20
DMY ELEKTRONİK | YATIRIMLAR TARAFINDAN DAHILI OLARAK YAYINLANIR - PARA ILE SATILMAZ OCAK/2017 Sevgiyle birbirimizi kucaklayacağımız, birbirimize kenetleneceğimiz yeni bir yıl dileriz...

Sevgiyle birbirimizi kucaklayacağımız, birbirimize ...dmyelektronik.com/wp-content/uploads/2017/02/DMY-BULTEN-SAYI-… · eden bir butik otel&restaurant kompleksini ortaya çı-karacağız

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Sevgiyle birbirimizi kucaklayacağımız, birbirimize ...dmyelektronik.com/wp-content/uploads/2017/02/DMY-BULTEN-SAYI-… · eden bir butik otel&restaurant kompleksini ortaya çı-karacağız

DMY ELECTRONIC | INVESTMENTS 2017/OCAK s.1

DMY ELEKTRONİK | YATIRIMLAR TARAFINDAN DAHILI OLARAK YAYINLANIR - PARA ILE SATILMAZ OCAK/2017

Sevgiyle birbirimizi kucaklayacağımız, birbirimize kenetleneceğimiz

yeni bir yıl dileriz...

Page 2: Sevgiyle birbirimizi kucaklayacağımız, birbirimize ...dmyelektronik.com/wp-content/uploads/2017/02/DMY-BULTEN-SAYI-… · eden bir butik otel&restaurant kompleksini ortaya çı-karacağız
Page 3: Sevgiyle birbirimizi kucaklayacağımız, birbirimize ...dmyelektronik.com/wp-content/uploads/2017/02/DMY-BULTEN-SAYI-… · eden bir butik otel&restaurant kompleksini ortaya çı-karacağız

DMY ELEKTRONİK | YATIRIMLAR sosy@l 2017/OCAK s.3

Başkan’danDavut Yurttaş

Sevgili DMY Elektronik & Yatırımlar Grup Şirketleri mensupları;İyisi, kötüsü ile bir koca yılı daha geride bıraktık. Dö-nüp baktığımızda neler görüyoruz? Kendimce yanlış ve doğrularımızla yüzleşerek bir de-ğerlendirme yapmak ve sizlerle paylaşmak istiyorum.2016 yılında çok fazla sayıda şirket üzerinden aktif ol-maya çalıştık. 19 ana şirket, bunlara bağlı 13 iştirak, enerji alanında da 19 uç şirketle faaliyette bulunduk.Bunca dağınıklığa rağmen yönetsel destek yanında fi-nansal destek vermeye çalışarak tüm dünyayı derinden sarsan kriz ortamından geçtik, geçmeye devam ediyo-ruz.Kısa zamanda haddinden fazla sayısal büyüklüğe ula-şan Grubumuzda doğal olarak işin başında, ortasında veya belirli seviyesinde olan şirketlerimizdeki farklı so-runları sizlerle birlikte çözmeye çalıştık.Amacımız bunca şirket arasından en azından 5-6 ta-nesini sektörlerinde lider veya üst seviyelere taşımaktı. Buna uygun yatırımları krize rağmen devam ettirdik.Örnek olarak Çin’deki ortaklığımız olan SATOZ’da yeni fabrika (10000 m2), yeni makine-ekipman ve üretim bantları yatırımı ile ürün gamını genişleterek Grup’un en önemli şirketlerinden biri haline getirdik. Burada ortağımız ve Şirket Genel Müdürümüz Sn. Mr. Yuan’a teşekkürü borç bilirim. Şu anda bu fabrikalarda 700’ü aşkın personel çalışıyor ve 90 musd ciroya ulaştılar…İkinci bir örnek, Nade’ye benzer şekilde 8000 metreka-relik yeni fabrika yatırımı, son derece modern dizgi hat-ları ve diğer ilave yatırımlar yanında Led aydınlatmada tanınmış bir firma olan Anchaled iştirakini sağladık. Son derecede gelişmiş laboratuvar ve test ve ürün grup-ları ile bu şirketimize ivme kazandıracağı inancındayız.Alga firmasındaki hisse oranımızı, ortağımızın ayrıl-mak istemesi sonucu %100’e çıkardık ve yeni bir anla-yışla yoluna devam etmesini sağladık.Enerji alanında Elmalı-2 MW güneş santralımızı tüm bürokratik engellere rağmen devreye aldık, yıl sonu itibarı ile 1mtl’ye yakın faturalama yaptık. Elbistan 11 MW güneş santralimizde yatırım aşamasına geçtik, ça-lışmalar zorlu kış şartlarına rağmen devam ediyor. Kaş 1 MW’ta da kazmayı vurduk. Her iki sahada da bahar

aylarında üretime geçmeyi planlıyoruz. Bunların ya-nında Elmadağ’daki 4.75 MW’lık projemizin izinleri ta-mamlandı, baharda yatırımı başlatmayı planlıyoruz…Denizcilik’te ‘’birlikten kuvvet doğar’’ düşüncesi ile sek-tördeki duayen şirket ‘’Deval Denizcilik’’ ile birleşerek ve yeni yatırımlarla gemi sayımızı 6’ya çıkardık, işletme şirketine de ortak olduk.Özdisan’da sadece binamızı güzelleştirmekle kalmadık, amiral gemimizin sektör liderliğini pekiştirecek faali-yetler yanında İran operasyonu başlattık. İran’da kur-duğumuz ve hakim ortak olduğumuz şirketimizle Tür-kiye’de olduğu gibi İran komponent pazarında da lider olabilmenin adımlarını attık.DMY bünyesine ‘’ilk göz ağrımız’’ ve Grup’un temelle-rinin atıldığı, anılarla yüklü Galata’daki binalarda resto-rasyon çalışmalarını başlattık, yakında geçmişe tanıklık eden bir butik otel&restaurant kompleksini ortaya çı-karacağız.Savior, Test, Epc, Satelcom, Gentek, Terra, Ems, Bursa Özdisan, Mavisis, Alpke, Assan ve diğer firmalarımızda yatırım ve yapılanma çalışmalarımız sürdürüldü.Her biri ayrı bir değer olan Grup firmalarımızın tek merkezden izlenerek yöneticilere raporlar sunulabilen şeffaf şirketler haline gelmesi için çalıştık, çok yol al-dık…Bütün bu yapılanlara rağmen, gerek ülke koşulları, ge-rek bizlerin yaptığı yönetsel hata ve yanlış tercihler is-tediğimiz büyüme oranlarını yakalamamıza engel oldu.Grup olarak 2015’in üzerinde cirolar elde etmemize rağmen, 2016 yılı beklentilerimize cevap alamadığımız bir yıl idi. Hatalarımızdan ders çıkarmayı başarabilirsek 2017 ve sonrası çok daha güzel olabilir. Bunu hep beraber ba-şaracağız, başarmak zorundayız. Çünkü bizlerin Türki-ye’den başka gidecek ne bir yurdumuz, nede yaptığımız işlerden daha iyi yapabileceğimiz işlerimiz var! İstihdam yaratarak ülkemiz insanına, vergi vererek, ihracat yaparak, teknoloji üreterek ülkemize faydalı ol-mak birincil dileğimiz. Barış ve huzur içinde yaşamak ise bitmeyen arzumuzdur…

Sevgi ve selamlarımla…

Page 4: Sevgiyle birbirimizi kucaklayacağımız, birbirimize ...dmyelektronik.com/wp-content/uploads/2017/02/DMY-BULTEN-SAYI-… · eden bir butik otel&restaurant kompleksini ortaya çı-karacağız

DMY ELEKTRONİK | YATIRIMLAR sosy@l 2017/OCAK s.4

“Savunma” Sanayisinin Türkiye’ deki en önemli oyuncusu Roketsan, grup şirketlerimizi ziyaret etti...

Savunma sanayiinde faaliyet gösteren, füze ve roket sistemleri konusunda Türkiye’de-ki en yetkin kurum olan Roketsan’ın Yö-netim Kurulu Başkanı M.Emin Alpman, satın alma ve mühendislik birimlerinden oluşan bir ekiple birlikte 24 Aralık Cumar-tesi günü grup firmalarımıza bir dizi ziya-rette bulundu.

Görüşme sırasında, elektronik kart üretimi ve muhte-lif konularda çözüm ortaklığı ve işbirlikleri konuları masaya yatırılarak, yüksek teknoloji katma değerli çö-zümler konusunda görüşler paylaşıldı. Görüşmenin hemen akabinde, aydınlatma ve elektronik kart üretimi konularında hizmet sunan grup firmalarımız Assan ve EMS fabrikaları ziyaret edildi. Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı M.Emin Alpman

Page 5: Sevgiyle birbirimizi kucaklayacağımız, birbirimize ...dmyelektronik.com/wp-content/uploads/2017/02/DMY-BULTEN-SAYI-… · eden bir butik otel&restaurant kompleksini ortaya çı-karacağız

DMY ELEKTRONİK | YATIRIMLAR sosy@l 2017/OCAK s.5

EMS Elektronik’te “Sürekli Eğitim” dönemi başladı...

Elektronik kart üretimi (PCB) ko-nularında çözümler sunan grup firmalarımızdan EMS Elektronik, farklı birimlerinin kalite standart-larını daha da yukarı çekmek adı-na sürekli eğitim dönemini başlat-tı.

Üretim, kalite ve Ar-Ge birimlerindeki çalı-şanlarına yönelik olan bu eğitimlerden biri de, geçtiğimiz günlerde tamamlanan IPC eğitimi. IPC Uluslararası Standardizasyon Kuru-munun Türkiye’deki akredite temsilcisi olan DNZ Ltd. (Ankara) firmasının sertifikalı eğitmenleri tarafından verilen ve elekt-ronik sektörünün temel standartları olan IPC-A-600 CIS, J-STD-001 CIS ve IPC-7711/7721 CIS eğitimleri sayesinde; • Hassas, yüksek dikkat ve özen gerektiren elektronik üretiminde temel standartları teorik ve pratik olarak özümsemiş, dikkatle uygulayan personel profili oluşturulması,• Ürün kalitesinin ve müşteri memnuniye-tinin en üst seviyelere taşınması, bunun ko-runması hedeflenmektedir. 2017 yılı için EMS’de bu tip eğitimlerin pe-riyodik ve sürekli olarak gerçekleştirilme-si planlanmaktadır. Örneğin önümüzdeki sene yapılması planlanan eğitimlerden biri de IPC-A-610 CIT ve J-STD-001 CIT eği-timleri. Bu eğitimler sayesinde, mesleki eğitimini tamamlamış kalifiye elektronik üretim per-sonelinin, aynı zamanda IPC temel elektro-nik standartları eğitimlerini de EMS’nin iç bünyesindeki sertifikalı eğitmenler ile ta-mamlanması hedeflenmektedir.

Page 6: Sevgiyle birbirimizi kucaklayacağımız, birbirimize ...dmyelektronik.com/wp-content/uploads/2017/02/DMY-BULTEN-SAYI-… · eden bir butik otel&restaurant kompleksini ortaya çı-karacağız

DMY ELEKTRONİK | YATIRIMLAR sosy@l 2017/OCAK s.6

Assan Elektronik, 14 Aralık’ta LED ay-dınlatma alanındaki tedarikçileri ile bir araya gelerek ilk networking toplantısını gerçekleştirdi.

Assan Showroom’da 2017’de farklı iş ortaklarını kap-sayarak düzenli hale getirilmesi planlanan networ-king toplantılarının ilki olarak organize edilen buluş-mada- Assan Elektronik yeni Genel Müdürü Sayın Lütfi Pişiren yönetiminde, 2016 yılı değerlendirildi ve 2017’ ye dair görüşler paylaşıldı. Üretici firmalar ile tedarikçi firmaların, ortaya çıkan “üretim katma değeri” anlamında birçok paramet-rede karşılıklı ilişkilerinin önemine vurgu yapılan buluşmada, bunun yanı sıra sürekli değişim ve dö-nüşüm içinde olan LED sektörü değerlendirilerek, üretici firmalar ile tedarikçileri arasında ortak dil, ortak düşünce ve vizyonu tutturmanın önemi konu-sunda fikirler paylaşıldı. LED, Elektronik Kart (PCB), Trafo, Entegre, Kablo, Lens gibi LED aydınlatma üretiminin ana bileşenle-

rinin tedariğini sağlayan firmalar ile, Uzakdoğu’dan ithal edilen ürünlerin sektör içindeki kalite/fiyat dengelerini oynattığı geçmiş yıllardan ders alınarak, bundan böyle tüketicinin belirlediği değil, firmala-rın “kalite” den ödün vermeden tüketiciye öğrettiği

bir döneme geçildiği görüşleri paylaşıldı. LED aydınlatma ve teknolojileri dünyasında değişim ve dönüşümün nabzını kalite, ma-liyet anlamında iyi tutabilen ve görebilen üretici ve tedarikçilerin sektörün büyümesinde en önemli oyuncu olduğu görüşünde görüş birliğine varıldı.Assan ise bu vizyon çerçevesinde, üzerinde vurgu yapılan “Kalite” ve “Verimlilik” konularını odağına alarak yeni bir yapılanma içinde olduğunun altını çizdi.

LED sektörünün olgunlaşma dönemi: “Kalite”nin merkeze oturduğu döneme doğru

Assan Elektronik “Tedarikçileri” ile ilk networking toplantısını yaptı...

Page 7: Sevgiyle birbirimizi kucaklayacağımız, birbirimize ...dmyelektronik.com/wp-content/uploads/2017/02/DMY-BULTEN-SAYI-… · eden bir butik otel&restaurant kompleksini ortaya çı-karacağız

DMY ELEKTRONİK | YATIRIMLAR sosy@l 2017/OCAK s.7

Prestijli projelerin “aydınlatma” alanındaki çözüm ortağı

Ancha Lighting, Na-De Elektronik bünyesine katıldı...

Yurtiçinde ve yurtdışında bugüne ka-dar gerçekleştirdiği yüzlerce prestijli havalimanı, otel, tarihi eser, köprü, fabrika, stadyum, AVM, hastane, okul ve konut gibi özellikli ve nitelikli pro-jelere aydınlatma tasarımı çözümleri sunan Ancha Lighting, 2016 Aralık ayı itibari ile Na-De Elektronik A.Ş bünyesine katıldı.

47 seneyi aşkın bilgi birikimi ve sektör tecrübe-siyle, sunduğu 1000’den fazla ürün arasında ;•Sensör ve sensörlü aydınlatma•Yangın algılama sistemleri •Görüntülü & Sesli diafon sistemleri bulunan Na-De Elektronik A.Ş, böylelikle 2017 yılından itibaren Ancha Lighting markası ile, yurtiçi ve yurtdışındaki projelerde, LED Aydın-latma alanında da, bünyesine kattığı ürün grup-ları ile, katma değerli atılımlarda bulunacak ve müşteri taleplerine tek çatı altında ayrıcalıklı çözümler sunmaya devam edecektir.

Le Meridien-İstanbul/Etiler

Page 8: Sevgiyle birbirimizi kucaklayacağımız, birbirimize ...dmyelektronik.com/wp-content/uploads/2017/02/DMY-BULTEN-SAYI-… · eden bir butik otel&restaurant kompleksini ortaya çı-karacağız

DMY ELEKTRONİK | YATIRIMLAR sosy@l 2017/OCAK s.8

Na-De Elektronik, 24-27 Kasım 2016 ta-rihleri arasında Ankara Congresium’ da 1.si gerçekleşen Elektrik Teknolojileri ve Bina Otomasyon Fuarı’na (EBO 2016) ka-tılarak, yeni ürünlerinin sergilenmesinin yanı sıra, sektör profesyonelleri ile buluş-tu.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) işbirliği ile gerçekleştirilen EBO 2016’da Na-De, ulusal ve ulusla-rarası alanda proje taahhüt, tedarik ve ürün hizmeti sağlayan sektör profesyonellerini ve satın alma heyet-lerini, Na-De Elektronik Genel Müdürü Sn. Haldun Özçelik’in de katılımı ile ağırladı.2017’de Na-De’ nin ürün gamına katacağı yeni “Gö-rüntülü Sistemler”, ilk defa EBO 2016 fuarında sek-törün beğenisine sunuldu.

Sektör profesyonellerinin yeni sistemler hakkındaki olumlu görüşleri, 2017 senesinde de Na-De markası-nın büyüme grafiğinin katlanarak devam edeceğinin bir işareti olması açısından sevindiriciydi.

Na-De Elektronik “Yeni Görüntülü Sistemleri”ni EBO fuarında tanıttı

Page 9: Sevgiyle birbirimizi kucaklayacağımız, birbirimize ...dmyelektronik.com/wp-content/uploads/2017/02/DMY-BULTEN-SAYI-… · eden bir butik otel&restaurant kompleksini ortaya çı-karacağız

DMY ELEKTRONİK | YATIRIMLAR sosy@l 2017/OCAK s.9

Test Elektronik A.Ş., Yunanistan iştiraki Tescom Hellas ile Kesintisiz Gücünü Yunanistan ve Balkan pazarında geliştirmeye devam ediyor...

Kesintisiz Güç Kaynakları alanında Tescom marka-sıyla, 36 yıldır 4 kıtada 40’tan fazla ülkede 150.000’den fazla güç elektroniği ekipmanını müşterilerine teslim etmiş olan Test Tüm Elektronik A.Ş.’nin Yunanistan pazarındaki iştiraki Tescom Hellas hakkında, Tes-com Büyük Müşteriler Yöneticisi Tevfik Deniz Sağel ile kısa bir röportaj gerçekleştirdik.İşte Atina’da faaliyet gösteren Tescom Hellas hakkın-da Deniz bey’den edindiğimiz değerli bilgiler :

•Tescom Hellas, 14 kişilik kadrosu ile Yunanistan ye-rel UPS pazarının %15’ ini elinde bulunduruyor.

•Müşterileri arasında ; Yunanistan perakende sektö-rünün liderleri, telekomünikasyon şirketleri, özel iş-letmeler bulunan Tescom Hellas, müşterilerine 7/24 destek vererek müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor.

•Test A.Ş.’nin şirket ortaklık yapısına katılmasından beri, 3 senedir her sene sürekli büyüme yakalayan Tescom Hellas’ ın 2017 hedefi 2.7 Milyon Euro mer-tebesinde.

•2014’den bu yana süregelen Balkan ülkelerine ih-racat hamlesinde, 2017 yılında yeni bir yaklaşım ile daha çok ihracat Pazar payı hedefleniyor.

•2015 yılında ihalesi kazanılan Yunanistan yeni oto-ban gişelerinin ’Ionia National Road’ kesintisiz güç

kaynakları Tescom Hellas tarafından 2016 yılı içeri-sinde teslim edildi. Aynı ihaleyi 2016 yılında da kaza-nan Tescom Hellas, 2017 yılında bu proje için kesin-tisiz güç kaynağı temin etmeye devam edecek.

•2015 yılında kendi markası ile Çin’den akü ithalatına başlayan Tescom Hellas , Yunanistan Akü pazarında da iddialı olmaya devam ediyor. ’XM’ Markası ile Yunanistan pazarında bulunan akülerin marka isim açılımı, Test A.Ş.’nin Yunanistan’daki şirket hisse-darlarının Yunan alfabesi isimlerinin baş harfleri ile oluşturuldu. X(Christos), M(Michalis)

•Acun Medya’nın Yunanistan’daki televizyon kanalı iştiraki de Tescom Kesintisiz Güç Kaynakları ile des-teklendi.

•Yıllardır Line-interaktif Kesintisiz Güç Kaynakları konusunda sektör lideri olan Tescom Hellas, 2017 yı-lında 3Faz Kesintisiz güç kaynakları satış ve servisine daha çok yatırım yaparak bu sektörde de yerini sağ-lamlaştırmayı planlıyor.

•ISO9001 yönetim sertifikasına da sahip olan Tes-com Hellas, 2017 yılı içerisinde kendi web sitesinden ürün satışına, yani e-ticarete başlayacak.

•Yunanistan’ daki bütün şehirlere satışı olan Tescom Hellas, 2017 yılında bayi ağını genişleterek müşteri-lerine 7/24 desteğini sürdürmeye devam edecek.

RÖPORTAJ

Page 10: Sevgiyle birbirimizi kucaklayacağımız, birbirimize ...dmyelektronik.com/wp-content/uploads/2017/02/DMY-BULTEN-SAYI-… · eden bir butik otel&restaurant kompleksini ortaya çı-karacağız

DMY ELEKTRONİK | YATIRIMLAR sosy@l 2017/OCAK s.10

EPC Enerji ve Güç Dönü-şüm Sistemleri, 2016 yı-lının sonuna yaklaşırken özellikle yurtdışı ve ihracat ayağında atılımlarda bu-lundu.

Özel ve esnek üretim kabiliye-ti, bütçesinden Ar-Ge’ye ayırdığı %10’luk pay ve %95 kontrat ye-nileme oranı ile yüksek müşteri memnuniyetine sahip olan güç elektroniği sektörünün önemli oyuncusu EPC Enerji ve Güç Dö-nüşüm Sistemleri, 13-16 Kasım 2016 tarihleri arasında Abu Dhabi’ de gerçekleşen ADIPEC (The Abu Dhabi International Petroleum Exhibition & Conference) fuarına katıldı. EPC aynı zamanda Yemen Seyyar Enerji Santrali Projesinde birçok ürünün tedariğini üstlendi. Türkiye’de ise ;•Merkez Bankası Mersin Şubesi için 2x30KVA UPS •Isparta Havacılıkta grup şirket-lerinden Tescom ile birlikte EPC Redresörleri tedariği ile referanslarını genişlet-ti.EPC, 2017 yılında ;•14-16 Şubat 2017 tarihlerinde Dubai Middle East Electricity •24-28 Nisan 2017 tarihlerinde Germany Messe Hannover fuar-larında ürünlerini müşterilerle buluşturarak ihracattaki atağını devam ettirecek.

EPC Enerji ve Güç Sistemleri, UPS ve redresörde referanslarını güçlendirdi & ihracatta atak yaptı...

Page 11: Sevgiyle birbirimizi kucaklayacağımız, birbirimize ...dmyelektronik.com/wp-content/uploads/2017/02/DMY-BULTEN-SAYI-… · eden bir butik otel&restaurant kompleksini ortaya çı-karacağız

DMY ELEKTRONİK | YATIRIMLAR sosy@l 2017/OCAK s.11

DMY Elektronik Yatırımlar grup şirketle-ri ve iştirakleri, firmaların İnsan Kaynak-ları yetkilileri ile 19 Ekim tarihinde ilki gerçekleştirilen İnsan Kaynakları grup toplantısında bir araya geldi.

Grup şirketlerimiz arasında “Sinerji” yaratmak ve or-tak akıldan katma değer üretmek hedefiyle organize edilen toplantıda; işe alım süreçleri, mevzuattaki ye-nilikler, çalışan motivasyon ve eğitimi, performans

değerleme sistemi gibi konularla ilgili bilgi paylaşı-mı sağlandı. 12 grup firmamızın katılımıyla DMY Genel Mer-kez’de gerçekleştirilen toplantı sonrası, tüm grup fir-malarımızda ortak İK çalışmalarının yürütülmesi ve firmalar arası bilgi paylaşımının arttırılması yönün-de kararlar alındı.

Büyüyen ve toplam çalışan sayısı 2000’e ulaşan gru-bumuz bünyesinde sinerji yaratma amacıyla, grup şirketlerimizin de önerileriyle bu tip toplantılara yeni yılda da devam etme hedefindeyiz.

DMY Grup Şirketleri İnsan Kaynakları ekipleri 1. “Sinerji” toplantılarını gerçekleştirdi...

Page 12: Sevgiyle birbirimizi kucaklayacağımız, birbirimize ...dmyelektronik.com/wp-content/uploads/2017/02/DMY-BULTEN-SAYI-… · eden bir butik otel&restaurant kompleksini ortaya çı-karacağız

DMY ELEKTRONİK | YATIRIMLAR sosy@l 2017/OCAK s.12

•Cihaz pili şarj edilebilir olacak.•Sıcaklık takibine ek olarak 2. aşamada nem, ışık (Bu sensör ile cihazın içinde bulunduğu kolinin açı-lıp açılmadığı tespit edilebilecek) ve darbe sensörle-ri (Düşme çarpma vb. tespitler için) cihaza entegre edilerek model sayısı arttırılacak. •Cihaz sadece sıcaklık takibinden ziyade ürün gü-venliği de sağlamış olacak. Yurt dışı ya da yurt içi gönderilerin güvenli bir şekilde teslim edilip edilme-diğinin kontrolü sağlanacak. Herhangi bir hırsızlık olayına maruz kalması durumunda ürün yeri tespiti için de kullanılabilecek.

2.’si ise Gentek Air Fark Basınç Transmitterleri:Bu ürün ise ilk yerli üretim Basınç Trans-mitteri olacak. Sensör kalitesi olarak rakiple-rinden çok daha hassas ölçümler yapabilecek ve ekranlı ve ekransız olarak piyasaya sunu-lacak.

Gentek Elektronik, Şubat 2017’de iki Yeni Endüstriyel Ölçüm Cihazının satışına başlıyor...

Ar-ge çalışmaları biten ve test sürecinde olan iki yeni cihazın Ocak sonu itibariyle satışına başlanma-sı planlanıyor.

Bu cihazlardan 1.’si : Tek kullanımlık GSM Sıcak-lık Data Logger

Gentek, bu cihazı üreten dünyada 2. firma (Diğer üre-tici ABD’ de bulu-nuyor).

Ancak, işlevsellik olarak rakibinin ürettiğinden çok daha üstün bir cihaz olacak.Bu cihaz ile sıcaklık bilgileri internet üzerinden an-lık olarak izlenebilecek, ayrıca cihazın o anda hangi lokasyonda bulunduğu da görülebilecek.Gentek’in dünya üzerindeki 2. üretici olarak sun-duğu ek özellikler ise şöyle :•Mobil uygulama ile akıllı telefonlardan anlık olarak sıcaklık ve lokasyon bilgisi izlenebilecek.•Alarm durumunda anında cep telefonuna uyarı bil-dirimi düşecek.•Önceden ayarlanan hedef noktasına ulaşıldığında cihaz otomatik olarak yol boyunca alınan tüm ka-yıtları PDF formatında kullanıcısına mail atacak ve mobil uygulama üzerinden “Hedefime Ulaştım” bil-gisi gösterecek.

gg

Datalogger ürünlerinde ilkleri gerçek-leştiren Gentek Elektronik, sürekli geliş-tirdiği Ar-Ge yatırımları sonucunda iki yeni cihazını daha müşterileri ile buluş-turmaya hazırlanıyor.

GSM Data Logger cihazı için yapılan mobil uygu-lamanın taslak ekran görüntülerinden örnekler:

Page 13: Sevgiyle birbirimizi kucaklayacağımız, birbirimize ...dmyelektronik.com/wp-content/uploads/2017/02/DMY-BULTEN-SAYI-… · eden bir butik otel&restaurant kompleksini ortaya çı-karacağız

DMY ELEKTRONİK | YATIRIMLAR sosy@l 2017/OCAK s.13

•Ocak ayı başında KB Enerji KAŞ 1mW sahamızın kurulu-muna başlanıyor. Sahada tes-fiye ve alt yapı çalışmalarını başlattık. Kullanacağımız güneş panelleri Mersin gümrük alanı-na ulaştı. Yapı Denetim Ruhsatı için ise çalışmalar devam edi-yor.

•SA Enerji Ankara Elmadağ 4,7mW GES projemizin bağ-lantı anlaşmaları imzalanıyor. Bu projede Yatırım Teşvik baş-vuruları aşamasındayız.

•Elbistan’da Topraklama ve DC işlere başladık. ENH projemiz onaydan çıktı. ENH uygulama-sı da bu hafta itibari ile başlatı-lacak. Sahada hava koşullarına bağlı olarak panel montajı ve mekanik konstrüksiyon monta-jı devam ediyor.

DMY Enerji Güneş Enerjisi Santrali (GES) projelerinde ne durumdayız ?

Page 14: Sevgiyle birbirimizi kucaklayacağımız, birbirimize ...dmyelektronik.com/wp-content/uploads/2017/02/DMY-BULTEN-SAYI-… · eden bir butik otel&restaurant kompleksini ortaya çı-karacağız

DMY ELEKTRONİK | YATIRIMLAR sosy@l 2017/OCAK s.14

2016 yılında ortaklık yapısı ve gemi filosundaki gelişmelerle Denizcilik kanadında gruptaki gelişmeleri siz-ler için özetledik ve tarihe bir not düştük :

1) Aralık 2015’te Devbros Denizcilik ve Ti-caret A.Ş. ile DMY Denizcilik ve Ticaret A.Ş. birleşti. Birleşme sonrası firma ismi “DEVBROS-DMY Denizcilik ve Ticaret A.Ş.” adını aldı.

2) Bu birleşme sonrası ortak filodaki gemile-rin sayısı 5 oldu. Bunlar; a. MV Lady Alara (Marshall Bayraklı)b. MV Lady Begüm (Türk Bayraklı)c. MV Lady Damla (Marshall Bayraklı)d. MV Lady Demet (Türk Bayraklı)e. MV Lady Saliha (Marshall Bayraklı)

3) MV Lady Begüm Ocak 2016’da Marshall Islands bayrağına geçti.

4) MV Lady Demet Nisan 2016’da Marshall Islands bayrağına geçti.

5) Haziran 2016’da DEVBULK Gemi İşletme-ciliği A.Ş. firması kuruldu ve akabinde Tem-muz 2016 sonuna kadar tüm gemilerin işlet-mesi “Deval Transport A.Ş.” den “DEVBULK Gemi İşletmeciliği A.Ş.” ye transfer edildi.

6) 02 Aralık 2016’da yukarıdaki filoya MV Lady Cansen (Marshall Bayraklı) isimli gemi katıldı.

DevBros DMY Denizcilik’te 2016 yılında önemli gelişmeler

(soldan sağa) Gemi Kaptanı Birtan Kazar, Şirket DPA-Emniyet ve Kalite Müdürü Gökalp Sivrikaya, Şirket Kiralama Müdürü Uğur Kekeva, Devbros DMY Denizcilik YK üyesi Orhan Deval, şirket CSO-DPA Yardımcıs Telat Güçlü

Gemi Kaptanı Birtan Kazar ve şirket DPA-Emniyet ve Kalite Müdürü Gökalp Sivrikaya bir-likte miyar güvertede hatıra fotoğrafı

MV Lady Cansen gemisinin 2 aralık 2016 tari-hinde Nemrut / İzmir limanı demir sahası tesli-minden birkaç kare (Yanda)

Page 15: Sevgiyle birbirimizi kucaklayacağımız, birbirimize ...dmyelektronik.com/wp-content/uploads/2017/02/DMY-BULTEN-SAYI-… · eden bir butik otel&restaurant kompleksini ortaya çı-karacağız

DMY ELEKTRONİK | YATIRIMLAR sosy@l 2017/OCAK s.15

DevBros DMY Deniz-cilik Yönetim Kurulu üyesi Hakkı Deval, bu yıl 8. si düzenle-nen City of London Cass Business Scho-ol Biannual Deniz-cilik Konferansı’na, organizasyon komi-tesi başkanı Profesör Costas Grammenos’ın özel daveti ile bir katı-lım gerçekleştirdi.

17-18 Kasım 2016 tarihle-rinde 2 gün süresince IMO (Internatinal Maritime Or-ganization) Londra binasın-da düzenlenen konferansta Hakkı Deval, katılımcılara 2000’li yıllardan bu yana kuru yük gemicilik piyasala-rı hakkında değerli bilgileri-ni aktardı.

Konferansa katılım göste-renler arasında, London Cass Business School’da denizcilik, ticaret & finans alanlarında master yapan öğrencilerin yani sıra, arma-torler, kiralamacılar, deniz-cilik piyasaları ile ilgilenen konuklar ve hemen hemen tüm alt sektörlerden olmak üzere 900 kişi bulunmakta idi.

DevBros DMY Denizcilik YK üyesi Hakkı Deval, Prof. Costas Grammenos’un özel daveti ile Londra’da Biannual Denizcilik Konferansı’nda bir sunum gerçekleştirdi...

DevBros DMY Denizcilik YK üyesi Hakkı Deval

Page 16: Sevgiyle birbirimizi kucaklayacağımız, birbirimize ...dmyelektronik.com/wp-content/uploads/2017/02/DMY-BULTEN-SAYI-… · eden bir butik otel&restaurant kompleksini ortaya çı-karacağız

DMY ELEKTRONİK | YATIRIMLAR sosy@l 2017/OCAK s.16

Telekomünikasyon sektörüne yönelik kablolu ve kablosuz uydu, GSM ve broa-dcast altyapısı konusunda ulusal ve ulus-lararası çapta ürün ve mühendislik çö-zümleri sunan Satelcom, bina içi kapsama hizmetleri kapsamında Vodafone ile Ata-şehir Watergarden projelerinin onaylı te-darikçisi oldu.

İstanbul Anadolu yakasının en işlek merkezlerinden Ataşehir’in kalbine yenilikçi bir AVM anlayışı getiren Wategarden AVM, kapsama hizmetlerini Satelcom ile çözdü.Vodafone santral odası ve elektrik/şaft odalarına montajı yapılan RRU (RF sinyal üreten) ekipmanları ile yaklaşık 2000 kişi aynı anda görüşme kalitesine sahip olacak ve data hızı düşmeden kaliteli bir şekilde görüşmelerini sağlayabilecektir.

Satelcom bina içi kapsama hizmetleri ile iletişim kalitesini arttırıyor

Page 17: Sevgiyle birbirimizi kucaklayacağımız, birbirimize ...dmyelektronik.com/wp-content/uploads/2017/02/DMY-BULTEN-SAYI-… · eden bir butik otel&restaurant kompleksini ortaya çı-karacağız

DMY ELEKTRONİK | YATIRIMLAR sosy@l 2017/OCAK s.17

Güneş ışığı vitamini olarak da bilinen D vitamini, vücudun hafif güneşe maruz kalması ile ya da tüketi-len gıdalarla, takviyeler ile sağlanır. Örtülü olmayan cildin haftada 2-3 defa 5-10 dakika güneşe maruz kalması ile vücuda yeterli D vitamini sağlanır, ancak D vitamininin sadece iki haftalık yarı ömrü vardır bu da özellikle kışın d vitamini depolarının boşalabile-ceği anlamına gelir. “Son zamanlarda yapılan araştırmalar, dünya genelinde yetişkinlerin ve çocukların % 50’sinde vitamin D eksikliği olduğunu ortaya koymuştur.”

D vitaminini eksikliği ile ilişkilendirilen durumlar ve takviye ile sağlanan olası yararlar;• Grip riskinin azalması, • Diyabet riskinin azalması,• D vitamini azlığı; Astım, atopik dermatit ve egzama gibi çocukluk hastalıklarının ve allerjik has-talıkların risk ve şiddetinin artması ile ilişkilendiril-miştir.• D vitamini eksikliği ile gebelik zehirlenmesi riskinin arttığı bildirilmiştir.• Kanser önleme, • Kardiyovasküler hastalık, hipertansiyon, multipl skleroz, otizm, Alzheimer hastalığı, romato-id artrit, astım şiddeti ve domuz gribi riski artışı ile ilişkilendirilmiştir ancak kanıtlanması için çalışma-lara ihtiyaç duyulmaktadır.

Günlük alınması gereken vitamin miktarlarını belir-leyen bir kurum olan Institute of Medicine’e göre D vitamini düzeyini 20 ng/ml civarında tutmak yeter-lidir. Bunun için ilk 1 yaşta günde 400 IU, 1-71 yaş arasında 600, >71 yaşlarda 800 IU D vitamini gerek-lidir. D vitaminin fazlası vücutta depolanıp toksik etkilere yol açabilir. Bu nedenle ölçülü bir vitamin takviyesi ve tedavinin bir doktor tavsiyesiyle uygu-lanması uygundur.

Güneşiniz hiç eksilmesin: Terra İlaç’tan yepyeni bir ürün daha...Vitade-3

VİTADE-3 Oral Damla; Terra İlaç Tarafından Sağlık Bakanlığı onaylı yeni bir ürün olarak Türk tıbbının hizmetine sunulmuştur. Her şişede (15ml damla); 1,25 mg (50.000 I.U.) Vi-tamin D3 içerir. VİTADE-3 Oral Damla; D vitamini eksikliği ya da yetmezliklerinde, yeni doğan, bebeklik ve çocuk raşitizminde, osteomalazide, osteoporozun destek tedavisi için kalsiyum ve diğer ajanlarla birlikte, yaşlı hastalarda osteoporotik kırık açısından risk artışı olan durumlara karşı korumada ve sekonder hiperparatiroidizm tedavisinde kullanılır.VİTADE-3 Oral Damla; perakende satış fiyatı: 5,44 TL’dir.

Diğer bir ticari form olan VİTADE-3 İ.M./Oral Ampul ise yakında sunulacaktır.

Page 18: Sevgiyle birbirimizi kucaklayacağımız, birbirimize ...dmyelektronik.com/wp-content/uploads/2017/02/DMY-BULTEN-SAYI-… · eden bir butik otel&restaurant kompleksini ortaya çı-karacağız

DMY ELEKTRONİK | YATIRIMLAR sosy@l 2017/OCAK s.18

Yılmadan, usanmadan, heyecan ve her gün artan motivasyonla yaptığınız şeyler var mı? Neler bun-lar? İşim veya işte yaptıklarımın bir kısmı diyorsanız şanslısınız. Hobiler, sevdiklerinizle paylaşımlarınız, kimine göre spor… Tutku ile yaptığımız, bizi kimse-nin, hiçbir şeyin alıkoyamadığı durumlar neler?Hiç düşündünüz mü, bir şeyi tutku ile yapınca orta-ya ne gibi sonuçlar çıkıyor? Yapılan aktivitenin doğal sonuçlarının – ürünün yanı sıra verim, özgüven, yeri-ne göre yaratıcılık artışından söz et-mek mümkün.Ayrıca gözlerden çıkan ışık, bede-nin duruşu bu tutkuyu etrafa ya-yar. Size bakınca anlarlar, değil mi?Ünlü yönetim gurusu Gary Ha-mel Yönetimin Geleceği kitabın-da farklı insan yetenek ve davra-nışlarının ‘değer yaratma’ ya olan etkisini incelemiş. Yandaki tabloda görebilirsiniz. Yazarın kendi tecrübelerinden hare-ketle oluşturduğu bir tablo bu, elbette üzerinde tartı-şabiliriz, hayır öyle değil diyebiliriz.İlk gördüğümde beni de oldukça şaşırtmıştı. Özel-likle çalışkanlık ve inisiyatif almanın bulunduğu yeri anlamakta güçlük çekmiştim. Düşündükçe daha an-lamlı geldi. Yaptığınız şeye – işinize karşı bağlılık, he-yecan, tutku duymuyorsanız ve sadece çalışkansanız, size verilen görevleri yerine getiriyorsunuz, yaratılan toplam değerdeki payınız yalnızca %5 oluyor. İtaatin katkısı olmaması ise sürpriz değil benim için. İtaat

etmenin insanın sahip olduğu potansiyeli kullanma-ması olarak algılıyorum çünkü. Düşünmeden, üze-rine +1 koymadan, artısını-eksisini hesaplamadan, kafatasımızın içinde duran organı kullanmadan yap-tığımız her şeyin değersiz olduğu gerçek.Aslında tutku piramidin tepesinde olması itibariyle kapsayıcı durumda. Yani bir şeyi tutku ile yapıyorsak; o konuda otomatik olarak yaratıcı oluruz, inisiyatif alırız ve tüm potansiyelimizi kullanırız. İnsanlar da

bakınca anlarlar, hissederler.E.M.Forster diyor ki ‘Tutkulu tek bir insan sadece ilgi-li kırk insandan daha iyidir’Bir döneme kadar ‘resim yapmak’ be-nim için tutku ile yapılanlar katego-risindeydi. Şu anki yaşam koşullarım ve seyahat trafiğim izin vermese hala ‘gönlümde yatan aslan’ dır resim yapmak. Evimin ve ofisimin duvar-

larını süsler yaptığım resimler. Onları görmek bile, o günleri, heyecanımı, tutkumu, bitmek tükenmek bil-meyen azmimi, tüm yoğunluğuma rağmen nasıl za-man yarattığımı hatırlatır. Tuvale yansıttığım ‘tutku’ yu görürüm.Gözünüzdeki ışık hangi durumlarda yansıyor etrafa?Tutkunuzu yaptığınız işe yansıtmak için daha farklı neler yapabilirsiniz?Sevgiyle…

https://feyzakoseoglu.wordpress.com/

Tutkulu tek bir İnsan

AKTÜEL

Feyza KöseoğluExecutive Coach & Mentor, Team Coach, Business Trainer, Corporate Development Coordinator

Page 19: Sevgiyle birbirimizi kucaklayacağımız, birbirimize ...dmyelektronik.com/wp-content/uploads/2017/02/DMY-BULTEN-SAYI-… · eden bir butik otel&restaurant kompleksini ortaya çı-karacağız

www.dmyelektronik.com

Te

lek

om

ün

ika

syo

n

Denizcilik

Otomasyon Endüstriyel Elektronik

LE

D A

yd

ınla

tma

Ulu

slar

aras

ı

Elektrik

Elektronik

Bina Otomasyon Sistemleri

Page 20: Sevgiyle birbirimizi kucaklayacağımız, birbirimize ...dmyelektronik.com/wp-content/uploads/2017/02/DMY-BULTEN-SAYI-… · eden bir butik otel&restaurant kompleksini ortaya çı-karacağız

www.dmyelektronik.com