usporide va

  metabolizam. Tuga de energetski oblak useliti u vaa pluda, a strahovi u bubrege...

  Ignorisanje koje se pretvara u poricanje je samo beanje od problema. Oni ipak postoje. Taloe se u vaoj

  podsvesti i odatle zrae, privlaedi nove sline probleme u svoj ivot. Jedno vreme de te uspevati sve to da poriete,

  stalno menjajudi pravac kretanja i osvajajudi nove terene, ali na kraju de se prosto sav prostor suziti oko vas i nede te

  modi da nastavite dalje dok ne sednete i ne sagledate sve svoje probleme. To je onaj trenutak kada to se vie trudite da

  ih reite a vi sve dublje u njih upadate. Zaustavite se na trenutak. Zaustavite svoj um. Diite polako i duboko i dopustite

  da vama zavlada mir. Tek sa steenim mirom, spokojom modi de te da krenete napred. Tu pomau meditacije, afirmacije,

  energetski isceliteljski tretmani...

  Rekonektivno isceljivanje vam donosi duboko osvedavanje. Kada se poveete sa svojom duom menja vam se i

  percepcija. Ponete da sagledavate iri plan. Svia mi se objanjenje dr. Erika Perla gde objanjava kako smo

  skoncentrisani samo na uzan plan svog ivljenja. Kada poelimo da ga bolje sagledamo to je kao da uzmemo durbin.

  Vidimo dalje, preciznije ali to je i dalje samo ogranien prostor, onoliko koliko nam to durbin doputa. Rekonekcija vam

  uzima taj durbin iz ruku i otvara oba oka. Odjednom progledate. Vidite sve i shvatate odkud vi ovde, kao ste sebe doveli

  u tu situaciju, i delovi jedne mnogo vede slike samo ponu da se slau pred vaim oima. Nekome treba vie, a nekome

  manje vremena da sve shvati ili povee, ali ja jo nisam upoznala osobu koju Rekonekcija nije osvestila.

  Iz mog ugla....

  Rekonekcija iri vae vidike. Evo kako to izgleda u praksi. Jedna mlada ena je odluila da se uhvati u kotac sa

  svojim problemima. Iza nje su godine oajanja i duboke povreenosti. Analizirala je sebe, svoj ivot. Reiki joj je mnogo

  pomogao i otvorio neka nova vrata u njenom ivotu, ali jedno pitanje je stalno ponavljala Otkud ja da zavrim u braku

  sa takvim ovekom? To je prag preko kojeg nikako nije mogla da pree. Pitanje na koje nije uspevala da nae odgovor.

  Njeni balansi su bili burni. Mnogo emotivnog bola, trpljenja, patnje. Njen um je radio urnebesnom brzinom tako da

  nikada nije ni mogla da bude svesna sadanjeg trenutka. Od tog silnog razmiljanja nije ni uspevala da bude svesna da

  ivi svaki dan, u svakom trenutku. Stalno je bila u svom umu, analizirajudi prolost, brinudi se zbog budunosti. Svedok

  sam njenog buenja posle balansa.

  Prvo je postala svesna sadanjeg trenutka, i toga da se u sadanjem trenutku stvara bududnost. Osvestila je sve

  programe i strahove iz detinjstva zbog kojih je sebi i dalje uskradivalja ivot. Shvatila je da je u stvari ona ta koja ne

  prihvata ivot onakvim kakav jeste, ved je sva skoncentrisana na mnogobrojna oekivanja... I jednog dana javila mi je sva

  uzbuena da je shvatila otkud ona u braku sa takvim ovekom. Kako je ivot pun sluajnosti tako je i ona sluajno

 • 14 Svetlana Borojevid - Certifikovani praktiar Rekonektivnog isceljivanja Studio SANUS / tel: 063-8325-161 / www.studiosanus.co.rs

  stupila u kontakt sa roakom koju nije videla od detinjstva i po prvi put ula priu o svom pradedi. Ona je samo iz pria

  svog oca znala da su bili jako siromani i mnogo je bio ogoren na svog oca, a roaka joj je ispriala jednu sasvim drugu

  priu koja je bila i potkovana starim fotografijama. Pradeda je u stvari bio svetski ovek. U ona davna vremena je

  proputovao ceo svet. Videla je stare crnobele fotografije elegantnog gospodina iz Los Andjelesa davne hiljaduosamsto

  neke. Kada je njen deda stasao i on je poeo da putuje sa svojim ocem. Rodjaka joj je priala i o pozamanom imetku i

  modernim zgradama izgraenim u rodnom selu koje su izdavali u najam. Deda i kada se oenio nastavio je sa svojim

  putovanjima.

  Rodjaka komentarie moe misliti kako je babi bilo, on kad doe napravi joj jo jedno dete i opet otputuje.

  Njena baba je izrodila jedanestoro dece, koje je bukvalno podizala sama. Bili su imudni, bila je ona gazdaica, ali bilo je tu i

  mnogo vanbrane dece (po celom svetu) njenog mua. Postala je jedna duboko ojaena, ogorena ena. Onda je doao

  rat i u svojoj etrdeset i nekoj deda ostaje bez svega. Na zgaritu svog imetka ostadoe gladni beskudnici sa svojih

  jedanestoro dece. Ono to je dedu posebno ubilo je nemogudnost da nastavi sa svojim putovanjima. Dua mu je ostala u

  belom svetu, a on kao razjareni lav zarobljen u malom kavezu svog rodnog sela. Takvog ga se njen tata i seda. Ohol,

  divalj, asocijalan... A kako li je tek bilo babi. ved je bila ogorena to ivi sa takvim ovekom a sad jo i nematina, beda,

  deca koja plau od gladi. Moja klijentkinja je sva ta babina osedanja prepoznala kod sebe i kae zamisli i ja sam se udala

  za oveka koji je itav ivot putovao.

  Njemu su i dua i srce u belom svet. sada u svojim srednjim godinama doivljava ekonomsku propast u celom

  svetu, tako da ne moe vie da se putuje i dobro zarauje, tamo negde, i mora da ostavne ovde, a to ga gui, lomi... i on

  je kao razjareni lav zaglavljen u tesnom kavezu. To je taj energetski plan koji se prenosi iz ciklusa u ciklus dok se ne

  osvesti i ne prepozna. Iz neosvedenog dela uma privukla je istu energiju. Karma, kae moja klijentkinja dok se neno

  osmehuje, i nada se da de svoju odraditi kako treba. Ponovidu njene rei kada pria o Rekonekciji. Kae da joj je pre

  svega donela stabilnost, prisutnost. Da po prvi put zaista ivi. Problemi se i dalje deavaju ali ona ih prepoznaje ved u

  trenutku kada krenu prema njoj i usput ih reava. Postala je svesna svojih misli. Prvo je nauila da upravlja njima ali ni to

  vie ne mora da radi jer je postala svesna svega to joj se deava. doivela je spokoj i neku duboku mudrost. Postala je

  svesna da je ba sve u ivotu onako kako treba da bude i prestala da se brine. Svi imao svoju karmu, kae i ona, ak i

  moj mu dodaje ona uz osmeh, Ne znam ta me eka u ivotu, ali ivim ga sa punim poverenjem, jer znam da de sve

  biti u redu

  Iz mog ugla...

  Ko se upozna sa Rekonekcijom i pone da ivi sa njom ne samo da shvati da uda postoje, ved da su ona

  najprirodniji i najjednostavniji sastojak naeg svakodnevnog postojanja. Meni je mnogo vede udo postalo to kako

  uspem pored svih obaveza da stignem jo i da operem sudove, skuvam, spremim.... Te stvari su mnogo neprirodnije

  tvorevine zgusnute energije....

  Ponekad na balanse doe klient koji je ved toliko sazreo u svom duhovnom rastu da je u potpunom balansu.

  Interesantno je to da oni toga uopte nisu svesni. Ponukala ih neka radoznalost da dou na Rekonekciju. Takvi primeri su

  mi ba privukli panju i probudili moju radoznalost ZATO? ta je to to njima treba?

  Kroz rad se uspostavilo da njihova Dua potie sa vrlo visokih nivoa gde je sve samo energija i svetlost. Meni kao

  ljudskom bidu je to i pomalo neshvatljivo jer sam navikla da vidim prie, ivote ljudi a u ovim sluajevima bi videla samo

  bletavu energiju. Pomalo bi bila i razoarana jer ne dobijam ni jednu opipljivu informaciju.

 • 15 Svetlana Borojevid - Certifikovani praktiar Rekonektivnog isceljivanja Studio SANUS / tel: 063-8325-161 / www.studiosanus.co.rs

  Dok radim balanse ja kao da imam svog vodida koji mi objanjava ta se deava tako da bez obzira na prvobitno

  razoarenje uskoro stigne ogromno znanje. Interesantno je da te ved izbalansirane Due naprosto dobijaju poziv na

  nekom nesvesnom nivou da se jave na Rekonekciju gde oni doivljavaju nekakvu aktivaciju, recimo linog koda.

  Nemaju sve Due ista zaduenje. Neki su kreatori i obdareni su snanom modi vizualizacije i sposobni su da misle

  u slikama i da im se itavi filmovi odvijaju u glavi. Neke Due pripadaju Nadzoru. Neko, moda moj vodid mi je

  objanjavao ulogu Nadzora dok su mi se kroz glavu odvijali filmovi.... Da pojasnim. Klijent je leao na stolu, a ja sam mu

  radila balanse. Po disanju sam shvatila da je u dubokom snu. murila sam ali su mi se pred oima smenjivali razni prizori.

  Neke ne bi ni umela da opiem a neki Glas mi je objanjavao: " Dua uvek sazreve i raste. Svest se razvija. Ukoliko neko

  sa visokorazvijenom svedu ipak napravi greke koje nisu u sagasju sa zakonima Univerzuma, on pada. Nema ponavljanja

  razreda. On pada. Uloga Nadzora je da prati i posmatra te iskliznule due. Nekada se meu njima pronae dua koja ipak

  pokazuje potencijal za napredak i onada je Nadzor kao velikom udicom kai i izvlai iz Izgubljenosti i vrada na put. ....

  Uvek se postavlja pitanje ta redi klijentu kada se probudi. Da mu ispriam tu priu????? Kako bi ste se vi osedali

  da tako neto ujete????

  Iz mog ugla...

  Mnogo je manipulacije ali nama je ne shvatljivo da je to samo razvojni put. I mi kada na njivi posejemo seme

  zemlju gnojimo i ubrimo, tako i nas ljude neko po ubretu i gnojivu valja. Posejani smo kao seme. Poput kukuruza smo.

  Neki kuruzi se lepo razvijaju. Budu lepa i snana stabljika sa dobro nalivenim klipovima, dok drugi ostaju krljavi a tredi

  odmah uvenu. Razna gamad ih napada. Neki ostanu otporni, neki pokleknu. Prskamo ih raznim pesticidima. To isto se i

  sa nama ljudima deava. Koliko god surovo zvualo na isti nain kao sto se mi hranima biljkama i ivotinjama, koji su nia

  dimenzija od nas, tako se neke vilje dimenzije hrane nama ljudima. Mnoge prie o nastanku oveka poinju upravo sa

  genetskim inerenjingom gde se genetski materijal izmeu ostalog uzima od Reptila. Istina je da smo pod upravom

  Reptila viljeg nivoa, ali sredna okolnost je da je njihov maksimalni razvoj etvrti denzititet.

  Oni kao bida 4D su mnogo tehnoloki razvijeniji od nas. To im omogudava ogromnu manipulaciju nad nama

  ljudima. Najvie se manipulie emocijama. Emotivna uznemirenost je njihova hrana.Ima tu jo mnogo toga da se kae ali

  nedu sada o tome. Ono to je najbitnije za na 3D je da nam je data slobodna volja. Moramo da budemo svesni njihove

  manipulacije i da im kaemo NE. Ne eksperimentiu nad nama samo ti runi i nevaljali ved i oni lepi, lepravi, nasmejani,

  svetlosni i beli. Njih zanima samo razvoj due.

  U setvi semena su uestvovali su i lepi i runi. Runima smo isto ono to su nama biljke i ivotinje a lepima smo

  samo uzgoj due. Lepi i runi su u nekoj vrsti simbioze. Jer znate ono to te ne ubije to te ojaa . Lepi gledaju kako se

  pojednici suoavaju sa runima. Neke due prosto sijaju i one imaju mogudnost za dalji razvoj. Tada ih lepi nadgledaju i

  kada mogu ak i pomau da odre i razvijaju svoj sjaj. ak i oni sa njima eksperimetiu. Ponekad odrade neku doradu,

  aprgrejd ili prosto eksperiment. I sve je to u slubi evolucije.

  Po samom roenju ovek ima mogudnosti, predispozicije, programe u sebi koji mu pomau da se razvije u

  oveka. Koliko je samo primera da ostavljene bebe u divljini, koje su uzgajale ivotinje i same postaju ivotinje. Neko je

  negde rekao da ovek postaje ovek samo u okruenju ljudi. Mi smo samo nadgledana setva. U prvom semenu

  sputenom u zemlju smeteni su i mnogi kodovi i programi. Neki od tih programa de proraditi neki ne. Na nas sve vreme

  utiu i lepi i runi. I sluimo samo svrsi. Niim pragovima svesti najvie manipuliu runi. I svi smo proli kroz tu priu.

  Neki su uspeli da se trgnu. Da se pitaju zato sam tako depresivan, veito tuan, nezadovoljan, dosadno mi je, samnom

  upravlja gramzivost i pouda....? Pitanja uvek donose odgovore. Mi u naem programu nosimo sedanje na dobro i zlo. To

  je najgrublja podela koju de ljudi najlake prepoznati. Za dobro treba mnogo truda i napora.

 • 16 Svetlana Borojevid - Certifikovani praktiar Rekonektivnog isceljivanja Studio SANUS / tel: 063-8325-161 / www.studiosanus.co.rs

  Mnogo je lake biti zao. I tu ved nastaje prva podela. I onim dobrima lepi prilino ekspermentiu. Da bi dobili

  duu vrhunskog sjaja i lepote ona mora da se brusi. Idealna brusilica su runi. Tako da je dobrima ba teko. Bruse ih svi. I

  to su lekcije, i to je kola koja veno traje. Koliko god shvatili i nauili ima jo. I uvek stie novo iskuenje, nova lekcija sve

  suptilnija i nevidljivija, koja trai toliku istananost due da bi se i taj zadatak reio.I tada lepi postaju zadovoljni jer su

  dobili seme koje obedava napredak i mogu da ga prenesu na drugo tlo u 5D. Sreda je da posle 5D nema vie runih.

  Moramo da shvatimo da runi imaju i te kakvu ulogu u naem razvoju. Upravo nas oni teraju, prisiljavaju na napredak.

  Traedi naine kako da se odupremo njihovom uticaju mi uimo i razvijamo se. Beedi od dometa njihovog uticaja mi

  prelazimo iz razreda u razred, jer stiemo znanje. Znanje je to najmodnije orue i zatita. Lepi su vrlo raspoloeni da nam

  daju odgovore. Iz njihovig kanala su i stigli Reiki (koji nam pomae da se oporavimo i ojaamo u toj naoj vednoj borbi) i

  Rekonekcija (koja budi i pokrede sve nae kodove i programe pa nam raste svest i sedanje na znanje). Kada se neko izloi

  ili bavi Reikiem, odnosno Rekonekcijom ne znai samo po sebi da je on lep i dobar. On postaje ba ono to jeste. Postaje

  svestan sebe. I moe opet sam da se opredeli ta eli da bude. Mnogi su i dalje svesni samo sebe i svoje porebe, a kod

  nekih se opet budi sedanje na znanje koje poinju da koriste i tee da to znanje prenesu na druge.

  Iz mog ugla...

  Postoji neki, meni za sada neobjanjiv fenomen vezan za vodu. I ako ne mogu za sada da ga shvatim ali on

  definitivno postoji . Kada na nas deluje informativno polje viljeg denziteta dolazi do spajanje njihovog energetskog polja

  sa vodom u naem energetskom polju.

  Ono to je do sada meni postalo jasno je da smo upravo po toj tenosti jednaki sa Kosmosom. Kosmos u nama je

  naa limfa. Kada nam stie znanje limfa u nama nabujava i taloi se. Tek kada osvestimo pristiglo znanje i ponemo da ga

  primenjujemo, i delimo ga sa drugima, izazivamo i protok limfe.

  Postoji i to neko peto stanje vode, do kojeg se dolazi kroz specifine meditacije, ali je meni to i dalje misterija ali

  definitivno rad sa energijama ima veze sa vodom. Kada ja radim Rekonekciju , sue mi se dlanovi i prsti . Izlaze i

  mnogobrojni pritidi koji vremenom pucaju i koa mi izgleda kao gruba kora drveta. Te ragade su jako bolne. to sam

  svesnija i to vie Rekonekciju radim bez emocija i uzbuivanja te pojave sa rukama-koom su sve ree. Upravo u tome i

  lee jedna od osnovinih da kaem pravila Rekonekcije : ne meaj se u proces, ostani sa strane. Budi samo posmatra i

  budi samo kanal.

  Inae je element vode vezan za emociju. Glavna manipulacija sa nama ljudima upravo idu kroz emocije.

  Na fizikom planu isto postoji objanjenje za te ragade na rukama. Nakupljena limfa u organizmu pritiska i

  zaguuje jetru i to dovodi do ovakvih efekata. Sve je meusobno povezano. Jer sve je energija samo razliite gustine i

  vibrira na razliitim frekvencijama.

  Jednom mi je stiglo kroz misao mora da shvati, ti si svetlosno telo koje se zgusnulo u materiju. Tamo gde

  postojimo smo i sama svetlost to ovde nismo. Tamo smo sastavljeni od tog etra koji nam je hrana. Svetlost koja nas

  hrani. Nita u ovoj ravni ne moe da se poredi sa tim.

  Palo mi je na pamet da se mi raamo sa izvesnim zalihama te Svetlosti koja se kroz vreme troi. Moda zato i

  starimo. Za ene je posebno karakteristian poremedaj hormona a upravo kroz endokrini sistem komuniciramo sa

  Kosmosom. ta moe da nam donese to svetlo? Kako smo od etra sazdani pomislila sam na etarska ulja. Raspitala sam se

  kod koleginice i pria je mnogo ira ali minimum koji svaki ovek moe za sebe da uini je da svaki dan pije od 6 do 10

  kapi ricinusovog ulja, i 3 kapi AD uljanog rastvora. To je tako minimalna investicija.

 • 17 Svetlana Borojevid - Certifikovani praktiar Rekonektivnog isceljivanja Studio SANUS / tel: 063-8325-161 / www.studiosanus.co.rs

  Kroz kanal Rekonekcije se povezujemo sa tim Svetlom. Svetlom koje u sebi nosi i energiju i informaciju.

  Regenerie nas, oporavlja i izvodi na na veni put.

  Iz mog ugla...

  Rekonekcija je izmeu ostalog i dokaz da postoji veza izmeu materije i Etra. Kroz kanal Rekonekcije, mi se

  ponovo povezujemo sa Etrom. Dakle, postoji taj ne prekidni proces pretvaranja Etra u materiju, i meaterije u Etar. To je

  takozvana filtracija etra, jer svako ponovno prelaenje iz materije u Etar donosi vilje frekvencije, koje opet utiu na

  proirenje Sveopte svesti (Kreatora, Tvorca, Izvora). Ranije civilizacije su imale svesno znanje o procesu stvaranja Etra u

  materiju.

  Osnovna ema, ili crte Etra je Cvet ivota. Kada se na Etar utie odreenom frekvencijom (vibracijom ) stvara se

  Torus. Pokazan mi je Torus i objanjeno da moraju da se isprepletu Torus ( + ) i Torus ( - ) da bi se stvarila materija. Sada

  stvarno ne znam da li je dobijena materija Atom, Foton ili neto trede jer ja nemam tu edukaciju. Torus je u obliku

  prstena i bukvalno se dva prstena isprepletu. Svaki se krede na svoju stranu. To ak i mnogo lii na priu o Merkabi.

  Delovanjem odreene sile na Atom stvara se odreena molekularna strukrtura. Dakle, ako se eleo stvoriti neki odreeni

  materijalni oblik koristila se sasvim odreene frekvencija i njom se uticalo na Etar. Reeno mi je da je naa svesna misao

  izaziva kretanje Torusa. U 3D slobodna volja postoji i moramo dati dozvolu, ili poslati zahtev da se vilji dezintet umea u

  nau odluku, ivot, proces. Onako kako sam ja shvatila je da zamolimo Uzale Majstore da dezintegriu materiju, ili da

  poelimo da se smer kretanja Etra promeni, odnosno da se promeni polaritet Torusa.

  Moda upravo to znai promena polariteta na Zemlji. ( + ) Torus koji postoji oko svega : Planeta, oveka i td

  menja svoj pravac u ( - ) , a Torus ( - ) poinje da se krede u pravcu (+ ) U tom trenutku oigledno dolazi do dezinegracije

  materije i verovatno je to taj prelazak iz 3D u vilji dezintet. Svest 7D stvara gravitaciju i osmiljavaju 3D. Proces prelaska

  iz 3D u 4D bi se oigledno ubrzao kada bi se postavio zahtev 7D da se promeni smer pokretanja Etra.

  ( + ) kretanje je jo i oznaeno kao muka energija, ( - ) kao enska. Te dve energije su glavni zain svega to

  postoji, ali kreativnog stvaranja nema bez energije ljubavi. Najmodnija energija je Kreativna Stvaralana Energija Ljubavi.

  Upravo je i jedan od osnovnih zakona prirode obina matematika formula: ( + ) i ( + ) uvek daju ( + ). ( + ) i ( - ) daju ( - ).

  a ( - ) i ( - ) daju ( + ). ta to prevedeno u meuljudske odnose moe da znai?

  Da bi se ( + ) pokrenuo na njega mora da deluje ( - ). Samo tako ( + ) moe da se razvija i napreduje. Ukoliko smo

  u ivotu ugroeni od jednog ( - ) delovanjem ( + ) na njega samo uvedavamo ( - ). Dakle, kada mi na neku negativnu osobu

  delujemo dobrotom i lepotom samo povedavamo njihov antagonizam, odbojnost, ak i agresivnost. Njemu treba neki

  minus da bi naprosto izazvali imploziju u njemu i razbili njegov omota. To je sada osetljivo. Ako vi primenite minus i vi

  de te se zaraziti negativnom vibracijom i postati loi. Da bi sebe zatitili od uticaja negativne osobe morate mu slati

  mislene poruke ljubavi. Kaem mislene.

  Zamiljajte ga srednog, nasmejanog i aljite mu mislene poruke hvala ti na svemu i volim te . I sami de te se

  iznenaditi kako u vama raste osedanje ljubavi i radosti dok to radite i uskoro de te postati potpuno imuni na tu osobu.

  Nemojte toj osobi ugaati, ulagivati se . Nauite da kaete NE. Ne unosite emocije u svoju komunikaciju. Ne uputajte se

  u rasprave i objanjavanja samo im kratko stavite do znanja da ne odobravate njihovo ponae. Budite hladni, zvanini,

  strogi. Postanite neutralni posmatra i prestanite da se osedate odgovornim za postupke te osobe. Pustite je da sama

  snosi odgovornost za svoja dela. Ako tu osobu stigne ( - ) nemojte se ni tada osedati odgovornim, jer on samo privlai

  ono to zrai, ono to i jeste sam.

 • 18 Svetlana Borojevid - Certifikovani praktiar Rekonektivnog isceljivanja Studio SANUS / tel: 063-8325-161 / www.studiosanus.co.rs

  Minusi se zato i lepe za dobre, da bi kroz njih privukli uspehe i ispunjenje za sebe. Zato su dobri u tom odnosu

  uvek na gubitku jer njima stie minus onog nevaljalog, uloge kao da su zamenjene. Zamolite da se ponovo vratite svom

  originalu. Zapamtite da svojim ( + ) nikada nedete ispraviti njihov ( - ) . Najbolje je da doneseto odluku da se fiziki

  odvojite od tog minusa. Vae je da samo donesete odluku, ali ne i da razmiljate o nainu. Budite samo puni Ljubavi i

  Zahvalnosti prema Bogu i prepustite to njemu. Ne zaboravite da je vama taj minus trebao zbog vaeg rasta i razvoja

  svesti. Kada sve lekcije osvestite vie vam taj minus nede ni trebati. Percepcija celog odnosa de se promeniti. ono to

  vas ne ubije to vas ojaa , a moete i da donesete odluku da svoj razvoj u bududnosti nastavite kroz ljubav ( ako vas tei

  i vi ste tom minusu muka tantalova ).

  Iz mog ugla...

  Nekada sam od doivljenog razoarenja umirala danima, mesecima. Tui bezobrazluk bi me do te mere okirao

  da bi prestajala da diem, i to danima, dok ne pone celo telo da boli. Ostala sam ista. Ono to jesam ali mi Rekonekcija

  potpuno promenila percepciju. I dalje doivljavam neverovatne stvari, bilo pozitivne ili ne. Nekada me veliko

  iznaneenje uhvati nespremnu ali uskoro se iri veliko platno i samo se reaju slike preanih ablona. ivotne situcije

  koje su u stvari u sebi nosile istu energiju. Ili su previe bolele, plaile ili bile teke, u svakom sluaju nisu bile preivljene.

  Ostale su skamenjene, zaleene negde u etru, i ciklino se ponavljale u ivotu ekajudi svoju priliku da budu spoznate. To

  su samo lekcije koje treba da se prepoznaju, bez otpora prihvate i samo proe kroz to jo jedno iskustvo bez pada.

  Rekonekcija poput lupe veno putuje kroz va mikrokosmos tragajudi i za najmanjom mrvicom smrznutog etra. Izvlai ih

  iz zaborava i nesvesnog na glavnu scenu, pod svetlo reflektora i dri tu dok se ne osvetli i spozna svaki detalj, dok u miru,

  spoznaji i samo svesti samo proemo kroz tu rolu... i naravno preete na slededu. Sve tako dok ne rasvetlite sve i

  postanete oputeni ita scenarija. Samo taj scenario vie nede pisati neki drugi, ved vi lino.