Smjernice za školovanje djece s posebnim potrebama u srednjim školama u BiH (BOS)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Smjernice za školovanje djece s posebnim potrebama u srednjim školama u Bosni i Hercegovini su namijenjene obrazovnim vlastima na svim razinama kako bi definirale strateške pravce u inkluzivnom obrazovanju i osigurale odgoj i obrazovanje svakog djeteta odgovarajući na specifične potrebe i mogućnosti učenika. Ovaj dokument predstavlja okvir za izradu državne, entitetskih, županijskih i strategije Distrikta Brčko u oblasti inkluzivnog obrazovanja u srednjim školama Bosne i Hercegovine. Plan pruža set konkretnih preporuka, dovoljno prilagodljivih specifičnim uvjetima entiteta/županija/regija. Namjena mu je služiti kao putokaz za kreatore odgojno-obrazovnih politika u cilju razvijanja i provedbe strategija koje zabranjuju diskriminaciju i promoviraju pravo na jednake mogućnosti za svako dijete. Smjernice i prioritetne akcije su temeljene na međunarodnim i domaćim konvencijama, stategijama i akcionim planovima za djecu s posebnim obrazovnim potrebama/djecu s invaliditetom. Svaka akcijska sm

Text of Smjernice za školovanje djece s posebnim potrebama u srednjim školama u BiH (BOS)

 • Smjernice za kolovanje djece s posebnim potrebama

  u srednjim kolama u Bosni i Hercegovini

 • Udruenje Drutvo ujedinjenih graanskih akcija

  Smjernice za kolovanje djece s posebnim potrebama u srednjim kolama u Bosni i Hercegovini 2

  Udruenje Drutvo ujedinjenih graanskih akcija izraava zahvalnost kolama, direktorima, pedagozima, nastavnicima, roditeljima, uenicima, te predstavnicima Ministarstava, Pedagokih zavoda, nevladinih organizacija i djelatnicima slubi za zapoljavanje to su svojim uestvovanjem u procesu istraivanja omoguili sticanje uvida u inkluzivno obrazovanje u srednjim kolama u BiH i definiranje preporuka za kolovanje djece s posebnim potrebama u srednjim kolama u Bosni i Hercegovini.

  IzdavaUdruenje Drutvo ujedinjenih graanskih akcija

  UNICEF

  Lektorica:Edina Dmitrovi

  Dizajn i tampa:Jordan Studio, Sarajevo

  Stavovi izneseni u ovoj publikaciji ne odraavaju nuno stavove i miljenja MDG-F programa Zapoljavanje i zadravanje mladih (YERP), niti agencija koje implementiraju program: IOM, UNDP, UNFPA, UNICEF i UNV.

  Adresa izdavaa:Udruenje Drutvo ujedinjenih graanskih akcijaPatriotske lige 33/Petra Tijeia 10, 71000 SarajevoTel/fax: + 387 (0) 33 460 128/460 264e-mail:dugabih@bih.net.ba, www.dugabih.com.ba

  April 2013. godine

  Zahvalnost

 • Udruenje Drutvo ujedinjenih graanskih akcija

  Smjernice za kolovanje djece s posebnim potrebama u srednjim kolama u Bosni i Hercegovini3

  Uvod5

  Inkluzija u obrazovanju7

  Pravni okvir13

  Rezultati istraivanja u srednjim kolama u BiH19

  Preporuke23

  Sadraj

 • Tim koji je bio angairan na izradi Smjernica:

  Udruenje Drutvo ujedinjenih graanskih akcija

  Smjernice za kolovanje djece s posebnim potrebama u srednjim kolama u Bosni i Hercegovini 4

  1. Anka Izetbegovi, prof. - Udruenje DUGA

  2. Sanja Matkovi, prof. - Udruenje DUGA

  3. mr.sci. Vasilija Veljkovi, Udruenje DUGA

  4. Jelena ipka, inspektor - prosvjetni savjetnik za specijalne ustanove i djecu sa posebnim potrebama u re-dovnim kolama, Republiki pedagoki zavod Republike Srpske

  5. Sead Jahi, prof. pedagogije, struni savjetnik za oblast obrazovanja Pedagokog zavoda Tuzlanskog kantona

  6. mr.sci. Selma Hodi, dipl. defektolog, Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihikom i tjele-snom razvoju/ voditeljica Odjela za dokumentaciju i edukativnu inovaciju Tuzlanskog kantona

  7. mr.sci. Nefiza Dautovi, struna savjetnica za predkolsko i inkluzivno obrazovanje Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK/

  8. mr.sci. Ranka Katalinski, Srednja elektrotehnika kola Sarajevo

  9. Milenko Vujinovi, predsjednik Udruenja za pomo djeci i omladini sa posebnim potrebama Sunce, Pale

 • Uvod

  1.

 • Udruenje Drutvo ujedinjenih graanskih akcija

  Smjernice za kolovanje djece s posebnim potrebama u srednjim kolama u Bosni i Hercegovini 6

  Bosna i Hercegovina je potpisivanjem i ratifikacijom niza dokumenata iz oblasti djeijih prava iskazala svoju opredijeljenost za stvaranje uvjeta za kvalitetan odgoj i obrazovanje svakog djeteta, s posebnim naglaskom na djecu s posebnim obrazovnim potrebama.

  Program zapoljavanja i zadravanja mladih (YERP) podran je kroz Fond za dostizanje milenijum-skih razvojnih ciljeva i finansiran od strane Vlade Kraljevine panije. Program zajedniki provode UNDP, UNICEF, UNFPA, IOM i UNV u partnerstvu sa Ministarstvom civil-nih poslova BiH, Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, entitetskim ministarstvima za rad i obrazovanje, Agencijom za statistiku BiH, entitetskim agencijama za statistiku, zavodima za zapoljavanje u cijeloj zemlji, osnovnim i srednjim kolama opeg usmjerenja, opinama i ruralnim zajednicama, pojedinanim preduzeima, te udruenjima iz privatnog sektora i organizacijama civilnog drutva od nivoa zajednice do dijaspore.

  Smjernice su uraene na temelju istraivanja i Izvjetaja Zastupljenost mjera i principa inkluz-ivnog obrazovanja u odgojno-obrazovnim praksama i politikama srednjokolskog obrazovanja u BiH koji je proveden u okviru UN programa Zapoljavanje i zadravanje mladih. Istraivanje je provelo Udruenje DUGA u partnerstvu sa proMente socijalna istraivanja u 65 srednjih kola na prostoru cijele Bosne i Hercegovine sa 669 nastavnika, od toga u 31 srednjoj koli u BiH sa 489 roditelja, te u 30 srednjih kola u BiH sa 527 uenika.

  Smjernice za kolovanje djece s posebnim potrebama u srednjim kolama u Bosni i Hercegovini su namijenjene obrazovnim vlastima na svim nivoima kako bi definirale strateke pravce u inkluz-ivnom obrazovanju i osigurale odgoj i obrazovanje svakog djeteta odgovarajui na specifine potrebe i mogunosti uenika.

  Ovaj dokument predstavlja okvir za izradu dravne, entitetskih, kantonalnih i strategije Distrikta Brko u oblasti inkluzivnog obrazovanja u srednjim kolama Bosne i Hercegovine. Plan prua set konkretnih preporuka, dovoljno prilagodljivih specifinim uvjetima entiteta/kantona/regija. Nam-jena mu je sluiti kao putokaz za kreatore odgojno-obrazovnih politika u cilju razvijanja i provedbe strategija koje zabranjuju diskriminaciju i promoviraju pravo na jednake mogunosti za svako di-jete. Smjernice i prioritetne akcije se zasnivaju na meunarodnim i domaim konvencijama, state-gijama i akcionim planovima za djecu s posebnim obrazovnim potrebama/djecu s invaliditetom.

  Svaka akcijska smjernica postavlja prioritete i konkretne aktivnosti koje entiteti/kantoni/Distrikt Brko mogu dodatno razviti i prilagoditi specifinostima zajednica za koje su odgovorni.

 • Inkluzija u obrazovanju

  2.

 • Udruenje Drutvo ujedinjenih graanskih akcija

  Smjernice za kolovanje djece s posebnim potrebama u srednjim kolama u Bosni i Hercegovini 8

  Obrazovanje je ogledalo drutvene ukljuenosti i ono koristi prilike i stvara mogunosti za uenje o razliitostima i upoznavanje ljudske raznolikosti. Kroz obrazovanje se podstie zajedniko djelovanje u pruanju razliitih usluga djeci s posebnim obrazovnim potrebama i razvija osjeaj za drutvenu pravdu i oslobaanje od predrasuda i stereotipa.

  Najvei izazov u implementaciji inkluzije u obrazovanju je prevladavanje predrasuda prema djeci s posebnim potrebama i podizanje nivoa znanja nastavnika i drugih uenika o prirodi razliitih potreba i potekoa kako nijedno dijete ne bi bilo izloeno neprimjerenom tretmanu u koli.

  Inkluzivno obrazovanje predstavlja pomjeranje od preokupiranosti odreenom grupom ka fokusir-anju na prevazilaenje prepreka u uenju i ueu.

  Definicije inkluzije koje daje UNESCO potiu sa konferencije u Salamanki, 1994. godine, i stavljaju naglasak na to da je inkluzija pokret koji je u direktnoj vezi s poboljanjem obrazovnog sistema kao cjeline:

  Inkluzija je proces rjeavanja i reagovanja na raznovrsnost potreba svih uenika kroz sve vee uestvovanje u uenju, kulturama i zajednicama i sve manju iskljuenost u okviru obrazovanja i iz njega. Inkluzija obuhvata promjene i izmjene sadraja, pristupa, struktura i strategija, sa zajednikom vizijom koja obuhvata svu djecu odgovarajue starosne dobi i sa ubjeenjem da je redovni obrazovni sistem odgovoran za obrazovanje sve djece.

  Svi kljuni meunarodni i domai dokumenti mogu se kratko sumirati na sljedei nain:

  o Sva djeca mogu da ue i imaju pravo na obrazovanje i odgoj.o Djeca najbolje ue u prirodnoj vrnjakoj grupi. Zato im treba omoguiti obrazovanje

  u redovnim predkolskim, osnovnim i srednjokolskim ustanovama.o Nastavnici i kole trebaju da prilagode nain rada tako da izlaze u susret potrebama

  djece.o Nekoj djeci, zbog tekoa u razvoju, potrebna je dodatna pomo u obrazovanju.

  Inkluzija je nov nain razmiljanja. Umjesto investiranja u specijalne kole za djecu sa tekoama u razvoju, mnoge zemlje se okreu ka inkluzivnom obrazovanju preusmjeravaju napore na: - podravanje SVE djece u redovnim kolama,- pronalaenje novih naina za davanje podrke kolama i nastavnicima.

 • Udruenje Drutvo ujedinjenih graanskih akcija

  Smjernice za kolovanje djece s posebnim potrebama u srednjim kolama u Bosni i Hercegovini9

  Principi inkluzije

  Prvi i osnovni opi princip inkluzivnog sistema ini pruanje jednakih ansi svima: svako dijete ima neotuivo pravo na obrazovanje i nijedno dijete se ne iskljuuje iz kolovanja kljuno uvjerenje inkluzivne kole je da svako dijete moe da ui i da ima korist od obrazovanja. Princip inkluzivne kole je da se kole prilagoavaju potrebama uenika, a ne uenici potrebama kole. Praksa inkluzivnog obrazovanja potvruje znaaj stava da su individualne razlike meu djec-om izvor bogatstva i raznovrsnosti, a ne problem, i da se na razliite potrebe i individualni tempo uenja i razvoja moe uspjeno odgovoriti irokim opsegom fleksibilnih pristupa.

  Analiza razvoja inkluzivnih kola pokazala je da inkluzija nije samo jedna prelomna taka u ori-jentaciji i organizaciji kole, ve da je razvoj inkluzivne dimenzije kole zapravo jedan kontinuirani proces promjena u pravcu jaanja i podsticanja razliitih oblika participacije uenika, nastavnika, roditelja i lanova lokalne zajednice u radu kole, u pravcu razvoja kulture, politike i prakse koja izlazi u susret razliitostima uenika, u pravcu identificiranja i otklanjanja prepreka uenju i partici-paciji, u pravcu razvoja odgovarajueg kurikuluma, kao i u pravcu odgovarajue obuke nastavnika i razvijanja razliitih oblika podrke uenicima i koli. U ovom procesu, kada se kola opredijeli za inkluzivni pristup, od posebnog znaaja je dalje razvijanje pozitivnih stavova prema uenicima iz posebno osjetljivih i marginaliziranih grupa i stalna usmjerenost na praenje obrazovnih potreba i identificiranje prepreka za ostvarivanje tih potreba.

  Djeca i mladi s posebnim obrazovnim potrebama

  Iako se sve ee naglaava da inkluzivna kola nije samo redovna kola u kojoj se obrazuju djeca s posebnim potrebama,