of 334 /334
AAP-15(2016) PŘEKLAD SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A PUBLIKACÍCH NATO AAP-15(2016) Vyhlášeno 24.května 2016

SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

Embed Size (px)

Text of SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí...

Page 1: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD

SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH

A PUBLIKACÍCH NATO

AAP-15(2016)

Vyhlášeno 24.května 2016

Page 2: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

VOLNÁ STRÁNKA

Page 3: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD i

ÚVOD K ČESKÉMU VYDÁNÍ

Publikace „SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A PUBLIKACÍCH NATO – AAP-15(2016) je

volným překladem spojenecké publikace NATO.

U každé zkratky je uvedena anglická i francouzská verze termínu odpovídajícího zkratce tak, jak je uvedena v originálním vydání

AAP-15(2016). Na prvním místě je vždy uvedena verze anglická, kurzívou je na druhém místě uvedena verze francouzská a jako třetí je doplněna

česká verze. Všechny zkratky vycházející z francouzského termínu jsou označeny tmavším podbarvením textu v celém řádku a velkým písmenem F

uvedeným v závorce za zkratkou.

Pokud jsou v termínu uvedeny zkratky, jsou ponechány v původním stavu a jejich význam je uveden na příslušném místě v publikaci podle

abecedního pořádku. Termín psaný kurzívou v českém názvu představuje překlad francouzského originálu.

Připomínky k překladu zkratek, k formální úpravě nebo jiné připomínky, mohou uživatelé zaslat na OOS/Úř OSK SOJ (fax. 213 929).

Po analýze budou zapracovány do elektronické verze.

Publikaci AAP-15 v elektronické podobě poskytuje OOS / Úř OSK SOJ.

Pomůcka je k dispozici v elektronické podobě na těchto sítích:

INTERNET www.oos.army.cz

INTRANET www.stand.acr

ŠIS NAVIGATOR ŠIS, INTRANETOVÉ ODKAZY, IS STANDARDIZACE

S dotazy nebo náměty se obracejte na vedoucího oddělení zabezpečení standardizace OOS Ing. Milana HERŠÁLKA (tel. 201 289).

Ředitel odboru

Ing. Mikuláš STANKIEVICZ

Page 4: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

ii

AAP-15(2016)

SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A PUBLIKACÍCH NATO

(anglicky a francouzsky)

Slovník vojenských a civilních zkratek a jim odpovídajících termínů používaných v dokumentech a publikacích NATO.

Elektronická verze je jednou ročně upravena a je k dispozici na stránkách internet http://nsa.nato.int/ a extranet NATO http://nsa.hq.nato.int/.

ORGANIZACE SEVEROATLANTICKÉ SMLOUVY

AGENTURA NATO PRO STANDARDIZACI (NSA)

VYHLÁŠENÍ V RÁMCI NATO

24. května 2016

1. AAP-15(2016) – SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A PUBLIKACÍCH NATO (anglicky a francouzsky)

je Spojenecká administrativní publikace NATO.

2. Terminologie AAP-15(2016) byla koordinována s Úřadem NATO pro terminologii (NTO) a formálně odsouhlasena oprávněnými

odbornými orgány nebo delegovanými odbornými orgány. Proto je považována za odsouhlasenou v NATO (NATO agreed).

3. AAP-15(2016) je platná po obdržení. Nahrazuje publikaci AAP-15(2015), která musí být zrušena v souladu s postupy platnými

v jednotlivých zemích pro rušení dokumentace.

4. Povoluje se kopírování a prováděná výpisů z této publikace. Je ale třeba písemně upozornit NSO jako úřad, který je zodpovědný za tuto

publikaci, o jakémkoliv kopírování externími orgány nebo jednotlivci. V žádném případě nebude povoleno publikování obsahu této publikace

s jakýmikoliv úpravami bez písemného souhlasu NSO.

podepsáno

Edvardas MAŽEIKIS

Major General LTUAF

Ředitel NSO

Page 5: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD iii

ČÁST I

OBSAH

TITULNÍ STRANA

ÚVOD K ČESKÉMU VYDÁNÍ .............................................................................................................................................................................. I

VYHLÁŠENÍ V RÁMCI NATO ............................................................................................................................................................................ II

ČÁST I .................................................................................................................................................................................................................... III

OBSAH ................................................................................................................................................................................................................... III

PŘEHLED ZMĚN .................................................................................................................................................................................................. VI

NOVÉ ZKRATKY .................................................................................................................................................................................................... VI

ZMĚNY ................................................................................................................................................................................................................ VII

ZRUŠENÉ ZKRATKY ............................................................................................................................................................................................ VIII

REDAKČNÍ ÚPRAVY .............................................................................................................................................................................................. IX

PŘEDMLUVA ....................................................................................................................................................................................................... XI

ČÁST II .................................................................................................................................................................................................................... 1

SEZNAM ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A PUBLIKACÍCH NATO (ANGLICKY-FRANCOUZSKY) ......................... 1

A ........................................................................................................................................................................................................................... 1

B ......................................................................................................................................................................................................................... 37

C ......................................................................................................................................................................................................................... 44

D ......................................................................................................................................................................................................................... 82

E .......................................................................................................................................................................................................................... 94

F ........................................................................................................................................................................................................................ 106

G ....................................................................................................................................................................................................................... 116

Page 6: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

iv

H ....................................................................................................................................................................................................................... 123

I ......................................................................................................................................................................................................................... 132

J ......................................................................................................................................................................................................................... 145

K ....................................................................................................................................................................................................................... 153

L ........................................................................................................................................................................................................................ 155

M ....................................................................................................................................................................................................................... 166

N ....................................................................................................................................................................................................................... 190

O ....................................................................................................................................................................................................................... 216

P ........................................................................................................................................................................................................................ 225

Q ....................................................................................................................................................................................................................... 241

R ....................................................................................................................................................................................................................... 245

S ........................................................................................................................................................................................................................ 258

T ........................................................................................................................................................................................................................ 284

U ....................................................................................................................................................................................................................... 297

V ....................................................................................................................................................................................................................... 302

W ...................................................................................................................................................................................................................... 307

X ....................................................................................................................................................................................................................... 311

Y ....................................................................................................................................................................................................................... 313

Z ........................................................................................................................................................................................................................ 315

Poznámka: Řazení jednotlivých částí dokumentu je dodrženo, ale obsah a čísla stránek nejsou uvedeny podle originálu

Page 7: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD v

VOLNÁ STRÁNKA

Page 8: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

vi

PŘEHLED ZMĚN

NOVÉ ZKRATKY

A A B C D D E

ACMP2 ALARA CGN DF

3 DMP EFP

F G H I J K L

KLE

M N O P P Q R

MRAT PLS3 PO

3 RSM

2

S T U V W X-Y-Z

SRU2 UE

2

Page 9: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD vii

ZMĚNY

A B C D E F G

ASAT CW3 ELT

2

H I J K L M N

HVT IFV JFAI NACSI

O P P P P P Q

PAA PAO2 PAO

3 PG

4 PHE

Q R S T T T T

SLP2 TED TLE

2 TO&E TOE

T T U U V W X-Y-Z

TX TX2 UGS UWT VCI

1

Page 10: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

viii

ZRUŠENÉ ZKRATKY

A A B C C D E

ARLO ASF C2W CCW

F G H I I I I

ICV IDF IEPR IFL

J K L L L L L

LAR LARS LCAR LCP LLAD

L L L L L L L

LLRS LOPAR LPPS LR3 LR

4 LR

5 LRINF

L L L M N O P

LRSP LRTNF LTT MICV PHOTINT

P P P Q R R R

PIA2 PIO

1 POLHE R/L RECS RHAW

R R R S T T U

RIP1 RIW ROR SAGE TRE

2 TSM UKATGE

V V W X-Y-Z

VCIM VDU XMTR

Page 11: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD ix

REDAKČNÍ ÚPRAVY

(včetně zdrojových zkratek a číslovaných změn)

A B C D E F G

ACMP se mění na

ACMP1

AP5

AWX

CIINTREP

CISUPINTREP

DF3 se mění na DF

4

H I J K L M N

LARS1 se mění na

LARS

LWR1

MICAS NIWS

Page 12: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

x

O P Q R S T U

PAM

PAR3

PIA1 se mění na PIA

PIO2se mění na PIO

1

PIO3se mění na PIO

2

PO3 se mění na PO

4

PO4 se mění na PO

5

RIP2 se mění na RIP

1

RIP3 se mění na RIP

2

SRU se mění na

SRU1

SUPINTREP

TIC1

TRE1 se mění na

TRE

UDT

UE se mění na

UE1

V X-Y-Z

VSTOL

Page 13: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD xi

PŘEDMLUVA

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY:

A. PO(2015)0193, NATO Terminology Directive, dated 16 April 2015 / Směrnice pro terminologii NATO ze dne 16. dubna 2015

B. C-M(2007)0023, 23 April 2007 – Guidance for the Development and Publication of NATO Terminology /Pokyny pro tvorbu

a publikování terminologie NATO

CÍL

1. Účel AAP-15 je dvojí:

a. poskytnout plná znění termínů odpovídajících zkratkám nejběžněji používaným v dokumentech a publikacích NATO;

b. stimulovat autory k používání správných a standardizovaných zkratek a jim odpovídajících termínů při přípravě dokumentů

a korespondence.

ZÁSADY

2. V souladu s požadavky Směrnice pro terminologický program NATO (odkaz A) musí být v dokumentech NATO použita terminologie

odsouhlasená v NATO.

SCHVALOVACÍ PROCES

3. V souladu s e Směrnicí pro terminologii NATO jsou všechny termíny a zkratky obsažené v AAP-15 považovány za schválené v NATO.

4. Pro dosažení statusu „odsouhlasená v NATO“ je terminologie AAP-15:

a. průběžně přepracována skupinou NATO Standardization Staff Group (NASG), jejíž členové rozhodují o posouzeních, změnách,

doplňcích a vypoučtění návrhů na základě zásad, pravidel a kritérií uvedených v Pokynech (odkaz B). K dosažení tohoto cíle jsou

oficiální zdrojové organizace (např. TA, experti, úředně platné publikace a slovníky) konzultovány z hldiska platného obsahu,

ekvivalentních termínů, pokud je to nutné;

b. koordinována prostřednictvím Úřadu NATO pro terminologii (NTO) ve všech stádiích přepracování a procesu odsouhlasení;

c. postupována zástupcům jednotlivých odpovědných odborných orgánů (TA) k formálnímu schválenmí.

Page 14: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

xii

5. Dokument AAP-15 je aktualizován jedenkrát ročně na základě terminologických návrhů schválených v NATO. Následně je pak

publikace předkládána skupině Reprezentantů Výboru pro standardizaci ke schválení a následnému vyhlášení její platnosti ředitelem NSO.

OBSAH

6. Odstraněné položky budou společně s dalšími historickými daty dostupné ke konzultaci v Systému správy databáze terminologie NATO

(NATOTerm), kde bude označena jako „Cancelled“ – „Zrušená“.

7. Uživatelé jsou žádáni podávat návrhy zkratek, které by chtěli zařadit do AAP-15.

PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA ZMĚNY V AAP-15

8. Návrhy na změnu v AAP-15 musí být učiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická verze

formuláře je dostupná na internetové a intranetové stránce NSO.

VYDÁVÁNÍ

9. AAP-15 se vydává jednou ročně v tištěné verzi a v elektronické verzi.

PROVEDENÍ

10. AAP-15 je označena rokem vydání a případně číslem revize.

11. V AAP-15 je užíváno mnoho všeobecně uznávaných lexikografických a typografických konvencí (zásad), které jsou uvedeny

v Pokynech.

12. Uspořádání termínů v AAP-15 odpovídá lexikografické konvenci uvedené v Concise Oxford English Dictionary a v Le Petit Robert, jak

je uvedeno v Pokynech.

13. Toto vydání AAP-15 odpovídá Pokynům. Pokud jednomu termínu odpovídá více zkratek, jsou u nich uvedena ohodnocení přijatelnosti

(preferované, tolerované, nevhodné, zastaralé). Pod zkratkami a termíny jsou uvedeny zdroje1. Pokud jedna zkratka představuje více termínů,

jsou jednotlivé položky odlišeny číslováním. Například jsou uvedeny tři položky pro CEP:

1 V české verzi pro omezení rozsahu dokumentu použito odlišné uspořádání, zdroje nejsou uvedeny (v případě potřeby je lze nalézt v originálním dokumentu).

Page 15: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD xiii

CEP1

circular error probable

[AAP-06, 2013]

écart circulaire probable /ECP1/

[AAP-06, 2013]

CEP2

civil emergency planning

[MC 0336, 1994]

plans civils d'urgence /PCU/

[MC 033, 19946]

CEP3

communications equipment programme

[NASG]

programme d'équipement des télécommunications

[NASG]

Francouzská zkratka ECP pro écart circulaire probable je opatřena číslem1 pro odlišení od jiné položky ECP (ECP

2 – entry control post). Ta

zase odkazuje zpět na CEP1.

ZDROJE

14. Zdroje jsou uvedeny přímo pod každým prvkem položky. Pokud je zdroj zkratky a termínu shodný, je uveden pouze pod termínem (viz

příklad výše).

15. Skupina „NASG“ je uvedena jako zdroj, pokud není k dispozici žádný jiný oficiální zdroj(např. příslušná TA, publikace, dokument). Z ním

se pak uvede rok k ukázání, kdy byl termín naposledy v NASG posuzován.

16. Rok a číslo vydání, pokud jsou k dispozici, budou rovněž uvedeny v případě příslušné TA, dokumentu nebo publikace použité jako zdroj.

Pokud je zapotřebí upravit jen část termínu nalezeného v dokumentu nebo publikaci, bude uvedeno „[původ z (zdroj)]“.

Page 16: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

xiv

Příklady:

AOC1

RAOC (obsolete-zastaralé)

air operation centre

[původ z: MC 0604, 2012]

regional air operations centre (obsolete - zastaralé)

[NASG, 2013]

centre d´opérations aériennes

centre d´opérations aériennes régional /COAR/

(désuet - zastaralé)

[NASG, 2013]

INT

INTEL (admitted - přípustné)

Int. (depreciated – nedoporučované)

Intelligence

[MCJSB, 2013]

rensignement /Rens./

[MCJSB, 2013]

Page 17: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD xv

DOTAZY

17. Veškeré připomínky a dotazy ohledně této publikace zasílat na tyto adresy:

PRO ÚPRAVY

Chaiperson NASG L. Batista

Vedoucí překladatelské služby

Agentura NATO pro standardizaci

NATO HQ

B- 1110 Brussels

Belgium

Tel.: +32(2) 707 5570

Fax: +32(2) 707 5718

E-mail: [email protected]

PRO INFORMACE

Custodian of AAP-15 P. Francis

HQ SACT

Linguistic Service

HQ SACT

7857 Blandy Road,

Norfolk, VA 23551

USA

Tel.: 1 (757) 7473615

E-mail: [email protected]

NATO Terminology Office NATO Standardization Office

NATO HQ

B-1110 Brussels (Belgium)

Tel.: +32(2)707 5732

Fax: +32(2)707 5718

E-mail: [email protected]

Page 18: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

xvi

VOLNÁ STRÁNKA

Page 19: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 1

ČÁST II

SEZNAM ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A PUBLIKACÍCH NATO (anglicky-francouzsky)

A

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

A (1) Army armée de terre pozemní síly

A (2) search area zone de recherche zóna pátrání

A2C2 army airspace command and control commandement et contrôle de l’espace aérien de

l’armée de terre

velení a řízení vzdušného prostoru pozemních sil

AA (1) air armament armement aérien ; letecká výzbroj (výzbroj letadla)

AA (2) air army armée aérienne letecká armáda;

letectvo

AA (3) airborne antenna antenne aéroportée palubní anténa (anténa letadla)

AA (4) alerting authority autorité d'alerte pohotovostní orgán

AA (5) area of action zone d'action /ZA/ prostor činnosti (akce)

AA (6) avenue of approach voie d´approche trasa přiblížení (přístupová trasa)

AAA (1) anti-aircraft artillery artillerie antiaérienne protiletadlové dělostřelectvo

AAA (2) area advisory authority autorité consultative de zone oblastní poradní orgán

AAB air assault brigade brigade d'assaut aérien aeromobilní brigáda

AAC ACCS Advisory Committee Comité consultatif pour l'ACCS Poradní výbor pro ACCS

AACP Allied acquisition practices publication publication interalliée sur les pratiques

d´acquisition

spojenecká publikace pro akvizice

AAD area air defence défense aérienne de zone protivzdušná obrana prostoru

AADC area air defence commander commandant de défense aérienne de zone velitel protivzdušné obrany prostoru

AADGE ACO Air Defence Ground Environment infrastructure électronique de défense aérienne de

l’ACO

pozemní (elektronické) prostředky protivzdušné

obrany ACO

AAF (1) allied air force force aérienne alliée /FAA 1/ spojenecké vzdušné síly

Page 20: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

2

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

AAF (2) army airfield aérodrome de l’armée de terre letiště vojskového letectva (pozemních sil)

AAGS army air-ground system système air-sol de l’armée de terre systém vzduch-země pozemních sil

AAIS airborne automatic identification system système d’identification automatique embarqué vzdušně-výsadkový automatický systém identifikace

AAM air-to-air missile missile air-air řízená střela vzduch-vzduch

AAN (F) North Atlantic Assembly /NAA/ Assemblée de l'Atlantique Nord Severoatlantické shromáždění

A&E AE (admitted);

architecture and engineering;

Note: As in “architecture and

engineering fees”.

AE ( toléré) ;

étude technique et surveillance ;

Note : par exemple, dans l’expression « frais

d´étude technique et de surveillance /FETS/ ».

technické a provozní;

Pozn.: jako v termínu „náklady na architektonickou

studii a prováděcí projekt“.

A&I audit and inspection vérification comptable et inspection audit a inspekce

A&T acquisition and technology acquisition et technologie akvizice (nabývání) a technologie

AAP (1) Allied administrative publication publication administrative interalliée spojenecká administrativní publikace

AAP (2) area air picture situation aérienne de zone aktuální vzdušná situace v oblasti

AAR (1) after-action report compte rendu après action hlášení po ukončení akce (činnosti)

AAR (2) after-reaction review analyse aprés action hodnocení po ukončení akce

AAR (3) air-to-air refuelling ravitaillement en vol /REV/ doplňování paliva za letu

AARA air-to-air refuelling area zone de ravitaillement en vol prostor doplňování paliva za letu

AARC air-to-air refuelling controller contrôleur du ravitaillement en vol řídící (orgán) pro doplňování paliva za letu

AArtyP Allied artillery publication publication interalliée sur l´artillerie spojenecká publikace dělostřelectva

AASTP Allied ammunition storage and transport

publication

publication interalliée sur le stockage et transport

des munitions et explosives

spojenecká publikace pro skladování a přepravu

munice a výbušin

AATFC air assault task force commander commandant de la force d’assaut aérien velitel vzdušného útočného úkolového uskupení

AAV amphibious assault vehicle véhicule d´assaut amphibie útočné obojživelné (vyloďovací) vozidlo

AAVSP Allied avionics publication publication interalliée sur l´avionique spojenecká publikace o elektronickém vybavení

letadel (pro programové vybavení elektronických

systémů letadel)

AAW anti-air warfare lutte antiaérienne /LAA / protivzdušný boj

Page 21: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 3

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

AAWACU anti-air warfare aircraft control unit unité contrôleur d'aéronefs de lutte antiaérienne jednotka (prvek) řízení letadel protivzdušného boje

AAWC (1) anti-air warfare commander commandant de la lutte antiaérienne velitel protivzdušného boje

AAWC (2) anti-air warfare coordinator coordonnateur de la lutte antiaérienne koordinátor protivzdušného boje

AAWCN anti-air warfare command net réseau de commandement de la lutte antiaérienne síť velitelství protivzdušného boje

AB air base base aérienne letecká základna

ABB airborne brigade brigade aéroportée vzdušně-výsadková brigáda

ABCA American, British, Canadian, Australian

and New Zealand (Armies)

Note: Refers to the American, British,

Canadian, Australian and New Zealand

Armies’ Program

[ABCA Armies’ Program]

(forces terrestres) américaine,

britanniques,canadiennes, Australiennes et

néozélandaises

[CAN MinDef]

USA, VB, Kanada, Austrálie

ABCCC airborne battlefield command and

control centre

centre aéroporté de commandement et de contrôle

du champ de bataille

vzdušné středisko velení a řízení na bojišti

ABD airborne division division aéroportée vzdušně-výsadková divize

ABDR aircraft battle damage repair réparation des dégâts subis par les aéronefs au

combat

oprava letadla poškozeného v boji

ABFAC airborne forward air controller contrôleur aérien avancé embarqué (privilégié) ;

contrôleur air avancé embarqué (privilégié)

předsunutý letecký návodčí na palubě (letounu)

ABIED airborne improvised explosive device engin explosif improvisé aeroporte (privilégié) ;

dispositif explosif de circonstance aéroporté

(toléré)

vzduchem přepravované improvizované výbušné

zařízení

ABIH Army of Bosnia-and Herzegovina Armée de Bosnie-Herzégovine Armáda Bosny a Hercegoviny

ABL airborne laser laser aéroporté palubní laser

ABM antiballistic missile missile antimissile balistique protibalistická řízená střela

ABMS air battle management system système de gestion du combat aérien systém řízení vzdušného boje

ABN air battle net réseau de communication pour le combat aérien komunikační síť pro vedení vzdušného boje

ABNCP preferred: ACP 2 privilégiée : ACP 2 preferované: ACP 2

ABNOC airborne operations centre centre des opérations embarqué létající středisko vzdušně-výsadkových operací

Page 22: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

4

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

ABO assistant boarding officer assistant officier de visite zástupce důstojník pobřežní stráže oprávněný vstoupit

na loď a zkontrolovat ji

ABP Afghan Border Police Police afghane des frontières Afghánská pohraniční policie

ABR aeroballistic rocket roquette aérobalistique aerobalistická raketa

ABRegt airborne regiment régiment aéroporté vzdušně-výsadkový pluk

ABSR advanced battlefield surveillance radar radar de conception évoluée pour la surveillance

du champ de bataille

moderní (přehledový) radiolokátor pro sledování

bojiště

ABSV armoured battlefield support vehicle véhicule blindé d’appui tactique obrněné vozidlo pro taktickou podporu

ABT air-breathing threat menace aérobie hrozba nedostatku vzduchu (kyslíku);

hrozba letadly

ABTF airborne task force force opérationnelle aéroportée vzdušně výsadkové úkolové oskupení

AC (1) air coordinator coordonnateur aérien koordinátor vzdušného prostoru;

koordinátor činnosti ve vzdušném prostoru

AC (2) airspace control contrôle de l'espace aérien řízení vzdušného prostoru

AC (3) (F) antitank /AT 1/ antichar protitankový

AC (4) area commander commandant de zone velitel prostoru (oblasti)

AC (5) army corps corps d'armée (CA 5) armádní sbor

AC (6) admitted; preferred: A/C toléré ; privilégiée : A/C tolerované; preferované: A/C

A/C aircraft;

admitted: AC (6)

aéronef ;

toléré: AC (6)

letadlo;

tolerované: AC (6)

ACA (1) airspace control authority autorité de contrôle de l'espace aérien orgán řízení vzdušného prostoru

ACA (2) airspace coordination area zone de coordination de l´espace aérien řízená letová oblast

ACAMP Allied camouflage and concealment

publication

publication interalliée sur le camouflage et la

dissimulation

spojenecká publikace pro maskování a klamání

ACARS air concepts and requirements study étude sur les concepts et besoins des forces

aériennes

studie koncepcí a požadavků vzdušných sil

ACC (1) air combat command commandement du combat aérien velitelství pro bojovou činnost letectva

ACC (2) air command centre centre de commandement aérien středisko velení vzdušných sil

Page 23: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 5

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

ACC (3) air component commander commandant de composante Air ;

commandant de composante aérienne

velitel vzdušné složky;

Pozn.: velitel vzdušné složky (společných) sil

ACC (4) air control centre centre de contrôle aérien středisko řízení vzdušného prostoru

ACC (5) air coordination centre;

airspace coordination centre

centre de coordination de l'espace aérien středisko koordinace vzdušného prostoru

ACC (6) alternate control centre;

Note: Pertaining to telecommunications.

centre de commande secondaire ;

Note : domaine des télécommunications.

záložní středisko řízení (řídící středisko);

Pozn.: příslušné telekomunikacím.

ACC (7) alternate control centre;

Note: Pertaining to headquarters.

centre de contrôle de remplacement ;

Note : dans le cadre des quartiers généraux.

záložní středisko řízení;

Pozn.: příslušné velitelství.

ACC (8) approach control centre centre de contrôle d'approche /CCA 2/ středisko pro řízení přiblížení (řídící středisko)

ACC (9) area control centre centre de contrôle régional středisko řízení oblasti;

oblastní řídící středisko

ACC (10) area coordination centre centre de coordination de zone středisko koordinace oblasti;

oblastní koordinační středisko

ACC (11) automatic code changing changement de code automatique automatická změna kódu

ACCAP ACO CIS contingency assets pool pool de moyens SIC de circonstance de l'ACO Fond prostředků KIS ACO pro nepředvídané události

ACCB ACO centralized communications

budget

budget centralisé des systèmes de communication

de l'ACO

souhrnný rozpočet ACO pro spojení

ACCE air component coordination element élément de coordination de composante aérienne prvek pro koordinaci vzdušné složky

ACCIS Automated Command and Control

Information System

système d'information de commandement et de

contrôle automatisé

automatizovaný informační systém velení a řízení

ACCP Allied combat clothing publication publication interalliée sur les vêtements de combat spojenecká publikace o bojové výstroji

ACCS Air Command and Control System système de commandement et de contrôle aériens systém velení a řízení vzdušných sil (letectva)

ACEATM aimed controlled-effect antitank mine mine antichar pointable à effet dirigé /MACPED/ protitanková mina se směrovým účinkem

ACFL agreed ceasefire line ligne de cessez-le-feu agrée dohodnutá čára zastavení palby

ACG amphibious combat group groupe de combat amphibie obojživelné bojové uskupení (skupina)

ACHQ advanced control headquarters quartier général de contrôle avancé /QGCA/ předsunuté velitelské stanoviště

ACI airborne control intercept interception contrôlée en vol přepad řízený ze vzduchu (vzdušným naváděcím

stanovištěm (návodčím))

Page 24: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

6

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

ACIL ACO Installation List liste des installations de l'ACO seznam zařízení (objektů) ACO

ACINT ACOUSTINT (admitted);

acoustic intelligence

ACOUSTINT (toléré) ;

renseignement acoustique

zvukoměrný průzkum

ACK acknowledgement accusé de réception potvrzení příjmu

ACL allowable cabin/cargo load charge autorisée de la cabine dovolené zatížení kabiny

ACM (1) acoustic countermeasures contre-mesures acoustiques akustická protiopatření

(opatření proti akustickému zpravodajství)

ACM (2) air combat manoeuvre manoeuvre de combat aérien manévrový vzdušný boj

ACM (3) airspace control means moyens de contrôle de l'espace aérien prostředky řízení vzdušného prostoru

ACM (4) airspace control measure mesure de contrôle de l´espace aérien opatření k řízení vzdušného prostoru

ACM (5) anti-coalition militant militant anticoalition protikoaliční aktivista

ACMC ACCS Configuration Management

Committee

Comité de gestion de la configuration de l'ACCS Výbor pro management konfigurace ACCS

ACMI air combat manoeuvring instrumentation instrumentation de suivi de la manoeuvre de

combat aérien

přístrojové vybavení pro manévrový vzdušný boj

ACMP (1) Allied configuration management

publication

publication interalliée de gestion de la

configuration

spojenecká publikace pro management konfigurace

ACMP (2) (F) medium-range anti-tank /MRAT/

[NTG, 2015]

protitankový středního dosahu antichar moyenne portée

[LPM, 2003]

ACMR (1) air combat manoeuvring range polygone d'entraînement à la manoeuvre de

combat aérien

prostor pro výcvik v manévrovém vzdušném boji

(střelnice ~)

ACMR (2) airspace control measure request demande d’application de mesures de contrôle de

l’espace aérien

žádost o opatření k řízení vzdušného prostoru

ACMREQ airspace control means request demande de moyens de contrôle de l’espace aérien požadování prostředků řízení vzdušného prostoru

ACMS automated communication management

system

système automatisé de gestion des

télécommunications

automatizovaný systém řízení spojení

ACN (1) airborne communications node centre nodal de communications aéroporté vzdušný spojovací uzel

Page 25: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 7

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

ACN (2) aircraft classification number

[ICAO, 2014]

Note: The standard method of reporting

airfield pavement strength (LCN) has

been superseded by a single

standardized system known as the

Aircraft Classification Number –

Pavement Classification Number

method (ACN-PCN).

[MC 0445/1, 2012]

numéro de classification d’aéronef

[OACI, 2014]

klasifikační číslo letadla

Poznámka: standardní metoda hlášení pevnosti letištní

dráhy (LCN) byla nahrazena jednotným

standardizovaným systémem zvaným jako metoda

Klasifikačního číslo letadla-Klasifikační číslo letištní

dráhy (ACN-PCN).

ACO (1) airspace control order ordre de contrôle de l'espace aérien rozkaz pro řízení vzdušného prostoru

ACO (2) airspace coordination order ordre de coordination aérienne rozkaz pro koordinaci ve vzdušném prostoru

ACO (3) Allied Command Operations Commandement allié Opérations spojenecké velitelství pro operace

ACodP Allied codification publication publication interalliée sur la codification spojenecká publikace pro kodifikaci

AComP Allied communications publication publication interalliée sur les communications spojenecká spojovací publikace

ACOS Assistant Chief of Staff sous-chef d'état-major /SCEM 2/ zástupce náčelníka štábu

ACOUSTINT admitted; preferred: ACINT toléré ; privilégié : ACINT tolerované; preferované: ACINT

ACP (1) advanced common processor processeur commun évolué moderní společný procesor

ACP (2) ABNCP (admitted);

airborne command post

ABNCP (toléré) ;

poste de commandement volant

vzdušné velitelské stanoviště

ACP (3) air checkpoint poste de contrôle aérien kontrolní stanoviště letectva

ACP (4) air control point poste de guidage aérien naváděcí stanoviště letectva

ACP (5) airspace control plan plan de contrôle de l'espace aérien plán řízení vzdušného prostoru

ACP (6) Allied communications publication publication interalliée sur les communications spojenecká spojovací publikace

ACROSS Allied Commands Resources

Optimization Software System

système logiciel d'optimisation des

ressources des commandements alliés

systém programového vybavení pro optimalizaci

zdrojů Aliančních velitelství

ACS (1) advanced common sensor capteur commun évolué moderní společný senzor

ACS (2) aerial common sensor capteur commun aérien společný vzdušný (letecký) senzor

ACS (3) aircraft cross-servicing services mutuels pour aéronefs vzájemné pozemní zabezpečení letadel

Page 26: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

8

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

ACS (4) airspace control system système de contrôle de l'espace aérien systém řízení vzdušného prostoru

ACSA acquisition and cross-servicing

agreement

accord sur l'acquisition et le soutien mutuel dohoda o akvizici a vzájemném zabezpečení

(poskytování služeb)

ACSEC Allied Courier Services Executive

Committee

Comité exécutif des services de courrier alliés Výkonný výbor pro spojeneckou kurýrní službu

ACT Allied Command Transformation Commandement allié Transformation Spojenecké velitelství pro transformaci

ACTIVE advanced controls technology for

integrated vehicles

technologie évoluée de commandes pour véhicules

intégrés

moderní technologie řízení pro integrovaná vozidla

ACTORD activation order ordre d´activation rozkaz k zahájení činnosti

ACTREQ activation request demande d'activation požadavek k zahájení činnosti

ACT SEE Allied Command Transformation Staff

Element Europe

Élément d'état-major Europe du Commandement

allié Transformation

Evropský štábní prvek spojeneckého velitelství pro

transformaci

ACTWARN activation warning avertissement d´activation výstraha k uvedení do pohotovosti;

aktivační výstraha

ACU (1) air control unit unité de contrôle aérien řídící (naváděcí) stanoviště letectva

ACU (2) aircraft control unit unité de contrôle tactique air jednotka řízení letadel

ACU (3) antenna control unit unité de commande d'antenne ovládací jednotka antény

ACU (4) avalanche control unit unité de contrôle des avalanches jednotka pro kontrolu lavin

ACV (1) aircraft cockpit video vidéo de poste de pilotage d’aéronef video v kabině letadla (kabinové video)

ACV (2) air cushion vehicle aéroglisseur vznášedlo

ACV (3) armoured combat vehicle;

armoured fighting vehicle /AFV/

véhicule blindé de combat /VBC/ obrněné bojové vozidlo

ACW anti-carrier warfare lutte anti-porte-avions /LAPA/ boj proti letadlovým lodím

AD (1) ACO directive directive de l'ACO směrnice ACO

AD (2) aerodrome aérodrome letiště

AD (3) air defence défense aérienne /DA 2/ protivzdušná obrana

AD (4) armoured division division blindée /DB/ obrněná divize;

tanková divize

Page 27: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 9

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

AD (5) assistant director directeur délégué zástupce ředitele

ADA (1) air defence area zone de défense aérienne /ZDA/ oblast protivzdušné obrany

ADA (2) air defence artillery artillerie antiaérienne protiletadlové dělostřelectvo

ADAC (F) short take-off and landing aircraft;

STOL aircraft (admitted)

aéronef à décollage et atterrissage courts letadlo s krátkým vzletem a přistáním;

tolerované: letadlo STOL

ADAC/ADAV (F) deprecated; preferred: ADACV déconseillé ; privilégiée : ADACV nevhodné; preferované: ADACV

ADACG arrival/departure airfield control group;

admitted: A/DACG

groupe de contrôle des aérodromes d’arrivée et de

départ ;

toléré : A/DACG

letištní skupina řízení příletů a odletů;

tolerované: A/DACG

A/DACG admitted; preferred: ADACG toléré ; privilégié : ADACG tolerované; preferované: ADACG

ADACV (F) vertical or short take-off and landing

aircraft;

VSTOL aircraft (admitted);

V/STOL aircraft (deprecated);

deprecated: ADAC/ADAV

aéronef à décollage et atterrissage courts ou

verticaux ;

déconseillé : ADAC/ADAV

letadlo se svislým nebo krátkým vzletem a

přistáním;

tolerované: letadlo VSTOL

nevhodné: letadlo V/STOL

nevhodné: ADAC/ADAV

ADAM (1) air defence and airspace management défense aérienne et gestion de l'espace aérien protivzdušná obrana a řízení vzdušného prostoru

ADAM (2) area denial artillery munition munition d'artillerie d'interdiction de zone prostor zakázané dělostřelecké palby

ADAMS Allied Deployment and Movement

System

système de soutien interallié des déploiements et

des mouvements

spojenecký systém (zabezpečení) rozvinování a

přesunu

ADatP Allied data processing publication publication interalliée sur le traitement des

données

spojenecká publikace pro práci s daty

ADATS air defence antitank system système de défense antichar et antiaérienne protitankový a protiletadlový systém

ADAV (F) vertical take-off and landing aircraft

VTOL aircraft (admitted)

[derived from: AAP-06, 2014]

aéronef à décollage et atterrissage verticaux letadlo se svislým vzletem a přistáním;

tolerované: letadlo VTOL

ADC (1) air defence command commandement de la défense aérienne velitelství protivzdušné obrany

ADC (2) ADC2(obsolete – désuet)

Preferred abbreviation: AMDC

Abréviation privilégiée : AMDC zastaralá zkratka; preferovaná zkratka AMDC

ADC (3) analogue-to-digital converter convertisseur analogique-numérique analogově-číslicový převodník (A/Č převodník)

Page 28: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

10

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

ADC2S ACO Deployable Command and Control

System

système déployable de commandement et de

contrôle de l'ACO

mobilní systém velení a řízení ACO

ADCAV (F) short take-off and vertical landing

aircraft;

STOVL aircraft (admitted)

aéronef à décollage court et atterrissage vertical letadlo s krátkým vzletem a svislým přistáním;

letadlo STOVL (tolerované)

ADCC air defence control centre centre de contrôle de défense aérienne středisko řízení protivzdušné obrany

ADCO Air Defence Coordination Organization Organisation de coordination de la défense

aérienne

organizace pro koordinaci protivzdušné obrany

ADCOM administrative command commandement administratif administrativní velitelství

ADCON administrative control contrôle administratif administrativní řízení

ADCOORD air defence coordinator coordonnateur de la défense aérienne koordinátor protivzdušné obrany

ADD air defence district district de défense aérienne obvod protivzdušné obrany

ADEX air defence exercise exercice de défense aérienne cvičení protivzdušné obrany

ADF (1) air defence force force de défense aérienne vojsko protivzdušné obrany

ADF (2) automatic direction-finder radiogoniomètre automatique automatický rádiový zaměřovač (kompas)

ADG air defence gun canon antiaérien protiletadlový kanón

AD(G) air defence (ground) défense aérienne (sol) protivzdušná obrana (pozemní)

ADGE air defence ground environment nfrastructure électronique de défense

aérienneréseau sol de défense aérienne (toléré)

pozemní (elektronické) prostředky protivzdušné

obrany

ADI air defence interceptor intercepteur de défense aérienne přepadový stíhací letoun protivzdušné obrany

ADivP Allied diving operations publication publication interalliée sur les opérations de

plongée

spojenecká publikace pro operace potápění

ADIZ air defence identification zone zone d'identification de défense aérienne identifikační zóna protivzdušné obrany

ADL (1) Allied disposition list liste des forces alliées mises à disposition přehled (seznam) vyčleněných spojeneckých sil

ADL (2) automatic data link liaison automatique de transmission de données automatizovaný datový spoj;

spoj pro automatizovaný přenos dat

ADM (1) advanced development model modèle expérimental évolué moderní vývojový model

ADM (2) (F) weapon of mass destruction /WMD/ arme de destruction massive zbraň hromadného ničení

Page 29: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 11

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

ADM (3) atomic demolition munition charge nucléaire statique jaderná munice

ADMG air defence machine gun mitrailleuse antiaérienne protiletadlový kulomet

ADP automatic data processing;

data processing /DP 1/

informatique ;

Note : usage général et très courant.

traitement automatique des données /TAD 2/.

automatické zpracování dat;

zpracování dat /DP 1/

ADPSEC automatic data processing security sécurité informatique bezpečnost automatického zpracování dat

ADR (1) aerodrome damage repair réparation des dégâts subis par un aérodrome oprava poškozeného letiště

ADR (2) air defence radar radar de défense aérienne radiolokátor protivzdušné obrany

ADR (3) airborne data relay relais de données aéroporté přenos (retranslace) dat vzdušnými prostředky

ADREP air defence representative représentant de la défense aérienne představitel protivzdušné obrany

ADROE air defence rules of engagement règles d´engagement de la défense aérienne pravidla vedení bojové činnosti protivzdušné obrany

ADS automatic dependent surveillance surveillance dépendante automatique automatické závislé sledování

ADSD Air Defence System Directorate Direction des systèmes de défense aérienne Úřad (ředitelství) pro systémy protivzdušné obrany

ADST advanced data storage technology technologie évoluée de mise en mémoire des

données

vyspělá technologie uchovávání dat

ADT (1) active denial technology technique de refus actif technika (způsob) aktivního odpuzování;

technologie aktivního potlačení nepokojů

ADT (2) air data terminal équipement terminal aérien pour la transmission

de données

letecký terminál pro přenos dat

ADU (1) air defence unit unité de défense aérienne jednotka protivzdušné obrany

ADU (2) airborne defence unit unité de défense aéroportée vzdušně-výsadková jednotka obrany

ADW area defence weapon arme de défense de zone zbraňový systém pro obranu prostoru

ADWHQ air defence war headquarters poste de commandement de guerre de la défense

aérienne (PCGDA)

válečné velitelství protivzdušné obrany

ADZC air defence zone coordinator coordonnateur de zone de défense aérienne koordinátor zóny protivzdušné obrany

AE admitted; preferred: A&E toléré ; privilégié : A&E tolerované; preferované: A&E

AEC automatic exposure control réglage automatique de l’exposition automatické ovládání expozice

Page 30: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

12

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

AECC aeromedical evacuation control centre centre de contrôle des évacuations sanitaires

aériennes

středisko řízení vzdušného zdravotnického odsunu

AECO aeromedical evacuation coordinating

officer

officier régulateur des évacuations sanitaires

aériennes

důstojník pro koordinaci vzdušného zdravotnického

odsunu

AECP Allied environmental conditions

publication

publication interallié sur les conditions

environnementales

spojenecká publikace o podmínkách prostředí

AECTP Allied environmental conditions and

tests publication

publication interallié sur les conditions et essais en

environnement

spojenecká publikace o zkoušení podmínek prostředí

AED (F) Directed energy weapon /DEW2/ arme à énergie dirigée zbraň využívající směrovanou (soustředěnou) energii

AEDP Allied engineering documentation

publication

publication interallié – documentation d´ingénierie spojenecká publikace o technické dokumentaci

AEF aerospace engineering facility installation technique aérospatiale zařízení letecké a kosmické techniky

AEGIS airborne early warning ground

environment integration segment

segment d’intégration entre l’infrastructure

électronique et le système aéroporté de détection

lointaine de l’OTAN

prvek pro integraci pozemních (elektronických)

prostředků a vzdušného systému včasné výstrahy;

prvek pro integraci vzdušného a pozemního systému

včasné výstrahy

AELT aeromedical evacuation liaison team équipe de liaison des évacuations sanitaires

aériennes

styčná skupina vzdušného zdravotnického odsunu

AEngrP Allied combat engineer publication publication interallié sur le génie du combat spojenecká publikace pro bojové ženijní jednotky

AEODP Allied explosive ordnance disposal

publication

publication interalliée sur la neutralisation des

explosifs et munitions

[dérivé de : AAP-06, 2014]

spojenecká publikace pro likvidaci výbušného

materiálu

AEOS advanced electro-optical system système optoélectronique de conception évoluée pokročilý optoelektronický systém

AEOT aeromedical evacuation operations team équipe des opérations d'évacuation sanitaire

aérienne

skupina vzdušného zdravotnického odsunu

AEP Allied engineering publication publication interalliée sur l'ingénierie spojenecká technická publikace

AEPP Allied engineering practices publication publication interalliée – pratiques en ingénierie spojenecká publikace pro technickou praxi

AERB ACO Exercise Review Board Commission d´examen des exercices de l'ACO Prověrková komise pro cvičení v rámci ACO

Page 31: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 13

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

AEROMEDEVAC aeromedical evacuation;

évacuation sanitaire aérienne;

EVASAN aérienne (toléré) ;

vzdušný zdravotnický odsun

AES aeromedical evacuation system Chaîne d'évacuations sanitaires aériennes systém vzdušného zdravotnického odsunu

AESB armament and equipment storage base base de stockage des armements et matériels sklad výzbroje a výstroje (materiálu)

AETACS airborne elements of the theatre air

control system

éléments aéroportés du système de contrôle aérien

du théâtre

vzdušný (létající) prvek systému řízení vzdušných sil

na válčišti

AEtP Allied electronics publication publication interalliée sur l'électronique spojenecká elektrotechnická publikace

AEW&CS airborne early warning and control

system

système aéroporté de détection lointaine et de

contrôle

vzdušný (létající) systém včasné výstrahy a řízení

AEWS airborne early warning system système aéroporté de détection lointaine vzdušný (létající) systém včasné výstrahy

AF (1) Afghan forces forces afghanes Afghánské síly

AF (2) air force;

A/F (obsolete)

armée de l´air ;

force aérienne ;

A/F (désuet)

letectvo;

A/F (zastaralé)

AF (3) audio frequency audiofréquence ;

fréquence audio ;

fréquence audible

slyšitelný kmitočet (nízkofrekvenční kmitočet)

AF (4) augmentation force;

AUF (admitted)

force d’appoint ;

AUF (toléré)

posily;

AUF (tolerované)

A/F obsolete – preferred: AF 2 désuet – privilégié : AF 2 zastaralé – preferované: AF 2

AFAP artillery-fired atomic projectile munition nucléaire d´artillerie jaderná dělostřelecká munice (dělostřelecký náboj

s jadernou hlavicí)

AFATDS advanced field artillery tactical data

system

système évolué de données tactiques pour

l’artillerie de campagne

modernizovaný systém taktických dat polního

dělostřelectva

AFB air force base

Note: Term generally used in the USA.

[NASG, 2014]

base aérienne

[NASG, 2014]

základna vzdušných sil;

letecká základna

AFC assault force commander commandant de force d’assaut velitel úderného uskupení

Page 32: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

14

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

AFCISS affordable communication and

information systems security

sécurité abordable pour les systèmes d’information

et de communication

dosažitelný stupeň bezpečnosti komunikačního a

informačního systému

AFCS automatic flight control system commandes automatiques de vol /CADV/

système de contrôle automatique de vol (désuet)

automatický systém řízení letu

AFG amended force goal objectif de force modifié upravený cíl výstavby sil

AF in BIH Armed Forces in Bosnia and

Herzegovina

Forces armées en Bosnie-Herzégovine ozbrojené síly v Bosně a Hercegovině

AFLP Allied fuels logistics publication publication interalliée sur la logistique des

carburants

spojenecká publikace logistiky paliv

AFP (1) Allied FORACS publication publication interalliée – FORACS spojenecká publikace o FORACS

AFP (2) Allied fuel publication publication interalliée sur les carburants spojenecká publikace o PHM

AFS ACO forces standards normes de forces de l'ACO standardy sil ACO

AFSB afloat staging base base d’étape à la mer základna s plovoucím dokem

AFSOC air force special operations component composante Opérations spéciales de l’armée de

l’air

složka vzdušných sil pro speciální operace

AFTN aeronautical fixed telecommunication

network

réseau du service fixe des télécommunications

aéronautiques /RSFTA/

letecká pevná telekomunikační síť

AFV armoured fighting vehicle;

armoured combat vehicle /ACV 3/;

synonymum: ACV 3

véhicule blindé de combat /VBC/;

synonymum: ACV 3

obrněné bojové vozidlo;

synonymum: ACV 3

AG army group groupe d'armées skupina armád

A/G air-to-ground air-sol vzduch-země

AGA (F) enhanced group call appel de groupe amélioré rozšířené skupinové volání

AGC automatic gain control commande automatique de gain /CAG3/ automatické řízení zesílení

AGE aerospace ground equipment matériel aéronautique de servitude au sol pozemní zařízení k vypouštění kosmických raket

AGeoP Allied geographic publication publication géographique interalliée spojenecká geografická publikace

AGFC Advisory Group of Financial

Counsellors

Groupe consultatif des conseillers financiers konzultační skupina finančních poradců

AGL (1) above ground level au-dessus du niveau du sol nad úrovní země

Page 33: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 15

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

AGL (2) air-to-ground laser laser air-sol laser vzduch-země

AGM air-to-ground missile missile air-sol řízená střela vzduch-země

AGS (1) advanced ground station station au sol avancée předsunuté pozemní stanoviště

AGS (2) air ground surveillance capability;

air ground surveillance (admitted)

capacité aéroportée de surveillance terrestre ;

surveillance air-sol (toléré)

schopnost sledování pozemní situace ze vzduchu;

sledování pozemní situace ze vzduchu (tolerované)

AGS (3) Alliance ground surveillance capacité alliée de surveillance terrestre alianční schopnosti sledování pozemní situace

(~ systém pozemního průzkumu)

AGSP Alliance Ground Surveillance

Programme

Programme de capacité alliée de surveillance

terrestre

alianční program sledování pozemní situace

(~~ pozemního průzkumu)

AGZ actual ground zero point zéro réel skutečné epicentrum

AH attack helicopter hélicoptère d'attaque bitevní vrtulník

AHA (1) ammunition holding area zone de dépôt de munitions prostor skladování munice

AHA (2) arrived holding area arrivée dans la zone d´attente dosažení vyčkávacího prostoru

AHC Air Command and Control System

Hardware Committee

Comité du matériel du système de commandement

et de contrôle aériens

Výbor pro technické vybavení systému velení a řízení

vzdušných sil

AHG ad hoc group groupe ad hoc ad hoc skupina;

účelově vytvořená skupina

AHP Allied hydrographic publication publication interalliée sur l'hydrographie spojenecká hydrografická publikace

AHRS attitude and heading reference system système de référence d’orientation et de cap referenční systém určení polohy a kurzu

AHS airborne homing system système de radioralliement embarqué ;

système de radioralliement de bord

vzdušný samonaváděcí systém

AHWG ad hoc working group groupe de travail ad hoc /GTAH/ ad hoc pracovní skupina

AI (1) aeronautical information information aéronautique letecká informace

AI (2) airborne intercept;

Note: Radar terminology – AI radar.

interception aérienne ;

Note : terminologie radar – radar d'interception

aérienne.

vzdušný přepad (s naváděním palubními prostředky);

Pozn.: radiolokační terminologie – AI palubní

radiolokátor – palubní radiolokátor pro vzdušný

přepad (sledování cíle).

AI (3) air interception interception aérienne vzdušný přepad (navádění na cíl za letu)

Page 34: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

16

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

AI (4) air interdiction interdiction aérienne

appui aérien éloigné déconseillé)

vzdušná izolace

AIA Afghan Interim Authority (obsolete) Autorité intérimaire afghane (désuet) Afghánský dočasný představitel (zastaralé)

AICF ACCS interoperability coordination

function

fonction de coordination de l'interopérabilité de

l'ACCS

koordinace interoperability ACCS

AICV armoured infantry combat vehicle;

armoured infantry fighting vehicle

/AIFV/

véhicule blindé de combat d'infanterie /VBCI/ obrněné bojové vozidlo pěchoty

AID acquisition, identification and

designation;

Note: Targets.

acquisition, identification et désignation ;

Note : objectifs.

zjišťování, identifikace a určování;

Pozn.: cílů.

AIEA (F) International Atomic Energy Agency

/IAEA/

Agence internationale de l'énergie atomique Mezinárodní agentura pro atomovou energii

AIFS Allied Information Flow System système allié de gestion du flux de l’information systém toku informací v rámci aliance;

spojenecký systém toku informací

AIFV armoured infantry fighting vehicle;

armoured infantry combat vehicle

/AICV/

véhicule blindé de combat d'infanterie /VBCI/ obrněné bojové vozidlo pěchoty

AIG address indicating group adresses intentionnellement groupées ;

Note : en abrégé, se dit « un AIG » ;

groupe indicateur d'adresses.

skupina písmen, označujících místo určení (adresová

indikační skupina)

AII (1) area of immediate interest domaine d’intérêt immédiat oblast bezprostředního zájmu

AII (2) AOII (deprecated);

area of intelligence interest

AOII (déconseillé) ;

zone d'intérêt du renseignement

prostor zpravodajského zájmu

AIM air intercept missile missile d'interception aérienne řízená střela pro vzdušný přepad

AIMS (1) ACCS Information Management System système de gestion de l'information de l'ACCS systém řízení (správy) informací ACCS

AIMS (2) AIFS Integrated Message System système de messages intégré de l’AIFS integrovaný systém zpráv pro AIFS

AIntP Allied intelligence publication publication interalliée sur le renseignement spojenecká zpravodajská publikace

AIO air integration order ordre d’intégration aérienne rozkaz pro začlenění vzdušných jednotek

AIP (1) Aeronautical information publication publication d'information aéronautique letecká informační příručka

Page 35: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 17

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

AIP (2) air-independent propulsion propulsion anaérobie pohon nezávislý na vzdušném kyslíku

AIPS airborne image processing system système embarqué de traitement d’image palubní systém zpracování obrazu

AIR (1) annual infrastructure report rapport annuel d´infrastructure roční hlášení o infrastruktuře

AIR (2) area of intelligence responsibility zone de responsabilité de renseignement /ZRR/ prostor zpravodajské odpovědnosti

AIRCOM Allied Air Command Commandement aérien allié Spojenecké vzdušné velení

Air-COM Izmir Air-COM Izmir (obsolete – désuet)

Air Commander Izmir (obsolete)

commandant Air, Izmir (désuet) velitel vzdušných sil v Izmiru (zastaralé);

velitel vzdušných sil, Izmir (zastaralé)

Air-COM Ramstein Air-COM Ramstein (obsolete – désuet)

Air Commander Ramstein (obsolete)

commandant Air, Ramstein (désuet) velitel vzdušných sil, Ramstein (zastaralé)

AIREX air exercise exercice aérien letecké cvičení

AIRMOVREP air movement report compte rendu de mouvements aériens hlášení o vzdušné přepravě

AIRST advanced infrared search and track (dispositif) évolué de veille et de poursuite par

infrarouge

zdokonalené pátrání a sledování v infračerveném

pásmu

AIS (1) advanced identification system système d'identification amélioré zdokonalený (modernizovaný) identifikační systém

AIS (2) aeronautical information service service d'information aéronautique letecká informační služba

AIS (3) automated information system système d'information automatisé automatizovaný informační systém

AIS (4) automatic identification system système d’identification automatique systém automatické identifikace

AISP Allied imagery system publication publication interalliée sur les systèmes d'imagerie spojenecká publikace o systémech zobrazování

AIT Automatic identification technology technologie d’identification automatique techika automatické identifikace

AJ anti-jamming antibrouillage opatření proti úmyslnému rádiovému rušení

AJCMC ACCS Joint Configuration Management

Committee

Comité de gestion conjointe de la configuration de

l'ACCS

Společný výbor pro management konfigurace ACCS

AJF Allied joint force force interarmées interalliée spojenecké společné síly

AJI area of joint interest zone d'intérêt commun oblast společného zájmu

AJOD Allied Joint Operations Doctrine doctrine interalliée des opérations interarmées spojenecká společná operační doktrína

AJP Allied joint publication publication interalliée interarmées spojenecká společná publikace

ALAR automated launch and recovery lancement et récupération automatisés automatizované vypuštění a návrat

Page 36: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

18

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

ALARA as low as reasonably achievable

[JCBRN-DCDG DTP, 2015]

Example: ALARA level.

le plus faible qu’il soit raisonnablement possible

d’atteindre

Exemple : niveau ALARA

tak nízko jak je rozumně možné dosáhnout

Příklad: úroveň ALARA

ALARM air-launched anti-radar missile missile antiradar à lanceur aérien letecká protiradiolokační řízená střela

ALARP air landed arming and refuelling point point aéroporté de ravaitaillement en munitions et

en carburant

místo pro letadla na zemi k doplnění munice a paliva

ALC (1) ACCS logistic concept concept logistique de l´ACCS koncepce logistiky ACCS

ALC (2) ACO Logistic Centre Centre logistique de l'ACO Středisko logistiky ACO

ALC (3) Alerts Committee Comité des alertes Komise (výbor) pro bojovou pohotovost

ALCC Allied land component command commandement de composante terrestre alliée velitelství spojenecké pozemní složky

ALCE (1) ACO Logistic Control Element élément de contrôle logistique de l'ACO řídící prvek logistiky ACO

ALCE (2) airlift control element élément de contrôle du transport aérien prvek řízení vzdušné přepravy

ALCM air-launched cruise missile missile de croisière à lanceur aérien letecká řízená střela s plochou dráhou letu;

(řízená střela s plochou dráhou letu odpalovaná

z letadla)

ALERFA alert phase phase d'alerte fáze pohotovosti

ALEX alert exercise exercice d'alerte pohotovostní cvičení

ALG autonomous landing guidance système autonome de guidage à l’atterrissage autonomní přistávací systém

ALLA Alliance Long Lines Activity activité alliée des lignes à grande distance činnost telekomunikací Aliance

ALMV air-launched miniature vehicle engin miniature à lanceur aérien ;

véhicule miniature à lanceur aérien

miniaturní prostředek, vypouštěný z letadla

ALO air liaison officer officier de liaison air styčný důstojník letectva (letecký styčný důstojník)

ALP Allied logistic publication publication interalliée sur la logistique spojenecká publikace logistiky

ALSC afloat logistics and sealift capability capacité de transport et de soutien logistique

embarqués

možnosti logistiky a zásobování loděmi

ALSS advanced logistics support site site de soutien logistique avancé předsunuté místo logistického zabezpečení

Alt. altitude altitude nadmořská výška

ALTA area limitation and terrain analysis délimitation de la zone et analyse du terrain vymezení prostoru a analýza terénu

Page 37: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 19

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

ALTBMD active layered theatre ballistic missile

defence

défense active multicouche contre les missiles

balistiques de théâtre

aktivní vícestupňová protiraketová obrana na válčišti

ALTROCCENT Alternate Regional Operational Control

Centre

centre de contrôle opérationnel régional de

rechange

záložní regionální operační středisko řízení

AM (1) amplitude modulation modulation d'amplitude amplitudová modulace

AMA artillery manoeuvre area zone de manoeuvre d’artillerie prostor činnosti dělostřelectva;

(manévru, rozmístění)

AMAD (F) decremented assigned multiple access;

demand-assignment multiple access

/DAMA/

accès multiple avec assignation à la demande ;

accès multiple avec assignation en fonction de la

demande ;

accès multiple avec assignation par la demande

vícenásobný přístup, přidělený podle požadavku

AMB air mission brief

Note: The term applies to a written

product and an oral presentation.

exposé de mission aérienne

Note : ce terme s’applique aussi bien à un

document qu’à un exposé oral.

brífink o splnění vzdušného úkolu

Poznámka: Tento termín se používá pro případ

písemného i ústního dokladu.

AMC (1) ACO Meteorological and

Oceanographic Conference;

ACO METOC Conference (admitted)

Conférence météorologique et océanographique de

l’ACO ;

Conférence METOC de l’ACO (toléré)

Meteorologická a oceánografická konference ACO;

METOC konference ACO (tolerované)

AMC (2) airborne mission commander commandant de mission à bord ;

chef de mission à bord (toléré)

letící velitel úkolu;

letící velitel mise

AMC (3) air mission commander commandant de mission aérienne velitel letového úkolu;

velitel mise

AMC (4) air mission control contrôle de mission aérienne řízení letového úkolu;

řízení mise

AMCC Allied Movement Coordination Centre Centre interallié de coordination des mouvements spojenecké středisko pro koordinaci přesunů

AMCM airborne mine countermeasures mission mission antimine aéroportée protiminová opatření prováděná z letadel (vzdušné

odminování)

AMD (1) aeromedical aéromedical letecké zdravotnictví

AMD (2) air and missile defence défense aérienne et antimissile protiletadlová a protiraketová obrana

Page 38: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

20

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

AMDC Air and Missile Defence Committee

ADC2 (obsolete)

NADC (obsolete)

Air Defence Committee (obsolete)

NATO Air defence Committee

(obsolete)

Comité de défense aérienne et

antimissile

Comité de défense aérienne (désuet)

Comité OTAN de défense aérienne (désuet)

Výbor pro protiletadlovou a protiraketovou obranu

AMDP carrier-sense multiple access /CSMA/ accès multiple par détection porteuse vícenásobný přístup s detekcí nosné

AMedP Allied medical publication publication médicale interalliée spojenecká zdravotnická publikace

AMEPP Allied maritime environmental

protection publication

publication interalliée sur la protection de

l'environnement maritime

spojenecká publikace o ochraně životního prostředí na

moři

AMES (F) spread-spectrum multiple access

/SSMA/

accès multiple par étalement du spectre vícenásobný přístup rozprostřeným spektrem

AMF Afghan militia forces forces de milices afghanes Afghánské milice

AMHS automated message handling system système automatisé de manipulation de messages automatizovaný systém zpracování hlášení (zpráv)

AMIB allied military intelligence battalion bataillon interallié du renseignement militaire prapor vojenského zpravodajství NATO

AMIDARS airborne minefield detection and

reconnaissance system

système aéroporté de détection et de

reconnaissance des champs de mines

vzdušný systém zjišťování a průzkumu minových polí

AMIS (1) African Union Mission in Sudan Mission de l’Union africaine au Soudan /MUAS/ Mise Africké unie v Súdánu

AMIS (2) automated management information

system

système automatisé d'information de gestion automatizovaný manažerský informační systém

AML (1) additional military layer couche militaire additionnelle doplňková vojenská vrstva

AMO Allied meteorological office bureau interallié de météorologie Spojenecký meteorologický úřad

AMovP Allied movement publication publication interalliée sur les mouvements spojenecká publikace o provádění přesunů

AMP Allied mine warfare publication publication interalliée sur la guerre des mines spojenecká publikace pro bojovou činnost s použitím

min

AMP (2) assisted maintenance period période de maintenance assistée doba údržby za účasti specialistů

AMPA advanced mission planning aid aide perfectionnée à la planification des missions zdokonalená pomůcka pro plánování úkolů

AMPS automated mission planning system système automatisé de préparation de mission automatizovaný systém plánování úkolu

Page 39: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 21

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

AMRAAM advanced medium-range air-to-air

missile

missile air-air perfectionné à moyenne portée moderní letecká protiletadlová řízená střela středního

dosahu

AMRC (F) code-division multiple access /CDMA/ accès multiple par répartition en code vícenásobný přístup s kódovým dělením

AMRF (F) frequency-division multiple access

/FDMA/

accès multiple par répartition en fréquence vícenásobný přístup s frekvenčním dělením

AMRS Automated Merchant Shipping

Reporting System

système automatisé de compte rendu pour la

marine marchande

automatizovaný systém hlášení obchodních lodí

AMSG Allied military security guidelines directive interalliée sur la sécurité militaire spojenecká vojenská bezpečnostní směrnice

AMSL above mean sea level au-dessus du niveau moyen de la mer nad střední hladinou moře

AMTI airborne moving target indicator éliminateur de bord d'échos fixes palubní indikátor pohyblivých cílů

AMTS Allied Movement and Transportation

System

système de soutien interallié des mouvements et

transports

spojenecký systém zabezpečení přesunů a přeprav

AMVER automated mutual assistance vessel

rescue;

Note: ‘System’ is implicit in the English

abbreviation.

système automatique d'entraide pour le sauvetage

des navires

automatizovaný systém vzájemné pomoci pro

záchranu plavidel

AMW deprecated; preferred: AW 5 déconseillé ; privilégié : AW 5 nevhodné; preferované: AW 5

AMWOP amphibious warfare operation opération de lutte amphibie obojživelná bojová operace

ANA Afghan National Army Armée nationale afghane Afghánská národní armáda

ANAQ (F) national quality assurance authority

/NQAA/

autorité nationale pour l'assurance de la qualité orgán státu pro ověřování jakosti

ANEP Allied naval engineering publication publication interalliée sur l'ingénierie navale spojenecká publikace pro námořní inženýrství

ANGS amphibious operations support and

naval gunfire support

soutien des opérations amphibies et de l’appui-feu

naval

zabezpečení obojživelných operací a palebná podpora

námořním dělostřelectvem

ANL (F) non-lethal weapon /NLW/ arme non létale neletální zbraň

ANP (1) air navigation plan plan de navigation aérienne plán letecké navigace

ANP (2) Allied navigation publication publication interalliée sur la navigation spojenecká navigační publikace

ANP (3) annual national programme programme national annuel program státu na rok (národní)

Page 40: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

22

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

AO (1) air operation opération aérienne vzdušná operace;

letecká operace

AO (2) (F) call for bids /CFB/;

invitation for bids /IFB/;

request for bids /RFB/;

request for proposals /RFP/

appel d'offres výzva k podání nabídek

AO (3) deprecated; preferred: AOO déconseillé ; privilégiée : AOO nevhodné; preferované: AOO

AOA (1) amphibious objective area zone des objectifs d'une opération amphibie cílový prostor obojživelné operace

AOA (2) amphibious operations area zone d'opérations amphibies prostor obojživelných operací

AOA (3) angle of attack angle d’incidence úhel zteče, (~ náběhu)

AOA (4) area of attack zone d’attaque prostor zteče (~ útoku)

AOA (5) area originating authority autorité origine de zone místní odpovědný orgán

AOAD army organic air defence défense aérienne organique de l'armée de terre organická PVO pozemních sil;

vojsková PVO

AOB (1) air order of battle ordre de bataille air bojová sestava letectva

AOB (2) angle of bank

bank angle (synonym)

angle d'inclinaison úhel náklonu

AOC (1) RAOC (obsolete – désuet)

air operations centre

[derived from: MC 0604, 2012]

regional air operations centre (obsolete)

[NASG, 2013]

centre d'opérations aériennes

centre d’opérations aériennes régional /COAR/

(désuet)

[NASG, 2013]

operační středisko vzdušných sil;

RAOC (zastaralé)

AOC (2) automatic overload control régulation automatique de surcharge automatická regulace přetížení

AOCC air operations coordination centre centre de coordination des opérations aériennes operační středisko pro koordinaci činností vzdušných

sil (s PozS/VojN)

AOcP Allied oceanographic publication publication interalliée sur l'océanographie spojenecká oceánografická publikace

AOCS attitude and orbital control system;

Note: Satellite control system.

système de commande de l'attitude et de commande

en orbite ;

Note : système de commande des satellites.

systém pro řízení polohy a oběžné dráhy;

Pozn.: družicový řídicí systém; systém řízení družic.

Page 41: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 23

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

AOI (1) (F) international call for tenders /ICT 2/;

international competitive bidding

/ICB/

appel d'offres international vyhlášení mezinárodního tendru; výzva k

mezinárodní nábídce;

mezinárodní nabídkové řízení

AOI (2) area of interest zone d'intérêt (ZI) zájmový prostor

AOII deprecated; preferred: AII 2 déconseillé ; privilégié : AII 2 nevhodné; preferované: AII 2

AOIR deprecated; preferred: AIR 2 déconseillé ; privilégié : AIR 2 nevhodné; preferované: AIR 2

AOM Alliance operations and missions opérations et missions de l’Alliance Alianční operace a úkoly

AON (1) (F) NATO Standardization Agency

/NSA2/(obsolete)

Note: The functions and activities of

the NATO Standardization Agency

have been transferred into a single,

integrated NATO HQ staff element, a

new “NATO Standardization Office

(NSO)” with effect from 1 July 2014

[C-M(2014)0012]

AON1 (désuet – obsolete)

Agence OTAN de normalisation (désuet)

Note : les fonctions et activités de l’Agence OTAN

de normalisation ont été transférées à un nouvel

élément de soutien unique, intégré au siège de

l’OTAN, le « Bureau OTAN de normalisation »

avec prise d’effet au 1er juillet 2014.

[C-M(2014)0012]

Poznámka: Agentura NATO pro standardizaci

(NSA2 (zastaralá zkratka) byla tranformována do

nového jediného integrovaného štábního prvku

Velitelství NATO, kterým je nový „Úřad NATO

pro standardizaci (NSO)“ s platností od 1.

července 2014.

AON (2) (F) national competitive bidding /NCB 2/ appel d'offres national národní výzva k nabídce

AOO AO 3 (deprecated)

area of operations

AO 3 (déconseillé)

zone d'opérations

prostor operací

AOOI area of operational interest zone d'intérêt opérationnel prostor operačního zájmu

AOP (1) Allied ordnance publication publication interalliée sur les munitions spojenecká výzbrojní publikace

AOP (2) area of probability aire de probabilité pravděpodobný prostor

AOPTS air operations planning & tasking system système d'attribution des tâches et de planification

des opérations aériennes

systém pro plánování a úkolování činnosti letectva

(leteckých operací)

AOQ (F) government quality assurance /GQA/

[AQAP-2070, Éd. 2, 2009]

assurance officielle de la qualité oficiální ezdr řízení jakosti

AOR area of responsibility zone de responsabilité prostor odpovědnosti

AOSI area of strategic interest zone d’intérêt stratégique prostor strategického zájmu

AOT area of transfer;

Note: Operations.

zone de transfert ;

Note : opérations.

průchozí prostor / prostor přemisťování

Page 42: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

24

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

AP (1) accredited personnel personnel accrédité pověřené osoby

AP (2) Advisory Panel on Administration Commission consultative en matières

administratives

Poradní skupina pro otázky administrativy

AP (3) Allied Publication publication interalliée spojenecká publikace

AP (4) anti-personnel antipersonnel protipěchotní

AP (5) armour-piercing

Note: Projectile

perforant

[Le Petit Robert, 2014]

Note : projectile.

[NASG, 2014]

průbojná (střela)

AP (6) assumed position position estimée předpokládané postavení (poloha)

AP (7) (F) contract authority /CA 3/ autorisation de programme orgán odpovídající za kontrakt;

APA air patrol area zone de patrouille aérienne prostor leteckého hlídkování

APAG Atlantic Policy Advisory Group Groupe consultatif de la politique atlantique Poradní skupina pro atlantickou politiku

APATC Allied publication – air traffic control publication interalliée sur le contrôle de la

circulation aérienne

spojenecká publikace – řízení letového provozu

APC (1) APC1

COED, 2011]

ATC2 (admitted – toléré)

[UN, 2014]

armoured personnel carrier

[COED, 2011]

armoured troop carrier (admitted)

[UN, 2014]

véhicule blindé de transport de troupes / VBTT/

[ONU, 2014]

véhicule blindé de transport de personnel /VBTP/

(toléré)

[PPC-N(2012)0100-ANN1-PART2]

obrněný transportér

APC (2) (F) civilian staff association /CSA/ association du personnel civil sdružení civilních zaměstnanců

APF advance(d) planning funds fonds d’études préparatoires výhledové plánovací fondy

API (1) application programme interface interface de programme d’application rozhraní aplikačního programu (programové aplikace)

API (2) ascent phase interception interception en phase ascensionnelle fáze stoupání při (vzdušném) přepadu

APIC Allied press information centre centre interallié d’information de la presse spojenecké tiskové informační středisko

APM acoustic protective measures mesures de protection acoustique akustická ochranná opatření (ochrana proti hluku)

Page 43: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 25

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

APMS Automated Personnel Management

System

système automatisé de gestion du personnel automatizovaný systém personalistiky

APOD airport of debarkation

airport of disembarkation (admitted)

aéroport de débarquement letiště pro vykládání

APOE airport of embarkation aéroport d’embarquement letiště pro nakládání

APP Allied procedural publication publication interalliée sur les procédures spojenecká publikace o procedurách (pracovních

postupech)

APQ armaments planning questionnaire questionnaire sur les plans d’armements dotazník plánování vyzbrojování (~výzbrojního

plánování)

APT acquisition, pointing and tracking acquisition, pointage et poursuite zjišťování, označování a sledování

APU auxiliary power unit générateur auxiliaire de bord ;

groupe auxiliaire de puissance /GAP/

pomocný zdroj energie

AQ (1) Al Qaida Al Qaida Al Kajdá

AQ (2) (F) quality assurance /QA/

[AC/327-D(2014)0008(PFP)]

assurance de la qualité

assurance qualité

[ONU, 2013]

řízení jakosti

AQAP Allied quality assurance publication publication interalliée sur l’assurance de la qualité spojenecká publikace pro ověřování jakosti

AQL acceptable quality level niveau de qualité acceptable /NQA/ přijatelná úroveň jakosti

Ar Armour Arme blindée tankové vojsko

Armd armoured blindé obrněný

AR (1) air reconnaissance reconnaissance aérienne vzdušný průzkum

AR (2) air route route aérienne letová trasa (cesta)

AR (3) antiradiation antirayonnement protiradiotechnická;

protivyzařování/protivyzařovací/protiradiolokační

AR (4) antireflection antireflet protiodrazivost;

antireflexe

AR (5) armoured reconnaissance reconnaissance blindée průzkum vedený z obrněného vozidla (tanku);

obrněný průzkumný;

Pozn.: jako v termínu obrněné průzkumné vozidlo

Page 44: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

26

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

AR/AH armed reconnaissance and attack

helicopter

hélicoptère armé de reconnaissance et d’attaque vyzbrojený průzkumný a bitevní vrtulník

ARA (1) airborne relay aircraft avion-relais en vol létající (vzdušné) retranslační stanoviště

ARA (2) artillery reserved area zone réservée à l’artillerie prostor vyhrazený pro dělostřelectvo

ARCN air reporting and control net réseau de veille et de compte rendu síť pro hlášení a řízení (navádění) letectva

ARCP air refuelling control point point de contrôle du ravitaillement en vol kontrolní bod pro doplňování paliva za letu

ARCT air refuelling control time temps de contrôle du ravitaillement en vol kontrolní čas pro doplňování paliva za letu

AREC air resource element coordinator coordonnateur des moyens aériens koordinátor prostředků letectva

ARFF CFR1

CFFR (deprecated;

aircraft rescue and fire-fighting;

crash fire rescue;

Note: Aircraft safety.

crash, fire-fighting and rescue /CFFR/

(deprecated)

CFR ;

CFFR (déconseillé) ;

sauvetage et lutte contre le feu en cas d’accident ;

Note : sécurité des aéronefs.

záchrana a protipožární činnost při letecké nehodě;

záchrana a požární ochrana při letecké nehodě;

Pozn.: bezpečnost letadel.

ARGS airborne reconnaissance and ground

station

reconnaissance aérienne et station sol vzdušný průzkum a pozemní stanice

ARIP air refuelling initial point point initial du ravitaillement en vol výchozí bod pro doplňování paliva za letu

ARM antiradiation missile missile antiradiations ;

missile antirayonnement

protiradiolokační řízená střela;

protiradiotechnická řízená střela

ARMP Allied reliability and maintainability

publication

publication interalliée sur la fiabilité et la

maintenabilité

spojenecká publikace pro bezporuchovost a

udržovatelnost

ARNAS automatic radar navigation system système automatique de navigation au radar automatizovaný radiolokační navigační systém

ARP ACCS rolling plan plan à horizon glissant de l’ACCS průběžný plán ACCS (cyklicky se měnící)

ARR air reconnaissance request demande de déclenchement et de mission de

reconnaissance aérienne

požadavek na provedení vzdušného průzkumu

ARRC Allied Rapid Reaction Corps Corps de réaction rapide allié spojenecký sbor rychlé reakce

ART (1) air-launched radiation thermometer thermomètre à rayonnement aérolargué radiační teploměr, vypouštěný (shazovaný) z letadel

ART (2) artillery and related equipment artillerie et matériels connexes dělostřelectvo a dělostřelecký materiál

Page 45: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 27

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

ARTEX artillery exercise exercice d’artillerie cvičení dělostřelectva

Arty artillery artillerie dělostřelectvo

ARV armoured recovery vehicle véhicule blindé de dépannage obrněné vyprošťovací vozidlo

AS (1) airfield services services des aérodromes pozemní zabezpečení na letišti

AS (2) air superiority supériorité aérienne vzdušná nadvláda

AS (3) area security sécurité de zone bezpečnost zóny

AS (4) associated support soutien associé sdružené zabezpečení

A/S (1) antisubmarine anti-sous-marin(e) /ASM 2/ protiponorkový

A/S (2) area search recherche sur zone zóna pátrání

ASA (1) (F) initial operational capability /IOC 2/ admission au service actif ;

Note 1 : logistique.

Note 2 : FRA.

entrée en service opérationnel ;

Note : logistique.

počáteční operační schopnosti

ASA (2) ammunition supply activity service d’approvisionnement en munitions zásobování municí

ASA (3) (F) ground-to-air artillery artillerie sol-air protiletadlové dělostřelectvo

ASA (4) (F) weapon system partnership /WSP/ association de système d’arme spolupráce na programu zbraňového systému

ASAAD advanced shipborne area air defence défense aérienne de zone avancée, embarquée předsunutá oblast protivzdušné obrany zabezpečovaná

z lodí

ASAG air surface action group groupe d’action Air de surface skupina pro leteckou činnost proti námořním cílům

asap as soon as possible dès que possible co nejdříve (jakmile je to možné)

ASARS advanced synthetic aperture radar

system

système évolué de radar à ouverture synthétique ;

système radar avancé à ouverture dynamique

zdokonalený radiolokační systém se syntetickou

aperturou

ASAS all-sources analysis system système d’analyse de toutes les sources systém analýzy všech zdrojů, ezdrojový analytický

systém

ASAT anti-satellite

Note: for instance “ASAT weapon”

[derived from: UN, 2013]

antisatellite

Note : par exemple « arme antisatellite ».

[dérivé de : ONU, 2013]

protidružicový

Poznámka: např. „protidružicová zbraň“.

Page 46: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

28

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

ASB Agency Supervisory Board

[C-M(2012)0049]

Comité de surveillance de l’agence

[C-M(2012)0049]

Rada pro dohled nad agenturou

ASC (1) ACCS Software Committee Comité du logiciel de l'ACCS Výbor ACCS pro programové vybavení

ASC (2) Allied Submarine Command Commandement des Forces sous-marines alliées Spojenecké velitelství ponorkových sil

ASC (3) all-source cell cellule toutes sources všezdrojová skupina

ASC (4) area support commander commandant de soutien de zone velitel prostoru zabezpečení

ASC (5) authorized subordinate command commandement subordonné autorisé podřízené velitelství s pravomocí

ASCM antiship cruise missile missile de croisière antinavire protilodní řízená střela s plochou dráhou letu

ASDE air situation data exchange échange de données sur la situation aérienne výměna dat o vzdušné situaci

ASE aircraft survivability equipment matériel de surviabilité des aéronefs vybavení pro zachování bojeschopnosti letadla

ASFF air system function failure défaillance d’un système aérien porucha funkce vzdušného systému

ASG assistant secretary general secrétaire général adjoint zástupce generálního tajemníka

ASI airspeed indicator anémomètre

badin (toléré)

indicateur de vitesse air (toléré)

ukazatel rychlosti letu

ASM (1) (F) submarine action;

Note: As in “submarine action group

/SAG/.”

action sous-marine ;

Note : par exemple, dans le terme « groupe

d'action sous marine », ou « groupe ASM ».

činnost ponorek;

působící ponorka;

Pozn.: jako v „skupina působících ponorek“

ASM (2) air-to-surface missile missile air-surface řízená střela vzduch-povrch

ASM (3) airfield survival measures mesures relatives à la survie des aérodromes opatření ke zvýšení odolnosti letiště

ASM (4) airspace management gestion de l'espace aérien řízení vzdušného prostoru (rozhodování o využití)

ASM (5) (F) antisubmarine /A/S1/ anti sous marin(e) ;

Note : par exemple, dans le terme « lutte ASM ».

protiponorkový;

Pozn.: např.: termín protiponorkový boj.

ASMD antiship missile defence défense contre (les) missiles antinavires obrana před protilodními řízenými střelami

ASMDEX antiship missile defence exercise exercice de défense contre (les) missiles

antinavires

cvičení v obraně před protilodními řízenými střelami

ASMP (F) medium-range air-to-ground /MRAG/ air-sol moyenne portée letecká protizemní středního dosahu;

Pozn.: řízená střela.

Page 47: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 29

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

ASOC (1) air support operations centre centre d'opérations d'appui aérien operační středisko letecké podpory;

operační středisko vzdušné podpory

ASOC (2) alternate sector operations centre centre d'opérations de secteur de rechange záložní operační středisko sektoru

ASOG air support operations group groupe d'opérations d'appui aérien skupina pro leteckou podporu;

skupina pro vzdušné podporu

ASOS air support operations squadron escadron d'opérations d'appui aérien letka letecké podpory;

letka vzdušné podpory

ASP (1) aircraft self-protection autoprotection des aéronefs vlastní ochrana letadla

ASP (2) ammunition supply point point de ravitaillement munitions místo zásobování municí (výdejna munice, muniční

zásobovací místo )

ASR (1) Alliance standardization requirement besoin de normalisation de l'Alliance standardizační požadavky Aliance (NATO)

ASR (2) area surveillance radar radar de surveillance de zone přehledový radiolokátor

ASR (3) authorized supply rate taux d'approvisionnement autorisé stanovená denní dávka potravin

ASR (4) available supply rate taux de ravitaillement consenti dostupná denní dávka potravin

ASRAAM advanced short-range air-to-air missile missile air-air perfectionné à courte portée moderní letecká protiletadlová řízená střela krátkého

dosahu;

moderní řízená střela vzduch-vzduch krátkého dosahu

ASROC antisubmarine rocket engin anti-sous-marin protiponorková puma (raketa)

ASS aviation support ship bâtiment de soutien de l'aéronavale plavidlo pro zabezpečení námořního letectva

ASSE air servicing and standard equipment entretien et équipement standard des aéronefs údržba a standardní vybavení letadel

ASSESSREP assessment report compte rendu d'évaluation hodnotící zpráva

ASSM anti-surface ship missile missile antinavire protilodní řízená střela;

řízená střela proti hladinovým plavidlům

ASSU air support signals unit unité de transmissions d'appui aérien spojovací jednotka pro letecko podporu

ASTI antisubmarine target indicator indicateur d'objectif anti-sous-marin indikátor protiponorkových cílů

ASTOR airborne stand-off radar radar aéroporté à distance de sécurité palubní letecký radiolokátor, působící z bezpečné

vzdálenosti

ASU antenna switch unit élément de commutation d'antenne jednotka anténního přepínače

Page 48: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

30

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

ASUW antisurface warfare lutte antinavire /LAN 2/ bojová činnost proti hladinovým plavidlům

ASUWC (1) antisurface warfare commander commandant de la lutte antinavire ;

commandant de la lutte antisurface

velitel sil pro bojovou činnost proti hladinovým

plavidlům

ASUWC (2) antisurface warfare coordinator coordonnateur de lutte antinavire ;

coordonnateur de lutte antisurface

koordinátor bojové činnost proti hladinovým

plavidlům

ASUWEX antisurface warfare exercise exercice de lutte antinavire cvičení sil pro bojovou činnost proti hladinovým

plavidlům

ASW antisubmarine warfare lutte anti-sous-marine /LASM/ protiponorkový boj

ASWACU antisubmarine warfare aircraft control

unit

unité contrôleur des aéronefs de lutte anti-sous-

marine

řídící jednotka letadel pro protiponorkový boj

ASWC antisubmarine warfare commander commandant de la lutte anti-sous-marine velitel sil protiponorkového boje

ASWEPS antisubmarine warfare environmental

prediction studies

études sur la prévision des conditions du milieu

dans la lutte anti-sous-marine

studie o předpovědích podmínek (prostředí)

protiponorkového boje

ASWEX antisubmarine warfare exercise exercice de lutte anti-sous-marine cvičení protiponorkového boje

ASWFA antisubmarine warfare free area zone d'action anti-sous-marine libre zóna neomezené protiponorkové války

ASWOC antisubmarine warfare operations centre centre d'opérations de lutte anti-sous-marine operační středisko protiponorkového boje

ASZ air safety zone zone de sécurité aérienne (ZSA) bezpečný vzdušný prostor

AT (1) antitank antichar /AC 3/ protitankový

AT (2) antiterrorism antiterrorisme antiterorizmus

ATA (1) actual time of arrival heure réelle d'arrivée skutečný čas příjezdu (příletu)

ATA (2) air tasking authority autorité d'attribution des missions aériennes orgán stanovující úkoly letectvu

ATAC air tasking authority commander commandant de l'autorité d'attribution des

missions aériennes

velitel orgánu stanovujícího úkoly letectvu

ATACMS army tactical missile system système de missile tactique de l'armée de terre systém taktických řízených střel pozemních sil

ATAOO air tactical area of operations zone d'opérations aériennes tactiques operační prostor taktického letectva

ATARS advanced tactical air reconnaissance

system

système évolué de reconnaissance aérienne

tactique

moderní systém taktického vzdušného průzkumu

ATB (1) advanced technology bomber bombardier de technologie avancée moderní bombardovací letoun

Page 49: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 31

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

ATB (2) air technical battalion bataillon technique des forces aériennes prapor technického zabezpečení vzdušných sil

ATBM anti-tactical ballistic missile missile antimissile balistique tactique balistická řízená střela proti taktickým raketám

(pozemní protiraketový systém)

ATBMD active theatre ballistic missile defence défense active contre les missiles balistiques de

théâtre

aktivní protiraketová obrana (proti balistickým ŘS) na

válčišti

ATC (1) ATC2 (admitted)

Preferred abbreviation: APC1

Abréviation privilégiée : APC1

Abréviation privilégiée : APC1 zastaralá zkratka

preferovaná zkratka: APC1

ATC (2) armoured troop carrier véhicule blindé de transport de troupes /VBTT/ obrněný transportér

ATCC air traffic control centre centre de contrôle de la circulation aérienne

/CCCA/

středisko řízení letového provozu

ATCCIS Army Tactical Command and Control

Information System

système tactique d'information de commandement

et de contrôle de l'armée de terre

taktický informační systém velení a řízení pozemních

sil;

informační systém velení a řízení taktického stupně

pozemních sil

ATCRU air traffic control radar unit station radar de contrôle de la circulation aérienne radiolokátor pro řízení letového provozu

ATCV antitank combat vehicle véhicule de combat antichar /VCAC/ stíhač tanků;

protitankové bojové vozidlo

ATD actual time of departure heure réelle de départ skutečný čas odjezdu (odletu)

ATE automatic test equipment matériel d'essai automatique automatické zkušební zařízení (vybavení);

(~diagnostické~)

ATF (1) advanced tactical fighter chasseur tactique évolué moderní taktický stíhací letoun

ATF (2) Allied tactical force force tactique alliée spojenecké síly na taktickém stupni

ATF (3) amphibious task force force opérationnelle amphibie obojživelné úkolové uskupení

ATF (4) anti-Taliban forces forces antitalibanes síly vyčleněné proti Talibanu

ATF (5) (F) future cargo aircraft avion de transport futur dopravní letadlo (letoun) pro budoucnost

ATG (1) amphibious task group groupement opérationnel amphibie vyloďovací úkolová skupina (obojživelná ~)

ATG (2) antitank gun canon antichar protitankový kanón

ATGM antitank guided missile missile guidé antichar protitanková řízená střela

Page 50: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

32

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

ATGW antitank guided weapon arme guidée antichar protitankový komplet

ATHS automated target hand-off system système automatique de transfert d’objectifs automatizovaný systém předávání cílů

ATI air target identification identification d’objectif aérien identifikace vzdušných cílů

ATIRCM advanced threat infrared

countermeasures

contre-mesures infrarouges antimenaces évoluées ;

système de contre-mesures infrarouges évolué

zdokonalená protiopatření proti hrozbě v oblasti

infračeveného záření;

zdokonalená protiopatření v oblasti infračerveného

záření

ATK deprecated; preferred: AT 1 déconseillé ; privilégiée : AC 3 nevhodné; preferované: AT 1, (francouzsky AC 3)

Atl. Atlantic Atlantique atlantický

ATLS advanced trauma life support matériel de survie de pointe en traumatologie ;

soins avancés de réanimation traumatologique

vyspělá péče pro zajištění životních funkcí

ATM (1) (F) message transfer agent /MTA 1/ agent de transfert de messages aplikační proces pro zpracování zpráv systému

/MTA 1/

ATM (2) air task message;

air tasking message

message de mission aérienne zpráva stanovující letový úkol (v systému

formalizovaných zpráv)

ATM (3) air traffic management gestion de la circulation aérienne uspořádání letového provozu

ATM (4) asynchronous transfer mode mode de transfert asynchrone asynchronní přenosový režim

ATMC NATMC (obsolete);

Air Traffic Management Committee;

NATO Air Traffic Management

Committee (obsolete)

NATMC (désuet);

Comité de gestion de la circulation aérienne ; Comité OTAN de gestion de la circulation

aérienne (désuet)

NATMC (zastaralé)

ATO (1) air task order;

air tasking order

ordre d'attribution de mission aérienne ;

ordre de mission aérienne ;

ordre opérationnel Air

rozkaz k plnění letového úkolu

ATO (2) air tracking order ordre de poursuite aérienne rozkaz pro sledování cíle

ATO (3) area of tactical operations zone d'opérations tactiques prostor bojové činnosti na taktickém stupni

ATOC (1) air tactical operations centre centre d'opérations tactiques Air /COTA/ operační středisko taktického letectva

ATOC (2) Allied tactical operations centre centre interallié d'opérations tactiques spojenecké středisko pro řízení bojové činnosti na

taktickém stupni (taktické operační středisko)

Page 51: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 33

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

ATP Allied tactical publication publication interalliée sur les questions tactiques spojenecká publikace pro taktiku

ATR automatic target recognition reconnaissance automatique des objectifs automatické rozpoznávání objektů (zjišťování cílů)

ATRP advanced tactical reconnaissance pod nacelle évoluée de reconnaissance tactique zdokonalený podvěs pro taktický průzkum

ATS (1) air traffic service service de la circulation aérienne služba letového provozu (letová provozní služba)

ATS (2) automatic test system système d’essai automatique ;

système de test automatique

automatický systém testování (systém automatického

testování)

ATSTAT air transport status report compte rendu de situation sur les transports

aériens

hlášení o stavu vzdušné přepravy

ATTU Atlantic to the Urals de l'Atlantique à l'Oural od Atlantiku po Ural

ATV all-terrain vehicle véhicule tout-terrain terénní vozidlo

ATWCS advanced tactical weapons control

station;

allied tactical weapons control station

poste de contrôle d’armes tactiques évoluées ;

station de contrôle alliée pour les armes tactiques ;

station interalliée tactique de contrôle des armes

taktická stanice řízení moderních zbraní;

spojenecká taktická stanice řízení zbraní

AU (1) accounting unit unité de compte /UC/ účetní jednotka

AU (2) African Union Union africaine /UA 1/ Africká unie

AUF admitted (augmentation force);

preferred: AF 4

toléré (force d'appoint) ;

privilégié : AF 4

tolerované (posily);

preferované: AF 4

A/V preferred: AV abréviation privilégiée : AV preferované: AV

Av deprecated; preferred: Avn déconsoillé; privilégiée : Avn nevhodné; preferované: Avn

AV air vehicle véhicule aérien letadlo (vzdušný prostředek)

AVC air vehicle control commande de véhicule aérien řízení letadla (~ vzdušného prostředku)

AVGAS aviation gasoline essence aviation letecké palivo (benzín)

AVLB armoured vehicle-launched bridge véhicule blindé poseur de ponts /VBPP/ obrněné mostní vozidlo (mostní tank)

AVMRL armoured vehicle-mounted rocket

launcher

véhicule blindé lance-roquettes /VBLR/ obrněný raketomet

AVMS autonomous vehicle management system système de gestion autonome de véhicule autonomní systém řízení vozidla

Avn aviation aviation letectvo

AVO air vehicle operator opérateur de véhicule aérien operátor vzdušného prostředku

Page 52: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

34

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

AVR automatic voltage regulator régulateur de tension automatique automatický regulátor napětí

AVS avionics system système d'avionique systémy avioniky;

elektronické systémy letadel

AVTAG aviation fuel

Note: As in gasoline, kerosene.

carburant aviation ;

Note : par exemple, essence, kérosène.

letecké palivo (kerosin)

Pozn: např. jako v termínu letecké palivo.

AVTP Allied vehicle testing publication publication interalliée sur les essais de véhicules spojenecká publikace ke zkoušení vozidel

AW (1) acoustic warfare guerre acoustique bojová činnost s využitím akustických prostředků

AW (2) air warfare guerre aérienne ;

lutte aérienne ;

Note : dans le domaine naval.

vzdušný boj

AW (3) air warning alerte aérienne vzdušný poplach (výstraha)

AW (4) all-weather tout temps za každého počasí (kdykoli)

AW (5) AMW (deprecated);

amphibious warfare

AMW (déconseillé) ;

lutte amphibie

obojživelná bojová činnost

AWACS airborne warning and control system système aéroporté de détection et de contrôle vzdušný (létající) systém výstrahy a řízení

AWC air warfare centre centre de guerre aérienne středisko (řízení) vzdušného boje

AWCIES ACCS-wide common information

exchange system

normes communes pour l'échange d'informations à

l'échelle de l'ACCS

systém pro společnou výměnu informací v rámci

ACCS

AWD awaiting departure en attente de départ předpokládaný odlet (odjezd)

AWES area weapons effects simulator dispositif de simulation des effets des armes de

défense de zone

simulátor účinku zbraní s plošným účinkem

AWHQ alternate war headquarters quartier général de guerre de rechange /QGGR/ záložní válečné velitelství

AWNIS Allied Worldwide Navigational

Information Service;

Allied Worldwide Navigational

Information System

service interallié mondial d'informations

nautiques ;

système interallié mondial d'informations

nautiques

spojenecká celosvětová navigační informační služba;

spojenecký celosvětový navigační informační systém

AWP Allied weather publication publication météorologique interalliée spojenecká meteorologická publikace

AWSM acoustic warfare support measures mesures de soutien de la guerre acoustique opatření k zabezpečení bojové činnosti s využitím

akustických prostředků

Page 53: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 35

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

AWX all-weather fighter chasseur tout temps stíhací letoun pro činnost za všech povětrnostních

podmínek

AXP Allied exercise publication publication interalliée sur les exercices spojenecká publikace k plánování a organizování

cvičení

Page 54: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

36

VOLNÁ STRÁNKA

Page 55: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 37

B

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

BA breathing apparatus appareil respiratoire dýchací přístroj

BAC Bilateral Agreement Conference Conférence sur les accords bilatéraux Konference o bilaterálních dohodách (smlouvách)

BACAT barge aboard catamaran porte-barge catamaran katamarán pro přepravu a údržbu záchranných člunů

BAE battlefield area evaluation évaluation de la zone du champ de bataille hodnocení prostoru bojiště

BAI battlefield air interdiction interdiction aérienne du champ de bataille /IACB/ vzdušná izolace prostoru bojové činnosti

BAM Balkans Air Mission Mission aérienne dans les Balkans Vzdušná mise na Balkánu

BARCAP barrier combat air patrol barrage de patrouilles aériennes de combat přehrazujicí bojová letecká hlídka

BAROPS barrier operations opérations de barrage zřizování zátarasů;

(zadržovací operace; přehrazující operace)

BASS (1) barrier ammunition storage site site de stockage de munitions d'obstacles sklad ženijní zatarasovací munice;

(místo skladování ~)

BASS (2) base automated support system système automatisé de soutien des bases automatizovaný systém zabezpečení základny

BC (1) battle casualty perte au combat bojové ztráty

BC (2) Budget Committee Comité des budgets Rozpočtový výbor

BCA (1) border crossing authority autorité pour le franchissement de frontière ;

autorisation de franchissement de frontière

orgán povolující překročení státní hranice

BCA (2) broadcast control authority autorité de contrôle de la radiodiffusion orgán odpovědný za řízení rozhlasového vysílání

BCAH (F) Office for the Coordination of

Humanitarian Affairs /OCHA/

Bureau de la coordination des affaires

humanitaires

Úřad pro koordinaci humanitární pomoci

BCD battlefield coordination detachment détachement de coordination du champ de bataille (samostatná) skupina pro koordinaci činnosti na

bojišti;

(organizační prvek ACO velitele vzdušných sil)

BCE battlefield coordination element élément de coordination du champ de bataille prvek pro koordinaci bojiště;

(organizační prvek ACO velitele vzdušných sil)

BCF budget control figure montant de contrôle de la dotation budgétaire schválený finanční limit

Page 56: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

38

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

BCLI Bureau for International Language

Coordination / BILC /

Bureau de coordination linguistique internationale Úřad pro mezinárodní jazykovou koordinaci

BCM basic combat manoeuvre manoeuvre élémentaire de combat základní manévr v boji

BCP business continuity plan plan de continuité des activités plán kontinuity činnosti

BDA battle damage assessment évaluation des dommages de combat hodnocení škod způsobených bojovou činností

BDAREP battle damage assessment report rapport d’évaluation des dommages de combat hlášení hodnotící škody způsobené bojovou činností

Bde brigade brigade brigáda

BDI (1) battle damage information informations sur les dommages de combat informace o škodách způsobených bojovou činností

BDI (2) battle damage intelligence renseignement sur les dommages de combat průzkum škod způsobených bojovou činností

BDR battle damage repair réparation des dégâts subis au combat oprava bojového poškození

BDU battledress uniform tenue de combat polní uniforma

BDZ base defence zone zone de défense de bases obranné pásmo základny

BERD (F) European Bank for Reconstruction

and Development /EBRD/

Banque européenne pour la reconstruction et le

développement

Evropská banka pro obnovu a rozvoj

BES budget estimate submission document budgétaire ;

projet de budget

předložení návrhu rozpočtu;

(předložení rozpočtového odhadu)

BET Bi-SC Evaluation Team Équipe d'évaluation des commandements

stratégiques

vyhodnocovací skupina pro obě strategická velitelství

BFI bulk fuel installation installation de carburants en vrac velkokapacitní zásobníky PHM

BG battle group groupement tactique taktické uskupení (skupina)

BGMS battle group battle management system système de gestion du combat pour groupement

tactique

systém řízení boje taktického uskupení

BGL (F) laser-guided bomb /LGB/ bombe à guidage laser puma naváděná laserem

BGOH (F) NATO HAWK Management Office

/NHMO/ (obsolete)

Bureau de gestion OTAN HAWK (désuet) Úřad NATO pro řízení programu PLŘS HAWK

(zastaralé)

BGP (F) project management office /PMO/ bureau de gestion de projet úřad pro řízení projektu

BGUAV battle group unmanned air vehicle véhicule aérien sans pilote de groupement tactique bezpilotní vzdušný prostředek taktického uskupení

(skupiny)

Page 57: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 39

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

BGUMA battle group unmanned aircraft aéronef sans pilote de groupement tactique bezpilotní letadlo taktického uskupení (skupiny)

BI (1) battle injury blessure de guerre zranění v boji

BI (2) building integrity

[Chicago Summit Declaration]

développement de l’intégrité

[Déclaration du sommet de Chicago]

renforcement de l’intégrité (toléré)

[EAPC(PC)N(2010)0003]

integrita zástavby

(Chicagská deklarace)

BICC battlefield information collection and

exploitation system initial core

capability

capacité centrale initiale du système de recueil et

d'exploitation des informations du champ de

bataille

počáteční základní schopnosti systému sběru a využití

informací z bojiště;

(~polního systému sběru a využití informací)

BICES battlefield information collection and

exploitation system

système de recueil et d'exploitation des

informations du champ de bataille

systém sběru a využití informací z bojiště;

(polní systém sběru a využití informací)

BIDS biological integrated detection system système de détection intégrée biologique biologický integrovaný detekční systém

BIFF battlefield identification friend-or-foe identification ami/ennemi sur le champ de bataille pozemní identifikace vlastní-cizí

BIHC Bosnia-Herzegovina Command Commandement de Bosnie-Herzégovine Velitelství pro Bosnu a Hercegovinu

BIHCCC Bosnia-Herzegovina Communications

Control Centre

Centre de contrôle des communications de la

Bosnie-Herzégovine

Řídící a spojovací středisko v Bosně a Hercegovině

BILC Bureau for International Language

Coordination

Bureau de coordination linguistique internationale

/BCLI/

Úřad pro mezinárodní jazykovou koordinaci

BIOC basic identity object class classe d'objets « catégories élémentaires

d'identité »

základní klasifikace totožnosti objektu

Bi-SC (of the two) Strategic Commands des deux commandements stratégiques (obou) strategických velitelství

Bi-SC MEDAG Bi-Strategic Command Medical

Advisory Group

Groupe consultatif médical des deux

commandements stratégiques

Lékařská poradní skupina pro obě strategická

velitelství

BIST built-in self test autocontrôle incorporé vestavěné samotestování (~ autodiagnostika)

BIT built-in test test intégré vestavěné testování (~ diagnostika)

BITE built-in test equipment dispositif de test intégré /DTI/ ;

équipement de test intégré

vestavěné testovací zařízení

BLKFLT Black Sea Fleet Flotte de la mer Noire Černomořská flotila

BLOS beyond line of sight au-delà de la portée optique mimo přímou viditelnost;

(zahorizontální)

Page 58: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

40

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

BLT battalion landing team groupe de débarquement de bataillon výsadková skupina praporu

BLU (F) single sideband /SSB 2/ à bande latérale unique jednoduché postranní pásmo

BM (1) ballistic missile missile balistique balistická řízená střela

BM (2) battlefield maintenance maintenance sur le champ de bataille údržba na bojišti (údržba v poli)

BM (3) battlefield management gestion du champ de bataille řízení (příprava) bojiště

BMC3I battle management command, control,

communications and intelligence

commandement, contrôle, communication et

renseignement pour la gestion tactique

systém velení, řízení, spojení a zpravodajství v boji

BMD ballistic missile defence défense contre (les) missiles balistiques protiraketová obrana;

(obrana proti balistickým řízeným střelám)

BMEWS Ballistic Missile Early Warning System

Note: USA

[C-M(2008)0058]

système de détection lointaine des missiles

balistiques

Note : USA.

systém včasné výstrahy před balistickými řízenými

střelami

Poznámka: USA

BMN (F) multinational brigade /MNB/ brigade multinationale mnohonárodní brigáda

BMS (1) battle management system système de gestion du combat systém řízení boje

BMS (2) battlefield management system système de gestion du champ de bataille systém řízení (přípravy) bojiště

Bn Btn (deprecated – déconseillé)

battalion

[NASG]

bataillon /Bon/ prapor

BNC (F) national codification bureau /NCB 1/ Bureau national de codification národní úřad pro kodifikaci (katalogizaci)

BNF (F) net borrowing requirement;

Note: Public sector.

besoin net de financement ;

Note : administrations publiques.

požadavek na půjčku;

Pozn.: veřejný sektor.

BNS BICES NATO segment segment OTAN du BICES segment NATO BICES;

(segment systému sběru a využití informací z bojiště

(polního systému sběru a využití informací))

BO (1) boarding officer officier de visite důstojník pobřežní stráže oprávněný vstoupit na loď a

zkontrolovat ji;

palubní důstojník

BO (2) break-off;

Note: As in a ship “break-off position.”

séparation ;

Note : par exemple, « point de séparation » d’un

bâtiment.

oddělení (se); (odpojení (se));

Pozn.: např. místo oddělení lodě (rozchodiště –

vojenské námořnictvo).

Page 59: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 41

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

BOA (1) basic ordering agreement accord-type de passation de commandes rámcová smlouva s budoucím dodavatelem

v akvizičním procesu NATO

BOA (2) blanket ordering agreement accord-cadre de passation de commandes blíže nespecifikovaná (blanketní) rámcová dohoda

BOA (3) Board of Advisors Comité consultatif

Note : Comité consultatif du NAFAG

Conseil consultatif

Note : Conseil consultatif de la NCISS

Rada poradců

BOD (1) beneficial occupancy date;

Note: NADGE.

date de livraison à l'utilisateur ;

date de remise à l'utilisateur ;

Note : NADGE.

datum konečného předání uživateli;

Pozn.: NADGE.

BOD (2) board of directors comité de direction rada (výbor) ředitelů

BOM bill of material liste détaillée de matériels soupis majetku (souhrnný seznam materiálu)

BOMBREP bombing report compte rendu de bombardement ;

rapport de mission de bombardement

hlášení o bombardování

Bon (F) battalion /Bn/ bataillon prapor

BOSC base operating support cost dépense liée au soutien du fonctionnement des

bases

náklady na zabezpečení činnosti operační základny

BOSS The Bosnian Party ;

Note: BIH.

Le Parti bosniaque ;

Note : BIH.

Bosenská strana;

Pozn.: BIH.

BP (1) battle position position de combat bojové postavení

BP (2) border police police des frontières pohraniční policie

BP (3) business process processus métier obchodní proces

BPI booster phase interception interception en phase propulsive zrychlená fáze přepadu

BPL basic priority list liste des priorités essentielles seznam (přehled) základních priorit

BPM business process model modèle de processus métier model obchodního procesu

BPMG Battlefield Information Collection and

Exploitation System Project

Management Group

Groupe de gestion du projet de système de recueil

et d'exploitation des informations du champ de

bataille

skupina pro řízení projektu systému sběru a využití

informací z bojiště;

(~polního systému sběru a využití informací)

BPR (F) office of primary responsibility

/OPR 1/

bureau de première responsabilité úřad s nejvyšší odpovědností

Page 60: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

42

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

BPS (1) Battlefield Information Collection and

Exploitation System pilot study

étude pilote du système de recueil et d'exploitation

des informations du champ de bataille

zkušební studie systému sběru a využití informací

z bojiště;

(pilotní ~)

BPS (2) bits per second bits/seconde bitů za sekundu

BPS (3) Bosnian Patriotic Party Parti patriotique bosniaque Vlastenecká strana Bosny (Bosenská vlastenecká

strana)

bpt be prepared to soyez prêt à být připraven na

BPT border police training entraînement de la police des frontières výcvik pohraniční policie

BR budget report rapport budgétaire hlášení o rozpočtu

BRASS broadcast and ship-shore;

Note: BRASS System.

diffusion et liaison navire-terre;

Note : système BRASS.

rádiové vysílání a spojení loď-pobřeží;

Pozn.: systém BRASS.

BSA brigade support area zone de soutien de brigade týlový prostor brigády

BSF budget submission figure montant limite du projet de budget /MLPB/ ;

montant de la dotation budgétaire

přidělená částka pro předložení rozpočtu;

předkládaná rozpočtová suma

BST battle staff training entraînement de l’état-major de conduite

desopérations

příprava štábů

BT bathythermograph bathythermographe hlubinný teploměr

Btn deprecated; preferred: Bn déconseillé ; privilégié : Bon nevhodné; preferované: Bn, Bon (prapor)

BTSC Battlefield Information Collection and

Exploitation System Team Steering

Committee

Comité directeur du projet de système de recueil et

d'exploitation des informations du champ de

bataille

Výbor pro řízení projektu systému sběru a využití

informací z bojiště;

(~polního systému sběru a využití informací)

BTWC Biological and Toxin Weapons

Convention

Convention sur les armes biologiques et à toxines Úmluva o biologických a toxických zbraních

Bty battery batterie baterie

BUDFIN budget and finance budget et finances rozpočet a finance

BURST Battlefield Information Collection and

Exploitation System user requirements

studies and trials

études et essais relatifs aux besoins des utilisateurs

du système de recueil et d'exploitation des

informations du champ de bataille

studie a experimenty s požadavky uživatelů systému

sběru a využití informací z bojiště;

(~polního systému sběru a využití informací)

BVR beyond visual range au-delà de la portée optique mimo dohlednost (~ dohled)

Page 61: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 43

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

BW biological warfare guerre biologique biologická válka (použití bojových biologických

prostředků)

BWC Biological Weapons Convention Convention sur les armes biologiques Konvence (úmluva) o biologických zbraních

BWD (1) biological warfare defence défense biologique obrana proti bojovým biologickým prostředkům

BWD (2) biological weapon defence défense contre les armes biologiques obrana proti bojovým biologickým prostředkům

BXP border crossing point point de franchissement de frontière hraniční přechod

BY (1) budget year exercice budgétaire rozpočtový rok

Page 62: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

44

C

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

C2 command and control commandement et contrôle velení a řízení

C2CS command and control communication

system

système de communication de commandement et de

contrôle

systém velení, řízení a spojení (spojovací systém)

C2IS command and control information

system

système d'information de commandement et de

contrôle

informační systém pro velení a řízení

C2ISR command and control, intelligence,

surveillance and reconnaissance

commandement et contrôle, renseignement,

surveillance et reconnaissance

velení a řízení, zpravodajství, sledování a průzkum

C2RM command and control resource

management

gestion des ressources de commandement et de

contrôle

správa prostředků (zdrojů) velení a řízení

C2S command and control system système de commandement et de contrôle systém velení a řízení

C3 consultation, command and control consultation, commandement et contrôle konzultace, velení a řízení

C3B NC3B (obsolete);

C3 Board;

NATO C3 Board (obsolete)

NC3B (désuet);

Bureau des C3;

Bureau des C3 de l'OTAN (désuet)

Výbor C3

C3S consultation, command and control

system

système de consultation, de commandement et de

contrôle

systém konzultací, velení a řízení

C4 command, control, communications and

computers

commandement, contrôle, communication et

informatique

velení, řízení, spojení a výpočetní technika

CA (1) civil affairs affaires civiles civilní záležitosti

CA (2) combat aircraft aéronef de combat bojový letoun (letadlo)

CA (3) contract authority autorisation de programme /AP 7/ orgán oprávněný k uzavření smlouvy

CA (4) coordinating authority autorité de coordination součinnostní orgán

CA (5) (F) army corps /AC 5/ corps d'armée armádní sbor

CA (6) counter-aggression contre-agression opatření proti agresi

CA (7) counter-air;

Note: As in CA operation.

supériorité aérienne ;

Note : par exemple, opération de CA.

protivzdušná;

Pozn.: jako v termínu protivzdušná operace.

Page 63: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 45

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

CAA (1) Civil Aviation Authority Direction de l'aviation civile Úřad pro civilní letectví (civilního)

CAA (2) command arrangement agreement accord sur des arrangements entre

commandements

dohoda o struktuře velení

CAA (3) (F) forward air controller /FAC 2/ contrôleur air avancé předsunutý letecký návodčí

CAA (4) counter-air attack attaque de supériorité aérienne protivzdušný úder

CAAT computer-assisted audit technique technique de vérification informatisée /TVI/ způsob provádění auditu s využitím výpočetní

techniky

CAC Contract Awards Committee;

Note: A committee specific to NATO

International Staff.

Comité d'adjudication des marchés /CAM 3/ ;

Note : comité spécifique du Secrétariat

international de l’OTAN.

Výbor pro přidělování kontraktů;

Pozn.: výbor specifický pro mezinárodní štáb NATO.

CACG consolidated Alliance capability goal objectif général de capacité de l'Alliance společný cíl k dosažení akceschopnosti Aliance

CAD (1) Canadian dollar dollar canadien kanadský dolar

CAD (2) computer-aided design conception assistée par ordinateur /CAO 1/ projektování/návrhu pomocí počítače;

počítačem podporované projektování (navrhování)

CADA coordinated air defence area zone de défense aérienne coordonnée oblast koordinované PVO (prostor koordinace)

CADE corps air defence element élément de défense aérienne au niveau du corps sborová jednotka PVO

CADIMS coordinated air defence in mutual

support;

Note: CADIMS Agreement.

coordination de la défense aérienne pour l'appui

mutuel ;

Note : Accord sur la CADIMS.

dohoda o vzájemné koordinaci PVO;

Pozn.: dohoda CADIMS.

CADO coordinated air defence operations opérations coordonnées de défense aérienne koordinovaná činnost (operace) PVO

CADV (F) automatic flight control system

/AFCS/

commandes automatiques de vol ;

système de contrôle automatique de vol (désuet)

systém automatického řízení letu

CAE (1) (F) Allied Command Europe /ACE/

(obsolete)

Commandement allié en Europe (désuet) Velitelství spojeneckých sil v Evropě (zastaralé)

CAE (2) computer-aided engineering ingénierie assistée par ordinateur /IAO/ automatizované inženýrství;

počítačem podporovaný vývoj

CAFMED Combined Amphibious Force

Mediterranean

Force amphibie multinationale de la Méditerranée mnohonárodní obojživelné (vyloďovací) síly ve

Středomoří

CAG (1) carrier air group groupe aérien embarqué letecká skupina letadlové lodě

Page 64: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

46

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

CAG (2) (F) general air traffic /GAT/ circulation aérienne générale všeobecný letový provoz

CAG (3) (F) automatic gain control /AGC/ commande automatique de gain automatické řízení zesílení

CAGRE (F) General Affairs – External Relations

Council /GAERC/;

Note: EU.

Conseil « Affaires générales – relations

extérieures »

Not : UE.

Rada pro všeobecné záležitosti – vnější vztahy (EU)

CAI Cooperative Airspace Initiative Initiative sur l’espace aérien en coopération iniciativa o spolupráci ve vzdušném prostoru

CAL critical asset list liste des ressources critiques seznam důležitých (kritických) aktiv (majetku)

CALM conventional air-launched cruise missile missile de croisière conventionnel à lanceur aérien letecká konvenční řízená střela s plochou dráhou letu;

konvenční řízená střela s plochou dráhou letu

odpalovaná ze vzduchu

CALS continuous acquisition and life cycle

support

acquisition et soutien en continu pendant la vie des

systèmes

průběžné zabezpečení nákupu a životního cyklu

(plynulé akvizice a doby životnosti)

CALSAT calibration satellite satellite d'étalonnage kalibrační (měřící) družice

CAM (1) chemical agent monitor détecteur d'agents chimiques detektor chemických látek (chemický průkazník)

CAM (2) (F) military air traffic /MAT/ circulation aérienne militaire vojenský letový provoz

CAM (3) (F) Contract Awards Committee /CAC/;

Note: A committee specific to NATO

International Staff.

Comité d'adjudication des marchés ;

Note : comité spécifique du Secrétariat

international de l’OTAN.

Výbor pro přidělování smluv;

Pozn.: výbor specifický pro mezinárodní štáb

NATO.

CAM (4) computer-aided manufacturing fabrication assistée par ordinateur /FAO/ výroba s pomocí výpočetní techniky;

výroba řízená počítačem

C&EE Central and Eastern Europe Europe centrale et orientale /ECO/ střední a východní Evropa

CANUS Canada – United States Canada – États-Unis Kanada – USA

CAO counter-air operation opération de supériorité aérienne protivzdušná operace

CAOC combined air operations centre centre multinational d'opérations aériennes mnohonárodní operační středisko vzdušných sil

CAOC TJ Combined Air Operations Centre

Torrejon

Centre multinational d’opérations aériennes de

Torrejon

mnohonárodní operační středisko vzdušných sil

v Torrejón (Španělsko)

CAOC UE Combined Air Operations Centre

Uedem

Centre multinational d’opérations aériennes

d’Uedem

mnohonárodní operační středisko vzdušných sil

v Uedem (SRN)

CAP combat air patrol patrouille aérienne de combat bojová letecká hlídka

Page 65: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 47

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

CAPC CAPC (obsolete – désuet)

Civil Aviation Planning Committee

(obsolete)

[PO(2010)0074-REV2]

Comité d'étude de l'aviation civile (désuet)

[PO(2010)0074-REV2]

Výbor pro plánování civilního letectví

CAPCO capability package coordination officer coordonnateur des ensembles de capacités ;

coordonnateur des paquets de capacités

koordinátor souboru schopností

CAPCU combat air patrol control unit unité de contrôle de patrouille aérienne de combat jednotka řízení/navedení bojové letecké hlídky;

jednotka řízení bojového leteckého hlídkování

CAPS Conventional Armaments Planning

System

système de plans d'orientation pour les armements

conventionnels /SPOAC/

systém plánování konvenčního vyzbrojování

CAPTAS combined active/passive towed array

sonar

système d'antenne remorquée kombinovaná aktivní a pasivní vlečená anténa sonaru

CARS chemical agent resistant coating

[MCJSB, 2015]

revêtement résistant aux agents chimiques /RRAC/

[MCJSB, 2015]

protichemický oděv

CARD conventional armaments review

document

document sur l'examen des armements

conventionnels

dokument hodnocení konvenčního vyzbrojování

CARP computed air release point point de largage calculé vypočítaný bod shozu

CARSTRIKFOR carrier striking force force aéronavale de projection de puissance námořní úderné uskupení s letadlovou lodí

CAS close air support appui aérien rapproché přímá letecká podpora

CASA (1) (F) chapter, item, sub-item /CISI/ chapitre, article, sous-article kapitola, článek, odstavec (položka, dílčí položka)

CASA (2) (F) weapon system partnership committee

/WSPC/;

Note: NAMSO.

comité d'association de système d'arme;

Note : NAMSO.

výbor pro spolupráci na zbraňovém systému;

Pozn.: NAMSO.

CASE computer-aided software engineering génie logiciel assisté par ordinateur vytváření programového vybavení s využitím

výpočetní techniky

CASEVAC casualty evacuation évacuation des pertes odsun ztrát (nezdravotnický odsun raněných)

CASEX combined antisubmarine warfare

exercise

exercice combiné de lutte anti-sous-marine mnohonárodní cvičení v protiponorkovém boji

CASORG casualty organization organisation responsable des blessés organizace pečující o raněné

Page 66: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

48

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

CASP (1) computer-aided search planning planification de la recherche assistée par

ordinateur

pátrání plánované s využitím výpočetní techniky

CASP (2) coordinated air/sea procedures procédures air-mer coordonnées způsoby (postupy) pro koordinaci mezi letectvem

a námořnictvem (činnost ve vzduchu a na moři)

CASREP admitted – preferred: CasRep toléré – privilégié : CasRep tolerované – preferované: CasRep

CasRep casualty report;

CASREP (admitted)

compte rendu de pertes ;

Note : personnel.

compte rendu d'avarie ;

Note : marine.

CASREP (toléré)

hlášení ztrát,

hlášení havárie (VojN);

Pozn.: osoby.

Pozn.: námořní.

CASREP (tolerované)

CASS categories of sensitive subjects catégories de questions sensibles kategorie důležitých (citlivých) otázek

CASSIM casualty simulation simulation des blessés simulace ztrát

CAT (1) container anchorage terminal terminal de mouillage pour porte-conteneurs přístavní terminál pro kontejnery;

přístavní terminál pro plavidla s kontejnery

CAT (2) countering asymmetric threats lutte contre les menaces asymétriques boj proti asymetrickým hrozbám

CATAS critical angle towed-array system système de réseau remorqué à angle critique anténa vlečená v kritickém úhlu

CATF commander amphibious task force commandant de force opérationnelle amphibie velitel obojživelného úkolového uskupení

CATM civil air traffic management gestion de la circulation aérienne civile uspořádání civilního letového provozu

CAX computer-assisted exercise exercice assisté par ordinateur cvičení prováděné s využitím výpočetní techniky

CB counter-battery contrebatterie protibaterijní

CBA combat body armour gilet pare-balles de combat bojová neprůstřelná vesta

CBC (1) CBC1 (obsolete – désuet)

Civil Budget Committee (obsolete)

Note: The Civil Budget Committee and

Military Budget Committee have been

merged into a single Budget Committee.

[DPRC-N(2010)0008-REV3]

Comité du budget civil (désuet)

Note : le Comité du budget civil et le Comité du

budget militaire ont fusionné pour former un

Comité des budgets unique.

[DPRC-N(2010)0008-REV3]

výbor pro civilní rozpočet

CBC (2) cross-border connection;

Note: Telecommunications, circuits.

connexion transfrontière ;

Note : télécommunications, circuits.

přeshraniční styk (~spojení);

Pozn.: telekomunikace, obvody.

CBIT continuous built-in test test intégré continu vestavěné nepřetržité testování (~ diagnostika)

Page 67: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 49

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

CBL cross-border link liaison transfrontière přeshraniční spojení

CBM (1) (F) Military Budget Committee /MBC/

(obsolete)

Note : The Civil Budget Committee

and Military Budget Committee have

been merged into a single Budget

Committee.

[DPRC-N(2010)0008-REV3]

CBM1 (désuet – obsolete)

Comité du budget militaire (désuet)

Note : le Comité du budget civil et le Comité du

budget militaire ont fusionné pour former un

Comité des budgets unique.

[DPRC-N(2010)0008-REV3]

Výbor pro vojenský rozpočet (zastaralé)

CBM (2) confidence-building measures mesures de confiance /MDC/ opatření k vytváření důvěry

CBP constant battlefield picture représentation permanente du champ de bataille ;

situation continue du champ de bataille

nepřetržité zobrazování situace na bojišti

CBR chemical, biological and radiological chimique, biologique et radiologique chemické, biologické a radiologické

CBRN chemical, biological, radiological and

nuclear;

nuclear, biological and chemical

(obsolete);

NBC (obsolete)

chimique, biologique, radiologique et nucléaire

(privilégié) /CBRN/ ;

nucléaire, radiologique, biologique et chimique

(privilégié) /NRBC/ ;

nucléaire, biologique et chimique (désuet) ;

NBC (désuet)

chemické, biologické, radiologické a jaderné;

jaderné, biologické a chemické (zastaralé);

NBC (zastaralé)

CBRN ACC chemical, biological, radiological and

nuclear area control centre;

nuclear, biological and chemical area

control centre (obsolete);

NBC ACC (obsolete)

centre de contrôle de secteur chimique, biologique,

radiologique et nucléaire (privilégié) ;

centre de contrôle de secteur nucléaire,

radiologique, biologique et chimique (privilégié) ;

centre de contrôle de secteur nucléaire, biologique

et chimique (désuet) ;

NBC ACC (désuet)

řídící středisko monitorování chemické, biologické a

radiologické a jaderné situace prostoru;

středisko monitorování radiační, biologické a

chemické situace prostoru (zastaralé)

CBRN CC chemical, biological, radiological and

nuclear control centre;

nuclear, biological and chemical control

centre (obsolete);

NBC CC (obsolete)

centre de contrôle chimique, biologique,

radiologique et nucléaire (privilégié;)

centre de contrôle nucléaire, radiologique,

biologique et chimique (privilégié) ;

centre de contrôle nucléaire, biologique et

chimique (désuet) ;

NBC CC (désuet)

sběrná skupina (středisko) monitorování chemické.

biologické, radiologické a jaderné situace)

řídící centrum informací o ZHN (zastaralé)

Page 68: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

50

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

CBRN SCC chemical, biological, radiological and

nuclear subcollection centre;

nuclear, biological and chemical

subcollection centre (obsolete);

NBC SCC (obsolete)

centre secondaire de collecte chimique, biologique,

radiologique et nucléaire (privilégié) ;

centre secondaire de collecte nucléaire,

radiologique, biologique et chimique (privilégié) ;

centre secondaire de collecte nucléaire, biologique

et chimique (désuet) ; NBC SCC (désuet)

nižší sběrná skupina (středisko) monitorování

chemické, biologické, radiologické a jaderné situace)

nižší sběrná skupina informací o ZHN (skupina

monitorování radiační, biologické a chemické situace)

(zastaralé).

CBRN ZCC chemical, biological, radiological and

nuclear zone control centre;

nuclear, biological and chemical zone

control centre (obsolete);

NBC ZCC (obsolete)

centre de contrôle de zone chimique, biologique,

radiologique et nucléaire (privilégié)

centre de contrôle de zone nucléaire, radiologique,

biologique et chimique (privilégié)

centre de contrôle de zone nucléaire, biologique et

chimique (désuet) ; NBC ZCC (désuet)

řídící středisko monitorování chemické, biologické,

radiologické a jaderné situace pásma

středisko monitorování radiační, biologické a

chemické situace pásma (zastaralé)

Cbt combat combat boj

CBT computer-based training formation assistée par ordinateur výcvik (příprava) pomocí počítače

CBU cluster bomb unit arme à dispersion kazetová puma

CBW chemical and biological warfare guerre biologique et chimique bojová činnost s použitím biologických a chemických

zbraní (chemická a biologická válka)

CC (1) (F) statement of work /SOW 3/ cahier des charges specifikace činností (ČOS 051608);

stav práce (ČSN ISO/IEC 12207);

zadávací podmínky

CC (2) cash credit crédit de paiement /CP 10/ hotovostní úvěr

CC (3) combatant command;

combatant commander

commandant de composante de combat ;

commandement de composante de combat

velitelství kombatantů (účastníků boje);

velitel kombatantů (účastníků boje)

CC (4) component command commandement de composante velitelství složky

CC (5) component commander commandant de composante velitel složky sil

CC (6) compression chamber chambre de décompression přetlaková komora

CC (7) contact country pays de contact území (oblast) kontaktu

CCA (1) carrier-controlled approach approche contrôlée depuis le porte-avions přiblížení řízené z letadlové lodi

CCA (2) (F) approach control centre /ACC 7/ centre de contrôle d'approche středisko pro řízení přiblížení

CCA (3) close-combat attack attaque rapprochée boj zblízka

Page 69: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 51

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

CCA (4) contamination control area zone de contrôle de la contamination prostor monitorování kontaminace

CC&D deprecated ;

preferred : CCD 1

déconseillé ;

privilégiée : CCD 1

nevhodné;

preferované : CCD 1

CC-Air HQ Izmir CC-Air HQ Izmir (obsolete – désuet)

Allied Air Component Command

Headquarters Izmir (obsolete)

Quartier général du Commandement de

composante aérienne alliée à Izmir (désuet)

Spojenecké velitelství velení vzdušné složky Izmir

(zastaralé)

CC-Air HQ

Ramstein

CC-Air HQ Ramstein (obsolete –

désuet)

Allied Air Component Command

Headquarters Ramstein (obsolete)

Quartier général du Commandement de

composante aérienne alliée à Ramstein (désuet)

Spojenecké velitelství velení vzdušné složky Ramstein

(zastaralé)

CC-Air Izmir CC-Air Izmir (obsolete – désuet)

Allied Air Component Command Izmir

(obsolete

Commandement de composante aérienne alliée à

Izmir (désuet)

Spojenecké velitelství vzdušné složky Izmir (zastaralé)

CC-Air Ramstein CC-Air Ramstein (obsolete – désuet)

Allied Air Component Command

Ramstein (obsolete)

Commandement de composante aérienne alliée à

Ramstein (désuet)

Spojenecké velitelství vzdušné složky Ramstein

(zastaralé)

CC-Land

Heidelberg

CC-Land Heidelberg (obsolete – désuet)

Allied Land Component Command

Heidelberg (obsolete)

Commandement de composante terrestre alliée à

Heidelberg (désuet)

Spojenecké velitelství pozemní složky Heidelberg

(zastaralé)

CC-Land HQ

Heidelberg

CC-Land HQ Heidelberg (obsolete –

désuet)

Allied Land Component Command

Headquarters Heidelberg (obsolete)

Quartier général du Commandement de

composante terrestre alliée à Heidelberg (désuet)

Spojenecké velitelství velení pozemní složky

Heidelberg (zastaralé)

CC-Land HQ

Madrid

CC-Land HQ Madrid (obsolete – désuet)

Allied Land Component Command

Headquarters Madrid (obsolete)

Quartier général du Commandement de

composante terrestre alliée à Madrid (désuet)

Spojenecké velitelství velení pozemní složky Madrid

(zastaralé)

CC-Land Madrid CC-Land Madrid (obsolete – désuet)

Allied Land Component Command

Madrid (obsolete)

Commandement de composante terrestre alliée à

Madrid (désuet)

Spojenecké velitelství pozemní složky Madrid

(zastaralé)

CC-Mar HQ Naples CC-Mar HQ Naples (obsolete – désuet)

Allied Maritime Component Command

Headquarters Naples (obsolete)

Quartier général du Commandement de

composante maritime alliée à Naples (désuet)

Spojenecké velitelství velení námořní složky Neapol

(zastaralé)

Page 70: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

52

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

CC-Mar HQ

Northwood

CC-Mar HQ Northwood (obsolete –

désuet)

Allied Maritime Component Command

Headquarters Northwood (obsolete)

Quartier général du Commandement de

composante maritime alliée à Northwood (désuet)

Spojenecké velitelství velení námořní složky

(zastaralé) Northwood

CC-Mar Naples CC-Mar Naples (obsolete – désuet)

Allied Maritime Component Command

Naples (obsolete)

Commandement de composante maritime alliée à

Naples (désuet)

Spojenecké velitelství námořní složky Neapol

(zastaralé)

CC-Mar Northwood CC-Mar Northwood (obsolete – désuet)

Allied Maritime Component Command

Northwood (obsolete)

Commandement de composante maritime alliée à

Northwood (désuet)

Spojenecké velitelství námořní složky Northwood

(zastaralé)

CCAR (F) radar approach control centre centre de contrôle d'approche radar radiolokační středisko pro řízení přibližování

CCATF commander combined amphibious task

force

commandant de force opérationnelle amphibie

multinationale

velitel mnohonárodního obojživelného (vyloďovacího)

úkolového uskupení

CCB (1) civilian classification board commission de classement des postes civils rada pro klasifikaci civilních tabulkových míst

CCB (2) Configuration Control Board Commission de maîtrise de la configuration Rada pro řízení konfigurace (uspořádání, sestavy)

CCC CIMIC coordination centre centre de coordination de la coopération civilo-

militaire

středisko pro koordinaci CIMIC

CCCA (F) air traffic control centre /ATCC/ centre de contrôle de la circulation aérienne středisko řízení letového provozu

CCCC cross-channel coordination centre centre de coordination transmanche koordinační středisko přepravy přes kanál La Manche

CCD (1) camouflage, concealment and deception camouflage, dissimulation et déception maskování, skrytí a klamání

CCD (2) coherent change detection détection de changement cohérent souvislé zjišťování změn

CCEE countries of Central and Eastern Europe pays d'Europe centrale et orientale /PECO/ země střední a východní Evropy

CCF conventional counter-force contre-force conventionnelle konvenční obranné síly

CCG Cartesian coordinate grid carroyage en coordonnées cartésiennes kartézské souřadnice (souřadnicová síť)

CCGE (F) electronic warfare coordination cell

/EWCC/

cellule de coordination de la guerre électronique skupina pro koordinaci elektronického boje

CCI command and control interface interface de commandement et contrôle rozhraní velení a řízení

CCIR (1) commander's critical information request demande d'information critique soumise par le

commandant

žádost velitele o důležité informace (zprávy)

Page 71: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 53

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

CCIR (2) commander's critical information

requirement

besoin du commandant en information critique požadavek velitele na důležité informace (zprávy)

CCIRM collection coordination and intelligence

requirements management

coordination de la recherche et gestion des besoins

en renseignement

koordinace shromažďování a řízení zpravodajských

požadavků

CCIS deprecated; preferred: C2IS déconseillé ; privilégié : C2IS nevhodné; preferované: C2IS

CCJTF commander combined joint task force commandant de groupe de forces interarmées

multinationales

velitel společného mnohonárodního úkolového

uskupení

CCL (F) logistics coordination centre /LCC 5/ centre de coordination logistique koordinační středisko logistiky

CC-Land

Heidelberg

Allied Land Component Command

Heidelberg;

Allied Land Component Command,

Heidelberg (admitted)

Commandement de composante terrestre alliée à

Heidelberg

Spojenecké velitelství pozemní složky Heidelberg

CC-Land HQ

Heidelberg

Allied Land Component Command

Headquarters Heidelberg;

Allied Land Component Command

Headquarters, Heidelberg (admitted)

Quartier général du Commandement de

composante terrestre alliée à Heidelberg

Spojenecké velitelství pozemní složky Heidelberg

CC-Land HQ

Madrid

Allied Land Component Command

Headquarters Madrid;

Allied Land Component Command

Headquarters, Madrid (admitted)

Quartier général du Commandement de

composante terrestre alliée à Madrid

Spojenecké velitelství pozemní složky Madrid

CC-Land Madrid Allied Land Component Command

Madrid;

Allied Land Component Command,

Madrid (admitted)

Commandement de composante terrestre alliée à

Madrid

Spojenecké velitelství pozemní složky Madrid

CCLF commander combined landing force commandant de force de débarquement

multinationale

velitel mnohonárodních vyloďovacích sil (~

výsadkových ~)

CCM counter-countermeasure contre-contre-mesure proti protiopatření

CCMAR (F) maritime coordination centre

/MACC/

centre de coordination maritime námořní součinnostní středisko /MACC/

Page 72: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

54

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

CC-Mar HQ Naples Allied Maritime Component Command

Headquarters Naples;

Allied Maritime Component Command

Headquarters, Naples (admitted)

Quartier général du Commandement de

composante maritime alliée à Naples

Spojenecké velitelství námořní složky Neapol

CC-Mar HQ

Northwood

Allied Maritime Component Command

Headquarters Northwood;

Allied Maritime Component Command

Headquarters, Northwood (admitted)

Quartier général du Commandement de

composante maritime alliée à Northwood

Spojenecké velitelství námořní složky Northwood

CC-Mar Naples Allied Maritime Component Command

Naples;

Allied Maritime Component Command,

Naples (admitted)

Commandement de composante maritime alliée à

Naples

Spojenecké velitelství námořní složky Neapol

CC-Mar Northwood Allied Maritime Component Command

Northwood;

Allied Maritime Component Command,

Northwood (admitted)

Commandement de composante maritime alliée à

Northwood

Spojenecké velitelství námořní složky Northwood

CCMS Committee on the Challenges of Modern

Society

Comité sur les défis de la société moderne /CDSM/ Výbor pro záležitosti (otázky) moderní společnosti

CCOMC Comprehensive Crisis and Operations

Management Centre

Centre de gestion globale des crises et des

opérations

Středisko řízení globálních krizových situací a operací

CCOI critical contact of interest contact d’intérêt essentiel rozhodující zájmový kontakt

CCP (1) (F) Partnership Coordination Cell

/PCC 1/

Cellule de coordination du Partenariat Koordinační buňka Partnerství pro mír

CCP (2) civil contingency plan plan civil de circonstance plán pro nepředvídané události v civilu

CCP (3) configuration change proposal proposition de modification de la configuration návrh na změnu uspořádání (konfigurace)

CCPC Civil Communications Planning

Committee

Comité d'étude des télécommunications civiles Výbor pro plánování civilního spojení

CCR (1) centralized control room salle de contrôle centralisé centralizované řídící pracoviště

CCR (2) Coordinating Committee on

Remuneration

Comité de coordination sur les rémunérations Koordinační výbor pro poskytování náhrad

CCRP continuously computed release point calcul continu du point de largage nepřetržitě vypočítávaný bod uvolnění

Page 73: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 55

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

CCST corps combat support troops troupes d'appui tactique de corps sborové jednotky bojové podpory;

jednotky bojové podpory sboru

CCT (1) combat-capable trainer avion d'entraînement apte au combat výcvikový (školní) letoun schopný bojové činnosti

CCT (2) combat control team équipe de guidage au sol skupina řízení boje

CCTA (F) admitted; preferred: /TACC/ toléré ; privilégié : TACC tolerované; preferované: TACC

CCTV closed circuit television télévision en circuit fermé uzavřený televizní okruh

CD (1) camouflage detection détection du camouflage zjišťování maskování

CD (2) civil defence défense civile civilní obrana

CDC (1) (F) control and reporting centre /CRC 1/ centre de détection et de contrôle středisko řízení a uvědomování

CDC (2) (F) key distribution centre /KDC/ centre de distribution de clés hlavní distribuční středisko

CDC (3) (F) certificate of conformance /COC 1/ certificat de conformité osvědčení o způsobilosti (pro činnost v daných

podmínkách)

CDCSC Cyber Defence Coordination and

Support Centre

Centre de coordination et de soutien pour la

cyberdéfense

středisko koordinace a zabezpečení kybernetické

obrany

CDE (1) chemical defence equipment équipement de défense chimique prostředky protichemické ochrany

CDE (2) concept development and

experimentation

élaboration et expérimentation de concepts vypracování a ověřování koncepce

CDE (3) core deployable element noyau déployable základní prvek pro rozvinutí (mobilizační jádro)

CDL common data link liaison de données commune společný datový spoj (~ datové spojení)

CDNA (F) Conference of National Armaments

Directors /CNAD/

Conférence des Directeurs nationaux des

armements

Konference národních ředitelů pro vyzbrojování

Cdo commando commando komando (speciální skupina)

CDOS combat day of supply journée de combat denní bojová dávka spotřeby

CDR critical design review examen critique de conception kritické přezkoumání návrhu

CDRL contract data requirements list liste des données contractuelles seznam požadavků na smluvní údaje

CDS (1) chief of defence staff;

Note: GBR.

chef d'état-major des armées /CEMA/ ;

Note : FRA.

náčelník štábu obrany (náčelník generálního štábu);

Pozn.: GBR, FRA.

CDS (2) civil direction of shipping direction civile de la navigation commerciale civilní řízení námořní přepravy

Page 74: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

56

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

CDSM (F) Committee on the Challenges of

Modern Society /CCMS/

Comité sur les défis de la société moderne Výbor pro záležitosti moderní společnosti

CE (1) combat engineers génie de combat ženisté

CE (2) (F) European Commission /EC 2/ Commission européenne Evropská komise

CE (3) (F) Council of Europe /COE 4/ Conseil de l'Europe Rada Evropy

CE (4) crisis establishment tableau d'effectifs du temps de crise /TEC/ krizové tabulky počtů

CEA crisis establishment authority autorité responsable du tableau d'effectifs du temps

de crise

orgán odpovídající za krizové tabulky počtů

CEC cooperative engagement capability moyens d'engagement en coopération schopnosti (prostředky) součinnosti v boji

CECC Civil Emergency Crisis Cell Cellule de crise pour les situations d'urgence dans

le domaine civil

skupina řešení krizí (krizového řízení) pro nouzové

situace v civilní oblasti

CECLANT (F) Commander-in-Chief Atlantic;

Note: FRA;

Commander-in-Chief, Atlantic.

(admitted)

commandant en chef pour l'Atlantique ;

Note : FRA.

vrchní velitel v Atlantiku;

Pozn.: FRA.

CEE deprecated; preferred: C&EE déconseillé ; privilégiée : ECO nevhodné; preferované: C&EE

CEGES (F) airspace management cell cellule de gestion de l'espace aérien skupina pro řízení vzdušného prostoru

CEI (1) (F) International Electrotechnical

Commission /IEC/

Commission électrotechnique internationale Mezinárodní elektrotechnická komise

CEI (2) (F) Commonwealth of Independent States

/CIS 1/

Communauté d’États indépendants Společenství nezávislých států

CEL combined events list liste combinée d'événements seznam společných činností

CEM (1) (F) chief of staff /COS / chef d'état-major náčelník štábu

CEM (2) combined effects munition munition à effets combinés munice s kombinovaným účinkem

CEM (3) (F) electromagnetic compatibility /EMC/ compatibilité électromagnétique elektromagnetická kompatibilita (slučitelnost)

CEMA (F) chief of defence staff /CDS 1/;

Note: GBR.

chef d'état-major des armées ;

Note : FRA.

náčelník štábu obrany (náčelník generálního

štábu);

Pozn.: GBR, FRA.

CEMD (F) chief of defence /CHOD/ chef d'état-major de la défense náčelník štábu obrany (náčelník generálního štábu)

Page 75: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 57

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

CEMG (F) general chief of staff /GCOS/;

Note 2: There is no GCOS in NATO’s

military command structure.

chef d'état-major général ;

Note 2 : il n’y a aucun CEMG dans la structure

de commandement militaire de l’OTAN.

náčelník generálního štábu;

Pozn. 2: Ve velitelské struktuře NATO není GCOS.

CEO convoy escort oiler pétrolier d'escorte de convoi tanker doprovázející konvoj

CEOI communications and electronics

operating instructions

instructions d’exploitation des moyens

électroniques et de communication

směrnice (instrukce) pro použití elektroniky a spojení

CEP (1) circular error probable écart circulaire probable /ECP 1/ střední kvadratická chyba

CEP (2) civil emergency planning plans civils d'urgence /PCU/ civilní nouzové plánování

CEP (3) communications equipment programme programme d'équipement des télécommunications program komunikačních zařízení

CEPAS crypto equipment for packet switching matériel de chiffrement pour la commutation par

paquets

kryptografické (šifrovací) zařízení pro přepojování

paketů

CEPC SCEPS (obsolete);

Civil Emergency Planning Commmittee;

Senior Civil Emergency Planning

Commmittee (obsolete)

SCEPS (désuet);

Comité des plans d'urgence dans le domaine civil;

Haut Comité pour l'étude des plans d'urgence

dans le domaine civil (désuet)

Civilní bezpečnostní plánovací výbor

CEPD Civil Emergency Planning Directorate Direction des plans civils d'urgence Ředitelství pro civilní nouzové plánování

CEPMA Central Europe Pipeline Management

Agency (obsolete)

[PO(2013)0249]

Note; CEPMA merged with the NATO

Airlift Management Agency (NAMA)

and the NATO Maintenance and Supply

Agency (NAMSA) in 2012 to become

the NATO Support Agency (NSPA).

[NASG, 2014]

Agence de gestion des oléoducs en Centre-Europe

(désuet)

[PO(2013)0249]

Note : la CEPMA a fusionné avec l’Agence OTAN

de gestion du transport aérien (NAMA) et l’Agence

OTAN d’entretien et d’approvisionnement

(NAMSA) en 2012 pour devenir l’Agence OTAN de

soutien (NSPA).

[NASG, 2014]

Agentura pro správu (řízení) středoevropských

produktovodů (zastaralé)

Poznámka: Agentura CEPMA se v roce 2012 sloučila

s Agenturou NATO pro řízení vzdušné přepravy

(NAMA) a s Agenturou NATO pro technické

zabezpečení a zásobování (NAMSA) v Agenturu

NATO pro zabezpečení (NSPA).

Page 76: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

58

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

CEPMO Central Europe Pipeline Management

Organization (obsolete)

[C-M(2012)0047]

Note; CEPMO merged with the NATO

Airlift Management Organization

(NAMO) and the NATO Maintenance

and Supply Organization (NAMSO) in

2012 to become the NATO Support

Organization (NSPO).

[NASG, 2014]

Organisation de gestion des oléoducs en Centre-

Europe (désuet)

[C-M(2012)0047]

Note : la CEPMO a fusionné avec l’Organisation

OTAN de gestion du transport aérien (NAMO) et

l’Organisation OTAN d’entretien et

d’approvisionnement (NAMSO) en 2012 pour

former l’Organisation OTAN de soutien (NSPO).

[NASG, 2014]

Organizace pro správu (řízení) středoevropských

produktovodů (zastaralé)

Poznámka: Organizace CEPMO se v roce 2012

soulčila s Organizací NATO pro řízení vzdušné

přepravy ( NAMO) a s Organizací NATO pro

technické zabezpečení a zásobování (NAMSO)

v Organizaci NATO pro zabezpečení (NSPO)

CEPPC Central Europe Pipeline Policy

Committee

Comité de gestion Centre-Europe des pipelines Výbor pro řízení středoevropských produktovodů

CEPQ civil emergency planning questionnaire questionnaire des plans civils d'urgence /QPCU/ dotazník civilního nouzového plánování

CEPS Central Europe pipeline system [CEPMA]

réseau d’oléoducs en Centre-Europe systém středoevropských produktovodů

CER combat effectiveness report rapport sur l'efficacité au combat hlášení o výsledcích bojové činnosti

CERTSUB certain submarine contact contact sous marin confirmé potvrzený kontakt s ponorkou

CES coast earth station;

Note: INMARSAT.

station terrienne côtière ;

Note : INMARSAT.

stanoviště na pobřeží;

Pozn.: INMARSAT.

CESDP Common European Security and

Defence Policy

politique européenne commune de sécurité et de

défense /PECSD/

společná evropská bezpečnostní a obranná politika

CET combat enhancement training entraînement de perfectionnement au combat výcvik ke zvýšení bojové připravenosti

CEUMC Chairman of the European Union

Military Committee

président du Comité militaire de l'Union

européenne /PCMUE/

předseda Vojenského výboru Evropské unie

CF (1) coalition forces forces de coalition koaliční síly

CF (2) counterforce contre-force protistojící síly

CFA ceasefire agreement accord de cessez-le-feu dohoda o přerušení (zastavení) palby (dohoda o

příměří)

Page 77: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 59

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

CFB call for bids;

invitation for bids /IFB/;

request for bids /RFB/;

request for proposals /RFP/

appel d'offres /AO 2/ výzva k podání nabídek

CFC combined forces command commandement des forces multinationales velitelství mnohonárodních sil

CFC-A Combined Forces Command

Afghanistan;

Combined Forces Command,

Afghanistan (admitted)

Commandement des forces multinationales en

Afghanistan

Velitelství mnohonárodních sil v Afgháanistánu

CFE conventional armed forces in Europe forces armées conventionnelles en Europe /FCE 1/ konvenční ozbrojené síly v Evropě

CFFR deprecated; preferred: ARFF, CFR 1 déconseillé ; préférée : ARFF, CFR 1 nevhodné; preferované: ARFF, CFR 1

CFI Connected Forces Initiative Initiative d’interconnexion des forces Iniciativa vzájemně propojených sil

CFIT controlled flight into terrain impact sans perte de contrôle řízený dopad do terénu

CFL (1) NFL (obsolete – désuet)

ceasefire line

[NASG]

no-fire line (obsolete)

[STANAG 2934]

ligne de cessez-le-feu

ligne de sécurité

[NASG]

čára zastavení (přerušení) palby;

bezpečnostní čára (čára bez palby) (zastaralé)

CFL (2) coordinated fire line ligne de tirs coordonnés koordinační čára palby;

čára koordinované palby

CFMA common flight management architecture architecture commune pour la gestion des vols společná architektura řízení letu

CFPO command force protection officer officier Protection des forces du commandement důstojník ochrany velitelství sil

CFR (1) crash fire rescue;

Note: Aircraft safety;

aircraft rescue and fire-fighting /ARFF/;

crash, fire-fighting and rescue /CFFR/

(deprecated);

Note: Aircraft safety.

sauvetage et lutte contre le feu en cas d’accident ;

Note : sécurité des aéronefs.

hasičská záchranná služba na letištích;

Pozn.: bezpečnost letadel

CFR (2) customer-funding regime régime de financement par le client způsob financování zákazníkem

CFSP Common Foreign and Security Policy politique étrangère et de sécurité commune /PESC/ společná zahraniční a bezpečnostní politika

CFV ceasefire violation violation du cessez-le-feu porušení úmluvy (dohody) o zastavení palby

Page 78: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

60

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

CFX command field exercise exercice de commandement sur le terrain VŠC s výjezdem

CG (1) centre of gravity centre de gravité těžiště

CG (2) Contact Group Groupe de contact kontaktní (styčná) skupina

CGCS common ground control station station de contrôle commune au sol společné pozemní řídící stanoviště

CGI computer-generated imagery imagerie générée par ordinateur počítačem generované zobrazení

CGMTI common ground moving target indicator éliminateur d’échos fixes au sol commun ;

indicateur commun d’objectif en mouvement au sol

společný indikátor pohybu pozemních cílů

CGN (F) explosively formed penetrator /EFP/

[NTG, 2015]

charge génératrice de noyau

[NASG, 2015]

penetrátor vytvářený výbuchem /EFP/

CGO counterguerrilla operation opération de contre-guérilla operace proti partyzánům

CGP (F) life cycle cost /LCC 2/ coût global de possession náklady na dobu životnosti

CGS Commander General Staff commandant de l'état-major général náčelník generálního štábu

CHOD chief of defence chef d'état-major de la défense /CEMD/ náčelník štábu obrany

CHOP change of operational control changement de contrôle opérationnel změna operačního řízení

CHRM civilian human resources manager gestionnaire des ressources humaines civiles manažer civilních lidských zdrojů

CHT countering hybrid threats lutte contre les menaces hybrides boj proti smíšeným (hybridním) hrozbám

CI counter-intelligence contre-ingérence zpravodajská ochrana;

Pozn.: na taktickém a operačním stupni;

kontrarozvědka;

Pozn.: u vojenského zpravodajství

CIAB (F) International Council of Voluntary

Agencies /ICVA/;

Note: Relief operations.

Conseil international des agences bénévoles ;

Note : opérations de secours.

Mezinárodní rada dobrovolných organizací;

Pozn.: humanitární operace

CI&Sy counter-intelligence and security contre-ingérence et sécurité zpravodajská ochrana a bezpečnost

CIC (1) Civilian Intelligence Committee

Note: Used to be named “NATO Special

Committee”.

Comité du renseignement civil ;

Note : autrefois appelé « Comité spécial de

l’OTAN ».

Civilní zpravodajský výbor

CIC (2) combat information centre centre d'information de combat bojové informační středisko

CIC (3) combined intelligence centre centre interallié de renseignement mnohonárodní zpravodajské středisko

Page 79: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 61

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

CICA counter-intelligence coordinating

authority

autorité de coordination de la contre-ingérence orgán pro koordinaci kontrarozvědné činnosti

CICR (1) (F) International Committee of the Red

Cross /ICRC/

Comité international de la Croix-Rouge Mezinárodní výbor Červeného kříže

CICR (2) Committee on Information and Cultural

Relations

Comité de l'information et des relations culturelles Výbor pro informace a kulturní styky (vztahy)

CID combat identification identification au combat identifikace v boji

CIDCAS combat identification close air support identification au combat pour l’appui aérien

rapproché ;

appui aérien rapproché d’identification de combat

identifikace v boji při přímé letecké podpoře

CIFS close-in fire support appui-feu rapproché přímá palebná podpora

CIGSS common imagery ground/surface system système sol/surface commun d’imagerie společný systém zobrazení země/povrchu

CIINTREP counter-intelligence intelligence report compte rendu de renseignement

« contre-ingérence »

kontrarozvědné zpravodajské hlášení

CIMIC civil-military cooperation coopération civilo-militaire civilně-vojenská spolupráce (civilněvojenská)

CINC commander-in-chief commandant en chef vrchní velitel

CINV (F) International Auditing Practices

Committee /IAPC/

Comité international de normalisation de la

vérification

Mezinárodní výbor pro provádění auditu

CIOR (F) Interallied Confederation of Reserve

Officers

Confédération interalliée des officiers de réserve Mezinárodní konfederace záložních důstojníků

CIP common intelligence picture situation renseignement commune všeobecná zpravodajská situace

CIPAC counter-intelligence policy Allied

commands

politique des commandements alliés en matière de

contre-ingérence

zásady spojeneckého velení pro kontrarozvědku

CIR (1) commander’s information requirement besoin du commandant en matière d’informations požadavek velitele na informace (žádost velitele o ~)

CIR (2) critical information report rapport d’information critique hlášení důležité informace

CIR (3) critical intelligence requirement besoin en renseignement critique požadavek na důležité zpravodajské informace

CIS (1) Commonwealth of Independent States Communauté d’États indépendants /CEI 2/ Společenství nezávislých států

CIS (2) communication and information systems systèmes d'information et de communication

/SIC 2/

spojovací a informační systémy

Page 80: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

62

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

CIS-ESG Communication and Information

Systems Executive Steering Group

Comité directeur des systèmes d'information et de

communication

Výkonná řídící skupina pro spojovací a informační

systémy

CISCC Communication and Information

Systems Coordinating Committee

Comité de coordination des systèmes d'information

et de communication

Výbor pro koordinaci spojovacích a informačních

systémů

CISI chapter, item, sub-item chapitre, article, sous-article /CASA 1/ kapitola, článek, odstavec

CISUPINTREP counter-intelligence supplementary

report

compte rendu supplémentaire de renseignement

« contre-ingérence »

doplňkové kontrarozvědné hlášení

CIVPOL civilian police police civile civilní policie

CIVSITREP civil situation report rapport sur la situation civile hlášení o civilní situaci

CIWO civil works travaux de génie civil inženýrské stavební práce

CIWS close-in weapon system système d'arme de combat rapproché zbraňový systém malého dosahu (pro obranu objektu)

CJAO deprecated; preferred: CJAOO déconseillé ; privilégié : CJAOO nevhodné; preferované: CJAOO

CJAOO combined joint area of operations zone d’opérations interarmées multinationales oblast společných mnohonárodních operací

CJCCC combined joint communications

coordination centre

centre interarmées multinational de coordination

des communications

společné mnohonárodní středisko pro koordinaci

spojení

CJCMOTF coalition joint civil-military operations

task force

groupe interarmées de la coalition pour les

opérations civilo-militaires

společné koaliční vojensko-civilní úkolové uskupení

CJCMTF combined joint civil-military task force groupe interarmées multinational pour la

coopération civilo-militaire

společné mnohonárodní vojensko-civilní úkolové

uskupení

CJFCC combined joint force component

command

commandement de composante de force

interarmées multinationale

velitelství složky společných mnohonárodních sil

CJFSOCC combined joint force special operations

component command

commandement de composante Opérations

spéciales de force interarmées multinationale

velitelství speciálních operací mnohonárodních

společných sil

CJHQ combined joint headquarters état-major interarmées multinational ;

quartier général interarmées multinational

společné mnohonárodní velitelství

CJMCRTF combined joint military-civilian

relations task force

groupe interarmées multinational pour les

relations militaro-civiles

společné mnohonárodní úkolové uskupení pro

vojensko-civilní styk

CJOA coalition joint operations area zone d’opérations interarmées de la coalition oblast společných koaličních operací

Page 81: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 63

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

CJPOTF combined joint psychological operations

task force

groupe interarmées multinational pour les

opérations psychologiques

společné mnohonárodní úkolové uskupení pro

psychologické operace

CJPS Combined Joint Planning Staff État-major de planification interarmées

multinational

Společný mnohonárodní štáb pro plánování

CJSOAC combined joint special operations air

command

commandement aérien interarmées multinational

d'opérations spéciales

vzdušné velitelství mnohonárodních společných

speciálních operací

CJSOR combined joint statement of

requirements

expression des besoins interarmées multinationaux stanovení společných mnohonárodních požadavků

CJSOTF combined joint special operations task

force

force interarmées multinationale d’opérations

spéciales

společné mnohonárodní úkolové uskupení pro

speciální operace

CJTF combined joint task force groupe de forces interarmées multinationales

/GFIM/

společné mnohonárodní úkolové uskupení

CJTFCICA combined joint task force counter-

intelligence coordinating authority

autorité de coordination de la contre-ingérence du

groupe de forces interarmées multinationales

orgán pro koordinaci kontrarozvědné činnosti

mnohonárodního společného úkolového uskupení

CL (1) combat load charge de combat bojový náklad (celkové bojové zásoby)

CL (2) confidence level niveau de confiance úroveň (stupeň) důvěry

CL (3) confrontation line ligne de confrontation čára střetnutí

CL (4) coordination level niveau de coordination úroveň (stupeň) součinnosti (koordinační hladina

(oblast letového provozu))

CLD Communications and Information

Systems Logistics Depot

dépôt logistique des systèmes d'information et de

communication

logistický sklad komunikačních a informačních

systémů

CLF commander landing force commandant de la force de débarquement velitel vyloďovaných vojsk

CLJ Constitutional Loya Jirga Loya Jirga constitutionnelle Ústavní shromáždění Afghánských kmenových

náčelníků

CLOS command to line-of-sight commande sur la ligne de visée velení na přímou viditelnost

CLS contractor logistic support soutien logistique fourni par le contractant logistické zabezpečení realizované dodavatelsky

CLSP composite launch sequence plan plan mixte d'ordre de succession des lancements komplexní plán posloupnosti paleb raketových

jednotek (odpálení)

CLX command live exercise exercice de commandement réel velitelské cvičení s pojítky (velitelsko-štábní cvičení

s částečným vyvedením vojsk)

Page 82: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

64

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

CM (1) (F) Military Committee /MC1/

[NASG, 2013]

CM1 (déconseillé – deprecated)

Comité militaire

[NASG, 2013]

Vojenský výbor

CM (2) configuration management gestion de la configuration management konfigurace

CM (3) consequence management gestion des conséquences řízení odstraňování následků;

(management ~)

CM (4) countermeasure contre-mesure protiopatření

CM (5) crisis management gestion de crise krizové řízení, krizový management

CM (6) cruise missile missile de croisière řízená střela s plochou dráhou letu

CMA contact motion analysis analyse des mouvements du contact analýza přesunu k navázání dotyku

CMAWS common missile approach warning

system

système commun d’alerte aux missiles en approche společný systém výstrahy před blížícími se řízenými

střelami

CMB Configuration Management Board Commission de gestion de la configuration rada pro management konfigurace

CMC (1) (F) military control centre /MCC 3/ centre militaire de contrôle vojenské řídící středisko

CMC (2) Chairman of the Military Committee;

Note: NATO.

président du Comité militaire ;

Note: OTAN.

předseda Vojenského výboru;

Pozn.: NATO.

CMC (3) crisis management centre centre de gestion des crises středisko krizového řízení, středisko pro řešení krizí

CMC (4) deprecated; preferred: CIMIC déconseillé; privilégiée : CIMIC nevhodné; preferované: CIMIC

CMD cruise missile defence défense contre les missiles de croisière obrana před řízenými střelami

CME (1) combined meteorological and

oceanographic centre element

élément multinational de centre météorologique et

océanographique

mnohonárodní prvek meteorologického a

oceánografického střediska

CME (2) (F) electronic countermeasures /ECM/ contre-mesures électroniques elektronická protiopatření

CMFU combined meteorological and

oceanographic centre forecast unit

unité multinationale de prévisions de centre

météorologique et océanographique

mnohonárodní jednotka pro předpověď počasí

meteorologického a oceánografického střediska

CMG crisis management group groupe de gestion des crises skupina pro krizový management

CMIA captured/missing in action capturé/disparu au combat zajatý/nezvěstný v boji (~ akci)

CMM Crisis Management Manual Manuel de gestion de crise předpis pro krizový management

CMMs crisis management measures mesures de gestion de crise opatření pro řešení krizí (~krizového řízení)

Page 83: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 65

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

CMO (1) civil-military operation opération civile et militaire vojensko-civilní operace

CMO (2) communications management

organization (obsolete)

organisation de gestion des télécommunications

(désuète)

organizace pro řízení (správu) spojení

(telekomunikací) (zastaralé)

CMO (3) configuration management office;

configuration management organization

bureau de gestion de la configuration ;

organisation de gestion de la configuration

úřad pro management konfigurace;

organizace pro management konfigurace

CMO (4) coverage mission order ordre de mission de couverture nařízení pro palebnou podporu úkolu

CMO (5) crisis management organization organisation de gestion de crise organizace pro řešení krizí (~krizového řízení, ~~

managementu)

CMOC (1) civil/military object class classe d'objets civils/militaires třída objektů z vojenského a civilního hlediska

CMOC (2) civil-military operation cell cellule d'opérations civilo-militaires společná vojensko-civilní operační skupina

CMOC (3) civil-military operations centre centre d’opérations civiles et militaires středisko vojensko-civilních operací

CMOREP civil-military operations report compte rendu d'opérations civilo-militaires hlášení o vojensko-civilních operacích (činnostech)

CMP configuration management plan plan de gestion de la configuration plán managementu konfigurace

CMPEA (F) Euro-Atlantic Partnership Military

Committee /EAPMC/

Comité militaire de partenariat euro-atlantique Vojenský výbor euro-atlantického partnerství

CMPEA/CEM (F) Euro-Atlantic Partnership Military

Committee in Chiefs-of-Staff Session

/EAPMC/CS/

Comité militaire de partenariat euro-atlantique en

session des chefs d'état-major

Zasedání Vojenského výboru euro-atlantického

partnerství na úrovni náčelníků štábů

CMR (1) cargo movement request demande de mouvement de cargaisons požadavek na přepravu nákladu

CMR (2) (F) World Radiocommunication

Conference /WRC/

Conférence mondiale des radiocommunications Světová konference o radiokomunikaci

CMR (3) (F) radar countermeasures /RCM/ contre-mesures radar opatření proti činnosti radiolokátorů

CMRB Crisis Management Resource Board Commission des ressources pour la gestion des

crises

Výbor pro využití prostředků (zdrojů) k řešení krizí

(krizového řízení)

CMSG Configuration Management Steering

Group

Groupe directeur de la gestion de la configuration Řídící skupina pro management konfigurace

CMTF civil-military task force groupe civilo-militaire vojensko-civilní úkolové uskupení

CMUE (F) European Union Military Committee

/EUMC/

Comité militaire de l'Union européenne Vojenský výbor Evropské unie

Page 84: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

66

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

CMWS common missile warning system système commun d’alerte missiles společný systém výstrahy před řízenými střelami

CMX crisis management exercise exercice de gestion de crise štábní cvičení krizového řízení

CN contributing nation pays contributeur přispívající země

CNA computer network attack attaque de réseaux informatiques napadení prostřednictvím počítačových sítí

CNAD Conference of National Armaments

Directors

Conférence des Directeurs nationaux des

armements /CDNA/

Konference národních ředitelů pro vyzbrojování

CND computer network defence défense des réseaux informatiques ochrana počítačových sítí

CNE computer network exploitation exploitation de réseau informatique využívání počítačových sítí

CNR combat net radio radio de réseau de combat polní rádiová síť (pro vedení boje)

CO commanding officer

[COED, Ed. 12, 2011]

chef de corps

[NASG, 2014]

commandant d’unité

[NASG, 2014]

velitel (sboru);

velitel jednotky

COA course of action mode d'action ;

plan d'action (toléré)

způsob činnosti

COAR (F) regional air operations centre /RAOC/

COAR (désuet – obsolete)

Preferred abbreviation: AOC1

centre d'opérations aériennes régional

Abréviation privilégiée : AOC1

regionální operační středisko vzdušných sil

(zastaralé)

preferovaná zkratka: AOC1

cob close of business en fin de journée de travail ukončení činnosti (pracovního dne)

COBRA counter-battery radar radar de contrebatterie radiolokátor pro zjišťování střílejícího dělostřelectva

COC (1) certificate of conformance certificat de conformité /CDC 3/ osvědčení o způsobilosti (pro činnost v daných

podmínkách)

COC (2) change of command passation de commandement změna velení

COC (3) (F) combat operations centre; centre des opérations de combat ; bojové operační středisko (středisko velení v boji);

COC (4) Committee of contributors Comité des contributeurs Výbor přispěvatelů

COCOMO constructive cost model modèle constructif d'établissement des coûts vytvořený cenový model

COD carrier onboard delivery livraison à bord dodání na palubu

CODAG combined diesel and gas;

Note: CODAG propulsion.

combinée diesel et gaz ;

Note : propulsion combinée diesel et turbine à gaz.

kombinovaný – diesel a turbína;

Pozn.: kombinovaný pohon – diesel a turbína

Page 85: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 67

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

CODOG combined diesel or gas;

Note: CODOG propulsion.

combinée diesel ou gaz ;

Note : propulsion combinée diesel et turbine à gaz.

kombinovaný – diesel nebo turbína;

Pozn.: kombinovaný pohon – diesel nebo turbína

COE (1) centre of excellence centre d'excellence vrcholové středisko

COE (2) common operating environment environnement d'exploitation commun společné operační prostředí

COE (3) contemporary operating environment environnement de manœuvre actuel soudobé operační prostředí

COE (4) Council of Europe Conseil de l'Europe /CE 4/ Rada Evropy

COEA cost and operational effectiveness

analysis

analyse du coût et de l’efficacité opérationnelle analýza vynaložených nákladů a provozní účinnosti

COEC Council Operations and Exercise

Committee

Comité des opérations du Conseil et des exercices Výbor Rady pro operace a cvičení

COFFA certificate of final financial acceptance certificat d'acceptation financière finale osvědčení o konečném finančním příjmu

COG (1) centre of gravity centre de gravité těžiště

COG (2) course made good over the ground route sur le fond správný kurs vzhledem k zemi (dnu)

COGAG combined gas and gas;

Note: COGAG propulsion.

combiné gaz et gaz ;

Note : propulsion combinée turbine à gaz et

turbine à gaz.

kombinovaný – turbína a turbína;

Pozn.: COGAG pohon, kombinovaný pohon – turbina

a turbína

COGOG combined gas or gas;

Note: COGOG propulsion.

combiné gaz ou gaz ;

Note : propulsion combinée turbine à gaz et

turbine à gaz.

kombinovaný – turbína nebo turbína;

Pozn.: kombinovaný pohon – turbína nebo turbína

COH cessation of hostilities cessation des hostilités zastavení nepřátelství

COHA cessation of hostilities agreement accord de cessation des hostilités dohoda o zastavení nepřátelství

COI (1) (F) Intergovernmental Oceanographic

Commission /IOC 3/

Commission océanographique

intergouvernementale

Mezivládní oceánografická komise

COI (2) community of interest communauté d'intérêts zájmové společenství

COI (3) consequence of intercept conséquence de l’interception následek přepadení

COI (4) contact of interest contact d’intérêt zájmový kontakt

Page 86: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

68

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

COIED command-operated improvised

explosive device

engin explosif improvisé télécommandé

(privilégié) ;

dispositif explosif de circonstance télécommandé

(toléré) ;

dispositif explosif de circonstance à déclenchement

commandé (déconseillé)

dálkově řízené improvizované výbušné zařízení

COIN counter-insurgency contre-insurrection protipovstalecký

COINOP counter-insurgency operation opération de contre-insurrection operace proti povstalcům

COLPRO collective chemical, biological,

radiological and nuclear protection

protection chimique, biologique, radiologique et

nucléaire collective (privilégié) /PROCOL/

protection nucléaire, radiologique, biologique et

chimique collective (privilégié) /PROCOL/

kolektivní radiační, chemická a biologická ochrana

také zkratka /PROCOL/.

COM (1) (F) operational air traffic /OAT/

[EUROCONTROL Rules for

Operational Air Traffic]

circulation opérationnelle militaire ; [France, Code de l’aviation civile]

operational air traffic /OAT/

operační (vojenský) letový provoz

COM (2) commander;

Note: Designates the commander in

chief.

commandant ;

Note : désigne le commandant en chef.

velitel;

Pozn.: označuje vrchního velitele.

COMASC Commander Allied Submarine

Command

commandant du Commandement allié des forces

sous-marines

velitel spojeneckého ponorkového velitelství

COM AIRCOM Air-COM Ramstein (obsolete – désuet)

Commander Allied Air Command

Air Commander Ramstein (obsolete)

Commandant du Commandement aérien allié

commandant Air, Ramstein (désuet)

Spojenecký velitel při velitelství vzdušných sil

COMAJF commander allied joint force commandant de force interarmées interalliée velitel spojeneckých společných sil

COMAO composite air operations opérations aériennes combinées smíšené vzdušné operace

COMARRC Commander ARRC commandant de l'ARRC velitel spojeneckého sboru rychlé reakce

COMBEX combined exercise exercice multinational mnohonárodní cvičení

COM CAOC TJ Commander Combined Air Operations

Centre Torrejon

commandant du Centre multinational d’opérations

aériennes de Torrejon

velitel společného operačního centra vzdušných sil

v Torrejón

Page 87: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 69

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

COM CAOC UE Commander Combined Air Operations

Centre Uedem

commandant du Centre multinational d’opérations

aériennes d’Uedem

velitel společného operačního centra vzdušných sil

v Uedem (SRN)

COMCHECK communications check vérification des transmissions kontrola spojení

COM DACCC Commander Deployable Air Command

and Control Centre Poggio Renatico

commandant du Centre deployable de

commandement et de contrôle aériens de Poggio

Renatico

velitel rozvinovaného střediska velení a řízení

vzdušných sil v Poggio Renatico (Itálie)

COMEDS Committee of the Chiefs of Military

Medical Services in NATO

Comité des chefs des services de santé militaires

au sein de l'OTAN

Výbor náčelníků vojenských zdravotnických služeb

NATO

COMEX (1) commence exercise commencer l'exercice zahájení cvičení

COMEX (2) communications exercise exercice de télécommunications ;

exercice de transmissions (toléré)

spojovací cvičení

COM Groupe SIC

OTAN (F)

Commander NATO Communications

and Information Systems Group /COM

NCIS Gp/

commandant du Groupe Systèmes d’information et

de communication de l’OTAN

Velitel skupiny komunikačních a informačních

systémů NATO

COMINT communications intelligence renseignement issu des communications komunikační zpravodajství

COMINTREP communications intelligence report compte rendu de renseignement issu des

communications

hlášení rádiového průzkumu

COMINTSUM communications intelligence summary synthèse de renseignement issu des

communications

souhrnné hlášení rádiového průzkumu

COMISAF Commander International Security

Assistance Force

commandant de la Force internationale

d’assistance à la sécurité

velitel mezinárodních pomocných bezpečnostních sil

COM JALLC Commander Joint Analysis and Lessons

Learned Centre

commandant du Centre interarmées d’analyse et

de retour d’expérience

Velitel střediska společných analýz a vyhodnocování

zkušeností

COMJAM communications jamming brouillage des télécommunications ;

brouillage des transmissions (toléré)

rušení rádiového spojení

COM JC Lisbon COM JC Lisbon (obsolete – désuet)

Commander Allied Joint Command

Lisbon (obsolete)

commandant du Commandement allié interarmées

à Lisbonne (désuet)

velitel spojeneckého společného velitelství v Lisabonu

(zastaralé)

Page 88: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

70

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

COM JFCBS COM JFCBS

COM JFC Brunssum (admitted - toléré)

Commander Allied Joint Force

Command Brunssum

Commander Allied Joint Force

Command, Brunssum (obsolete)

[MC 0324/3]

commandant du Commandement allié de forces

interarmées de Brunssum

commandant du Commandement des Forces

alliées interarmées à Brunssum (désuet)

[MC 0324/3]

velitel velitelství spojeneckých společných sil

v Brunssumu

(tolerovaná zkr atka COM JFC Brunssum)

COM JFC

Brunssum

COM JFC Brunssum (admitted - toléré)

Preferred abbreviation: COM JFCBS

Abréviation privilégiée : COM JFCBS velitel velitelství spojeneckých společných sil

v Brunssumu (tlerovaná zkratka)

(preferovaná zkratka COM JFCB)

COM JFCNP COM JFCNP

COM JFC Naples (admitted - toléré)

Commander Allied Joint Force

Command Naples

Commander Allied Joint Force

Command, Naples

(obsolete)

[MC 0324/3]

commandant du Commandement allié de forces

interarmées de Naples

commandant du Commandement des Forces alliées

interarmées à Naples (désuet)

[MC 0324/3]

velitel velitelství spojeneckých společných sil

v Neapoli (zkratka tolerovaná)

COM JFC Naples COM JFC Naples (obsolete –désuet)

Preferred abbreviation: COM JFCNP

Abréviation privilégiée : COMJFCNP velitel velitelství spojeneckých společných sil

v Neapoli (zastaralá zkratka)

preferovaná zkratka COM JFCNP

COM JFTC Commander Joint Force Training Centre commandant du Centre d’entraînement de forces

interarmées

Velitel společného výcvikového centra

COM JWC Commander Joint Warfare Centre commandant du Centre de guerre interarmées Velitel centra společného vedení boje

COMKFOR Commander of the Kosovo Force commandant de la Force pour le Kosovo velitel mnohonárodních sil v Kosovu

COM LANDCOM Commander Allied Land Command commandant du Commandement terrestre allié Velitel společného velitelství pozemních sil

COMLOGSITREP communications logistic situation report compte rendu de situation logistique sur les

communications

hlášení logistiky o situaci v oblasti spojení (předávání

zpráv)

COMMARAIRNO

RTH

COMMARAIRNORTH (obsolete –

désuet)

Commander Maritime Air Forces North

(obsolete)

commandant des Forces aéromaritimes Nord

(désuet)

velitel námořního letectva (spojeneckého) Sever

(zastaralé)

Page 89: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 71

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

COMMARAIRSOU

TH

COMMARAIRSOUTH (obsolete –

désuet)

Commander Maritime Air Forces South

(obsolete)

commandant des Forces aéromaritimes Sud

(désuet)

velitel námořního letectva (spojeneckého) Jih

(zastaralé)

COM MARCOM Commander Allied Maritime Command commandant du Commandement maritime allié Velitel společného námořního velitelství

COMMZ communication zone zone des communications komunikační zóna;

(k prostoru bojové činnosti přiléhající týlový prostor s

komunikacemi pro zabezpečení, odsun,…)

COM NAEW&C

FC

Commander NATO Airborne Early

Warning and Control Force Command

[PO(2011)0238]

commandant de la Force aéroportée de détection

lointaine et de contrôle de l’OTAN

[dérivé de : MC 0324/3]

velitel sil vzdušného systému včasné výstrahy a řízení

NATO

COM NCIS Gp Commander NATO Communications

and Information Systems Group

commandant du Groupe Systèmes d’information et

de communication de l’OTAN /COM Groupe SIC

OTAN/

Velitel skupiny komunikačních a informačních

systémů NATO

COMOPS commander of operations commandant des opérations velitel pověřený velením operací

COMPASS Common Operational Modelling,

Planning and Simulation System

système commun de modélisation, de planification

et de simulation opérationnelles

společný systém operačního modelování, plánování a

simulace

COMPLAN communication plan plan des communications plán spojení

COMPUSEC computer security sécurité d’ordinateur ;

sécurité informatique

počítačová bezpečnost (bezpečnost informatiky, ~v

informatice)

COMSAT communication satellite satellite de télécommunications spojovací družice

COMSEC communications security sécurité des communications bezpečnost spojení (telekomunikací)

COMSFOR Commander of the Stabilization Force commandant de la Force de stabilisation velitel SFOR (stabilizačních sil)

COMSITREP communications situation report compte rendu de situation des télécommunications hlášení o situaci v oblasti spojení

COMSTRIKFORS

OUTH

Commander Naval Striking and Support

Forces Southern Europe;

Commander Naval Striking and Support

Forces, Southern Europe (admitted)

commandant des Forces navales d'intervention et

de soutien du Sud-Europe

velitel námořních úderných a zabezpečovacích sil

v jižní Evropě

COMSUBNORTH COMSUBNORTH (obsolete – désuet)

Commander Submarines North

(obsolete)

commandant des Forces sous-marines Nord

(désuet)

velitel ponorkového loďstva Sever (zastaralé)

Page 90: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

72

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

COMSUBSOUTH COMSUBSOUTH (obsolete – désuet)

Commander Submarines South

(obsolete)

commandant des Forces sous-marines Sud (désuet) velitel ponorkového loďstva Jih (zastaralé)

COMSUBWEST COMSUBWEST (obsolete – désuet)

Commander Submarines West

(obsolete)

commandant des Forces sous-marines Ouest

(désuet)

velitel ponorkového loďstva Západ (zastaralé)

CONMAROPS concept of maritime operations concept d'opérations maritimes koncepce námořních operací

CONOPS concept of operations concept d’opération

idée de manoeuvre (toléré)

záměr operací;

záměr bojové činnosti

CONSA consular shipping advisor conseiller consulaire pour la navigation

commerciale

konzulární poradce pro námořní přepravu (obchodní)

COOP craft of opportunity navire utilisé de manière occasionnelle civilní plavidlo rychle upravitelné pro kladení min

COP (1) common operational picture situation opérationnelle commune společná operační situace (společný operační obraz)

COP (2) contingency plan

[MC 0133/4, 2011]

plan de circonstance

[NCRSM, 2011]

plán pro nepředvídatelné události

COPER (F) operation commander /OpCdr/ commandant de l’opération velitel operace

COPS (F) Political and Security Committee

/PSC/

Comité politique et de sécurité Politický a bezpečnostní výbor

COR (F) NATO-Russia Council /NRC/ Conseil OTAN-Russie Rada NATO-Rusko

COR-CEMA (F) NATO-Russia Council in Chiefs of

Staff Session /NRC-CS/

Conseil OTAN-Russie en session des chefs d'état-

major

Zasedání Rady NATO-Rusko na úrovni náčelníků

CORCEN correlation centre;

Note: In air defence.

centre de corrélation ;

Note : en défense aérienne.

středisko korelace (ztotožnění);

Pozn.: v protivzdušné obraně.

COR-RM (F) NATO-Russia Council at Military

Representatives Level /NRC-MR/

Note: Has replaced PJC-MR.

Conseil OTAN-Russie au niveau des

représentants militaires ;

Note : remplace CCP-RM.

Rada NATO-Rusko na úrovni vojenských

zástupců;

Pozn.: nahradilo PJC-MR.

CORTAC corrected tactical;

Note: Procedure message.

tactique corrigée ;

Note : message de procédure.

taktické upřesnění;

Pozn.: zpráva o způsobu činnosti.

COS chief of staff chef d'état-major /CEM 1/ náčelník štábu

Page 91: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 73

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

COTA (F) air tactical operations centre

/ATOC 1/

centre d'opérations tactiques Air operační středisko taktického letectva (středisko

velení TL)

COTS commercial off-the-shelf commercial sur étagère volně dostupné v obchodní síti

Coy company compagnie rota (společnost)

CP (1) capability package paquet de capacités ;

ensemble de capacités

soubor schopností

CP (2) close protection protection rapprochée přímá ochrana

CP (3) collection plan plan de recherche plán shromažďování

CP (4) command post poste de commandement /PC 3/ velitelské stanoviště

CP (5) control point poste de contrôle

point de contrôle (toléré)

pořádkové stanoviště;

kontrolní bod

CP (6) Cooperation Partner;

Note: PfP.

Partenaire de la coopération ;

Note : PPP.

partner pro spolupráci;

Pozn.: PfP.

CP (7) coordination post poste de coordination součinnostní stanoviště

CP (8) counter-piracy lutte contre la piraterie

contre-piraterie (toléré)

protipirátský boj

CP (9) counter-proliferation contre-prolifération proti šíření zbraní (ZHN)

CP (10)

(F)

cash credit /CC 2/ crédit de paiement hotovostní úvěr

CPA closest point of approach point d'approche le plus rapproché nejbližší bod pro přiblížení

CPAO chief public affairs officer officier Affaires publiques principal ;

Note : à l'OTAN, désignation utilisée dans tous les

cas où le titulaire est militaire ;

responsable Affaires publiques principal ;

Note : à l'OTAN, désignation utilisée dans tous les

cas où le titulaire est un agent civil.

vedoucí důstojník pro vztahy s veřejností

CPATT Coalition Police Advisory Training

Team

Équipe consultative de formation pour les forces

de police de la Coalition

Koaliční poradní skupina pro výcvik policie

CPBW charged particle beam weapon arme à faisceau de particules chargées zbraň využívající paprskových částic

CPC (1) Civil Protection Committee Comité de la protection civile Výbor pro civilní ochranu

Page 92: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

74

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

CPC (2) Conflict Prevention Centre centre de prévention des conflits středisko pro předcházení (prevenci) konfliktů

CPE (1) collective protection equipment;

Note: CBRN.

matériel de protection collective ;

Note : CBRN.

zařízení kolektivní ochrany;

Pozn.: proti CBRN.

CPE (2) contact point embassy ambassade point de contact styčný orgán zastupitelství

CPE (3) (F) European political cooperation /EPC/ coopération politique européenne společná evropská politika (evropská spolupráce

v oblasti politiky)

CPEA (F) Euro-Atlantic Partnership Council

/EAPC/

Conseil de partenariat euro-atlantique Rada euro-atlantického partnerství

CPF Collective Peacekeeping/Peacemaking

Forces;

Note: CPF of the Commonwealth of

Independent States.

forces collectives de maintien de la paix et de

rétablissement de la paix ;

Note : CPF de la Communauté des États

indépendants.

společné síly pro udržování a vytváření míru;

Pozn.: CPF (společenství nezávislých států).

CPG CNAD Partnership Group Groupe du Partenariat de la CDNA Skupina partnerství CNAD

CPIC (1) Coalition Press Information Centre;

Note: SFOR.

Centre des informations de presse de la coalition ;

Note : SFOR.

Spojenecké tiskové informační středisko;

Pozn.: SFOR.

CPIC (2) combined public information centre centre multinational d'information publique mnohonárodní středisko pro informování veřejnosti

CPO (2) civilian personnel office;

civilian personnel officer

bureau du personnel civil ;

responsable du personnel civil

úřad pro občanské zaměstnance;

důstojník/úředník pro občanské zaměstnance

CPR Civilian Personnel Regulations Règlement du personnel civil /RPC 2/ pracovněprávní předpisy pro občanské zaměstnance

CPSE corps PSYOPs support element élément de soutien des opérations psychologiques

de corps

sborová jednotka zabezpečující psychologické operace

CPT core planning team

central planning team (obsolete)

noyau d’état-major de planification základní jádro plánovací skupiny

CPX command post exercise exercice de poste de commandement velitelsko-štábní cvičení (VŠC) s výjezdem

CR (1) close reconnaissance reconnaissance rapprochée bojový průzkum;

(blízký průzkum)

CR (2) combat recovery récupération au combat obnova bojeschopnosti

CR (3) communications relay relais de télécommunications komunikační přenos

CR (4) control and reporting contrôle et détection řízení a uvědomování

Page 93: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 75

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

CRA Communications Regulatory Agency Agence de régulation des communications Úřad stanovující pravidla pro spojovací provoz

CRAA CECLANT routine activity area zone d'activité de routine (du CECLANT) /ZAR/ oblast běžné činnosti vrchního velitele v Atlantiku

C-RAM counter rockets, artillery and mortars

counter-RAM

lutte contre la menace roquettes-artillerie-mortiers protiraketové, protidělostřelecké a protiminometné

CRC (1) control and reporting centre centre de détection et de contrôle /CDC 1/ středisko řízení a uvědomování

CRC (2) crisis response cell cellule de réponse aux crises skupina k řešení krizových situací

CRD commander's required date date exigée par le commandant datum stanovené velitelem

CREC (F) Complaints Committee /CC 4/ Comité de réclamations Výbor pro stížnosti

CRESP crisis response prototype prototype de réponse aux crises vzor (model) pro řešení krizové situace

CRF contingency reaction force force de réaction pour les situations de

circonstance

síly pro reagování na nepředvídané události

CRG communication reporting gate seuil de compte rendu komunikační ohlašovací brána

CRM crisis response measure mesure de réponse aux crises opatření k řešení krizových situací

CRO crisis response operation opération de réponse aux crises operace k řešení krizových situací

CRONOS Crisis Response Operations in NATO

Open Systems;

Note: CRONOS system.

mode d'exploitation des systèmes ouverts de

l'OTAN en période de crise ;

Note : système de mode d'exploitation des systèmes

ouverts de l'OTAN en période de crise. En abrégé,

« le système CRONOS » ou « le CRONOS ».

operace k řešení krizových situací v otevřených

systémech NATO;

způsob použití otevřených systémů NATO v operacích

k řešení krizových situací;

Pozn.: systém CRONOS; systém pro operace…

CRP (1) (F) Committee of Staff Representatives

/CSR 2/

Comité des représentants du personnel Výbor představitelů (zástupců) štábu (CSR 2)

CRP (2) control and reporting post poste de détection et de contrôle stanoviště řízení a uvědomování

CRPA (1) controlled-radiation-pattern antenna antenne à diagramme de rayonnement commandé anténa s řízeným vyzařovacím diagramem

(~charakteristikou)

CRPA (2) controlled-reception-pattern antenna antenne à diagramme de réception commandé anténa s řízeným ziskem

CRRE European Rapid Reaction Corps

/Eurocorps/

Corps de réaction rapide européen Evropský sbor rychlé reakce

CRRN (F) Nuclear Risk Reduction Centre

/NRRC/

Centre de réduction du risque nucléaire Středisko pro snižování jaderného rizika

Page 94: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

76

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

CRS (1) coast radio station station radio côtière pobřežní rádiová stanice

CRS (2) crisis response shipping transport maritime de crise krizová námořní přeprava

CRSG (F) Committee of Representatives of the

Secretaries General

Comité des représentants des secrétaires

généraux

Výbor představitelů generálního sekretariátu

CRTS casualty receiving triage ship bâtiment de réception et de triage des pertes nemocniční loď příjem a třídění raněných

Crypto (1) cryptographic cryptographique

[AC/35-DS(2013)0006(CISS), Annexe 2]

de chiffrement

[PPC-N(2014)0003-REV1]

kryptografický (kódový, šifrovaný)

Crypto (2) cryptograpy cryptographie šifrování

CS (1) close support appui rapproché přímá podpora

CS (2) combat support appui tactique bojová podpora

CS (3) NCS2 (obsolete);

Committee for Standardization;

NATO Committee for Standardization

(obsolete)

Comité de normalisation ;

Comité OTAN de normalisation (désuet)

NCS (zastaralé);

Výbor pro standardizaci;

Výbor NATO pro standardizaci (zastaralé)

CS (4) counter-surprise contre-surprise předejít (vyhnout se) překvapení

C/S call sign indicatif d'appel volací znak

CSA civilian staff association association du personnel civil /APC 2/ sdružení civilních (občanských) zaměstnanců

CSAR (1) combat search and rescue recherche et sauvetage de combat /RESCO/ pátrání a záchrana v boji

CSAR (2) common synthetic aperture radar radar commun à ouverture synthétique společný radiolokátor se syntetickou aperturou

CSBM confidence-and security-building

measures

mesures de confiance et de sécurité /MDCS/ opatření pro vytváření (posilování) důvěry a

bezpečnosti

CSCP (F) Board of Supervisors of the Provident

Fund

Comité de surveillance de la caisse de prévoyance Výbor pro dozor nad hospodařením s finančními

prostředky (penzijní fond)

CSDR combined ship destination room chambre combinée de destination des navires společné místo určení plavidel

CSE communication support element élément de soutien des transmissions prvek pro zabezpečení spojení

CSF (1) central supply facility installation centrale de soutien ústřední zásobovací zařízení

CSF (2) combined strike force force d’intervention multinationale mnohonárodní úderné síly

Page 95: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 77

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

CSFS admitted; preferred:

COMSTRIKFORSOUTH

toléré ; privilégiée : COMSTRIKFORSOUTH tolerované: preferované: COMSTRIKFORSOUTH

CSG course and speed made good over the

ground

route et vitesse sur le fond správný kurs a rychlost vzhledem k zemi (dnu)

CSH combat support helicopter hélicoptère d'appui au combat ;

hélicoptère de soutien au combat

vrtulník pro bojovou podporu (zabezpečení) (úderný

vrtulník)

CSI control and reporting centre/surface-to-

air missile interface

interface centre de détection et de contrôle/missile

surface-air

rozhraní střediska řízení a uvědomování s řízenou

střelou povrch-vzduch;

(země-vzduch)

CSM continental shelf mine mine pour le plateau continental miny pro použití v pobřežních vodách

CSMA carrier-sense multiple access accès multiple par détection porteuse /AMDP/ vícenásobný přístup s detekcí nosné

CSME Combined Spectrum Management

Element

Élément multinational de gestion du spectre mnohonárodní prvek pro správu kmitočtového spektra

CSP commence search point point de commencement de la recherche výchozí bod pátrání

CSPMP Comprehensive Strategic Political-

Military Plan

plan politico-militaire stratégique global Komplexní politicko-vojenský strategický plán

C-SPT commander for support commandant chargé du soutien velitel odpovídající za zabezpečení

CSR (1) combat stress reaction réaction de stress de combat ;

stress suite au combat

stres v bojové situaci (stresová reakce v boji)

CSR (2) Committee of Staff Representatives Comité des représentants du personnel /CRP 1/ Výbor představitelů (zástupců) štábu /CRP 1/

CSREP Committee for Standardization

Representative

représentant auprès du Comité de normalisation

[CS]

zástupce ve Výboru pro standardizaci

Page 96: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

78

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

CSREPs Committee for Standardization

Representative;

NATO Committee for Standardization

Representatives (obsolete);

[CS]

Note: In accordance with

PO(2010)0074-REV2 on the

Headquarters reform – Committee

review, the “NATO Committee for

Standardization” was renamed

“Committee for Standardization”.

représentant auprès du Comité de normalisation ;

Représentants du Comité OTAN de normalisation

(désuet ) ;

[CS]

Note : conformément au PO(2010)0074-REV2 sur

la Réforme du Siège – Revue des comités, le «

Comité OTAN de normalisation » a été rebaptisé «

Comité de normalisation ».

NCSREPs(zastaralé);

CSREP (preferované);

CSREP

reprezentant ve Výboru pro standardizaci;

reprezentant ve Výboru NATO pro standardizaci

(zastaralé)

CSRF common source route file fichier commun des routages d'origine společná kartotéka údajů o komunikacích

CSRS common security requirement statement expression des besoins de sécurité communs stanovení požadavků na společnou (kolektivní)

bezpečnost

CSS combat service support soutien logistique du combat logistické zabezpečení bojové činnosti

CSSV combat service support vehicle véhicule de soutien logistique du combat vozidlo pro logistické zabezpečení bojové činnosti

CST (1) Collective Security Treaty;

Note: CIS 1.

Traité de sécurité collective ;

Note : CEI 2.

Smlouva o kolektivní bezpečnosti;

Pozn.: CIS 1, CEI 2.

CST (2) Conventional Stability Talks entretiens sur la stabilité des armements

conventionnels ;

pourparlers sur la stabilité des armements

conventionnels

rozhovory o zajištění stability konvenčních zbraní

CSTC-A Combined Security Transition

Command – Afghanistan

Commandement multinational pour la transition en

matière de sécurité en Afghanistan

Mnohonárodní přechodné velitelství pro bezpečnost v

Afghánistánu

CSTP NCSTP (obsolete)

Committee for Standardization

Terminology Panel

NATO Committee for Standardization

Terminology Panel (obsolete)

Commission de terminologie du Comité de

normalisation

Commission de terminologie du Comité OTAN de

normalisation (désuet)

Terminologický panel Výboru pro standardizaci

CSU (1) casualty staging unit unité de transit des malades et blessés odsunová sběrna raněných (OSR)

CSU (2) CIMIC support unit unité de soutien CIMIC jednotka pro zabezpečení CIMIC

Page 97: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 79

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

CSW course and speed made good through the

water

route et vitesse sur l'eau správný kurs a rychlost plavby vzhledem k vodě

CSWS corps support weapon system système d'arme de soutien de corps d'armée zbraňový systém pro palebnou podporu sboru

CT (1) consignment tracking suivi de l'expédition sledování zásilek

CT (2) counterterrorism contre-terrorisme protiteroristická opatření

CTAPS contingency theatre automated planning

system

système automatisé de planification des opérations

de circonstance à l'échelon du théâtre

automatizovaný systém pro plánování činnosti

(taktického letectva) na nepředvídané události na

válčišti

CTB comprehensive test ban interdiction complète des essais ;

Note : forme complète « interdiction complète

d'effectuer des essais ».

úplný (všeobecný) zákaz zkoušek

CTE commander task element commandant d'élément opérationnel velitel úkolového prvku (skupiny)

CTF (1) combined task force force opérationnelle multinationale mnohonárodní úkolové uskupení

CTF (2) commander task force commandant de force opérationnelle velitel úkolového uskupení (~ operačních sil)

CTG commander task group commandant de groupe opérationnel velitel úkolové skupiny (~ operační skupiny)

CTJTF counterterrorist joint task force force opérationnelle interarmées de contre-

terrorisme

společné protiteroristické úkolové uskupení

CTOL conventional take-off and landing décollage et atterrissage classiques konvenční vzlet a přistání

CTS COSMIC Top Secret COSMIC Très Secret COSMIC – PŘÍSNĚ TAJNÉ

CTSA COSMIC Top Secret ATOMAL COSMIC Très Secret ATOMAL COSMIC – PŘÍSNĚ TAJNÉ Jaderné zbraně

CTU commander task unit commandant d'unité opérationnelle velitel úkolové jednotky (~ pro zvláštní úkol)

CTW course made good through the water route sur l'eau správný kurs plavby vzhledem k vodě

CTWG C3 Terminology Working Group Groupe de travail sur la terminologie des C3 Pracovní skupina pro terminologii C3

CTZ control zone zone de contrôle řídící zóna

CUIL common user item list liste d'articles communs à plusieurs utilisateurs seznam materiálu pro všeobecné použití (~společných

uživatelských položek)

CUSRPG Canada-United States Regional Planning

Group

Groupe stratégique régional Canada/États-Unis kanadsko-americká regionální plánovací skupina (na

strategickém stupni)

Page 98: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

80

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

CV aircraft carrier porte-avions letadlová loď

CVBG aircraft carrier battle group groupe aéronaval /GAN/ bojová skupina letadlových lodí

CVR combat vehicle, reconnaissance véhicule de combat pour la reconnaissance bojové průzkumné vozidlo

CVRT combat vehicle, reconnaissance tracked véhicule de combat à chenilles pour la

reconnaissance

pásové bojové průzkumné vozidlo

CVTG aircraft carrier task group groupe opérationnel aéronaval úkolová skupina letadlových lodí

Cvy convoy convoi konvoj (kolona)

CW (1) chemical warfare guerre chimique bojová činnost s použitím chemických zbraní

(chemická válka)

CW (2) chemical weapon arme chimique chemická zbraň

CW (3) continuous wave émission continue

Exemple : laser à émission continue

[CEI]

onde entretenue

[CUTA]

stálá (kontinuální) vlna

Příklad: laser s kontinuálním vyzařováním

CWA chemical warfare agent agent de guerre chimique bojová chemická látka

CWC (1) Chemical Weapons Convention Convention sur les armes chimiques Úmluva o chemických zbraních

CWC (2) composite warfare commander commandant des luttes coordonnées velitel všech sil zapojených do boje/operace

CWIED command-wire improvised explosive

device

engin explosif improvisé filocommandé

(privilégié) ;

dispositif explosif de circonstance filocommandé

(toléré)

improvizované výbušné zařízení odpalované pomocí

vodiče

CWR coastal warning radar radar d'alerte côtier pobřežní výstražný radiolokátor

CY calendar year année civile kalendářní rok

CZ combat zone zone de combat prostor bojové činnosti (bojová zóna)

CZR communication zone, rear zone arrière des communications týlová komunikační zóna (prostor)

Page 99: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 81

VOLNÁ STRÁNKA

Page 100: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

82

D

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

DA (1) damage assessment évaluation des dommages hodnocení ztrát (poškození)

DA (2) (F) air defence /AD 3/ défense aérienne protivzdušná obrana

DA (3) direct action action directe přímá akce (činnost)

DAC (1) deployable ACCS component composante déployable de l'ACCS mobilní prvek systému ACCS

DAC (2) disarmament and arms control désarmement et maîtrise des armements odzbrojení a kontrola zbrojení

DACAN Military Committee Distribution and

Accounting Agency

Bureau de distribution et de comptabilité du

Comité militaire

Agentura Vojenského výboru pro distribuci a účtování

DACCC Deployable Air Command & Control

Centre Poggio Renatico

Centre déployable de commandement et de

contrôle aériens de Poggio Renatico

Rozvinované středisko velení a řízení vzdušných sil v

Poggio Renatico (Itálie)

DACOS deputy assistant chief of staff sous-chef d'état-major adjoint /SCEMA/ (druhý) zástupce náčelníka štábu

DAD Deputy Assistant Director;

Note: IMS.

directeur adjoint délégué ;

Note : EMI.

(druhý) zástupce ředitele;

Pozn.: IMS, (EMI).

DADR deployable air defence radar radar de défense aérienne déployable mobilní radiolokátor PVO

DAFA Demining Agency for Afghanistan Agence de déminage d’Afghanistan Agentura pro odminování v Afghánistánu

DAMA (1) defence against mortar attacks défense contre les attaques au mortier obrana před minometnou palbou

DAMA (2) demand-assignment multiple access

decremented assigned multiple access

accès multiple avec assignation à la demande

/AMAD/ ;

accès multiple avec assignation en fonction de la

demande ;

accès multiple avec assignation par la demande

vícenásobný přístup přidělený podle požadavku

DAMCON damage control

DC3 (deprecated – déconseillé)

damage control

organisation sécurité odstranění poškození

DC3 – nedoporučovaná zkratka

DAMREP damage report compte rendu d'avarie ;

Note : marine ;

compte rendu de dommages ;

Note : armée de terre.

hlášení o škodách, ztrátách (haváriích )

Page 101: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 83

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

DAN (F) national administrative expenses

/NAE/

dépenses administratives nationales výdaje na státní administrativu

DAP (1) (F) estimated date of completion /EDC/ date d'achèvement prévue ;

date d'achèvement probable

odhadované (předpokládané) datum dokončení

DAP (2) departure and arrival point point de départ et d'arrivée místo odjezdu a příjezdu

DAR disabled aircraft recovery récupération d'aéronefs hors service oprava nebojeschopného letadla

DART downed aircraft recovery team équipe de récupération d’aéronefs abattus skupina obnovy bojeschopnosti sestřeleného letadla

DAS defence and space défense et espace obrana a kosmický prostor

DASC direct air support centre centre d'appui aérien direct středisko přímé letecké podpory

DAT defence against terrorism défense contre le terrorisme obrana před terorizmem

DB (F) armoured division /AD 4/ division blindée obrněná (tanková) divize

DBL development baseline;

development allocated baseline

(admitted)

référence de développement základní vývojová (určená) úroveň

DBMS database management system système de gestion de bases de données /SGBD/ systém řízení databáze

DC (1) Democratic Centre;

Note: HRV.

Centre démocratique ;

Note : HRV.

Demokratické středisko;

Pozn.: HRV.

DC (2) disarmament commission commission pour le désarmement komise pro odzbrojení

DC (3) deprecated; preferred: DAMCON déconseillé ; privilégiée : DAMCON nevhodné; preferované: DAMCON

DCA (1) defensive counter-air;

Example: Defensive counter-air

operation.

défensive contre le potentiel aérien ;

Exemple : opération défensive contre le potentiel

aérien.

obranný protivzdušný;

Příklad: obranná protivzdušná operace.

DCA (2) (F) law of armed conflict /LOAC/

[ATrainP-02(A)(1), 2013]

droit des conflits armés

[ATrainP-02(A)(1), 2013]]

právo ozbrojeného konfliktu (válečné právo)

DCA (3) dual-capable aircraft avion à double capacité letadlo pro použití konvenční i jaderné výzbroje

DCAOC deployable combined air operations

centre

centre multinational déployable d'opérations

aériennes

mobilní mnohonárodní operační středisko vzdušných

sil (letectva)

Page 102: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

84

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

DCAOC NORTH DCAOC NORTH (obsolete – désuet)

Deployable Combined Air Operations

Centre North (obsolete)

Centre multinational déployable d'opérations

aériennes Nord (désuet)

Mobilní mnohonárodní operační středisko vzdušných

sil Sever (zastaralé)

DCAOC SOUTH DCAOC SOUTH (obsolete – désuet)

Deployable Combined Air Operations

Centre South (obsolete)

Centre multinational déployable d'opérations

aériennes Sud (désuet)

Mobilní mnohonárodní operační středisko vzdušných

sil Jih (zastaralé)

DCF democratic control of forces and defence

structures

contrôle démocratique des forces et structures de

défense

demokratická kontrola ozbrojených sil a obranných

struktur

DCG deception group;

Note: Navy.

groupe de déception ;

Note : marine.

skupina pro klamání;

Pozn.: VojN.

DCI Defence Capabilities Initiative Initiative sur les capacités de défense obranná iniciativa (iniciativa o možnostech obrany)

(iniciativa ke zvýšení obranných schopností)

DCINC deputy commander-in-chief commandant en chef adjoint zástupce vrchního velitele

DCIS deployable communication and

information systems

systèmes d'information et de communication

déployables

nasaditelné komunikační a informační systémy

DCM deployable CIS module module SIC déployable mobilní (schopný rozvinutí) modul CIS

DCMC Deputy Chairman Military Committee président délégué du Comité militaire zástupce předsedy Vojenského výboru

DCOFS deprecated; preferred: DCOS déconseillé ; privilégiée : DCOS nevhodné; preferované: DCOS

DCOMOPS Deputy Commander of Operations commandant adjoint des opérations zástupce velitele pro řízení operací

DCOS Deputy Chief of Staff chef d'état-major adjoint zástupce náčelníka štábu

DCP (F) estimated date of start /EDS/ date de commencement prévue předpokládané (odhadované) datum startu

DCPS Defined Contribution Pension Scheme;

Note: New NATO pension system.

régime de pensions à cotisations définies ;

Note : nouveau régime de pensions de l’OTAN.

definované schéma příspěvkové penze;

Pozn.: nový penzijní systém NATO.

DD destroyer destroyer torpédoborec

DDG deputy director general directeur général adjoint zástupce generálního ředitele

DDL direct downlink liaison descendante directe přímý spoj pro příjem, (přímý zpětný spoj, spoj pro

zprávy jdoucí k podřízeným)

DDP detailed deployment plan;

Note: In SFOR Reporting.

plan de déploiement détaillé ;

Note : dans les comptes rendus de la SFOR.

podrobný plán rozvinutí;

Pozn.: V hlášení SFOR.

Page 103: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 85

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

DDR disarmament, demobilisation and

reintegration

désarmement, démobilisation et réintégration odzbrojení, demobilizace a reintegrování

(znovuzařazení do společnosti)

DE directed energy énergie dirigée /ED 3/ řízená (směrovaná) energie

DEAD destruction of enemy air defences destruction des moyens de défense aérienne

ennemis

zničení nepřátelské PVO

DEP (F) electro-explosive device /EED/ dispositif électro-pyrotechnique

[AC/326, 2014]

zařízení aktivující odpálení pomocí elektrické energie;

(prostředek elektrického roznětu; elektrický iniciátor)

DEPEX deployment exercise exercice de déploiement cvičení (výcvik) v rozvinování

DEPMEDS deployable medical system système médical déployable systém nasaditelné zdravotnické služby

DES (1) (F) electrostatic discharge /ESD/ décharge électrostatique elektrostatický výboj

DES (2) directed energy system système à énergie dirigée systém s řízenou (směrovanou) energií

destruction-F (F) firepower kill /F-Kill/ destruction – puissance de feu zničení palebné síly

DETRASFA distress phase phase de détresse období (fáze) nouzového stavu

DEW (1) defensive electronic warfare (obsolete) guerre électronique défensive (désuète) elektronický boj ve prospěch obrany (zastaralé)

DEW (2) directed energy weapon arme à énergie dirigée /AED/ zbraň s řízenou (směrovanou) energií

DF (1) defensive fire tir défensif obranná palba

DF (2) deployable forces forces déployables rozvinované síly

DF (3) direct fire

[NTG, 2015]

tir direct

[AAP-06, 2015]

přímá střelba

DF (4) direction finding radiogoniométrie zaměřování, (zjišťování směru)

DFD data fusion demonstrator démonstrateur de fusion de données řídící výbor pro (demonstrátor) slučování dat;

(~shromažďování~)

DFWL direct fire weapons line ligne des armes à tir direct rozmístění palebných prostředků pro přímou palbu

DG (2) director general directeur général generální ředitel

DGEMUE (F) Director General of the Military Staff

of the European Union /DGEUMS/

directeur général de l’État-major de l’Union

européenne

generální ředitel Vojenského štábu Evropské unie

DGEUMS Director General of the Military Staff of

the European Union

directeur général de l’État-major de l’Union

européenne /DGEMUE/

generální ředitel Vojenského štábu Evropské unie

Page 104: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

86

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

DGI digital geographic information informations géographiques numériques digitální geografické (zeměpisné) informace

DGM deputy general manager directeur général adjoint zástupce hlavního manažera

DGNSS differential global navigation satellite

system

système mondial de radionavigation différentiel

par satellite

globální družicový diferenční navigační systém

DGP Senior Defence Group on Proliferation

(obsolete);

Note: The DGP and the Senior Political-

Military Group on Proliferation were

merged to form the Committee on

Proliferation in 2010.

Groupe « défense » de haut niveau sur la

prolifération (désuet); Note : le DGP et le Groupe politico-militaire de

haut niveau sur la proliferation ont été fusionnés

en 2010 et ils sont devenus le « Comité sur la

prolifération ».

Skupina na vysoké úrovni pro otázky šíření zbraní

(ZHN) (hlavní obranná skupina pro nešíření zbraní)

(zastaralé)

DH dual-hatted;

Note: As in the term ‘dual hatted post’.

à double fonction ;

Note : par exemple, dans le terme « poste à double

fonction ».

dvojí funkce (dvojitá funkce);

Pozn.: jako v termínu „místo s dvojí funkcí“.

DHA departure holding area départ de la zone d'attente opuštění vyčkávacího prostoru

DHELI (F) helicopter request /HELQUEST/

Note: In a procedure message.

demande d’hélicoptère

Note : dans un message de procédure.

žádost o vyslání vrtulníku

Poznámka: Procedurální zpráva.

DHOD deputy head of delegation chef adjoint de délégation zástupce vedoucího delegace

DI (F) infantry division /ID/ division d'infanterie pěší divize

DIAL differential absorption lidar lidar à absorption différentielle diferenciální absorpční lidar

DICONSTAFF directing, controlling staff état-major de direction et de contrôle řídící a kontrolní štáb

DIGEST digital geographic information exchange

standard

norme d’échange des informations géographiques

numériques

standard pro výměnu digitálních geografických

informací

DIH (F) international humanitarian law /IHL/ droit international humanitaire mezinárodní humanitární právo

DIRANI (F) exercise directing staff;

Note: FRA.

direction de l'animation d'exercice ;

Note: FRA.

řídící štáb cvičení (pro rozehru);

Pozn.: FRA.

DIRCM directed infrared countermeasures contre-mesures à infrarouge dirigé řízená (cílená) protiopatření v infračervené oblasti

DIREX directing staff directing staff /DISTAFF/ ířídicí štáb (ředitelství cvičení)

DIRLAUTH direct liaison authorized liaison directe autorisée povolen přímý styk (spojení)

DIS (1) distributed interactive simulation simulation interactive répartie distribuovaná interaktivní simulace

Page 105: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 87

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

DIS (2) draft international standard projet de norme internationale návrh mezinárodního standardu (normy)

DISBEE digital intermediate-speed bulk-

encryption equipment

matériel numérique de chiffrement global à

moyenne vitesse

digitální šifrovací zařízení se střední rychlostí a velkou

kapacitou šifrování

DISE direct intelligence support element élément de soutien direct du renseignement prvek přímého zpravodajského zabezpečení

DISSUB distressed submarine sous-marin en détresse ponorka v tísni

DISTAFF directing staff état-major de direction d'exercice řídící štáb (ředitelství cvičení)

DIT (F) toxic industrial hazard /TIH/ danger industriel toxique toxický nebezpečný průmyslový odpad

DITF Darfur Integrated Task Force Centre opérationnel intégré pour le Darfour ;

Note : terme en usage à l’OTAN ;

Groupe de travail intégré pour le Darfour ;

Note : terme en usage à l’Union africaine.

integrované úkolové uskupení pro Darfur;

Pozn.: termín používaný v NATO;

Integrovaná pracovní skupina pro Darfur;

Pozn.: termín používaný v Africké unii.

Div. division division divize

DJ deceptive jamming brouillage par déception klamné rušení

DJEWCS Director Joint Electronic Warfare Core

Staff;

Note: has replaced DNEWCS.

directeur de l’État-major central interarmées de

guerre électronique ;

Note : remplace DNEWCS.

ředitel Společného ústředního štábu elektronického

boje;

Pozn.: nahradilo DNEWCS.

DJTF deployable joint task force groupe de forces interarmées déployable mobilní společné úkolové uskupení

DKK Danish krone couronne danoise dánská koruna

DL data link liaison de données datový spoj

DLA data link address adresse de liaison de données adresa datového spoje(ní)

DLB (F) light armoured division division légère blindée lehká obrněná divize

DLI data link interface interface de liaison de données rozhraní datového spoje

DLM depot-level maintenance maintenance à l'échelon dépôt dílenská údržba

DLO detachment liaison officer officier de liaison du détachement styčný důstojník odloučené části (odřadu)

DLRP data link reference point point de référence de transmission de données

/PRTD/

vztažný (referenční) bod datového spoje(ní)

DLTP defence long-term planning plans de défense à long terme dlouhodobé plánování obrany

DM (1) deployability and mobility déployabilité et mobilité rozmístitelnost a mobilita

Page 106: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

88

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

DM (2) (F) Mediterranean Dialogue /MD 2/ Dialogue méditerranéen Středomořský dialog /MD 2/

DMB datum marker buoy bouée marqueur označení výchozí polohy bójkou (pro zahájení pátrání)

DME distance measuring equipment dispositif de mesure de distance

[AComP-01, , Éd. 3, 2005]

équipement de mesure de distance

[OACI, 2013]

zařízení (vybavení) pro měření vzdáleností (dálkoměr)

DMN (F) multinational division /MND 2/ division multinationale mnohonárodní divize

DMP decision-making process

[NTG, 2015]

processus décisionnel

processus de prise de décision

rozhodovací proces

DMPI desired mean point of impact point moyen d'impact souhaité předpokládaný střední bod dopadu (zásahu)

(požadovaný)

DMS document management system système de gestion des documents systém pro správu dokumentace

DMZ demilitarized zone zone démilitarisée demilitarizovaná zóna (oblast)

DNAW day/night all weather jour-nuit tout temps ve dne/v noci za každého počasí

DNBI disease and non-battle injury maladie ou blessure subie hors combat onemocnění a zranění způsobená mimo bojovou

činnost

DNCS data net control station station de contrôle du réseau de liaisons de

données

stanice pro řízení datové sítě

DND Departement of National Defence;

Note: CAN.

ministère de la Défense nationale /MDN/ ;

Note : CAN.

Ministerstvo národní obrany;

Pozn.: CAN.

DNEWCS obsolete; preferred: DJEWCS désuet – privilégié : DJEWCS zastaralé; preferované: DJEWCS

DNS Democratic People's Alliance;

Note: RUS.

Alliance démocratique du peuple ;

Note : RUS.

Demokratický lidový svaz;

Pozn.: RUS.

DNVT digital non-secure voice terminal terminal numérique en phonie non protégé digitální terminál pro neutajované telefonní hovory

DOA desired order of arrival ordre d'arrivée souhaité plánované nařízení pro příjezd

DOB (1) deployed operating base base opérationnelle déployée rozvinutá operační základna

DOB (2) depth of burst profondeur d'explosion hloubka výbuchu

DOB (3) dispersal operating base base opérationnelle de dispersion operační základna pro rozptýlení sestavy

Page 107: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 89

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

DoD Department of Defense;

Note: USA.

Département de la défense ;

Note : USA.

Ministerstvo obrany;

Pozn.: USA.

DOL dispersed operations location emplacement d'opérations dispersé rozptýlená operační sestava

DOMP (F) Department of Peacekeeping

Operations /DPKO/

Département des opérations de maintien de la

paix

Odbor (oddělení) pro mírové operace

DOO died on operation décédé en operations

DOS (1) day of supply jour d'approvisionnement denní dávka (zásobovací norma, denní norma

náležitosti)

DOS (2) director of staff directeur de l'état-major náčelník štábu

DOSO director of staff operations directeur des activités de l'état-major náčelník operačního štábu (orgán řídící činnost štábu)

DOTH (F) over-the-horizon targeting /OTHT/ désignation d'objectif transhorizon ;

désignation d'objectifs transhorizon

určování cílů za horizontem

DP (1) data processing;

automatic data processing /ADP/

informatique ;

Note : usage général et très courant.

traitement automatique des données /TAD 2/.

zpracování dat;

automatické zpracování dat /ADP/;

(informatika)

DP (2) (F) project manager /PM 4/ directeur de projet ředitel (vedoucí) projektu

DP (3) distribution point point de distribution výdejní místo

DPA (1) Dayton Peace Agreement Accord de paix de Dayton Daytonská mírová dohoda

DPA (2) defence planning assumptions hypothèses des plans de défense předpoklady obranného plánování

DPC Defence Planning Committee (obsolete) Comité des plans de défense (désuet) Výbor pro obranné plánování (zastaralé)

DPCS Defined Contribution Pension Scheme

Note: New NATO pension system.

[NCPR]

régime de pensions à cotisations définies

Note : nouveau régime de pensions de l’OTAN.

[RPCO]

Definované schéma penzijního příspěvku

Note: Nový důchodový systém NATO

DPD (F) designated permanent storage site

/DPSS/

dépôt permanent désigné vyčlenění stálých skladů

DPDA (F) estimated date of authorization

request /EDAR/

date prévue de la demande d'autorisation ;

date probable de la demande d'autorisation

předpokládané (odhadované) datum schválení

požadavku

DPICM dual-purpose improved conventional

munition

munition classique bivalente améliorée zdokonalená konvenční munice pro dvojí použití

Page 108: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

90

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

DPKO Department of Peacekeeping Operations Département des opérations de maintien de la paix

/DOMP/

Odbor (oddělení) pro mírové operace

DPQ (obsolete)

Preferred abbreviation: DPCS

(désuet)

Abréviation privilégiée : DPCS

(zastaralé)

DPRE displaced persons and refugees personnes déplacées et réfugiés vysídlené osoby a uprchlíci

DPS (1) defence policy and strategy politique et stratégie de défense obranná politika a strategie

DPS (2) Democratic Patriotic Party;

Note: RUS.

Parti démocratique patriotique ;

Note : RUS.

Demokratická vlastenecká strana;

Pozn.: RUS.

DPSS designated permanent storage site dépôt permanent désigné /DPD/ vyčleněné stálé sklady

DR (1) dead reckoning détermination à l’estime hrubý odhad polohy

DR (2) dose rate débit de dose expoziční příkon (stupeň (dávka) radiace za jednotku času)

DRAF draft resource allocation figure montant de la dotation proposée ;

montant proposé des ressources à affecter

návrh přidělení věcných prostředků

DRAM (F) hazards of electromagnetic radiation to

ordnance /HERO/

dommages dus aux rayonnements

électromagnétiques sur les systèmes d’armes et les

munitions

nebezpečí vlivu elektromagnetického záření na

zbraňové systémy a munici

DRC Defence Review Committee (obsolete) Comité d'examen de la défense (désuet) Výbor pro hodnocení obrany (zastaralé)

DRF Deputy to SACEUR for Russian forces

in SFOR and KFOR

adjoint du SACEUR pour les forces russes de la

SFOR et de la KFOR

zástupce SACEUR pro ruské síly v SFOR a KFOR

DRI detection, recognition and identification détection, reconnaissance et identification zjištění, rozpoznání a identifikace

DROPS demountable rack offloading and pickup

system

système de chargement et de déchargement par

plateau déposable

přípojné nakládací a vykládací zařízení (plošinový

přepravní systém DROPS)

DRR defence requirements review examen des besoins de défense prověření požadavků na obranu

DS (1) decision sheet relevé de décisions

Note : on parle de « relevé de décisions » lorsque

le document concerné porte une cote autre que

« DS ».

[Guide des conventions stylistiques, SI, 2012]

dokument s rozhodnutím

DS (2) declared site site déclaré deklarované místo

Page 109: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 91

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

DS (3) direct support appui direct ;

soutien direct /SD2/

přímá podpora;

přímé zabezpečení /SD 2/

DSA (1) detailed support arrangement arrangement détaillé en matière de soutien podrobná opatření pro zabezpečení

DSA (2) safety and arming device /SAD/ dispositif de sécurité et d’armement zajišťovací a odjišťovací mechanismus

DSACEUR Deputy Supreme Allied Commander

Europe

[MC 0403/1, 2003]

Commandant suprême adjoint des Forces alliées

en Europe

[MC 0403/1, 2013]

Zástupce vrchního velitele spojeneckých sil v Evropě

DSE data switching exchange centre de commutation de données datové přepínací zařízení (datový přepínač, přepínač

dat)

DSF deployed special handling and

evaluation detachment facility

installation déployée du détachement de traitement

spécial et d’évaluation

mobilní zařízení (odloučeného) odřadu pro speciální

činnost a hodnocení

DSG (1) Deputy Secretary General;

Note: NATO.

Secrétaire général délégué ;

Note : l'OTAN.

Zástupce Generálního tajemníka;

Pozn.: NATO.

DSG (2) divisional support group groupe de soutien divisionnaire divizní zabezpečovací skupina

DSI declared site inspection inspection de site déclaré inspekce deklarovaného místa

DSN digital switched network réseau numérique commuté digitální síť s přepínáním (komutovaná)

DSP (1) digital signal processing traitement des signaux numériques zpracování digitálního signálu

DSP (2) digital signal processor processeur de signaux numériques procesor digitálního signálu

DSP (3) drift start position position initiale de dérive počáteční bod odchýlení (snosu)

DSRV deep submergence rescue vehicle sous-marin de recherche et de sauvetage à grande

profondeur

prostředek pro vyhledávání a záchranu ve velkých

hloubkách

DSS (1) decision support system système interactif d'aide à la décision součinnostní systém pro poskytnutí pomoci k přípravě

rozhodnutí (Systém pro podporu rozhodnutí)

DSS (2) Democratic Party of Serbia Parti démocratique de Serbie Srbská demokratická strana

DSS (3) divisional support squadron escadron de soutien divisionnaire divizní zabezpečovací letka

DSSS (1) defence secure speech system système de cryptophonie pour la défense vojenský systém utajeného hovoru

DSSS (2) direct sequence spread spectrum étalement du spectre à séquence directe rozprostření spektra přímou/řízenou posloupností

DST (1) Defence and Space Talks pourparlers sur la défense et l'espace rozhovory o obraně a kosmickém prostoru

Page 110: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

92

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

DST (2) direct support team équipe de soutien direct skupina pro přímé zabezpečení

DT data terminal terminal de données datový terminál

DTAS depressed towed-array system système d'antenne remorquée par dépresseur ponorný vlečený anténní systém

DTC data transfer cartridge cassette de transfert de données kazeta pro přenos dat

DTD data transfer device dispositif de transfert de données zařízení pro přenos dat

DTED digital terrain elevation data données numérisées sur les altitudes du terrain digitální data terénních výšek (digitální výškový

model terénu)

DTG date-time group groupe date-heure /GDH/ skupina datum-čas

DTI (F) built-in test equipment /BITE/ dispositif de test intégré ;

équipement de test intégré

vestavěné testovací zařízení /BITE/

DTM (1) data transfer module module de transfert de données modul přenosu dat

DTM (2) digital terrain model modèle numérique de terrain /MNT/ digitální model terénu

DTS (F) special drawing right /SDR 1/ droit de tirage spécial zvláštní oprávnění čerpat finanční prostředky

DTSI Defense Trade Security Initiative;

Note: USA.

Initiative sur la sécurité du commerce de défense ;

Note : USA.

opatření pro zajištění bezpečnosti v obchodování

s vojenským materiálem;

Pozn.: USA.

DTU data transfer unit unité de transfert de données jednotka přenosu dat

DU depleted uranium uranium appauvri /UA3/ ochuzený uran

DV distinguished visitor visiteur de marque důležitý (významný) návštěvník (host)

DVN (F) night vision device /NVD/ dispositif de vision nocturne přístroj nočního vidění

DWG distributed wargame jeu de guerre réparti přidělená válečná hra

DWM deep-water mine mine de grand fond mina pro použití v hlubokých vodách (hloubková

mina)

DWS distributed wargaming system système de jeu de guerre réparti systém přidělení válečné hry

DWSNET distributed wargaming system network réseau de jeu de guerre réparti síť systému přidělení válečné hry

DZ drop zone zone de largage prostor vysazení osob a shozu nákladu na padácích

Page 111: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 93

VOLNÁ STRÁNKA

Page 112: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

94

E

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

E3 electromagnetic environmental effects;

Note: Naval operations.

effets de l'environnement électromagnétique ;

Note : opérations navales.

účinky elektromagnetického prostředí;

Pozn.: námořní operace.

E-3A NATO E-3A Component Composante E-3A de l'OTAN Složka E-3A NATO

E-3D NATO E-3D Component Composante E-3D de l'OTAN Složka E-3D NATO

EA (1) electronic attack attaque électronique elektronický útok

EA (2) emergency assault assaut d’urgence náhlý (pohotovostní) přepad/nečekaný útok/nouzový

výsadek

EA (3) engagement area zone d’engagement prostor bojové činnosti

EA (4) evolutionary acquisition acquisition évolutive vývojový přírůstek – pořizování (nákupy) na základě

vývoje

EACOS COOP Executive Assistant to the Chief of Staff

for Cooperation

officier général délégué du CEM pour la

coopération

výkonný zástupce náčelníka štábu pro součinnost

(důstojník pověřený NŠ řešením otázek součinnosti)

EAD extended air defence défense aérienne élargie rozšířená PVO (PVO se zvýšenou účinností)

EADRCC Euro-Atlantic Disaster Response

Coordination Centre

Centre euro-atlantique de coordination des

interventions en cas de catastrophe

Euroatlantické koordinační středisko pro řešení situace

při katastrofách

EADRU Euro-Atlantic Disaster Response Unit Unité euro-atlantique d'intervention en cas de

catastrophe

Euroatlantická jednotka pro řešení situace při

katastrofách

EAF Entity Armed Forces Forces armées des Entités ozbrojené síly entity/celku

EAM emergency action message message de mesure d'urgence zpráva o nouzovém opatření

E&R evasion and recovery évasion et récupération vyhnutí/odpoutání se a návrat

EAP emergency action plan plan d'action d'urgence plán nouzových opatření

EAPC Euro-Atlantic Partnership Council Conseil de partenariat euro-atlantique /CPEA/ Euroatlantická rada partnerství

EAPC/COEC Euro-Atlantic Partnership Council in

Council Operations and Exercise

Committee Session

Conseil de partenariat euro-atlantique en session

du Comité des opérations du Conseil et des

exercices

Jednání výboru Euroatlantické rady partnerství pro

operace a cvičení

Page 113: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 95

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

EAPMC Euro-Atlantic Partnership Military

Committee

Comité militaire de partenariat euro-atlantique

/CMPEA/

Vojenský výbor Euroatlantické rady partnerství

EAPMC/CS Euro-Atlantic Partnership Military

Committee in Chiefs of Staff Session

Comité militaire de partenariat euro-atlantique en

session des chefs d'état-major /CMPEA/CEM/

Jednání Vojenského výboru Euroatlantické rady

partnerství na úrovni NGŠ

EAPWP Euro-Atlantic Partnership Work Plan plan de travail du Partenariat euro-atlantique plán práce euroatlantického partnerství

EATCHIP European Air Traffic Control

Harmonization and Integration

Programme

Programme européen d'harmonisation et

d'intégration du contrôle de la circulation aérienne

Evropský program harmonizace a integrace řízení

letového provozu

EAW electronic and acoustic warfare lutte électronique et acoustique elektronický boj a bojová činnost s využitím

akustických prostředků;

elektronický a akustický boj

EBAO effects-based approach to operations approche des opérations fondée sur les effets přístup k vedení operací založený na účincích

EBIOC extended basic identity object class classe élargie d'objets « catégories élémentaires

d'identité »

rozšířená třída objektů – základní identifikační

kategorie

EBRD European Bank for Reconstruction and

Development

Banque européenne pour la reconstruction et le

développement /BERD/

Evropská banka pro obnovu a rozvoj

EBS environmental baseline study

environmental baseline survey

(admitted)

[MCJSB, 2013]

étude environnementale préalable

[MCJSB, 2013]

základí studie o životním prostředí

základní posudek životního prstření (přípustné)

EC (1) electronic combat combat électronique elektronický boj

EC (2) European Commission Commission européenne /CE 2/ Evropská komise

ECAC European Civil Aviation Conference Commission européenne de l'aviation civile Evropská komise pro civilní letectví

ECAP European Capabilities Action Plan plan d’action européen sur les capacités akční plán evropských schopností

ECB expendable communication buoy bouée de télécommunications consommable spojovací bóje pro jednorázové použití;

jednorázová spojovací bóje

ECC evolutionary capability criteria critères évolutifs de capacités kritéria vývojových schopností

ECF essential command function fonction essentielle de commandement základní (důležité) funkce velení

ECHO evolutionary capability for HQ

operations

capacité évolutive pour les opérations de QG rozvoj schopností pro činnost velitelství

Page 114: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

96

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

ECM electronic countermeasures contre-mesures électroniques /CME 2/ elektronická protiopatření (elektronické působení)

ECMM European Community Monitoring

Mission

Mission de vérification de la Communauté

européenne

Monitorovací mise (komise) Evropského společenství

ECO (F) Central and Eastern Europe /C&EE/ Europe centrale et orientale střední a východní Evropa

ECP (1) (F) circular error probable /CEP 1/ écart circulaire probable střední kvadratická chyba

ECP (2) entry control post poste de contrôle d’entrée stanoviště vstupní kontroly

ECR (1) enemy contact report compte rendu de contact avec l'ennemi hlášení o navázání dotyku s nepřítelem

ECR (2) environmental condition report

[MCJSB, 2013]

compte rendu environnemental

[MCJSB, 2013]

zpráva o podmínkách životního prostředí

ECS (1) environmental closeout study

[MCJSB, 2013]

étude environnementale de clôture

[MCJSB, 2013]

závěrečná studie o životním prostředí

ECS (2) environment control system système de contrôle de l’environnement systém kontroly prostředí

ECTA (F) type "A" cost estimate /TACE/ estimation de coût de type « A » odhad nákladů typu “A”

ECTB (F) type "B" cost estimate /TBCE/ estimation de coût de type « B » odhad nákladů typu “B”

ECTC (F) type "C" cost estimate /TCCE/ estimation de coût de type « C » odhad nákladů typu “C”

ED (1) electronic deception déception électronique elektronické klamání

ED (2) emergency destruction destruction d'urgence nouzové (rychlé) ničení

ED (3) (F) directed energy /DE/ énergie dirigée řízená (směrovaná) energie

ED (4) exposure draft exposé-sondage návrh (koncept) projevu, vystoupení

EDAR estimated date of authorization request date prévue de la demande d'autorisation /DPDA/ ;

date probable de la demande d'autorisation

předpokládané (odhadované) datum schválení

požadavku

EDC estimated date of completion date d'achèvement prévue /DAP 1/ ;

date d'achèvement probable

předpokládané (odhadované) datum dokončení

EDS estimated date of start date de commencement prévue /DCP/ ;

date de début probable

předpokládané (odhadované) datum zahájení

EDW effective downwind vent effectif de retombée /VER/ efektivní výškový vítr

EE (1) effective engagement efficacité de la prise à partie účinný boj;

účinné zasazení/střetnutí

Page 115: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 97

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

EE (2) emergency establishment;

emergency complement (obsolete)

tableau d'effectifs d'urgence /TEU 1/ nouzové tabulky počtů;

(pro mimořádné situace, hotovostní)

EEA essential elements of analysis éléments essentiels d’analyse základní analytické prvky

EEBD emergency egress breathing device appareil respiratoire autosauveteur záchranný automatický dýchací přístroj

EED electro-explosive device dispositif électro-pyrotechnique/DEP/

[AC/326,2014]

zařízení aktivující odpálení pomocí elektrické energie;

(prostředek elektrického roznětu; elektrický iniciátor)

EEFI essential elements of friendly

information

éléments essentiels d'informations amies důležité prvky informací o vlastních silách (vojscích)

EEI (1) (F) improvised explosive device /IED/ engin explosif improvisé

dispositif explosif de circonstance (toléré)

improvizované výbušné zařízení

EEI (2) essential elements of information éléments essentiels d'information základní/nezbytné prvky (zpravodajské) informace

EER explosive echo-ranging localisation d'échos par charge explosive měření vzdálenosti výbuchů na základě ozvěny

EEZ exclusive economic zone

[UN]

zone économique exclusive /ZEE/

[ONU]

zvláštní ekonomická zóna

(oblast ekonomického zájmu)

EF (1) enemy forces forces ennemies nepřátelské síly (protivník)

EF (2) (F) financial year (or fiscal year) /FY/ exercice financier finanční (fiskální) rok

EF (3) external forces forces extérieures zahraniční síly

EFA European Fighter Aircraft avion de combat européen evropský bojový (stíhací) letoun

EFC escort force commande commandant de la force d’escorte velitel eskorty

EFL established financial limits limites financières établies /LFE/ stanovený finanční limit

EFLT deprecated; preferred: FLET déconseillée ; privilégiée : FLET nevhodné; preferované: FLET

EFP explosively formed penetrator

[NTG, 2015]

charge génératrice de noyau /CGN/ penetrátor vytvářený výbuchem

EGC enhanced group call appel de groupe amélioré /AGA/ rozšířené skupinové volání

EH environmental health hygiène du milieu kvalita životního prostředí

EHC evacuation handling centre centre de triage d’évacuation středisko řízení odsunu

EHIP European HAWK Improvement

Programme

Programme d’amélioration du HAWK européen evropský program na zdokonalení HAWK

Page 116: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

98

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

EIADS extended integrated air defence system système de défense aérienne intégrée élargie systém rozšířené integrované protivzdušné obrany

EIF entry-into-force (day) (jour d’) entrée en vigueur nabytí právní účinnosti (zahájení platnosti)

EIRP equivalent isotropically radiated power

Note: In a given direction.

[AcomP-01, Ed. 3, 2005]

puissance isotrope rayonnée équivalente /PIRE/

Note : dans une direction.

[AcomP-01, Éd. 3, 2005]

ekvivalent izotropního vyzářeného výkonu

Poznámka: v daném směru

EJ electronic jamming brouillage électronique elektronické rušení

EKD electronic key distribution distribution électronique des clés elektronická distribuce klíčů

ELINT electronic intelligence renseignement électronique elektronické zpravodajství

ELSEC electronic security sécurité électronique elektronická bezpečnost

ELSS emergency life-support system système de réanimation en cas d’urgence pohotovostní záchranný (resuscitační) systém

ELT (1) emergency locator transmitter émetteur de localisation d’urgence osobní radiomaják pro případ nouze

ELT (2) (F) Treaty-limited equipment /TLE2/

[derived from: CFE Treaty]

éléments limités par le Traité

[FRA PERMREP OSCE]

équipements limités par le Traité

[dérivé de : Traité FCE]

limit výzbroje stanovený dohodou

EM (1) electromagnetic électromagnétique elektromagnetický

EM (2) (F) staff état-major štáb

EMC electromagnetic compatibility compatibilité électromagnétique /CEM 3/ elektromagnetická kompatibilita

EMCON emission control contrôle d’émission řízení vyzařování

EMF electromagnetic frequency fréquence électromagnétique elektromagnetická frekvence

EMG (F) general staff /GS 1/ état-major général generální štáb

EMH electromagnetic hazards dangers électromagnétiques elektromagnetické nebezpečí

EMI (1) electromagnetic interference interférence électromagnétique elektromagnetická interference (~ rušivé ovlivňování,

~ rušení)

EMI (2) (F) International Military Staff /IMS/ État-major militaire international Mezinárodní vojenský štáb

EMMF European Multinational Maritime Force Force maritime multinationale européenne evropské mnohonárodní námořní síly

EMOP Enhanced and More Operational

Partnership

Partenariat renforcé et plus opérationnel rozšířená operační spolupráce

Page 117: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 99

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

EMP electromagnetic pulse impulsion électromagnétique /IEM/ elektromagnetický impulz

EMPP electromagnetic pulse protection protection contre l’impulsion électromagnétique ochrana před účinky elektromagnetického impulzu

EMS electromagnetic spectrum spectre électromagnétique elektromagnetické spektrum

EMSEC emission security sécurité de rayonnement

sécurité des émissions (toléré)

bezpečnost vyzařování (vysílání)

EMSIWARN emitter simulation warning message message de préavis de simulation d’émetteurs varovná zpráva vysílaná klamným vysílačem

EMUE (F) Military Staff of the European Union

/EUMS/

État-major militaire de l’Union européenne Vojenský štáb Evropské unie

EN electronic neutralization neutralisation électronique elektronická neutralizace

ENDEX end of exercise fin d’exercice /FINEX/ konec cvičení

ENHA en-route holding area zone d’attente en déplacement vyčkávací prostor na trati

EO electro optical;

electro-optics

optoélectronique optoelektronický

EOB electronic order of battle ordre de bataille électronique /OBE/ bojová sestava elektronických prostředků (elektronická

situace)

EOC essential operational capability capacité opérationnelle essentielle základní (nezbytné) operační schopnosti

EOCCM electro-optical counter-countermeasures contre-contre-mesures optoélectroniques opatření proti optoelektronickým protiopatřením

EOCM electro-optical countermeasures contre-mesures optoélectroniques optoelektronická protiopatření

EOD explosive ordnance disposal neutralisation des explosifs et munitions (NEM) ;

neutralisation, enlèvement et destruction des

explosifs /NEDEX ;

Note : FRA.

pyrotechnická asanace, (~činnost, likvidace výbušného

materiálu)

EODT explosive ordnance disposal team;

Note: Navy.

équipe d’intervention sur le matériel explosif ;

Note : marine.

pyrotechnický odřad (~skupina, skupina pro likvidaci

výbušného materiálu);

Pozn.: VojN.

EOM (1) end of mission cessez le feu ! palbu stav

EOM (2) end of mission fin de mission konec úkolu

EOP emergency offtake point point d’extraction d’urgence nouzové místo odběru

EOPM electro-optic protection measures mesures de protection optoélectroniques optoelektronická ochranná opatření

Page 118: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

100

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

EOR explosive ordnance reconnaissance reconnaissance d’explosifs et de munitions ;

reconnaissance de munition explosive (toléré)

pyrotechnický průzkum

EORSAT electronic intelligence ocean

reconnaissance satellite

satellite de reconnaissance océanique pour

renseignement électronique

družice pro elektronický průzkum oceánů

EOS end of set fin de bloc konec bloku (sestavy, sady, souboru)

EOSM electro-optical support measures mesures de soutien optoélectronique opatření optoelektronického zabezpečení

EOT end of tour fin d’affectation konec nasazení/mise

EP (1) emission policy politique d’émission zásady vyzařování (vysílání)

EP (2) entitled personnel personnel admissible oprávněná osoba

EP (3) environmental protection

[MCJSB, 2013]

protection de l’environnement

[MCJSB, 2013]

ochrana životního prostředí

EP (4) estimated position position estimée ;

position probable

odhadovaná poloha (pravděpodobná)

EPA evasion plan of action plan d’action pour évasion plán na odpoutání

EPC European political cooperation coopération politique européenne /CPE 3/ evropská politická spolupráce

EPG (1) employment planning guide;

Note: NAEW.

guide pour la planification d’utilisation ;

Note : NAEW.

směrnice pro plánování činnosti (použití);

Pozn.: NAEW.

EPG (2) exercise planning guide guide de planification des exercices směrnice pro plánování cvičení

EPIRB emergency position-indicating radio

beacon

radiobalise de localisation des sinistres nouzový radiomaják pro určení polohy;

radiomaják pro určení polohy v případě nouze

EPM electronic protective measures mesures de protection électronique /MPE/ elektronická ochranná opatření (elektronická ochrana)

EPP exercise planning process processus de planification d’exercice postup plánování cvičení

EPW earth penetrator warhead;

earth penetrator weapon

arme explosive à forte pénétration dans le sol ;

tête explosive à forte pénétration dans le sol

zbraň/hlavice, pronikající pod povrch země (zemským

povrchem)

ER (1) electronic reconnaissance reconnaissance électronique elektronický průzkum

ER (2) extended range portée accrue zvýšený (prodloužený) dosah

ER2T (F) weapons okturne ct team /WIT/ équipe de recherche okturne et tactique

Note : FRA uniquement. výzbrojně-technický průzkumný tým

Page 119: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 101

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

ERA (1) entity-relationship analysis analyse des rapports entre entités analýza předpokládaných vztahů mezi objekty

ERA (2) explosive reactive armour blindage réactif par explosion výbušné pancéřování

ERR engineering release record dossier de diffusion technique záznam (protokol) o schválení (uvolnění) technické

dokumentace

ERS emergency recovery system système de récupération d’urgence nouzový záchranný systém

ERT establishment review tool outil de réexamen des effectifs nástroj přezkoumání (hodnocení) počtů;

(~ početního stavu; ~ tabulek počtů

ERW enhanced-radiation weapon;

Note: Neutron weapon.

arme à effets de radiation renforcés ;

Note : arme à neutrons.

zbraň se zvýšenou radiací;

Pozn.: neutronová zbraň.

ES electronic surveillance surveillance électronique elektronické sledování

ESD electrostatic discharge décharge électrostatique /DES/ elektrostatický výboj

ESDI European Security and Defence Identity Identité européenne de sécurité et de défense

/IESD/

Evropská bezpečnostní a obranná identita

ESDP European Security and Defence Policy politique européenne de sécurité et de défense

/PESD/

evropská bezpečnostní a obranná politika

ESF European Security Forum Forum européen de sécurité Evropské bezpečnostní fórum

ESJ electronic warfare stand-off jammer brouilleur de guerre électronique à distance de

sécurité ;

Note : la distance de sécurité est celle qui sépare le

brouilleur de l’objectif.

rušič prostředků elektronického boje na dálku

ESM (1) electronic surveillance measures mesures de surveillance électronique opatření pro elektronické sledování

ESM (2) electronic warfare support measures mesures de soutien de guerre électronique /MSE 2/ elektronická podpůrná opatření

ESOR emergency stand-off range distance de sécurité d’urgence bezpečnostní vzdálenost

ESPE end state peacetime establishment tableau final d’effectifs du temps de paix konečný stav tabulek mírových počtů

ESS ecologically-sound system système non polluant ekologicky nezávadný systém

EST emergency support team équipe de soutien d’urgence pohotovostní zabezpečovací skupina

ET emerging technology technologie émergente

[NASG, 2014]

perspektivní technologie

ETA estimated time of arrival heure prévue d’arrivée /HPA 1/ předpokládaný (odhadovaný) čas příjezdu (příletu)

Page 120: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

102

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

ETC estimated time of completion heure prévue d’achèvement ;

heure probable d’achèvement

předpokládaný (odhadovaný) čas dokončení

ETD estimated time of departure heure prévue de départ /HPD/ předpokládaný (odhadovaný) čas odjezdu (odletu)

ETR (1) estimated time of restoration heure prévue pour le rétablissement de la

communication ;

heure probable pour le rétablissement de la

communication

předpokládaná (odhadovaná) doba obnovy

ETR (2) estimated time of return heure prévue de retour /HPR/ ;

heure probable de retour /HPR/

předpokládaný (odhadovaný) čas návratu

ETRI Enhanced Threat Reduction Initiative Initiative élargie pour la réduction de la menace rozšířená iniciativa pro omezení rizik (ohrožení)

ETS European telecommunication standard norme européenne de télécommunication /NET/ evropský telekomunikační standard (norma)

ETT embedded training team;

Note: USA.

équipe de formation intégrée ;

Note : USA.

integrovaný výcvikový tým;

Pozn.: USA.

ETTU east of the Urals;

east of Urals

à l’est de l’Oural východně od Uralu

EU European Union Union européenne /UE/ Evropská unie

EUCE European Union Command Element élément de commandement de l’Union européenne prvek velitelství Evropské unie

EUDAC European Distribution and Accounting

Agency (of the Military Committee);

Note: An agency of the Military

Committee.

Bureau européen de distribution et de comptabilité

[AC/322-WP(2013)0009]

Note : bureau du Comité militaire.

[C-M(2008)0067]

Evropská agentura pro distribuci a účetnictví

Pozn.: Agentura Vojenského výboru.

EUFOR European Union Force Force de l’Union européenne síly Evropské unie

EUFOR HQ EUFOR Headquarters État-major de l’EUFOR Velitelství sil Evropské unie

EUMC European Union Military Committee Comité militaire de l’Union européenne /CMUE/ Vojenský výbor Evropské unie

EU MS deprecated; preferred: EUMS déconseillé ; privilégiée : EMUE nevhodné; preferované: EUMS (EMUE)

EUMS EU MS (deprecated – déconseillé)

Military Staff of the European Union

[OJEC]

État-major militaire de l’Union européenne

/EMUE/

Vojenský štáb Evropské unie

EUPM European Union Police Mission Mission de police de l’Union européenne /MPUE/ Policejní mise Evropské unie

Page 121: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 103

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

EUR euro;

Note 1: European single currency.

Note 2: Symbol: €.

euro ;

Note 1 : monnaie unique européenne.

Note 2 : symbole : €.

euro;

Pozn. 1: jednotná evropská měna.

Pozn. 2: symbol: €.

Eurocorps European Rapid Reaction Corps Corps de réaction rapide européen Evropský sbor rychlé reakce

EUSEC European Communications Security and

Evaluation Agency;

Note: An agency of the Military

Committee.

Bureau européen de sécurité et d’évaluation des

communications ;

Note : bureau du Comité militaire.

Evropská agentura pro bezpečnost a hodnocení

spojení;

Pozn.: Agentura Vojenského výboru.

EUSR European Union Special Representative Représentant spécial de l’Union européenne

/RSUE/

Zvláštní představitel Evropské unie

EvaSan (F) medical evacuation /MedEvac/;

admitted: EVASAN

évacuation sanitaire ;

toléré : EVASAN

zdravotnický odsun;

tolerované: EVASAN

EvPt evacuation point point d’évacuation odsunové místo

EW (1) early warning détection lointaine

[PO(2013)0391]

včasná výstraha (varování, uvědomování)

EW (2) electronic warfare guerre électronique /GE 2/ elektronický boj (EB)

EW VAN electronic warfare van module de guerre électronique modul (kontejner) pro vedení EB

EWAM electronic warfare approved message message approuvé de guerre électronique schválená zpráva v rámci elektronického boje

EWC electronic warfare coordinator coordonnateur de la guerre électronique koordinátor sil a prostředků EB

EWCC electronic warfare coordination cell cellule de coordination de la guerre électronique

/CCGE/

skupina koordinace elektronického boje

EWEX electronic warfare exercise;

admitted: EWX

exercice de guerre électronique ;

toléré : EWX

cvičení sil a prostředků EB;

tolerované: EWX

EWG executive working group (obsolete);

Note: Renamed Defence Policy and

Planning Committee (DPPC) in 2010.

groupe de travail exécutif (désuet) ;

Note : rebaptisé « Comité de la okturne et des

plans de okturn (DPPC) » en 2010.

výkonná pracovní skupina (zastaralé);

Pozn.: V roce 2010 přejmenována na Obranný

politický a plánovací výbor.

EWMS (1) Electronic Warfare Management System système de gestion de guerre électronique systém řízení EB

EWMS (2) electronic warfare mutual support appui réciproque de guerre électronique vzájemná podpora v rámci EB

EWO electronic warfare officer opérateur de guerre électronique důstojník elektronického boje

EWOS electronic warfare operational support soutien opérationnel de guerre électronique operační zabezpečení v rámci EB

Page 122: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

104

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

EWR (1) early warning radar radar de détection lointaine radiolokátor včasné výstrahy

EWR (2) electronic warfare range polygone de guerre électronique cvičiště pro výcvik v podmínkách EB

EWRS (1) early warning and response system;

Note: EU public health.

système d’alerte précoce et de réaction ;

Note : santé publique de l’UE.

systém včasné výstrahy a reakce;

Pozn.: veřejné okturne ctví EU.

EWRS (2) early warning reporting system système de comptes rendus d’alerte lointaine hlásný systém včasné výstrahy (uvědomování)

EWRTM electronic warfare request/tasking

message

message de demande et d’attribution de mission de

guerre électronique

zpráva s požadavkem/stanovením úkolu v rámci

elektronického boje

EWS emergency water supply réserve d’eau stratégique strategické zásoby vody;

zásoby vody pro mimořádné situace

EWX admitted; preferred: EWEX toléré ; privilégiée : EWEX tolerované; preferované: EWEX

EX exercise exercice cvičení

EXBRIEF exercise brief exposé d’exercice brífink ke cvičení (instruktáž pro účastníky)

EXCON exercise control contrôle de l’exercice řízení cvičení

EXCONOPS exercise concept of operations concept d’opération d’exercice záměr cvičení

Exfil. exfiltration exfiltration skrytý odchod

EXINST exercise instruction instruction d’exercice směrnice pro cvičení

EXOPLAN exercise operational plan plan d’opération d’exercice operační plán pro cvičení (plán činnosti při cvičení)

EXPI exercise planning instruction directive de planification d’exercice směrnice pro plánování cvičení (nahradilo

EXPLANDIR)

EXPLANSUPP exercise planning supplement supplément de planification d’exercice doplněk k plánování cvičení

EXPROG exercise programme programme d’exercices plán cvičení

EXRAP exercise remedial action programme programme de mesures correctives de l’exercice plán přípravy nápravných opatření

EXSPEC exercise specifications spécifications d’exercice koncepce cvičení

EXTAC experimental tactics tactique expérimentale zkušební taktika

EZ (1) engagement zone zone d’engagement prostor činnosti (zasazení)

EZ (2) exclusion zone zone d’exclusion vyčleněný prostor

EZ (3) extraction zone zone de largage à faible hauteur prostor shozu nákladu vytažením

Page 123: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 105

Page 124: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

106

F

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

FA (1) final acceptance réception définitive /RD/ ;

recette définitive /RD/

konečné přijetí

FA (2) frontal aviation aviation de front frontové letectvo

FAA (1) (F) allied air force /AAF 1/ force aérienne alliée spojenecké vzdušné síly (AAF 1)

FAA (2) okturn assembly area zone de rassemblement avancée předsunutý prostor soustředění

FAAWC force anti-air warfare commander commandant de lutte antiaérienne de la force velitel protiletadlového vojska

FAC (1) (F) combat air force force aérienne de combat bitevní letectvo

FAC (2) forward air controller contrôleur air avancé /CAA 3/ předsunutý letecký návodčí

FACA (1) force air coordination area zone de coordination aérienne de la force prostor součinnosti letectva (koordinace činnosti)

FACA (2) force aircraft control area zone de contrôle des aéronefs de la force prostor řízení vojenských letadel

FAADS forward area air defence system système de défense aérienne de l’avant systém PVO pro předsunutý prostor

FAE fuel-air explosive explosif combustible-air aerosolová výbušina

FAG Force Allotment Group [NAEW] Groupe d’affectation de la Force [NAEW] Skupina pro přidělování sil (NAEW)

FAMS force assessment and management

system

système d’évaluation et de gestion des forces systém hodnocení a řízení vojsk

FAO (F) computer-aided manufacturing

/CAM 4/

fabrication assistée par ordinateur výroba řízená výpočetní technikou

FAPC Food and Agriculture Planning

Committee

Comité d’étude pour le ravitaillement et

l’agriculture

Výbor pro plánování výživy a zemědělství

FARP forward arming and refuelling point point avancé de ravitaillement en armes et en

carburant

předsunuté místo pro doplňování výzbroje a paliva

FAS functional area services;

Note: ACCIS.

services de domaine fonctionnel ;

Note : ACCIS.

zabezpečení funkční oblasti

Pozn.: ACCIS.

FASWC force antisubmarine warfare commander commandant de lutte anti-sous-marine de la force velitel protiponorkových sil;

velitel sil pro protiponorkový boj (~sil

protiponorkového boje)

Page 125: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 107

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

FATDS field artillery tactical data system système de données tactiques d’artillerie de

campagne

systém taktických dat pozemního dělostřelectva

FBMS formation battle management system système de gestion de la bataille au niveau de la

formation

systém řízení boje na úrovni svazku (sestavy)

FC (1) fighter controller contrôleur d’interception letecký návodčí

FC (2) financial controller;

FINCON (deprecated)

contrôleur des finances ;

FINCON (déconseillé)

finanční kontrolor, revizor;

FINCON (nevhodné)

FC (3) fire control conduite de tir řízení palby

FC (4) force commander;

Note: NATO forces.

commandant de la force ;

Note : forces OTAN.

velitel sil;

Pozn.: síly NATO.

FCA functional configuration audit audit de la configuration fonctionnelle funkční audit konfigurace

FCA FPC1 (obsolete – désuet)

final coordination conference

[BI-SCD 075-003, 2013]

final planning conference (obsolete)

[EPG]

conférence de coordination finale

[MCM-0142-2013]

conférence de planification finale (désuet)

[AC/237-N(2013)0001]

závěrečná koordinační konference

závěrečná plánovací konference (zastaralé)

FCdr force commander ;

Note : EU forces.

commandant de force ;

Note : forces de l’UE.

velitel sil;

Pozn.: sil EU.

FCE (1) firing capacitor energy

[AC/236, 2014]

énergie du condensateur de mise à feu

[AC/236, 2014]

energie kondenzátoru potřebná k výstřelu

FCE (2) (F) conventional armed forces in Europe

/CFE/

forces armées conventionnelles en Europe konvenční síly v Evropě

FCE (3) forward command element élément de commandement avancé jednotka předsunutého velitelství

FCL force composition list liste de composition de la force ;

liste de composition des forces

seznam/přehled složení sil

FCR fire-control radar radar de conduite de tir radiolokátor pro řízení palby

FCS fire-control system système de conduite de tir systém řízení palby

FFT (1) fact-finding team mission exploratoire vyšetřovací tým

FFT (2) friendly force tracking suivi des forces amies sledování vlastních sil

FCU fuel consumption unit unité de consommation de carburant jednotka spotřeby paliva

Page 126: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

108

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

FD (1) force development développement des forces výstavba sil

FD (2) framework document document-cadre rámcový dokument

FDC fire direction centre poste central de tir středisko řízení palby

FDI foreign direct investment investissement direct étranger přímé zahraniční investice

FDM frequency-division multiplexing multiplexage par répartition en fréquence /MRF/ multiplex s kmitočtovým dělením

FDMA frequency-division multiple access accès multiple par répartition en fréquence

/AMRF/

vícenásobný přístup s kmitočtovým dělením

FDO fire direction officer officier responsable de la direction des tirs důstojník pro řízení palby

FEB forward employment base base d’emploi avancée předsunutá rozvinutá základna

FEBA forward edge of the battle area limite avant de la zone de bataille přední okraj prostoru vedení boje (obrany)

FEO forcible entry operation opération de pénétration par la force průlom

FEP front-end processor processeur frontal předřazený procesor

FER (1) final exercise report compte rendu final d’exercice závěrečná zpráva o cvičení

FER (2) force effectiveness report rapport sur l’efficacité des forces hlášení o bojeschopnosti vojsk

FEST forward engineer support team équipe de soutien avancé du génie předsunutá skupina ženijního zabezpečení

FETS (F) architecture and engineering fees

/A&E/

frais d’étude technique et de surveillance technické a provozní poplatky

FEZ fighter engagement zone zone d’engagement de chasseurs prostor činnosti stíhacího letounu

FF frigate frégate fregata

FFA free-fire area;

weapons free zone /WFZ/

zone de tir libre /ZTL/ prostor neomezeného vedení palby

FFE fire for effect tir d’efficacité účinná palba

FFIR friendly forces information requirement besoin d’information des forces amies požadavek vlastních sil na informace

FFS funded feasibility study étude de faisabilité à financement assuré studie o možnostech finančního zabezpečení

FG force goals objectifs de forces cíle výstavby sil

FH frequency hopping saut de fréquence /SF 1/ frekvenční skok (přelaďování kmitočtů skoky)

Page 127: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 109

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

FI fire incident;

firing incident

incident de tir mimořádná událost při střelbě

FIAS (F) International Security Assistance

Force /ISAF/ [Afghanistan]

Force internationale d’assistance à la sécurité

[Afghanistan]

mezinárodní pomocné bezpečnostní síly

[Afghánistán]

FIDS force identification system système de détermination des forces systém pro identifikaci vojsk

FINCON deprecated; preferred: FC 2. déconseillé ; privilégié : FC 2. nevhodné; preferované: FC 2

FINEX (F) end of exercise /ENDEX/ fin d’exercice konec cvičení

FIR (1) first impression report compte rendu de première impression prvotní hlášení

FIR (2) flight information region région d’information de vol letová informační oblast

FIS (1) flight information service service d’information de vol letová informační služba

FIS (2) foreign intelligence service service de renseignement étranger zahraniční zpravodajská služba (cizí~)

F-Kill firepower kill destruction – puissance de feu /destruction-F/ zničení palebné síly

FL flight level niveau de vol letová hladina

FLA Future Large Aircraft futur avion gros porteur dopravní letadlo nové generace

FLAR forward-looking airborne radar radar de bord à vision frontale palubní radiolokátor s dopředným snímáním

FLASER forward-looking infrared laser radar radar laser à thermovision frontale infračervený laserový radiolokátor s dopředným

(čelním) snímáním

FLC force logistic coordinator coordonnateur du soutien logistique de la force koordinátor pro vojskovou logistiku

FLE forward logistic element élément logistique avancé předsunutý prvek logistiky

FLET forward line of enemy troops;

enemy forward line of troops /EFLT/ –

(deprecated)

ligne avant des forces ennemies ;

ligne avancée des troupes ennemies – /EFLT/

(déconseillé)

přední okraj bojové sestavy protivníka;

EFLT (nevhodné)

FLEX (1) fleet exercise exercice des forces navales cvičení flotily vojenského námořnictva

FLEX (2) force level execution exécution au niveau des forces úroveň připravenosti sil,

úroveň (stupeň) realizačních (prováděcích) sil

FLIP flight information publication publication d’information de vol letová informační publikace

Page 128: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

110

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

FLIR forward-looking infra-red infrarouge à vision frontale

infrarouge à balayage frontal

[NASG, 2014]

à thermovision frontale (toléré)

[AAP-45, 2004]

infračervený termovizor s dopředným (čelním)

snímáním

FLO (1) faction liaison officer officier de liaison faction styčný důstojník frakce

FLO (2) French liaison officer officier de liaison français /OLF/ francouzský styčný důstojník

FLOT forward line of own troops ligne avant des forces amies přední okraj vlastních vojsk

FLR force of lower readiness force à niveau de préparation moins élevé vojska s nižším stupněm pohotovosti

FLS (1) field landing strip bande d’atterrissage de campagne polní přistávací dráha/pás

FLS (2) forward logistic site site logistique avancé předsunuté místo logistiky (zásobovací místo)

FLSO future less-manned aerospace operations opérations aérospatiales menées dans un

environnement plus robotisé

budoucí vzdušné operace bez účasti lidských osádek

(budoucí vzdušné operace prováděné roboty)

FM (1) force management gestion des forces řízení vojsk

FM (2) frequency management gestion des fréquences správa kmitočtového spektra

FM (3) frequency modulation modulation de fréquence /MF 2/ frekvenční (kmitočtová) modulace

FMB forward mounting base base de préparatifs de l’avant předsunutá základna pro přípravu

FMC framework multinational corps corps-cadre multinational struktura (složení) mnohonárodního sboru

FMD force mix data données sur les forces en présence soubor dat o stávajících ozbrojených silách

FMI (F) International Monetary Fund /IMF/ Fonds monétaire international Mezinárodní měnový fond

FMM (1) force mix matrix table des forces en présence matrice dat o stávajících ozbrojených silách

FMM (2) French military mission mission militaire française /MMF/ francouzská vojenská mise

FMPEC financial management procedures under

emergency conditions

procédures de gestion financière en situation

d’urgence

postupy financování v krizových situacích

FMR (1) force mix ratio rapport des forces en présence výkaz o stávajících ozbrojených silách

FMR (2) forward maintenance and repair maintenance et réparation de l’avant předsunuté místo pro ošetřování a opravy

FMRB Financial Management and Resource

Board

Bureau de la gestion financière et des ressources Rada pro správu financí a zdrojů

Page 129: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 111

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

FMS (1) flight management system système de gestion de vol systém uspořádání letového provozu

FMS (2) foreign military sales;

Note: USA.

ventes militaires à l’étranger ; Note : USA.

prodej vojenského materiálu do zahraničí;

Pozn.: USA.

FMT frequency-managed training (net) (réseau) d’instruction à gestion de fréquences výcvik s řízenou frekvencí (sítě)

FNA final network acceptance réception définitive du réseau závěrečné odsouhlasení sítě

FNCS full naval control of shipping [obsolete

abbreviation]

contrôle naval global de la navigation

commerciale [abréviation désuète]

komplexní řízení obchodní námořní přepravy

vojenským námořnictvem [zastaralá zkratka]

FNI (F) intermediate-range nuclear forces

/INF/

forces nucléaires à portée intermédiaire

[Traité FNI]

jaderné síly středního dosahu

FNS (1) foreign nation support soutien fourni par un pays étranger zabezpečení jiným státem (zemí)

FNS (2) full NATO airborne early warning

ground environment integration segment

site

station intégrale du segment d’intégration entre

l’infrastructure électronique et le système

aéroporté de détection lointaine de l’OTAN

kompletní stanoviště prvku pro integraci vzdušného

systému včasné výstrahy a pozemních (elektronických)

prostředků NATO;

kompletní stanoviště prvku pro integraci vzdušného a

pozemního systému včasné výstrahy NATO

FNSA French National Safety Area;

Note: Navy, “Atlantic Side”.

Zone de sécurité nationale française /ZSNF/ ;

Note : marine, « Façade atlantique ».

zóna národní bezpečnosti Francie;

Pozn.: VojN, „Atlantické pobřeží“.

FO forward observer observateur avancé předsunutý pozorovatel

FOB forward operating base base d’opérations avancée předsunutá operační základna

FOBTE forward operating base test equipment équipement d’essais pour la base d’opérations

avancée

testovací (zkušební) zařízení pro předsunutou operační

základnu

FOC full operational capability;

final operational capability (deprecated)

capacité opérationnelle totale ;

pleine capacité opérationnelle (toléré) ;

Note : FRA ;

capacité opérationnelle finale (déconseillé)

plná operační schopnost;

cílová operační schopnost (nevhodné)

FOD foreign object damage dommage par corps étranger

[NASG, 2014]

poškození objektu způsobené cizími jednotkani

FOL forward operating location emplacement d’opérations avancé předsunutý operační prostor (rozmístění)

FOM (1) figure of merit facteur de mérite značka (symbol) kvality

Page 130: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

112

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

FOM (2) freedom of movement liberté de circulation ;

Note : terme civil.

liberté de mouvements ;

Note : terme militaire.

volnost pohybu

FOO forward observation officer officier observateur avancé důstojník – předsunutý pozorovatel

FOPC final operational planning conference conférence finale de planification opérationnelle závěrečná konference k plánování operace

FOR freedom of return liberté de retour volnost k návratu

FORACS deprecated; preferred: NATO FORACS déconseillé ; privilégiée : FORACS OTAN nevhodné; preferované: NATO FORACS (FORACS

OTAN)

FORACS OTAN (F) NATO naval forces sensors and

weapons accuracy check site

/NATO FORACS/;

FORACS (deprecated)

site de contrôle de précision des armes et des

détecteurs des forces navales de l’OTAN ;

FORACS (déconseillé)

stanoviště pro kontrolu přesnosti zbraní a senzorů

vojenského námořnictva NATO;

FORACS (nevhodné)

FORCEPREP force preparation préparation des forces příprava vojsk

FORDEPRENU (F) United Nations Preventive

Deployment Force /UNPREDEP/

Force de déploiement préventif des Nations Unies síly OSN pro preventivní nasazení

FORCECAP force combat air patrol patrouille aérienne de combat de la force bojová letecká hlídka nad jednotkami;

bojové letecké hlídkování nad jednotkami

FORMETS message text formatting system système de formatage des textes de messages systém formalizovaných textových zpráv (hlášení)

FOSS Federal Intelligence Service;

Note: BIH.

Service de renseignement fédéral ;

Note : BIH.

Federální zpravodajská služba;

Pozn.: BIH.

FOT (F) land task force force opérationnelle terrestre pozemní úkolové uskupení

FOTC force over-the-horizon track coordinator coordonnateur des pistes transhorizon de la force koordinátor pro zahorizontální sledování vojsk

FP (1) force planning plans de forces plánování sil

FP (2) force proposal proposition de forces návrh cíle výstavby sil

FP (3) force protection protection des forces ochrana vojsk

FPB fast patrol boat vedette rapide rychlý hlídkový člun

FPC (1) FPC1 (obsolete – désuet)

preferred abbreviation: FCC

abréviation privilégiée : FCC zastaralá zkratka, preferovaná zkratka FCC

Page 131: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 113

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

FPC (2) force planning cycle cycle de planification des forces cyklus plánování výstavby sil

FPC (3) force protection cell cellule Protection des forces prvek ochrany sil

FPF final protective fire tir d’arrêt poslední ochranná palba

FPG functional planning guide guide de planification fonctionnelle směrnice pro plánování

FPI (F) international protection force /IPF 2/ force de protection internationale mezinárodní ochranné síly

FPNU (F) United Nations peace forces /UNPF/ forces de paix des Nations Unies mírové síly OSN

FPO force protection officer officier Protection des forces důstojník ochrany sil

FPP force planning process processus de planification des forces proces plánování výstavby ozbrojených sil

FPT force protection team équipe de protection d’une force skupina na ochranu vojsk

FPWG Force Protection Working Group Groupe de travail Protection des forces Pracovní skupina ochrany sil

FR functional requirement besoin fonctionnel požadavek na funkčnost (funkční charakteristika)

FRAGO fragmentary order ordre simplifié dílčí rozkaz

FRE future regional engagement engagement régional du futur regionální použití vojsk v budoucnosti

FRI fundamental review of infrastructure;

Note: Full title “fundamental review of

NATO infrastructure programme”.

réexamen fondamental de l’infrastructure ;

Note : titre complet : « réexamen fondamental du

programme de l’infrastructure de l’OTAN ».

základní hodnocení infrastruktury;

Pozn.: plné znění „základní hodnocení programu

infrastruktury NATO“.

FRIES fast rope insertion and extraction system système d’insertion et d’extraction par corde de

descente rapide

systém vysazení a vytažení na rychlém laně

FRMB fundamental review of military budget réexamen fondamental du budget militaire základní ověření vojenského rozpočtu

FRP financial rules and procedures règles et procédures financières pravidla a postupy financování (finančního

zabezpečení)

FS (1) field support soutien de campagne ;

soutien sur le terrain

zabezpečení v poli

FS (2) fire support appui-feu palebná podpora

FS (3) flight safety sécurité des vols bezpečnost letu

FS (4) force standards normes de forces standardy sil

FS (5) functional service service fonctionnel provozní služby

Page 132: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

114

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

FSA (1) final site acceptance réception définitive de la station

[AC/336-DS(2013)0001-REV1(AAC)]

réception définitive du site

[MBC-DS(2004)0005(INV)]

konečné schválení stanoviště (umístění)

FSA (2) fire support area zone de tirs d’appui oblast palebné podpory

FSA (3) forward support area zone avancée de soutien předsunutý prostor zabezpečení

FSAS force selection and activation system système de sélection et d’activation des forces systém výběru a aktivace sil

FSB (1) Federal Security Service;

Note: RUS.

Service fédéral de sécurité ;

Note : RUS.

Federální bezpečnostní služba;

Pozn.: RUS.

FSB (2) forward staging base base d’attente avancée předsunutý vyčkávací prostor

FSB (3) forward support base base de soutien avancée předsunutá zásobovací základna

FSc forward scattering prodiffusion dopředný rozptyl

FSC (1) fire support coordination;

FSCOORD (deprecated)

coordination des tirs d’appui ;

FSCOORD (déconseillé)

koordinace palebné podpory;

FSCOORD (nevhodné)

FSC (2) Forum for Security Cooperation;

Note: OSCE.

Forum pour la coopération en matière de sécurité ;

Note : OSCE.

Fórum pro spolupráci v oblasti bezpečnosti;

Pozn.: OSCE.

FSCC fire support coordination centre centre de coordination des feux d’appui koordinační středisko palebné podpory

FSCL fire support coordination line ligne de coordination des feux d’appui /LCFA/ čára koordinace palebné podpory

FSCM fire support coordination measure mesure de coordination de l’appui- feu opatření pro koordinaci palebné podpory

FSCOORD deprecated; preferred: FSC 1 déconseillée ; Privilégiée : FSC 1 nevhodné; preferované: FSC 1

FSE fire support element élément d’appui-feu prvek palebné podpory

FSF forward support facility installation de soutien de l’avant předsunuté zařízení logistiky;

předsunuté zařízení (logistického) zabezpečení

FSG forward support group groupe de soutien de l’avant předsunutá zabezpečovací skupina

FSK frequency shift keying modulation par déplacement de fréquence /MDF 3/ klíčování kmitočtovým posuvem (změnou kmitočtu)

FSO fire support officer officier Appui-feu důstojník řízení palby

FSP forward supply point point de distribution avancé předsunuté zásobovací místo

FSR force structure review examen de la structure des forces revize organizační struktury ozbrojených sil

Page 133: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 115

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

FSS forward support site site de soutien avancé předsunuté místo zabezpečení

FSSL fire support safety line ligne de sécurité des feux d’appui bezpečnostní čára palebné podpory

FST forward surgical team équipe chirurgicale avancée předsunutý chirurgický tým

FTC force track coordinator coordonnateur des pistes de la force koordinátor tras

FTC-A force track coordinator air coordonnateur des pistes Air de la force koordinátor tras vzdušných sil

FTC-S force track coordinator-surface coordonnateur des pistes Surface de la force koordinátor námořních tras hladinového loďstva

FTC-SS force track coordinator subsurface coordonnateur des pistes sous-marines de la force koordinátor námořních tras ponorkového loďstva

FTO foreign terrorist organization organisation terroriste étrangère zahraniční teroristická organizace;

(cizí ~)

FTS (1) financial tracking system système de surveillance financière systém sledování financí (finančních toků)

FTS (2) force tracking system système de suivi des forces systém monitorování sil

FTX field training exercise exercice d’entraînement sur le terrain taktické cvičení s vojsky

FUM follow-up meeting conférence-bilan následné jednání (setkání)

FUP forming-up point point de démarrage ;

zone de démarrage

východiště

F/V fishing vessel navire de pêche rybářská loď

FW fixed-wing à voilure fixe pevné křídlo

FWC fleet weather centre centre météorologique de la flotte meteorologické středisko flotily (vojenského

námořnictva)

FY financial year;

fiscal year

exercice financier /EF 2/ rozpočtový rok

Page 134: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

116

G

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

GA general agreement accord général všeobecná dohoda

GAERC General Affairs – External Relations

Council;

Note: EU.

Conseil « Affaires générales – relations

extérieures » /CAGRE/ ;

Note : EU.

Rada pro všeobecné záležitosti – vnější vztahy;

Pozn.: EU.

GAL global address list liste globale d’adresses hlavní adresář

GAN (F) aircraft carrier battle group /CVBG/ groupe aéronaval bojová skupina letadlových lodí

GAP (F) auxiliary power unit /APU 1b/ groupe auxiliaire de puissance pomocný zdroj energie

GAT general air traffic

[EUROCONTROL, 2014]

circulation aérienne générale /CAG 2/ všeobecný (celkový) letový provoz (podle ICAO)

[EUROCONTROL, 2014]

GBAD ground-based air defence défense aérienne basée au sol pozemní protivzdušná obrana

GBP pound sterling livre sterling libra šterlinků

GCA ground-controlled approach procédure d’approche guidée du sol přiblížení řízené ze země

GCC (F) joint consultative group groupe consultatif commun /JCG2/ společná konzultativní skupina

GCCS global command and control system système mondial de commandement et de contrôle celosvětový (globální) systém velení a řízení

GCE ground combat element élément de combat au sol pozemní bojový prvek

GCI ground-controlled interception interception contrôlée du sol přepad řízený ze země

GCOS general chief of staff;

Note: There is no GCOS in NATO’s

military command structure.

chef d’état-major général /CEMG/ ;

Note : il n’y a aucun CEMG dans la structure de

commandement militaire de l’OTAN.

náčelník generálního štábu;

Pozn.: ve vojenské velitelské struktuře NATO není

GCOS.

GDH (F) date-time group /DTG/ groupe date-heure skupina datum–čas

GDM Group on Defence Matters Groupe sur les questions de défense Skupina pro záležitosti obrany

GDP (1) general defence plan plan général de défense /PGD/ všeobecný plán obrany

GDP (2) gross domestic product produit intérieur brut /PIB/ hrubý domácí produkt

GDP (3) Guidance for Defence Planning Directive d’orientation sur les plans de défense Směrnice pro obranné plánování

Page 135: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 117

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

GDPR Group of Deputy Permanent

Representatives on the Public Disclosure

of NATO Documents

Groupe des représentants permanents suppléants

sur la mise en lecture publique de documents

OTAN

Skupina zástupců stálých představitelů pro

zveřejňování dokumentů NATO

GDS Civil Democratic Party of Bosnia and

Herzegovina

Parti démocratique civil de Bosnie-Herzégovine Občanská demokratická strana Bosny a Hercegoviny

GE (1) ground environment infrastructure électronique pozemní (elektronické) prostředky

GE (2) (F) electronic warfare /EW 2/ guerre électronique elektronický boj

GEADGE German Air Defence Ground

Environment

infrastructure électronique de la défense aérienne

de l’Allemagne

pozemní (elektronické) prostředky protivzdušné

obrany Spolkové republiky Německo

GEIP (F) Independent European Programme

Group /IEPG/

Groupe européen indépendant de programme Nezávislá evropská programová skupina

GEM Ground-effect machine appareil à effet de sol vznášedlo

GEMS generic establishment management

system

système générique de gestion des effectifs systém řízení (tabulkových) počtů po druzích

GEO deprecated; preferred: GSO déconseillé ; privilégié : GSO nevhodné; preferované: GSO

Georef world geographic reference system système mondial géographique de référence

/Géoref/

[dérivé de : STANAG 3408, Éd.3, 1993]

hlásný systém Georef (celosvětový geografický

souřadnicový systém)

Géoref (F) World Geographic Reference System

/Georef/

[ATP-01(E)(2), 2010]

Système mondial de référence géographique

[dérivé de : STANAG 3408, Éd. 3, 1993]

hlásný systém Georef (celosvětový geografický

souřadnicový systém)

GEOSITREP geographic situation report compte rendu de situation géographique hlášení o geografické situaci

GEP generic plan plan générique všeobecný plán

GFA deprecated; preferred: GFAP déconseillé ; privilégiée : GFAP nevhodné; preferované: GFAP

GFAP General Framework Agreement for

Peace in Bosnia-Herzegovina;

Note: Commonly called “Dayton

Agreement”.

Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-

Herzégovine ;

Note : communément appelé « Accord de

Dayton » .

Všeobecná rámcová dohoda o míru v Bosně a

Hercegovině;

Pozn.: všeobecně známá jako Daytonská dohoda.

GFC ground force commander commandant des forces au sol velitel pozemních sil

GFIM (F) combined joint task force /CJTF/ groupe de forces interarmées multinationales společné mnohonárodní úkolové uskupení (CJTF)

Page 136: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

118

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

G/G ground-to-ground sol-sol země–země

GHMA Global Humanitarian Mine Action action humanitaire mondiale de lutte contre les

mines

světová humanitární akce proti minám

GI (F) information management /IM/ gestion de l’information řízení (správa) informací

GIP (F) International Police Task Force

/IPTF/

Groupe international de police Mezinárodní policejní úkolové uskupení

GIRoA Government of the Islamic Republic of

Afghanistan

Government of Afghanistan (obsolete)

(GOA (2))

gouvernement de la République islamique

d’Afghanistan

gouvernement de l’Afghanistan (désuet)

Vláda Afghánské islámské republiky

Vláda Afghánistánu (zastaralé)

GLC group logistic coordinator coordonnateur de la logistique de groupe skupinový koordinátor logistiky

GLCM ground-launched cruise missile missile de croisière à lanceur terrestre pozemní řízená střela s plochou dráhou letu;

řízená střela s plochou dráhou letu odpalovaná ze země

GLINT gated laser intensifier intensificateur laser à créneau štěrbinový laserový zesilovač

GLO ground liaison officer officier de liaison de l’armée de terre ;

officier de liaison Terre (toléré)

styčný důstojník pozemních sil

GLONASS global navigation satellite system;

Note: RUS.

système mondial de radionavigation par satellite

Note : RUS.

globální družicový navigační systém (Ruská federace)

GMDSS global maritime distress and safety

system

système mondial de détresse et de sécurité en mer globální námořní systém pro hlášení stavu nouze a

záchrany

GMF ground mobile force force terrestre mobile pozemní mobilní síly

GMTI ground moving target indicator éliminateur d’échos fixes au sol ;

suppresseur d’échos fixes au sol

indikátor pozemních pohyblivých cílů (zobrazovací

jednotka ~)

GMTIF ground moving target indicator format format de suppression des échos fixes au sol formát zobrazení pozemních pohyblivých cílů

(~indikace ~)

GNSS global navigation satellite system système mondial de navigation par satellite globální družicový navigační systém

GNT (F) transitional national government

/TNG/

gouvernement national de transition dočasná národní vláda;

(dočasná vláda státu)

GoA (1) Gulf of Aden golfe d’Aden Adenský záliv

GOA (2) (obsolete), preferred: GIRoA (désuet) privilégié : GIRoA preferováno GIRoA

Page 137: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 119

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

GOEWDS Group of Experts on Warning and

Detection Systems

Groupe d’experts sur les systèmes d’alerte et de

détection

Skupina expertů pro výstražné a detekční systémy

GOF group of forces groupe de forces skupina vojsk

GOM (F) operational manoeuvre group /OMG/ groupement opérationnel de manoeuvre operační manévrovací skupina

GOP guidelines for operational planning directive de planification opérationnelle směrnice pro operační plánování

GOS grade of service qualité d’écoulement du trafic služební zařazení

GOTS government off-the-shelf gouvernemental sur étagère vládou dodávané sériově vyráběné zařízení

GPALS global protection against limited strikes protection à l’échelle mondiale contre des attaques

limitées

globální ochrana proti omezeným jaderným úderům

GPF general-purpose force force polyvalente síly všeobecného určení

GPG general political guidelines directives politiques générales všeobecná politická směrnice

GPGM general-purpose ground mine mine de fond universelle univerzální pozemní mina

GPS (1) general-purpose segment segment à usage général segment (domény) všeobecného využití;

(segment (domény) se všeobecnými službami)

GPS (2) global positioning system système mondial de positionnement globální polohový systém (globální systém určování

polohy)

GPS (3) global protection system système de protection à l’échelle mondiale celosvětový systém ochrany

GPS/AN global positioning system

autonavigation

autonavigation à l’aide du système mondial de

positionnement

autonavigace pomocí globálního systému určování

polohy (autonavigace pomocí globálního polohového

systému)

GPTE general purpose test equipment équipement d’essai universel univerzální zkušební zařízení

GQA government quality assurance assurance officielle de la qualité /AOQ/ státní ověřování jakosti /SOJ/

GRCA ground-referenced coverage area zone de couverture de référence au sol pozemní referenční oblast pokrytí;

oblast pokrytí vztažená k zemi

GRF graduated readiness force force à niveau de préparation gradué síly ve vyšším stupni pohotovosti

Groupe SIC OTAN NATO Communications and

Information Systems Group /NATO CIS

Gp/

Groupe Systèmes d’information et de

communication de l’OTAN

Skupina komunikačních a informačních systémů

NATO

Page 138: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

120

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

GRP glass-reinforced plastic/polyester plastique/polyester armé de fibres de verre sklolaminát;

plastická hmota (polyester) vyztužená skelným

vláknem

GRU grid reference unit unité de référence de grille /UREF/ jednotka souřadnicové sítě

GS (1) general staff état-major général /EMG/ generální štáb

GS (2) general support appui général (privilégié)

soutien général (privilégié)

všeobecná podpora/ zabezpečení

GS (3) general support;

Note: Artillery.

appui général ;

Note : artillerie.

všeobecná palebná podpora;

Pozn.: dělostřelectvo.

GS (4) ground segment segment sol pozemní prvek (segment)

GS (5) ground station station au sol pozemní stanice

GS (6) ground support appui au sol pozemní podpora

GS OSRH General Staff of the Armed Forces of the

Republic of Croatia

État-major général des Forces armées de la

République de Croatie

Generální štáb ozbrojených sil Chorvatska

GSE (1) government-supplied equipment matériel fourni par le gouvernement vybavení dodané státem (vládou)

GSE (2) ground support equipment matériel de servitude au sol zařízení pozemního zabezpečení

GSO geostationary satellite orbit;

geostationary orbit;

GEO (deprecated)

geostationary satellite orbit ;

orbite géostationnaire ;

GEO (déconseillé)

geostacionární oběžná dráha družice;

geostacionární oběžná dráha;

GEO (nevhodné)

GSR (1) general support reinforcing enforcement de l’appui général posílení všeobecné podpory

GSR (2) ground surveillance radar radar de surveillance au sol /RSS/ pozemní přehledový radiolokátor

GSS (1) ground support system système de servitude au sol systém pozemního zabezpečení

GSS (2) ground/surface system système sol/surface pozemní/povrchový systém;

pozemní/hladinový systém

GS VRS General Staff of the Army of the

Republika Srpska

État-major général de l’armée de Republika

Srpska

Generální štáb ozbrojených sil Srbské republiky

GSW gunshot wound blessure par arme à feu ;

blessure par balle

střelná rána;

zranění střelnou zbraní

GSZ ground safety zone zone de sécurité terrestre /ZST/ pozemní prostor nebojových operací

Page 139: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 121

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

GT (1) (F) working group /WG/ groupe de travail pracovní skupina

GT (2) (F) task group /TG/ groupe tactique úkolová skupina (taktické uskupení)

GT (3) gun-target pièce-but záměrná

GTAH (F) ad hoc working group /AHWG/ groupe de travail ad hoc pracovní skupina vytvořená ke splnění určitého

úkolu;

účelově vytvořená pracovní skupina

GTC (1) gain time control régulation du gain en fonction du temps časová regulace zisku (časové řízení zesílení);

výběrové zeslabení

GTC (2) ground tactical commander commandant tactique terrestre velitel pozemních sil na taktickém stupni

GTO geostationary transfer orbit orbite de transfert géostationnaire geostacionární oběžná dráha komunikační družice

GUI graphical user interface interface graphique personnalisée grafické uživatelské rozhraní

GVT (F) sensitivity time control /STC/ à gain variable dans le temps ;

régulation de la sensibilité en fonction du temps

časové řízení citlivosti;

řízení citlivosti v závislosti na čase

GW (1) gateway passerelle brána

GW (2) guided weapon engin guidé řízená (naváděná) střela (zbraň)

GWOT global war on terrorism guerre planétaire contre le terrorisme globální válka proti terorizmu

GZ SZ 1/ (admitted);

ground zero;

surface zero (admitted)

SZ 1 (toléré) ;

point zéro /PZ 3/ ;

surface zéro /SZ 2/ (toléré)

epicentrum

Page 140: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

122

VOLNÁ STRÁNKA

Page 141: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 123

H

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

HA (1) holding area zone d’attente vyčkávací prostor

HA (2) humanitarian assistance assistance humanitaire humanitární pomoc

HACV heavy armament combat vehicle véhicule de combat à armement lourd /VCAL/ bojové vozidlo s výzbrojí velké ráže (tank)

HAF heliborne assault force force d’assaut héliportée vrtulníkový výsadek

HAG helicopter action group groupe d’action d’hélicoptères ;

groupe de combat d’hélicoptères

bojová vrtulníková skupina ;

skupina bitevních vrtulníků

HAGC helicopter action group commander commandant de groupe d’action d’hélicoptères ;

commandant de groupe de combat d’hélicoptères

velitel bojové vrtulníkové skupiny;

velitel skupiny bitevních vrtulníků

HALE high-altitude long-endurance

Note: Type of unmanned aerial vehicle.

haute altitude, grande autonomie

Note : type de véhicule aérien sans pilote.

schopnost letu ve velké výšce s dalekým doletem

Poznámka: Jedná se o typ bezpilotního vzdušného

prostředku.

HANE high-altitude nuclear explosion explosion nucléaire à haute altitude jaderný výbuch ve velké výšce

HAO humanitarian assistance operation opération d’aide humanitaire humanitární operace

HAR helicopter assault regiment régiment d’hélicoptères d’assaut úderný vrtulníkový pluk

HARP high-altitude release point point de largage haute altitude bod odhozu ve velké výšce

HAS hardened aircraft shelter abri durci pour aéronef(s)

[STANAG 7158, Éd. 1, 2009]

okturne úkryt pro letadlo

HAZCON hazardous conditions conditions dangereuses nebezpečné podmínky

HAZMAT hazardous material matières dangereuses nebezpečný materiál

HCI human-computer interface;

human machine interface /HMI/;

man-machine interface /MMI/

(admitted)

interface homme-machine ;

synonyme : HMI ;

toléré : MMI

rozhraní člověk-počítač;

synonymum: HMI;

tolerované: MMI

HCU helicopter control unit unité contrôleur d’hélicoptères řídící jednotka vrtulníku

HDC helicopter direction centre centre de direction des hélicoptères středisko řízení činnosti vrtulníků

HDD head-down display visualisation tête basse /VTB/ displej pod výškou očí

Page 142: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

124

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

HE (1) high explosive explosif brisant trhavý; trhavina

HE (2) hydrophone effect effet hydrophone hydrofonní účinek (efekt)

HEADTS helicopter and aircraft detection training

system

système de formation à la détection d’hélicoptères

et d’avions

systém výcviku ve zjišťování vrtulníků a letounů

HEC helicopter element coordinator coordonnateur des moyens hélicoptères ;

coordonnateur de l’élément hélicoptère

koordinátor vrtulníků;

koordinátor vrtulníkového prvku

HEL high-energy laser laser à énergie élevée laser s vysokou energií

HEP high-explosive plastic explosif brisant plastic tříštivo-trhavá s plastickou trhavinou

HELQUEST helicopter request

Note: In a procedure message.

demande d’hélicoptère /DHELI/

Note : dans un message de procédure.

žádost o vyslání vrtulníku

Poznámka: procedurální zpráva.

HELTASK helicopter task

Note: In a procedure message.

mission d’hélicoptère /MHELI/

Note : dans un message de procédure.

úkol vrtulníku

Poznámka: procedurální zpráva.

HERO hazards of electromagnetic radiation to

ordnance

dommages dus aux rayonnements

électromagnétiques sur les systèmes d’armes et les

munitions /DRAM/

rizika vlivu elektromagnetického záření na zbraňové

systémy a munici

HESH high-explosive squash head explosif brisant à tête d’écrasement protitanková střela s výtržným účinkem

HET heavy equipment transport équipement lourd ;

matériel lourd

přeprava těžkých nákladů

HEU highly enriched uranium uranium hautement enrichi /UHE/ vysoko obohacený uran

HF height finder altimètre výškoměr

HFA Helsinki Final Act Acte final d’Helsinki Závěrečný helsinský akt

HG admitted; preferred: HHG toléré ; privilégié : HHG tolerované; preferované: HHG

HHG Helsinki Headline Goal;

Note: NATO-EU common goals.

Headline Goal /HG/ (admitted)

Objectif militaire global d’Helsinki ;

Note : objectifs communs de l’OTAN et de l’UE.

Objectif d’Helsinki /HG/ (toléré)

Helsinský hlavní cíl;

Pozn.: Společné cíle NATO a EU.

Helsinský cíl /HG/ (tolerované)

HIC high-intensity conflict conflit de haute intensité (privilégié)

conflit à forte intensité (déconseillé)

konflikt vysoké intenzity

HICAP high combat air patrol patrouille aérienne de combat à haute altitude bojová letecká hlídka ve velké výšce;

bojové letecké hlídkování ve velké výšce

Page 143: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 125

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

HICON higher control contrôle à l’échelon supérieur řízení z vyššího stupně

HIDACZ high-density airspace control zone zone de contrôle de l’espace aérien à haute densité zóna řízení vzdušného prostoru s vysokou hustotou

provozu

HIDL high integrity data link liaison de données à haute intégrité datový spoj vysoké integrity

HIFR helicopter in-flight refuelling ravitaillement en vol d’hélicoptères doplňování vrtulníků palivem za letu

HILEX high-level exercise exercice de haut niveau cvičení vrchního velení

HIMAD high-altitude missile air defence système de missiles de défense aérienne à haute

altitude

protivzdušná obrana s řízenými střelami velkého

dosahu

HIRF high-intensity radiated field champ rayonné de haute intensité radiační pole vysoké intenzity

HIS hostile intelligence service;

HOIS (deprecated)

service de renseignement ennemi ;

HOIS (déconseillé)

nepřátelská zpravodajská služba;

HOIS (nevhodné)

HISAM high-altitude surface-to-air missile missile surface-air haute altitude řízená střela země-vzduch velkého dosahu;

(~ povrch-vzduch ~)

HLA high-level architecture architecture de haut niveau architektura vysoké úrovně

HLG high-level group groupe de haut niveau skupina na vysoké úrovni;

(~ nejvyššího velení)

HLS helicopter landing site site de posé d’hélicoptère plocha přistání vrtulníků;

úsek přistání vrtulníků

HLSG high-level steering group groupe directeur de haut niveau řídící skupina na vysoké úrovni;

(~ nejvyššího velení)

HLST high-level study team équipe d’étude de haut niveau studijní skupina na vysoké úrovni;

(~ nejvyššího velení)

HLTF (1) high-level task force groupe de travail de haut niveau úkolové uskupení (pracovní skupina) na vysoké

úrovni;

(~ nejvyššího velení)

HLTF (2) High-Level Task Force on Conventional

Arms Control

Groupe de travail de haut niveau sur la maîtrise

des armements conventionnels

Úkolové uskupení (pracovní skupina) na vysoké

úrovni pro kontrolu konvenčního vyzbrojování;

(~ nejvyššího velení ~)

Page 144: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

126

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

HLTF/R reinforced high-level task force groupe de travail élargi de haut niveau rozšířené úkolové uskupení (pracovní skupina) na

vysoké úrovni;

(~ nejvyššího velení)

HLTFST high-level task force support team équipe de soutien du groupe de travail de haut

niveau

skupina pro zabezpečení úkolového uskupení

(pracovní skupiny) na vysoké úrovni;

(~ nejvyššího velení)

HLWG high-level working group groupe de travail de haut niveau pracovní skupina na vysoké úrovni;

(nejvyššího velení)

HLZ helicopter landing zone aire de posé d’hélicoptère ;

zone de posé d’hélicoptère

pásmo (zóna) přistávání vrtulníků

HMG heavy machine-gun mitrailleuse lourde těžký kulomet

HMI human-machine interface;

human computer interface /HCI/;

man machine interface /MMI/

(admitted)

interface homme-machine ;

synonymes : HCI ; MMI (toléré)

rozhraní člověk-stroj;

rozhraní člověk-počítač /HCI/;

rozhraní člověk-stroj /MMI/ (tolerované)

HMMWV high-mobility multipurpose wheeled

vehicle

véhicule sur roues polyvalent à grande mobilité terénní víceúčelové kolové vozidlo

HMV high-mobility vehicle véhicule à grande mobilité terénní vozidlo

HN host nation pays hôte hostitelská země

HNIP host nation in-place;

Note:As in the term “HNIP forces”.

en place du pays hôte ;

Note : par exemple, dans le terme « forces HNIP ».

na území hostitelského státu (země);

Pozn.: jako v termínu „Vojska (rozmístěná) na území

hostitelského státu“.

HNS host-nation support soutien du pays hôte zabezpečení hostitelským státem (zemí)

HNSA host nation support arrangement arrangement de soutien fourni par le pays hôte ujednání o zabezpečení hostitelským státem (zemí)

HOB height of burst hauteur d’éclatement ;

hauteur d’explosion

výška výbuchu

HOD head of delegation chef de délégation vedoucí delegace

HoA Horn of Africa corne de l’Afrique území Afrického rohu

HoE home on emitter autoralliement sur émetteur samonavedení na zářič (vysílač)

HOIS deprecated; preferred: HIS 2 déconseillé ; privilégié : HIS 2 nevhodné; preferované: HIS 2

Page 145: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 127

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

HQ JFCBS JFC HQ Brunssum (obsolete – désuet)

Headquarters Allied Joint Force

Command Brunssum

Allied Joint Force Command

Heaquarters Brunssum (obsolete)

Quartier général du Commandement allié de

forces interarmées de Brunssum /QG du JFCBS/

Quartier général du Commandement des Forces

alliées interarmées à Brunssum (désuet)

Velitelství velení spojeneckých společných sil

v Brunssum

HQ JFCNP JFC HQ Naples (obsolete – désuet)

Headquarters Allied Joint Force

Command Naples

Allied Joint Force Command

Heaquarters Naples (obsolete)

Quartier général du Commandement allié de

forces interarmées de Naples /QG du JFCNP/

Quartier général du Commandement des Forces

alliées interarmées à Naples (désuet)

Velitelství velení spojeneckých společných sil

v Neapoli

HQ LANDCOM Headquarters Allied Land Command Quartier général du Commandement terrestre allié

/QG du LANDCOM/

Velitelství velení spojeneckých pozemních sil

HQ MARCOM Headquarters Allied Maritime

Command

Quartier général du Commandement maritime

allié /QG du MARCOM/

Velitelství velení spojeneckých námořních sil

HoJ home on jam autoralliement sur brouillage samonavedení na zdroj rušení

HOM head of mission chef de mission vedoucí mise

HONB Head of NATO body chef d’organisme OTAN vedoucí orgánu NATO

HP high pressure haute pression vysoký tlak

HPA (1) (F) estimated time of arrival /ETA/ heure prévue d’arrivée předpokládaný čas příjezdu (příletu)

HPA (2) high-power amplifier amplificateur de grande puissance zesilovač s velkým výkonem

HPD (F) estimated time of departure /ETD/ heure prévue de départ předpokládaný čas odjezdu (odletu)

HPM high power microwave hyperfréquences à grande puissance mikrovlnné záření velkého výkonu

HPPS high-pressure pump station station de pompage haute pression /SPHP/

[AC/112-N(2014)0013]

vysokotlaká čerpací stanice

HPR (F) estimated time of return /ETR 2/ heure prévue de retour ;

heure prévue probable de retour

předpokládaný (odhadovaný) čas návratu

HPT (1) high-pay-off target objectif à haut rendement vysoce důležitý cíl

Page 146: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

128

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

HPT (2) high pressure turbine turbine haute pression vysokotlaká turbína

HQ headquarters

Examples: NATO Headquarters;

Supreme Headquarters Allied Powers

Europe

siège (privilégié)

quartier général (privilégié) /QG/

Note : le terme « siège » est généralement utilisé

dans le domaine civil, tandis que le terme «

quartier général » est utilisé dans le domaine

militaire.

Exemples : Grand Quartier général des Puissances

alliées en Europe ; le siège de l’OTAN.

velitelství (štáb, generální ředitelství)

Poznámka: termín „generální ředitelství je spíše

používán v oblasti civilní, zatímco „velitelství“ se

používá ve vojenské oblasti.

Příklady: Velitelství NATO;

Vrchní velitelství spojeneckých sil NATO v Evropě

HQ AIRCOM Headquarters Allied Air Command Quartier général du Commandement aérien allié

/QG de l’AIRCOM/

Velitelství spojeneckých vzdušných sil

HQ ARRC Headquarters Allied Rapid Reaction

Corps;

Headquarters, Allied Rapid Reaction

Corps (admitted)

Quartier général du Corps de réaction rapide allié

/QG de l’ARRC/

Velitelství spojeneckého sboru rychlé reakce

HQ Eurocorps Headquarters European Rapid Reaction

Corps;

Headquarters, European Rapid Reaction

Corps (admitted)

Quartier général du Corps de réaction rapide

européen /QG de l’Eurocorps/

Velitelství evropského sboru rychlé reakce

HQ MNC NE Headquarters Multinational Corps

North-East;

Headquarters Multinational Corps,

North East (admitted)

Quartier général du Corps multinational Nord-Est

/QG MNC NE/

Velitelství mnohonárodního sboru Severovýchod

HQ NAEW&C FC Headquarters NATO Airborne Early

Warning and Control, Force Command;

Headquarters, NATO Airborne Early

Warning and Control Force Command

(admitted)

Quartier général du Commandement de la Force

aéroportée d’alerte lointaine et de contrôle de

l’OTAN

Velitelství sil vzdušného systému včasné výstrahy a

řízení NATO

HQ NDC – GR Headquarters NATO Deployable Corps

Greece;

Headquarters NATO Deployable Corps,

Greece (admitted)

Quartier général du Corps de déploiement de

l’OTAN – Grèce /QG NDC – GR/

Velitelství sboru nasazení NATO – Řecko

Page 147: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 129

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

HQ NRDC – GNL Headquarters NATO Rapid Deployable

Corps Germany-Netherlands;

Headquarters NATO Rapid Deployable

Corps, Germany Netherlands (admitted)

Quartier général du Corps de déploiement rapide

de l’OTAN – Allemagne et Pays-Bas /QG NRDC –

GNL/

Velitelství sboru rychlého nasazení NATO –

Německo-Holandsko

HQ NRDC – IT Headquarters NATO Rapid Deployable

Corps Italy;

Headquarters NATO Rapid Deployable

Corps, Italy (admitted)

Quartier général du Corps de déploiement rapide

de l’OTAN – Italie /QG NRDC – IT/

Velitelství sboru rychlého nasazení NATO – Itálie

HQ NRDC – SP Headquarters NATO Rapid Deployable

Corps Spain;

Headquarters NATO Rapid Deployable

Corps, Spain (admitted)

Quartier général du Corps de déploiement rapide

de l’OTAN – Espagne /QG NRDC – SP/

Velitelství sboru rychlého nasazení NATO –

Španělsko

HQ NRDC – TU Headquarters NATO Rapid Deployable

Corps Turkey;

Headquarters NATO Rapid Deployable

Corps, Turkey (admitted)

Quartier général du Corps de déploiement rapide

de l’OTAN – Turquie /QG NRDC – TU/

Velitelství sboru rychlého nasazení NATO – Turecko

HQ RRC – FR Headquarters Rapid Reaction Corps –

France;

Headquarters, Rapid Reaction Corps –

France (admitted)

Quartier général du Corps de réaction rapide –

France /QG CRR – FR/

Velitelství sboru rychlé reakce – Francie

HQ SACT Headquarters Supreme Allied

Commander Transformation

Quartier général du Commandant suprême allié

Transformation /QG du SACT/

Velitelství vrchního spojeneckého velitele pro

transformaci

HQ SFN admitted; preferred:

HQ STRIKFORNATO

toléré ; privilégié : HQ STRIKFORNATO tolerované; preferované: HQ STRIKFORNATO

HQ

STRIKFORNATO

Headquarters Striking Force NATO;

Headquarters, Striking Force NATO

(admitted);

HQ SFN (admitted)

Quartier général de la Force d’intervention de

l’OTAN /QG STRIKFORNATO/ ;

HQ SFN (toléré)

Velitelství úderných sil NATO;

HQ SFN (tolerované)

HR High-Representative ;

Note : UN.

Haut-Représentant ;

Note : ONU.

vysoký představitel;

Pozn.: OSN.

HRC high risk of capture ;

Note: In the term “HRC personnel”.

à risque élevé d’enlèvement ;

Note : dans l’expression « personnel HRC ».

vysoké riziko zajetí;

Pozn.: jako v termínu „personál s vysokým rizikem

zajetí“.

Page 148: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

130

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

HRF high-readiness force force à haut niveau de préparation síly ve vysokém stupni pohotovosti

HRI human-readable interpretation traduction en clair /TC 3/ dekódování čárového kódu pro čtení zrakem

HRK Croatian kuna kuna croate chorvatská kuna

HRM Croatian Navy Marine croate Chorvatské námořnictvo

HRO (1) High-Representative’s Office;

Note: UN.

Bureau du Haut-Représentant ;

Note : ONU.

Úřad vysokého představitele;

Pozn.: OSN.

HRO (2) hostage release operation opération de libération d’otage operace k osvobození rukojmí

HRP (1) helicopter reference point point de référence de l’hélicoptère /PRH/ orientační bod pro vrtulníky

HRP (2) human remains pouch housse à restes humains vak na lidské ostatky

HRT hostage rescue team équipe de sauvetage d’otages skupina pro záchranu (osvobození) rukojmí

HSO (F) time on target /TOT 2/ heure sur l’objectif doba nad cílem, čas zahájení činnosti nad cílem

HTF Headline Task Force [EU] Groupe spécial sur l’objectif global [UE] Úkolové uskupení pro plnění hlavních úkolů (EU)

HTT highly transportable terminal terminal très facilement transportable vysoce mobilní pozemní družicový terminál

HUD head-up display visualisation tête haute /VTH/ zobrazení ve výši očí – průhledové zobrazení

HUMINT human intelligence renseignement humain ;

renseignement d’origine humaine /ROHUM/

(toléré)

zpravodajství z lidských zdrojů

HUMRO humanitarian relief operation opération de secours humanitaire operace humanitární pomoci

HUNTEX minehunting exercise exercice de chasse aux mines cvičení ve vyhledávání a zneškodňování min

HUSLE helicopter underslung load equipment équipement pour le transport par hélicoptère de

charges sous élingue

závěsné zařízení vrtulníku k přepravě nákladů

HVAA high-value air asset moyen aérien de grande valeur ;

moyen aérien précieux

vzdušný prostředek vysoké hodnoty

HVAC heating, ventilation, air conditioning chauffage, ventilation, climatisation topení, větrání, klimatizace

HVD high-value detainee détenu de grande valeur zadržená důležitá (významná) osoba

HVT high-value target objectif de grande importance

[MCJSB, 2015]

cíl vysoké důležitosti (hodnoty)

HVU high-value unit unité précieuse jednotka vysoké důležitosti (hodnoty)

Page 149: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 131

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

HW hazardous waste déchets dangereux nebezpečný odpad

Page 150: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

132

I

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

I & I interoperability and integration interopérabilité et intégration interoperabilita a integrace

I and W admitted; preferred: I&W 1 and I&W 2 toléré ; privilégié : I&W 1 et I&W 2 tolerované; preferované: I&W 1 a I&W 2

I&W (1) indications and warning;

I and W (admitted)

indices et critères d’alerte ;

I and W (toléré)

příznaky (indikace) a varování;

I and W (tolerované)

I&W (2) indicators and warnings;

I and W (admitted)

indices et indicateurs d’alerte ;

I and W (toléré)

příznaky (indikátory) a ukazatele;

I and W (tolerované)

IACB (F) battlefield air interdiction /BAI/ interdiction aérienne du champ de bataille vzdušná izolace prostoru bojové činnosti

IAD interface adaptor device adaptateur d’interface adaptér rozhraní (propojovacího zařízení)

IADS integrated air defence system système de défense aérienne intégrée integrovaný systém protivzdušné obrany

IAEA International Atomic Energy Agency Agence internationale de l’énergie atomique

/AIEA/

Mezinárodní agentura pro atomovou energii

IAG international auditing guideline norme de vérification internationale /NVI/ pokyny (směrnice) pro mezinárodní audit

IALCE international airlift control element élément international de contrôle du transport

aérien

mezinárodní prvek pro řízení vzdušné přepravy

IAM International Agencies Meeting réunion des agences internationales jednání mezinárodních agentur

IAO (F) computer-aided engineering /CAE 2/ ingénierie assistée par ordinateur automatizované inženýrství, počítačem

podporovaný vývoj

IAP instrument approach procedure procédure d’approche aux instruments postupy pro přiblížení podle přístrojů

IAPC International Auditing Practices

Committee

Comité international de normalisation de la

vérification /CINV/

Mezinárodní výbor pro provádění auditu

IAR deprecated; preferred: AIR 2 déconseillé ; privilégié :AIR 2 nevhodné; preferované: AIR 2

IAS (1) indicated air speed vitesse anémométrique ;

vitesse badin ;

vitesse indiquée

udávaná (indikovaná) vzdušná rychlost

IAS (2) imagery analysis system système d’analyse de l’imagerie systém pro analýzu obrazového materiálu;

(~snímkového zobrazení)

Page 151: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 133

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

IAS (3) intelligence analysis system système d’analyse du renseignement zpravodajský analytický systém

IAS (4) international accounting standard norme comptable internationale mezinárodní účetní norma (standard)

IATO interim approval to operate approbation provisoire d’exploitation dočasné povolení k provozu

IBA IBA (admitted – toléré)

Preferred abbreviation: IBAN

Abréviation privilégiée : IBAN přípustná zkratka, (preferovaná zkratka je IBAN)

IBAN IBA (admitted – toléré)

International Board of Auditors for

NATO

IBA (admitted – toléré)

Collège international des commissaires aux

comptes de l’OTAN

Mezinárodní dvůr auditorů NATO (preferované)

tolerované; preferované: IBA

IBS industrial benefits sharing partage des avantages industriels ;

répartition des retombées industrielles

podíl na ziscích průmyslu

IC (1) information campaign campagne d’information informační kampaň

IC (2) Infrastructure Committee Comité de l’infrastructure Výbor pro infrastrukturu

IC (3) intelligence collection recherche de renseignement shromažďování zpravodajských informací

IC (4) invited country pays invité přizvané země

ICAO International Civil Aviation

Organization

Organisation de l’aviation civile internationale

/OACI/

Mezinárodní organizace pro civilní letectví

ICAPS integrated command antisubmarine

warfare prediction system

système de prévisions du commandement intégré

de lutte anti-sous-marine

předpovědní systém pro integrované velení

protiponorkového boje

ICB international competitive bidding;

international call for tenders /ICT 2/

appel d’offres international /AOI 1/ ;

synonyme : ICT 2

mezinárodní nabídkové řízení;

výzva k mezinárodní okturn;

synonymum: ICT 2

ICBM intercontinental ballistic missile missile balistique intercontinental mezikontinentální balistická řízená střela

ICC (1) integrated command and control commandement et contrôle intégrés integrované velení a řízení

ICC (2) international civilian consultan consultant civil international mezinárodní civilní konzultant

ICD imitative communications deception déception des communications par imitation klamání imitovaným spojením

ICFY International Conference on Former

Yugoslavia

Conférence internationale sur l’ex-Yougoslavie Mezinárodní konference o bývalé Jugoslávii

Page 152: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

134

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

ICG Integration and Coordination Group;

Note: Integration of new member

nations in NATO.

Groupe Intégration et coordination ;

Note : intégration de nouveaux pays membres dans

l’OTAN.

Integrační a koordinační skupina;

Pozn.: integrace nových členských států NATO.

ICI Istanbul Cooperation Initiative Initiative de coopération d’Istanbul Istanbulská kooperační iniciativa

ICL international civilian linguist linguiste civil international mezinárodní civilní lingvista

ICM improved conventional munitions munitions classiques améliorées ;

munitions conventionnelles améliorées

zdokonalená konvenční munice

ICP intelligence collection plan plan de recherche de renseignement plán shromažďování zpravodajských informací

ICR in-country resources ressources disponibles dans le pays zdroje v rámci státu (země);

(vnitrostátní zdroje; (zdroje dostupné v daném

státě/zemi)

ICRC International Committee of the Red

Cross

Comité international de la Croix-Rouge /CICR 1/ Mezinárodní výbor Červeného kříže

ICS in-country support soutien à l’intérieur du pays zabezpečení v rámci státu (země);

(vnitrostátní zabezpečení)

ICT (1) integrated combat turn remise en oeuvre globale pour le combat integrované bojové odbavení

ICT (2) international call for tenders;

international competitive bidding /ICB/

appel d’offres international /AOI 1/ ;

synonyme : ICB

mezinárodní nabídkové řízení;

výzva k mezinárodní okturn;

synonymum: ICB

ICTY International Criminal Tribunal for the

Former Yugoslavia

Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie

/TPIY/

Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii

ICVA International Council of Voluntary

Agencies;

Note: Relief operations.

Conseil international des agences bénévoles

/CIAB/ ;

Note : opérations de secours.

Mezinárodní rada dobrovolných organizací;

Pozn.: humanitární operace.

ID infantry division division d’infanterie /DI/ pěší divize

IDAC interim deployable ACCS component composante déployable provisoire de l’ACCS dočasný mobilní prvek ACCS

IDB integrated database base de données intégrée integrovaná databáze

IDCP identification data combining process processus de combinaison des données

d’identification

proces slučování identifikačních dat

Page 153: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 135

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

IDHS intelligence data handling system système de traitement des données du

renseignement

systém sdílení zpravodajských informací

IDP internally displaced person personne déplacée interně vysídlená osoba (běženec ve vlastní zemi)

IDRO international disaster relief operation opération internationale de secours en cas de

catastrophe

mezinárodní záchranné operace při katastrofách

IDS intrusion detection system système de détection des intrusions systém pro zjišťování narušení (neoprávněného

vniknutí)

IEBL inter-entity boundary line ligne de démarcation entre entités hranice mezi entitami (státy, …)

IEC International Electrotechnical

Commission

Commission électrotechnique internationale /CEI

1/

Mezinárodní elektrotechnická komise

IED improvised explosive device engin explosif improvisé /EEI1/ ;

dispositif explosif de circonstance (toléré)

improvizované výbušné zařízení

IEDD improvised explosive device disposal élimination d’engin explosif improvisé

(privilégié) ;

élimination de dispositif explosif de circonstance

(toléré)

likvidace improvizovaných výbušných zařízení

IEF (1) initial entry force force d’entrée initiale počáteční stav ozbrojených sil

IEF (2) in-transit evacuation facility centre de transit pour évacuation sanitaire tranzitní místo zdravotnického odsunu

IEM (F) electromagnetic pulse /EMP/ impulsion électromagnétique elektromagnetický impulz

IEPG Independent European Programme

Group

Groupe européen indépendant de programme

/GEIP/

Nezávislá evropská programová skupina

IER information exchange requirement besoin en échange d’informations požadavky na výměnu informací

IESD (F) European Security and Defence

Identity /ESDI/

Identité européenne de sécurité et de défense Evropská bezpečnostní a obranná identita

IESE South-Eastern Europe Initiative

/SEEI/

Initiative pour l’Europe du Sud-Est Iniciativa pro jihovýchodní Evropu

IEW intelligence and electronic warfare renseignement et guerre électronique zpravodajství a elektronický boj

Page 154: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

136

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

IFB invitation for bids;

call for bids /CFB/;

request for bids /RFB/;

request for proposals /RFP/

appel d’offres /AO 2/ výzva k podání nabídek

IFC Intelligence Fusion Centre;

Centre de fusionnement du renseignement ;

Centre de fusion des données du renseignement

(déconseillé)

zpravodajské

analytické/vyhodnocovací středisko

IFCS improved fire-control system système de conduite de tir amélioré modernizovaný systém řízení palby

IFF identification, friend or foe identification ami/ennemi identifikace vlastní-cizí

IFIB invitation for international bidding appel d’offres international /AOI/ mezinárodní výběrové řízení

IFM instantaneous frequency measurement mesure de fréquence instantanée okamžité měření frekvencí

IFR (1) in-flight refuelling ravitaillement en vol doplňování paliva za letu

IFR (2) instrument flight rules règles de vol aux instruments pravidla letu podle přístrojů

IFS (1) indirect fire support appui-feu indirect nepřímá palebná podpora

IFS (2) Information Flow System système de gestion du flux de l’information systém toku informací

IFV infantry fighting vehicle véhicule de combat d’infanterie /VCI 1/ bojové vozidlo pěchoty

IG implementation group groupe de mise en œuvre skupina pro zavedení

IGO intergovernmental organization organisation intergouvernementale /OIG/ mezivládní organizace

IGSS interim geographic support system système provisoire de soutien géographique prozatímní systém geografického zabezpečení

I-HAWK Improved HAWK HAWK amélioré modernizovaný HAWK

IHL international humanitarian law droit international humanitaire /DIH/ mezinárodní humanitární právo

IIP intelligent interface processor processeur d’interface intelligent procesor inteligentního rozhraní

IJMS interim JTIDS message specification spécification provisoire de message JTIDS prozatímní forma hlášení JTIDS;

(~ v společném systému distribuce taktických

informací)

ILDP inter-look dormant period période d’insensibilisation entre impulsions neaktivní mezidoba

ILS (1) instrument landing system système d’atterrissage aux instruments systém pro přistání podle přístrojů

ILS (2) integrated logistic support soutien logistique intégré integrované logistické zabezpečení

Page 155: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 137

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

ILSP integrated logistics support plan;

Note: NACMO.

plan de soutien logistique intégré ;

Note : NACMO.

plán integrovaného logistického zabezpečení;

Pozn.: NACMO.

ILU Intelligence Liaison Unit

Note: Established at the Allied

Command Operations, in Mons,

Belgium.

[NASG, 2014]

Unité de liaison pour le renseignement

Note : établie au sein du Commandement allié

Opérations, à Mons (Belgique)

[NASG, 2014]

Styčná zpravodajská jednotka

Poznámka: Zařízení ustanovené v rámci Velitelství

NATO pro operace (ACO) v Monsu, Belgie.

[NASG, 2014]

IM information management gestion de l’information /GI/ řízení (správa) informací

IMA implementation management authority autorité chargée de la gestion de la mise en oeuvre orgán odpovídající za zavedení

IMAT independent maritime analysis team équipe indépendante d’analyses maritimes nezávislá námořní analytická skupina

IMC instrument meteorological conditions conditions météorologiques de vol aux instruments meteorologické podmínky pro let podle přístrojů

IMDG(C) International Maritime Dangerous

Goods (Code)

(Code) international du transport maritime de

marchandises dangereuses

(kód) mezinárodní námořní přeprava(y) nebezpečného

nákladu

IMF International Monetary Fund Fonds monétaire international /FMI/ Mezinárodní měnový fond

IMG International Management Group;

Note: For reconstruction in Bosnia.

Groupe international de gestion ;

Note : pour la reconstruction en Bosnie.

Mezinárodní řídící skupina;

Pozn.: pro obnovu Bosny.

IMINT imagery intelligence renseignement imagerie ;

renseignement par imagerie

obrazové zpravodajství

IMM integrated materiel management gestion intégrée des matériels integrované řízení pohybu materiálu

IMO International Maritime Organization Organisation maritime internationale /OMI/ Mezinárodní námořní organizace

IMPREP implementation report compte rendu de mise en oeuvre hlášení (zpráva) o zavedení

IMS International Military Staff État-major militaire international /EMI2/

[MC 0002/14]

Mezinárodní vojenský štáb

IMSAT imagery satellite satellite photographique snímkovací družice;

družice pro optoelektronický průzkum

IMSD ISAF military security directive directive de la FIAS sur la sécurité militaire vojenská bezpečnostní směrnice ISAF

IMSO International Mobile Satellite

Organization

Organisation internationale de

télécommunications mobiles par satellites

Mezinárodní organizace pro mobilní satelitní

telekomunikace

IMU inertial measurement unit unité de mesure inertielle inerciální měřicí jednotka

Page 156: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

138

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

IN inertial navigation navigation à inertie ;

navigation inertielle ;

navigation par inertie

inerciální navigace

INAS inertial navigation and attack system système de navigation par inertie et d’attaque inerciální navigační a úderný systém

IND improvised nuclear device dispositif nucléaire de circonstance improvizované jaderné zařízení

INES international nuclear and radiological

event scale

échelle internationale des événements nucléaires et

radiologiques

mezinárodní stupnice jaderných a radiologických

událostí

INF intermediate-range nuclear forces forces nucléaires de portée intermédiaire /FNI/ jaderné síly středního dosahu

Infil. infiltration infiltration infiltrace

Info Op information operation;

information operations /Info Ops/;

INFO OPS (deprecated)

opération(s) d’information ;

INFO OPS (déconseillé)

informační operace;

INFO OPS (nevhodné)

INFOSEC information security;

Note: In electronics.

sécurité des informations ;

Note : en électronique.

bezpečnost informací;

Pozn.: v elektronice.

INS (1) improved NATO Air Defence Ground

Environment station

station améliorée de l’infrastructure électronique

de la défense aérienne de l’OTAN

modernizované stanoviště pozemních (elektronických)

prostředků protivzdušné obrany NATO

INS (2) inertial navigation system système de navigation inertielle inerciální (inerční) navigační systém

INT INT

INTEL (admitted – toléré)

Int. (deprecated – déconseillé)

intelligence

[MCJSB, 2013]

renseignement /Rens./

[MCJSB, 2013]

zpravodajství;

zpravodajská informace;

zpravodajská činnost;

INTEL (tolerované)

Int. Int. (deprecated – déconseillé)

Preferred abbreviation: INT

Abréviation privilégiée : INT Int. (nedoporučované)

Preferovaná zkratka: INT

INTAF international affairs affaires internationales mezinárodní záležitosti

INTEL admitted; preferred: INT toléré ; privilégiée : INT tolerované; preferované: Int.

INTREP intelligence report compte rendu de renseignement zpravodajské hlášení

INTREQ intelligence request ;

Note : Message format.

demande de renseignement ;

Note : message formaté.

požadavek na zpravodajské informace;

Pozn.: formát zprávy.

INTSUM intelligence summary synthèse de renseignement souhrnná zpravodajská informace (~hlášení)

Page 157: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 139

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

INU inertial navigation unit plateforme de navigation inertielle inerciální navigační jednotka, (gyroskopický blok

řízení, gyroskopická řídící jednotka)

INVITEX invitation to an exercise;

Note: When NATO is invited to

participate in a national exercise.

invitation à un exercice ;

Note : quand l’OTAN est invitée à participer à un

exercice national.

pozvání na cvičení;

Pozn.: Když je NATO pozváno k účasti na národním

cvičení.

IO (1) international organization organisation internationale /OI 2/ mezinárodní organizace

IO (2) interoperability objective objectif d’interopérabilité cíl interoperability

IOC (1) initial operational capability capacité opérationnelle initiale ;

Note : forces et opérations.

počáteční operační schopnosti

IOC (2) initial operational capability admission au service actif /ASA 1/ ;

Note 1 : logistique ;

Note 2 : FRA ;

entrée en service opérationnel ;

Note : logistique.

počáteční operační schopnosti

IOC (3) Intergovernmental Oceanographic

Commission

Commission océanographique

intergouvernementale /COI 1/

Mezivládní oceánografická komise

IOC (4) interim operational capability capacité opérationnelle provisoire dočasná operační schopnost (prozatímní, předběžná)

IOCC ISAF Operations and Coordination

Centre

Centre de coordination et d’opérations de la FIAS Operační a koordinační středisko ISAF

IOM International Organization for Migration Organisation internationale pour les migrations

/OIM/

Mezinárodní organizace pro otázky migrace

IOPC initial operational planning conference conférence initiale de planification opérationnelle zahajovací konference k plánování operace

IOS Inter-Organizations Section Section interorganisations /SIO/ meziorganizační sekce (sekce spojující více

organizací)

IOSS Inter-Organizations Study Section on

Salaries & Prices

Section interorganisations d’étude des salaires et

des prix

Meziorganizační sekce pro studium mezd a cen

IP (1) initial point point de contrôle kontrolní bod

IP (2) initial point point d’orientation orientační bod

IP (3) initial point point initial výchozí/počáteční bod

IP (4) initial point trace origine počáteční stopa

Page 158: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

140

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

IPAR improved pulse acquisition radar radar d’acquisition à impulsions amélioré zdokonalený impulzní vyhledávací radiolokátor

IPC (1) Industrial Planning Committee Comité de planification industrielle Výbor pro plánování činnosti v průmyslu

IPC (2) initial planning conference conférence de planification initiale zahajovací konference k plánování;

zahajovací plánovací konference

IPE individual protective equipment équipement individuel de protection prostředky individuální ochrany;

prostředky ochrany jednotlivce;

Pozn.: …proti ZHN, PCHOJ

IPF (1) in-place force force en place místní síly

IPF (2) international protection force force de protection internationale /FPI/ mezinárodní ochranné síly

IPG (1) initial partnership goal objectif initial du Partenariat prvotní cíl Partnerství

IPG (2) Initial Planning Guidance directive initiale de planification počáteční plánovací směrnice;

směrnice pro předběžné plánování

IPG (3) international planning group groupe de planification international mezinárodní plánovací skupina

IPIED improvised projectile improvised

explosive device

engin explosif improvisé à projectile improvisé

(privilégié) ;

dispositif explosif de circonstance à projectile

improvisé (toléré)

improvizované výbušné zařízení s improvizovanou

střelou

IPIR initial programmed interpretation report compte rendu initial d’interprétation úvodní hodnotící programová zpráva

IPM inventory of preventive measures inventaire des mesures préventives seznam (souhrn) preventivních opatření

IPP individual Partnership programme programme de Partenariat individuel individuální program Partnerství

IPR (1) industrial property rights droits de propriété industrielle průmyslová vlastnická práva

IPR (2) intellectual property rights droits de propriété intellectuelle práva duševního vlastnictví

IPRB Infrastructure Project Review Board;

Infrastructure Priority Project Review

Board

Commission d’examen des projets

d’infrastructure ;

Commission d’examen des projets d’infrastructure

prioritaires

Komise pro přezkoumání projektů infrastruktury;

Komise pro přezkoumání priority projektů

infrastruktury

IPSAS international public sector accounting

standard

norme comptable internationale du secteur public mezinárodní účetní standard veřejného sektoru

IPT integrated project team;

Note: Submarine SAR.

équipe de projet intégré ;

Note : SAR de sous-marins.

integrovaný projektový tým;

Pozn.: SAR pro ponorky.

Page 159: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 141

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

IPTF International Police Task Force Groupe international de police /GIP 2/ Mezinárodní policejní úkolové uskupení

IR (1) information requirements besoin en renseignement brut

besoin en information (toléré)

požadaveky na informace

IR (2) infrared infrarouge infračervený

IR (3) intelligence request demande de données de renseignement požadavek na zpravodajské informace;

(žádost o ~)

IRB (1) Infrastructure Review Board Comité d’examen de l’infrastructure Komise pro hodnocení (posuzování) infrastruktury

IRB (2) intelligence reach-back recours aux ressources du renseignement non

déployées

zpravodajské zabezpečení z prostoru mimo nasazení

IRBM intermediate-range ballistic missile missile balistique de portée intermédiaire balistická řízená střela středního dosahu

IRCM infrared countermeasure;

infrared countermeasures

contre-mesure infrarouge ;

contre-mesures infrarouges

protiopatření v infračerveném spektru

IRCS international radio call sign indicatif d’appel radio international mezinárodní rádiový volací znak

IRD (1) information resource dictionary dictionnaire des ressources en information slovník zdrojů informací;

slovník informačních zdrojů

IRD (2) infrared decoy leurre infrarouge klamný cíl v infračervené oblasti;

infračervený klamný cíl

IRDS (1) information resource dictionary system système de dictionnaire des ressources en

information

slovníkový systém zdrojů informací;

slovníkový systém informačních zdrojů

IRDS (2) infrared detection system système de détection infrarouge systém zjišťování infračerveného záření

IRF immediate reaction force force de réaction immédiate síly okamžité reakce

IRLS infrared linescan system analyseur infrarouge à balayage linéaire infračervené řádkové snímání (scanner)

IRM integrated resource management gestion intégrée des ressources integrované řízení zdrojů (prostředků)

IroA Islamic Republic of Afghanistan République islamique d’Afghanistan Afghánská islámská republika

IRPCS International Regulations for Prevention

of Collisions at Sea

règlement international pour prévenir les

abordages en mer

mezinárodní pravidla (ustanovení) pro předcházení

kolizím na moři

IRRB Infrastructure Requirements Review

Board

Comité d’examen des besoins d’infrastructure Komise pro posuzování požadavků na infrastrukturu

IRST infrared search and track veille et poursuite par infrarouge pátrání a sledování v infračerveném pásmu

Page 160: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

142

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

IRT immediate response team équipe de réponse immédiate skupina pro okamžitý zásah (pohotovostní skupina)

IRTC internationally recommended transit

corridor

couloir de transit recommandé par la communauté

internationale

mezinárodně doporučený tranzitní koridor

IRTF(L) Immediate Reaction Task Force (Land) force opérationnelle terrestre de réaction

immédiate

úkolové uskupení okamžité reakce (pozemních sil)

IS (1) information superiority supériorité informationnelle informační nadvláda

IS (2) information system système d’information informační systém

IS (3) International Staff;

NATO International Staff /NIS 2/

(deprecated)

Secrétariat international /SI2/ ;

Secrétariat international de l’OTAN (déconseillé)

Mezinárodní sekretariát (štáb);

Mezinárodní sekretariát (štáb) NATO /NIS/

(nevhodné)

ISA (1) integrated support area zone de soutien intégré prostor integrovaného zabezpečení

ISA (2) international standard atmosphere atmosphère type internationale mezinárodní standardní atmsoféra

ISAF International Security Assistance Force ;

Note : Afghanistan.

Force internationale d’assistance à la sécurité

/FIAS/ ;

Note : Afghanistan.

mezinárodní pomocné bezpečnostní síly;

Pozn.: Afghánistán.

ISAR inverse synthetic aperture radar radar à ouverture synthétique inverse radiolokátor s inverzní syntetickou aperturou

ISB (1) NHISC ( okturn);

Intelligence Steering Board;

NATO Headquarters Intelligence

Steering Committee ( okturn);

Note: The NHISC was renamed

Intelligence Steering Board in 2010.

Bureau directeur du renseignement;

Comité directeur du siège de l’OTAN sur le

renseignement (désuet);

Note : le NHISC a été rebaptisé Bureau directeur

du renseignement en 2010.

řídící výbor pro zpravodajství

ISB (2) intermediate staging base base d’étape intermédiaire dočasná základna

ISCOMICELAND ISCOMICELAND (obsolete – désuet)

Island Command Iceland (obsolete)

Commandement de l’Islande (désuet) Velitelství Island (zastaralé)

ISD in-service date date de mise en service datum zahájení provozu

ISDN integrated services digital network réseau numérique à intégration de services /RNIS/ digitální síť integrovaných služeb

ISDR international ship destination room;

international shipping destination room

chambre internationale de destination des navires ;

chambre internationale de destination de la

navigation commerciale

mezinárodní komora pro určování míst určení plavidel;

mezinárodní komora pro určování míst určení

obchodních plavidel

Page 161: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 143

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

ISK Iceland krona couronne islandaise islandská koruna

ISM improvised sea mine mine marine de circonstance improvizovaná námořní mina

ISO International Organization for

Standardization

Organisation internationale de normalisation Mezinárodní organizace pro standardizaci

(normalizaci)

ISOPREP isolated personnel report fiche personnalisée d’authentification hlášení izolovaných (ověřených) osob

ISP (1) identification safety point point de sécurité d’identification místo (bod) bezpečné identifikace

ISP (2) individual security programme programme de sécurité individuelle individuální bezpečnostní program

ISPE initial state peacetime establishment tableau initial d’effectifs du temps de paix počáteční stav tabulek mírových počtů

ISR (1) identification safety range distance de sécurité d’identification bezpečná vzdálenost identifikace;

bezpečná identifikační vzdálenost

ISR (2) implementation status report rapport sur l’avancement des travaux hlášení o stavu zavedení (souboru schopností)

ISR (3) intelligence, surveillance and

reconnaissance

renseignement, surveillance et reconnaissance zpravodajství, sledování a průzkum

ISSC Integrated System Support Centre Centre de soutien des systèmes intégrés středisko zabezpečení integrovaných systémů

IST inter-switch trunk liaison de jonction entre commutateurs vnitřní přepínač

ISTAR RISTA (deprecated) ;

intelligence, surveillance, target

acquisition and reconnaissance

reconnaissance, intelligence,

surveillance and target acquisition

(deprecated)

renseignement, surveillance, acquisition

d‘objectifs et reconnaissance; renseignement, surveillance, acquisition d’objectifs

et reconnaissance (déconseillé)

ISTAR;

RISTA;

zpravodajství, sledování, zjišťování cílů a průzkum

IT information technology technologie de l’information informační technologie

ITAS intra-theatre airlift system système de transport aérien intrathéâtre systém vzdušné přepravy na bojišti

ITEC improved theatre nuclear forces

emergency communications

communications de secours améliorées des forces

nucléaires de théâtre

zdokonalené hotovostní (nouzové) spojení jaderných

sil na válčišti

ITO international terrorist organization organisation terroriste internationale mezinárodní teroristická organizace

ITSEC information technology security

evaluation criteria

critères d’évaluation de la sécurité des

technologies de l’information

kritéria pro hodnocení bezpečnosti informačních

technologií

ITT in-theatre training entraînement sur le théâtre polní výcvik

Page 162: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

144

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

ITU International Telecommunication Union Union internationale des télécommunications /UIT/ Mezinárodní telekomunikační unie

ITU-R International Telecommunication Union

– Radiocommunication Sector

Union internationale des télécommunications –

Secteur des radiocommunications /UIT-R/

Mezinárodní telekomunikační unie – úsek

radiokomunikací

ITV in-transit visibility visibilité en transit viditelnost za přesunu

IUKADGE Improved UK Air Defence Ground

Environment

infrastructure électronique améliorée de la défense

aérienne au Royaume-Uni

modernizované pozemní (elektronické) prostředky

protivzdušné obrany Velké Británie

IVC immediately vital cargo cargaison immédiatement vitale spěšný životně důležitý náklad

IVCP illegal vehicle checkpoint poste de contrôle illégal des véhicules stanoviště kontroly neoprávněně se pohybujících

vozidel

IVPN international virtual private network réseau privé virtuel international mezinárodní soukromá virtuální síť

IVSN initial voice switched network réseau téléphonique commuté initial digitální telekomunikační síť pro přenos informací

hlasem (aktivovaná hlasem)

IW (1) individual weapon arme individuelle zbraň jednotlivce (osobní zbraň)

IW (2) information warfare guerre de l’information informační válka

IWT inland waterways transport transport par voies navigables intérieures vnitrozemská vodní přeprava

Page 163: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 145

J

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

J joint staff état-major interarmées společný štáb

JAA joint action area;

JTAA (deprecated)

zone d’action conjointe ;

JTAA (déconseillé)

prostor společné činnosti;

JTAA (nevhodné)

JAAT joint air-assault team;

joint air attack team

groupe d’assaut aérien interarmées

groupe d’attaque aérienne interarmées

společná vzdušně-úderná skupina

JAAWSC joint anti-air warfare support and

coordination;

Note: JAAWCS communication net.

coordination et soutien de la lutte antiaérienne

combinée ;

Note : réseau de communication pour la JAAWCS.

zabezpečení a koordinace společného protivzdušného

boje;

Pozn.: Komunikační síť JAAWCS.

JALLC Joint Analysis and Lessons Learned

Centre

Centre interarmées d’analyse et de retour

d’expérience

Společné (vševojskové) středisko analýzy a získaných

zkušenosti

JAPCC Joint Air Power Competence Centre Centre de compétences en matière de puissance

aérienne interarmées

analytické středisko společných vzdušných schopností

JAR Joint Aviation Requirements Codes communs de l’aviation Společné letecké předpisy

JASSM joint air-to-surface stand-off missile missile air-surface interarmées tiré à distance de

sécurité

společná řízená střela vzduch-země odpalovaná

z bezpečné vzdálenosti;

(~ vzduch-povrch ~)

JAT joint assessment team équipe d’évaluation interarmées společná hodnoticí skupina

JATO jet-assisted take-off décollage assisté par fusée à combustible liquide vzlet s pomocí raketového (reaktivního) motoru

JBD joint battlespace digitisation numérisation de l’espace de bataille interarmées digitalizace společného bojiště

JBTC joint blood transhipment centre centre interarmées de transbordement de sang společné transfuzní středisko

JCA jamming control authority autorité de contrôle du brouillage orgán pro řízení (kontrolu) rušení

JCB Joint Consultative Board Comité mixte de consultation Společný poradní výbor (rada)

JCC joint civil commission commission civile mixte smíšená civilní komise

JCG (1) joint capability group groupe capacitaire interarmées skupina pro společné schopnosti

JCG (2) joint consultative group groupe consultatif commun /GCC/ společná konzultativní skupina

Page 164: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

146

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

JC Lisbon JC Lisbon (obsolete – désuet)

JCL (obsolete – désuet)

Allied Joint Command Lisbon (obsolete)

Commandement allié interarmées à Lisbonne

(désuet)

Spojenecké společné velitelství v Lisabonu;

JCL (zastaralé)

JCL JCL (obsolete – désuet)

JC Lisbon (obsolete – désuet)

Allied Joint Command Lisbon (obsolete)

Commandement allié interarmées à Lisbonne

(désuet)

zastaralá zkratka

JCP Joint Committee on Proliferation

(obsolete)

Comité mixte sur la prolifération (désuet) Společný výbor pro otázky šíření zbraní (zastaralé)

JCS Joint Chiefs of Staff;

Note: USA.

Instance collégiale des chefs d’état-major ;

Note : USA.

Sbor náčelníků štábů;

Pozn.: USA.

JD job description description de poste funkční náplň (popis funkce, místa, práce)

JDAM joint direct attack munition munition interarmées d’attaque directe společná munice pro přímý útok;

společná letecká munice naváděná v přímé viditelnosti

JDISS joint deployable intelligence support

system

système déployable interarmées de soutien du

renseignement

společný rozmístitelný systém zpravodajského

zabezpečení

JEMDES Joint European Meteorological and

Oceanographic Centre Data Exchange

System

système interarmées d’échange de données du

Centre météorologique et océanographique en

Europe

společný systém výměny dat Evropského

meteorologického a oceánografického centra

(střediska)

JET joint education and training formation et entraînement interarmées výuka a výcvik ve společných (vševojskových)

disciplínách

JEWC(C) Joint Electronic Warfare Coordination

Cell

Cellule interarmées de coordination de la guerre

électronique

Společná skupina pro koordinaci elektronického boje

JEWCS NEWCS (obsolete – désuet)

Joint Electronic Warfare Core Staff

[PO(2006)0083]

NATO Electronic Warfare Core Staff

(obsolete)

[NASG]

État-major central interarmées de guerre

électronique

[PO(2006)0083]

État-major central de guerre électronique de

l’OTAN (désuet)

[NASG]

Společný ústřední štáb elektronického boje;

Ústřední štáb elektronického boje NATO /NEWCS/

(zastaralé);

JFACC joint forces air component command commandement de composante aérienne de forces

interarmées

velitelství vzdušné složky společných sil

Page 165: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 147

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

JFAI joint final acceptance inspection

[C-M(2013)0026]

joint final inspection and formal

acceptance (deprecated)

joint formal acceptance inspection

(deprecated)

[NASG, 2014]

inspection mixte de réception officielle společná inspekce pro oficiální přijetí (akceptaci);

společná oficiální přejímací kontrola/ a nspekce

(zastaralé)

JFC joint force command;

joint force commander

commandement de forces interarmées ;

commandant de forces interarmées

velitelství společných sil;

velitel společných sil

JFC Brunssum JFC Brunssum (admitted – toléré)

Preferred abbreviation: JFCBS

Abréviation privilégiée : JFCBS přípustná zkratka;

preferovaná zkratka je JFCBS

JFCBS JFC Brunssum (admitted – toléré)

Allied Joint Force Command Brunssum

Commandement allié de forces interarmées de

Brunssum

Velitelství velení spojeneckých společných sil

v Brunssum

JFC HQ Brunssum JFC HQ Brunssum (obsolete – désuet)

Preferred abbreviation: HQ JFCBS

Abréviation privilégiée : HQ JFCBS zastaralá zkratka;

preferovaná zkratka je HQ JFCBS (Velitelství velení

spojeneckých společných sil v Brunssum )

JFC HQ Naples JFC HQ Naples (obsolete – désuet)

Preferred abbreviation: HQ JFCNP

Abréviation privilégiée : HQ JFCNP zastaralá zkratka;

Preferovaná zkratka je HQ JFCNP (Velitelství velení

spojeneckých společných sil v Neapoli)

JFC Naples JFC Naples (admitted – toléré)

Preferred abbreviation: JFCNP

Abréviation privilégiée : JFCNP přípustná zkratka;

preferovaná zkratka je JFCNP

(Velitelství spojeneckých společných sil v Neapoli;

Velitelství spojeneckých společných sil, Neapol

JFCNP JFC Naples (admitted – toléré)

Allied Joint Force Command Naples

Commandement allié de forces interarmées de

Naples

Velitelství spojeneckých společných sil v Neapoli;

Velitelství spojeneckých společných sil, Neapol

JFENGR joint force engineer conseiller génie d’une force interarmées náčelník ženijního vojska společných sil

JFHQ joint force headquarters quartier général de forces interarmées velitelství společných sil

JFLCC joint forces land component command commandement de composante terrestre de forces

interarmées

velitelství pozemní složky společných sil

JFMO Joint Frequency Management Office Bureau interarmées de gestion des fréquences Společný úřad pro správu kmitočtů

JFPF Joint Federal Police Force;

Note: SFOR.

Force de police mixte fédérale ;

Note : SFOR.

společné federální policejní síly;

Pozn.: SFOR.

Page 166: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

148

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

JFTC Joint Force Training Centre Centre d’entraînement de forces interarmées Výcvikové středisko společných sil

JHQ Lisbon JHQ Lisbon (obsolete – désuet)

Joint HQ Lisbon (obsolete – désuet)

Joint Headquarters Lisbon (obsolete)

Quartier général interarmées Lisbonne (désuet) Společné velitelství v Lisabonu (zastaralé)

JIC (1) Joint Implementation Commission Commission mixte d’application Společná komise pro zavádění (použití)

JIC (2) Joint Implementation Committee Comité interarmées de mise en oeuvre ;

Note : pour les états majors « militaires » ;

Comité mixte de mise en œuvre ;

Note : pour les états majors de missions ou

d’opérations civilo militaires.

Společný výbor pro zavádění;

Pozn.: vojenské štáby;

Smíšený výbor pro zavádění;

Pozn.: štáby vojensko-civilních misí nebo operací

JIC (3) joint intelligence centre centre de renseignement interarmées společné zpravodajské středisko

JICC Joint Information Coordination

Committee

Comité interarmées de coordination de

l’information

Společný výbor pro koordinaci informací

JICT JEWCS Implementation Core Team;

NATO JEWCS Implementation Core

Team /NICT/ (obsolete)

Équipe centrale de mise en œuvre du JEWCS ;

Équipe centrale de mise en œuvre du NEWCS

/NICT/ (désuet)

Ústřední skupina pro zavedení JEWCS;

Ústřední skupina pro zavedení NEWCS /NICT/

(zastaralé);

(organizační prvek pro~)

JIP joint implementation plan plan interarmées de mise en oeuvre ;

Note : pour les états majors « militaires » ;

plan mixte de mise en œuvre ;

Note : pour les états majors de missions ou

d’opérations civilo militaires.

společný plán zavedení;

Pozn.: vojenské štáby;

smíšený plán zavedení;

Pozn.: štáby vojensko-civilních misí nebo operací

JIPB joint intelligence preparation of the

battlespace

préparation renseignement de l’espace

opérationnel /PREO/

společná zpravodajská příprava bojiště

JISE joint intelligence support element élément interarmées d’appui renseignement společný prvek zpravodajského zabezpečení

JISR joint intelligence, surveillance and

reconnaissance

renseignement, surveillance et reconnaissance

interarmées

společné zpravodajství, sledování a průzkum

JLC joint logistic command commandement logistique interarmées společné velitelství logistiky

JLOC joint logistic operations centre centre interarmées d’opérations logistiques společné operační středisko logistiky

Page 167: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 149

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

JLP joint logistic plan plan logistique interarmées ;

Note : pour les états majors « militaires » ;

plan logistique mixte ;

Note : pour les états majors de missions ou

d’opérations civilo militaires.

společný plán logistiky;

Pozn.: vojenské štáby;

smíšený plán logistiky;

Pozn.: štáby vojensko-civilních misí nebo operací.

JLSP joint logistic support plan plan de soutien logistique interarmées plán společného logistického zabezpečení

JLV joint likelihood vector vecteur de vraisemblance commun společný pravděpodobný vektor

JM joint manoeuvre manœuvre interarmées společný manévr

JMAPS joint message-processing system système interarmées de traitement de messages společný systém pro zpracování zpráv (hlášení)

JMC (1) Joint Medical Committee Comité médical mixte Společný výbor zdravotnické služby;

(národní poznámka – podle FRA smíšený)

JMC (2) joint military commission commission militaire mixte společná vojenská komise

JMCC joint movement coordination centre centre interarmées de coordination des

mouvements

společné středisko pro koordinaci přesunů

JMCIS joint maritime command information

system

système commun d’information pour le

commandement maritime

společný informační systém velitelství vojenského

námořnictva

JMEX joint movement exercise exercice de mouvements interarmées společné cvičení v provádění přesunů

JOA joint operations area zone d’opérations interarmées prostor společných operací (společný operační prostor)

JOC joint operations centre centre d’opérations interarmées společné operační středisko

JOINTEX joint exercise exercice interarmées společné cvičení

Joint HQ Lisbon Joint HQ Lisbon (obsolete – désuet)

JHQ Lisbon (obsolete – désuet)

Joint Headquarters Lisbon (obsolete)

Quartier général interarmées à Lisbonne (désuet) Společné velitelství v Lisabonu (zastaralé)

JOPG Joint Operations Planning Group Groupe des plans d’opérations interarmées Skupina plánování společných operací

JP jet propellant carburéacteur palivo pro proudové motory

JPC (1) joint planning commission commission mixte de planification společná plánovací komise

JPC (2) joint planning committee comité mixte de planification společný plánovací výbor

JPF joint police force

Note: SFOR.

force de police mixte ;

Note : SFOR.

společné policejní síly;

Pozn.: SFOR.

Page 168: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

150

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

JPG joint planning group groupe mixte de planification společná plánovací skupina

JPIC joint precision interdiction concept concept d’interdiction de précision interarmées společná koncepce izolace bojiště

JPO joint petroleum office bureau interarmées des carburants společný úřad pro pohonné hmoty

JPRC joint personnel recovery cell cellule interarmées de récupération de personnel společný prvek (skupina) pro záchranu osob

JPWHQ joint primary war headquarters quartier général de guerre principal interarmées

/QGGPI/

nejvyšší společné válečné velitelství

JRC (1) joint reconnaissance centre centre interarmées de reconnaissance společné průzkumné středisko

JRC (2) joint rescue centre centre interarmées des opérations de sauvetage společné středisko záchranných operací (společné

záchranné středisko)

JRCC joint rescue coordination centre centre interarmées de coordination des opérations

de sauvetage

společné středisko koordinace záchranných operací

JSA joint situational awareness connaissance de la situation interarmées hodnocení společné situace;

znalost společné situace

JSB obsolete; preferred: MCJSB privilégié : MCJSB zastaralé; preferované: MCJSB

JSC (1) joint spectrum centre centre interarmées du spectre ;

Note : sous entendu « centre interarmées de

gestion du spectre ».

společné středisko pro využití spektra;

Pozn.: ve smyslu společné středisko pro řízení spektra.

JSC (2) joint steering committee comité directeur mixte společný řídící výbor

JSC (3) joint sub-committee sous-comité mixte společný podvýbor

JSEAD joint suppression of enemy air defence mise hors de combat interarmées des moyens de

défense aérienne ennemis

vyřazené nepřátelské PVO společnými prostředky

JSF joint strike fighter avion d’attaque interarmées společný stíhací bombardovací letoun;

společný úderný letoun

JSMS joint spectrum management system système interarmées de gestion du spectre společný systém pro řízení spektra

JSOA joint special operations area zone d’opérations spéciales interarmées prostor společných speciálních operací

JSOTF joint special operations task force force interarmées d’opérations spéciales společné úkolové uskupení pro speciální operace;

(společné úkolové uskupení speciálních operací)

Page 169: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 151

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

JSP joint support plan plan interarmées de soutien ;

Note : pour les états majors « militaires » ;

plan mixte de soutien ;

Note : pour les états majors de missions ou

d’opérations civilo militaires.

společný plán zabezpečení;

Pozn.: vojenské štáby;

smíšený plán zabezpečení;

Pozn.: štáby vojensko-civilních misí nebo operací.

JSTARS Joint Surveillance and Target Attack

Radar System;

Note: USA.

système radar interarmées de surveillance et

d’attaque d’objectifs ;

Note : USA.

společný systém taktického vzdušného radiolokačního

sledování a navedení;

Pozn.: USA.

JTAA deprecated; preferred: JAA déconseillé ; privilégiée : JAA nevhodné; preferované: JAA

JTB joint transportation board comité mixte des transports společná rada (výbor) pro přepravu

JTCC joint transportation coordination centre centre de coordination interarmées des transports společné koordinační středisko pro přepravu

JTF joint task force groupe de forces interarmées společné úkolové uskupení

JTFP joint tactical fusion programme programme interarmées de fusionnement tactique společný program spolupráce na taktickém stupni

JTIDS Joint Tactical Information Distribution

System

système interarmées de diffusion des informations

tactiques

společný systém distribuce taktických informací

JTLS joint theatre-level simulation simulation interarmées à l’échelle du théâtre simulace společné (vševojskové) činnosti na válčišti

JTMS joint theatre movement staff état-major interarmées des mouvements sur le

théâtre

společný štáb pro přesuny na válčišti

JVN (F) night vision goggles /NVG/ jumelles de vision okturne brýle pro noční vidění

JWC Joint Warfare Centre Centre de guerre interarmées Středisko řízení společných operací

JWID Joint Warrior interoperability

demonstration

démonstration d’interopérabilité « Joint Warrior » předvedení schopností součinnosti v rámci programu

“Společný bojovník”

Page 170: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

152

VOLNÁ STRÁNKA

Page 171: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 153

K

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

KAIA Kabul Afghanistan International Airport aéroport international de Kaboul – Afghanistan mezinárodní letiště v Kábulu, Afghánistán

KAU kilo accounting unit millier d’unités de compte tisíc účetních jednotek;

(účetní jednotka kilo, násobek tisíc)

KCMIA killed/captured/missing in action tué/capturé/disparu au combat zabit, zajat, nezvěstný v boji (~ akci)

KDC key distribution centre centre de distribution de clés /CDC 2/ středisko pro distribuci klíčů

KDOM Kosovo Diplomatic Observation

Mission

Mission d’observation diplomatique au Kosovo Pozorovací mise diplomatů v Kosovu

KE kinetic energy énergie cinétique kinetická energie

KEK key-encryption key clé de chiffrement de clés hlavní šifrovací klíč

kEUR thousand euros;

Note 1: Single European currency;

Note 2: Symbol k€.

millier d’euros ;

Note 1 : monnaie unique européenne ;

Note 2 : symbole : k€.

tisíc euro;

Pozn. 1: jednotná evropská měna;

Pozn. 2: symbol k€.

KEW kinetic energy weapon arme à énergie cinétique zbran využívající kinetickou energii;

zbraň působící kinetickou energií

KFOR Kosovo Force Force pour le Kosovo síly pro Kosovo

KIA (1) deprecated; preferred: KAIA déconseillé ; privilégiée : KAIA nevhodné; preferované: KAIA

KIA (2) killed in action tué au combat zabit v boji (~ akci, padl ~)

K-KILL complete kill destruction totale úplné zničení

KLE key leader engagement

[NTG, 2015]

engagement des relais d’influence

[CICDE, 2012]

zasazení klíčového prvku

KMC key mission component composante clé de la mission klíčový/důležitý prvek pro plnění úkolu (mise)

KMNB Kabul Multinational Brigade Brigade multinationale de Kaboul Mnohonárodní brigáda v Kábulu

KMT key military task tâche militaire clé klíčový/důležitý vojenský úkol

KMTC Kabul Military Training Centre Centre d’entraînement militaire de Kaboul Vojenské výcvikové středisko v Kábulu

KPSS Kosovo Police Service School École de police du Kosovo Policejní škola v Kosovu

Page 172: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

154

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

KST key supporting task tâche auxiliaire clé klíčový/důležitý podpůrný úkol;

klíčový/důležitý vedlejší úkol

KVM Kosovo verification mission Mission de vérification au Kosovo Ověřovací mise v Kosovu

Page 173: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 155

L

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

LAA (F) anti-air warfare /AAW / lutte antiaérienne ; protivzdušný boj

LA&R obsolete; preferred: L&R désuet ; privilégiée : L&R zastaralé; preferované: L&R

LAAWC local anti-air warfare coordinator coordonnateur local de la lutte antiaérienne místní koordinátor protivzdušného boje

LACM land-attack cruise missile missile de croisière d’attaque au sol řízená střela s plochou dráhou letu pro útok na

pozemní cíle

LADS limited air defence system système de défense aérienne limitée systém protivzdušné obrany s omezeným dosahem

LALC local air logistic coordinator coordonnateur local de la logistique aérienne místní koordinátor logistiky letectva

LAN (1) local area network réseau local ;

Note : le terme « réseau local d’entreprise (RLE) »

est souvent utilisé pour désigner un réseau local

(LAN).

[NASG, 2014]

lokální síť; (místní ~);

Poznámka: termím „lokální podniková síť (RLE) „se

často používá k označení místní síte (LAN)

LAN (2) (F) antisurface warfare /ASUW/ lutte antinavire boj s hladinovými plavidly

LANDCOM Allied Land Command Commandement terrestre allié Spojenecké velitelství pozemních sil

Land-COM

Heidelberg

Land-COM Heidelberg (obsolete –

désuet)

Land Commander Heidelberg (obsolete)

commandant Terre, Heidelberg (désuet) velitel pozemních sil v Heidelbergu (zastaralé)

Land-COM Madrid Land-COM Madrid (obsolete – désuet)

Land Commander Madrid (obsolete)

commandant Terre, Madrid (désuet) velitel pozemních sil v Madridu (zastaralé)

L&R logistics and resources;

logistics, armaments and resources

/LA&R/ (obsolete)

logistique et ressources ;

logistique, armements et ressources /LA&R/

(désuet)

logistika a zdroje;

logistika, výzbroj a zdroje /LA&R/ (zastaralé)

LAP local air picture situation aérienne locale lokální vzdušná situace

LAPA (F) anti-carrier warfare /ACW/ lutte anti-porte-avions boj proti letadlovým lodím

LARS light artillery rocket system système de roquettes d'artillerie légère lehký raketomet

LASF (F) surface warfare /SW/ lutte au-dessus de la surface ;

lutte de surface

hladinový boj

Page 174: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

156

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

LASH lighter aboard ship navire porte-barges loď pro přepravu člunů

LASM (F) antisubmarine warfare /ASW/ lutte anti-sous-marine protiponorkový boj

LASWC (1) local antisubmarine warfare commander commandant de lutte anti-sous-marine velitel protiponorkového boje (oblastní/místní)

LASWC (2) local antisubmarine warfare coordinator coordonnateur de lutte anti-sous-marine koordinátor protiponorkového boje (oblastní/místní)

LAV light armoured vehicle véhicule blindé léger /VBL/ lehké obrněné vozidlo

LAW light antitank weapon arme antichar légère lehká protitanková zbraň

LC SNLC (obsolete);

Logistics Committee;

Senior NATO Logisticians Conference

(obsolete)

SNCL (désuet) ;

Comité de la logistique ;

Conférence des hauts responsables de la

logistique de l'OTAN (désuet)

Logistický výbor

LCAC landing craft, air cushion engin de débarquement sur coussin d'air vyloďovací (výsadkové) vznášedlo

LCC (1) land component command(er) commandement (commandant) de composante

terrestre

velitelství (velitel) pozemní složky

LCC (2) life cycle cost coût global de possession /CGP/ náklady životního cyklu

LCC (3) local control centre centre de direction locale místní středisko řízení

LCC (4) logistics coordination centre centre de coordination logistique /CCL/ koordinační středisko logistiky

LCE latest cost estimate dernière estimation de coût

poslední odhad nákladů (ceny)

LCFA (F) fire support coordination line /FSCL/ ligne de coordination des feux d'appui koordinační čára palebné podpory

LCH local civilian hire agent civil recruté sur place ;

personnel civil recruté sur place

najímání místních civilních zaměstnanců

LCL local contract linguist linguiste civil recruté sur place smluvní místní lingvista

LD line of departure ligne de départ výchozí čára

LDS launch detection satellite satellite de détection de lancement družice pro zjišťování odpálení řízených střel (raket)

LEC locally-employed civilian;

Note: Specific to SFOR/KFOR;

locally employed personnel /LEP/;

Note: Specific to SFOR/KFOR.

civil employé localement ;

Note : propre à la SFOR/KFOR ;

personnel employé localement /LEP/ ;

Note : propre à la SFOR/KFOR.

civilní osoba zaměstnaná v místě;

Pozn.: specifické pro SFOR/KFOR;

civilní personál zaměstnaný v místě /LEP/;

Pozn.: specifické pro SFOR/KFOR.

LEGAD legal advisor conseiller juridique právní poradce

Page 175: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 157

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

LEO low earth orbit orbite terrestre basse nízká oběžná dráha

LEP locally-employed personnel;

Note: Specific to SFOR/KFOR;

locally employed civilian /LEC/;

Note: Specific to SFOR/KFOR.

personnel employé localement ;

Note : propre à la SFOR/KFOR ;

civil employé localement /LEC/ ;

Note : propre à la SFOR/KFOR.

civilní personál zaměstnaný v místě;

Pozn.: specifické pro SFOR/KFOR;

civilní osoba zaměstnaná v místě /LEC/;

Pozn.: specifické pro SFOR/KFOR.

LES land earth station station terrienne terrestre pozemní stanice

(na Zemi)

LEST Law-Enforcement Support Team;

Note: Dayton Agreement.

Équipe d'appui à l'application des lois ;

Note : Accord de Dayton.

Skupina k prosazení práva (pořádku);

Pozn.: Daytonská dohoda.

LEV laser-enhanced viewer tomoscope laserový zaměřovač (laserový pozorovací přístroj)

LEU low-enriched uranium uranium faiblement enrichi /UFE/ nízko obohacený uran

LF landing force force de débarquement vyloďovací (vyloďované) síly

LFAS low-frequency active sonar sonar actif à basse fréquence nízkofrekvenční sonar;

(sonar pracující na nízké frekvenci)

LFE (F) established financial limits /EFL/ limites financières établies stanovené finanční limity

LFRIL land forces reportable items list liste des articles à suivre des forces terrestres seznam sledovaného materiálu pozemních sil

LGB laser-guided bomb bombe à guidage laser /BGL/ puma naváděná laserem

LHA landing helicopter assault hélicoptère d'assaut vrtulníkový výsadek

LIC low-intensity conflict conflit de faible intensité konflikt nízké intenzity

LIDAR (1) laser identification, detection and

ranging

identification, détection et télémétrie par laser identifikace, zjištění a měření dálky laserem

LIDAR (2) light detection and ranging détection et télémétrie par ondes lumineuses zjištění (detekce) a měření dálky světelným zářením

(laserem)

LINC Limited Interim NATO Response Force

Communication and Information System

système d’information et de communication

provisoire limité de la Force de réaction de

l’OTAN

omezený dočasný komunikační a informační systém

sil reakce NATO

LIO land interdiction operation opération d’interdiction terrestre operace k izolování prostoru bojové činnosti

LIVEX live exercise exercice réel cvičení s vojsky

LJ Loya Jirga Loya Jirga Shromáždění Afghánských kmenových náčelníků

Page 176: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

158

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

LJF least-jammed frequency fréquence la moins brouillée nejméně rušená frekvence

LL (1) lessons learned enseignements ;

enseignements tirés

získané zkušenosti

LL (2) lower layer;

Note: As in “low level air defence

/LLAD/”.

couche inférieure ;

Note : par exemple, dans le terme « défense

antiaérienne à basse altitude /LLAD/ ».

na malé výšce (nízkoletící);

Pozn.: jako „protivzdušná obrana proti nízkoletícím

cílům /LLAD/“.

LL (3) low-level basse altitude malá výška;

nízká letová hladina

LLAPI low-level air picture interface interface de situation aérienne basse altitude rozhraní vzdušné situace v malé výšce;

(~ obrazu vydušné situace ~]

LLMC low-level military commission commission militaire de bas niveau vojenská komise na nízké úrovni

LLN logistics lead nation pays chef de file en matière de logistique vedoucí země v oblasti logistiky

LLR low-level radiation radiation à bas niveau nízká úroveň radiace (záření slabé intenzity)

LLS low-level support appui à basse altitude podpora z malé výšky

LLSUA limiting line of submerged approach ligne limite d'approche en plongée omezení pro přiblížení pod vodou

LLTV low-light television télévision à bas niveau de lumière /TV BNL/ televize s nízkou úrovní světelnosti (s velkou

světelnou citlivostí)

LMCC LOCE mobile communications centre centre de communications mobile du LOCE mobilní spojovací ústředna LOCE

LMG light machine-gun mitrailleuse légère lehký kulomet

LN (1) lead nation pays chef de file ;

pays pilote

vedoucí země (stát)

LN (2) local national ressortissant local místní občan (státní příslušník)

LO liaison officer officier de liaison styčný důstojník

LOA (1) letter of agreement lettre d'accord smluvní (schvalovací) listina (dopis)

LOA (2) letter of assistance;

Note: PSO.

lettre d'attribution ;

Note : PSO.

udělení kompetencí;

Pozn.: PSO.

LOAC law of armed conflict; droit des conflits armés /DCA/

[ATrainP-02(A)(1), 2013]

právo ozbrojeného konfliktu (válečné právo);

Page 177: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 159

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

LOACREP law of armed conflict report compte rendu sur le droit des conflits armés zpráva o dodržování práva ozbrojeného konfliktu

(válečného práva )

LOC (1) level of operational capability niveau de capacité opérationnelle úroveň operačních schopností

LOC (2) limited operational capability capacité opérationnelle limitée omezené operační schopnosti

LOC (3) lines of communications lignes de communication spojovací trasy, komunikace (pro přesuny)

LOCE (1) linked operational intelligence centres,

Europe

réseau des centres de renseignement opérationnel

en Europe

integrovaná střediska operačního zpravodajství

v Evropě;

(síť středisek~)

LOCON lower control contrôle à l’échelon inférieur nižší, řízený stupeň;

(řízení nižšího stupně)

LOCPOL local police;

Note: SFOR – Bosnian police force.

police locale ;

Note : SFOR – police bosniaque.

místní policie;

Pozn.: SFOR – bosenská policie.

Log. logistics logistique logistika

LOGASREQ logistic assistance request demande d'aide logistique požadavek na logistické zabezpečení

LOGASSESSREP logistic assessment report compte rendu d'évaluation logistique zpráva (hlášení) o hodnocení logistiky

LOGCON logistics control

[LCEG(S), 2014]

contrôle logistique

[LCEG(S), 2014]

logistické řízení

LOGDEF logistic deficiency;

LOGDEFICIENCY (deprecated)

insuffisance logistique ;

LOGDEFICIENCY (déconseillé)

nedostatky v logistice (přehled);

LOGDEFICIENCY (nevhodné)

LOGDEFICIENCY deprecated; preferred: LOGDEF déconseillé ; privilégié : LOGDEF nevhodné; preferované: LOGDEF

LOGDEPLAND logistic depot report, land forces compte rendu des dépôts logistiques des forces

terrestres

hlášení o skladech logistiky pozemních sil

LOGEX logistic exercise exercice logistique logistické cvičení

LOGFAS logistic functional area services services du domaine fonctionnel logistique služby logistických funkčních oblastí

LOGREQ (1) logistic request demande de soutien logistique žádost o logistické zabezpečení;

Požadavek na logistické zabezpečení

LOGREQ (2) logistic requirement besoin logistique logistický požadavek;

logistická potřeba

Page 178: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

160

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

LOGSITLAND logistic situation report, land forces compte rendu de situation logistique des forces

terrestres

hlášení o logistické situaci pozemních sil

LOGSITREP logistic situation report compte rendu de situation logistique logistické situační hlášení;

hlášení o logistické situaci

LOGSTAR logistic status report compte rendu de situation logistique hlášení o stavu logistiky

LOGSUMREP logistic summary report compte rendu logistique sommaire souhrnné logistické hlášení

LOGSURPLUS logistic surplus surplus logistique logistický přebytek

LoI level of interoperability niveau d'interopérabilité úroveň interoperability

LOI (1) letter of instruction lettre d'instruction směrnice, instrukce, pokyny

LOI (2) letter of intent lettre d'intention písemně vyjádřený záměr (smlouva o smlouvě

budoucí)

LOJI loss of job indemnity indemnité de perte d'emploi náhrada za ztrátu zaměstnání

LOMEZ low-altitude missile engagement zone

[APP-6]

low missile engagement zone

[NRC(TMD)N(2002)3]

zone d'engagement des missiles à basse altitude

[NRC(TMD)N(2002)3]

prostor působení řízených střel v malé výšce

LoO line of operation ligne d’opération směr operace

LOP line of position ligne de position průběh postavení

LORAD long-range active detection;

Note: As in “long range active detection

system”.

détection active à longue distance ;

Note : par exemple, dans le terme « système de

détection active à longue distance ».

aktivní zjišťování na velkou vzdálenost;

Pozn.: jako v „systém aktivního zjišťování na velkou

vzdálenost“.

LoS [AEODP-11(A)(1), Vol. I]

line-of-sight

[AComP-01, Ed. 3, 2005]

à portée optique ;

en visibilité directe

záměrná;

přímý rádiový dosah;

přímá viditelnost;

(rádioreléový, směrový)

LOSAM low-altitude surface-to-air missile missile surface-air à basse altitude řízená střela povrch-vzduch malého dosahu;

(~ země-vzduch ~)

LOSHADREP local shipping advisory representative représentant local de la navigation commerciale místní představitel pro námořní přepravu (obchodní)

LOT liaison and observation team équipe de liaison et d’observation styčná a pozorovatelská skupina

Page 179: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 161

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

LOTS logistics over the shore opérations logistiques sur plage logistické zabezpečení přes pobřeží (pozn. bez

přístavního / předem vybudovaného zařízení)

LOWCAP low-altitude combat air patrol patrouille aérienne de combat à basse altitude bojová letecká hlídka v malé výšce;

bojové letecké hlídkování v malé výšce

LP (1) landing point point d’atterrissage místo přistání

LP (2) light patrol patrouille légère lehce vyzbrojená hlídka

LPAC Logistics Planning Advisory Committee Comité consultatif sur la planification logistique Poradní výbor pro plánování logistiky

LPAR large phased-array radar grand radar à balayage électronique ;

grand radar à éléments en phase

širokopásmová (fázovaná) anténa radiolokátoru

(radiolokátor s velkým fázovým výkmitem paprsku)

LPD (1) amphibious transport, dock transport amphibie de chalands de débarquement

et de personnel

výsadková doková loď

LPD (2) low probability of detection faible probabilité de détection malá pravděpodobnost zjištění

LPI limited probability of intercept;

low probability of intercept

probabilité limitée d'interception ;

faible probabilité d'interception

malá pravděpodobnost odposlechu;

Pozn.: akustického nebo elektromagnetického

LPOC last port of call dernier port d’escale přístav poslední zastávky

LR (1) long-range;

Note: telecommunications.

longue distance

Note : télécommunications.

[ACIEDP-01(A)(1), 2013]

dálková, dálkový, dálkové;

velký dosah;

Pozn.: telekomunikace / spoj(ení).

LR (2) long-range;

Note: Aircraft.

à long rayon d'action ;

Note : aéronef.

velký dolet (bojový dolet);

Pozn.: letadlo.

LRA (1) long-range attack attaque à grande distance útok na velkou vzdálenost

LRA (2) long-range aviation aviation à long rayon d'action dálkové letectvo

LRBM long-range ballistic missile missile balistique à longue portée balistická řízená střela velkého dosahu

LRCM long-range cruise missile missile de croisière à longue portée řízená střela s plochou dráhou letu velkého dosahu

LRF laser range-finder télémètre laser laserový dálkoměr

LRI limited range of intercept distance limitée d'interception omezený dosah přepadu

LRM (F) multiple launch rocket system

/MLRS/;

multiple rocket launcher /MRL 2/

lance-roquettes multiple raketometný systém;

raketomet

Page 180: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

162

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

LRMP long-range maritime patrol;

Note: In English, “aircraft” is generally

implied in LRMP.

avion de patrouille maritime à long rayon d'action dálková námořní hlídka (~hlídkový letoun);

Pozn.: v angličtině je termín „letadlo“ implicitně

součástí LRMP.

LRMS long-range missile system système de missile à longue portée systém řízených střel o velkém dosahu

LRN lay reference number numéro de référence de mouillage pořadové číslo položení (námořní miny)

LRRP long-range reconnaissance patrol patrouille de reconnaissance dans la profondeur skupina hloubkového průzkumu

LRS launch and recovery system système de lancement et de récupération systém startu a návratu;

vypouštěcí a návratový systém

LRSN logistics role specialist nation pays prestataire spécialisé en matière de logistique stát specializovaný na logistické zabezpečení

LRSOM long-range stand-off missile missile à longue portée tiré à distance de sécurité řízená střela velkého dosahu odpalovaná mimo dosah

protivníka

LRU line replaceable unit élément remplaçable sur place přímo vyměnitelný díl

LS (1) landing site site de débarquement úsek přistání (vylodění)

LS (2) launching station lanceur ;

site de lancement

odpalovací stanoviště (odpalovací zařízení)

LS (3) leaver section section à détacher d'un convoi skupina, která opouští hlavní konvoj/kolonu

LS (4) linguistic service service linguistique jazyková služba

LSA logistic support analysis analyse du soutien logistique analýza logistického zabezpečení

LSB logistic support base base de soutien logistique základna logistického zabezpečení

LSD (1) landing ship dock transport de chalands de débarquement /TCD/ loď pro přepravu vyloďovacích plavidel

LSD (2) logistic support detachment détachement de soutien logistique odřad logistického zabezpečení

LSE logistic support element élément de soutien logistique prvek logistického zabezpečení

LSM (F) undersea warfare/USW/ lutte sous la mer podhladinový boj

LSP logistic support plan plan de soutien logistique plán logistického zabezpečení

LSS logistic support site site de soutien logistique místo logistického zabezpečení

LT (1) liaison team équipe de liaison styčná skupina

LT (2) local time heure locale místní čas

Page 181: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 163

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

LTA local target area zone locale d'objectifs místní cílový prostor

LTBF long-term build-up force force à long délai de montée en puissance síly s prodlouženou dobou pohotovosti

LTBMD layered theatre ballistic missile defence défense multicouche contre les missiles balistiques

de théâtre

vícestupňová protiraketová obrana na válčišti

LTBT Limited Test Ban Treaty;

Note: The LTBT deals with nuclear

tests.

Traité d'interdiction partielle des essais ;

Note : le LTBT vise les essais nucléaires.

Smlouva o částečném zákazu zkoušek;

Pozn.: LTBT se týká jaderných zkoušek.

LTC (1) longitudinal time code code temporel longitudinal časový kód zeměpisné délky

LTC (2) long-term costing estimation de coûts à long terme dlouhodobý odhad nákladů

LTCR long-term capability requirement besoin capacitaire à long terme požadavek dlouhodobé schopnosti

LTD laser target designation;

laser target designator

désignation d'objectif à laser ;

désignateur d'objectif à laser

označování cíle laserem;

laserový označovač cíle

LTDP Long-Term Defence Programme Programme de défense à long terme Dlouhodobý vojenský program NATO

LTFF long-term financial forecast prévisions financières à long terme dlouhodobá finanční předpověď

LTFP (1) long-term force planning plans de forces à long terme dlouhodobé plánování výstavby sil

LTFP (2) long-term force proposals propositions de forces à long terme návrh dlouhodobého plánu výstavby sil

LTIP Long-Term Infrastructure Programme Programme d'infrastructure à long terme Dlouhodobý program výstavby infrastruktury

LTPA long-term planning area domaine de planification à long terme oblast dlouhodobého plánování

LTPG long-term planning guideline directive de planification à long terme směrnice pro dlouhodobé plánování

LTR long-term requirement besoin à long terme dlouhodobý požadavek

LTS long-term study étude à long terme dlouhodobá studie

LTZ local target zone zone locale d'objectifs místní cílový prostor

LV likelihood vector vecteur de vraisemblance pravděpodobný vektor (směr)

LW laser weapon arme laser laserová zbraň

LWR (1) laser warning receiver récepteur d'alerte laser laserový výstražný přijímač

LWR (2) local wage rate;

Note: Personnel employed by NATO in

non international posts.

statut local ;

Note : personnel employé par l’OTAN dans des

postes à statut non international.

místní platový tarif;

Pozn.: Zaměstnanec NATO na místě, které není

systemizováno jako mezinárodní.

Page 182: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

164

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

LZ (1) landing zone zone d’amerrissage pásmo přistání;

Pozn.: FRA ekvivalent pokud jde o přistání letadla na

hladině.

LZ (2) landing zone zone d’appontage pásmo přistání;

Pozn.: FRA ekvivalent pokud jde o přistání letadla na

palubě lodi.

LZ (3) landing zone zone d'atterrissage pásmo přistání;

Pozn.: FRA ekvivalent pokud jde o přistání letadla na

pevnině.

Page 183: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 165

VOLNÁ STRÁNKA

Page 184: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

166

M

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

MA (1) military assistance

[AJP-3.5, (A)(1), 2013]

assistance militaire vojenská pomoc

MA (2) military assistant assistant militaire vojenský poradce

MAB marine amphibious brigade brigade amphibie du corps des marines obojživelná brigáda námořní pěchoty

MAC (1) major area commander grand commandant de zone vrchní velitel oblasti

MAC (2) maritime area commander commandant maritime de zone velitel námořní oblasti

MAC (3) mine-action centre centre d'action antimine ;

centre de lutte contre les mines

středisko pro odminování

MACA maritime air control authority autorité contrôleur de l'aéronavale ;

autorité contrôleur des PATMAR

orgán řízení námořního letectva

MACC maritime coordination centre centre de coordination maritime /CCMAR/ námořní koordinační středisko (pro součinnost

námořnictva)

MACE multinational airlift coordination

element

élément multinational de coordination du transport

aérien

mnohonárodní prvek pro koordinaci letecké přepravy

MACPED (F) aimed controlled-effect antitank mine

/ACEATM/

mine antichar pointable à effet dirigé protitanková mina se směrovým účinkem

MAD (1) magnetic anomaly detector détecteur d'anomalie magnétique detektor magnetických anomálií

MAD (2) mutual assured destruction destruction mutuelle assurée vzájemně zajištěné zničení (destrukce)

MADC maritime air defence cell cellule de défense aérienne des opérations

maritimes

skupina pro protivzdušnou obranu námořních operací

MADVEC magnetic anomaly detector verification;

Note 1: Naval mine warfare.

Note 2: Magnetic anomaly detector

verification run.

vérification par détecteur d'anomalie magnétique ;

Note 1 : guerre des mines navale.

Note 2 : passe de vérification par détecteur

d'anomalie magnétique.

ověření magnetických anomálií detektorem;

Pozn. 1: bojová činnost s použitím námořních min.

Pozn. 2: Provedení ověření magnetických anomálií

detektorem.

MAGTF marine air-ground task force force opérationnelle air-sol des marines letecko-pozemní úkolové uskupení námořní pěchoty;

námořní letecko-pozemní úkolové uskupení

MAIM maritime anti-invasion mine mine marine anti-invasion protiinvazní námořní mina

Page 185: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 167

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

MAL mine actuation level niveau de déclenchement d'une mine aktivační síla miny

MALE medium-altitude long-endurance

Note: Type of unmanned aerial vehicle.

moyenne altitude, grande autonomie

Note : type de véhicule aérien sans pilote.

schopnost letu ve střední výšce s dalekým doletem

Poznámka: Jedná se o typ bezpilotního vzdušného

prostředku.

MAN metropolitan area network réseau métropolitain síť hlavního města

M&A monitoring and assessment surveillance et évaluation monitorování a hodnocení

M&S modelling and simulation modélisation et simulation modelování a simulace

M&T movements and transport mouvements et transports přesuny a přeprava

M&TG Movement and Transportation Group Groupe sur les mouvements et transports Skupina přesunů a přeprav

MANUA (F) United Nations Assistance Mission in

Afghanistan /UNAMA/

Mission d’assistance des Nations Unies en

Afghanistan

Mise OSN na pomoc v Afghánistánu

MANPADS man-portable air defence system système antiaérien portable přenosný protiletadlový systém (komplet)

MAOT maximum allowable operation time temps de fonctionnement maximal admissible maximálně přípustný čas činnosti

MAP Membership Action Plan Plan d'action pour l'adhésion Plán realizace přistoupení

MAPE Multinational Advisory Police Element Élément multinational de conseil en matière de

police

mnohonárodní poradní policejní orgán

MAPEX map exercise exercice sur cartes cvičení na mapách

MAPS manpower analysis and planning system système d’analyse et de planification des effectifs systém pro analýzu a plánování pracovní síly (počtů)

MARCOM Allied Maritime Command Commandement maritime allié Spojenecké velení námořních sil

Mar-COM Naples Mar-COM Naples (obsolete – désuet)

Maritime Commander Naples (obsolete)

commandant maritime, Naples (désuet) velitel námořních sil v Neapoli (zastaralé)

Mar-COM

Northwood

Mar-COM Northwood (obsolete –

désuet)

Maritime Commander Northwood

(obsolete)

commandant maritime, Northwood (désuet)

[MC 0324/2]

zastaralá zkratka;

MAREX maritime exercise exercice maritime námořní cvičení (cvičení vojenského námořnictva)

MARREP maritime reporting comptes rendus maritimes systém hlášení vojenského námořnictva

MARSTAN maritime forces standard norme de forces maritimes standard (norma) vojenského námořnictva

Page 186: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

168

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

MARV manoeuvrable re-entry vehicle corps de rentrée manoeuvrable ;

vecteur de rentrée manœuvrable

manévrující návratový modul;

manévrující hlavice;

manévrující návratová část nosiče

MASCAL mass casualties pertes massives hromadné ztráty

MASINT measurement and signature intelligence renseignement mesures et signature měřicí a znakové zpravodajství

MASS (1) maritime air surface surveillance surveillance de surface par avion de patrouille

maritime

hlídkování námořním letectvem;

(sledování hlídkou námořního letectva)

MASS (2) maritime air surveillance support soutien surveillance par avion de patrouille

maritime

zabezpečení hlídkování námořním letectvem

MASSTIC maritime ACCS ship-shore tactical

interface component

composante maritime de l'interface tactique mer-

terre de l'ACCS

prvek propojení systému ACCS vojenského

námořnictva na taktickém stupni pro vyloďování z lodí

na pobřeží

MAT military air traffic circulation aérienne militaire /CAM 2/ vojenský letový provoz

MATCONOFF materiel control officer officier de contrôle de matériel důstojník odpovídající za materiál

MATELO Maritime Air Telecommunications

Organization

Organisation des télécommunications de l'aviation

maritime

Organizace pro spojení námořního letectva

MAU million accounting units million d'unités de compte /MUC/ milión účetních jednotek

MAVOC military aircraft voice weather code code météorologique phonie pour aéronef militaire hlasový kód stavu počasí pro vojenská letadla

MAW missile approach warner avertisseur d'approche de missile zařízení pro varování před přibližujícími se řízenými

střelami

MB military budget budget militaire vojenský rozpočet

MBC MBC (obsolete – désuet)

Military Budget Committee (obsolete)

Note: The Civil Budget Committee and

Military Budget Committee have been

merged into a signle Budget Committee.

[DPRC-N(2010)0008-REV3]

Comité du budget militaire /CBM1/ (désuet)

Note : le Comité du budget civil et le Comité du

budget militaire ont fusionné pour former un

Comité des budgets unique.

[DPRC-N(2010)0008-REV3]

Výbor pro vojenský rozpočet (zastaralá zkratka)

Poznámka: Výbor pro civilní rozpočet a Výbor pro

vojenský rozpočet se sloučily do termínu Výbor pro

rozpočet

[DPRC-N(2010)0008-REV3]

MBFR mutual and balanced force reductions réductions mutuelles et équilibrées des forces oboustranné a vyvážené snížení (redukce) ozbrojených

sil

Page 187: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 169

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

MBG main body group;

Note: Navy.

groupe du gros ;

Note : marine.

hlavní uskupení;

Pozn.: vojenské námořnictvo /VojN/.

MBGC main body group commander commandant du groupe du gros velitel hlavního uskupení

MBPRB Military Budget Priority Review Board Commission d'examen des priorités du budget

militaire

Rada pro hodnocení priorit vojenského rozpočtu

MBT main battle tank char de bataille tank

MC (1) Military Committee Comité militaire /CM1(déconseillé)/

[NASG, 2013]

Vojenský výbor

MC (2) mission commander commandant de mission velitel mise

MC/CS Military Committee in Chiefs of Staff

Session

Comité militaire en session des chefs d'état-major Zasedání Vojenského výboru na úrovni náčelníků

generálních štábů

MC/PS Military Committee in Permanent

Session

Comité militaire en session permanente Stálé zasedání Vojenského výboru

MCA (F) admited; preferred: SIC 1 toléré ; privilégié : SIC 1 tolerované; preferované: SIC 1

MCAOC mobile combined air operations centre centre combiné mobile d'opérations aériennes mobilní mnohonárodní operační středisko vzdušných

sil

MCASB Military Committee Air Standardization

Board

Bureau de normalisation Air du Comité militaire Rada vojenského výboru pro standardizaci vzdušných

sil

MCC (1) main control centre;

Note: SATCOM.

centre de commande principal ;

Note : SATCOM.

hlavní řídicí středisko;

Pozn.: SATCOM.

MCC (2) maritime component command commandement de composante maritime velitelství námořní složky

MCC (3) maritime component commander commandant de composante maritime velitel námořní složky

MCC (4) movement control centre organisation des mouvements et transports středisko pro řízení přesunů a přepravy

MCC (5) movement coordination centre centre de coordination des mouvements středisko pro koordinaci přesunů

MCCAP maritime communication and

information systems contingency assets

pool

pool de moyens maritimes de circonstance pour

systèmes d’information et de communication

fond prostředků KIS námořnictva pro nepředvídané

události

MCCIS Maritime Command and Control

Information System;

Note: Element of the NACCIS.

système maritime d'information de commandement

et de contrôle ;

Note : élément du NACCIS.

systém velení, řízení a informací vojenského

námořnictva;

Pozn.: prvek/součást NACCIS.

Page 188: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

170

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

MCCS mine countermeasures command and

support ship

bâtiment de commandement et de soutien de la

lutte contre les mines

plavidlo pro velení a zabezpečení odminování

MCD manipulative communications deception déception des communications par manipulation klamání pomocí spojovacích prostředků

MCDA military and civil defence assets ressources militaires et de la protection civile vojenské prostředky a prostředky civilní ochrany

MCG Mediterranean Cooperation Group

(obsolete);

Note : The Council established the

Political and Partnerships Committee,

which lead to the disbanding of the

Mediterranean Cooperation Group.

Groupe de coopération méditerranéenne (désuet) ;

Note : le Conseil a institué le Comité politique et

des partenariats, entraînant la suppression du

Groupe de coopération méditerranéenne.

Skupina pro spolupráci ve Středomoří (zastaralé);

Pozn.: Výbor ustavil Výbor pro politickou spolupráci a

partnerství a tím došlo k rozpuštění této skupiny.

MCJSB Military Committee Joint

Standardization Board

Bureau de normalisation Interarmées du Comité

militaire

Společná rada vojenského výboru pro standardizaci

MCLSB Military Committee Land

Standardization Board

Bureau de normalisation Terre du Comité militaire Rada vojenského výboru pro standardizaci pozemních

sil

MCM (1) medical countermeasures contre-mesures médicales zdravotnická protiopatření

MCM (2) Military Committee memorandum mémorandum du Comité militaire memorandum Vojenského výboru

MCM (3) mine countermeasures contre-mesures mines ;

lutte contre les mines

opatření proti minám;

(odminování, vyhledávání a zneškodňování min)

MCMEX mine countermeasures exercise exercice de lutte contre les mines cvičení v opatřeních proti minám;

(~ v odminování)

MCMedSB Military Committee Medical

Standardization Board Bureau de normalisation médicale du Comité

militaire

Rada pro standardizaci zdravotnického zabezpečení

Vojenského výboru

MCMFORNORTH Mine Countermeasures Force North Force de lutte contre les mines du Nord Síly pro realizaci protiminových opatření Sever

MCMFORSOUTH Mine Countermeasures Force South Force de lutte contre les mines du Sud Síly pro realizaci protiminových opatření Jih

MCMG Military Committee Meteorological

Group

Groupe météorologique du Comité militaire Meteorologická skupina Vojenského výboru

MCMOPDIR mine countermeasures operations

directive

directive des opérations de lutte contre les mines směrnice pro protiminové operace

MCMR mine countermeasures report compte rendu de lutte contre les mines hlášení o protiminových opatřeních

Page 189: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 171

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

MCMSB Military Committee Maritime

Standardization Board

Bureau de normalisation Mer du Comité militaire Rada vojenského výboru pro standardizaci námořních

sil

MCMV mine countermeasures vessel bâtiment de lutte contre les mines minolovka (odminovací plavidlo)

MCP (1) military cooperation programme programme de coopération militaire program vojenské spolupráce

MCP (2) mobile command post poste de commandement mobile mobilní velitelské stanoviště

MCR (1) military-civil relations relations militaro-civiles vojensko-civilní vztahy

MCR (2) military communications requirement besoin en télécommunications militaires požadavek na vojenské spojení

MCRTF military-civil relations task force groupe pour les relations militaro-civiles úkolové uskupení pro vojensko-civilní vztahy

MCS mobility, countermobility, survivability mobilité, contre-mobilité, capacité de survie mobilita (pohyblivost), snížení mobility, schopnost

přežít

MCSB Military Committee standardization

board

bureau de normalisation du Comité militaire ;

Note : terme générique souvent utilisé au pluriel

pour désigner les cinq bureaux de normalisation

(air, terre, mer, interarmées et médical).

Rada vojenského výboru pro standardizaci

MCSC mine countermeasures command and

control ship

bâtiment de commandement et de contrôle pour la

lutte contre les mines

plavidlo pro velení a řízení protiminových opatření (~

odminování)

MCSF multinational cryptologic support

facility

installation multinationale de soutien

cryptologique

mnohonárodní zařízení pro kryptografické zabezpečení

MCT (1) mobile command team équipe mobile de commandement mobilní skupina velení

MCT (2) movement control team équipe des mouvements et transports skupina pro řízení přesunů;

skupina pro řízení přesunů a přepravy

MCTC Military Committee Terminology

Conference

Conférence de terminologie du Comité militaire Terminologická konference vojenského výboru

MCTSP Military Committee Terminology

Standardization Programme

Programme de normalisation de la terminologie du

Comité militaire

Program vojenského výboru pro standardizaci

terminologie

MCWG (1) Military Committee Working Group Groupe de travail du Comité militaire Pracovní skupina Vojenského výboru

MCWG (2) Military Cooperation Working Group Groupe de travail sur la coopération militaire Pracovní skupina pro spolupráci ve vojenské oblasti

MD (1) mechanized division division mécanisée mechanizovaná divize

MD (2) Mediterranean Dialogue Dialogue méditerranéen /DM 2/ Středomořský dialog

Page 190: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

172

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

MD (3) military deception déception militaire vojenské klamání

MD (4) military district;

Note: RUS.

district militaire ;

Note : RUS.

région militaire

vojenský okruh (region);

Pozn.: RUS.

MDA (1) main defence area zone de défense principale hlavní prostor obrany

MDA (2) mine danger area zone de danger mines nebezpečný zaminovaný prostor

MDA (3) multiple docking adapter adaptateur d'amarrage multiple vícenásobný adaptér pro uvázání plavidel

MDAHG Missile Defence Ad Hoc Working

Group

Groupe ad hoc sur la défense antimissile ad hoc pracovní skupina pro protiraketovou obranu

MDASM medium-depth antisubmarine mine mine anti-sous-marine à profondeur moyenne protiponorková mina pro střední hloubky

MDC (F) confidence-building measures

/CBM 2/

mesures de confiance opatření k vytváření (posilování) důvěry

MDCS (F) confidence- and security-building

measures /CSBM/

mesures de confiance et de sécurité opatření pro vytváření (posilování) důvěry a

bezpečnosti

MDF (1) main defence force;

main defence forces

force de défense principale ;

forces de défense principale

hlavní obranné síly

MDF (2) main distribution frame répartiteur d'entrée ;

répartiteur principal

hlavní rozvod (distribuční systém)

MDF (3) (F) frequency shift keying /FSK/ modulation par déplacement de fréquence klíčování kmitočtovým posuvem (změnou

kmitočtu)

MDL minimum decode level niveau minimal de décodage minimální úroveň rozkódování

MDM (F) minimum shift keying /MSK/ modulation par déplacement minimal klíčování minimálním (kmitočtovým) posuvem

MDMP (1) Mediterranean Dialogue Military

Programme

Programme militaire du Dialogue méditerranéen Vojenský program Dialogu o Středomoří

MDMP (2) military decision-making process processus de prise de décision militaire vojenský rozhodovací proces

MDN (F) Departement of National Defence

/DND/;

Note: CAN.

ministère de la Défense nationale ;

Pozn : CAN.

Ministerstvo národní obrany;

Pozn.: CAN.

MDU mobile disarmament unit unité mobile de désarmement mobilní jednotka pro odzbrojení;

mobilní odzbrojovací jednotka

Page 191: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 173

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

MEA (1) minimum en-route altitude altitude minimale en route minimální letová výška (minimální výška na trati)

MEA (2) munitions effects assessment évaluation des effets des munitions hodnocení účinků munice

MEADS medium extended air defence system système de défense aérienne élargie à moyenne

portée

systém PVO středního dosahu se zvýšenou účinností

MEAS mission-essential avionics spares rechanges d'avionique indispensables à la mission náhradní díly pro avioniku nezbytné pro plnění úkolu

(mise)

MEB marine expeditionary brigade;

Note: USA.

brigade du corps expéditionnaire des marines ;

Note : USA.

expediční brigáda námořní pěchoty;

Pozn.: USA.

MED (1) maritime exercise directive directive des exercices maritimes směrnice pro cvičení vojenského námořnictva

MED (2) deprecated; preferred: Med déconseillé ; privilégié : Med nevhodné; preferované: Med

Med medical;

MED 2 (deprecatad)

médical ;

MED 2 (déconseillé)

zdravotnický;

MED 2 (nevhodné)

MEDAD medical advisor conseiller médical zdravotnický poradce

MEDASSESSREP medical assessment report compte rendu d'évaluation médicale hodnotící hlášení o zdravotnické situaci

MEDCC medical coordination centre centre de coordination médicale zdravotnické koordinační centrum

MEDCENT Central Mediterranean Area Secteur central de la Méditerranée Střední část Středomoří

MEDEAST Eastern Mediterranean Area Secteur oriental de la Méditerranée Východní část Středomoří

MedEvac medical evacuation;

MEDEVAC (admitted)

évacuation sanitaire /EvaSan/ ;

MEDEVAC (toléré)

zdravotnický odsun;

MEDEVAC (tolerované)

MEDHNS medical host nation support soutien médical fourni par le pays hôte zdravotnické zabezpečení hostitelským státem (zemí)

MEDINT medical intelligence renseignement médical zdravotnické zpravodajství

MEDNOREAST North-Eastern Mediterranean Area Secteur Nord-Est de la Méditerranée Severovýchodní část Středomoří

MEDOC Western Mediterranean Area Secteur occidental de la Méditerranée Západní část Středomoří

MEDP military exercise directive and

programme

directive-programme des exercices militaires nařízení a program provedení vojenského cvičení

MEDR medical returnee rapatrié pour raisons médicales repatriovaný ze zdravotních důvodů

MEDSITREP medical situation report compte rendu de situation médicale hlášení o zdravotnické situaci

MEDSOUTHEAST Southeastern Mediterranean Area Secteur Sud-Est de la Méditerranée Jihovýchodní část Středomoří

Page 192: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

174

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

MEDSUPLAN medical supply plan plan de ravitaillement médico-sanitaire plán zdravotnického zásobování

MEE mission-essential equipment équipement essentiel à la mission vybavení (prostředky) nezbytné pro plnění úkolu

(mise)

MEF (1) marine expeditionary force;

Note: USA.

force du corps expéditionnaire des marines ;

Note : USA.

expediční síly námořní pěchoty;

Pozn.: USA.

MEF (2) minimum essential facility installation essentielle minimale minimální nezbytné (základní) vybavení

MEF (3) mission-essential force force essentielle à la mission síly nezbytné pro plnění úkolu (mise)

MEIG Maritime Exercise Information Group Groupe d'information sur les exercices maritimes informační skupina pro cvičení vojenského

námořnictva

MEL main events list;

[BI-SCD 075-003, 2013]

liste des principaux événements přehled hlavních událostí

MENA Middle-East, North Africa Moyen-Orient et Afrique du nord /MOAN/ Střední východ, severní Afrika

MEO medium earth orbit orbite terrestre moyenne střední oběžná dráha Země

MEP (1) mission equipment package ensemble d’équipement pour la mission výzbroj a výstroj pro misi

MEP (2) multi-ethnic police police pluri-ethnique multietnická (mnohonárodní) policie

MER maximum effective range portée efficace maximale maximální účinný dosah (dostřel)

MERB Maritime Exercise Review Board Commission d'étude des exercices maritimes Komise pro hodnocení námořního cvičení (cvičení

vojenského námořnictva)

MERCASREP merchant ship casualty report compte rendu d'avarie de navire de commerce hlášení o havárii obchodní lodě

MERCAST merchant ship broadcast émission de navire de commerce rádiové vysílání obchodní lodě

MERCO merchant ship reporting and control compte rendu et contrôle relatifs à la navigation

commerciale

řízení a hlášení obchodních lodí

MERCS merchant ship crypto system système cryptographique de navire de commerce ;

système cryptographique de navire marchand

kryptografický systém obchodní lodě

MEREP merchant ship report compte rendu de navire de commerce ;

compte rendu de navire marchand

hlášení obchodní lodě

MERSHIP merchant ship navire marchand ;

navire de commerce (toléré)

obchodní loď

MERSHIPWARN merchant shipping warning avis à la navigation commerciale výstraha pro námořní obchodní přepravu

Page 193: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 175

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

MES (F) spread-spectrum modulation /SSM 1/ modulation par étalement du spectre modulace rozprostřeným spektrem

MESAR multifunctional electrically-scanned

adaptive radar

radar adaptatif multifonction à balayage

électronique

vícefunkční radiolokátor s přizpůsobitelným

elektronickým snímáním

MESG Mediterranean Shipping Group Groupe méditerranéen de la navigation

commerciale

Skupina pro námořní obchodní plavbu (přepravu) ve

Středozemním moři

Met meteorological météorologique meteorologický

METCON control of meteorological information contrôle des renseignements météorologiques řízení toku meteorologických informací

METL mission-essential task list;

Note: PfP.

liste des tâches essentielles à la mission ;

Note : PPP..

seznam úkolů nezbytných pro plnění mise;

Pozn.: PfP

METOC meteorological and oceanographic météorologique et océanographique meteorologický a oceánografický

METT mobile education and training team équipe mobile de formation et d’entraînement mobilní vzdělávací a výcviková skupina

METT-TC mission, enemy, troops, terrain – time

and civilians

mission, ennemi, troupes, terrain – déroulement et

civils

úkol, nepřítel, jednotky, terén – časové lhůty a civilní

osoby (vydávání rozkazu pro misi)

MEU marine expeditionary unit unité du corps expéditionnaire des marines jednotka expedičního sboru námořní pěchoty

MEUR million euros million d'euros milion euro

MEZ missile engagement zone zone d'engagement des missiles pásmo (zóna) zasažení řízenými střelami

MF (1) military function fonction militaire vojenská funkce

MF (2) frequency modulation /FM 3/ modulation de fréquence frekvenční modulace

MFRS maritime force requirement study étude des besoins en forces maritimes studie požadavků vojenského námořnictva

MG machine gun mitrailleuse kulomet

MGID military geographic information and

documentation

renseignements et documentation géographiques

militaires /RDGM/

vojenskogeografické informace a dokumentace

MGRS (1) military geographic reference system système de référence géographique militaire vojenský geografický referenční (hlásný) systém

MGRS (2) military grid reference system système de référence de carroyage militaire hlásný systém MGRS (vojenský hlásný systém (síť))

MH (1) materials handling manutention de matériels

manutention (toléré)

manipulace s materiálem

MH (2) minehunter chasseur de mines minolovka

MHC (1) military high command haut commandement militaire nejvyšší vojenské velitelství

Page 194: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

176

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

MHC (2) minehunter, coastal chasseur de mines côtier pobřežní minolovka;

(minolovka pro činnost v pobřežních vodách)

MHE material handling equipment matériel de manutention prostředky pro manipulaci s materiálem

MHELI (F) helicopter task /HELTASK/

Note: In a procedure message.

mission d’hélicoptère

Note : dans un message de procédure.

úkol vrtulníku

Poznámka: Procedurální zpráva.

MHN moving haven zone de sécurité mobile pohyblivé útočiště

MHQ maritime headquarters quartier général maritime námořní velitelství (velitelství vojenského

námořnictva)

MI military intelligence renseignement militaire vojenské zpravodajství

MIA missing in action disparu au combat nezvěstný v boji (~ akci)

MIAU million infrastructure accounting units;

million international accounting units

million d'unités de compte d'infrastructure /MUCI/ milión účetních jednotek infrastruktury (milion

mezinárodních účetních jednotek)

MIC Military Intelligence Committee Comité du renseignement militaire ;

Výbor vojenského zpravodajství

MICAS military intelligence combat aerial

surveillance

surveillance aérienne du combat pour le

renseignement militaire

bojový vzdušný průzkum;

(bojový vzdušný průzkum ve prospěch vojenského

zpravodajství)

MIDAS missile defence alarm system système d'alerte de la défense antimissile pohotovostní systém protiraketové obrany

MIDS multifunctional information distribution

system

système multifonction de diffusion de l'information víceúčelový systém pro distribuci (rozšiřování)

informací

MIF (1) maritime interdiction force force maritime d'interdiction síly pro námořní blokádu (izolaci)

MIF (2) (F) pulse frequency modulation /PFM/ modulation d'impulsions en fréquence(s) impulzní frekvenční modulace, modulace frekvence

impulzů

MIJI meaconing, intrusion, jamming and

interference

transplexion, intrusion, brouillage et interférence rádiové klamání, nežádoucí pronikání, rušení a

vzájemné rušení

MIL main incidents list

[BI-SCD 075-003, 2013]

liste des principaux incidents

[NASG, 2013]

přehled hlavních epizod při cvičení

MILCO mine-like contact contact de type mine kontakt s minou (s objektem podobným mině)

MILCOM Military Committee communication message du Comité militaire hlášení (zpráva) Vojenského výboru

Page 195: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 177

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

MILEC mine-like echo écho de type mine zvukový odraz od miny (od objektu podobného mině)

MILENG military engineering action du génie militaire ženijní zabezpečení

MILOC military oceanography océanographie militaire vojenská oceánografie

MILOPs military operations opérations militaires vojenské operace

MILREP military representative représentant militaire vojenský představitel

MILSPEC military specification spécification militaire vojenská specifikace

MILSTAND MILSTAND

MS3 (deprecated – déconseillé)

MIL-STD (deprecated – déconseillé)

military standard

[NASG]

norme militaire

[NASG]

vojenský standard (norma);

MIL-STD (nevhodné)

MIL-STD deprecated; preferred: MILSTAND déconseillé ; privilégié : MILSTAND nevhodné; preferované: MILSTAND

MILSTRIP military standard requisitioning and

issue procedure

procédure militaire standard de réquisition et de

distribution

vojenské standardní postupy pro požadavky na výdej

materiálu

MIMS medical information management

system

système de gestion de l'information médicale systém správy zdravotnických informací

MIMU multinational integrated medical unit unité médicale intégrée multinationale mnohonárodní integrovaná zdravotnická jednotka

MinDef (F) Ministry of Defence /MOD/ ministère de la Défense ministerstvo obrany

MINEX minelaying exercise

[BI-SCD 075-003, 2013]

exercice de mouillage de mines cvičení v kladení min

MINEXREP mine explosion report compte rendu d'explosion de mine hlášení o výbuchu miny

MINUK (F) United Nations Interim

Administration Mission in Kosovo

/UNMIK/

Mission d’administration intérimaire des Nations

Unies au Kosovo

Prozatimní Správní mise OSN v Kosovu

MIO maritime interdiction operation opération d'interdiction maritime námořní blokáda (izolace)

MIP mission implementation plan plan de mise en œuvre de la mission ;

plan de mise en œuvre de mission

plán provedení úkolu (mise)

MIR military infrastructure requirement besoin militaire en matière d'infrastructure vojenské požadavky na infrastrukturu

Page 196: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

178

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

MIRV multiple independently-targetable re-

entry vehicle

corps de rentrée à têtes multiples indépendamment

guidées

vícenásobná samostatně naváděná hlavice (návratová

část nosiče)

MIS management information system système d'information de gestion informační systém pro řízení;

manažerský informační systém

MISPEC merit of individual system performance

characteristics

valeur des caractéristiques fonctionnelles des

systèmes pris individuellement

hodnota jednotlivých systémů podle charakteristiky

výkonu

MISREP mission report compte rendu de mission zpráva o splnění úkolu

MISSUM mission summary synthèse de mission souhrnné hlášení o plnění úkolu

MIWC deprecated; preferred: MWC déconseillé ; privilégié : MWC nevhodné; preferované: MWC

MJLC (1) multinational joint logistic centre centre logistique interarmées multinational mnohonárodní společné středisko logistiky (velitelství)

MJLC (2) multinational joint logistic commander commandant logistique interarmées multinational velitel logistiky mnohonárodního společného uskupení

MJO major joint operation opération interarmées de grande envergure velká společná operace;

společná operace velkého rozsahu

ML multi layer;

Note: In the term “multi layer defence”.

multicouche ;

Note : dans le terme « défense multicouche ».

vícestupňová;

Pozn.: v termínu „vícestupňová obrana“.

MLA mean line of advance axe moyen de progression ;

route moyenne

střední osa postupu

MLB multinational logistics base base logistique multinationale mnohonárodní základna logistiky

MLBT mobile land battle target objectif terrestre mobile pohyblivý pozemní cíl

MLC military load classification classification militaire vojenská klasifikace zatížení

MLM Military Liaison Office (Moscow) Mission de liaison militaire (à Moscou) Vojenská styčná mise (Moskva)

MLO military liaison officer officier de liaison militaire styčný důstojník ozbrojených sil

MLPB (F) budget submission figure /BSF 1a/ montant limite du projet de budget přidělená částka pro předložení rozpočtu;

předkládaná rozpočtová suma

MLRS multiple-launch rocket system;

multiple rocket launcher /MRL 2/

lance-roquettes multiple /LRM/ raketometný systém;

raketomet

MLS (1) microwave landing system système d'atterrissage hyperfréquence systém přistávání pomocí radiolokátoru

MLS (2) multi-level security sécurité multiniveau vícestupňová bezpečnost (na více úrovních)

Page 197: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 179

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

MLSB multinational logistic support base base de soutien logistique multinationale mnohonárodní základna pro logistické zabezpečení

MLT mean lifetime durée de vie moyenne střední doba životnosti

MLU mid-life update;

mid life upgrade

modernisation à mi-vie střednědobá modernizace

MM military mission mission militaire vojenská mise

MMC merchant shipping communications

system management centre

centre de gestion du système de

télécommunications pour navires de commerce ;

centre de gestion du système de

télécommunications pour navires marchands

řídící středisko komunikačního (spojovacího) systému

obchodního loďstva

MMCC (1) multinational movement control centre centre multinational de contrôle des mouvements mnohonárodní středisko řízení přesunů

MMCC (2) multinational movement coordination

centre

centre multinational de coordination des

mouvements

mnohonárodní středisko koordinace přesunů

MMF (F) French military mission /FMM 2/ mission militaire française francouzská vojenská mise

MMHS military message handling system système militaire de manipulation des messages systém pro zpracování vojenských zpráv (vojenský

systém…)

MMI MMI (admitted – toléré)

Preferred abbreviations: HCI; HMI

toléré ; Abréviations privilégiées : HCI; HMI tolerované; preferované: HCI, HMI

MMOU multilateral memorandum of

understanding

mémorandum d'entente multilatéral mnohostranné memorandum o porozumění

MMR minimum military requirement besoin militaire minimum minimální vojenský požadavek

MMS minimum manning strength effectifs minimums minimální početní stavy

MMSI maritime mobile service identity identité du service mobile maritime námořní mobilní identifikační služba

MMU mobile meteorological unit unité météorologique mobile mobilní meteorologická jednotka

MN (F) Multinational;

Combined (admitted)

multinational mnohonárodní

MNATF multinational amphibious task force force opérationnelle amphibie multinationale mnohonárodní vyloďovací (obojživelné) úkolové

uskupení

MNAU million NATO accounting units million d'unités de compte de l'OTAN milión účetních jednotek NATO

MNB multinational brigade brigade multinationale /BMN/ mnohonárodní brigáda

Page 198: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

180

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

MNBG multinational battle group

Note: MNBGs replaced multinational

task forces (MNTFs) in KFOR in 2010

bataillon de combat multinational

Note : les bataillons de combat multinationaux

(MNBG) ont succédé aux MNTF au sein de la

KFOR en 2010.

Mnohonárodní bojový prapor

Poznámka: MNGB nahrazují mnohonárodní úkolové

uskupení v KFOR od roku 2010.

MNBT mobile naval battle target objectif naval mobile pohyblivý námořní cíl

MNCCS multinational component command

surgeon

médecin-chef du commandement de composante

multinationale

náčelník zdravotnické služby (hlavní lékař)

mnohonárodní složky sil

MND (1) mission need document document énonçant les besoins de la mission ;

énoncé des besoins de la mission ;

expression des besoins de la mission

dokument vyjádřující potřeby úkolu (Dokument

vyjadřující potřeby mise)

MND (2) multinational division division multinationale /DMN/ mnohonárodní divize

MN DDP multinational detailed deployment plan plan de déploiement détaillé multinational podrobný plán rozvinutí mnohonárodních sil

(podrobný mnohonárodní plán rozvinutí)

MNF multinational force force multinationale mnohonárodní síly

MNFS multinational force surgeon médecin-chef de force multinationale chirurg mnohonárodních sil, náčelník zdravotnické

služby mnohonárodních sil

MNLC (1) maritime NATO logistic concept concept maritime de la logistique de l'OTAN koncepce námořní logistiky NATO

MNLC (2) multinational logistic command;

multinational logistic commander

commandement logistique multinational ;

commandant logistique multinational

velitelství mnohonárodních sil a prostředků logistiky;

velitel mnohonárodních sil a prostředků logistiky

MNLC(A) multinational logistic centre (air) centre logistique multinational (air) mnohonárodní středisko logistiky (vzdušné)

MNLC(L) multinational logistic centre (land) centre logistique multinational (terre) mnohonárodní středisko logistiky (pozemní)

MNLC(M) multinational logistic centre (maritime) centre logistique multinational (mer) mnohonárodní středisko logistiky (námořní)

MNMF multinational maritime force force maritime multinationale mnohonárodní námořní síly

MNSE multinational support element élément de soutien multinational mnohonárodní prvek pro zabezpečení

MNSTC-I Multinational Security Transition

Command – Iraq

Commandement multinational pour la transition en

matière de sécurité en Iraq

Mnohonárodní přechodné velitelství pro bezpečnost

v Iráku

MNT (F) digital terrain model /DTM 2/ modèle numérique de terrain digitální model terénu /DTM 2/

Page 199: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 181

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

MNTF MNTF (obsolete – désuet)

multinational task force (obsolete)

Note: Multinational battle groups

(MNBGs) replaced MNTFs in KFOR in

2010.

force opérationnelle multinationale (désuet)

Note : les bataillons de combat multinationaux

(MNBG) ont succédé aux MNTF au sein de la

KFOR en 2010.

mnohonárodní úkolové uskupení (zastaralé);

Mnohonárodní bojový prapor

Poznámka: Od roku 2010 je nahrazeno pojmem

MNGB (Mnohonárodní bojový prapor) v KFOR.

MOA (1) memorandum of agreement mémorandum d'accord memorandum o uzavření dohody (politické prohlášení)

MOA (2) mission-oriented approach approche axée sur la mission ;

démarche axée sur la mission

přístup zaměřený na plnění úkolu (mise)

MOAN Middle-East, North Africa /MENA/ Moyen-Orient et Afrique du Nord Střední východ, severní Afrika

MOB main operating base base d'opérations principale hlavní operační základna

MOBEX mobility exercise exercice de mobilité cvičení v provádění přesunů (přepravy)

MOBS multiple orbital bombardment system système de bombardement multiple orbital orbitální systém bombardování skříňovými

(kazetovými) pumami

MOD ministry of defence ministère de la Défense /MinDef/ ministerstvo obrany

MOE measure of effectiveness mesure de l'efficacité opatření k zajištění účinnosti

MOIC military oceanographic intelligence

centre

centre de renseignement océanographique

militaire

středisko k provádění vojenského oceánografického

průzkumu

MOOTW military operations other than war opérations militaires autres que celles de guerre vojenské operace jiné než válka, vojenské neválečné

operace

MOPC main operational planning conference conférence principale de planification

opérationnelle

hlavní konference k plánování operace

MOPRB Manpower and Organization Policy

Review Board

Commission d'examen de la politique en matière de

personnel et d'organisation

Rada pro hodnocení zásad personalistiky a tvorby

organizačních struktur

MOR military operational requirement besoin militaire opérationnel požadavek na vojenskou činnost (vojenský operační

požadavek)

MORTREP mortaring report;

mortar firing report

compte rendu de tir de mortier hlášení o minometné palbě

MOS minimum operating strip piste opérationnelle minimale minimální operační pás (vzletová a přistávací dráha)

MOTS military off-the-shelf militaire standard ;

militaire sur étagère

vojenský výrobek obchodně dostupný

Page 200: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

182

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

MOU memorandum of understanding mémorandum d'entente memorandum o porozumění

MOVEX movement exercise exercice de mouvements cvičení v provádění přesunů

MOVSITREP movement situation report compte rendu de situation des mouvements hlášení o situaci při přesunu

MOVSUMREP movement summary report compte rendu de synthèse des mouvements souhrnné hlášení o přesunu

MP (1) maritime patrol patrouille maritime /PATMAR 2/ námořní hlídka

MP (2) military police police militaire /PM 1/ vojenská policie

MP (3) multinational publication publication multinationale mnohonárodní publikace

MPA maritime patrol aircraft avion de patrouille maritime /PATMAR 1/ námořní hlídkové letadlo

MPC (1) main planning conference conférence de planification principale hlavní plánovací konference

MPC (2) message processing centre centre de traitement des messages středisko pro zpracování hlášení

MPCS multiple payload communication

satellite

satellite de télécommunications à charge utile

multiple

telekomunikační družice pro víceúčelové použití

MPE (F) electronic protective measures /EPM/ mesures de protection électronique elektronická ochranná opatření

MPF multinational protection force force de protection multinationale mnohonárodní ochranné síly

MPFSEE Multinational Peace Force South-

Eastern Europe

Force multinationale de paix pour l'Europe du

Sud-Est

mnohonárodní mírové síly v jihovýchodní Evropě

MPG (F) multi-purpose engineer vehicle moyen polyvalent du génie víceúčelové ženijní vozidlo

MPI mean point of impact point moyen des impacts střední bod zásahu (dopadu)

MPMS mission planning and monitoring system système de planification et de suivi de mission systém pro plánování a monitorování mise (plnění

úkolu)

MPS (1) maritime pre-positioning ship navire prépositionné en mer námořní předsunuté plavidlo

MPS (2) mission planning system système de planification de mission systém plánování operačního úkolu (mise)

MPUE (F) European Union Police Mission

/EUPM/

mission de police de l’Union européenne policejní mise Evropské unie

MR (1) maritime reconnaissance reconnaissance maritime námořní průzkum

MR (2) medium-range;

Note: MR aircraft.

à moyen rayon d'action ;

Note : aéronef MR.

střední dolet;

Pozn.: letadlo středního doletu (MR letadlo).

Page 201: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 183

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

MR (3) medium-range à moyenne portée ;

Note : missile.

střední dosah;

Pozn.: střela středního dosahu.

MR(A) military requirement (armament) besoin militaire en matière d'armement vojenský požadavek (v oblasti výzbroje)

MRAAM medium-range air-to-air missile missile air-air à moyenne portée řízená střela vzduch-vzduch středního dosahu (letecká

protiletadlová…)

MRAG medium-range air-to-ground air-sol moyenne portée /ASMP/ řízená střela vzduch-země středního dosahu (letecká

protizemní…)

MRAH memorandum receipt account holder agent comptable des biens záznam držitele (majitele) obchodního dokladu

MRAT medium-range anti-tank

[NTG, 2015]

antichar moyenne portée /ACMP2/

[LPM, 2003]

protitankový středního dosahu

MRAV multi-role armoured vehicle véhicule blindé polyvalent víceúčelové obrněné vozidlo

MRBM medium-range ballistic missile missile balistique à moyenne portée ;

missile balistique moyenne portée

balistická řízená střela středního dosahu

MRC (1) major regional conflict conflit régional majeur velký regionální konflikt

MRC (2) movement report centre centre de compte rendu des mouvements středisko pro hlášení přesunů

MRCA multi-role combat aircraft avion de combat polyvalent víceúčelové bojové letadlo

MRCC maritime rescue coordination centre centre de coordination du sauvetage en mer koordinační středisko námořní záchranné služby

MRE mine risk education sensibilisation au danger des mines školení o nebezpečí min

MRF (F) frequency-division multiplexing

/FDM/

multiplexage par répartition en fréquence multiplex s kmitočtovým dělením

MRFL master radio frequency list liste principale des fréquences radio seznam hlavních rádiových frekvencí

MRG (1) medical resource guidance directive d'orientation sur les moyens médicaux směrnice pro využití zdravotnické kapacity

(zdravotnických sil a prostředků)

MRG (2) (F) war reserve modes /WRM/ modes réservés pour le temps de guerre záložní režimy (způsoby činnosti) pro případ války

MRL (1) maritime rear link liaison maritime de l'arrière námořní týlové spojovací trasy (komunikace)

MRL (2) multiple rocket launcher;

multiple launch rocket system /MLRS/

lance-roquettes multiple /LRM/ raketomet;

raketometné odpalovací zařízení

MRLS multi-rocket launcher system système de lance-roquettes multitube raketometný systém;

raketometný odpalovací systém

Page 202: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

184

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

MRMS medium-range missile system système de missile à moyenne portée systém řízených střel středního dosahu

MRN mine reference number numéro de référence de mine pořadové číslo miny;

(číslo miny (v rámci řady, pole))

MRO (1) medical regulating officer responsable de la régulation médicale důstojník zdravotnického odsunu

MRO (2) military response option réaction militaire possible varianty (volby) vojenského reagování

MRR maritime radar reconnaissance reconnaissance maritime au radar námořní radiolokační průzkum

MRRF multinational rapid reaction force force multinationale de réaction rapide mnohonárodní síly rychlé reakce (rychlého reagování)

MRS medium-range sonar sonar à moyenne portée ;

sonar moyenne portée

sonar středního dosahu

MRSAM medium-range surface-to-air missile missile surface-air à moyenne portée ;

missile surface-air moyenne portée

řízená střela povrch-vzduch středního dosahu;

(~ země-vzduch ~)

MRT (1) manpower restructuring team équipe de restructuration des effectifs skupina zabývající se restrukturalizací početních stavů

MRT (2) medical regulating team équipe de régulation médicale skupina pro řízení a regulaci zdravotnického odsunu

MRV multiple re-entry vehicle corps de rentrée à têtes multiples vícenásobná hlavice (návratová část nosiče)

MS (1) member state État membre členský stát

MS (2) minesweeper dragueur de mines minolovka (loď pro odstraňování min do hloubky

80 m)

MS (3) deprecated; preferred: MILSTAND déconseillé ; privilégié : MILSTAND nevhodné; preferované: MILSTAND

MSA (1) minimum safe altitude altitude minimale de sécurité minimální bezpečná výška

MSA (2) mutual support agreement accord de soutien mutuel dohoda o vzájemném zabezpečení

MSAG Media Support Advisory Group Groupe consultatif pour le soutien des médias Poradní skupina pro zabezpečení činnosti hromadných

sdělovacích prostředků

MSB minesweeper, boat embarcation de dragage odminovací plavidlo (minolovka)

MSBS (F) submarine-launched ballistic missile

/SLBM/

missile mer-sol balistique stratégique (strategická) balistická řízená střela odpalovaná z

ponorky

MSC minesweeper, coastal dragueur de mines côtier pobřežní minolovka

MSD mine safety distance distance de sécurité « mines » bezpečná vzdálenost od miny

MSE (1) main staff element élément principal d'état-major důležitý (hlavní) prvek štábu

Page 203: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 185

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

MSE (2) (F) electronic warfare support measures

/ESM/

mesures de soutien de guerre électronique elektronická podpůrná opatření

MSF military sub-function sous-fonction militaire vojenská funkce na nižším stupni

MSFZ missile seeker free zone zone de liberté d'autodirecteur de missile volný prostor pro samonaváděcí hlavice řízených střel

Msg message message zpráva

MSG manpower scaling guide guide de calcul des effectifs příručka pro kalkulaci personálu

MSGID message identifier set code d’identification de message identifikační kód zprávy

MSI (1) maritime safety information renseignements sur la sécurité maritime /RSM/ informace o námořní bezpečnosti

MSI (2) minesweeper, inshore dragueur de mines de petits fonds pobřežní minolovka

MSIAC Munitions Safety Information Analysis

Centre

Centre d’information et d’analyse sur la sécurité

des munitions

Středisko informací a analýzy bezpečnosti munice;

Středisko analýzy informací o bezpečnosti munice

MSK minimum shift keying modulation par déplacement minimal /MDM/ klíčování minimálním (kmitočtovým) posuvem

MSL mean sea level niveau moyen de la mer střední hladina moře

Msn mission mission mise, poslání, úkol

MSO minesweeper, ocean dragueur de mines océanique oceánská minolovka

MSOW modular stand-off weapon arme modulaire tirée à distance de sécurité modulární zbraň odpalovaná z bezpečné vzdálenosti

MSR (1) main supply route itinéraire principal de ravitaillement ;

route principale de ravitaillement (toléré)

hlavní zásobovací komunikace

MSR (2) military standardization requirement besoin militaire de normalisation vojenský standardizační požadavek

MSTAR moving and stationary target acquisition

and recognition

acquisition et reconnaissance d'objectifs en

mouvement et d’objectifs fixes

zjišťování a rozpoznávání pohyblivých a

nepohyblivých cílů

MSTC missile and space test centre centre d'essais spatiaux et de missiles zkušební středisko pro kosmické prostředky a řízené

střely

MSTZ missile seeker tight zone zone d'interdiction d'autodirecteur de missile úzké pásmo pro samonaváděcí hlavice řízených střel

MSU multinational specialized unit unité multinationale spécialisée speciální mnohonárodní jednotka;

speciální mnohonárodní jednotka vojenské policie

MSV minesweeping vessel bâtiment dragueur de mines odminovací plavidlo (minolovka)

MSZ mutual security zone zone de sécurité commune společná bezpečnostní zóna (oblast)

Page 204: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

186

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

MT (1) mobile terminal terminal mobile pojízdná terminálová stanice

MT (2) motor transport moyen de transport à moteur automobilová přeprava (doprava)

MTA (1) message transfer agent agent de transfert de messages /ATM 1/ styčný důstojník pro předávání zpráv (hlášení)

MTA (2) military-technical agreement accord militaire technique vojenská technická dohoda

MTBF mean (operating) time between failures;

mean operating time between failures

moyenne des temps de bon fonctionnement střední doba mezi poruchami, Střední doba

bezporuchového provozu

MTBR mean time between repairs temps moyen entre réparations střední doba mezi opravami (střední meziopravní

doba)

MTCC movement and transportation

coordination cell

cellule de coordination des mouvements et

transports

skupina (buňka) pro koordinaci přesunů a přepravy

MTF (1) medical treatment facility installation de traitement médical zdravotnické zařízení

MTF (2) message text format format de texte de message formát textové zprávy (hlášení)

MTFP (1) medium-term financial plan plan financier à moyen terme /PFMT/ střednědobý finanční plán

MTFP (2) mission-tailored force package ensemble de forces adapté à la mission uskupení vojsk pro plnění úkolů mise

MTH medium transport helicopter hélicoptère moyen de transport střední dopravní vrtulník

MTI moving target indicator éliminateur d'échos fixes indikátor pohyblivých cílů (eliminace odrazů od

stálých objektů)

MTIP (1) medium-term implementation plan plan de mise en oeuvre à moyen terme střednědobý plán zavedení (implementace)

MTIP (2) medium-term infrastructure plan plan d'infrastructure à moyen terme střednědobý plán výstavby infrastruktury

MTIWG Military Transitional Issues Working

Group

Groupe de travail militaire sur les questions

relatives à l'Alliance en période de transition

pracovní skupina pro řešení vojenských otázek

v období restrukturalizace Aliance

MTL minimum trigger level niveau minimal de déclenchement minimální spouštěcí úroveň

MTMS maritime tactical message system système de messages tactiques maritimes systém taktických hlášení vojenského námořnictva

MTP (1) maritime mactical publication publication tactique maritime taktická příručka vojenského námořnictva;

námořní taktická příručka

MTP (2) multinational tactical publication publication tactique multinationale mnohonárodní taktická publikace

MTR missile tracking radar radar de poursuite de missiles radiolokátor pro sledování řízených střel

MTRP medium-term resource plan plan des ressources à moyen terme střednědobý plán zdrojů

Page 205: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 187

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

MTS mission termination system

[AC/236, 2014]

système d’interruption de mission systém pro ukončení mise

MTT mobile training team équipe mobile d’instructeurs mobilní výcviková skupina

MTTR (1) mean time to recovery durée moyenne de panne střední doba zotavení/obnovy

MTTR (2) mean time to repair moyenne des temps de travaux de réparation střední doba opravy

MTTR (3) mean time to repair temps moyen de réparation střední doba opravy

MTTR (4) mean time to restoration durée moyenne de panne střední doba zotavení/obnovy

MUAS African Union Mission in Sudan

/AMIS/

Mission de l’Union africaine au Soudan mise Africké unie v Súdánu

MUAT mobile underwater acoustic unit dispositif acoustique sous-marin mobile mobilní podvodní akustická jednotka (zařízení)

MUC (F) million accounting units /MAU/ million d'unités de compte milión účetních jednotek

MUCI (F) million infrastructure accounting

units /MIAU/;

million international accounting units

million d'unités de compte d'infrastructure milión účetních jednotek infrastruktury (milion

mezinárodních účetních jednotek)

MUF maximum usable frequency fréquence maximale utilisable maximálně využitelná frekvence

MUG multi-user group groupe d'utilisateurs multiples ;

groupe multiutilisateur

skupina vícenásobných uživatelů

MV military vigilance vigilance militaire vojenská bdělost (ostražitost)

MW mine warfare guerre des mines bojová činnost s použitím min

MWA (1) memorandum of working agreement mémorandum de mise en oeuvre memorandum o pracovní dohodě

MWA (2) morale and welfare activities activités socio-récréatives činoost k obnovení psychických a fyzických

schopností;

činnosti duševní/psychické a tělesné/fyzické relaxace

MWC mine warfare coordinator;

MIWC (deprecated)

coordonnateur de la guerre des mines ;

MIWC (déconseillé)

koordinátor bojové činnosti s použitím min;

MIWC (nevhodné)

MWHQ (1) main war headquarters;

primary war headquarters /PWHQ/

quartier général de guerre principal /QGGP/ hlavní válečné velitelství

MWHQ (2) maritime war headquarters quartier général de guerre maritime /QGGM 1/ námořní válečné velitelství

MWHQ (3) mobile war headquarters quartier général de guerre mobile /QGGM 2/ mobilní válečné velitelství, (pohyblivé ~)

Page 206: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

188

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

MWOP deprecated; preferred: MW OP déconseillé ; privilégié : MW OP nevhodné; preferované: MW OP

MW OP mine warfare operation;

MWOP (deprecated)

opération de guerre des mines ;

MWOP (déconseillé)

bojová činnost s použitím min;

MWOP (nevhodné)

MWR morale, welfare and recreation;

Note: As in the phrase “MWR

activities”.

sociorécréatif;

Note : par exemple, dans la locution « activités

sociorécréatives ».

psychické, fyzické schopností a rekreace;

Pozn.: Jako v termínu „činnost k obnovení

psychických, fyzických schopností a rekreace“

MWS missile warning system système d'alerte aux missiles ;

système d'alerte missiles

systém výstrahy před řízenými střelami

MWTR mine warfare testing range polygone d'essai de guerre des mines zkušební prostor pro ověřování použití min

MWV mine warfare vessel bâtiment de guerre des mines minolovka

MYR mid-year review examen de mi-exercice pololetní zpráva

Page 207: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 189

VOLNÁ STRÁNKA

Page 208: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

190

N

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

N navy;

NA 2 (deprecated)

marine ;

NA 2 (déconseillé)

vojenské námořnictvo;

NA 2 (nevhodné)

NA (1) non-aligned;

Note: As in “non aligned forces”

non aligné ;

Note : par exemple « forces non alignées ».

neangažované;

Pozn.: jako v termínu „neangažované síly“

NA (2) deprecated; preferred: N déconseillé ; privilégié : N nevhodné; preferované: N

NA5CRO non-Article 5 crisis response operation opération de réponse aux crises ne relevant pas de

l'Article 5

operace k řešení krizových situací mimo článek 5

NAA North Atlantic Assembly Assemblée de l'Atlantique Nord /AAN/ Severoatlantické shromáždění

NAAG NATO Army Armaments Group Groupe OTAN sur l'armement des forces terrestres Skupina pro vyzbrojování pozemních sil NATO

NAB NATO Appeals Board Commission des recours de l'OTAN Komise NATO pro řešení stížností

NABS NATO airbase satellite communications;

Note: In the term “NATO airbase

satellite communications system”

télécommunications par satellite des bases

aériennes de l'OTAN ;

Note : dans le terme « système de

télécommunications par satellite des bases

aériennes de l’OTAN ».

družicové spojení pro letecké základny NATO;

Pozn.: v termínu „Družicový spojovací systém pro

letecké základny NATO“

NAC North Atlantic Council Conseil de l'Atlantique Nord Severoatlantická rada (Rada NATO)

NACCIS NATO Automated Command and

Control Information System;

NCCIS (obsolete)

système automatisé d'information de

commandement et de contrôle de l'OTAN ;

NCCIS (désuet)

automatizovaný informační systém velení a řízení

NATO;

NCCIS (zastaralé)

NACMA NATO Air Command and Control

System Management Agency

Agence OTAN de gestion du système de

commandement et de contrôle aériens

Agentura NATO pro řízení systémů velení a řízení

letectva

NACMO NATO Air Command and Control

System Management Organization

Organisation OTAN de gestion du système de

commandement et de contrôle aériens

Organizace NATO pro řízení systémů velení a řízení

letectva

NACMO BOD NATO ACCS Management

Organization Board of Directors

Comité de direction de l'Organisation OTAN de

gestion de l'ACCS

Výbor ředitelů organizace NATO pro řízení ACCS

NACOS NATO courier service service courrier de l'OTAN kurýrní služba NATO

Page 209: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 191

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

NACSI NATO Advisory Committee on Signals

Intelligence;

Comité consultatif OTAN sur le renseignement

d’origine électromagnétique

[MC 0101/13, 2010]

Poradní výbor NATO pro rádiový průzkum

NAD national armaments director directeur national des armements národní ředitel pro vyzbrojování

NADC (NADC (obsolete – désuet)

Preferred abbreviation: AMDC

Abréviation privilégiée : AMDC NADC (zastaralé);

preferované: AMDC

NADDO NATO design and development

objective

objectif OTAN d'étude et de développement cíl NATO pro návrh a vývoj

NADEFCOL NATO Defense College;

NDC (admitted)

Collège de défense de l'OTAN ;

NDC (toléré)

Vojenská akademie NATO;

NDC (tolerované)

NADGE NATO Air Defence Ground

Environment

infrastructure électronique de la défense aérienne

de l'OTAN

pozemní (elektronické) prostředky PVO NATO

NADREP National Armaments Director

Representative

[AC/259(SURV)D(2008)0008]

représentant du directeur national des armements

[AC/259(SURV)D(2008)0008]

představitel národního ředitele pro vyzbrojování

NADREPS National Armaments Directors'

Representatives

représentants des directeurs nationaux des

armements

představitelé národních ředitelů pro vyzbrojování

NADSI NATO Advanced Data Storage Interface interface OTAN évoluée d’archivage des données zdokonalené rozhraní NATO pro uložení dat

NAE national administrative expenses dépenses administratives nationales /DAN/ národní výdaje na administrativu

NAEGIS NATO Airborne Early Warning Ground

Environment Integration Segment

segment d'intégration entre l'infrastructure

électronique et le système aéroporté de détection

lointaine de l'OTAN

prvek pro integraci vzdušného systému včasné

výstrahy a pozemních (elektronických) prostředků

NATO;

prvek pro integraci vzdušného a pozemního systému

včasné výstrahy NATO

NAEW deprecated; preferred: NAEW&CS déconseillé ; privilégié : NAEW&CS nevhodné; preferované: NAEW&CS

NAEW&CF NATO Airborne Early Warning and

Control Force;

NAEWF (deprecated)

Force aéroportée de détection lointaine et de

contrôle de l'OTAN ;

NAEWF (déconseillé)

síly vzdušného systému včasné výstrahy a řízení

NATO;

NAEWF (nevhodné)

NAEW&C FC NATO Airborne Early Warning and

Control Force;

NAEWFC (deprecated)

Force aéroportée de détection lointaine et de

contrôle de l'OTAN ;

NAEWFC (déconseillé)

síly vzdušného systému včasné výstrahy a řízení

NATO;

NAEWFC (nevhodné)

Page 210: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

192

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

NAEW&CS NATO Airborne Early Warning and

Control System;

NAEW (deprecated)

système aéroporté de détection lointaine et de

contrôle de l'OTAN ;

NAEW (déconseillé)

vzdušný systém včasné výstrahy a řízení NATO;

NAEW (nevhodné)

NAEWF deprecated; preferred: NAEW&CF déconseillé ; privilégié : NAEW&CF nevhodné; preferované: NAEW&CF

NAEWFC deprecated; preferred: NAEW&C FC déconseillé ; privilégié : NAEW&C FC nevhodné; preferované: NAEW&C FC

NAFAG NATO Air Force Armaments Group Groupe OTAN sur l'armement des forces aériennes Skupina pro vyzbrojování vzdušných sil NATO

NAFS NATO Automated Financial System système financier automatisé de l'OTAN automatizovaný systém finančního zabezpečení NATO

NAG national armament goals objectifs nationaux d'armement národní cíle vyzbrojování

NAGSMA NATO Alliance Ground Surveillance

Management Agency

Alliance Ground Surveillance Support

Staff (obsolete)

Agence de gestion de l’AGS de l’OTAN

Cellule de soutien de la surveillance terrestre de

l’Alliance (désuet)

Agentura NATO pro řízení programu pro vzdušný

průzkum pozemních cílů

AGS3 (zastaralé)

NAHEMA NATO Helicopter for the 1990s Design

and Development, Production and

Logistics Management Agency

Agence de gestion OTAN pour la conception, le

développement, la production et la logistique de

l'hélicoptère OTAN des années 90

Agentura NATO pro řízení koncepce, vývoje, výroby

a logistiky vrtulníku pro 90. léta

NAI (1) named area of interest zone d'intérêt désignée prostor zvláštní pozornosti (stanovený prostor zájmu)

NAI (2) naval ammunition interchangeability interchangeabilité des munitions navales zaměnitelnost munice vojenského námořnictva

NAIRN NATO Information Resource Network réseau OTAN d'acheminement des informations sur

les ressources

síť informačních zdrojů NATO (~ zdrojů informací

NATO)

NAL normal actuation level niveau normal de déclenchement normální úroveň spuštění (zahájení)

NALLA National Long Lines Agency Bureau national des lignes à grande distance národní agentura pro telekomunikace

NALS national liaison staff personnel de liaison national styčná skupina státu

NALSS naval advanced logistic support site site avancé de soutien logistique naval předsunutá základna logistiky pro zabezpečení

vojenského námořnictva

NAMA NATO Airlift Management Agency Agence OTAN de gestion du transport aérien Agentura NATO pro řízení vzdušné přepravy

NAMAT naval and maritime tactical code code tactique naval et maritime námořní taktický kodex (předpis)

NAMEADSMA NATO Medium Extended Air Defence

System Design and Development,

Production and Logistics Management

Agency

Agence de gestion pour la conception, le

développement, la production et la logistique du

système de défense aérienne élargie à moyenne

portée de l'OTAN

Agentura NATO pro řízení koncepce, vývoje, výroby

a logistiky systému PVO středního dosahu se

zvýšenou účinností (MEADS)

Page 211: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 193

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

NAMEADSMO NATO Medium Extended Air Defence

System Design and Development,

Production and Logistics Management

Organization

Organisation de gestion pour la conception, le

développement, la production et la logistique du

système de défense aérienne élargie à moyenne

portée de l'OTAN

Organizace NATO pro řízení koncepce, vývoje,

výroby a logistiky systému PVO středního dosahu se

zvýšenou účinností (rozšířeného systému PVO)

(MEADS)

NAMFI NATO missile firing installation polygone de tir de missiles de l'OTAN raketová střelnice NATO

NAMILCOM North Atlantic Military Committee Comité militaire de l'Atlantique Nord Vojenský výbor NATO

NAMIS NATO Automated Meteorological

Information System

système automatisé d’information météorologique

de l’OTAN

automatizovaný meteorologický informační systém

NATO

NAMO NATO Airlift Management

Organization

Organisation OTAN de gestion du transport aérien Organizace NATO pro řízení vzdušné přepravy

NAMP NATO Annual Manpower Plan plan annuel des effectifs de l'OTAN roční plán personálního zabezpečení NATO

NAMSA NATO Maintenance and Supply Agency Agence OTAN d'entretien et d'approvisionnement Agentura NATO pro technické zabezpečení

a zásobování

NAMSA HQ NATO Maintenance and Supply Agency

Headquarters

Quartier général de l’Agence OTAN d'entretien et

d'approvisionnement /QG de la NAMSA/

Velitelství Agentury NATO pro technické zabezpečení

a zásobování

NAMSO NATO Maintenance and Supply

Organization

Organisation OTAN d'entretien et

d'approvisionnement

Organizace NATO pro technické zabezpečení

a zásobování

NAOCC NATO air operation coordination centre centre de coordination des opérations aériennes de

l'OTAN

Středisko pro koordinaci činnosti vzdušných sil NATO

NAPMA NATO Airborne Early Warning and

Control (AEW&C) Programme

Management Agency

Agence de gestion du programme du système

aéroporté de détection lointaine et de contrôle de

l'OTAN

Agentura NATO pro řízení programu vzdušného

systému včasné výstrahy a řízení

NAPMO NATO Airborne Early Warning and

Control Programme Management

Organization

Organisation de gestion du programme du système

aéroporté de détection lointaine et de contrôle de

l'OTAN

Organizace NATO pro řízení programu vzdušného

systému včasné výstrahy a řízení

NAPR NATO armaments planning review examen de la planification des armements de

l'OTAN

revize (posouzení) plánu vyzbrojování NATO

NAS naval air station base aéronavale základna námořního letectva

NASG NATO Standardization Office

Abbreviations Staff Group

Groupe exécutif du Bureau OTAN de

normalisation sur les abréviations

[dérivé de : C-M(2014)0012]

Štábní skupina Úřadu NATO pro standardizaci

k projednávání zkratek

Page 212: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

194

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

NASIS NATO subject indicator system système OTAN d'indicateurs d'objet systém NATO pro označování objektů

NASP NATO ammunition supply point point OTAN de ravitaillement en munitions muniční výdejna NATO

NATIES NATO asset tracking information

exchange services

services OTAN d'échange d'informations sur le

suivi de la ressource

služby NATO pro výměnu informací o sledování

materiálu

NATINAD NATINEAD (obsolete - désuet)

NATO Integrated Air Defence

NATO Integrated Extended Air Defence

(obsolete)

défense aérienne intégrée de l’OTAN

défense aérienne intégrée élargie de l’OTAN

(désuet)

integrovaná PVO NATO

NATINADS NATINEADS (obsolete - désuet)

NATO Integrated Air Defence System

NATO Integrated Extended Air Defence

System (obsolete)

système de défense aérienne intégrée de l’OTAN

système de défense aérienne intégrée élargie de

l’OTAN (désuet)

integrovaný systém PVO NATO

NATINEAD NATINEAD (obsolete – désuet)

Preferred abbreviation: NATINAD

Abréviation privilégiée : NATINAD zastaralá zkratka, preferovaná verze je NATINAD

NATINEADS NATINEADS (obsolete – désuet)

Preferred abbreviation: NATINADS

Abréviation privilégiée : NATINADS zastaralá zkratka, preferovaná verze je NATINADS

NATIP NATO Information and Press Office Bureau OTAN d'information et de presse Tiskový a informační úřad NATO

NATMC (obsolete);

preferred abbreviation: ATMC

abréviation privilégiée : ATMC NATMC (zastaralé);

preferované: ATMC

NATO North Atlantic Treaty Organization Organisation du Traité de l'Atlantique Nord

/OTAN/

Organizace Severoatlantické smlouvy

NATO CIS Gp NATO Communications and

Information Systems Group

Groupe Systèmes d’information et de

communication de l’OTAN / Groupe SIC OTAN

Skupina komunikačních a informačních systémů

NATO

Page 213: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 195

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

NATO FORACS NATO naval forces sensors and

weapons accuracy check site;

FORACS (deprecated)

site de contrôle de précision des armes et des

détecteurs des forces navales de l'OTAN /FORACS

OTAN/ ;

FORACS (déconseillé)

stanoviště pro kontrolu přesnosti zbraní a senzorů

vojenského námořnictva NATO;

FORACS (nevhodné)

NATO HQ NATO Headquarters siège de l’OTAN Velitelství NATO

NATOCLIP NATO Commanders' Long-Term

Infrastructure Plan

plan d'infrastructure à long terme des

commandements de l'OTAN

dlouhodobý plán rozvoje (výstavby) infrastruktury

velení NATO

NAU NATO accounting unit unité de compte de l'OTAN účetní jednotka NATO

NAVAREA navigation area zone de navigation zóna (prostor) navigace (vzdušné/vodní dopravy)

NAVEX naval exercise exercice naval cvičení vojenského námořnictva (námořních sil)

NAVSAT navigation satellite;

Note: NAVSAT system.

satellite de navigation ;

Note : système NAVSAT.

družicová navigace;

Pozn.: systém NAVSAT.

NAVWAR navigation warfare guerre de la navigation navigační boj

NAVWARN navigational warning avertissement de navigation námořní výstraha (námořní poplach)

NBA NATO Battlefield Information

Collection and Exploitation Systems

Agency;

NATO BICES Agency (admitted)

Agence du système de recueil et d'exploitation des

informations du champ de bataille de l’OTAN ;

Agence BICES de l’OTAN (toléré)

Agentura NATO pro systém sběru a vyhodnocování

informací z bojiště (~ pro polní systém sběru a

vyhodnocování zpráv);

Agentura NATO pro BICES (tolerované)

NBC (obsolete –

désuet)

preferred: CBRN privilégié : CBRN; NRBC jaderné, biologické a chemické - (zastaralé)

preferováno CBRN

Národní poznámka: FRA používá vedle CBRN i

NRBC, řazení vycházející z původní NBC (sestupná

tendence závažnosti)

NBC ACC (obsolete)

preferred: CBRN ACC

(désuet)

privilégié : CBRN ACC

(zastaralé),

preferováno CBRN ACC

NBC CC (obsolete)

preferred: CBRN CC

(désuet)

privilégié : CBRN CC

(zastaralé)

preferováno CBRN CC

NBC Def admitted; preferred: NBCD toléré ; privilégié : NBCD tolerované; preferované: NBCD

NBC SCC (obsolete)

preferred: CBRN SCC

(désuet)

privilégié : CBRN SCC

(zastaralé)

preferováno CBRN SCC

Page 214: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

196

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

NBC ZCC (obsolete)

preferred: CBRN ZCC

(désuet)

privilégié : CBRN ZCC

(zastaralé)

preferováno CBRN ZCC

NBCD nuclear, biological and chemical defence

(obsolete);

NBC Def (deprecated)

défense nucléaire, biologique et chimique (désuet);

NBC Def (déconseillé)

ochrana proti jaderným, chemickým a biologickým

zbraním (OPZHN) (zastaralé);

NBC Def (zavrhované);

preferováno CBRN Defence.

NBI non-battle injury blessure subie hors combat zranění mimo boj (zranění způsobené nebojovou

činností)

NBO NATO Battlefield Information

Collection and Exploitation Systems

Organization;

NATO BICES Organization (admitted)

Organisation du système de recueil et

d'exploitation des informations du champ de

bataille de l’OTAN ;

Organisation BICES de l’OTAN (toléré)

Organizace NATO pro systém sběru a vyhodnocování

informací z bojiště (~ pro polní systém sběru a

vyhodnocování zpráv);

Organizace NATO pro BICES (tolerované)

NBSV narrowband secure voice cryptophonie à bande étroite utajení úzkopásmových telefonních hovorů

NBSVE narrowband secure voice equipment matériel de cryptophonie à bande étroite zařízení pro utajení úzkopásmových telefonních

hovorů

NC NATO Confidential NATO Confidentiel NATO-DŮVĚRNÉ

NC3A NATO C3 Agency Agence des C3 de l'OTAN Agentura NATO pro C3 (konzultace, velení a řízení)

NC3B (obsolete);

preferred: C3B

NC3B (désuet) ;

privilégiée : C3B

NC3B (zastaralé);

preferované: C3B

NC3O NATO C3 Organization Organisation des C3 de l'OTAN Organizace NATO pro systémy C3

NC3S NATO consultation, command and

control systems

systèmes OTAN de consultation, de commandement

et de contrôle

systémy konzultací, velení a řízení NATO

NCAB NATO Civil Aviation Board Bureau OTAN de l'aviation civile Rada NATO pro civilní letectví

NCAC NATO Committee for Armaments

Coordination

Comité OTAN de coordination des activités en

matière d'armement

Výbor NATO pro koordinaci vyzbrojování

NCAGS naval cooperation and guidance for

shipping

coopération et orientation navales pour la

navigation commerciale

spolupráce vojenského námořnictva a obchodního

loďstva

NCAGSLO naval cooperation and guidance for

shipping liaison officer [has replaced

NCSLO]

officier de liaison de la coopération et de

l'orientation navales pour la navigation

commerciale [remplace NCSLO]

styčný důstojník pro spolupráci vojenského

námořnictva a obchodního loďstva [nahradilo

NCSLO]

Page 215: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 197

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

NCAGSORG Naval Cooperation and Guidance for

Shipping Organization [has replaced

NCSORG]

Organisation de la coopération et de l'orientation

navales pour la navigation commerciale [remplace

NCSORG]

Organizace pro spolupráci vojenského námořnictva

a obchodního loďstva [nahradilo NCSORG]

NCARC NATO Conventional Armaments

Review Committee

Comité d'examen des armements conventionnels de

l'OTAN

Výbor NATO pro hodnocení konvenčního

vyzbrojování

NCB (1) national codification bureau;

[NATO Logistics Handbook]

bureau national de codification /BNC/ ;

[Manuel Logistique de l’OTAN]

národní úřad pro katalogizaci;

[Logistická příručka NATO]

NCB (2) national competitive bidding appel d'offres national /AON 2/ národní konkurenční nabídka

NCCAP NATO Communication and Information

Systems contingency assets pool

pool de moyens de circonstance des systèmes

d’information et de communication de l'OTAN

fond prostředků KIS NATO pro nepředvídané události

NCCB NATO centralized communications and

information systems budget

budget centralisé des systèmes d’information et de

communication de l’OTAN

centralizovaný rozpočet pro komunikační a informační

systémy NATO

NCCIS obsolete; preferred: NACCIS désuèt ; privilégié : NACCIS zastaralé; preferované: NACCIS

NCCP nuclear command and control procedure procédure de commandement et de contrôle

nucléaires

způsoby velení a řízení jaderným zbraním

NCCS NATO Command and Control System système de commandement et de contrôle de

l'OTAN

systém velení a řízení NATO

NCE national command element élément de commandement national národní prvek velení

NCEP NATO civil emergency planning plans civils d'urgence de l'OTAN civilní nouzové plánování NATO

NCF NATO composite force;

Note: NAEW.

force mixte de l'OTAN ;

Note: NAEW.

smíšené síly NATO;

Pozn.: NAEW.

NCIA NATO Communications and

Information Agency

[AC/281-D(2012)0002-REV10 (R)]

Agence OTAN d’information et de communication

[AC/281-D(2012)0002-REV10 (R)]

Komunikační a informační agentura NATO

NCIO NATO Communications and

Information Organization

[derived from: AC/281-D(2012)0002-

REV10 (R)]

Organization OTAN d’information et de

communication

[AC/281-D(2012)0002-REV10 (R)]

Komunikační a informační organizace NATO

NCIS NATO common interoperability

standard

norme commune d’interopérabilité de l’OTAN společný standard NATO pro interoperabilitu

Page 216: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

198

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

NCISS NATO Communications and

Information Systems School

École des systèmes d'information et de

communication de l'OTAN

Škola NATO pro spojovací a informační systémy

NCMP NATO crisis management process processus OTAN de gestion des crises proces krizového řízení v NATO

NCN NATO circuit number numéro de circuit OTAN číslo obvodu (okruhu) NATO

NCO non-commissioned officer sous-officier poddůstojník

NCOE NATO common operating environment environnement commun d’exploitation de l’OTAN společné operační prostředí NATO

NCOIC non-commissioned officer in charge;

synonym: NCO i/c

sous-officier responsable ;

synonyme : NCO i/c

dozorčí poddůstojník;

synonymum: NCO i/c

NCO i/c non-commissioned officer in charge;

synonym: NCOIC

sous-officier responsable ;

synonyme : NCOIC

dozorčí poddůstojník;

synonymum: NCOIC

NCPR NATO Civilian Personnel Regulations Règlement du personnel civil de l'OTAN /RPCO/ pracovněprávní předpisy pro občanské zaměstnance

NATO

NCR NATO commander's representative représentant du commandant OTAN představitel velitele NATO

NCRS NATO Crisis Response System système OTAN de réponse aux crises systém řešení krizových situací NATO

NCRSM NATO Crisis Response System Manual Manuel du système OTAN de réponse aux crises Příručka pro systém řešení krizových situací NATO

NCS (1) NATO codification system système de codification de l'OTAN systém katalogizace NATO

NCS (2) NATO Command Structure structure de commandement de l'OTAN velitelská struktura NATO

NCS (3) (obsolete);

preferred abbreviation: CS 3

(désuet) ;

abréviation privilégiée : CS 3

Výbor NATO pro standardizaci (zastaralé);

Výbor pro standardizaci

preferované: CS 3

NCS (4) network control station station de contrôle de réseau řídící stanice sítě

NCSA NATO Communication and Information

Systems Services Agency;

NATO CIS Services Agency (admitted)

Agence OTAN de services des systèmes

d’information et de communication ;

Agence OTAN de services SIC (toléré)

Agentura služeb komunikačních a informačních

systémů NATO;

Agentura služeb KIS NATO (tolerované)

NCSREPs (obsolete);

preferred abbreviation: CSREPs

(désuete) ;

abréviation privilégiée : CSREPs

zástupci ve Výboru NATO pro standardizaci

(zastaralé)

NCSTP (obsolete);

preferred abbreviation: CSTP

(désuet) ;

abréviation privilégiée : CSTP

NCSTP (zastaralé);

preferované: CSTP

NCTR non-cooperative target recognition reconnaissance des objectifs non coopératifs samostatné rozpoznávání cílů

Page 217: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 199

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

NCW network-centric warfare guerre réseaucentrique válka v prostředí/podmínkách sítí

NDAC Nuclear Defence Affairs Committee Comité des questions de défense nucléaire výbor pro otázky jaderné obrany

NDB (1) non-directional beacon balise non directionnelle nesměrový maják (~ radiomaják)

NDB (2) nuclear depth bomb grenade anti-sous-marine nucléaire jaderná hlubinná puma

NDC admitted; preferred: NADEFCOL toléré ; privilégié : NADEFCOL tolerované; preferované: NADEFCOL

NDE non-destructive evaluation;

NDI/E (admitted)

évaluation non destructrice ;

NDI/E (toléré)

nedestruktivní hodnocení, (bezdemontážní ~);

NDI/E (tolerované)

NDF NATO deployable forces forces déployables de l’OTAN rozvinutelné síly NATO

NDI (1) non-destructive inspection;

NDI/E (admitted)

inspection non destructrice ;

NDI/E (toléré)

nedestruktivní kontrola, (bezdemontážní ~);

NDI/E (tolerované)

NDI (2) non-development item article non destiné au développement nevyvíjená položka; (pozn.: je dostupná)

NDI/E admitted; preferred: NDE and NDI 1 toléré ; privilégié : NDE et NDI 1 tolerované; preferované: NDE a NDI 1

NDMA NATO Data Management Authority Autorité de gestion des données de l'OTAN orgán NATO pro správu dat

NDMAA NATO Defence Manpower Audit

Authority

Autorité de contrôle des effectifs de défense de

l'OTAN

orgán NATO pro posuzování lidských zdrojů

NDMC NATO Defence Manpower Committee Comité des effectifs de défense de l'OTAN Výbor NATO pro záležitosti lidských zdrojů

NDPP NATO defence planning process processus OTAN de planification de défense proces obranného plánování v NATO

NDPR NATO defence planning review examen des plans de défense de l'OTAN hodnocení obranného plánování v NATO

NDS non-development software logiciel non destiné au développement nevyvíjené programové vybavení (je dostupné)

NDSS NATO Depot Support System système de soutien des dépôts de l'OTAN systém NATO pro zabezpečení skladů

NDT non-destructive testing essai non destructif nedestruktivní zkoušení, (bezdemontážní ~,

defektoskopie)

NEC (1) NATO Exercise Conference Conférence des exercices de l'OTAN konference NATO ke cvičení

NEC (2) network-enabled capability capacité en réseau komplexní bojové schopnosti s využitím síťového

prostředí;

schopnosti v síti

NECB NATO Exercise Coordination Board Commission de coordination des exercices de

l'OTAN

Rada NATO pro koordinaci cvičení

Page 218: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

200

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

NED NATO effective date date d'entrée en vigueur OTAN datum nabytí platnosti v rámci NATO

NEDB NATO Emitter Database base de données OTAN sur les émetteurs databáze vysílačů NATO

NEDEX (F) explosive ordnance disposal /EOD/;

synonym: NEM

neutralisation, enlèvement et destruction des

explosifs ;

Note : France ;

neutralisation des explosifs et munitions;

synonyme : NEM

pyrotechnická asanace, ~činnost; likvidace

výbušného materiálu;

synonymum: NEM

NEDP NATO Exercise Directive and

Programme;

Note: The NEDP is a BI SC activity.

Directive-programme des exercices OTAN ;

Note : le NEDP est une activité des SC.

plán a směrnice pro cvičení NATO;

Pozn.: NEDP je činností BI-SC.

NEFF non-essential function failure défaillance d’une fonction non essentielle nepodstatná porucha funkce

NEFMO NATO European Fighter Aircraft

Development, Production and Logistic

Management Organization

Organisation de gestion OTAN pour le

développement, la production et la logistique de

l'avion de combat européen

Říídící organizace NATO pro vývoj, výrobu a

logistické zabezpečení evropského bojového letounu

NEM (F) explosive ordnance disposal /EOD/;

synonym: NEDEX

neutralisation des explosifs et munitions ;

neutralisation, enlèvement et destruction des

explosifs ;

Note : FRA ;

synonyme : NEDEX

pyrotechnická asanace, (~činnost, likvidace

výbušného materiálu);

synonymum: NEDEX

NEO non-combatant evacuation operation opération d'évacuation de non-combattants odsun civilních osob (nekombatantů)

NEPB NATO Exercise Policy Board Commission sur les orientations des exercices de

l'OTAN

Rada pro tvorbu zásad cvičení NATO

NEPS North European Pipeline System réseau de pipelines du Nord-Europe systém produktovodů v severní Evropě

NEQ net explosive quantity poids net d'explosifs ;

quantité nette d'explosifs

čistá hmotnost výbušiny;

čisté množství výbušiny;

NES NATO electronic warfare support

measures system

système OTAN de mesures de soutien de guerre

électronique

systém opatření NATO pro podporu elektronického

boje;

(systém elektronických podpůrných opatření NATO)

NESS NATO electronic warfare support

measures and strike system

système OTAN de mesures de soutien de guerre

électronique et d'intervention

systém opatření NATO pro podporu a aktivní realizaci

elektronického boje;

(systém elektronických podpůrných a

úderných/realizačních opatření NATO)

Page 219: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 201

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

NET (F) European telecommunication

standard /ETS/

norme européenne de télécommunication evropský telekomunikační standard (norma)

NETF NATO expanded task force force opérationnelle OTAN élargie rozšířené úkolové uskupení NATO

NETMA NATO EF 2000 and Tornado

Development, Production & Logistics

Management Agency;

Note: Has replaced NAMMA and

NEFMA.

Agence de gestion OTAN pour le développement,

la production et la logistique de l'ACE 2000 et du

Tornado ;

Note : remplace NAMMA et NEFMA.

Agentura NATO pro řízení vývoje, výroby a logistiky

letounů EF 2000 a TORNADO;

Pozn.: nahradilo NAMMA a NEFMA.

NETMO NATO EF 2000 and Tornado

Development, Production & Logistics

Management Organization;

Note: Has replaced NAMMO and

NEFMO.

Organisation de gestion OTAN pour le

développement, la production et la logistique de

l'ACE 2000 et du Tornado ;

Note : remplace NAMMO et NEFMO.

Organizace NATO pro řízení vývoje, výroby a

logistiky letounů EF 2000 a TORNADO;

Pozn.: nahradilo NAMMO a NEFMO.

NEU neutral merchant ship navire de commerce neutre neutrální obchodní loď

NEWAC NATO Electronic Warfare Advisory

Committee

Comité consultatif OTAN sur la guerre

électronique

Poradní výbor NATO pro elektronický boj

NEWCS obsolete; preferred: JEWCS désuet; privilégié : JEWCS zastaralé; preferované: JEWCS

NEWVAN NATO electronic warfare van module de guerre électronique de l'OTAN modul (kontejner) pro vedení EB NATO

NFA no-fire area zone de sécurité bezpečná zóna (bez palby)

NFC national fusion centre centre national de fusionnement de données národní středisko pro shromažďování zpráv

NFCE naval forces coordination element élément de coordination des forces navales prvek pro koordinaci vojenského námořnictva

(námořních sil)

NFFI NATO friendly force information information sur les forces amies de l'OTAN informace o vlastních silách NATO

NFH NATO frigate helicopter hélicoptère pour la frégate OTAN vrtulník pro fregatu NATO

NFL obsolete; preferred: CFL 1 désuet; privilégié : CFL 1 zastaralé; preferované: CFL 1

NFLS naval forward logistic site site logistique naval de l'avant předsunutá základna logistiky vojenského námořnictva

NFLWG NATO Fuels and Lubricants Working

Group

Groupe de travail OTAN sur les carburants et

lubrifiants

Pracovní skupina NATO pro PHM

Page 220: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

202

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

NFO NATO Naval Forces Sensors and

Weapons Accuracy Check Site Office

Bureau des sites de contrôle de précision des

armes et des détecteurs des forces navales de

l’OTAN

Úřad se stanovišti pro kontrolu přesnosti zbraní

a senzorů vojenského námořnictva NATO

NFOV narrow field of view champ de vision étroit úzké zorné pole

NFR NATO Financial Regulations Règlement financier de l'OTAN /RFO/ předpisy pro finanční zabezpečení NATO

NFS NATO force structure structure de forces de l'OTAN organizační struktura ozbrojených sil NATO

NFSR NATO force structure review examen de la structure de forces de l'OTAN revize struktury sil NATO

NFZ no-fly zone zone d'exclusion aérienne ;

zone d'interdiction aérienne

bezletová zóna

NG naval group groupe naval námořní skupina

NGC NATO Geospatial Conference Conférence géospatiale de l'OTAN Konference NATO o geoprostoru

NGCS NATO General Communications

System

système général de communication de l'OTAN spojovací systém NATO pro všeobecné použití

NGO non-governmental organization organisation non gouvernementale /ONG/ nevládní organizace

NGS naval gunfire support appui-feu naval palebná podpora námořním dělostřelectvem

NHISC (obsolete);

preferred abbreviation: ISB 1

(désuet) ;

abréviation privilégiée : ISB 1

zastaralé;

preferované ISB 1

NHMO NHMO (obsolete – désuet)

NATO HAWK Management Office

(obsolete)

[C-M(2010)0032]

Bureau de gestion OTAN HAWK /BGOH/

(désuet)

[C-M(2010)0032]

Úřad NATO pro řízení HAWK (zastaralé)

N-hour notification hour heure de notification čas oznámení (hodina N)

NHPLO NATO HAWK Production and Logistics

Organization

Organisation de production et de logistique OTAN

HAWK /OPLOH/

Organizace NATO pro výrobu a logistiku HAWK

NHQC3S NATO Headquarters C3 Staff Secrétariat des C3 du siège de l'OTAN Skupina pro C3 na velitelství NATO

NHQSa NATO Headquarters Sarajevo;

NATO Headquarters, Sarajevo

(admitted)

Quartier général de l’OTAN à Sarajevo Velitelství NATO v Sarajevu

NHQSk NATO Headquarters Skopje;

NATO Headquarters, Skopje (admitted)

Quartier général de l’OTAN à Skopje Velitelství NATO ve Skopje

Page 221: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 203

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

NIAG NATO Industrial Advisory Group Groupe consultatif industriel OTAN Průmyslová poradní skupina NATO

NIAP NATO intelligence assessment on

proliferation

évaluation OTAN du renseignement sur la

prolifération

zpravodajské hodnocení NATO o šíření zbraní

NIAT NATO intelligence assessment on

terrorism

évaluation OTAN du renseignement sur le

terrorisme

zpravodajské hodnocení NATO o terorizmu

NIB naval infantry brigade brigade d'infanterie de marine brigáda námořní pěchoty

NIC (1) national intelligence cell;

national intelligence centre

cellule nationale de renseignement ;

centre national de renseignement

národní zpravodajská skupina

NIC (2) NATO International Civilian agent civil OTAN à statut international civilní zaměstnanec NATO s mezinárodním statutem

NICS NATO Integrated Communication

System

système de télécommunications intégré de l'OTAN integrovaný komunikační systém NATO (spojovací)

NICSOI NATO Integrated Communication

System operating instructions

instructions d'exploitation du système de

télécommunications intégré de l’OTAN

provozní směrnice pro integrovaný komunikační

systém NATO

NICT obsolete; preferred: JICT désuet ; privilégié : JICT zastaralé; preferované: JICT

NID naval infantry division division d'infanterie de marine divize námořní pěchoty

NIDC NATO Information and Documentation

Centre

Centre d’information et de documentation de

l’OTAN

Středisko NATO pro informace a dokumentaci;

Středisko informací a dokumentace NATO

NIDS NATO integrated data service service intégré de données de l'OTAN služba NATO pro integrovaná data

NIDTS NATO initial data transfer system;

Note: Originally known as “NATO

initial data common user transfer

system”.

système initial de transfert de données de l'OTAN ;

Note : connu au départ sous le vocable « système

initial de transfert de données à usage commun de

l'OTAN ».

celosvětový systém přenosu dat (společný uživatel)

NATO;

Pozn.: původně znám jako „celosvětový systém

přenosu dat společného použití NATO“.

NIG NATO circuit number – initial voice

switched network gateway;

Note: NCN-IVSN gateway.

passerelle numéro de circuit OTAN – réseau

téléphonique commuté initial ;

Note : passerelle NCN-IVSN.

číslo obvodu (okruhu) NATO – počáteční/první brána

telefonní komutované sítě;

Pozn.: brána NCN-IVSN.

NIHBS NATO integrated harbour barrier system système intégré OTAN de barrage portuaire integrovaný systém NATO pro zátarasy přístavů

NIIG NATO item identification guide guide OTAN d'identification d'article směrnice NATO pro identifikaci položek

NIIN NATO item identification number numéro OTAN d'identification d'article identifikační číslo položky NATO

NIMA NATO Information Management

Authority

Autorité de gestion de l'information de l'OTAN Orgán NATO pro řízení (správu) informací

Page 222: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

204

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

NIMCP NATO information management control

point

point de contrôle de la gestion de l'information de

l'OTAN

kontrolní místo pro řízení (správu) informací NATO

NIMIC NATO Insensitive Munitions

Information Centre

Centre d'information OTAN sur les munitions à

risques atténués

Informační středisko NATO pro používání necitlivé

munice

NIMP NATO information management policy politique de gestion de l'information OTAN zásady NATO pro řízení (správu) informací

NIP NADGE improvement plan plan d'amélioration du NADGE plán na zdokonalení NADGE

NIS (1) NATO identification system système d'identification de l'OTAN identifikační systém NATO

NIS (2) deprecated; preferred: IS 3 déconseillé ; privilégié : SI 2 nevhodné; preferované: IS 3

NISCO NATO Identification System

Coordination Office

Bureau de coordination du système d’identification

de l’OTAN

Úřad NATO pro koordinaci identifikačních systémů

NISGRT NATO Inter-Staff Group on

Reinforcement and Transportation

Groupe mixte OTAN sur le renforcement et les

transports

Smíšená skupina štábu NATO pro posílení a přepravu

NIWIP NATO Integrated Warning

Improvement Programme

Programme OTAN intégré pour l’amélioration de

l’alerte

integrovaný program NATO pro zdokonalení systému

výstrahy

NIWS NATO intelligence warning system système d’alerte du renseignement de l’OTAN výstražný zpravodajský systém NATO

NJFA NATO Joint Frequency Agreement;

Note: “Joint” here refers to

“civil/military”.

Accord mixte OTAN sur les fréquences ;

Note : l’anglais « joint » se traduit par « mixte »

quand il s’agit du concept « civilo militaire ».

Společná dohoda NATO o využívání frekvencí;

Pozn: anglické joint – společná zde znamená

vojensko-civilní.

NLCC national logistics coordination cell cellule nationale de coordination logistique koordinační skupina logistiky státu (národní)

NLLDB NATO Lessons Learned Database base de données OTAN sur les enseignements tirés databáze NATO o získaných zkušenostech

NLO (1) national liaison officer officier de liaison national styčný důstojník státu

NLO (2) NATO liaison officer officier de liaison de l’OTAN styčný důstojník NATO

NLO (3) naval liaison officer officier de liaison de la marine styčný důstojník vojenského námořnictva

NLR national liaison representative représentant de liaison national styčný představitel státu

NLSC national logistics support command commandement national du soutien logistique velitelství logistického zabezpečení (národní);

(národní velitelství logistického zabezpečení)

NLT NATO liaison team équipe de liaison de l’OTAN styčná skupina NATO

NLW non-lethal weapon arme non létale /ANL/ neletální zbraň;

zbraň neusmrcující živou sílu

Page 223: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 205

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

NMA (1) national military authority autorité militaire nationale vojenský orgán státu

NMA (2) NATO military authority autorité militaire de l’OTAN vojenský orgán NATO

NMAF NATO multinational area force force multinationale de zone de l’OTAN mnohonárodní síly v prostoru odpovědnosti NATO

NMB NATO military body organisme militaire de l’OTAN vojenský orgán NATO

NMC (1) NATO Manual on Codification Manuel OTAN de codification příručka NATO pro kodifikaci (katalogizaci)

NMC (2) NATO Military Committee Comité militaire de l’OTAN Vojenský výbor NATO

NMCC national movement coordination centre centre national de coordination des mouvements koordinační středisko státu pro přesuny (národní)

NMCCIS NATO Maritime Command and Control

Information System

système maritime d’information de commandement

et de contrôle de l’OTAN

systém velení, řízení a informací vojenského

námořnictva NATO

NMD National Missile Defense;

Note: USA.

Programme national de défense antimissile ;

Note : USA.

protiraketová obrana státu;

Pozn.: USA.

NMDZ NATO maritime defence zone zone de défense maritime de l’OTAN obranná námořní zóna NATO

NMICC NATO maritime intelligence

coordination centre

centre de coordination du renseignement maritime

de l’OTAN

koordinační středisko námořního průzkumu NATO

NMIOTC NATO Maritime Interdiction

Operational Training Centre

Centre OTAN d’entraînement aux opérations

d’interdiction maritime

středisko NATO pro nácvik operací námořní blokády

(izolace)

NMLT national medical liaison team équipe de liaison médicale nationale národní styčná skupina zdravotnické služby;

(styčná skupina zdravotnické služby státu)

NMMF NATO multinational maritime force force maritime multinationale de l’OTAN mnohonárodní námořní síly NATO

NMOS NATO maritime operations intelligence

system

système de renseignement opérationnel maritime

de l’OTAN

systém námořního operačního průzkumu NATO

NMPA NATO maritime patrol aircraft avion de patrouille maritime de l’OTAN námořní hlídkové letadlo NATO

NMR (1) national military representative représentant militaire national /RMN/ vojenský představitel státu (vojenský přidělenec)

NMR (2) NATO military requirement besoin militaire de l’OTAN vojenský požadavek NATO

NMS (1) NATO messaging system système de messagerie de l’OTAN systém zpracování zpráv NATO

NMS (2) network management system système de gestion de réseau systém řízení sítě

NNAC neutral and non-aligned countries pays neutres et non alignés země neutrální a nezačleněné ve vojenských paktech

Page 224: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

206

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

NNAG NATO Naval Armaments Group Groupe OTAN sur les armements des forces

navales

Skupina NATO pro vyzbrojování vojenského

námořnictva

NNCC NATO Communication and Information

Systems Operating and Support Agency

network control centre

centre de commande des réseaux de l’Agence

OTAN d’exploitation et de soutien des systèmes

d’information et de communication

řídící středisko sítě Agentury NATO pro provoz a

zabezpečení komunikačních a informačních systémů

NNCCRS NATO nuclear command, control and

reporting system;

status control alert reporting system

/SCARS/ (obsolete)

système OTAN de commandement, de contrôle et

de compte rendu des forces nucléaires ;

système d’alerte, de contrôle et de compte rendu

/SCARS/ (désuet)

systém velení, řízení a hlášení jaderných sil NATO;

stálý systém hlášení pohotovosti /SCARS/ (zastaralé)

NNCN non-NATO contributing nation pays contributeur non OTAN přispívající stát, který není členem NATO

NNCS NATO Integrated Communication

System network control system

système de commande du réseau du système de

télécommunications intégré de l’OTAN

systém pro řízení sítě NICS

NNEC NATO network-enabled capability capacité réseaucentrique de l’OTAN

[AC/322-D(2011)0015]

komplexní bojové schopnosti NATO s využitím

síťového prostředí

(schopnosti NATO prostřednictvím síťového

prostředí)

NNEMP non-nuclear electromagnetic pulse impulsion électromagnétique d’origine non

nucléaire

nejaderný elektromagnetický impulz

(elektromagnetický impulz nezpůsobený jaderným

výbuchem)

NNG NATO-national gateway;

Note: Communications.

passerelle OTAN-pays ;

Note : télécommunications.

brána NATO – stát;

Pozn.: spojení/komunikace.

NNO (F) NATO stock number /NSN/ numéro de nomenclature OTAN skladové číslo NATO

NNOC (F) NATO standard stock number

/NSSN/

numéro de nomenclature OTAN commun standardní (společné) skladové číslo NATO

NNPS NATO nuclear planning system système de planification nucléaire de l’OTAN systém pro plánování jaderných zbraní NATO

NNTCN non-NATO troop contributing nation pays non OTAN fournisseur de troupes stát, který není členem NATO a poskytuje kontingent

vojsk

NOA notice of availability avis de disponibilité oznámení o použitelnosti (pohotovosti k dispozici)

NOB naval order of battle ordre de bataille naval bojová sestava vojenského námořnictva

NOE nap of the earth au ras du sol kopírování terénu (za letu)

Page 225: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 207

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

NOFUN no first use of nuclear weapons non-recours en premier à l’arme nucléaire nepoužít jaderných zbraní jako první

NOHD nominal ocular hazard distance distance oculaire critique nominale kritická vzdálenost pro ohrožení zraku

NOI notice of intention avis d’intention zpráva (oznámení) o záměru

NOIS NATO operational interoperability

standard

norme OTAN d’interopérabilité opérationnelle standardy NATO pro operační interoperabilitu

NOK Norwegian krone couronne norvégienne norská koruna

NOMAN NATO Terrestrial Transmission System

operation and management;

Note: NOMAN system.

exploitation et gestion du système de transmissions

terrestres de l’OTAN ;

Note : système NOMAN ou système d exploitation

et de gestion du système de transmissions

terrestres de l’OTAN.

provoz a řízení pozemní spojovací soustavy NATO;

Pozn.: systém NOMAN.

NOMBO non-minelike bottom object objet au fond atypique de mine objekt na dně nepodobný mině (netypický pro minu)

NOME non-minelike echo écho atypique de mine ozvěna netypická pro minu

NON Northern Norway nord de la Norvège ;

Norvège septentrionale

severní Norsko

NONOP non-operational non opérationnel mimo provoz

NOP (1) nuclear operation plan plan d’opération nucléaire plán použití jaderných zbraní

NOP (2) nuclear operations procedures procédures d’opérations nucléaires postupy pro použití jaderných zbraní

NOR (1) NATO Office of Resources Bureau OTAN des ressources Úřad NATO pro zdroje

NOR (2) NATO operational requirement besoin opérationnel de l’OTAN operační požadavek NATO

NOR (3) notice of revision avis de révision zpráva o revizi (kontrole)

NORFLT Northern Fleet flotte de l’Arctique ;

flotte du Nord

severní flotila;

arktická flotila

NOS (1) NATO Office of Security Bureau de sécurité de l’OTAN Bezpečnostní úřad NATO

NOS (2) NATO open systems systèmes ouverts de l’OTAN otevřené systémy NATO

NOSE NATO open systems environment environnement de systèmes ouverts de l’OTAN prostředí otevřených systémů NATO

NOSIP NATO open systems interconnection

profile

profil d’interconnexion des systèmes ouverts de

l’OTAN

profil propojení otevřených systémů NATO

Page 226: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

208

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

NOSREP national overseas shipping

representative

représentant national outre-mer de la navigation

commerciale

představitel státu pro zámořskou námořní obchodní

přepravu

NOTAR no tail rotor sans rotor de queue bez ocasního rotoru

NOTMAR notice to mariners avis aux navigateurs zpráva pro válečné námořnictvo

NOTS NATO off-the-shelf OTAN sur étagère komerčně dostupné položky NATO

NPA (1) NATO Parliamentary Assembly Assemblée parlementaire de l’OTAN Parlamentní shromáždění NATO

NPA (2) NATO Procurement Agency

[AC/259-N(2012)0004-REV6]

Agence OTAN d’acquisition

[AC/259-N(2012)0004-REV6]

Akviziční agentura NATO

NPC (1) (obsolete);

preferred: PC 1

(désuet) ;

privilégiée : PC 1

Výbor pro pohonné hmoty NATO

preferované: Výbor pro pohonné hmoty

NPC (2) NATO Programming Centre Centre de programmation de l’OTAN Středisko programování NATO

preferované: Středisko programování

NPEDP NATO-plus Exercise Directive and

Programme;

Note 1: A Bi SC programme;

Note 2: Includes PfP.

Directive-programme des exercices OTAN ;

Note : programme des SC ;

Note : inclut le PPP.

Program a směrnice pro rozšířené cvičení NATO;

Pozn. 1: program Bi-SC;

Pozn. 2: rozšířené o PfP.

NPfPGC NATO/Partnership for Peace Geospatial

Conference

Conférence géospatiale de l’OTAN et du

Partenariat pour la paix

Konference NATO / Partnerství pro mír o geoprostoru;

Konference o geoprostoru za účasti NATO /

Partnerství pro mír

NPG Nuclear Planning Group Groupe des plans nucléaires Skupina pro jaderné plánování

NPG(HLG) Nuclear Planning Group High Level

Group

Groupe de haut niveau du Groupe des plans

nucléaires

Skupina pro jaderné plánování na vysoké úrovni

NPIS NATO procedural interoperability

standard

norme OTAN d’interopérabilité des procédures standard NATO pro interoperabilitu postupů

(procedurální interoperabilitu)

NPL normal peacetime location emplacement normal du temps de paix mírová dislokace

NPLO NATO production and logistics

organization

organisation de production et de logistique de

l’OTAN /OPLO/

organizace NATO pro výrobu (provoz) a logistiku

NPLT NATO permanent liaison team équipe de liaison permanente de l’OTAN stálá styčná skupina NATO

NPM Nuclear Planning Manual Manuel des plans nucléaires Příručka pro jaderné plánování

Page 227: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 209

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

NPO NATO Procurement Organization

[derived from: AC/259-N(2012)0004-

REV6]

Organization OTAN d’acquisition

[AC/259-N(2012)0004-REV6]

Akviziční organizace NATO

NPS (1) NATO pipeline system réseau de pipelines de l’OTAN ;

système de pipelines de l’OTAN

systém produktovodů NATO;

síť produktovodů NATO

NPS (2) NATO precautionary system [obsolete] système de mesures de précaution de l’OTAN

[désuèt]

bezpečnostní systém NATO (systém bezpečnostních

opatření) (zastaralé)

NPS (3) NATO-provided software logiciel fourni par l’OTAN programové vybavení poskytované NATO

NPS (4) nuclear planning system système de planification nucléaire systém jaderného plánování

NPSM NATO Precautionary System Manual

[obsolete]

Manuel du système de mesures de précaution de

l’OTAN [désuèt]

Příručka o bezpečnostním systému NATO [zastaralé]

NPT (1) national shipping administration

planning team

équipe de planification de la direction nationale de

la navigation commerciale

plánovací skupina národního úřadu pro námořní

obchodní přepravu

NPT (2) Non-Proliferation Treaty

Note: Non-proliferation of nuclear

weapons.

Traité sur la non-prolifération /TNP/

[MC 0161]

Note : non-prolifération des armes nucléaires.

[NASG]

Smlouva o nešíření;

Pozn.: nešíření jaderných zbraní.

NQ non-quota;

Note: A type of NATO post.

hors quota ;

Note : type de poste OTAN.

netabulkové místo (funkce);

Pozn.: typ místa v NATO.

NQA (F) acceptable quality level /AQL/ niveau de qualité acceptable přijatelná úroveň jakosti

NQAA national quality assurance authority autorité nationale pour l’assurance de la qualité

/ANAQ/

orgán státu pro ověřování jakosti

NR NATO Restricted NATO Diffusion Restreinte NATO – VYHRAZENÉ

NRBC (F) chemical, biological, radiological and

nuclear /CBRN/

[AAP-21]

nuclear, biological and chemical

(obsolete)

[NASG]

nucléaire, radiologique, biologique et chimique

(privilégié) [NASG] ;

chimique, biologique, radiologique et nucléaire

(privilégié) /CBRN/ [AAP-21]

nucléaire, biologique et chimique (désuet)

[NASG]

chemické, biologické, radiologické a jaderné

(preferované) [NASG];

chemické, biologické, radiologické a jaderné

(preferované ) /CBRN/ [AAP-21];

jaderné, biologické a chemické

(zastaralé) [NASG]

NRC NATO-Russia Council Conseil OTAN-Russie /COR/ Rada NATO-Rusko

Page 228: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

210

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

NRC-CS NATO-Russia Council in Chiefs of Staff

Session

Conseil OTAN-Russie en session des chefs d’état-

major

zasedání rady NATO-Rusko na úrovni náčelníků GŠ

NRC-MR NATO-Russia Council at Military

Representatives’ Level

Conseil OTAN-Russie au niveau des représentants

militaires

Rada NATO – Rusko na úrovni vojenských

představitelů (zástupců)

NRDC NATO Rapid Deployable Corps corps de déploiement rapide de l’OTAN sbor rychlého nasazení NATO

NRF NATO Response Force Force de réaction de l’OTAN síly reakce NATO (~reagování~)

NRP NATO radar plan plan de l’OTAN sur les radars plán NATO k rozvinutí radiolokátorů

NRRC Nuclear Risk Reduction Centre Centre de réduction du risque nucléaire /CRRN/ Středisko pro snižování jaderného rizika

NRS NATO range safety sécurité des champs de tir de l’OTAN bezpečnost střelnic NATO

NRT near real-time (en) temps quasi réel blízký reálnému času, (kvazi reálný čas)

NS (1) NATO Secret NATO Secret NATO – TAJNÉ

NS (2) NATO shipping navigation commerciale de l’OTAN námořní obchodní přeprava v rámci NATO

NSA (1) national shipping authority autorité nationale chargée de la marine

marchande ;

národní orgán pro námořní obchodní přepravu;

NSA (2) NATO Standardization Agency

(obsolete)

Note: The functions and activities of the

NATO Standardization Agency have

been transferred into a single, integrated

NATO HQ staff element, a new “NATO

Standardization Office (NSO)” with

effect from 1 July 2014.

[C-M(2014)0012]

Agence OTAN de normalisation /AON1/ (désuet)

Note : les fonctions et activités de l’Agence OTAN

de normalisation ont été transférées à un nouvel

élément de soutien unique, intégré au siège de

l’OTAN, le «Bureau OTAN de normalisation» avec

prise d’effet au 1er juillet 2014.

[C-M(2014)0012]

Agentura NATO pro standardizaci (zastaralé)

Poznámka: Činnosti a aktivity Agentury NATO pro

standardizaci byly přetranformovánz do jediného

integrovaného štábního prvku velitelství NATO

s názvem „Úřad NATO pro standardizaci“ (NSO)

s platností od 1. července 2014.

NSAG NATO Shipping Advisory Group Groupe consultatif OTAN de la navigation

commerciale

Poradní skupina NATO pro námořní obchodní

přepravu

NSB NATO signals battalion bataillon OTAN de transmissions spojovací prapor NATO

NSC (1) NATO Security Committee Comité de sécurité de l’OTAN Bezpečnostní výbor NATO

NSC (2) NATO Shipping Centre Centre OTAN de la navigation commerciale Středisko NATO pro námořní obchodní přepravu

Page 229: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 211

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

NSCC (1) NATO Special Operations Forces

Coordination Centre;

NATO SOF Coordination Centre

(admitted)

Centre OTAN de coordination des forces

d’opérations spéciales ;

Centre OTAN de coordination des SOF (toléré)

Středisko NATO pro koordinaci síl pro speciální

operace;

Středisko NATO pro koordinaci SOF (tolerované)

NSCC (2) NATO supply classification code code de classification des approvisionnements

OTAN

kód pro klasifikaci zásobování NATO, kód klasifikace

zásob NATO

NSCC (3) NATO surveillance coordination centre centre OTAN de coordination de la surveillance koordinační středisko NATO pro sledování situace

NSCIMA NATO Shipping Centre Information

Management Application

application « gestion de l’information » du Centre

OTAN de la navigation commerciale

aplikace řízení (správy) informací Střediska NATO

pro námořní obchodní přepravu

NSDD NATO Standardization Document

Database

base de données des documents de normalisation

OTAN

databáze standardizačních dokumentů NATO

NSDL narrowband satellite data link liaison de données satellitaires à bande étroite úzkopásmový družicový datový spoj

NSE (1) NATO Communication and Information

Systems Operating and Support Agency

Support Element

élément de soutien de l’Agence OTAN

d’exploitation et de soutien des systèmes

d’information et de communication

jednotka pro zabezpečení agentury NATO pro provoz

a zabezpečení komunikačních a informačních systémů

NSE (2) national support element élément de soutien national národní prvek pro zabezpečení (prvek státu ~)

NSE (3) non-standard equipment équipement non normalisé nestandardizované vybavení

NSG national support group groupe de soutien national národní skupina pro zabezpečení (prvek státu ~)

NSI nuclear safety/security inspection inspection de sécurité nucléaire inspekce bezpečnosti jaderných zařízení

NSIE NATO strategic intelligence estimate appréciation OTAN du renseignement stratégique odhad strategického zpravodajství NATO

NSIF NATO special intelligence facility installation OTAN de renseignement spécial zařízení speciálního průzkumu NATO

NSIP NATO Security Investment Programme Programme OTAN d’investissement au service de

la sécurité

investiční program NATO pro zajištění bezpečnosti;

programu bezpečnostních (obranných) investic NATO

NSIRB NATO Security Investment Review

Board

Commission d’examen des investissements de

l’OTAN au service de la sécurité

Rada pro posouzení investičního programu pro

zajištění bezpečnosti v NATO

NSL non-stocked item list liste des articles non détenus en stock seznam položek, které nejsou ve skladu

NSLB NATO Standardization Liaison Board Bureau de liaison OTAN pour la normalisation Styčná rada NATO pro standardizaci

NSLG NATO Shipping Liaison Group Groupe de liaison OTAN de la navigation

commerciale

Styčná skupina NATO pro námořní obchodní přepravu

Page 230: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

212

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

NSMO national senior medical officer officier supérieur du service de santé national zdravotnický důstojník národního kontingentu;

(starší zdravotnický důstojník národního kontingentu)

NSN NATO stock number numéro de nomenclature OTAN /NNO/ skladové číslo NATO

NSNW non strategic nuclear weapon arme nucléaire non stratégique nestrategická jaderná zbraň

NSO (1) NATO School Oberammergau École de l’OTAN à Oberammergau Škola NATO v Oberammergau

NSO (2) NATO Standardization Office

NATO Standardization Agency

(obsolete)

[C-M(2014)0012]

Bureau OTAN de normalisation

Agence OTAN de normalisation / AON1/(désuet)

[C-M(2014)0012]

Úřad NATO pro standardizaci

Agentura NATO pro standardizaci (zastaralé)

NSO (3) NATO Standardization Organization Organisation OTAN de normalisation Organizace NATO pro standardizaci

NSP (1) NATO Standardization Programme Programme de normalisation de l’OTAN Standardizační program NATO

NSP (2) NATO strike plan plan d’attaque nucléaire de l’OTAN ;

plan de frappe de l’OTAN

plán (jaderného) úderu NATO

NSP (3) nuclear strike plan plan d’attaque nucléaire plán jaderného úderu

NSPA NSPA

NATO Support Agency

[PO(2013)0249]

Agence OTAN de soutien

[PO(2013)0249]

Agentura NATO pro zabezpečení

NSPO NATO Support Organization

[derived from: C-M(2012)0047]

Organization OTAN de soutien

[C-M(2012)0047]

Organizace NATO pro zabezpečení

NSR NATO staff requirement spécification opérationnelle OTAN požadavek štábu NATO (operační upřesnění NATO)

NSS (1) NATO Air Defence Ground

Environment system stock

stock du système d’infrastructure électronique de

la défense aérienne de l’OTAN

zásobovací (skladový) systém pozemních

(elektronických) prostředků PVO NATO

NSS (2) negotiation support system système interactif d’aide à la négociation systém vzájemné pomoci pro zabezpečení vyjednávání

NSSE non-standard support equipment équipement de servitude non normalisé nestandardizované vybavení pro zabezpečení,

(nestandardizované zabezpečovací vybavení)

NSSG NATO Standardization Staff Group Groupe exécutif de normalisation OTAN Skupina NATO pro projednání standardizace

NSSL NADGE system stock list catalogue de stock du système NADGE seznam zásob systému NADGE

NSSN NATO standard stock number numéro de nomenclature OTAN commun /NNOC/ standardní (společné) skladové číslo NATO

NSSS nuclear steam supply system chaufferie nucléaire systém pro ohřev páry jaderným palivem

Page 231: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 213

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

NST (1) NATO staff target objectif OTAN d’état-major cíl štábu NATO

NST (2) nuclear and space talks entretiens sur les questions nucléaires et spatiales ;

pourparlers sur les armes nucléaires et spatiales

rozhovory o jaderných zbraních a kosmu

NSTR nothing significant to report rien d’important à signaler nic zvláštní se nestalo;

hlášení bez důležitých událostí

NSVN NATO secure voice network réseau de cryptophonie de l’OTAN utajená telefonní síť NATO

NSWAN NATO Secret Wide Area Network réseau à grande distance NATO Secret dálková počítačová síť pro NATO-TAJNÉ

N/T (F) ship-shore navire-terre z lodě na břeh

NTB (1) NATO tactical broadcast système de radiodiffusion tactique de l’OTAN systém pro předávání povelů na taktickém stupni

NTB (2) nuclear test ban interdiction des essais nucléaires zákaz zkoušek jaderných zbraní

NTCI NATO Training Cooperation Initiative Initiative OTAN de coopération en matière de

formation

Iniciativa NATO pro spolupráci ve výcviku

NTDB NATO Terminology Database base de données terminologique de l’OTAN terminologická databáze NATO

NTDI NATO target data inventory liste OTAN des données d’objectifs přehled dat NATO o cílech

NTDS naval tactical data processing system;

Note: USA.

système d’exploitation naval des informations

tactiques /SENIT/ ;

Note : FRA.

systém pro zpracování dat vojenského námořnictva;

Pozn.: USA/FRA.

NTF NATO task force force opérationnelle OTAN úkolové uskupení NATO

NTG (1) NATO task group groupe opérationnel OTAN úkolová skupina NATO (operační, výcviková)

NTG (2) NATO Training Group Groupe OTAN d’entraînement výcviková skupina NATO

NTIS NATO technical interoperability

standard

norme OTAN d’interopérabilité technique standard NATO pro technickou interoperabilitu

NTL NATO Task List Liste des tâches de l’OTAN Seznam úkolů NATO

NTM notice to move préavis de mouvement návěští k přesunu (předchází vlastnímu rozkazu

k přesunu)

NTM-I NATO Training Mission – Iraq Mission OTAN de formation – Iraq Výcviková mise NATO v Iráku

NTMS NATO Terminology Management

System

système de gestion de la terminologie de l’OTAN systém správy terminologie NATO

Page 232: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

214

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

NTP NATO Terminology Programme Programme de terminologie de l’OTAN Terminologický program NATO

NTR nothing to report rien à signaler /RAS 2/ nic se nestalo;

bez hlášení

NTS (1) NATO Maintenance and Supply Agency

transportation system

système de transport de l’Agence OTAN

d’entretien et d’approvisionnement

přepravní systém Agentury NATO pro technické

zabezpečení a zásobování

NTS (2) naval telecommunications system système de télécommunications navales námořní telekomunikační systém

NTTS NATO Terrestrial Transmission System système de transmissions terrestres de l’OTAN pozemní spojovací soustava NATO

NU (1) nationality undetermined;

Note: A type of NATO post.

sans attribution de nationalité ;

Note : type de poste OTAN.

nevyhrazené konkrétnímu státu;

Pozn.: typ místa v NATO.

NU (2) NATO Unclassified NATO Sans Classification NATO-NEUTAJOVANÉ

NUC NATO-Ukraine Commission Commission OTAN-Ukraine Komise NATO – Ukrajina

NUCINT nuclear intelligence renseignement nucléaire zpravodajství o (použití) JZ

NUCSTAT nuclear operational status report compte rendu opérationnel de situation nucléaire operační hlášení o jaderné situaci

NUMC NATO-Ukraine Military Committee Comité militaire OTAN-Ukraine Vojenský výbor NATO – Ukrajina

NURC NATO Undersea Research Centre Centre de recherche sous-marine de l’OTAN Středisko podmořského výzkumu NATO

NVA night vision aid moyen auxiliaire de vision nocturne pomocné prostředky pro noční vidění

NVD night vision device dispositif de vision nocturne /DVN/ přístroj pro noční vidění

NVG night vision goggles jumelles de vision esignér / JVN / ;

Note : le terme « jumelles » est utilisé pour désigner

un équipement avec deux objectifs. ;

lunette de vision nocturne ;

Note : le terme « lunette » est esign pour esignér

un équipement avec un objectif.

brýle pro noční vidění

NVI (F) international auditing guideline /IAG/ norme de vérification internationale směrnice pro mezinárodní ověřování

NVSN NATO voice switched network réseau téléphonique commuté de l’OTAN komutovaná telefonní síť NATO

NW nuclear warfare guerre nucléaire jaderná válka (prostředky)

NWAPPS North-West Approaches;

Note: Maritime approaches.

approches du Nord-Ouest ;

Note : approches maritimes.

severozápadní přístupy;

Pozn.: námořní přístupy.

Page 233: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 215

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

NWRA NATO wartime refugees agency

(obsolete)

agence OTAN pour les réfugiés en temps de guerre

(désuet)

agentura NATO pro válečné uprchlíky (zastaralé)

NWRP nuclear weapon release procedures procédures d’autorisation d’emploi d’armes

nucléaires

zásady (postupy) pro udělování povolení k použití

jaderných zbraní

NWS nuclear-weapon state État possédant des armes nucléaires stát vlastnící jaderné zbraně

Page 234: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

216

O

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

OA (1) objective area zone de l’objectif cílový prostor

OA (2) offensive action action offensive útočná akce

OA (3) operational analysis analyse opérationnelle analýza provozu (provozuschopnosti)

OA (4) out of action hors combat mimo boj (akci)

OACI (F) International Civil Aviation

Organization /ICAO/

Organisation de l’aviation civile internationale Mezinárodní organizace pro civilní letectví

O&M operation and maintenance exploitation et maintenance provoz a údržba (technické zabezpečení)

O&S operations and support exploitation et soutien operace a zabezpečení

OAS offensive air support appui aérien offensif letecká podpora útoku

OAT operational air traffic

[EUROCONTROL Rules for

Operational Air Traffic]

circulation opérationnelle militaire /COM1 / ;

[France, Code de l’aviation civile]

operační (vojenský) letový provoz;

[Pravidla pro operační letový provoz

EUROCONTROL]

OB (1) deprecated; preferred: ORBAT déconseillé ; privilégié : ORBAT nevhodné; preferované: ORBAT

OB (2) OB2 (toléré – admitted)

Preferred abbreviation: ODB

Abréviation privilégiée : ODB tolerovaná zkratka;

preferovaná zkratka: ODB

OBA oxygen breathing apparatus appareil de respiration à oxygène kyslíkový dýchací přístroj

OBE (F) electronic order of battle /EOB/ ordre de bataille électronique bojová sestava prostředků elektronického boje

Obj objective objectif cíl, cílový (úkol, bod dopadu, účel)

OBM orbital ballistic missile missile balistique orbital orbitální balistická řízená střela

OC officer commanding commandant d'unité ;

commandant (toléré) ;

Note : désigne un commandant d’unité.

velitel (velitel jednotky)

OCA (1) oceanic area;

Note: Airspace area.

zone océanique ;

Note : zone de l'espace aérien.

oceánský prostor;

Pozn.: vzdušný prostor.

OCA (2) offensive counter-air operation opération offensive contre le potentiel aérien útočná protivzdušná operace

Page 235: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 217

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

OCA/DCA offensive counter air/defensive counter

air

(opération) offensive/défensive contre le potentiel

aérien

útočná protivvzdušná / obranná protivzdušná

(operace)

OCC Operational Capabilities Concept concept de capacités opérationnelles koncepce operačních schopností

OCDM office of civil and defence mobilization bureau de la mobilisation civile et militaire úřad pro civilní a vojenskou mobilizaci

OCE officer conducting the exercise officier directeur de l'exercice řídící cvičení

OCHA Office for the Coordination of

Humanitarian Affairs

Bureau de la coordination des affaires

humanitaires /BCAH/

Úřad pro koordinaci humanitární pomoci

OCM optical countermeasures contre-mesures optiques optická protiopatření

OCP operator control panel tableau de commande d’opérateur řídící panel obsluhy (operátora)

OCS officer conducting the serial officier responsable d'une phase de l'exercice důstojník odpovídající za jednu z fází cvičení (řídící

fáze cvičení)

ODB (F) deprecated; preferred: ORBAT

OB2 (admitted)

déconseillé ; privilégié : ORBAT

OB2 (toléré)

nevhodné; preferované: ORBAT

ODL (F) seaward defence organization organisation de défense littorale organizace obrany pobřeží

ODP overall documentation plan plan d'ensemble de la documentation plán souhrnné dokumentace

ODV (F) object of verification /OOV/ objet de vérification objekt pro ověření (objekt ověřování)

OE (1) operating environment ;

Note: Refers to the context in which a

particular system or asset is used.

environnement opérationnel ;

Note : désigne le contexte d’exploitation d’un

moyen ou d’un système.

provozní prostředí

OE (2) operational effectiveness efficacité opérationnelle provozní efektivita (účinnost), operační efektivita

OE (3) operational emergency urgence opérationnelle provozní nouze, operační pohotovost

OE (4) operating environment

operational environment (obsolete)

[MCJCB, 2014)]

environnement des opérations

environnement opérationnel (désuet)

[MCJCB, 2014]

prostředí k vedení operací

operační prostředí (zastaralé)

OE (5) organizational element élément organisationnel organizační prvek;

organický prvek

OEM (F) staff officer /SO 1/ officier d'état-major důstojník štábu

OEW offensive electronic warfare guerre électronique offensive útočný elektronický boj

OF officer officier /OFF/ důstojník

Page 236: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

218

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

OFF (F) officer /OF/ officier důstojník

OFN other forces for NATO autres forces pour l'OTAN ostatní síly vyčleněné pro NATO

OFP operational flight programme programme de vol opérationnel program operačního letu

OFT operational field trial essai opérationnel sur le terrain vojsková zkouška

OHQ Operation Headquarters;

Note: European Union.

état-major d’opération ;

Note : Union européenne.

velitelství operací;

Pozn.: Evropská unie.

OHR Office of the High Representative;

Note: UN.

Bureau du Haut Représentant ;

Note : à l'ONU, on écrit « Haut-Représentant ».

Úřad vysokého představitele;

Pozn.: OSN.

OI (1) operational instruction directive opérationnelle operační směrnice

OI (2) (F) international organization /IO 1/ organisation internationale mezinárodní organizace

OiC officer in charge officier responsable dozorčí důstojník

OIC Operational Intelligence Centre Centre de renseignement opérationnel Středisko operačního zpravodajství

OIG intergovernmental organization /IGO/ organisation intergouvernementale mezivládní organizace

OIM (F) International Organization for

Migration /IOM/

Organisation internationale pour les migrations Mezinárodní organizace pro otázky migrace

OIR other intelligence requirements autres besoins en renseignement jiné (další) zpravodajské požadavky

OJT on-the-job training formation en cours d'emploi praktický výcvik (příprava na povolání)

OLAFAS on-line automated frequency assignment

system

système en ligne automatisé d'assignation de

fréquences

automatizovaný systém přidělování frekvencí

OLF (F) French liaison officer /FLO 2/ officier de liaison français francouzský styčný důstojník

OLRT operational liaison and reconnaissance

team

équipe de liaison et de reconnaissance

opérationnelles

operační styčná a průzkumná skupina

OMF (1) opposition militia forces forces de milices d’opposition síly domobrany (milice) protivníka

OMF (2) originating medical facility échelon sanitaire initial odesílající (požadující) zdravotnické zařízení

OMG operational manoeuvre group groupement opérationnel de manoeuvre /GOM/ operační manévrující skupina

OMI (F) International Maritime Organization

/IMO/

Organisation maritime internationale Mezinárodní námořní organizace

OMLT operational mentoring and liaison team équipe de liaison et de mentorat opérationnel operační poradní a styčný tým

Page 237: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 219

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

ONC operational navigational chart carte de navigation opérationnelle navigační mapa

ONG (F) non-governmental organization /NGO/ organisation non gouvernementale nevládní organizace

ONST outline NATO staff target ébauche d'objectif d'état-major de l'OTAN předběžný cíl štábu NATO (náčrt cíle štábu NATO)

ONTC Office of NATO Terminology

Coordination

Bureau de coordination de la terminologie OTAN Úřad pro koordinaci terminologie NATO

ONU (F) United Nations /UN/ Organisation des Nations Unies Organizace Spojených národů (OSN)

OOA out-of-area hors zone mimo prostor

OOS Operation Ocean Shield Opération Ocean Shield operace „Ocean Shield“

OOSE object-oriented simulation environment environnement de simulation orienté objet objektově orientované simulované prostředí

OOTW operations other than war opérations autres que celles de guerre neválečné operace

OOV object of verification objet de vérification /ODV/ objekt pro ověření (verifikaci)

OpCdr operation commander;

Note: EU.

commandant de l’opération /COPER/ ;

Note : UE.

velitel operace;

Pozn.: EU.

OP (1) observation post poste d'observation ;

observatoire (désuet)

pozorovací stanoviště;

pozorovatelna

OP (2) admitted; preferred: Op toléré ; privilégié : Op tolerované; preferované: Op

Op Operation;

OP 2 (admitted);

opération ; operace (činnost);

OP 2 (tolerované)

OPC PCG (obsolete);

Operations Policy Committee

PCG (désuet);

Comité des orientations opérationnelles

Politický výbor pro operace

OP DEF operational defect;

Note: Equipment.

défaut de fonctionnement ;

Note : équipement.

provozní porucha;

Pozn.: výzbroje a výstroje, vybavení.

OPCOM operational command commandement opérationnel operační velení

OPCON operational control contrôle opérationnel operační řízení

OPDEC operational deception déception opérationnelle operační klamání

OPDIR operational directive directive opérationnelle operační směrnice

OPFOR opposing forces forces d'opposition protistojící síly (protivník – nepřítel)

OPI office of primary interest service principalement intéressé úřad prvořadého zájmu

Page 238: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

220

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

OPINTEL operational intelligence renseignement opérationnel operační zpravodajství

OPLAN operation plan plan d'opération plán operace

OPLAW operational law droit des conflits armés appliqué aux opérations válečné právo v boji (operaci) (právní podklad

operace)

OPLO (F) NATO production and logistics

organization /NPLO/

organisation de production et de logistique de

l'OTAN

organizace NATO pro výrobu a logistiku

OPLOH (F) NATO HAWK Production and

Logistics Organization /NHPLO/

Organisation de production et de logistique

OTAN HAWK

Organizace NATO pro výrobu a logistiku HAWK

OPORD operation order;

OPORDER (deprecated)

ordre d'opération ;

OPORDER (déconseillé)

operační rozkaz;

OPORDER (nevhodné)

OPORDER deprecated; preferred: OPORD déconseillé ; privilégié : OPORD nevhodné; preferované: OPORD

OPP operational planning process processus de planification des opérations

processus de planification opérationnelle

proces plánování operací

operační plánovací proces

OPR (1) office of primary responsibility bureau de première responsabilité /BPR/ úřad s nejvyšší odpovědností

OPR (2) officer of primary responsibility officier principalement responsable důstojník s nejvyšší odpovědností

OPREP operation report;

OP/REP (deprecated)

compte rendu d'opération ;

OP/REP (déconseillé)

operační hlášení;

OP/REP (nevhodné)

OP/REP deprecated; preferred: OPREP déconseillé ; privilégié : OPREP nevhodné; preferované: OPREP

OPS operational performance standard norme de performance opérationnelle norma operační výkonnosti

OPSEC operations security sécurité des opérations utajení operací

OPSTR operational strength effectif opérationnel operační úsilí

OPT operational planning team équipe de planification opérationnelle skupina pro operační plánování

OPTINT optical intelligence renseignement optique optický průzkum (zpravodajství)

OPWG Operational Planning Working Group Groupe de travail sur la planification

opérationnelle

Pracovní skupina pro operační plánování

OQO (F) tactical action officer /TAO 1/ officier de quart Opérations operační důstojník (na taktickém stupni)

OR (1) operational requirement besoin opérationnel operační požadavek

OR (2) other ranks sous-officiers et militaires du rang poddůstojníci a mužstvo

Page 239: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 221

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

ORBAT order of battle;

OB (admitted – toléré)

ordre de bataille /ODB/

bojová sestava;

OB (nevhodné);

OOB (nevhodné)

ORBAT TOA order of battle transfer of authority transfert d'autorité en fonction de l'ordre de

bataille

předání odpovědnosti za bojovou sestavu;

předání bojové sestavy do podřízenosti

ORBL operational requirements baseline référence des besoins opérationnels východiska pro operační požadavky

ORD operational requirements document expression des besoins opérationnels dokument obsahující operační požadavky

ORE operational readiness evaluation évaluation de l’état de préparation opérationnelle hodnocení připravenosti k použití;

vyhodnocení operační (bojové) pohotovosti

ORF operational reserve force force de réserve opérationnelle záložní operační síly, operační záloha

ORI operational readiness inspection inspection de l'état de préparation opérationnelle prověrka bojové (operační) pohotovosti

ORP (1) operational rally point point de ralliement opérationnel operační shromaždiště (shromaždiště k operaci)

ORP (2) operational readiness platform aire d'alerte pohotovostní základna (prověrky)

ORTP operational readiness test programme programme d'évaluation de l'état de préparation

opérationnelle

plán přezkoušení (prověrky) operační pohotovosti

OS organizational strength potentiel organisationnel tabulková naplněnost

OSA (1) operational support aircraft avion de soutien opérationnel letadlo pro zabezpečení operace

OSA (2) operational support airlift transport aérien opérationnel de soutien vzdušná přeprava pro zabezpečení operace

OSA (3) operational support authority autorité de soutien opérationnel orgán pro zabezpečení operace

OSC on-scene commander commandant sur place velitel v daném prostoru

OSCC Open Skies Consultative Commission Commission consultative « ciel ouvert » Konzultační výbor pro „Otevřené nebe“

OSCE Organization for Security and

Cooperation in Europe

Organisation pour la sécurité et la coopération en

Europe

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě

OSE (1) officer scheduling the exercise officier chargé de la mise sur pied de l'exercice důstojník odpovídající za plán cvičení (plánující

cvičení)

OSE (2) open systems environment environnement de systèmes ouverts prostředí otevřených systémů

OSI (1) open systems interconnection interconnexion de systèmes ouverts propojení otevřených systémů (vzájemné)

Page 240: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

222

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

OSI (2) on-site inspection inspection sur place ;

inspection sur site

inspekce na místě (v terénu)

OSI (3) other security interests autres intérêts dans le domaine de la sécurité další zájmy v oblasti bezpečnosti

OSINT open-source intelligence renseignement de source ouvertes zpravodajství z otevřených zdrojů

OSOCC on-site operations coordination centre centre de coordination des opérations sur le

terrain

koordinační středisko pro činnost na místě (v terénu)

OSOR operational stand-off range distance de sécurité opérationnelle bezpečná operační vzdálenost

OOS (1) open source software logiciel libre programové vybavení s otevřeným zdrojovým kódem

OSS (2) operational support system système de soutien opérationnel systém operačního zabezpečení (zabezpečení činnosti)

OSSC on-scene surveillance coordinator coordonnateur local de la surveillance koordinátor sledování v daném prostoru

OST (1) Open Skies Treaty Traité « ciel ouvert » Smlouva o “Otevřeném nebi”

OST (2) operational support team équipe de soutien opérationnel skupina operačního zabezpečení

OSU oceanographic support unit unité de soutien océanographique jednotka oceánografického zabezpečení

OT operational task tâche opérationnelle operační úkol

OT&E operational test and evaluation test et évaluation opérationnels provozní zkouška a hodnocení

OTA over target area sur la zone d’objectif nad cílovou plochou (prostorem)

OTAD over-the-air distribution;

Note: Distribution of crypto keys.

distribution par radiocommunication ;

Note : distribution de clés de chiffrement.

přidělování klíčů rádiem;

Pozn.: přidělování kryptografických klíčů.

OTAN (F) North Atlantic Treaty Organization

/NATO/

Organisation du Traité de l'Atlantique Nord Organizace Severoatlantické smlouvy

OTAR over-the-air rekeying mise à clé par radiocommunication změna šifer prostřednictvím rádiového vysílání

OTC officer in tactical command officier exerçant le commandement tactique důstojník pověřený taktickým velením

OTH over-the-horizon transhorizon za horizont;

zahorizontální

OTNW operational-tactical nuclear weapon;

Note: Russian Federation.

arme nucléaire tactico-opérative ;

Note : Fédération de Russie.

operačnětaktická jaderná zbraň;

Pozn.: Ruská federace.

OTHR over-the-horizon radar radar transhorizon zahorizontální radiolokátor

OTHRF over-the-horizon reserve forces forces de réserve transhorizon záložní síly za horizontem

Page 241: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 223

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

OTHT over-the-horizon targeting désignation d'objectif transhorizon /DOTH/ ;

désignation d'objectifs transhorizon /DOTH/

určování zahorizontálních cílů

OTr optical tracking poursuite optique optické sledování

OTS off-the-shelf sur étagère ;

standard (toléré)

dostupný v obchodní síti

OTSR optimum track ship routing route optimale de navire optimální trasa plavidla

OUG operational user group groupe d'utilisateurs opérationnels skupina uživatelů

Page 242: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

224

VOLNÁ STRÁNKA

Page 243: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 225

P

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

P3 preservation, packaging and packing traitement protecteur, conditionnement et

emballage

konzervace, obalová technika a balení

PA public affairs affaires publiques veřejné záležitosti

PAA Public Affairs Advisor

PA Advisor

conseiller en affaires publiques

conseiller en AP

[dérivé de : MC 0457/2, 2011]

poradce pro veřejné záležitosti

PAC Partnership Annual Conference;

Note: PfP.

Conférence annuelle du Partenariat ;

Note : PPP.

Výroční konference Partnerství;

Pozn.: PfP.

PACE pocket-sized automatic crypto

equipment

matériel cryptographique automatique de poche přenosné automatické šifrovací zařízení (přenosné

zařízení pro automatické šifrování)

PAD provisional acceptance date date de réception provisoire datum (předběžného souhlasu) prozatímního přijetí

PADP Panel on Air Defence Philosophy Commission sur la philosophie de la défense

aérienne

Výbor (skupina) pro tvorbu koncepce PVO

PADTA (F) forward air control post /FACP/ poste avancé de direction tactique air předsunuté naváděcí stanoviště taktického letectva

PADW Panel on Air Defence Weapons Commission sur les armes de défense aérienne Výbor (skupina) pro zbraně PVO

PAG pirate action group groupe d’action de pirates pirátská (přepadová) skupina

PAL permissive action link dispositif de sécurité et d'armement ;

système de verrouillage électronique

pojistný systém jaderné munice

PAM pulse amplitude modulation modulation d'impulsions en amplitude impulzně amplitudová modulace, modulace amplitudy

impulzů

P&A personnel and administration personnel et administration osoby a administrativa (správa)

P&C purchasing and contracting achats et marchés nákupy a uzavírání smluv

P&I privileges and immunities privilèges et immunités privilegia a imunita

PAO (1) property accounting officer agent comptable des biens ;

officier comptable des biens

důstojník pro účetní evidenci majetku

Page 244: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

226

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

PAO (2) Public Affairs Office

PA Office

[MC 0457/2, 2011]

bureau Affaires publiques

bureau des AP

[MC 0457/2, 2011]

úřad pro veřejné záležitosti

úřad AP

PAO (3) Public Affairs Officer

[MC 0457/2, 2011]

responsable Affaires publiques

[MC 0457/2, 2011]

úředník pro veřejné záležitosti

PAPS phased armaments programming system système de programmation échelonnée des

armements

systém postupného plánování vyzbrojování

PAR (1) population at risk population exposée ohrožená populace / ohrožené obyvatelstvo

PAR (2) post-attack reconnaissance reconnaissance après attaque průzkum po útoku

PAR (3) precision approach radar radar d'approche de précision přesný přibližovací radiolokátor

PAR (4) pulse acquisition radar radar d'acquisition à impulsions impulzní vyhledávací radiolokátor

PARP PfP planning and review process processus de planification et d'examen du PPP proces plánování a hodnocení PfP

PAS (1) protected aircraft shelter abri protégé pour aéronefs chráněný úkryt pro letadlo

PAS (2) public address system système de sonorisation místní rozhlas (ozvučení)

PASSEX passage exercise exercice d’opportunité společné námořní cvičení (nácvik překonávání

minových polí a záchranných akcí v rámci PfP)

PATB police antiterrorism brigade brigade de police antiterroriste protiteroristická brigáda policie (policejní brigáda)

PATMAR (1) (F) maritime patrol aircraft /MPA/ avion de patrouille maritime námořní hlídkové letadlo

PATMAR (2) (F) maritime patrol /MP 1/ patrouille maritime námořní hlídka

PB particle beam faisceau de particules svazek částic

PB&Cs deprecated; preferred: PBCs déconseillé ; privilégié : PBCs nevhodné; preferované: PBCs

PBCs planning boards and committees;

Note: Civil emergency planning.

PB&Cs (deprecated)

bureaux et comités d'étude ;

Note : plans civils d’urgence.

PB&Cs (déconseillé)

rady a výbory pro plánování;

Pozn.: civilní nouzové plánování.

PB&Cs (nevhodné)

PBIST Planning Board for Inland Surface

Transport

Bureau d'étude des transports intérieurs de surface Rada pro plánování vnitrozemské vodní a pozemní

přepravy

PBL product baseline référence de production základní výrobní úroveň

PBMR provisional basic military requirement besoin militaire provisoire de base prozatímní základní vojenský požadavek

Page 245: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 227

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

PBOS Planning Board for Ocean Shipping Bureau d'étude des transports océaniques Úřad pro plánování zaoceánské přepravy

PBW particle beam weapon arme à faisceau de particules částicové zbraně

PC (1) NPC (obsolete);

Petroleum Committee;

NATO Petroleum Committee (obsolete)

NPC (désuet) ;

Comité des produits pétroliers

Comité OTAN des produits pétroliers (désuet)

Výbor pro PHM

PC (2) PC (obsolete);

Political Committee (obsolete); Note: The Council established the Political

and Partnerships Committee, which lead to

the disbanding of the Political Committee.

[NASG]

PC (désuet);

Comité politique (désuet) ;

Note : le Conseil a institué le Comité politique et

despartenariats, entraînant la suppression du

Comité politique.

[NASG]

Politický výbor (zastaralé)

Poznámka: Rada NATO zřídila Výbor pro politiku a

pro partnerství, což mělo za následek rozpuštění

Politického výboru.

PC (3) (F) command post /CP 4/ poste de commandement velitelské stanoviště

PC (4) precious cargo cargaison précieuse drahocenný náklad

PCA preliminary commander’s assessment appréciation préliminaire du commandant předběžné hodnocení velitele

PCC (1) Partnership Coordination Cell Cellule de coordination du Partenariat /CCP 1/ Koordinační buňka Partnerství pro mír

PCC (2) Prague Capabilities Commitment Engagement capacitaire de Prague Pražské závazky ke zvýšení schopností

PCCADS panoramic cockpit control and display

system

système panoramique de contrôle et d’affichage de

poste de pilotage

panoramatický řídící a zobrazovací systém v kokpitu

PCG PCG (obsolete);

Policy Coordination Group (obsolete);

Note: The PCG has been replaced by the

OPC.

PCG (désuet);

Groupe de coordination des orientations (désuet) ;

Note: le PCG a été remplacé par le OPC.

PCG (zastaralé);

Skupina pro koordinaci politiky (zastaralé);

Pozn.: PCG byla nahrazena OPC.

PCGDA air defence war headquarters

/ADWHQ/

poste de commandement de guerre de la défense

aérienne

válečné velitelství PVO

PCMUE (F) Chairman of the European Union

Military Committee /CEUMC/

président du Comité militaire de l'Union

européenne

předseda Vojenského výboru Evropské unie

Page 246: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

228

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

PCN pavement classification number

[ICAO, 2014]

Note: The standard method of reporting

airfield pavement strength (LCN) has

been superseded by a single

standardized system known as the

Aircraft Classification Number –

Pavement Classification Number

method (ACN-PCN)

[MC 0445/1, 2012]

numéro de classification de chaussée

[OACI, 2014]

klasifikační číslo letištní dráhy

[ICAO, 2014]

Poznámka: standardní metoda hlášení pevnosti letištní

dráhy (LCN) byla nahrazena jednotným

standardizovaným systémem zvaným jako metoda

Klasifikačního číslo letadla-Klasifikační číslo letištní

dráhy (ACN-PCN).

[MC 0445/1, 2012]

PCRS primary casualty receiving ship principal bâtiment récepteur de pertes loď předurčená k příjmu zraněnýchi

PCS (1) personal communication system système individuel de communication komunikační systém jednotlivce (spojovací ~)

PCS (2) portable control station poste de commande portable přenosná řídicí stanice

PCSC Programme Change Sub-Committee Sous-comité des modifications du logiciel Podvýbor pro změnu programu

PCU (F) civil emergency planning /CEP 2/ plans civils d'urgence civilní nouzové plánování

PD (1) periscope depth (à) immersion périscopique periskopová hloubka

PD (2) point detonating à percussion místo výbuchu

PDC position depth charge charge de lutte anti-sous-marine de localisation umístění hlubinné nálože

PDF precision direction finder radiogoniomètre de précision přesný zaměřovač (~ radiokompas)

PDL programme (or program) design

language

langage de conception de programmes jazyk pro návrh programů

PDMS point defence missile system système de missile de défense ponctuelle řízená střela pro obranu objektu

PDN public data network réseau public de données veřejná datová síť

PDR preliminary design review étude préliminaire de conception předběžné hodnocení návrhu

PDS (1) post-design services suivi des matériels en service systém služeb

PDS (2) project data sheet fiche technique de projet přehled údajů o projektu (rozpis parametrů projektu)

PDSS person with designated special status personne sous statut spécial désigné osoba se zvláštním statutem

PDT (F) programme of work /POW 2/ programme de travail pracovní program

PDV project definition and validation définition et validation de projet definice a ověřování projektu

Page 247: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 229

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

PDWS point defence weapon system système d'arme de défense ponctuelle systém PVO pro objektovou obranu (obranu objektu)

PE (1) peace enforcement imposition de la paix prosazení míru

PE (2) peacetime establishment;

peacetime complement (obsolete)

tableau d'effectifs du temps de paix /TEP/ tabulky mírových počtů

PEA peacetime establishment authority autorité responsable du tableau d'effectifs du temps

de paix

orgán odpovídající za tabulky mírových počtů

PECC patient evacuation coordination centre centre de régulation de l’évacuation des patients koordinační centrum odsunu pacientů

PECO (F) countries of Central and Eastern

Europe /CCEE/

pays d'Europe centrale et orientale země střední a východní Evropy

PECSD (F) Common European Security and

Defence Policy /CESDP/

politique européenne commune de sécurité et de

défense

společná evropská bezpečnostní a obranná politika

PEDT peacetime establishment development

team

équipe d’élaboration des tableaux d’effectifs du

temps de paix

tým pro zpracování tabulek mírových počtů

PEO peace enforcement operation opération d'imposition de la paix operace k nastolení míru

PERFAS personnel functional area services services du domaine fonctionnel personnel personální služba / Personalistika / Služby v oblasti

personalistiky

PERMREP permanent representative représentant permanent stálý představitel (zástupce státu)

PES (1) (F) point of entry/exit /POE/ point d'entrée/de sortie místo vstupu/výstupu

PES (2) prepositioned equipment storage dépôt de matériel prépositionné předsunutý sklad výzbroje a výstroje

PES (3) principal expenditure sector principal secteur de dépense sektor základních (hlavních) výdajů

PESC (F) Common Foreign and Security Policy

/CFSP/

politique étrangère et de sécurité commune společná zahraniční a bezpečnostní politika

PESD (F) European Security and Defence Policy

/ESDP/

politique européenne de sécurité et de défense evropská bezpečnostní a obranná politika

PF protection factor;

Note: NBC.

facteur de protection ;

Note : NBC.

ochranný faktor / koeficient zeslabení;

Pozn.: ZHN.

PFE purchaser-furnished equipment équipement fourni par l'acheteur ;

matériel fourni par l'acheteur

vybavení poskytnuté zákazníkem (kupujícím)

Page 248: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

230

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

PFM pulse frequency modulation modulation d'impulsions en fréquence(s) /MIF/ impulzní frekvenční modulace, modulace frekvence

impulzů

PfP Partnership for Peace Partenariat pour la paix /PPP 1/ Partnerství pro mír

PfP/SC Political-Military Steering Committee

on Partnership for Peace

Comité directeur politico-militaire du Partenariat

pour la paix

Vojensko-politický řídící výbor pro PfP

PfPTEEP PfP Training and Education

Enhancement Programme

Programme de renforcement de la formation et de

l'entraînement du PPP

Program zkvalitnění výcviku a vzdělávání v rámci PfP

PFS pre-feasibility study étude de préfaisabilité předběžná studie

PG (1) Partnership goal objectif du Partenariat cíl partnerství

PG (2) (F) prisoner of war /POW 1/ prisonnier de guerre válečný zajatec

PG (3) project group groupe de projet projekční skupina

PG (4) proving ground polygone d'essai

[AC/224(ACG5)N(2012)0002]

centre d’essais

[Le Petit Robert 2014]

zkušební polygon;

zkušební centrum

PGD (F) general defence plan /GDP 1/ plan général de défense všeobecný plán obrany

PGI programme-generated income recettes propres au programme ;

recettes propres du programme

tvorba příjmu z programu (programově generovaný

příjem) (vlastní vstupy programu)

PGM precision-guided munition munition à guidage de précision munice s koncovým (přesným) navedením

PHE petroleum handling equipment

[AJP-4.7(A)(1), 2013]

matériel de manutention des produits pétroliers

[AJP-4.7(A)(1), 2013]

zařízení pro manipulaci s PHM

PHIB amphibious amphibie obojživelný

PHIBEX amphibious exercise exercice amphibie cvičení obojživelných sil

PHS&T packaging, handling, storage and

transportation

emballage, manutention, stockage et transport balení, manipulace, skladování a přeprava

PI public information information publique informace pro veřejnost

PIA (F) identification/reception point point d'identification et d'accueil místo (stanoviště) identifikace a příjmu

PIB (F) gross domestic product /GDP 2/ produit intérieur brut hrubý domácí produkt

PIC (1) Peace Implementation Council Conseil de mise en oeuvre de la paix Rada pro nastolení míru

Page 249: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 231

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

PIC (2) press information centre centre d'information de la presse tiskové informační středisko

PICC point of ingress control centre centre de contrôle du point d'entrée kontrolní středisko na vstupu

PID probability of identification probabilité d'identification pravděpodobnost identifikace

PIF (1) peace implementation force force de mise en oeuvre de la paix síly pro nastolení míru

PIF (2) price increase factor coefficient de hausse de prix faktor (koeficient) pro zvýšení ceny, (index růstu cen)

PIFWC person indicted for war crimes personne inculpée de crimes de guerre osoba obžalovaná z válečných zločinů

PIM position and intended movement position et mouvement prévu poloha a předpokládaný přesun

PIMS PfP information management system système de gestion de l'information du PPP systém řízení informací PfP

PIO (1) public information officer officier d’information publique důstojník pro informování veřejnosti (styk

s veřejností)

PIO (2) public information operation opération d’information publique informování veřejnosti (Styk s veřejností)

PIP (1) (capability) package implementation

plan

plan de mise en oeuvre des paquets (ou ensembles)

de capacités

plán zavedení souboru schopností

PIP (2) project implementation plan plan de mise en oeuvre du projet plán realizace projektu

PIR priority intelligence requirement besoin prioritaire en renseignement prioritní požadavek na zpravodajské informace

PIRE (F) equivalent isotropically radiated

power /EIRP/

Note: In a given direction.

[AComP-01, Ed. 3, 2005]

puissance isotrope rayonnée équivalente

Note : dans une direction.

[AComP-01, Éd. 3, 2005]

ekvivalent izotropního vyzářeného výkonu

Poznámka: v určitém směru

PISITREP public information situation report compte rendu de situation en matière d'information

publique

hlášení o situaci v informování veřejnosti

Pk kill probability probabilité de destruction pravděpodobnost zničení

PK peacekeeping maintien de la paix udržování míru

PK Ops deprecated; preferred: PKO déconseillé ; privilégié : PKO nevhodné; preferované: PKO

PKI public key infrastructure infrastructure à clés publiques veřejná klíčová infrastruktura

PKO peacekeeping operation;

Note: UN.

PK Ops (deprecated)

opération de maintien de la paix ;

Note: ONU.

PK Ops (déconseillé)

operace na udržení míru;

Pozn.: OSN.

PK Ops (nevhodné)

Page 250: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

232

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

PKP predicted kill point point d'impact prévu předpokládané místo zničení

PL (1) payload charge utile užitečný náklad

PL (2) phase line ligne d'objectifs intermédiaires koordinační čára

PLA (1) plain language address adresse d'un message ;

adresse en clair

adresa uvedená v otevřené řeči

PLA (2) plain language addressee destinataire en langage clair adresát uvedený v otevřené řeči

PLAID precision location and identification localisation et identification de précision přesná lokalizace a identifikace

PLB personal locator beacon radiobalise individuelle de repérage ;

balise de localisation individuelle (toléré)

osobní vyhledávací (naváděcí) maják

PlC payload control contrôle de charge řízení (software) zařízení umístěného na UAV

PLE prudent limit of endurance limite de sécurité du temps de vol doba bezpečného letu

PlO payload operator;

PO 4 (deprecated)

opérateur de charge ;

PO 4 (déconseillé)

operátor zařízení umístěného na UAV;

PO 4 (nevhodné)

PLO Partnership liaison office bureau de liaison du Partenariat styčný úřad pro PfP

PLO (1) personal locator system système de localisation de personne systém pro lokalizaci osoby

PLS (2) position locator system système de localisation de position

système de positionnement

système de positionnement

systém pro určování polohy

PLS (3) (F) standardized language profile /SLP2/

[ATrainP-5(A)(1), 2014]

profil linguistique standardisé

[ATrainP-5(A)(1), 2014]

standardní charakteristika jazyka

PLT (1) Partnership liaison team équipe de liaison du Partenariat styčná skupina Partnerství

PLT (2) planning and liaison team équipe de planification et de liaison plánovací a styčná skupina

PLV posterior likelihood vector vecteur de vraisemblance a posteriori následný pravděpodobnostní vektor

PM (1) (F) military police /MP 2/ police militaire vojenská policie

PM (2) precautionary measure mesure de précaution předběžná (Varovná) opatření

PM (3) preventive maintenance maintenance préventive preventivní údržba

PM (4) project manager directeur de projet /DP 1/ vedoucí projektu

PM (5) provost marshal chef de la prévôté náčelník (velitel) vojenské policie

Page 251: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 233

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

PMC passengers, mail, cargo personnel, courrier, marchandises osoby, pošta, náklad

PME principal mission element élément principal de la mission základní prvek pro plnění úkolu (mise)

PMF political-military framework cadre politico-militaire politicko-vojenský rámec

PMG (1) Politico-Military Group Groupe politico-militaire Politicko-vojenská skupina

PMG (2) programme management group groupe de gestion du programme řídící skupina programu

PMNF Partner multinational formation formation multinationale des Partenaires mnohonárodní sestava partnerských zemí

PMO project management office bureau de gestion de projet /BGP/ úřad pro řízení projektu

PMR principal military requirement besoin militaire principal základní vojenský požadavek

PN partner nation pays partenaire partnerský stát

PNE peaceful nuclear explosion explosion nucléaire à des fins pacifiques jaderný výbuch pro mírové účely

PNET Peaceful Nuclear Explosions Treaty Traité sur les explosions nucléaires à des fins

pacifiques

Smlouva o jaderných zkouškách pro mírové účely

PO (1) planning officer responsable de la planification důstojník pro plánování

PO (2) preventive option option préventive předběžná alternativa (možnost)

PO (3) public order

[NTG, 2015]

ordre public

[CICDE, 2012]

veřejný pořádek

PO (4) purchase order bon de commande kupní smlouva (objednávka k nákupu)

PO (5) deprecated; preferred: PlO déconseillé ; privilégié : PlO nevhodné; preferované: PlO

POB personnel on board personnel à bord osoby na palubě

POC (1) platform object class classe d’objets « plates-formes » třída objektů (typu) „platforma“ (plošina, nosič)

POC (2) point of contact point de contact styčný orgán

POD (1) port of debarkation

port of disembarkation (admitted)

port de débarquement vyloďovací přístav

POD (2) probability of detection probabilité de détection pravděpodobnost zjištění

POE (1) port of embarkation port d’embarquement naloďovací přístav

POE (2) point of entry/exit point d’entrée/de sortie /PES 1/ místo vstupu/výstupu

POET pre-operational evaluation of training évaluation préopérationnelle de l’entraînement hodnocení výcviku (přípravy) před operací

Page 252: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

234

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

POL petroleum, oils and lubricants produits pétroliers pohonné hmoty a maziva (PHM)

POLAD political advisor conseiller pour les affaires politiques

[MCTB, 2015]

conseiller politique (toléré)

[AAP-16(D)(20), 2007]

poradce pro politické otázky (koncepce, zásady)

politický poradce (tolerováno)

POMCUS prepositioned organizational materiel

configured in unit sets;

prepositioning of organizational materiel

configured in unit sets

matériel prépositionné de dotation organique en

lots d’unités ;

prépositionnement de matériel de dotation

organique en lots d’unités

předsunutý materiál organických útvarů uložený

v paletách (předurčené k posílení);

navezení materiálu organických útvarů uloženého

v paletách do předsunutých postavení

POMSS prepositioned organizational materiel

storage site

dépôt de prépositionnement de matériel de dotation

organique

místo uložení předsunutého materiálu organických

jednotek (předurčené k posílení)

PoP point of presence point de présence místo prezence,

přístupový bod

POP performance-oriented packaging emballage performant balení podle účelu

POSA payments outstanding suspense account compte d’imputation provisoire ;

paiement en instance de régularisation

platby nevyřízených odročených účtů

POSS passive optical satellite surveillance;

Note: POSS system.

passif de surveillance optique des satellites ;

Note : système POSS.

Pasivní optické družicové sledování (průzkum);

Pozn.: systém POSS.

POSSUB possible submarine contact contact sous-marin possible pravděpodobný kontakt s ponorkou;

pravděpodobný odraz od ponorky;

pravděpodobně ponorka

POV privately-owned vehicle véhicule privé soukromé vozidlo

POW (1) prisoner of war prisonnier de guerre /PG 2/ válečný zajatec

POW (2) programme of work programme de travail /PDT/ pracovní program

POW/PRG Programme of Work Review Group Groupe d’examen du programme de travail Skupina pro hodnocení plánu práce (pracovního

programu)

PP (1) paper play exercice fictif ;

jeu fictif

VŠC na mapách

PP (2) primary participant participant principal hlavní účastník

PPA (F) purchasing power parity /PPP 2/ parité de pouvoir d’achat parita kupní síly

Page 253: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 235

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

PPBS planning, programming and budgeting

system

système de planification, de programmation et

d’établissement du budget

sytém plánování, programování a rozpočtování

PPI plan position indicator écran radar panoramique ;

indicateur de gisement ;

indicateur panoramique

přehledový indikátor polohy

PPP (1) (F) Partnership for Peace /PfP/ Partenariat pour la paix Partnerství pro mír

PPP (2) purchasing power parity parité du pouvoir d’achat /PPA/ parita kupní síly

PPPI precision plan position indicator indicateur de gisement de précision přesný přehledový indikátor polohy

PPR programme progress review examen de l’état d’avancement d’un programme hodnocení (stavu) rozvoje programu

PPRB Project and Priority Review Board;

Note: Military Budget Committe.

Commission d’examen des projets et priorités ;

Note : Comité du budget militaire.

Rada pro hodnocení projektů a priorit;

Pozn.: Výbor pro vojenský rozpočet.

PPS (1) precise positioning service service de positionnement précis služba přesného určování polohy

PPS (2) provisional project structure structure provisoire de projet prozatímní struktura projektu

PR (1) personnel recovery récupération de personnel úhrada (návratnost) personálu

PR (2) (F) reference point /RP2/

Note: Target, site or land forces

identification.

point de référence

Note : identification d’un objectif, d’un site ou de

forces terrestres.

Orientační (vztažný) bod

Poznámka :

pro stanovení cíle, místa nebo identifikace

pozemních sil.

PRB Policy Review Board;

Note: Financial.

Commission d’examen de la politique ;

Note : domaine financier.

Rada/výbor pro kontrolu zásad;

Pozn.: finanční oblast.

PrDSS (F) property with designated special

status

bien sous statut spécial désigné majetek se speciálně stanoveným statutem

PRE-EX pre-exercise pré-exercice před zahájením cvičení

Pre-IPC pre-initial planning conference conférence de planification pré-initiale konference k předběžnému plánování

PREO (F) joint intelligence preparation of the

battlespace /JIPB/

préparation renseignement de l’espace

opérationnel

společná zpravodajská příprava bojiště

PREREADEX pre-readiness exercise exercice de préparation au combat cvičení zaměřené k přípravě na boj (cvičení po

vyhlášení poplachu)

PRF pulse repetition frequency fréquence de répétition des impulsions frekvence opakování impulzů

Page 254: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

236

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

PRH (F) helicopter reference point /HRP 1/ point de référence de l’hélicoptère orientační bod pro vrtulníky

PROBSUB probable submarine contact;

PROSUB (deprecated)

contact sous-marin probable ;

PROSUB (déconseillé)

pravděpodobný kontakt s ponorkou;

pravděpodobný odraz od ponorky;

pravděpodobně ponorka;

PROSUB (nevhodné)

PROCOL (F) collective chemical, biological,

radiological and nuclear protection

/COLPRO/

protection chimique, biologique, radiologique et

nucléaire collective (privilégié)

protection nucléaire, radiologique, biologique et

chimique collective (privilégié)

kolektivní chemická, biologická, radiologická a

radiační ochrana

/COLPRO/

PROSUB deprecated; preferred: PROBSUB déconseillé ; privilégié : PROBSUB nevhodné; preferované: PROBSUB

PROTAC proposed tactical;

Note: Amendment message.

Proposition de modification tactique ;

Note : message de proposition de modification

tactique.

Návrh taktických změn;

Pozn.: zpráva s doplňkem, zpráva s návrhem

taktických změn.

PR/PI public relations/public information relations publiques/information publique ;

presse-information

styk s veřejností / informování veřejnosti;

informace pro tisk

PRS (1) passive receiver station station réceptrice passive stanice s pasivním přijímačem

PRS (2) parachute recovery system système de récupération par parachute systém návratu pomocí padáku

PRT provincial reconstruction team équipe de reconstruction provinciale provinční rekonstrukční tým

PRTD (F) data link reference point /DLRP/ point de référence de transmission de données vztažný bod datového spoje

PS planning situation situation prévisionnelle předpokládaná situace

PSA (1) (F) Stabilization and Association Process

/SAP 2/;

Note: European mission in Bosnia and

Herzegovina.

Processus de stabilisation et d’association ;

Note : mission européenne en Bosnie-

Herzégovine.

Stabilizační a asociační proces (proces stabilizace a

přidružení);

Pozn.: Evropská mise v Bosně a Hercegovině.

PSA (2) provisional site acceptance réception provisoire du site /RPS/ ;

réception provisoire de la station /RPS/

souhlas s prozatímním stanovištěm (dočasným

umístěním)

PSA (3) provisional system acceptance réception provisoire du système souhlas s dočasným přijetím systému

PSBR public sector borrowing requirement besoin net de financement des administrations

publiques

požadavek na půjčku ve veřejném sektoru

PSC Political and Security Committee Comité politique et de sécurité /COPS/ Politický a bezpečnostní výbor

Page 255: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 237

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

PSD POL storage depot dépôt de stockage de produits pétroliers sklad PHM

PSE (1) PfP staff element élément d’état-major du PPP prvek štábu PfP

PSE (2) project safety engineer ingénieur responsable de la sécurité du projet bezpečnostní architekt projektu

PSF peace support force force de soutien de la paix mírové síly;

síly na podporu míru

PSO (1) peace support operation opération de soutien de la paix mírová operace

PSO (2) primary strike objective premier objectif de frappe cíle prvního pořadí

PSP (F) predicted sonar range /PSR/ portée sonar prédite předpokládaný (předem stanovený) dosah sonaru

PSR predicted sonar range portée sonar prédite /PSP/ předpokládaný (předem stanovený) dosah sonaru

PSRA (F) special aerodrome pavement

programme /SAPP/

programme spécial de revêtement d’aérodrome program pro speciální povrch přistávací dráhy

PSS pointing and stabilization system système de pointage et de stabilisation systém pro zamíření a stabilizaci

PST (F) tactical sonar range /TSR/ portée sonar tactique taktický dosah sonaru

PSTN public switched telephone network réseau téléphonique public commuté veřejná (přepojovaná/komutovaná) telefonní síť

PSVP pilot secure voice project projet pilote de cryptophonie zkušební projekt utajení telefonních hovorů

PsyOp PSYOPS (deprecated);

psychological operation

PSYOPS (déconseillé) ;

opération psychologique

PSYOPS (zastaralé);

psychologická operace

PSYOPS deprecated;

preferred abbreviation: PsyOp

déconseillé ;

abréviation privilégié : PsyOp

PSYOPS (zastaralé);

preferované: PsyOp

PT pipeline time délai d’acheminement ;

délai d’approvisionnement

doba pohotovosti k čerpání

PTA primary training audience

[BI-SCD 075-003, 2013]

public cible principal de la formation

joueurs principaux

Note : on parle de joueurs dans le cadre

d’exercices.

[NASG, 2014]

hlavní cíl základního výcviku

Poznámka: jedná se o účastníky zapojené v rámci

cvičení

PTBT Partial Test Ban Treaty;

Note: Nuclear weapon tests.

Traité sur l’interdiction partielle des essais ;

Note : essais d’armes nucléaires.

Smlouva o částečném zákazu zkoušek;

Pozn.: zkoušek jaderných zbraní.

PTCE prone to capture and exploitation avec risque élevé de capture et d’exploitation vysoké riziko obsazení a využití

Page 256: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

238

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

PTG (F) time of tension or war /TTW 2/ période de tension ou temps de guerre období napětí nebo války

PTO (1) prevents take-off empêche le décollage zabránění vzletu/preventivní vzlet

PTO (2) public telecommunications operator opérateur de réseau public de télécommunications operátor veřejné telefonní sítě

PTSD post-traumatic stress disorder syndrome de stress post-traumatique zdravotní porucha jako následek stresové situace

PTW precision targeting workstation poste de travail pour la désignation d’objectifs de

précision

pracoviště pro přesný argetingu (~ zjišťování a

přidělování cílů)

PU participating unit unité participante /UP/ účastnická jednotka

PUC person under control personne sous contrôle osoba pod kontrolou

PVO private volunteer organization organisation bénévole soukromá organizace (dobrovolníků)

PVST port visit escale ; visite de port zakotvení, zastávka (mezipřistání)

PWC principal warfare commander commandant principal de lutte vrchní (nejvyšší) velitel v boji (ve válce)

PWG permanent working group groupe de travail permanent stálá pracovní skupina

PWHQ primary war headquarters;

main war headquarters /MWHQ/

quartier général de guerre principal /QGGP/ nejvyšší válečné velitelství

PWP Partnership work plan;

Partnership work programme

plan de travail du Partenariat ;

programme de travail du Partenariat

pracovní plán pro Partnerství;

pracovní program pro Partnerství

PWRS prepositioned war reserve stocks stocks de réserves de guerre prépositionnés předsunuté sklady záložního materiálu pro případ

války

PXD post-exercise discussion débat post-exercice rozbor cvičení

PXE post-exercise evaluation évaluation post-exercice hodnocení po ukončení cvičení

PXR post-exercise report compte rendu post-exercice hlášení o průběhu cvičení

PZ (1) pick-up zone zone d’enlèvement ;

Note : logistique.

Prostor převzetí (vyzvednutí);

Pozn.: logistika.

PZ (2) pick-up zone zone de ramassage ;

Note : personnel.

Prostor vyzvednutí (nástupu);

Pozn.: personál.

PZ (3) (F) ground zero /GZ/;

surface zero /SZ 1/ (admitted)

point zéro ;

surface zéro /SZ 2/ (toléré)

epicentrum

Page 257: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 239

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

PZCO pick-up zone control officer officier contrôleur de zone d’enlèvement

Note : matériel.

Officier contrôleur de zone de ramassage

Note : personnel.

Řídící důstojník pro oblast vyzvednutí (výzbroje a

techniky nebo osob)

Page 258: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

240

VOLNÁ STRÁNKA

Page 259: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 241

Q

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

QA quality assurance assurance de la qualité /AQ 2/

assurance qualité

[ONU, 2013]

ověřování jakosti

Q&A questions and answers questions et réponses otázky a odpovědi

QAT qualification approval test essai d’homologation kvalifikační test ke schválení

QG

(F)

headquarters /HQ/ quartier général velitelství (štáb velitelství) /HQ/

QG CRR – FR

(F)

Headquarters Rapid Reaction

Corps – France /HQ RRC – FR/

Quartier général du Corps de réaction rapide –

France

Velitelství sboru rychlé reakce – Francie

QG de l´AIRCOM

(F)

Headquarters Allied Air Command

/HQ AIRCOM/

Quartier général du Commandement aérien allié Velitelství spojeneckých vzdušných sil

QG de l’ARRC

(F)

Headquarters Allied Rapid

Reaction Corps /HQ ARRC/

Quartier général du Corps de réaction rapide allié Velitelství spojeneckého sboru rychlé reakce

QG de la NAMSA

(F)

NATO Maintenance and Supply

Agency Headquarters /NAMSA HQ/

Quartier général de l’Agence OTAN d'entretien et

d'approvisionnement

Velitelství Agentury NATO pro technické

zabezpečení a zásobování

QG de l’Eurocorps

(F)

Headquarters European Rapid

Reaction Corps /HQ Eurocorps/

Quartier général du Corps de réaction rapide

européen

Velitelství evropského sboru rychlé reakce

QG du JFCBS (F) Headquarters Allied Joint Force

Command Brunssum /HQ JFCBS/

Quartier général du Commandement allié de

forces interarmées de Brunssum

Velitelství velení spojeneckých společných sil v

Brunssum

QG du SACT

(F)

Headquarters Supreme Allied

Commander Transformation /HQ

SACT/

Quartier général du Commandant suprême allié

Transformation

Velitelství vrchního spojeneckého velitele pro

transformaci

QG du JFCNP (F) Headquarters Allied Joint Force

Command Naples /HQ JFCNP/

Quartier général du Commandement allié de

forces interarmées de Naples

Velitelství velení spojeneckých společných sil v

Neapoli

QG du LANDCOM

(F)

Headquarters Allied Land

Command /HQ LANDCOM/

Quartier général du Commandement terrestre

allié

Velitelství velení spojeneckých pozemních sil

Page 260: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

242

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

QG du MARCOM

(F)

Headquarters Allied Maritime

Command /HQ MARCOM/

Quartier général du Commandement maritime

allié

Velitelství velení spojeneckých námořních sil

QG MNC NE

(F)

Headquarters Multinational Corps,

North-East /HQ MNC NE/

Quartier général du Corps multinational Nord-

Est

Velitelství mnohonárodního sboru rychlé reakce,

severovýchod

QG NDC – GR

(F)

Headquarters NATO Deployable

Corps, Greece /HQ NDC – GR/

Quartier général du Corps de déploiement de

l’OTAN – Grèce

Velitelství sboru nasazení NATO – Řecko /HQ

NRDC – GR/

QG NRDC – GNL

(F)

Headquarters NATO Rapid

Deployable Corps, Germany-

Netherlands /QG NRDC – GNL/

Quartier général du Corps de déploiement rapide

de l’OTAN – Allemagne et Pays-Bas

Velitelství sboru rychlého nasazení NATO –

Německo-Holandsko /QG NRDC – GNL/

QG NRDC – IT

(F)

Headquarters NATO Rapid

Deployable Corps, Italy /HQ NRDC

– IT/

Quartier général du Corps de déploiement rapide

de l’OTAN – Italie

Velitelství sboru rychlého nasazení NATO – Itálie

/HQ NRDC – IT/

QG NRDC – SP

(F)

Headquarters NATO Rapid

Deployable Corps, Spain /HQ

NRDC – SP/

Quartier général du Corps de déploiement rapide

de l’OTAN – Espagne

Velitelství sboru rychlého nasazení NATO –

Španělsko /HQ NRDC – SP/

QG NRDC – TU

(F)

Headquarters NATO Rapid

Deployable Corps, Turkey /HQ

NRDC – TU/

Quartier général du Corps de déploiement rapide

de l’OTAN – Turquie

Velitelství sboru rychlého nasazení NATO –

Turecko /HQ NRDC – TU/

QG SFN

(F)

admitted; preferred:

QG STRIKFORNATO

toléré ; privilégié : QG STRIKFORNATO tolerované; preferované: QG STRIKFORNATO

QG STRIKFORNATO

(F) Headquarters Striking Force NATO

/HQ STRIKFORNATO/;

QG SFN (admitted)

Quartier général de la Force d’intervention de

l’OTAN ;

QG SFN (toléré)

Velitelství úderných sil NATO

/HQ STRIKFORNATO/;

QG SFN (tolerované)

QGCA

(F)

advanced control headquarters

/ACHQ/

quartier général de contrôle avancé předsunuté velitelství

QGG

(F)

war headquarters /WHQ/ quartier général de guerre válečné velitelství

QGGF

(F)

static war headquarters /SWHQ/ quartier général de guerre fixe stacionární válečné velitelství

QGGFR

(F)

static alternate war headquarters

/SAWHQ/

quartier général de guerre fixe de rechange stacionární záložní válečné velitelství

Page 261: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 243

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

QGGM (1)

(F)

maritime war headquarters

/MWHQ 2/

quartier général de guerre maritime válečné námořní velitelství

QGGM (2)

(F)

mobile war headquarters /MWHQ

3/

quartier général de guerre mobile mobilní válečné velitelství (pohyblivé ~)

QGGP

(F)

main war headquarters /MWHQ 1/;

primary war headquarters /PWHQ/

quartier général de guerre principal hlavní válečné velitelství

QGGPI

(F)

joint primary war headquarters

/JPWHQ/

quartier général de guerre principal interarmées nejvyšší společné válečné velitelství

QGGR

(F)

alternate war headquarters

/AWHQ/

quartier général de guerre de rechange záložní válečné velitelství

QIP quadrilateral interoperability

programme

programme quadrilatéral d'interopérabilité čtyřstranný program interoperability

QOS quality of service qualité de service kvalita služeb

QPCU

(F)

civil emergency planning

questionnaire /CEPQ/

questionnaire des plans civils d'urgence dotazník civilního nouzového plánování

QRA(I) quick reaction alert (interceptors) alerte de réaction rapide (interception) QRA (I)

pohotovost k okamžitému vzletu (přepadové stíhací

letouny)

QRF quick reaction force force de réaction rapide ;

force d'intervention rapide (toléré) ;

Note : FRA.

síly rychlé reakce (rychlého nasazení)

QRO (1) quick reaction option option de réaction rapide volba rychlé reakce

QRO (2) quick response option option de réponse rapide volba rychlé odvety

QRS quick reference system système de référence rapide systém rychlé orientace

QRT quick reaction team équipe de réaction rapide ;

équipe d’intervention rapide (toléré)

skupina rychlé reakce;

skupina rychlého zásahu

QSP quick-start package module de mise en train rapide modul pro rychlé nastartování

Page 262: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

244

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

QUARTET quick and ready to encrypt test

terminal

terminal d'essai de chiffrement rapide et prêt terminál ke zkoušení rychlosti a připravenosti

k šifrování;

terminál ke zkoušení rychlosti šifrování a

připravenosti

Page 263: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 245

R

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

R2P2 rapid response planning process processus de planification des réponses rapides postup plánování rychlé odvety

RA (1) rear area zone arrière týlový prostor

RA (2) reinforced alert alerte renforcée zvýšený poplach

RAAMS remote anti-armour mine system système de mines antiblindage à distance systém minování protitankovými minami na dálku

RAAP rapid application of air power emploi rapide de la puissance aérienne rychlé nasazení vzdušných síl

RAC regional air commander commandant régional des forces aériennes velitel regionálních vzdušných sil

RACA regional airspace control authority autorité de contrôle de l'espace aérien régional regionální orgán řízení vzdušného prostoru

RACE rapid off-line crypto equipment matériel de chiffrement rapide hors ligne samostatné šifrovací zařízení (nezapojené v síti)

racon radar beacon balise radar radiolokační maják

RACP regional airspace control plan plan régional de contrôle de l'espace aérien plán řízení regionálního vzdušného prostoru

RAD radiation absorbed dose dose de radiations absorbée obdržená dávka radiace ((absorbovaná) dávka ozáření)

RADC regional air defence commander commandant régional de défense aérienne velitel regionální PVO

RADHAZ radiation hazards dangers des rayonnements

dangers de rayonnements radio et radar

radiační nebezpečí (působením radioaktivního záření)

RADIAC radioactivity detection, indication and

computation

détection, indication et calcul de la radioactivité zjištění, určení rozsahu zamoření a výpočet přípustné

dávky ozáření

RADINT radar intelligence renseignement radar RL průzkum

RAF resource allocation figure montant de la dotation ;

montant des ressources à affecter

schéma přidělení prostředků (zdrojů)

RALCC regional airlift coordination centre centre régional de coordination des transports

aériens

středisko pro koordinaci regionální vzdušné přepravy

RAM (1) radar absorbent material matériau non réflecteur materiál pohlcující paprsky (vyzařování) radiolokátoru

RAM (2) (F) replenishment at sea /RAS 1/ ravitaillement à la mer zásobování na moři

R&M reliability and maintainability fiabilité et maintenabilité bezporuchovost a udržovatelnost

Page 264: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

246

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

RAMCC regional air movement coordination

centre

centre régional de coordination des mouvements

aériens

středisko pro koordinaci regionálních vzdušných

přesunů

RAMPS rapid message preparation system système de préparation rapide des messages systém pro rychlou přípravu hlášení

RAN regional air navigation navigation aérienne régionale navigace letectva v regionu

R&D research and development recherche et développement /R-D/ výzkum a vývoj

R and I recognition and identification;

Note: Radar.

repérage et identification ;

Note : radar.

rozpoznání a identifikace;

Pozn.: radiolokátor.

R&R repair and recovery réparation et récupération oprava a obnova (vyproštění)

R&S reconnaissance and surveillance reconnaissance et surveillance průzkum a sledování

RAOC obsolete; preferred: AOC 1 désuet; privilégié : AOC 1 zastaralé; preferované: AOC 1

RAP (1) readiness action plan

[PO(2014)0628]

plan d’action pour la réactivité

[FRA PERMREP, 2014]

pohotovostní směrnice

RAP (2) recognized air picture situation aérienne générale rozpoznaný letecký snímek

RAP (3) reliable acoustic path chemin acoustique sûr spolehlivá (zaručená) akustická dráha

RAPC deprecated; preferred: RPC 1 déconseillé ; privilégié : RPC 1 nevhodné; preferované: RPC

1

RAPCON radar approach control contrôle d'approche radar řízení přiblížení pomocí radiolokátoru;

přibližovací radiolkátor (radiolokátor pro řízení

přiblížení)

RAS (1) /UR/ (admitted);

UNREP (admitted);

replenishment at sea;

underway replenishment (admitted)

UR (toléré) ;

UNREP (toléré) ;

ravitaillement à la mer /RAM 2/ ;

zásobování na moři (během plavby);

RAS (2) (F) nothing to report /NTR/ rien à signaler nic se nestalo;

bez hlášení

RASCC regional airspace surveillance

coordination centre

centre régional de coordination de la surveillance

de l'espace aérien

regionální koordinační středisko NATO pro sledování

vzdušného prostoru

RASIT (F) gap-filling surveillance radar radar de couverture de surveillance radiolokátor pro doplňkové sledování (průzkum)

RASP recognized air-surface picture situation générale air-surface vyhodnocená vzdušná a pozemní situace

RASREQ replenishment-at-sea request demande de ravitaillement à la mer požadavek na doplnění na moři

Page 265: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 247

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

RAT (1) ram air turbine turbine à air dynamique /TAD 3/ letecký náporový motor s charakteristikami RAM

(spolehlivost, technická pohotovost, ošetřování)

RAT (2) rocket-assisted torpedo torpille à fusée de démarrage ;

torpille à fusée de propulsion

torpédo s raketovým motorem

RATAC (F) field artillery fire-control radar tir d'artillerie de campagne radiolokátor pro řízení palby dělostřelectva

RATT radioteletype radiotéléimprimeur radiodálnopis

RB reach-back recours aux ressources non déployées použití nenasazených zdrojů/prostředků;

zabezpečení pomocí součástí, které najsou nasazeny

RBO radio beacon omnidirectional radiophare omnidirectionnel /RPO/ všesměrový rádiový maják

RC (1) reception centre centre d’accueil přijímací středisko

RC (2) reduced charge charge réduite redukovaná nálož (náplň)

RC (3)(F) armoured regiment;

Note: GBR;

tank battalion;

Note: USA;

tank regiment;

Note: GBR

régiment de chars tankový pluk (prapor)

RC (4) regional conflict conflit régional regionální konflikt

RC (5) repair coordinator coordonnateur de réparation koordinátor opravy

RC (6) required capability capacité requise požadovaná schopnost

RCC (1) regional control centre centre de contrôle régional regionální středisko řízení

RCC (2) rescue coordination centre centre de coordination du sauvetage ;

poste de commandement de coordination du

sauvetage

koordinační středisko záchranné služby

RCIED radio-controlled improvised explosive

device;

remotely controlled improvised

explosive device (deprecated);

engin explosif improvisé radiocommandé

(privilégié) ;

dispositif explosif de circonstance radiocommandé

(toléré)

rádiem ovládané improvizované výbušné zařízení;

dálkově ovládané improvizované výbušné zařízení

RCM radar countermeasures; contre-mesures radar /CMR 3/ opatření proti činnosti radiolokátorů

RCP recognized commercial vessel picture situation générale des navires de commerce vyhodnocená (všeobecná) situace obchodních lodí

Page 266: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

248

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

RCS (1) radar cross-section surface équivalente radar /SER/ radiolokační profil (účinná odrazová plocha)

RCS (2) regional control of shipping contrôle régional de la navigation commerciale řízení regionální námořní přepravy

RCZ rear combat zone zone arrière de combat týlový prostor bojové činnosti (týlová část bojové

zóny)

RD (F) final acceptance /FA 1/ réception définitive ;

recette définitive

konečná přejímka

R-D (F) research and development /R&D/ recherche et développement výzkum a vývoj

RD&P research, development and production;

RDP 2 (admitted)

recherche, développement et production ;

RDP 2 (toléré)

výzkum, vývoj a výroba;

RDP 2 (tolerované)

RDBMS relational database management system système de gestion de base de données

relationnelle /SGBDR/

systém řízení relační databáze

RDD (1) radiological dispersal device engin de dispersion radiologique zařízení rozptylující radiologický materiál

RDD (2) required delivery date date de livraison requise požadované datum dodání

RDF (1) radio direction finding radiogoniométrie rádiové zaměřování, (určování směru na rádiový zdroj)

RDF (2) rapid deployment force force de déploiement rapide síly rychlého nasazení (zasazení/rozvinutí)

RDGM (F) military geographic information and

documentation /MGID/

renseignements et documentation géographiques

militaires

vojenskogeografické informace a dokumentace

RDP (1) rapid deployment patrol patrouille de déploiement rapide pohotovostní hlídka

RDP (2) admitted; preferred: RD&P toléré ; privilégié : RD&P tolerované; preferované: RD&P

RDT&E research, development, testing and

evaluation

recherche, développement, essais et évaluation výzkum, vývoj, zkoušení (testování) a hodnocení

RDV (F) rendezvous point /RV 2/ point de regroupement ;

rendez-vous (toléré)

místo přeskupení /RV 2/

REA rapid environmental assessment évaluation rapide de l'environnement rychlé vyhodnocení prostředí

REC radio-electronic combat combat radioélectronique elektronický boj (EB)

RECCE reconnaissance;

RECON (deprecated)

reconnaissance /RECO/ ;

RECON (déconseillé)

průzkum;

RECON (nevhodné)

RECCEXREP reconnaissance exploitation report compte rendu d'exploitation de reconnaissance hlášení výsledků průzkumu

Page 267: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 249

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

RECF receiving force force d'accueil zásobované síly

RECO (F) reconnaissance /RECCE/ reconnaissance průzkum

RECON deprecated; preferred: RECCE déconseillé ; privilégié : RECO nevhodné; preferované: RECCE

RECONEX reconnaissance exercise exercice de reconnaissance průzkumné cvičení

RECSHIP receiving ship bâtiment ravitaillé zásobovaná loď

RECSTA receiving station station réceptrice přijímající místo, zásobovací místo, přijímací stanice

Regt regiment régiment pluk

Rel. releasable communicable zveřejnitelný, sdělitelný

RELSAT relay satellite satellite relais retranslační družice

REMACT remedial action action corrective ;

mesure corrective

nápravná opatření

Rens. (F) intelligence /INT/ renseignement zpravodajství;

zpravodajská informace;

zpravodajská činnost

REP (1) radio-electronic protection protection radioélectronique elektronická ochrana

REP (2) recognized environmental picture situation générale de l’environnement přehled o všeobecné situaci

REP (3) report;

Note: A suffix used in compound terms,

as in LOGSUMREP.

compte rendu ;

Note : suffixe utilisé dans les termes composés ;

par exemple LOGSUMREP.

hlášení;

Pozn.: přípona používaná ve složených termínech,

např. LOGSUMREP.

RE/RE reinforcement/resupply;

Note: Shipping.

renforcement/réapprovisionnement ;

Note : navigation commerciale.

posílení/doplnění;

Pozn.: námořní obchodní přeprava.

RES (1) radar environment simulation simulation de l'environnement radar simulace prostředí pomocí radiolokátoru

RES (2) radiation exposure state condition d'exposition aux radiations stupeň ozáření (stav)

RESCAP rescue combat air patrol patrouille de combat de sauvetage záchranná bojová letecká hlídka

RESCO (F) combat search and rescue /CSAR 1/ recherche et sauvetage de combat pátrání a záchrana v boji

RESCORT rescue escort escorte de sauvetage záchranný doprovod

REV (F) air-to-air refuelling /AAR 3/ ravitaillement en vol doplňování paliva za letu

REW(S) radio electronic warfare (service) (service de) guerre radioélectronique elektronický boj (služba)

Page 268: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

250

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

RF (1) radar frequency

Note: e.g. RF guided missile.

fréquence radar

Note : p. ex. missile à guidage RF.

radiolokační kmitočet

Poznámka: např. radiolokační kmitočet řízených střel.

RF (2) radio frequency radiofréquence

fréquence radioélectrique

kmitočet radiostanice

RF (3) reaction force force de réaction síly reagování (reakce)

RF(A) reaction force (air) force aérienne de réaction síly reagování (vzdušné)

RF(A)S reaction forces (air) staff état-major des forces aériennes de réaction štáb (vzdušných) sil reagování

RFA (1) request for assistance demande d’assistance žádost o pomoc (vyžádání pomoci)

RFA (2) restricted fire area zone de tir restreint prostor se zákazem vedení palby

RFAF Russian Federation Air Force armée de l'air de la Fédération de Russie vzdušné síly Ruské federace

RFB request for bids;

call for bids /CFB/;

invitation for bids /IFB/;

request for proposals /RFP/

appel d'offres /AO 2/ výzva k podání nabídek

RFF request for forces demande de forces vyžádání sil

RFG revalidated force goal objectif de forces revalidé přehodnocený cíl výstavby

RFHQ reaction force headquarters quartier général des forces de réaction velitelství sil reagování (reakce)

RFI (1) radio-frequency interference interférence sur les fréquences radioélectriques interference rádiových frekvencí (rušení)

RFI (2) request for information;

Note: Intelligence.

demande d'information ;

Note : renseignement.

žádost o informace;

Pozn.: zpravodajské.

RFIMS request for information management

system

système de gestion des demandes d’information systém řízení (správy) požadavků na informace

RFL (1) restrictive fire line ligne de tir restreint čára omezující palby

RFL (2) restricted frequency list liste des fréquences restreintes seznam zakázaných frekvencí

RFO (F) NATO Financial Regulations /NFR/ Règlement financier de l'OTAN předpisy pro finanční zabezpečení NATO

RFOM restriction on freedom of movement entraves à la liberté de circulation ;

entraves à la liberté de mouvement

omezení volnosti pohybu (přesunu)

Page 269: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 251

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

RFP request for proposals;

call for bids /CFB/;

invitation for bids /IFB/;

request for bids /RFB/

appel d'offres /AO 2/ výzva k podání nabídek

RFQ request for quotation demande de prix výzva k podání cenové nabídky;

vyžádání cenové nabídky

RFW radio frequency weapon arme à radiofréquences vysokofrekvenční impulzní zbraň

RGP recognized ground picture situation terrestre générale všeobecná pozemní situace

RGS (1) range gate stealing voleur de fenêtre de télémétrie ochrana vstupu do prostoru střelnice

RGS (2) remote ground sensor capteur au sol éloigné dálkově ovládaný pozemní senzor

RH radar head tête radar anténa radiolokátoru

RHIB rigid-hull inflatable boat embarcation gonflable à coque rigide nafukovací člun s pevným trupem

R-Hour hour at which retaliation is authorized heure à laquelle la riposte est autorisée doba, kdy je možné provést odvetnou akci (hodina

odplaty)

RHQ rear headquarters quartier général de l'arrière týlové velitelství

RI routing indicator indicateur d'acheminement ;

indicateur de routage

ukazatel směru

RIB Resource Integration Board;

Note: Military Budget Committee.

Commission d'intégration des ressources ;

Note : Comité du budget militaire.

Komise pro integraci zdrojů (prostředků);

Pozn.: Výbor pro vojenský rozpočet.

RIC repatriation information centre centre d'information sur le rapatriement informační středisko pro návrat zajatců (pro repatriaci)

RIP (1) relief in place relève sur position ;

relève sur place (toléré)

vystřídání v postaveních

RIP (2) Rolling Interoperability Programme Programme d'interopérabilité à horizon glissant cyklický (průběžně doplňovaný) program

interoperability

RIPL reconnaissance indication planning line ligne de planification des indices de

reconnaissance

čára plánované hloubky průzkumu

RIR repatriation information report compte rendu d'information sur le rapatriement hlášení o návratu zajatců (o repatriaci)

RIS radar integration system système d'intégration des radars systém pro integraci (propojení) radiolokátorů

Page 270: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

252

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

RISTA (deprecated) ;

preferred: ISTAR

(déconseillé) ;

privilégiée : ISTAR

RISTA

preferované: ISTAR

RLS (F) emergency position-indicating radio

beacon /EPIRB/

radiobalise de localisation des sinistres elektronický nouzový radiomaják pro určení

polohy;

radiomaják pro určení polohy v případě nouze

RLT regimental landing team groupe régimentaire de débarquement plukovní vyloďovací skupina

RM restriction of movement;

ROM (obsolete)

entrave à la liberté de circulation ;

entrave à la liberté de mouvement ;

ROM (désuet)

zákaz pohybu (přesunů);

ROM (zastaralé)

RMA (1) reliability, maintainability, availability fiabilité, maintenabilité, disponibilité bezporuchovost, udržovatelnost, technická pohotovost

RMA (2) Revolution in Military Affairs Révolution dans les affaires militaires revoluce ve vojenství

RMC rescue mission commander chef de mission de sauvetage velitel záchranné a vyprošťovací operace

RMF ready manoeuvre force force de manoeuvre prête à l'action manévrující síly, připravené k zasazení (k akci)

RMN (F) national military representative

/NMR 1/

représentant militaire national vojenský představitel státu (vojenský přidělenec)

RMO route management organization;

Note: Maritime routes.

organisme de gestion des routes ;

Note : routes maritimes.

organizace pro správu (řízení) tras;

Pozn.: námořních tras.

RMP recognized maritime picture situation maritime générale ;

situation maritime renseignée

vyhodnocená (všeobecná) situace na moři

RN receiving nation pays d’accueil ;

pays destinataire

přijímající země (stát)

RNCS regional naval control of shipping contrôle naval régional de la navigation

commerciale

regionální řízení námořní přepravy (obchodní)

RNIS (F) integrated services digital network

/ISDN/

réseau numérique à intégration de services digitální síť integrovaných služeb

ROA radius of action rayon d'action akční rádius

ROD (1) rate of descent vitesse verticale de descente vertikální složka rychlosti klesání

ROD (2) record of decisions compte rendu de décisions záznam rozhodnutí (usnesení)

ROD (3) report of deficiency rapport de non-conformité zpráva o nedostatcích

Page 271: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 253

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

ROE rules of engagement règles d'engagement pravidla vedení bojové činnosti;

(mimo válečnou situaci, mírové mise: pravidla použití

síly)

ROEM (F) signals intelligence /SIGINT/ renseignement d'origine électromagnétique radiotechnický průzkum

ROEREQ rule-of-engagement request demande de règles d'engagement požadavek na pravidla použití sil

ROHUM (F) admitted; preferred: HUMINT toléré ; privilégié : HUMINT tolerované; preferované: HUMINT

ROM obsolete; preferred: RM désuet; privilégié : RM zastaralé; preferované: RM

RO/RO deprecated; preferred: ro-ro déconseillé ; privilégié : ro-ro nevhodné; preferované: ro-ro

ro-ro roll on roll off;

RO/RO (deprecated)

roulier ;

RO/RO (déconseillé)

horizontální nakládka a vykládka (přímý nájezd

a výjezd)

RORSAT radar ocean reconnaissance satellite satellite radar de reconnaissance océanique družice pro radiolokační průzkum oceánů

ROS report of survey;

Note: Budget and finance.

procès-verbal de vérification ;

rapport d'expertise ;

Note : budget et finances.

hlášení o zjištění;

škodní protokol (znalecký nález);

Pozn.: rozpočet a finance.

ROSS Russian ocean surveillance system système russe de surveillance océanique ruský systém pro sledování oceánského prostoru

ROT rotational;

Note: A type of NATO post.

tournant ;

Note : type de poste OTAN.

rotační;

Pozn.: Označení vojenského systemizovaného místa

v NATO.

ROV remotely operated vehicle drone ;

véhicule télécommandé

dálkově ovládaný prostředek

ROZ restricted operating zone zone d'opérations réglementée vyhrazený operační prostor (prostor pro činnost)

RP (1) (F) provisional acceptance réception/recette provisoire dočasné přijetí (souhlas)

RP (2) reference point

Note: Target, site or land forces

identification.

point de référence /PR2/

Note : identification d’un objectif, d’un site ou de

forces terrestres.

orientační (vztažný) bod

Poznámka:

pro stanovení cíle, místa nebo identifikace pozemních

sil.

RP (3) release point point de dislocation ;

Note : mouvements terrestres.

rozchodiště;

Pozn.: pozemní přesuny.

RP (4) release point point de largage ;

Note : transport aérien.

místo shozu;

Pozn.: vzdušná přeprava.

Page 272: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

254

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

RP (5) reporting post poste de détection stanoviště uvědomování (hláska)

RP (6) rocket projectile fusée à tête inerte střela s pomocným raketovým motorem

RPA remotely piloted aircraft

[ICAO, 2012]

aéronef télépiloté

[OACI, 2012]

dálkově řízené letadlo

RPC (1) recognized air picture production centre;

RAPC (deprecated)

centre de production de la situation aérienne

générale ;

RAPC (déconseillé)

středisko pro vytváření přehledu o všeobecné vzdušné

situaci;

RAPC (nevhodné)

RPC (2) (F) Civilian Personnel Regulations /CPR/ Règlement du personnel civil pracovněprávní předpisy pro občanské

zaměstnance

RPCO (F) NATO Civilian Personnel Regulations

/NCPR/

Règlement du personnel civil de l'OTAN pracovněprávní předpisy pro občanské

zaměstnance NATO

RPG (1) Regional Planning Group;

Note: RPG is comprised of United

States and Canada.

Groupe stratégique régional ;

Note : le RPG comprend les États-Unis et le

Canada.

Regionální (strategická) plánovací skupina;

Pozn.: tvořena USA a Kanadou.

RPG (2) regional planning guide guide de planification régionale regionální směrnice pro plánování

RPO (F) radio beacon omnidirectional /RBO/ radiophare omnidirectionnel všesměrový rádiový maják

RPOD rail point of debarkation

rail port of disembarkation (admitted)

port de débarquement ferroviaire vykládací místo na železnici

RPP regional priority plan plan de priorité régional plán regionálních priorit

RPS (F) provisional site acceptance /PSA 2/ réception provisoire de la station ;

Note : radar.

réception provisoire du site

souhlas s dočasným umístěním

RPV remotely piloted vehicle véhicule téléguidé dálkově řízený prostředek

RR regional reinforcement renforcement régional regionální posílení

RRAC (F) chemical agent resistant coating

/CARC/

[MCJSB, 2015]

revêtement résistant aux agents chimiques

[MCJSB, 2015]

protichemický oděv

RRF rapid reaction force force de réaction rapide síly rychlé reakce

RRH remote radar head tête radar distante ;

tête radar éloignée

dálkově řízená anténa radiolokátoru

Page 273: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 255

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

RRL radio- relay link

radio-relay system

Note: According to the AComP-01(B),

"radio-relay system" is the preferred

term but does not have an abbreviation.

liaison hertzienne radioreléové spojení;

radioreléový systém;

Poznámka: Podle AComP-01(B) je „radioreléový

systém“ preferovaným termínem, avšak pro něj dosud

neexistuje zkratka.

RRP rapid reinforcement plan plan de renforcement rapide plán na rychlé posílení

RRR rapid runway repair réparation rapide des pistes rychlá oprava vzletové a přistávací dráhy

RRTF return and reconstruction task force groupe pour la reconstruction et le retour skupina pro zajištění návratu a obnovy

RS (1) (F) southern region /SR 2/ région sud jižní region

RS (2) requirements statement énoncé des besoins ;

expression des besoins

stanovení požadavků

RS (3) role specialization soutien spécialisé specializace na úlohu (~ roli, ~ určité zabezpečení)

RSA rear support area zone de soutien arrière týlový zabezpečovací prostor

RSB regional shipping board bureau régional des transports maritimes regionální úřad pro (regionální) námořní přepravu

RSC (1) rear support command;

Note: “Rear area …” implied.

commandement du soutien arrière ;

Note : sous entendu « … soutien de la zone

arrière ».

týlové velitelství;

Pozn.: myslí se „…zabezpečení týlu“.

RSC (2) reinforcement support category catégorie « soutien du renforcement » kategorie “zesíleného zabezpečení”

RSCC (1) rear support coordination centre centre de coordination du soutien arrière koordinační středisko týlového zabezpečení

RSCC (2) refugee support coordination centre centre de coordination du soutien aux réfugiés koordinační středisko zabezpečení uprchlíků

RSFTA (F) aeronautical fixed telecommunication

network /AFTN/

réseau du service fixe des télécommunications

aéronautiques

letecká pevná telekomunikační síť

RSG (1) rear support group groupe de soutien arrière týlová zabezpečovací skupina

RSG (2) Research Study Group;

Note: CNAD.

Groupe d'étude pour la recherche ;

Note : CDNA.

Studijní výzkumná skupina;

Pozn.: CNAD.

RSI radiation status indicator lettre de régime d'émissions indikátor stavu zamoření (úrovně radiace)

RSM (1) (F) maritime safety information /MSI1/ renseignements sur la sécurité maritime informace o námořní bezpečnosti

RSM (2) Resolute Support Mission

[PO(2015)0005]

mission Resolute Support

[PO(2015)0005]

rozhodující zbezpečovací úkol

Page 274: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

256

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

RSN role specialist nation pays prestataire spécialisé stát specializovaný na určitou úlohu (roli)

RSOI RSOI (admitted – toléré)

preferred abbreviation : RSOMI

abréviation privilégiée : RSOMI tolerovaná zkratka

preferováno: RSOMI

RSOM reception, staging and onward

movement

réception, regroupement, acheminement vers

l’avant

příjem, soustředění a odeslání

RSOMI RSOMI

RSOI (admitted)

reception, staging, onward movement

and integration

[LCEG(S), 2014]

reception, regroupement, acheminement vers

l’avant et intégration

[LCEG(S), 2014]

příjem, soustředění, odeslání a integrace

RSP (1) recognized surface picture situation générale de surface vyhodnocená (všeobecná) námořní situace

RSP (2) render safe procedure;

rendering safe procedure

procédé de neutralisation postup neutralizace (postupné uvedení do bezpečného

stavu)

RSPL recommended spare parts list liste de pièces de rechange recommandées seznam doporučených náhradních dílů

RSR required supply rate taux de ravitaillement requis požadovaná dávka k doplnění

RSS (F) ground surveillance radar /GSR 2/ radar de surveillance au sol pozemní přehledový radiolokátor, radiolokátor

pozemního průzkumu, ~ pro sledování pozemní

situace

RSTA STAR (deprecated) ;

reconnaissance, surveillance and target

acquisition;

surveillance, target acquisition and

reconnaissance (deprecated)

STAR (déconseillé ) ;

reconnaissance, surveillance et acquisition

d'objectif ;

surveillance, acquisition d’objectif et

reconnaissance (déconseillé)

průzkum, sledování a zjišťování cílů

RSUE (F) European Union Special

Representative /EUSR/

Représentant spécial de l’Union européenne Zvláštní představitel Evropské unie

R/T radiotelephony radiotéléphonie radiotelefonie

RTA Research and Technology Agency Agence pour la recherche et de technologie Agentura pro výzkum a technologie

RTB Research and Technology Board Comité pour la recherche et la technologie Rada (výbor) pro výzkum a technologie

RTC (1) reduced tactical COMPLAN plan de transmissions tactiques restreint redukovaný (omezený) plán taktického spojení

Page 275: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 257

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

RTC (2) reserve and training command commandement des forces de réserve et de

l'entraînement

velitelství pro zálohy a výcvik

RTL rolling target list liste d'objectifs évolutive průběžný seznam cílů

RTN regional telecommunications network réseau régional de télécommunications regionální telekomunikační síť

RTNC returned to national control retour sous contrôle national návrat pod orgány velení svého státu

RTO Research and Technology Organization Organisation pour la recherche et la technologie Organizace pro výzkum a technologie

RTS radar tracking station station de poursuite radar přehledový radiolokátor

RUEC rapidly useable enabling contract

[AC/335-N(2012)0131-FINAL]

contrat-cadre rapidement activable

[AC/305-D(2013)0004)

kontrakt dostupný ve zrychleném režimu

RV (1) re-entry vehicle corps de rentrée hlavice (návratová část nosiče)

RV (2) rendezvous point

deprecated: R/V; preferred: RV (2)

point de regroupement /RDV/

rendez-vous (toléré)

déconseillé : R/V

místo přeskupení

nevhodné R/V; preferované: RV (2)

R/V (deprecated);

preferred abbreviation: RV2

déconseillé

abréviation privilégiée : RV2

R/V (nevhodné);

RV 2 (preferované)

RVR runway visual range portée visuelle de piste vizuální dohlednost na vzletové a přistávací dráze

RW rotary wing (à) voilure tournante rotor (rotující křídlo)

RWP real world parameter paramètre de la situation réelle charakteristika reálné situace

RWR radar warning receiver récepteur d'alerte radar radiolokační výstražný přijímač

RX receiver récepteur přijímač

RY recovery zone zone de récupération zóna obnovení

Page 276: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

258

S

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

SA (1) security authority autorité en matière de sécurité bezpečnostní orgán (důstojník)

SA (2) selective availability disponibilité sélective výběrová dosažitelnost (dostupnost, pohotovost)

SA (3) situational awareness

battlespace awareness (obsolete)

connaissance de la situation

perception de la situation (déconseillé)

connaissance de l’espace de bataille (désuet)

přehled o situaci

znalost prostoru bojové činnosti (zastaralé)

SA (4) small arms armes de petit calibre ruční zbraně (zbraně malé ráže)

SA (5) special assignment mission spéciale speciální poslání (úkol, mise), zvláštní určení

SA (6) staging area zone d'étape prostor soustředění (shromaždiště)

SA (7) surface-to-air surface-air povrch-vzduch;

země-vzduch

S/A deprecated; preferred: SA 3 déconseillé ; privilégié : SA 3 nevhodné; preferované: SA 3

SA(N) surface-to-air missile;

Note: Navy.

missile surface-air ;

Note : marine.

řízená střela povrch-vzduch;

(~ hladina-vzduch ~)

Pozn.: VojN.

SAA (1) security accreditation authority autorité d'homologation de sécurité orgán pro ověřování bezpečnosti

SAA (2) small arms ammunition munitions d'armes de petit calibre munice pro ruční zbraně (pro zbraně malé ráže)

SAA (3) submarine action area zone d'action de sous-marins prostor činnosti ponorek (operační prostor ponorek)

SAAFR standard use army aircraft flight route itinéraire de vol standard des aéronefs des forces

terrestres

letová cesta pro standardní použití letadly vojskového

letectva

SAAWC sector anti-air warfare coordinator coordonnateur de secteur de lutte antiaérienne koordinátor sektoru PVO

SAC (1) scene-of-action commander

Note: Antisubmarine warfare.

commandant de la zone de contact ;

Note : lutte anti sous marine.

velitel operačního prostoru (jednotek plnících úkol

v daném prostoru)

Poznámka: Námořní boj s ponorkami.

SAC (2) subordinate area commander commandant régional subordonné podřízený velitel oblasti (prostoru)

SAC (3) supporting arms coordinator coordonnateur des armes d'appui koordinátor pro použití zbraní palebné podpory

(koordinátor činnosti podpůrných jednotek)

Page 277: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 259

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

SACC supporting arms coordination centre

(see FSCC-fire support coordination

centre)

centre de coordination des armes d'appui

centre de coordination des feux d’appui

středisko pro součinnost podpůrných jednotek

(viz také: FSCC-koordinační středisko palebné

podpory)

SACEUR Supreme Allied Commander Europe Commandant suprême des Forces alliées en

Europe

Vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě

SACEUREP Supreme Allied Commander Europe

Representative to Military Committee

représentant du Commandant suprême des Forces

alliées en Europe auprès du Comité militaire

představitel vrchního velitele spojeneckých sil

v Evropě ve Vojenském výboru

SACEUREX SACEUR exercise exercice du SACEUR cvičení SACEUR

SACEX supporting arms coordination exercise exercice de coordination des armes d'appui součinnostní cvičení podpůrných jednotek

SACLANT Supreme Allied Commander, Atlantic

(obsolete)

commandant suprême allié de l'Atlantique (désuèt) Vrchní velitel spojeneckých sil v Atlantiku (zastaralé)

SACLOS semi-automatic command to line-of-

sight

commande semi-automatique sur la ligne de visée poloautomatické samonavádění na přímou viditelnost

SACO standing airspace coordination order message préétabli d'organisation de l'espace

aérien

trvalé nařízení pro koordinaci činnosti ve vzdušném

prostoru

SACP (F) short-range ground-to-air sol-air courte portée země-vzduch krátkého dosahu

SACT Supreme Allied Commander

Transformation

Commandant suprême allié Transformation Vrchní spojenecký velitel pro transformaci

SACTREPEUR Supreme Allied Commander

Transformation Representative in

Europe

représentant en Europe du Commandant suprême

allié Transformation

představitel vrchního spojeneckého velitele pro

transformaci v Evropě

SAD safety and arming device dispositif de sécurité et d’armement /DSA2/ zajišťovací a odjišťovací mechanismus

SAE strategic analysis element élément d'analyse stratégique prvek pro strategické analýzy

SAF small arms fire tir d'armes de petit calibre palba z ručních zbraní

SAG surface action group groupe d'action de surface skupina bojových hladinových plavidel

SAGC surface action group commander commandant du groupe d'action de surface velitel skupiny bojových hladinových plavidel

SAI supreme audit institutions institutions supérieures de contrôle des finances

publiques

nejvyšší kontrolní instituce (instituce pro audit)

SAL (1) semi-active laser laser semi-actif poloaktivní laser

Page 278: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

260

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

SAL (2) support airlift transport aérien de soutien zabezpečení vzdušnou přepravou

SALT (1) Strategic Arms Limitation Talks négociations sur la limitation des armes

stratégiques ;

pourparlers sur la limitation des armes

stratégiques

rozhovory o omezení strategických zbraní

SALT (2) Strategic Arms Limitation Treaty Traité sur la limitation des armes stratégiques smlouva o omezení strategických zbraní

SALW small arms and light weapons armes légères et armes de petit calibre ruční zbraně

SAM surface-to-air missile missile sol-air (privilégié)

Note : utilisé dans le domaine terrestre.

missile surface-air. (privilégié)

Note : utilisé dans le domaine maritime.

řízená střela povrch-vzduch;

řízená střela země-vzduch

SAMOC surface-to-air missile operations centre centre d'opérations de missiles surface-air operační středisko řízených střel povrch-vzduch;

(~ země-vzduch ~)

SAN small access node petit noeud d'accès malý přístupový uzel

S&R stabilization and reconstruction stabilisation et reconstruction stabilizace a rekonstrukce

SAOA sub-area originating authority autorité d'origine de sous-secteur orgán dílčího sektoru (úseku)

SAP (1) situation awareness picture représentation de la perception globale de la

situation

zobrazení celkové situace

SAP (2) Stabilization and Association Process;

Note: European Mission in Bosnia and

Herzegovina.

processus de stabilisation et d'association /PSA 1/ ;

Note : Mission européenne en Bosnie-Herzégovine.

stabilizační a asociační proces;

proces stabilizace a přidružení;

Pozn.: Evropská mise v Bosně a Hercegovině.

SAP (3) stand-alone project projet autonome samostatný projekt

SAR (1) search and rescue recherche et sauvetage pátrání a záchrana

SAR (2) synthetic aperture radar radar à ouverture synthétique radiolokátor se syntetickou aperturou (~ s vysokou

rozlišovací schopností)

SAREX search and rescue exercise exercice de recherche et sauvetage cvičení pátrací a záchranné služby

SARIR search and rescue incident report compte rendu d'incident de recherche et sauvetage hlášení o mimořádné události při pátrání a záchraně

SARNEG search and rescue numerical encryption

grid

grille de chiffrement numérique de recherche et

sauvetage

digitální šifrování souřadnicové sítě pro pátrání a

záchranu

Page 279: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 261

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

SAROP search and rescue operation;

SAR OP (admitted)

opération de recherche et sauvetage ;

SAR OP (toléré)

pátrací a záchranné operace (pátrání a záchrana);

SAR OP (tolerované)

SAR OP admitted; preferred: SAROP toléré ; privilégié : SAROP tolerované; preferované: SAROP

SARREQ search and rescue request demande de recherche et sauvetage požadavek na pátrání a záchranu

SARSAT search and rescue satellite satellite de recherche et sauvetage družice pro pátrání a záchranu

SARSIT search and rescue situation summary

report

compte rendu succinct de situation recherche et

sauvetage

souhrnné hlášení o situaci pátrací a záchranné služby

SART search and rescue transponder transpondeur de recherche et sauvetage (radiolokační) odpovídač systému pátrací a záchranné

služby

SARTF search and rescue task force force opérationnelle de recherche et sauvetage úkolové uskupení pro pátrání a záchranu

SAS (1) special ammunition storage dépôt de munitions spéciales sklad speciální munice

SAS (2) studies, analysis and simulation études, analyse et simulation studie, analýzy a simulace

SASO stability and support operation opération de stabilité et de soutien operace k zabezpečení stability

SASP special ammunition supply point poste d'approvisionnement en munitions spéciales muniční výdejna pro speciální munici;

zásobovací místo speciální municí

SASS surface-to-air in the surface-to-surface

mode;

Note: To be understood as “surface to

air missile in the surface to surface

mode” or “SASS missile”.

surface-air en mode surface-surface ;

Note : il faut comprendre « missile surface air en

mode surface surface », ou « missile SASS ».

povrch-vzduch v režimu povrch-povrch;

Pozn.: rozuměj „řízená střela země-vzduch v režimu

povrch-povrch“ nebo „řízená střela SASS“.

SASUWC sector antisubmarine warfare

commander

commandant de secteur de lutte anti-sous-marine velitel sektoru protiponorkového boje

SASWC sector antisurface warfare coordinator coordonnateur de secteur de lutte antisurface koordinátor v sektoru boje s hladinovými plavidly

SAT submarine advisory team équipe consultative sur les sous-marins poradní skupina pro činnost ponorek (pod hladinou)

SATCOM satellite communications télécommunications par satellite družicové spojení

SATCP (F) very short-range ground-to-air sol-air très courte portée země-vzduch velmi krátkého dosahu;

protiletadlový velmi krátkého dosahu

SATNAV satellite navigation navigation par satellite družicová navigace (navigace s využitím družic)

SAU search and attack unit unité de recherche et d'attaque pátrací (vyhledávací) a úderná jednotka

Page 280: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

262

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

SAUC search and attack unit commander commandant d'unité de recherche et d'attaque velitel pátrací (vyhledávací) a úderné jednotky

SAWHQ static alternate war headquarters quartier général de guerre fixe de rechange

/QGGFR/

stacionární záložní válečné velitelství

SBS satellite broadcast service service de diffusion par satellite služba družicového vysílání

SBT special boarding team équipe de visite spéciale speciální skupina na palubě letadla

SC (1) screen commander commandant de l'écran velitel ochrany (bojové jednotky na předsunutém

postavení)

SC (2) sea current courant marin mořský proud

SC (3) Security Council;

UNSC (deprecated);

Note: Not in use in the UN.

Conseil de sécurité ;

UNSC (déconseillé) ;

Note: pas en usage à l'ONU.

Rada bezpečnosti;

UNSC (nevhodné);

Pozn.: nepoužívané v OSN.

SC (4) special corridor couloir spécial zvláštní koridor

SC (5) Stockholm Conference Conférence de Stockholm Stockholmská konference

SC (6) strategic command commandement stratégique strategické velitelství;

SC (7) strategic commander

[MC 0324]

commandant stratégique

[NASG]

velitel strategických sil

SC (8) sub-committee sous-comité podvýbor

SCARS obsolete; preferred: NNCCRS désuet; privilégié : NNCCRS zastaralé; preferované: NNCCRS

SCATMIN scatterable mine;

SM

mine dispersable ;

SM

mina kladená rozptýleně;

SM

SCATMINREC scatterable minefield record enregistrement de champs de mines dispersables záznam o minovém poli z rozptýleně kladených min

SCATMINREP scatterable minefield report compte rendu sur les champs de mines

dispersables

hlášení o minovém poli z rozptýleně kladených min

SCATMINWARN scatterable minefield warning avis de danger de champs de mines dispersables varování o minovém poli z rozptýleně kladených min

SCBA self-contained breathing apparatus appareil respiratoire autonome dýchací přístroj s vlastní vzduchovou lahví; autonomní

dýchací přístroj

SCC (1) SHAPE Command Centre Centre de commandement du SHAPE Středisko velení SHAPE

SCC (2) shipping coordination centre centre de coordination de la navigation

commerciale

centrum pro koordinaci obchodní plavby

Page 281: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 263

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

SCC (3) surveillance coordination centre centre de coordination de la surveillance koordinační středisko pro sledování

SCC (4) system coordinate centre origine des coordonnées du système středisko pro koordinaci systémů

SCEM (1) (F) central meteorology processing centre service central d'exploitation de la météo hlavní středisko pro numerické zpracování

meteorologických dat

SCEM (2) (F) assistant chief of staff /ACOS/ sous-chef d'état-major zástupce náčelníka štábu

SCEMA (F) deputy assistant chief of staff

/DACOS/

sous-chef d'état-major adjoint (druhý) zástupce náčelníka štábu

SCEPC (obsolete);

preferred abbreviation: CEPS

SCEPS (désuet) ;

abréviation privilégiée : CEPC

SCEPS (zastaralé);

preferované: CEPS

SCI (1) sensitive compartmented information informations sensibles cloisonnées citlivé rozdělené informace (rozčleněné)

SCI (2) ship-controlled intercept interception contrôlée à partir de navires přepad řízený z lodě

SCIP secure communications interoperability

protocol

protocole d’interopérabilité des communications

sécurisées

protokol o interoperabilitě utajeného spojení (bezpečné

komunikace)

SCMF SACEUR's conceptual military

framework

cadre conceptuel militaire du SACEUR rámec vojenské koncepce SACEUR

SCMM Standing Committee on Military Matters Commission permanente aux affaires militaires Stálý výbor pro vojenské záležitosti

SCN standard consumption norm norme de consommation standard standardní norma spotřeby

SCO selective contingency options possibilités d'opérations ponctuelles de

circonstance

možnosti pro nepředvídané operace

SCP shipping coordination point point de coopération pour la navigation

commerciale

stanoviště koordinace námořní přepravy (obchodní)

SCR (1) Senior Civilian Representative haut représentant civil hlavní civilní představitel (vedoucí)

SCR (2) signal-to-clutter ratio rapport signal-échos parasites poměr signálu a nežádoucích odrazů

SCR (3) United Nations Security Council

Resolution;

UNSCR (deprecated);

Note: Not in use in the UN.

résolution du Conseil de sécurité des Nations

Unies ;

UNSCR (déconseillé) ;

Note: pas en usage à l'ONU.

rezoluce Rady bezpečnosti OSN;

UNSCR (nevhodné);

Pozn.: nepoužívané v OSN.

SCRA single-channel radio access accès radio à voie unique jednokanálový rádiový přístup (spojení)

SCZ ship control zone zone de contrôle des bâtiments zóna (kontroly) řízení plavidel

Page 282: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

264

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

SD (1) self defence autodéfense sebeobrana

SD (2) (F) direct support /DS 4/ soutien direct přímá podpora (zabezpečení)

SD (3) Stockholm Document Document de Stockholm Stockholmský dokument

SD&I system design and integration conception et intégration de système koncepce a integrace systému

SD&IC software design & integration contract contrat d'étude et d'intégration du logiciel kontrakt na vytvoření a zavedení programového

vybavení (software)

SDA (1) (F) air defence sector secteur de défense aérienne sektor protivzdušné obrany

SDA (2) ships destination authority autorité de destination des navires orgán pro stanovení místa určení plavidlům

SDA (3) system design and architecture conception et architecture du système koncepce a složení systému

SDAF SACEUR's direct augmentation force force d'appoint directe du SACEUR vojsko pro přímé posílení SACEUR

SDC strategic direction centre centre de direction stratégique středisko pro strategické řízení

SDL standard distribution list liste de diffusion officielle standardní seznam pro distribuci (rozdělování)

SDMP software development and maintenance

procedure

procédure de développement et de maintenance du

logiciel

postupy pro vývoj a údržbu programového vybavení

SDOC source-discrimination object class classe d'objets « discrimination par la source » třída objektů rozlišovaných podle zdroje

SDOS standard day of supply jour standard d’approvisionnement standardní denní dávka

SDP standing defence plan plan de défense permanent stálý plán obrany

SDR (1) special drawing right droit de tirage spécial /DTS/ zvláštní oprávnění čerpat finanční prostředky

SDR (2) system design review examen de la conception du système revize návrhu systému

SDRS satellite data relay system système de satellites de relais de données družicový systém pro přenos dat;

retranslační družice pro přenos dat

SE support element élément de soutien prvek zabezpečení

SEAC submarine exercise area coordinator coordonnateur des secteurs d'exercice pour sous-

marins

koordinátor prostoru pro výcvik ponorek

SEAD suppression of enemy air defences mise hors de combat des moyens de défense

aérienne ennemis

umlčení protivzdušné obrany nepřítele

SEADEX seaward defence exercise exercice de défense contre une menace maritime cvičení v obraně před ohrožením z moře

Page 283: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 265

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

SEARCHEX sea/air search exercise exercice de recherche mer/air cvičení sil a prostředků námořního a vzdušného

pátrání

SEC submarine element coordinator coordonnateur de l'élément sous-marin koordinátor činnosti ponorek

SECAN Military Committee Communication and

Information Systems Security and

Evaluation Agency

Bureau de sécurité et d'évaluation des systèmes de

communication et d'information du Comité

militaire

Agentura Vojenského výboru pro hodnocení a

bezpečnost spojovacích a informačních systémů

SECGEN Secretary General;

Note: NATO.

Secrétaire général ;

Note : OTAN.

Generální tajemník;

Pozn.: NATO.

SECOP(s) admitted; preferred: SecOp(s) toléré ; privilégié : SecOp(s) tolerované; preferované: SecOp(s)

SecOP security operating procedure procédure d'exploitation de sécurité postup pro zajištění bezpečnosti (utajení)

SecOP(s) security operation(s);

SECOP(s) (admitted)

opération(s) de sécurité ;

SECOP(s) (toléré)

bezpečnostní operace;

SECOP(s) (tolerované)

SEECP South-East European Cooperation

Process

processus de coopération en Europe du Sud-Est proces spolupráce v jihovýchodní Evropě

SEEI South-Eastern Europe Initiative Initiative pour l'Europe du Sud-Est /IESE/ Iniciativa pro jihovýchodní Evropu

SENIT (F) naval tactical data processing system

/NTDS/

système d'exploitation naval des informations

tactiques

systém pro zpracování taktických informací

vojenského námořnictva

SEP selective employment plan plan d'emploi sélectif plán výběrového použití jaderných zbraní

SER (F) radar cross-section /RCS 1/ surface équivalente radar plocha protínání radiolokátoru (prostor působení)

SERE survival, escape/evasion, resistance and

extraction

survie, évacuation/évasion, résistance et extraction přežití, útěk/vyhnutí, odolání a vyzvednutí

SES surface-effect ship bâtiment à effet de surface plavidlo využívající hladinový (přízemní) efekt;

vznášedlo

SESAME (F) meteorological satellite monitoring

station

station d'écoute de satellite météorologique stanice pro monitorování meteorologických družic

SESS surface-effect surface ship bâtiment de surface à effet de surface hladinové plavidlo využívající hladinový (přízemní)

efekt;

vznášedlo

SEV surface-effect vessel bâtiment à effet de surface plavidlo využívající hladinový (přízemní) efekt;

vznášedlo

Page 284: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

266

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

SEW shared early warning mise en commun des informations de détection

lointaine

sdílená včasná výstraha

SEWOC signals intelligence/electronic warfare

operations centre

centre d’opérations de renseignement d’origine

électromagnétique et de guerre électronique

operační středisko radiotechnického průzkumu

SEZ surface engagement zone zone d’engagement de surface prostor působení hladinových plavidel

SF (1) (F) frequency hopping /FH/ saut de fréquence frekvenční skok (přelaďování kmitočtů skoky)

SF (2) special forces forces spéciales speciální síly

SFL admitted; preferred: STRIKFLTLANT toléré ; privilégié : STRIKFLTLANT tolerované; preferované: STRIKFLTLANT

SFLE special forces liaison element élément de liaison des forces spéciales styčný prvek speciálních sil

SFN admitted; preferred: STRIKFORNATO toléré ; privilégié : STRIKFORNATO tolerované; preferované: STRIKFORNATO

SFOR Stabilization Force Force de stabilisation stabilizační síly

SFR status of forces report rapport sur l'état des forces hlášení o situaci vojska

SFS admitted; preferred: STRIKFORSOUTH toléré ; privilégié : STRIKFORSOUTH tolerované; preferované: STRIKFORSOUTH

SFVI spreading function validity interval intervalle de validité de la fonction d'étalement interval platnosti distribuční funkce

SGBD (F) database management system /DBMS/ système de gestion de bases de données systém řízení databáze

SGBDR (F) relational database management

system /RDBMS/

système de gestion de base de données

relationnelle

systém řízení relační databáze

SGP SGP (obsolete);

Senior Politico-Military Group on

Proliferation (obsolete);

Note: The SGP and the Senior Defence

Group on Proliferation were merged to

form the Committee on Proliferation in

2010.

SGP (désuet) ;

Groupe politico-militaire de haut niveau sur la

prolifération (désuet) ; Note : le SGP et le Groupe « défense » de haut

niveau sur la prolifération ont été fusionnés en

2010 et ils sont devenus le « Comité sur la

prolifération ».

SGP (zastaralé);

Vojensko-politická skupina na vysoké úrovni pro

řešení otázek šíření zbraní (ZHN) (zastaralé);

Poznámka: Sloučením SGP a SDGP vznikl v roce

2010 Výbor pro otázky šíření zbraní.

SGSA submarine-generated search area zone de recherche générée par le sous-marin prostor vytvořený pro pátrání ponorkou

SGT satellite ground terminal terminal terrien de satellite pozemní družicový terminál

SHADE shared awareness and deconfliction appréciation commune de la situation et

harmonisation des activités

sdílené (vzájemné) informování a sladění činností

Page 285: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 267

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

SHAPE Supreme Headquarters Allied Powers

Europe

Grand Quartier général des Puissances alliées en

Europe

Vrchní velitelství spojeneckých sil v Evropě

SHD special handling detachment détachement de traitement spécial (odloučený) odřad pro speciální činnost

SHED special handling and evaluation

detachment

détachement de traitement spécial et d'évaluation (odloučený) odřad pro speciální činnost a hodnocení

SHED COINS obsolete; preferred: SIGINT COINS désuet ; privilégié : SIGINT COINS zastaralé; preferované: SIGINT COINS

SHELREP shelling report compte rendu de bombardement hlášení o palbě protivníka

SHORAD short-range air defence défense aérienne à courte portée PVO krátkého dosahu

SHORADEZ short-range air defence engagement

zone

zone d'engagement de défense aérienne à courte

portée

zóna působení PVO krátkého dosahu

SHORADS short-range air defence system système de défense aérienne à courte portée systém PVO krátkého dosahu

SHORAN short-range air navigation;

Note: Air navigation system.

navigation aérienne à courte portée ;

Note : système de navigation aérienne.

navigace letectva krátkého dosahu;

Pozn.: navigační systém letectva.

S-IED suicide improvised explosive device engin explosif improvisé pour attentat suicide

(privilégié)

dispositif explosif de circonstance pour attentat

suicide (toléré)

improvizované výbušné zařízení určené k

sebevražedným útokům

SI (1) sailing information données du voyage informace pro plavbu (plavební podmínky)

SI (2) (F) International Staff /IS 2/ Secrétariat international Mezinárodní sekretariát

SI 3) special instructions instructions particulières odborné pokyny (speciální instrukce)

SI (4) special intelligence renseignement spécial speciální zpravodajství

SI (5) standardization and interoperability normalisation et interopérabilité standardizace a interoperabilita

SIAP (1) single integrated air picture représentation unique et intégrée de la situation

aérienne

jednotné zobrazení vzdušné situace

SIAP (2) sonobuoy interference avoidance plan plan pour prévenir l'interférence entre bouées

sonores

plán pro zabránění interference sonarových bójí

SIBCRA sampling and identification of

biological, chemical and radiological

agents

échantillonnage et identification des agents

biologiques, chimiques et radiologiques

odběr vzorků a identifikace biologických, chemických

a radiologických látek (otravných, radioaktivních)

Page 286: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

268

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

SIC (1) subject indicator code code d'identification de sujets ;

code indicateur d'objet ;

mot-clé d'attribution /MCA (toléré)/ ;

Note : marine FRA.

identifikační kód subjektu

SIC (2) (F) communication and information

systems /CIS 2/

systèmes d'information et de communication spojovací a informační systémy

SIED suicide improvised explosive device

engin explosif improvisé pour attentat suicide

(privilégié) ;

dispositif explosif de circonstance pour attentat

suicide (toléré)

sebevražedné improvizované výbušné zařízení

SIF (1) standard image format format d’image normalisé standardní formát obrazu (snímku)

SIF (2) selective identification feature;

Note: IFF equipment.

capacité d'identification sélective vlastnost/schopnost výběrové identifikace;

Pozn.: zařízení pro identifikaci vlastní-cizí.

SIGEX signals exercise exercice de transmissions spojovací cvičení

SIGINT signals intelligence renseignement d'origine électromagnétique

/ROEM/

radiotechnický průzkum

SIGINT COINS signals intelligence communication and

information system;

special handling and evaluation

detachment communications and

information systems /SHED COINS/

(obsolete)

système d’information et de communication du

renseignement d’origine électromagnétique ;

systèmes d'information et de communication du

détachement de traitement spécial et d’évaluation

/SHED COINS/ (désuet)

komunikační a informační systém signálového

zpravodajství;

spojovací a informační systémy odřadu pro speciální

činnost a hodnocení /SHED COINS/ (zastaralé)

SILCEP security investment, logistics and civil

emergency planning

investissement au service de la sécurité, de la

logistique et des plans civils d'urgence

investice pro bezpečnost (ochranu, utajení), logistiku

a civilní nouzové plánování)

SILTAR silent target objectif silencieux skrytý cíl

SIM submarine intended movement mouvement prévu de sous-marin předpokládaný pohyb ponorky

SINS ship inertial navigation system système de navigation à inertie des bâtiments lodní inerciální navigační systém

SINTAC (F) integrated identification, navigation,

traffic control, collision prevention

and communications system

système intégré d'identification, de navigation, de

contrôle de trafic, d'antiabordage et de

transmission

integrovaný systém identifikace, navigace, řízení

provozu, předcházení kolizím a spojení

Page 287: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 269

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

SIO (F) Inter-Organizations Section /IOS/ Section interorganisations meziorganizační sekce (sekce spojující více

organizací)

SIP Security Investment Programme programme d'investissement au service de la

sécurité

program investic do bezpečnosti (bezpečnostních

investic)

SIR serious incident report compte rendu d’incident grave hlášení o závažné události (důležité)

SISAL straight-in, silent and low;

Note: SISAL approach.

directe, silencieuse et à basse altitude ;

Note : approche SISAL.

přímé, se snížením hluku a na nízké výšce;

Pozn.: přiblížení SISAL.

SISO Simulation Interoperability Standards

Organization

Organisation de normalisation de

l’interopérabilité en matière de simulation

organizace pro normalizaci interoperability a simulace

SISRS system interconnection security

requirements statement

expression des besoins de sécurité applicables à

l'interconnexion de systèmes

stanovení bezpečnostních požadavků na vnitřní spojení

systému

SITCEN Situation Centre;

Note: NATO HQ.

Centre de situation ;

Note: siège de l'OTAN.

středisko pro sledování (hodnocení) situace (situační

středisko);

Pozn.: velitelství NATO.

SITREP situation report compte rendu de situation hlášení o situaci (situační hlášení)

SITSUM situation summary;

Note: Intelligence.

résumé de situation ;

synthèse de situation ;

Note : renseignement.

souhrnné hlášení;

Pozn.: zpravodajství.

SJO smaller joint operation opération interarmées de moindre envergure menší společná operace;

společná operace menšího rozsahu

SL (1) sea level niveau de la mer úroveň hladiny moře

SL (2) sustainability and logistics soutenabilité et logistique udržitelnost a logistika

SLAR side-looking airborne radar radar aéroporté à antenne latérale palubní (letecký) radiolokátor s bočním vyzařováním

SLBM submarine-launched ballistic missile missile mer-sol balistique stratégique /MSBS/ (strategická) balistická řízená střela odpalovaná

z ponorky

SLCM (1) sea-launched cruise missile missile de croisière à lanceur naval námořní řízená střela s plochou dráhou letu

SLCM (2) submarine-launched cruise missile missile de croisière à lanceur sous-marin ;

missile de croisière tiré de sous-marin

řízená střela s plochou dráhou letu odpalovaná

z ponorky

SLCM (3) surface-launched cruise missile missile de croisière tiré de bâtiment de surface řízená střela s plochou dráhou letu odpalovaná

z hladinového plavidla

Page 288: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

270

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

SLG Senior Level Group on PfP

Enhancement

Groupe de niveau élevé sur le renforcement du

PPP

Skupina na vysoké úrovni pro rozšiřování PfP

SLIR side(ways)-looking infra-red (system) (système) infrarouge à vision latérale infračervený systém s postranním snímáním

SLM staff-level meeting réunion à l'échelon de l'état-major shromáždění štábu (pracovní jednání) (velitelské

shromáždění)

SLOC sea lines of communication voies de communication maritimes námořní spojovací trasy

SLOT submarine-launched one-way tactical;

Note: SLOT buoy.

tactique à émission unilatérale larguée d'un sous-

marin ;

Note : bouée SLOT.

taktická s jednostranným vyzařováním vypouštěná

z ponorek;

Pozn.: bójka SLOT.

SLP (1) standardized language proficiency aptitudes linguistiques normalisées standardní jazykové znalosti

SLP (2) standardized language profile profil linguistique standardisé /PLS3/

[ATrainP-5(A)(1), 2014]

standardní charakteristika jazyka

SLR side-looking radar radar à visée latérale radiolokátor s postranním snímáním

SLV space-launched vehicle véhicule à lanceur spatial ;

véhicule lancé de l'espace

prostředek vypouštěný v kosmu

SLWPG Senior Level Weapons Protection Group Groupe de niveau élevé sur la protection des

armements

Skupina na vysoké úrovni pro otázky ochrany zbraní

SM scatterable mine;

SCATMIN

mine dispersable ;

SCATMIN

mina kladená rozptýleně;

SCATMIN

SMA (1) specific message address adresse spécifique de message specifická adresa hlášení

SMA (2) specific military agreement accord militaire particulier zvláštní vojenská dohoda

SMA (3) system management authority;

Note: ACCIS.

autorité de gestion du système ;

Note: ACCIS.

orgán pro správu systému;

Pozn.: ACCIS.

SMAA submarine movement advisory authority autorité consultative pour les mouvements des

sous-marins ;

autorité consultative pour les mouvements de sous

marins

poradní orgán pro plavbu ponorek

SMADEF spectrum management allied data

exchange format

format interallié d'échange de données pour la

gestion du spectre

spojenecký formát přenosu dat pro řízení spektra

Page 289: SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V DOKUMENTECH A …2016).pdf · Návrhy na změnu v AAP-15 musí být uiněny prostřednictvím formuláře pro návrhy (Terminology Proposal). Elektronická

AAP-15(2016)

PŘEKLAD 271

Zkratka Anglický termín Francouzský termín Český termín

SMAN (F) World-wide Navigational Warning

Service /WWNWS/

Service mondial d'avertissements de navigation celosvětová navigační výstražná služba

SMASHEX submarine search, escape and rescue

exercise

exercice de recherche, d'évacuation et de

sauvetage de sous-marins

cvičení v pátrání, záchraně a úniku (evakuace)

z ponorek

SMDC software maintenance and development

centre

centre de développement et de maintenance du

logiciel

středisko pro vývoj a údržbu programového vybavení

SMER submarine escape and rescue évacuation et sauvetage des sous-marins únik (evakuace) a záchrana ponorek

SMERAT submarine escape and rescue assistance

team

équipe d'assistance à l'évacuation et au sauvetage

des sous-marins

pomocná skupina pro únik (evakuaci) a záchranu

ponorek

SMG special mobile group groupe mobile spécial speciální mobilní skupina

SMMAPP standard manpower management and

planning procedures

procédures normalisées de gestion et de

planification d'effectifs

standardní postupy pro řízení a plánování početních

stavů

SMP (1) safety management plan plan de gestion de la sécurité plán řízení bezpečnosti (bezpečnostní plán)

SMP (2) self-maintenance period période d'automaintenance periodické ošetřování (vlastními silami a prostředky)

SMO senior medical officer médecin-chef vyšší zdravotnický důstojník;

(starší zdravotnický důstojník)

SMR senior military representative haut représentant militaire hlavní vojenský představitel (vedoucí)

SN sending nation pays envoyeur vysílající země

SNA (F) submarine, attack, nuclear /SSN/ sous-marin nucléaire d'attaque jaderná útočná ponorka

SNAC Standing North Atlantic Council Conseil permanent de l'Atlantique Nord Stálá Severoatlantická rada

SNAP SACEUR's nuclear assessment

procedures

procédures d'évaluation nucléaire du SACEUR postupy pro hodnocení jaderné situace v rámci

SACEUR

SNARP SHAPE nuclear assessment and request

procedure

procédure SHAPE d'évaluation et de demande

d'emploi de l'arme nucléaire

postupy v SHAPE pro hodnocení situace a podání

požadavků na použití jaderných zbraní

SNC special naval chart carte marine spéciale speciální námořní mapa

SNCO senior non-commissioned officer sous-officier supérieur starší poddůstojník

SNE Sector North-East;

Note: SFOR.

Secteur Nord-Est ;

Note : SFOR.

Severovýchodní sektor;

Pozn.: SFOR.

SNF (1) short-range nuclear force force nucléaire à courte portée jaderné síly krátkého dosahu