217
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในหนวยงาน คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี รอบปการประเมิน 2554 6 กรกฎาคม 2555

seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

 • Upload
  others

 • View
  8

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง (Self Assessment Report)

เพอรบการประเมนคณภาพภายในหนวยงาน

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร

รอบปการประเมน 2554

6 กรกฎาคม 2555

Page 2: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

คานา

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ไดจดทารายงานการประเมนตนเอง (Self Assessment Report :

SAR) สาหรบรอบการประเมนป 2554 เพอรบการประเมนคณภาพภายในจากคณะกรรมการประเมนคณภาพภายในมหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร โดยมวตถประสงค เพอประเมนการดาเนนงานตามองคประกอบท เกยวของกบการประกนคณภาพการศกษาตามพนธกจของมหาวทยาลยฯ จานวน 9 องคประกอบ รวม 23 ตวบงช โดยใชเกณฑการประเมน ตามเกณฑมาตรฐานคณภาพของ สานกงานคณะกรรมการการอดมศกษา (สกอ.) ตามคมอประเมนคณภาพของมหาวทยาลยฯ รอบการประเมนป 2554 และประเมนการดาเนนงานตามตวบงชของ สมศ. จานวน 10 ตวบงช ขอมลทเกบรวบรวมเปนขอมลทงในชวงปการศกษา 2554 (1 มถนายน 2554 – 30 มถนายน 2555) ปงบประมาณ 2554 (1 ตลาคม 2553 - 30 กนยายน 2554) และปพทธศกราช 2554 (1 มกราคม – 31 ธนวาคม 2554) ทงนขนอยกบรอบเวลาในการเกบ ขอมลของแตละตวบงช

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ไดสรางผลงานทเปนประโยชนตอการพฒนาประเทศ ทงการผลต

บณฑตทมคณภาพ และการผลตผลงานวจยและการบรการวชาการทโดดเดน ตอบสนองความตองการของประเทศดานการพฒนาเทคโนโลยพลงงาน สงแวดลอม และวสด อนสบเนองมาจากความมชอเสยงของบรพาจารยในอดต ประกอบกบความมงมนในการทาวจยของคณาจารยและนกวจยในปจจบน ซงสงผลใหผลงานวจยของคณาจารย/นกวจย และนกศกษาไดรบรางวลจากหนวยงานมาตรฐานคณภาพตาง ๆ อยางตอเนอง คณาจารยของคณะฯ ไดนาองคความรทไดจากการเรยนการสอนและการวจย ไปใชประโยชนทงในเชงนโยบายและเชงพาณชย และสรางชอเสยงใหเปนทประจกษ แกคณะฯ มหาวทยาลยฯ และประเทศ โดยในป 2554 ไดรบรางวลอาจารยดเดน ปอมท. สาขาวทยาศาสตรและเทคโนโลย จาก ทประชมประธานสภาคณาจารยมหาวทยาลยแหงประเทศไทย และ รางวลอน ๆ ซงความสาเรจเหลาน เกดจากความรวมแรงรวมใจของบคลากรในคณะ ซงกระผมขอขอบคณทก ๆ ทาน มา ณ โอกาสน

(ดร.พฒนะ รกความสข)

คณบดคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด

4 กรกฎาคม 2555

Page 3: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

สรปผบรหาร คณะพลงงานฯ

บทสรปผบรหาร คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร มพนธกจ คอ ใหการศกษาระดบบณฑตศกษาเนนงานวจยทางดานพลงงาน วสด และสงแวดลอม ใหบรการทางวชาการแกสงคม และทานบารงศลปวฒนธรรม ไดกาหนดวสยทศนของคณะฯ “มงเปนองคกรสรางและแสวงหาความรเพอความเปนเลศในการพฒนาเทคโนโลยสหวทยาการ และผลตบณฑตทมคณภาพในระดบสากล” ในปการศกษา 2554 คณะฯ ไดเปดสอนและผลตบณฑตระดบปรญญาโทและเอกในสาขาวชาเทคโนโลยพลงงาน การจดการพลงงาน เทคโนโลยอณหภาพ เทคโนโลยสงแวดลอม เทคโนโลยวสด และหลกสตรพเศษดานการผลตแบบบรณาการ รวม 12 หลกสตร มบคลากรวจยจานวน 39 คน แบงเปนอาจารยประจา 37 คน และนกวจย 2 คน มขาราชการ พนกงาน ลกจางประจา และลกจางชวคราว ซงเปนบคลากรสายสนบสนนรวม 26 คน มนกศกษารวมทงสน 837 คน แบงเปนระดบปรญญาโท 555 คน และระดบปรญญาเอก 282 คน สาหรบรอบการประเมนป 2554 ไดมการกาหนดเอกลกษณและอตลกษณของคณะฯ ผานคณะกรรมการคณะและสภามหาวทยาลย โดยเอกลกษณของคณะฯ คอ “เปนองคกรท มขดความสามารถในการสรางความรและแกปญหาโจทยดานพลงงาน สงแวดลอม และวสด โดยบรณาการผานกระบวนการวจยเชงสหวทยาการ” และอตลกษณของคณะฯ คอ “ผลตบณฑตทมคณภาพระดบสากล” (ดานพลงงาน สงแวดลอม และวสด) ตงแตกอตงคณะฯ จนถงปจจบนไดผลตบณฑตมากกวา 2,500 คน เพอไปรบใชสงคม พรอมกบไดสรางงานวจยและบรการวชาการ สรางชอเสยงใหกบมหาวทยาลยฯ จนเปนทประจกษแกสงคมทงภาครฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมาอยางตอเนอง ผลการดาเนนงานโดยรวมของทง 9 องคประกอบสรปไดดงน องคประกอบท 1 ปรชญา ปณธาน วตถประสงค และแผนการดาเนนการ คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มการปรบปรงแผนกลยทธในทกพนธกจหลก เพอพฒนาคณะ ไดแก การเรยนการสอน การวจย การบรการวชาการ และการทานบารงศลปวฒนธรรม โดยคานงถงแผนกลยทธในการบรหารท มประสทธภาพควบคไปกบการใชกระบวนการ PDCA ตามหลกการประกนคณภาพการศกษา ในการพฒนาแผนกลยทธ คณะฯ ไดอาศยการมสวนรวมพรอมกบใหนโยบายทชดเจน เพอใหแผนสอดคลองกบกรอบแผนอดมศกษาระยะยาว 15 ป ฉบบท 2 (พ.ศ. 2551 - 2556) และแผนพฒนาการศกษาระดบอดมศกษาฉบบท 10 (พ.ศ. 2551 - 2554) นอกจากนยงสอดคลองกบแผนกลยทธของมหาวทยาลยตาม KMUTT Road Map 2020 คณะฯ มการแปลงแผนกลยทธไปสแผนการปฏบตการทมเปาหมายอยางชดเจนในแตละประเดน มการกาหนดตวชวดผลสาเรจของการดาเนนงาน และมการตดตามประเมนผลและปรบปรงการดาเนนงานอยางตอเนอง ผานการ

Page 4: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

สรปผบรหาร คณะพลงงานฯ

ประชมประสานบรหาร การประชมกรรมการประจาคณะฯ และเวทระดมสมองบคลากรคณะในวาระตางๆ พรอมกนนคณะฯ ไดใหความสาคญกบการประกนคณภาพการศกษา จงไดมอบหมายใหผชวยคณบดฝายประกนคณภาพฯ นาขอเสนอแนะทไดรบจากการประชมกลมตางๆ ไปปรบปรงแผนปฏบตงานประจาป แลวนาเสนอในทประชมผบรหารคณะ องคประกอบท 2 การผลตบณฑต

ในปการศกษา 2554 คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ไดมการปรบปรงหลกสตรจานวน 12 หลกสตร เปนหลกสตรระดบปรญญาโทและปรญญาเอกอยางละ 6 หลกสตร โดยมการแตงตงคณะทางานจดทาหลกสตรใหเปนไปตามมาตรฐานคณวฒระดบอดมศกษา (TQF) ซงมตวแทนบคลากรแตละหลกสตรประกอบอยดวย เพอจดทาหลกสตร ตดตาม และประเมนผลการจดทาหลกสตร พฒนาทกหลกสตรใหเนนการทาวจย (มการทาวทยานพนธ) โดยคณะฯ มอาจารยทงหมด 37 คน มคณวฒปรญญาเอก 91.89 % ของอาจารยทงหมด ดารงตาแหนงวชาการ เปนศาสตราจารย 4 คน รองศาสตราจารย 11 คน และผชวยศาสตราจารย 13 คน คดเปน 75.67 % ของอาจารยทงหมด ในการดาเนนการดานการผลตบณฑตใหมคณภาพ ผบรหารและกรรมการคณะไดกาหนดระบบการพฒนาคณาจารยและบคลากรสายสนบสนนตามกลไกของมหาวทยาลย ทงดานการพฒนาเพมพนความร สวสดการ สขภาพ คณธรรม และจรรยาบรรณ

คณะฯ มหองบรรณสารสนเทศและอปกรณสงเสรมการเรยนรนกศกษา มระบบการจดการเรยนการสอน โดยการทาแผนการศกษาและเอกสารเผยแพรใหนกศกษาทราบตงแตนกศกษาเรมเขาเรยน ไดแก ขอกาหนดการทาวจย การเขยนวทยานพนธ และการสาเรจการศกษา ทกหลกสตรสงเสรมใหนกศกษามการเรยนรดวยตนเองผานทางวชาสมมนา วทยานพนธ และโครงการวจยตางๆ สงเสรมใหนกศกษาเรยนรจากการปฏบตจรงจากการศกษาดงานนอกสถานท และมการเรยนการสอนทพฒนาจากงานวจย และมการเชญผทรงคณวฒจากหนวยงานภายนอก ทงในและตางประเทศมาบรรยายในรายวชาตาง ๆ

คณะฯ มระบบและกลไกการพฒนาสมฤทธผลการเรยนของบณฑต โดยการสอบถามผใชบณฑตทกรอบระยะเวลา การศกษาแตละหลกสตรมการสนบสนนทรพยากรทางดานเทคโนโลย เชน ระบบ LAN และ Wireless จดสรรเงน FTERO ใหกบนกศกษาผานทางการใหทนนกศกษาทมผลการเรยนดและทนสนบสนนงานวจยนกศกษา มกจกรรมสงเสรมคณธรรมและจรยธรรมของนกศกษาและการใหโอวาทในพธวนไหวคร เชน การเรยนการสอนเปนไปตามกาหนดในดานคณธรรมและจรยธรรม ตามทระบไวในหลกสตร (มคอ. 2), นกศกษาทไดรบทนคณะพลงงานฯ จะตองเปนผมคณธรรม และจรยธรรม

Page 5: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

สรปผบรหาร คณะพลงงานฯ

องคประกอบท 3 กจกรรมการพฒนานกศกษา คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ไดใหความสาคญกบการพฒนานกศกษาควบคไปกบการเรยน

การสอน มการจดบรการใหคาปรกษาทางวชาการ มกจกรรม/โครงการตางๆ ทจดใหนกศกษาทงทางดานวชาการ และแนะแนวทางการใชชวตในมหาวทยาลย มการใหบรการขอมลขาวสารตอนกศกษา เชน กจกรรมโครงการศกษาดงานนอกสถานทประกอบการเรยนการสอน โครงการสนบสนนนกศกษาไปทางานวจยทตางประเทศ การจดบรการขอมลขาวสารทเปนประโยชนตอศษยเกา เปนตน

คณะฯ มระบบและกลไกการจดกจกรรมสงเสรมการเรยนรนกศกษาตามกรอบมาตรฐานคณวฒระดบอดมศกษาแหงชาตทกดาน มกจกรรมใหความรและทกษะการประกนคณภาพการศกษาแกนกศกษา รวมถงมการสนบสนนใหนกศกษาสรางเครอขายพฒนาคณภาพภายในคณะและระหวางคณะ เชน รวมกบบณฑตวทยาลยรวมดานพลงงานและสงแวดลอม (JGSEE) และกจกรรมรวมกนวนสงกรานต และงาน SEEM DAY อกทงยงมการสรางเครอขายการทาวจยหรอแลกเปลยนความรระหวางกลมวจยในคณะฯ และกลมวจยจากสถาบนการศกษาอน เปนตน องคประกอบท 4 การวจย

คณะพลงงานส งแวดลอมและวสด มระบบและกลไกการพฒนางานวจยท สอดคลองกบแผนพฒนาเชงกลยทธของมหาวทยาลย แผนยทธศาสตรการวจยของชาต แผนการดาเนนงาน และแผนงบประมาณวจยของคณะประจาป 2554 โดยมคณะทางานสงเสรมงานวจยและพฒนาคณะฯ ทาหนาทถายทอดแผนลงสภาคปฏบต มการบรณาการวจยกบการเรยนการสอน มการจดกจกรรมทเสรมสรางและพฒนาศกยภาพดานการวจย

คณะฯ สงเสรมการพฒนาศกยภาพดานการวจยโดยผานกลไกตางๆ เชน การใหคาปรกษาผานระบบนกวจยพเลยง, สนบสนนใหเขารวมการอบรม สงเสรมใหอาจารยมตาแหนงทางวชาการสงขน ในป 2554 คณะฯ ไดรบทนโครงการมหาวทยาลยวจย (NRU) จาก สกอ. ทนวจยแกนนาจาก สวทช. และทนเมธวจยอาวโสจาก สกว. เพอสรางสรรคผลงานวจยระดบสงทมศกยภาพในวงวชาการ มการสนบสนนพนธกจดานงานวจย มเงนสนบสนนจากภายในและภายนอกตอจานวนอาจารยประจาและนกวจยเฉลยไมนอยกวา 1 ลานบาท/คน/ป มการตพมพเผยแพรความรจากงานวจยในวารสารและการประชมวชาการทกระดบจานวน 137 เรอง (ในวารสารวชาการนานาชาตจานวน 51 เรอง) การเขยนบทความลงในนตยสาร หนงสอพมพ การจดประชม/อบรมถายทอดความรสสาธารณชน การจดสทธบตร เปนตน จากศกยภาพดานการวจยดงกลาว สงผลใหป 2554 ศ. ดร.สมชาต โสภณรณฤทธ ไดรบรางวลรางวลอาจารยดเดน ปอมท. สาขาวทยาศาสตรเทคโนโลย นกศกษาไดรบรางวลการนาเสนอผลงานวจยดเดนทงในและตางประเทศ

Page 6: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

สรปผบรหาร คณะพลงงานฯ

องคประกอบท 5 การบรการวชาการแกสงคม คณะพลงงานสงแวดลอมและวสดมระบบและกลไกการบรการวชาแกชมชนและสงคมทงภายในและภายนอกมหาวทยาลย มแผนการบรการทางวชาการ โดยการสารวจความตองการของชมชน ภาครฐ ภาคเอกชน และหนวยงานวชาชพ ซงนาไปสความรวมมอดานบรการทางวชาการเพอการเรยนรและเสรมสรางความเขมแขงของสงคมในหลากหลายรปแบบ เชน การเปนทปรกษาโครงการ การจดทาโครงการเพอแกปญหา การจดฝกอบรม การวเคราะหทดสอบ คณะฯ ไดนางานบรการทางวชาการดงกลาวมาบรณาการกบการเรยน การสอน และการวจย รวมทงการพฒนาการบรการวชาการของคณะฯ ไปสมาตรฐานสากล เชน นามาเปนกรณศกษาในวชาเรยน นามาตอยอดเปนงานวจยของนกศกษาระดบปรญญาโทและปรญญาเอก และการจดตงหองปฏบตการดานผลตและขนรปพอลเมอร และศนยทดสอบและรบรองประสทธภาพพลงงานของวสดอาคาร ตาม มอก.17025 (ISO/IEC 17025) เปนตน คณะไดนาความรทไดจากการใหบรการวชาการมาเผยแพรสสาธารณชนในรปแบบของบทความ และการจดประชม/อบรม เมอสนภาคการศกษาคณะฯ มการประเมนผลสาเรจ และนาผลทไดมาประกอบการพฒนาระบบและกลไกในปการศกษาถดไป องคประกอบท 6 การทานบารงศลปวฒนธรรม คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด สงเสรมการทานบารงศลปวฒนธรรมอยางเปนระบบ โดยมการกาหนดนโยบายและงบประมาณสนบสนน แตงตงคณะทางานจากบคลากรในคณะฯ เพอวางแผนจดทากจกรรมทางดานการทานบารงศลปวฒนธรรมรวมกบนกศกษาอยางตอเนองตลอดป อกทงบรณาการงานดานการทานบารงศลปวฒนธรรมเขากบการเรยนการสอน ผานทางการศกษาดงานนอกสถานท ซงเปนสวนหนงของการเรยนในรายวชา และมการประชาสมพนธเผยแพรอยางตอเนองผานทางเวบไซดคณะฯ, Facebook, เวบไซดของสายวชา รวมทงสารวจความพงพอใจหลงการทากจกรรมตางๆ ทกครง ซงไดนาผลไปใชพจารณาประกอบการจดกจกรรมในปตอไป องคประกอบท 7 การบรหารและการจดการ

ผบรหารคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มวสยทศน ซงไดกาหนดทศทางการดาเนนงาน และไดถายทอดไปยงบคลากรทกระดบโดยการจดประชม ในการวางแผนกลยทธของคณะฯ ไดดาเนนการผานกลไกการประชมระดมสมองเพอใหบคลากรในคณะฯ ไดมสวนรวมในการกาหนดทศทางการดาเนนงาน การบรหารงานของคณะฯ ไดใชระบบขอมลสารสนเทศมาเปนฐานในบรหารจดการและตดสนใจ และไดใชการประชมประสานบรหารของคณะฯ ในเชาวนองคารเพอหารอ วเคราะห กากบ ตดตามและประเมนผลการดาเนนงาน คณะฯ ไดสอสารแผนและผลการดาเนนงานของคณะฯ ไปยงบคลากรใหรบทราบผานหลายชองทาง ทงการจดประชม รายงานประจาปของคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด รายงานประจาคณะฯ ผบรหารคณะฯ ไดสนบสนนใหบคลากรในคณะฯ มสวนรวมในการบรหารจดการ และไดใหอานาจในการตดสนใจในการกาหนดแนวปฏบตในการทางานแกบคลากร โดยรบฟงขอคดเหนและขอเสนอ แนะ นอกจากนผบรหารไดถายทอดความรและสงเสรมพฒนาผรวมงาน

Page 7: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

สรปผบรหาร คณะพลงงานฯ

เพอใหสามารถทางานใหบรรลวตถประสงคของคณะฯ โดยไดใชกลไกการทางานรวมกนเปนกลม หรอเปนคณะฯ ทางาน ผบรหารคณะฯ ไดใชหลกธรรมาภบาลในการบรหารงานโดยคานงถงประโยชนของคณะฯ และผมสวนไดสวนเสย มการควบคมภายในเพอความโปรงใส และมการบรหารความเสยงโดยไดจดทาการประเมน จดทาแผน ตดตามและรายงานผลตอผบรหารมหาวทยาลย ผบรหารมหาวทยาลยจะเปนผประเมนการทางานของผบรหารคณะฯ โดยใชกลไกของมหาวทยาลย โดยจดใหมการรายงานผลการดาเนนงานของคณะฯ ปละ 2 ครง และผบรหารคณะฯ ไดนาผลการประเมนมาปรบปรงการบรหารงานของคณะฯ อยางเปนรปธรรม ในสวนคณะกรรมการประจาคณะพลงงานสงแวดลอมและวสดไดปฏบตหนาทตามทกฎหมายกาหนดอยางครบถวนและมการประเมนตนเองตามหลกเกณฑทไดกาหนดไวลวงหนา

ในการจดการความรของคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด คณะฯ ไดมการจดตงคณะทางานการจดการความร และไดมการกาหนดประเดนความรและเปาหมายของการจดการความรทสอดคลองกบแผนกลยทธของคณะพลงงานฯ โดยมเปาหมายหลก 3 ดาน ไดแก พฒนาคณภาพบณฑตและการเรยนการสอน ผลตงานวจยทมคณภาพในระดบนานาชาตและสอดรบความตองการของประเทศ และดานการบรหารจดการคณะฯ ใหมความคลองตวและมประสทธ ภาพ โดยจดทาการระดมสมอง และมการกาหนดบคลากรกลมเปาหมายทจะพฒนาความรและทกษะ มการแบงปน แลกเปลยนเรยนร และรวบรวมความรจากผมประสบการณ รวมทงนาความรทไดจากการจดการความรมาปรบใช ผบรหารคณะฯ ไดมการบรหารความเสยงโดยมการแตงตงคณะทางานบรหารความเสยง โดยมผบรหารระดบสงและหวหนาหนวยงานทรบผดชอบพนธกจหลกของคณะฯ รวมเปนคณะทางาน มการวเคราะหและระบความเสยง และปจจยทกอใหเกดความเสยง ดานทรพยากร (การซอมฟน การสรางบนไดหนไฟ การจดการสารเคมและวตถอนตราย) ดานการปฏบตงาน (การบรหารการวจย และการจดการเรยนการสอน) ความเสยงดานบคลากร (การจดหาบคลากรทดแทนผเกษยณ) มการประเมนโอกาสและผลกระทบของความเสยงและจดลาดบความเสยง มการจดทาแผนบรหารความเสยงทมระดบความเสยงสง มการตดตามการดาเนนการตามแผน และมการรายงานตอผบรหารมหาวทยาลย และทประชมคณะกรรมการประจาคณะฯ องคประกอบท 8 การเงนและงบประมาณ คณะพลงงานสงแวดลอมและวสดมแผนกลยทธทางการเงนทสอดคลองกบแผนกลยทธของคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด และของมหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบรฉบบท 10 โดยมรองคณบดฝายบรหาร และเจาหนาทของกลมงานบรหารและคลง ซงประกอบดวย งานนโยบายงานการเงนและบญช และพสด เปนผประสานงานเพอชวยวเคราะหการเงนและงบประมาณอยางสมาเสมอ คณะฯ มแนวทางจดหาทรพยากรทางดานการเงน หลกเกณฑการจดสรร และการวางแผนรวมกนระหวางผบรหารของคณะฯ ในการใชเงนอยางมประสทธภาพ โปรงใส ตรวจสอบได มการจดหาครภณฑสาหรบนามาใชรวมกนแบบรวมศนยเพอใหเกดประโยชนสงสด และมงบประมาณประจาปทครอบคลมภารกจกจกรรมทสนบสนนดานการผลตบณฑต ดานการวจย ดานบรการวชาการ ดานทานบารงศลปะและ

Page 8: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

สรปผบรหาร คณะพลงงานฯ

วฒนธรรม ดานการพฒนาบคลากร และดานพฒนาวสยทศน คณะฯ มการจดทาสรปสถานภาพการใชจายเงนงบประมาณประจาเดอนนาเสนอคณบดในทประชมประสานบรหารของคณะฯ เพอใชตดตามการดาเนนงาน และการตดสนใจสาหรบการบรหารจดการกจกรรมของคณะฯ และสาเนาแจงทกสายวชาฯ และผบรหารนาเสนอตอกรรมการประจาคณะฯ ประกอบวาระทเกยวของกบดานการเงน คณะฯ มการนาขอมลทางการเงนไปใชในการวเคราะหคาใชจาย และวเคราะหสถานะทางการเงนของคณะฯ อยางตอเนอง มหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหนาทตรวจ ตดตามการใชเงนใหเปนไปตามระเบยบและกฎเกณฑทมหาวทยาลยกาหนด ผบรหารคณะฯ มการตดตามแผนและผลการใชเงนใหเปนไปตามเปาหมายอยางตอเนอง และนาขอมลจากรายงานทางการเงนไปใชในการวเคราะหสถานะทางการเงนของคณะฯ ตลอดจนวางแผนและตดสนใจในเรองตางๆ องคประกอบท 9 ระบบและกลไกการประกนคณภาพ คณะพลงงานสงแวดลอมและวสดมระบบและกลไกประกนคณภาพภายใน โดยยดตามนโยบายและคมอประกนคณภาพของมหาวทยาลย และแนวทางประกนคณภาพการศกษาภายในสถานศกษาระดบอดมศกษาทกาหนดโดย สกอ. และ สมศ. มการแตงตงผชวยคณบดฝายประกนคณภาพและคณะทางานประกนคณภาพจากทกภาคสวนของคณะฯ โดยยดหลกการทางานแบบระบบการบรหารโดยรวมเพอใหเกดคณภาพ (TQM) มาประยกตใช มกลมงานบรการวจยและสารสนเทศทาหนาทประสานงาน เพอใหการดาเนนงานเปนไปอยางมประสทธภาพและเสรจทนเวลาในการตรวจรบประเมนคณภาพภายใน รอบการประเมนป 2554 คณะฯ ไดมการกาหนดอตลกษณของคณะ และปรบปรงและเพมเตมตวบงช (KPI) ทสามารถวดไดอยางชดเจนตามอตลกษณทกาหนด คณะฯ มการจดทารายงานประกนคณภาพ การควบคม ตดตามการดาเนนงาน เทยบกบเกณฑประเมนคณภาพ และนาขอมลผลการประเมนไปใชในการปรบปรงการดาเนนงานตามพนธกจของคณะ มการดาเนนงานและตดตาม KPI ของคณะอยางตอเนอง โดยใชขอมลจากระบบสารสนเทศของคณะและมหาวทยาลย ทมขอมลสนบสนนการประกนคณภาพครบทง 9 องคประกอบ เพอใหผบรหารใชประกอบในการตดสนใจ จดแขง/จดออนของคณะ โดยรวม จดแขง 1. คณะผบรหารมการทางานรวมกนเปนเอกภาพ และไดรบความรวมมอจากบคลากรเปนอยางด 2. คณะกรรมการประจาคณะฯ ใหความสาคญและมความตงใจในการปรบปรงการบรหารและ คณภาพการศกษาของคณะฯ 3. คณะพลงงานฯ มการประเมนคณภาพ โดยจดทาขอมลการรายงานผลและการนาเสนอดชนชวด สมรรถนะ (KPIs) เพอเสนอผบรหารของคณะและมหาวทยาลยอยางตอเนองทกป จดออน คณะฯ ไมมอตรากาลงสาหรบตาแหนงเจาหนาทรบผดชอบงานโดยตรงดานการประกนคณภาพ

Page 9: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

หนาบทท 1

1.1 สภาพแวดลอมภายในองคกร 11.2 ความสมพนธภายในและภายนอกองคกร 41.3 สภาพการแขงขน 81.4 บรบทดานกลยทธ 101.5 ระบบการปรบปรงผลการดาเนนการ 10

บทท 212

องคประกอบท 1 ปรชญา ปณธาน วตถประสงค และแผน 12

ตวบงชท 1.1 กระบวนการพฒนาแผนองคประกอบท 2 การผลตบณฑต 18ตวบงชท 2.1 ระบบและกลไกการพฒนาและบรหารหลกสตร 18ตวบงชท 2.2 อาจารยประจาทมคณวฒปรญญาเอก 23ตวบงชท 2.3 อาจารยประจาทดารงตาแหนงทางวชาการ 25ตวบงชท 2.4 ระบบการพฒนาคณาจารยและบคลากรสายสนบสนน 27ตวบงชท 2.5 หองสมด อปกรณการศกษา และสภาพแวดลอมการ 30ตวบงชท 2.6 ระบบและกลไกการจดการเรยนการสอน 31ตวบงชท 2.7 ระบบและกลไกการพฒนาสมฤทธผลการเรยนตามคณลกษณะของบณฑต

34

ตวบงชท 2.8 ระดบความสาเรจของการเสรมสรางคณธรรมจรยธรรมทจดใหกบนกศกษา

37

ตวบงช สมศ.ท 3 ผลงานของผสาเรจการศกษาระดบปรญญาโททไดรบการตพมพหรอเผยแพร 41ตวบงช สมศ.ท 4 ผลงานของผสาเรจการศกษาระดบปรญญาเอกทไดรบการตพมพหรอเผยแพร 44ตวบงช สมศ.ท 14 การพฒนาคณาจารย 48

โครงรางองคกร

สวนสาคญรายงานผลการดาเนนงานของคณะรายองคประกอบและตวบงช พรอมระบจดแขง/แนวทางเสรมจดแขง จดออน และแนวทางพฒนาในตอนทายของแตละองคประกอบ

สารบญ

Page 10: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

องคประกอบท 3 กจกรรมการพฒนานกศกษา 51ตวบงชท 3.1 ระบบและกลไกการใหคาปรกษาและบรการดาน 51ตวบงชท 3.2 ระบบและกลไกการสงเสรมกจกรรมนกศกษา 55องคประกอบท 4 การวจย 61ตวบงชท 4.1 ระบบและกลไกการพฒนางานวจยหรองานสรางสรรค 61ตวบงชท 4.2 ระบบและกลไกการจดการความรจากงานวจยหรองานสรางสรรค

70

ตวบงชท 4.3 เงนสนบสนนงานวจยหรองานสรางสรรคตอจานวนอาจารยประจาและนกวจยประจา

74

ตวบงช สมศ.ท 5 งานวจยหรองานสรางสรรคทไดรบการตพมพหรอเผยแพร

79

ตวบงช สมศ.ท 6 งานวจยหรองานสรางสรรคทนาไปใชประโยชน 83ตวบงช สมศ.ท 7 ผลงานวชาการทไดรบการรบรองคณภาพ 85องคประกอบท 5 การบรการวชาการแกสงคม 87ตวบงชท 5.1 ระบบและกลไกการบรการทางวชาการแกสงคม 87ตวบงชท 5.2 กระบวนการบรการทางวชาการใหเกดประโยชนตอ 93ตวบงช สมศ.ท 8 ผลการนาความรและประสบการณจากการใหบรการวชาการมาใชในการพฒนาการเรยนการสอนหรอการวจย

99

ตวบงช สมศ.ท 9 ผลการเรยนรและเสรมสรางความเขมแขงของชมชนหรอองคกรภายนอก

100

องคประกอบท 6 การทานบารงศลปะและวฒนธรรม 109ตวบงชท 6.1 ระบบและกลไกการทานบารงศลปะและวฒนธรรม 109ตวบงช สมศ.ท 10 การสงเสรมและสนบสนนดานศลปะและ 112ตวบงช สมศ.ท 11 การพฒนาสนทรยภาพในมตทางศลปะและวฒนธรรม

116

องคประกอบท 7 การบรหารและการจดการ 119ตวบงชท 7.1 ภาวะของผนาของคณะกรรมการประจาคณะและผบรหารทกระดบของคณะหรอเทยบเทา

119

ตวบงชท 7.2 การพฒนาคณะสสถาบนแหงการเรยนร 129ตวบงชท 7.3 ระบบสารสนเทศเพอการบรหารตดสนใจ (ใชผลการประเมนระดบสถาบน)

135

ตวบงชท 7.4 ระบบบรหารความเสยง 136

Page 11: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

องคประกอบท 8 การเงนและงบประมาณ 140ตวบงชท 8.1 ระบบและกลไกการเงนและงบประมาณ 140องคประกอบท 9 ระบบและกลไกการประกนคณภาพ 145ตวบงชท 9.1 ระบบและกลไกการประกนคณภาพการศกษาภายใน 145

บทท 3 สวนสรป 152153

ตาราง ส.1 ผลการประเมนรายตวบงชตามองคประกอบคณภาพ 153ตาราง ส.2 ผลการประเมนตนเองตามองคประกอบคณภาพ 154ตาราง ส.3 ผลการประเมนตนเองมาตรฐานการอดมศกษา 155ตาราง ส.4 ผลการประเมนตนเองตามมมมองดานการบรหารจดการ 156ตาราง ส.5 ผลการประเมนตนเองตามมาตรฐานสถาบนอดมศกษา 157ตารางบนทกคะแนน (สมศ.) และผลการประเมนคณภาพภายใน 158

ภาคผนวก : 159ขอมลบคลากรตาแหนงอาจารยและนกวจย ป 2551 - 2553 160

161162162162162165166166166167167170170170172

เอกสาร 3.1.1.1 - 3.2.6.1

เอกสาร 4.1.1.1 - 4.3.1.2

รายชอและหมายเลขเอกสารอางองผลการดาเนนงานของคณะองคประกอบท 1 ปรชญา ปณธาน วตถประสงค และแผนดาเนนการเอกสาร 1.1.1 -1.1.8.1องคประกอบท 2 การผลตบณฑต

3.1 ตารางบนทกคะแนน และผลการประเมนคณภาพภายในคณะ

เอกสาร 5.1.1.1 - 5.2.5.3

องคประกอบท 3 กจกรรมการพฒนานกศกษา

เอกสาร สมศ. 3-1.1 - 4-1.2เอกสาร สมศ. 14-1.1 - 14-1.2

องคประกอบท 4 การวจย

เอกสาร 2.1.1.1 - 2.8.4.2

เอกสาร สมศ. 5-1.1 - 7-1.3

เอกสาร สมศ. 8.1.1 - 9.2.5.1

องคประกอบท 5 การบรการวชาการแกสงคม

Page 12: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

173173174175175

องคประกอบท 8 การเงนและงบประมาณ 178เอกสาร 8.1.1.1 - 8.1.7.1 178องคประกอบท 9 ระบบและกลไกการประกนคณภาพ 179เอกสาร 9.1.1.1 - 9.1.9.3 179ตารางสรป และรายละเอยดตวบงช 3 - 7 181

องคประกอบท 6 การทานบารงศลปะและวฒนธรรมเอกสาร 6.1.1.1 - 6.1.4.7เอกสาร สมศ. 6.1.1.1 - 11-4.1องคประกอบท 7 การบรหารและการจดการเอกสาร 7.1.2.1 - 7.4.5.1

Page 13: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT 1

บทท 1 โครงรางองคกร คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด

1.1 สภาพแวดลอมภายในองคกร

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร นบเปนสถาบนการศกษาแหงแรกในเอเชยตะวนออกเฉยงใตทไดเปดหลกสตรทมลกษณะเปนสหวทยาการ (Interdisciplinary) โดยหลกสตรทเปดสอนเปนหลกสตรในระดบสงกวาปรญญาตรทมงเนนทางดานเทคโนโลยทกาลงเปนทตองการในการพฒนาและแกไขปญหาเชงเทคโนโลยเรงดวนของประเทศทงสน อนเปนผลสบเนองมาจากวกฤตการณนามนในป พ.ศ. 2516 ทาใหคณะพลงงานสงแวดลอมและวสดดาเนนการเปดสอนหลกสตรปรญญามหาบณฑต สาขาวชาเทคโนโลยพลงงานขนเปนหลกสตรแรกในป พ.ศ. 2520 และไดทาการผลตบณฑตมาเปนเวลา 35 ปแลว ปจจบนมหลกสตรการเรยนการสอนทงในระดบประกาศนยบตรบณฑต ระดบปรญญาโทและระดบปรญญาเอก โดยบณฑตในหลกสตรสาขาวชาตางๆ ทคณะฯ ผลตออกไปสสงคมลวนแตเปนบณฑตทมคณภาพ คณธรรม มความพรอมทางวชาการและตอบสนองตอความตองการกาลงคนทางดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยของประเทศ นอกเหนอจากการเรยนการสอนแลว คณะฯ ยงใหความสาคญกบการวจยและพฒนาอยางตอเนอง โดยถอเปนนโยบายทสาคญในการเสรมสรางประสทธภาพการเรยนการสอน และพฒนาประสทธภาพของคณาจารย ตลอดจนพฒนาประเทศ โดยคณะฯไดมการจดใหมกจกรรมถายทอดเทคโนโลยและบรการทางวชาการแกสงคมในรปแบบตางๆ นอกจากนคณะฯ ยงมความรวมมอกบหนวยงานทงภาครฐเอกชน และภาคอตสาหกรรม ในการวจยและพฒนาเชงพาณชย ตลอดจนรวมมอกบมหาวทยาลยและหนวยงานทงในและตางประเทศอกดวย ลกษณะพนฐานของคณะ

พนธกจหลกหรอหนาทตามกฎหมายของคณะ 1. ผลตบณฑตศกษาในระดบประกาศนยบตร ปรญญาโท และปรญญาเอก ทางดานพลงงาน สงแวดลอมและ วสด 2. ผลตงานวจยทางดานพลงงาน สงแวดลอมและวสด ตลอดจนใหบรการทางวชาการแกสงคม และทานบารง ศลปวฒนธรรม แนวทางและวธการในการใหบรการแกผรบบรการ คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มแนวทางและวธการในการใหบรการแกผรบบรการ เชน นกศกษา, องคกรภาครฐ, องคกรภาคอตสาหกรรม และหนวยงานภาคเอกชน โดยการพฒนาระบบและสรางจตสานกดานการบรการใหกบบคลากรเพอสรางความพงพอใจในการใหบรการตอผรบบรการทกประเภท

วสยทศน มงเปนองคกรสรางและแสวงหาความร เพอความเปนเลศในการพฒนาเทคโนโลยสหวทยาการ และผลตบณฑตทมคณภาพในระดบสากล

Page 14: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT 2

เปาประสงคหลก 1. เพอผลตบณฑตในระดบประกาศนยบตรบณฑต ปรญญามหาบณฑต ปรญญาดษฎบณฑต และปรญญาปรชญาดษฎบณฑต ใหเปนผทมความรความสามารถทางดาน เทคโนโลยพลงงาน เทคโนโลยการจดการพลงงาน เทคโนโลยวสด เทคโนโลยสงแวดลอมและเทคโนโลยอณหภาพ

2. เพอสงเสรมการวจยและพฒนา และใหบรการวชาการทเกยวของกบสาขาเทคโนโลย พ ล ง ง า น ส า ข าเทคโนโลยการจดการพลงงาน สาขาเทคโนโลยวสด สาขาเทคโนโลยสงแวดลอม สาขาเทคโนโลยอณหภาพ ใหสอดคลองกบความตองการของประเทศ และเหมาะสมกบสภาวะเศรษฐกจของประเทศ

วฒนธรรม บคลากรของคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มความซอสตย รกการเรยนรอทศตนในการทางานหนกและตอเนองเพอสมฤทธผลของงานททา ลกษณะโดยรวมของบคลากรในคณะ (ประเภทของบคลากร ระดบการศกษา วฒการศกษา ตาแหนงทางวชาการ เปนตน

สถานภาพและ

ลกษณะของงาน

ปฏบตหนาทดานการสอน/วจย ปฏบตหนาท

สายสนบสนน รวม (คน)

อาจารย นกวจย

ขาราชการ

สาย ก

สาย ข

สาย ค

19

19

7

2

5

26

19

2

5

พนกงานมหาวทยาลย

สายวชาการ

สายวชาชพอน

18

18

2

2

10

10

30

18

12

ลกจาง

ประจา

ชวคราว

9

5

4

9

5

4

รวม 37 2 26 65

Page 15: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT 3

ตารางแสดงตาแหนงทางวชาการของบคลากรภายในคณะ

ปการศกษา

จานวน อ. และ ผศ. จานวน รศ.และ ศ. อ: ผศ. : รศ.: ศ.

อ. ผศ. รวม รศ. ศ. รวม ป 2551 13 11 24 11 4 15 13 : 11 : 11 : 4 ป 2552 10 13 23 10 5 15 10 : 13 : 10 : 5 ป 2553 10 13 23 10 5 15 10 : 13 : 10 : 5 ป 2554 9 15 24 11 4 16 09 : 15 : 11 : 4

ตารางแสดงวฒการศกษาของบคลากรภายในคณะ

สถานภาพ

ตากวาปรญญาตร

ปรญญาตร ปรญญาโท ปรญญาเอก รวม

จานวน รอยละ จานวน รอยละ

จานวน รอยละ

จานวน รอยละ

จานวน รอยละ

ขาราชการ

สาย ก

สาย ข

สาย ค

5

5

19

83

4

2

1

1

15

11

100

17

17

17

65

89

26

19

1

66

100

100

100

100

พนกงาน

มหาวทยาลย

สายวชาการ

สายวชาชพอน

8

8

27

80

5

3

2

17

15

20

17

17

57

85

30

20

10

100

100

100

ลกจาง

ประจา

ชวคราว

6

5

1

67

100

25

1

1

11

25

2

2

22

50

9

5

4

100

100

100

รวม 7 10 17 25 10 14 35 51 65 100

Page 16: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT 4

เทคโนโลย อปกรณ และสงอานวยความสะดวกทสาคญ ในการใหบรการและการปฏบตงาน

อปกรณ เครองคอมพวเตอร อปกรณในหองปฏบตการวจย สงอานวยความสะดวก (สถานทใหบรการ สถานททางาน)

สถานท พนท (ตร.ม). 1. หองเรยน 6 หอง 392 2. หองปฏบตการ 36 หอง 1,708.8 3. หองพกอาจารย 36 หอง 583.8 4. หองทางาน 9 หอง 258 5. หองประชม 6 หอง 216 6. หองเกบวารสาร/หองสมด 5 หอง 122.5 7. หองพกนกศกษา 10 หอง 384.15 8. หองคอมพวเตอร 4 หอง 232 9. หองเกบเครองมอ/เกบของ/ครภณฑ13 หอง 210.4 10. โรงประลอง 144 รวมพนทใชงาน 4,251.65 มพนทหมนเวยน 2,253.14 รวม 6,504.79 การดาเนนการภายใตกฎหมาย กฎระเบยบ ขอบงคบทสาคญ คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด เปนหนวยงานภายใตมหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร การดาเนนงานของคณะฯ ยดหลกปฏบตเบองตนตามระเบยบขอบงคบของมหาวทยาลยฯ พรอมทงใชทกกฎระเบยบทมหาวทยาลยฯ รบจากภาครฐมาปฏบต 1.2 ความสมพนธภายในและภายนอกองคกร

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ใหความสาคญตอการสรางความสมพนธกบหนวยงานทงภายนอกและภายใน โดยในดานความสมพนธภายในนน คณะฯ มกระบวนการสอสารผานชองทางตางๆ ทงในรปสงพมพ และอเลกทรอนกส ตลอดจนการประชมตามวาระตางๆ นอกจากนคณะฯ ยงไดจดใหมตางๆ เพอใหบคลากรมโอกาสในการพบปะ แลกเปลยนความคดเหน และสรางความเปนกลยาณมตรตอกน อนจะสงผลตอการทางานเปนทมทมประสทธภาพมากยงขน ดานความสมพนธภายนอกนน คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ตระหนกอยางยงวาพนธมตรทางวชาการ มสวนสาคญอยางยงในการผสานพลงงานเพอพฒนางานวชาการ ตลอดจนการผลตบณฑตทมคณภาพ ดงนน คณะฯ จง ใหความสาคญในการสรางความรวมมอทางวชาการกบสถาบนการศกษาตางๆ ทงในและนอกประเทศ โดยมการลงนาม

Page 17: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT 5

โครงสรางคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร

คณะกรรมการประจาคณะ

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด

คณะทางานประกนคณภาพการศกษา

สานกงานคณบด

สายวชาเทคโนโลยพลงงาน

สายวชาเทคโนโลยวสด

สายวชาเทคโนโลยการจดการพลงงาน

สายวชาเทคโนโลยสงแวดลอม

สายวชาเทคโนโลยอณหภาพ

สายวชาการออกแบบและผลตแบบบรณาการ

กลมงานบรการวชาการและพฒนานวตกรรม

กลมงานวจยและสารสนเทศ

กลมงานบรหารและคลง

ในบนทกขอตกลงความรวมมอ (MOU) อาทเชน มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา Chungbuk National University, Friedrich-Alexader Universitat

นอกจากนคณะฯ ยงมความสมพนธทดกบองคกรตางๆ กบหนวยงานภาครฐ อาท กรมพฒนาพลงงานทดแทนและอนรกษพลงงาน กรมควบคมมลพษ ศนยเทคโนโลยโลหะแหงชาต ศนยเทคโนโลยและคอมพวเตอรแหงชาต สถาบนคลงสมองของชาต ฯลฯ ซงมการใหความรวมมอทางวชาการเพอนาความรไปใชเปนประโยชนทงการพฒนาเทคโนโลย และการสรางนโยบายทเปนประโยชนตอสงคมและประเทศชาต โครงสรางองคกรและสายการบงคบบญชา

Page 18: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT 6

สานกงานคณบด

งานบรการการศกษา งานพฒนาหลกสตร งานกจการนกศกษา งานทนการศกษา งานนวตกรรมองคกร

งานสารบรรณ งานการเจาหนาท งานคลงและพสด งานงบประมาณและแผนงาน งานอาคารสถานทและพาหนะ

งานบรการวจย งานพฒนางานและ บคคลากรวจย งานพฒนาระบบงาน และสารสนเทศ งานประกนคณภาพ งานประชาสมพนธ

ทปรกษาคณบดฝายวชาการ ทปรกษาคณบดฝายวจย

รองคณบด ฝายวชาการ

รองคณบด ฝายบรหาร

รองคณบด ฝายพฒนาระบบงานและสารสนเทศ

คณบดคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด

หวหนากลมงานบรการวชาการและพฒนานวตกรรม

หวหนากลมงานวจยและสารสนเทศ

หวหนากลมงาน บรหารและคลง

ประธานสายวชาเทคโนโลยพลงงาน

ประธานสายวชาเทคโนโลยวสด

ประธานสายวชาเทคโนโลยสงแวดลอม

ประธานสายวชาเทคโนโลยอณหภาพ

ประธานสายวชาเทคโนโลยการจดการพลงงาน

ประธานสายวชาการออกแบบและผลตแบบบรณาการ

โครงสรางการบรหารคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด กลมผรบบรการ ความตองการและความคาดหวงของกลมผรบบรการ และแนวทางและวธการสอสาร

ระหวางกนระหวางคณะฯ และผรบบรการ

กลมผรบบรการ บรการทให ความตองการ/ ความคาดหวง

แนวทางและวธการสอสารระหวางกน

1.นกศกษา ใหความร ทงในดานของศาสตรเฉพาะทาง และความรทางดานสงคม เชนการอยรวมกน ศลธรรมและจรยธรรม

สาเรจการศกษา และเปนบณฑตทดและเกง เปนทตองการของตลาดแรงงาน

- การสอสารดวยวาจา กรยาทาทาง เอกสารอเลกทรอนกส - การจดกจกรรมสมพนธระหวางคณาจารย/นกวจย บคลากร และนกศกษา - การประพฤตตนเปนตวอยางทด

2. หนวยงานองคกร ของรฐ

วจยและพฒนา ใหบรการวชาการ ถายทอดเทคโนโลย วเคราะห ทดสอบ ใหคาปรกษา

บรการเฉพาะทาง ทมคณภาพสง รวดเรว และประทบใจผรบบรการ

- มการประชม/ปรกษาหารอรายไดบรรยากาศแหงความเปนกลยาณมตร - ใหคาปรกษาและจดทารายงานทางเทคนค/วชาชพ

Page 19: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT 7

กลมผรบบรการ บรการทให ความตองการ/ ความคาดหวง

แนวทางและวธการสอสารระหวางกน

3. หนวยงานภาคธรกจ/ เอกชน

รวมวจยและพฒนา ถายทอดเทคโนโลย สรางนวตกรรมการผลต

นาไปใชในเชงพาณชยได เพอแกปญหาของสงคมไทย

- มการประชม/ปรกษาหารอ - ใหคาปรกษาและจดทา รายงานทางเทคนค/วชาชพ - ลงมอปฏบตรวมกน

ผมสวนไดสวนเสย บรการทให ความตองการ/ ความคาดหวง

แนวทางและวธการสอสารระหวางกน

1. นกศกษา ใหความร ทงในดานของศาสตรเฉพาะทาง และความรและทกษะทางดานสงคมและภาษา เชนการอยรวมกน การสอสาร ศลธรรมและจรยธรรม

- สาเรจการศกษามความรและทกษะดานสงคมและภาษา - เปนบณฑตทดและเกง เปนทตองการของตลาดแรงงาน

การสอสารดวยวาจา เอกสาร อเลกทรอนกส กรยาทาทางและ - จดกจกรรมสมพนธ - การประพฤตตนเปนตวอยางทด

2. ผปกครอง ใหความมนใจในเรองของการใหความร ประสบการณชวตและความปลอดภย

สาเรจการศกษา และเปนบณฑตทดและเกง มความสขในการเรยน เปนทตองการของตลาด แรงงาน

ตดตอดวยวาจาและทางจดหมาย

3. นายจาง บณฑตทมความร มทกษะดานสงคม และความพรอมทจะทางาน

รในศาสตรของตน ภาษาตางประเทศ ทกษะการตดตอสอสาร และทางานรวมกบผอนได

สารวจความตองการของนายจาง ตดตอโดยตรงกบคณะ

4. ชมชน สงคมประเทศชาต

สรางองคความร และเทคโนโลย เพอใหคนมชวตทดขน ประหยดพลงงาน และรกษาสงแวดลอม

คณะ/มหาวทยาลยมสวนรวมในการแกปญหา ของชมชน สงคมประเทศชาต รวมทงสรางองคความร พฒนานวตกรรม เพอชวตทดขน

การประชมระดบนโยบาย เปนผทรงคณวฒใหคาปรกษา ผานทางสออเลกทรอนกส

Page 20: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT 8

1.3 สภาพการแขงขน ปจจยสาคญททาใหคณะฯ ประสบความสาเรจเมอเปรยบเทยบกบคแขงขน

ประเภทการแขงขน

คแขง ประเดนการแขงขน

ผลการดาเนนงาน ในปจจบนเมอ

เปรยบเทยบกบคแขง

ปจจยสาคญททาใหประสบความสาเรจ

1. การแขงขน ภายในประเทศ

1.มหาวทยาลย/สถาบนทเปดการเรยนการสอนในหลกสตรใกลเคยง/หลกสตรเดยวกนกบคณะ 2. มหาวทยาลย/สถาบนทเปดการเรยนการสอนในหลกสตรใกลเคยง/หลกสตรเดยวกนกบคณะ

- บคลากรทมความรความสามารถเฉพาะทางสง - ความเขมแขงดานการวจยและพฒนา

คณะฯ มบคลากรทมคณวฒ ประสบการณ และความสามารถทโดดเดน ทางดานพลงงาน สงแวดลอม และวสด - มโครงการวจยและพฒนาทไดรบเงนสนบสนนวจยอยางตอเนองปละไมตากวา 1 ลานบาท/คน/ป - มจานวนผลงานตพมพเผยแพรในวารสารวชาการนานาชาต 1.4 บทความ/คน/ป - มกลมวจยเฉพาะทมงานวจยอยางตอเนอง

- บคลากรทมความมงมนและมความชานาญเฉพาะทางสง - ความเขมแขงทางดานการทาวจยดานพลงงาน สงแวดลอมและวสด - มกลมวจยเฉพาะทางทมงานวจยอยางตอเนอง - มกลมวจยเฉพาะทางทมงานวจยอยางตอเนอง

2. การแขงขน ภายนอก ประเทศ

สถาบนการศกษาตางประเทศ

ภาษา การไดงานทา

คณะฯ เปนอก 1 ทางเลอก ในการศกษาตอกบคณะทใชภาษาองกฤษ

- คาบารงการศกษาทไม สงมากนก - คณาจารยมวฒปรญญาเอก และสาเรจการศกษาจากตางประเทศ - ความมชอเสยง และเปนทยอมรบของกลมเปาหมาย

Page 21: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT 9

ปจจยแวดลอมทเปลยนแปลงไปซงมผลตอสภาพการแขงขนของคณะ ปจจยแตละดาน สงทเปลยนแปลงซงมผลกระทบตอสภาพการแขงขน

1. ปจจยภายใน - กฎเกณฑ ระเบยบทยดหยน ของมหาวทยาลยฯ ทเออและสงเสรมการ ดาเนนการของคณะ เชน การสรางกลมวจย - เครอขายการวจยระหวางคณะ

2. ปจจยภายนอก - สภาพของสงคมทเปลยนแปลง และความคาดหวงของผรบบรการทเปลยนแปลงไป - นโยบายของรฐ เชน การเปดใหตางชาตเขามาตงมหาวทยาลยในประเทศไทย ตามขอตกลง FTA - นโยบายของ สกอ. เชน การจดสรรงบประมาณตามกจกรรม หรอ KPI ของ มหาวทยาลย - เศรษฐกจ เชน การศกษาทดาเนนการเชงธรกจ ซงหลกสตรการเรยนการสอน งายตอการสาเรจการศกษา และเปนไปตามกาหนดเวลา

แหลงขอมลของขอมลเชงเปรยบเทยบและขอมลเชงแขงขนและขอจากดในการไดมาซงขอมลเชง

เปรยบเทยบ และขอมลเชงแขงขน

ประเภทการแขงขน คแขง แหลงขอมล

เชงเปรยบเทยบ และขอมลเชงแขงขน

ขอจากด ในการไดมาซงขอมล

1. การแขงขนภายใน ประเทศ

คณะฯทเปดหลกสตรใกลเคยงกบทมอยในคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด

1. ขอมลจาก Website หนวยงาน 2. ฐานขอมลของสกว. สกอ. และ ของมหาวทยาลย

- ความถกตองและความทนสมยของขอมล - Availability ของขอมล

2. การแขงขนภายนอกประเทศ

นกวจย นกวชาการตางๆ ททางานวชาการในสาขาทคลายคลงกบการวจยททาอยในคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด

1. ขอมลจาก Website หนวยงาน 2. ฐานขอมลของสกว. สกอ. และ ของมหาวทยาลย 3. ขอมลจากวารสารทมการ เปรยบเทยบมหาวทยาลย ตางๆ

- ความถกตองและความทนสมยของขอมล - Availability ของขอมล

Page 22: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT 10

1.4 บรบทดานกลยทธ ความทาทายเชงกลยทธของคณะดานปฏบตการ และดานทรพยากรบคคล

ความทาทายเชงกลยทธ สงททาทาย ดานพนธกจ

(ก) การผลตผลงานวจยและผลงานวชาการทมคณภาพอยางตอเนอง (ข) ความสามารถในการนาผลงานวจยและผลงานวชาการไปใชเพอให

เกดประโยชนตอสงคมและประเทศ (ค) การรบนกศกษา และการผลตบณฑตทมคณภาพ (ง) การสรางเครอขายพนธมตร พฒนาผลงานวชาการทมคณคา

ดานปฏบตการ

(ก) การสรางบรณาการความรขามศาสตรเพอสรางงานวจยทมคณคา (ข) ความสามารถในการบรหารองคกรภายใตการจดสรรงบประมาณท

จากด (ค) การสรางมาตรฐานเดยวใหเกดขนภายในองคกร (ง) งบประมาณทจะสามารถสนบสนนเพมพนขดความสามารถของ

คณาจารย นกวจย และบคลากรสายสนบสนน อยางตอเนอง ดานทรพยากรบคคลและงบประมาณ

(ก) ประสทธภาพของการทางานเปนทม เพอบรรลวสยทศน (ข) การทางานอยางมความสข เพอประโยชนสงสดของคณะ

1.5 ระบบการปรบปรงผลการดาเนนการ

แนวทางและวธการในการปรบปรงประสทธภาพของคณะ เพอใหเกดผลการดาเนนการทดอยางตอเนอง

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มแนวทาง และวธการในการปรบปรงประสทธภาพของคณะ เพอใหเกดผลการดาเนนการทดอยางตอเนอง โดย

1. คณะกรรมการประจาคณะมการนาหลกการธรรมมาภบาลมาใชในการบรหารจดการคณะอยางตอเนอง เชน หลกการมสวนรวม หลกความโปรงใส หลกคณธรรม และหลกความคมคา เปนตน ซงทาใหการดาเนนงานของคณะมประสทธภาพมากยงขน

2. มการสงเสรม/สนบสนนใหมการนาเทคโนโลยสารสนเทศใหม ๆ มาใชในการดาเนนงานเฉพาะอยาง เชน การนาโปรแกรม EndNote มาใชในการบรหารจดการผลงานวจยของคณะฯ ทมการเผยแพรทงในระดบชาตและนานาชาต การสบคนขอมล และการแยกบทความตามสายวชา ตามผแตง ตามป เปนตน และการนาโปรแกรม Mind Map มาใชในการจดทาแผนงานของกลมงาน ซงจะทาใหเหนภาพรวมของงานในกลมนน ๆ รวมทงสามารถเชอมโยงความคดไปยงงานอน ๆ หรองานทตองมการเพมเตม

3. มการจดทาฐานขอมลสารสนเทศของคณะ เพอการสะดวกในการจดเกบและ งายตอการสบคน และทารายงาน เพอใชประกอบในการบรหารและตดสนใจในการบรหารงานเบองตน หรอนามาวางแผนการดาเนนงานในอนาคต

4. มการพฒนาและปรบปรงเวบไซตของคณะ/สายวชา/กลมวจย ใหเปนแหลงกลางในการจดเกบและเผยแพร ผลงาน และกจกรรมของคณะ รวมทงเปนชองทางในการตดตอสอสารระหวางบคลากรทงภายในคณะ และภายนอกคณะ

Page 23: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT 11

แนวทางในการเรยนรขององคกร และการแลกเปลยนความรภายในองคกร 1. มการนาประสบการณจากตางประเทศมาถายทอดใหบคลากรสายสนบสนน นามาปรบปรงกระบวนการ

ทางานใหมคณภาพมากขน และเตรยมความพรอมเขาสประชาคมอาเซยน 2. จด SEEM Colloquium ปละประมาณ 2-3 ครงโดยเชญผทรงคณวฒเฉพาะดานทงจากภายในและตางประเทศมาบรรยายใหความรทางวชาการและแลกเปลยนความคดเหนกบผเขารวมการสมมนา

3. สงเสรม/สนบสนน และพฒนาศกยภาพใหบคลากรของคณะไปเขารวมอบรม ประชม สมมนา เพอพฒนางานของตนและองคกรอยางตอเนอง

4. มการแลกเปลยนความร การปรบปรงพฒนางานวจย ในลกษณะการประชมของกลมวจยตาง ๆ อยางสมาเสมอและตอเนอง

5. พฒนาวฒนธรรมการเรยนรของบคลากร ใหเปนผใฝเรยนร

- คานยมของคณะทกาหนดไวคออะไร คนเปนทรพยากร ทมคณคามากทสดขององคกร

Page 24: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   12  

บทท 2 สวนสาคญ รายงานผลการดาเนนงานของคณะรายองคประกอบและตวบงช

พรอมระบจดแขง/แนวทางเสรมจดแขง จดออน และแนวทางพฒนา องคประกอบท 1 ปรชญา ปณธาน วตถประสงค และแผนดาเนนการ ตวบงชท 1.1 กระบวนการพฒนาแผน ชนดของตวบงช กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน :

1. มการจดทาแผนกกลยทธทสอดคลองกบนโยบายของคณะกรรมการประจาคณะ โดยการมสวนรวมของบคลากรคณะและไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ โดยเปนแผนทเชอมโยงกบปรชญาหรอปณธานและพระราชบญญตมหาวทยาลยตลอดจนสอดคลองกบจดเนนของกลมมหาวทยาลย กรอบอดมศกษาระยะยาว 15 ป ฉบบท 2 (พ.ศ.2551-2565) แผนพฒนาการศกษาระดบอดมศกษา ฉบบท 10 (พ.ศ.2551–2554) และ ฉบบท 11 (พ.ศ.2555-2559) 2. มการถายทอดแผนกลยทธระดบคณะไปสทกหนวยงานภายใน 3. มกระบวนการแปลงแผนกลยทธเปนแผนปฏบตการประจาปครบ 4 พนธกจ คอ ดานการเรยน

การสอน การวจย การบรการทางดานวชาการ และการทานบารงศลปะและวฒนธรรม 4. มตวบงชของแผนกลยทธ แผนปฏบตการประจาปและคาเปาหมายของแตละตวบงช เพอวด

ความสาเรจของการดาเนนงานตามแผนกลยทธและแผนปฏบตการประจาป 5. มการดาเนนงานตามแผนปฏบตการประจาปครบ 4 พนธกจ 6. มการตดตามผลการดาเนนงานตามตวบงชของแผนปฏบตการประจาป อยางนอยปละ 2ครง

และรายงานผลตอผบรหารเพอพจารณา 7. มการประเมนผลการดาเนนงานตามตวบงชของแผนกลยทธ อยางนอยปละ 1 ครง และรายงาน

ผลตอผบรหารและคณะกรรมการประจาคณะเพอพจารณา 8. มการนาผลการพจารณา ขอคดเหน และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจาคณะไปปรบปรง

แผนกลยทธและแผนปฏบตการประจาป

เกณฑการประเมน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 มการดาเนนการ

1 ขอ มการดาเนนการ

2 หรอ3 ขอ มการดาเนนการ

4 หรอ 5 ขอ มการดาเนนการ

6 หรอ 7 ขอ มการดาเนนการ

8 ขอ

Page 25: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   13  

ผลการดาเนนงาน: คณะพลงงาน สงแวดลอมและวสดมการดาเนน 8 ขอ ตามเกณฑ สกอ. ดงน ขอท ผลการดาเนนงาน รายการหลกฐานอางอง

1 คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ไดกาหนดปรชญาและปณธานของคณะฯ และมการจดทา ไวดงน ปรชญา “ รวชา รคณคา รรกษา มคณธรรม นาชมชน พฒนาคน พฒนาชาต” หมายความถง การผลตบคลากรระดบบณฑตศกษาทมความรความสามารถและสรางผลงานวจยและการพฒนาทมคณภาพดานพลงงาน สงแวดลอมและวสด ทนาไปสการพฒนาเทคโนโลยสะอาด และการสนบสนนการพฒนาเศรษฐกจและสงคมตามความตองการของประเทศ พรอมทงเผยแพรและใหบรการทางวชาการแกสงคม คณะฯ มการพฒนาแผนกลยทธทสอดคลองกบนโยบายของสภามหาวทยาลย โดยการมสวนรวมของบคลากรในคณะ และไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการคณะฯ โดยเปนแผนทเชอมโยงกบปรชญาหรอปณธานและพระราชบญญตสถาบน ตลอดจนสอดคลองกบจดเนนของกลมสถาบน กรอบแผนอดมศกษาระยะยาว 15 ป ฉบบท 2 (พ.ศ.2551 - 2565) และแผนพฒนาการศกษาระดบอดมศกษา ฉบบท 10 (พ .ศ . 2551-2554) (เอกสารหมายเลข 1.1.1.1)

1.1.1.1 แผนพฒนามหาวทยาลย เทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ฉบบท 10 (ป 2550 -2554)

2 มการถายทอดแผนกลยทธระดบคณะไปสทกหนวยงานภายใน ผานคณะกรรมการประจาคณะฯ (เอกสารหมายเลข 1.1.2.1) และการจดสมมนาคณะเพอถายทอดแผนกลยทธใหกบบคลากรทงคณะดวย (เอกสารหมายเลข 1.1.2.2)

1.1.2.1 บทสรปผบรหาร คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด แผนปฏบตราชการ 4 ป (พ.ศ.2551-2554) และ แผนกลยทธคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ฉบบท 11 (พ.ศ.2555-2559) 1.1.2.2 รายงานการจดประชม Kick-off ระดมสมอง เพอสรางความเขมแขงทางวชาการ

3 มการแปลงแผนกลยทธเปนแผนปฏบตการประจาป ครบ 4 พนธกจ คอ ดานการเรยนการสอน การวจย การบรการทางวชาการ และการทานบารงศลปวฒนธรรม โดยมการจดทาแผนทกลยทธ (strategic map) และมการจดทารายงานผลการวเคราะหความ

1.1.3.1 แผนปฏบตราชการ 4 ป (พ.ศ.2551-2554) และ 2 ปหลง (2553-2554) คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด

Page 26: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   14  

สอดคลองระหวางแผนกลยทธกบแผนปฏบตการประจาปครบทง 4 พนธกจ (เอกสารหมายเลข 1.1.3.1 และ 1.1.3.2)

1.1.3.2 ผลวเคราะหความสอดคลองของแผนการจดทายทธศาสตรคณะฯ กบแผนพฒนามหาวทยาลย (พ.ศ.2549-2563)

4 มตวบงชของแผนกลยทธ (เอกสารหมายเลข 1.1.2.1) เพอวดความสาเรจของการดาเนนงามตามแผนกลยทธ แผนกลยทธและแผนปฏบตการประจาป

1.1.2.1 บทสรปผบรหาร คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด แผนปฏบตราชการ 4 ป (พ.ศ.2551-2554) และ แผนกลยทธคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ฉบบท 11 (พ.ศ.2555-2559)

5 คณะฯ มการดาเนนงานตามแผนปฏบตการประจาปครบ 4 พนธกจตามแผนทวางไวทง 4 ดาน คอ ดานการผลตบณฑต ดานงานวจย ดานบรการวชาการแกสงคมและดานทานบารงศลปวฒนธรรม ในการดาเนนงานตามแผนการผลตบณฑต คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ไดตระหนกถงการพฒนาคณภาพบณฑตใหเปนไปตามวตถประสงคและปณธานของคณะทตงไว เพอใหไดบณฑตทดและเกงตามวสยทศนของมหาวทยาลย ตงแตแรกเรมทนกศกษาเขามาในคณะฯ โดยการจดปฐมนเทศนกศกษา เพอแนะนาใหนกศกษารระเบยบ หลกเกณฑและแนวปฏบตในเรองตางๆ เกยวกบการศกษา เชน การลงทะเบยนเรยน การขอเปลยนโปรแกรมการศกษา การลา การขอขยายเวลาการศกษา การเสนอโครงการการศกษาวจยหรอวทยานพนธ รวมถงการสอบความกาวหนา การขอสอบโครงการการศกษาว จยหรอวทยานพนธ ทนการศกษา ฯลฯ (เอกสารหมายเลข 1.1.5.1) การแนะนาโครงสรางการบรหาร การใหบรการตางๆ ของคณะฯ โดยไดจดทาเปนเอกสารเผยแพรดวยนอกจากนนยงมคาแนะนา ประสบการณใหมๆความประทบใจ โดยการตอนรบของรนพสโมสรนกศกษาคณะพลงงานฯ ซงคาดหวงวาเมอนกศกษาไดทราบถงกฎ ระเบยบ หลกเกณฑและแนวปฏบตดงกลาวแลว กจะชวยใหการศกษาและการปฏบตตวในระหวางทเปนนกศกษามความสมฤทธผลสงขน สามารถลดปญหาและขอขดของตางๆ ลงได นอกจากนนมการจดตงอนกรรมการพจารณาแบบนาเสนอโครงการวจย/วทยานพนธ (แบบ บ.1) เพอกลนกรองงานวจยทนกศกษาจะศกษาใหเปนไปตามกรอบงานสาขาของคณะพลงงานฯ และไดนาเรองขนตอน

1.1.5.1 โครงการปฐมนเทศนกศกษาใหม ประจาปการศกษา 2554,แบบฟอรมการลงทะเบยนเรยน,แบบฟอรมการขอเปลยนโปรมแกรมการศกษา,แบบเสนอขอขยายเวลาการศกษา และแบบฟอรมประกอบการประเมนผลความกาวหนาทางการศกษาของนกศกษา 1.1.5.2 คาสงแตงตงคณะอนกรรมการพจารณารปเลมตนฉบบวทยานพนธ 1.1.5.3 โครงการเสรมความรดานการเขยนรายงานการศกษาวจยและวทยานพนธ คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ปการศกษา 2554 1.1.5.4 ประกาศทนการศกษาสาหรบนกศกษาปรญญาโทคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด (ฉบบท 4) 1.1.5.5 หลกเกณฑการสงเสรมและสนบสนนการจดทาบทความวจยของนกศกษาระดบ

Page 27: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   15  

การนาเสนอหวขอโครงการศกษาวจยและวทยานพนธเขาหารอในทประชมคณะกรรมการคณะฯ เพอปรบปรงขนตอนการนาเสนอหวขอฯ ใหมกระบวนการเพมขนเพอเปนการพฒนามาตรฐานงานวจยของนกศกษา รวมถงการควบคมระยะเวลาในการ ศกษาวจยและไดมแผนงานสรางความเขาใจ ซงมผลบงคบใชมาตงแตภาคการศกษาท 1/2552 จนถงปจจบน และในขนตอนการจดทารปเลมวทยานพนธ/โครงการการศกษาวจยของนกศกษานน คณะฯ ไดมการจดตงอนกรรมการพจารณารปเลมตนฉบบวทยานพนธ/โครงการการศกษาวจย เพอตรวจสอบผลงานวทยานพนธกอนนาเขาทประชมคณะกรรมการคณะฯ เพอพจารณา แกไขรปแบบและความถกตองในเชงวชาการ (เอกสารหมายเลข 1.1.5.2) และไดจดสมมนาเชงปฏบตการเสรมความรดานการเขยนรายงานการศกษาวจยและวทยานพนธ ประจาปการศกษา 2554 (เอกสารหมายเลข 1.1.5.3) เพอแนะนาเกยวกบขนตอนการขอสอบ แตงตงกรรมการสอบ ใหความรเกยวกบการเขยนรายงานการวจยและวทยานพนธ และแนะนาเกยวกบการจดทารปเลมและประเดนปญหาในการจดทารายงาน โดยมการจดทดสอบความรกอนและหลงการอบรมสมมนาเชงปฏบตการ ในสวนของการจดสรรทนการศกษาและทนสนบสนนการวจยของคณะฯ ไดปรบปรงเงอนไขการใหทนการศกษาแกนกศกษาระดบบณฑตศกษา (ปรญญาโท) ของคณะฯ ใหมความสมบรณและเหมาะสมยงขน (เอกสารหมายเลข 1.1.5.4) สวนการสนบสนนการจดทาบทความวจยของนกศกษา คณะฯ ไดมอบหมายใหคณะทางานสง เสรมการว จยคณะพลงงานสงแวดลอมและวสดนาประกาศคณะพลงงานฯ เรอง เกณฑการสงเสรมและสนบสนนการจดทาบทความวจยของนกศกษาระดบบณฑตศกษา พ.ศ.2549 ซงไดประกาศใชและถอปฏบตมาเปนเวลา 2 ปแลวไปปรบปรง เพอพฒนาและยกระดบคณภาพและปรมาณผลงานตพมพของบณฑตและสามารถนาผลงานดงกลาวมาใชนบเปนดชนสมรรถนะ (KPI) ได (เอกสารหมายเลข 1.1.5.5) ในดานการสงเสรมและการสรางความเขมแขงการวจย คณะฯ ไดใหความสาคญเปนอยางยง ทงน

บณฑตศกษา พ.ศ.2553

6 ในการดาเนนงานตามพนธกจหลกในดานตางๆ คณะฯ ไดมการตดตาม ตรวจสอบและประเมนผลการดาเนนงานอยางสมาเสมอผานการประชมประสานบรหารอยางตอเนอง (เอกสารหมายเลข

1.1.6.1 รายงานการประชมประสานบรหาร 1.1.6.2 รายงานผลการดาเนนงาน

Page 28: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   16  

1.1.6.1) และรายงานผลตอผบรหารเพอพจารณาผานการประชมการรายงานผลการดาเนนงาน นอกจากนคณะฯมการรายงานสถานภาพทางการเงนของคณะฯ ทกเดอน เพอตดตามตรวจสอบการใชจายงบประมาณในการดาเนนงานของแผนงานดานตางๆ ใหเปนไปตามแผนทตงไว และยงมการรายงานผลการดาเนนงานของคณะฯ ประจาปงบประมาณ 2554 ตอผบรหารมหาวทยาลย ปละ 2 ครง (เอกสารหมายเลข 1.1.6.2 )

ตามแผนงบประมาณป 2554 (ต.ค.53-ม.ค.54) และ(ต.ค.53- ก.ย.54)

7 คณะพลงงานฯ มการประเมนผลการดาเนนงานตามตวบงชของแผนกลยทธ ในการรายงานผลตามแผน ตอผบรหารมหาวทยาลย 2 ครงตอป (เอกสารอางองหมายเลข 1.1.7.1)และนาเสนอตอคณะกรรมการประจาคณะเพอพจารณา ใหขอคดเหนและขอเสนอแนะ (เอกสารอางองหมายเลข 1.1.7.2) คณะพลงงานฯ มการนาผลการพจารณา ขอคดเ หนและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจาคณะไปปรบปรงแผนกลยทธและแผนปฏบตการประจาป ในทกแผนงานหลกของคณะ ในการสมมนาประจาป ของคณะ ซงจะมการรายงานผลการดาเนนงานตวบงชตาง ๆ ในรอบป และงานทจะตองทาในอนาคต (เอกสารอางองหมายเลข 1.1.7.3) ตวอยางของการนาความเหนของกรรมการคณะฯ ผทรงคณวฒไปปรบปรง เชน กรรมการเสนอวาคณะควรมระบบการสรางคนใหมเพอทดแทนบคลากรเดมทใกลเกษยณ คณะกไดนาไปประชมในทประชมประสานบรหารเพอ วางแผนอตรากาลงทดแทนบคลากรทจะเกษยณ ซงกาลงดาเนนการ และเพอใหไมเกดปญหากบนกศกษา คณะไดกาหนดแนวทางการดแลและควบคมวทยานพนธหรอโครงการการศกษาวจยของนกศกษาภ าย ใ ต ก า ร ค วบค ม ด แ ล ขอ งคณาจ า ร ย ท ใ ก ล เ กษ ยณ (เอกสารอางองหมายเลข 1.1.7.4) และแจงใหคณาจารยทใกลเกษยณดาเนนการ (เอกสารอางองหมายเลข 1.1.7.5) นอกจากน คณะยงนาความเหนของผบรหารมหาวทยาลย ในเรองวาจะแสดงใหบคคลภายนอก/สงคมทราบไดอยางไรวาเราเกงดานไหน คณะไดนาความเหนมาจดทาโครงการ KMUTT Energy Forum รวมกบงานประชาสมพนธของมหาวทยาลย ซงจะเปนเวทความร

1.1.7.1 รายงานผลการดาเนนงานของหนวยงาน ประจาปงบประมาณ 2554 1.1.7.2 รายงานการประชมประสานบรหาร 1.1.7.3 Presentation งานสมมนาประจาปของคณะฯ 1.1.7.4 แนวทางการดแลและควบคมวทยานพนธหรอโครงการการศกษาวจยของนกศกษาภายใตการควบคมดแลของอาจารยใกลเกษยณ 1.1.7.5 บนทกขอความเรองเพมคณาจารยในโครงการวทยานพนธของนกศกษา ภาคการศกษาท 2/2554 1.1.7.6 เอกสารโครงการ KMUTT Energy Forum

Page 29: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   17  

ด านพล ง งานและส ง แวดล อมให ก บประชาชนทกระดบ (เอกสารอางองหมายเลข 1.1.7.6)

8 คณะฯ ม ก า รน า ผ ลก า รด า เ น น ง าน เ สนอต อท ป ร ะ ช มคณะกรรมการประจาคณะฯ ในวาระระดมสมอง อยางตอเนอง ซงในแตละการประชม คณะฯ ไดรบฟงขอคดเหนและขอเสนอแนะตางๆ พรอมกบนาขอคดเหนเหลานนไปปรบปรงแผนกลยทธและแผนปฏบตการ ตวอยางเชน ในการประชมคราวท(เอกสารหมายเลข 1.1.8.1 ) มขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจาคณะฯ มขอเสนอแนะเกยวกบการปรบปรงหลกสตร และคณะฯไดนาขอเสนอแนะเหลานนมาใชในการปรบปรงหลกสตรตอไป

1.1.8.1 รายงานการประชมคณะกรรมการประจาคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด

การประเมนตนเอง (SAR) คะแนนการประเมนครงน: 5 คะแนน ผลการดาเนนงาน จานวนขอ: 8 ขอ จดแขง/แนวทางเสรม จดออนและแนวทางพฒนา จดแขง 1. คณะผบรหารมความเปนนาหนงใจเดยวกนและรวมมอทางานกนอยางมประสทธภาพ 2. คณะกรรมการประจาคณะใหความสาคญและสนใจในการปรบปรงการบรหารและคณภาพการศกษา ของคณะ แนวทางเสรม มหาวทยาลยใหโอกาสในการทคณะไดรายงานผลการดาเนนงาน และใหคาแนะนาในการปรบปรงการดาเนนงานใหเปนไปตามแผนทตงไว จดออน 1. ผบรหารมหนาทนอกเหนอจากการบรหารแลวยงตองทาหนาทดานการสอนการวจยและการบรการวชา การอาจมผลทาใหการตดตามการดาเนนงานตามแผนการปฏบตการไมไดเตมทเทาทควร 2. ขาดงบประมาณทใชในการทากจกรรมรวมกนระหวางบคคลกรภายในคณะ แนวทางพฒนา มการจดสรรเวลา การจดหาทรพยากรและสรางความรวมมอของบคคลากรทกฝายภายในคณะเพอกาหนดประเดนยทธศาสตร เปาหมาย และแผนกลยทธเพอพฒนาความเขมแขงดานวชาการและคณภาพบณฑต

Page 30: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

 

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                          18  

องคประกอบท 2 การผลตบณฑต ตวบงชท 2.1 ระบบและกลไกการพฒนาและบรหารหลกสตร ชนดของตวบงช: กระบวนการ เกณฑมาตรฐานทวไป :

1. มระบบและกลไกการเปดหลกสตรใหม และปรบปรงหลกสตรตามแนวทางปฏบตทกาหนดโดยคณะกรรมการการอดมศกษาและดาเนนการตามระบบทกาหนด

2. มระบบและกลไกการปดหลกสตรตามแนวทางปฏบตทกาหนดโดยคณะกรรมการการอดมศกษา และดาเนนการตามระบบทกาหนด

3. ทกหลกสตรมการดาเนนงาน ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลกสตรระดบอดมศกษาและกรอบมาตรฐานคณวฒระดบอดมศกษาแหงชาต (การดาเนนงานตามกรอบมาตรฐานคณวฒระดบอดมศกษาแหงชาต หมายถง ตองมการประเมนผลตาม “ตวบงชผลการดาเนนงานตามประกาศมาตรฐานคณวฒสาขาหรอสาขาวชา เพอการประกนคณภาพหลกสตรและการเรยนการสอน” กรณทหลกสตรใดยงไมมประกาศมาตรฐานคณวฒสาขาหรอสาขาวชา ใหประเมนตาม“ตวบงชผลการดาเนนงานตามกรอบมาตรฐานคณวฒระดบอดมศกษา” ทกาหนดในภาคผนวก ค สาหรบหลกสตรสาขาวชาชพตองไดรบการรบรองหลกสตรจากสภาหรอองคกรวชาชพทเกยวของดวย (หมายเหต : สาหรบหลกสตรเกาหรอหลกสตรปรบปรงทยงไมไดดาเนนการตามกรอบมาตรฐานคณวฒระดบอดมศกษาแหงชาตกอนปการศกษา 2555ใหยดตามเกณฑมาตรฐานหลกสตรระดบอดมศกษา พ.ศ.2548)

4. มคณะกรรมการรบผดชอบควบคมกากบใหมการดาเนนการไดอยางครบถวนทงขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาทจดการศกษา และมการประเมนหลกสตรทกหลกสตรอยางนอยตามกรอบเวลาทก าหนดในเกณฑมาตรฐานหลกสตรฯ กรณหลกสตรท ดา เนนงานตามกรอบมาตรฐานคณว ฒระดบอดมศกษาแหงชาต จะตองควบคมกากบใหการดาเนนงานตามตวบงชในขอ 3 ผานเกณฑการประเมน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตวบงชทกาหนดในแตละป ทกหลกสตร

5. มคณะกรรมการรบผดชอบควบคมกากบใหมการดาเนนการใหครบถวนทงขอ 1 ขอ2 และ ขอ 3 ขางตนตลอดเวลาทจดการศกษา และมการพฒนาหลกสตรทกหลกสตรตามผลการประเมนในขอ4กรณหลกสตรทดาเนนงานตามกรอบมาตรฐานคณวฒระดบอดมศกษาแหงชาต จะตองควบคมกากบใหการดาเนนงานตามตวบงชในขอ 3 ผานเกณฑการประเมนครบ ทกตวบงชและทกหลกสตร เกณฑมาตรฐานเพมเตมเฉพาะกลม :

6. มความรวมมอในการพฒนาและบรหารหลกสตรระหวางคณะกบภาครฐหรอภาคเอกชนทเกยวของกบวชาชพของหลกสตร มากกวารอยละ 30 ของจานวนหลกสตรวชาชพทงหมดทกระดบการศกษา (เฉพาะกลม ค1 และ ค2)

7. หลกสตรระดบบณฑตศกษาทเนนการวจยทเปดสอน (ปรญญาโท เฉพาะแผน ก และปรญญาเอก) มจานวนมากกวารอยละ 50 ของจานวนหลกสตรทงหมดทกระดบการศกษา(เฉพาะกลม ค1 และ ง)

Page 31: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

 

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                          19  

8. หลกสตรระดบบณฑตศกษาทเนนการวจยทเปดสอน (ปรญญาโทเฉพาะแผน ก และปรญญาเอก) มจานวนนกศกษาทศกษาอยในหลกสตรมากกวารอยละ 30 ของจานวนนกศกษาทงหมดทกระดบการศกษา (เฉพาะกลม ค1 และ ง) หมายเหต :

1. การนบหลกสตรปรญญาโทแผนก และปรญญาเอก ใหนบหลกสตรทมนกศกษาลงทะเบยนเรยนในรอบปการศกษาททาการประเมน สาหรบการนบหลกสตรทงหมดใหนบหลกสตรทไดรบอนมตใหเปดสอนทกระดบปรญญา โดยนบรวมหลกสตรทงดรบนกศกษา แตไมนบรวมหลกสตรทสภามหาวทยาลยอนมตใหปดดาเนนการแลว

2. การนบจานวนนกศกษาใหนบตามจานวนนกศกษาเตมเวลาเทยบเทา (FTES) ในปการศกษานนๆ และนบทงนกศกษาภาคปกตและภาคพเศษ ทงในทตงและนอกทตง เกณฑการประเมน:

เกณฑสถาบนกลม ค1 ค2 และ ง

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 มการดาเนนการ

1 ขอ ตามเกณฑ

มาตรฐานทวไป

มการดาเนนการ 2 ขอ

ตามเกณฑมาตรฐานทวไป

มการดาเนนการ 3 ขอ

ตามเกณฑมาตรฐานทวไป

มการดาเนนการ 4 ขอ

ตามเกณฑมาตรฐานทวไป

คะแนนมการดาเนนการครบ 5 ขอตามเกณฑมาตรฐานทวไป และครบถวนตามเกณฑมาตรฐานเพมเตม

เฉพาะกลม ผลการดาเนนงาน: คณะพลงงานสงแวดลอมและวสดมการดาเนนงาน 7 ขอ ดงตอไปน

ขอท ผลการดาเนนงาน รายการหลกฐานอางอง1 มหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร มระบบและกลไก

ในการเปดหลกสตรใหมและปรบปรงหลกสตร โดยมการแจงขนตอนการดาเนนการ และกรอบเวลาทกปการศกษา ซงเปนไปตามแนวทางปฏบตทกาหนดโดยคณะกรรมการการอดมศกษา (เอกสารหมายเลข 2.1.1.1 และ 2.1.1.2) โดยคณะฯ มหลกสตรทงหมด 12 หลกสตร ประกอบดวย ปรญญาโท 6 หลกสตร และปรญญาเอก 6 หลกสตร (เอกสารหมายเลข 2.1.1.3) โดยมหาวทยาลยไดรายงานสถานภาพการจ ดท าหล กส ต ร ให เ ป น ไปตามกรอบมาตรฐานคณว ฒระดบอดมศกษาแหงชาต พ.ศ. 2552 ซงคณะฯ ไดดาเนนการ

2.1.1.1 ประกาศ มจธ. เรอง ระบบกลไกของการจดทารายละเอยดของหลกสตร เกณฑการเสนอเปดหลกสตรใหม หลกสตรปรบปรง และการยบรวมหรอปดหลกสตร 2.1.1.2 บนทกขอความจากกองบรการการพฒนาหลกสตร เรอง การจดทาหลกสตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคณวฒระดบอดมศกษา

Page 32: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

 

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                          20  

ปรบปรงหลกสตรไปแลว 11 หลกสตร (เอกสารหมายเลข 2.1.1.4) โดยมหลกสตรทอยในระหวางการปรบปรงหลกสตรอก 1 หลกสตร คอ หลกสตร วศ.ม./วท.ม. สาขาวชาเทคโนโลยการจดการพลงงาน หลกสตรปรบปรง พ.ศ.2555 เอกสารหมายเลข 2.1.1.5 , 2.1.1.6 และ 2.1.1.7)

แหงชาต พ.ศ. 2552 2.1.1.3 Prospectus ของคณะ 2.1.1.4 สรปหลกสตรทดาเนนการตามกรอบมาตรฐานคณวฒระดบอดมศกษาแหงชาต พ.ศ.2552 2.1.1.5 คาสงแตงตงคณะกรรมการปรบปรงหลกสตร วศ.ม./วท.ม. สาขาวชาเทคโนโลยการจดการพลงงาน หลกสตรปรบปรง พ.ศ.2555 2.1.1.6 บนทกขอความจากคณะฯ เรอง การเสนอปรบปรงหลกสตร วศ.ม./วท.ม. สาขาวชาเทคโนโลยการจดการพลงงาน 2.1.1.7 บนทกขอความงานบรการการพฒนาหลกสตร เรอง หลกสตร วศ.ม./วท.ม. สาขาวชาเทคโนโลยการจดการพลงงาน หลกสตรปรบปรง พ.ศ.2555

2 มหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร มระบบและกลไกในการปดหลกสตร โดยมการแจงขนตอนการดาเนนการ และกรอบเวลาทกปการศกษา ซงเปนไปตามแนวทางปฏบตทกาหนดโดยคณะกรรมการการอดมศกษา (เอกสารหมายเลข 2.1.1.1)

2.1.1.1 ประกาศ มจธ. เรอง ระบบกลไกของการจดทารายละเอยดของหลกสตร เกณฑการเสนอเปดหลกสตรใหม หลกสตรปรบปรง และการยบรวมหรอปดหลกสตร

3 ทกหลกสตรมการดาเนนงาน ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลกสตรระดบอดมศกษาและกรอบมาตรฐานคณวฒระดบอดมศกษาแหงชาต คอ มการประเมนผลตาม “ตวบงชผลการดาเนนงานตามประกาศมาตรฐานคณวฒสาขาหรอสาขาวชา เพอการประกนคณภาพหลกสตรและการเรยนการสอน (เอกสารหมายเลข 2.1.3.1, 2.1.3.2)

2.1.3.1 รายละเอยดของรายวชา (มคอ.3) 2.1.3.2 รายงานผลการดาเนนการของรายวชา (มคอ.5)

4 คณะฯ มคณะทางานจดทาหลกสตรตาม TQF ซงประกอบดวย คณบด รองคณบดฝายวชาการ ทปรกษาคณบดฝายวชาการ ประธานหลกสตรและบคลากรทรบผดชอบงานดานหลกสตร(เอกสารหมายเลข 2.1.4.1) โดยมภาระหนาทในการจดทาแผน

2.1.4.1 คาสงคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด เรอง แตงตงคณะทางานการจดทาหลกสตรตาม TQF

Page 33: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

 

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                          21  

กาหนดเปาหมายพฒนาหลกสตร ตดตามและประเมนผลการจดทาหลกสตรใหเปนไปตามแผนงาน (เอกสารหมายเลข 2.1.4.2, 2.1.4.3, 2.1.4.4)

2.1.4.2 เปาหมายและแผนการปรบปรงหลกสตรตามกรอบ TQF 2.1.4.3 บนทกขอความจากคณะฯ รวมปรกษาหารอแนวทางการดาเนนการหลกสตรใหมๆและบนทกขอความเรองการจดทารายงานผลการดาเนนการของรายวชา (มคอ.5) 2.1.4.4 รายงานการประชมเกยวกบหลกสตร

5 แตละสาขาวชาในคณะฯ มอาจารยผรบผดชอบหลกสตรทาหนาท ในการพฒนาหลกสตรทกหลกสตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลกสตร (เอกสารหมายเลข 2.1.5.1) โดยคณะฯ ไดจดทาแผนการดาเนนงานและแผนงบประมาณของคณะฯ ครอบคลมในทกๆ ดาน (เอกสารหมายเลข 2.1.5.2) ในดานการจดการศกษานนคณะฯ มการดาเนนการปรบปรงใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลกสตรระดบอดมศกษาและกรอบมาตรฐานคณวฒระดบอดมศกษาแหงชาต ทงสน 12 หลกสตร โดยในการปรบปรงหลกสตร มการแตงตงคณะกรรมการพจารณาหลกสตร และไดเสนอรางหลกสตรใหผทรงคณวฒภายนอกพจารณา และมการจดทาแบบสอบถามไปยงผใชบณฑตจากทงภาครฐและเอกชน เพอเปนการระดมความคดเหน ความตองการของผใชบณฑต (เอกสารหมายเลข 2.1.5.3) แลวจงนาขอเสนอแนะและความตองการของผใชบณฑตมาใชในการปรบปรงหลกสตรเพอใหบณฑตทสาเรจการศกษาของคณะฯ มคณภาพและมาตรฐานเปนทยอมรบของสงคม นอกจากนนยงมแผนงานในการกาหนดทศทางงานวจยและหลกสตรดานพลงงาน สงแวดลอมและวสด ทสอดคลองกบสภาวการณของประเทศและของโลก โดย ไดเรยนเชญ ศ.ดร.ปรดา วบลยสวสด เปนวทยาการปาฐกถาพเศษเกยวกบงานวจยทควรทา และแนวทางการจดหลกสตรแบบ Modular เพอจะไดใชเปนแนวทางในการพฒนาหลกสตรของคณะฯ และกาหนดทศทางงานวจยตอไป (เอกสารหมายเลข 2.1.5.4)

2.1.5.1 คาสงคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด เรอง แตงตงคณะกรรมการพจารณาหลกสตร 2.1.5.2 แผนการดาเนนงานและแผนงบประมาณของคณะฯ 2.1.5.3 สรปความคดเหนและขอเสนอแนะจากผทรงคณวฒภายนอกและบทสรปการระดมสมองจากนกวชาการ ภาคอตสาหกรรม ผใชบณฑต เพอสารวจความตองการของผใชบณฑตจากแบบสอบถาม2.1.5.4 เอกสารเรยนเชญ ศ.ดร.ปรดา วบลยสวสด

6 ไมมการดาเนนการ

Page 34: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

 

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                          22  

7 คณะฯ มการจดการเรยนการสอนทเนนการวจย โดยมหลกสตรระดบบณฑตศกษาทเนนการวจย (ปรญญาโท เฉพาะแผน ก และปรญญาเอก) มจานวนรอยละ 100 ของจานวนหลกสตรทงหมดทกระดบการศกษา (เฉพาะกลม ค1 และ ง) (เอกสารหมายเลข 2.1.7.1)

2.1.7.1 สรปจานวนหลกสตรปรญญาโท แผน ก2 และหลกสตรปรญญาเอก

8 ในปการศกษา 2554 มนกศกษาทศกษาอยในหลกสตรทเนนการวจย ป.โท แผน ก, และ ป.เอก มากกวารอยละ 30 ของจานวนนกศกษาทงหมด (เอกสารหมายเลข 2.1.8.1)

2.1.8.1 ใบรายงานผลวชาหมวดวทยานพนธ ปการศกษา 2554

การประเมนตนเอง (SAR) คะแนนประเมนครงน : 5 คะแนน ผลการดาเนนงาน จานวนขอ: 5 ตามเกณฑทวไป 2 ตามเกณฑมาตรฐานเพมเตมเฉพาะกลม

Page 35: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

 

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                          23  

ตวบงชท 2.2 อาจารยประจาทมคณวฒปรญญาเอก ชนดของตวบงช: ปจจยนาเขา เกณฑการประเมน : คณะสามารถเลอกใชเกณฑการประเมนจาก 2 แนวทางตอไปน

1. แปลงคารอยละของอาจารยประจาทมคณวฒปรญญาเอกเปนคะแนนระหวาง0 – 5หรอ 2. แปลงคาการเพมขนของคารอยละของอาจารยประจาทมคณวฒปรญญาเอกเปรยบเทยบกบปท

ผานมาเปนคะแนนระหวาง 0 – 5

เกณฑสถาบนกลม ค1 และ ง: 1. คารอยละของอาจารยประจาทมคณวฒปรญญาเอกทกาหนดใหเปนคะแนนเตม 5 = รอยละ60

ขนไป หรอ 2. คาการเพมขนของรอยละของอาจารยประจาทมคณวฒปรญญาเอกเปรยบเทยบกบปทผานมาท

กาหนดใหเปนคะแนนเตม 5 = รอยละ 12 ขนไป

สตรการคานวณ: 1.คานวณคารอยละของอาจารยประจาทมคณวฒปรญญาเอก

รอยละของอาจารยประจาทมคณวฒปรญญา เอก =

2. แปลงคารอยละทคานวณไดในขอ 1 เทยบกบคะแนนเตม 5

คะแนนทได = หรอ

1. คาการเพมขนของรอยละของอาจารยประจาทมคณวฒปรญญาเอกเปรยบเทยบกบปทผานมา เทากบรอยละของอาจารยประจาทมคณวฒปรญญาเอกในปทประเมน ลบดวย รอยละของอาจารยประจาทมคณวฒปรญญาเอกในปกอนหนาทมการประเมน

2. แปลงคาการเพมขนของรอยละของอาจารยประจาทมคณวฒปรญญาเอกเปรยบเทยบกบปทผานมาทคานวณไดในขอ 1เทยบกบคะแนนเตม 5

คะแนนทได=

จานวนอาจารยประจาทมคณวฒปรญญาเอก จานวนอาจารยประจาทงหมด

รอยละของอาจารยทมคณวฒปรญญาเอก รอยละของอาจารยประจาทมคณวฒปรญญาเอกทกาหนดใหเปนคะแนนเตม 5

คาการเพมขนของรอยละของอาจารยประจาทมคณวฒปรญญาเอกเปรยบเทยบกบปทผานมา คาการเพมขนของรอยละของอาจารยประจาทมคณวฒปรญญาเอกเปรยบเทยบกบปทผานมา ทกาหนดใหเปนคะแนนเตม 5

X 5

X 5

X 100

Page 36: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

 

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                          24  

หมายเหต: 1. คณวฒปรญญาเอก พจารณาจากระดบคณวฒทไดรบหรอเทยบเทาตามหลกเกณฑการพจารณา

คณวฒของกระทรวงการศกษาธการ กรณทมการปรบวฒการศกษาใหมหลกฐานการสาเรจการศกษาภายในรอบปการศกษานน ทงน อาจใชคณวฒอนแทนคณวฒปรญญาเอกไดสาหรบทกรณบางสาขาวชาชพ มคณวฒอนทเหมาะสมกวา ทงนตองไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการการอดมศกษา

2. การนบจานวนอาจารยประจา ใหนบตามปการศกษาและนบทงทปฏบตงานจรงและลาศกษาตอในกรณทมอาจารยบรรจใหมใหคานวณตามเกณฑอาจารยประจาทระบในคาชแจงเกยวกบการนบจานวนอาจารยประจาและนกวจยประจาทระบไวในนยามศพท

3. คณะสามารถเลอกประเมนตามเกณฑการประเมนแนวทางใดแนวทางหนงกไดไมจาเปนตองเลอกเหมอนกบสถาบน

ผลการดาเนนงาน:

ขอท ผลการดาเนนงาน รายการหลกฐานอางอง1 ในป 2554 คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มจานวนอาจารย

ทงหมด 37 คน โดยมอาจารยประจาทมคณวฒปรญญาเอก 34 คน (เอกสารหมายเลข 2.2.1.1) คดเปนรอยละ 91.89 แปลงคารอยละทคานวณไดเทยบกบคะแนนเตม 5 = 7.658 คะแนน (91.89x5/60)

2.2.1.1 สรปขอมลอาจารยคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาปการศกษา 2554

การประเมนตนเอง (SAR) คะแนนประเมนครงน : 5 คะแนน

Page 37: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

 

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                          25  

ตวบงชท 2.3 อาจารยประจาทดารงตาแหนงทางวชาการ ชนดของตวบงช: ปจจยนาเขา

เกณฑการประเมน : คณะสามารถเลอกใชเกณฑการประเมนจาก 2 แนวทางตอไปน

1. แปลงคารอยละของอาจารยประจาทดารงตาแหนงทางวชาการเปนคะแนนระหวาง 0 - 5 หรอ

2. แปลงคาการเพมขนของรอยละของอาจารยประจาทดารงตาแหนงทางวชาการเปรยบเทยบกบปทผานมาเปนคะแนนระหวาง 0 - 5 เกณฑสถาบนกลม ค1 และ ง :

1. คารอยละของอาจารยประจาทดารงตาแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกน ทกาหนดใหเปนคะแนนเตม 5= รอยละ 30 ขนไป หรอ

2. คาการเพมขนของรอยละของอาจารยประจาทดารงตาแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกน เปรยบเทยบกบปทผานมา ทกาหนดใหเปนคะแนนเตม 5= รอยละ 6 ขนไป สตรการคานวณ

1.คานวณคารอยละของอาจารยประจาทดารงตาแหนงทางวชาการ รอยละของอาจารยประจาท ดารงตาแหนงทางวชาการ =

2. แปลงคารอยละทคานวณไดในขอ 1 เทยบกบคะแนนเตม 5

คะแนนทได =

หรอ 1. คาการเพมขนของรอยละของอาจารยประจาตาแหนงทางวชาการเปรยบเทยบกบทผานมา

เทากบรอยละของอาจารยประจาทดารงตาแหนงทางวชาการในปทประเมน ลบดวย รอยละของอาจารยประจาทดารงตาแหนงทางวชาการในปกอนหนาปทประเมน

2. แปลงคาการเพมขนของรอยละของอาจารยประจาทตารงตาแหนงทางวชาการเปรยบเทยบกบปทผานมา ทคานวณไดในขอ 1 เทยบกบคะแนนเตม 5

จานวนอาจารยประจาทดารงตาแหนงทางวชาการ จานวนอาจารยประจาทงหมด

รอยละของอาจารยประจาทดารงตาแหนงทางวชาการ รอยละของอาจารยประจาทดารงตาแหนงทางวชาการทกาหนดใหเปนคะแนนเตม 5

X 5

X 100

Page 38: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

 

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                          26  

คะแนนทได=

หมายเหต : 1. การนบจานวนอาจารยประจา ใหนบตามปการศกษาและนบทงทปฏบตงานจรงและลาศกษาตอ 2. คณะสามารถเลอกประเมนตามเกณฑการประเมนแนวทางใดแนวทางหนงกได ไมจาเปนตอง

เลอกเหมอนกบสถาบน ผลการดาเนนงาน :

ขอท ผลการดาเนนงาน รายการหลกฐานอางอง1 ในป 2554 คณะพลงงานสงแวดลอมและวสดมอาจารยทงหมด 37 คน

และมอาจารยประจาทดารงตาแหนงศาสตราจารย 4 คน และ รองศาสตราจารย จานวน 11 คน (เอกสารหมายเลข 2.3.1.1) คดเปนรอยละ 40.60 และแปลงคารอยละทคานวณไดเทยบกบคะแนนเตม 5 = 6.67 คะแนน (40*5/30)

2.2.1.1 สรปขอมลอาจารยคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาปการศกษา 2554

การประเมนตนเอง (SAR) คะแนนประเมนครงน : 5 คะแนน

คาการเพมขนของรอยละของอาจารยประจาทดารงตาแหนงทางวชาการเปรยบเทยบ กบปทผานมา คาการเพมขนของรอยละของอาจารยประจาทดารงตาแหนงวชาการเปรยบเทยบ กบปทผานมาทกาหนดใหเปนคะแนนเตม 5

X 5

Page 39: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

 

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                          27  

ตวบงชท 2.4 ระบบการพฒนาคณาจารยและบคลากรสายสนบสนน ชนดของตวบงช กระบวนการ

เกณฑมาตรฐาน :

1. มแผนการบรหารและการพฒนาคณาจารยทงดานวชาการ เทคนคการสอนและการวดผลและมแผนบรหารและพฒนาบคลากรสายสนบสนนทมการวเคราะหขอมลเชงประจกษ

2. มการบรหารและการพฒนาคณาจารยและบคลากรสายสนบสนนใหเปนไปตามแผนทกาหนด 3. มสวสดการเสรมสรางสขสภาพทด และสรางขวญกาลงใจใหคณาจารยและบคลากรสายสนบสนน

สามารถทางานไดอยางมประสทธภาพ 4. มระบบการเรยนการสอนและการวดผลการเรยนรของนกศกษา ตลอดจนการปฏบตงานท

เกยวของ 5. มการใหความรดานจรรยาบรรณอาจารยและบคลากรสายสนบสนน และดแลควบคมให

คณาจารยและบคลากรสายสนบสนนถอปฏบต 6. มการประเมนผลความสาเรจของแผนการบรหารและการพฒนาคณาจารยและบคลากรสาย

สนบสนน 7. มการนาผลการประเมนไปปรบปรงแผนหรอปรบปรงการบรหารและการพฒนาคณาจารยและ

บคคลากรสายสนบสนน

เกณฑการประเมน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 มการดาเนนการ

1 ขอ มการดาเนนการ

2 ขอ มการดาเนนการ

3 หรอ 4 ขอ มการดาเนนการ

5 หรอ 6ขอ มการดาเนนการ

7 ขอ

Page 40: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

 

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                          28  

ผลการดาเนนงาน คณะพลงงานสงแวดลอมและวสดมการดาเนนงาน 6 ขอ ดงตอไปน

ขอท ผลการดาเนนงาน รายการหลกฐานอางอง1 คณะฯ มแผนบรหารและพฒนาบคลากร (เอกสารหมายเลข

2.1.5.1) โดยมการจดสรรงบประมาณในการพฒนาคณาจารยและสายสนบสนนในแตละสายวชาเปนลายลกษณอกษร เพอเพมพนความร ประชมวชาการดานตางๆ (เอกสารหมายเลข 2.4.1.1) และมการวดผลการศกษาแตละรายวชาโดยรายงานผานคณะกรรมการประจาคณะฯ (เอกสารหมายเลข 2.4.1.2) และมการแจงใหบคลากรเขารวมอบรมพฒนาความรดานตางๆ และการระดมสมองเพอสรางความเขมแขงทางดานวชาการและการบรหารของคณะฯ (เอกสารหมายเลข 2.4.1.3)

2.1.5.1 แผนการดาเนนงานและแผนงบประมาณ ประจาป พ.ศ. 2554 และประจาป 2555 คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด 2.4.1.1 ระบบการบรหารงานแบบ PBBS 2.4.1.2 รายงานการประชมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครงท 10/2554 2.4.1.3 บนทกขอความจากมหาวทยาลยสารวจความตองการของบคลากรในการอบรมตางๆ

2 มการบรหารและการพฒนาคณาจารยและบคลากรสายสนบสนนใหเปนไปตามแผนทกาหนด โดยการสงเสรมใหเขารบการอบรม โดย มจธ. กาหนดแนวปฏบตไวเปนลายลกษณอกษรตามระเบยบของมหาวทยาลยกาหนด (เอกสารหมายเลข 2.4.2.1 และ 2.4.2.2) โดยบคลากรคณะฯ ไดเขารบการฝกอบรม (เอกสารหมายเลข 2.4.2.3) และคณะฯ มแผนงานในการกาหนดทศทางงานว จยและหลกสตร ดานพลงงาน ส งแวดลอมและวสด ทสอดคลองกบสภาวการณของประเทศและของโลก โดยคณะฯ ไดเรยนเชญ ศ.ดร.ปรดา วบลยสวสด เปนวทยากรปาฐกถาพเศษเกยวกบงานวจยทควรทา และแนวทางการจดหลกสตรแบบ Modular เพอจะไดใชเปนแนวทางในการพฒนาคณะฯ เพอใหบณฑตทสาเรจการศกษาของคณะฯ มคณภาพและมาตรฐานเปนทยอมรบของสงคม (เอกสารหมายเลข 2.1.5.4) และเพอใหคณาจารยและบคลากรไดดาเนนการตามแผน มการวเคราะหงานตามคณสมบตเฉพาะตาแหนงโดยใชระบบการประเมนการปฏบตงานของมหาวทยาลย ตามระเบยบ มจธ. (My Evaluation) สาหรบพนกงานสายวชาการ กรณสายสนบสนนนนมการประเมนการปฏบตงานออกเปนสองสวน คอ งานประจา 70% และงานพฒนา 30% (เอกสารหมายเลข

2.1.5.4 จดหมายเชญ ศ.ดร.ปรดา วบลยสวสด 2.4.2.1 จดหมายอเลคทรอนกสเชญระดมสมองประจาป 2.4.2.2 เอกสารคมอพนกงาน สวนพฒนาทรพยากรบคลากร มจธ. 2.4.2.3 รายงานการไปอบรมของอาจารยและสายสนบสนน 2.4.2.4 บนทกการจดทาการประเมนเพอเลอนขนเงนเดอนประจาป

Page 41: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

 

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                          29  

2.4.2.4) 3 มจธ. มสวสดการใหกบบคลากร โดยการตรวจสขภาพ

ประจาป (เอกสารหมายเลข 2.4.3.1) การฉดวคซนไขหวดใหญ (เอกสารหมายเลข 2.4.3.2) และสรางขวญกาลงใจใหกบคณาจารยและสายสนบสนนผานการจดงานสงสรรคประจาป SEEM day และสวสดการของคณะฯ (เอกสารหมายเลข 2.4.3.3)

2.4.3.1 ตรวจสขภาพบคลากรประจาป 2554 รายชอผประสงคพบแพทย 2.4.3.2 แจงวนฉดวคซนไขหวดใหญ 2.4.3.3 เอกสาร SEEM DAY และรายงานการประชมประสานบรหารเกยวกบสวสดการทใหกบบคลากรภายในคณะ

4 มระบบการนาความรและทกษะทไดจากการพฒนามาใชในการเรยนการสอน อาทเชน รศ.ดร.สรอยดาว วนจนนทรตน ไดนาความรจากการฝกอบรมเรอง water quality management ท สาธารณรฐประชาชนจน ไปใชสอนในวชา EEV 621 Water Quality and Treatment (เอกสารหมายเลข 2.4.4.1) และรายวชาทมการเรยนการสอนมการประเมนการสอนโดยนกศกษาผานระบบสารสนเทศของมหาวทยาลย (เอกสารหมายเลข 2.4.4.2)

2.4.4.1 เอกสารรายการฝกอบรม และเอกสารประกอบการบรรยายวชา EEV 621 2.4.4.2 แบบฟอรมการประเมนการสอนโดยนกศกษา

5 มการใหความรดานจรรยาบรรณใหกบคณาจารยในคณะฯ และเผยแพรหลกปฏบตดานจรรยาบรรณองคกร (เอกสารหมายเลข 2.4.5.1) และมการประชาสมพนธการหามคดลอกผลงานผอน (เอกสารหมายเลข 2.4.5.2) และมการเชญวทยากรมาบรรยายใหความรเรอง จรรยาบรรณนกวจย ทรพยสนทางปญญาและการละเมด (เอกสารหมายเลข 2.4.5.3)

2.4.5.1 หลกปฏบตดานจรรยาบรรณองคกร 2.4.5.2 ประชาสมพนธการหามคดลอกผลงานผอน (plagiarism) 2.4.5.3 บนทกขอความเชญวทยากรบรรยายเรอง จรรยาบรรณนกวจย ทรพยสนทางปญญาและการละเมด

6 มการประเมนผลความสาเรจของแผนการบรหารและการพฒนาคณาจารยและบคลากรสายสนบสนน โดยมหาวทยาลยกาหนดใหคณะฯ จดทารายงานผลการดาเนนงานของคณะ ประจาปงบประมาณ 2554 ซงหนงในประเดนยทธศาสตรของคณะฯ คอ การสงเสรมการพฒนาศกยภาพของบคลากรทงสายวชาการและสายสนบสนน รวมไปถงการสนบสนนใหบคลากรมความกาวหนาในวชาชพ (เอกสารหมายเลข 2.4.6.1)

2.4.6.1 บนทกขอความ เรองรายงานผลการดาเนนงานของหนวยงาน ประจาปงบประมาณ 2554 (ผลงาน 12 เดอน : ต.ค.2553 – ก.ย.2554)

7 ไมมการดาเนนการ การประเมนตนเอง (SAR) คะแนนประเมนครงน : 4 คะแนน ผลการดาเนนงาน จานวนขอ: 6 ขอ

Page 42: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

 

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                          30  

ตวบงชท 2.5 หองสมด อปกรณการศกษา และสภาพแวดลอมการเรยนร (ใชผลการประเมนระดบมหาวทยาลย) คณะไมตองทา ชนดของตวบงช: ปจจยนาเขา เกณฑมาตรฐาน :

1. มการจดการหรอจดบรการเพอใหนกศกษามเครองคอมพวเตอรใชอตราไมสงกวา 8 FTES ตอเครอง

2. มบรการหองสมดและแหลงเรยนรอนๆ ผานระบบเครอขายคอมพวเตอร และมการฝกอบรมการใชงานใหแกนกศกษาทกปการศกษา

3. มบรการทางกายภาพทเหมาะสมตอการจดการเรยนการสอนและการพฒนานกศกษาอยางนอยในดานหองเรยน หองปฏบตการ อปการณการศกษา และจดเชอมตออนเตอรเนตในระบบไรสาย

4. มบรการสงอานวยความสะดวกทจาเปนอน ๆ อยางนอยในดานงานทะเบยนนกศกษาผานระบบเครอขายคอมพวเตอรการบรการอนามยและการรกษาพยาบาลการจดบรการดานอาหารและสนามกฬา

5. มระบบสาธารณปโภคและรกษาความปลอดภยของอาคารตลอดจนบรเวณโดยรอบอยางนอยเรองประปา ไฟฟา ระบบกาจดของเสย การจดการขยะ รวมทงมระบบอปกรณปองกนอคคภยในบรเวณอาคารตาง ๆโดยเปนไปตามกฎหมายทเกยวของ

6. มผลการประเมนคณภาพในขอ 2 - 5 ทกขอไมตากวา 3.51จากคะแนนเตม 7. มการนาผลการประเมนคณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมลในการพฒนาการจดบรการดาน

กายภาพทสนองความตองการของผรบบรการ หมายเหต :

1. ในเกณฑมาตรฐานขอ 1 ใหนบรวม notebook และ mobile device ตาง ๆ ของนกศกษาทมการลงทะเบยนการใช wifiกบสถาบนดวย

2. การคดจานวน FTES ใหนาจานวน FTES ของแตละระดบการศกษารวมเขาดวยกนโดยไมตองเทยบเปน FTES ของระดบปรญญาตร เกณฑการประเมน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 มการดาเนนการ

1 ขอ มการดาเนนการ

2 หรอ 3 ขอ มการดาเนนการ

4 หรอ 5 ขอ มการดาเนนการ

6 ขอ มการดาเนนการ

7 ขอ

Page 43: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

 

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                          31  

ตวบงชท 2.6 ระบบและกลไกการจดการเรยนการสอน ชนดของตวบงช: กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน :

1. มระบบและกลไกการประกนคณภาพการจดการเรยนการสอนทเนนผเรยนเปนสาคญทกหลกสตร

2. ทกรายวชาของทกหลกสตร มรายละเอยดของรายวชาและของประสบการณภาคสนาม(ถาม) กอนการเปดสอนในแตละภาคการศกษา ตามทกาหนดในกรอบมาตรฐานคณวฒระดบอดมศกษาแหงชาต

3. ทกหลกสตรมรายวชาทสงเสรมทกษะการเรยนรดวยตนเอง และการใหผเรยนไดเรยนรจากการปฏบตทงในและนอกหองเรยนหรอจากการทาวจย

4. มการใหผมประสบการณทางวชาการหรอวชาชพจากหนวยงานหรอชมชนภายนอกเขามามสวนรวมในกระบวนการเรยนการสอนทกหลกสตร

5. มการจดการเรยนรทพฒนาจากการวจย หรอจากกระบวนการจดการความรเพอพฒนาการเรยนการสอน

6. มการประเมนความพงพอใจของผเรยนทมตอคณภาพการจดการเรยนการสอนและสงสนบสนนการเรยนรทกรายวชา ทกภาคการศกษา โดยผลการประเมนความพงพอใจแตละรายวชาตองไมตากวา 3.51 จากคะแนนเตม 5

7. มการพฒนาหรอปรบปรงการจดการเรยนการสอน กลยทธการสอน หรอการประเมนผลการเรยนร ทกรายวชา ตามผลการประเมนรายวชา หมายเหต :

1. มหาวทยาลยหรอคณะจะตองประเมนความพงพอใจของผเรยนทมตอคณภาพการเรยนการสอนและสงสนบสนนการเรยนรทกรายวชา ทกภาคการศกษา ยกเวน รายวชาทไมมการเรยนการสอนในชนเรยนหรอในหองปฏบตการ เชน การฝกงาน สหกจศกษา การคนควาอสระ วชาโครงงาน สารนพนธ และวทยานพนธ เปนตน

2. งานวจยเพอพฒนาการเรยนการสอนตามเกณฑขอ 5 หมายถง งานวจยของผสอนของสถาบนทไดพฒนาขน และนาไปใชในการพฒนาวธการสอน

กรณหลกสตรทไมเปนไปตามกรอบมาตรฐานคณวฒระดบอดมศกษาแหงชาต (TQF) ตองมการจดทารายละเอยดของรายวชาและของประสบการณภาคสนาม (ถาม) กอนการเปดสอนในแตละภาคการศกษาดวย เกณฑการประเมน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 มการดาเนนการ

1 ขอ มการดาเนนการ

2 หรอ 3 ขอ มการดาเนนการ

4 หรอ 5 ขอ มการดาเนนการ

6 ขอ มการดาเนนการ

7 ขอ

Page 44: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

 

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                          32  

ผลการดาเนนงาน: คณะพลงงานสงแวดลอมและวสดมการดาเนนการ 5 ขอ ดงตอไปน

ขอท ผลการดาเนนงาน รายการหลกฐานอางอง1 คณะฯ มระบบและกลไกการประกนคณภาพการจดการเรยน

การสอนทเนนผเรยนเปนสาคญทกหลกสตร ในระดบบณฑตศกษา มการจดสมมนา และทาวทยานพนธ และมกลไกในการประกนคณภาพอยางเปนระบบ และขนตอน เชน มเอกสารเผยแพรขอแนะนาเกยวกบการบรการการศกษา ตงแตการรบนกศกษาเขา การนาเสนอแบบหวขอโครงการการศกษาวจย/วทยานพนธ (แบบ บ.1) การจดทางานวจย ขนตอนการสาเรจการศกษา (เอกสารหมายเลข 2.6.1.1) และมอนกรรมการพจารณาแบบ บ.1 (เอกสารหมายเลข 2.6.1.2) และมการแตงตงอนกรรมการตรวจรปเลมโครงการการศกษาวจย/วทยานพนธ เพอตรวจสอบเชงวชาการกอนนาสงใหสานกบณฑตศกษา (เอกสาร 2.6.1.3) และมโครงการฝกอบรมนกศกษาเรองการเขยนรายงานศกษาวจยและวทยานพนธ (เอกสารหมายเลข 2.6.1.4 และ 2.6.1.5)

2.6.1.1 เอกสารเผยแพร ขอแนะนาเกยวกบบรการการศกษา 2.6.1.2 คาสงแตงตงคณะอนกรรมการพจารณาแบบเสนอโครงการวทยานพนธ (แบบ บ-1) 2.6.1.3 คาสงแตงตงคณะอนกรรมการพจารณารปเลมตนฉบบวทยานพนธ 2.6.1.4 สมมนาเชงปฏบตการเสรมความรดานการเขยนรายงานการศกษาวจยและวทยานพนธ 2.6.1.5 ขอแนะนาการทาวจยสาหรบนกศกษา คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด

2 ทกรายวชาของทกหลกสตรมรายละเอยดของรายวชากอนการเปดสอนในแตละภาคการศกษาตามทกาหนดในกรอบมาตรฐานคณวฒระดบอดมศกษาแหงชาต โดยไดจดทา มคอ.3 ตามแผนทแสดงการกระจายความรบผดชอบมาตรฐานผลการเรยนรจากหลกสตรสรายวชา (เอกสารหมายเลข 2.6.2.2)

2.1.1.4 สรปหลกสตรทดาเนนการตามกรอบมาตรฐานคณวฒระดบอดมศกษาแหงชาต พ.ศ.2552 2.1.3.1 รายละเอยดของรายวชา (มคอ.3)

3 ทกหลกสตรมรายวชาวทยาวทยานพนธ และวชาสมมนา (เอกสารหมายเลข 2.6.3.1) ทสงเสรมทกษะการเรยนรดวยตนเอง และการใหผเรยนไดเรยนรจากการปฏบตทงในและนอกหองเรยน โดยใหนกศกษาไปศกษาดงานนอกสถานท (เอกสารหมายเลข 2.6.3.2)

2.6.3.1 คาอธบายรายวชาของวชาสมมนาและวชาวทยานพนธของทกหลกสตร 2.6.3.2 จดหมายขอความอนเคราะหไปศกษาดงานนอกสถานท และรปประกอบ

4 มการใหผ มประสบการณทางวชาการหรอวชาชพจากหนวยงานหรอชมชนภายนอกเขามามสวนรวมในกระบวนการเรยนการสอนทกหลกสตร เชน การแตงตงผทรงคณวฒภายนอกจากภาครฐและภาคเอกชนมารวมประเมนและสอบโครงการการศกษาวจย/วทยานพนธ (เอกสารหมายเลข 2.1.7.1) และมการเชญผ

2.1.7.1 สรปจานวนหลกสตรปรญญาโท แผน ก2 และหลกสตรปรญญาเอก 2.6.4.1 จดหมายเชญอาจารยพเศษ 2.6.4.2 ภาพขาว visiting professor

Page 45: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

 

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                          33  

มประสบการณจากภายนอก และ Visiting Professor มารวมสอนในรายวชาตางๆ (เอกสารหมายเลข 2.6.4.1, 2.6.4.2) รวมทงมการทางานวจยรวมกบภาครฐและเอกชนทงในและตางประเทศ (เอกสารหมายเลข 2.6.4.3) และคณะฯ ไดจด SEEM Colloquium เรอง A risk assessment of urban flood runoff with climate change and development of response urban planning technique ใหกบบคลากร และนกศกษา เพอแลกเปลยนเรยนร (เอกสารหมายเลข 2.6.4.4)

มาสอนในสายวชาเทคโนโลยสงแวดลอม และรายละเอยดวชา EEV 621 Water Quality and Treament, EEV 642 Environmental Quality Managment 2.6.4.3 การทางานวจยรวมกบภาครฐและเอกชนทงในและตางประเทศ จดหมายขอความอนเคราะหสงนกศกษาไปทาวจยกบภายนอก 2.6.4.4 เอกสารประชาสมพนธ SEEM Colloquium และภาพขาว

5 มการจ ดการ เร ยนร ท พฒนาจากการว จ ย หรอจากกระบวนการจดการความรเพอพฒนาการเรยนการสอน เชน วชา MTT 641 Heat Treatment of Metals (เอกสารหมายเลข 2.6.5.1) และโครงการการจดการพลงงานและเพมประสทธภาพพลงงานในอตสาหกรรมอาหารแชเยอกแขง (เอกสารหมายเลข 2.6.5.2)

2.6.5.1 สญญาการรบทนวจยมหาบณฑต สกว. เลขท TRF-TQJTA 525S006 และ Course Outline วชา MTT 641 2.6.5.2 บนทกขอตกลงความรวมมอระหวางสมาคมอาหารแชเยอกแขงไทยกบมหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร

6 ไมมการดาเนนการ

7 ไมมการดาเนนการ

การประเมนตนเอง (SAR) คะแนนประเมนครงน : 3 คะแนน ผลการดาเนนงาน จานวนขอ: 5 ขอ

Page 46: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

 

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                          34  

ตวบงชท 2.7 ระบบและกลไกการพฒนาสมฤทธผลการเรยนตามคณลกษณะของ บณฑต

ชนดของตวบงช กระบวนการ เกณฑมาตรฐานทวไป :

1. มการสารวจคณลกษณะของบณฑตทพงประสงคตามความตองการของผใชบณฑตอยางนอยสาหรบทกหลกสตรระดบปรญญาตร ทกรอบระยะเวลาตามแผนกาหนดการศกษาของหลกสตร

2. มการนาผลจากขอ 1มาใชในการปรบปรงหลกสตร การจดการเรยนการสอน การวดผลการศกษา และสมฤทธผลทางการเรยนทสงเสรมทกษะอาชพและคณลกษณะของบณฑตทพงประสงคตามความตองการของผใชบณฑต

3. มการสงเสรมสนบสนนทรพยากรทงดานบคลากร เทคโนโลยสารสนเทศ และงบประมาณทเออตอการพฒนาคณลกษณะของบณฑต

4. มระบบและกลไกการสงเสรมใหนกศกษาระดบปรญญาตร และบณฑตศกษาขารวมกจกรรมการประชมวชาการหรอนาเสนอผลงานทางวชาการในทประชมระหวางสถาบน หรอทประชมระดบชาตหรอนานาชาต

5. มกจกรรมเสรมสรางคณธรรมจรยธรรมใหแกนกศกษาระดบปรญญาตรและบณฑตศกษาทจดโดยคณะ เกณฑมาตรฐานเพมเตมเฉพาะกลม :

6. มระบบและกลไกสนบสนนการประยกตใชผลงานจากวทยานพนธของนกศกษาระดบบณฑตศกษา และมการรบรองการใชประโยชนจรงจากหนวยงานภาครฐ หรอเอกชน หรอหนวยงานวชาชพ (เฉพาะกลม ค 1)

7. มการพฒนาทกษะนกศกษาในการจดทาบทความจากวทยานพนธและมการนาไปตพมพเผยแพรในวารสารระดบนานาชาต (เฉพาะกลม ง )

เกณฑการประเมน :

เกณฑสถาบนกลม ค1 และ ง

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 มการดาเนนการ

1 ขอ ตามเกณฑ

มาตรฐานทวไป

มการดาเนนการ 2 ขอ

ตามเกณฑมาตรฐานทวไป

มการดาเนนการ 3 ขอ

ตามเกณฑมาตรฐานทวไป

มการดาเนนการ 4 ขอ

ตามเกณฑมาตรฐานทวไป

มการดาเนนการครบ 5 ขอตามเกณฑมาตรฐานทวไป และครบถวนตามเกณฑมาตรฐาน เพมเตมเฉพาะกลม

Page 47: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

 

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                          35  

ผลการดาเนนงาน: คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มการดาเนนการ 6 ขอ ดงน

ขอท ผลการดาเนนงาน รายการหลกฐานอางอง1 มการสารวจคณลกษณะของบณฑตทพงประสงคตามความ

ตองการของผใชบณฑตอยางนอยสาหรบทกหลกสตร ทกรอบระยะเวลาตามแผนกาหนดการศกษาของหลกสตร (เอกสารหมายเลข 2.7.1.1) และมการสงเอกสารสอบถามผใชบณฑตเรองการปรบปรงหลกสตร (เอกสารหมายเลข 2.7.1.2) โดยคณะฯ ไดจดสงแบบสอบถามไปยงหนวยงานทเกยวของในแตละหลกสตรในการขอความอน เคราะหตอบแบบสอบถาม เ พอนาผลจากการตอบแบบสอบถามไปใชในการปรบปรง จดทาหลกสตร (เอกสารหมายเลข 2.7.1.3)

2.7.1.1 แบบสอบถามความตองการของผใชบณฑต 2.7.1.2 แบบสอบถามการปรบปรงหลกสตร 2.7.1.3 บนทกขอความขอความอนเคราะหตอบแบบสอบถามเรองการปรบปรงหลกสตร

2 มการสงผลจากการตอบแบบสอบถามไปใหทกหลกสตรเพอใชในการปรบปรงหลกสตร (เอกสารหมายเลข 2.7.2.1)

2.7.2.1 สรปแบบสอบถามการปรบปรงหลกสตร

3 คณะฯ มการสงเสรมสนบสนนทรพยากรทงดานบคลากร และเทคโนโลยสารสนเทศ โดยมหองคอมพวเตอรสาหรบนกศกษา มระบบ LAN และ wireless เพออานวยความสะดวกใหนกศกษาในการคนควาขอมล (เอกสารหมายเลข 2.7.3.1) นอกจากนการทมหาวทยาลยไดสงเสรมงานวจยพฒนาและงานทรพยสนทางปญญาของบคลากรมหาวทยาลยในหลายโครงการ (เอกสารหมายเลข 2.7.3.2) ทาใหคณะฯ ไดรบการจดสรรเงน Full Time Equivalent Research Output (FTERO) ซงเปนเงนทใช output จากงานวจยของหนวยงานในการคานวณ โดยเมอคณะฯ ไดรบการจดสรรงบประมาณดงกลาว ไดมการวางแผนการดาเนนกจกรรมเพอใชในการสนบสนนงานวจยและปรบปรงโครงสรางพนฐานเพอสนบสนนการวจย เชน งบประมาณสนบสนนในการเสนอผลงานวชาการ การทาวจยในตางประเทศของนกศกษา (เอกสารหมายเลข 2.7.3.3) การสนบสนนดานการผลตบณฑตโดยการใหทนนกศกษา (เอกสารหมายเลข 2.7.3.4) โดยมรายละเอยดสรปงบประมาณรายจายประจาป 2554 และ 2555 ในแผนงานวจย (เอกสารหมายเลข 2.7.3.5) นอกจากนคณะฯ ยงไดจดสรรงบประมาณเพอพฒนาคณลกษณะของบณฑตในดานการใชภาษาองกฤษอกดวย (เอกสารหมายเลข 2.7.3.6)

2.7.3.1 รปหองคอมพวเตอรสาหรบนกศกษา 2.7.3.2 ประชาสมพนธโครงการสงเสรมงานวจยและทรพยสนทางปญญาของ มจธ. 2.7.3.3 การเสนอผลงานวชาการและผลงานวจยของนกศกษา และการทาวจยในตางประเทศของนกศกษาปรญญาเอก (ทน คปก.) 2.7.3.4 ประกาศเรองทนการศกษาสาหรบนกศกษาของคณะฯ 2.7.3.5 สรปงบประมาณป 2554 และป 2555 (แผนงานวจย) 2.7.3.6 จดหมายขออนมตจดอบรมภาษาองกฤษ

Page 48: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

 

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                          36  

4 คณะพลงงานฯ ซงเปนคณะท จดการเรยนการสอนเฉพาะระดบบณฑตศกษา โดยมระบบและกลไกการสงเสรมใหนกศกษาเขารวมกจกรรมการประชมวชาการหรอนาเสนอผลงานทางวชาการในทประชมระหวางสถาบน หรอทประชมระดบชาตหรอนานาชาต ตามระเบยบของมหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร วาดวยการศกษาระดบบณฑตศกษา พ.ศ.2547 ขอ 32.2.2 และ 32.3.3 คอนกศกษาตองเสนอผลงานทนอกเหนอจากวทยานพนธตามระเบยบกอนสาเรจการศกษา และนกศกษารบทราบระเบยบผานการเผยแพรใ น เ อกส า ร เ ผยแพร ข อ แน ะน า เ ก ย ว ก บบ ร ก า รก า รศ กษ า (เอกสารอางองหมายเลข 2.7.4.1) นอกจากนนคณะฯ ยงไดออกระเบยบเพมเตมจากของมหาวทยาลยฯ ถงรปแบบการตพมพผลงานเ พ อขอส า เ ร จการศ กษาระดบปรญญาโทและปรญญา เอก (เอกสารอางองหมายเลข 2.7.4.2 และ 2.7.4.3) เพอใหคณาจารยและนกศกษาไดรบทราบอยางชดเจน คณะฯ ยงมกลไกสงเสรมใหนกศกษาระดบบณฑตศกษาตพมพผลงานเกนจากเงอนไขสาเรจการศกษา ตามประกาศคณะพลงงานสงแวดลอมและวสดวาดวยเกณฑการสงเสรมและสนบสนนการจดทาบทความวจยของนกศกษาระดบบณฑตศกษา พ.ศ.2553 โดยมการใหการสงเสรมและสนบสนนใน ร ปแบบของค า ตอบแทนซ ง ใ ห เ ฉพา ะน กศ กษา เท าน น (เอกสารอางองหมายเลข 2.7.4.4) และมการเตรยมพรอมใหนกศกษาเขารวมกจกรรมการประชมวชาการหรอนาเสนอผลงานทางวชาการในทประชมระหวางสถาบน หรอทประชมระดบชาตหรอนานาชาต โดยการจดใหมการประชมการนาเสนอผลงานแบบปากเปลาทกปในการศกษาวชาสมมนา EEM 601 Research Methodology และ MTT 602 Research Proficiency in Materials Technology (เอกสารอางองหมายเลข 2.7.4.5) มการสนบสนนทนใหนกศกษานาผลงานว จยไปเสนอในการประชมวชาการทง ระดบ ชาตและนานาชาตโดยกลมวจยของคณะฯ (เอกสารอางองหมายเลข 2.7.4.6) และมการประชาสมพนธการจดประชมวชาการทงระดบชาตและนานาชาตใหนกศกษาทราบ ผานทางเวบไซดของกลมวจย และ E-

2.7.4.1 เอกสารเผยแพร ขอแนะนาเกยวกบบรการการศกษา 2.7.4.2 ประกาศคณะพลงงานฯ เรองการตพมพผลงานวจยเพอขอสาเรจการศกษาของนกศกษาระดบปรญญาโท พ.ศ. 2554 2.7.4.3 ประกาศคณะพลงงานฯ เรองการตพมพผลงานวจยในวารสารวชาการนานาชาตเพอขอสาเรจการศกษาของนกศกษาระดบปรญญาเอก พ.ศ. 2554 2.7.4.4 ประกาศคณะพลงงานฯ เรองหลกเกณฑการสงเสรมและสนบสนนการจดทาบทความวจยของนกศกษาระดบบณฑตศกษา พ.ศ. 2553 2.7.4.5 เอกสารอางองวชาสมมนา EEM 601 Research Methodology 2.7.4.6 เอกสารแสดงการใหความสนบสนนนกศกษาดานการนาผลงานวจยไปเสนอในการประชมวชาการในระดบชาต และนานาชาต 2.7.4.7 การประชาสมพนธการจดประชมวชาการทงระดบชาตและนานาชาตใหนกศกษาทราบ ผานทางเวบไซดของกลมวจย และ E-mail

Page 49: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

 

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                          37  

mail (เอกสารอางองหมายเลข 2.7.4.7) เพอใหนกศกษาสะดวกในการวางแผนสงผลงานไปนาเสนอ

5 มกจกรรมเสรมสรางคณธรรมจรยธรรมใหแกนกศกษาระดบบณฑตศกษา โดยคณะฯ จดพธไหวคร (เอกสารหมายเลข 2.7.5.1)การใหความรในเรองจรยธรรมการทาวจย (ในวชาสมมนา) การอบรมนกศกษาเกยวการทาว จยและการเขยนวทยานพนธ (เอกสารหมายเลข 2.6.1.5)

2.6.1.5 เอกสารการสมมนาเชงปฏบตการ (ขอแนะนาการทาวจยสาหรบนกศกษา 2.7.5.1 กจกรรมเสรมสรางคณธรรมจรยธรรมใหแกนกศกษาระดบบณฑตศกษา พธไหวคร

6 ไมมการดาเนนการ 7 มการพฒนาทกษะนกศกษาในการจดทาบทความจาก

วทยานพนธและมการนาไปตพมพเผยแพรในวารสารระดบนานาชาต (เฉพาะกลม ง ) โดยมการเชญผทมความเชยวชาญดานวธการน า เ สนอและ เผยแพร ผลงานว จ ยมาบรรยายพ เ ศษ เ ร อ ง ”Presentation Skill” (เอกสารหมายเลข 2.7.7.1)

2.7.7.1 เอกสารขอเชญบคลากรในสงกดเปนวทยากรบรรยาย

การประเมนตนเอง (SAR) คะแนนประเมนครงน : 5 คะแนน ผลการดาเนนงาน จานวนขอ: 5 ตามเกณฑทวไป 1 ตามเกณฑมาตรฐานเพมเตมเฉพาะกลม

Page 50: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

 

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                          38  

ตวบงชท 2.8 ระดบความสาเรจของการเสรมสรางคณธรรมจรยธรรมทจดใหกบ นกศกษา

ชนดของตวบงช ผลผลต

เกณฑมาตรฐาน : 1. มการกาหนดพฤตกรรมดานคณธรรมจรยธรรมสาหรบนกศกษาทตองการสงเสรมไวเปนลาย

ลกษณอกษร 2. มการถายทอดหรอเผยแพรพฤตกรรมดานคณธรรมจรยธรรมสาหรบนกศกษาทตองการสงเสรม

ตามขอ 1 ไปยงผบรหาร คณาจารย นกศกษาและผเกยวของทราบอยางทวถงทงคณะ 3. มโครงการหรอกจกรรมสงเสรมการพฒนาพฤตกรรมดานคณธรรมจรยธรรมทกาหนดในขอ 1

โดยระบตวบงชและเปาหมายวดความสาเรจทชดเจน 4. มการประเมนผลโครงการหรอกจกรรมทสงเสรมคณธรรมจรยธรรมของนกศกษาตามตวบงชและ

เปาหมายทกาหนดในขอ 3 โดยมผลการประเมนบรรลเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตวบงช 5. มนกศกษาหรอกจกรรมทเกยวกบนกศกษาไดรบการยกยองชมเชยประกาศเกยรตคณดาน

คณธรรมจรยธรรม โดยหนวยงานหรอองคกรระดบชาต

เกณฑการประเมน :

ผลการดาเนนงาน:

ขอท ผลการดาเนนงาน รายการหลกฐานอางอง1 คณะมการกาหนดพฤตกรรมดานคณธรรมจรยธรรมสาหรบนกศกษา

ทตองการสงเสรมไวเปนลายลกษณอกษร (เอกสารอางองหมายเลข 2.8.1) ทประกาศเผยแพรตามสถานทตางๆ ภายในคณะฯ การนาเสนอในการประชมรายงานผลการดาเนนงานของคณะ การปฐมนเทศนกศกษา ซงเปนการถายทอดไปยงผบรหาร คณาจารย นกศกษาและผเกยวของ นอกจากนเพอใหเกดการปฏบตจรงทง อาจารยและนกศกษา คณะยงไดนาพฤตกรรมคณธรรมจรยธรรมไปกาหนดไวผาน เอกสารเผยแพรการเขาศกษาตอในคณะพลงงานฯ

2.8.1 ประกาศพฤตกรรมดานคณธรรมจรยธรรมสาหรบนกศกษา 2.8.1.1 Prospectus ของคณะ 2.8.1.2 เงอนไขการรบทนการศกษาระดบบณฑตศกษา คณะพลงงานฯ 2.8.1.3 เอกสารเรองบณฑตทมคณภาพของคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด 2.8.1.4 แผนทแสดงการกระจายความ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 มการดาเนนการ

1 ขอ มการดาเนนการ

2 ขอ มการดาเนนการ

3 ขอ มการดาเนนการ

4 ขอ มการดาเนนการ

5 ขอ

Page 51: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

 

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                          39  

(Prospectus) (เอกสารหมายเลข 2.8.1.2) เงอนไขการรบทนการศกษาระดบบณฑตศกษา คณะพลงงานฯ ทผสมควรไดรบทนตองเปนผมความประพฤตด มความตงใจเรยนสง มคณธรรมและจรยธรรม (เอกสารหมายเลข 2.8.1.1) รวมถงในการจดทารายละเอยดของหลกสตรปรบปรงของคณะฯ ทง 12 หลกสตร (มคอ.2) จะมการกาหนดใหมแผนทแสดงการกระจายความรบผดชอบมาตรฐานผลการเรยนร จากหลกสตรส ร ายวชา (Curriculum Mapping) ใน 5 ดาน คอ ดานคณธรรม จรยธรรม ความร ทกษะทางปญญา ทกษะความสมพนธระหวางบคคลและความรบผดชอบ ทกษะการวเคราะหเชงตวเลข การสอสารและการใชเทคโนโลยสารสนเทศ ในท นทกรายวชาอาจารยผ รบผดชอบรายวชาจะตอง จดทา Curriculum Mapping เพอกาหนดความรบผดชอบหลก ความรบผดชอบรองดานคณธรรม จรยธรรมในทกรายวชาทเปดสอนในคณะฯ (เอกสารหมายเลข 2.8.1.3) จากนนอาจารยผรบผดชอบรายวชาจะตองจดทา มคอ.3 (เอกสารหมายเลข 2.1.3.1) ทมรายละเอยดในการจดการเรยนการสอนทตองสอดคลองกบ มคอ.2 ในทน คอ จะตองจดการเรยนการสอนใหเปนไปตามทไดกาหนดความรบผดชอบหลก ความรบผดชอบรองในดานคณธรรม จรยธรรม และจะมการรายงานผลการดาเนนการของรายวชา (มคอ.5) (เอกสารหมายเลข 2.1.3.2) ทกภาคการศกษาวาเปนไปตามรายละเอยดของรายวชาทไดวางแผน

รบผดชอบมาตรฐานผลการเรยนรจากหลกสตรสรายวชา (Curriculum Mapping) ทง 12 หลกสตร 2.1.3.1 รายละเอยดของรายวชา (มคอ.3) 2.1.3.2 รายงานผลการดาเนนการของรายวชา (มคอ.5)

2 มการตดประกาศ บณฑตทมคณภาพของคณะพลงงาน ประกาศการรบทน พรอมเงอนไขของผสมคร ใหกบผบรหาร คณาจารย นกศกษาและผเกยวของทราบดานคณธรรมจรยธรรมสาหรบนกศกษาทตองการสงเสรมอยางทวถงทงคณะ (เอกสารหมายเลข 2.8.2.1)

2.8.2.1 ประกาศการรบสมครทน

3 คณะฯ มการจดกจกรรมท เปนการสงเสรมการพฒนาพฤตกรรมดานคณธรรม จรยธรรม เชน การจดพธไหวครประจาป เพอเปนการแสดงความกตญกตเวทตอครบาอาจารย และสรางเสรมความสมพนธอนดระหวางคณาจารยกบนกศกษาคณะพลงงาน

2.8.3.1 เอกสารรายละเอยดการจดพธไหวคร ประจาป 2554 2.8.3.2 เอกสารรายละเอยดการจดงานสงกรานต ประจาป 2554

Page 52: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

 

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                          40  

สงแวดลอมและวสด และมการจดพธรดนาดาหวบคลากรอาวโสของคณะฯ ในเทศกาลสงกรานต เปนประจาทกป เพอเปนการแสดงถงความเคารพนบนอบตอผใหญหรอผทเคารพนบถอและผมพระคณ และแสดงความกตญพรอมกบการขอขมาและขอรบพรเพอเปนสรมงคลแกตวเองเนองในวนขนปใหมไทย

4 มการประเมนผลโครงการหรอกจกรรมทสงเสรมคณธรรม จรยธรรมของนกศกษาตามตวบงชและเปาหมาย กลาวคอ คณะฯ มโครงการจดพธไหวคร ประจาป 2554 โดยคาดวาจะมผเขารวมโครงการ 130 คน และมผเขารวมโครงการจรง 142 คน คดเปน รอยละ 109.23 และจดโครงการประเพณวนสงกรานต ประจาป 2554 โดยคาดวาจะมผเขารวมโครงการ 60 คน และมผเขารวมโครงการจรง 76 คน คดเปนรอยละ 126.67

2.8.4.1 แบบประเมนผลโครงการจดพธไหวคร ประจาป 2554 2.8.4.2 แบบประเมนผลโครงการประเพณวนสงกรานต ประจาป 2554

5 ไมมการดาเนนการ การประเมนตนเอง (SAR) คะแนนประเมนครงน : 4 คะแนน ผลการดาเนนงาน จานวนขอ: 4 ขอ จดแขง/แนวทางพฒนา จดออน/แนวทางเสรม จดแขง 1. หลกสตรของคณะฯ เปนหลกสตรทตอบสนองตอภาวะการณปจจบนของประเทศ 2. มคณาจารยทมคณวฒสง มความเชยวชาญ และงานวจยเปนทยอมรบและมชอเสยงระดบประเทศและ

ระดบนานาชาตอยเปนจานวนมาก 3. เปนหนวยงานระดบบณฑตศกษาทผลตผลงานวชาการทงในระดบชาตและระดบนานาชาต 4. ผสาเรจการศกษาสวนใหญของคณะฯ จะไดทางานตามความรทไดศกษามา 5. คณะฯ มการจดสรรงบประมาณเพอสนบสนนการทาวทยานพนธและศกษาวจยของนกศกษา 6. นกศกษามาจากหลากหลายสาขาวชา อาชพและอาย ทาใหมโอกาสในการแลกเปลยนความร

ประสบการณทกวางขวาง 7. คณะฯ และมหาวทยาลยมทนการศกษาใหนกศกษาทกหลกสตร

Page 53: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

 

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                          41  

โอกาส 1. คณะฯ ไดรบทนการศกษา และทนวจยจากภายนอกจานวนมาก เชน ทนจาก สกอ. สวทช. สนพ. พพ.

สกว.-อตสาหกรรม สกว.-สมาคมผคาเครองประดบและอญมณ ผานทางประธานหลกสตร และอาจารยในคณะฯ

มครภณฑสาหรบการสาธตการเรยนการสอนทกสายวชา 2. มระบบพนฐานทางดานสารสนเทศทพรอมสาหรบการเรยนร 3. เปนหลกสตรทตอบสนองตอสภาวการณปจจบนของประเทศ 4. มอาจารยทมความชานาญ และมเครอขายงานวจยทงระดบประเทศ และระดบนานาชาต อยเปนจานวนมาก 6. ในบางหลกสตร นกศกษาไดเรยนรจากประสบการณจรงเพมเตมมากขน สอดคลองกบแนวทาง on the job Training ตามความตองการของผใชบณฑต 7. มกระบวนการในการพฒนานกศกษาในการทาวทยานพนธทเขมแขง 8. อาจารยสวนใหญมเวลาใหคาปรกษาดานการเรยนการสอนใหนกศกษาไดเตมท จดออน คณะฯ เปนหนวยงานระดบบณฑตศกษาซงเนนงานวจยทางดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยเปนหลก ทาใหนกศกษาไมมกจกรรมหลกทเนนการพฒนาทางดานจรยธรรม และคณธรรม แตไดมการสอดแทรกในการทาวจย การเรยนการสอน จากทผานมายงไมมนกศกษาหรอกจกรรมทเกยวกบนกศกษาทไดรบรางวลดานคณธรรม จรยธรรม ของหนวยงานหรอองคกรระดบชาต แนวทางการพฒนา คณะฯ สงเสรมและสนบสนนใหนกศกษาหรอสงกจกรรมดานคณธรรมและจรยธรรมทเกยวกบนกศกษาเขารวมแขงขนกบหนวยงานหรอองคกรระดบชาต

Page 54: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

 

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                          42  

เกณฑการพจารณา

กาหนดระดบคณภาพบทความวจยทตพมพ ดงน

คานาหนก ระดบคณภาพงานวจย

0.25 มการตพมพเผยแพรในลกษณะใดลกษณะหนง

0.50 มการตพมพในรายงานสบเนองจากการประชมวชาการระดบชาต (proceeding)

0.75 มการตพมพในรายงานสบเนองจากการประชมวชาการระดบนานาชาต(proceeding) หรอมการตพมพในวารสารวชาการระดบชาต

1.00 มการตพมพในวารสารวชาการระดบนานาชาต

กาหนดระดบคณภาพงานสรางสรรคทเผยแพร ดงน คานาหนก ระดบคณภาพงานสรางสรรค

0.125 งานสรางสรรคทไดรบการเผยแพรในระดบสถาบนหรอจงหวด

0.25 งานสรางสรรคทไดรบการเผยแพรในระดบชาต

0.50 งานสรางสรรคทไดรบการเผยแพรในระดบความรวมมอระหวางประเทศ

0.75 งานสรางสรรคทไดรบการเผยแพรในระดบภมภาคอาซยน

1.00 งานสรางสรรคทไดรบการเผยแพรในระดบนานาชาต

เกณฑการประเมน ใชบญญตไตรยางศเทยบ กาหนดรอยละ 25 เทากบ 5 คะแนน ทกกลมสาขาวชา

การดาเนนงาน คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มบทความวจยของวทยานพนธ ของผสาเรจการศกษาปรญญาโท ทตพมพหรอเผยแพร ในป 2554 เปนไปตามเงอนไขการสาเรจการศกษาของ สานกงานคณะกรรมการการอดมศกษา คอ นกศกษาปรญญาโทททาวทยานพนธจานวน 12 หนวยกต จะตองตพมพผลงานวจยหรอนาไปเสนอในทประชมวชาการระดบชาต 1 เรอง อยางไรกตามเพอสนบสนน/สงเสรมใหนกศกษาผลต 

ตวบงชท 3 ผลงานของผสาเรจการศกษาระดบปรญญาโททไดรบการตพมพหรอเผยแพร (ปรบตามเกณฑใหม ตามประกาศ สมศ. พฤศจกายน 2554)

Page 55: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

 

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                          43  

ผลงานทางวชาการและนาไปตพมพเผยแพรเพมขน นอกเหนอจากเงอนไขการสาเรจการศกษา คณะไดจดทาประกาศใหคาตอบแทนแกนกศกษาทผลตผลงานตพมพในวารสารระดบชาต และนานาชาต (เอกสารอางอง 3-1.1) เพอเปนกลไกในการเพมคณภาพหรอจานวนบทความตพมพในวารสารระดบชาต และนานาชาต คณะพลงงานฯ มบทความวจยของนกศกษาปรญญาโททตพมพเผยแพรใน 3 ระดบคณภาพงานวจย โดยในป 2554 มผลรวมถวงนาหนกของผลงานทตพมพของผสาเรจการศกษาระดบปรญญาโท 15.50 (เอกสารอางอง 3-1.2) และมจานวนผสาเรจการศกษาระดบปรญญาโททงหมดในป 2554 จานวน 46คน (เอกสารอางอง 3-1.3) คดเปนรอยละ 33.70 (15.50x100/46) เกณฑในการใหคะแนน รอยละ 25 เทากบ 5 คะแนน ดงนนไดคะแนน เทากบ5 คะแนน (33.70 x5/25 )

อนดบท ขอมลพนฐาน ผลการดาเนนงานในอดต (ปปฏทน) ผลการ

ดาเนนงานรวม 3 ป ป 2554

1. มการตพมพเผยแพรในลกษณะใดลกษณะหนง

0

2. มการตพมพในรายงานสบเนองจากกา รปร ะช ม ว ช าก า ร ร ะด บ ช าต (proceeding)

27

3. มการตพมพในรายงานสบเนองจากการประชมวชาการระดบนานาชาต(proceeding) หรอมการตพมพในวารสารวชาการระดบชาต

0

4. มการตพมพในวารสารวชาการระดบนานาชาต ทได รบการยอมรบในสาขา หรอในระดบสากล เชน ISI หรอ Scopus

5

5. ผลรวมถวงน าหนกของผลงานทตพมพ

18.50

ผลการดาเนนงานและขอมลพนฐาน : ผลงานวจยทตพมพ

Page 56: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

 

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                          44  

ผลการประเมนตนเอง

เปาหมาย ผลการดาเนนงาน การบรรลเปาหมาย คะแนนการประเมนตนเอง

รอยละ 20 รอยละ 33.70 บรรลเปาหมาย 5.00

วธการคานวณ

 

 

 

เอกสาร/หลกฐานอางอง 3-1.1 ประกาศคณะพลงงานฯ เรองใหคาตอบแทนบทความวจยแกนกศกษาปรญญาโท-เอก 3-1.2 รายชอบทความวจย และคานาหนกของแตละบทความ 3-1.3 จานวนผสาเรจการศกษาระดบปรญญาโทประจาป พ.ศ. 2554

6. จ านวนผ ส า เ ร จการศกษาระดบปรญญาโททงหมด

46

7. ร อยละของผลงานของผ ส า เ ร จการศกษาระดบปรญญาโททไดรบการตพมพ

40.22

ผลรวมถวงนาหนกของผลงานทตพมพหรอเผยแพร ของผสาเรจการศกษาระดบปรญญาโท X 100

จานวนผสาเรจการศกษาระดบปรญญาโททงหมดรวม 3 ปการศกษา

Page 57: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

 

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                          45  

เกณฑการพจารณา กาหนดระดบคณภาพบทความวจยทตพมพ ดงน

คานาหนก ระดบคณภาพงานวจย

0.25 มการตพมพในรายงานสบเนองจากการประชมวชาการระดบชาต/ระดบนานาชาต หรอมการตพมพในวารสารวชาการระดบชาตทปรากฏในฐานขอมล TCI

0.50 มการตพมพในวารสารวชาการระดบชาตทมชอปรากฏอยในประกาศของสมศ.

0.75 มการตพมพในวารสารวชาการระดบนานาชาตทปรากฏในฐานขอมลการจดอนดบวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนนถกจดอยในควอไทลท 3 หรอ 4 (Q3 หรอ Q4) ในปลาสด ใน subject category ทตพมพหรอมการตพมพในวารสารวชาการระดบนานาชาตทมชอปรากฏอยในประกาศของ สมศ.

1.00 มการตพมพในวารสารวชาการระดบนานาชาตทปรากฏในฐานขอมลการจดอนดบวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนนถกจดอยในควอไทลท 1 หรอ 2 (Q1 หรอ Q2) ในปลาสด ใน subject category ทตพมพ หรอมการตพมพในวารสารวชาการระดบนานาชาตทปรากฏในฐานขอมลสากล ISIหรอ Scopus

กาหนดระดบคณภาพงานสรางสรรคทเผยแพร ดงน คานาหนก ระดบคณภาพงานสรางสรรค

0.125 งานสรางสรรคทไดรบการเผยแพรในระดบสถาบนหรอจงหวด

0.25 งานสรางสรรคทไดรบการเผยแพรในระดบชาต

0.50 งานสรางสรรคทไดรบการเผยแพรในระดบความรวมมอระหวางประเทศ

0.75 งานสรางสรรคทไดรบการเผยแพรในระดบภมภาคอาซยน

1.00 งานสรางสรรคทไดรบการเผยแพรในระดบนานาชาต

เกณฑการประเมน ใชบญญตไตรยางศเทยบ กาหนดรอยละ 50 เทากบ 5 คะแนนทกกลมสาขาวชา

ตวบงชท 4 ผลงานของผสาเรจการศกษาระดบปรญญาเอกทไดรบการตพมพหรอเผยแพร

Page 58: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

 

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                          46  

การดาเนนงาน คณะพลงงานฯ มบทความวจยทตพมพจากผลงานวทยานพนธนกศกษาปรญญาเอก สงกวาเกณฑมาตฐาน สมศ. เนองจากคณะฯ มแนวปฏบตทเนนคณภาพของผลงานตพมพใหนกศกษาปรญญาเอกทจะสาเรจการศกษา ตองมผลงานวจยตามเงอนไขการสาเรจการศกษาของมหาวทยาลย โดยมแนวปฏบตของคณะพลงงานฯ เพมเตมจากมหาวทยาลย โดยท1 ในผลงานทจะขอใชสาเรจการศกษา ตองตพมพผลงานวจยในวารสารวชาการนานาชาต ทอยในฐานของ ISI และม Impact Factors อยางนอย 1 บทความ ทงนผลงานตพมพของนกศกษาปรญญาเอกมอยใน 5 ระดบคณภาพงานวจย โดยในป 2554 มผลรวมถวงนาหนกของผลงานทตพมพของผสาเรจการศกษาระดบปรญญาเอก19.25และมจานวนผสาเรจการศกษา ระดบปรญญาเอกทงหมดในป 2554 จานวน11คน (เอกสารอางอง 4-1.1) คดเปนรอยละ 175 (19.25 x100/11) เกณฑในการใหคะแนน รอยละ 50 เทากบ 5 คะแนน ดงนนคะแนนทไดเทากบ 5 คะแนน ผลการดาเนนงานและขอมลพนฐาน :

ผลงานวจยทตพมพ

อนดบท ขอมลพนฐาน ผลการดาเนนงานในอดต (ปปฏทน) ผลการ

ดาเนนงานรวม 3 ป ป 2554

1. ผลงานท ม การต พมพ ในรายงานสบ เน อ งจากการประชมว ชาการระดบชาต

0

2. ผลงานท ม การต พมพ ในรายงานสบ เน อ งจากการประชมว ชาการระดบชาต/ระดบนานาชาต

10

3. ผ ล ง า น ท ม ก า ร ต พ ม พ ใ นวารสารวชาการระดบชาตทปรากฏในฐานขอมล TCI

1

4. ผ ล ง า น ท ม ก า ร ต พ ม พ ใ นวารสารวชาการระดบชาตท มช อปรากฏอยในประกาศของ สมศ.

1

Page 59: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

 

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                          47  

อนดบท ขอมลพนฐาน ผลการดาเนนงานในอดต (ปปฏทน) ผลการ

ดาเนนงานรวม 3 ป ป 2554

5. ผลงานทมการตพมพในวารสารวชาการระดบนานาชาตทปรากฏในฐานขอมลการจดอนดบวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนนถกจดอยในควอไทลท 3 หรอ 4 ในปลาสด ใน subject category ทตพมพ หรอ ผลงานทมการตพมพในวารสารวชาการระดบนานาชาตทมชอปรากฏอยในประกาศของสมศ.

0

6. ผลงานทมการตพมพในวารสารวชาการระดบนานาชาตทปรากฏในฐานขอมลการจดอนดบวารสาร SJR โดยวารสารนนถกจดอยในควอไทลท 1 หรอ 2 ในปลาสด ใน subject category ทตพมพ

0

7. ผลงานทมการตพมพในวารสารวชาการระดบนานาชาตทปรากฏในฐานขอมลสากล ISI

16

8. ผลรวมถวงนาหนกของผลงานทตพมพ 19.25 9. จ านวนผ ส า เ ร จ ก า รศ กษา ร ะด บ

ปรญญาเอกทงหมด 11

10. รอยละของผลงานของผสาเรจการ ศกษาระดบปรญญาเอกทไดรบการตพมพ

175

Page 60: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

 

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                          48  

ผลงานสรางสรรคทเผยแพร

อนดบท ขอมลพนฐาน ผลการดาเนนงานในอดต (ปปฏทน) ผลการ

ดาเนนงานรวม 3 ป ป 2554

1. งานสรางสรรคทไดรบการเผยแพรในระดบสถาบนหรอจงหวด

2. งานสรางสรรคทไดรบการเผยแพรในระดบชาต

3. งานสรางสรรคทไดรบการเผยแพรในระดบความรวมมอระหวางประเทศ

4. งานสรางสรรคทไดรบการเผยแพรในระดบภมภาคอาเซยน

5. งานสรางสรรคทไดรบการเผยแพรในระดบนานาชาต

6. ผลรวมถวงนาหนกของผลงานทเผยแพร 7. จานวนผสาเรจการศกษาระดบปรญญา

โททงหมด

8. รอยละของผลงานของผสาเรจการศกษาระดบปรญญาโททไดรบการเผยแพร

ผลการประเมนตนเอง เปาหมาย ผลการดาเนนงาน การบรรลเปาหมาย คะแนนการประเมนตนเอง

รอยละ 90 รอยละ 175 บรรลเปาหมาย 5

วธการคานวณ

ผลรวมถวงนาหนกของผลงานทตพมพหรอเผยแพร

ของผสาเรจการศกษาระดบปรญญาเอก X 100 จานวนผสาเรจการศกษาระดบปรญญาเอกทงหมดรวม 3 ปการศกษา

เอกสาร/หลกฐานอางอง 4-1.1 รายชอบทความวจย และคานาหนกของแตละบทความ 4-1.2 จานวนผสาเรจการศกษาระดบปรญญาเอกป พ.ศ. 2554

Page 61: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

 

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                          49  

เกณฑการพจารณา กาหนดคานาหนกระดบคณภาพอาจารย ดงน:

วฒการศกษา ตาแหนงทางวชาการ

ปรญญาตร ปรญญาโท ปรญญาเอก

อาจารย 0 2 5 ผชวยศาสตราจารย 1 3 6 รองศาสตราจารย 3 5 8 ศาสตราจารย 6 8 10

เกณฑการประเมน ใชบญญตไตรยางศเทยบ โดยกาหนดใหคาดชนคณภาพอาจารยเปน 6 เทากบ 5 คะแนน

 การดาเนนงาน 

คณะพลงงานฯ มคณาจารยประจาในป 2554 จานวน 37 คน มผลรวมถวงนาหนกของอาจารย ประจาทพจารณาคณภาพอาจารยจากคณวฒและตาแหนงทางวชาการ คดเปน 6.54 (242/37) เกณฑในการใหคะแนนคาดชนคณภาพอาจารยเปน 6 เทากบ 5 คะแนน ดงนนคะแนนทไดเทากบ 5 คะแนน

ป ผลรวมถวงนาหนกของอาจารยประจา

จานวนอาจารยประจาทงหมด

ป พ.ศ. 2554 242 37 ป พ.ศ. 2555 - - ป พ.ศ. 2556 - -

รวม 242 37

      

ตวบงช 14 การพฒนาคณาจารย

Page 62: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

 

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                          50  

ผลการดาเนนงานและขอมลพนฐาน: 

อนดบท ขอมลพนฐาน ผลการดาเนนการ (ปการศกษา) ผลการดาเนนงาน

รวม 3 ป ป 2554 1. จานวนอาจารยท มคณว ฒ

ปรญญาตรและไมมตาแหนงทางวชาการ

0

2. จานวนอาจารยท มคณว ฒปรญญาตรและมต าแหน งผชวยศาสตราจารย

0

3. จานวนอาจารยท มคณว ฒปรญญาตรและมต าแหน ง รองศาสตราจารย

0

4. จานวนอาจารยท มคณว ฒปรญญาตรและมต าแหน งศาสตราจารย

0

5. จานวนอาจารยท มคณว ฒปรญญาโทและไมมตาแหนงทางวชาการ

1  

6. จานวนอาจารยท มคณว ฒปรญญาโทและมต าแหน งผชวยศาสตราจารย

3

7. จานวนอาจารยท มคณว ฒปรญญาโทและมตาแหนงรองศาสตราจารย

1

8. จานวนอาจารยท มคณว ฒปรญญาโทและมต าแหน งศาสตราจารย

0  

9. จานวนอาจารยท มคณว ฒปรญญาเอกและไมมตาแหนงทางวชาการ

8  

Page 63: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

 

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                          51  

อนดบท ขอมลพนฐาน ผลการดาเนนการ (ปการศกษา) ผลการดาเนนงาน

รวม 3 ป ป 2554 10. จานวนอาจารยท มคณว ฒ

ปรญญาเอกและมตาแหนงผชวยศาสตราจารย

12

11. จานวนอาจารยท มคณว ฒปรญญาเอกและมตาแหนงรองศาสตราจารย

10  

12. จานวนอาจารยท มคณว ฒปรญญาเอกและมตาแหนงศาสตราจารย

4

 ผลการประเมนตนเอง :

เปาหมาย ผลการดาเนนงาน การบรรลเปาหมาย คะแนนการประเมนตนเอง ≥ 4.50 5.45 บรรลเปาหมาย 5

หมายเหต:  วธการคานวณ  

ผลรวมถวงนาหนกของอาจารยประจา อาจารยประจาทงหมด

 เอกสาร / หลกฐานอางอง 14-1.1 ผลรวมถวงนาหนกของอาจารยประจา 14-1.2 จานวนอาจารยประจาทงหมดประจาป 2554  

 

Page 64: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                          51  

องคประกอบท 3 กจกรรมการพฒนานกศกษา ตวบงชท 3.1 ระบบและกลไกการใหคาปรกษาและบรการดานขอมลขาวสาร ชนดของตวบงช กระบวนการ

เกณฑมาตรฐาน : 1. มการจดบรการใหคาปรกษาทางวชาการและแนะแนวการใชชวตแกนกศกษา 2. มการจดบรการขอมลขาวสารทเปนประโยชนตอนกศกษา 3. มการจดกจกรรมเพอพฒนาประสบการณทางวชาการและวชาชพแกนกศกษา 4. มการจดบรการขอมลขาวสารทเปนประโยชนตอศษยเกา 5. มการจดกจกรรมเพอพฒนาความรและประสบการณใหศษยเกา 6. มผลการประเมนคณภาพของการใหบรการในขอ 1 – 3 ทกขอไมตากวา 3.51 จากคะแนนเตม 5 7. มการนาผลการประเมนคณภาพของการใหบรการมาใหเปนขอมลในการพฒนาการจดการทสนอง

ความตองการของนกศกษา

หมายเหต : ในกรณคณะหรอสถาบนทยงไมมศษยเกาถอวาผานเกณฑมาตรฐานขอ 4 และขอ 5 โดยอนโลม

เกณฑการประเมน : คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มการดาเนนการ 1 ขอ

มการดาเนนการ 2 หรอ 3 ขอ

มการดาเนนการ 4 หรอ 5 ขอ

มการดาเนนการ 6 ขอ

มการดาเนนการ 7 ขอ

ผลการดาเนนงาน: คณะพลงงานฯ มการดาเนนงาน 6 ขอ ตามเกณฑ สกอ. ดงน

ขอท ผลการดาเนนงาน หลกฐานอางอง 1 มการจดบรการใหคาปรกษาทางวชาการและแนะแนวการใช

ชวตแกนกศกษาดงน - มอาจารยทปรกษาชนป ระดบบณฑตศกษาและอาจารยทปรกษากจกรรมนกศกษา ใหคาปรกษาแนะนาแกนกศกษาในดานการลงทะเบยน ปญหานกศกษา และกจกรรมนกศกษา (เอกสารหมายเลข 3.1.1.1) - มกจกรรม/โครงการตางๆ ทจดใหนกศกษาทงทางดานวชาการ เชน การจดอบรมการเขยนงานวจยและวทยานพนธ การอบรมภาษาองกฤษใหกบนกศกษาปรญญาโท-เอก และแนะแนวการใช

3.1.1.1 คาสงแตงตงอาจารยทปรกษา ประจาปการศกษา 2554 3.1.1.2 โครงการเสรมความรดานการเขยนรายงานการศกษาวจยและวทยานพนธ โครงการจดอบรม ภาษาองกฤษ โครงการปฐมนเทศนกศกษาใหม

Page 65: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                          52  

ชวต ในมหาวทยาลย เชน การปฐมนเทศกบนกศกษาใหมประจาปการศกษา 2554 (เอกสารหมายเลข 3.1.1.2)

- มฐานขอมลนกศกษา ประกอบดวยขอมลดานสขภาพทงทางกายและทางจต ขอมลดานการเรยน ขอมลครอบครว และบคคลทสามารถตดตอเมอนกศกษามปญหา (เอกสารหมายเลข 3.1.1.3 : ระ เบยนประวต นกศกษาในระบบสารสนเทศนกศกษาของมหาวทยาลย http://intra.kmutt.ac.th/defanlt.aspx และ http://intra.kmutt.ac.th//std-info/student/std-info.aspx) - มโครงการการตดตามความกาวหนาวทยานพนธและโครงการการศกษาวจยของนกศกษาระดบปรญญาโท-เอก และมโครงการจดทาโครงรางวทยานพนธ (Proposal) เพอผลกดนใหนกศกษารจกสรางกรอบแนวคดเขาใจในงานวจยลกซง มการวางแผนอยางมขนตอน สามารถคาดการณผลการว จย ไดสอดคลองกบความเปนจรงยงขน (เอกสารหมายเลข 3.1.1.4)

3.1.1.3 ตวอยางระเบยนประวตนกศกษาในระบบสารสนเทศนกศกษาของมหาวทยาลย http://intra.kmutt.ac.th/default.aspx, http://intra.kmutt.ac.th//std-info/student/std-info.aspx 3.1.1.4 แบบฟอรมโครงการตดตามความกาวหนาวทยานพนธ และโครงการการศกษาวจยของนกศกษา

2 มการจดบรการขอมลขาวสาร ทเปนประโยชนตอนกศกษา อาท ขอมลดานหลกสตร ขอมลวชาการ ทนการศกษา แบบฟอรมตางๆ ทนวจย ขอมลการประชมวชาการ เปนตน โดยผานชองทาง ดงน - แผนพบประชาสมพนธทนการศกษา ทนวจย ของมหาวทยาลยฯ - เวบไซตคณะและสายวชา (เอกสารหมายเลข 3.1.2.1) - แจงขาวผานทางบอรดตดประกาศ เชน แผนพบ (เอกสารหมายเลข 3.1.2.2) - การใหขอมลแกนกศกษาทางอเมล/Facebook (เอกสารหมายเลข 3.1.2.3) - การเผยแพรขอมลขาวสารผานวารสารขาวทจดเตรยมไวในหองสนทนาการปรญญาโทและปรญญาเอก (เอกสารหมายเลข 3.1.2.4) - เผยแพรขอมลการบรการการศกษา ผานเอกสารเผยแพรขอแนะนาเกยวกบการบรการนกศกษา ทคณะฯ ไดทาการแจกนกศกษาใหมทกชนป (เอกสารหมายเลข 3.1.2.5)

3.1.2.1 เ อกส า รต ว อย า ง ก า รใหบรการขอมลขาวสารผานทางเวบไซตคณะและสายวชา 3.1.2.2 บนทกขอเชญรวมประชมวชาการและเสนอผลงานในการประชมวชาการ และแผนพบสาหรบตดประกาศ, เอกสารเผยแพรขาวการประกาศรบสมครทน 3.1.2.3 เอกสารตวอยางการใหขอมลแกนกศกษาผานทางอเมล /Facebook 3.1.2.4 เอกสารแนะนาการใหบรการระดบบณฑตศกษา 3.1.2.5 เอกสารเผยแพรขอแนะนาเกยวกบการบรการการศกษา /Facebook

Page 66: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                          53  

3 มการจดกจกรรมเพอพฒนาประสบการณทางวชาการและวชาชพแกนกศกษาทหลากหลาย โดยการเชญวทยากรมาบรรยายใหความร การสนบสนนใหนกศกษาเขารวมกจกรรมภายนอกอาท การไปทศนศกษา เพอสนบสนนนกศกษาเขารวมกจกรรมเพอสรางประสบการณในวชาการและวชาชพ เชญศษยเกามารวมในการจดการเรยนการสอน อาท โครงการศกษาดงานนอกสถานทเพอใชประกอบการเรยนการสอน โครงการสนบสนนใหนกศกษาไปทางานวจยทตางประเทศ (เอกสารหมายเลข 3.1.3.1) การทางานวจยรวมกบศษยเกา (เอกสารหมายเลข 3.1.3.2)

3.1.3.1 เอกสารเยยมชมโรงหลอ พระพทธรปทองเหลอง (วสด) บรษท กระจกไทยอาซฮ จากด (มหาชน) (สงแวดลอม) โครงการ Visiting Professor โครงการสนบสนนใหนกศกษาไปทางานวจยทตางประเทศ (วสด) หนงสอเชญ Prof. ชาวตางประเทศ เขาเยยมชม บ.KOHLER (สงแวดลอม)Xvเชญผเชยวชาญจาก USA จดสมมนาวชาการเชงปฏบตการ (การจดการฯ) นทนา 3.1.3.2 เอกสารแบบเสนอโครงการวทยานพนธ โดยมศษยเการวมงานวจย

4 มการจดบรการขอมลขาวสารทมประโยชนและเปนปจจบนตอศษยเกา ผานชองทางการสอสารททนสมยและเปนสากล เชนการแจงขอมลขาวสารผานทาง facebook (http://www.facebook .com) (เอกสารหมายเลข 3.1.4.1) ซงกอใหเกดเครอขายการตดตอสอสารบนอนเตอรเนต ระหวางหนวยงาน ศษยปจจบนและศษยเกา อกทงยงเปดโอกาสใหศษยเการบทราบขอมลขาวสารความเคลอนไหวของสถาบนผานการประชมวชาการททางคณะไดจดขนอยางสมาเสมอ (เอกสารหมายเลข 3.1.4.2)

3.1.4.1 ภาพเวบเพจแสดงการใหบรการแจงขอมลขาวสารแกศษยเกา – ปจจบน และบคลากรในหนวยงาน ผานทาง http://www .facebook.com ของกลมวจย P-PROF 3.1.4.2 เอกสารการประชมระดมสมองรายงานความกาวหนางานวจย P-PROF ประจาป พ.ศ. 2554

5 ทางคณะฯ ไดสงเสรมใหมการสรางเครอขายการทาวจยหรอแลกเปลยนความรกนระหวางกลมวจยในคณะฯ กบกลมวจยจากสถาบนการศกษาอนเพอพฒนาความรและประสบการณแกศษยเกา เชน นกศกษาศษยเกาของกลมวจย P-PROF ไดเขารวมการประชม/สมมนานอกสถานท รวมกบเครอขายจากมหาวทยาลยศลปากร, มหาวทยาลยมหดล, มหาวทยาลยเกษตรศาสตร, มหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาพระนครเหนอ, มหาวทยาลยสงขลาราชนครนทร มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคล ลานนา

3.1.5.1 เอกสารการประชมระดมสมองรายงานความกาวหนางานวจย P-PROF ประจาป พ.ศ. 2554 3.1.5.2 เอกสารการจดสมมนาเชงปฏบตการ เรอง “ชมชนพลงงานหมนเวยน” พงตนเองจากธรรมชาต

Page 67: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                          54  

และมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร เพอแลกเปลยนทศนคต ขอคดเหน และความรระหวางกน (เอกสารอางอง 3.1.5.1) โครงการสมมนาเชงปฏบตการในชมชนโดยเชญผเชยวชาญดานพลงงานชมชนมาเปนวทยากรใหความรและสงเสรมการใชพลงงาน(เอกสารอางอง 3.1.5.2)

6 6.1 มผลการประเมนใหคาปรกษาทางวชาการและแนะแนวการใช

ชวตแกนกศกษา มคะแนนเฉลย 5.00 6.2 มผลการประเมนความพงพอใจการจดบรการขอมลขาวสารของคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มคะแนนเฉลย 3.41 6.3 มผลการประเมนเพอพฒนาประสบการณทางวชาการและวชาชพแกนกศกษา 6.3.1 ผลการประเมนทเปนประโยชนทไดรบจากการเยยมชมโรงงานปโตรเคม มคะแนนเฉลย 4.25 6.3.2 ผลการประเมนทเปนประโยชนทไดรบจากการเยยมชมโรงงานหลอพระเสร มคะแนนเฉลย 4.41 6.3.3 ผลการประเมนทเปนประโยชนทไดรบจากการเยยมชมโรงงานทาถงบรรจนา (AQUA) มคะแนนเฉลย 4.12 6.3.4 ผลการประเมนทเปนประโยชนทไดรบจากการเยยมชมโรงงานทาชนงานพลาสตก BESCO มคะแนนเฉลย 4.25 6.3.5 ผลการประเมนทเปนประโยชนทไดรบจากการเยยมชมโรงงาน โรงงาน Prepack Thailand มคะแนนเฉลย 4.25 6.3.6 ผลการประเมนทเปนประโยชนทไดรบจากการเยยมชมโรงงานโองรตนโกสนทร 4 มคะแนนเฉลย 4.21 6.3.2 ผลการประเมนทเปนประโยชนทไดรบจากการเยยมชมโรงงาน Kohler มคะแนนเฉลย 4.27

3.1.6.1 ผลการประเมนการจดปฐมนเทศนกศกษาใหม ผลการประเมนความพงพอใจการจดบรการขอมลขาวสาร ผลการประเมนเพอพฒนาประสบการณทางวชาการและวชาชพแกนกศกษา

7 ไมมผลการดาเนนงาน การประเมนตนเอง (SAR) คะแนนประเมนครงน : 4 คะแนน ผลการดาเนนงาน จานวนขอ: 6 ขอ

Page 68: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                          55  

ตวบงชท 3.2 ระบบและกลไกการสงเสรมกจกรรมนกศกษา ชนดของตวบงช กระบวนการ

เกณฑมาตรฐาน :

1. คณะจดทาแผนการจดกจกรรมพฒนานกศกษาทสงเสรมผลการเรยนรตามกรอบมาตรฐานคณวฒระดบอดมศกษาแหงชาตทกดาน

2. มกจกรรมใหความรและทกษะการประกนคณภาพการศกษาแกนกศกษา 3. มการสงเสรมใหนกศกษานาความรดานการประกนคณภาพไปใชในการจดกจกรรมทดาเนนการ

โดยนกศกษาอยางนอย 5 ประเภทสาหรบระดบปรญญาตร และอยางนอย 2 ประเภท สาหรบระดบบณฑตศกษา จากกจกรรมตอไปน - กจกรรมวชาการทสงเสรมคณลกษณะบณฑตทพงประสงค - กจกรรมกฬาหรอการสงเสรมสขภาพ - กจกรรมบาเพญประโยชนหรอรกษาสงแวดลอม - กจกรรมเสรมสรางคณธรรมและจรยธรรม - กจกรรมสงเสรมศลปะและวฒนะธรรม

4. มการสนบสนนใหนกศกษาสรางเครอขายพฒนาคณภาพภายในคณะฯ และระหวางคณะฯ และมกจกรรมรวมกน

5. มการประเมนความสาเรจตามวตถประสงคของแผนการจดกจกรรมพฒนานกศกษา 6. มการนาผลการประเมนไปปรบปรงแผนหรอปรบปรงการจดกจกรรมเพอพฒนานกศกษา

เกณฑการประเมน : คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มการดาเนนการ 1 ขอ

มการดาเนนการ 2 ขอ

มการดาเนนการ 3 หรอ 4 ขอ

มการดาเนนการ 5 ขอ

มการดาเนนการ 6 ขอ

ผลการดาเนนงาน: คณะพลงงานฯ มการดาเนนงาน 6 ขอ ตามเกณฑ สกอ. ดงน

ขอท ผลการดาเนนงาน หลกฐานอางอง 1 คณะฯ มการกาหนดแผนการสงเสรมการจดกจกรรมของ

นกศกษาทชดเจน และสอดคลองกบกรอบมาตรฐานคณวฒระดบอดมศกษาแหงชาต โดยมการกาหนดตวบงชความสาเรจของแตละกจกรรม (เอกสารอางอง 3.2.1.1) ทงนกจกรรมพฒนานกศกษาจะจดโดยสโมสรบณฑตฯ และตวแทนนกศกษา โดยมอาจารยทปรกษาสโมสรบณฑตฯ ทถกแตงตงจากคณบดฯ เปน

3.2.1.1 แผนการจดกจกรรมพฒนานกศกษา และโครงการ การจดกจกรรม 3.2.1.2 เอกสารแตงตงอาจารยท

Page 69: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                          56  

ผดแล (เอกสารอางอง 3.2.1.2) ปรกษาสโมสรบณฑตศกษาฯ 2 มการใหความรแกนกศกษาผานทางการประชมกลมวจย

ตางๆ ในคณะฯ (เอกสารอางอง 3.2.2.1) ทมการจดขนอยางสมาเสมอ โดยให น.ศ.รจกการวางแผนในการทางานวจย, ทาการทดลอง, ตรวจสอบและอภปรายผลการทดลองในกลมวจยฯ, และนาขอเสนอแนะตางๆ มาปรบแผนการทางาน

3.2.2.1 เอกสารสรปการประชมกลมวจย P-PROF

3 มการสงเสรมใหนกศกษานาความรดานการประกนคณภาพไปใชในการจดกจกรรมทดาเนนการโดยสโมสรบณฑตฯ และตวแทนนกศกษา 4 ประเภท คอ

3.1 กจกรรมวชาการทสงเสรมคณลกษณะบณฑตทพงประสงค

คณะฯ ไดจดอบรมภาษาองกฤษใหกบ น.ศ. (เอกสารอางอง 3.2.3.1) เกยวกบ Advanced Academic Reading and Writing Research Papers, CV writing , Job application letters, Job interviewing, Telephoning, Etiquette, Conversation, Listening และ Basic grammar เปนตน ซงสอดคลองกบปณธานของมหาวทยาลยฯในการสรางบณฑตทเกงและด เพอใหมความสดทดในภาษาตาง ประเทศอกอยางนอย 1 ภาษา ในโครงการนประกอบดวยหลกการและเหตผลของโครงการ วตถประสงค กลมเปาหมาย ขนตอนการดาเนนงาน งบประมาณ วธการประเมน และขอเสนอแนะจากผสอนและน.ศ.

3.2 กจกรรมกฬาหรอการสงเสรมสขภาพ

คณะฯ มการจดกจกรรมการแขงกฬาในงาน SEEM DAY (เอกสารอางอง 3.2.3.2) ทางคณะฯ ไดมการจดระบบตดตามดงน

- ใหอาจารยทปรกษาสโมสรบณฑตฯ และตวแทนนกศกษา ชแจงแผนงานและลาดบการดาเนนงานกจกรรมใหคณบดฯ รบทราบ

- ประชมประเมนผลหลงจากการจดกจกรรม เพอนาผลสรป ขอเสนอแนะ และแนวทางการแกไขปญหาทไดรบจากทประชมไปพฒนาและปรบปรงกจกรรมในโอกาสตอไป

3.3 กจกรรมสงเสรมศลปะและวฒนธรรม

3.2.3.1 โครงการจดอบรมภาษาองกฤษ 3.2.3.2 โครงการ SEEM DAY และภาพขาวการจดกจกรรม 3.2.3.3 โครงการงานทาบญเลยงพระและตอนรบปใหม ปพ.ศ. 2555 3.2.3.4 โครงการงานไหวคร 3.2.3.5 โครงการรบนอง ป 2555 “มด MT คนความสขตอบแทนสงคม” 3.2.3.6 โครงการทาบญประจาปของกลม P-PROF และเอกสารสรปการประชมกลมวจย P-PROF เดอนกรกฎาคม 2554

Page 70: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                          57  

คณะฯ มการจดกจกรรมงานทาบญเลยงพระและตอนรบปใหม ปพ.ศ. 2555 (เอกสารอางอง 3.2.3.3), และงานไหวคร (เอกสารอางอง 3.2.3.4) โดยทางคณะฯ ไดมการจดระบบตดตามดงน

- ใหอาจารยทปรกษาสโมสรบณฑตฯ และตวแทนนกศกษา ชแจงแผนงานและลาดบการดาเนนงานกจกรรมใหคณบดฯ รบทราบ

- ตวแทนนกศกษาจดงานทาบญเลยงพระและตอนรบปใหม ปพ.ศ. 2555 และงานไหวคร โดยมโครงการ แผนดาเนนงาน และมสรปผลของทงสองกจกรรม

- ประชมประเมนผลหลงจากการจดกจกรรม เพอนาผลสรป ขอเสนอแนะ และแนวทางการแกไขปญหาทไดรบจากทประชม/แบบสอบถามไปพฒนาและปรบปรงกจกรรมในโอกาสตอไป

3.4 กจกรรมบาเพญประโยชนหรอรกษาสงแวดลอม

- โครงการรบนอง ป 2555 “มด MT คนความสขตอบแทนสงคม” (เอกสารอางอง 3.2.3.5) โครงการนเปนโครงการยอยทจดขนเปนปแรก ภายใตสายวชาเทคโนโลยวสด เพอชวยเหลอโรงเรยนทประสบปญหานาทวมเมอปลายป 2554 น.ศ.และอาจารยไปชวยซอมแซม ทาสรว เครองเลน เปนตน โดยทางสายวชาฯ ไดมการจดระบบตดตามดงน

• ใหตวแทน น.ศ. ชแจงเขยนโครงการและลาดบการดาเนนงานกจกรรมเพอขอการสนบสนนเงน อาหารกลอง รถยนตเดนทาง วสด และอปกรณตางๆ จากทางมหาวทยาลย โดยทาบนทกขอความผานคณบด ไปยงมหาวทยาลย

• เมอไดรบการอนมต ตงทมงานและแบงงาน

• ภายหลงจากเสรจสนงาน ไดจดทาแบบสอบถามความพงพอใจของงานจาก น.ศ. อาจารยในสายวชาฯ นกเรยน และคณครโรงเรยนวดไผจระเข อ.บางเลน จ. นครปฐม เพอมาสรปผลการดาเนนงาน

- โครงการทาบญประจาปของกลม P-PROF (เอกสารอางอง 3.2.3.6) เปนโครงการยอยทจดขนในกลมวจยฯ

Page 71: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                          58  

ทกป โดยแตละป กลมวจยฯ จะมการไปทาบญในทตางๆ ในป 2554 น กลมวจยฯ ไดจดโครงการ “อาหาร+ของเลนเดกส นอง” ณ มลนธเดก ถ.พทธมณฑลสาย 4 จ.นครปฐม โดยทางกลมวจยฯ ไดมการจดระบบตดตามดงน

• มแผนงาน และแตงตงผรบผดชอบงานในแตละดาน

• มการประชมกอนจดงาน

• มการดาเนนงานตามแผนทวางไว

4 คณะฯ มการสนบสนนใหนกศกษาสรางเครอขายพฒนาคณภาพระหวางคณะฯกบ JGSEE โดยรวมมอกนจดกจกรรม SEEM DAY (เอกสารอางอง 3.2.4.1) อกทงยงมการสรางเครอขายการทาวจยหรอแลกเปลยนความรกนระหวางกลมวจยในคณะฯ กบกลมวจยจากสถาบนการศกษาอน เชน - กลมวจย P-PROF นกศกษาจะเขารวมประชม/สมมนานอกสถานท รวมกบเครอขายจากภาควชาเครองมอและวสด คณะวศวกรรมศาสตร มจธ., มหาวทยาลยเกษตรศาสตร และสาขาวศวกรรมอตสาหการ มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนาเพอแลกเปลยนทศนคต ขอคดเหน และความรระหวางกน (เอกสารอางอง 3.2.4.2 หรอจาก http://www.kmutt.ac.th/ p-prof/P-PROF%20website_thai%20version/Meeting_ Conclusion.html) นอกจากนนกศกษายงเขารวมเสนอผลงานวจยในการประชมบณฑตศกษาของมหาวทยาลยตาง ๆ (เอกสารอางอง 3.2.4.3)

3.2.4.1 โครงการ SEEM DAY และภาพขาวการจดกจกรรม 3.2.4.2 เอกสารสรปการประชมกลมวจย P-PROF เดอน สงหาคม 2554 3.2.4.3 เอกสารสรปการประชมกลมวจย P-PROF เดอนมนาคม 2555

5 คณะฯ มการประเมนวตถประสงคของแผนในการจดกจกรรมนกศกษา โดยคณะดาเนนการจดกจกรรมพฒนานกศกษาไดครบถวนทกกจกรรมตามทระบไวในแผนฯ (เอกสารอางองหมายเลข 3.2.1.1 แผนการจดกจกรรมพฒนานกศกษา และโครงการ การจดกจกรรม)

3.2.1.1 แผนการจดกจกรรมพฒนานกศกษา และโครงการ การจดกจกรรม

6 คณะฯ (อาจารยทปรกษาสโมสรบณฑตฯ และตวแทนนกศกษา)

ไดนาผลการประเมน และผลการวเคราะหจดแขง/จดออนไปใชในการวางแผนจดกจกรรมในโครงการตางๆ ไดแกโครงการจดอบรมภาษาองกฤษ โครงการ SEEM DAY โครงการงานทาบญเลยงพระและตอนรบปใหม ปพ.ศ. 2555 และโครงการงานไหวคร

3.2.6.1 คณะฯ ไดนาผลการประเมน และผลการวเคราะหจดแขง/จดออนไปใชในโครงการตางๆ

Page 72: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                          59  

การประเมนตนเอง (SAR) คะแนนประเมนครงน : 5 คะแนน ผลการดาเนนงาน จานวนขอ: 6 ขอ จดแขง/แนวทางเสรม จดออน/แนวทางพฒนา จดแขง 1. ในบางหลกสตร นกศกษาไดเรยนรจากประสบการณจรงเพมเตมมากขน สอดคลองกบแนวทาง on the job

Training ตามความตองการของผใชบณฑต 2. มกระบวนการในการพฒนานกศกษาในการทาวทยานพนธทเขมแขง 3. คณะฯ ไดรบโอกาสจากหนวยงานภายนอกทงภาครฐและภาคเอกชนใหอาจารยและนกศกษานาปญหาของ หนวยงานมาทาการศกษาวจย ทาใหทงอาจารยและนกศกษามการเพมพนความรและไดรบประสบการณ

ตรง 4. คณะฯ มโอกาสพฒนานกศกษาในลกษณะบรณาการกบวชาการเรยนการสอนและการทาวทยานพนธ/ โครงการการศกษาวจย

Page 73: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                          60  

5. คณะฯ มศษยเกาอยในหนวยงานเอกชน ราชการ และมหาวทยาลย ทสามารถสรางเครอขายใหนกศกษา ปจจบนเขาไปใชสถานททาวจยได

แนวทางเสรม 1. เนนการเรยนการสอนและการวจยพฒนารวมกบหนวยงานอนๆ เพอนาไปสการนาผลงานวจยไปพฒนา

ปรบปรงและแกปญหาของทงภาครฐและอตสาหกรรม 2. จดตงกองทนเพอการศกษา 3. สงเสรมใหนกศกษามทกษะในการเรยนรและทาวจยดวยตนเองและทางานรวมกบผอน จดออน 1. นกศกษาสวนใหญตองใชเวลาในการศกษาคนควาวจยนอกหองเรยน รวมทงการทดลอง สรางอปกรณเพอ งานวจย ทาใหการเขารวมกจกรรมนอยลง 2. ทกษะการใชภาษาองกฤษยงไมเปนไปตามเกณฑ แนวทางเสรม 1. สนบสนนใหนกศกษาทากจกรรมรวมกนมากขน โดยเฉพาะกจกรรมเกยวกบการชวยเหลอสงคม หรอเพม

โอกาสการปฏสมพนธระหวางนกศกษาใหมากขน 2. จดทาโครงการพฒนาภาษาองกฤษของนกศกษาอยางตอเนอง

Page 74: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                  61  

องคประกอบท 4 การวจย ตวบงชท 4.1 ระบบและกลไกการพฒนางานวจยหรองานสรางสรรค ชนดของตวบงช: กระบวนการ

เกณฑมาตรฐานทวไป : 1. มระบบและกลไกบรหารงานวจยหรองานสรางสรรคเพอใหบรรลเปาหมายตามแผนดานการวจย

ของคณะและดาเนนการตามระบบทกาหนด 2. มการบรณาการกระบวนการวจยหรองานสรางสรรคกบการจดการเรยนการสอน 3. มการพฒนาศกยภาพดานการวจยหรองานสรางสรรคและใหความรดานจรรยาบรรณการวจยแก

อาจารยประจาและนกวจยประจา 4. มการจดสรรงบประมาณของคณะเพอเปนทนวจยหรองานสรางสรรค 5. มการสนบสนนพนธกจดานการวจยหรองานสรางสรรคตามอตลกษณของคณะอยางนอยใน

ประเดนตอไปน - หองปฏบตการวจยฯ หรอหนวยวจยฯ หรอศนยเครองมอ หรอศนยใหคาปรกษาและ

สนบสนนการวจยฯ - หองสมดหรอแหลงคนควาขอมลสนบสนนการวจยฯ - สงอานวยความสะดวกหรอการรกษาความปลอดภยในการวจยฯ เชนระบบเทคโนโลยสารสนเทศ

ระบบรกษาความปลอดภยในหองปฏบตการวจย - กจกรรมวชาการทสงเสรมงานวจยฯ เชนการจดประชมวชาการการจดแสดงงานสรางสรรค

การจดใหมศาสตราจารยอาคนตกะหรอศาสตราจารยรบเชญ (visiting professor) 6. มการตดตามและประเมนผลการสนบสนนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทกประเดน 7. มการนาผลการประเมนไปปรบปรงการสนบสนนพนธกจดานการวจยหรองานสรางสรรคของคณะ

เกณฑมาตรฐานเพมเตมเฉพาะกลม : 8. มระบบและกลไกเพอสรางงานวจยหรองานสรางสรรคบนพนฐานภมปญญาทองถนหรอจาก

สภาพปญหาของสงคม เพอตอบสนองความตองการของทองถนและสงคม และดาเนนการตามระบบทกาหนด (เฉพาะกลม ข และ ค2)

เกณฑการประเมน :

เกณฑสถาบนกลม ค1 และ ง

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มการดาเนนการ

1 ขอ

มการดาเนนการ

2 หรอ 3 ขอ

มการดาเนนการ

4 หรอ 5 ขอ

มการดาเนนการ

6 ขอ

มการดาเนนการ

7 ขอ

Page 75: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                  62  

เกณฑสถาบนกลม ข และ ค2

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มการดาเนนการ

1 ขอ

ตามเกณฑมาตรฐานทวไป

มการดาเนนการ

2 หรอ 3 ขอ

ตามเกณฑมาตรฐานทวไป

มการดาเนนการ

4 หรอ 5 ขอ

ตามเกณฑมาตรฐานทวไป

มการดาเนนการ

6 ขอ

ตามเกณฑมาตรฐานทวไป

มการดาเนนการครบ 7 ขอ ตามเกณฑมาตรฐานทวไป และครบถวนตามเกณฑมาตรฐานเพมเตม

เฉพาะกลม

ผลการดาเนนงาน: คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มการดาเนนการตามเกณฑมาตรฐานและมาตรฐานเพมเตม สกอ. ดงน ขอท ผลการดาเนนงาน รายการหลกฐานอางอง

1 1. คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มระบบและกลไกการการบรหารงานวจย เพอใหบรรลเปาหมายตามแผนดานการวจยของคณะไวตามแผนพฒนาเชงกลยทธฉบบท 10 (2550-2554) มหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร ทสอดคลองกบยทธศาสตรการวจยของประเทศ (เอกสารหมายเลข 4.1.1.1) มแผนการดาเนนงานและแผนงบประมาณวจยประจาป 2554 ของคณะฯ (เอกสารหมายเลข 4.1.1.2) ซงในการจดทาแผนคณะจะมการจดประชมระดมสมองประจาปทกป เพอจดทาแผนพฒนาศกยภาพในทกภารกจของคณะ(เอกสารหมายเลข 4.1.1.3) มกลไกการพฒนางานวจย คณะฯ (เอกสารหมายเลข 4.1.1.4) มการแตงตงคณะทางานสงเสรมงานวจยและพฒนาของคณะฯ ทาหนาทสงเสรมการพฒนาศกยภาพบคลากรวจย คณภาพผลงานวจยของคณะ (เอกสารหมายเลข 4.1.1.5) และม กลมงานบรการวจยและสารสนเทศ ทาหนาทดาเนนการตาม เปาหมาย ระบบทกาหนด(เอกสารหมายเลข 4.1.1.6) โดยมการรายงานผลการดาเนนงานดานการวจย ตอผบรหารเปนประจาทกป (เอกสารหมายเลข 4.1.1.7)

4.1.1.1 แผนพฒนาเชงกลยทธฉบบท 10 (2550-2554) มหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร (แผนงานวจย) กลไกการพฒนางาน วจยหรองานสรางสรรค คณะพลงงานฯ 4.1.1.2 แผนการดาเนนงานและแผนงบประมาณประจาป พ.ศ. 2554 คณะพลงงานฯ 4.1.1.3 การประชมระดมสมองเพอจดทาแผนประจาป 2554 4.1.1.4 กลไกการพฒนางานวจย คณะพลงงานฯ 4.1.1.5 คาสงแตงตงคณะทางานสงเสรมงานวจยและพฒนาของคณะพลงงานฯ 4.1.1.6 โครงสรางคณะพลงงาน และประกาศการแบงงานในสานกงานคณบด 4.1.1.7 รายงานผลการ

Page 76: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                  63  

ดาเนนงานดานวจย ประจาป 2554

2 มการบรณาการวจยกบการจดการเรยนการสอนโดยผานกระบวนการวจยและกจกรรมตางๆ อาท คณาจารยไดนาผลงานวจยไปเปนสวนหนงของการเรยนการสอน เชน

- ไดบรณาการองคความรในสวนทเปดเผยไดจากงานวจยระหวางหนวยงานภาครฐกบภาคเอกชน โดยใชองคความรจากโครงการวจยแตละโครงการทรวมโครงการระหวางภาครฐกบภาคเอกชน (แบงตามผลตภณฑการใชงาน) ไดประยกตนามาการเรยนการสอนนกศกษา ทางดานวสดทใช กระบวนการผลต การขนรป การทดสอบ อาทเชน วสดพลาสตกทดแทนไม ถงบรรจนารอนแสงอาทตย ยางโอรงทนนามน และผลตภณฑหลงคายางจากงานวจย (เอกสารหมายเลข 4.1.2.1) มาเปดเปนวชาเลอกรายวชา MTT 676 Materials for Specific Applications (เอกสารหมายเลข 4.1.2.2) - ไดบรณาการองคความรทไดจากการเปนทปรกษางานวจยกบหนวยงานภายนอก เชน โครงการศกษารวมมอระหวางมหาวทยาลยเมส โครงการวจยเรองการตกสะสมของอะโรซอลในพนทปาเขตรอน และไดบรณาการองคความรโครงการวจยเรอง โครงการการเกบและวเคราะหตวอยางการตกสะสมของกรดในพนทภาคกลาง (เอกสารหมายเลข 4.1.2.3) ซงมาใชในการสอน วชา EEV 644 Environment of Energy ในหวขอ Acid deposition (เอกสารหมายเลข 4.1.2.4) และการสอนวชา EEV 603 Environmental Modeling ในหวขอ Acid Transport Model (เอกสารหมายเลข 4.1.2.5 เอกสารประกอบการสอนวชา EEV 603 Environmental Modeling)

- มการกาหนดใหนกศกษาบณฑตศกษา เปนสวนหนงในทมวจยของอาจารย โดยจางนกศกษาในตาแหนงนกวจย/ผชวยนกวจย เพอใหเกดเรยนร กระบวนการวจยผานโครงการวจยของอาจารย จากประสบการณตรง โดยจาง นกศกษาปรญญาโท ท สาเร จการศ กษา (Post-Master) จานวน 4 คน ชวยทาวจยในโครงการมหาวทยาลยแหงชาต ภายใตกลมวจยดานวสดศาสตรและวศวกรรมวสด สาหรบโครงการวจย เรอง “การผลตและขนรปพอลเมอร” (เอกสาร

4.1.2.1 เอกสารโครงการวจยโครงการทนเมธวจยอาวโส : วสดลกผสมและการพฒนากระบวนการผลตสาหรบวสดเชงประกอบพลาสตกและยาง 4.1.2.2 รายละเอยดรายวชา MTT 676 Materials for Specific Applications ในสวนของภาคทฤษฎ 4.1.2.3 โครงการวจยเรองการตกสะสมของอะโรซอลในพนทปาเขตรอน และ โครงการวจยเรอง โครงการการเกบและวเคราะหตวอยางการตกสะสมของกรดในพนทภาคกลาง 4.1.2.4 เอกสารประกอบการสอนวชา EEV 644 Environment of Energy 4.1.2.5 เอกสารประกอบการสอนวชา EEV 603 Environmental Modeling 4.1.2.6 ขออนมตจางนกศกษาปรญญาโท/เอก เปนนกวจย/ผชวยวจยโครงการมหาวทยาลย วจยแหงชาต (NRU)ในโครงการ ยอย “การผลตและขนรปพอลเมอร” 4.1.2.7 ปฏทนกจกรรมประกอบการเรยนวชาสมมนา ป

Page 77: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                  64  

หมายเลข 4.1.2.6) - มการจดใหมการประชมเสนอผลงานวจยของ

นกศกษา เกยวกบความกาวหนาของงานวจยในวชาสมมนา ET 601, EMM 601 และ TT 601 (เอกสารหมายเลข 4.1.2.7)

- มการจดประชมของกลมวจยนอกสถานท เพอใหนกศกษานาเสนอผลงานวจยจากวทยานพนธ (เอกสารหมายเลข 4.1.2.8)

- สงเสรมและสนบสนนใหนกศกษาทงปรญญาโทและปรญญาเอกเขารวมประชมการเสนอผลงานวจยทงในระดบชาตและนานาชาต ซงในทกปนกศกษาจะไดรบรางวลจากทประชมวชาการทงในระดบชาตและนานาชาต (เอกสารหมายเลข 4.1.2.9)

การศกษา 2554 4.1.2.8 นกศกษาปรญญาโท/เอก นาเสนอผลงานวจยในการประชมกลมวจยนอกสถานท 4.1.2.9 นกศกษาปรญญาโท/ปรญญาเอก เขารวมประชมเสนอผลงานวจย และไดรบรางวลจากทประชมวชาการ ทงในระดบชาตและนานาชาต

3 มการพฒนาศกยภาพดานการวจยและใหความรดานจรรยาบรรณการวจยแกอาจารยและนกวจย โดยผานโครงการพฒนาบคลกรใหมสายวชาการ (The NAS-New Acadamic Staff) ซงมหาวทยาลยไดเชญคณาจารยของคณะเขารวมทงในฐานะวทยากรผถายทอดความร และในฐานะบคลากรใหมผเขารวมแลกเปลยนความคดเหนและเรยนรประสบการณ (เอกสารหมายเลข 4.1.3.1) มการสงเสรมใหอาจารยมตาแหนงทางวชาการสงขน (เอกสารหมายเลข 4.1.3.2) มการจด SEEM Coloquium ซงคณะจะเชญผทรงคณวฒและผเชยวชาญเฉพาะสาขาตาง ๆ ทเปนทยอมรบในระดบสากล มาบรรยายและแลกเปลยนความร ใหแกอาจารย/นกวจย มองเหนวสยทศนและแนวโนมดานการวจยทงในระดบชาต/ระดบสากล (เอกสารหมายเลข 4.1.3.4) คณะมการประกาศ Campaign “1 Man at least 1 International Paper” ในป 2010-2011 เพอรกษาความเปนแชมเปยนในเวทการแขงขนดานผลงานวจยดานเทคโนโลย ของ สกว. (เอกสารหมายเลข 4.1.3.5) มการใหความรดานจรรยาบรรณการวจยแกอาจารยและนกวจยประจา นอกจากนมหาวทยาลยไดจดทาหนงสอ หลกปฏบตดานจรรยาบรรณองคกร (Code of Conduct) แจกใหแกพนกงาน ขาราชการ ของมหาวทยาลย โดยผานการประชาสมพนธในหลายชองทาง (เอกสารหมายเลข 4.1.3.6) รวมไปถงการเชญ วทยากรบรรยาย เรอง จรรยาบรรณนกวจย ทรพยสน

4.1.3.1 โครงการพฒนาบคลากรใหมสายวชาการ (NAS) 4.1.3.2 คาสงแตงตงใหดารงตาแหนงวชาการสงขน 4.1.3.4 ขาวการจดงาน SEEM Colloquium ครงท 14 และครงท 15 4.1.3.5 ประกาศ Campaign “2010-2011: The year of 1 Man at least 1 International Paper” 4.1.3.6 คมอจรรยาบรรณนกวจย และ หนงสอหลกปฏบตดานจรรยาบรรณองคกร (Code of Conduct) 4.1.3.7 จดหมายเชญวทยากรบรรยาย และเอกสารประกอบการบรรยาย 4.1.3.8 ทนนกวจยแกนนา จาก สวทช., สญญาทนเมธวจยอาวโส สกว. ทนจากกระทรวงพลงงาน ทนจาก สกว. ทนโครงการ

Page 78: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                  65  

ทางปญญาและการละเมด ใหแกอาจารย นกวจย และนกศกษา (เอกสารอางองหมายเลข 4.1.3.7 จดหมายเชญวทยากรบรรยาย และเอกสารประกอบการบรรยาย)

และเพอใหเกดการพฒนาสมรรถนะอาจารย นกวจย และนกศกษาอยางมประสทธภาพสงสด คณะพลงงาน โดยศาสตราจารย หรอนกวจยอาวโสของคณะฯ เชน ศ.ดร.สมชาต โสภณรณฤทธ, ศ.ดร.ณรงคฤทธ สมบตสมภพ รศ.ดร.อภชต เทอดโยธน รศ.ดร. จตพร วฒกนกกาญจน ทเปนหวหนากลมวจยทสาคญของคณะ และเปนทยอมรบของแหลงทนวจยภายนอกสนบสนนและใหทนสงเสรมกลมวจย เชน ทนวจยแกนนา จาก สวทช. และ ทนเมธวจยอาวโส สกว. ทนวจยจากกระทรวงพลงงาน การ ปโตรเลยมแหงประเทศไทย และทนมหาวทยาลยวจยแหงชาต (เอกสารหมายเลข 4.1.3.7) จงทาใหกลมวจยเหลาน สามารถทางานวจยเปนทมอยางลมลก ตอเนอง และสรางสรรคผลงานวจยระดบสงทมศกยภาพในวงวชาการ ทงในดานการนาผลงานวจยไปใชประโยชนจรง และการตพมพผลงานวจยเผยแพรในวารสารวชาการนานาชาต มการสรางและพฒนาบคลากรวจยในระดบปรญญาโท ปรญญาเอกใหแกประเทศ เปนแหลงพงพงทางวชาการใหกบกลมวจย เครอขายการวจย องคกรของรฐ อตสาหกรรม รวมถงใหคาปรกษาแกองคกรของรฐและภาคเอกชน

มหาวทยาลยวจยแหงชาต มจธ.

4 คณะพลงงานฯ มการจดสรรงบประมาณของคณะเพอเปนทนวจยใหแกนกศกษา โดยเปนทนสนบสนนการวจย และทนรางวลวทยานพนธดเดน ศ.ดร. ปรดา วบลยสวสด (เอกสารหมายเลข 4.1.4.1-4.1.4.2) นอกจากนยงสนบสนนเงนใหแกนกศกษาทมผลงานการตพมพเผยแพรในวารสารระดบชาตและนานาชาต ทเกนกวาเงอนไขการตพมพเพอสาเรจการศกษาตามประกาศคณะฯ (เอกสารหมายเลข 4.1.4.3) คณะพลงงานฯ ไมมการจดสรรเงนงบประมาณเปนทนวจยใหแกอาจารย/นกวจย เนองจากบคลากรวจยของคณะ สามารถแสวงหาทนวจยจากแหลงทนภายนอกไดตอคนสงและเปนลาดบตน ๆ ของมหาวทยาลย โดยเฉลย 1 ลานกวาบาท ตอคน/ตอป (เอกสารหมายเลข 4.1.4.4) แตคณะไดจดสรรเงนจากเงนรายไดงบ FTERO ของคณะฯ ใหแกคณาจารย/นกวจยของคณะทผลตบทความวจยทไดรบการตพมพ

4.1.4.1 ประกาศทนสนบสนนการวจย ทคณะจดสรรงบประมาณใหแกนกศกษาปรญญาโทเพอทาวจย 4.1.4.2 ประกาศทนรางวลวทยานพนธดเดน ใหแกนกศกษาระดบปรญญาโท 4.1.4.3 เกณฑการใชจายเงนจดสรร FTERO ของคณะในการสนบสนนใหนกศกษาทงปรญญาโทและปรญญาเอกทตพมพเผยแพรผลงานวจยฯ และสรปเงนทใชจายในป 54 4.1.4.4 สรปเงนวจยแหลงทน

Page 79: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                  66  

เผยแพรในวารสารนานาชาต เปนคาใชจายในการสงเสรมการวจย จานวนรวม 250,000 บาท (เอกสารหมายเลข 4.1.4.5)

ภายนอกคณะพลงงานฯ ป 2554 ของคณะ/ศนยสงเสรมงานวจยและทรพยสน ทางปญญา มจธ. 4.1.4.5 E-mail แจงการสนบสนนคาใชจายในการสงเสรมการวจย ใหคณาจารย/นกวจยทผลตบทความวจยและนาไปตพมพเผยแพรในวารสารนานาชาต

5 คณะฯ มการสนบสนนพนธกจดานการวจยหรองาน สรางสรรคตามอตลกษณของคณะ 4 ดาน คอ

1. มหองปฏบตการวจยสาหรบกลมวจย/สายวชา อยทคณะพลงงาน ทง บางมด และบางขนเทยน นอกจากนยงมสถานท/หองปฏบตการวจยภายนอกมหาวทยาลย โดยใชสถานทของภาคเอกชน รฐบาล และรฐวสาหกจทรวมกนทาโครงการวจย เชน กลมวจยระบบพลงงานสะอาด ใชสถานทปฏบตการวจยท มจธ. บางขนเทยน เพอทาวจยพฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลลแสงอาทตย กลมวจย P-PROF บางโครงการใชสถานทปฏบตการวจยท การไฟฟาฝายผลตแหงประเทศไทย เพอทาวจยดานถงพอลเมอรเกบนารอน และบรษท ว.พ. จากด เพอทางานวจยทางดานไมเทยม (เอกสารหมายเลข 4.1.5.1)

2. มหองบรรณสารสนเทศคณะพลงงานฯ เพอสนบสนนงานวจยของอาจารยและนกศกษา มขอมลสนบสนนการวจยทงในระดบคณะ และสายวชา (เอกสารหมายเลข 4.1.5.2) มฐานขอมลทสาคญทบคลากรของคณะพลงงานฯ (ศ.ดร. ณรงคฤทธ) ไดรบมอบหมายใหเปนผดแลฐานขอมลดชนการอางองวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre) จาก สกว. ซงเปนงานสรางสรรคทเปนประโยชนตอประเทศไทย โดยถกใชเปนฐานในการสบคนขอมลบทความ /การอางองของวารสารวชาการไทยในระด บชาต ด งปรากฏบนเว บ ไซด http://tci.trf.or.th (เอกสารหมายเลข 4.1.5.3 )

3. มสงอานวยความสะดวก/ความปลอดภยในการวจย

4.1.5.1 สถานท/หองปฏบตการวจยภายใน/ภายนอกมหาวทยาลย 4.1.5.2 หองบรรณสารสนเทศคณะฯ 4.1.5.3 ฐานขอมลดชนการอางองวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre) เวบไซด http://tci.trf.or.th 4.1.5.4 ฐานขอมล FIS : สารสนเทศเพอการประกนคณภาพและการบรหารจดการ (ระบบ FIS) ของคณะพลงงานฯ ดงปรากฏบนเวบไซต http://202.44.9.82/

Page 80: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                  67  

เชน ระบบสารสนเทศเพอการประกนคณภาพและการบรหารจดการ (ระบบ FIS) ของคณะพลงงานฯ (เอกสารหมายเลข 4.1.5.4) ทใชมาตงแตป 2550 จนถงปจจบน โดยระบบดงกลาวม Module หนงทเกยวของกบการบรหารงานวจย ซงม ขอมลโครงการวจย ผลงานวจย งานทนาไปใชประโยชน เพอใหอาจารย/นกวจยสบคนและสามารถจดทาขอมลและสถตผลงานทางดานการวจย เพอใหผบรหารใชในการพจารณาตดสนใจ มระบบสารสนเทศเพอการวจยทสามารถเขาถงขอมลสารสนเทศเพอการวจยของทางมหาวทยาลย(เอกสารหมายเลข 4.1.5.5 ) ทมขอมลทงเรองแหลงทนวจย แหลงเผยแพรงานวจย ประชมวชาการ การสนบสนนการเผยแพรผลงาน การจดสทธบตรและระเบยบตางๆ เกยวกบงานวจย นอกจากน กลมงานบรการงานวจยฯ ยงไดนาโปรแกรม EndNote (เอกสารหมายเลข 4.1.5.6 ) มาใชในการบรหารจดการผลงานวจยของคณะ ทมการเผยแพรทงในระดบชาตและนานาชาต การจดเกบขอมลผลงานวจยจากฐานขอมลออนไลน การสบคนขอมล และการแยกบทความตามสายวชา ตามระดบการตพมพ ตามผแตง ตามป มระบบรกษาความปลอดภยสาหรบอาคารโดยใชประตระบบการดและบตรเขา – ออกอาคาร (เอกสารหมายเลข 4.1.5.7 ) เพอปองกนความปลอดภยตอคนและทรพยสน สวนความปลอดภยสาหรบหองปฏบตการ คณะจะทาการปรบปรงหองปฏบตการทมความเสยง หากผลการประเมนมความเสยง จะดาเนนการปรบปรงและแกไขใหมใหเหมาะกบสภาพแวดลอมทเนนดานความปลอดภยและสงแวดลอม (เอกสารหมายเลข 4.1.5.8)

4. มกจกรรมวชาการทสงเสรมงานว จยฯ เชน โครงการสรางขมกาลงบคลากรดานการอนรกษพลงงานเพอปรบปรงประสทธภาพการใชพลงงานในอาคาร (เอกสารหมายเลข 4.1.5.9) การจดอบรมเชงปฏบตการนานาชาต “International Workshop on Drying of Food and Biomaterials (เอกสารหมายเลข 4.1.5.10) การเสวนาเพอแสดงผลงานวจยของอาจารยและนกศกษาททาว จยรวมกบอตสาหกรรมและประสบความสาเรจ (เอกสารหมายเลข 4.1.5.11) การสรางเครอขายความรวมมอระหวางอาจารย/นกวจยกบองคกร

4.1.5.5 ระบบสารสนเทศเพอการวจยทสามารถเขาถงขอมลสารสนเทศเพอการวจยของทางมหาวทยาลย 4.1.5.6 โปรแกรม EndNote : สารสนเทศเพอการบรหารจดการผลงานวจยของคณะฯ 4.1.5.7 ประตระบบการดและบตรผานเขา – ออกอาคาร เพอปองกนความปลอดภยตอคนและทรพยสน 4.1.5.8 โครงการและงบประมาณสาหรบปรบปรงหองปฏบตการวจย ดวยเหตผลดานความปลอดภย และสงแวดลอม พรอมภาพประกอบการปรบปรงหองแลป 4.1.5.9 โครงการสรางขมกาลงบคลากรดานการอนรกษพลงงานเพอปรบปรงประสทธภาพการใชพลงงานในอาคาร 4.1.5.10 โครงการอบรมเชงปฏบตการนานาชาต “International Workshop on Drying of Food and Biomaterials 4.1.5.11 ขาวการเสวนาผลงานวจยทอาจารยและนกศกษาทารวมกบอตสาหกรรมและประสบความสาเรจ 4.1.5.12 บนทกลงนามความรวมมอกบ บรษทโกเวนเจอร 4.1.5.13 บนทกสรปผล และ

Page 81: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                  68  

ภายนอกทงภาครฐ เอกชน และภาคอตสาหกรรม เชน การลงนามความรวมมอกบ บรษท โกเวนเจอร (เอกสารหมายเลข 4.1.5.12) การจดบรรยายพเศษ (14th SEEM Colloquium) โดย ศาตราจารยรบเชญ (Visiting Professor) ผทรงคณวฒ และผเชยวชาญสาขาตาง ๆ ทเปนทยอมรบในระดบสากล มาบรรยายและแลกเปลยนความร ใหแกอาจารย/นกว จย นกศกษาคณะ และประชาคม มจธ . (เอกสารหมายเลข 4.1.5.13 ) การจดสมมนานอกสถานทของกลมวจย P-PROF และกลมวจยเทคโนโลยการอบแหง ในการประชมเครอขายวชาการ (เอกสารหมายเลข 4.1.5.14 )

บนทกเบกจายคาใชจายสาหรบศาตราจารยรบเชญ (Visiting Professor) 4.1.5.14 การจดสมมนานอกสถานทของกลมวจย P-PROF และกลมวจยเทคโนโลยการอบแหง ในการประชม เครอขายวชาการ

6 มการตดตามและประเมนผลการจดสรรทนวจย โดยบนทกสรปรายรบจากงานวจยจากแหลงทนภายนอกและเงนทนการศกษา ป 2554 เสนอตอคณบด (เอกสารหมายเลข 4.1.6.1) และรายงานสถานภาพการใชจายเงน ป 2554 (เอกสารหมายเลข 4.1.6.2) มการตดตามประเมนการปรบปรงหองหองปฏบตการ (เอกสารหมายเลข 4.1.6.3) มการตดตามประเมนผลแหลงคนควาขอมลสนบสนนการวจย (เอกสารหมายเลข 4.1.6.4) มการตดตาม รกษาความปลอดภยของอาคารและหองปฏบตการวจยของคณะ โดยใชกลองวงจรปดและเฝาระวงทงในเวลาราชการและวนหยด รวมถงการจดซอมอพยพหนภย กรณไฟไหมอาคาร (เอกสารหมายเลข 4.1.6.5) มการประเมนผลการจดกจกรรมสงเสรมงานวจย เชน การอบรมเชงปฏบตการนานาชาต “International Workshop on Drying of Food and Biomaterial”, สมมนาระดมความคด “คลสเตอรดานพลงงานและสงแวดลอมจะกาวหนาอยางไรใหยงยน” (เอกสารหมายเลข 4.1.6.6)

4.1.6.1 บนทกสรปรายรบจากงานวจยจากแหลงทนภายนอกและเงนทนการศกษา ป 2554 4.1.6.2 รายงานสถานภาพการใชจายเงน ป 2554 4.1.6.3 การตดตามประเมนการปรบปรงหองปฏบตการวจยดานพอลเมอร 4.1.6.4 เอกสารเดยวกบ 4.1.7.4 4.1.6.5 การตดตามประเมนระบบรกษาความปลอดภยอาคารและหองปฏบตการวจย และการจดฝกซอมอพยพหนภยจาลองกรณไฟไหมอาคาร 4.1.6.6 สรปและประเมนผลการจดงานการอบรมเชงปฏบตการนานาชาต และสมมนาระดมความคด

7 มการนาผลการประเมนไปปรบปรงการสนบสนน พนธกจดานการวจยหรองานสรางสรรคของคณะ โดยนาผลการประเมน/ความคดเหนของกรรมการประจาคณะ เรอง การควบคมโครงการศกษาวจย/วทยานพนธ ของอาจารยทใกลเกษยณอาย (เอกสารหมายเลข 4.1.7.1) มาปรบปรงและจดทาเปน แนวทางการดแลและควบคมวทยานพนธหรอ

4.1.7.1 วาระการประชมคณะ การควบคมโครงการศกษาวจย/วทยานพนธ ของอาจารยทใกลเกษยณอาย 4.1.7.2 แนวทางการดแลและควบคมวทยานพนธหรอ

Page 82: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                  69  

โครงการการศกษาวจยของนกศกษาภายใตการควบคมดแลของคณาจารยทใกลเกษยณ (เอกสารหมายเลข 4.1.7.2) ตอทประชมคณะกรรมการคณะพจารณาใหความเหน และนามา ใชปฏบต โดยใหอาจารยทใกลเกษยณ ตองเพมชออาจารยทปรกษารวมเพมเตมใหม เพอปองกนมใหสงผลกระทบตอการทาวจยของนกศกษา (เอกสารหมายเลข 4.1.7.3)

มการนาผลประเมนจากการจดประชมวชาการวารสารไทย ครงท 6 ของปทผานมา ในประเดนขอใหมการจดอบรมการนาวารสารไทยเขาส ระบบวารสารอเลกทรอนกส และจดพมพคมอ ThaiJo (เอกสารหมายเลข 4.1.7.4) มาปรบปรงดาเนนการในปน โดยจดทาเปน “โครงการอบรมเชงปฏบตการ เรอง การนาวารสารไทยเขาสระบบวารสารอเลกทรอนกส” (เอกสารหมายเลข 4.1.7.5) และจดทาคมอ Thai Jo ซงศนยฯไดพฒนาระบบ Integration Platform เพอเปนฐานขอมลกลางในการรวบรวมและใชบรการวารสารอเลกทรอนกสรวมกน โดยมเปาหมายในการเพม visibility ใหกบวารสารไทยและยกระดบวารสารไทยเขาสมาตรฐานสากล

โครงการการศกษาวจยของนกศกษาภายใตการควบคมดแลของคณาจารยทใกลเกษยณ 4.1.7.3 บนทกการขอเพมคณาจารยในโครงการวทยานพนธสาหรบอาจารยทใกลเกษยณอาย 4.1.7.4 สรปผลประเมนการจดประชมวารสารวชาการไทยครงท 6 4.1.7.5 เอกสารสรปอบรมเชงปฏบตการ “การนาวารสารไทยเขาสระบบวารสารอเลกทรอนกส Thai Jo

การประเมนตนเอง (SAR) คะแนนการประเมนครงน: 5 คะแนน ผลการดาเนนงาน จานวนขอ: 7 ขอ

Page 83: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                  70  

ตวบงชท 4.2 ระบบและกลไกการจดการความรจากงานวจยหรองานสรางสรรค ชนดของตวบงช กระบวนการ

เกณฑมาตรฐานทวไป : 1. ระบบและกลไกสนบสนนการเผยแพรผลงานวจยหรองานสรางสรรคในการประชมวชาการหรอ

ตพมพในวารสารระดบชาตหรอนานาชาตและมการเผยแพรผลงานวจยหรองานสรางสรรคในการประชมวชาการหรอการตพมพในวารสารสารระดบชาตหรอนานาชาต

2. มระบบและกลไกการรวบรวม คดสรร วเคราะหและสงเคราะหความรจากงานวจยหรองานสรางสรรค เพอใหเปนองคความรทคนทวไปเขาใจได และดาเนนการตามทระบบกาหนด

3. มการประชาสมพนธและเผยแพรองคความรจากงานวจยหรองานสรางสรรคทไดรบจากขอ 2 สสาธารณชนและผเกยวของ

4. มการนาผลงานงานวจยหรองานสรางสรรคไปใชใหเกดประโยชน และมการรบรองการใชประโยชนจรงจากหนวยงานภายนอกหรอชมชน

5. มระบบและกลไกเพอชวยในการคมครองสทธของงานวจยหรองานสรางสรรคทนาไปใชประโยชน และดาเนนการตามระบบทกาหนด เกณฑมาตรฐานเพมเตมเฉพาะกลม :

6. มระบบและกลไกสงเสรมการจดสทธบตรหรออนสทธบตร และมการยนจดสทธบตรและอนสทธบตร (เฉพาะกลม ค1 และ ง ) เกณฑการประเมน :

เกณฑสถาบนกลม ค1 และ ง

เกณฑสถาบนกลม ข และ ค2

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 มการดาเนนการ

1 ขอ มการดาเนนการ

2 ขอ มการดาเนนการ

3 ขอ มการดาเนนการ

4 ขอ มการดาเนนการ5

ขอ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 มการดาเนนการ

1 ขอ ตามเกณฑ

มาตรฐานทวไป

มการดาเนนการ 2 ขอ

ตามเกณฑมาตรฐานทวไป

มการดาเนนการ 3 ขอ

ตามเกณฑมาตรฐานทวไป

มการดาเนนการ 4 ขอ

ตามเกณฑมาตรฐานทวไป

มการดาเนนการ ครบ 5 ขอตามเกณฑมาตรฐานทวไป และครบถวนตามเกณฑมาตรฐานเพมเตม

เฉพาะกลม

Page 84: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                  71  

ผลการดาเนนงาน: คณะพลงงานสงแวดลอมและวสดมการดาเนนการ 6 ขอตามเกณฑมาตรฐานทวไป และครบถวน

ตามเกณฑมาตรฐานเพมเตมเฉพาะกลม ดงน ขอท ผลการดาเนนงาน รายการหลกฐานอางอง

1 1 .คณะม ร ะบบแล ะกล ไกสน บ สน นก า ร เ ผยแพรผลงานวจยในการประชมวชาการหรอตพมพในวารสารระดบชาตหรอนานาชาต โดยเผยแพรผลงานวจยผานทางเวบไซดของมหาวทยาลยฯ คณะ สายวชาและกล มวจ ย (เอกสารหมายเลข 4.2.1.1) เผยแพรผานการรวบรวมเลมจดทาเปน E-Book สงใหหนวยงานทเกยวของและหนวยงานทใหทนสนบสนน (เอกสารหมายเลข 4.2.1.2) มเกณฑการสงเสรมและสนบสนนการจดทาบทความวจยของนกศกษาระดบบณฑตศกษา พ.ศ. 2553 (เอกสารหมายเลข 4.2.1.3) โดยผลสมฤทธจากการมระบบและก ล ไ ก ด ง ก ล า ว ท า ใ ห ผ ล ง า น ว จ ย ท ต พ ม พ ใ นวารสารวชาการ /การประชมวชาการระดบชาตและนานาชาต ในป 2554 ในทง 4 ระดบ คอ วารสารระดบนานาชาต 51 เรอง วารสารระดบชาต 16 เรอง การประชมวชาการระดบนานาชาต 30 เรอง และ การประชมวชาการระดบชาต 40 เรอง (เอกสารหมายเลข 4.2.1.4)

4.2.1.1 เวบไซดเผยแพรผลงานวจยของคณะพลงงานฯ สายวชาตาง ๆ ของคณะฯ และกลมวจย 4.2.1.2 ตวอยางหนงสอสง E-book รวมบทความวจยใหหนวยงานทใหทนสนบสนน 4.2.1.3 ประกาศคณะพลงงานฯ เรองหลกเกณฑการสงเสรมและสนบสนนการจดทาบทความวจยของนกศกษาระดบบณฑตศกษา พ.ศ. 2553 4.2.1.4 หนงสอรวมบทความวจย คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ป 2554

2 2. คณะมระบบและกลไกการรวบรวม คดสรร วเคราะห สงเคราะหความรจากงานวจยหรองานสรางสรรค เพอใหเปนองคความรทคนทวไปเขาใจได และดาเนนการตามระบบ (เอกสารหมายเลข 4.2.2.1) มงานบรการวจยและสารสนเทศ เปนผรวบรวมผลงานวจยของคณะจะจดเกบเปนฐานขอมลดานงานวจย โดยไดมการนาโปรแกรม EndNote มาใชในการบรหารจดการผลงานวจยของคณะ/มหาวทยาลย ทมการเผยแพรทงในระดบชาตและนานาชาต การจดเกบขอมลผลงานวจยจากฐานขอมลออนไลน การสบคนขอมล และการแยกบทความตามสายวชา ตามระดบการตพมพ ตามผแตง ตามป เปนตน (เอกสารหมายเลข 4.2.2.2) มคณะกรรมการสงเสรมการวจยของคณะฯ คดสรรองคความรทตองการเผยแพร/ทมผลกระทบตอสงคม (เอกสารหมายเลข 4.2.2.3) และแจงใหบคลากร

4.2.2.1 กลไกการคดสรร วเคราะห สงเคราะห และรวบรวมองคความรจากงานวจย คณะพลงงานฯ 4.2.2.2 การจดเกบขอมลผลงานวจยของคณะโดยใชโปรแกรม EndNote 4.2.2.3 การประชมคณะทางานสงเสรมการวจยเพอกาหนดองคความรทควรเผยแพรหรอทมผลกระทบตอสงคม

Page 85: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                  72  

ของคณะทเกยวของ นาองคความรจากงานวจยทเปนทสนใจของสงคมหรอเปนประโยชนต อวงวชาการ ไปเผยแพรในรปแบบทใหบคคลทวไปเขาใจไดงาย โดยมกลมวจย อาจารยเปนผถายทอด เผยแพรผานของทางตาง ๆ เชน การจดประชม/อบรมใหแกผ ประกอบการ ชมชน จดหมายขาว

3 3. คณะมการประชาสมพนธและเผยแพรองคความรจากงานวจยหรองานสรางสรรคทไดรบจากขอ 2 สสาธารณชนและผเกยวของในรปแบบตาง ๆ เชน การเผยแพรความรผานทางเวบไซตกลมวจยของคณะ (เอกสารหมายเลข 4.2.3.1) การเขยนบทความลงในหนงสอพมพ นตยสาร (เอกสารหมายเลข 4.2.3.2) การนาองคความรจากการวจยถายทอดสสาธารณชนและผเกยวของในรปแบบของจดหมายขาว (เอกสารหมายเลข 4.2.3.3) การประชาสมพนธ ผานการจดกจกรรมใหแกสาธารณชนและผเกยวของ(เอกสารหมายเลข 4.2.3.4)

4.2.3.1 ตวอยางการเผยแพรความรผานทางเวบไซตของกลมวจย EnCon Lab และ P-PROF 4.2.3.2 การเขยนบทความลงในหนงสอพมพ นตยสาร 4.2.3.3 จดหมายขาว EnCon Lab 4.2.3.4 การประชาสมพนธผลงานวจยผานการจดกจกรรมใหแกสาธารณชน/หนวยงานภายนอก

4 4. คณะมผลงานวจยทไดนาไปใชประโยชนและมหลกฐานการนาไปใชประโยชนจรงในเชงสาธารณะทงในเชงนโยบายและเชงพาณชย อาท โครงการสรางขมกาลงบคลากรดานการอนรกษพลงงานเพอการปรบปรงประสทธภาพการใชพลงงานในอาคาร (BEAT 2010) ของ ดร.อภชต รวมกบสานกงานนโยบายและแผนพลงงาน โครงการจดทาฐานขอมลวารสารไทย ของ ดร.ณรงคฤทธ ท สกว. สกอ. และ สมศ. นาไปใชเปนเกณฑคณภาพ (เอกสารหมายเลข 4.2.4.1) โครงการวจย การพฒนาถงเกบนารอนจากวสดพอลเมอรในอปกรณเครองทานารอนพลงงานแสงอาทตย ของ ดร. ณรงคฤทธ รวมกบการไฟฟาฝายผลตแหงประเทศไทย และ บรษทเจรญมตร (เอกสารหมายเลข 4.2.4.2) โครงการวจย เรอง การศกษาอทธพลของตวแปรในกระบวนการหลอแบบหมนเหวยงตอการเกดขอบกพรองในงานหลอเครองประดบแฟชนโลหะสงกะสผสม และโครงการพฒนามดแกะลายสาหรบงานเครองประดบทองขาว ของ ดร.สรพร ถายทอดใหผประกอบการนาไปใชลดตนทนการผลต (เอกสารหมายเลข 4.2.4.3)

4.2.4.1 ผลจากการดาเนนโครงการ วจยทนาไปใชประโยชนดานนโยบายในเชงสาธารณะ 4.2.4.2 ผลงานวจยทนาไปใชประโยชนไดจรงในเชงอตสาหกรรมและเชงพาณชย 4.2.4.3 หลกฐานการนาผลงานวจยไปใชประโยชนในการลดตนทนการผลต

Page 86: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                  73  

5 5. มระบบและกลไกเพอชวยในการคมครองสทธของงานวจยหรองานสรางสรรคท นาไปใชประโยชน และดาเนนการตามระบบทกาหนด โดยกลไกทใชจะยดตามกลไกของศนยสงเสรมงานวจยและทรพยสนทางปญญา สานกวจยและบรการวทยาศาสตรและเทคโนโลยของมหาวทยาลย (เอกสารหมายเลข 4.2.5.1)

4.2.5.1 เวบไซต http://www.kmutt.ac.th/rippc/rip.htm ระบบและกลไกการคมครองสทธงานวจยของ มจธ.

6 6. มระบบและกลไกสงเสรมการจดสทธบตรหรออนสทธบตร โดยใชกลไกของศนยสงเสรมงานวจยและทรพยสนทางปญญา สานกวจยและบรการวทยาศาสตรและเทคโนโลยของวทยาลย (เอกสารหมายเลข 4.2.6.1) และในป 2554 คณะฯ มงานวจยทไดรบการจดสทธบตร/ อนสทธบตร 3 ผลงาน วทยาลย (เอกสารหมายเลข 4.2.6.2) คอ 1. "กรรมวธการผลตผลตภณฑจากวสดผสมฯ” ซงม ดร.ณรงคฤทธ สมบตสมภพ และคณะ เปนผประดษฐ" เลขทอนสทธบตร 6389 2. “อปกรณรางเทหลอเยนแบบควบคมบรรยากาศ” ซงม ดร. นชธนา พลทอง และคณะ เปนผประดษฐ" เลขทอนสทธบตร 6478 3. “เครองเคลอบเขมฉดยา” ซงม ดร. นนทน ถาวรงกร ดร.นคร ศรสขมบวรชย และคณะ เปนผประดษฐ" เลขทอนสทธบตร 6660 นอกจากน คณะยงมผลงานว จยทยนและรอการจดสทธบตร/อนสทธบตรอยางตอเนอง

4.2.6.1 เวบไซต http://www.kmutt.ac.th/rippc/ips53.htm ระบบและกลไกสงเสรมการจดสทธบตรและอนสทธบตร 4.2.6.2 รายชอผลงานวจยของคณะพลงงานฯ ทไดรบการจดสทธบตรอนสทธบตร พรอมหนงสออนสทธบตร

การประเมนตนเอง (SAR) คะแนนการประเมนครงน: 5 คะแนน ผลการดาเนนงาน จานวนขอ: 6 ขอ

Page 87: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                  74  

ตวบงชท 4.3 เงนสนบสนนงานวจยหรองานสรางสรรคตอจานวนอาจารยประจา และนกวจยประจา

ชนดของตวบงช ปจจยนาเขา

เกณฑการประเมน: โดยการแปลงจานวนอาจารยประจาและนกวจยประจาเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 เกณฑประเมนสถาบนกลม ค1 และ ง จาแนกเปน 3 กลมสาขาวชา

1. กลมสาขาวชาวทยาศาสตรและเทคโนโลย จานวนเงนสนบสนนงานวจยหรองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกคณะทกาหนดให

เปนคะแนนเตม 5 =180,000 บาทขนไปตอคน 2. กลมสาขาวชาวทยาศาสตรสขภาพ จานวนเงนสนบสนนงานวจยหรองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกคณะทกาหนดให

เปนคะแนนเตม 5=150,000 บาทขนไปตอคน 3. กลมสาขาวชามนษยศาสตรและสงคมศาสตร

จานวนเงนสนบสนนงานวจยหรองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกคณะทกาหนดใหเปนคะแนนเตม 5=75,000 บาทขนไปตอคน

เกณฑประเมนสถาบนกลมข และ ค2จาแนกเปน 3 กลมสาขาวชา 1. กลมสาขาวชาวทยาศาสตรและเทคโนโลย

จานวนเงนสนบสนนงานวจยหรองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกคณะทกาหนดใหเปนคะแนนเตม 5 =60,000 บาทขนไปตอคน

2. กลมสาขาวชาวทยาศาสตรสขภาพ จานวนเงนสนบสนนงานวจยหรองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกคณะทกาหนดให

เปนคะแนนเตม 5=50,000 บาทขนไปตอคน 3. กลมสาขาวชามนษยศาสตรและสงคมศาสตร

จานวนเงนสนบสนนงานวจยหรองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกคณะทกาหนดใหเปนคะแนนเตม 5=25,000 บาทขนไปตอคน สตรการคานวณ : 1. คานวณจานวนเงนสนบสนนงานวจยหรองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกคณะตอจานวนอาจารยประจาและนกวจยประจา จานวนเงนสนบสนนงานวจย = 2. แปลงจานวนเงนทคานวณไดในขอ 1เทยบกบคะแนนเตม 5

จานวนเงนสนบสนนงานวจยฯจากภายในและภายนอก จานวนอาจารยประจาและนกวจยประจา

Page 88: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                  75  

คะแนนทได = สรปคะแนนทไดในระดบคณะวชาและระดบสถาบน

1. คะแนนทไดในระดบคณะวชา = คาเฉลยของคะแนนทไดของทกกลมสาขาวชาในคณะวชา 2. คะแนนทไดในระดบสถาบน = คาเฉลยของคะแนนทไดของทกคณะวชาในสถาบน

หมายเหต :

1. จานวนอาจารยและนกวจยประจา ใหนบตามปการศกษา และนบเฉพาะทปฏบตงานจรงไมนบรวมผลาศกษาตอ

2. ใหนบจานวนเงนทมการลงนามในสญญารบทนในปการศกษา ปปฏทน หรอปงบประมาณนน ๆ ไมใชจานวนเงนทเบกจายจรง

3. กรณทมหลกฐานการแบงสดสวนเงนสนบสนนงานวจย ซงอาจเปนหลกฐานแหลงทนหรอหลกฐานจากการตกลงรวมกนของสถาบนทรวมโครงการ ใหแบงสดสวนเงนตามหลกฐานทปรากฏ กรณไมมหลกฐาน ใหแบงเงนตามสดสวนผรวมวจยของแตละสถาบน

4. การนบจานวนเงนสนบสนนโครงการวจย สามารถนบเงนโครงการวจยสถาบนทไดลงนามในสญญารบทนโดยอาจารยหรอนกวจย แตไมสามารถนบเงนโครงการวจยสถาบนทบคลากรสายสนบสนนทไมใชนกวจยเปนผดาเนนการ ผลการดาเนนงาน: ขอท ผลการดาเนนงาน รายการหลกฐานอางอง

1 ในปงบประมาณ 2554 คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มอาจารย/นกวจย จานวน 42 คน (เอกสารหมายเลข 4.3.1.1) มจานวนเงนสนบสนนงานวจยฯ จากภายในจานวน 12 โครงการ จานวนเงน 4,068,480 บาท และเงนสนบสนนงานวจยฯ จากภายนอก จานวนเงน 31 โครงการ จานวนเงน 368,295,828 บาท (เอกสารหมายเลข 4.3.1.2)

4.3.1.1 จานวนอาจารยและนกวจยปงบประมาณ 2554 คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด 4.3.1.2 จานวนเงนสนบสนนงานวจยจากภายในและภายนอกปงบประมาณ 2554 คณะพลงงานฯ

คะแนนการประเมน คะแนนทไดในระดบคณะคอ 5 คะแนน การประเมนตนเอง (SAR) คะแนนการประเมนครงน : 5 คะแนน

จานวนเงนสนบสนนงานวจยฯจากภายในและภายนอก X5 จานวนเงนสนบสนนงานวจยฯทกาหนดใหเปนคะแนนเตม 5

372,364,308      5 x 265.2139  180,000 

คะแนน 

Page 89: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                  76  

กลยทธ/แผนพฒนา กลยทธของหนวยงาน

1. การพฒนาความเปนเลศทางวชาการและวจย 1.1 พฒนาบคลากรเพอการวจย และผลตบณฑตทมศกยภาพดานการวจยให เปนทยอมรบในระดบนานาชาต

• เพมจานวนนกวจยเตมเวลา • ระบบนกวจยพเลยง และระบบตดตามทตอเนอง • เพมศกยภาพในการวจยของนกศกษา • ใหนกศกษาทสาเรจปรญญาโทมโอกาสทางานวจยในระดบ Post Master

1.2 ผลตผลงานวจยทมคณภาพเชงวชาการในระดบนานาชาต และสอดรบ ความตองการของประเทศ

• สนบสนนใหมการตพมพเผยแพรผลงานวจยในระดบนานาชาต • เพมปรมาณงานวจยจากแหลงทนภายนอก • แนวทางการหารายไดจากการวจย • จดอบรมการเขยนบทความวจยนานาชาตอยางเขมขนสาหรบนกศกษา

1.3 ยกระดบคณะฯ ใหมชอเสยงดานงานวจยในระดบชาตและนานาชาต • การจดตงกลมวจยทมความเขมแขง • สรางเครอขายและพนธมตรดานการวจยกบสถาบนอดมศกษาหรอ

สถาบนวจย/หนวยงานภายนอก และภาคเอกชน เพอพฒนาการเรยนการสอน วจยทงในและตางประเทศ

2. การปรบโครงสรางหนวยงาน 2.1 สงเสรมใหเกดการรวมกลม เพอพฒนากระบวนการเรยนรและวจยในสาขาใหมๆ โดยเฉพาะทางดานสหวทยาการ 3. พฒนางานวจยและบรการวชาการ 3.1 บรณาการงานวจยและบรการวชาการเขาเปนสวนหนงของการเรยนการสอนใหมากขน 3.2 สงเสรมใหเกดการทางานวจยและบรการวชาการแบบเปนกลมสหวทยาการ

รวมถงตอบสนองความตองการของประเทศ

Page 90: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                  77  

จดแขง

1. บคลากรของคณะฯ มชอเสยงทแหลงทนใหความเชอถอ และมคณสมบตพรอมผลตผลงานวจย อยางตอเนอง 2. หวขอการวจยหรอทศทางงานวจยของคณะฯ ตรงกบความตองการของแหลงทนภาคอตสาหกรรม (users) และยทธศาสตรชาต 3. บคลากรของคณะฯไดรบทนวจยขนาดใหญจากแหลงทนภายนอกเพมมากขนทกป 4. บคลากรของคณะฯ หลายทาน มชอเสยงและไดรบรางวลจากผลงานวจยทงระดบชาตและนานาชาต อยางตอเนอง 5. ผลงานวจยของคณะฯ สามารถนาไปใชแกปญหาในภาคอตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม และใหผลสมฤทธเชงพาณชย 6. ผลงานวจยของคณะฯ ไดรบการตพมพในวารสารวชาการระดบชาตและนานาชาตทมคา Impact Factors จานวนมาก และมสดสวนจานวนบทความตอบคคลคอนขางสงเมอเทยบกบคณะอน ๆ ใน มหาวทยาลย

6.1 บคลากรของคณะฯ ไดรบเชญใหเปนกรรมการในกองบรรณาธการวารสารวชาการทงระดบชาตและนานาชาต

6.2 คณะฯ มสดสวนผลงานวจยทตพมพตอจานวนบคลากรคอนขางสงเมอเทยบกบคณะอนๆ ในมหาวทยาลยฯ

6.3 บคลากรของคณะฯ หลายทานมสวนรวมเปนคณะกรรมการกาหนดนโยบายและยทธศาสตรการวจยของประเทศ

7. คณะมนกวจยเตมเวลา และนกวจยประจาโครงการเปนจานวนมาก 8. บคลากรเกอบทงหมดมตาแหนงทางวชาการ

โอกาส 1. คณะฯ ไดรบทนโครงการมหาวทยาลยวจยแหงชาต ทาใหมงบประมาณและนกวจยในการทาวจย

เพมขน 2. คณะฯ มหลกสตรทเปนสหวทยาการ ซงเพมโอกาสในการทางานวจยในวารสารวชาการนานาชาต เชงบรณาการทใหผลสมฤทธเปนรปธรรม 3. คณะฯ เปดสอนระดบบณฑตศกษาในทกหลกสตร ซงเออตอการพฒนาและผลตผลงานวจยทม คณภาพระดบนานาชาตได 3. ทศทางงานวจยของคณะฯ สอดคลองกบยทธศาสตรของประเทศและของโลก 4. มการแขงขนและความกดดนดานการวจยมากขน เชน มการจดลาดบหนวยงาน และการจดดชน ชวด (KPI) งานดานการวจย ทาใหเกดโอกาสพฒนาและเสรมสรางความเขมแขงของงานวจย 5. คณะมนกวจยเตมเวลา ทเปน Post-Master และ Post-Doctor มาชวยทาวจยในโครงการวจยจาก

แหลงทนภายนอกเพมขน

Page 91: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                  78  

จดออน 

1. ภายใตงบประมาณในสวนบรหารจดการของคณะฯ ทจากด คณะฯ ไมสามารถจดสรรงบประมาณ เพอเสรมสรางความเขมแขงของฝายสนบสนนการวจย (เชน เจาหนาทสนบสนนงานวชาการ หรอ ขาราชการระดบสาย ข. และ ค.)

2. อปกรณวจยและพนท มคอนขางจากด 3. บณฑตศกษา ยงใหความสาคญกบการวจยและการเผยแพรผลงานวจยวาเปนสวนหนงของ

การศกษาไมมากนก

อปสรรค 

1. แหลงทนวจยเรมมขอจากดในการสนบสนนทนวจยใหกบมหาวทยาลย เชน มการ Matching fund ระหวางผใหทนกบผรบทน และจากดเรองการจดซอครภณฑ เปนตน 2. นกศกษาใหมมจานวนนอยลงทกป รวมทงปญหาดานคณภาพของนกศกษา 3. ผลงานวจยรวมภาคอตสาหกรรมสวนใหญ เปนความลบไมสามารถนามาเผยแพรเปนผลงาน

วชาการออกส สาธารณะได และปจจบน ผลงานดงกลาวยงไมสามารถใชกาหนดตาแหนงทางวชาการของอาจารย/นกวจยได

Page 92: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                  79  

เกณฑการพจารณา กาหนดระดบคณภาพบทความวจยทตพมพ ดงน

คานาหนก ระดบคณภาพงานวจย

0.25 มการตพมพในรายงานสบเนองจากการประชมวชาการระดบชาต/ระดบนานาชาต หรอมการตพมพในวารสารวชาการระดบชาตทปรากฏในฐานขอมล TCI

0.50 มการตพมพในวารสารวชาการระดบชาตทมชอปรากฏอยในประกาศของสมศ.

0.75 มการตพมพในวารสารวชาการระดบนานาชาตทปรากฏในฐานขอมลการจดอนดบวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนนถกจดอยในควอไทลท 3 หรอ 4 (Q3 หรอ Q4) ในปลาสด ใน subject category ทตพมพหรอมการตพมพในวารสารวชาการระดบนานาชาตทมชอปรากฏอยในประกาศของ

สมศ.

1.00 มการตพมพในวารสารวชาการระดบนานาชาตทปรากฏในฐานขอมลการจดอนดบวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนนถกจดอยในควอไทลท 1 หรอ 2 (Q1 หรอ Q2) ในปลาสด ใน subject category ทตพมพ หรอมการตพมพในวารสารวชาการระดบนานาชาตทปรากฏในฐานขอมลสากล ISI/SCOPUS

กาหนดระดบคณภาพงานสรางสรรคทเผยแพร ดงน คานาหนก ระดบคณภาพงานสรางสรรค

0.125 งานสรางสรรคทไดรบการเผยแพรในระดบสถาบนหรอจงหวด

0.25 งานสรางสรรคทไดรบการเผยแพรในระดบชาต

0.50 งานสรางสรรคทไดรบการเผยแพรในระดบความรวมมอระหวางประเทศ

0.75 งานสรางสรรคทไดรบการเผยแพรในระดบภมภาคอาซยน

1.00 งานสรางสรรคทไดรบการเผยแพรในระดบนานาชาต

เกณฑการประเมน ใชบญญตไตรยางศเทยบ กาหนดรอยละตามตารางของแตละกลมสาขาวชา เทากบ 5 คะแนน ดงน

ตวบงชท 5 งานวจยหรองานสรางสรรคทไดรบการตพมพหรอเผยแพร

Page 93: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                  80  

กลมสาขาวชา 5 คะแนน วทยาศาสตรสขภาพ 20 วทยาศาสตรและเทคโนโลย 20 มนษยศาสตรและสงคมศาสตร 10

การดาเนนงาน คณะพลงงานสงแวดลอมและวสดมงานวจยหรองานสรางสรรคทไดรบการตพมพหรอเผยแพรเปน

ประจาอยางตอเนองทกป ซงในปลาสด เฉพาะป พ.ศ 2554 คณะฯ มผลงานวจยตพมพเผยแพรในวารสารวชาการและการประชมวชาการนานาชาต จานวนรวม 137 เรอง (เอกสารอางอง 5-1.1) สาหรบผลงานของคณาจารยและนกวจยคณะพลงงานฯ ทไมนบซากบนกศกษาทสาเรจการศกษา ในป พ.ศ. 2554รวมทงสน 81 บทความ คณะพลงงานฯ มบทความวจยทตพมพใน 5 ระดบคณภาพงานวจย โดยในป 2554 มผลรวมถวงนาหนกงานวจยไดรบตพมพเผยแพร 47.50 และจานวนอาจารยและนกวจยประจา ในป 2554 จานวน 39 คน (เอกสารอางอง 5-1.1) คดเปนรอยละ 121.79 (47.50 x100/39) เกณฑในการใหคะแนน รอยละ 20 เทากบ 5 คะแนน ดงนนคะแนนทได เทากบ 5 คะแนน ผลการดาเนนงานและขอมลพนฐาน : ผลงานวจยทตพมพ

อนดบท ขอมลพนฐาน ผลการดาเนนงานในอดต (ปปฏทน) ผลการ

ดาเนนงานรวม 3 ป ป 2554

1. ผลงานทมการตพมพในรายงานสบเนองจากการประชมวชาการระดบชาต

14

2. ผลงานทมการตพมพในรายงานสบเนองจากการประชมวชาการระดบนานาชาต

21

3. ผลงานทมการตพมพในวารสารวชาการระดบชาตทปรากฏในฐานขอมล TCI

1

4. ผลงานทมการตพมพในวารสารวชาการระดบชาตทมชอปรากฏอยในประกาศของ สมศ.

13

5. ผลงานทมการตพมพในวารสารวชาการระดบนานาชาตทปรากฏในฐานขอมลการจดอนดบวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนนถกจดอยในควอไทลท 3 หรอ 4 (Q3 หรอ Q4) ในปลาสด ใน

0

Page 94: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                  81  

อนดบท ขอมลพนฐาน ผลการดาเนนงานในอดต (ปปฏทน) ผลการ

ดาเนนงานรวม 3 ป ป 2554

subject category ทตพมพ หรอผลงานทมการตพมพในวารสารวชาการระดบนานาชาตทมชอปรากฏอยในประกาศของสมศ.

6. ผลงานทมการตพมพในวารสารวชาการระดบนานาชาตทปรากฏในฐานขอมลการจดอนดบวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนนถกจดอยในควอไทลท 1 หรอ 2 (Q1 หรอ Q2) ในปลาสด ใน subject category ทตพมพ

0

7. ผลงานทมการตพมพในวารสารวชาการระดบนานาชาตทปรากฏในฐานขอมลสากล ISI

32

8. ผลรวมถวงนาหนกของผลงานทตพมพ 47.50 9. จานวนอาจารยและนกวจยประจาทงหมด 39 10. รอยละผลงานของอาจารยและนกวจย

ประจาทไดรบการตพมพ 121.79

ผลงานสรางสรรคทเผยแพร

อนดบท ขอมลพนฐาน ผลการดาเนนงานในอดต (ปปฏทน) ผลการ

ดาเนนงานรวม 3 ป ป 2554

1. งานสรางสรรคทไดรบการเผยแพรในระดบสถาบนหรอจงหวด

- - - -

2. งานสรางสรรคทไดรบการเผยแพรในระดบชาต

- - - -

3. งานสรางสรรคทไดรบการเผยแพรในระดบความรวมมอระหวางประเทศ

- - - -

4. งานสรางสรรคทไดรบการเผยแพรในระดบภมภาคอาเซยน

- - - -

5. งานสรางสรรคทไดรบการเผยแพรในระดบนานาชาต

- - - -

Page 95: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                  82  

อนดบท ขอมลพนฐาน ผลการดาเนนงานในอดต (ปปฏทน) ผลการ

ดาเนนงานรวม 3 ป ป 2554

6. ผลรวมถวงนาหนกของผลงานทเผยแพร - - - - 7. จานวนอาจารยและนกวจยประจาทงหมด - - - - 8. รอยละผลงานของอาจารยและนกวจย

ประจาทไดรบการเผยแพร - - - -

ผลการประเมนตนเอง

เปาหมาย ผลการดาเนนงาน การบรรลเปาหมาย คะแนนการประเมนตนเอง

รอยละ 20 รอยละ 121.79 บรรลเปาหมาย 5

หมายเหต : วธการคานวณ

ผลรวมถวงนาหนกของงานวจยหรอสรางสรรคทตพมพหรอเผยแพร

X 100 จานวนอาจารยประจาและนกวจยประจาทงหมด (รวมผลาศกษาตอ)รวม 3 ปการศกษา

เอกสาร/หลกฐานอางอง 5-1.1 หนงสอรวมบทความวจยคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554และ CD รวม

บทความวจยคณะพลงงานฯ ป 2548-2552 5-1.2 รายชอบทความวจย และคานาหนกของแตละบทความ 5-1.3 จานวนอาจารยและนกวจยประจาป พ.ศ. 2554

 

 

Page 96: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                  83  

เกณฑการประเมน ใชบญญตไตรยางศเทยบ โดยกาหนดรอยละ 20 เทากบ 5 คะแนน ทกกลมสาขาวชา

การดาเนนงาน คณะมผลงานวจยทนาไปใชประโยชนจรงในเชงสาธารณะทงในเชงนโยบาย เชงพาณชย และเชงอตสาหกรรม อาท โครงการวจยเรอง "การพฒนาถงเกบนารอนจากวสดพอลเมอรในอปกรณเครองทานารอนพลงงาน แสงอาทตย" เปนโครงการวจยรวมระหวาง มหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร (มจธ.) และ การไฟฟาฝายผลตแหงประเทศไทย (กฟผ.) มวตถประสงคเพอพฒนาถงเกบนารอนทใชวสดพอลเมอรในผลตแทนการใชสเตนเลสซงมราคาสง โดยมคณสมบตในการทนตออณหภมไดถง 70 องศาเซลเซยส จงสามารถนาไปประยกตใชกบถงเกบนารอนทใชกบเครองสกดสารกาจดศตรพชดวยพลงงานแสงอาทตย ซงเปนผลตภณฑหนงททาง กฟผ. จดจาหนายอยในปจจบน, กรมพฒนาพลงงานทดแทนและอนรกษพลงงาน (พพ.) ไดนาผลงานวจยจากโครงการวจยเรอง “โครงการศกษาหลงคาและแผนยบซม เพอจดทารางกฏกระทรวงเฉพาะดานประสทธภาพพลงงาน ตาม พรบ. การสงเสรมการอนรกษพลงงาน พ.ศ. 2550” ไปใชเปนแนวทางและจดทารางกฏกระทรวงดานประสทธภาพพลงงานของหลงคาและแผนยบซมเพอการอนรกษพลงงาน ตาม พ.ร.บ. สงเสรมการอนรกษพลงงาน (ฉบบท 2) พ.ศ. 2550 มาตรา 23 วรรคหนง พรอมรางประกาศกระทรวงทเกยวของ รวมทงจดทาคามาตรฐานประสทธภาพพลงงานขนตา นอกจากน โครงการว จยท นาไปใชจ รงท เปนประโยชนตอส งคมโดยสวนรวมและเปนสาธารณประโยชนตอประเทศชาตในวงกวาง เชน โครงการวจยเรอง “การจดทาฐานขอมลวารสารไทยฯ” ของศนยดชนการอางองวารสารไทย (TCI) โครงการปรญญาเอกกาญจนาภเษก (คปก.) (สกว.) ไดนารายชอวารสารในกลมท 1 ซงเปนวารสารทผานการรบรองคณภาพของ TCI และอยในฐานขอมล TCI มาใชเปนเกณฑในการพจารณาผลงานตพมพในวารสารวชาการระดบชาตของผรบทน คปก. ใหสาเรจการศกษาได รวมถง การท สานกงานรบรองมาตรฐานและประเมนคณภาพการศกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) ไดนารายชอวารสารวชาการระดบชาตทอยในฐานขอมล TCI มาใชเปนเกณฑวดคณภาพใน ตวบงชท 3 – 5, โครงการวจยเรอง “โครงการสรางขมกาลงบคลากรดานการอนรกษพลงงานเพอปรบปรงประสทธภาพการใชพลงงานในอาคาร” (BEAT 2010) มผลจากการดาเนนการ มมาตรการอนรกษพลงงานทดาเนนการจานวน 114 มาตรการ มกจกรรมรณรงคดานการอนรกษพลงงานอยางตอเนอง 220 กจกรรม สามารถประหยดพลงงานลงได 20 ลานหนวยตอป หรอประหยดเงนได 65 ลานบาทตอป ชวยลดการปลอยคารบอนไดออกไซดไดถง 11,000 ตนตอป และมรางวลใหแกอาคารทเขารวมโครงการอนรกษพลงงาน 20 รางวล

ตวบงชท 6 งานวจยหรองานสรางสรรคทนาไปใชประโยชน

Page 97: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                  84  

ในป 2554 คณะมผลงานวจยทมคณภาพและนาไปใชประโยชนคดเปน รอยละ 36 (14/39 x 100) คดเปนคาคะแนนเทากบ 5 คะแนน ผลการดาเนนงานและขอมลพนฐาน :

อนดบท ขอมลพนฐาน ผลการดาเนนงานในอดต

(ปปฏทน) ผลการดาเนนงานรวม

ป 2554 1. งานวจยทนาไปใชประโยชน 14 2. งานสรางสรรคทนาไปใชประโยชน - 3. ผ ล ร ว ม ข อ ง ง า น ว จ ย แ ล ะ ง า น

สรางสรรคทนาไปใชประโยชน 14

4. จานวนอาจารยประจาและนกวจยทงหมด (นบรวมทศกษาตอ)

39

5. ร อ ย ล ะ ข อ ง ง า น ว จ ย แ ล ะ ง า นสรางสรรคทนาไปใชประโยชน

36

ผลการประเมนตนเอง เปาหมาย ผลการดาเนนงาน การบรรลเปาหมาย คะแนนการประเมนตนเอง

รอยละ 20 รอยละ 36 บรรลเปาหมาย 5

วธการคานวณ

เอกสาร/หลกฐานอางอง 6-1.1 รายงานฉบบสมบรณ หรอ ประกาศโครงการวจยทนาผลจากงานวจยไปใชประโยชน 6-1.2 จานวนบคลากรวจยคณะพลงงานฯ ป พ.ศ. 2554

ผลรวมของจานวนงานวจยหรองานสรางสรรคทนาไปใชประโยชน X 100

จานวนอาจารยประจาและนกวจยประจาทงหมด (รวมผลาศกษาตอ) รวม

3 ปการศกษา

Page 98: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                  85  

เกณฑการพจารณา กาหนดระดบคณภาพผลงานวชาการ ดงน

คานาหนก ระดบคณภาพผลงานวชาการ

0.25 บทความวชาการทไดรบการตพมพในวารสารระดบชาต

0.50 บทความวชาการทไดรบการตพมพในวารสารระดบนานาชาต

0.75 ตาราหรอหนงสอทมการประเมนผานตามเกณฑโดยผทรงคณวฒ

1.00 ตาราหรอหนงสอทใชในการขอผลงานทางวชาการและผานการพจารณาตามเกณฑการขอตาแหนงทางวชาการแลวหรอตาราหรอหนงสอทมคณภาพสงมผทรงคณวฒตรวจอานตามเกณฑการขอตาแหนงทางวชาการ

เกณฑการประเมน ใชบญญตไตรยางศเทยบ โดยกาหนดรอยละ 10 เทากบ 5 คะแนน ทกกลมสาขาวชา

การดาเนนงาน การดาเนนงานในป 2554 คณะมผลงานทางวชาการทไดรบการรบรองคณภาพในรปแบบของตาราหรอหนงสอทตรวจอานโดยผทรงคณวฒ และบทความวชาการทตพมพในวารสารระดบชาต โดย มผลรวมถวงนาหนกของผลงานวชาการทไดรบรองคณภาพ เทากบ 8.97 (3.5/39 x 100) ซงเมอคดเปนคาคะแนนรอยละ เทากบ 4.49คะแนน ผลการดาเนนงานและขอมลพนฐาน :

อนดบท ขอมลพนฐาน ผลการดาเนนการ (ปปฏทน) ผลการ

ดาเนนงานรวม 3 ป ป 2554

1. บทความวชาการทไดรบการตพมพในวารสารระดบชาต

1

2. บทความวชาการทไดรบการตพมพในวารสารระดบนานาชาต

0

3.

ตาราหรอหนงสอท มการประเมนผานตามเกณฑโดยผทรงคณวฒ

3

ตวบงชท 7 ผลงานวชาการทไดรบการรบรองคณภาพ

Page 99: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT                                                                  86  

อนดบท ขอมลพนฐาน ผลการดาเนนการ (ปปฏทน) ผลการ

ดาเนนงานรวม 3 ป ป 2554

4.

ตาราหรอหนงสอทใชในการขอผลงานทางวชาการและผานการพจารณาตามเกณฑการขอตาแหนงทางวชาการแลว หรอตาราหรอหนงสอทมคณภาพสงมผทรงคณวฒตรวจอานตามเกณฑการขอตาแหนงทางวชาการ

0

5. ต า ร า ห ร อ ห น ง ส อ ท ม ค ณ ภ า พ ส ง มผทรงคณวฒตรวจอานตามเกณฑการขอตาแหนงทางวชาการ

1

6. ผลรวมถวงนาหนกของผลงานวชาการทไดรบรองคณภาพ

3.5

7. จานวนอาจารยและนกวจยประจาทงหมด (นบรวมทลาศกษาตอ)

39

ผลการประเมนตนเอง

เปาหมาย ผลการดาเนนงาน การบรรลเปาหมาย คะแนนการประเมนตนเอง

รอยละ 7 รอยละ 8.97 บรรลเปาหมาย 4.49

หมายเหต :

วธการคานวณ

ผลรวมถวงนาหนกของผลงานวชาการทไดรบรองคณภาพ x 100

อาจารยประจาและนกวจยประจาทงหมด(รวมผลาศกษาตอ)

เอกสาร/หลกฐานอางอง 7-1.1 ตารางสรปจานวนผลงานวชาการทไดรบการรบรองคณภาพ ป พ.ศ. 2554 7-1.2 จานวนและรายชอผลงานวชาการ (บทความวชาการ ตารา หนงสอ) ทมคณภาพของอาจารยประจาพรอม เอกสารหลกฐาน 7-1.3 จานวนรายชออาจารยประจาคณะพลงงานฯ ปการศกษา 2554

Page 100: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   87  

องคประกอบท 5 การบรการวชาการแกสงคม ตวบงชท 5.1 ระบบและกลไกการบรการทางวชาการแกสงคม ชนดของตวบงช กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน :

1. มระบบและกลไกการบรการทางวชาการแกสงคม และดาเนนการตามระบบทกาหนด 2. มการบรณาการงานบรการทางวชาการแกสงคมกบการเรยนการสอน 3. มการบรณาการงานบรการทางวชาการแกสงคมกบการวจย 4. มการประเมนผลความสาเรจของการบรณาการงานบรการทางวชาการแกสงคมกบการเรยนการสอน

และการวจย 5. มการนาผลการประเมนไปปรบปรงการบรณาการงานบรการทางวชาการแกสงคมกบการเรยนการ

สอนและการวจย หมายเหต :

เกณฑมาตรฐานขอท 4 ตองมการประเมนความสาเรจของการบรณาการตามเกณฑขอ 2 และขอ 3 เกณฑการประเมน :

ผล

การดาเนนงาน: ขอท ผลการดาเนนงาน รายการหลกฐานอางอง

1 คณะพลงงานสงแวดลอมและวสดมการวางแนวทาง ขนตอน และหลกเกณฑของการใหการบรการวชาการตาง ๆ ทสมพนธกบพนธก จของมหาว ทยาล ย ตามท ร ะบ ไ ว ในแผนพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร ฉบบท 10 (พ.ศ. 2550-2554) (เอกสารหมายเลข 5.1.1.1) มแผนงานบรการวชาการประจาป 2554 (เอกสารหมายเลข 5.1.1.2) มการจดทาเอกสารการขอใชบรการวชาการผานระบบของมหาวทยาลย (เอกสารหมายเลข 5.1.1.3) และภายในระดบคณะ (เอกสารหมายเลข 5.1.1.4) ตามระเบยบมหาวทยาลยวาดวย การรบจายเงนงานรบจางและคาบรการ (เอกสารหมายเลข 5.1.1.5) มนโยบายสงเสรม สนบสนนและจงใจใหอาจารย และบคคลากรทก

5.1.1.1 แผนพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยประจอมเกลาธนบร ฉบบท 10 (พ.ศ.2550-2554) 5.1.1.2 แผนงานบรการวชาการ (แผนงานป 2554) 5.1.1.3 เอกสารการขอใชบรการวชาการในระดบมหาวทยาลย 5.1.1.4 เอกสารการขอใชบรการวชาการภายในระดบคณะ 5.1.1.5 ระเบยบมหาวทยาลยวาดวย การรบจายเงนงานรบจางและ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 มการดาเนนการ

1 ขอ มการดาเนนการ

2 ขอ มการดาเนนการ

3 ขอ มการดาเนนการ

4 ขอ มการดาเนนการ

5 ขอ

Page 101: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   88  

ระดบมความพรอมในการบรการทางวชาการแกสงคม โดยตามคมอประเมนผลการปฏบตงานดานวชาการ กาหนดใหเปนภาระงานของพนกงานกลมวชาการอยางชดเจน (เอกสารหมายเลข 5.1.1.6) มการวางแผน ตรวจสอบ ตดตาม และประเมนผรบบรการ (เอกสารหมายเลข 5.1.1.7) และผใหบรการ (เอกสารหมายเลข 5.1.1.8) เพอนาไปสการปรบปรงคณภาพของการใหบรการอยางสมาเสมอ

คาบรการ 5.1.1.6 คมอประเมนผลการปฏบตงานดานวชาการ พ.ศ.2548 5.1.1.7 เอกสารประเมนการใชบรการวชาการในระดบมหาวทยาลย 5.1.1.8 เอกสารแบบสอบถามผใหบรการวชาการ

2 คณะพลงงานสงแวดลอมและวสดมการบรณาการงานบรการทางวชาการแกสงคมกบการเรยนการสอน ยกตวอยางเชน • บรณาการองคความรทไดจากงานบรการวชาการ “การ

พฒนาวารสารไทยสมาตรฐานสากล สานกงานพฒนาการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด” (เอกสารหมายเลข 5.1.2.1) มาใชในการสอน วชา EN 601 Research Methodology ในหวขอ Evaluation for Research: Citation Analysis Journal Impact Factors, h-index and g-index, and Social Impact (เอกสารหมายเลข 5.1.2.2)

• บรณาการองคความรทไดจากงานบรการวชาการ “ทดสอบขดความสามารถทาความเยนและคาประสทธภาพพลงงาน” (เอกสารหมายเลข 5.1.2.3) มาใชในการสอน วชา ET 647 Refrigeration and Air Conditioning (เอกสารหมายเลข 5.1.2.2) และ วชา THT 661 Refrigeration systems and applications (เอกสารหมายเลข 5.1.2.6)

• บรณาการองคความรทไดจากงานบรการวชาการ “ประธานคณะทางานพจารณาโครงการโรงไฟฟาพลงความรอนของ บรษท เกคโค-วน จากด” (เอกสารหมายเลข 5.1.2.6) มาใชในการสอนวชา EEV 620 Wastewater Treatment Technology (เอกสารหมายเลข 5.1.2.7) และวชา EEV 642 Environmental Quality Management (เอกสารหมายเลข 5.1.2.8)

• บรณาการองคความรทไดจากงานบรการวชาการ “โครงการ การศกษารวมระหวางมหาวทยาลยเมส และ มจธ. ปท 4. เรอง การตกสะสมของแอโรซอลในพนทปา เขตรอน ” (เอกสารหมายเลข 5.1.2.9) มาใชในการสอนวชา EEV 661

5.1.2.1 งานบรการวชาการ “การพฒนาวารสารไทยสมาตรฐานสากล สานกงานพฒนาการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด” 5.1.2.2 มคอ.3 รายวชา EN 601 Research Methodology 5.1.2.3 งานบรการวชาการ “ทดสอบขดความสามารถทาความเยนและคาประสทธภาพพลงงาน” 5.1.2.4 มคอ. 3 รายวชา ETT 681 Refrigeration and Air Conditioning 5.1.2.5 มคอ.3 รายวชา THT 661 Refrigeration systems and applications 5.1.2.6. งานบรการวชาการ “ประธานคณะทางานพจารณาโครงการโรงไฟฟาพลงความรอนของ บรษท เกคโค-วน จากด” 5.1.2.7 มคอ.3 รายวชา EEV 620 Wastewater Treatment Technology 5.1.2.8 มคอ.3 รายวชา EEV 642 Environmental Quality Management 5.1.2.9 งานบรการวชาการ “โครงการการศกษารวมระหวาง

Page 102: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   89  

Air Pollution and Control (เอกสารหมายเลข 5.1.2.6) • บรณาการองคความรทไดจากงานบรการวชาการ “โครงการ

การผลตปยจากเศษวสดเหลอใชในกระบวนการผลตปาลมนามน” (เอกสารหมายเลข 5.1.2.10) มาใชในการสอนวชา EEV 620 Wastewater Treatment Technology (เอกสารหมายเลข 5.1.2.7)

• บรณาการองคความรทไดจากงานบรการวชาการทางดานประสทธภาพวสดและอปกรณทางดานอาคาร (เอกสารหมายเลข 5.1.2.11) มาใชในการสอนวชา EEM 662 Energy Conservation for Building (เอกสารหมายเลข 5.1.2.12)

• บรณาการองคความรทไดจากงานบรการวชาการ "โครงการการจดทาบญชกาซเรอนกระจกของประเทศไทย" (เอกสารหมายเลข 5.1.2.13) มาใชในการสอนวชา EEV 642 Environmental Quality Management (เอกสารหมายเลข 5.1.2.8)

• บรณาการองคความรทไดจากงานบรการวชาการ “โครงการการจดการปาชายเลน เพอรองรบสภาวะโลกรอน: การใชประโยชนและการมสวนรวมของชมชน” (เอกสารหมายเลข 5.1.2.14) มาใชในการสอนวชา EEV 641 Environmental Impact Assessment (เอกสารหมายเลข 5.1.2.15) และ EEV 627 Ecosystem and Sustainable Development (เอกสารหมายเลข 5.1.2.16)

มหาวทยาลยเมส และ มจธ. ปท 4. เรอง การตกสะสมของแอโรซอลในพนทปาเขตรอน” 5.1.2.10 งานบรการวชาการ ”โครงการ การผลตปยจากเศษวสดเหลอใชในกระบวนการผลตปาลมนามน” 5.1.2.11 งานบรการวชาการทางดานประสทธภาพวสดและอปกรณทางดานอาคาร 5.1.2.12 มคอ.3 รายวชา EEM 662 Energy Conservation for Building 5.1.2.13 งานบรการวชาการ "โครงการการจดทาบญชกาซเรอนกระจกของประเทศไทย" 5.1.2.14 งานบรการวชาการ “โครงการการจดการปาชายเลน เพอรองรบสภาวะโลกรอน: การใชประโยชนและการมสวนรวมของชมชน” 5.1.2.15 มคอ.3 รายวชา EEV 641 Environmental Impact Assessment 5.1.2.16 มคอ.3 รายวชา EEV 627 Ecosystem and Sustainable Development

3 คณะพลงงานสงแวดลอมและวสดมการบรณาการงานบรการทางวชาการแกสงคมกบการวจย ยกตวอยางเชน • บรณาการองคความรทไดจากงานบรการวชาการ “โครงการ

จดการพลงงานและเพมประสทธภาพในกระบวนการผลตในอตสาหกรรมแชเยอกแขง” (เอกสารหมายเลข 5.1.3.1) มาตอยอดในงานวจยระดบปรญญาโท รายวชา EMM 603 Thesis จานวน 3 เรอง ไดแก ในหวขอเรอง “การเพมประสทธภาพการใชพลงงานของระบบทาความเยนในโรงงานอาหารทะเลแชเยอกแขง” โดย นางสาวกนกวรรณ

5.1.3.1 งานบรการวชาการ “โครงการจดการพลงงานและเพมประสทธภาพในกระบวนการผลตในอตสาหกรรมแชเยอกแขง” 5.1.3.2 แบบเสนอโครงการวทยานพนธ (นางสาวกนกวรรณ เออวเศษวฒนา) 5.1.3.3 แบบเสนอโครงการวทยานพนธ

Page 103: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   90  

เออวเศษวฒนา (เอกสารหมายเลข 5.1.3.2) หวขอเรอง “การจดการพลงงานและประเมนรอยเทาคารบอนในโรงงานแชเยอกแขงกง” โดยนายณฐวฒ ทนหกรณ (เอกสารหมายเลข 5.1.3.3) หวขอเรอง “การจดการการใชพลงงานอยางมประสทธภาพในอตสาหกรรมอาหารแชเยอกแขงขนาดกลางและขนาดยอมในจงหวดสมทรสาคร” โดยนายณชกร กตตวรรทธ (เอกสารหมายเลข 5.1.3.4)

• บรณาการองคความรทไดจากงานบรการวชาการ “ทดสอบขดความสามารถทาความเยนและคาประสทธภาพพลงงาน” มาตอยอดในงานวจยระดบปรญญาโท รายวชา TT 502 Special Study ในหวขอเรอง “การศกษาการผลตกาลงไฟฟาดวยเธอรโมอเลกทรกโดยใชความรอนทงจากระบบปรบอากาศแบบแยกสวน” โดย นายมาโนช ผดงเวยง (เอกสารหมายเลข 5.1.3.5)

• บรณาการองคความรทไดจากงานบรการวชาการ “โครงการการจดการปาชายเลน เพอรองรบสภาวะโลกรอน: ก า ร ใ ช ป ร ะ โ ย ช น แ ล ะ ก า ร ม ส ว น ร ว ม ข อ ง ช ม ช น ” (เอกสารหมายเลข 5.1.2.16) มาตอยอดในงานวจยระดบปรญญาโท รายวชา EEV 604 Dissertation ในหวขอเรอง “ความสมพนธของธาตอาหารกบการยอยสลายของใบโกงกางในปาชายเลน ตาบลยสาร จงหวดสมทรสงคราม” โดยนางสาวฐตกานต ประภารตน (เอกสารหมายเลข 5.1.3.6) หวขอเรอง “การประเมนการกกเกบและการปลดปลอยคารบอนจากการใชประโยชนปาโกงกาง ตาบลยสาร จงหวดสมทรสงคราม” โดยนางสาวนนทวรรณ ประทบพวงรตน (เอกสารหมายเลข 5.1.3.7) และ หวขอเรอง “การประเมนระดบความสมบรณของสารอาหารในนาของพนทปาชายเลนยสาร จงหวดสมทรสงคราม” โดยนางสาวสรยากร ธรรมกบวร (เอกสารหมายเลข 5.1.3.8)

• บรณาการองคความรทไดจากงานบรการวชาการ “การพฒนาวารสารไทยสมาตรฐานสากล สานกงานพฒนาการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด” (เอกสารหมายเลข 5.1.2.1) ในการตอยอดงานวจยเรอง “การจดทาฐานขอมลวารสารไทย: สาขามนษยศาสตรและสงคมศาสตร (ระยะท

(นายณฐวฒ ทนหกรณ) 5.1.3.4 แบบเสนอโครงการวทยานพนธ (นายณชกร กตตวรรทธ ) 5.1.3.5 แบบเสนอโครงการการศกษาวจย รายวชา TT 502 Special Study (นายมาโนช ผดงเวยง) 5.1.3.6 แบบเสนอโครงการวทยานพนธ (นางสาวฐตกานต ประภารตน) 5.1.3.7 แบบเสนอโครงการวทยานพนธ (นางสาวนนทวรรณ ประทบพวงรตน) 5.1.3.8 แบบเสนอโครงการวทยานพนธ (นางสาวสรยากร ธรรมกบวร) 5.1.3.9 งานวจยเรอง “การจดทาฐานขอมลวารสารไทย: สาขามนษยศาสตรและสงคมศาสตร (ระยะท 2)” 5.1.3.10 เอกสารการจดตงศนยทดสอบประสทธภาพวสดและอปกรณทางดานอาคาร (ราง)    

Page 104: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   91  

2)” (เอกสารหมายเลข 5.1.3.9) • บรณาการองคความรทไดจากงานบรการวชาการทางดาน

ประสทธภาพวสดและอปกรณทางดานอาคาร (เอกสารหมายเลข 5.1.2.13) ในการจดตงศนยทดสอบประสทธภาพวสดและอปกรณทางดานอาคาร ซงคาดวาศนยทดสอบจะเกดขนในป 2555 โดยเปนความรวมมอทางเศรษฐกจเอเชย-แปซฟก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) (เอกสารหมายเลข 5.1.3.10)

4 คณะพลงงานสงแวดลอมและวสดมการตดตามประเมนผลความสาเรจของการบรณาการงานบรการทางวชาการแกสงคม โดย • การตดตามประเมนผลความสาเรจของการบรณาการงาน

บรการทางวชาการแกสงคมกบการเรยนการสอน โดยผสอนจดทารายละเอยดของรายวชาระบวาไดนาองคความรทไดไปบรณาการในหวขอใด มการประเมนผลการเรยนรของนกศกษาอยางไร ตามรายละเอยดของวชาทนาไปบรณาการในเอกสาร มคอ.3 และตดตามผลความสาเรจจากการใหนกศกษามสวนรวมในการประเมนรายวชาผานระบบการประเมนผลการสอนของมหาวทยาลย (เอกสารหมายเลข 5.1.4.1) และจากรายละเอยดของวชาทนาไปบรณาการในเอกสาร มคอ.5 (เอกสารหมายเลข 5.1.4.2)

• การตดตามประเมนผลความสาเรจของการบรณาการงานบรการทางวชาการแกสงคมกบการว จย โดยผานการประเมนผลการดาเนนงานวจยนนๆ ตวอยางเชน งานบรการวชาการทนาไปตอยอดเปนงานวทยานพนธของนกศกษาระดบปรญญาโทและปรญญาเอกประเมนจากผลการสอบหวขอวทยานพนธ การนาเสนอความกาวหนาวทยานพนธ และการสอบปองกนวทยานพนธ (เอกสารหมายเลข 5.1.4.3)สาหรบการประเมนงานบรการวชาการทนาไปตอยอดเปนงานวจยประเมนจากการไดรบทนวจย รายงานความกาวหนา รายงานฉบบสมบรณ และขอเสนอแนะของผทรงคณวฒ (เอกสารหมายเลข 5.1.4.4)

• ในภาพรวมเมอสนปการศกษาคณะฯ ไดรวบรวมขอมลโครงการบรการวชาการทงหมด และรวบรวมจานวนโครงการ

5.1.4.1 ระบบอนทราเนต : ประเมนการสอนของอาจารย 5.1.4.2 มคอ.5 ของรายวชาทมการบรณาการงานบรการทางวชาการแกสงคมกบการเรยนการสอน 5.1.4.3 ผลการประเมนผลการสอบหวขอวทยานพนธ การนาเสนอความกาวหนาวทยานพนธ และการสอบปองกนวทยานพนธ 5.1.4.4 รายงานความกาวหนา รายงานฉบบสมบรณ และขอเสนอแนะของผทรงคณวฒ 5.1.4.5 บนทกขอความรายงานผลการบรการวชาการ ประจาป 2554

Page 105: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   92  

บรการวชาการแกสงคมทถกนาไปบรณาการกบการเรยนการสอนและการวจยมาสรปเพอประเมนผลสาเรจโดยรวม (เอกสารหมายเลข 5.1.4.5) ซงพบวาไดมการใหบรการวชาการทสาเรจตามวตถประสงคและสามารถนาไปใชประโยชนไดจรงตามทไดวางแผนไว และไดนาผลการประเมนรายงานผลตอผบรหารคณะฯ

• การประเมนผลของการใหบรการวชาการในป 2553 และ 2554 พบวางานบรการวชาการทคณะฯ ไดรบสวนหนงเปนงานบรการทดสอบประสทธภาพพลงงานของวสดอาคาร เชนผนง กระจก และสทาอาคาร ซงเปนการทดสอบทมผใหความสนใจใชบรการเพมขนในทกๆ ป ดงนนผบรหารคณะฯ จงมแนวคดในเรองของการพฒนาหองปฎบตการทดสอบดงกลาว รวมทงหองปฏบตการอนๆ ใหไดมาตรฐานมากขน เพอรองรบการสอน การวจย และการบรการวชาการในอนาคต

5 คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด นาผลการวเคราะหมาใชในการวางแผนการดาเนนงานทางดานบรการวชาการในปถดไป โดยดจากผลการดาเนนงานทผานมา และนาผลการประเมนในขอท 4 มาจดทาแนวทางการปรบปรงการบรณาการงานบรการทางวชาการแกสงคมกบการเรยนการสอนและการวจย ซงในป 2554 คณะฯ ไดมการดาเนนงานดงตอไปน • เขารวมในโครงการใหคาปรกษาแนะนาการจดระบบคณภาพ

หองปฏบตการตาม มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) เพอจดตงศนยทดสอบและรบรองประสทธภาพพลงงานของวสดอาคาร – สมบตทางแสงและความรอนของกระจกอาคาร (เอกสารหมายเลข 5.1.5.1) เพอสามารถใหการบรการวชาการตามมาตรฐานสากล

• ปรบปรงหองปฏบตการวจยดานพอลเมอร (เอกสารหมายเลข 5.1.5.2)

5.1.5.1 เอกสารการเขาสโครงการใหคาปรกษาแนะนาการจดระบบคณภาพหองปฏบตการตาม มอก. 17025 5.1.5.2 เอกสารปรบปรงหองปฏบตการวจยดานพอลเมอร

การประเมนตนเอง (SAR) คะแนนการประเมนครงน: 5 คะแนน ผลการดาเนนงาน จานวนขอ: 5 ขอ

Page 106: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   93  

ตวบงชท 5.2 กระบวนการบรการทางวชาการใหเกดประโยชนตอสงคม ชนดของตวบงช กระบวนการ เกณฑมาตรฐานทวไป :

1. มการสารวจความตองการของชมชน หรอภาครฐ หรอภาคเอกชน หรอหนวยงานวชาชพเพอประกอบการกาหนดทศทางและการจดทาแผนการบรการทางวชาการตามจดเนนของคณะ

2. มความรวมมอดานบรการทางวชาการเพอการเรยนรและเสรมสรางความเขมแขงของชมชน หรอภาคเอกชน หรอภาครฐ หรอหนวยงานวชาชพ

3. มการประเมนประโยชนหรอผลกระทบของการใหบรการทางวชาการตอสงคม 4. มการนาผลการประเมนในขอ 3 ไปพฒนาระบบและกลไกหรอกจกรรมการใหบรการทางวชาการ 5. มการพฒนาความรทไดจากการใหบรการทางวชาการและถายทอดความรสบคลากรภายในคณะและ

เผยแพรสสาธารณชน เกณฑการประเมน : ผล

การดาเนนงาน: ขอท ผลการดาเนนงาน รายการหลกฐานอางอง

1 เนองจากการสารวจความตองการของชมชน หรอภาครฐ หรอภาคเอกชน หรอหนวยงานวชาชพ ของคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ไมไดเนนไปทการทาแบบสอบถาม แตทาการสารวจความตองการโดย • ผานทางการเขาไปในเวบของหนวยงานทมงานเกยวของตาม

จดเนนของคณะฯ ไดแกเทคโนโลยพลงงาน สงแวดลอม และวสด เพอนาขอมลประกาศการจางงานประกวดราคาของหนวยงานตางๆ เชน กรมพฒนาพลงงานทดแทนและอนรกษพลงงาน สานกนโยบายและแผนพลงงาน และสานกงานคณะกรรมการวจยแหงชาต เปนตน มาประกอบการกาหนดทศทาง และจดทาแผนการบรการวชาการ (เอกสารอางองหมายเลข 5.2.1.1)

• ผานทางการเขาไปปรกษาสอบถามถงความตองการโดยตรงกบหนวยงาน ซงการเขาไปในหนวยงานตางๆ เรมตนจาก

5.2.1.1 ตวอยางขาวประกวดราคาของ สานกงานนโยบายและแผนพลงงาน กระทรวงพลงงาน, กรมพฒนาพลงงานทดแทนและอนรกษพลงงาน กระทรวงพลงงาน และกรมสงเสรมอตสาหกรรม กระทรวงอตสาหกรรม 5.2.1.2 เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า รบรรยายเรองบทบาทของสในการประหยดพลงงาน 5.2.1.3 รายงานผลการศกษาอทธพลของคาการสะทอนร งสอ า ท ต ย ข อ ง ส ท า ผ น ง ต อ ก า ร

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 มการดาเนนการ

1 ขอ มการดาเนนการ

2 ขอ มการดาเนนการ

3 ขอ มการดาเนนการ

4 ขอ มการดาเนนการ

5 ขอ

Page 107: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   94  

การรบเชญเปนวทยากร และไดมการปรกษากบบคลากรในหนวยงานนนๆ ถงความสามารถของบคลากรในคณะฯ ทสามารถใหคาปรกษา จดฝกอบรม หรอชวยแกปญหาตางๆ ตามหวขอทคณะฯ มความเชยวชาญ จากนนบคลากรของคณะฯ จดทาแผนงานเขาไปนาเสนอเพอรบทางานบรการวชาการจากหนวยงานดงกลาว กรณทสามารถยกเปนตวอยาง ไดแก กรณท ดร.พฒนะ รกความสข ไดรบเชญจากบรษท ทโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จากด บรรยายเรองบทบาทของสในการประหยดพลงงาน (เอกสารอางองหมายเลข 5.2.1.2) ซงในการบรรยายไดมการแลกเปลยนขอคดเหนและการใหคาแนะนาในการทาการวจยเพอศกษาผลประหยด ภายหลงจากการบรรยาย บรษทฯ ไดวาจางใหคณะฯ ทาการวจยเพอศกษาการประหยดพลงงานจากการใชสทมคาการสะทอนรงสอาทตยแตกตางกน (เอกสารอางองหมายเลข 5.2.1.3)

ประหยดพลงงานในบานพกอาศย

2 คณะพลงงานสงแวดลอมและวสดมความรวมมอดานบรการวชาการเพอการเรยนรและเสรมสรางความเขมแขงของชมชนหรอภาคเอกชน หรอภาครฐ หรอหนวยงานวชาชพดงน • โครงการบรการทดสอบ (เอกสารหมายเลข 5.2.2.1)

• ใหบรการทดสอบชนงาน วสด อปกรณ แกหนวยงานภายนอก โดยเครองScanning Electron Microscope (SEM), UV-VIS-NIR-Spectrophotometer และ X-Ray Diffractometer เปนตน

• บรษท ทโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จากด • ศกษาเกยวกบสมบตการสะทอนความรอนของสทา

อาคาร • ศกษาและทดสอบเพอยนยนประสทธภาพของสทา

ไฟเบอรซเมนต • ทดสอบวดคาประสทธภาพกระจก

• มหาวทยาลยมหดล • ทดสอบหาคาประสทธภาพตวอยางกระจก

• บรษท ด ไอ ดไซนส จากด • คณสมบตของวสดผนง

5.2.2.1 โครงการบรการทดสอบ 5.2.2.2 โครงการจดฝกอบรม และวทยากร 5.2.2.3 คณะกรรมการ และคณะทางาน 5.2.2.4 โครงการอนๆ

Page 108: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   95  

• ทดสอบคาการนาความรอนของวสด • บรษท นวพลาสตกอตสาหกรรม จากด

• การทดสอบการนาความรอนและการวเคราะหการประหยดพลงงานของผนงฯ

• บรษท วเอมซ เซฟตกลาส (ประเทศไทย) จากด • การทดสอบกระจกนรภย

• บรษท มตซตา (ประเทศไทย) จากด • ทดสอบขดความสามารถทาความเยนและค า

ประสทธภาพพลงงาน • บรษท บางกอกอามโกคอนสตรคชน จากด

• ทดสอบหาคา U-Value และคา S.C. ของกระจก • บรษท ซ เอส เค เพาเวอร เทคโนโลย จากด

• ตรวจวดวเคราะหการใชพลงงาน CSK • บรษท นปปอนเพนด (ประเทศไทย) จากด

• ตรวจวดค าการสะทอนร งสความร อนส าหรบผลตภณฑส

• โครงการจดฝกอบรม และวทยากร (เอกสารหมายเลข 5.2.2.2) • บรษท ซพเอฟ เทรนนงเซนเตอร (ประเทศไทย) จากด

• “หลกสตร Internal Audit ระบบการจดการพลงงาน ณ โรงงานผลตอาหารสตวนามหาชย"

• บรษท ศรไทย ซปเปอรแวร จากด (มหาชน) • “การตรวจวเคราะหการใชพลงงานภาคปฏบต” • “การตรวจวเคราะหการใชพลงงาน”

• บรษท นโปร (ประเทศไทย) จากด • "การอนรกษพลงงาน มดงานอนรกษพลงงาน"

• บรษท ไทยฮตาชลวดอาบนายา จากด • “ระบบการจดการพลงงาน” • "การจดทา Carbon label และมาตรฐานการลด

CO2” • บรษท สหโคเจน (ชลบร) จากด (มหาชน)

• "การอนรกษพลงงานในอตสาหกรรม"

Page 109: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   96  

• บรษท รกลก ฮวแมน แอนด โซเชยล อนโนเวชน จากด • "คนชวตใหขยะดวยพลงงานทดแทน"

• บรษท สหโคเจน (ชลบร) จากด (มหาชน) • “การอนรกษพลงงานในอตสาหกรรม”

• มลนธสถาบนสงแวดลอมไทย • การจดฝกอบรมบคลากรดานสงแวดลอมประจา

โรงงาน • สานกงานพฒนาการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด

• การพฒนาวารสารไทยสมาตรฐานสากล • สมาคมสงเสรมเทคโนโลย (ไทย-ญปน)

• “ผควบคมระบบการจดการมลพษกากอตสาหกรรม” • คณะกรรมการ คณะทางาน (เอกสารหมายเลข 5.2.2.3)

• คณะกรรมการราชบณฑตสถาน • คณะทางานพจารณาโครงการโรงไฟฟาพลงความรอน

• โครงการอนๆ (เอกสารหมายเลข 5.2.2.4) • โครงการการจดการพลงงานและเพมประสทธภาพ

พลงงานในอตสาหกรรมอาหารแชเยอกแขง เพอผลกดนการอนรกษพลงงานในป 2554

• โครงการศกษาหลงคาและแผนยปซม เพอจดทารางกฎกระทรวงเฉพาะดานประสทธภาพดานพลงงานตาม พ.ร.บ. การสงเสรมการอนรกษพลงงาน พ.ศ. 2550

• รวมมอกบโรงเรยนมธยมทวประเทศเพอใหนกเรยนไดเขามาเรยนรการใชชวตและงานวจยในมหาวทยาลยระยะสนๆ (โครงการ 2B-KMUTT)

• ใหความอนเคราะหหนวยงานของมหาวทยาลยอนๆทงภาครฐและเอกชนในการรบนกศกษาเขาฝกงานในหนวยงานตางๆของคณะฯ

• รวมมอกบภาคอตสาหกรรมและสานกงานกองทนสนบสนนการวจย สกว. ใหทนนกศกษาระดบปรญญาโทเ พอท า งานว จยแกปญหาท เ ก ยวข องกบ โรงงานอตสาหกรรม

3 คณะพลงงานสงแวดลอมและวสดมการประเมนประโยชนหรอผลกระทบของการใหบรการทางวชาการตอสงคมโดยแบงการ

5.2.3.1 ผลสารวจความพงพอใจของผใชบรการ

Page 110: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   97  

ประเมนออกเปนสองสวนคอ • ผรบบรการผานแบบสารวจความพงพอใจ (เอกสารหมายเลข

5.1.1.7) ซงผลการประเมนคณะพลงงานสงแวดลอมและวสดไดระดบความพงพอใจเฉลยอยในเกณฑด (เอกสารหมายเลข 5.2.3.1)

• ผใหบรการผานแบบสอบถามเพอประเมนผลกระทบของการใหบรการวชาการตอสงคม (เอกสารหมายเลข 5.1.1.8) ผลการประเมน (เอกสารหมายเลข 5.2.3.2) พบวางานบรการมความสอดคลองกบความตองการของผรบบรการ นอกจากนนผใหบรการยงสามารถนาความรทได รบจากงานบรการวชาการ มาใชประโยชนในการเรยนการสอนและงานวจย

คณะฯ ไดสรปผลการประเมนประโยชนและผลกระทบของการใหบรการวชาการทงสองสวนในเอกสารหมายเลข 5.2.3.3

5.2.3.2 ผลสารวจผลกระทบของการใหบรการวชาการตอสงคม 5.2.3.3 สรปผลการประเมนประโยชนและผลกระทบของการใหบรการวชาการ

4 คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มการนาผลการประเมนประโยชนหรอผลกระทบของการใหบรการวชาการตอสงคม (เอกสารหมายเลข 5.2.3.3) มาพฒนาระบบและกลไกการใหบรการทางวชาการ (เอกสารหมายเลข 5.2.4.1) เพอแกไขปญหาตางๆ ทพบในปทผานมา

5 . 2 . 4 . 1 ร ะบบและกลไกกา รใหบรการวชาการ

5 คณะพลงงานสงแวดลอมและวสดมการพฒนาความรทไดจากการใหบรการทางวชาการและถายทอดความรสบคลากรภายในคณะฯ โดยผานการประชมกลมวจยซงประกอบดวยอาจารย บคลากร และนกศกษา (เอกสารหมายเลข 5.2.5.1) และเผยแพรสสาธารณชนโดยการเขยนบทความลงวารสาร (เอกสารหมายเลข 5.2.5.2) และการจดฝกอบรมใหแกบคลากรภายในและภายนอกคณะ (เอกสารหมายเลข 5.2.5.3)

5.2.5.1 ภาพการประชมกลมวจย 5.2.5.2 บทความลงวารสาร 5.2.5.3 การจดประชมวชาการ

การประเมนตนเอง (SAR) คะแนนการประเมนครงน: 5 คะแนน ผลการดาเนนงาน จานวนขอ: 5 ขอ

Page 111: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   98  

จดแขง /แนวทางเสรม  จดออนและแนวทางพฒนา จดแขง 1. คณะฯ มทรพยากรทงบคลากรและครภณฑวจย ทสามารถนาไปใชเพอการบรการทางวชาการไดอยางม

ประสทธภาพ 2. คณะฯ มบคลากรทมชอเสยงและมความสามารถเฉพาะทางสงและเปนทยอมรบของวงวชาการ ทาให

ไดรบการเชญไปเปนวทยากร ผทรงคณวฒในคณะกรรมการดานนโยบายและวชาการตางๆ จานวนมาก

3. คณะฯ สนบสนนใหบคลากรไปบรการวชาการ 4. คณะฯ มแผนงานบรการวชาการทเปนรปธรรม 5. คณะฯ มการพฒนาหองปฏบตการทไดรบมาตรฐานในระดบสากล เพอรองรบการใหบรการตรวจสอบ

และรบรองคณภาพ แนวทางเสรม 1. สงเสรมใหเกดการบรการวชาการในการถายทอดเทคโนโลยทตอบสนองความตองการของภาครฐ

เอกชนชมชนและทองถน 2. สรางความเชอมโยงทใกลชดกบหนวยงานองคการของรฐและอตสาหกรรมทตองการพงพาหลกวชาการ

และผเชยวชาญ ใหสามารถเพมศกยภาพในการแขงขนของประเทศ และลดการนาเขาเทคโนโลยจากตางประเทศ รวมถงการพฒนาไปสการบรการวชาการและทาโครงการ วจยรวมกน

 จดออน 1. ขาดแผนเชงรกในการใหบรการทางวชาการในระยะยาว แนวทางพฒนา 1. เนองจากภายใตโลกการคาเสร ผลตภณฑตองไดรบการตรวจสอบและรบรองคณภาพ คณะฯ ควรเรง

พฒนาขดความสามารถในการรบบรการวชาการใหเพมขน 2. จากปญหาดานพลงงานและสงแวดลอมทาใหบคลากรของคณะฯ มโอกาสทจะไดรบเชญเปนทปรกษา

วทยากรและกรรมการผทรงคณวฒในคณะกรรมการวชาชพตางๆ ควรมการวางแผนเชงรกในระยะยาว         

Page 112: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   99  

 

ชนดของตวบงช ผลลพธ เกณฑมาตรฐาน : จานวนโครงการ/กจกรรมบรการวชาการ ทนามาใชในการพฒนาการเรยน

การสอนและการวจย x 100 จานวนโครงการ/กจกรรมบรการวชาการทงหมด

เกณฑการประเมน : ใชบญญตไตรยางศเทยบ โดยกาหนดรอยละ 30 เทากบ 5 คะแนน

ขอมลทตองการ : 1. หลกฐาน เอกสาร ขอมลทแสดงวาอาจารยประจาไดรวบรวม จดระบบ และมการประมวลความรและ

ประสบการณจากการใหบรการวชาการมาใชประโยชนในการเรยนการสอน และการวจยโดยอาจไปตอยอดพฒนาเปนหนงสอ ตารา หรองานวจย ขยายผลนาไปสการปรบปรงรายวชาหรอนาไปสการเปดรายวชาใหม

2. โครงการบรการวชาการทนบในตวตงจะตองมผลการบรณาการเสรจสนในปทประเมน และโครงการวชาการทเปนตวหารเปนโครงการบรการวชาการทดาเนนการในปทประเมน โครงการหนงๆ จะบรณาการเฉพาะกบการเรยนการสอน หรอเฉพาะกบงานวจย หรอจะบรณาการกบทงการเรยนการสอนและการวจยกได

3. การบรการวชาการ เปนการใหบรการแกบคคลหรอหนวยงานภายนอกสถาบน ทงการประเมนในระดบคณะและระดบสถาบน

ผลการดาเนนงาน: ในปการศกษา 2554 คณะพลงงานสงแวดลอมและวสดมจานวนโครงการ/กจกรรมบรการวชาการ ทรบงานผานคณะฯ เทากบ 25 โครงการ และจานวนโครงการ/กจกรรมบรการวชาการ ทนามาใชในการพฒนาการเรยนการสอนและการวจย เทากบ 8 โครงการ คดเปนรอยละ 32 แปลงคารอยละทคานวณไดเทยบกบคะแนนเตม 5 = 5.33 คะแนน (36.36x5/30) คดเปนคะแนนการประเมนได 5 คะแนน

การประเมนตนเอง (SAR) คะแนนการประเมนครงน: 5 คะแนน

รายการหลกฐานอางอง สมศ. 8.1.1 สรปงานบรการวชาการ และโครงการ/กจกรรมบรการวชาการ ทนามาใชในการพฒนาการ เรยนการสอนและการวจยของคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด

ตวบงช สมศ.ท 8 ผลการนาความรและประสบการณจากการใหบรการวชาการมาใช ในการพฒนาการเรยนการสอนหรอการวจย

Page 113: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   100  

ชนดของตวบงช ผลลพธ

เกณฑมาตรฐาน : 1. มการดาเนนงานตามวงจรคณภาพ (PDCA) โดยการมสวนรวมของชมชนหรอองคกร 2. บรรลเปาหมายตามแผนไมตากวารอยละ 80 3. ชมชนหรอองคกรมผนาหรอสมาชกทมการเรยนรและดาเนนกจกรรมอยางตอเนอง 4. ชมชนหรอองคกรสรางกลไกทมการพฒนาตนเองอยางตอเนองและยงยน โดยคงอตลกษณ

และวฒนธรรมของชมชนหรอองคกร 5. มผลกระทบทเกดประโยชนสรางคณคาตอสงคม หรอชมชน/องคกรมความเขมแขง

เกณฑการประเมน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 มการดาเนนการ

1 ขอ มการดาเนนการ

2 ขอ มการดาเนนการ

3 ขอ มการดาเนนการ

4 ขอ มการดาเนนการ

5 ขอ ขอมลทตองการ :

1. แผนและกจกรรมหรอโครงการทสงเสรมความเขมแขงของชมชน 2. รายงาน เอกสารผลการปฏบตตามกจกรรมหรอโครงการ 3. ขอมลท แสดงถงผลการดาเนนงานตามกจกรรมหรอโครงการโดยผนาหรอสมาชกของ

ชมชนหรอองคกรไดเรยนรและดาเนนกจกรรมอยางตอเนองและพฒนาตามอตลกษณและวฒนธรรมของชมชนหรอองคกร

4. ขอมลทแสดงถงผลการดาเนนงานตามกจกรรมหรอโครงการของชมชนหรอองคกรทสรางประโยชนความเขมแขงและคณคาตอสงคม

ผลการดาเนนงาน: การดาเนนงานตามเกณฑตวบงชการเรยนรและเสรมสรางความเขมแขงของชมชนหรอองคกรภายนอก คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ไดแสดงกจกรรมการดาเนนงาน ดงน

ตวบงช สมศ.ท 9 การเรยนรและเสรมสรางความเขมแขงของชมชนหรอองคกรภายนอก

Page 114: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   101  

โครงการเพอพฒนาชมชนใหเปนชมชนตนแบบในการผลตเอทานอลจากรงสอาทตย 1. มการดาเนนงานตามวงจรคณภาพ (PDCA) โดยการมสวนรวมของชมชนหรอองคกร

กจกรรมทดาเนนการ PDCA หลกฐานอางอง

1. ชมชนตนแบบผลตเอทานอลดวยพลงงานแสงอาทตยโดยมวตถประสงคของโครงการเพอพฒนาชมชนใหเปนชมชนตนแบบในการผลตเอทานอลจากรงสอาทตย มการดาเนนการเพอการเรยนรและเสรมสรางความเขมแขงของชมชนอยางตอเนอง ผานการดาเนนโครงการวจย ตงแตป 2548 - 2555 ดงน

1.1 โครงการบรณาการ การนารองลดตนทนการผลตเอทานอลโดยใชพลงงานแสงอาทตยโดยมแหลงทนจากสานกงานคณะกรรมการวจยแหงชาตระยะเวลาดาเนนการ 1 ตลาคม 2548 ถง 30 กนยายน 2549

1.2 โครงการ การจดการการผลตเอทานอลระดบชมชนดวยเทคนคการประเมนผลกระทบดานพลงงานและสงแวดลอมแบบครบวงจร โครงการยอยท 3 การพฒนาระบบการกลนเอทานอลโดยใชรงสอาทตยเพอลดพลงงานชวงตนกอนสงเขาโรงงานผลตเอทานอลในชมชนตวอยางโดยมแหล งทนจากสานกงานคณะกรรมการวจยแหงชาตระยะเวลาดาเนนการ 16 มนาคม 2550 ถง 16 สงหาคม 2551

1.3 โครงการ ชมชนตนแบบผลตเอทานอลดวยพลงงานแสงอาทตย โดยมแหลงทนจากสานกงานคณะกรรมการวจยแหงชาตระยะเวลาดาเนนการ 11 กนยายน 2552 ถง 10 กนยายน 2553

1.4 โครงการ ชมชนตนแบบผลตเอทานอลดวยพลงงานแสงอาทตยเพอการพฒนาทยงยน โดยมแหลงทนจากสานกงานคณะกรรมการวจยแหงชาตระยะเวลาดาเนนการ 6 พฤษภาคม 2554 ถง 5 พฤษภาคม 2555

P สมศ. 9.1.1.1-9.1.1.4

2. รายงาน เอกสารผลการปฏบตตามกจกรรม ของโครงการทดาเนนการในชวงทประเมน คอ โครงการในขอ 1.4

D สมศ. 9.1.1.5

3. ผลการประเมนจากผทรงคณวฒ ของโครงการทในขอ 1.3 C สมศ. 9.1.1.6

4. ไดดาเนนการตามผลการประเมนของผทรงคณวฒ และดาเนนการขอโครงการตอเนองตามความเหนของผทรงคณวฒซงรายละเอยดอยในวตถประสงคของเอกสารในขอท 1.4

A สมศ. 9.1.1.4

Page 115: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   102  

2. บรรลเปาหมายตามแผนไมตากวารอยละ 80

กจกรรมทดาเนนการ หลกฐานอางอง

โครงการวจยทดาเนนการในชวงทประเมน คอ โครงการในขอ 1.4 มการดาเนนงานทบรรลเปาหมายตามแผนรอยละ 100 โดย • มการทางานตามบรรลเปาหมายตามแผนดงแสดงในรายงาน

สมศ. 9.1.1.5

3. ชมชนหรอองคกรมผนาหรอสมาชกทมการเรยนรและดาเนนกจกรรมอยางตอเนอง

กจกรรมทดาเนนการ หลกฐานอางอง

เปนโครงการวจยทมการทางานวจยอยางตอเนอง โดยเรมโครงการตงแต ป 2548 ถงโครงการปจจบน (ซงจะสนสดในป 2555) รวมระยะเวลา 7 ป ในการดาเนนการวจยรวมกบชมชน ไดมการเรยนรและดาเนนกจกรรมรวมกนอยางตอเนอง ดงเหนไดจากรายงานความกาวหนา เอกสารผลการปฏบตตามกจกรรมหรอโครงการ ผลการดาเนนงานตามกจกรรมหรอโครงการ และผวจยไดจดอบรมสมาชกในชมชนอยางตอเนอง

สมศ. 9.1.1.1-9.1.1.4 สมศ.

9.1.1.5

4. ชมชนหรอองคกรสรางกลไกท มการพฒนาตนเองอยางตอเนองและยงยน โดยคงอตลกษณ

และวฒนธรรมของชมชนหรอองคกร

กจกรรมทดาเนนการ หลกฐานอางอง

โครงการชมชนตนแบบผลตเอทานอลดวยพลงงานแสงอาทตยมการถายทอดเทคโนโลยใหกบชมชน พฒนาบคลากรของชมชนใหสามารถดาเนนการโรงงานตนแบบการผลตเอทานอลชมชนไดดวยตนเอง พฒนาโรงงานตนแบบระบบการหมก ระบบกลนเอทานอลโดยใชพลงงานจากแสงอาทตยทตดตงอยในชมชนทเลอกใหเหมาะกบการถายทอดเทคโนโลย จดทาคมอโรงงานตนแบบการผลตเอทานอลดวยพลงงานแสงอาทตยสาหรบใชเปนตนแบบของชมชน ชมชนไดเรยนรและดาเนนกจกรรมอยางตอเนองและยงยน และพฒนาตามอตลกษณและวฒนธรรมของชมชนหรอองคกร

สมศ. 9.1.1.5 สมศ.

9.1.4.1

Page 116: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   103  

5. มผลกระทบทเกดประโยชนสรางคณคาตอสงคม หรอชมชน/องคกรมความเขมแขง

กจกรรมทดาเนนการ หลกฐานอางอง

จากกจกรรมทดาเนนการในขอท 4 สรปไดวา โครงการชมชนตนแบบผลตเอทานอลดวยพลงงานแสงอาทตย สามารถพฒนาชมชนใหเปนชมชนตนแบบในการผลตเอทานอลจากรงสอาทตย นาเสนอแนวทางการพฒนาผลตภณฑและตนทนการผลตทไดจากเอทานอลเพอเปนทางเลอกในการเพมมลคาของผลตภณฑในชมชน ผลการดาเนนงานตามกจกรรมสามารถสรปผลกระทบทเกดคณคาตอสงคมหรอชมชนไดดงน 1. สามารถประยกตใชความรอนจากรงสแสงอาทตย เพอเปนการลดการใชพลงงานเชอเพลง

ฟอสซลซงชวยลดการทาลายสงแวดลอมของประเทศไทยอกทางหนง 2. เปนการสงเสรมและสนบสนนใหมการใชเชอเพลงทสามารถผลตไดในประเทศไทย ไดแก

เอทานอล อนเปนการชวยพฒนาการผลตสนคาดานเกษตรกรรมของประเทศใหมากขนและเพมคณคาของผลตภณฑการเกษตรของเกษตรกร

3. ไดโรงงานตนแบบเพอศกษาและถายทอดเทคโนโลย รวมทงขอมลปญหาและผลกระทบการกลนเอทานอลโดยใชพลงงานจากแสงอาทตยสาหรบชมชนตวอยาง และพฒนาบคคลากรในชมชนใหมความรและความสามารถในการดาเนนการโรงงานตนแบบ

4. ชมชนตวอยางทเปนชมชนตนแบบโดยมการสงเสรมความเขมแขงใหอยไดอยางยงยน และเพอเปนแนวทางในการพฒนาชมชนอนๆ สาหรบประเทศไทย

5. สงเสรมความเขมแขงตลอดจนการเพมรายไดจากทางเลอกในการเลอกขายผลตภณฑของชมชนตวอยาง และเปนโรงงานตนแบบ ชวยพฒนาอาชพเพมรายไดของชมชนและเกษตรกร

6. ผลตภณฑทพฒนาโดยชมชน และการนาเอทานอลเขมขนไปใชในอตสาหกรรม 7. มประโยชนมากตอชมชน โดยเฉพาะรปแบบการบรหารจดการชมชนใหมความเขมแขงท

สามารถนาไปขยายผลตอ 8. หนวยงานทสามารถนาไปใชประโยชนได เชน ชมชน องคการบรหารสวนตาบล (อบต.)

องคการบรหารสวนจงหวด (อบจ.) แหลงทองเทยวในพนท อตสาหกรรม นกวจยและพฒนา กระทรวงเกษตรและสหกรณ ภาคเอกชนผผลตอตสาหกรรมเจลลางมอ เชอเพลงแขง เปนตน

สมศ. 9.1.5.1

การประเมนตนเอง (SAR) ผลการดาเนนงาน จานวนขอ: 5 ขอ คะแนนการประเมนครงน: 5 คะแนน

Page 117: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   104  

รายการหลกฐานอางอง สมศ. 9.1.1.1 โครงการบรณาการ การนารองลดตนทนการผลตเอทานอลโดยใชพลงงานแสงอาทตย สมศ. 9.1.1.2 โครงการ การจดการการผลตเอทานอลระดบชมชนดวยเทคนคการประเมนผลกระทบดาน

พลงงานและสงแวดลอมแบบครบวงจร โครงการยอยท 3 การพฒนาระบบการกลนเอทานอล โดยใชรงสอาทตยเพอลดพลงงานชวงตนกอนสงเขาโรงงานผลตเอทานอลในชมชนตวอยาง

สมศ. 9.1.1.3 โครงการชมชนตนแบบผลตเอทานอลดวยพลงงานแสงอาทตย สมศ. 9.1.1.4 โครงการ ชมชนตนแบบผลตเอทานอลดวยพลงงานแสงอาทตยเพอการพฒนาทยงยน สมศ. 9.1.1.5 รายงานความกาวหนา โครงการ สมศ. 9.1.1.4 สมศ. 9.1.1.6 ผลการประเมนจากผทรงคณวฒ สมศ. 9.1.4.1 ขอมลทแสดงถงชมชนหรอองคกรสรางกลไกทมการพฒนาตนเองอยางตอเนองและยงยน

โดยคงอตลกษณและวฒนธรรมของชมชนหรอองคกร สมศ. 9.1.5.1 ขอมลทแสดงถงผลกระทบทเกดประโยชนสรางคณคาตอสงคม หรอชมชน/องคกรมความ

เขมแขง  

Page 118: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   109  

องคประกอบท 6 การทานบารงศลปะและวฒนธรรม ตวบงชท 6.1 ระบบและกลไกการทานบารงศลปะและวฒนธรรม ชนดของตวบงช กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน :

1. มระบบและกลไกการทานบารงศลปะและวฒนธรรมและดาเนนการตามระบบทกาหนด 2. มการบรณาการงานดานทานบารงศลปะและวฒนธรรมกบการจดการเรยนการสอนและกจกรรม

นกศกษา 3. มการเผยแพรกจกรรมหรอการบรการดานทานบารงศลปะและวฒนธรรมตอสาธารณชน 4. มการประเมนผลความสาเรจของการบรณาการงานดานทานบารงศลปะและวฒนธรรมกบการ

จดการเรยนการสอนและกจกรรมนกศกษา 5. มการนาผลการประเมนไปปรบปรงการบรณาการงานดานทานบารงศลปะและวฒนธรรมกบการ

จดการเรยนการสอนและกจกรรมนกศกษา 6. มการกาหนดหรอสรางมาตรฐานคณภาพดานศลปะและวฒนธรรมและมผลงานเปนทยอมรบใน

ระดบชาต เกณฑการประเมน :

ผลการดาเนนงาน:

ขอท ผลการดาเนนงาน รายการหลกฐานอางอง1 มการกาหนดนโยบาย แผนพฒนาเชงกลยทธดานทานบารง

ศลปะวฒนธรรมอยางชดเจนไวเปน พนธกจหลกของคณะพลงงานฯ ตามแผนพฒนามหาวทยาลย ฉบบท 10 (พ.ศ.2550-2554) (เอกสารหมายเลข 6.1.1.1) และบทสรปผบรหารเพอทบทวนแผนการปฏบตงานแผน 4 ป และแผน 2 ป (เอกสารหมายเลข 6.1.1.2) ตลอดจนมการจดทาแผนงบประมาณคาใชจายรวมกบแผนการดาเนนงานทานบารงศลปะและวฒนธรรมประจาป 2553 (เอกสารหมายเลข 6.1.1.3)

6.1.1.1 แผนพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร ฉบบท 10 (ป 2551 - 2554)

6.1.1.2 บทสรปผบรหารคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด แผนปฏบตราชการ 4 ป และ 2 ป

6.1.1.3 แผนการดาเนนงานทานบารง ศลปะและวฒนธรรมประจาปการศกษา 2554

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 มการดาเนนการ

1 ขอ มการดาเนนการ

2 ขอ มการดาเนนการ

3 ขอ มการดาเนนการ

4 ขอ มการดาเนนการ

5หรอ 6 ขอ

Page 119: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   110  

2 ในปทผานมา คณะฯ ไดบรณาการงานดานการทานบารงศลปวฒนธรรมเขากบการเรยนการสอนผานกจกรรมศกษาดงานนอกสถานทซงเปนสวนหนงของการเรยนในรายวชา เชน มการเยยมชมโรงหลอพระเสรการชางพทธนมต เพอศกษาความรดานโลหะวทยาและประโยชนการใชงานของโลหะทองแดงผสม จากกระบวนการผลตพระพทธรปทองเหลอง ในรายวชา MTT 642 วชาโลหะวทยาของโลหะผสมนอกกลมเหลก (Metallurgy of Nonferrous Alloys) (เอกสารหมายเลข 6 .1.2.1) การนานกศกษาเขาดงานทศนยตนแบบผลตภณฑและวตถดบอตสาหกรรมเซรามค จ.ราชบร, โรงงานฤทธศลป และ บรษทรตนโกสนทรราชบร เซรามค 4 จากด ในการเรยนการสอนรายวชา EEV 635 การลดของเสยและเทคโนโลยสะอาดWaste Minimization and Clean Technology เพอศกษากระบวนการผลตเซรามค การใชพลงงานในกระบวนการผลตและตวอยางเทคโนโลยทใชในการผลตเซรามค จากการผลดโองลายมงกรซงเปนเครองปนดนเผาอนเปนศลปะและภมปญญาทองถนของจงหวดราชบ ร ( เอกสารหมายเลข 6 .1 .2.2) และมโครงการวทยานพนธของนกศกษาระดบบณฑตศกษาทนาเอาความรดานการอบแหงมาใชศกษารวมกบความรดานสมนไพร ซงเปนภมปญญาดงเดมของไทย โดยศกษาดานการนาสมนไพรไทยมาใชในการพฒนาผลตภณฑอาหารเพอสขภาพ (เอกสารหมายเลข 6.1.2.3) นอกจากนคณะสงเสรมการนาศลปะมาเปนสวนหนงของการเรยนการสอนผานการบรณาการรวมกบงานวจย ไดแกโครงการวจย การพฒนามดแกะลายสาหรบเครองประดบทอง, การผสมผสานศลปะไทยรวมกบการออกบบงานหลอ ในโครงการการศกษาอทธพลของตวแปรในกระบวนการหลอแบบหมนเหวยงตอการเกดขอบกพรองในงานหลอเครองประดบแฟชนโลหะสงกะสผสม (เอกสารหมายเลข 6.1.2.3) ดานการบรณาการงานดานทานบารงศลปวฒนธรรมเขากจกรรมนกศกษา คณะฯ ได จดกจกรรมท เกยวกบวฒนธรรม ประเพณทดงามแตเดมของไทยมาอนรกษ ฟนฟ สบสาน และสงเสรมใหเกดความรก ความเคารพ และความสามคคเปนนาหนงใจเดยวกนในหมคณะ เชน กจกรรมงานวนไหวคร, กจกรรมทาบญตกบาตร-ถวายภตตาหารพระปใหม, กจกรรมประเพณสงกรานต เปนตน (เอกสารหมายเลข 6.1.4.1 และ 6.1.2.4) ซงไดสรปผลการจดกจกรรมประจาป 2554 (เอกสารหมายเลข 6.1.2.5)

6.1.2.1 เอกสารการเขาเยยมชมโรงหลอพระเสรการชางพทธนมต และโครงการพฒนามดแกะลายสาหรบงานเครองประดบทอง 6.1.2.2 เอกสารการเขาเยยมชมศนยตนแบบผลตภณฑและวตถดบอตสาหกรรมเซรามค จ.ราชบร, โรงงานฤทธศลป และ บรษทรตนโกสนทรราชบร เซรามค 4 จากด 6.1.2.3 แบบเสนอโครงการวทยานพนธระดบบณฑตศกษา ของนายอาคม ปะหลามานต นกศกษาสาขาวชาเทคโนโลยพลงงาน, โครงการการพฒนามดแกะลายสาหรบเครองประดบทองและโครงการการศกษาอทธพลของตวแปรในกระบวนการหลอแบบหมนเหวยงตอการเกดขอบกพรองในงานหลอเครองประดบแฟชนโลหะสงกะสผสม 6.1.2.4 เอกสารการจดกจกรรมทานบารงศลปวฒนธรรมอน ๆ และขาว who’s news เรองการจดกจกรรมดานศลปวฒนธรรมทคณะจดขนในปกอน ๆ 6.1.2.5 สรปผลกจกรรมประจาป 2554 6.1.4.1 เลมรายงานสรปการจดกจกรรมดานทานบารงศลปวฒนธรรม

Page 120: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   111  

3 มการเผยแพรกจกรรมดานทานบารงศลปวฒนธรรมตอ

สาธารณชน เชน การตดประกาศภายในคณะฯ ใหทราบโดยทวกน, การเผยแพรกจกรรมผานทางขาวสารเวบไซต และ face book ของ คณะพลงงานฯ, ผานทาง e-mail ใหบคลากรภายในคณะฯ (เอกสารหมายเลข 6.1.3.1)

6.1.3.1 ขาวเผยแพรกจกรรมตอสาธารณชนทาง face book และ website ของ คณะพลงงานฯ

4 สบเนองจากการตรวจประเมนรอบปประเมน 2553 คณะฯ ไดปรบปรงวธการรวบรวมและจดเกบขอมลผลประเมนหลงการจดกจกรรมดานทานบารงศลปวฒนธรรมใหมความชดเจนยงขน ตามคาแนะนาของคณะกรรมการตรวจประเมน โดยรวบรวมและสรปขอมลใหอยในรปเลมรายงาน (เอกสารหมายเลข 6.1.4.1) มการปรบปรงแบบสอบถามใหสามารถครอบคลมถงทศนคตของผประเมนในด านการ เห นคณค าและความส าคญของการท านบ า ร งศลปวฒนธรรม เพอประเมนผลความสาเรจของกจกรรมในเชงคณภาพ และในสวนกจกรรมทสโมสรนกศกษาจดรวมกบคณะฯ สโมสรนกศกษาตองจดทารายงานประเมนผลการปฏบตโครงการกจกรรมนกศกษา (เอกสารหมายเลข 6.1.4.2) สงใหกบคณะทกครงหลงเสรจสนกจกรรม ดานการประเมนผล คณะฯ ประเมนผลความสาเรจของการบรณาการงานดานทานบารงศลปะและวฒนธรรมกบกจกรรมนกศกษา จากทศนคตดานการเหนคณคาและความสาคญ ในการทานบารงศลปวฒนธรรมของนกศกษา อาจารย และเจาหนาททเขารวมโครงการ ผานแบบสอบถามทแจกใหโดยใชคะแนนเฉลยทไดเปนตวชวดความสาเรจ ซงคะแนนทไดอยในระดบดถงดมาก เชนกจกรรมทาบญเลยงพระและตอนรบปใหม ไดคะแนนเฉลยท 4.20 คะแนน กจกรรมสบสานวฒนธรรมไทย ประเพณวนสงกรานต ไดคะแนน 4.55 คะแนน จากคะแนนเตม 5 คะแนน (เอกสารหมายเลข 6.1.4.1)

6.1.4.1 เลมรายงานสรปการจดกจกรรมดานทานบารงศลปวฒนธรรม 6.1.4.2 รายงานประเมนผลการปฏบตโครงการกจกรรมนกศกษา (ทเกยวกบทานบารงศลปวฒนธรรม) และภาพการประชมสโมสรนกศกษา เพอตดตามผลหลงการจดกจกรรม

5 ไมมการดาเนนการ

6 ไมมการดาเนนการ

Page 121: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   112  

การประเมนตนเอง (SAR) คะแนนการประเมนครงน : 4 คะแนน ผลการดาเนนงาน : จานวน 4 ขอ

ประเดนการพจารณา

1. มการดาเนนงานตามวงจรคณภาพ (PDCA) 2. บรรลเปาหมายตามแผนไมตากวารอยละ 80 3. มการดาเนนงานสมาเสมออยางตอเนอง 4. เกดประโยชนและสรางคณคาตอชมชน 5. ไดรบการยกยองระดบชาตหรอนานาชาต

เกณฑการประเมน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

ปฏบตได 1 ขอ ปฏบตได 2 ขอ  ปฏบตได 3 ขอ  ปฏบตได 4 ขอ  ปฏบตได 5 ขอ 

ผลการดาเนนงาน:

ขอท ผลการดาเนนงาน รายการหลกฐานอางอง1 1. มการดาเนนงานตามวงจรคณภาพ (PDCA)

คณะมการดาเนนงานดานการสงเสรมและสนบสนนดานศลปะและวฒนธรรม ตามวงจรคณภาพ PDCA ครบถวนทง 4 ดานดงน

1.1 ดานการวางแผน (Plan) คณะไดกาหนดนโยบายใหมโครงการสงเสรมจดกจกรรมทานบารงศลปวฒนธรรมอยางตอเนองเปนประจาทกป ตามแผนพฒนามหาวทยาลย ฉบบท 10 (พ.ศ. 2550-2554) ดานการทานบารงศลปะและวฒนธรรม (เอกสารอางอง 6.1.1.1) และจดทาแผนกจกรรมประจาปใหสอดคลองกบแผนพฒนามหาวทยาลย พรอมกบสนบสนนงบประมาณคาใชจายเพอใหสอดคลองกนแตละกจกรรม ในปงบประมาณ 2554 กาหนดคาใชจาย

6.1.1.1 แผนพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร ฉบบท 10 (ป 2551 - 2554)

6.1.1.3 แผนการดาเนนงานทานบารง ศลปะและวฒนธรรมประจาปการศกษา 2554  

6.1.2.4 เอกสารการจดกจกรรมทานบารงศลปวฒนธรรมอน ๆ และขาว who’s news เรองการจดกจกรรมดานศลปวฒนธรรมทคณะ

ตวบงช สมศ.ท 10 การสงเสรมและสนบสนนดานศลปะและวฒนธรรม

Page 122: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   113  

ในแผนงานเปนจานวนเงน 70,000.- บาท (เอกสารอางอง 6.1.1.3)

1.2 ดานการดาเนนการ (Do) ในปการศกษา 2553 คณะฯ จดกจกรรมไดสาเรจลลวงตามแผนงานทวางไว เชน พธไหวครประจาป, ทาบญเลยงพระปใหม, งานวนสงกรานต, งานแสดงกตเวทตาจตกบทานอวโสผเกษยณอาย ฯลฯ (เอกสารอางอง 6.1.2.4 และ 6.1.4.1)

1.3 ดานการตรวจสอบผลการดาเนนงาน (Check) คณะฯ มการประชมสโมสรบณฑตศกษา ซงม ประธานสโมสรบณฑตศกษาและอาจารยทปรกษาเขาประชมรวมกน เพอตดตามผลกอนและหลงการทากจกรรม โดยสรปผลการทากจกรรมผานรายงานประเมนผลการปฏบตโครงการกจกรรมนกศกษา (เอกสารอางอง 6.1.4.2) และการจดทารปเลมรายงาน (เอกสารอางอง 6.1.4.1) เพอนาขอมลทไดไปพฒนาการจดกจกรรมครงตอ ๆ ไป

1.4 ดานการปรบปรงแกไข (Action) มการทบทวนปญหา และอปสรรคของการจดกจกรรม ผานการนาเสนอในการประชมสโมสรบณฑตศกษา มการรวบรวมขอมลและสรปผลเพอใชปรบปรงการจดกจกรรมตอไป (เอกสารอางอง 6.1.4.1 เลมรายงานสรปผลการจดกจกรรม และเอกสารอางอง 6.1.4.2)

จดขนในปกอน ๆ  

6.1.4.1 เลมรายงานสรปการจดกจกรรมดานทานบารงศลปวฒนธรรม

6.1.4.2 รายงานประเมนผลการปฏบตโครงการกจกรรมนกศกษา (ทเกยวกบทานบารงศลปวฒนธรรม) และภาพการประชมสโมสรนกศกษา เพอตดตามผลหลงการจดกจกรรม

2 2. บรรลเปาหมายตามแผนไมตากวารอยละ 80 ปการศกษา 2554 คณะฯ ไดกาหนดแผนการจดกจกรรมทานบารงศลปวฒนธรรม จานวน 3 กจกรรม (เอกสารอางอง 6.1.1.3) และสามารถจดกจกรรมไดจานวนมากกวาแผนทกาหนดไว โดยมรายละเอยดของกจกรรมตาง ๆ ดงน 2.1 กจกรรมพธไหวครประจาปการศกษา (เอกสารอางอง 6.1.4.1) 2.2 กจกรรมนทรรศการวนแมแหงชาต (เอกสารอางอง 6.1.2.4) 2.3 กจกรรมถวายพมสกการะพระบดาแหงวทยาศาสตรไทย (เอกสารอางอง 6.1.2.4) 2.4 กจกรรมแสดงกตเวทตาจตแดผเกษยณอาย (เอกสารอางอง 6.1.2.4)

6.1.1.3 แผนการดาเนนงานทานบารง ศลปะและวฒนธรรมประจาปการศกษา 2554  

6.1.2.4 เอกสารการจดกจกรรมทานบารงศลปวฒนธรรมอน ๆ และขาว who’s news เรองการจดกจกรรมดานศลปวฒนธรรมทคณะจดขนในปกอน ๆ  

6.1.4.1 เลมรายงานสรปการจดกจกรรมดานทานบารงศลปวฒนธรรม

Page 123: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   114  

2.5 กจกรรมวางพานพมวนคลายวนสวรรคตพระบาทสมเดจพระจอมเกลาเจาอยหว (เอกสารอางอง 6.1.2.4) 2.6 กจกรรมทาบญเลยงพระปใหม (เอกสารอางอง 6.1.4.1) 2.7 กจกรรมสบสานวฒนธรรมประเพณไทย วนสงกรานต (เอกสารอางอง 6.1.4.1) 2.8 โครงการดานอนรกษพลงงาน ทคณะพลงงานจดรวมกบศนยการจดการดานพลงงาน สงแวดลอม ความปลอดภยและชวอนามย (EESH) ภายใตการดาเนนการจดทาโครงสรางระบบการจดการพลงงานภายในมหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร (เอกสารอางอง สมศ. 10-2.1) โดยคณะไดเขาเปนสวนหนงของคณะทางาน (เอกสารอางอง สมศ. 10-2.2) และรวมผลกดนการอนรกษพลงงานใหเปนวฒนธรรมองคกรทดของบคลากรภายใน มจธ. และสรางประโยชนแกสงคมตอไปในอนาคต

10-2.1 ผลการดาเนนงานฝายการจดการดานพลงงาน ศนย EESH ปงบประมาณ 2554 10-2.2 คาสงแตงตงคณะทางานดานการจดการพลงงาน มจธ . , คาสงแตงตคณะกรรมการนโยบายและแผนการอนรกษพลงงาน มจธ.,คาสงแตงตงคณะผตรวจประเมนการจดการพลงงานภายใน มจธ.

3 3. มการดาเนนงานอยางตอเนอง

คณะฯ มการจดกจกรรมดานดานศลปะและวฒนธรรมอยางตอเนอง และมหลายกจกรรมทมการจดเปนประจาทกป เชน พธไหวครประจาป, บญปใหม, งานวนสงกรานต, งานแสดงกตเวทตาจตกบทานอาวโสผเกษยณอาย (เอกสารอางอง 6.1.2.4, 6.1.4.1)

6.1.2.4 เอกสารการจดกจกรรมทานบารงศลปวฒนธรรมอน ๆ และขาว who’s news เรองการจดกจกรรมดานศลปวฒนธรรมทคณะจดขนในปกอน ๆ  

6.1.4.1 เลมรายงานสรปการจดกจกรรมดานทานบารงศลปวฒนธรรม

4 4. เกดประโยชนและสรางคณคาตอชมชน

นอกจากคณะพลงงานฯ ไดใหความสาคญดานการสงเสรมศลปวฒนธรรมผานกจกรรมตาง ๆ ตามทกลาวมาแลว คณะฯ ยงตระหนกถงความสาคญในการสรางวฒนธรรมการอนรกษพลงงานใหแกชมชนและสงคม ดวยการสรางจตสานกในการประหยดพลงงานแกบคลากรภายในคณะและบคคลทวไป ซงเกดผลดแกผนาไปปฏบต ตอสงคมและสงแวดลอมในระยะยาว

คณะฯ ไดสรางวฒนธรรมการประหยดพลงงานภายในองคกร ดวยการรณรงคใหบคลากรของคณะ ฯ ลดการใชพลงงานท

10-4.1 การประชาสมพนธเชญชวนใหบคลากรในคณะลดการใชพลงงานทไมจาเปน 10-4.2 การประชาสมพนธดานการอนรกษพลงงานผานทาง website และปายบรเวณรอบอาคารคณะฯ 10-4.3 เอกสารโครงการจดสรางหองปรดา วบลยสวสด 10-4.4 การจดกจกรรมเขาเยยม

Page 124: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   115  

ไมเกดประโยชน เชนเชญชวนใหปดเครองปรบอากาศ และงดการใชไฟฟาตอนพกเทยง (เอกสารอางอง 10-4.1) มการประชาสมพนธดานการอนรกษพลงงานผานทาง website และปายบรเวณรอบอาคารคณะฯ (เอกสารอางอง 10-4.2) มการจดสรางหองปรดา วบลยสวสด เพอเปนหองเรยนตนแบบและเปนหองตวอยางในการเรยนรดานการประหยดพลงงาน (เอกสารอางอง 10-4.3) รวมไปถงการบรณาการกบการเรยนการสอนของนกศกษาผานการเยยมชมการปฏบตงานจรงของหนวยงานภายนอก เชน การนานกศกษาเขาเยยมชมอปกรณผลตนารอนจากพลงงานแสงอาทตย ณ การไฟฟาฝายผลตแหงประเทศไทยในรายวชา MTT 676: Materials for Specific Applications (เอกสารอางอง 10-4.4) การจดโครงการทศนศกษาบรษท เอนเนอรย คอมเพลกซ จากด เพอใหความรแกนกศกษาในดานแนวคดในการจดการพลงงาน การวางแผนโครงการเพอใหการจดการพลงงานมประสทธภาพสงสด ในรายวชา EMM 612 Project Management (เอกสารอางอง 10-4.5)

คณะฯ นาเอาวฒนธรรมการอนรกษพลงงานออกเผยแพรสสงคม และชมชนผานโครงการตาง ๆ เพอประชาสมพนธใหแกบคคลทวไปเกดความสนใจในการประหยดพลงงาน เชนโครงการ BEAT 2010 หรอBuilding Energy Award of Thailand (http://www.beat2010.net/) เปนโครงการทตองการใหประชาชนทวไปตนตวในการอนรกษพลงงานจากตวอยางจรงของอาคารทเปนทรจก และสรางบคลากรดานการอนรกษพลงงานระดบประเทศในระยะยาว ดวยการนาอาคารชนนามาแขงขนกนอนรกษพลงงานจรง ระยะเวลา 1 ปผานสอออนไลน และทาการมอบรางวลแกอาคารทมการดาเนนการไดอยางดเยยม (เอกสารอางอง 10-4.6)

ชมหนวยงานการไฟฟาฝายผลตแหงประเทศไทย 10-4.5 การจดโครงการทศนศกษาบรษท เอนเนอรย คอมเพลกซ จากด 10-4.6 เอกสารโครงการ BEAT

5 5. ไดรบการยกยองระดบชาตหรอนานาชาต

คณะฯ ไดสรางความเชอมนแกบคลากรและบคคลทวไปในการเปนตนแบบดานอนรกษพลงงาน จากการไดรบรางวลในการประกวดระดบประเทศ ซงในปทผานมาคณะรวมกบมหาวทยาลย

10-5.1 รางวลทไดรบจากการประกวด Thailand Energy Awards 2011

Page 125: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   116  

ไดรบรางวลดเดนดานผสงเสรมการอนรกษพลงงานและพลงงานประเภทสถาบนการศกษา จากการประกวด Thailand Energy Awards 2011 ทกรมพฒนาพลงงานทดแทนและอนรกษพลงงาน กระทรวงพลงงานเปนผจดขน (เอกสารอางอง 10-5.1)

การประเมนตนเอง (SAR) คะแนนการประเมนครงน : 5 คะแนน ผลการดาเนนงาน : จานวน 5 ขอ

ประเดนการพจารณา 1. การมสวนรวมของบคลากรในสถาบนทกอใหเกดวฒนธรรมทด 2. อาคารสถานท สะอาดถกสขลกษณะ และตกแตงอยางมความสนทรย 3. ปรบแตงและรกษาภมทศนใหสวยงาม สอดคลองกบธรรมชาต และเปนมตรกบสงแวดลอม 4. มพนททางวฒนธรรมทเออและสงเสรมตอการจดกจกรรม และมการจดกจกรรมอยางสมาเสมอ 5. ระดบความพงพอใจของบคลากรและนกศกษาไมตากวา 3.51 จากคะแนนเตม 5

เกณฑการประเมน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

ปฏบตได 1 ขอ ปฏบตได 2 ขอ  ปฏบตได 3 ขอ  ปฏบตได 4 ขอ  ปฏบตได 5 ขอ 

ขอท ผลการดาเนนงาน รายการหลกฐานอางอง1 คณะฯ ไดนาวฒนธรรมและประเพณทดงามของชาตมา

สงเสรมใหบคคลในคณะฯ มสวนรวมในการทากจกรรมรวมกนเพอกอใหเกดวฒนธรรมและประเพณทดงามสบไป เชน กจกรรมไหวคร

6.1.4.1 เลมรายงานสรปการจดกจกรรมดานทานบารงศลปวฒนธรรม

ตวบงช สมศ.ท 11 การพฒนาสนทรยภาพในมตทางศลปะและวฒนธรรม

Page 126: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   117  

สงเสรมเพอใหมความผกพน ความเคารพรกระหวางคร อาจารยและลกศษย, กจกรรมตกบาตรปใหม เพอสบทอดและจรรโลงพระพทธศาสนา ซงเปนการสรางกศลใหตนเอง และความเสยสละในทรพยอนพงจะตองใชในการจบจายเพอการซอสงของตกบาตร, งานประเพณสงกรานต เพอใหเกดการสบทอดวถชวตมนษยทงดงาม และการขอพรจากผใหญกเปนสรมงคลกบชวต (เอกสารอางอง 6.1.4.1)

2 เพอใหบรเวณอาคารคณะฯ มความสะอาดและถกสขลกษณะอยเสมอ คณะฯ ไดดาเนนการจางเหมาทาความสะอาดภายในอาคาร และทาการตดตามการปฏบตงานของผรบจางเพอใหการดแลรกษาความสะอาดมมาตรฐานตามทคณะฯ กาหนดโดยมการประชมรวมกบผรบจางทกเดอน (เอกสารอางอง 11-2.1) มการจดวางถงขยะภายในอาคารอยางทวถง พรอมทงขอความรวมมอใหบคลากรในคณะท าการแยกขยะก อนท ง ซ ง ได ร บความร วมมอเป นอย างด (เอกสารอางอง 11-2.2) นอกจากนเพอสรางบรรยากาศรมรนเปนธรรมชาต และเกดความสนทรยในการปฏบตงาน คณะฯ ไดจดใหมประดบตนไมภายในอาคารในพนทตาง ๆ เชน บรเวณทางเดน, หนาหองประชม, รมระเบยง พรอมทงจดใหมเจาหนาทดแลอยางสมาเสมอ (เอกสารอางอง 11-2.3)

11-2.1 เอกสารการจางเหมาทาความสะอาดภายในอาคาร 11-2.2 การประชาสมพนธการแยกขยะ 11-2.3 ภาพการประดบตนไมบรเวณสถานทตาง ๆ ภายในอาคาร

3 เพอใหบคลากรมความใกลชดกบธรรมชาต สงเสรมใหเกดการพฒนาสนทรยภาพ สงผใหกบบคคลในคณะฯ มความสขในการปฏบตงาน คณะฯ จงมโครงการปรบปรงพนทรอบอาคารคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ใหสวยงามตามธรรมชาต และเปนมตรกบสงแวดลอม โดยเรมการปรบปรงวนท 4 มนาคม 2554 และโครงการไดสาเรจลลวงแลวในวนท 2 มถนายน 2554 สงผลใหบคลากรในคณะ และนกศกษาเกดความพงพอใจในระดบด(เอกสารอางอง11-3.1)

11-3.1 เอกสารโครงการปรบปรงพนทรอบอาคารคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด และแบบสารวจความพงพอใจของนกศกษาและบคลากร

4 คณะฯ ไดจดพนททเออตอการจดและกจกรรมทางวฒนธรรม พรอมกบสนบสนนวสดอปกรณเครองเสยงสาหรบใชงาน เชน หองปรดา หองบรพาจารย ลานอเนกประสงค ชน 1 (เอกสารอางอง 11-

6.1.2.4 เอกสารการจดกจกรรมทานบารงศลปวฒนธรรมอน ๆ

Page 127: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   118  

4.1) และดาเนนการรจดกจกรรมดานศลปวฒนธรรมอยางตอเนองและสมาเสมอ (เอกสารอางอง 6.1.2.4 และ 6.1.4.1)

และขาว who’s news เรองการจดกจกรรมดานศลปวฒนธรรมทคณะจดขนในปกอน ๆ

6.1.4.1 เลมรายงานสรปการจดกจกรรมดานทานบารงศลปวฒนธรรม

11-4.1 ภาพสถานทสาหรบทากจกรรม

5 มการจดทาแบบสอบถามความพงพอใจของบคลากรและนกศกษาของคณะฯ โดยมผลการประเมนความพงพอใจอยท 3.94 คะแนน (เอกสารอางอง11-3.1)

11-3.1 เอกสารโครงการปรบปรงพนทรอบอาคารคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด และแบบสารวจความพงพอใจของนกศกษาและบคลากร

การประเมนตนเอง (SAR) คะแนนการประเมนครงน : 5 คะแนน ผลการดาเนนงาน : จานวน 5 ขอ จดแขง/แนวทางเสรม จดออน/แนวทางพฒนา จดแขง 1. คณะฯ มนโยบายสนบสนน แผนงานและกจกรรมดานการทานบารงศลปะและวฒนธรรมใหบคลากรของ

คณะและนกศกษาไดรวมกจกรรม 2. มเครอขายนกศกษาปจจบนทใหความรวมมอในการทากจกรรม แนวทางเสรม 1. มการสรางเครอขายกบชมชนรอบนอกใกลเคยงมหาวทยาลย 2. จดใหมกจกรรมนอกสถานทรวมกน จดออน 1. ประชาสมพนธภายในคณะฯ นอยไป 2. ขาดการวางแผนการปฏบตในเชงกจกรรมรวมกนกบองคประกอบอน ๆ นอยไป

Page 128: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   119  

3. ประชาคมในคณะฯ ยงใหความสนใจเขารวมกจกรรมดานนนอยไป แนวทางพฒนา 1. สงเสรมใหมการประชาสมพนธในทกรปแบบ เชน ผาน FB คณะฯ, ตดประกาศ, แจงผานทาง e-mail, แจงผานทาง WEB กลมวจย P-PROF, แจงผานทาง WEB กลมวจย EnConLab และแจงหนงสอ เชญชวนในการเขารวมกจกรรม 2. วางแผนการปฏบตงานในเชงกจกรรมรวมกนกบองคประกอบอน ๆ ทมกจกรรมคลาย ๆ กน เพอสงเสรม ใหมกจกรรมแบบบรณาการ 3. จดใหมกจกรรมแบบมสวนรวมระหวางกนทงนกศกษาและอาจารย เจาหนาทของคณะ 4. อาศยเครอขายภายใน มจธ. เพอเปนการตอยอดงานดานรวมกบการทานบารงศลปวฒนธรรมของชมชน

Page 129: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   119  

องคประกอบท 7 การบรหารและการจดการ ตวบงชท 7.1 ภาวะของผนาของคณะกรรมการประจาคณะและผบรหารทกระดบ ของคณะหรอเทยบเทา ชนดของตวบงช กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน :

1. คณะกรรมการประจาคณะปฏบตหนาทตามทกฎหมายกาหนดครบถวนและมการประเมนตนเองตามหลกเกณฑทกาหนดลวงหนา(ผลลพธจะปรากฏในตวบงช สมศ.ท 12)

2. ผบรหารมวสยทศน กาหนดทศทางการดาเนนงาน และสามารถถายทอดไปยงบคลากรทกระดบ มความสามารถในการวางแผนกลยทธ มการนาขอมลสารสนเทศเปนฐานในการปฏบตงานและพฒนาคณะ

3. ผบรหารมการกากบ ตดตามและประเมนผลการดาเนนงานตามทมอบหมายรวมทงสามารถสอสารแผนและผลการดาเนนงานของคณะไปยงบคลากรในคณะ

4. ผบรหารสนบสนนใหบคลากรในคณะมสวนรวมในการบรหารจดการ ใหอานาจในการตดสนใจแกบคลากรตามความเหมาะสม

5. ผบรหารถายทอดความรและสงเสรมพฒนาผรวมงาน เพอใหสามารถทางานบรรลวตถประสงคของคณะเตมตามศกยภาพ

6. ผบรหารบรหารงานดวยหลกธรรมาภบาล โดยคานงถงประโยชนของคณะและผมสวนไดสวนเสย 7. มกลไกการประเมนผลการบรหารงานของผบรหารคณะ และผบรหารคณะนาผลการประเมนไป

ปรบปรงการบรหารงานอยางเปนรปธรรม (ผลลพธจะปรากฏในตวบงช สมศ.ท 13)

หมายเหต : หากจะประเมนผานเกณฑการประเมนมาตรฐานขอท 6 นน ตองแสดงขอมลการบรหารงานตามหลกธรรมาภบาลครบถวนทง 10 ประการ ตามนยามศพททระบไว ซงสอดคลองเปนไปตามเกณฑของ สมศ.

เกณฑการประเมน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 มการดาเนนการ

1 ขอ มการดาเนนการ

2 หรอ 3 ขอ มการดาเนนการ

4 หรอ 5 ขอ มการดาเนนการ

6 ขอ มการดาเนนการ

7 ขอ

Page 130: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   120  

ผลการดาเนนงาน: คณะพลงงานสงแวดลอมและวสดมการดาเนนงาน 7 ขอ ตามเกณฑ สกอ. ดงน

ขอท ผลการดาเนนงาน รายการหลกฐานอางอง1 คณะกรรมการประจาคณะมการปฏบตตามกฎหมาย

ครบถวนและมการประเมนตนเองตามแบบทใหประเมนลวงหนา คณะกรรมการประจาคณะพลงงานสงแวดลอมและวสดไดมการปฏบตตามกฎหมายครบถวน ตามขอบงคบมหาวทยาล ย เทคโนโลยพระจอมเกล าธนบ ร ว าด วย คณะกรรมการประจาคณะ พ.ศ.2543 ขอยอยท 10 (เอกสารหมายเลข 7.1.1.1) ตามพระราชบญญต มาตรา 33 ซง ดงตวอยางตอไปน - ไดมการจดวางนโยบายและแผนงานของคณะ (เอกสารหมายเลข 7.1.1.2) ใหสอดคลองกบมหาวทยาลย (เอกสารหมายเลข 7.1.1.3) เชน คณะไดมการระดมสมองประจาปเพอสรางความเขมแขงทางดานวชาการและการบรหารของคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ซงไดมการเชญกรรมการประจาคณะ และบคลากรของคณะเขารวมประชมดวย และการกาหนดนโยบาย เปาหมาย และกลยทธของคณะฯ (เอกสารหมายเลข 7.1.1.4) การกาหนดแนวทางการบรหารงบประมาณแบบ PBBS (เอกสารหมายเลข 7.1.1.5) - ไดวางระเบยบและออกขอบงคบ เชน การปรบขอกาหนดแนวปฏบตสาหรบการขนเงนเดอนบคลากรทสงผลการปฏบตงานลาชา(เอกสารหมายเลข 7.1.1.6) เกณฑวธการประเมนคะแนนผลการปฏบตงานจากจานวนคะแนนทไดรบคดเทยบเปนเปอรเซนตสาหรบขาราชการ/พนกงานของกลมวชาการ (เอกสารหมายเลข 7.1.1.7) - ไดวางหลกสตรและรายละเอยดเกยวกบหลกสตรสาหรบคณะฯ เพอเสนอตอสภามหาวทยาลย เชน พจารณาการปรบปรงหลกสตรปรญญาโท สายวชาเทคโนโลยการจดการพลงงาน และการจดอาจารยประจาหลกสตร(เอกสารหมายเลข 7.1.1.8) - ไดวางระเบยบและขอบงคบเกยวกบการศกษาของคณะฯ เชน การปรบปรงกาหนดเกณฑมาตรฐานและแนว

7.1.1.1 ขอบงคบมหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบรวาดวย คณะกรรมการประจาคณะ พ.ศ. 2543 ขอยอยท 10 7.1.1.2 วสยทศนและแผนกลยทธของคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด 7.1.1.3 แผนพฒนาเชงกลยทธฉบบท 10 (พ.ศ.2550-2554) มหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร 7.1.1.4 ภาพขาวการจดประชม Kick-off ระดมสมองเพอสรางความเขมแขงทางวชาการประจาป 2554 ณ หองปรดา วบลยสวสด 7.1.1.5 รายงานการประชมกรรมการประจาคณะฯ ครงท 2/2555 วาระท 1.1 การกาหนดแนวทางการบรหารงบประมาณแบบ PBBS 7.1.1.6 รายงานการประชมกรรมการประจาคณะฯ ครงท 6/2554 วาระท 5.3 ขอกาหนดแนวปฏบตสาหรบการขนเงนเดอนบคลากรทสงผลการปฏบตงานลาชา

Page 131: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   121  

ปฏบตเกยวกบผลงานตพมพเพอขอสาเรจการศกษา เพอเปนการยกระดบคณภาพผลงานตพมพในวารสารนานาชาตของคณะฯ (เอกสารหมายเลข 7.1.1.9 -7.1.1.10) การกาหนดแนวปฏบตสาหรบอาจารยทใกลเกษยณทเปนทปรกษาวทยานพนธของนกศกษาปรญญาโทและปรญญาเอกเพอใหการทาวทยานพนธมความตอเนองจงเสนอใหตองมอาจารยทปรกษารวม (เอกสารหมายเลข 7.1.1.11) - เสนอขอกาหนดตาแหนงรองศาสตราจารยของ ผศ.ดร.ภรต ธนะกจเกษม (เอกสารหมายเลข 7.1.1.12) เสนอขอกาหนดตาแหนงศาสตราจารยใหไดรบเงนเดอนขนสงของ ศ.ดร.จงจตร หรญลาภ (เอกสารหมายเลข 7.1.1.13) - จดการวดผล ประเมนผล และควบคมการศกษาของคณะฯ เชน คณะกรรมการประจาคณะฯไดมการพจารณาใหความเหนชอบการวดผลและประเมนผลการศกษาของวชาคณะฯ จดการเรยนการสอนในทกภาคการศกษา (เอกสารหมายเลข 7.1.1.14) รวมทงควบคมคณภาพการศกษา เชน พจารณาแบบเสนอโครงการวทยานพนธของนกศกษา และคณสมบตของกรรมการวทยานพนธ (เอกสารหมายเลข 7.1.1.11) พจารณาอนมตผลงานการตพมพงานวทยานพนธของนกศกษาโดยพจารณาจากคณภาพ และจานวนผลงานตพมพวทยานพนธของนกศกษาเพอขออนมตสาเรจการศกษา (เอกสารหมายเลข 7.1.1.15) - ใหคาปรกษาและเสนอความคดเหนตอคณบด เชน แบบฟอรมแจงผลการปฏบตงานสาหรบพนกงานสายวชาชพและขาราชการ (เอกสารหมายเลข 7.1.1.16) การพฒนาเกณฑภาระงานเพอเพมผลตภาพ (Productivity) ของคณะพลงงานฯ (เอกสารหมายเลข 7.1.1.17) - ดาเนนการอนใดท สภามหาวทยาลย สภาวชาการ หรออธการบดมอบหมาย เชน ใหความเหนชอบการเสนอโครงการเปดหลกสตรกอนเสนอสภาวชาการ และขอเสนอแตงตงคณะกรรมการพจารณารางหลกสตร (เอกสารหมายเลข 7.1.1.18) - แตงตงคณะอนกรรมการ หรอบคคลใดบคคลหนง เพอกระทาการใดๆอนอยในอานาจและหนาทของคณะกรรมการประจาคณะ เชน แตงตงคณะกรรมการ

7.1.1.7 รายงานการประชมกรรมการประจาคณะฯ ครงท 7/2554 วาระท 3.1 เกณฑวธการประเมนคะแนนผลการปฏบตงานจากจานวนคะแนนทไดรบคดเทยบเปนเปอรเซนตสาหรบขาราชการ/พนกงานของกลมวชาการ 7.1.1.8 รายงานการประชมกรรมการประจาคณะฯ ครงท 1/2555 วาระท 4.7 ปรบปรงหลกสตรปรญญาโท สายวชาเทคโนโลยการจดการพลงงาน 7.1.1.9 รายงานการประชมกรรมการประจาคณะฯ ครงท 8/2554 วาระท 4.10 ประกาศคณะพลงงานฯ เรองการตพมพผลงานวจยในวารสารวชาการนานาชาตเพอขอสาเรจการศกษาของนกศกษาระดบปรญญาเอก พ.ศ. 2554 7.1.1.10 รายงานการประชมกรรมการประจาคณะฯ ครงท 3/2555 วาระท 3.2 หารอเกณฑมาตรฐานผลงานตพมพเพอขอสาเรจการศกษา 7.1.1.11 รายงานการประชมกรรมการประจาคณะฯ ครงท 9/2554 วาระท 5.5 แบบเสนอโครงการวทยานพนธระดบบณฑตศกษาฯ 7.1.1.12 รายงานการประชมกรรมการประจาคณะฯ ครงท 6/2554 วาระท 4.12 แตงตงคณะกรรมการประเมนผลการสอนของ ผศ.ดร.ภรต ธนะกจเกษม

Page 132: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   122  

ประเมนผลการสอนของบคลากรทขอกาหนดตาแหนงทางวชาการ (เอกสารหมายเลข 7.1.1.12) แตงตงคณะกรรมการสอบ Qualifying Examination (เอกสารหมายเลข 7.1.1.19) และมการประเมนตนเองตามแบบทใหประเมนลวงหนา รวมทงมผลการประเมน(เอกสารหมายเลข 7.1.1.20 และ (เอกสารหมายเลข 7.1.1.21)

7.1.1.13 รายงานการประชมกรรมการประจาคณะฯ ครงท 12/2554 วาระท 3.1 แตงตงคณะกรรมการประเมนผลการสอนของผขอกาหนดตาแหนงศาสตราจารยใหไดรบเงนเดอนสงขนของ ศ.ดร.จงจตร หรญลาภ 7.1.1.14 รายงานการประชมกรรมการประจาคณะฯ ครงท 10/2554 วาระท 2.1 พจารณาผลสอบประจาภาคการศกษาท 1/2554 7.1.1.15 รายงานการประชมกรรมการประจาคณะฯ ครงท 8/2554 วาระท 4.3 ถง 4.5 เรองอนมตผลงานการตพมพ 7.1.1.16 รายงานการประชมกรรมการประจาคณะฯ ครงท 6/2554 วาระท 3 แบบฟอรมแจงผลการประเมนการปฏบตงานสาหรบพนกงานสายวชาชพ และขาราชการ 7.1.1.17 รายงานการประชมกรรมการประจาคณะฯ ครงท 3/2555 วาระระดมสมอง การพฒนาเกณฑภาระงานเพอเพมผลตภาพ (Productivity) ของคณะพลงงานฯ 7.1.1.18 รายงานการประชมกรรมการประจาคณะฯ ครงท 9/2554 วาระท 4.5 พจารณาโครงการเปดหลกสตรและเสนอขอแตงตงคณะกรรมการพจารณารางหลกสตรวศวกรรมศาสตรมหาบณฑต สาขาวชาพลงงาน

Page 133: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   123  

7.1.1.19 รายงานการประชมกรรมการประจาคณะฯ ครงท 4/2555 วาระท 4.1 แตงตงคณะกรรมการสอบ Qualifying Examination 7.1.1.20 แบบประเมนผลการปฏบตหนาทของคณะกรรมการประจาคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร 7.1.1.21 ผลการประเมนตนเองของคณะกรรมการประจาคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด

2 ผบรหารมวสยทศน และไดกาหนดทศทาง แผนการดาเนนงานรวมทงมการถายทอดไปยงบคลากรทกระดบตงแตผบรหารมหาวทยาลย บคคลากรในคณะฯ และกรรมการประจาคณะ มการจดทาแผนกลยทธในการพฒนาคณะฯ ในดานตางๆ (เอกสารหมายเลข 7.1.1.2 และ 7.1.1.4) ผบรหารไดมการนาขอมลสารสนเทศทเปนฐานขอมลมาใชในการปฏบตการ พฒนาคณะฯ รวมทงการตดตามและประเมนผล เชนระบบบญช 3 มต ทางดานแผนงาน กองทน และหนวยงาน (Axapta), ระบบวเคราะหคาเลาเรยน(Tuition Fee Analysis), ฐานขอมลแหลงรวบรวมสารสนเทศ (KISS), ระบบบนทกขอมลของคณะพลงงานฯ (Faculty Information System) (เอกสารหมายเลข 7.1.2.1)

7.1.1.2 วสยทศนและแผนกลยทธของคณะพลงงานฯ

7.1.1.4 ภาพขาวการจดประชม Kick-off ระดมสมองเพอสรางความเขมแขงทางวชาการประจาป 2554 ณ หองปรดา วบลยสวสด

7.1.2.1 เอกสารแสดงฐานขอมลทใช ในการบรหาร – Axapta, TFA, KISS, FIS

3 ผบรหารมการกากบ ตดตามและประเมนผลการดาเนนงานตามทมอบหมายรวมทงสามารถสอสารแผนและผลการดาเนนงานของคณะไปยงบคลากรในคณะ เชน

- มการประชมผบรหารคณะเปนประจาทกครงเชาวนองคาร (เอกสารหมายเลข 7.1.3.1) เพอตดตามและประเมนผลการดาเนนงานตามทไดรบมอบหมาย

- มการตดตาม (เอกสารหมายเลข 7.1.3.1) และรายงานการดาเนนงานของคณะฯ (เอกสารหมายเลข 7.1.3.2)

7.1.3.1 สรปการประชมประสานบรหารพรอมใบเซนชอเขารวมประชมประสานบรหารของคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด 7.1.3.2 รายงานผลการดาเนนงานของคณะฯ ป 2554

Page 134: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   124  

- มการตดตามการเลอนการเงนเดอนใหเปนไปตามแผน (เอกสารหมายเลข 7.1.3.3) และบนทกขอความแจงผลคะแนนการประเมนผลการปฏบตงานของบคลากร (เอกสารหมายเลข 7.1.3.4)

- มการสอสารไปยงบคลากรของคณะฯ หลายชองทาง เชน ผานการประชมระดมสมองประจาป (เอกสารหมายเลข 7.1.1.4), การจดประชมบคลากร(เอกสารหมายเลข 7.1.3.5) รายงานการประชมประจาคณะฯ (เอกสารหมายเลข 7.1.3.6)

7.1.3.3 กาหนดการจดทาแบบประเมนผลการปฏบตงานเพอเลอนขนเงนเดอนครงท 2 วนท 1 ตลาคม 2554 และครงท 1 วนท 1 เมษายน2555 7.1.3.4 บนทกขอความแจงผลการประเมนการปฏบตงานของขาราชการและพนกงานกลมวชาการ 7.1.1.4 ภาพขาวการจดประชม Kick-off ระดมสมองเพอสรางความเขมแขงทางวชาการประจาป 2554 ณ หองปรดา วบลยสวสด 7.1.3.5 ภาพขาวการจดประชมแนวทางและแผนการบรหารงบประมาณแบบ PBBS 7.1.3.6 รายงานการประชมประจาคณะฯ

4 ผบรหารสนบสนนใหบคลากรมสวนรวมในการบรหารจดการ โดยไดใหอานาจในการตดสนใจตามความเหมาะสม ผบรหารรบฟงขอคดเหนและขอเสนอแนะในการพฒนาคณะฯ และการปรบปรงระบบการปฏบตงานอยางตอเนองผานกระบวนการตางๆ เชน การประชมระดมสมองประจาป (เอกสารหมายเลข 7.1.1.4) คณะฯไดเปดโอกาสใหบคลากรทกคนในคณะมสวนรวมในการเสนอความคดเหน โดยให เปนคณะทางานในแตละดานตามความสมครใจ (เอกสารหมายเลข 7.1.4.1) และผบรหารไดใหบคลากรในคณะฯ มสวนรวมในการกาหนดแนวปฏบตในการทางานเพอใหเกดการยอมรบ เชน การประชมแนวทางและแผนการบรหารงบประมาณแบบแบบ PBBS (เอกสารหมายเลข 7.1.3.5)

7.1.1.4 ภาพขาวการจดประชม Kick-off ระดมสมองเพอสรางความเขมแขงทางวชาการประจาป 2554 ณ หองปรดา วบลยสวสด

7.1.4.1 คาสงคณะฯ เรองแตงคณะทางานจดทารายงานประเมนตนเอง (ผลงานคณะฯ รอบการประเมนป 2554)

7.1.3.5 ภาพขาวการจดประชมแนวทางและแผนการบรหารงบประมาณแบบ PBBS

Page 135: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   125  

5 ผบรหารถายทอดความรและสงเสรมพฒนาผรวมงาน เพอใหสามารถทางานบรรลวตถประสงคของคณะเตมตามศกยภาพ โดยผบรหารไดมการเชญบคลากรของคณะทกระดบมารวมเปนคณะทางานในดานตางๆ ซงจะทาใหเกดการถายทอดและเรยนรประสบการณทางานจากเพอรวมงาน และพฒนาความสามารถในการทางาน การคดวเคราะห การแสดงความคดเหน ผานกระบวนการทางานรวมกน นอกจากจะไดการถายทอดความรและประสบการณการทางานแลว ยงเปนสงเสรมความสมพนธอนดระหวางบคลากร ทาใหเกดความเขาใจและเหนใจกน ซงจะเปนประโยชนตอการทางานและพฒนาคณะฯตอไป (เอกสารหมายเลข 7.1.4.1, เอกสารหมายเลข 7.1.5.1, เอกสารหมายเลข 7.1.5.2, เอกสารหมายเลข 7.1.5.3 และเอกสารหมายเลข 7.1.5.4)

7.1.4.1 คาสงคณะฯ เรองแตงตงคณะทางานจดทารายงานประเมนตนเอง (ผลงานคณะฯ รอบการประเมนป 2554) 7.1.5.1 คาสงคณะฯ เรองแตงตงคณะกรรมการจดทาเกณฑการจางและกาหนดคาตอบแทนผมความรความสามารถของคณะพลงงานฯ 7.1.5.2 คาสงคณะฯ เรอง แตงตงคณะทางานการจดการความร (KM) 7.1.5.3 คาสงคณะฯ เรอ แตงตงคณะกรรมการพจารณาทนการศกษา 7.1.5.4 คาสงคณะฯ เรอง แตงตงคณะอนกรรมการพจาณารปเลมตนฉบบวทยานพนธ

6 ผบรหารบรหารงานดวยหลกธรรมาภบาล โดยคานงถงประโยชนของคณะฯ และผมสวนไดสวนเสย โดยคานงถงหลกดงตอไปน

- หลกประสทธผล ผบรหารคณะฯ ไดมการควบคม ตดตามผลการปฏบตงานอยางตอเนอง ใหเปนไปตามแผนปฏบตงานตามทได รบงบประมาณ โดยมการประชมประสานบรหารเปนประจาในเชาวนองคาร (เอกสารหมายเลข 7.1.3.1) มการรายงานสถานภาพรายจายเงนงบประมาณประจาป 2554 ทกเดอน (เอกสารหมายเลข 7.1.6.1) เพอควบคมและตดตามใหการใชงบประมาณเปนไปอยางมประสทธผล

- หลกประสทธภาพ การบรหารงานของคณะฯไดมการใชโปรแกรมคอมพวเตอร สารสนเทศ และฐานขอมลตางๆ เพอเปนเครองมอในการบรหารงานเพอลดระยะเวลาในการปฏบตงานและทาการใชเวลาและแรงงานไดอยางเกดประโยชนสงสด (เอกสารหมายเลข 7.1.2.1) และมการตดตอส อสารและจด เวยนเอกสารทาง internet/intranet

7.1.3.1 ใบเซนชอเขารวมประชมประสานบรหารและรายงานสรปการประชมประสานบรหารของคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด 7.1.6.1 รายงานสถานภาพรายจายเงนงบประมาณประจาป 2554 (ตวอยางเดอนมถนายน 2554 และพฤษภาคม 2555) 7.1.2.1 เอกสารแสดงฐานขอมลทใช ในการบรหาร – Axapta, TFA, KISS, FIS 7.1.6.2 ตวอยางการจดเวยนเอกสารทาง

Page 136: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   126  

(เอกสารหมายเลข 7.1.6.2) - หลกการตอบสนอง เชน การเลอนขน

เงนเดอนผบรหารสามารถดาเนนไดภายในกาหนด ทาใหบคลากรของคณะฯ ซงเปนผมสวนไดสวนเสยมความมนใจไดวาจะได รบเงนเดอนตรงตามเวลา ผบรหารได จดทาแผนกาหนดการเลอนเงนเดอนทชดเจน และไดมการกากบใหมการดาเนนงานเปนไปตามแผน โดยไดมการกาหนดการจดทารายงานผลการปฏบตงาน การประเมนผลการปฏบตงาน และการเลอนเงนเดอน รวมทงมการแจงผลประเมนการปฏบตงานใหบคลากรรบทราบกอนและมกาหนดระยะเวลาใหมการทกทวงผลประเมนไดกอนนาผลประเมนไปพจารณาขนเงนเดอน นอกจากนไดมการกาหนดแนวปฏบตสาหรบผดาเนนการลาชา (เอกสารหมายเลข 7.1.3.3 ถง 7.1.3.4 และเอกสารหมายเลข 7.1.6.3 )

- หลกภาระรบผดชอบ ผบรหารไดมการแสดงความรบผดชอบในการปฏบตหนาทและผลงานตอเปาหมายทกาหนดไว เชน ตามแผนกาหนดการเลอนขนเงนเดอนของบคลากรในคณะฯ ถาผบรหารไมสามารถปฏบตไดตามแผนแลวสงผลการเลอนเงนเดอนใหมหาวทยาลยไมทนตามกาหนด คณบดเสนอใหตนเองไดรบการเลอนขนเงนเดอนในวงเงน 0.5 ของเปอรเซนตทมหาวทยาลยใชในการกาหนดกรอบวงเงนการเลอนเงนเดอนแตละครง เชนเดยวกบแนวปฏบตท ใชกบบคลากรในคณะฯ ทสงผลปฏบตงานเพอใชในการพจารณาเลอนขนเงนเดอนลาชา (เอกสารหมายเลข 7.1.6.3)

- หลกความโปรงใส ผบรหารมความโปรงใสในการปฏบต มกระบวนการทเปดเผยตรงไปตรงมาสามารถทกทวงและซกถามได เชน ในการประเมนเลอนขนเงนเดอน เมอคณะกรรมการประเมนผลการปฏบตงานของบคลากรในคณะฯไดดาเนนการเสรจแลว คณะฯจะแจงใหบคลากรทถกประเมนเขาไปดผลการประเมนได และสามารถทกทวงหรอสอบถามขอสงสยในผลประเมนไดหากพบวาไมเปนธรรม กอนทจะนาผลคะแนนดงกลาวมาใชในการพจารณาเลอนเงนเดอน (เอกสารหมายเลข 7.1.3.4) นอกจากนในสวนของงบประมาณและการใชจายเงนคณะฯ มการแจงรายงานสถานภาพการใชจายเงนงบประมาณประจาปทกเดอน เพอใหรบทราบและตรวจสอบ

internet/intranet 7.1.3.3 กาหนดการจดทาแบบประเมนผลการปฏบตงานเพอเลอนขนเงนเดอนครงท 2 วนท 1 ตลาคม 2554 และครงท 1 วนท 1 เมษายน2555 7.1.3.4 บนทกขอความแจงผลการประเมนการปฏบตงานของขาราชการและพนกงานกลมวชาการ 7.1.6.3 ขอกาหนดแนวปฏบตสาหรบการเลอนเงนเดอนบคลากรทสงผลการปฏบตงานลาชา

Page 137: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   127  

ความถกตอง (เอกสารหมายเลข 7.1.6.1) - หลกการกระจายอานาจ คณบดไดใหอานาจ

การตดสนใจ ดานทรพยากร และภารกจในการบรหารสายวชา หลกสตร การจดการเรยนการสอน แกประธานสายวชา และในสวนงานบรหารสวนกลางของคณะฯ ไดมอบให หวหนาหนวยงานในสานกงานคณบดเปนผบรหาร (เอกสารหมายเลข 7.1.6.4)

- หลกนตธรรม ผบรหารคณะฯ ไดใชอานาจของกฎหมาย กฎระเบยบ ขอบงคบในการบรหารงานอยางเปนธรรมไมเลอกปฏบต และคานงถงสทธเสรภาพของผมสวนไดสวนเสยเชน คณะฯไดพจารณาผลการศกษาของนกศกษาผทได รบทนของคณะฯ เปนประจาทกภาคการศกษาวาผลการศกษาเปนไปตามเกณฑขอบงคบของผทไดรบทนหรอ ถาไมเปนไปตามเกณฑกใหระงบการใหทน (เอกสารหมายเลข 7.1.6.5) การลงเวลามาปฏบตงานของบคลากรในคณะฯ ทกคนรวมทงผบรหารจะตองลงเวลามาปฏบตงาน ณ.สถานทและในแฟมเดยวกนตามชวงเวลาทเลอกมาปฏบตงาน ทงนตองไมขดตอภาระหนาทในการปฏบตงาน(เอกสารหมายเลข 7.1.6.6) และในการปฏบตงานนอกสถานท การขอลากจ ลาปวย ลาพกผอน ของบคลากรทกคนในคณะฯ รวมทงผบรหารจะตองปฏบตเชนเดยวกน (เอกสารหมายเลข 7.1.6.7)

- หลกความเสมอภาค บคลากรในคณะไดรบการปฏบตทเทาเทยมไมมการแบงแยก เชน บคลากรในคณะทกคนทก ตาแหนง ทกเพศทกวย ได รบเชญใหเขารวมเปนคณะทางานระดมสมองเพอพฒนาคณะฯ และไดใหสทธในการเลอกเปนคณะฯทางานในแตละกลมตามความสมครใจ (เอกสารหมายเลข 7.1.4.1)

- มงเนนฉนทามต ในการหาขอตกลงทวไปภายในกลมผ มสวนไดสวนเสยท เกยวของผบรหารคณะฯ ผบรหารคณะฯ ไดสอบถามขอคดเหนเพอใหไดฉนทามตในการนาไปกาหนดเปนขอปฏบตของกลมบคคลทมสวนไดสวนเสยทจะไดรบผลกระทบโดยตรง เชน ในการเลอนขนเงนเดอนของบคลาการในคณะฯ มหาวทยาลยไดกาหนดใหมการตดเกรดซงจะตองนาผลงานของบคลากรทกคนมาพจารณารวมกน ดงนนหากผใดสงผลการปฏบตงานลาชากจะสงผลใหผอนไดรบการ

7.1.6.4 โครงสรางบรหารงานของคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด 7.1.6.5 รายงานการประชมครงท 1/2555 วาระท 4.6 รายงานผลการศกษาผรบทนของคณะฯ ประจาภาคการศกษาท 1/2554 และพจารณายตการจายทน 7.1.6.6 ถายรปสถานทและแฟมเซนชอ รวมทงสาเนารายชอการลงเวลาของผปฏบตงาน 7.1.6.7 ตวอยางใบการปฏบตงานนอกสถานท ลากจ ลาปวย ลาพกผอน ของบคลากรในคณะฯ และผบรหาร 7.1.4.1 คาสงคณะฯ เรองแตงตงคณะทางานจดทารายงานประเมนตนเอง (ผลงานคณะฯ รอบการประเมนป 2554)

Page 138: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   128  

เลอนเงนเดอนชาไปหมด ดงนนผบรหารคณะฯ จงไดจดทาขอกาหนดแนวปฏบตสาหรบการเลอนเงนเดอนบคลากรทสงผลการปฏบตงานลาชา (เอกสารหมายเลข 7.1.6.3)

7.1.6.3 ขอกาหนดแนวปฏบตสาหรบการเลอนเงนเดอนบคลากรทสงผลการปฏบตงานลาชา

7 มกลไกการประเมนผลการบรหารงานของผบรหารคณะ และผบรหารคณะนาผลการประเมนไปปรบปรงการบรหารงานอยางเปนรปธรรม โดยมหาวทยาลยจะเปนผประเมนการบรหารงานของคณบด ซงจะพจารณาจากผลการดาเนนงานของคณะฯโดยใหคณบดรายงานผลการปฏบตงานของคณะฯ ตออธการบดและทมผบรหารมหาวทยาลย เชน รายงานผลการดาเนนงานของคณะฯ 2554 (เอกสารหมายเลข 7.1.3.2) และผบรหารคณะไดนาผลการประเมนมาปรบปรงการบรหารงานอยางเปนรปธรรม เชน ผลจานวนการรบนกศกษาไมเปนไปตามแผน ทาอยางไรจงจะรบนกศกษาใหไดตามแผน ผบรหารคณะฯ ไดรวมหารอกนในทประชมประสานบรหารของคณะฯ เพอเตรยมการจดทา active recruitment (เอกสารหมายเลข 7.1.7.1) และปรบปรง website คณะฯ ใหนาสนใจ ทาประกาศรบสมครใหเดนชดเพองายตอการเขาถงและรบรขอมลอกดวย (เอกสารหมายเลข 7.1.7.2)

7.1.3.2 รายงานผลการดาเนนงานของคณะฯ ป 2554 7.1.7.1 รายงานสรปการประชมประสานบรหารของคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด วนท 14 มถนายน 2554 7.1.7.2 รายงานสรปการประชมประสานบรหารของคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด วนท 12 กรกฎาคม 2554

การประเมนตนเอง (SAR) คะแนนการประเมนครงน: 5 คะแนน ผลการดาเนนงาน จานวนขอ: 7 ขอ

Page 139: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   129  

ตวบงชท 7.2 การพฒนาคณะสสถาบนแหงการเรยนร ชนดของตวบงช กระบวนการ

เกณฑมาตรฐาน : 1. มการกาหนดประเดนความรและเปาหมายของการจดการความรทสอดคลองกบแผนกลยทธของ

คณะอยางนอยครอบคลมพนธกจดานการผลตบณฑตและดานการวจย 2. กาหนดบคลากรกลมเปาหมายทจะพฒนาความรและทกษะดานการผลตบณฑตและดานการวจย

อยางชดเจนตามประเดนความรทกาหนดในขอ 1 3. มการแบงปนและแลกเปลยนเรยนรจากความร ทกษะของผ มประสบการณตรง (tacit

knowledge) เพอคนหาแนวปฏบตทดตามประเดนความรทกาหนดใหในขอ1และเผยแพรไปสบคลากรกลมเปาหมายทกาหนด

4. มการรวบรวมความรตามประเดนความรทกาหนดใหในขอ 1 ทงทมอยในตวบคคลและแหลงเรยนรอนๆ ทเปนแนวปฏบตทดมาพฒนาและจดเกบอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลกษณอกษร (explicit knowledge)

5. มการนาความรทไดจากการจดการความรในปการศกษาปจจบนหรอปการศกษาทผานมาทเปนลายลกษณอกษร (explicit knowledge) และจากความร ทกษะของผมประสบการณตรง (tacit knowledge)ทเปนแนวปฏบตทดมาปรบใชในการปฏบตงานจรง

เกณฑการประเมน :

ผลการดาเนนงาน: คณะพลงงานสงแวดลอมและวสดมการดาเนนงาน 5 ขอ ตามเกณฑ สกอ. ดงน

ขอท ผลการดาเนนงาน รายการหลกฐานอางอง1 คณะพลงงานสงแวดลอมและวสดไดมการแตงตงคณะทางาน

การจดการความร (เอกสารหมายเลข 7.2.1.1) และมการกาหนดประเดนความรและเปาหมายของการจดการความรทสอดคลองกบแผนกลยทธของคณะพลงงานฯ โดยมเปาหมายหลก 3 ดาน ไดแก พฒนาคณภาพบณฑตและการเรยนการสอน ผลตงานวจยท มคณภาพในระดบนานาชาตและสอดรบความตองการของประเทศ และดานการบรหารจดการคณะฯใหมคลองตวและมประสทธภาพ (เอกสารหมายเลข 7.2.1.2 และเอกสารหมายเลข 7.2.1.3 ) โดยในการกาหนดประเดนความรไดพจารณาจากเปาหมายและแผนกลยทธ

7.2.1.1 คาสงคณะฯ เรอง แตงตงคณะทางานการจดการความร (KM) (ใชเอกสารเดยวกบ 7.1.5.2) 7.2.1.2 ภาพขาวคณะทางานการจดการความรประชมระดมสมอง 7.2.1.3 เอกสารแสดงวสยทศนแผนกลยทธของคณะพลงงานโดย

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 มการดาเนนการ

1 ขอ มการดาเนนการ

2 ขอ มการดาเนนการ

3 ขอ มการดาเนนการ

4 ขอ มการดาเนนการ

5 ขอ

Page 140: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   130  

ของคณะฯ เชน 1. การเพมและผลตบณฑตทมคณภาพ 2. การเสรมสรางศกยภาพใหนกศกษา 3. การสงเสรมการสรางและเผยแพรผลงานวจย 4. การสงเสรมการบรหาร เพอใหเกดการทางานทคลองตวและมประสทธภาพ รวมไปถงพฒนาสภาพแวดลอมและคณภาพชวตนกศกษาและบคลากร เปาหมายและแผนการดาเนนงานการจดการความรของคณะฯ (เอกสารหมายเลข 7.2.1.4)ไดนาเสนอในการประชมประสานบรหารวนท 29 พฤศจกายน 2554 (เอกสารหมายเลข 7.2.1.5 )

คณบด 7.2.1.4 เปาหมายและแผนการดาเนนงาน KM ของคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด 2554 7.2.1.5 รายงานการประชมประสานบรหารของคณะฯ วนท 29 พฤศจกายน 2554

2 คณะฯ ไดมการกาหนดบคลากรกลมเปาหมายทจะพฒนาความรและทกษะ สาหรบดานพฒนาคณภาพบณฑต กลมเปาหมายหลกไดแก นกศกษา และคณาจารย ดานงานวจย กลมเปาหมายหลก ไดแก คณาจารย และนกว จย ดานบรหารจดการ ไดแก บคลากรทกระดบในคณะฯ (เอกสารหมายเลข 7.2.1.4) ตวอยางของการกาหนดบคลากรเปาหมายในแตละกจกรรมเชน การจดการความรในการพฒนาทกษะดานการเขยนบทความวจยเพอนาผลงานวทยานพนธ ซงไดกาหนดบคลากรกลมเปาหมาย ไดแก นกศกษา (เอกสารหมายเลข 7.2.2.1) การเชญผมประสบการณ มาบรรยาย และแลกเปลยนประสบการณใน การทาวจยและการเรยนสอน เพอพฒนาการเรยนการสอน และการวจย ไดกาหนดบคลากรกลมเปาหมาย ไดแก คณาจารย นกวจย และนกศกษา (เอกสารหมายเลข 7.2.2.2)

7.2.1.4 เปาหมายและแผนการดาเนนงาน KM ของคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด 2554 7.2.2.1 ภาพขาวการจดโครงการเสรมความรดานการเขยนรายงานการศกษาวจยและวทยานพนธ ประจาปการศกษา 2554 7.2.2.2 ภาพขาวจดบรรยาย เรอง Diffuse Pollution and Management โดย Prof.Dr.Sung Ryong Ha จาก ประเทศเกาหล

3 คณะมการแบงปนและแลกเปลยนเรยนรจากความร ทกษะของผมประสบการณตรง (tacit knowledge) เพอคนหาแนวปฏบตทดตามประเดนความรทกาหนด และเผยแพรไปสบคลากรกลมเปาหมายทกาหนด เชน คณะฯไดจดการฝกอบรมเชงปฏบตการโครงการ Software for Evaluating Energy Performance Envelop Building Materials and Construction โดย Mr. BiPin Shah ผเชยวชาญจาก National Fenestration Rating Council ซงเปนการอบรมเกยวกบการใช software ประเมนประสทธภาพของหนาตางและผนงอาคารใหแก อาจารย นกวจยและนกศกษา (เอกสารหมายเลข 7.2.3.1) การจดสมมนาเชงปฏบตการการเขยนรายงานการศกษาวจย

7.2.3.1 ภาพขาวจดบรรยาย เรอง Software for Evaluating Energy Performance Envelop Building Materials and Construction โดย Mr. BiPin Sha ผเชยวชาญจาก National Fenestration Ration Council 7.2.2.1 ภาพการจดโครงการเสรม

Page 141: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   131  

และวทยานพนธซงไดมการรวมรวบขอผดพลาดทคณะกรรมการตรวจรปเลมวทยานพนธ พบบอยมาใหนกศกษาไดเรยนรผานการปฏบตในการสมมนาเชงปฏบตการ (เอกสารหมายเลข 7.2.2.1) สายวชาฯไดมการเชญ Assoc. Prof. Zhang Ruiyun จาก Donghua University ประเทศจน มาบรรยายพเศษ ในหวขอเรอง Application of Digital Technology in Industry for Energy Conservation ใหกบนกศกษาระดบปรญญาโท เอก คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด และผสนใจ (เอกสารหมายเลข 7.2.3.2) คณะฯไดเชญ Prof.Dr.Sung Ryong Ha จาก ประเทศเกาหล มาบรรยายในหวขอ Diffuse Pollution and Management ใหแกนกศกษาและอาจารยในวชา EEV621 Water Quality and Treatment และวชา EEV 642 Environment Quality Management (เอกสารหมายเลข 7.2.2.2) กลมวจย P-PROF ไดจดบรรยายเรอง "Green Composites Research at the University of Auckland " โดยDr.Krishnan Jayaraman และ "Influence of Molecular Properties on Rheology and Processing" โดย Dr.-Ing.Joachim Kaschta (เอกสารหมายเลข 7.2.3.3) คณะพลงงานฯ จดสมมนาระดมความคดเหนจากคณาจารย นกวจยและเจาหนาท ในหวขอเรอง คลสเตอรดานพลงงานและสงแวดลอมจะกาวหนาอยางไรใหยงยน (เอกสารหมายเลข 7.2.3.4) Prof.Dr.Jun-Feng WANG จาก School of Energy and Power Engineering JIANGSH UNIVERSIY จากสาธารณรฐประชาชนจน ไดเขาเยยมชมและแลกเปลยนความคดเหนงานว จยทางดานพลงงาน โดยมคณบด ,รองคณบดฝายพฒนาระบบสารสนเทศ,ผศ.ดร.จรวรรณ เตยรถสวรรณ ,ศ.ดร.สรพงศ จระรตนานนท และ ดร.พพฒน ชยววฒนวรกล จากบณฑตวทยาลยรวมดานพลงงานและสงแวดลอม (เอกสารหมายเลข 7.2.3.5) ศ.ดร.ณรงคฤทธ สมบตสมภพ หวหนาโครงการ "การพฒนาฐานขอมลดชนการอางองวารสารสาหรบประเทศในกลมอาเซยน" (ACI)ไดรบเชญเขารวมการประชมวชาการนานาชาต และบรรยายพเศษ เรอง "Thai Journal Citaion Index" เพอสรางความเขาใจและเพอแสดงใหเหนถงความสาคญของการเผยแพรผลงานวจยของประเทศในกลมอาเซยนตอเวทนานาชาต ผานระบบการพฒนาฐานขอมลระดบประเทศ (TCI) และระดบอาเซยน (ASEAN Citation

ความรดานการเขยนรายงานการศกษาวจยและวทยานพนธ ประจาปการศกษา 2554 7.2.3.2 ภาพขาวคณะพลงงานสงแวดลอมและวสดจดบรรยายพเศษ ในหวขอเรอง Application of Digital Technology in Industry for Energy Conservation โดย Assoc. Prof. Zhang Ruiyun จากประเทศจน 7.2.2.2 ภาพขาวจดบรรยาย เรอง Diffuse Pollution and Management โดย Prof.Dr.Sung Ryong Ha จาก ประเทศเกาหล 7.2.3.3 ประกาศเชญเขารวมรบฟงการบรรยายเรอง "Green Composites Research at the University of Auckland " โดยDr.Krishnan Jayaraman และ "Influence of Molecular Properties on Rheology and Processing" โดย Dr.-Ing.Joachim Kaschta 7.2.3.4 รายงานการจดสมมนาระดมความคดเหนจากคณาจารย นกวจยและเจาหนาท ในหวขอเรอง คลสเตอรดานพลงงานและสงแวดลอมจะกาวหนาอยางไรใหยงยน

Page 142: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   132  

Index, ACI) (เอกสารหมายเลข 7.2.3.6) การจดการความรดานบรหารเพอสนบสนนงานวจยของคณาจารย นกวจยและวทยานพนธของนกศกษาของคณะฯ กลมงานบรหารและคลงไดเรยนเชญ ดร.นภฉตร ธารลาภ มาถายทอดประสบการณการดานการจดการโรงประลองและบทบาทของชางเทคนคในการสนบสนนงานวชาการ/วจยของคณาจารย นกวจย และนกศกษาซงไดนาประสบการณจากฝายเทคนคในสถาบนวจย Max-Planck Institute for Iron Research ประเทศเยอรมนและ University of Birmingham ประเทศองกฤษ เพอพฒนาศกยภาพของชางเทคนค และจดระบบพฒนาโรงประลองเพอใหสามารถสนบสนนงานวจยของคณะฯไดมากยงขน ใหสอดคลองกบทศทาง/นโยบายของคณะฯ และมหาวทยาลยรวมทงเตรยมความพรอมการเขาสประชาคมอาเซยน (เอกสารหมายเลข 7.2.3.7 และเอกสารหมายเลข 7.2.3.8)

7.2.3.5 ภาพขาวตอนรบ Prof.Dr.Jun-Feng WANG จาก School of Energy and Power Engineering JIANGSH UNIVERSIY จากสาธารณรฐประชาชนจน 7.2.3.6 ขาวศ.ดร.ณรงคฤทธ สมบตสมภพ ไดรบเชญเขารวมการประชมวชาการนานาชาต และบรรยายพเศษ เรอง "Thai Journal Citaion Index" 7.2.3.7 บนทกขอความขอเชญ ดร.นภฉตร ธารลาภ ใหคาปรกษาการจดระบบการทางานของงานอาคารคณะฯ 7.2.3.8 รายงานการประชมงานอาคารคณะฯ วนท 23 เมษายน 2555

4 คณะมการรวบรวมความรตามประเดนความรทงทมอยในตวบคคลและแหลงเรยนรอนๆ ทเปนแนวปฏบตทดมาพฒนาและจดเกบอยางเปนระบบโดยมการกาหนดผรบผดชอบ รวบรวมและจดเกบ และเผยแพรออกมาเปนลายลกษณอกษร (explicit knowledge) เชน การบรรยายเรอง Thai Citation Index ไดมการจดเกบในรปแบบของไฟลอเลกทรอนกส (เอกสารหมายเลข 7.2.4.1) และไดมการจดทา website www.kmutt.ac.th/jif/public_html/ เพอเผยแพรความรดาน Thai Citation Index (เอกสารหมายเลข 7.2.4.2) คณะฯไดมการรวมรวบขอผดพลาดจากการเขยนวทยานพนธและรายงานการศกษาวจย ทคณะกรรมการตรวจรปเลมวทยานพนธพบบอย มาจดทาเปนเอกสารขอแนะนาการทาวจยสาหรบนกศกษา(เอกสารหมายเลข 7.2.4.3) คณะไดจดการเผยแพรผานการจดสมมนาเชงปฏบตการการ

7.2.4.1 ไฟลอเลกทรอนกส การบรรยายเรอง Thai Citation Index 7.2.4.2 ภาพหนา website ของศนยดชนการอางองวารสารไทย ของ ศ.ดร.ณรงคฤทธ สมบตสมภพ คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด 7.2.4.3 เอกสารขอแนะนาการทาวจยสาหรบนกศกษาของคณะฯ 7.2.2.1 ภาพการจดโครงการเสรม

Page 143: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   133  

เขยนรายงานการศกษาวจย และวทยานพนธใหแกนกศกษาของคณะฯ (เอกสารหมายเลข 7.2.2.1) โครงการบอกเลาจากพถงนอง เปนโครงการรวบรวมประเดนประสบการณ เลาถงลกษณะงานททาปจจบน และไดนาความรทเรยนมาไปใชประโยชนในการทางานกจกรรมททาในคณะพลงงาน นาไปใชในงานไดมากนอยแคไหนในฐานะของศษยเกามเรองทอยากฝากถงรนนอง โดยไดจดสมภาษณและจดเกบในรปวดทศน (เอกสารหมายเลข 7.2.4.4) และจดเผยแพรในวนปฐมนเทศน

ความรดานการเขยนรายงานการศกษาวจยและวทยานพนธ ประจาปการศกษา 2554 7.2.4.4 วดทศน ของศษยเกา บรรยายเรองบอกเลาประสบการณทางานจากพถงนอง

5 ไดมการนาความรทไดจากการจดการความรในปการศกษาปจจบนหรอปการศกษาทผานมาเปนลายลกษณอกษร (explicit knowledge) และจากความร ทกษะของผมประสบการณตรง (tacit knowledge) ทเปนแนวปฏบตทดมาปรบใชในการปฏบตงานจรง เชน คณะไดจดการเรยนรจากขอผดพลาดในการเขยนรายงานการศกษาวจย และวทยานพนธ” ในรปแบบการจดสมมนาเชงปฏบตการการเขยนรายงานการศกษาวจย และวทยานพนธซงไดมการรวมรวบขอผดพลาดทคณะกรรมการตรวจรปเลมวทยานพนธ พบบอย มาใหนกศกษาไดเรยนรผานการปฏบตในการสมมนาเชงปฏบตการ (เอกสารหมายเลข 7.2.4.3 และเอกสารหมายเลข 7.2.2.1) คณะไดมการนาประสบการณจากการถายทอดความรผานการประชมวารสารวชาการของไทยโดยไดนาเอาประเดนระดมสมองและประสบการณจากการตพมพเผยแพรมาพฒนาการจดการความร ดานวารสารวชาการไทยเพอพฒนาการจดทาฐานขอมลสาหรบสบคนขอมลการตพมพผลงานวจยและขอมลการอางองของวารสารวชาการไทย รวมทงรายงานคาดชนชวดคณภาพวารสารวชาการไทยอยางตอเนองทกป กอใหเกดผลกระทบดานบวกในการตพมพเผยแพรผลงานวจยในประเทศไทยเปนอยางมาก เพอใหไดรบการยอมรบและพฒนาคณภาพของงานว จย ซงสอดคลองกบกลยทธการเปนมหาวทยาลยวจยของมหาวทยาลย (เอกสารหมายเลข 7.2.5.1) คณะไดมการจดการความรดานบรหารเพอสนบสนนงานวจยของคณาจารย นกวจยและวทยานพนธของนกศกษาของคณะฯ ตามทกลมงานบรหารและคลงไดเรยนเชญ ดร.นภฉตร ธารลาภ มาถายทอดประสบการณการดานจดการโรงประลองและบทบาทของชางเทคนคของสถาบนวจย Max-Planck Institute for Iron Research ประเทศเยอรมนและ University of Birmingham ประเทศองกฤษ ใหแก ชางเทคนคของคณะฯ ดงทไดกลาวรายละเอยดมาแลว

7.2.4.3 เอกสารขอแนะนาการทาวจยสาหรบนกศกษาของคณะฯ 7.2.2.1 ภาพขาวการจดโครงการเสรมความรดานการเขยนรายงานการศกษาวจยและวทยานพนธ ประจาปการศกษา 2554 7.2.5.1 ภาพขาวการจดประชมวชาการวารสารไทยของศนย TCI

Page 144: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   134  

ในขอท 4 จากนนเจาหนาทไดนาความรทไดรบการถายทอดจาก ดร.นภฉตร มาหาแนวทางและรวมระดมความคดในการปรบปรงแบบฟอรมตางๆ สาหรบประยกตใชในการจดทาระบบการบรหารโรงประลองแบบใหม โดยยงคงม ดร.นภฉตร มารวมพฒนาและใหคาปรกษาเปนประจาทกสปดาห ตวอยางแบบฟอรมทไดดาเนนการปรบปรงแลว ไดแก แบบฟอรมขอบตรเขาอาคาร และแบบฟอรมใบสงงาน โดยแบบฟอรมใบสงงานนไดครอบคลมทง 5 มต ไดแก ดานผขอรบบรการ ผใหบรการ ระยะเวลาในการดาเนนงาน และคาใชจาย รวมทงมการประเมนความพงพอใจของผรบบรการดวย ในการปรบปรงแบบฟอรมตางๆ ไดจดทาเปน 2 ภาษาเพอเตรยมความพรอมเขาสประชาคมอาเซยน (เอกสารหมายเลข 7.2.5.2 และเอกสารหมายเลข 7.2.5.3)

7.2.5.2 แบบฟอรมใบสงงาน 7.2.5.3 แบบฟอรมขอบตรเขาอาคาร

การประเมนตนเอง (SAR) คะแนนการประเมนครงน: 5 คะแนน ผลการดาเนนงาน จานวนขอ: 5 ขอ

Page 145: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   135  

ตวบงชท 7.3 ระบบสารสนเทศเพอการบรหารตดสนใจ (คณะไมตองทาใชผลการประเมนระดบสถาบน) ชนดของตวบงช กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน :

1. มแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 2. มระบบสารสนเทศเพอการบรหารและการตดสนใจตามพนธกจของสถาบน โดยอยางนอยตอง

ครอบคลมการจดการเรยนการสอน การวจย การบรหารจดการ และการเงนและสามารถนาไปใชในการดาเนนงานประกนคณภาพ

3. มการประเมนความพงพอใจของผใชระบบสารสนเทศ 4. มการนาผลการประเมนความพงพอใจของผใชระบบสารสนเทศมาปรบปรงระบบสารสนเทศ 5. มการสงขอมลผานระบบเครอขายของหนวยงานภายนอกทเกยวของตามทกาหนด

เกณฑการประเมน :

ผลการดาเนนงาน:

การประเมนตนเอง (SAR) คะแนนการประเมนครงน: ผลการดาเนนงาน จานวนขอ: รายการหลกฐานอางอง 7.3.1.1

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 มการดาเนนการ

1 ขอ มการดาเนนการ

2 ขอ มการดาเนนการ

3 ขอ มการดาเนนการ

4 ขอ มการดาเนนการ

5 ขอ

Page 146: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   136  

ตวบงชท 7.4 ระบบบรหารความเสยง ชนดของตวบงช กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน :

1. มการแตงตงคณะกรรมการหรอคณะทางานบรหารความเสยง โดยมผบรหารระดบสงและตวแทนทรบผดชอบพนธกจหลกของค ณะรวมเปนคณะกรรมการหรอคณะทางาน

2. มการวเคราะหและระบความเสยง และปจจยทกอใหเกดความเสยงอยางนอย 3 ดาน ตามบรบทของคณะ จากตวอยางตอไปน

- ความเสยงดานทรพยากร (การเงนงบประมาณ ระบบเทคโนโลยสารสนเทศ อาคาร สถานท)

- ความเสยงดานยทธศาสตร หรอกลยทธของคณะ - ความเสยงดานนโยบาย กฎหมายระเบยบ ขอบงคบ - ความเสยงดานการปฏบตงาน เชน ความเสยงของกระบวนการบรหารหลกสตร การ

บรหารงานวจย ระบบงาน ระบบประกนคณภาพ - ความเสยงดานบคลากรและความเสยงดานธรรมาภบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารยและบคลากร - ความเสยงจากเหตการณภายนอก

3. มการประเมนโอกาสและผลกระทบของความเสยงและจดลาดบความเสยงทไดจากการวเคราะหในขอ 2

4. มการจดทาแผนบรหารความเสยงทมระดบความเสยงสงและดาเนนการตามแผน 5. มการตดตาม และประเมนผลการดาเนนงานตามแผน และรายงานตอคณะกรรมการประจาคณะ

เพอพจารณาอยางนอยปละ 1 ครง 6. มการนาผลการประเมน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจาคณะไปใชในการปรบแผน

หรอวเคราะหความเสยงในรอบปถดไป หมายเหต :

คะแนนการประเมนจะเทากบ 0 หากพบวาเกดเหตรายแรงขนภายในคณะในรอบปการประเมนทสงผลกระทบตอชวตและความปลอดภยของนกศกษา คณาจารยบคลากร หรอตอชอเสยงภาพลกษณ หรอความมนคงทางการเงนของคณะ อนเนองมาจากความบกพรองของคณะในการควบคม หรอจดการกบความเสยง หรอปจจยเสยงทไมมประสทธภาพเพยงพอ โดยมหลกฐานประกอบทชดเจน

ตวอยางความเสยงรายแรงทใหผลประเมนเปนศนย (0) คะแนน เชน 1. มการเสยชวตและถกทารายรางกายหรอจตใจอยางรนแรงของนกศกษา คณาจารย บคลากร

ภายในคณะ ทง ๆ ทอยในวสยทคณะสามารถปองกนหรอลดผลกระทบในเหตการณทเกดขนได แตไมพบแผนการจดการความเสยงหรอไมพบความพยายามของคณะในการระงบเหตการณดงกลาว

Page 147: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   137  

2. คณะหรอหนวยงานเสอมเสยชอเสยงหรอมภาพลกษณทไมด อนเนองมาจากปจจยตาง ๆ เชน คณาจารยนกวจยหรอบคลากรขาดจรยธรรม จรรยาบรรณ การไมปฏบตตามมาตรฐานหรอกฎกระทรวง และเกดเปนขาวปรากฏใหเหนตามสอตาง ๆ เชน หนงสอพมพ ขาว online เปนตน

3. คณะหรอหนวยงานขาดสภาพคลองในดานการเงนจนทาใหตองปดหลกสตรหรอไมสามารถปฏบตตามเกณฑมาตรฐานหลกสตรระดบอดมศกษาของสานกงานคณะกรรมการการอดมศกษาไดสงผลกระทบตอนกศกษาปจจบนทเรยนอยอยางรนแรง

เกณฑการประเมน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 มการดาเนนการ

1 ขอ มการดาเนนการ

2 ขอ มการดาเนนการ

3 หรอ 4 ขอ มการดาเนนการ

5 ขอ มการดาเนนการ

6 ขอ ** หากมคณะใดคณะหนงไดคะแนนการประเมนเปนศนย (0) แลว มหาวทยาลยกจะไดคะแนนการประเมนเปนศนย (0) ดวยเชนกน หากเปนไปตามเงอนไขทกลาวไวขางตน การไมเขาขายททาใหผลการประเมนไดคะแนนเปนศนย (0) ไดแก

1. คณะมการวเคราะหและจดทาแผนบรหารความเสยงเชงปองกน หรอมแผนรองรบเพอลดผลกระทบสาหรบความเสยงททาใหเกดเรองรายแรงดงกลาวไวลวงหนา และดาเนนการตามแผน

2. เปนเหตสดวสย อยนอกเหนอการบรหารจดการ (การควบคมหรอการปองกน) ของคณะ 3. เหตการณรายแรงดงกลาวมความรนแรงทลดนอยลงมากจากแผนรองรบผลกระทบทไดกาหนด

ไวลวงหนา ผลการดาเนนงาน คณะพลงงานสงแวดลอมและวสดมการดาเนนงาน 6 ขอ ตามเกณฑ สกอ. ดงน ขอท ผลการดาเนนงาน รายการหลกฐานอางอง

1 คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มการแตงตงคณะทางานบรหารความเสยงและการควบคมภายใน (เอกสารหมายเลข7.4.1.1 ) และไดมการกาหนดหนาทความรบผดชอบอยางชดเจน

7.4.1.1 เอกสารหนงสอแตงตงคณะทางานบรหารความเสยงและการควบคมภายใน

2 คณะพลงงานสงแวดลอมและวสดไดจดมการวเคราะหและระบความเสยง และปจจยทกอใหเกดความเสยงในดานตางๆ (เอกสารหมายเลข 7.4.2.1) ดงน 1. ความเสยงดานทรพยากร

• การซอมฟนรอบอาคารตกกลมของคณะฯใหมความปลอดภย

• การสรางบนไดหนไฟระหวางอาคารตกกลมและโรง

7.4.2.1 - รายงานการระบ ประเมน และจดลาดบความเสยง ประจาปงบประมาณ 2555 - รายงานแผนบรหารความเสยงประจาปงบประมาณ 2555 - รายงานการตดตามผล

Page 148: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   138  

ประลอง • การจดการสารเคมและวตถอนตราย

2. ความเสยงดานการปฏบตงาน • การบรหารงานวจย

– การสงเสรมการตพมพบทความวจยในวารสารนานาชาต

• การจดการเรยนการสอน - การปรบปรงหลกสตรทก 5 ป - การเสรมความรดานการวจยและเขยนวทยานพนธ - การปฐมนเทศนกศกษาใหม - พฒนาความรดานภาษาองกฤษ

3. ความเสยงดานบคลากร • การจดหาบคลากรทดแทนผเกษยณ

การบรหารความเสยงประจาปงบประมาณ 2554

3 คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ไดมการประเมนโอกาสและผลกระทบของความเสยงและจดลาดบความเสยงทไดจากการวเคราะหในขอท 2 (เอกสารหมายเลข 7.4.2.1)

7.4.2.1 - รายงานการระบ ประเมน และจดลาดบความเสยง ประจาปงบประมาณ 2555 - รายงานแผนบรหารความเสยงประจาปงบประมาณ 2555 - รายงานการตดตามผลการบรหารความเสยงประจาปงบประมาณ 2554

4 คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ไดจดทาแผนบรหารความเสยง และดาเนนการตามแผน(เอกสารหมายเลข 7.4.2.1)

7.4.2.1 - รายงานการระบ ประเมน และจดลาดบความเสยง ประจาปงบประมาณ 2555 - รายงานแผนบรหารความเสยงประจาปงบประมาณ 2555 - รายงานการตดตามผลการบรหารความเสยงประจาปงบประมาณ 2554

5 มการตดตาม และประเมนผลการดาเนนงานตามแผน และรายงานตอคณะกรรมการประจาคณะเพอพจารณาอยางนอยปละ 1

7.4.2.1 - รายงานการระบ ประเมน และจดลาดบความเสยง

Page 149: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   139  

การประเมนตนเอง (SAR) คะแนนการประเมนครงน: 5 คะแนน ผลการดาเนนงาน จานวนขอ: 6 ขอ จดแขง/แนวทางเสรม จดออน/แนวทางพฒนา จดแขง 1. มทรพยากรบคคลทมคณภาพและมความมงมนในการทางานโดยสวนใหญ 2. เปนคณะเลกสามารถสอสารไดรวดเรวและมความยดหยน 3. มการใชทรพยากรรวมการทงหนวยงานภายในและภายนอก ทาใหประหยดงบลงทนและงบดาเนนการ 4. เปดโอกาศใหบคคลากรมสวนรวมในการบรการงานของคณะ แนวทางเสรม สงเสรมใหเกดความรวมมอกบหนวยงานภายนอก เพอใหเออตอการแลกเปลยนเรยนรประสบการณการ ทางานและวชาการ ซงเปนวธทางหนงในการจดการความร และการพฒนาคณภาพในการบรหารจดการ

ครง (เอกสารหมายเลข 7.4.2.1 และ เอกสารหมายเลข 7.4.5.1) ประจาปงบประมาณ 2554 - รายงานแผนบรหารความเสยงประจาปงบประมาณ 2555 - รายงานการตดตามผลการบรหารความเสยงประจาปงบประมาณ 2554 7.4.5.1 รายงานการประชมกรรมการประจ าคณะฯ คร งท 5/2555 วาระท 6.1

6 มการนาผลการประเมน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจาคณะไปใชในการปรบแผนหรอวเคราะหความเสยงในรอบปถดไป คณะฯไดมการนาขอเสนอแนะจากกรรมการประจาคณะมาใชปรบแผนในป 2555 โดยไดเพมแผนบรหารความเสยงดานบคลากร โครงการจดหาบคลากรทดแทนผเกษยณเนองจากบคลากรในคณะเรมมการทยอยเกษยณอยางตอเนองตงแตป 2555 (เอกสารหมายเลข 7.4.5.1)

7.4.5.1 รายงานการประชมกรรมการประจ าคณะฯ คร งท 5/2555 วาระท 6.1

Page 150: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554  

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   140  

องคประกอบท 8 การเงนและงบประมาณ ตวบงชท 8.1 ระบบและกลไกการเงนและงบประมาณ ชนดของตวบงช กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน :

1. มแผนกลยทธทางการเงนทสอดคลองกบแผนกลยทธของคณะ 2. มแนวทางจดหาทรพยากรทางดานการเงน หลกเกณฑการจดสรร และการวางแผนการใชเงน

อยางมประสทธภาพโปรงใส ตรวจสอบได 3. มงบประมาณประจาปทสอดคลองกบแผนปฏบตการในแตละพนธกจ และการพฒนาคณะและ

บคลากร 4. มการจดทารายงานทางการเงนอยางเปนระบบ และรายงานตอคณะกรรมการประจาคณะอยาง

นอยปละ2 ครง 5. มการนาขอมลทางการเงนไปใชในการวเคราะหคาใชจายและวเคราะหสถานะทางการเงนและ

ความมนคงของคณะอยางตอเนอง 6. มหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหนาทตรวจ ตดตามการใชเงนใหเปนไปตาม

ระเบยบและกฎเกณฑทมหาวทยาลยกาหนด 7. ผบรหารระดบสงมการตดตามผลการใชเงนใหเปนไปตามเปาหมาย และนาเขาขอมลจาก

รายงานทางการเงนไปใชในการวางแผนและการตดสนใจ หมายเหต : แผนกลยทธทางการเงน เปนแผนระยะยาวทระบทมาและใชไปของทรพยากรทางการเงนของคณะทสามารถผลกดนแผนกลยทธของคณะใหสามารถดาเนนการได แผนกลยทธทางการเงนจะสอดรบไปกบแผนกลยทธของคณะ คณะควรประเมนความตองการทรพยากรทตองจดหาสาหรบการดาเนนงานตาม กลยทธแตละกลยทธและประเมนมลคาของทรพยากรออกมาเปนเงนทนทตองการใช ซงจะเปนความตองการเงนทนในระยะยาวเทากบเวลาทคณะใชในการดาเนนการใหกลยทธนนบงเกดผล จากนนจงจะกาหนดใหเหนอยางชดเจนถงทมาของเงนทนทตองการใชวาสามารถจดหาไดจากแหลงเงนทนใด เชน รายได คาธรรมเนยมการศกษา งบประมาณแผนดน หรอเงนอดหนนจากรฐบาล เงนทนสะสมของหนวยงาน เงนบรจาคจากหนวยงานภายนอกหรอศษยเกา หรอคณะจะตองมการระดมทนดวยวธการอน ๆ อกเพมเตม ระยะเวลาของแผนกลยทธทางการเงนจะเทากบระยะเวลาของแผนกลยทธของคณะ

เกณฑการประเมน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 มการดาเนนการ

1 ขอ มการดาเนนการ

2หรอ 3 ขอ มการดาเนนการ

4 หรอ 5 ขอ มการดาเนนการ

6 ขอ มการดาเนนการ

7 ขอ

Page 151: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554  

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   141  

ผลการดาเนนงาน: คณะพลงงานสงแวดลอมและวสดมการดาเนนการครบทง 7 ขอตามเกณฑสกอ. ดงน ผลการดาเนนงาน

ขอท ผลการดาเนนงาน รายการหลกฐานอางอง1 คณะพลงงานสงแวดลอมและวสดมแผนกลยทธทางการเงน

(เอกสารหมายเลข 8.1.1.1) ทสอดคลองกบแผนกลยทธของคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด (เอกสารหมายเลข 8.1.1.2) และมหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบรฉบบท 10 (เอกสารหมายเลข 8.1.1.3) โดยมเจาหนาทของงานคลงและพสด ประกอบดวย ดานงานนโยบายฯ ดานการเงนและบญช เปนผประสานงานเพอชวยวเคราะหการเงนและงบประมาณอยางสมาเสมอ

8.1.1.1 แผนกลยทธทางการเงนของคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มจธ. 8.1.1.2 แผนพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร ฉบบท 10 (ป 2550 – 2554) คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด 8.1.1.3 แผนพฒนาเชงกลยทธ ฉบบท 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) มหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด หนา 119-128

2 คณะพลงงานสงแวดลอมและวสดมการกาหนดแนวทางในการจดหาทรพยากรทางดานการเงน โดยกาหนดเปนแผนกลยทธ (เอกสารหมายเลข 8.1.1.1) และนาเขาประชมประสานบรหารเมอวนท 20 ธนวาคม 2554 (เอกสารหมายเลข 8.1.2.1) มการกาหนดหลกเกณฑการจดสรร และมการวางแผนรวมกนระหวางผบรหารของคณะฯ ในการใชจายเงนอยางมประสทธภาพและสอดคลองกบคาใชจายสาหรบการบรหารคณะฯ ใหเปนไปตามเปาหมาย และมการจดหาครภณฑสาหรบนามาใชรวมกนแบบรวมศนยเ พอใหเกดประโยชนสงสด ซงแผนการใชจายเงนนครอบคลมกจกรรมทสนบสนนดานการผลตบณฑต ดานการวจย ดานบรการวชาการ ดานทานบารงศลปะและวฒนธรรม และดานพฒนาวสยทศน (เอกสารหมายเลข 8.1.2.2)

8.1.1.1 แผนกลยทธทางการเงนของคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มจธ. 8.1.2.1 สรปการประชมประสานบรหาร วนองคารท 20 ธนวาคม 2554 8.1.2.2 แผนการดาเนนงานและแผนงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2554 ของคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด

Page 152: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554  

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   142  

3 คณะพลงงานสงแวดลอมและวสดมการจดทาแผนงบประมาณประจาปรวมกนระหวางผบรหารและหวหนากลมงานฯ ภายในคณะฯ ทสอดคลองกบแผนปฏบตการโดยครอบคลมทกพนธกจ พรอมทงจดทางบประมาณสาหรบการพฒนาคณะฯ และพฒนาบคลากรในแตละป (เอกสารหมายเลข 8.1.2.2, เอกสารหมายเลข 8.1.3.1, เอกสารหมายเลข 8.1.3.2,เอกสารหมายเลข 8.1.3.3 และเอกสารหมายเลข 8.1.3.4)

8.1.2.2 แผนการดาเนนงานและแผนงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2554 ของคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด 8.1.3.1 สรปการประชมประสานบรหาร วนองคารท 14 มถนายน 2554 และวนองคารท 21 มถนายน 2554 8.1.3.2 สรปงบประมาณรายจายแยกตามกองทน ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2554 แผนงานผลตบณฑต และแผนงานสนบสนนการผลตบณฑต 8.1.3.3 รายงานการประชมรบฟงนโยบายและรวมหาแนวทางในการพฒนาคณะฯ วนพฤหสบดท 2 ธนวาคม 2553 8.1.3.4 เอกสารการเขารวมประชม/อบรม/สมมนา

4 คณะพลงงานสงแวดลอมและวสดมการจดทาสรปสถานภาพ

การใชจายเงนงบประมาณประจาเดอนทกเดอน (เอกสารหมายเลข 8.1.4.1) และนาเสนอคณบด เพอใชประกอบในการตดตามการดาเนนงาน และการตดสนใจสาหรบการบรหารจดการกจกรรมของคณะฯ มการสาเนาแจงทกสายวชาฯ ใหทราบถงสถานภาพทางการเงนดานรายรบและรายจายและเพอใหสายวชาฯ มการตรวจสอบการใชจายเงนใหเปนไปตามแผนทสายวชาฯ ไดกาหนดไว และผบรหารนาเสนอตอกรรมการประจาคณะฯ ประกอบวาระทเกยวของกบดานการเงน (เอกสารหมายเลข 8.1.4.2)

8.1.4.1 รายงานสถานภาพรายจายเงนงบประมาณประจาป 2554 ระหวางเดอน ตลาคม 2553 – กนยายน 2554 8.1.4.2 รายงานการประชม คณะกรรมการประจาคณะพลงงาน สงแวดลอมและวสด ครงท 5/2554 และครงท 7/2554

Page 153: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554  

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   143  

5 คณะพลงงานสงแวดลอมและวสดมการนาขอมลจากรายงาน

สถานภาพรายจายประจาเดอนมาชวยในวเคราะหคาใชจาย และวเคราะหสถานะทางการเงน ในการประชมประสานบรหารของคณะฯ เพอใหทราบวาการใชจายเงนเปนไปตามแผนหรอไม และมการปรบแผนงบประมาณใหสอดคลองกบสถานการณ ตลอดจนมการตดตามการใชจายเงนของแตละแผนงานใหมประสทธภาพ พรอมทงมการรายงานสถานภาพการจดหาครภณฑใหเปนไปตามแผนงานเพอนาเสนอตอมหาวทยาลยฯ (เอกสารหมายเลข 8.1.5.1 และเอกสารหมายเลข 8.1.5.2) และทาการวเคราะหผลการดาเนนงานและงบประมาณทใชในระหวางปอยางสมาเสมอ เมอพบวาสถานะการเงนของคณะฯ ไมพอใชจายกจะดาเนนการปรบแผนงบประมาณประจาป (เอกสารหมายเลข 8.1.5.3) และจดทาใบโอนเปลยนแปลงงบประมาณรายจายประจาป (เอกสารหมายเลข 8.1.5.4) เพอใหการดาเนนงานเปนไปตามเปาหมายอยางมประสทธภาพ

8.1.5.1 บนทกขอความเรอง ขอความรวมมอรายงานสถานภาพการจดซอ/จาง ประจาปงบประมาณ 2554 ประจาเดอนมนาคม 8.1.5.2 แผน-ผลการจดซอ/จดจาง/เบกจาย ปงบประมาณ 2554 ณ วนท 30 กนยายน 2554 8.1.5.3 เอกสารขออนมตปรบแผนงบประมาณประจาป พ.ศ.2554 8.1.5.4 ใบโอนเปลยนแปลงเงนงบประมาณ (แบบ กค.15) ปงบประมาณ 2554

6 คณะพลงงานสงแวดลอมและวสดมหนวยงานตรวจสอบภายใน

ไดแก งานคลงและพสดคณะฯ (เอกสารหมายเลข 8.1.6.1) เพอทาหนาทตรวจสอบและตดตามการใชเงนของสายวชาฯ ใหเปนไปตามระเบยบและกฎเกณฑทมหาวทยาลยฯกาหนด กอนการสงขอมลทงหมดใหกองคลงของมหาวทยาลยดาเนนการเบกจายตอไป (เอกสารหมายเลข 8.1.6.2) โดยไดมการรวบรวมขอผดพลาดทเกดขนเพอนามาหาแนวทางในการปรบปรง แกไข เพอใหขอผดพลาดนนลดนอยลง (เอกสารหมายเลข 8.1.6.3 ) พรอมทงมหนวยงานตรวจสอบภายนอกคณะฯ ไดแก หนวยงานตรวจสอบภายใน (ของ มจธ. ) (เอกสารหมายเลข 8.1.6.4) หนวยงานตรวจสอบภายนอกของแหลงทน และสานกงานตรวจเงนแผนดนทาหนาทตรวจตดตามการใชจายเงนของคณะฯ(เอกสารหมายเลข 8.1.6.5)

8.1.6.1 โครงสรางของคณะพลงงานฯ 8.1.6.2 เอกสารการรบงานของงานคลงฯ ทมขอผดพลาดประจาป 2554 8.1.6.3 สรปขอผดพลาดในการตรวจสอบเอกสารการเบกจาย ประจาป 2554 พรอมทงขอเสนอแนะ 8.1.6.4 โครงสรางของมหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร 8.1.6.5 ระเบยบคณะกรรมการกองทนเพอสงเสรมการอนรกษพลงงานวาดวยการเกบรกษาเงนและทรพยสน และการเบกจายเงนกองทน พ.ศ.2553

Page 154: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554  

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   144  

7 ผบรหารคณะฯ มการตดตามแผนและผลการใชเงนใหเปนไปตามเปาหมายอยางตอเนอง และนาขอมลจากรายงานทางการเงนไปใชในการวเคราะหสถานะทางการเงนของคณะฯ ตลอดจนวางแผนและตดสนใจในเรองตางๆ (เอกสารหมายเลข 8.1.4.1, เอกสารหมายเลข8.1.5.3, เอกสารหมายเลข 8.1.5.4 และเอกสารหมายเลข 8.1.7.1)

8.1.4.1 รายงานสถานภาพรายจายเงนงบประมาณประจาป 2554 ระหวางเดอน ตลาคม 2553 – กนยายน 2554 8.1.5.3 เอกสารขออนมตปรบแผนงบประมาณประจาป พ.ศ.2554 8.1.5.4 ใบโอนเปลยนแปลงเงนงบประมาณ (แบบ กค.15) ปงบประมาณ 2554 8.1.7.1 รายงานการประชมประสาน บรหารวนพฤหสบดท 8 พฤศจกายน 2553

การประเมนตนเอง (SAR) คะแนนการประเมนครงน: 5 คะแนน ผลการดาเนนงาน จานวนขอ: 7 ขอ

จดแขง/แนวทางเสรม จดออน/แนวทางพฒนา จดแขง 1. ผบรหารคณะฯ มการตดตามแผนและผลการใชเงนใหเปนไปตามเปาหมายอยางตอเนอง 2. มหนวยงานตรวจสอบภายในและสานกงานตรวจเงนแผนดน ตรวจสอบคาใชจายของคณะ 3. มการวเคราะหหาสาเหตของขอผดพลาดเพอนามาปรบปรงแกไขใหขอผดพลาดนอยลง 4. มรายงานสถานภาพการเงนทางดานรายรบรายจายของหนวยงานตางๆ เสนอผบรหารคณะฯ ทกเดอน 5. มระบบสารสนเทศรองรบการบนทกบญชรายรบและรายจายของคณะฯ (ระบบบญช Axapta)

จดออน 1. เจาหนาทการเงนและงบประมาณทางานหลากหลายนอกเหนอจากงานประจา 2. มเจาหนาทนอยแตมโครงการมหาวทยาลยวจยเพมขนมาก ทาใหเจาหนาทตองทางานหนก เพอใหการ เบกจายไดรวดเรวตามกาหนด และอาจลาชาขนได

แนวทางการพฒนา 1. จดหางบประมาณเพอหาบคลากรมาชวยงานในภาระงานเฉพาะกจทเพมขน 2. สงบคลากรเขารบการอบรมเพอเพมพนความรและทกษะทางดานการเงนและงบประมาณใหมากยงขน

Page 155: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   145  

องคประกอบท 9 ระบบและกลไกการประกนคณภาพ ตวบงชท 9.1 ระบบและกลไกการประกนคณภาพการศกษาภายใน ชนดของตวบงช กระบวนการ เกณฑมาตรฐานทวไป:

1. มระบบและกลไกการประกนคณภาพการศกษาภายในทเหมาะสมและสอดคลองกบพนธกจและพฒนาการของคณะ ตงแตระดบภาควชาหรอหนวยงานเทยบเทา และดาเนนการตามระบบทกาหนด

2. มการกาหนดนโยบายและใหความสาคญเรองการประกนคณภาพการศกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดบนโยบายและผบรหารสงสดของคณะ

3. มการกาหนดตวบงชเพมเตมตามอตลกษณของคณะ 4. มการดาเนนงานดานการประกนคณภาพการศกษาภายในทครบถวน ประกอบดวย(1)การ

ควบคมตดตามการดาเนนงาน และประเมนคณภาพ (2) การจดทารายงานประจาปทเปนรายงานประเมนคณภาพเสนอตอคณะกรรมการประจาคณะและมหาวทยาลยตามกาหนดเวลา โดยเปนรายงานทมขอมลครบถวนตามทสานกงานคณะกรรมการการอดมศกษาทกาหนดใน CHE QA Online และ (3) การนาผลการประเมนคณภาพไปทาแผนการพฒนาคณภาพการศกษาของคณะ

5. มการนาผลการประกนคณภาพการศกษาภายในมาปรบปรงการทางานและสงผลใหมการพฒนาการดาเนนงานตามตวบงชของแผนกลยทธทกตวบงช

6. มระบบสารสนเทศท ใหขอมลสนบสนนการประกนคณภาพการศกษาภายในครบทง9 องคประกอบคณภาพ

7. มสวนรวมของผมสวนไดสวนเสยในการประกนคณภาพการศกษา โดยเฉพาะนกศกษา ผใชบณฑต และผใชบรการตามพนธกจของคณะ

8. มเครอขายการแลกเปลยนเรยนรดานการประกนคณภาพการศกษาระหวางคณะ และมกจกรรมรวมกน

9. มแนวปฏบตทดหรองานวจยดานการประกนคณภาพการศกษาทคณะพฒนาขน และเผยแพรใหหนวยงานอนสามารถนาไปใชประโยชน

เกณฑการประเมน:

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 มการดาเนนการ

1 ขอ มการดาเนนการ

2 หรอ3 ขอ มการดาเนนการ

4 หรอ 5 หรอ6 ขอ มการดาเนนการ

7 หรอ 8 ขอ มการดาเนนการ

9 ขอ

Page 156: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   146  

ผลการดาเนนงาน: คณะพลงงานสงแวดลอมและวสดไดมการดาเนนงานตามเกณฑมาตรฐานทวไป 9 ขอ ซงสรปผลการดาเนนงานในแตละขอไดดงน

ขอท ผลการดาเนนงาน รายการหลกฐานอางอง1 คณะมระบบและกลไกประกนคณภาพภายใน โดยยดตาม

นโยบายและคมอการประกนคณภาพของมหาวทยาลยฯ (เอกสารหมายเลข 9.1.1.1) และแนวทางประกนคณภาพการศกษาภายในสถานศกษาระดบอดมศกษา ทกาหนดโดยสานกงานคณะกรรมการการอดมศกษา และสานกงานรบรองมาตรฐานและประเมนคณภาพการศกษา เปนแนวทางในการดาเนนประกนคณภาพการศกษา มผชวยคณบดฝายประกนคณภาพ ทาหนาทกากบดแลและวางแผนการจดทาประกนคณภาพของคณะ (เอกสารหมายเลข 9.1.1.2) รวมถงคณะไดแตงตงคณะทางานประกนคณภาพการศกษา (เอกสารหมายเลข 9.1.1.3) ทมประธาน เลขานการและคณะทางานของแตละองคประกอบดาเนนการ โดยยดหลกการการทางานอยางมสวนรวม มกลมงานบรการวจยและสารสนเทศ ทาหนาทประสานงานกบหนวยงานภายในและภายนอกคณะ มการวางแผนการดาเนนงานจดทาประกนคณภาพประจาป มการจดสรรงบประมาณท เหมาะสม (เอกสารหมายเลข 9.1.1.4) เ พอใหการบรหารงาน การประสานงาน และการรวมงานเปนไปอยางตอเนองตามระบบทกาหนดอยางมประสทธภาพ มการจดทารายงานการประเมนตนเอง (เอกสารหมายเลข 9.1.1.5) เพอรบการประเมนคณภาพภายใน และไดรบการตรวจประเมนทกป

9.1.1.1 คมอการประเมนคณภาพ มหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบ ร รอบการประเมนป 2554 9.1.1.2 ค า ส ง คณะฯ แต ง ต ง (เพมเตม) ผบรหารคณะพลงงานฯ 9 .1 .1 .3 ค าส งคณะฯ แต งต งคณะท า ง านปร ะก นคณภาพการศกษา ป 2554 9.1.1.4 โครงการงานประกนคณภาพการศกษา รอบปประเมน ป 2554 และแผนการดาเนนงานประกนคณภาพ 9.1.1.5 รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด รอบปประเมน 2554

2 ผบรหารสงสดของคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ไดใหความสาคญตอการประกนคณภาพการศกษาภายใน โดยคณบดไดเสนอวสยทศนและระบเปาหมายของคณภาพไวเปาหมายหนงคอ “Total Quality Management (TQM) is a must” (เอกสารหมายเลข 9.1.2.1) และนาไปสการพฒนาคณภาพในทางปฏบต โดยมการตดตาม ตรวจสอบการดาเนนการประกนคณภาพอยางตอเนองทงในทประชมประสานบรหารของคณะฯ อเมลแจงการดาเนนงาน การตดตามการจดทารายงานประเมนตนเอง รายงานตอคณะกรรมการประจาคณะฯ (เอกสารหมายเลข 9.1.2.2)

9.1.2.1 เอกสารการนาเสนอ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ด า เ น น ง า น ป ร ะ จ า ป ง บป ร ะ ม าณ 2 5 5 4 (ผลงาน 12 เดอน:ต.ค.53-ก.ย.54) คณะพลงงานฯ มจธ. 9.1.2.2 รายงานการประชมประสาน บรหารคณะ, E-mail การแจงการดาเนนงาน การตดตามการ ดาเนนงาน, รายงานการประชมคณะกรรมการประจาคณะ

 

Page 157: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   147  

 

ขอท ผลการดาเนนงาน รายการหลกฐานอางอง2

(ตอ) เพอสนองนโยบายของมหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร (มจธ.) ทนาหลกการของระบบการบรหารโดยรวมเพอใหเกดคณภาพ (Total Quality Management, TQM) มาประยกตใชในระบบการบรหารของ มจธ. เพอใหเกดการพฒนาอยางตอเนองและนาไปสการพฒนาบณฑต งานวจย และงานบรการวชาการทมคณภาพ คณบดคณะพลงงานฯ ไดมอบหมายให ผศ. ดร.นชธนา พลทอง ผชวยคณบดฝายประกนคณภาพ และ ผศ. ดร.ภรต ธนะกจเกษม เปนตวแทนคณะเขารวมการอบรมโครงการ Train the Trainer ซงจดโดยงานประกนคณภาพการศกษาและโครงการจดตงสวนพฒนาระบบของ มจธ . โดยมวตถประสงคในการสรางองคความรและความเขาใจทตรงกนดาน ลกคา หลกการบรหาร บทบาทหนาท ความเขาใจในคณภาพการศกษาในปจจบนและอนาคตทมหาวทยาลยและหนวยงานคาดหวง และเหนความสาคญของการบรหารใหเกดคณภาพตามแนวคดหลกของ TQM โดยมงหวงใหผเขาฝกอบรมสามารถนาองคความรทไดไปถายทอดใหแกบคลากรภายในหนวยงานไดรบทราบและประยกตในการปฏบตงานได (เอกสารอางองหมายเลข 9.1.2.3) นอกจากนเพอใหการประสานงานและการพฒนาการประกนคณภาพของคณะฯ ใหเปนทศทางเดยวกบมหาวทยาลย คณบดไดสงเสรมและสนบสนนใหคณะทางานประกนคณภาพเขารวมอบรม หรอการประชมทเกยวของอนๆ อกดวย (เอกสารหมายเลข 9.1.2.4)

9 .1 .2 .3 เอกสารการเข าร วมโครงการ Train the Trainer 9.1.2.4 เอกสารแสดงการเสนอผ ร บผดชอบหรอคณะท างานประกนคณภาพเขารวมประชมประกนคณภาพ

3 คณะพลงงานฯ ไดมการกาหนดตวบงชเพมเตมตามอตลกษณของคณะ โดยเสนอผานทประชมคณะกรรมการคณะพลงงานฯ ครงท 3/2554 มาตงแตวนท 25 มนาคม 2554 รวมถงไดเสนอผานสภามหาวทยาลยพจารณาตามท สมศ. และ มจธ. กาหนด (เอกสารหมายเลข 9.1.3.1) ซงผลจากการพจารณาไดปรบปรงตวบงช อตลกษณใหสามารถกาหนดตวชวด (KPI) ไดอยางชดเจน ตามความเหนในทประชมสมมนาเพอเขยนรายงานการประเมนตนเอง (SAR) เมอวนท 21 เมษายน 2554 (เอกสารหมายเลข 9.1.3.2) ซงในทายสดไดผานมตเหนชอบในทประชมคณะกรรมการคณะพลงงานฯ ครงท 4/2554 เมอวนท 22 เมษายน 2554 โดย อตลกษณของคณะ (ดทผเรยน) คอ “บณฑตทมคณภาพระดบสากล (ดานพลงงาน สงแวดลอมและวสด)” (เอกสารหมายเลข 9.1.3.3)

9.1.3.1 รายงานการประชมคณะฯ ครงท 3/54 วาระท 4.5 ตวบงชการประกนคณภาพการศกษาป 2553 และหนงสอแจงอตลกษณข อ ง คณ ะ ฯ เ พ อ เ ส น อ ส ภ ามหาวทยาลย 9.1.3.2 โครงการสมมนาเขยนรายงานประเมนตนเองของคณะฯ ในรอบปประเมน 2553 9.1.3.3 รายงานประชมคณะฯ ครงท 4/2554:วาระตวบงชประกนคณภาพการศกษา

 

Page 158: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   148  

ขอท ผลการดาเนนงาน รายการหลกฐานอางอง4 คณะพลงงานฯ ไดดาเนนการประกนคณภาพการศกษาภายใน

ตามแผนงาน แนวปฏบตและกาหนดการตามทมหาวทยาลยกาหนด (เอกสารหมายเลข 9.1.4.1) มการควบคมตดตามการดาเนนงาน เพอจดทารายงานการประเมนคณภาพการศกษาของคณะฯ เทยบกบเกณฑการประเมนคณภาพ ผานทางอเมล (เอกสารหมายเลข 9.1.4.2) มการจดทารายงานประเมนคณภาพประจาป (เอกสารหมายเลข 9.1.4.3) ตามตวบงชและเกณฑทสานกงานคณะกรรมการการอดมศกษากาหนดใน CHE QA Online มคณะกรรมการตรวจรายงานประเมน SAR ภายในระดบคณะ (เอกสารหมายเลข 9.1.4.4) กอนนาเสนอตอคณะกรรมการประจาคณะและมหาวทยาลยตามกาหนด (เอกสารหมายเลข 9.1.4.5) มการนาผลประเมนไปทาแผนการพฒนาคณภาพการศกษา (เอกสารหมายเลข 9.1.4.6)

9.1.4.1 กาหนดกจกรรมประเมน คณภาพการศกษารอบปประเมน 2554 ของมหาวทยาลยและคณะ 9.1.4.2 อเมลการตดตามการดาเนนงานประกนคณภาพเทยบกบเกณฑการประเมนคณภาพ 9.1.4.3 การประชมจดทารายงานSAR และรายงานการประเมนตนเอง รอบปการประเมน 2554 9.1.4.4คาสงแตงตงคณะกรรมการประเมนคณภาพภายในระดบคณะ ประจาป 2554 9.1.4.5 เอกสารเสนอวาระรายงานผลการประเมนตนเองตอกรรมการประจาคณะ และบนทกสงรายงานประกนคณภาพตอมหาวทยาลยฯ 9 .1 .4 .6 แผนพฒนาคณภาพการศกษา

5 คณะพลงงานฯ ไดนาผลประเมนการประกนคณภาพการศกษาภายในมาใชประกอบการปรบกลยทธและปรบกระบวนการดาเนนงานประกนคณภาพ เพอเพมประสทธภาพ ประสทธผล และคณภาพ ตามคาแนะนาของคณะกรรมการประเมนทเสนอแนะใหพฒนาในทกตวบงช ทปรากฏตามแผนพฒนาคณภาพการศกษาในเกณฑท 4 เชน เสนอใหมการปรบปรงหลกสตรตามรอบระยะเวลา คณะกไดใหความสาคญตอคณภาพการผลตนกศกษา หลกสตร และผลงานวจย ซงไดพฒนาในมตต างๆ เชน การพฒนาหลกสตร ได นา เกณฑมาตรฐานคณว ฒระดบอดมศกษาแหงชาต (TQF) แบบสอบถามความคดเหน และขอเสนอแนะจากผทรงคณวฒภายนอกและศษยเกาคณะ มาใชในการปรบปรงหลกสตร (เอกสารหมายเลข 9.1.5.1) โดยในป 2554 ไดปรบปรงหลกสตรสายวชาเทคโนโลยการจดการพลงงาน 1 หลกสตร (เอกสารหมายเลข 9.1.5.2) เสนอตอคณะกรรมการประจาคณะและสภามหาวทยาลยเพออนมตหลกสตร (เอกสารหมายเลข 9.1.5.3) เสนอใหคณะแยกเผนการจดกจกรรมพฒนานกศกษาใหชดเจน คณะจงไดจดทาแผนการจดกจกรรม/โครงการพฒนานกศกษาทสงเสรมผลการเรยนรตาม

9.1.5.1 แบบสอบถาม ใ นก า รปรบปรงหลกสตรของคณะ 9.1.5.2 หลกสตรปรบปรง 2555 สาขาว ช า เทค โน โลย ก า ร จ ดการพลงงาน 9.1.5.3 บนทกขอความจากสภาวชาการถงสภามหาวทยาลย เรองการแจงอนมตหลกสตรสาขาวชาเทคโนโลยการจดการพลงงาน 9.1.5.4 แผนการจดกจกรรมการพฒนานกศกษาฯ

Page 159: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   149  

ขอท ผลการดาเนนงาน รายการหลกฐานอางอง กรอบ TQF โดยระบรายละเอยดโครงการ ตวชวดและผรบผดชอบซง

พฒนาขนจากปกอน

6 คณะพลงงานฯ มระบบสารสนเทศการประกนคณภาพและบรหารจดการต งแตป พ .ศ . 2551 ใช ในการจดเกบ สบคน และประกอบการวเคราะหการประกนคณภาพ (เอกสารหมายเลข 9.1.6.1) รวมกบระบบสารสนเทศของมหาวทยาลย ซงสามารถนามาใชประกอบการตดสนใจของผบรหาร หรอการประกนคณภาพการศกษาไดทง 9 องคประกอบ เชน ระบบบญชสามมต (apxepta), ระบบ KISS โดยเวบไซดงานประกนคณภาพของ มจธ. สามารถเชอมตอกบหนวยงานการประกนคณภาพจากภายนอกได เชน สกอ. สมศ. และระบบ CHE QA Online เพอใชในการจดเกบขอมลพนฐานและประเมนผลตามเกณฑประกนคณภาพของ สกอ . ( เอกสารหมายเลข 9 .1 .6 .2 ) โดยบคคลภายนอกสามารถเขาดและศกษาขอมลระบบสารสนเทศการประกนคณภาพและการบรหารจดการของคณะไดท website http://202.44.9.82

9.1.6.1 ระบบสารสนเทศเพอการประกนคณภาพและการบรหารจดการของคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด 9.1.6.2 ระบบสารสนเทศของมหาวทยาลยฯ (Intra Portal) ระบบ Axapta, ระบบ KISS, ระบบ CHE QA Online และเวบไซดงานประกนคณภาพ มจธ.

7 คณะพลงงานฯ ไดมการสงเสรม และเปดโอกาสใหผมสวนได สวนเสย เขามามสวนรวมในการประกนคณภาพการศกษา ดงน

- ในสวนของนกศกษา มการประเมนคณภาพการใหบรการทางการศกษา และประเมนผลการสอน (เอกสารหมายเลข 9.1.7.1)

- ในสวนของกรรมการประจาคณะทเปนผทรงคณวฒจากภายนอก รวมระดมสมอง ใหขอคดเหน ขอเสนอแนะ และใหขอมลปอนกลบ ในการประชมคณะกรรมการคณะ (เอกสารหมายเลข 9.1.7.2) - ในสวนของผใชบณฑต คณะไดสงแบบสารวจความพงพอใจของผใชบณฑต เพอนามาเปนแนวทางในการพฒนาคณภาพบณฑต พฒนาหลกสตรใหสอดคลองกบความตองการของตลาดแรงงาน หรอผใชบณฑต และเปนขอมลในการพฒนาคณภาพบณฑตตามเกณฑประกนคณภาพการศกษา (เอกสารหมายเลข 9.1.7.3)

- ในสวนของผใชบรการตามพนธกจของคณะฯ ซงมพนธกจหนงทเกยวกบการใหบรการวชาการกบหนวยงาน หรอบคคลภายนอกทงภาคเอกชนและอตสาหกรรม ทผาน สวท. ไดใหขอมลปอนกลบ โดยใหผใชบรการดานการทดสอบ/การบรการวชาการของคณะฯ ประเมนความพงพอใจในการใหบรการ (เอกสารหมายเลข 9.1.7.4) รวมถงผใชบรการอบรม/ประชมวชาการ ใหขอมลในแบบสอบถามการเขารวม (เอกสารหมายเลข 9.1.7.5) เพอนามาปรบปรงการใหบรการทางวชาการ

9.1.7.1 ตวอยางผลการประเมนการสอนของอาจารย และการใหบรการทางการศกษา โดยนกศกษา 9.1.7.2 วาระระดมสมอง ในการปร ะ ช มคณะกร รมกา รคณะร วมกบกรรมการคณะท เปนผทรงคณวฒจากภายนอก 9.1.7.3 แบบสารวจความพงพอใจของผบงคบบญชาทมตอผสาเรจการศกษาคณะพลงงานแล ะคว ามต อ งก า รขอ งผ ใ ชบณฑต เกยวกบหลกสตรทเปดสอนของคณะฯ 9.1.7.4 แบบสารวจความพงพอใจ ของผใชบรการวชาการดานการทดสอบ การวเคราะห การสอบเทยบ และผลประเมน 9.1.7.5 แบบประเมนผใชบรการวชาการดานการอบรม/ประชม

Page 160: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   150  

ขอท ผลการดาเนนงาน รายการหลกฐานอางอง วชาการ และผลประเมน 8 คณะพลงงานฯ มการสรางเครอขายการแลกเปลยนเรยนรดาน

ประกนคณภาพการศกษารวมกบ คณะทรพยากรชวภาพและเทคโนโลยและคณะอน ๆ โดยมกจกรรมการแลกเปลยนเรยนรตวบงชทเปน Best Practice และการจดเกบเอกสารตามเกณฑประเมน(เอกสารหมายเลข 9.1.8.1) การเขารวมโครงการแลกเปลยนเรยนรวธการปฏบตงานตามตวบงชของหนวยงานระดบคณะ กบงานประกนคณภาพ มจธ. โดยคณะไดรวมแลกเปลยนเรยนรในประเดน แผนการจดกจกรรมพฒนานกศกษา และการใหความรดานประกนคณภาพแกนกศกษา (เอกสารหมายเลข 9.1.8.2)

9 .1 .8 .1 บนทก เชญ เข า ร วมกจกรรมเครอขายประกนคณภาพกบคณะทรพยากรชวภาพและรปประกอบ 9.1.8.2 โครงการแลกเปลยนเรยนรวธการปฏบตงานตามตวบงชของหนวยงานระดบคณะ

9 คณะพลงงานฯ มแนวปฏบตท ด ซงคณะกรรมการประเมนคณภาพภายใน รอบการประเมนป 2553 ไดระบไวในรายงานผลประเมน วาคณะพลงงานฯ มแนวปฏบตทด/นวตกรรม ดานการวจยทมกระบวนการคณภาพเปนไปตามระบบ PDCA (เอกสารหมายเลข 9.1.9.1) ซงสงผลใหคณะพลงงานไดรบรางวลคณภาพทงดานบคคลและผลงานวจยอยางตอเนอง และเนองจากบรบทของคณะเปนคณะวจย ทสามารถสรางองคความรทเปนประโยชนตอประเทศ ทางดานวทยา ศาสตรและเทคโนโลย คณะฯ จงไดรบมอบหมายจากสถาบนคลงสมองของชาต ภายใตมลนธสงเสรมทบวงมหาวทยาลย รวมกนทาการศกษาวจยความสามารถทางการวจยของมหาวทยาลยไทย สาหรบงานวจย 5 ดาน ทเปนจดเดนดานยทธศาสตรวจยของประเทศไทย คอ ขาว มนสาปะหลง ยางพารา การทองเทยว และ logistics (เอกสารหมายเลข 9.1.8.2) โดยทาการศกษาความสามารถการทาวจยของนกวจย หนวยงานวจย ระดบภาควชา คณะวชา และมหาวทยาลยของไทยสาหรบงานวจยทง 5 ดาน เพอศกษาและสงเคราะหผลงานวจยในเชงคณภาพ วาเปนงานวจยเชงทฤษฎหรอทางปฏบต มระดบความลกของงานวจยอยางไร มการใชประโยชนจากชวงตนทาง (upstream) หรอปลายทาง (downstream) ของงานวจยมากนอยเพยงใด โดยศกษาจากขอมลผลงานวจยในชวง 10 ปทผานมา (พ.ศ. 2544-2553) และนาเสนอขอมลทจะนาไปใชพฒนาประเทศในเชงนโยบาย โดยคณะฯ รวมกบสถาบนคลงสมองฯ นาไปเผยแพรใหหนวยงานทเกยวของนาไปใชประโยชนตอไป นอกจากน บคลากรของคณะฯ ยงไดจดทา Model ขนตอนการดาเนนงานจดสรรทนสนบสนนงานวจย และเปนทปรกษาใหคาแนะนา ในโครงการสงเสรมการผลตผลงานวจย ใหแกมหาวทยาลยเทคโนโลย

9.1.9.1 รายงานผลการประเมนค ณ ภ า พ ก า ร ศ ก ษ า ค ณ ะพลงงาน: ระบแนวปฏบตทด 9 . 1 . 9 . 2 โ ค ร งก า รป ร ะ เ ม นความสามารถทางการวจยของประเทศ ซงรวมมอกบสถาบนคลงสมองของชาต 9.1.9.3 โครงการสงเสรมการผลตผลงานวจย มทร.ลานนา

Page 161: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   151  

ราชมงคลลานนา นาไปใชประโยชนในการสงเสรมการผลตผลงานวจยของมหาวทยาลยใหเพมสงขน

การประเมนตนเอง (SAR) คะแนนการประเมนครงน : 5 คะแนน ผลการดาเนนงาน : จานวน 9 ขอ จดแขง/แนวทางเสรม จดออน/แนวทางพฒนา จดแขง คณะพลงงานฯ มการประเมนคณภาพ โดยจดทาขอมลการรายงานผลและการนาเสนอดชนชวดสมรรถนะ (KPIs) เพอเสนอผบรหารของคณะและมหาวทยาลยอยางตอเนองทกป จดออน

คณะฯ ไมไดรบอตรากาลงสาหรบเจาหนาทรบผดชอบงานโดยตรงดานการประกนคณภาพ ซงปจจบนงานประกนคณภาพตองนาเสนอผลการดาเนนงานและตวชวดตอหนวยงานหลายหนวย จงเพมภาระงานดานประกนคณภาพมากขน

Page 162: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   152  

บทท 3 สวนสรป

3.1 ตารางบนทกคะแนน และผลการประเมนคณภาพภายในคณะ ของ สกอ.

3.2 ตารางบนทกคะแนน และผลการประเมนคณภาพภายในคณะ ของ สมศ.

Page 163: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

ตวบงชคณภาพ ตวตงตวหาร

ตวบงช 1.1 7 ขอ 5.00ตวบงช 2.1 5 ขอ 5.00

ตวบงช 2.4 5 ขอ 4.00ตวบงช 2.5ตวบงช 2.6 5 ขอ 3.00ตวบงช 2.7 5 ขอ 5.00ตวบงช 2.8 2 ขอ 4.00ตวบงช 3.1 6 ขอ 4.00ตวบงช 3.2 6 ขอ 5.00ตวบงช 4.1 6 ขอ 5.00ตวบงช 4.2 5 ขอ 5.00

372,364,308.00 39.00

ตวบงช 5.1 5 ขอ 5.00ตวบงช 5.2 5 ขอ 5.00ตวบงช 6.1 4 ขอ 4.00ตวบงช 7.1 7 ขอ 5.00ตวบงช 7.2 5 ขอ 5.00ตวบงช 7.3ตวบงช 7.4 4 ขอ 5.00ตวบงช 8.1 7 ขอ 5.00ตวบงช 9.1 8 ขอ 5.00

รวมคะแนนการประเมน 4.71

ตาราง ส 1 ผลการประเมนรายตวบงชตามองคประกอบคณภาพ

ตวบงช 2.3

ตวบงช 2.2 5.00

5.00

ผลการดาเนนงานผลลพธ

( %หรอสดสวน)

4 คะแนน

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด

ตวบงช 4.3 5 คะแนน

คะแนนการประเมน (ตามเกณฑ สกอ.)

เปาหมาย

4 คะแนน

265.21 คะแนน 5.00

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4,5,7,81,2,3,4,5,6,7,8

1,2,3,41,2,3,4,5,71,2,3,4,5

1,2,3,4,5,61,2,3,4,5,6

1,2,3,4,51,2,3,4,5

1,2,3,4,5,61,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,71,2,3,4

1,2,3,4,5,6,7,8,91,2,3,4,5,6,71,2,3,4,5,6

1,2,3,4,5

Page 164: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

ผลการประเมน

องคประกอบท 1 - 5.00 - 5.00 การดาเนนงานระดบดมาก องคประกอบท 2 5.00 4.25 4.00 4.43 การดาเนนงานระดบด

องคประกอบ

ตาราง ส.2 ผลการประเมนตนเองตามองคประกอบคณภาพ

หมายเหต

คะแนนการประเมนเฉลย

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด

I รวม OP

0.00 - 1.50 การดาเนนงานตองปรบปรงเรงดวน 1.51 - 2.50 การดาเนนงานตองปรบปรง 2.51 - 3.50 การดาเนนงานระดบพอใช 3.51 - 4.50 การดาเนนงานระดบด 4.51 - 5.00 การดาเนนงานระดบดมาก

องคประกอบท 3 - 4.50 - 4.50 การดาเนนงานระดบด องคประกอบท 4 5.00 5.00 - 5.00 การดาเนนงานระดบดมาก องคประกอบท 5 - 5.00 - 5.00 การดาเนนงานระดบดมาก องคประกอบท 6 - 4.00 4.00 การดาเนนงานระดบด องคประกอบท 7 - 5.00 - 5.00 การดาเนนงานระดบดมาก องคประกอบท 8 - 5.00 - 5.00 การดาเนนงานระดบดมาก องคประกอบท 9 - 5.00 - 5.00 การดาเนนงานระดบดมาก เฉลยรวมทกตวบงช ของทกองคประกอบ

5.00 4.71 4.00 4.71 การดาเนนงานระดบดมาก

ผลการประเมน ระดบดมาก ระดบดมาก ระดบด ระดบดมาก การดาเนนงานระดบดมาก

Page 165: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

ผลการประเมน

มาตรฐานท 1 - - 4.00 4.00 การดาเนนงานระดบด

มาตรฐานท 2

ตาราง ส.3 ผลการประเมนตนเองตามมาตรฐานการอดมศกษา

มาตรฐานการอดมศกษา

คะแนนการประเมนเฉลย

หมายเหต

I P O รวม

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด

0.00 - 1.50 การดาเนนงานตองปรบปรงเรงดวน 1.51 - 2.50 การดาเนนงานตองปรบปรง 2.51 - 3.50 การดาเนนงานระดบพอใช 3.51 - 4.50 การดาเนนงานระดบด

มาตรฐานท 2

มาตรฐานท 2 ก - 4.83 - 4.83 การดาเนนงานระดบดมาก

มาตรฐานท 2 ข 5.00 4.56 - 4.67 การดาเนนงานระดบดมาก

มาตรฐานท 3 - 5.00 - 5.00 การดาเนนงานระดบดมาก

เฉลยรวมทกตวบงช ของทกมาตรฐาน

5.00 4.71 4.00 4.71 การดาเนนงานระดบดมาก

ผลการประเมน ระดบดมาก ระดบดมาก ระดบด ระดบดมาก การดาเนนงานระดบดมาก

Page 166: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

ผลการประเมน

ดานนกศกษา และผมสวนไดสวนเสย

- 4.50 4.00 4.43 การดาเนนงานระดบด

ตาราง ส.4 ผลการประเมนตนเองตามมมมองดานการบรหารจดการ

มมมองดานการบรหารจดการ

คะแนนการประเมนเฉลย

หมายเหต

I P O รวม

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด

0.00 - 1.50 การดาเนนงานตองปรบปรงเรงดวน 1.51 - 2.50 การดาเนนงานตองปรบปรง 2.51 - 3.50 การดาเนนงานระดบพอใช 3.51 - 4.50 การดาเนนงานระดบด

และผมสวนไดสวนเสย ดานกระบวนการภายใน - 4.75 - 4.75 การดาเนนงานระดบดมาก

ดานการเงน 5.00 5.00 - 5.00 การดาเนนงานระดบดมาก ดานบคลากรการเรยนร และนวตกรรม

5.00 5.00 - 5.00 การดาเนนงานระดบดมาก

เฉลยรวมทกตวบงช ของทกมมมอง

5.00 4.71 4.00 4.71 การดาเนนงานระดบดมาก

ผลการประเมน ระดบดมาก ระดบดมาก ระดบด ระดบดมาก การดาเนนงานระดบดมาก

Page 167: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

ผลการประเมน

1. มาตรฐานดานศกยภาพ และความพรอม ในการจดการศกษา (1) ดานกายภาพ - - - - - (2) ดานวชาการ 5.00 4.00 - 4.40 การดาเนนงานระดบด (3) ดานการเงน - 5.00 - 5.00 การดาเนนงานระดบดมาก (4) ดานการบรหารจดการ - 5.00 - 5.00 การดาเนนงานระดบดมาก เฉลยรวมทกตวบงช ของมาตรฐานท 1

5.00 4.67 - 4.73 การดาเนนงานระดบดมาก

2. มาตรฐานดานการดาเนนการ ตามภารกจของสถาบนอดมศกษา (1) ดานการผลตบณฑต - 4.67 4.00 4.50 การดาเนนงานระดบด (2) ดานการวจย 5.00 5.00 - 5.00 การดาเนนงานระดบดมาก (3) ดานการใหบรการ ทางวชาการแกสงคม - 5.00 - 5.00 การดาเนนงานระดบดมาก

(4) ดานการทานบารง ศลปะและวฒนธรรม - 4.00 - 4.00 การดาเนนงานระดบด

เฉลยรวมทกตวบงช ของมาตรฐานท 2

5.00 4.75 4.00 4.70 การดาเนนงานระดบดมาก

เฉลยรวมทกตวบงช ของทกมาตรฐาน

5.00 4.71 4.00 4.71 การดาเนนงานระดบดมาก

ผลการประเมน ระดบดมาก ระดบดมาก ระดบด ระดบดมาก การดาเนนงานระดบดมาก

ตาราง ส.5 ผลการประเมนตนเองตามมาตรฐานสถาบนอดมศกษา

มาตรฐานสถาบนอดมศกษา

คะแนนการประเมนเฉลย

หมายเหต

I P O รวม

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด

0.00 - 1.50 การดาเนนงานตองปรบปรงเรงดวน 1.51 - 2.50 การดาเนนงานตองปรบปรง 2.51 - 3.50 การดาเนนงานระดบพอใช 3.51 - 4.50 การดาเนนงานระดบด

Page 168: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

ตวตง / ตวหาร ผลลพธ

ตวบงชท 1

ตวบงชท 2

ตวบงชท 3 รอยละ 20 33.70 / 100 33.7 บรรลเปาหมาย 5.00

ตวบงชท 4 รอยละ 90 19.25 / 11 175 บรรลเปาหมาย 5.005.00

ตวบงชท 5 รอยละ 20 บรรลเปาหมาย 5.00

ตวบงชท 6 รอยละ 20 รอยละ 36 36 บรรลเปาหมาย 5.00

ตวบงชท 7 รอยละ 7 รอยละ 8.97 8.97 บรรลเปาหมาย 4.494.83

ตวบงชท 8 รอยละ 20 36.36 / 30 32 บรรลเปาหมาย 5.00

ตวบงชท 9 5 ขอ บรรลเปาหมาย 5.005.00

ตวบงชท 10 5 ขอ บรรลเปาหมาย 5.00

ตวบงชท 11 5 ขอ บรรลเปาหมาย 5.005.004.94

ตวบงชท 12

ตวบงชท 13

ตวบงชท 14 4.5 248 / 39 6.36 บรรลเปาหมาย 5.005.00

ตวบงชท 154.95

คาเฉลยคะแนนดานการบรการวชาการ

ดานคณภาพบณฑต

ดานการบรการวชาการ

ดานการทานบารงศลปะและวฒนธรรม

ดานงานวจยและงานสรางสรรค121.79 / 39

ดานการบรหารและการพฒนาสถาบน

ตวบงชคณภาพ เปาหมายผลดาเนนการ

บรรลเปาหมาย คะแนนประเมน

กลมตวบงชพนฐาน

คาเฉลยคะแนนดานคณภาพบณฑต

คาเฉลยคะแนนดานงานวจยและงานสรางสรรค

คะแนนเฉลยรวมทกตวบงช

คาเฉลยกลมตวบงชพนธกจหลกของสถานศกษา (ตวบงช 1 – 11)คาเฉลยคะแนนดานการทานบารงศลปะและวฒนธรรม

5 ขอ

5 ขอ

5 ขอ

คาเฉลยคะแนนดานการบรหารและการพฒนาสถาบนดานการพฒนาและประกนคณภาพภายใน

Page 169: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   159  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก

Page 170: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

สรปขอมลอาจารย/นกวจย ของคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ณ วนท 24 พฤษภาคม 2555

ลาดบท ปรญญาโท ปรญญาเอก ขาราชการ พนกงาน อาจารย ผศ. รศ. ศ.สายวชาเทคโนโลยพลงงาน

1 ศ.ดร. จงจตร หรญลาภ2 รศ.ดร.พชย นามประกาย3 ศ.ดร.สมชาต โสภณรณฤทธ4 รศ.ดร.ศรชย เทพา5 รศ.ดร.อดศกด นาถกรณกล6 ดร.รงโรจน สงคประกอบ7 ผศ.ดร.นรส ประทนทอง8 ดร. เกากนยา สดประเสรฐ9 รศ.ดร. ณฏฐ กาศยปนนทน

สายวชาเทคโนโลยการจดการฯ1 รศ.วารณ เตย2 รศ.ดร.อภชต เทอดโยธน3 ผศ.ดร.กสกานา กบาฮา4 ดร.ปราศรย ชลดาพงศ5 ดร.จนทนา กญชรรตน

สายวชาเทคโนโลยวสด1 ผศ.ดร.ปญญา ศรจนทร2 ดร.พฒนะ รกความสข3 อ.ชชาต นตปญญาวงศ4 ผศ.ดร.สรพร โรจนนนต5 ผศ.ดร.ทพบรรณ ปะละไทย6 ผศ.ดร. นชธนา พลทอง7 ดร.นภฉตร ธารลาภ8 รศ.ดร. จตพร วฒกนกาญจน9 ศ.ดร. ณรงคฤทธ สมบตสมภพ10 ดร.นนทน ถาวรงกร11 ดร.นคร ศรสขมบวรชย12 ผศ.ดร.ปรชา เตมสขสวสด13 ผศ.ดร. ภรต ธนะกจเกษม

สายวชาเทคโนโลยสงแวดลอม1 รศ.ดร.พจนย ขมมงคล2 รศ.ดร.สวมล อศวพศษฐ3 รศ.ดร.สรอยดาว วนจนนทรตน4 ศ.ดร.สนทด ศรอนนตไพบลย5 ผศ.ดร.ศศธร พทธวงษ6 ผศ.ดร.สรลกษณ เจยรากร

สายวชาเทคโนโลยอณหภาพ1 รศ.ดร.มานะ อมรกจบารง2 ผศ.สมบรณ เวชกามา3 ผศ.ดร.ธนต สวสดเสว4 ผศ.ดร.จรวรรณ เตยรถสวรรณ

นกวจยสายวชาเทคโนโลยวสด

1 ผศ.เอกชย วมลมาลา2 ผศ.ธรศกด หมากผน

อาจารยประจาทงหมด 37 คน อาจารย 9 คนอาจารยลาศกษาตอ 1 คน ผศ. 13 คนอาจารยประจาไมรวมลาศกษาตอ 36 คน ผศ.วจย 2 คน

รศ. 11 คนนกวจย 2 คน ศ. 4 คนรวมสายวชาการ 39 คน รวมสายวชาการ 39 คน 160

สาเรจการศกษาระดบ สถานภาพ ตาแหนงทางวชาการชอ-สกล

Page 171: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT 162

รายการเอกสารอางอง

องคประกอบท 1 ปรชญา ปณธาน วตถประสงค และแผนดาเนนการ

ตวบงชท 1.1 กระบวนการพฒนาแผน 1.1.1.1 แผนพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ฉบบท 10 (ป 2550 -2554) 1.1.2.1 บทสรปผบรหาร คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด แผนปฏบตราชการ 4 ป (พ.ศ.2551-2554) และแผนกลยทธคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ฉบบท 11 (พ.ศ.2555-2559) 1.1.2.2 รายงานการจดประชม Kick-off ระดมสมอง เพอสรางความเขมแขงทางวชาการ 1.1.3.1 แผนปฏบตราชการ 4 ป (พ.ศ.2551-2554) และ 2 ปหลง (2553-2554) คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด 1.1.3.2 ผลวเคราะหความสอดคลองของแผนการจดทายทธศาสตรคณะฯ กบแผนพฒนามหาวทยาลย (พ.ศ.2549-2563) 1.1.5.1 โครงการปฐมนเทศนกศกษาใหม ประจาปการศกษา 2554,แบบฟอรมการลงทะเบยนเรยน, แบบฟอรมการขอเปลยนโปรมแกรมการศกษา,แบบเสนอขอขยายเวลาการศกษา และแบบฟอรมประกอบการประเมนผลความกาวหนาทางการศกษาของนกศกษา 1.1.5.2 คาสงแตงตงคณะอนกรรมการพจารณารปเลมตนฉบบวทยานพนธ 1.1.5.3 โครงการเสรมความรดานการเขยนรายงานการศกษาวจยและวทยานพนธ คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ปการศกษา 2554 1.1.5.4 ประกาศทนการศกษาสาหรบนกศกษาปรญญาโทคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด (ฉบบท 4) 1.1.5.5 หลกเกณฑการสงเสรมและสนบสนนการจดทาบทความวจยของนกศกษาระดบบณฑตศกษา พ.ศ.2553 1.1.6.1 รายงานการประชมประสานบรหาร 1.1.6.2 รายงานผลการดาเนนงานตามแผนงบประมาณป 2554 (ต.ค.53-ม.ค.54) และ(ต.ค.53- ก.ย.54) 1.1.7.1 รายงานการประชมประสานบรหาร 1.1.8.1 รายงานการประชมคณะกรรมการประจาคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด

องคประกอบท 2 การผลตบณฑต ตวบงชท 2.1 ระบบและกลไกการพฒนาและบรหารหลกสตร 2.1.1.1 ประกาศ มจธ. เรอง ระบบกลไกของการจดทารายละเอยดของหลกสตร เกณฑการเสนอเปด หลกสตรใหม หลกสตรปรบปรง และการยบรวมหรอปดหลกสตร 2.1.1.2 บนทกขอความจากกองบรการการพฒนาหลกสตร เรอง การจดทาหลกสตรใหเปนไปตาม กรอบมาตรฐานคณวฒระดบอดมศกษาแหงชาต พ.ศ.2552 2.1.1.3 Prospectus ของคณะ 2.1.1.4 สรปหลกสตรทดาเนนการตามกรอบมาตรฐานคณวฒระดบอดมศกษาแหงชาต พ.ศ.2552

Page 172: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT 163

2.1.1.5 คาสงแตงตงคณะกรรมการปรบปรงหลกสตร วศ.ม./วท.ม. สาขาวชาเทคโนโลยการจดการพลงงาน หลกสตรปรบปรง พ.ศ.2555 2.1.1.6 บนทกขอความจากคณะฯ เรอง การเสนอปรบปรงหลกสตร วศ.ม./วท.ม. สาขาวชาเทคโนโลย การจดการพลงงาน 2.1.1.7 บนทกขอความงานบรการการพฒนาหลกสตร เรอง หลกสตร วศ.ม./วท.ม. สาขาวชาเทคโนโลย การจดการพลงงาน หลกสตรปรบปรง พ.ศ.2555 2.1.3.1 รายละเอยดของรายวชา (มคอ.3) 2.1.3.2 รายงานผลการดาเนนการของรายวชา (มคอ.5) 2.1.4.1 คาสงคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด เรอง แตงตงคณะทางานการจดทาหลกสตรตาม TQF 2.1.4.2 เปาหมายและแผนการปรบปรงหลกสตรตามกรอบ TQF 2.1.4.3 บนทกขอความจากคณะฯ รวมปรกษาหารอแนวทางการดาเนนการหลกสตรใหมๆและบนทก ขอความเรองการจดทารายงานผลการดาเนนการของรายวชา (มคอ.5) 2.1.4.4 รายงานการประชมเกยวกบหลกสตร 2.1.5.1 คาสงคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด เรอง แตงตงคณะกรรมการพจารณาหลกสตร 2.1.5.2 แผนการดาเนนงานและแผนงบประมาณของคณะฯ 2.1.5.3 สรปความคดเหนและขอเสนอแนะจากผทรงคณวฒภายนอกและบทสรปการระดมสมองจาก นกวชาการ ภาคอตสาหกรรม ผใชบณฑต เพอสารวจความตองการของผใชบณฑตจากแบบสอบถาม2.1.5.4 เอกสารเรยนเชญ ศ.ดร.ปรดา วบลยสวสด 2.1.7.1 สรปจานวนหลกสตรปรญญาโท แผน ก2 และหลกสตรปรญญาเอก 2.1.8.1 ใบรายงานผลวชาหมวดวทยานพนธ ปการศกษา 2554 ตวบงชท 2.2 อาจารยประจาทมคณวฒปรญญาเอก 2.2.1.1 สรปขอมลอาจารยคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาปการศกษา 2554

ตวบงชท 2.3 อาจารยประจาทดารงตาแหนงทางวชาการ 2.2.1.1 สรปขอมลอาจารยคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาปการศกษา 2554 ตวบงชท 2.4 ระบบการพฒนาคณาจารยและบคลากรสายสนบสนน 2.1.5.1 แผนการดาเนนงานและแผนงบประมาณ ประจาป พ.ศ. 2554 และประจาป 2555 คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด 2.1.5.4 จดหมายเชญ ศ.ดร.ปรดา วบลยสวสด 2.4.1.1 ระบบการบรหารงานแบบ PBBS 2.4.1.2 รายงานการประชมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครงท 10/2554 2.4.1.3 บนทกขอความจากมหาวทยาลยสารวจความตองการของบคลากรในการอบรมตางๆ 2.4.2.1 จดหมายอเลคทรอนกสเชญระดมสมองประจาป 2.4.2.2 เอกสารคมอพนกงาน สวนพฒนาทรพยากรบคลากร มจธ. 2.4.2.3 รายงานการไปอบรมของอาจารยและสายสนบสนน

Page 173: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT 164

2.4.2.4 บนทกการจดทาการประเมนเพอเลอนขนเงนเดอนประจาป 2.4.3.1 ตรวจสขภาพบคลากรประจาป 2554 รายชอผประสงคพบแพทย 2.4.3.2 แจงวนฉดวคซนไขหวดใหญ 2.4.3.3 เอกสาร SEEM DAY 2.4.4.1 เอกสารรายการฝกอบรม และเอกสารประกอบการบรรยายวชา EEV 621 2.4.4.2 แบบฟอรมการประเมนการสอนโดยนกศกษา 2.4.5.1 หลกปฏบตดานจรรยาบรรณองคกร 2.4.5.2 ประชาสมพนธการหามคดลอกผลงานผอน (plagiarism) 2.4.5.3 บนทกขอความเชญวทยากรบรรยายเรอง จรรยาบรรณนกวจย ทรพยสนทางปญญาและการละเมด 2.4.6.1 บนทกขอความ เรองรายงานผลการดาเนนงานของหนวยงาน ประจาปงบประมาณ 2554 (ผลงาน 12 เดอน : ต.ค.2553 – ก.ย.2554)

ตวบงชท 2.6 ระบบและกลไกการจดการเรยนการสอน 2.1.1.4 สรปหลกสตรทดาเนนการตามกรอบมาตรฐานคณวฒระดบอดมศกษาแหงชาต พ.ศ.2552 2.1.3.1 รายละเอยดของรายวชา (มคอ.3) 2.1.7.1 สรปจานวนหลกสตรปรญญาโท แผน ก2 และหลกสตรปรญญาเอก 2.6.1.1 เอกสารเผยแพร ขอแนะนาเกยวกบบรการการศกษา 2.6.1.2 คาสงแตงตงคณะอนกรรมการพจารณาแบบเสนอโครงการวทยานพนธ (แบบ บ-1) 2.6.1.3 คาสงแตงตงคณะอนกรรมการพจารณารปเลมตนฉบบวทยานพนธ 2.6.1.4 สมมนาเชงปฏบตการเสรมความรดานการเขยนรายงานการศกษาวจยและวทยานพนธ 2.6.1.5 ขอแนะนาการทาวจยสาหรบนกศกษา คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด 2.6.3.1 คาอธบายรายวชาของวชาสมมนาและวชาวทยานพนธของทกหลกสตร 2.6.3.2 จดหมายขอความอนเคราะหไปศกษาดงานนอกสถานท และรปประกอบ 2.6.4.1 จดหมายเชญอาจารยพเศษ 2.6.4.2 ภาพขาว visiting professor มาสอนในสายวชาเทคโนโลยสงแวดลอม และรายละเอยดวชา EEV 621 Water Quality and Treament, EEV 642 Environmental Quality Managment 2.6.4.3 การทางานวจยรวมกบภาครฐและเอกชนทงในและตางประเทศ จดหมายขอความอนเคราะห สงนกศกษาไปทาวจยกบภายนอก 2.6.4.4 เอกสารประชาสมพนธ SEEM Colloquium และภาพขาว 2.6.5.1 สญญาการรบทนวจยมหาบณฑต สกว. เลขท TRF-TQJTA 525S006 และ Course Outline วชา MTT 641 2.6.5.2 บนทกขอตกลงความรวมมอระหวางสมาคมอาหารแชเยอกแขงไทยกบมหาวทยาลยเทคโนโลย พระจอมเกลาธนบร

ตวบงชท 2.7 ระบบและกลไกการพฒนาสมฤทธผลการเรยนตามคณลกษณะของบณฑต 2.6.1.5 เอกสารการสมมนาเชงปฏบตการ (ขอแนะนาการทาวจยสาหรบนกศกษา

Page 174: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT 165

2.7.1.1 แบบสอบถามความตองการของผใชบณฑต 2.7.1.2 แบบสอบถามการปรบปรงหลกสตร 2.7.1.3 บนทกขอความขอความอนเคราะหตอบแบบสอบถามเรองการปรบปรงหลกสตร 2.7.2.1 สรปแบบสอบถามการปรบปรงหลกสตร 2.7.3.1 รปหองคอมพวเตอรสาหรบนกศกษา 2.7.3.2 ประชาสมพนธโครงการสงเสรมงานวจยและทรพยสนทางปญญาของ มจธ. 2.7.3.3 การเสนอผลงานวชาการและผลงานวจยของนกศกษา และการทาวจยในตางประเทศ ของนกศกษาปรญญาเอก (ทน คปก.) 2.7.3.4 ประกาศเรองทนการศกษาสาหรบนกศกษาของคณะฯ 2.7.3.5 สรปงบประมาณป 2554 และป 2555 (แผนงานวจย) 2.7.3.6 จดหมายขออนมตจดอบรมภาษาองกฤษ 2.7.4.1 จดหมายอเลกทรอนกสจากอาจารยสงใหนกศกษาเพอเขารวมประชม 2.7.4.2 ประกาศขอเชญเขารวมประชมวชาการจาก Website ของมหาวทยาลย 2.7.5.1 กจกรรมเสรมสรางคณธรรมจรยธรรมใหแกนกศกษาระดบบณฑตศกษา พธไหวคร 2.7.7.1 เอกสารขอเชญบคลากรในสงกดเปนวทยากรบรรยาย ตวบงชท 2.8 ระดบความสาเรจของการเสรมสรางคณธรรมจรยธรรมทจดใหกบนกศกษา 2.8.1.1 เงอนไขการรบทนคณะฯ 2.8.1.2 Prospectus ของคณะ 2.8.1.3 แผนทแสดงการกระจายความรบผดชอบมาตรฐานผลการเรยนรจากหลกสตรสรายวชา (Curriculum Mapping) ทง 12 หลกสตร 2.8.2.1 ประกาศการรบสมครทน 2.8.3.1 เอกสารรายละเอยดการจดพธไหวคร ประจาป 2554 2.8.3.2 เอกสารรายละเอยดการจดงานสงกรานต ประจาป 2554 2.8.4.1 แบบประเมนผลโครงการจดพธไหวคร ประจาป 2554 2.8.4.2 แบบประเมนผลโครงการประเพณวนสงกรานต ประจาป 2554 ตวบงช สมศ. ท 3 ผลงานของผสาเรจการศกษาระดบปรญญาโททไดรบการตพมพหรอเผยแพร 3-1.1 ประกาศคณะพลงงานฯ เรองใหคาตอบแทนบทความวจยแกนกศกษาปรญญาโท-เอก 3-1.2 รายชอบทความวจย และคานาหนกของแตละบทความ 3-1.3 จานวนผสาเรจการศกษาระดบปรญญาโทประจาป พ.ศ. 2554 ตวบงช สมศ. ท 4 ผลงานของผสาเรจการศกษาระดบปรญญาเอกทไดรบการตพมพหรอเผยแพร 4-1.1 รายชอบทความวจย และคานาหนกของแตละบทความ 4-1.2 จานวนผสาเรจการศกษาระดบปรญญาเอกป พ.ศ. 2554

Page 175: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT 166

ตวบงช สมศ. ท 14 การพฒนาคณาจารย 14-1.1 ผลรวมถวงนาหนกของอาจารยประจา 14-1.2 จานวนอาจารยประจาทงหมดประจาป 2554 องคประกอบท 3 กจกรรมการพฒนานกศกษา ตวบงชท 3.1 ระบบและกลไกการใหคาปรกษาและบรการดานขอมลขาวสาร 3.1.1.1 คาสงแตงตงอาจารยทปรกษา ประจาปการศกษา 2553 3.1.1.2 โครงการเสรมความรดานการเขยนรายงานการศกษาวจยและวทยานพนธ โครงการจดอบรมภาษาองกฤษ โครงการปฐมนเทศนกศกษาใหม 3.1.1.3 ตวอยางระเบยนประวตนกศกษาในระบบสารสนเทศนกศกษาของมหาวทยาลย http://intra.kmutt.ac.th/default.aspx, http://intra.kmutt.ac.th//std-info/student/std-info.aspx 3.1.1.4 แบบฟอรมโครงการตดตามความกาวหนาวทยานพนธ และโครงการการศกษาวจยของนกศกษา 3.1.2.1 เอกสารตวอยางการใหบรการขอมลขาวสารผานทางเวบไซตคณะและสายวชา 3.1.2.2 บนทกขอเชญรวมประชมวชาการและเสนอผลงานในการประชมวชาการ และแผนพบ สาหรบตดประกาศ, เอกสารเผยแพรขาวการประกาศรบสมครทน 3.1.2.3 เอกสารตวอยางการใหขอมลแกนกศกษาผานทางอเมล/Facebook 3.1.2.4 เอกสารแนะนาการใหบรการระดบบณฑตศกษา 3.1.2.5 เอกสารเผยแพรขอแนะนาเกยวกบการบรการการศกษา /Facebook 3.1.3.1 เอกสารเยยมชมโรงหลอพระพทธรปทองเหลอง (วสด)บรษท กระจกไทยอาซฮ จากด (มหาชน) (สงแวดลอม) โครงการ Visiting Professor โครงการสนบสนนใหนกศกษาไปทางานวจย ทตางประเทศ (วสด) หนงสอเชญ Prof. ชาวตางประเทศ เขาเยยมชม บ.KOHLER (สงแวดลอม)Xvเชญผเชยวชาญจาก USA จดสมมนาวชาการเชงปฏบตการ (การจดการฯ) 3.1.3.2 เอกสารแบบเสนอโครงการวทยานพนธ โดยมศษยเการวมงานวจย 3.1.4.1 ภาพเวบเพจแสดงการใหบรการแจงขอมลขาวสารแกศษยเกา – ปจจบน และบคลากรใน หนวยงาน ผานทาง http://www.facebook.com ของกลมวจย P-PROF 3.1.4.2 เอกสารการประชมระดมสมองรายงานความกาวหนางานวจย P-PROF ประจาป พ.ศ. 2554 3.1.5.1 เอกสารการประชมระดมสมองรายงานความกาวหนางานวจย P-PROF ประจาป พ.ศ. 2554 3.1.5.2 เอกสารการจดสมมนาเชงปฏบตการ เรอง “ชมชนพลงงานหมนเวยน” พงตนเองจากธรรมชาต 3.1.6.1 ผลการประเมนการจดปฐมนเทศนกศกษาใหม ผลการประเมนความพงพอใจการจดบรการขอมล ขาวสาร ผลการประเมนเพอพฒนาประสบการณทางวชาการและวชาชพแกนกศกษา ตวบงชท 3.2 ระบบและกลไกการสงเสรมกจกรรมนกศกษา 3.2.1.1 แผนการจดกจกรรมพฒนานกศกษา และโครงการ การจดกจกรรม 3.2.1.2 เอกสารแตงตงอาจารยทปรกษาสโมสรบณฑตศกษาฯ 3.2.2.1 เอกสารสรปการประชมกลมวจย P-PROF 3.2.3.1 โครงการจดอบรมภาษาองกฤษ

Page 176: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT 167

3.2.3.2 โครงการ SEEM DAY และภาพขาวการจดกจกรรม 3.2.3.3 โครงการงานทาบญเลยงพระและตอนรบปใหม ปพ.ศ. 2555 3.2.3.4 โครงการงานไหวคร 3.2.3.5 โครงการรบนอง ป 2555 “มด MT คนความสขตอบแทนสงคม” 3.2.3.6 โครงการทาบญประจาปของกลม P-PROF และเอกสารสรปการประชมกลมวจย P-PROF เดอนกรกฎาคม 2554 3.2.4.1 โครงการ SEEM DAY และภาพขาวการจดกจกรรม 3.2.4.2 เอกสารสรปการประชมกลมวจย P-PROF เดอน สงหาคม 2554 3.2.4.3 เอกสารสรปการประชมกลมวจย P-PROF เดอนมนาคม 2555 3.2.5.1 โครงการจดอบรมภาษาองกฤษ 3.2.5.2 โครงการ SEEM DAY และภาพขาวการจดกจกรรม 3.2.5.3 โครงการปฐมนเทศนกศกษาใหม 3.2.5.4 โครงการเสรมความรดานการเขยนและรายงานการศกษาวจย และวทยานพนธ 3.2.6.1 คณะฯ ไดนาผลการประเมน และผลการวเคราะหจดแขง/จดออนไปใชในโครงการตางๆ

องคประกอบท 4 การวจย ตวบงชท 4.1 ระบบและกลไกการพฒนางานวจยหรองานสรางสรรค 4.1.1.1 แผนพฒนาเชงกลยทธฉบบท 10 (2550-2554) มหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร (แผนงานวจย) กลไกการพฒนางานวจยหรองานสรางสรรค คณะพลงงานฯ 4.1.1.2 แผนการดาเนนงานและแผนงบประมาณประจาป พ.ศ. 2554 คณะพลงงานฯ 4.1.1.3 การประชมระดมสมองเพอจดทาแผนประจาป 2554 4.1.1.4 กลไกการพฒนางานวจย คณะพลงงานฯ 4.1.1.5 คาสงแตงตงคณะทางานสงเสรมงานวจยและพฒนาของคณะพลงงานฯ 4.1.1.6 โครงสรางคณะพลงงานและประกาศการแบงงานในสานกงานคณบด 4.1.1.7 รายงานผลการดาเนนงานดานวจย ประจาป 2554 4.1.2.1 เอกสารโครงการวจยโครงการทนเมธวจยอาวโส : วสดลกผสมและการพฒนากระบวนการผลต สาหรบวสดเชงประกอบพลาสตกและยาง 4.1.2.2 รายละเอยดรายวชา MTT 676 Materials for Specific Applications ในสวนของภาคทฤษฎ 4.1.2.3 โครงการวจยเรองการตกสะสมของอะโรซอลในพนทปาเขตรอน และ โครงการวจยเรอง โครงการการเกบและวเคราะหตวอยางการตกสะสมของกรดในพนทภาคกลาง 4.1.2.4 เอกสารประกอบการสอนวชา EEV 644 Environment of Energy 4.1.2.5 เอกสารประกอบการสอนวชา EEV 603 Environmental Modeling 4.1.2.6 ขออนมตจางนกศกษาปรญญาโท/เอก เปนนกวจย/ผชวยวจยโครงการมหาวทยาลย วจยแหงชาต (NRU) ในโครงการ ยอย “การผลตและขนรปพอลเมอร” 4.1.2.7 ปฏทนกจกรรมประกอบการเรยนวชาสมมนา ปการศกษา 2554 4.1.2.8 นกศกษาปรญญาโท/เอก นาเสนอผลงานวจยในการประชมกลมวจยนอกสถานท

Page 177: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT 168

4.1.2.9 นกศกษาปรญญาโท/ปรญญาเอก เขารวมประชมเสนอผลงานวจย และไดรบรางวลจาก ทประชมวชาการ ทงในระดบชาตและนานาชาต 4.1.3.1 โครงการพฒนาบคลากรใหมสายวชาการ (NAS) 4.1.3.2 คาสงแตงตงใหดารงตาแหนงวชาการสงขน 4.1.3.4 ขาวการจดงาน SEEM Colloquium ครงท 14 และครงท 15 4.1.3.5 ประกาศ Campaign “2010-2011: The year of 1 Man at least 1 International Paper” 4.1.3.6 คมอจรรยาบรรณนกวจย และ หนงสอหลกปฏบตดานจรรยาบรรณองคกร (Code of Conduct) 4.1.3.7 ทนนกวจยแกนนา จาก สวทช., สญญาทนเมธวจยอาวโส สกว. ทนจากกระทรวงพลงงาน ทนจาก สกว. ทนโครงการมหาวทยาลยวจยแหงชาต มจธ. 4.1.4.1 ประกาศทนสนบสนนการวจย ทคณะจดสรรงบประมาณใหแกนกศกษาปรญญาโทเพอทาวจย 4.1.4.2 ประกาศทนรางวลวทยานพนธดเดน ใหแกนกศกษาระดบปรญญาโท 4.1.4.3 เกณฑการใชจายเงนจดสรร FTERO ของคณะในการสนบสนนใหนกศกษาทงปรญญาโท และปรญญาเอกทตพมพเผยแพรผลงานวจยฯ และสรปเงนทใชจายในป 54 4.1.4.4 สรปเงนวจยแหลงทนภายนอกคณะพลงงานฯ ป 2554 ของคณะ/ศนยสงเสรมงานวจย และทรพยสนทางปญญา มจธ. 4.1.4.5 E-mail แจงการสนบสนนคาใชจายในการสงเสรมการวจย ใหคณาจารย/นกวจยทผลตบทความวจย และนาไปตพมพเผยแพรในวารสารนานาชาต 4.1.5.1 สถานท/หองปฏบตการวจยภายใน/ภายนอกมหาวทยาลย 4.1.5.2 หองบรรณสารสนเทศคณะฯ 4.1.5.3 ฐานขอมลดชนการอางองวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre) เวบไซด http://tci.trf.or.th 4.1.5.4 ฐานขอมล FIS : สารสนเทศเพอการประกนคณภาพและการบรหารจดการ (ระบบ FIS) ของคณะพลงงานฯ ดงปรากฏบนเวบไซต http://202.44.9.82/ 4.1.5.5 ระบบสารสนเทศเพอการวจยทสามารถเขาถงขอมลสารสนเทศเพอการวจยของทางมหาวทยาลย 4.1.5.6 โปรแกรม EndNote : สารสนเทศเพอการบรหารจดการผลงานวจยของคณะฯ 4.1.5.7 ประตระบบการดและบตรผานเขา – ออกอาคาร เพอปองกนความปลอดภยตอคนและทรพยสน 4.1.5.8 โครงการและงบประมาณสาหรบปรบปรงหองปฏบตการวจย ดวยเหตผลดานความปลอดภย และสงแวดลอม พรอมภาพประกอบการปรบปรงหองแลป 4.1.5.9 โครงการสรางขมกาลงบคลากรดานการอนรกษพลงงานเพอปรบปรงประสทธภาพ การใชพลงงานในอาคาร 4.1.5.10 โครงการอบรมเชงปฏบตการนานาชาต “International Workshop on Drying of Food and Biomaterials 4.1.5.11 ขาวการเสวนาผลงานวจยทอาจารยและนกศกษาทารวมกบอตสาหกรรมและประสบความสาเรจ 4.1.5.12 บนทกลงนามความรวมมอกบ บรษทโกเวนเจอร 4.1.5.13 บนทกสรปผล และบนทกเบกจายคาใชจายสาหรบศาตราจารยรบเชญ (Visiting Professor) 4.1.5.14 การจดสมมนานอกสถานทของกลมวจย P-PROF และกลมวจยเทคโนโลยการอบแหง ในการประชมเครอขายวชาการ

Page 178: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT 169

4.1.6.1 บนทกสรปรายรบจากงานวจยจากแหลงทนภายนอกและเงนทนการศกษา ป 2554 4.1.6.2 รายงานสถานภาพการใชจายเงน ป 2554 4.1.6.3 การตดตามประเมนการปรบปรงหองปฏบตการวจยดานพอลเมอร 4.1.6.4 การตดตามประเมนระบบรกษาความปลอดภยอาคารและหองปฏบตการวจย และการจดฝกซอมอพยพหนภยจาลองกรณไฟไหมอาคาร 4.1.6.5 สรปและประเมนผลการจดงานการอบรมเชงปฏบตการนานาชาต และสมมนาระดมความคด 4.1.7.1 วาระการประชมคณะ การควบคมโครงการศกษาวจย/วทยานพนธ ของอาจารยทใกลเกษยณอาย 4.1.7.2 แนวทางการดแลและควบคมวทยานพนธหรอโครงการการศกษาวจยของนกศกษา ภายใตการควบคมดแลของคณาจารยทใกลเกษยณ 4.1.7.3 บนทกการขอเพมคณาจารยในโครงการวทยานพนธสาหรบอาจารยทใกลเกษยณอาย 4.1.7.4 สรปผลประเมนการจดประชมวารสารวชาการไทยครงท 6 4.1.7.5 เอกสารสรปอบรมเชงปฏบตการ “การนาวารสารไทยเขาสระบบวารสารอเลกทรอนกส Thai Jo ตวบงชท 4.2 ระบบและกลไกการจดการความรจากงานวจยหรองานสรางสรรค 4.2.1.1 เวบไซดเผยแพรผลงานวจยของคณะพลงงานฯ สายวชาตาง ๆ ของคณะฯ และกลมวจย 4.2.1.2 ตวอยางหนงสอสง E-book รวมบทความวจยใหหนวยงานทใหทนสนบสนน 4.2.1.3 ประกาศคณะพลงงานฯ เรองหลกเกณฑการสงเสรมและสนบสนนการจดทาบทความวจย ของนกศกษาระดบบณฑตศกษา พ.ศ. 2553 4.2.1.4 หนงสอรวมบทความวจย คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ป 2554 4.2.2.1 กลไกการคดสรร วเคราะห สงเคราะห และรวบรวมองคความรจากงานวจย คณะพลงงานฯ 4.2.2.2 การจดเกบขอมลผลงานวจยของคณะโดยใชโปรแกรม EndNote 4.2.2.3 การประชมคณะทางานสงเสรมการวจยเพอกาหนดองคความรทควรเผยแพรหรอทมผลกระทบตอสงคม 4.2.3.1 ตวอยางการเผยแพรความรผานทางเวบไซตของกลมวจย EnCon Lab และ P-PROF 4.2.3.2 การเขยนบทความลงในหนงสอพมพ นตยสาร 4.2.3.3 จดหมายขาว EnCon Lab 4.2.3.4 การประชาสมพนธผลงานวจยผานการจดกจกรรมใหแกสาธารณชน/หนวยงานภายนอก 4.2.4.1 ผลจากการดาเนนโครงการ วจยทนาไปใชประโยชนดานนโยบายในเชงสาธารณะ 4.2.4.2 ผลงานวจยทนาไปใชประโยชนไดจรงในเชงอตสาหกรรมและเชงพาณชย 4.2.4.3 หลกฐานการนาผลงานวจยไปใชประโยชนในการลดตนทนการผลต 4.2.5.1 เวบไซต http://www.kmutt.ac.th/rippc/rip.htm ระบบและกลไกการคมครองสทธงานวจยของ มจธ. 4.2.6.1 เวบไซต http://www.kmutt.ac.th/rippc/ips53.htm ระบบและกลไกสงเสรมการจดสทธบตร และอนสทธบตร 4.2.6.2 รายชอผลงานวจยของคณะพลงงานฯ ทไดรบการจดสทธบตรอนสทธบตร พรอมหนงสออนสทธบตร ตวบงชท 4.3 เงนสนบสนนงานวจยหรองานสรางสรรคตอจานวนอาจารยประจาและนกวจยประจา 4.3.1.1 จานวนอาจารยและนกวจยปงบประมาณ 2554 คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด 4.3.1.2 จานวนเงนสนบสนนงานวจยจากภายในและภายนอกปงบประมาณ 2554 คณะพลงงานฯ

Page 179: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT 170

ตวบงช สมศ. ท 5 งานวจยหรองานสรางสรรคทไดรบการตพมพหรอเผยแพร 5-1.1 หนงสอรวมบทความวจยคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554 และ CD รวมบทความวจยคณะพลงงานฯ ป 2548-2552 5-1.2 รายชอบทความวจย และคานาหนกของแตละบทความ 5-1.3 จานวนอาจารยและนกวจยประจาป พ.ศ. 2554 ตวบงช สมศ. ท 6 งานวจยหรองานสรางสรรคทนาไปใชประโยชน 6-1.1 รายงานฉบบสมบรณ หรอ ประกาศโครงการวจยทนาผลจากงานวจยไปใชประโยชน 6-1.2 จานวนบคลากรวจยคณะพลงงานฯ ป พ.ศ. 2554 ตวบงช สมศ. ท 7 ผลงานวชาการทไดรบการรบรองคณภาพ 7-1.1 ตารางสรปจานวนผลงานวชาการทไดรบการรบรองคณภาพ ป พ.ศ. 2554 7-1.2 จานวนและรายชอผลงานวชาการ (บทความวชาการ ตารา หนงสอ) ทมคณภาพของอาจารยประจา พรอมเอกสารหลกฐาน 7-1.3 จานวนรายชออาจารยประจาคณะพลงงานฯ ปการศกษา 2554

องคประกอบท 5 การบรการวชาการแกสงคม

องคประกอบท 5 การบรการวชาการแกสงคม ตวบงชท 5.1 ระบบและกลไกการบรการทางวชาการแกสงคม 5.1.1.1 แผนพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร ฉบบท 10 (พ.ศ.2550-2554) 5.1.1.2 แผนงานบรการวชาการ (แผนงานป 2554) 5.1.1.3 เอกสารการขอใชบรการวชาการในระดบมหาวทยาลย 5.1.1.4 เอกสารการขอใชบรการวชาการภายในระดบคณะ 5.1.1.5 ระเบยบมหาวทยาลยวาดวย การรบจายเงนงานรบจางและคาบรการ 5.1.1.6 คมอประเมนผลการปฏบตงานดานวชาการ พ.ศ.2548 5.1.1.7 เอกสารประเมนการใชบรการวชาการในระดบมหาวทยาลย 5.1.1.8 เอกสารแบบสอบถามผใหบรการวชาการ 5.1.2.1 งานบรการวชาการ “การพฒนาวารสารไทยสมาตรฐานสากลสานกงานพฒนาการปองกน และแกไขปญหายาเสพตด” 5.1.2.2 มคอ.3 รายวชา EN 601 Research Methodology 5.1.2.3 งานบรการวชาการ “ทดสอบขดความสามารถทาความเยนและคาประสทธภาพพลงงาน” 5.1.2.4 มคอ. 3 รายวชา ETT 681 Refrigeration and Air Conditioning 5.1.2.5 มคอ.3 รายวชา THT 661 Refrigeration systems and applications 5.1.2.6. งานบรการวชาการ “ประธานคณะทางานพจารณาโครงการโรงไฟฟาพลงความรอน ของบรษท เกคโค-วน จากด” 5.1.2.7 มคอ.3 รายวชา EEV 620 Wastewater Treatment Technology

Page 180: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT 171

5.1.2.8 มคอ.3 รายวชา EEV 642 Environmental Quality Management 5.1.2.9 งานบรการวชาการ “โครงการการศกษารวมระหวางมหาวทยาลยเมส และ มจธ. ปท 4. เรอง การตกสะสมของแอโรซอลในพนทปาเขตรอน” 5.1.2.10 งานบรการวชาการ “การเปนวทยากรอบรมใหกบสถาบนไทย-ญปน” 5.1.2.11 มคอ.3 รายวชา EEV 631 Hazardous Waste Treatment and Control 5.1.2.12 งานบรการวชาการ ”โครงการ การผลตปยจากเศษวสดเหลอใชในกระบวนการผลตปาลมนามน” 5.1.2.13 งานบรการวชาการทางดานประสทธภาพวสดและอปกรณทางดานอาคาร 5.1.2.14 มคอ.3 รายวชา EEM 662 Energy Conservation for Building 5.1.2.15 งานบรการวชาการ "โครงการการจดทาบญชกาซเรอนกระจกของประเทศไทย" 5.1.2.16 งานบรการวชาการ “โครงการการจดการปาชายเลน เพอรองรบสภาวะโลกรอน: การใชประโยชนและการมสวนรวมของชมชน” 5.1.2.17 มคอ.3 รายวชา EEV 641 Environmental Impact Assessment 5.1.2.18 มคอ.3 รายวชา EEV 627 Ecosystem and Sustainable Development 5.1.3.1 งานบรการวชาการ “โครงการจดการพลงงานและเพมประสทธภาพในกระบวนการผลต ในอตสาหกรรมแชเยอกแขง” 5.1.3.2 แบบเสนอโครงการวทยานพนธ (นางสาวกนกวรรณ เออวเศษวฒนา) 5.1.3.3 แบบเสนอโครงการวทยานพนธ (นายณฐวฒ ทนหกรณ) 5.1.3.4 แบบเสนอโครงการวทยานพนธ (นายณชกร กตตวรรทธ) 5.1.3.5 รายวชา TT 502 Special Study (นายมาโนช ผดงเวยง) 5.1.3.6 แบบเสนอโครงการวทยานพนธ (นางสาวฐตกานต ประภารตน) 5.1.3.7 แบบเสนอโครงการวทยานพนธ (นางสาวนนทวรรณ ประทบพวงรตน) 5.1.3.8 แบบเสนอโครงการวทยานพนธ (นางสาวสรยากร ธรรมกบวร) 5.1.3.9 งานวจยเรอง “การจดทาฐานขอมลวารสารไทย: สาขามนษยศาสตรและสงคมศาสตร (ระยะท 2)” 5.1.3.10 เอกสารการจดตงศนยทดสอบประสทธภาพวสดและอปกรณทางดานอาคาร (ราง) 5.1.4.1 ระบบอนทราเนต : ประเมนการสอนของอาจารย 5.1.4.2 มคอ.5 ของรายวชาทมการบรณาการงานบรการทางวชาการแกสงคมกบการเรยนการสอน 5.1.4.3 ผลการประเมนผลการสอบหวขอวทยานพนธ การนาเสนอความกาวหนาวทยานพนธ และการสอบปองกนวทยานพนธ 5.1.4.4 รายงานความกาวหนา รายงานฉบบสมบรณ และขอเสนอแนะของผทรงคณวฒ 5.1.4.5 บนทกขอความรายงานผลการบรการวชาการ ประจาป 2554 5.1.5.1 เอกสารการเขาสโครงการใหคาปรกษาแนะนาการจดระบบคณภาพหองปฏบตการตาม มอก. 17025 5.1.5.2 เอกสารปรบปรงหองปฏบตการวจยดานพอลเมอร ตวบงชท 5.2 กระบวนการบรการทางวชาการใหเกดประโยชนตอสงคม 5.1.1.1 แผนพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร ฉบบท 10 (พ.ศ.2550-2554) 5.1.1.2 แผนงานบรการวชาการ (แผนงานป 2554)

Page 181: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT 172

5.1.1.7 เอกสารประเมนการใชบรการวชาการในระดบมหาวทยาลย 5.1.1.8 เอกสารแบบสอบถามผใหบรการวชาการ 5.2.2.1 โครงการบรการทดสอบ 5.2.2.2 โครงการจดฝกอบรมและวทยากร 5.2.2.3 คณะกรรมการ คณะทางาน 5.2.2.4 โครงการอนๆ 5.2.3.1 ผลสารวจความพงพอใจของผใชบรการ 5.2.3.2 ผลสารวจผลกระทบของการใหบรการวชาการตอสงคม 5.2.3.3 สรปผลการประเมนประโยชนและผลกระทบของการใหบรการวชาการ 5.2.4.1 ระบบและกลไกการใหบรการวชาการ 5.2.5.1 การประชมกลมวจยยอย 5.2.5.2 บทความลงวารสาร 5.2.5.3 การจดประชมวชาการ ตวบงช สมศ.ท 8 ผลการนาความรและประสบการณจากการใหบรการวชาการ มาใชในการพฒนาการเรยนการสอนหรอการวจย 8.1.1 สรปงานบรการวชาการ และโครงการ/กจกรรมบรการวชาการ ทนามาใชในการพฒนาการเรยนการสอนและการวจยของคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ตวบงช สมศ.ท 9 การเรยนรและเสรมสรางความเขมแขงของชมชนหรอองคกรภายนอก 9.1 โครงการท 1 โครงการเพอพฒนาชมชนใหเปนชมชนตนแบบในการผลตเอทานอลจากรงสอาทตย 9.1.1.1 โครงการบรณาการ การนารองลดตนทนการผลตเอทานอลโดยใชพลงงานแสงอาทตย 9.1.1.2 โครงการ การจดการการผลตเอทานอลระดบชมชนดวยเทคนคการประเมนผลกระทบดาน พลงงานและสงแวดลอมแบบครบวงจร โครงการยอยท 3 การพฒนาระบบการกลนเอทานอล โดยใชรงสอาทตยเพอลดพลงงานชวงตนกอนสงเขาโรงงานผลตเอทานอลในชมชนตวอยาง 9.1.1.3 โครงการชมชนตนแบบผลตเอทานอลดวยพลงงานแสงอาทตย 9.1.1.4 โครงการ ชมชนตนแบบผลตเอทานอลดวยพลงงานแสงอาทตยเพอการพฒนาทยงยน 9.1.1.5 รายงานฉบบสมบรณ โครงการ สมศ. 9.1.1.4 9.1.1.6 ผลการประเมนจากผทรงคณวฒ 9.1.1.7 คาชแจงตอผทรงคณวฒ 9.1.2.1 บทความประชมวชาการ 9.1.3.1 การจดอบรม 9.1.4.1 ขอมลทแสดงถงชมชนหรอองคกรสรางกลไกทมการพฒนาตนเองอยางตอเนองและยงยน โดยคงอตลกษณและวฒนธรรมของชมชนหรอองคกร 9.1.5.1 ขอมลทแสดงถงผลกระทบทเกดประโยชนสรางคณคาตอสงคม หรอชมชน/องคกรมความเขมแขง

Page 182: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT 173

9.2 โครงการท 2 วสดผสมระหวางพลาสตกกบผงขเลอยไมเพอเสรมสรางความเขมแขงของภาคเอกชน 9.2.1.1 โครงการ การผลตและทดสอบวสดผสมพวซกบขเลอยไมในกระบวนการอดรด 9.2.1.2 โครงการ การพฒนาวสดผสมพวซและเสนใยธรรมชาตในกระบวนการอดรด 9.2.1.3 โครงการ การศกาวจยกระบวนการการผลตและสมบตวสดผสมพอลโอลฟน/เสนใยธรรมชาต 9.2.1.4 โครงการ สมบตทางวศวกรรมและการออกแบบโปรแกรมคอมพวเตอรสาหรบผลตภณฑไม หนาตดกลวงจากวสดผสมระหวางพลาสตกกบขเลอยไม 9.2.1.5 โครงการ การปรบปรงสมบตทางกลเชงโครงสรางของผลตภณฑจากวสดผสมพวซ และผงขเลอยไมโดยการใชเสนใยสงเคราะห 9.2.1.6 โครงการ สมบตทางวศวกรรม การจาลองทางคอมพวเตอร และผลของความรอนและแสงยว ของผลตภณฑจากวสดผสมระหวางพลาสตกกบผงขเลอยไม 9.2.1.7 โครงการ วสดลกผสมและการพฒนากระบวนการผลตสาหรบวสดเชงประกอบ 9.2.1.8 รายงานความกาวหนา โครงการ สมศ. 9.2.1.7 9.2.1.9 เอกสารประเมนจากผทรงคณวฒ 9.2.1.10 เอกสารชแจงตอผทรงคณวฒ 9.2.2.1 ผลการดาเนนงานของโครงการ สมศ. 9.2.1.7 9.2.4.1 โบวชวรผลตภณฑไมเทยม "Cabonyx" 9.2.5.1 ผลประเมนมลคาโครงการวจยของบรษทผรวมวจย (บรษท ว.พ. วด จากด)

องคประกอบท 6 การทานบารงศลปะและวฒนธรรม ตวบงชท 6.1 ระบบและกลไกการทานบารงศลปะและวฒนธรรม 6.1.1.1 แผนพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร ฉบบท 10 (ป 2551 - 2554) 6.1.1.2 บทสรปผบรหารคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด แผนปฏบตราชการ 4 ป และ 2 ป 6.1.1.3 แผนการดาเนนงานทานบารง ศลปะและวฒนธรรมประจาปการศกษา 2554 6.1.2.1 เอกสารการเขาเยยมชมโรงหลอพระเสรการชางพทธนมต 6.1.2.2 เอกสารการเขาเยยมชมศนยตนแบบผลตภณฑและวตถดบอตสาหกรรมเซรามค จ.ราชบร, โรงงานฤทธศลปและบรษทรตนโกสนทรราชบร เซรามค 4 จากด 6.1.2.3 แบบเสนอโครงการวทยานพนธระดบบณฑตศกษา ของนายอาคม ปะหลามานต นกศกษาสาขาวชา เทคโนโลยพลงงาน, โครงการการพฒนามดแกะลายสาหรบเครองประดบทองและโครงการการศกษา อทธพลของตวแปรในกระบวนการหลอแบบหมนเหวยงตอการเกดขอบกพรองในงานหลอ เครองประดบแฟชนโลหะสงกะสผสม 6.1.2.4 เอกสารการจดกจกรรมทานบารงศลปวฒนธรรมอนๆ และขาว who’s news เรองการจดกจกรรมดานศลปวฒนธรรมทคณะจดขนในปกอนๆ 6.1.2.5 สรปผลกจกรรมประจาป 2554 6.1.3.1 ขาวเผยแพรกจกรรมตอสาธารณชนทาง face book และ website ของ คณะพลงงานฯ 6.1.4.1 เลมรายงานสรปการจดกจกรรมดานทานบารงศลปวฒนธรรม 6.1.4.2 รายงานประเมนผลการปฏบตโครงการกจกรรมนกศกษา (ทเกยวกบทานบารงศลปวฒนธรรม) และภาพการประชมสโมสรนกศกษา เพอตดตามผลหลงการจดกจกรรม

Page 183: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT 174

ตวบงช สมศ.ท 10 การสงเสรมและสนบสนนดานศลปะและวฒนธรรม 6.1.1.1 แผนพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร ฉบบท 10 (ป 2551 - 2554) 6.1.1.3 แผนการดาเนนงานทานบารง ศลปะและวฒนธรรมประจาปการศกษา 2554 6.1.2.4 เอกสารการจดกจกรรมทานบารงศลปวฒนธรรมอน ๆ และขาว who’s news เรองการจดกจกรรม ดานศลปวฒนธรรมทคณะจดขนในปกอน ๆ 6.1.4.1 เลมรายงานสรปการจดกจกรรมดานทานบารงศลปวฒนธรรม 6.1.4.2 รายงานประเมนผลการปฏบตโครงการกจกรรมนกศกษา (ทเกยวกบทานบารงศลปวฒนธรรม) และภาพการประชมสโมสรนกศกษา เพอตดตามผลหลงการจดกจกรรม 10-4.1 การประชาสมพนธเชญชวนใหบคลากรในคณะลดการใชพลงงานทไมจาเปน 10-4.2 การประชาสมพนธดานการอนรกษพลงงานผานทาง website และปายบรเวณรอบอาคารคณะฯ 10-4.3 เอกสารโครงการจดสรางหองปรดา วบลยสวสด 10-4.4 การจดกจกรรมเขาเยยมชมหนวยงานการไฟฟาฝายผลตแหงประเทศไทย 10-4.5 การจดโครงการทศนศกษาบรษท เอนเนอรย คอมเพลกซ จากด 10-4.6 เอกสารโครงการ BEAT 10-5.1 รางวลทไดรบจากการประกวด Thailand Energy Awards 2011 ตวบงช สมศ.ท 11 การพฒนาสนทรยภาพในมตทางศลปะและวฒนธรรม 6.1.2.4 เอกสารการจดกจกรรมทานบารงศลปวฒนธรรมอน ๆ และขาว who’s news เรองการจดกจกรรม ดานศลปวฒนธรรมทคณะจดขนในปกอน ๆ 6.1.4.1 เลมรายงานสรปการจดกจกรรมดานทานบารงศลปวฒนธรรม 11-2.1 เอกสารการจางเหมาทาความสะอาดภายในอาคาร 11-2.2 การประชาสมพนธการแยกขยะ 11-2.3 ภาพการประดบตนไมบรเวณสถานทตาง ๆ ภายในอาคาร 11-3.1 เอกสารโครงการปรบปรงพนทรอบอาคารคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด 11-4.1 ภาพสถานทสาหรบทากจกรรม

Page 184: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT 175

องคประกอบท 7 การบรหารและการจดการ

ตวบงชท 7.1 ภาวะของผนาของคณะกรรมการประจาคณะและผบรหารทกระดบของคณะหรอเทยบเทา

7.1.1.1 ขอบงคบมหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบรวาดวย คณะกรรมการประจาคณะ พ.ศ. 2543 ขอยอยท 10 7.1.1.2 วสยทศนและแผนกลยทธของคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด 7.1.1.3 แผนพฒนาเชงกลยทธฉบบท 10 (พ.ศ.2550-2554) มหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร 7.1.1.4 ภาพขาวการจดประชม Kick-off ระดมสมองเพอสรางความเขมแขงทางวชาการประจาป 2554 ณ หองปรดา วบลยสวสด 7.1.1.5 รายงานการประชมกรรมการประจาคณะฯ ครงท 2/2555 วาระท 1.1 การกาหนดแนวทางการบรหาร งบประมาณแบบ PBBS 7.1.1.6 รายงานการประชมกรรมการประจาคณะฯ ครงท 6/2554 วาระท 5.3 ขอกาหนดแนวปฏบตสาหรบ การขนเงนเดอนบคลากรทสงผลการปฏบตงานลาชา 7.1.1.7 รายงานการประชมกรรมการประจาคณะฯ ครงท 7/2554 วาระท 3.1 เกณฑวธการประเมนคะแนน ผลการปฏบตงานจากจานวนคะแนนทไดรบคดเทยบเปนเปอรเซนตสาหรบขาราชการ/พนกงานของ กลมวชาการ 7.1.1.8 รายงานการประชมกรรมการประจาคณะฯ ครงท 1/2555 วาระท 4.7 ปรบปรงหลกสตรปรญญาโท สายวชาเทคโนโลยการจดการพลงงาน 7.1.1.9 รายงานการประชมกรรมการประจาคณะฯ ครงท 8/2554 วาระท 4.10 ประกาศคณะพลงงานฯ เรองการตพมพผลงานวจยในวารสารวชาการนานาชาตเพอขอสาเรจการศกษาของนกศกษา ระดบปรญญาเอก พ.ศ. 2554 7.1.1.10 รายงานการประชมกรรมการประจาคณะฯ ครงท 3/2555 วาระท 3.2 หารอเกณฑมาตรฐานผลงาน ตพมพเพอขอสาเรจการศกษา 7.1.1.11 รายงานการประชมกรรมการประจาคณะฯ ครงท 9/2554 วาระท 5.5 แบบเสนอโครงการวทยานพนธ ระดบบณฑตศกษาฯ 7.1.1.12 รายงานการประชมกรรมการประจาคณะฯ ครงท 6/2554 วาระท 4.12 แตงตงคณะกรรมการ ประเมนผลการสอนของ ผศ.ดร.ภรต ธนะกจเกษม 7.1.1.13 รายงานการประชมกรรมการประจาคณะฯ ครงท 12/2554 วาระท 3.1 แตงตงคณะกรรมการ ประเมนผลการสอนของผขอกาหนดตาแหนงศาสตราจารยใหไดรบเงนเดอนสงขน ของ ศ.ดร.จงจตร หรญลาภ 7.1.1.14 รายงานการประชมกรรมการประจาคณะฯ ครงท 10/2554 วาระท 2.1 พจารณาผลสอบ ประจาภาคการศกษาท 1/2554 7.1.1.15 รายงานการประชมกรรมการประจาคณะฯ ครงท 8/2554 วาระท 4.3 ถง 4.5 เรองอนมตผลงาน การตพมพ 7.1.1.16 รายงานการประชมกรรมการประจาคณะฯ ครงท 6/2554 วาระท 3 แบบฟอรมแจงผลการประเมนการปฏบตงานสาหรบพนกงานสายวชาชพ และขาราชการ

Page 185: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT 176

7.1.1.17 รายงานการประชมกรรมการประจาคณะฯ ครงท 3/2555 วาระระดมสมอง การพฒนาเกณฑ ภาระงานเพอเพมผลตภาพ (Productivity) ของคณะพลงงานฯ 7.1.1.18 รายงานการประชมกรรมการประจาคณะฯ ครงท 9/2554 วาระท 4.5 พจารณาโครงการเปดหลกสตร และเสนอขอแตงตงคณะกรรมการพจารณารางหลกสตรวศวกรรมศาสตรมหาบณฑต สาขาวชาพลงงาน 7.1.1.19 รายงานการประชมกรรมการประจาคณะฯ ครงท 4/2555 วาระท 4.1 แตงตงคณะกรรมการสอบ Qualifying Examination 7.1.1.20 แบบประเมนผลการปฏบตหนาทของคณะกรรมการประจาคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร 7.1.1.21 ผลการประเมนตนเองของคณะกรรมการประจาคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด 7.1.2.1 เอกสารแสดงฐานขอมลทใชในการบรหาร – Axapta, TFA, KISS, FIS 7.1.3.1 สรปการประชมประสานบรหารพรอมใบเซนชอเขารวมประชมประสานบรหาร ของคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด 7.1.3.2 รายงานผลการดาเนนงานของคณะฯ ป 2554 7.1.3.3 กาหนดการจดทาแบบประเมนผลการปฏบตงานเพอเลอนขนเงนเดอนครงท 2 วนท 1 ตลาคม 2554 และครงท 1 วนท 1 เมษายน2555 7.1.3.4 บนทกขอความแจงผลการประเมนการปฏบตงานของขาราชการและพนกงานกลมวชาการ 7.1.3.5 ภาพขาวการจดประชมแนวทางและแผนการบรหารงบประมาณแบบ PBBS 7.1.3.6 รายงานการประชมประจาคณะฯ 7.1.4.1 คาสงคณะฯ เรองแตงคณะทางานจดทารายงานประเมนตนเอง (ผลงานคณะฯ รอบการประเมนป 2554) 7.1.5.1 คาสงคณะฯ เรองแตงตงคณะกรรมการจดทาเกณฑการจางและกาหนดคาตอบแทนผมความร ความสามารถของคณะพลงงานฯ 7.1.5.2 คาสงคณะฯ เรอง แตงตงคณะทางานการจดการความร (KM) 7.1.5.3 คาสงคณะฯ เรอ แตงตงคณะกรรมการพจารณาทนการศกษา 7.1.5.4 คาสงคณะฯ เรอง แตงตงคณะอนกรรมการพจาณารปเลมตนฉบบวทยานพนธ 7.1.6.1 รายงานสถานภาพรายจายเงนงบประมาณประจาป 2554 (ตวอยางเดอนมถนายน 2554 และพฤษภาคม 2555) 7.1.6.2 ตวอยางการจดเวยนเอกสารทาง internet/intranet 7.1.6.3 ขอกาหนดแนวปฏบตสาหรบการเลอนเงนเดอนบคลากรทสงผลการปฏบตงานลาชา 7.1.6.4 โครงสรางบรหารงานของคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด 7.1.6.5 รายงานการประชมครงท 1/2555 วาระท 4.6 รายงานผลการศกษาผรบทนของคณะฯ ประจาภาคการศกษาท 1/2554 และพจารณายตการจายทน 7.1.6.6 ถายรปสถานทและแฟมเซนชอ รวมทงสาเนารายชอการลงเวลาของผปฏบตงาน 7.1.6.7 ตวอยางใบการปฏบตงานนอกสถานท ลากจ ลาปวย ลาพกผอน ของบคลากรในคณะฯ และผบรหาร 7.1.7.1 รายงานสรปการประชมประสานบรหารของคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด วนท 14 มถนายน 2554 7.1.7.2 รายงานสรปการประชมประสานบรหารของคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด วนท 12 กรกฎาคม 2554

Page 186: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT 177

ตวบงชท 7.2 การพฒนาคณะสสถาบนแหงการเรยนร

7.2.1.1 คาสงคณะฯ เรอง แตงตงคณะทางานการจดการความร (KM) (ใชเอกสารเดยวกบ 7.1.5.2) 7.2.1.2 ภาพขาวคณะทางานการจดการความรประชมระดมสมอง 7.2.1.3 เอกสารแสดงวสยทศนแผนกลยทธของคณะพลงงานโดยคณบด 7.2.1.4 เปาหมายและแผนการดาเนนงาน KM ของคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด 2554 7.2.1.5 รายงานการประชมประสานบรหารของคณะฯ วนท 29 พฤศจกายน 2554 7.2.2.1 ภาพขาวการจดโครงการเสรมความรดานการเขยนรายงานการศกษาวจยและวทยานพนธ ประจาปการศกษา 2554 7.2.2.2 ภาพขาวจดบรรยาย เรอง Diffuse Pollution and Management โดย Prof.Dr.Sung Ryong Ha จากประเทศเกาหล 7.2.3.1 ภาพขาวจดบรรยาย เรอง Software for Evaluating Energy Performance Envelop Building Materials and Construction โดย Mr. BiPin Sha ผเชยวชาญจาก National Fenestration Ration Council 7.2.3.2 ภาพขาวคณะพลงงานสงแวดลอมและวสดจดบรรยายพเศษ ในหวขอเรอง Application of Digital Technology in Industry for Energy Conservation โดย Assoc. Prof. Zhang Ruiyun จากประเทศจน 7.2.3.3 ประกาศเชญเขารวมรบฟงการบรรยายเรอง "Green Composites Research at the University of Auckland " โดยDr.Krishnan Jayaraman และ "Influence of Molecular Properties on Rheology and Processing" โดย Dr.-Ing.Joachim Kaschta 7.2.3.4 รายงานการจดสมมนาระดมความคดเหนจากคณาจารย นกวจยและเจาหนาท ในหวขอเรอง คลสเตอรดานพลงงานและสงแวดลอมจะกาวหนาอยางไรใหยงยน 7.2.3.5 ภาพขาวตอนรบ Prof.Dr.Jun-Feng WANG จาก School of Energy and Power Engineering JIANGSH UNIVERSIY จากสาธารณรฐประชาชนจน 7.2.3.6 ขาวศ.ดร.ณรงคฤทธ สมบตสมภพ ไดรบเชญเขารวมการประชมวชาการนานาชาต และบรรยายพเศษ เรอง "Thai Journal Citaion Index" 7.2.3.7 บนทกขอความขอเชญ ดร.นภฉตร ธารลาภ ใหคาปรกษาการจดระบบการทางานของงานอาคารคณะฯ 7.2.3.8 รายงานการประชมงานอาคารคณะฯ วนท 23 เมษายน 2555 7.2.4.1 ไฟลอเลกทรอนกส การบรรยายเรอง Thai Citation Index 7.2.4.2 ภาพหนา website ของศนยดชนการอางองวารสารไทย ของ ศ.ดร.ณรงคฤทธ สมบตสมภพ คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด 7.2.4.3 เอกสารขอแนะนาการทาวจยสาหรบนกศกษาของคณะฯ 7.2.4.4 วดทศน ของศษยเกา บรรยายเรองบอกเลาประสบการณทางานจากพถงนอง 7.2.5.1 ภาพขาวการจดประชมวชาการวารสารไทยของศนย TCI 7.2.5.2 แบบฟอรมใบสงงาน 7.2.5.3 แบบฟอรมขอบตรเขาอาคาร

Page 187: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT 178

ตวบงชท 7.4 ระบบบรหารความเสยง

7.4.1.1 เอกสารหนงสอแตงตงคณะทางานบรหารความเสยงและการควบคมภายใน 7.4.2.1 - รายงานการระบ ประเมน และจดลาดบความเสยง ประจาปงบประมาณ 2555 - รายงานแผนบรหารความเสยงประจาปงบประมาณ 2555 - รายงานการตดตามผลการบรหารความเสยงประจาปงบประมาณ 2554 7.4.5.1 รายงานการประชมกรรมการประจาคณะฯ ครงท 5/2555 วาระท 6.1

องคประกอบท 8 การเงนและงบประมาณ

ตวบงชท 8.1 ระบบและกลไกการเงนและงบประมาณ

8.1.1.1 แผนกลยทธทางการเงนของคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มจธ. 8.1.1.2 แผนพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร ฉบบท 10 (ป 2550 – 2554) คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด 8.1.1.3 แผนพฒนาเชงกลยทธ ฉบบท 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) มหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด หนา 119-128 8.1.2.1 สรปการประชมประสานบรหาร วนองคารท 20 ธนวาคม 2554 8.1.2.2 แผนการดาเนนงานและแผนงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2554 ของคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด 8.1.3.1 สรปการประชมประสานบรหาร วนองคารท 14 มถนายน 2554 และวนองคารท 21 มถนายน 2554 8.1.3.2 สรปงบประมาณรายจายแยกตามกองทน ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2554 แผนงานผลตบณฑต และ แผนงานสนบสนนการผลตบณฑต 8.1.3.3 รายงานการประชมรบฟงนโยบายและรวมหาแนวทางในการพฒนาคณะฯ วนพฤหสบดท 2 ธนวาคม 2553 8.1.3.4 เอกสารการเขารวมประชม/อบรม/สมมนา 8.1.4.1 รายงานสถานภาพรายจายเงนงบประมาณประจาป 2554 ระหวางเดอน ตลาคม 2553 – กนยายน 2554 8.1.4.2 รายงานการประชมคณะกรรมการประจาคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ครงท 5/2554 และครงท 7/2554 8.1.5.1 บนทกขอความเรอง ขอความรวมมอรายงานสถานภาพการจดซอ/จาง ประจาปงบประมาณ 2554 ประจาเดอนมนาคม 8.1.5.2 แผน-ผลการจดซอ/จดจาง/เบกจาย ปงบประมาณ 2554 ณ วนท 30 กนยายน 2554 8.1.5.3 เอกสารขออนมตปรบแผนงบประมาณประจาป พ.ศ.2554 8.1.5.4 ใบโอนเปลยนแปลงเงนงบประมาณ (แบบ กค.15) ปงบประมาณ 2554 8.1.6.1 โครงสรางของคณะพลงงานฯ 8.1.6.2 เอกสารการรบงานของงานคลงฯ ทมขอผดพลาดประจาป 2554 8.1.6.3 สรปขอผดพลาดในการตรวจสอบเอกสารการเบกจายประจาป 2554 พรอมทงขอเสนอแนะ

Page 188: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT 179

8.1.6.4 โครงสรางของมหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร 8.1.6.5 ระเบยบคณะกรรมการกองทนเพอสงเสรมการอนรกษพลงงานวาดวยการเกบรกษาเงนและทรพยสน และการเบกจายเงนกองทน พ.ศ.2553 8.1.7.1 รายงานการประชมประสานบรหารวนพฤหสบดท 8 พฤศจกายน 2553

องคประกอบท 9 ระบบและกลไกการประกนคณภาพ ตวบงชท 9.1 ระบบและกลไกการประกนคณภาพการศกษาภายใน 9.1.1.1 คมอการประเมนคณภาพ มหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร รอบการประเมนป 2554 9.1.1.2 คาสงคณะฯ แตงตง (เพมเตม) ผบรหารคณะพลงงานฯ 9.1.1.3 คาสงคณะฯ แตงตงคณะทางานประกนคณภาพการศกษา ป 2554 9.1.1.4 โครงการงานประกนคณภาพการศกษา รอบปประเมน ป 2554 และแผนการดาเนนงานประกนคณภาพ 9.1.1.5 รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด รอบปประเมน 2554 9.1.2.1 เอกสารการนาเสนอ รายงานผลการดาเนนงาน ประจาปงบประมาณ 2554 (ผลงาน 12 เดอน:ต.ค.53-ก.ย.54) คณะพลงงานฯ มจธ. 9.1.2.2 รายงานการประชมประสาน บรหารคณะ, E-mail การแจงการดาเนนงาน การตดตามการดาเนนงาน, รายงานการประชมคณะกรรมการประจาคณะ 9.1.2.3 เอกสารการเขารวมโครงการ Train the Trainer 9.1.2.4 เอกสารแสดงการเสนอผรบผดชอบหรอคณะทางานประกนคณภาพเขารวมประชมประกนคณภาพ 9.1.3.1 รายงานการประชมคณะฯ ครงท 3/54 วาระท 4.5 ตวบงชการประกนคณภาพการศกษา ป 2553 และหนงสอแจงอตลกษณของคณะฯ เพอเสนอสภามหาวทยาลย 9.1.3.2 โครงการสมมนาเขยนรายงานประเมนตนเองของคณะฯ ในรอบปประเมน 2553 9.1.3.3 รายงานประชมคณะฯ ครงท 4/2554: วาระตวบงชประกนคณภาพการศกษา 9.1.4.1 กาหนดกจกรรมประเมนคณภาพการศกษารอบปประเมน 2554 ของมหาวทยาลยและคณะ 9.1.4.2 อเมลการตดตามการดาเนนงานประกนคณภาพเทยบกบเกณฑการประเมนคณภาพ 9.1.4.3 การประชมจดทารายงานSAR และรายงานการประเมนตนเอง รอบปการประเมน 2554 9.1.4.4 คาสงแตงตงคณะกรรมการประเมนคณภาพภายในระดบคณะ ประจาป 2554 9.1.4.5 เอกสารเสนอวาระรายงานผลการประเมนตนเองตอกรรมการประจาคณะ และบนทกสงรายงาน ประกนคณภาพตอมหาวทยาลยฯ 9.1.5.1 แบบสอบถามในการปรบปรงหลกสตรของคณะ 9.1.5.2 หลกสตรปรบปรง 2555 สาขาวชาเทคโนโลยการจดการพลงงาน 9.1.5.3 บนทกขอความจากสภาวชาการถงสภามหาวทยาลย เรองการแจงอนมตหลกสตรสาขาวชาเทคโนโลยการจดการพลงงาน 9.1.5.4 แผนการจดกจกรรมการพฒนานกศกษาฯ 9.1.6.1 ระบบสารสนเทศเพอการประกนคณภาพและการบรหารจดการของคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด 9.1.6.2 ระบบสารสนเทศของมหาวทยาลยฯ (Intra Portal) ระบบ Axapta, ระบบ KISS, ระบบ CHE QA Online และเวบไซดงานประกนคณภาพ มจธ.

Page 189: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร KMUTT 180

9.1.7.1 ตวอยางผลการประเมนการสอนของอาจารย และการใหบรการทางการศกษา โดยนกศกษา 9.1.7.2 วาระระดมสมอง ในการประชมคณะกรรมการคณะรวมกบกรรมการคณะ ทเปนผทรงคณวฒจากภายนอก 9.1.7.3 แบบสารวจความพงพอใจของผบงคบบญชาทมตอผสาเรจการศกษาคณะพลงงาน และความตองการของผใชบณฑต เกยวกบหลกสตรทเปดสอนของคณะฯ 9.1.7.4 แบบสารวจความพงพอใจ ของผใชบรการวชาการดานการทดสอบ การวเคราะห การสอบเทยบและผลประเมน 9.1.7.5 แบบประเมนผใชบรการวชาการดานการอบรม/ประชม 9.1.8.1 บนทกเชญเขารวมกจกรรมเครอขายประกนคณภาพกบคณะทรพยากรชวภาพและรปประกอบ 9.1.8.2 โครงการแลกเปลยนเรยนรวธการปฏบตงานตามตวบงชของหนวยงานระดบคณะ 9.1.9.1 รายงานผลการประเมนคณภาพการศกษา คณะพลงงาน: ระบแนวปฏบตทด 9.1.9.2 โครงการประเมนความสามารถทางการวจยของประเทศ ซงรวมมอกบสถาบนคลงสมองของชาต 9.1.9.3 โครงการสงเสรมการผลตผลงานวจย มทร.ลานนา

Page 190: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานการประเมนตนเอง คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด ประจาป 2554

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร    KMUTT   181  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางสรป/รายละเอยดตวบงช สมศ. ท 3 - 7

Page 191: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานภาพรวมระดบคณะตวบงชท 3

ผลงานของผสาเรจการศกษาระดบปรญญาโททไดรบการตพมพหรอเผยแพรคณะพลงงานสงแวดลอมและวสด

ปการศกษา 2552 ปการศกษา 2553 ปการศกษา 2554

จานวนถวงนาหนก

จานวนถวง

จานวนถวงนาหนก

จานวน จานว

25 12.50

จานวนบทความวจย

(1) มการตพมพเผยแพรในลกษณะใดลกษณะหนง 0 0.00 0 0.00 0

0.00 0 0.00 0

0.00

(2) มการตพมพในรายงานสบเนองจากการประชมวชาการระดบชาต (proceeding) ทไดรบการยอมรบในสาขา

0 0.00 0 0.00

0.00

(4) มการตพมพในวารสารวชาการระดบชาตทปรากฎในฐานขอมล TCI 0 0.00 0 0.00 0 0.00

(3) มการตพมพในรายงานสบเนองจากการประชมวชาการระดบนานาชาต (proceeding)

0

0 0.00

(5) มการตพมพในวารสารวชาการระดบชาตทไดรบการยอมรบในสาขา 0 0.00 0 0.00 0

0.00 0 0.00 3

0.00

(6) มการตพมพในวารสารวชาการระดบนานาชาต ทไดรบการยอมรบในสาขา 0 0.00 0 0.00

3.00

ผลรวม 0 0.00 0 0.00 28 15.50

(7) มการตพมพในวารสารวชาการระดบนานาชาต ทไดรบการยอมรบในระดบสากล เชน ISI หรอ Scopus

0

0.00 0 0.00

จานวนผเสรจการศกษา / รอยละของผลงานทตพมพเผยแพร 0 0.00 0 0.00 46

0.00 0 0.00 0

33.70

งานหรอกจกรรม

(1) งานสรางสรรคทไดรบการเผยแพรในระดบสถาบนหรอจงหวด 0 0.00 00.00

(3) งานสรางสรรคไดรบการเผยแพรในระดบความรวมมอระหวางประเทศ 0 0.00 0 0.00 0 0.00(2) งานสรางสรรคทไดรบการเผยแพรในระดบชาต 0

0 0.00(4) งานสรางสรรคทไดรบการเผยแพรในระดบภมภาคอาเซยน 0 0.00 0 0.00 0

0.00 0 0.00 0

0.00(5) งานสรางสรรคทไดรบการเผยแพรในระดบนานาชาต 0 0.00 0 0.00

0.00

จานวนผเสรจการศกษา / รอยละของผลงานทตพมพเผยแพร 0 0.00 0 0.00 46 0.00

ผลรวม 0

เทยบบญญตไตรยางศ รอยละ 25 เทากบ 5 คะแนนผลรวมถวงนาหนกของผลงานผสาเรจการศกษาระดบปรญญาโท x 100 (0.00+0.00+15.50+0.00+0.00+0.00) x 100

= 33.70 33.70 x 5 = 6.74=จานวนผสาเรจการศกษาระดบปรญญาโททงหมด 0+0+46 25

Page 192: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

โชตพฒน เกยรตพฒนวด NC

จฑามาส บารงกล NC

พจนปรชา เกษมวนานมต NC

รชน ฉนกมลทอง NC

กรกฎ ชเจรญ NC

จระวด สทธารตน NC

อจฉรา พเลศ NC

6 The Study of Methanol Recovery from Glycerin for Biodiesel Production from Wasted Cooking Oil

Sripatum University Conference 2011

21 ตลาคม 2554 0.500

7 Production of Biogas from Elephant Waste Mixed with Rice and Waste Water from the Production of

5th UBRC Conference Proceeding

4 สงหาคม 2554 0.500

4 Effect of Uv Aging on Antibacterial Performance of Polyethylene and Polyvinyl Chloride Doped with Silver Colloid

2nd Nation Acadamic Congress of Ragabhat University(NACRU ll),

14 มกราคม 2554 0.500

5 Effect of Feed Current Characteristic on Efficiencies of Electrolysis

The 8th KU-KPS Conference 9 ธนวาคม 2554 0.500

2 Effect of Tungsten Carbide on Electrical Conductivity of Copper for Electrical Contact Materials

49th Kasetsart University Annual Conference

1 กมภาพนธ 2554 0.500

3 Effect of Pla-G-Mtps Graft Copolymer on Morphology and Properties of Poly (Lactic Acid) / Thermoplastic Starch

2nd Polymer Conference of Thailand (PCT-2)

20 ตลาคม 2554 0.500

ระดบการตพมพเผยแพร

คานาหนก

1 Biodiesel Production from Waetewater in Steam Stabilizer Process of Crude Plam Oil Factory

12th Khon Kaen University 2011 Graduated Research Conference

28 มกราคม 2554 0.500

รายงานภาพรวมระดบคณะ ตวบงชท 3 ผลงานของผสาเรจการศกษาระดบปรญญาโททไดรบการตพมพหรอเผยแพร บทความวจยทไดรบการตพมพ

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด

ปการศกษา 2554 สานกงานคณบด

ลาดบ ชอผลงาน เจาของผลงาน หลกสตร/สาขาวชา แหลงตพมพเผยแพร ฉบบ / วนเดอนปทตพมพ

Page 193: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

ระดบการตพมพเผยแพร

คานาหนก

รายงานภาพรวมระดบคณะ ตวบงชท 3 ผลงานของผสาเรจการศกษาระดบปรญญาโททไดรบการตพมพหรอเผยแพร บทความวจยทไดรบการตพมพ

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด

ปการศกษา 2554 สานกงานคณบด

ลาดบ ชอผลงาน เจาของผลงาน หลกสตร/สาขาวชา แหลงตพมพเผยแพร ฉบบ / วนเดอนปทตพมพ

นรศตา นอยฉา NC

นตตลา วงศตะ NC

นนทยา ศลาคปต NC

ปยะภรณ นลทย NC

ศรชย กานกง NC

อฐพงษ กตตชยวชร NC

เชษฐภรณ แกวกนกศลป NC

เพยงฤทย บญประสทธ NC

14 Rheological Properties of Ldpe During the Co-Extrusion Process

National proceeding TU sci 2011

30 มถนายน 2554 0.500

15 A Study on Structure- The 2nd Polymer Conference 20 ตลาคม 2554 0.500

12 Influence of Bagasse Ash Source and Silica Content in Bagasse Ash on Cure and Mechanical Properties of Natural Rubber

49th Kasetsart University Annual Conference

1 กมภาพนธ 2554 0.500

13 Anti-Microbial Effciency for Linear Low-Density Polyethylene Doped with

49th Kasetsart University Annual Conference

1 กมภาพนธ 2554 0.500

10 Wear Resistance of Poly(Ether-Etherketone)/Polytetrafluoroethylene Composite

The 2nd Polymer Conference of Thailand (PCT-2)

20 ตลาคม 2554 0.500

11 Dynamic Mechanical Thermal Properties and Elastic Recovery of Silica Fillers Compound in Nbr

2nd Nation Acadamic Congress of Ragabhat University(NACRU ll)

14 มกราคม 2554 0.500

8 Effect of Fly Ash on Wear Resistance of Poly(Ether-Etner-Ketone)Composites

National proceeding TU sci 2011

30 มถนายน 2554 0.500

9 Effects of Blending Time and Tremperature on the Properties and Compatibilities of Poly(Lactic Acid)/Maleated Thermoplastic Starch

National proceeding TU sci 2011

30 มถนายน 2554 0.500

Page 194: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

ระดบการตพมพเผยแพร

คานาหนก

รายงานภาพรวมระดบคณะ ตวบงชท 3 ผลงานของผสาเรจการศกษาระดบปรญญาโททไดรบการตพมพหรอเผยแพร บทความวจยทไดรบการตพมพ

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด

ปการศกษา 2554 สานกงานคณบด

ลาดบ ชอผลงาน เจาของผลงาน หลกสตร/สาขาวชา แหลงตพมพเผยแพร ฉบบ / วนเดอนปทตพมพ

โสมธดา ลขตเลศ NC

อภรฐ โกสตานนท NC

กฤตยา เฟองวรวงศ NC

ฐตวชร พนธวงษ NC

จรภทร บรพกศลศร NC

ณฐวฒ เสรจกจ NC

20 Biodiesel Produnction from Jatropha Oil by Supercritical Alcohol

7 th Naresuan Research Conference

29 กรกฎาคม 2554 0.500

21 Potential and Technology Assessment for Liquid Fuel Production from Biomass

The 22nd National Graduate Research Conference

6 ตลาคม 2554 0.500

18 Sustainability Analysis of Water Management in Bangkok Metropolis

National Symposium on Natural Science and Social Management

16 กนยายน 2554 0.500

19 Use of Harkins’ Water Quality Index for Water Quality Management of Canals in Bangkok Metropolis

National Symposium on Natural Science and Social Management

16 กนยายน 2554 0.500

16 Effect of Molecular Structure of Polyethylene Incorporated with Peroxide Activator on Mechanical and Physical Properties, and Cooling Behavior

National proceeding TU sci 2011

30 มถนายน 2554 0.500

17 The Effect of Casting Temperature and Rotation Speed on Fluidity and Microstructure in Zinc Alloy Spin Casting Process

IE Network Conference 2011 20 ตลาคม 2554 0.500

Properties Relationship Nanocomposite Based on Poly(Butylenesuccinate)-Thermoplastic Starch Blend

of Thailand (PCT-2)

Page 195: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

ระดบการตพมพเผยแพร

คานาหนก

รายงานภาพรวมระดบคณะ ตวบงชท 3 ผลงานของผสาเรจการศกษาระดบปรญญาโททไดรบการตพมพหรอเผยแพร บทความวจยทไดรบการตพมพ

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด

ปการศกษา 2554 สานกงานคณบด

ลาดบ ชอผลงาน เจาของผลงาน หลกสตร/สาขาวชา แหลงตพมพเผยแพร ฉบบ / วนเดอนปทตพมพ

ธนวรรธน อารยสนตชย NC

นลน เอนกแสน NC

สชาต ธนสขประเสรฐ NC

พศาล บญเอยมศร NC

นภส ปทมสตยาสนธ ISI

นภาลย คงวาสน ISI

เวชยนต ปองนพ ISI28 Effects of Incorporating Technique and Silver Colloid Content on Antibacterial Performance for Thermoplastic Films

Journal of Applied polymer Science

1 ธนวาคม 2554 1.000

26 Effects of Uv Weathering and a Ceo2-Based Coating Layer on the Mechanical and Structural Changes of Wood/Pvc Composites

Journal of Vinyl and Additive Technology

1 พฤษภาคม 2554 1.000

27 Fly Ash Particles and Precipitated Silica as Fillers in Nr/Cr Vulcanizates under Thermal and Thermal-Oil Ageing

International Journal of Electrochemistry

1 มถนายน 2554 1.000

24 Paddy Drying with Impinging Stream Dryer

8 th Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus Conference, Dec 8-9

8 ธนวาคม 2554 0.500

25 Effect of Vulcanization System on Antibacterial Agent

49th Kasetsart University Annual Conference

14 กมภาพนธ 2554 0.500

22 Dye Treatment Using Composite Film of Titania and Mesoprous Silica

7 th Naresuan Research Conference

29 มถนายน 2554 0.500

23 Greenhouse Gas Emission from Constriction Materials and Process for Residential Building in Thailand

The 2nd National Carbon Neutral Conference

18 สงหาคม 2554 0.500

in Thailand

Page 196: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

ระดบการตพมพเผยแพร

คานาหนก

รายงานภาพรวมระดบคณะ ตวบงชท 3 ผลงานของผสาเรจการศกษาระดบปรญญาโททไดรบการตพมพหรอเผยแพร บทความวจยทไดรบการตพมพ

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด

ปการศกษา 2554 สานกงานคณบด

ลาดบ ชอผลงาน เจาของผลงาน หลกสตร/สาขาวชา แหลงตพมพเผยแพร ฉบบ / วนเดอนปทตพมพ

ระดบการตพมพเผยแพร - อยางใดอยางหนง มการตพมพเผยแพรในลกษณะใดลกษณะหนง - NC (การประชมวชาการระดบชาต) มการตพมพในรายงานสบเนองจากการประชมวชาการระดบชาต (proceeding) ทไดรบการยอมรบในสาขา - IC (การประชมวชาการระดบนานาชาต) มการตพมพในรายงานสบเนองจากการประชมวชาการระดบนานาชาต (proceeding) - TCI มการตพมพในวารสารวชาการระดบชาตทปรากฎในฐานขอมล TCI - สมศ ระดบชาต มการตพมพในวารสารวชาการระดบชาตทมชอปรากฏอยในประกาศของ สมศ. - Q3/Q4 มการตพมพในวารสารวชาการระดบนานาชาตทปรากฏในฐานขอมลการจดอนดบวารสาร SJR โดยวารสารนนถกจดอยในควอไทลท 3 หรอ 4 (Q3 หรอ Q4) ในปลาสด ใน subject category ทตพมพ - สมศ ระดบนานาชาต มการตพมพในวารสารวชาการระดบนานาชาตทมชอปรากฎอยในประกาศของ สมศ. - Q1/Q2 มการตพมพในวารสารวชาการระดบนานาชาตทปรากฏในฐานขอมลการจดอนดบวารสาร SJR โดยวารสารนนถกจดอยในควอไทลท 1 หรอ 2 (Q1 หรอ Q2) ในปลาสด ใน subject category ทตพมพ - ISI มการตพมพในวารสารวชาการระดบนานาชาต ทไดรบการยอมรบในสาขา หรอในระดบสากล เชน ISI หรอ Scopus

Page 197: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0+0+11 50

เทยบบญญตไตรยางศ รอยละ 50 เทากบ 5 คะแนนผลรวมถวงนาหนกของผลงานผสาเรจการศกษาระดบปรญญาเอก x 100 (0.00+0.00+19.25) x 100

= 175.00 175.00 x 5 = 17.50=จานวนผสาเรจการศกษาระดบปรญญาเอกทงหมด

19.25

จานวนผเสรจการศกษา / รอยละของผลงานทตพมพเผยแพร 0 0.00 0 0.00 11 175.00

ผลรวม 0 0.00 0 0.00 28

(8) มการตพมพในวารสารวชาการระดบนานาชาตทปรากฏในฐานขอมลสากล ISI 0 0.00 0 16 16.00

(7) มการตพมพในวารสารวชาการระดบนานาชาตทปรากฏในฐานขอมลการจดอนดบวารสาร SJR โดยวารสารนนถกจดอยในควอไทลท 1 หรอ 2 (Q1 หรอ Q2) ในปลาสด ใน subject category ทตพมพ

0 0.00 0 0 0.00

(6) มการตพมพในวารสารวชาการระดบนานาชาตทมชอปรากฎอยในประกาศของ สมศ. 0 0.00 0 0 0.00

(5) มการตพมพในวารสารวชาการระดบนานาชาตทปรากฏในฐานขอมลการจดอนดบวารสาร SJR โดยวารสารนนถกจดอยในควอไทลท 3 หรอ 4 (Q3 หรอ Q4) ในปลาสด ใน subject category ทตพมพ

0 0.00 0 0 0.00

(4) มการตพมพในวารสารวชาการระดบชาตทมชอปรากฏอยในประกาศของ สมศ. 0 0.00 0 1 0.50

(3) มการตพมพในวารสารวชาการระดบชาตทปรากฎในฐานขอมล TCI 0 0.00 0 1 0.25

0.00

(2) มการตพมพในรายงานสบเนองจากการประชมวชาการระดบนานาชาต 0 0.00 0 10 2.50

จานวนบทความวจย

(1) มการตพมพในรายงานสบเนองจากการประชมวชาการระดบชาต 0 0.00 0 0

รายงานภาพรวมระดบคณะตวบงชท 4

ผลงานของผสาเรจการศกษาระดบปรญญาเอกทไดรบการตพมพหรอเผยแพร

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด

ภาพรวมคณะพลงงานสงแวดลอมและวสดปการศกษา 2552 ปการศกษา 2553 ปการศกษา 2554

จานวนถวงนาหนก

จานวนถวง

จานวนถวง

จานว จานวน

Page 198: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

กลทมา เชาวชาญชยกล IC

Jirasak Tharajak IC

ศนสนย แสนศรพนธ IC

อรวรรณ รวทอง IC

วฒนสทธ โสตถโสภา IC

จตตพนธ สกลสรเอกพงศ IC

จตตพนธ สกลสรเอกพงศ IC

กลนดา เทพทม IC

รายงานภาพรวมระดบคณะ ตวบงชท 4 ผลงานของผสาเรจการศกษาระดบปรญญาเอกทไดรบการตพมพหรอเผยแพร บทความวจยทไดรบการตพมพ

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด

ปการศกษา 2554 สานกงานคณบด

ลาดบ ชอผลงาน เจาของผลงาน หลกสตร/สาขาวชา แหลงตพมพเผยแพร ฉบบ / วนเดอนปทตพมพ

ระดบการตพมพเผยแพร

คานาหนก

1 Thermal Stabilizations of Pvc and Wood/Pvc Composites under Thermal Ageing by Metal Stearate and Organotin

Processing and Fabrication of Advanced Materials XIX

14 มกราคม 2554 0.250

2 Effect of H-Bn Content on Tribological Behavior of Peek Composite Coating

International Conference on Materials Processing Technology

7 สงหาคม 2554 0.250

3 Generalized Correlations between Microstructural and Physical Changes of Food Undergoing Different Drying Methods

7th Asia-Pacific Drying Conference

18 กนยายน 2554 0.250

4 Effect of Puffing Temperature and Puffing Time on Quality Characteristic of Puffed

7th Asia-Pacific Drying Conference

18 กนยายน 2554 0.250

5 Corrosion Behavior of Cerium-Based Conversation Coating on Electrogalvanized Steel

International Conference on Materials Processing Technology

2 มถนายน 2554 0.250

6 Potential Studies of Palm Oil for Biodiesel in Thailand

Proceedings World Academy of Science, Engineering and Technology

1 มนาคม 2554 0.250

7 Potential Studies of Rubber Seeds for Biodiesel in Thailand

Proceedings World Academy of Science, Engineering and Technology

1 มนาคม 2554 0.250

8 Mechanical Properties and Antimicrobial Performance

International Conference on Materials Processing

2 มถนายน 2554 0.250

Page 199: seem.kmutt.ac.th 2554.pdf · ε ε ³¡¨ ´ µ ·É ª ¨ o°¤Â¨³ª ´ »Å o ´ 妵¥ µ µ¦ ¦³Á¤ · Á° (Self Assessment Report : SAR) 宦

รายงานภาพรวมระดบคณะ ตวบงชท 4 ผลงานของผสาเรจการศกษาระดบปรญญาเอกทไดรบการตพมพหรอเผยแพร บทความวจยทไดรบการตพมพ

คณะพล