12
Aran|elovac, 4. avgust 2014. Godina VII - broj 61 На основу члана 22. Статута општине Аранђеловац На основу члана 22. Статута општине Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08), (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08), Скупштина општине Аранђеловац, на седници Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној 16. 7.2014.године, донела је одржаној 16. 7. 2014.године, донела је О Д Л У К У О Д Л У К У О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ И ИЗВЕШТАЈА О ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП ЗА ПЛАНИРАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈИ РАДОВА ЈКП ''ЗЕЛЕНИЛО'' ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2013.ГОДИНУ 2013.ГОДИНУ 1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја Извештај о 1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја реализацији програма пословања ЈП за планирање и изградњу Финансијски извештај и Извештај о реализацији радова ЈКП општине Аранђеловац за 2013.годину, који је у прилогу ове ''Зеленило'' Аранђеловац за 2013.годину, који је у прилогу ове Одлуке. Одлуке. 2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а 2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Аранђеловац''. објавиће се у ''Службеном гласнику општине Аранђеловац''. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број : 06-515/2014-01-2 од 16. 7. 2014.године Број : 06-517/2014-01-2 од 16. 7. 2014.године ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ, ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ, Десанка Миланов, с.р. Десанка Миланов, с.р. На основу члана 22. Статута општине Аранђеловац На основу члана 22. Статута општине Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08), (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08), Скупштина општине Аранђеловац, на седници Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној 16. 7. 2014.године, донела је одржаној 16. 7. 2014.године, донела је О Д Л У К У О Д Л У К У О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈП ''ГАС'' ''БУКУЉА'' АРАНЂЕЛОВАЦ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2013.ГОДИНУ ЗА 2013.ГОДИНУ 1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја Извештај о 1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја Извештај о пословању ЈКП ''Букуља'' Аранђеловац за 2013.годину , који је у раду ЈП ''Гас'' Аранђеловац за 2013.годину, који је у прилогу ове прилогу ове Одлуке. Одлуке. 2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а 2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Аранђеловац''. објавиће се у ''Службеном гласнику општине Аранђеловац''. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број : 06-516/2014-01-2 од 16. 7. 2014.године Број : 06-518/2014-01-2 од 16. 7. 2014.године ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ, ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ, Десанка Миланов, с.р. Десанка Миланов, с.р.

Sluzbeni glasnik 61 - avgust - Paragraf Lex · раду Фонда ''Први српски устанак'' за 2013.годину, који је у прилогу ове Одлуке

  • Upload
    others

  • View
    16

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Sluzbeni glasnik 61 - avgust - Paragraf Lex · раду Фонда ''Први српски устанак'' за 2013.годину, који је у прилогу ове Одлуке

Aran|elovac, 4. avgust 2014. Godina VII - broj 61

На основу члана 22. Статута општине Аранђеловац На основу члана 22. Статута општине Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08), (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08),

Скупштина општине Аранђеловац, на седници Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној 16. 7.2014.године, донела је одржаној 16. 7. 2014.године, донела је

О Д Л У К У О Д Л У К УО УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ И ИЗВЕШТАЈА О

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП ЗА ПЛАНИРАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈИ РАДОВА ЈКП ''ЗЕЛЕНИЛО'' ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2013.ГОДИНУ

2013.ГОДИНУ

1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја Извештај о 1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја реализацији програма пословања ЈП за планирање и изградњу Финансијски извештај и Извештај о реализацији радова ЈКП општине Аранђеловац за 2013.годину, који је у прилогу ове ''Зеленило'' Аранђеловац за 2013.годину, који је у прилогу ове Одлуке. Одлуке.

2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а 2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Аранђеловац''. објавиће се у ''Службеном гласнику општине Аранђеловац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦБрој : 06-515/2014-01-2 од 16. 7. 2014.године Број : 06-517/2014-01-2 од 16. 7. 2014.године

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ, ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ, Десанка Миланов, с.р. Десанка Миланов, с.р.

На основу члана 22. Статута општине Аранђеловац На основу члана 22. Статута општине Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08), (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08),

Скупштина општине Аранђеловац, на седници Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној 16. 7. 2014.године, донела је одржаној 16. 7. 2014.године, донела је

О Д Л У К У О Д Л У К УО УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈП ''ГАС''

''БУКУЉА'' АРАНЂЕЛОВАЦ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2013.ГОДИНУЗА 2013.ГОДИНУ

1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја Извештај о 1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја Извештај о пословању ЈКП ''Букуља'' Аранђеловац за 2013.годину , који је у раду ЈП ''Гас'' Аранђеловац за 2013.годину, који је у прилогу ове прилогу ове Одлуке. Одлуке.

2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а 2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Аранђеловац''. објавиће се у ''Службеном гласнику општине Аранђеловац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦБрој : 06-516/2014-01-2 од 16. 7. 2014.године Број : 06-518/2014-01-2 од 16. 7. 2014.године

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ, ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ, Десанка Миланов, с.р. Десанка Миланов, с.р.

Page 2: Sluzbeni glasnik 61 - avgust - Paragraf Lex · раду Фонда ''Први српски устанак'' за 2013.годину, који је у прилогу ове Одлуке

2 Broj 61 - Aran|elovac, 4. avgust 2014.

На основу члана 22. Статута општине Аранђеловац 2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08), објавиће се у ''Службеном гласнику општине Аранђеловац''.

Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној 16. 7. 2014.године, донела је СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

Број : 06-522/2014-01-2 од 16. 7. 2014.године

О Д Л У К У ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ЈП ЗА ИНФОРМИСАЊЕ Десанка Миланов, с.р.

''ШУМАДИЈА'' O ПОСЛОВАЊУ ЗА 2013.ГОДИНУ

1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја Извештај ЈП за информисање ''Шумадија'' за 2013.годину, који је у прилогу ове Одлуке. На основу члана 22. Статута општине Аранђеловац

(''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08),2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а Скупштина општине Аранђеловац, на седници

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Аранђеловац''. одржаној 16. 7. 2014.године, донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦБрој : 06-519/2014-01-2 од 16. 7. 2014.године О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ, СОЦИЈАЛНИ РАД

Десанка Миланов, с.р. ''САВА ИЛИЋ'' У АРАНЂЕЛОВЦУ ЗА 2013.ГОДИНУ ЗА ОПШТИНУ АРАНЂЕЛОВАЦ

1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја Извештај о На основу члана 22. Статута општине Аранђеловац раду Центра за социјални рад ''Сава Илић'' у Аранђеловцу за

(''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08), 2013.годину , који је у прилогу ове Одлуке.Скупштина општине Аранђеловац, на седници

одржаној 16. 7. 2014.године, донела је 2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Аранђеловац''.

О Д Л У К У СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦО УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ АПОТЕКЕ Број : 06-520/2014-01-2 од 16. 7. 2014.године

''ШУМАДИЈА'' АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2013.ГОДИНУ ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Десанка Миланов, с.р.

1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја Извештај о раду Апотеке ''Шумадија'' Аранђеловац за 2013.годину, који је у прилогу ове Одлуке.

2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а На основу члана 22. Статута општине Аранђеловац објавиће се у ''Службеном гласнику општине Аранђеловац''. (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08),

Скупштина општине Аранђеловац, на седници СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ одржаној 16. 7. 2014.године, донела јеБрој : 06-531/2014-01-2 од 16. 7. 2014.године

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ, О Д Л У К У Десанка Миланов, с.р. О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦРВЕНОГ КРСТА

АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2013.ГОДИНУ

1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја Извештај о На основу члана 22. Статута општине Аранђеловац раду Црвеног крста Аранђеловц за 2013.годину, који је у прилогу

(''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08), ове Одлуке.Скупштина општине Аранђеловац, на седници

одржаној 16. 7. 2014.године, донела је 2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Аранђеловац''.

О Д Л У К У СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦО УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ Број : 06-532/2014-01-2 од 16. 7. 2014.године

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2013.ГОДИНУ ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,

Десанка Миланов, с.р.

1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја Извештај о раду Туристичке организације општине Аранђеловац за 2013.годину, који је у прилогу ове Одлуке.

Page 3: Sluzbeni glasnik 61 - avgust - Paragraf Lex · раду Фонда ''Први српски устанак'' за 2013.годину, који је у прилогу ове Одлуке

3Broj 61 - Aran|elovac, 4. avgust 2014.

На основу члана 22. Статута општине Аранђеловац 2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08), објавиће се у ''Службеном гласнику општине Аранђеловац''.

Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној 16. 7. 2014.године, донела је СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

Број : 06-525/2014-01-2 од 16. 7. 2014.године

О Д Л У К У ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ НАРОДНЕ Десанка Миланов, с.р.

БИБЛИОТЕКЕ ''СВЕТИ САВА'' АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2013.ГОДИНУ

1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја Извештај о На основу члана 22. Статута општине Аранђеловац раду Народне библиотеке ''Свети Сава'' Аранђеловац за (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08),2013.годину, који је у прилогу ове Одлуке. Скупштина општине Аранђеловац, на седници

одржаној 16. 7. 2014.године, донела је2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Аранђеловац''.О Д Л У К У

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СМОТРЕ Број : 06-524/2014-01-2 од 16. 7. 2014.године УМЕТНОСТИ ''МЕРМЕР И ЗВУЦИ'' АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА

2013.ГОДИНУ ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ, Десанка Миланов, с.р.

1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја Извештај о раду Смотре уметности ''Мермер и звуци'' Аранђеловац за 2013.годину, који је у прилогу ове Одлуке.

На основу члана 22. Статута општине Аранђеловац 2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08), објавиће се у ''Службеном гласнику општине Аранђеловац''.

Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној 16. 7. 2014.године, донела је СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

Број : 06-526/2014-01-2 од 16. 7. 2014.године

О Д Л У К У ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА Десанка Миланов, с.р.

КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2013.ГОДИНУ

1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја Извештај о раду Центра за културу и образовање општине Аранђеловац за На основу члана 22. Статута општине Аранђеловац 2013.годину, који је у прилогу ове Одлуке. (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08),

Скупштина општине Аранђеловац, на седници 2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а одржаној 16. 7. 2014.године, донела је

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Аранђеловац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ О Д Л У К УБрој : 06-523/2014-01-2 од 16. 7. 2014.године О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ФОНДА ''ПРВИ

СРПСКИ УСТАНАК'' ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ, ЗА 2013.ГОДИНУ Десанка Миланов, с.р.

1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја Извештај о раду Фонда ''Први српски устанак'' за 2013.годину, који је у прилогу ове Одлуке.

На основу члана 22. Статута општине Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08), 2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а

Скупштина општине Аранђеловац, на седници објавиће се у ''Службеном гласнику општине Аранђеловац''.одржаној 16. 7. 2014.године, донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦБрој : 06-527/2014-01-2 од 16. 7. 2014.године

О Д Л У К УО УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ НАРОДНОГ ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,

МУЗЕЈА У АРАНЂЕЛОВЦУ Десанка Миланов, с.р. ЗА 2013.ГОДИНУ

1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја Извештај о раду Народног музеја у Аранђеловцу за 2013.годину, који је у прилогу ове Одлуке.

Page 4: Sluzbeni glasnik 61 - avgust - Paragraf Lex · раду Фонда ''Први српски устанак'' за 2013.годину, који је у прилогу ове Одлуке

4 Broj 61 - Aran|elovac, 4. avgust 2014.

На основу члана 22. Статута општине Аранђеловац 2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08), објавиће се у ''Службеном гласнику општине Аранђеловац''.

Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној 16. 7. 2014.године, донела је СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

Број : 06-530/2014-01-2 од 16. 7. 2014.године

О Д Л У К У ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ Десанка Миланов, с.р.

УСТАНОВЕ СРЦ ''ШУМАДИЈА'' У АРАНЂЕЛОВЦУ ЗА 2013.ГОДИНУ

1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја Извештај о На основу члана 22. Статута општине Аранђеловац пословању Установе СРЦ ''Шумадија'' у Аранђеловцу за (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08),2013.годину, који је у прилогу ове Одлуке. Скупштина општине Аранђеловац, на седници

одржаној 16. 7. 2014.године, донела је2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Аранђеловац''.О Д Л У К У

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ УПРАВЕ ОПШТИНЕБрој : 06-528/2014-01-2 од 16. 7. 2014.године АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2013.ГОДИНУ

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ, Десанка Миланов, с.р. 1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја Извештај о

раду Управе општине Аранђеловац за 2013.годину, који је у прилогу ове Одлуке.

2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а На основу члана 22. Статута општине Аранђеловац објавиће се у ''Службеном гласнику општине Аранђеловац''.

(''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08),Скупштина општине Аранђеловац, на седници СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

одржаној 16. 7. 2014.године, донела је Број : 06-533/2014-01-2 од 16. 7. 2014.године

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,О Д Л У К У Десанка Миланов, с.р.

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ УФК ''ШУМАДИЈА'' АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2013.ГОДИНУ

1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја Извештај о раду УФК ''Шумадија'' Аранђеловац за 2013.годину, који је у На основу члана 22. Статута општине Аранђеловац прилогу ове Одлуке. (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08),

Скупштина општине Аранђеловац, на седници 2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а одржаној 16. 7. 2014.године, донела је

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Аранђеловац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ О Д Л У К УБрој : 06-529/2014-01-2 од 16. 7. 2014.године О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ОСТВАРИВАЊУ

ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ, УСТАНОВЕ ''ДУГА'' У АРАНЂЕЛОВЦУ ЗА РАДНУ 2012/ Десанка Миланов, с.р. 2013.ГОДИНУ

1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја Извештај о остваривању годишњег плана рада Предшколске установе

На основу члана 22. Статута општине Аранђеловац ''Дуга'' у Аранђеловцу за радну 2012/2013.годину, који је у (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08), прилогу ове Одлуке.

Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној 16. 7. 2014.године, донела је 2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Аранђеловац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦО Д Л У К У Број : 06-521/2014-01-2 од 16. 7. 2014.године

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ AГЕНЦИЈЕ ЗА ИМОВИНУ ОПШТИНЕ ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,

АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2013.ГОДИНУ Десанка Миланов,с.р.

1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја Извештај о раду Агенције за имовину општине Аранђеловац за 2013. годину, који је у прилогу ове Одлуке.

Page 5: Sluzbeni glasnik 61 - avgust - Paragraf Lex · раду Фонда ''Први српски устанак'' за 2013.годину, који је у прилогу ове Одлуке

5Broj 61 - Aran|elovac, 4. avgust 2014.

На основу члана 50. Став 2. Закона о предшколском поласка на годишњи одмора.образовању и васпитању (''Службени гласник РС'', бр. 18/10) и Дневна цена се утврђује дељењем месечне цене бројем члана 22. Статута општине Аранђеловац (''Службени гласник радних дана у месецу и примењује за долазеће дане и за дане општине Аранђеловац'', бр. 8/08), одсутности детета који нису покривени оправдањем изабраног

Скупштина општине Аранђеловац, на седници педијатра или потврдом о коришћењу годишњег одмора .одржаној 16. 7. 2014.године, донела је Режијска цена износи 50% дневне цене.

Члан7.О Д Л У К У

О ЦЕНИ УСЛУГА И РЕГРЕСНОЈ СКАЛИ ЗА БОРАВАК Деца без родитељског старања, деца са сметњама у ДЕЦЕ развоју и деца из материјално угрожених породица (корисници

У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ДУГА“ У Материјалног обезбеђења), имају право на бесплатан боравак у АРАНЂЕЛОВЦУ Вртићу.

Члан 8.Члан 1.

Родитељи који у року од 10 дана од дана обавештавања о Овим одлуком утврђује се цена услуга у Предшколској промени цене услуга не доставе потврде о висини прихода у

установи Дуга“ у Аранђеловцу и регресна скала за учешће породици , плаћају 5.400,00 динара.корисника у цени услуга .

Члан 9.Члан 2.

Родитељи плаћају припадајућу цену услуга до 20.-ог у Економска цена за услуге Предшколске установе текућем месецу за претходни месец.„Дуга“у Аранђеловцу утврђује се у висини од 22.397,00 динара Родитељи који припадајући износ обавезе за услуге не месечно по детету. измире за два месеца узастопно, губе право на услуге Вртића.

Члан 3. Члан 10.

Учешће корисника услуга у целодневном боравку Учешће корисника у цени услуга у васпитној групи утврђује се у висини од 3.600,00 до 5.400,00 месечно по детету у деце са сметњама у развоју утврђује се у висини од 4.480,00 до зависиности од висине прихода по члану породице(родитељи и 8.500,00 динара месечно по детету према следећој регресној деца) према следећој регресној скали скали:

до 10.000,00 16,07 % 3.600,00 д о 5 . 0 0 0 , 0 0 20% 4.480,00 од 10.000,00 до 15.000,00 20,98 % 4,700,00 о д 5 . 0 0 0 , 0 0 д о 8 . 5 0 0 , 0 0 3 0 % 6.720,00од 15.000,00 до 20.000,00 22,32 % 5.000,00 преко 8. 500,00 38% 8.500,0020.000,00 и преко 20.000,00 24,11 % 5.400,00

Родитељи за боравак из става 1. овог члана не плаћају Члан 4. услуге ,а накнада трошкова се обезбеђује из Буџета Републике у

складу са Законом о финансијској подршци породици са децом Корисници од којих је један власник приватног („Службени гласник.РС „бр 16/02,115/05 и 107/09).предузећа или приватне радње, или није у радном односу , или је на привременом раду у иностранству или не доставе потврду о Члан 11.заради ,плаћају износ од 5.400,00. динара .

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана Члан 5. објављивања у ''Службеном гласнику општине Аранђеловац'', а

примењиваће се од 1.августа 2014.године.За :-децу у години пред полазак у основну школу у СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

припремним предшколским групама у целодневном боравку , Број: 06-534/2014-01-2 од 16. 7. 2014.г.-децу самохраних родитеља, - друго и свако наредно дете уписано у вртић из исте ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,

породице, родитељи плаћају 90% од висине учешћа родитеља у Десанка Миланов,с.р.економској цени утврђене применом регресне скале из члана 3. ове одлуке.

Члан 6.

Стварни износ цене за поједине месеце ,корисницима ће се обрачунавати зависно од броја дана колико дете борави у установи ,применом дневне,односно режијске цене за дане одсутности детета због болести, уз оправдање од изабраног педијатра, најкасније до задњег радног дана у текућем месецу и за време одсутност детета за време коришћења годишњег одмора родитеља, уз обавезно прилагање копије решења или потврде о коришћењу годишњег одмора, најкасније 5 дана пре

Висина прихода по члану породице

Проценат учешћа родитеља у цени

Износ учешће родитеља у цени услуга

Висина прихода по члану породице

Проценат учешћа родитеља у цени

Износ учешће родитеља у цени услуга

Page 6: Sluzbeni glasnik 61 - avgust - Paragraf Lex · раду Фонда ''Први српски устанак'' за 2013.годину, који је у прилогу ове Одлуке

6 Broj 61 - Aran|elovac, 4. avgust 2014.

На основу члана 11. став 1. и члана 7. став 3. Закона о На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС, бр. (''Службени гласник РС'', бр. 72/11 и 88/13) и члана 22. Статута 62/06, 47/11, и 93/12), и члана 22. Статута општине Аранђеловац, општине Аранђеловац (' 'Службени гласник општине ''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08) Аранђеловац'',бр. 8/08),

Скупштина општине Аранђеловац, на седници Скупштина општине Аранђеловац, на сендици одржаној 16. 7. 2014. године донела је одржаној 16. 7. 2014. године, донела је

О Д Л У К У З А К Љ У Ч А КО ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ДАВАЊЕ НА

КОРИШЋЕЊЕ ОПШТИНИ АРАНЂЕЛОВАЦ Члан 1. КУЛТУРНОГ ДОБРА ''ОКУЋНИЦЕ ИЛИЈЕ

МИЛОШЕВИЋА'’У Одлуци о комуналним таксама (''Службени гласник

општине Аранђеловац'', бр. 46/12) у таксеној тарифи у тарифном броју 4 у тачки 5 додаје се нова подтачка Г која гласи: 1. Предлаже се Влади Републике Србије да донесе

''Правна лица из тарифног броја 5 - А, Б, В у колико одговарајући акт о давању на коришћење непокретности у јавној делатност обављају у објектима на сеоском подручју (уговорне својини Републике Србије, која има својство културног добра – поште) плаћају таксу у износу од 7.200,00 динара''. ''Окућница Илије Милошевића'' у Аранђеловцу, на неодређено Члан 2. време, без накнаде, а за потребе Народног музеја Аранђеловац.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а примењиваће се од 1.1.2014. године. 2. Непокретности из тачке 1. ове Одлуке се састоји из Члан 3. следећег :

Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине - кп. бр. 796 КО Врбица уписана у Лист непокретности Аранђеловац''. 3105 КО Врбица укупне површине 0.20.81 ха и објекти

изграђени на истој и то :СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ а) стара кућа површине 119 м2 – књижно власништво,

Број: 06-535/2014-01-2 од 16. 7. 2014.г. б) нова кућа површине 75 м2 – књижно власништво,в) магаза површине 51 м2 – ванкњижно власништво,

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ, г) вајат површине 31 м2 – ванкњижно власништво, Десанка Миланов,с.р. д) млекар површине 6 м2 – ванкњижно власништво,

ђ) кош за кукуруз површине 10 м2 – ванкњижно власништво,

е) зидана капија на улазу – ванкњижно власништво.

3. Закључак доставити Министарству културе Републике Србије ради прибављања мишљења.

На основу члана 22. Статута општине Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

Скупштина општине Аранђеловац, на седници Број: 06-537/2014-01-2 од 16. 7. 2014.г.одржаној 16. 7. 2014. године, донела је

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,Десанка Миланов, с.р.

О Д Л У К УО ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ТУРИСТИЧКЕ

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

1. Скупштина општине Аранђеловац даје сагласност на На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине Статут Туристичке организације општине Аранђеловац, у тексту Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. усвојеном од Управног одбора Туристичке организације општине 9/08)Аранђеловац, бр. 65/1 од 29.05.2014. године. Општинско веће општине Аранђеловац, на седници

одржаној 01. 07. 2014. године, донело је 2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Аранђеловац''.Р Е Ш Е Њ Е

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број: 06-537/2014-01-2 од 16. 7. 2014.г. 1. Да се умањи позиција број 41. издвајање у текућу

буџетску резерву, економска класификација 03945-499121-00-01- ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ, 130 за износ од 430.000,00 динара, а да се за исти износ увећа Десанка Миланов, с.р. позиција број 59, субвенције ЈП за информисање ''Шумадија''

Аранђеловац, економска класификација 03945-451191-00-01-830.

2. Ово Решење ће реализовати Оделење за финансије и рачуноводство.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦБр. 06-468/2014-01-3 од 01. 07. 2014.г.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋ ВЕЋА,Бојан Радовић,с.р.

Page 7: Sluzbeni glasnik 61 - avgust - Paragraf Lex · раду Фонда ''Први српски устанак'' за 2013.годину, који је у прилогу ове Одлуке

7Broj 61 - Aran|elovac, 4. avgust 2014.

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 9/08) 9/08)

Општинско веће општине Аранђеловац, на седници Општинско веће општине Аранђеловац, на седници одржаној 01. 07. 2014. године, донело је одржаној 01. 07. 2014. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е Р Е Ш Е Њ Е

Да се умањи позиција број 41. издвајање у текућу Да се умањи позиција број 41. издвајање у текућу буџетску резерву, економска класификација 03945-499121-00-01- буџетску резерву, економска класификација 03945-499121-00-01-130 за износ од 20.000,00 динара, а да се за исти износ увећа 130 за износ од 20.000,00 динара, а да се за исти износ увећа позиција број 51/1, дотација осталим категоријама позиција број 51/1, дотација осталим категоријама становништва, економска класификација 03945-481991-00-01- становништва, економска класификација 03945-481991-00-01-840, за одлазак у Италију на такамичење студената сину Роган 840, за одлазак у летњу школу Чешког језика која ће бити Марине из Аранђеловца. организована у термину од 17. до 29. августа 2014.године у

Средства уплатити на текући рачун 160- Јужноморавском региону Чешке Републике.1801000642092-07 Креди банка, на име Роган Марине ЈМБГ Средства уплатити на текући рачун 6766 9633 8478 0805970726819. 9988 Интеза банка – мастер картица, на име Снежане Огаревић

Ово Решење ће реализовати Оделење за финансије и ЈМБГ 1912966955026.рачуноводство. Ово Решење ће реализовати Оделење за финансије и

рачуноводство.ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦБр. 06-465/2014-01-3 од 01. 07. 2014.г. ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

Бр. 06-467/2014-01-3 од 01. 07. 2014.г.ПРЕДСЕДАВАЈУЋ ВЕЋА, Бојан Радовић ,с.р. ПРЕДСЕДАВАЈУЋ ВЕЋА,

Бојан Радовић,с.р.

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. На основу члана 17. Одлуке о буџету општине 9/08) Аранђеловац за 2014.г.(' 'службени гласник општине

Општинско веће општине Аранђеловац, на седници Аранђеловац'', бр. 54/2013 и 7. Одлуке о Општинском већу одржаној 01. 07. 2014. године, донело је општине Аранђеловац (' 'Службени гласник општине

Аранђеловац'', бр. 9/8)Општинско веће општине Аранђеловац на седници

Р Е Ш Е Њ Е одржаној 4.7.2014. године, донело је

Да се умањи позиција број 41. издвајање у текућу Р Е Ш Е Њ Ебуџетску резерву, економска класификација 03945-499121-00-01-130 за износ од 20.000,00 динара, а да се за исти износ увећа позиција број 51/1, дотација осталим категоријама Да се умањи позиција број 41. издвајање у текућу становништва, економска класификација 03945-481991-00-01- буџетску резерву економска класификација 03945-499121-00-01-840, за лечење Михаила Благојевић из Аранђеловца. 130 за исти износ од 1.000.000,00 динара, а да се следеће позиције

Средства уплатити на текући рачун 155- увећају:5500180470213-60,Чачанска банка 1- Позиција број 125, гориво МЗ Венчани за 80.000 на име Благојевић Михаила,ЈМБГ 1010956721813. динара економска класификација 03945-426000-00-01-160

Ово Решење ће реализовати Оделење за финансије и 2- Позција број 128, гориво МЗ Мисача за 70.000 динара рачуноводство. економска класификација 03945-426000-00-01-160

3- Позција бр. 131, гориво МЗ Раниловић за 90,000 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ динара економска класификација 03945-426000-00-01-160Бр. 06-466/2014-01-3 од 01. 07. 2014.г. 4- Позиција 134, гориво МЗ Бања за 80.000 динара

економска класификација 03945-426000-00-01-160ПРЕДСЕДАВАЈУЋ ВЕЋА, 5- Позиција 137, гориво МЗ Босута за 100.000 динара Бојан Радовић ,с.р. економска класификација 03945-426000-00-01-160

6- Позиција бр. 140 гориво МЗ Брезовац за 60.000 динара економска класификација 03945-426000-00-01-160

7- Позиција бр. 143 гориво МЗ Буковик за 60.000 динара економска класификација 03945-426000-00-01-160

8- Позиција бр. 146 гориво МЗ Врбица за 50.000 динара економска класификација 03945-426000-00-01-160

9- Позиција бр. 149. Гориво МЗ Копљари за 50.000 динара економска класификација 03945-426000-00-01-160

10- Позиција бр. 152 гориво МЗ Вукосавци за 20.000 динара економска класификација 03945-426000-00-01-160

11- Позиција бр. 155 гориво МЗ Гараши за 30.000

Page 8: Sluzbeni glasnik 61 - avgust - Paragraf Lex · раду Фонда ''Први српски устанак'' за 2013.годину, који је у прилогу ове Одлуке

8 Broj 61 - Aran|elovac, 4. avgust 2014.

динара економска класификација 03945-426000-00-01-160 На основу члана 17. Одлуке о буџету општине 12- Позиција бр. 158. гориво МЗ Јеловик за 30.000 Аранђеловац за 2014.г.(' 'Службени гласник општине

динара економска класификација 03945-426000-00-01-160 Аранђеловац'', бр. 54/2013 и 7. Одлуке о Општинском већу 13- Позиција бр. 161 гориво МЗ Г. Трешњевица за износ општине Аранђеловац (' 'Службени гласник општине

од 50.000 динара економска класификација 03945-426000-00-01- Аранђеловац'', бр. 9/08)160 Општинско веће општине Аранђеловац на седници

14- Позиција бр. 164. гориво МЗ Орашац за износ од одржаној 8. 7. 2014. године, донело је60.000 динара економска класификација 03945-426000-00-01-160

15- Позиција бр. 167 гориво МЗ Даросава за 80.000 динара економска класификација 03945-426000-00-01-160 Р Е Ш Е Њ Е

16- Позиција бр. 170 гориво МЗ Тулеж за 20.000 динара економска класификација 03945-426000-00-01-160

17- Позиција бр. 173. гориво МЗ Стојник за 40.000 Да се умањи позиција број 41. издвајање у текућу динара економска класификација 03945-426000-00-01-160 буџетску резерву економска класификација 03945-499121-00-01-

18- Позиција бр. 176. гориво МЗ Прогореоци за 30.000 130 за исти износ од 6.000.000,00 динара, а да се за исти износ динара економска класификација 03945-426000-00-01-160, на увећа позиција 184, Агенције за имовину општине Аранђеловац име потребе за радове на локалним, некатегорисаним и пољским економска класификација 03945-423911-00-01-610, за превоз и путевима. складиштење црепа.

Ово Решење ће реализовати Оделење за финансије и 2. Ово Решење ће реализовати Оделење за финансије и рачуноводство.

рачуноводство.ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Бр.06-484/2014-01-3 од 8. 7..2014.г.Бр. 06-477/2014-0-3 од 4.7.2014. године

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА, Бојан Радовић,с.р.Бојан Радовић,с.р.

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр.

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине 9/08)Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. Општинско веће општине Аранђеловац, на седници 9/08) одржаној 10. 7. 2014. године, донело је

Општинско веће општине Аранђеловац, на седници одржаној 8. 7. 2014. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

Р Е Ш Е Њ Е 1. Да се умањи позиција број 41. издвајање у текућу буџетску резерву, економска класификација 03945-499121-00-01-130 за износ од 660.000,00 динара, а да се за исти износ увећа позиција број 59, субвенције јавним нефинансијским

1. Да се умањи позиција број 41. издвајање у текућу предузећима, економска класификација 03945-451191-00-01-830, буџетску резерву, економска класификација 03945-499121-00-01- на име преноса средстава ЈП за информисање ''Шумадија'' 130 за износ од 100.000,00 динара, а да се за исти износ увећа Аранђеловац.позиција број 52, јавне здравствене услуге по уговору, економска 2. Ово Решење ће реализовати Оделење за финансије и класификација 03945-424311-00-01-740, на име дезинсекције рачуноводство.комараца у површини од 150 хектара градског подручја.

2. Ово Решење ће реализовати Оделење за финансије и ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦрачуноводство. Бр. 06-492-1/2014-01-3 од 10. 7. 2014.г.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ПРЕДСЕДАВАЈУЋ ВЕЋА,Бр. 06-487/2014-01-3 од 8. 7. 2014.г. Бојан Радовић ,с.р.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,Бојан Радовић,с.р.

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 9/08)

Општинско веће општине Аранђеловац, на седници одржаној 15. 7. 2014. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Да се умањи позиција број 41. издвајање у текућу буџетску резерву, економска класификација 03945-499121-00-01-

Page 9: Sluzbeni glasnik 61 - avgust - Paragraf Lex · раду Фонда ''Први српски устанак'' за 2013.годину, који је у прилогу ове Одлуке

9Broj 61 - Aran|elovac, 4. avgust 2014.

130 за износ од 3.000.000,00 динара, а да се за исти износ отвори На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине нова позиција у Одлуци о буџету општине Аранђеловац, број 20- Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 1, за накнаду штете насталу услед елементарних непогода, 9/8)економска класификација 03945-484111-00-01-110. Општинско веће општине Аранђеловац на седници Агенција за имовину општине Аранђеловац, ће санирати штете одржаној 21.7.2014. године, донело јена објектима социјално угрожених лица настале у елементарним непогодама.

2. Ово Решење ће реализовати Оделење за финансије и Р Е Ш Е Њ Ерачуноводство.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ 1. Да се умањи позиција број 40, издвајање у сталну Бр. 06-505/2014-01-3 од 15. 7. 2014.г. буџетску резерву економска класификација 03945-499111-00-01-

130 за износ од 1.200.000,00 динара, а да се за исти износ увећа ПРЕДСЕДАВАЈУЋ ВЕЋА, позиција број 307, ЈП за планирање и изградњу општине

Бојан Радовић ,с.р. Аранђеловац – материјал, економска класификација 03945-426000-00-01-451, на име набавке црепова за санирање последица насталих од олујног ветра.

2. Ово Решење ће реализовати Оделење за финансије и рачуноводство.

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ9/08) Број 06-571-1/2014-01-3 од 21.7.2014. године

Општинско веће општине Аранђеловац, на седници одржаној 15. 07. 2014. године, донело је ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,

Бојан Радовић,с.р.

О Д Л У К У

1. Да се за уништавање амброзије на територији општине Аранђеловац из Програма Фонда за заштиту животне средине у 2014.години (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 58/2014), издвоје средства у износу од 450.000,00 динара.

2. За реализацију ове Одлуке задужује се Комисија за израду Програма за заштиту животне средине и Управа општине Аранђеловац.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦБр. 06-508/2014-01-3 од 15. 7. 2014.г.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,Бојан Радовић ,с.р.

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 9/08)

Општинско веће општине Аранђеловац, на седници одржаној 21. 7. 2014. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Да се умањи позиција број 41. издвајање у текућу буџетску резерву, економска класификација 03945-499121-00-01-130 за износ од 65.000,00 динара, а да се за исти износ увећа позиција број 47, Спортски савез Аранђеловац, економска класификација 03945-481911-00-01-840, на име помоћи ФК Венчани за организацију летњег турнира у фудбалу.

2. Ово Решење ће реализовати Оделење за финансије и рачуноводство.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦБр. 06-569/2014-01-3 од 21. 7. 2014.г.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋ ВЕЋА,Бојан Радовић ,с.р.

Page 10: Sluzbeni glasnik 61 - avgust - Paragraf Lex · раду Фонда ''Први српски устанак'' за 2013.годину, који је у прилогу ове Одлуке

10 Broj 61 - Aran|elovac, 4. avgust 2014.

Page 11: Sluzbeni glasnik 61 - avgust - Paragraf Lex · раду Фонда ''Први српски устанак'' за 2013.годину, који је у прилогу ове Одлуке

11Broj 61 - Aran|elovac, 4. avgust 2014.

Page 12: Sluzbeni glasnik 61 - avgust - Paragraf Lex · раду Фонда ''Први српски устанак'' за 2013.годину, који је у прилогу ове Одлуке

12 Broj 61 - Aran|elovac, 4. avgust 2014.

Osniva~: Skup{tina op{tine Aran|elovac; Redakcija: Stru~na slu`ba organa op{tine Aran|elovac,Venac Slobode 10, telefon (034) 713 886; Glavni i odgovorni urednik: Milenko Jovanovi} - sekretar

Skup{tine op{tine Aran|elovac; Izdava~: Stru~na slu`ba organa op{tine;[tampa: "\ur|evdan", Cara Du{ana 13, 034/712-233

Одлука о усвајању извештаја о реализацији Одлука о усвајању извештаја о раду Управе програма послованја ЈП за планирање и изградњу општине Аранђеловац за 2013. годину...............................4општине Аранђеловац за 2013. годину...............................1

Одлука о усвајању извештаја о остваривањуОдлука о усвајању извештаја о пословању ЈКП годишњег плана рада предшколске установе„Букуља“ Аранђеловац за 2013. годину.............................1 „Дуга“ у Аранђеловцу за радну 2012/2013. год................4

Одлука о усвајању финансијског извештаја Одлука о цени услуга и регресној скали о реализацији радова ЈКП „Зеленило“ за боравак деце у предшколској установи Аранђеловац за 2013. годину...............................................1 „Дуга“ у Аранђеловцу..........................................................5

Одлука о усвајању извештаја о раду ЈП „Гас“ Одлука о изменама одлуке о комуналним таксама...........6Аранђеловац за 2013. годину...............................................1

Одлука о давању сагласности на статут туристичкеОдлука о усвајању извештаја ЈП за информисање организације општине Аранђеловац..................................6„Шумадија“ о пословању за 2013. годину.........................2

Закључак о покретању поступка за давањеОдлука о усвајању извештаја о раду на коришћење општини Аранђеловац културногАпотеке „Шумадија“ Аранђеловац за 2013. годину.........2 добра „Окућнице Илије Милошевића“...............................6

Одлука о усвајању извештаја о раду Туристичке Решења.............................................................................6 - 9организације општине Аранђеловац за 2013. годину........2

Одлукa...................................................................................9Одлука о усвајању извештаја о раду Центра за социјални рад „Сава Илић“ у Аранђеловцуза 2013. годину за општину Аранђеловац..........................2

Одлука о усвајању извештаја о раду Црвеног крста Аранђеловац за 2013. годину.....................2

Одлука о усвајању извештаја о раду Народне библиотеке „Свети Сава“ Аранђеловац за 2013. годину...............................................3

Одлука о усвајању извештаја о раду Центраза културу и образовање општинеАранђеловац за 2013. годину...............................................3

Одлука о усвајању извештаја о раду Народногмузеја у Аранђеловцу за 2013. годину................................3

Одлука о усвајању извештаја о раду Смотре уметности „Мермер и звуци“Аранђеловац за 2013. годину..............................................3

Одлука о усвајању извештаја о раду Фонда„Први српски устанак“ за 2013. годину.............................3

Одлука о усвајању извештаја о пословањуустанове СРЦ „Шумадија“ у Аранђеловцуза 2013. годину......................................................................4

Одлука о усвајању извештаја о раду УФК „Шумадија“ Аранђеловац за 2013. годину...............4

Одлука о усвајању извештаја о раду Агенцијеза имовину општине Аранђрловац за 2013. годину..........4

S A D R @ A J