Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2014 r. - nbp.pl .Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2014

Embed Size (px)

Text of Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2014 r. - nbp.pl .Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2014

Rozwj systemu finansowegow Polsce w 2014 r.

Warszawa, 2015 r.

Rozwj systemu finansowegow Polsce w 2014 r.

Rozwj systemu finansowego w Polsce w 2014 r.

Zaaprobowa:

Jacek Osiski, Dyrektor Departamentu Stabilnoci Finansowej

Opracowa zesp pod kierownictwem: Krzysztofa Markowskiego Dobiesawa Tymoczko

Zesp autorski:

Agnieszka Aliska Hanna Augustyniak Piotr Babua Wojciech Bogdanowicz Anna Brzozowska Marek Chmielewski Marta Goajewska Marzena Imielska Robert Jagieo Piotr Kasprzak Pawe Kosiewicz Micha Konopczak Sylwester Kozak Magdalena Koziska Dariusz Lewandowski

Anna Maciejewska-Dymel Krzysztof Maliszewski Krzysztof Markowski Rafa Nowak Dorota Okseniuk Aleksandra Paterek Pawe Pietrowicz Joanna Rapacka Wojciech Rogowski Pawe Sobolewski Andrzej Sowiski Karol Strzeliski Andrzej Wojciechowski Sawomir Zajczkowski

Wyda:

Narodowy Bank Polski 00-919 Warszawa ul. witokrzyska 11/21 tel.: +48 22 185 10 00 faks.: +48 22 185 10 10 www.nbp.pl

Niniejsze opracowanie i jego poprzednie edycje dostpne s na stronie internetowej NBP

www.nbp.pl/systemfinansowy/rozwoj

Copyright Narodowy Bank Polski, 2015

http://www.nbp.pl/systemfinansowy/rozwoj

3 Rozwj systemu finansowego w Polsce w 2014 r.

Wstp 9

1. System finansowy w Polsce 11

1.1. Kierunki ewolucji systemu finansowego w Polsce 11

1.2. Gospodarstwa domowe i przedsibiorstwa na rynku finansowym w Polsce 36

1.2.1. Aktywa finansowe gospodarstw domowych 36

1.2.2. Zewntrzne rda finansowania polskich przedsibiorstw 41

2. Regulacje systemu finansowego 47

2.1. Zmiany w regulacjach krajowych 47

2.1.1. Regulacje dotyczce nadzoru i usug patniczych 47

2.1.2. Regulacje dotyczce sektora bankowego 48

2.1.3. Regulacje dotyczce spdzielczych kas oszczdnociowo-kredytowych 51

2.1.4. Regulacje dotyczce pozostaych instytucji finansowych 52

2.1.5. Regulacje dotyczce rynkw finansowych i infrastruktury 54

2.2. Regulacje Unii Europejskiej dotyczce systemu finansowego 56

2.2.1. Regulacje dotyczce detalicznych usug finansowych 57

2.2.2. Regulacje dotyczce instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych 58

2.2.3. Regulacje dotyczce pozostaych instytucji finansowych 61

2.2.4. Regulacje dotyczce rynkw finansowych i infrastruktury 63

3. Infrastruktura systemu 71

3.1. Instytucje regulujce i nadzorcze 71

3.2. System patniczy 71

3.2.1. Systemy wysokokwotowych patnoci midzybankowych 72

3.2.2. Systemy patnoci detalicznych 74

3.2.3. Podmioty poredniczce w przyjmowaniu wpat na rachunki bankowe 77

3.2.4. Detaliczne instrumenty i usugi patnicze 78

3.3. Infrastruktura rynku instrumentw finansowych 82

3.4. Instytucje zwikszajce przejrzysto informacyjn 89

3.5. Systemy ochrony uczestnikw rynku 94

4. Instytucje finansowe 96

4.1. Banki 96

4.1.1. Ewolucja struktury sektora bankowego 96

4.1.2. Zmiany w strukturze aktyww bankw 104

4.1.3. Zmiany w strukturze pasyww bankw 110

4.1.4. Zmiany w adekwatnoci kapitaowej bankw 117

4.1.5. Wyniki finansowe sektora bankowego 119

4.2. Spdzielcze kasy oszczdnociowo-kredytowe 128

4.3. Instytucje niebankowe wiadczce usugi finansowe 135

4.3.1. Leasing 135

4.3.2. Faktoring 139

4.3.3. Porednicy kredytowi i firmy poyczkowe 142

4.4. Fundusze private equity 146

4.5. Fundusze inwestycyjne 150

4.5.1. Wielko sektora 150

Spis treci

4 Narodowy Bank Polski

4.5.2. Krajowe fundusze inwestycyjne na tle europejskiego sektora funduszy inwestycyjnych 157

4.5.3. Struktura sektora funduszy inwestycyjnych 159

4.5.4. Lokaty funduszy inwestycyjnych 160

4.5.5. Wyniki inwestycyjne funduszy i poziom podejmowanego ryzyka 162

4.6. Otwarte fundusze emerytalne 165

4.6.1. Wielko sektora 165

4.6.2. Struktura portfela inwestycyjnego otwartych funduszy emerytalnych 167

4.6.3. Wyniki inwestycyjne OFE i poziom podejmowanego ryzyka 170

4.7. Pracownicze programy emerytalne, indywidualne konta emerytalne i indywidualne konta

zabezpieczenia emerytalnego 172

4.7.1. Pracownicze programy emerytalne (PPE) 172

4.7.2. Indywidualne konta emerytalne (IKE) i indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego

(IKZE) 175

4.8. Zakady ubezpiecze 182

4.8.1. Wielko sektora ubezpiecze 182

4.8.2. Lokaty zakadw ubezpiecze 188

4.8.3. Wyniki finansowe sektora ubezpiecze 189

4.8.4. Reasekuracja i wybrane wskaniki techniczne sektora 190

4.9. Podmioty prowadzce dziaalno maklersk 196

4.9.1. Warunki funkcjonowania podmiotw maklerskich na polskim rynku 196

4.9.2. Dziaalno podmiotw maklerskich na rynku zorganizowanym 199

4.9.3. Wyniki finansowe domw maklerskich 201

5. Rynki finansowe 203

5.1. Rynek pieniny 203

5.1.1. Ewolucja wielkoci i struktury rynku pieninego 203

5.1.2. Rynek krtkoterminowych papierw dunych 204

5.1.2.1. Bony pienine 204

5.1.2.2. Krtkoterminowe bankowe papiery dune 208

5.1.2.3. Krtkoterminowe papiery dune przedsibiorstw 210

5.1.3. Rynek transakcji o charakterze lokacyjnym 212

5.1.3.1. Lokaty niezabezpieczone 214

5.1.3.2. Lokaty zabezpieczone 219

5.1.3.2.1. Swapy walutowe 219

5.1.3.2.2. Transakcje warunkowe 224

5.2. Rynek kapitaowy 231

5.2.1. Ewolucja wielkoci i struktury rynku kapitaowego 231

5.2.2. Rynek dugoterminowych papierw dunych 233

5.2.2.1. Obligacje skarbowe 233

5.2.2.2. Obligacje komunalne 247

5.2.2.3. Dugoterminowe instrumenty dune emitowane przez banki 251

5.2.2.3.1. Dugoterminowe bankowe papiery dune 251

5.2.2.3.2. Listy zastawne 253

5.2.2.4. Obligacje przedsibiorstw 256

5.2.3. Rynek instrumentw udziaowych 261

5.3. Kasowy rynek walutowy 274

5.4. Rynek instrumentw pochodnych 282

5.4.1. Ewolucja wielkoci i struktury rynku instrumentw pochodnych 282

5 Rozwj systemu finansowego w Polsce w 2014 r.

5.4.2. Pozagiedowe instrumenty pochodne 286

5.4.2.1. Instrumenty pochodne stopy procentowej 289

5.4.2.2. Walutowe instrumenty pochodne 295

5.4.3. Giedowe instrumenty pochodne 303

5.4.3.1. Instrumenty pochodne zwizane z rynkiem akcji 305

5.4.3.2. Walutowe instrumenty pochodne 309

5.4.3.3. Instrumenty pochodne stopy procentowej 311

Podsumowanie 312

Sowniczek 319

Skrty uywane w opracowaniu 328

6 Narodowy Bank Polski

7 Rozwj systemu finansowego w Polsce w 2014 r.

Ramka 1.1.1. System finansowy w Polsce - z perspektywy 25 lat transformacji 23

Ramka 1.1.2. Ocena poziomu rozwoju systemu finansowego w Polsce na podstawie

bada MFW 32

Ramka 1.2.1. Finansowanie zewntrzne przedsibiorstw w Polsce i innych krajach

Unii Europejskiej 44

Ramka 2.1.1. Zasady adu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez KNF 48

Ramka 2.1.2. Wytyczne KNF dla bezpieczestwa rodowiska teleinformatycznego instytucji

finansowych 55

Ramka 2.2.1. Prace nad regulacjami Unii Europejskiej dotyczcymi systemu finansowego 68

Ramka 3.4.1. Systemy wymiany informacji kredytowej i ich znaczenie 91

Ramka 4.1.1. Sektor bankowy w Polsce na tle midzynarodowym 100

Ramka 4.1.2. Pozycja walutowa sektora bankowego w Polsce 115

Ramka 4.1.3. Specyfika dziaalnoci bankw spdzielczych w Polsce 122

Ramka 4.2.1. Unie kredytowe na wiecie 132

Ramka 4.7.1. Systemy dugofalowego oszczdzania na cele emerytalne przykady rozwiza

stosowanych w innych krajach 178

Ramka 4.8.1. Znaczenie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego dla funkcjonowania

i rozwoju rynku ubezpieczeniowego w Polsce 193

Ramka 5.2.1. Obligacje infrastrukturalne Krajowego Funduszu Drogowego 237

Ramka 5.3.1. Benchmarki walutowe 279

Ramka 5.4.1. Obowizek raportowania transakcji instrumentami pochodnymi do repozytoriw

transakcji 284

Ramka 5.4.2. Wykorzystanie transakcji CIRS basis do zabezpieczania bilansowych pozycji

walutowych bankw krajowych z tytuu kredytw mieszkaniowych

nominowanych w walutach obcych 298

Spis ramek Spis ramek

8 Narodowy Bank Polski

Wstp

9 Rozwj systemu finansowego w Polsce w 2014 r.

Wstp

Rozwj sytemu finansowego w Polsce w 2014 r. jest kolejn edycj opracowania, w ktrym

opisywane s zmiany zachodzce w systemie finansowym w danym roku. W publikacji

przedstawiono tendencje i bariery rozwoju wszystkich funkcjonujcych w Polsce instytucji oraz

rynkw finansowych na tle zmian w europejskim systemie finansowym. Analizie poddano take

zmiany infrastruktury i regulacji prawnych dotyczcych systemu finansowego oraz inicjatywy

majce na celu integracj i zwikszenie bezpieczestwa rynku finansowego w Unii Europejskiej.

Zgodnie z przyjt zasad zmiany, ktre zaszy w krajowym systemie finansowym w 2015 r., nie

zostay uwzgldnione w niniejszym opracowaniu, nawet jeli byy znane autorom w trakcie

pisania tekstu. Podstawowe informacje na ten temat zawiera prezentacja stanowica

uzupenienie raportu, zamieszczona na stronie internetowej NBP1.

W pierwszym rozdziale omwiono ewolucj wielkoci i struktury krajowego systemu

finansowego oraz zalenoci midzy zmianami w tym sys