of 38 /38
BROJ 3 – 12. 05. 2004. 105 SLUŽBENE VIJESTI GRADA SAMOBORA SLUŽBENI LIST GRADA SAMOBORA – BR. 3 GOD. L – 12. 05. 2004. AKTI GRADSKOG VIJEĆA Na temelju članka 128. stavak 6. Zakona o proračunu (NN br. 96/03.) i članka 39., stavak 1., točka 3. Statuta Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 4/02.) Gradsko vijeće Grada Samobora na svojoj 28. sjednici održanoj 29.04.2004. g., donijelo je GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA GRADA SAMOBORA ZA 2003. GODINU Članak 1. Godišnji obračun Proračuna Grada Samobora za 2003. godinu sadrži: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Planirano proračunom Iznos rebalansa Ukupno planirano Ostvareno Prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine 76.687.288 15.663.712 92.351.000 92.600.469 Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine 89.927.288 11.785.000 101.712.288 92.823.187 Razlika - višak/manjak -13.240.000 3.878.712 -9.361.288 -222.718 Višak rashoda nad prihodima iz proračuna za 2003. g. - - -4.248.712 -4.248.712 Ukupno višak/manjak -13.240.000 3.878.712 -13.610.000 -4.471.430 B. RAČUN FINANCIRANJA (transakcije na financijskoj imovini i obvezama) Planirano proračunom Iznos rebalansa Ukupno planirano Ostvareno Primici financiranja 14.800.000 370.000 15.170.000 9.954.625 Izdaci financiranja 1.560.000 0 1.560.000 1.563.531 Neto financiranje 13.240.000 370.000 13.610.000 8.391.094 1

Službene vijesti grada Samobora

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Službene vijesti grada Samobora iz 2015 godine. Pravila građenja vodovoda i kanalizacije.

Text of Službene vijesti grada Samobora

Page 1: Službene vijesti grada Samobora

BROJ 3 – 12. 05. 2004. 105

SLUŽBENE VIJESTI GRADA SAMOBORA

SLUŽBENI LIST GRADA SAMOBORA – BR. 3 GOD. L – 12. 05. 2004.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Na temelju članka 128. stavak 6. Zakona o proračunu (NN br. 96/03.) i članka 39., stavak 1.,

točka 3. Statuta Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 4/02.) Gradsko vijeće Grada Samobora na svojoj 28. sjednici održanoj 29.04.2004. g., donijelo je

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA GRADA SAMOBORA ZA 2003. GODINU

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Grada Samobora za 2003. godinu sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Planirano proračunom

Iznos rebalansa

Ukupno planirano Ostvareno

Prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine 76.687.288 15.663.712 92.351.000 92.600.469

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine 89.927.288 11.785.000 101.712.288 92.823.187

Razlika - višak/manjak -13.240.000 3.878.712 -9.361.288 -222.718

Višak rashoda nad prihodima iz proračuna za 2003. g. - - -4.248.712 -4.248.712

Ukupno višak/manjak -13.240.000 3.878.712 -13.610.000 -4.471.430

B. RAČUN FINANCIRANJA (transakcije na financijskoj imovini i obvezama)

Planirano proračunom

Iznos rebalansa

Ukupno planirano Ostvareno

Primici financiranja 14.800.000 370.000 15.170.000 9.954.625

Izdaci financiranja 1.560.000 0 1.560.000 1.563.531

Neto financiranje 13.240.000 370.000 13.610.000 8.391.094

1

Page 2: Službene vijesti grada Samobora

SLUŽBENE VIJESTI GRADA SAMOBORA

106 BROJ 3 – 12. 05. 2004.

C. UKUPNO PRORAČUN (A+B)

Planirano proračunom

Iznos rebalansa

Ukupno planirano Ostvareno

Prihodi i primici 91.487.288 16.033.712 107.521.000 102.555.094

Rashodi i izdaci 91.487.288 11.785.000 103.272.288 94.386.718

Višak rashoda nad prihodima iz proračuna za 2003. g. - 4.248.712 4.248.712 4.248.712

SVEGA PRORAČUN 91.487.288 16.033.712 107.521.000 98.635.430

Svega - višak prihoda nad rashodima - - - 3.919.664

Članak 2. Višak prihoda poslovanja nad rashodima poslovanja u iznosu od 18.239.428 kn, višak rashoda

nad prihodima od nefinancijske imovine u iznosu od 18.750.390 kn i višak primitaka nad izdacima od financijske imovine u iznosu od 4.430.626 kn međusobno se zatvaraju, pa ukupni višak prihoda nad rashodima proračuna iznosi 3.919.664.

Višak prihoda nad rashodima u iznosu od 3.919.664 kn prenosi se u proračun za 2004. g. i raspoređuje se za izvršavanje planiranih, a neizvršenih rashoda iz proračuna za 2003. g. u Razdjelu 6. Posebnog dijela proračuna, pozicija 225. osnovni račun 4111 Otkup zemljišta za izgradnju novog autobusnog kolodvora 3.488.036 kn i pozicija 241. osnovni račun 5122 Opremanje građevinskog zemljišta za društveno poticanu stanogradnju u iznosu od 431.628 kn.

I. OPĆI DIO

Članak 3. Prihodi i primici proračuna po izvorima i vrstama i rashodi i izdaci proračuna u zbrojnim

svotama po pojedinačnim namjenama iskazuju se u Računu prihoda i rashoda i u Računu finan-ciranja kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PRORAČUNA GRADA SAMOBORA ZA 2003. GODINU

Red. broj

Ekonomska klasifikacija

skupina, podskupina i odjeljak

Naziv prihoda Iznos po proračunu

Iznos rebalansa

Ukupno planirano Ostvareno

UKUPNO PRIHODI 76.687.288 15.663.712 92.351.000 92.600.469

6 Prihodi poslovanja 72.937.288 12.463.712 85.401.000 85.121.457

61 Prihodi od poreza 44.958.750 1.736.250 46.695.000 45.207.195

611 Porez na dohodak 30.381.000 3.419.000 33.800.000 33.957.401

a) udio u porezu na dohodak 26.863.200 3.406.800 30.270.000 30.431.468

Page 3: Službene vijesti grada Samobora

SLUŽBENE VIJESTI GRADA SAMOBORA

BROJ 3 – 12. 05. 2004. 107

Red. broj

Ekonomska klasifikacija

skupina, podskupina i odjeljak

Naziv prihoda Iznos po proračunu

Iznos rebalansa

Ukupno planirano Ostvareno

b) udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije osnovnog školstva

2.451.800 173.200 2.625.000 2.621.851

c) udio u porezu na dohodak za Javnu vatrogasnu postrojbu 1.066.000 0 905.000 904.082

612 Udio u porezu na dobit 7.822.750 -1.822.750 6.000.000 5.499.147

613 Porezi na imovinu 4.695.000 0 4.695.000 3.847.929

6131 Porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište 25.000 0 25.000 44

6131 Porez na neizgrađeno građevinsko zemljište 50.000 0 50.000 0

6131 Porez na neiskorištene poduzetničke nekretnine 100.000 0 100.000 0

6131 Porez na kuće za odmor 250.000 0 250.000 236.920

6131 Porez na korištenje javnih površina 120.000 0 120.000 130.312

6134 Porez na promet nekretnina 4.150.000 0 4.150.000 3.480.653

614 Porezi na robu i usluge 2.060.000 140.000 2.200.000 1.902.718

6142 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 560.000 90.000 650.000 563.967

6145 Porez na tvrtku ili naziv 1.500.000 0 1.500.000 1.277.960

6145 Porez na reklame 0 50.000 50.000 60.791

63 Pomoći (potpore) od subjekata unutar opće države 4.808.538 2.820.000 7.628.538 7.689.132

633 Pomoći (potpore) iz proračuna 4.808.538 2.820.000 7.628.538 7.689.132

6331 Tekuće pomoći (potpore) iz proračuna 3.393.358 1.150.000 4.543.358 4.584.404

a) tekuće pomoći (potpore) izravnanja za prenesene funkcije osnovnog školstva 1.654.983 0 1.654.983 2.109.283

b) tekuće pomoći (potpore) iz državnog proračuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola

454.375 0 454.375 0

c) tekuće pomoći (potpore) izravnanja za financiranje Javne vatrogasne postrojbe 1.234.000 0 1.234.000 982.871

d) tekuće pomoći (potpore) iz proračuna Zagrebačke županije za subvencioniranje dijela cijene umjetnog osjemenjivanja krava

50.000 0 50.000 32.850

e) Tekuće pomoći (potpore) iz državnog proračuna za kreditiranje poduzetničkih projekata žena i mladih

0 400.000 400.000 500.000

f) Tekuće pomoći (potpore) iz županijskog proračuna za proračunske korisnike 0 750.000 750.000 959.400

6332 Kapitalne pomoći (potpore) iz proračuna 1.415.180 1.670.000 3.085.180 3.104.728

a) Kapitalne pomoći (potpore) iz državnog proračuna za nabavu dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu

765.180 0 765.180 765.180

b) Kapitalne pomoći (potpore) iz državnog proračuna za razvoj Poduzetničke zone 500.000 800.000 1.300.000 1.400.000

Page 4: Službene vijesti grada Samobora

SLUŽBENE VIJESTI GRADA SAMOBORA

108 BROJ 3 – 12. 05. 2004.

Red. broj

Ekonomska klasifikacija

skupina, podskupina i odjeljak

Naziv prihoda Iznos po proračunu

Iznos rebalansa

Ukupno planirano Ostvareno

c) Kapitalne pomoći (potpore) iz državnog proračuna za zaštitu spomenika kulture 150.000 220.000 370.000 290.000

d) Kapitalne pomoći Hrvatskih voda za izgradnju Žumberačkog vodovoda 0 650.000 650.000 649.548

64 Prihodi od imovine 2.510.000 -190.000 2.320.000 2.359.569

641 Prihodi od financijske imovine 160.000 -60.000 100.000 77.482

6413 Prihodi od kamata 160.000 -60.000 100.000 77.482

642 Prihodi od nefinancijske imovine 2.350.000 -130.000 2.220.000 2.282.087

6421 Naknada za koncesiju 250.000 50.000 300.000 418.652

6422 Prihodi od zakupa nekretnina 1.350.000 50.000 1.400.000 1.390.091

a) prihodi od zakupa poslovnog i stambenog prostora 550.000 -50.000 500.000 415.336

b) prihodi od zakupa javnih gradskih površina 800.000 100.000 900.000 974.755

6423 Naknada za promjenu namjene poljopriv. zemljišta 0 20.000 20.000 33.277

6424 Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina 750.000 -250.000 500.000 440.067

65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 20.310.000 8.197.462 28.507.462 29.772.323

651 Administrativne (upravne) pristojbe 550.000 -50.000 500.000 509.892

6511 Administrativne (upravne) pristojbe 550.000 -50.000 500.000 509.892

652 Prihodi po posebnim propisima 19.760.000 8.247.462 28.007.462 29.262.431

6523 Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom 18.750.000 8.500.000 27.250.000 28.581.476

a) komunalni doprinos 4.500.000 8.200.000 12.700.000 12.237.950

b) komunalna naknada 8.800.000 200.000 9.000.000 9.949.137

c) naknada iz cijene vode za građenje objekata Vodoopskrbe i odvodnje 3.000.000 0 3.000.000 3.373.898

d) naknada za priključenje na komunalnu infrastrukturu 650.000 -250.000 400.000 647.395

e) naknada za priključenje na plinsku mrežu 1.800.000 350.000 2.150.000 2.373.096

6524 Šumski doprinos 110.000 0 110.000 96.483

6526 Ostali nespomenuti prihodi 900.000 -252.538 647.462 584.472

a) prihodi od sufinanciranja građana i pravnih osoba 600.000 -450.000 150.000 132.735

b) ostali nespomenuti prihodi 300.000 197.462 497.462 451.737

66 Ostali prihodi 350.000 -100.000 250.000 93.238

661 Vlastiti prihodi 300.000 -100.000 200.000 70.218

6613 Prihodi od vlastite djelatnosti 300.000 -100.000 200.000 70.218

662 Kazne 50.000 0 50.000 23.020

6627 Ostale novčane kazne 50.000 0 50.000 23.020

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3.750.000 3.200.000 6.950.000 7.479.012

71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 3.000.000 3.200.000 6.200.000 6.653.582

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine 3.000.000 3.200.000 6.200.000 6.653.582

Page 5: Službene vijesti grada Samobora

SLUŽBENE VIJESTI GRADA SAMOBORA

BROJ 3 – 12. 05. 2004. 109

Red. broj

Ekonomska klasifikacija

skupina, podskupina i odjeljak

Naziv prihoda Iznos po proračunu

Iznos rebalansa

Ukupno planirano Ostvareno

7111 Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta 3.000.000 3.200.000 6.200.000 6.653.582

72 Prihodi od prodaje proizvedene imovine 750.000 0 750.000 825.430

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 750.000 0 750.000 758.890

7211 Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo 750.000 0 750.000 758.890

7231 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 0 0 0 66.540

UKUPNO RASHODI 89.927.288 11.785.000 101.712.288 92.823.187

3111 Plaće za redovni rad 13.520.885 -180.664 13.340.221 13.302.699

3113 Plaće za prekovremeni rad 285.630 -14.280 271.350 234.675

3121 Ostali rashodi za zaposlene 568.000 0 568.000 561.270

3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 106.070 121.476 227.546 227.545

3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 2.015.024 2.017 2.017.041 2.009.085

3133 Doprinosi za zapošljavanje 235.677 -12.880 222.797 221.662

3211 Službena putovanja i ostali troškovi vezani za služb. putovanja 33.000 -1.500 31.500 25.009

3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla 349.700 10.000 359.700 358.402

3213 Stručno usavršavanje zaposlenih 57.000 -1.500 55.500 42.932

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.290.175 15.500 1.305.675 1.303.824

3223 Rashodi za utrošenu električnu energiju za javnu rasvjetu 2.825.000 249.071 3.074.071 2.958.164

3225 Sitni inventar i autogume 25.000 -1.250 23.750 13.961

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.020.000 45.335 2.065.335 2.063.081

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 9.850.000 877.500 10.727.500 10.689.214

3233 Usluge promidžbe i informiranja 439.000 -3.840 435.160 416.583

3234 Komunalne usluge 255.000 208.096 463.096 465.400

3235 Zakupnine i najamnine 25.000 -1.250 23.750 20.251

3237 Intelektualne i osobne usluge 1.976.400 604.500 2.580.900 2.367.329

3238 Računalne usluge 100.000 -5.000 95.000 66.341

3239 Rashodi za usluge 1.130.715 15.035 1.145.750 1.145.211

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. 584.640 143.250 727.890 663.027

3292 Premije osiguranja 95.000 14.000 109.000 90.890

3293 Reprezentacija 250.000 -12.500 237.500 238.504

3294 Međunarodna i međugradska suradnja 150.000 -7.500 142.500 85.164

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 813.777 2.962 816.739 811.290

3423 Kamate po kreditima 1.000.000 0 1.000.000 868.485

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 250.000 60.000 310.000 253.172

3434 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 412.500 412.500 825.000 825.000

3522 Subvencije trovačkim društvima izvan javnog sektora 2.074.000 778.980 2.852.980 2.780.816

3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

567.000 -73.414 493.586 336.625

3631 Tekuće pomoći unutar opće države 30.000 0 30.000 30.000

Page 6: Službene vijesti grada Samobora

SLUŽBENE VIJESTI GRADA SAMOBORA

110 BROJ 3 – 12. 05. 2004.

Red. broj

Ekonomska klasifikacija

skupina, podskupina i odjeljak

Naziv prihoda Iznos po proračunu

Iznos rebalansa

Ukupno planirano Ostvareno

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.933.500 -36.125 1.897.375 1.704.919

3811 Tekuće donacije u novcu 7.770.602 107.858 7.878.460 7.703.000

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 2.210.000 4.526.431 6.736.431 6.692.320

3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 2.056.447 262.122 2.318.569 2.201.450

4111 Zemljište 6.200.000 4.936.861 11.136.861 6.020.120

4212 Poslovni objekti 2.000.000 -659.139 1.340.861 1.330.061

4214 Ostali građevinski objekti 13.340.000 -2.477.000 10.863.000 11.009.874

4221 Uredska oprema i namještaj 180.000 -9.000 171.000 174.034

4231 Prijevozna sredstva 120.000 188.039 308.039 308.039

4262 Ulaganja u računalne programe 25.000 -1.250 23.750 8.415

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 2.550.000 -1.082.000 1.468.000 914.928

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.257.546 480.459 2.738.005 2.000.655

4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 2.250.000 1.510.000 3.760.000 3.319.294

5122 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu 1.900.000 -650.000 1.250.000 818.371

5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.800.000 573.100 2.373.100 2.373.096

5161 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora

0 870.000 870.000 769.000

B. ZADUŽIVANJA I OTPLATE/RAČUN FINANCIRANJA 13.240.000 370.000 13.610.000 8.391.094

PRIMICI 14.800.000 370.000 15.170.000 9.954.625

815 Povrati glavnice zajmova danih bankama 0 20.000 20.000 18.553

842 Primljeni zajmovi financijskih institucija

odnosno Ministarstva obrta, malog i srednjeg poduzetništva i Fonda za razvoj i zapošljavanje

14.800.000 0 14.800.000 9.586.315

842 Primljeni zajmovi od Hrvatskih voda za izgradnju Žumberačkog vodovoda 0 350.000 350.000 349.757

IZDACI

5441 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

1.560.000 0 1.560.000 1.563.531

Page 7: Službene vijesti grada Samobora

SLUŽBENE VIJESTI GRADA SAMOBORA

BROJ 3 – 12. 05. 2004. 111

II.

POSEBNI DIO

Članak 4. Rashodi i izdaci proračuna u ukupnoj svoti od 94.386.718 kn raspoređeni po nositeljima,

korisnicima i po posebnim namjenama u Posebnom dijelu proračuna, ostvareni su kako slijedi:

Red. broj poz.

Ekonomska klasifikacija

skupina, podskupina i odjeljak

Naziv pozicije Iznos po proračunu

Iznos rebalansa

Ukupno planirano Ostvareno

RAZDJEL 1. GRADSKO VIJEĆE 1.922.640 53.622 1.976.262 1.857.821

323 Rashodi za usluge 109.000 10.160 119.160 119.118

3233 Usluge promidžbe i informiranja 109.000 10.160 119.160 119.118

1 3233 Tiskanje Službenih vijesti 84.000 10.060 94.060 94.052

2 3233 Usluge informiranja, pretplata na informativni tisak 25.000 100 25.100 25.066

329 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. 983.640 43.462 1.027.102 952.449

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. 353.640 56.500 410.140 391.695

3 3291 Naknade članovima Gradskog vijeća 272.640 33.000 305.640 315.045

4 3291 Naknade članovima radnih tijela Gradskog vijeća 81.000 23.500 104.500 76.650

3293 Reprezentacija 50.000 -2.500 47.500 48.631

5 3293 Reprezentacija Gradskog vijeća 50.000 -2.500 47.500 48.631

3294 Članarine 150.000 -7.500 142.500 85.164

6 3294 Međunarodna i međugradska suradnja 150.000 -7.500 142.500 85.164

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 430.000 -3.038 426.962 426.959

7 3299 Obilježavanje Dana Grada 80.000 900 80.900 80.897

8 3299 Godišnje nagrade Grada 50.000 1.000 51.000 51.000

9 3299 Rashodi za provođenje izbora u mjesnim odborima 300.000 -4.938 295.062 295.062

381 Tekuće donacije 830.000 0 830.000 786.254

3811 Tekuće donacije u novcu 830.000 0 830.000 786.254

10 3811 Sredstva za opće i administrativne poslove mjesnih odbora 430.000 0 430.000 397.865

11 3811 Tekuće donacije političkim strankama 250.000 0 250.000 248.000

12 3811 Sredstva za financiranje aktivnosti političkih stranaka u provođenju izbora u mjesnim odborima

150.000 0 150.000 140.389

RAZDJEL 2. GRADSKO POGLAVARSTVO 9.210.753 1.310.429 10.521.182 9.913.401

311 Rashodi za plaće 4.287.820 -63.209 4.224.611 4.150.415

3111 Plaće za redovni rad 4.002.190 -48.929 3.953.261 3.915.740

13 3111 Bruto plaće izabranih dužnosnika 636.380 80.395 716.775 716.774

14 3111 Bruto plaće ostalih službenika i namještenika 3.183.630 1.556 3.185.186 3.185.186

15 3111 Naknade za rad pripravnika 182.180 -130.880 51.300 13.780

3113 Plaće za prekovremeni rad 285.630 -14.280 271.350 234.675

Page 8: Službene vijesti grada Samobora

SLUŽBENE VIJESTI GRADA SAMOBORA

112 BROJ 3 – 12. 05. 2004.

Red. broj poz.

Ekonomska klasifikacija

skupina, podskupina i odjeljak

Naziv pozicije Iznos po proračunu

Iznos rebalansa

Ukupno planirano Ostvareno

16 3113 Plaće za prekovremeni rad po Odluci o naknadama (Službene vijesti br. 4/00.) 285.630 -14.280 271.350 234.675

312 Ostali rashodi za zaposlene 120.000 0 120.000 113.270

17 3121 Ostali rashodi za zaposlene 120.000 0 120.000 113.270

313 Doprinosi na plaće 731.933 -21.122 710.811 701.721

Doprinosi na plaće dužnosnika, ostalih službenika i namještenika i za prekovremeni rad zaposlenih

700.833 1.150 701.983 701.721

18 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 700.833 -669.933 30.900 30.899

18/1 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 0 606.627 606.627 606.627

18/2 3133 Doprinosi za zapošljavanje 0 64.456 64.456 64.195

Doprinosi na plaće pripravnika 31.100 -22.272 8.828 0

19 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 31.100 -23.146 7.954 0

19/1 3133 Doprinosi za zapošljavanje 0 874 874 0

321 Naknade troškova zaposlenima 135.000 7.000 142.000 121.641

20 3211 Službena putovanja i ostali troškovi vezani za služb. putovanja 30.000 -1.500 28.500 22.009

21 3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla 75.000 10.000 85.000 83.700

22 3213 Stručno usavršavanje zaposlenih 30.000 -1.500 28.500 15.932

322 Rashodi za materijal i energiju 545.000 166.750 711.750 618.441

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 270.000 65.500 335.500 272.079

23 3221 Uredski materijal 180.000 70.000 250.000 224.962

24 3221 Stručna literatura 30.000 -1.500 28.500 10.907

25 3221 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 20.000 -1.000 19.000 4.516

26 3221 Službena i radna odjeća i obuća 10.000 -500 9.500 9.210

27 3221 Ostali potrošni materijal 30.000 -1.500 28.500 22.485

3223 Energija 250.000 102.500 352.500 332.401

28 3223 Električna energija 70.000 80.000 150.000 154.832

29 3223 Plin 120.000 22.500 142.500 127.944

30 3223 Ugljen, drva i lož ulje 10.000 0 10.000 49.625

31 3223 Motorni benzin i dizl gorivo 50.000 0 50.000 0

3225 Sitni inventar i autogume 25.000 -1.250 23.750 13.961

32 3225 Sitni inventar 25.000 -1.250 23.750 13.961

323 Rashodi za usluge 1.820.000 696.846 2.516.846 2.348.697

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 220.000 -11.000 209.000 206.747

33 3231 Usluge telefona, telefaksa, interneta i sl. 150.000 -7.500 142.500 148.472

34 3231 Poštarina 70.000 -3.500 66.500 58.275

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 400.000 87.500 487.500 460.206

35 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada 280.000 70.000 350.000 339.383

36 3232 Usluge tekućeg održavanja opreme 50.000 -2.500 47.500 37.633

37 3232 Usluge tekućeg i invest.održavanja prijevoznih sredstava 70.000 20.000 90.000 83.190

3233 Usluge promidžbe i informiranja 280.000 -14.000 266.000 247.465

38 3233 Usluge informiranja putem radija 30.000 -1.500 28.500 4.275

39 3233 Natječaji i oglasi 250.000 -12.500 237.500 243.190

Page 9: Službene vijesti grada Samobora

SLUŽBENE VIJESTI GRADA SAMOBORA

BROJ 3 – 12. 05. 2004. 113

Red. broj poz.

Ekonomska klasifikacija

skupina, podskupina i odjeljak

Naziv pozicije Iznos po proračunu

Iznos rebalansa

Ukupno planirano Ostvareno

3234 Komunalne usluge 255.000 208.096 463.096 465.400

40 3234 Komunalne usluge 55.000 98.523 153.523 155.827

41 3234 Komunalne usluge u mjesnim odborima 200.000 109.573 309.573 309.573

3235 Zakupnine i najamnine 25.000 -1.250 23.750 20.251

42 3235 Najamnina za poslovne zgrade 25.000 -1.250 23.750 20.251

3237 Intelektualne i osobne usluge 525.000 412.500 937.500 847.826

43 3237 Autorski honorari 50.000 15.000 65.000 62.152

44 3237 Ugovori o djelu 200.000 170.000 370.000 365.113

45 3237 Odvjetničke usluge 100.000 -5.000 95.000 56.034

46 3237 Usluge vještačenja 50.000 -2.500 47.500 270.757

47 3237 Usluge agencija, studentskog servisa i ostalo 25.000 50.000 75.000 18.075

48 3237 Javnobilježničke i sudske pristojbe 100.000 185.000 285.000 75.694

3238 Računalne usluge 100.000 -5.000 95.000 66.341

49 3238 Računalne usluge, ažuriranje baze podataka, razvoj softweara i ostalo 100.000 -5.000 95.000 66.341

3239 Ostale usluge 15.000 20.000 35.000 34.461

50 3239 Grafičke i tiskarske usluge, poslovi kopiranja i uvezivanja 15.000 20.000 35.000 34.461

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 496.000 90.750 586.750 522.094

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela 231.000 86.750 317.750 271.332

51 3291 Naknade članovima Gradskog poglavarstva 126.000 92.000 218.000 212.940

52 3291 Naknade članovima radnih tijela GP 105.000 -5.250 99.750 58.392

3292 Premije osiguranja 65.000 14.000 79.000 60.889

53 3292 Premije osiguranja zaposlenih 20.000 -1.000 19.000 12.530

54 3292 Premije osiguranja imovine 45.000 15.000 60.000 48.359

3293 Reprezentacija 200.000 -10.000 190.000 189.873

55 3293 Reprezentacija Gradskog poglavarstva 200.000 -10.000 190.000 189.873

3811 Tekuće donacije u novcu 50.000 5.625 55.625 55.625

56 3811 Tekuće donacije građanima i kućanstvima 50.000 5.625 55.625 55.625

422 Postrojenja i oprema 180.000 -9.000 171.000 174.034

4221 Uredska oprema i namještaj 180.000 -9.000 171.000 174.034

57 4221 Računala i računalna oprema 100.000 -5.000 95.000 59.598

58 4221 Uredski namještaj 80.000 -4.000 76.000 114.436

423 Prijevozna sredstva 120.000 188.039 308.039 308.039

59 4231 Osobni automobili 120.000 188.039 308.039 308.039

4262 Ulaganja u računalne programe 25.000 -1.250 23.750 8.415

60 4262 Računalni programi 25.000 -1.250 23.750 8.415

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 700.000 250.000 950.000 791.009

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 700.000 250.000 950.000 791.009

61 4511 Investicijsko održavanje zgrade Grada 300.000 -15.000 285.000 269.979

62 4511 Investicijsko održavanje ostalih zgrada i društvenih domova 400.000 265.000 665.000 521.030

RAZDJEL 3. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO- PODUZETNIŠTVO, OBRTNIŠTVO I ULAGANJA 3.110.000 1.299.066 4.409.066 4.041.327

323 Rashodi za usluge 419.000 -276.500 142.500 104.886

Page 10: Službene vijesti grada Samobora

SLUŽBENE VIJESTI GRADA SAMOBORA

114 BROJ 3 – 12. 05. 2004.

Red. broj poz.

Ekonomska klasifikacija

skupina, podskupina i odjeljak

Naziv pozicije Iznos po proračunu

Iznos rebalansa

Ukupno planirano Ostvareno

63 3237

Intelekt. i ostale usluge-izrada studija, programa i projekata gosp. razvoja iz Strateškog programa razvoja Grada 2002.-2010.

419.000 -276.500 142.500 104.886

352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

2.641.000 705.566 3.346.566 3.117.441

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 2.074.000 778.980 2.852.980 2.780.816

64 3522 Samoborček i Autoturist-subvencija dijela cijene javnog gradskog prijevoza 654.000 67.480 721.480 721.480

65 3522 Turistička zajednica Samobor-pomoć za Samoborski fašnik 03 500.000 0 500.000 500.000

66 3522 Sredstva za ostale turističke programe i manifestacije 250.000 225.000 475.000 463.476

67 3522 Veterinarska stanica Samobor-sred. za higijeničarsku službu 120.000 -6.000 114.000 100.000

68 3522 Pomoć (potpora) za rad Poduzetničkog centra Samobor 400.000 500.000 900.000 900.000

69 3522 Veterinarska stanica Samobor- subvencija dijela cijene umjetnog osjemenjivanja krava i krmača

150.000 -7.500 142.500 95.860

3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

567.000 -73.414 493.586 336.625

70 3523

Sredstva za poticanje bržeg razvoja poljoprivrede (subvencija dijela kamata, premije za mlijeko i telad, te garantni polog za kredite)

550.000 -75.000 475.000 318.039

71 3523 Poljoprivredno-stočarsko-voćarska zadruga Samobor- sredstva za savjetodavnu službu 17.000 1.586 18.586 18.586

382 Kapitalne donacije 50.000 0 50.000 50.000

72 3821 Park prirode Žumberak 50.000 0 50.000 50.000

516

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora

0 870.000 870.000 769.000

5161 Dani zajmovi po programu kreditiranja poduzetničkih projekata žena i mladih 0 870.000 870.000 769.000

72/1 5161 Dani zajmovi po programu kreditiranja poduzetničkih projekata žena i mladih 0 870.000 870.000 769.000

RAZDJEL 4. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I BRIGU ZA MLADEŽ 28.604.558 -1.103.696 27.500.862 26.837.528

32 Materijalni rashodi 450.000 -126.500 323.500 289.555

323 Rashodi za usluge 235.000 -82.500 152.500 124.000

73 3237 Izrada studija, programa i projekata razvoja društvenih djelatnosti iz Strateškog programa razvoja Grada 2002.-2010.

115.000 -86.500 28.500 0

Page 11: Službene vijesti grada Samobora

SLUŽBENE VIJESTI GRADA SAMOBORA

BROJ 3 – 12. 05. 2004. 115

Red. broj poz.

Ekonomska klasifikacija

skupina, podskupina i odjeljak

Naziv pozicije Iznos po proračunu

Iznos rebalansa

Ukupno planirano Ostvareno

74 3237 Sufinanciranje dijela rashoda za izradu tematskog lokalnog kajkavskog rječnika 20.000 0 20.000 20.000

75 3237 Prikupljanje podataka za izradu Monografije Grada Samobora 100.000 4.000 104.000 104.000

329 Ostale usluge 215.000 -44.000 171.000 165.555

76 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 215.000 -44.000 171.000 165.555

GLAVA 1. KULTURA I SPORT 8.234.718 -233.069 8.001.649 7.682.454

Gradska knjižnica Samobor 1.746.351 76.431 1.822.782 1.822.782

311 Rashodi za plaće 1.238.875 0 1.238.875 1.238.875

77 3111 Plaće za redovni rad 1.238.875 0 1.238.875 1.238.875

312 Ostali rashodi za zaposlene 50.000 0 50.000 50.000

78 3121 Ostali rashodi za zaposlene 50.000 0 50.000 50.000

313 Doprinosi na plaće 211.476 0 211.476 211.476

79 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 211.476 -203.852 7.624 7.624

79/1 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 0 183.670 183.670 183.670

79/2 3133 Doprinosi za zapošljavanje 0 20.182 20.182 20.182

321 Naknada troškova zaposlenima 36.000 0 36.000 36.000

80 3212 Naknada troškova za prijevoz na posao i s posla 36.000 0 36.000 36.000

323 Rashodi za usluge 50.000 0 50.000 50.000

81 3233 Posebni promotivni programi knjižnice 50.000 0 50.000 50.000

382 Kapitalne donacije 160.000 76.431 236.431 236.431

82 3821 Sredstva za nabavu knjiga 160.000 76.431 236.431 236.431

Pučko otvoreno učilište Samobor 1.936.805 -492.000 1.444.805 1.392.607

311 Rashodi za plaće 567.870 -9.545 558.325 558.325

83 3111 Plaće za redovni rad 567.870 -9.545 558.325 558.325

312 Ostali rashodi za zaposlene 28.000 0 28.000 28.000

84 3121 Ostali rashodi za zaposlene 28.000 0 28.000 28.000

313 Doprinosi na plaće 96.935 9.545 106.480 106.478

85 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 96.935 -90.629 6.306 6.306

85/1 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 0 87.173 87.173 87.171

85/2 3133 Doprinosi za zapošljavanje 0 13.001 13.001 13.001

321 Naknada troškova zaposlenima 17.000 0 17.000 17.002

86 3212 Naknada troškova za prijevoz na posao i s posla 17.000 0 17.000 17.002

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 144.500 50.000 194.500 194.500

87 3292 Premije osiguranja umjetničkih djela Galerije 30.000 0 30.000 30.000

88 3299 Ostali rashodi Centra za kulturu 70.000 0 70.000 70.000

89 3299 Rashodi u svezi s izložbenom djelatnošću Galerije Zlatko i Vesna Prica 44.500 50.000 94.500 94.500

322 Materijal i energija 75.500 0 75.500 75.500

90 3221 Materijal i energija 75.500 0 75.500 75.500

381 Tekuće donacije 107.000 130.000 237.000 237.000

91 3811 Samoborske glazbene jeseni 85.000 100.000 185.000 185.000

92 3811 Dan planeta Zemlje 11.000 0 11.000 11.000

93 3811 Večer hrvatske ljubavne poezije 11.000 10.000 21.000 21.000

93/1 3811 Županijska smotra dječjih folklornih skupina 0 20.000 20.000 20.000

426 Nematerijalna proizvedena imovina 900.000 -672.000 228.000 175.802

Page 12: Službene vijesti grada Samobora

SLUŽBENE VIJESTI GRADA SAMOBORA

116 BROJ 3 – 12. 05. 2004.

Red. broj poz.

Ekonomska klasifikacija

skupina, podskupina i odjeljak

Naziv pozicije Iznos po proračunu

Iznos rebalansa

Ukupno planirano Ostvareno

94 4264 Sredstva za uvođenje plina i ostali kapitalni izdaci Hrvatskog doma i Glazbene škole 600.000 -600.000 0 0

95 4264 Izrada dokumentacije za uvođenje centralnog grijanja i za dokumentacije za uređenje dvorane POU Samobor

300.000 -72.000 228.000 175.802

Samoborski muzej Samobor 797.382 65.000 862.382 862.380

311 Rashodi za plaće 412.950 0 412.950 412.950

96 3111 Plaće za redovni rad 412.950 0 412.950 412.950

312 Ostali rashodi za zaposlene 20.000 0 20.000 20.000

97 3121 Ostali rashodi za zaposlene 20.000 0 20.000 20.000

313 Doprinosi na plaće 70.490 0 70.490 70.490

98 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 70.490 -67.479 3.011 3.011

98/1 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 0 60.798 60.798 60.798

98/2 3133 Doprinosi za zapošljavanje 0 6.681 6.681 6.681

321 Naknade troškova zaposlenima 12.700 0 12.700 12.700

99 3212 Naknade troškova za prijevoz na posao i s posla 12.700 0 12.700 12.700

322 Rashodi za materijal i energiju 71.675 88.150 71.675 71.675

100 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 71.675 0 71.675 71.675

323 Rashodi za usluge 88.150 0 88.150 88.150

101 3239 Ostale usluge 88.150 0 88.150 88.150

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.417 0 16.417 16.415

102 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.417 0 16.417 16.415

381 Tekuće donacije 105.000 65.000 170.000 170.000

103 3811 Donacija za sistematizaciju zbirke Sudnik 30.000 0 30.000 30.000

104 3811 Ostali posebni programi 75.000 65.000 140.000 140.000

381 Tekuće donacije 2.824.180 0 2.824.180 2.824.180

105 3811 Samoborski sportski savez-sufinanciranje programa saveza i sportskih društava 2.314.200 0 2.314.200 2.314.200

106 3811 Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Samobor 15.900 0 15.900 15.900

107 3811 Tamburaško društvo Ferdo Livadić 137.500 0 137.500 137.500

108 3811 Matica hrvatska Samobor 52.200 0 52.200 52.200

109 3811 Gradska glazba Samobor 62.300 0 62.300 62.300

110 3811 Folklorni ansambl Mladost Samobor 46.000 0 46.000 46.000

111 3811 KUD Oštrc Rude 68.000 0 68.000 68.000

112 3811 HPD Jeka Samobor 17.000 0 17.000 17.000

113 3811 Plesna grupa Burka Samobor 15.500 0 15.500 15.500

114 3811 Samoborske mažoretkinje Samobor 24.700 0 24.700 24.700

115 3811 Hrvatsko haiku društvo Samobor 10.880 0 10.880 10.880

116 3811 Dječji zbor Samoborček Samobor 16.000 0 16.000 16.000

117 3811 Amaterko lutkarsko kazalište Lutonjica Toporko Samobor 22.000 0 22.000 22.000

118 3811 Samoborsko kulturno-edukativna scena Samobor 9.000 0 9.000 9.000

119 3811 Plesna skupina - trupa TO 8.000 0 8.000 8.000

120 3811 Dječji zbor Smješak 5.000 0 5.000 5.000

382 Kapitalne donacije 430.000 0 430.000 430.000

Page 13: Službene vijesti grada Samobora

SLUŽBENE VIJESTI GRADA SAMOBORA

BROJ 3 – 12. 05. 2004. 117

Red. broj poz.

Ekonomska klasifikacija

skupina, podskupina i odjeljak

Naziv pozicije Iznos po proračunu

Iznos rebalansa

Ukupno planirano Ostvareno

121 3821 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama za zaštitu sakralnih objekata 280.000 0 280.000 280.000

122 3821 Uređenje sportskih objekata 150.000 0 150.000 150.000

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 500.000 117.500 617.500 350.505

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 500.000 117.500 617.500 350.505

123 4511 Zaštita spomenika kulture 300.000 317.500 617.500 350.505

124 4511 Zaštita spomenika kulture crkva Sv. Mihalj 200.000 -200.000 0 0

GLAVA 2. ŠKOLSTVO 8.437.211 -524.285 7.912.926 7.828.781

SREDNJE ŠKOLSTVO 2.000.000 -659.139 1.340.861 1.330.061

421 Građevinski objekti 2.000.000 -659.139 1.340.861 1.330.061

125 4212 Otkup zemljišta i projektiranje sportske dvorane u Hebrangovoj ulici 2.000.000 -659.139 1.340.861 1.330.061

OSNOVNO ŠKOLSTVO 6.437.211 134.854 6.572.065 6.498.720

Osnovna škola Samobor 622.350 -27.000 595.350 595.350

322 Rashodi za materijal i energiju 210.000 0 210.000 210.000

126 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 210.000 0 210.000 210.000

323 Rashodi za usluge 262.350 0 262.350 262.350

127 3237 Intelektualne i osobne usluge-izborna nastava i ostale izvannastavne aktivnosti 27.300 0 27.300 27.300

128 3239 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 235.050 0 235.050 235.050

372 Naknade građanima i kućanstvima 150.000 -27.000 123.000 123.000

129 3721 Prehrana učenika 85.000 0 85.000 85.000

130 3721 OŠ Samobor - za produženi boravak učenika 65.000 -27.000 38.000 38.000

Osnovna škola Milana Langa Bregana 480.410 0 480.410 480.410

322 Rashodi za materijal i energiju 173.000 0 173.000 173.000

131 3221 Rashodi za materijal i energiju 173.000 0 173.000 173.000

323 Rashodi za usluge 212.410 0 212.410 212.410

132 3237 Intelektualne i osobne usluge-izborna nastava i ostale izvannastavne aktivnosti 27.300 0 27.300 27.300

133 3239 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 185.110 0 185.110 185.110

372 Naknade građanima i kućanstvima 95.000 0 95.000 95.000

134 3721 Prehrana učenika 95.000 0 95.000 95.000

Osnovna škola Rude 270.725 0 270.725 270.725

322 Rashodi za materijal i energiju 100.000 0 100.000 100.000

135 3221 Rashodi za materijal i energiju 100.000 0 100.000 100.000

323 Rashodi za usluge 140.725 0 140.725 140.725

136 3237 Intelektualne i osobne usluge-izborna nastava i ostale izvannastavne aktivnosti 18.200 0 18.200 18.200

137 3239 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 122.525 0 122.525 122.525

372 Naknade građanima i kućanstvima 30.000 0 30.000 30.000

138 3721 Prehrana učenika 30.000 0 30.000 30.000

Osnovna škola Bogumila Tonija 643.680 20.000 663.680 663.680

322 Rashodi za materijal i energiju 200.000 0 200.000 200.000

139 3221 Rashodi za materijal i energiju 200.000 0 200.000 200.000

323 Rashodi za usluge 258.680 0 258.680 258.680

Page 14: Službene vijesti grada Samobora

SLUŽBENE VIJESTI GRADA SAMOBORA

118 BROJ 3 – 12. 05. 2004.

Red. broj poz.

Ekonomska klasifikacija

skupina, podskupina i odjeljak

Naziv pozicije Iznos po proračunu

Iznos rebalansa

Ukupno planirano Ostvareno

140 3237 Intelektualne i osobne usluge-izborna nastava i ostale izvannastavne aktivnosti 36.400 0 36.400 36.400

141 3239 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 222.280 0 222.280 222.280

372 Naknade građanima i kućanstvima 185.000 20.000 205.000 205.000

142 3721 Prehrana učenika 120.000 0 120.000 120.000

143 3721 OŠ Bogumila Tonija - za produženi boravak učenika 65.000 20.000 85.000 85.000

Osnovna škola Sv. Martin pod Okićem 249.500 0 249.500 249.500

322 Rashodi za materijal i energiju 90.000 0 90.000 90.000

144 3221 Rashodi za materijal i energiju 90.000 0 90.000 90.000

323 Rashodi za usluge 114.500 0 114.500 114.500

145 3237 Intelektualne i osobne usluge-izborna nastava i ostale izvannastavne aktivnosti 18.200 0 18.200 18.200

146 3239 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 96.300 0 96.300 96.300

372 Naknade građanima i kućanstvima 45.000 0 45.000 45.000

147 3721 Prehrana učenika 45.000 0 45.000 45.000

Glazbena škola 137.000 -20.000 117.000 117.000

322 Rashodi za materijal i energiju 50.000 0 50.000 50.000

148 3221 Rashodi za materijal i energiju 50.000 0 50.000 50.000

323 Rashodi za usluge 67.000 0 67.000 67.000

149 3239 Rashodi za usluge 67.000 0 67.000 67.000

381 Tekuće donacije 20.000 -20.000 0 0

150 3811 Posebni programi Glazbene škole 20.000 -20.000 0 0

322 Energija 725.000 82.500 807.500 806.390

151 3223 Nabava energenata za zagrijavanje prostora OŠ 725.000 82.500 807.500 806.390

323 Rashodi za usluge 1.870.000 -13.665 1.856.335 1.856.334

152 3231 Prijevoz učenika osnovnih škola 1.800.000 56.335 1.856.335 1.856.334

153 3237 Intelektualne i osobne usluge-sredstva za učenje stranog jezika učenicima 1-3. razreda osnovnih škola

70.000 -70.000 0 0

372 Naknade građanima i kućanstvima 15.000 -750 14.250 7.745

154 3721 Prehrana za učenike s područja Grada Samobora u školama drugih jedinica lokalne samouprave

15.000 -750 14.250 7.745

381 Tekuće donacije 106.000 -5.300 100.700 77.486

155 3811 Obuka učenika osnovnih škola u plivanju 31.000 -1.550 29.450 19.655

156 3811 Natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola 75.000 -3.750 71.250 57.831

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 957.546 -100.931 856.615 823.456

157 4511 Investicijsko održavanje OŠ Samobor - rekonstrukcija kotlovnice i uvođenje centralnog grijanja u PŠ Celine

800.000 -30.000 770.000 765.341

158 4511 Adaptacija kotlovnice PŠ Noršić selo 57.546 569 58.115 58.115

159 4511 Idejni projekt sportske dvorane OŠ Rude 100.000 -71.500 28.500 0

382 Kapitalne donacije 360.000 200.000 560.000 550.644

Page 15: Službene vijesti grada Samobora

SLUŽBENE VIJESTI GRADA SAMOBORA

BROJ 3 – 12. 05. 2004. 119

Red. broj poz.

Ekonomska klasifikacija

skupina, podskupina i odjeljak

Naziv pozicije Iznos po proračunu

Iznos rebalansa

Ukupno planirano Ostvareno

160 3821 Ostali troškovi investicijskog održavanja osnovnih škola 360.000 200.000 560.000 550.644

GLAVA 3. PREDŠKOLSKI ODGOJ 9.020.079 -71.800 8.948.279 8.891.524

Dječji vrtić Grigor Vitez Samobor 7.075.707 -100.000 6.975.707 6.975.707

311 Rashodi za plaće 5.382.000 0 5.382.000 5.382.000

161 3111 Plaće za redovni rad 5.382.000 0 5.382.000 5.382.000

312 Ostali rashodi za zaposlene 300.000 0 300.000 300.000

162 3121 Ostali rashodi za zaposlene 300.000 0 300.000 300.000

313 Doprinosi na plaće 918.707 0 918.707 918.707

163 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 918.707 -879.715 38.992 38.992

163/1 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 0 792.624 792.624 792.624

163/2 3133 Doprinosi za zapošljavanje 0 87.091 87.091 87.091

321 Naknade troškova zaposlenima 165.000 0 165.000 165.000

164 3212 Naknade troškova za prijevoz na posao i s posla 165.000 0 165.000 165.000

382 Kapitalne donacije 310.000 -100.000 210.000 210.000

165 3821 Izrada dokumentacije za dogradnju vrtića u Preradovićevoj ulici 160.000 -160.000 0 0

165/1 3821 Projekt adaptacije prostora u društvenom domu Galgovo za otvaranje dječjeg vrtića 0 30.000 30.000 30.000

166 3821 Investicijsko održavanje (sanacija krova) zgrade vrtića u Perkovčevoj ulici 150.000 30.000 180.000 180.000

381 Tekuće donacije 1.824.372 53.200 1.877.572 1.863.572

167 3811 Dječji vrtić Izvor Samobor-za ostvarivanje programa rada vrtića 1.632.372 0 1.632.372 1.632.372

168 3811 Dj. vrtić Cvjetnjak Samobor-za ostvarivanje programa rada vrtića 192.000 0 192.000 192.000

168/1 3811 Dj. vrtić Suncokret - za ostvarivanje programa rada vrtića 0 53.200 53.200 39.200

372 Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 20.000 -1.000 19.000 16.560

169 3721 Sufinanciranje programa predškolskog odgoja za djecu s posebnim potrebama po ugovoru u centru Suvag

20.000 -1.000 19.000 16.560

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100.000 -24.000 76.000 35.685

170 4511 Dječji vrtić Izvor Samobor-za plinifikaciju zgrade 100.000 -24.000 76.000 35.685

GLAVA 4. ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB I OSTALI KORISNICI 2.462.550 -148.042 2.314.508 2.145.214

381 Tekuće donacije 628.000 -124.667 503.333 408.833

171 3811 Dom zdravlja -sufinan. hitne medicinske pomoći 360.000 -18.000 342.000 247.500

172 3811 Savjetovalište sa prevenciju ovisnosti-sufinanciranje programa rada 168.000 -40.000 128.000 128.000

173 3811 Sufinanciranje rada ljekarne u Domu zdravlja u noćnoj smjeni 100.000 -66.667 33.333 33.333

372 Naknade građanima i kućanstvima 1.213.500 -47.375 1.166.125 1.091.331

174 3721 Centar za socijalnu skrb Samobor-sredstva za provođenje Odluke o socijalnoj skrbi 362.500 -18.125 344.375 311.435

Page 16: Službene vijesti grada Samobora

SLUŽBENE VIJESTI GRADA SAMOBORA

120 BROJ 3 – 12. 05. 2004.

Red. broj poz.

Ekonomska klasifikacija

skupina, podskupina i odjeljak

Naziv pozicije Iznos po proračunu

Iznos rebalansa

Ukupno planirano Ostvareno

175 3721 Jednokratne pomoći građanima po zaključcima Gradskog poglavarstva 190.000 -9.500 180.500 169.452

176 3721 Pučka kuhinja 180.000 -9.000 171.000 179.656

177 3721 Sred. za kupnju invalidskih karata u javnom gradskom prijevozu 215.000 -10.750 204.250 201.838

178 3721 Stipendije osobito nadarenim učenicima i studentima 190.000 0 190.000 162.100

179 3721 Stipendije učenika i studenata slabijeg imovnog stanja 76.000 0 76.000 66.850

381 Tekuće donacije udrugama građana 621.050 24.000 645.050 645.050

180 3811 Gradsko društvo Crvenog križa Samobor 105.000 0 105.000 105.000

181 3811 HVIDRA - Hrvatski vojni invalidi Domovinskog rata Samobor 94.250 24.000 118.250 118.250

182 3811 Udruga civilnih invalida Samobor i Sv. Nedjelja 70.000 0 70.000 70.000

183 3811 Klub starijih osoba Samobor 25.000 0 25.000 25.000

184 3811 Matica hrvatskih umirovljenka 13.000 0 13.000 13.000

185 3811 Sindikat hrvatskih umirovljenika Samobor 6.000 0 6.000 6.000

186 3811 Udruga gluhih Samobora i Sv. Nedjelje 22.500 0 22.500 22.500

187 3811 Udruga slijepih Grada Samobora 10.000 0 10.000 10.000

188 3811 Udruga za promicanje prava žena LOBI Samobor 5.000 0 5.000 5.000

189 3811 Hrvatsko učiteljsko društvo Samobora i Sv. Nedjelje 28.000 0 28.000 28.000

190 3811 Hrvatski časnički zbor Samobor 8.000 0 8.000 8.000

191 3811 Udruga antifaš. boraca NOR-a Samobor i Sv. Nedjelja 7.000 0 7.000 7.000

192 3811 Udruga Hrv. veterana Domovinskog rata Samobor i Sv. Nedjelja 17.500 0 17.500 17.500

193 3811 Udruga Hrv. dragovoljaca Domovinskog rata Samobor 10.000 0 10.000 10.000

194 3811 Udruga ratnih veterana Hrvatski domobran Samobor 7.000 0 7.000 7.000

195 3811 Udruga 151. Samoborske brigade Samobor 22.500 0 22.500 22.500

196 3811 Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Samobor 8.000 0 8.000 8.000

197 3811 Zajednica tehničke kulture Samobor 162.300 0 162.300 162.300

RAZDJEL 5. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 5.278.947 734.622 6.013.569 5.711.638

342 Otplata kamata za primljene zajmove 1.000.000 0 1.000.000 868.485

198 3423 Kamate po kreditima 1.000.000 0 1.000.000 868.485

343 Ostali financijski rashodi 662.500 472.500 1.135.000 1.078.172

199 3431 Troškovi platnog prometa 50.000 70.000 120.000 119.376

200 3431 Izdaci za bankarske usluge 200.000 -10.000 190.000 133.796

201 3434 Povrat dijela prihoda od prodanih stanova u državni proračun i u Fond za nadoknadu oduzete imovine

412.500 412.500 825.000 825.000

385 Izvanredni rashodi poslovanja 2.056.447 262.122 2.318.569 2.201.450

Page 17: Službene vijesti grada Samobora

SLUŽBENE VIJESTI GRADA SAMOBORA

BROJ 3 – 12. 05. 2004. 121

Red. broj poz.

Ekonomska klasifikacija

skupina, podskupina i odjeljak

Naziv pozicije Iznos po proračunu

Iznos rebalansa

Ukupno planirano Ostvareno

202 3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 2.056.447 262.122 2.318.569 2.201.450

544 Obveza za primljene zajmove 1.560.000 0 1.560.000 1.563.531

203 5441 Raiffeisenbank d.d. Zagreb - otplata glavnice po kreditu 1.560.000 0 1.560.000 1.563.531

RAZDJEL 6. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROSTORNO PLANIRANJE I STAMBENE POSLOVE

43.360.390 9.490.957 52.851.347 46.025.003

322 Rashodi za materijal i energiju 1.850.000 2.500 1.852.500 1.819.374

204 3223 Rashodi za utrošenu električnu energiju za javnu rasvjetu 1.850.000 2.500 1.852.500 1.819.374

323 Rashodi za usluge 9.900.000 1.411.000 11.311.000 11.326.729

205 3232 Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta i zimska služba 4.000.000 650.000 4.650.000 4.623.577

206 3232 Tekuće održavanje javnoprometnih i zelenih površina 4.500.000 100.000 4.600.000 4.641.865

207 3232 Tekuće održavanje javne rasvjete 750.000 50.000 800.000 765.335

208 3232 Ostala nespomenuta tekuća održavanja 200.000 -10.000 190.000 198.230

209 3237 Naknada po ugovoru za obradu komunalne naknade 450.000 0 450.000 479.889

209/1 3237 Rashodi za premjer stambenog i poslovnog prostora za potpuniji obuhvat obveznika plaćanja komunalne naknade

0 621.000 621.000 617.833

Javna vatrogasna postrojba 2.555.390 6.606 2.561.996 2.561.995

311 Rashodi za plaće 1.917.000 -122.190 1.794.810 1.794.810

210 3111 Plaće za redovni rad 1.917.000 -122.190 1.794.810 1.794.810

312 Ostali rashodi za zaposlene 50.000 0 50.000 50.000

211 3121 Ostali rashodi za zaposlene 50.000 0 50.000 50.000

313 Doprinosi na plaće 327.230 122.190 449.420 449.420

212 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 327.230 -186.517 140.713 140.713

212/1 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 0 278.195 278.195 278.195

212/2 3133 Doprinosi za zapošljavanje 0 30.512 30.512 30.512

321 Naknade troškova zaposlenima 74.000 0 74.000 74.000

213 3211 Službena putovanja i ostali troškovi vezani za služb. putovanja 3.000 0 3.000 3.000

214 3212 Naknade troškova prijevoza na posao i s posla 44.000 0 44.000 44.000

215 3213 Stručno usavršavanje zaposlenih 27.000 0 27.000 27.000

322 Rashodi za materijal i energiju 50.000 11.571 61.571 61.570

216 3223 Rashodi za materijal i energiju 50.000 11.571 61.571 61.570

323 Rashodi za usluge 99.300 -4.965 94.335 94.335

217 3239 Ostale usluge 99.300 -4.965 94.335 94.335

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37.860 0 37.860 37.860

218 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37.860 0 37.860 37.860

Vatrogasna zajednica Samobor 635.000 0 635.000 635.000

381 Tekuće donacije 635.000 0 635.000 635.000

219 3811 Sred. za djelatnost zajednice i dobrovoljnih vatrogasnih društava 635.000 0 635.000 635.000

Page 18: Službene vijesti grada Samobora

SLUŽBENE VIJESTI GRADA SAMOBORA

122 BROJ 3 – 12. 05. 2004.

Red. broj poz.

Ekonomska klasifikacija

skupina, podskupina i odjeljak

Naziv pozicije Iznos po proračunu

Iznos rebalansa

Ukupno planirano Ostvareno

MUP Zagreb, Odjel za zaštitu i spašavanje 30.000 0 30.000 30.000

3631 Tekuće potpore 30.000 0 30.000 30.000

220 3631 Potpora za opremanje jedinica civilne zaštite 30.000 0 30.000 30.000

3237 Rashodi za usluge 150.000 0 150.000 65.494

221 32375 Geodetske, katastarske i sl. intelektualne usluge 150.000 0 150.000 65.494

3721 Naknade građanima i kućanstvima 200.000 0 200.000 91.284

222 3721 Obveze Grada po Zakonu o pravima invalida Domovinskog rata za priključke na objekte komunalne infrastrukture

200.000 0 200.000 91.284

41 Neproizvedena dugotrajna imovina 6.200.000 4.936.861 11.136.861 6.020.120

223 4111 Otkup zemljišta i projektiranje za izgradnju novih ulica 800.000 4.520.000 5.320.000 3.910.245

224 4111 Otkup zemljišta za proširenje groblja Otruševec 400.000 1.861 401.861 401.861

225 4111 Izdaci za otkup zemljišta za novi autobusni kolodvor 4.000.000 -10.000 3.990.000 339.595

226 4111 Izdaci za otkup ostalog zemljišta 1.000.000 425.000 1.425.000 1.368.419

42 Proizvedena dugotrajna imovina 8.690.000 3.413.000 12.103.000 11.503.452

426 Nematerijalna proizvedena imovina 2.550.000 -1.310.000 1.240.000 739.126

227 4264 Geodetska izmjera katastarskih općina Otruševec, Klokočevec i Rakovica-udio Grada 600.000 -500.000 100.000 0

228 4264 Studije, projekti i sl. 1.350.000 -400.000 950.000 599.436

229 4264 Dokumentacija za izgradnju željeznice 600.000 -410.000 190.000 139.690

382 Kapitalne donacije 7.000.000 -1.750.000 5.250.000 5.215.246

230 3821

Trgovačko društvo Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Zagreb - prijenosi sredstava po programu i ugovorima za građenje vodoopskrbnih objekata

3.500.000 1.000.000 4.500.000 4.465.983

231 3821 Trgovačko društvo Komunalac d.o.o. Samobor - prijenosi sredstava po programu i ugovorima za građenje objekata odvodnje

3.500.000 -2.750.000 750.000 749.263

421 Građevinski objekti 6.140.000 4.723.000 10.863.000 10.764.326

231/1 4214 Početak gradnje druge faze Žumberačkog vodovoda 0 1.000.000 1.000.000 1.013.944

Povijesni i kulturni spomenici 140.000 -7.000 133.000 136.256

232 4214 Izgradnja Parka domovinske zahvalnosti 140.000 -7.000 133.000 136.256

Ceste, nogostupi i parkirališta 5.500.000 3.630.000 9.130.000 9.014.722

233 4214 Gradnja prometnica u Poduzetničkoj zoni Samobor sa rekonstrukcijom ulice Grada Wirgesa

2.500.000 2.250.000 4.750.000 4.675.694

234 4214 Projektna dokumentacija, otkup zemljišta i izgradnja cestovne obilaznice grada 500.000 -310.000 190.000 214.720

235 4214 Praćenje programa mjesnih odbora u izgradnji cesta i ostalih objekata 1.500.000 1.500.000 3.000.000 2.993.523

236 4214 Izgradnja nogostupa i parkirališta 1.000.000 190.000 1.190.000 1.130.785

Ostali građevinski objekti 500.000 100.000 600.000 599.404

Page 19: Službene vijesti grada Samobora

SLUŽBENE VIJESTI GRADA SAMOBORA

BROJ 3 – 12. 05. 2004. 123

Red. broj poz.

Ekonomska klasifikacija

skupina, podskupina i odjeljak

Naziv pozicije Iznos po proračunu

Iznos rebalansa

Ukupno planirano Ostvareno

237 4214 Izgradnja mreže javne rasvjete 500.000 100.000 600.000 599.404

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 200.000 37.890 237.890 245.548

238 4511 Uređenje dječjih igrališta 200.000 37.890 237.890 245.548

454 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini - investicijsko održavanje

2.250.000 1.510.000 3.760.000 3.319.294

239 4541 Investicijsko održavanje cesta 1.000.000 520.000 1.520.000 1.280.244

239/1 4541 Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta 0 950.000 950.000 752.198

240 4541 Sanacija odlagališta Trebež s izradom pretovarne stanice 1.250.000 40.000 1.290.000 1.286.852

512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

1.900.000 -650.000 1.250.000 818.371

241 5122

Opremanje građevinskog zemljišta za društveno poticajnu stanogradnju putem Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo

1.900.000 -650.000 1.250.000 818.371

514 Izdaci za dane zajmove trgov. društvima u javnom sektoru 1.800.000 573.100 2.373.100 2.373.096

242 5141 Energo metan d.o.o. Samobor-zajam za izgradnju plinske mreže 1.800.000 573.100 2.373.100 2.373.096

SVEGA RASHODI I IZDACI 91.487.288 11.785.000 103.272.288 94.386.718

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5. Ovaj Godišnji obračun stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenim vijestima

Grada Samobora.

Klasa: 021-05/04-01/3 Urbroj: 238-11-01-04-16

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA Marijan Pehar, prof., v. r.

Page 20: Službene vijesti grada Samobora

SLUŽBENE VIJESTI GRADA SAMOBORA

124 BROJ 3 – 12. 05. 2004.

Na temelju članka 72. stavka 2. i članka 75. stavka 3. Zakona o vodama (Narodne novine br. 107/95) i članka 39. točke 2. Statuta Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 4/02., 7/02. i 8/03.), te članka 77. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 6/03.), Gradsko vijeće Grada Samobora na 28. sjednici održanoj 29.04.2004. godine, donijelo je

ODLUKU O ODVODNJI OTPADNIH VODA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1. Ovom se odlukom uređuju način odvodnje otpadnih voda, obveza priključenja na sustav javne

odvodnje otpadnih voda, uvjeti i način ispuštanja otpadnih voda na područjima na kojima nije sagrađen takav sustav, obveza posebnog odlaganja i uklanjanja opasnih i drugih tvari, obveza održavanja sustava javne odvodnje otpadnih voda, te se utvrđuju granične vrijednosti opasnih i drugih tvari za otpadne vode i tvari koje se ispuštaju u sabirne jame na području Grada Samobora.

Članak 2.

Otpadne su vode, u smislu ove odluke, vode koje se ispuštaju u sustav javne odvodnje (u

nastavku teksta: javna kanalizacija) iz kućanstva, industrije, obrta, poljodjelstva, oborinske vode koje otječu s obrađenih, odnosno nepropusnih površina, drenažne vode te druge vode koje se ispuštaju u sustav javne odvodnje, odnosno u sabirne jame i lokalne odvodne sustave gdje nije sagrađena javna kanalizacija.

Članak 3.

Odvodnja otpadnih voda je komunalna djelatnost koju obavlja pravna osoba organizirana u

skladu sa zakonom kojim se uređuje komunalno gospodarstvo.

II. NAČIN ODVODNJE

Članak 4. Otpadne se vode odvode javnom kanalizacijom, pročišćavaju u Uređaju za pročišćavanje

otpadnih voda Grada Samobora i ispuštaju u rijeku Savu (prijemnik). Na području na kojem nije sagrađena javna kanalizacija otpadne se vode odvode u sabirne

jame ili se lokalnim odvodnim sustavom odvode na način propisan ovom odlukom.

2

Page 21: Službene vijesti grada Samobora

SLUŽBENE VIJESTI GRADA SAMOBORA

BROJ 3 – 12. 05. 2004. 125

Članak 5. Otpadne se vode odvode iz unutarnje u javnu kanalizaciju, odnosno u sabirnu jamu ili u

lokalni odvodni sustav.

Unutarnja kanalizacija

Članak 6. Unutarnju kanalizaciju čine instalacije, građevine i uređaji za sakupljanje, prethodnu obradu,

ako je potrebna, i odvođenje otpadnih voda iz objekata i zemljišta do kontrolnog okna te kontrolno okno.

Članak 7.

Unutarnja kanalizacija mora biti izvedena u skladu s propisima o građenju i održavana tako da

se isključi mogućnost onečišćivanja i zagađivanja njezine okoline razlijevanjem otpadnih voda po površini, prodiranjem otpadnih voda u podzemne slojeve na drugi način; da se spriječi prenošenje zaraznih bolesti, te da se onemogući vraćanje kanalskih voda u unutarnju kanalizaciju djelovanjem uspora iz javne kanalizacije.

Kanali, spojevi i građevine unutarnje kanalizacije kojima se odvode tehnološke otpadne vode moraju biti izvedeni vodonepropusno, otporni na kiseline, lužine i druge tvari te na temperaturu.

Članak 8.

Otpadne vode moraju biti pročišćene tako da štetno ne djeluju na javnu kanalizacijsku mrežu i

da se osigura nesmetan rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, te da se zaštite radnici koji obavljaju poslove održavanja te mreže.

Članak 9.

Prethodno se pročišćavaju tehnološke i sve druge otpadne vode u kojima koncentracije

opasnih i drugih tvari u otpadnoj vodi prekoračuju granične vrijednosti određene propisom o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama prije njihova ispuštanja u javnu kanalizaciju.

Članak 10.

Otpadne vode iz članka 9. ove odluke prethodno se obrađuju u posebnim uređajima za

predobradu otpadnih voda. Uređaji unutarnje kanalizacije za prethodnu obradu otpadne vode moraju biti izvedeni tako da

je osigurano neprekidno pročišćavanje. Pročišćavanje treba osigurati i za vrijeme čišćenja i popravka uređaja ili za to vrijeme obustaviti ispuštanje u javnu kanalizaciju.

Page 22: Službene vijesti grada Samobora

SLUŽBENE VIJESTI GRADA SAMOBORA

126 BROJ 3 – 12. 05. 2004.

Članak 11. Kontrolno okno je dio unutarnje kanalizacije prije njezina spoja s javnom kanalizacijom u

kojem je moguće mjeriti protok otpadnih voda i uzimati uzorke za kontrolu kakvoće otpadnih voda. Kontrolno se okno mora nalaziti na mjestu do kojega je osiguran nesmetan pristup. Korisnik unutarnje kanalizacije dužan je u svako vrijeme omogućiti ovlaštenim osobama

pravne osobe, koja obavlja komunalnu djelatnost odvodnje otpadnih voda nesmetan pristup kontrolnom oknu.

Članak 12.

Vlasnik, odnosno korisnik unutarnje kanalizacije dužan je instalacije, građevine i uređaje

unutarnje kanalizacije održavati u ispravnom stanju.

Članak 13. Unutarnja kanalizacija mora biti priključena na javnu kanalizaciju ako ovom odlukom nije

drugačije određeno.

Članak 14. Kada se u pojedinim gradskim predjelima u kojima nije postojala javna kanalizacija ona

sagradi, korisnik unutarnje kanalizacije dužan je postojeće instalacije, građevine i uređaje unutarnje kanalizacije prilagoditi, odnosno izvesti u skladu s odredbama ove odluke, te je dužan priključiti se na javnu kanalizaciju prema postupku i u roku što su određeni gradskim propisom o priključivanju na komunalnu infrastrukturu.

Troškove gradnje i održavanja unutarnje kanalizacije podmiruje njezin vlasnik.

Javna kanalizacija

Članak 15. Javnu kanalizaciju čine instalacije, građevine i uređaji za odvodnju i pročišćavanje otpadnih

voda od kontrolnog okna unutarnje kanalizacije do ispusta u rijeku Savu. Otpadne vode u Gradu Samoboru odvode se mješovitom i razdjelnom javnom kanalizacijom. Mješovitom se javnom kanalizacijom odvode sve otpadne vode istim kanalima. Razdjelnom javnom kanalizacijom zasebnim se kanalima odvode oborinske vode, a zasebnim

druge otpadne vode.

Članak 16. Javna se kanalizacija gradi u skladu s propisima o građenju, vodnogospodarskom osnovom i

aktima koji takvu osnovu zamjenjuju.

Page 23: Službene vijesti grada Samobora

SLUŽBENE VIJESTI GRADA SAMOBORA

BROJ 3 – 12. 05. 2004. 127

Sagrađene instalacije, građevine i uređaji javne kanalizacije u vlasništvu su Grada Samobora i daju se na održavanje i upravljanje pravnoj osobi koja obavlja djelatnost odvodnje otpadnih voda.

Pravna osoba koja obavlja djelatnost odvodnje otpadnih voda dužna je javnu kanalizaciju održavati u ispravnom stanju.

Članak 17.

Pravne i fizičke osobe dužne su otpadne vode ispuštati u javnu kanalizaciju. Iznimno, na područjima na kojima nije sagrađena javna kanalizacija pravne i fizičke osobe

dužne su otpadne vode ispuštati na način propisan ovom odlukom.

Članak 18. Otpadne vode iz unutarnje kanalizacije ispuštaju se preko kontrolnog okna kanalizacijskim

priključkom u javnu kanalizaciju.

Članak 19. Vlasnik unutarnje kanalizacije dužan je zatražiti priključivanje na javnu kanalizaciju u skladu

s Odlukom o priključivanju na komunalnu infrastrukturu.

Članak 20. Unutarnja kanalizacija priključuje se na javnu kanalizaciju jednim kanalizacijskim

priključkom. Na javnu se kanalizaciju može priključiti i zemljište na kojem nije sagrađen objekt. Vlasnik neizgrađenog zemljišta s kojeg se na javnu površinu slijevaju oborinske i površinske

vode dužan je to zemljište priključiti na javnu kanalizaciju.

Članak 21. Iznimno od članka 20. stavka 1. ove odluke može se odobriti da se unutarnja kanalizacija

priključi na javnu kanalizaciju s više kanalizacijskih priključaka ako se: − investicijsko-tehničkom dokumentacijom dokaže da je gradnja više priključaka opravdana

zbog ekonomičnosti ili zbog potreba tehnološkog procesa ili zbog tehničkih razloga; − nekretnina s koje se otpadne vode odvode nalazi uz dva ili više kanalizacijskih slivova.

III. ODLAGANJE I UKLANJANJE OPASNIH TVARI

Članak 22. Pravne i fizičke osobe koje se u svezi s obavljanjem gospodarske ili druge djelatnosti koriste

opasnim i drugim tvarima određenim propisom o opasnim tvarima u vodama, dužne su takve tvari

Page 24: Službene vijesti grada Samobora

SLUŽBENE VIJESTI GRADA SAMOBORA

128 BROJ 3 – 12. 05. 2004.

držati i odlagati u skladu s posebnim propisom, tako da se isključi mogućnost onečišćavanja, odnosno zagađivanja vodotoka i onečišćavanja, odnosno zagađivanja podzemnih voda, te, ako se ispuštaju u javnu kanalizaciju, dužne su ih potpuno ili djelomično ukloniti.

IV. ODVODNJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJIMA NA KOJIMA NIJE SAGRAĐENA JAVNA KANALIZACIJA

Članak 23.

Na područjima na kojima nije sagrađena javna kanalizacija otpadne se vode iz unutarnje

kanalizacije odvode u sabirne jame ili se lokalnim odvodnim sustavima odvode i ispuštaju u najbliži prirodni ili umjetni vodotok (prijemnik).

Članak 24.

Granične vrijednosti opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama i tvari koje se ispuštaju u

sabirne jame ne smiju prekoračiti vrijednosti određene propisom o graničnim vrijednostima pokazatelja, opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama koje se ispuštaju u javnu kanalizaciju.

Otpadne vode iz stavka 1. ovog članka prethodno se obrađuju u posebnim uređajima za predobradu otpadnih voda.

Članak 25.

Sabirna jama mora biti vodonepropusna i mora biti izvedena bez ispusta i preljeva. Sabirna se jama mora nalaziti na mjestu do kojega je moguć pristup posebnim vozilima za

pražnjenje sadržaja sabirne jame.

Članak 26. Sabirne jame prazni pravna osoba koja obavlja djelatnost odvodnje otpadnih voda. Sadržaj sabirnih jama odvozi se posebnim vozilima u Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.

Članak 27. Lokalni odvodni sustavi grade se kao fekalna kanalizacija, s tim da se u nju puštaju isključivo

otpadne vode iz kućanstva. Otpadne vode iz lokalnih odvodnih sustava prije ispuštanja u prijemnik treba pročistiti na

lokalnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda do kakvoće koja je propisana za kategoriju prijemnika u koji se ispuštaju.

Vlasnik, odnosno korisnik lokalnog odvodnog sustava dužan je lokalni odvodni sustav održavati u ispravnom stanju.

Page 25: Službene vijesti grada Samobora

SLUŽBENE VIJESTI GRADA SAMOBORA

BROJ 3 – 12. 05. 2004. 129

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 28. Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna

osoba ako: 1. izvede i održava unutarnju kanalizaciju na način suprotan odredbi članka 7. Odluke; 2. ne omogući nesmetan pristup kontrolnom oknu ovlaštenim osobama pravne osobe koja

obavlja komunalnu djelatnost odvodnje otpadnih voda (članak 11. stavak 3. Odluke); 3. ne održava instalacije, građevine i uređaje unutarnje kanalizacije ispravnima (članak 12.

Odluke); 4. ne priključi unutarnju kanalizaciju na javnu kanalizaciju (članak 13. Odluke); 5. postupi suprotno odredbi članka 20. stavka 3. Odluke; 6. na područjima na kojima nije sagraađena javna kanalizacija otpadne vode odvodi suprotno

članku 23. Odluke; 7. izvede sabirnu jamu suprotno odredbi članka 25. Odluke; 8. postupa suprotno članku 27. stavkama 1. i 3. Odluke.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 200,00 kuna.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 200,00 kuna.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29. Primjena članka 4. stavka 1. i članka 26. stavka 2. ove odluke odgađa se do završetka rekon-

strukcije i dogradnje Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Samobora. Do završetka rekonstrukcije i dogradnje Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Samo-

bora pravna osoba koja prazni sabirne jame mora ispuštati njihov sadržaj kroz kanalizacijska (revi-ziona) okna u javnu kanalizaciju na mjestima koja odobrava gradsko upravno tijelo nadležno za komunalno gospodarstvo.

Osoba iz stavka 2.ovog članka dužna je oprati i dezinficirati mjesto na kojem je ispustila sadržaj sabirnih jama i nakon dnevne uporabe oprati i dezinficirati posebna vozila kojima se prevozi sadržaj sabirnih jama.

Članak 30.

Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o odvodnji voda (Službene vijesti

općine Samobor br. 15/81.) i propisi doneseni na temelju te odluke.

Page 26: Službene vijesti grada Samobora

SLUŽBENE VIJESTI GRADA SAMOBORA

130 BROJ 3 – 12. 05. 2004.

Članak 31. Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenim vijestim Grada Samobora.

Klasa: 021-05/04-01/3 Urbroj: 238-11-01-04-15 PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA Marijan Pehar, prof., v. r.

Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N. broj 10/97.) te članka

25. i 39. Statuta Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora 4/02.,7/02. i 8/03.), i članka 77. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Samobora Službene vijesti Grada Samobora broj 6/03.), Gradsko vijeće Grada Samobora na svojoj 28. sjednici održanoj 29.04.2004. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK o mjerilima za utvrđivanje visine roditeljskih uplata za ostvarivanje Programa

predškolskog odgoja i naobrazbe u Dječjem vrtiću Grigor Vitez Samobor

I. Utvrđuje se iznos roditeljskih uplata za ostvarivanje programa predškolskog odgoja i nao-

brazbe u Dječjem vrtiću Grigor Vitez Samobor: – za redovni 10-satni program.................................................... 450,000 kn Iznimno od odredbe stavka 1. ove točke Gradsko poglavarstvo Grada Samobora može tijekom

godine, ako dođe do znatnijih izmjena uvjeta poslovanja Dječjeg vrtića Grigor Vitez, izmijeniti visinu iznosa roditeljskih uplata.

II.

Sredstva iz članka I. ovog Zaključka upućuju se na žiroračun Dječjeg vrtića Grigor Vitez Samobor.

III.

Mjesečni iznos uplate za ostvarivanje programa je nepromjenjiv (fiksan) i ne ovisi o broju dana boravka djeteta u predškolskoj ustanovi.

3

Page 27: Službene vijesti grada Samobora

SLUŽBENE VIJESTI GRADA SAMOBORA

BROJ 3 – 12. 05. 2004. 131

Ako je dijete izostalo cijeli mjesec zbog bolesti, a izostanak je potvrđen liječničkom potvrdom, roditelj plaća 50% iznosa sudjelovanja u cijeni programa.

Za izostanke bez liječničke potvrde roditelj plaća punu cijenu programa

IV. Roditeljima se umanjuje cijena programa utvrđena u članku I. za 50% za mjesec kolovoz

tekuće godine zbog korištenja godišnjeg odmora. Za mjesec kolovoz u kojem je cijena umanjena za 50% liječničke potvrde se ne priznaju.

V. Za boravak djece u predškolskoj ustanovi koji je duži od redovitog radnog vremena, roditelj

plaća 35,00 kn po satu djetetovog boravka - bez obzira koliko je minuta u prvom satu roditelj stigao kasnije.

VI.

Program predškole za djecu koja ne ostvaruju redoviti program predškolskog odgoja u godini prije polaska u osnovnu školu roditelji plaćaju 3,00 kn po satu programa.

VII.

Sudjelovanje roditelja u cijeni programa umanjuje se prema slijedećim mjerilima: 1. Roditeljima djece s teškim smetnjama u razvoju

cijena se umanjuje.............................................................................. 20% 2. Roditeljima koji imaju više djece u vrtiću/jaslicama

cijena se umanjuje za drugo dijete u vrtiću/jaslicama ...................... 20% za treće i svako daljnje dijete u vrtiću/jaslicama 100%

3. Roditelji koji primaju stalnu novčanu pomoć za uzdržavanje u sustavu socijalne skrbi cijena se umanjuje ...................................... 100%

4. Roditeljima invalidima Domovinskog rata cijena se umanjuje sukladno postotku invalidnosti

Neovisno o mjerilima od točke 1. do 4. ovog članka, Komisija može roditelju umanjiti sudje-

lovanje u cijeni programa zbog posebnih okolnosti vezanih uz teško socijalno-ekonomsko stanje. Olakšice u plaćanju redovitog programa mogu koristiti roditelji djece s prebivalištem na

području Grada Samobora .

VIII. Za cjelodnevni 10 - satni redovni program u jaslicama i vrtiću roditelji mogu koristiti SAMO

JEDNU olakšicu.

IX. Upravno vijeće Dječjeg vrtića imenovat će Povjerenstvo za razmatranje zahtjeva za

umanjenje ili oslobađanje sudjelovanja u cijeni programa.

Page 28: Službene vijesti grada Samobora

SLUŽBENE VIJESTI GRADA SAMOBORA

132 BROJ 3 – 12. 05. 2004.

X. Postupak za ostvarivanje prava na olakšicu: 1. Pravo na smanjenje cijene vrtića ostvaruje se zamolbom. 2. Zamolbe će rješavati Povjerenstvo pri Dječjem vrtiću. 3. Uz zamolbu roditelj je dužan predočiti dokaze bitne za ostvarivanje prava. 4. Pravo se ostvaruje na temelju zaključka Upravnog vijeća DV Grigor Vitez Samobor, a

vrijedi, u pravilu tijekom cjele pedagoške godine ili do ispisa djeteta iz vrtića. Pravo prestaje i prije isteka pedagoške godine ako više nisu ispunjeni uvjeti za njegovo korištenje.

5. Roditelji su dužni prijaviti Povjerenstvu svaku promjenu činjenica koje utječu na postojanje prava u roko 8 dana od nastale promjene.

6. Na zahtjev Povjerenstva roditelji su dužni tijekom godine predočiti dokumente i dokaze o kojima ovisi korištenje prava, a radi provjere osnovanosti korištenja.

XI.

Ukoliko su zadovoljene sve potrebe djece s prebivalištem na području Grada Samobora za ostvarivanje redovitog programa, Dječji vrtić može upisati i djecu roditelja koji nemaju prebivalište na području Grada Samobora, uz uvijet da jedinice lokalne samouprave prebivališta roditelja, odnosno roditelj plati razliku između cijene programa Dječjeg vrtića do stvarne ekonomske cijene.

XII.

Danom stupanja na snagu ovog Zaključka stavlja se izvan snage Zaključak Gradskog vijeća od 7. rujna 2000. godine, objavljen u Službenim vijestima broj 4/2000.

XIII. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim vijestima Grada

Samobora.

Klasa: 021-05/04-01/3 Urbroj: 238-11-01-04-33 PREDSJEDNIK Marijan Pehar, prof., v. r.

Page 29: Službene vijesti grada Samobora

SLUŽBENE VIJESTI GRADA SAMOBORA

BROJ 3 – 12. 05. 2004. 133

Na temelju članka 4. stavak 9. Zakona o proračunu (NN br. 96/03.) i članka 39. Statuta Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 4/02., 7/02. i 8/03.), te članka 77. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 6/03.) Gradsko vijeće Grada Samobora na 28. sjednici održanoj 29. travnja 2004. godine donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK 1. Odobrava se realizacija projekta Znanstveno-povijesno-geografska monografija Grada

Samobor, a izdavačke kuće Meridijani d.o.o. iz Samobora, Obrtnička 17. 2. Sredstva za podmirenje obveza Grada za ovaj projekt, u iznosu od 360.000,00 kn, osigurat će

se u Proračunu Grada Samobora u rokovima utvrđenim ugovorom između nakladnika i Grada. 3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim vijestima

Grada Samobora.

Klasa: 021-05/04-01/3 Urbroj: 238-11-01-04-35

PREDSJEDNIK Marijan Pehar, prof., v. r.

Na temelju članka 4. stavak 9. Zakona o proračunu (NN br. 96/03.) i članka 39. Statuta Grada

Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 4/02., 7/02. i 8/03.), te članka 77. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 6/03.) Gradsko vijeće Grada Samobora na 28. sjednici održanoj 29. travnja 2004. godine donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK 1. Odobrava se zaključivanje ugovora o izvođenju radova rekonstrukcije pristupnog prostora

crkvi Sv. Anastazije i izgradnji javnog WC-a u iznosu od 1.323.936,00 kn. 2. Višak potrebnih sredstava, iznad sredstava osiguranih u Proračunu Grada Samobora za

2004. godinu koja iznose 500.000,00 kn, u iznosu od 823.936,00 kn, osigurat će se u gradskom proračunu.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim vijestima Grada Samobora.

Klasa: 021-05/04-01/3 Urbroj: 238-11-01-04-36 PREDSJEDNIK Marijan Pehar, prof., v. r.

4

5

Page 30: Službene vijesti grada Samobora

SLUŽBENE VIJESTI GRADA SAMOBORA

134 BROJ 3 – 12. 05. 2004.

Na temelju članka 4. stavak 9. Zakona o proračunu (NN br. 96/03.) i članka 39. Statuta Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 4/02., 7/02. i 8/03.), te članka 77. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 6/03.) Gradsko vijeće Grada Samobora na 28. sjednici održanoj 29. travnja 2004. godine donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK 1. Odobrava se zaključivanje ugovora o izvođenju radova na adaptaciji prostora za dječji vrtić

u Galgovu na ukupan iznos od 949.682,68 kn. 2. Višak potrebnih sredstava, iznad sredstava osiguranih u Proračunu Grada Samobora za

2004. godinu koja iznose 550.000,00 kn, u iznosu od 399,682,68 kn, Grad Samobor će osigurati u gradskom proračunu za 2004. godinu.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim vijestima Grada Samobora.

Klasa: 021-05/04-01/3 Urbroj: 238-11-01-04-34 PREDSJEDNIK Marijan Pehar, prof., v. r.

Na temelju članka 39. Statuta Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 4/02.,

7/02. i 8/03.), te članka 77. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 6/03.) Gradsko vijeće Grada Samobora na 28. sjednici održanoj 29. travnja 2004. godine donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK o razrješenju člana Gradskog poglavarstva

I.

PETAR RADOVANIĆ iz Samobora, Farkaševac 99, razrješava se dužnosti člana Gradskog poglavarstva Grada Samobora, a povodom dane ostavke.

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim vijestima Grada

Samobora.

Klasa: 021-05/04-01/3 Urbroj: 238-11-01-04-37 PREDSJEDNIK Marijan Pehar, prof., v. r.

6

7

Page 31: Službene vijesti grada Samobora

SLUŽBENE VIJESTI GRADA SAMOBORA

BROJ 3 – 12. 05. 2004. 135

Na temelju članka 39. Statuta Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 4/02., 7/02. i 8/03.), te članka 77. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 6/03.) Gradsko vijeće Grada Samobora na 28. sjednici održanoj 29. travnja 2004. godine donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK o izboru člana Gradskog poglavarstva

I.

IGOR JAIĆ KRASNIK iz Samobora, Šmidhenova 26, izabran je za člana Gradskog pogla-varstva Grada Samobora do kraja mandata ovog saziva, a počevši od dana izbora.

II.

Član Gradskog poglavarstva dužnost će obavljati volonterski.

III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim vijestima Grada

Samobora.

Klasa: 021-05/04-01/3 Urbroj: 238-11-01-04-38

PREDSJEDNIK Marijan Pehar, prof., v. r.

8

Page 32: Službene vijesti grada Samobora

SLUŽBENE VIJESTI GRADA SAMOBORA

136 BROJ 3 – 12. 05. 2004.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA Na temelju članka 20. i 21. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Naro-

dne novine", broj 33/01., 61/01.), i članaka 25. i 66. Statuta Grada Samobora (Službene vijesti br. 4/02. i 8/03.) i Programa poticaja razvoja malog gospodarstva i poljoprivrede na području Grada Samobora u 2004. (Službene vijesti br. 1/04), Gradsko poglavarstvo Grada Samobora, na svojoj 15. sjednici održanoj 30.03.2004. godine, donijelo je sljedeći

PRAVILNIK O DAVANJU POTICAJA ZA NABAVU VOĆNIH SADNICA,

LOZNIH CJEPOVA I POLICE OSIGURANJA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA U POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA U 2004. G.

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje uvjet i način korištenja sredstava iz proračuna Grada Samobora

u 2004. godini - prema Programu poticanja razvoja malog gospodarstva i poljoprivrede na području Grada Samobora u 2004. godini.

Članak 2.

Sredstva iz Gradskog proračuna dodjeljuju se nepovratno, a koristit će se za subvencioniranje

nabave voćnih sadnica, loznih cijepova i sadnica jagoda, te 25% sufinanciranje police osiguranja poljoprivrednih usjeva i trajnih nasada od elementarnih nepogoda.

Članak 3.

Sredstva u razdjelu 3; na poziciji 3523 Gradskog proračuna planirana za poticanje razvoja

poljoprivrede u 2004. godini, koristit će se za:

a) subvencioniranje nabave sadnica:

KATEGORIJA KRITERIJI Voćne sadnice jabuka, kruška, lješnjaka, višnja, nektarina, breskva i marelica; 6 kuna po sadnici.

• Za brdsko - plansko područje Žumberka i Samoborskog

gorja ( popis naselja prema Pravilniku o davanju poticanja za razvoj stočarstva i mljekarstva za 2004.g.), od 10 do 50 sadnica u cijelosti donacija na ukupni iznos računa. Preko 50 sadnica prema kriterijima za ostalo područje Grada Samobora

• Za ostala područja u Gradu Samoboru najmanje 0.5 hektara novopodignutog ili obnovljenog voćnjaka.

• Novi ili obnovljeni voćnjaci moraju biti podignuti na vlastitoj parceli ili u zakupu na rok od najmanje 10 godina.

9

Page 33: Službene vijesti grada Samobora

SLUŽBENE VIJESTI GRADA SAMOBORA

BROJ 3 – 12. 05. 2004. 137

Visokokvalitetne sadnice jagoda, najmanje A kvalitete; 0.80 kuna po sadnici

• Najmanje 3000 sadnica na vlastitoj parceli ili u zakupu na rok od najmanje 3 godine

Visokokvalitetni lozni cijepovi preporučenih sorti za područje Zagrebačke županije (čl.7. Pravilnika o vinu, NN 96/96,97/97,117/97 i 57/00), 7 kn. po sadnici.

• Najmanje 0.15 hektara novog ili obnovljenog vinograda na vlastitoj parceli ili u zakupu na rok od najmanje 10 godina

Evidenciju odobrenih sredstava iz točke a) vodi:

◊ Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu: − putem obrasca zahtjeva za odobrenje sredstava, dostavljenog izvatka iz katastra i original

računa o kupljenim sadnicama,

◊ Poljoprivredno - stočarsko - voćarska zadruga Samobor − Ovjerava račune i potvrđuje da kupljene sadnice odgovaraju kategoriji, kvaliteti i

kriterijima utvrđenih točci a) Pravilnika, − potvrđuje i kontrola da su kupljene sadnice posađene na parcelama prema dostavljenom

izvatku iz katastra.

◊ Upravni odjel za financije: − vrši isplate sredstava temeljem dostavljenih dokaznica i zaključaka Gradskog poglavarstva. b) Subvencija 25%- tnog iznosa cijene Police osiguranja sadnog materijala i

višegodišnjih nasada od elementarnih nepogoda: tuča, mraz, suša. Evidenciju odobrenih sredstava iz stavka b) vodi:

◊ Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu: − prikuplja zahtjeve za subvencioniranje 25% cijene Police osiguranja

◊ Upravni odjel za financije: − vrši isplatu sredstava temeljem dostavljene i od javnog bilježnika ovjerene kopije police

osiguranja te zaključak Gradskog poglavarstva.

Članak 4.

Subvencija Police osiguranja odobrava se u visini 25%-tnog iznosa od uplaćene premije za tekuću godinu, a zahtjevi za subvenciju mogu se podnositi do kraja tekuće 2004. godine, odnosno do iskorištenosti planiranih sredstava.

Zahtjevi za odobrenjem subvencije police osiguranja i subvencije nabave sadnica podnose se Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu na obrascu OP- 1/04.

Page 34: Službene vijesti grada Samobora

SLUŽBENE VIJESTI GRADA SAMOBORA

138 BROJ 3 – 12. 05. 2004.

Članak 5. Pravo korištenja sredstava iz čl.3. točka a) i b), imaju poljoprivredna gospodarstva upisana u

Upisnik poljoprivrednih gospodarstva ( danjem tekstu Upisnik), te uz predočenje MIBG-a. Iznimku od obveze predočenje MIBGA-a čine obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja

nisu upisana u odgovarajući upisnik, a pripadaju naseljima navedenim čl.3. Pravilnika o davanju poticanja za razvoj stočarstva i mljekarstva u 2004.

Članak 6.

Odlukom o pojedinačnom odobrenju sredstava za 25%-tno subvencioniranje godišnje premije

osiguranja i subvencioniranje nabave voćnih, loznih cjepova i sadnica jagoda, donosi Gradsko poglavarstvo Grada Samobora.

Članak 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u Službenim vijestima Grada Samobora.

Klasa: 022-05/04-02/7 Urbroj: 238-11-02-04-4 Samobor, 31. ožujka 2004. GRADONAČELNIK Žarko Adamek, dipl.iur., v. r.

Na temelju članka 24. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 96/03.) i članka 66. stavak

1. točka 13. Statuta Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 4/02., 7/02. i 8/03.) Gradsko poglavarstvo Grada Samobora na svojoj 15. sjednici održanoj 30. ožujka 2004. godine, pod točkom 4., donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK Daje se suglasnost na financijski plan za 2004. g. Poduzetničkog centra Samobor d.o.o.,

Bregana, Đure Basaričeka broj 4, koji sadrži: ukupne prihode u iznosu 1.575.160,00 kn ukupne rashode u iznosu 1.563.092,00 kn višak prihoda nad rashodima 12.068,00 kn.

10

Page 35: Službene vijesti grada Samobora

SLUŽBENE VIJESTI GRADA SAMOBORA

BROJ 3 – 12. 05. 2004. 139

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Službenim vijestima Grada Samobora.

Klasa: 022-05/04-02/7 Urbroj: 238-11-02-04-5 Samobor, 31.03.2004.

GRADONAČELNIK Žarko Adamek, dipl.iur., v. r.

Na temelju članka 66. Statuta Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 4/02.,

7/02. i 8/03.) Gradsko poglavarstvo Grada Samobora na svojoj 16. sjednici održanoj 20. travnja 2004. godine, pod točkom 13., donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK

I. Utvrđuje se i donosi Raspored sredstava – kapitalne donacije vjerskim zajednicama za zaštitu

sakralnih objekata na području Grada Samobora, pozicija 139. Proračuna Grada Samobora za 2004. godinu u iznosu od 300.000,00 kn i to kako slijedi:

− Župni ured Sv. Anastazija.................................................... 33.000,00 kn − Franjevački samostan........................................................... 33.000,00 kn − Župni ured Sv. Barbare, Rude ............................................. 24.000,00 kn − Župni ured Sv. Leonard, Kotari ........................................... 27.000,00 kn − Župni ured Sv. Ivan Krstitelj, Lug....................................... 47.000,00 kn − Župni ured Sv. Martin, Sv. Martin p/Okićem...................... 33.000,00 kn − Župni ured Krista Kralja, Domaslovec ................................ 39.000,00 kn − Župni ured presvetog srca Isusova, R. Potok. ..................... 21.000,00 kn − Grkokatolički župni ured Grabar – Stojdraga...................... 21.000,00 kn − Samostan sestara "Služavki malog Isusa" ........................... 22.000,00 kn

II. Sredstva iz točke I. ovog Zaključka namijenjena su isključivo za financiranje i uređivanje

spomenika kulture na području navedenih župa.

III. Za daljnju provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti i

brigu za mladež i Upravni odjel za financije.

11

Page 36: Službene vijesti grada Samobora

SLUŽBENE VIJESTI GRADA SAMOBORA

140 BROJ 3 – 12. 05. 2004.

IV. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Službenim vijestima Grada

Samobora. Klasa: 022-05/04-02/8 Urbroj: 238-11-02-04-14 Samobor, 21.04.2004.

GRADONAČELNIK Žarko Adamek, dipl.iur., v. r.

Na temelju članka 424. i 441. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93.,

34/99., 121/99. i 118/03.) gradonačelnik Grada Samobora – Skupština Poduzetničkog inkubatora d.o.o., Bregana, Basaričekova 4, na svojoj sjednici održanoj 09.04.2004. godine, donijela je sljedeću

ODLUKU

I. Opoziva se član Uprave društva - direktor Poduzetničkog inkubatora d.o.o. u Bregani, Basa-

ričekova 4, Petar Radovanić s danom 09. travnja 2004. godine.

II. Ivan Kumar iz Samobora, V. Noršića 12 postavlja se za člana Uprave društva – direktora

Poduzetničkog inkubatora d.o.o., Bregana, Đ. Basaričeka 4, od dana 10. travnja 2004. godine.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim vijestima Grada

Samobora.

Klasa: 024-01/04-01/5 Urbroj: 238-11-03-04-1 Samobor, 09. travanja 2004.

GRADONAČELNIK Žarko Adamek, dipl.iur., v. r.

12

Page 37: Službene vijesti grada Samobora

SLUŽBENE VIJESTI GRADA SAMOBORA

BROJ 3 – 12. 05. 2004. 141

KAZALO

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1. GODIŠNJI obračun Proračuna Grada Samobora za 2003. godinu................................... 105

2. ODLUKA o odvodnji otpadnih voda................................................................................ 124

3. ZAKLJUČAK o mjerilima za utvrđivanje visine roditeljskih uplata za ostvarivanje Programa predškolskog odgoja i naobrazbe u Dječjem vrtiću Grigor Vitez Samobor.............................................................................. 130

4. ZAKLJUČAK o osiguranju sredstava za izdavanje Monografije Grada Samobora ........ 133

5. ZAKLJUČAK o osiguranju sredstava za rekonstrukciju prilaza crkvi Sv. Anastazije u Samoboru...................................................................................... 133

6. ZAKLJUČAK o osiguranju sredstava za adaptaciju dječjeg vrtića u Galgovu................ 134

7. ZAKLJUČAK o razrješenju člana Gradskog poglavarstva .............................................. 134

8. ZAKLJUČAK o izboru člana Gradskog poglavarstva ..................................................... 135 AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

9. PRAVILNIK o davanju poticaja za nabavu voćnih sadnica, loznih cjepova i police osiguranja od elementarnih nepogoda u poljoprivrednim gospodarstvima u 2004. godini .............................................................. 136

10. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na financijski plana za 2004. godinu Poduzetničkog centra Samobor .................................................................. 138

11. ZAKLJUČAK o rasporedu sredstava – kapitalne donacije vjerskim zajednicama .......... 139

12. ODLUKA o opozivu i postavljanju člana Uprave društva PCS....................................... 140

Page 38: Službene vijesti grada Samobora

SLUŽBENE VIJESTI GRADA SAMOBORA

142 BROJ 3 – 12. 05. 2004.

Izdavač: GRAD SAMOBOR, Gradsko vijeće, Trg kralja Tomislava 5

Urednik: DRAGUTIN KUŠIĆ, tajnik

Prelom i tisak: BIROTISAK, Vrandučka 44, Zagreb