Rezultatet e shkollës së Policisë 19.03.2014 Grupi i Pare

Embed Size (px)

Text of Rezultatet e shkollës së Policisë 19.03.2014 Grupi i Pare

 • 8/12/2019 Rezultatet e shkolls s Policis 19.03.2014 Grupi i Pare

  1/26

  Drejtoria e Prgjithshme e Policis s Shtetit

  Tiran. 19.03.2014

  Rezltatet e testimit !r"i i Par #at 19 mars 2014

  $ "r%n#im arritn rezltatet e m"oshtme&

  $r. '(D) *+),*,R ,*,R R,/TT)

  1. 302 '( ,'S$D,R 0

  2. 201 S,)*$ $,RT) 55

  3. 345 D,*(R) 7' 55

  4. 2529 88,R) *)D:$ 5;

  . 2592 $D(: $D, 5

  ;. 3330 S)$$) R$ 5

  5. 3 TR/ 53

  12. 345 T/) R,$S 52

  13. 3191 T,= S=,$D,T 52

  14. 254 *) (T 52

  1. 3;10 !R)*8) D)T*)R 52

  1;. 239 P,8) $(RD 52

  15. 20 *T (T)($ 52

  1. 3294 TR(' T:R 5119. 3002 )STR,$ 51

  23. 2;15 *,T *R)( 51

  24. 2955 !RR R*/$ 51

  2. 3041 +,$ R)!,RS 50

  2;. 293 DR() P)$ 50

 • 8/12/2019 Rezultatet e shkolls s Policis 19.03.2014 Grupi i Pare

  2/26

 • 8/12/2019 Rezultatet e shkolls s Policis 19.03.2014 Grupi i Pare

  3/26

  ;9. 2;;9 R8) *RS,$ ;

  50. 3252 =7S S($) ;

  51. 203 (S, $,RT) ;

  52. 3;2; /,: ,D*)R ;

  53. 29 T=$S) (T:($ ;

  54. 3;3 $D(8) ,>$ ;

  5. 235 !:$ $))$D ;

  5;. De#ja >la#imir ;4

  55. 2;;2 D(ST) *RS, ;4

  5. 2914 ' (R$, ;4

  59. 290 *: (R:($ ;4

  0. 213 *, ES$) ;4

  1. 3;55 =) ,R*$D ;4

  2. 201 ',*) ):$ ;4

  3. 233 '($DR, $)'()$ ;4

  4. 290 B=RB=) R*)S ;4

  . 3332 =7'(R) R)* ;4

  ;. 3333 D,R>)S=) R)* ;4

  5. 25;9 B=)$) *=RR,* ;4

  . 399 !R: D$:, ;4

  9. 295 D,D,: *R)!,$ ;4

  90. 312 S7': S*,D ;3

  91. 2;51 'RT) *RS)D ;3

  92. 3;5 !R) ,>)S ;393. 32 R)R SD ;3

  94. 329 8)' S,:*$ ;3

  9. 2;3 'RT) *R:,T ;3

  9;. 240 PP) $(>)( ;3

  95. 3;43 =*S: ,:$D ;3

  9. 339 R,8) >,R:($ ;3

  99. 243 >)S=') 8) ;3

  100. 34; D(D RD*)R ;3

  101. 3;02 +R/,R) D,$)S ;3102. 25

 • 8/12/2019 Rezultatet e shkolls s Policis 19.03.2014 Grupi i Pare

  4/26

  111. 3355 ,: >)T:($ ;2

  112. 3;0 R,B=: RS,$ ;2

  113. 234 7=$B=) $ ;2

  114. 3210 P(P) S=PT) ;2

  11. 352 8) +

 • 8/12/2019 Rezultatet e shkolls s Policis 19.03.2014 Grupi i Pare

  5/26

  13. 2;35 =(T) *R:,$T ;0

  14. 231 *, (R:,$ ;0

  1. 252 'P$: *)(S$ ;0

  1;. 30 !:(' R(*,( ;0

  15. 249 +)8' )D ;0

  1. 3229 () RD)$ 9

  154. 39; ',RR8) +'R):, 9

  15. 2491 *R' ,($RD 9

  15;. 301 T((/=)$ R,$T( 9155. 30 ':

 • 8/12/2019 Rezultatet e shkolls s Policis 19.03.2014 Grupi i Pare

  6/26

  19. 34;3 *=R,*) /*)R

  19;. 3233 *ST

  195. 21; !:(S=) )R):,

  19. 2555 R,=(> *7S)*

  199. 3;03 S7': D,$)S

  200. 309 8$) R(>,$

  201. 29 '8 PR$>,R

  202. 3099 !:,8) R(/,T

  203. 29 )S*: PR)/R,$

  204. 250 ' E$

  20. 24;4 +:R*) ,D:$

  20;. 31 'RT: *)R 5

  205. 245 !:($) )S 5

  20. 2;; *B=R) *RS, 5

  209. 3054 )S*: R($D 5

  210. 2903 B=,*(R) (R:( 5

  211. 31; 'S) S,D:$ 5

  212. 344 )S)$ 5

  21. 33;0 )*,R) >,S, 5

  21;. 309 =(B= R)>:$ 5

  215. 34;2 *8( /*)R 5

  21. 2;; D,*)S=: (S) 5219. 2990 + R,D)($ 5

  220. 2;0 'RT) (S) 5

  221. 3449 =S 7) 5

  222. 223 *,=*,T) (R,$ 5

  223. 2 +S= (T:($ 5

  224. 3354 =(B= >)SR 5

  22. 311 $DR, S+R) 5

  22;. 3;22 !:($ ,D)S($ 5

  225. 24;2 S=)$) ,D:$ 522. 251; S='RT) *)!,$ 5

  229. 351 'RT(>) SR,T 5

  230. 341 'D) 7) 5

  231. 302 R,B=,P R,B= ;

  232. 303 $$( R)T$( ;

  233. 3391 S >(T)S ;

  234. 2901 +:R'TR) (R:D ;

  23. 3434 PR, B=:$( ;

  23;. 33 R,8: $R ;

 • 8/12/2019 Rezultatet e shkolls s Policis 19.03.2014 Grupi i Pare

  7/26

  235. 3;;5 +: ,R,$)' ;

  23. 2;5 'S: *RT)$ ;

  239. 3021 =) R,$T( ;

  240. 309 'R($)' T,R ;

  243. 334 ,$( >S) ;

  244. 343 *,* D($)S ;

  24. 3135 ': S)*)R ;

  24;. 300; + R,$RD ;

  245. 2454 S) ,($RD ;

  24. 334 S=' $T($)( ;

  249. 355 )$ +,DR) ;

  20. 31;1 '(DR S$T:( ;

  21. 2505 P *R)$, ;

  22. 341 8(8: RD)S ;

  23. 2;;1 *,S)T) *RS,

  24. 255 T(R( $(:S>

  25. 310 !B= S)

  2. 22 )S' (R,$8

  29. 25 *,T *)$

  2;0. 3151 +)/=! S,D) 2;1. 3;; PR,$D) RTR

  2;2. 22 ): *$T,

  2;3. 319 =7S S=,R))S=) *R)S

  252. 290 'R,$ (T:($

  253. 2452 +, ,($RD

  254. 291 'R: *R)!,$

  25. 2515 ST' *)!,$

  25;. 29;2 8(P /)*

  255. 25 8$) $DR)8)* 4

  25. 29 PR)

 • 8/12/2019 Rezultatet e shkolls s Policis 19.03.2014 Grupi i Pare

  8/26

  259. 324 PS=) S('( 4

  20. 33; P,*: R+,$ 4

  21. 315 8R8$) S,)* 4

  22. 31; ': S,)$ 4

  24. 2940 *8 P,*+ 4

  2. 3453 'S*) /)=$) 4

  2;. 2;90 *: *R)S)( 4

  25. 3131 PR,$! S)*)R 4

  2. 3033 'RS$)) R,B=)$( 4

  29. 30;1 RT) R)/)(T 4

  290. 230 :' (R)S 4

  291. 33; '8(RR) >)'T(R 3

  292. 235 *)S=(> $ 3

  293. 2;; +:R*) *RS, 3

  294. 3;;1 *,S=$$) ,$DR)T 3

  29. 24 T(T('(8(P(

  )!: 3

  29;. 2;03 R,' *R)!,$ 3

  295. 2; =*(R) *T)D 3

  29. 2939 *,R': P)$ 3

  299. 3431 )S*)) B=:$ 3

  300. 34;4 *R' /*)R 3

  301. 3001 8,$() R,*) 3302. 32;1 !R,8 S('( 3

  303. 3109 D) (R,$8 3

  305. 314 )S=*' *)R 3

  30. 33;3 >)'T(R T(D=, 3

  309. 204 ) )$D)( 3

  310. 292 T((/=)$ P( 3

  311. 2;2 8$) *T)D 3

  312. 3102 S)$ R+,$S 3

  313. 321 R(8) S('( 3

  314. 3301 !() T$T 3

  31. 2512 S(P:$) *)! 3

  31;. 24 +(/= S) 2

 • 8/12/2019 Rezultatet e shkolls s Policis 19.03.2014 Grupi i Pare

  9/26

  320. 4143 8' S:*)R 2

  321. 322 *R' $DR, 2

  322. 342 +$ B=)( 2

  323. 2;5 >R$! *RS, 2

  324. 3 *R' R*$D( 2

  32. 25 !) *)RSD 2

  32;. 245 DR)8) ,($RD 2

  325. 293 PT RS,D( 2

  32. 29; '(STR)ST R,$D 2

  329. 2509 *R'(: *R)$ 2

  330. 25 /7,+) 1

  34. 34; 'R(S=) /*)R 1

  349. 31 S=PT) S=+$ 1

  30. 2945 =7S) P,RPR)* 1

  31. 293 S=' *R 1

  32. 2;1 !R$: *R)$ 133. 2991 )S*)) R,D)$, 1

  34. 334 +$) >,)P 1

  3. 3;50 !,8) ,R)($ 1

  3;. 222 PS=(R) (R,$ 1

  35. 21 R* )R)* 1

  3. 3;05 D,D D)>,R 1

  39. 2; /=P (:$ 1

  3;0. 2534 *R' *)*(/ 1

  3;1. 310; $DR, R+)$ 1

 • 8/12/2019 Rezultatet e shkolls s Policis 19.03.2014 Grupi i Pare

  10/26

  3;2. 2533 )S*)) *)*(/ 1

  3;3. 244 '(R)S=) $ 0

  3;9. 2595 $D() $,R)D, 0

  350. 3353 T' >)(,T 0

  351. 324 !:() S('( 0

  352. 342; *,=*,T) B=)$ 0

  353. 2;;4 S==)$) *RS, 0

  354. 254 P: *>)$ 0

  35. 3319 'P,T$) T=$S 0

  35;. 312 *R!:,' S)* 0

  355. 221 T( $,>) 0

  35. 303 '( R,/RT 0

  359. 2500 DR*)S=) *,*,T 0

  30. 2;4; +)/=T *R:S 0

  31. 2523 *:( *)', 0

  32. 35; +S=: +D= 0

  33. 2495 T:$ 0

  34. 312; *,) S)*)R 0

  3. 20 ))$ 49

  400. 314 S)$$) S*,T 49

  401. 39 T$S=) D

 • 8/12/2019 Rezultatet e shkolls s Policis 19.03.2014 Grupi i Pare

  11/26

  404. 3;;2 8),/ ,$!)$ 49

  40. 3403 >RP) B=,$)S 49

  40;. 2;;3 RR,/=D *RS, 49

  405. 3;;9 =B=): ,R!7S 49

  40. 294; /*) P,RPR)* 49

  409. 2930 =(B= PR)$D 49

  410. 345; *=*T: /7+)=R 49

  411. 294 P:,T,R$)': P,RPR)* 49

  412. 2;34 +R,! *R)S 49

  413. 332; *) 'S$ 49

  414. 294 S,*$) P,RPR)* 49

  41. 214 PP)S $,RT) 49

  41;. 3240 *,R,P,/ S',$D,R 49

  415. 29 S' *R)!,$ 49

  41. 200 D,D,!:($) )'$ 49

  419. 3455 D,*8, /77

 • 8/12/2019 Rezultatet e shkolls s Policis 19.03.2014 Grupi i Pare

  12/26

  44;. 394 *,* +R$( 4

  445. 3;3 RRST: ,!/($ 4

  44. 2;1 S$: *T,( 4

  449. 2;93 P,R,' *,D)S($ 4

  40. 3429 =*)T) B=: 4

  41. 254 =S*8 *)R, 4

  42. 2530 !R) *)*(/ 4

  43. 3223 )T S=)P, 4

  44. 2;0 $)'() *R' 4

  4. 3141 *T' S)*)R 4

  4;. 2;22 /$ *R)$!,$ 4

  45. 2;42 P( *R:( 4

  4. 314 S=)* S:*)R 4

  49. 24 PR,$8) *$S=, 4

  4;0. 249 DRRS) ,($RD 4

  4;1. 23; !,S)R $)'(S 4

  4;2. 2; S=*,T) (S) 4

  4;3. 24; ')' ,($RD 4

  4;4. 310 =7S RD,$S 4

  4;. 25 +')S) *R!) 4

  4;;. 344; 7) 4

  4;5. 21 D(D /)* 45

  4;. 2;52 +T *RS)D 45

  4;9. 3090 +R,S R(*)$ 45450. 291 T'( (RD( 45

  451. 3;4 D' ,>)S 45

  452. 32;0 D,D S('( 45

  453. 2;;; P: *RS, 45

  454. 2;; =(B= *T)D 45

  45. 33 !:,(S=!:(': >D)* 45

  45;. 343 ': RD)T 45

  455. 31;3 *RT)8$: S/$ 45

  45. 32;2 /,$,) S('( 45459. 250; =7S *,R):$ 45

  40. 3015 P,P R,$T( 45

  41. 24; =B=): ,(RD 45

  42. 24 '(') (,RD 45

  43. 2;00 !,8) *R)!,$ 45

  44. 33;9 *: >)S( 45

  4. 2;24 8, *R)( 45

  4;. 393 +8$) +R$)D 45

  45. 249 S=,S=) (!,RT 45

 • 8/12/2019 Rezultatet e shkolls s Policis 19.03.2014 Grupi i Pare

  13/26

  4. 3495 'R(: +$( 45

  49. 2 !:,(S=) (*) 45

  490. 3203 *8 S=',/,$ 45

  491. 2510 =(B= *,B=)D 45

  492. 2525 D( 4;

  0. 2;95 S)S) *,)$ 4;

  09. 340 TR)*) B=,$T) 4;

  10. 24;5 !:)$) ,)D 4;

  11. 3092 B=$!( R(*)$ 4;12. 3; 8) +,S*)R 4;

  13. 334 D(8) >T,R 4;

  14. 2;2 S',$D,R) *R)( 4;

  1. 391 *R' +,R)$ 4;

  1;. 312 'S S)*)R 4;

  15. 221 ')S=T (R, 4;

  1. 220 S8, (R$D 4;

  19. 24 /,R, (!,RT 4;

  20. 2531 ',*) *)*(/ 4;21. 2;54 ST(:' *RT)$ 4;

  22. 2; :/: *R,$!,$ 4;

  23. 24;

 • 8/12/2019 Rezultatet e shkolls s Policis 19.03.2014 Grupi i Pare

  14/26

  30. 292 D 4

  40. 255 +') (T) 4

  41. 2;45 /=> *R:S 4

  42. 2; 8) *T), 4

  43. 2503 *8 $,$S) 4

  44. 3011 '(,S=) R,$T( 4

  4. 3235 /,*$) S)>$ 4

  4;. 31 S*) + 4

  45. 3232 (S* S)!) 4

  4. 311 S='RT RS=)T 4

  49. 34 '( R)$ 4

  0. 344 * 7) 4

  1. 2932 '( PS=' 4

  2. 2550 *,T *RT 44

  3. 242 *S=,: 8, 444. 3;42 '(!,!: ,)/+,T 44

  . 320 )+R S('( 44

  ;. 3335 *) >D,T, 44

  5. 3; *R': ,*))$( 44

  . 3;;; ,RD( D,: 44

  9. 21 =(B= $,RT) 44

  ;0. 222 S)$$) $,>) 44

  ;1. 3129 *,'( S)*)R 44

  ;2. 2931 *8 PS= 44;3. 3411 (S= B=,>=)R 44

  ;4. 315; )8 S,*( 44

  ;. 3412 *RS=) B=,>=)R 44

  ;;. 249 *) :,T 44

  ;5. 3413 ',R8)' B=,>=)R 44

  ;. 2;01 ' *R)!,$ 44

  ;9. 319 =B=)*) S=',)* 44

  50. 392 :': +R)!($ 44

  51. 3215 PR,8) S=P,T)* 44

 • 8/12/2019 Rezultatet e shkolls s Policis 19.03.2014 Grupi i Pare

  15/26

  52. 3025 R,ST,* =(B= 44

  53. 315 +B=) S*):$( 44

  54. 335 *S >)SR 44

  5. 293 !) (R!,S 44

  5;. 253 P:,TR) *)R:$ 44

  55. 225 (S' (S) 44

  4. 3493 +R=)*) :,T 44

  . 333 8$) >,$T)$ 44

  ;. 24 D*) ,($RD 44

  5. 333 +,D)$) >D)*)R 44

  . 23 !:,) (T:$ 43

  9. 2554 >(D= *ST

 • 8/12/2019 Rezultatet e shkolls s Policis 19.03.2014 Grupi i Pare

  16/26

  ;14. 2;21 '(8) *R)$, 43

  ;1. 210 PR)$ 42

  ;31. 2;; /$ *:( 42

  ;32. 20 !( $,RT) 42

  ;33. 250 ,,/) *'S)* 42

  ;34. 2;4 D,R>)S=) *=*,T 42

  ;3. 339 (' =B=) 42

  ;3;. 254 ,S=: *)R:,T 42

  ;35. 291 *=)) P:,R)$ 42;3. 253 *: *)R 42

  ;39. 250 TR('S) *)R, 42

  ;40. 33; =): >*)R 42

  ;41. 34 S= R:$ 42

  ;42. 322 ,S=) S)+(R 42

  ;43. 330 =): >S) 42

  ;44. 035 RRST: R($D 42

  ;4. 332 +,) RD 42

  ;4;. 249; (RR: ,>,$T 42;45. 33 ,RS=): +,S*)R 42

  ;4. 232 'P$) (/)$ 42

  ;49. 3;45 ++$) ,S($ 42

  ;0. 311 ,':

 • 8/12/2019 Rezultatet e shkolls s Policis 19.03.2014 Grupi i Pare

  17/26

  ;;. 2;3 *: *DR)T 42

  ;5. Ste%a irim 41

  ;. 32 /,R$) S('( 41

  ;9. 3343 $!:,) >*)R 41

  ;;0. 3;0 !(,*) ,T($ 41

  ;;1. 3;44 >8: ,*)R 41

  ;;2. 291 !(! (R$, 41

  ;;3. 3114 >' R'), 41

  ;;4. 3;5 !,8: RTR 41

  ;;. 2599 *)R 41

  ;5;. 3;24 =7S=TR ,D)R 41

  ;55. 259 S $,S($ 41

  ;5. 3014 S R,$T( 41

  ;59. 3010 )S($ 40

  ;9;. 3050 ) R($D 40

  ;95. 33 +,)R: >,R)($ 40

 • 8/12/2019 Rezultatet e shkolls s Policis 19.03.2014 Grupi i Pare

  18/26

  ;9. 30; S,$ 40

  ;99. 2935 :P) P 40

  500. 2;59 S,*$R) *RT)$ 40

  501. 321 S=,$ ST,)( 40

  502. 292 *)=S) P:T)* 40

  503. 255 *,* $DR)8)* 40

  504. 335 D,* >D)*)R 40

  50. 224 D,*R(/) $,B=*) 40

  50;. 32;5 '('(S=) S('( 40

  505. 223 +S=) $,B=T 40

  50. 3253 *,*( S(R,D 40

  509. 329 S T$T 40

  510. 3009 '(TR(8) R,$T 40

  511. 2;23 )S=) S('( 39

  53;. 3;; S7$:, R>)D 39

  535. 2;9 T=)R: *T,$ 39

  53. 3 D(8: +,S*)R 39

  539. 240 '*+,R) ,($RD 39

 • 8/12/2019 Rezultatet e shkolls s Policis 19.03.2014 Grupi i Pare

  19/26

  540. 2;9 $,/)R) *,=*,T 39

  541. 2; =' (T:$ 39

  542. 329; +S=T) T$T 39

  543. 2;14 $,/)R) *R)!,$T 39

  544. 340 $) D*)R 39

  54. 3225 ): S=77R), 39

  54;. 2552 DS=' *S) 39

  545. 213 D(8) )R)D($ 39

  54. 349 $DR,8 +$ 39

  549. 300 T(P) R,$RD( 39

  50. 250 D(' (S) 39

  51. 3491 /) :,T 39

  52. 3;14 /,)R: D(R:$ 39

  53. 2521 S,)*) *)', 39

  54. 294 ,R 39

  5. 0123 8)R )* 39

  5;. 292 *,*( *R)!,$ 39

  55. 254; T8) *)R!,$ 39

  5. 3;3; DS=: ,D(R):$ 39

  59. 3313 $STS) T$T 39

  5;0. 320 +,)R) $D) 39

  5;1. 29;3 +S= /)* 3

  5;2. 3439 8)':7 +,R 3

  5;3. 3213 D(R/) S=P,$D 35;4. 3;0 =+ ,R*)R$D 3

  5;. 3303 8=: T$T 3

  5;;. 2;91 '*+,RR) *>)$ 3

  5;5. 3255 'SP) SPRT' 3

  5;. 31 =)*R) S=,*)R 3

  55. 3239 8,' S)>) 3

  559. 30 )' R)>,$ 3

  50. 3324 )+R( TR)

 • 8/12/2019 Rezultatet e shkolls s Policis 19.03.2014 Grupi i Pare

  20/26

  52. 241 S=8 $ 35

  53. 2;1 /,: S:$ 35

  54. 3;49 $S ,S($ 35

  5. 3;59 =+ ,R*)R 35

  5;. 2493 D)S= ,($(R 35

  55. 3;54 ,': ,R:($ 35

  5. 3254 '$T( S(S, 35

  59. 3209 8,: S=PT 35

  590. 209 S'DR)$: $,RT) 35

  591. 2;9 *7RT( *,)!,$ 35

  592. 245 S=,R (,D 35

  593. 241 ,,/) ,($RD 35

  594. 215 P) $,ST(R 35

  59. 2;5 ! (S) 35

  59;. 3103 DT: R+)$ 35

  595. 330 $)' T$T 35

  59. 2 S,)$ 3;

  19. 22 $!(T $,B=*), 3;

  20. 3419 =7S B=)S($ 3;

  21. 2923 S (S*$ 3;

  22. 3393 (S* >$,T 3;

  23. 251 D(R/) *)R:$ 3;

 • 8/12/2019 Rezultatet e shkolls s Policis 19.03.2014 Grupi i Pare

  21/26

  24. 304; *: R)!S 3;

  2. 3414 R8) B=,>=)R 3;

  2;. 29; )+R)*R) (R!,S 3;

  25. 3; /,)$ 3;

  2. 321 :( 3

  42. 2941 ' $) 3

  43. 3425 =)D,RS=: B=)$( 3

  44. 2;1 !(,*) *R)$D( 3

  4. 2;09 D,*8, *R)!,$ 3

  4;. 3112 +(!D$) RD)$D 3

  45. 3422 !:)$) B=)$( 34. 253 S) (S:$ 3

  49. 2;19 ) *R)$ 3

  0. 2; =S *=*T 3

  1. 21 D' )R), 3

  2. 3350 D(D: >)S($ 3

  3. 300 PR,$:S) R,$D( 3

  4. 3;3 D(D$) RT 3

  . 3093 D(' R($D 3

  ;. 3153 DR)/ S,)* 345. 30 *8 R)($ 34

  . 25; 'R: *$:( 34

  9. 291 +(S$:' (R$, 34

  ;0. 293; R,B=( PTR)S 34

  ;1. 24 *,T /)* 34

  ;2. 3432 B=) B=:$( 34

  ;3. 330 $DR, T$T 34

  ;4. 134 D$$ T 34

  ;. 3;4 D,)S=: ,S($ 34

 • 8/12/2019 Rezultatet e shkolls s Policis 19.03.2014 Grupi i Pare

  22/26

  ;;. 2909 8, (R$D( 34

  ;5. 3454 +') /7=D) 34

  ;. 313 S=) S)*)R 34

  ;9. 3490 :' !ST)$ 34

  50. 290 8': *R)!,$ 34

  51. 24; D,R>)S=) (D)R$ 34

  52. 304 D)$' R(*,( 34

  53. 300 8,R R)$(R 34

  54. 305 B=,8: ,R* 33

  92. 2;2 =(T) (S) 33

  93. 342 (S*$) RD)T 32

  94. 25 D(8, $/*) 32

  9. 301 D': R)$(R 32

  9;. 3;;0 =S: ,*)R:($ 32

  95. 329 /)' T:R 32

  9. 3;35 =7S,:$) ,=D) 3299. 3111 '(,S=) R,$T(E) 32

  900. 3444 8*,T 7+,R 32

  901. 3415 *R: B=)+, 32

  902. 2993 +RD=) R,D:$ 32

  903. 34;9 ST

 • 8/12/2019 Rezultatet e shkolls s Policis 19.03.2014 Grupi i Pare

  23/26

  90. 313 *)R) ',T)$ 32

  909. 293 P,P'(: P* 32

  910. 31 ST(:' +,SR 32

  911. 3300 D(D T$T 32

  912. 3322 !:($P: T($)$ 32

  913. 344 *) 7+,R 32

  914. 3;52 */=) ,R:($ 32

  91. 2504 S=+ *,$SR 31

  91;. 31 ': $)' 31

  921. 302; ,S=) R,S*):, 31

  922. 3;3 !:,R!:) ,)D($ 31

  923. 3451 D,*)R)' /=$,T 31

  924. 3134 >,)/) S)*)R 31

  92. 299 DR( (R=$ 31

  92;. 2543 S)$! *)R, 31

  925. 523 +,R: SPRT' 31

  92. 331 P,8: $T( 30

  929. 3242 D:T) S',$D,R 30

  930. 335 D)D >,R) 30

  931. 29; ! PR$>,R 30932. 3;; P,R: ,R!) 29

  933. 3;9 S=' R>,)$( 29

  934. 3019 =(B=: R,$T( 29

  93. 255 !:7 *)RS= 29

  93;. 3;11 S=)*: D($D 29

  935. Rra"i *hamet 29

  93. 359 /!$) +,')* 2

  939. 25;2 +)B='S **,R', 2

  940. 245 RR,S=' ,($RD 2941. 3;15 =(B=: DR)T$ 2

  942. 319; T(T: S=',)* 25

  943. 35 T7R+,TR) +S=')* 25

  944. 249 :,S' ,T 25

  94. 33;5 8',R) >)* 2;

  94;. 311 S='R,T S) 2

  945. 24 R8) (T:$ 2

  94. 251 *)$( *D)$ 24

  949. 295 '(S,$) R*/$ 24

 • 8/12/2019 Rezultatet e shkolls s Policis 19.03.2014 Grupi i Pare

  24/26

  90. 3323 8$) T($)( 23

  91. 39 $,/)R) RS,$ 23

  92. 354 DS=' +, 22

  93. 3442 'R8$) 7+,R 22

  94. 2559 *8(D,*) $)* 21

  9. 32 D,D $!:,)$ 21

  9;. 3095 ,S=) T=$S 0

  9;9. 24;3 8'R) ,D:$ 0

  Shnim

  I Pjesmarrsit e m"oshtm jan sGali%iGar "r shGaG t gaJimeKe teGniGe n"lotsimin e Go#it #he Kariantit.

  1. Rigers *ca SGali%iGar "r Go#in

  2. ,rion PellmJaj SGali%iGar "r Go#in

  3. >llnet PlaG SGali%iGar "r Go#in

  4. *artin /hiKanaj SGali%iGar "r Go#in#he Karjantin

  . lezim !ega SGali%iGar "r Go#in

  ;. lezim *Lrtaj SGali%iGar "rKarjantin

  5. >ilson Prengsi SGali%iGar "r Go#in

  . Sentjan RrGaj SGali%iGar "rKarjantin

  9. ShaJan =aGa SGali%iGar "r Go#in

  10. SoGol =aMhaj SGali%iGar "r Go#in

  11. Ri#Kan +risGaj SGali%iGar "r Go#in

  12. SoGol +ici Pa "lotesar

 • 8/12/2019 Rezultatet e shkolls s Policis 19.03.2014 Grupi i Pare

  25/26

  Karjantin

  13. Sajmir 'ercG SGali%iGar "r Go#in

  14. ngjelin !ro"cLra SGali%iGar "r Go#in

  1. *asi" =alimena SGali%iGar "r Go#in

  1;. ,nrit alentine SatGa SGali%iGar "r Go#in

  19. Teli 8iGo SGali%iGar "r Go#in

  20. SoGol =alilaj SGali%iGar "r Go#in

  21. Riglen G 'o#i Josh

  22. nila =aMhia SGali%iGar "rKarjantin

  23. nesti +rill SGali%iGar "r Go#in

  24. R#in *sta%a SGali%iGar "r Go#in

  2. *rat Daci SGali%iGarN "aKariant

  2;. e#ian eGa SGali%iGar "r Go#in

  25. Sh"etim De#a SGali%iGar "r Go#in

  2. (rnela PolaniG SGali%iGar "r Go#in

  29. *aGsim +arajGtari SGali%iGarN "aKariant

  30. azim 8eOa SGali%iGarN "aKariant

  31. *iGel !ci SGali%iGar "r Go#in

  32. ljan =osGa SGali%iGar "r Go#in

  33. Romeo Dragoi SGali%iGar "r Go#in

  34. *anjola *arGaj SGali%iGar "r Go#in

  3. >era lla SGali%iGar "r Go#in

  3;. >alJona sllanaj SGali%iGar "r Go#in

  35. %rim +oGa SGali%iGarN "aKariant

  3. Dorjan $iGolli SGali%iGar "r Go#in

  39. She%@et Shahini SGali%iGarN "aKariant

  40. iri#on Rstemaj SGali%iGar "r Go#in

  41. Re#io 'oci SGali%iGar "r Go#in42. Bhoana 'oGa SGali%iGar "r Go#in

  43. BheK#et 'li SGali%iGar "r Go#in

  44. Drilon +ro@aj SGali%iGar "rKarjantin

  4. #rian Shema SGali%iGar "rKarjantin

  4;. Dorjan De#a SGali%iGar "r Go#in

  45. Reonart >ata SGali%iGar "rKarjantin

  4. /L#i >eizaj SGali%iGar "r Go#in

  SGali%iGar "r Go#in

 • 8/12/2019 Rezultatet e shkolls s Policis 19.03.2014 Grupi i Pare

  26/26

  49. ,li#on Piranej

  0. ShGel@im =asmca SGali%iGar "rKarjantin

  1. 7lli Da%Go SGali%iGar "r Go#in

  2. ,#art !ra SGali%iGar "r Go#in

  3. SilKana +iJaj SGali%iGar "r Go#in4. 7lJer +rahimi SGali%iGar "r Go#in

  #he >arjantin gaJim

  . eonar# llshi SGali%iGar "rKarjantin

  ;. Slejman ola SGali%iGar "r Go#in#he Karjantin gaJim

  5. $#ricim Preci SGali%iGar "r Go#in

  . *ihane Serjani SGali%iGar "r Go#in

  9. (ltion DGa SGali%iGar "rKarjantin

  ;0. (rlan# Roshi SGali%iGar "r

  Karjantin;1. ,rtigen +ajraGtari SGali%iGar "r Go#in

  ;2. Si#orela Steaj SGali%iGar "r Go#in

  ;3. +lerim Dani SGali%iGar "r Go#in

  ;4. $#ricim 'ili SGali%iGar "r Go#in

  ;. S"artaG *ca SGali%iGar "r Go#in

  ;;. (rtela 'oloKati SGali%iGar "r Go#in#he Karjanti