9
Bergen VELKOMMEN TIL SONANS VIDEREGÅENDE

Sonans videregående skole Bergen

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Velkommen til Sonans videregående skole Bergen

Citation preview

Page 1: Sonans videregående skole Bergen

utdanning

Bergen

VELKOMMEN TIL SONANS VIDEREGÅENDE

Page 2: Sonans videregående skole Bergen

På Sonans videregående i Bergen har vi ett mål: Hver eneste ungdom som begynner hos oss skal oppleve å bli sett , både som elev og menneske, slik at du når så langt som mulig ut fra dine ambisjoner og forutsetninger.

Vi er en liten skole hvor alle kjenner hverandre. Dett e skaper gode relasjoner som kan inspirere deg til å yte ditt beste. Lærerne føler et personlig ansvar for å følge opp alle elever – fra dere starter hos oss og frem til dagen dere får vitnemålet deres.

I denne brosjyren kan du lese mer om skolen vår. Om lærerne, læringsmiljøet, det sosiale miljøet og noen av prinsippene vi tror på og jobber ett er – og om hvordan vi samarbeider med foreldrene.

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker mer informasjon. Vi gleder oss til å se deg kommende skoleår.

Med vennlig hilsen

Mett e KnudsenRektor

VELKOMMEN TIL SONANS

VIDEREGÅENDE SKOLE

Page 3: Sonans videregående skole Bergen

SONANS VIDEREGÅENDE - FOR HVEM? SONANS-L ÆREREN

EN SKOLE FOR ALLE

LÆRERENLÆREREN ER ELEVENS VIKTIGSTE STØTTESPILLERVi legger ekstra mye arbeid i å fi nne de rett e lærerne. Faglige kvalifi kasjoner og pedagogisk dyktighet er en selvfølge. Like viktig er det at lærerne har de menneskelige kvalitetene som trengs for å engasjere, motivere og kommunisere.TID TIL Å VÆRE LÆRERSelv den dyktigste læreren kommer til kort hvis han eller hun ikke har tid og anledning til å fokusere på elevene. På Sonans er forholdene lagt til rett e for at lærerne skal konsentrere seg om være lærere – byråkratiet tar administrasjonen seg av.

RAGNHILD WETTERHUS, TIDLIGERE LÆRER VED SONANS VIDEREGÅENDE

”Min viktigste jobb som lærer er å gjøre undervisningen inspirerende, slik at hver enkelt elev får lyst til å lære mer!”

Vi vil at elevene våre skal lykkes med sin videregående skolegang ut fra sine forutsetninger. Det fi nnes ikke én oppskrift som passer for alle. På Sonans ser vi individualitet og mangfold som en styrke. Det motiverer oss til å strekke oss ekstra for den enkelte.

I en ideell verden har alle elever ambisjoner om toppkarakterer. Vi vet imidlertid at ambisjonsnivået varier både mellom elever og over tid. Vår jobb er å bidra til høy motivasjon og best mulig resultat - hele tiden.

Uavhengig av elevenes utgangspunkt viser forskning at en tett og god relasjon mellom lærer og elev er en av de viktigste forutsetningene for å lykkes. Derfor satser vi på faglig kompetente lærere som virkelig bryr seg og sørger for at de har tid til å følge opp elevene sine. At våre skoler er relativt små, gjør det enklere å bli sett , selv for dem som ikke gjør så mye av seg.

Page 4: Sonans videregående skole Bergen

SONANS-L ÆRERENSONANS-L ÆREREN

GRATIS LEKSEHJELPAlle trenger hjelp til lekser av og til. Vi erfarer at elevene jobber effektivt med leksene når de er på skolen, siden de da gjerne er i «arbeidsmodus». Derfor tilbyr vi gratis leksehjelp.

Mange jobber ekstra godt med lekser når de sitter sammen med medelever. Vi stiller derfor blant annet grupperom til disposisjon for elevene. Det ligger mye god læring i å samarbeide, både faglig og med tanke på personlig utvikling.

LÆREREN ER SJEFENDet virker kanskje strengt når vi påstår at «læreren er sjefen». Han eller hun skal tilrettelegge arbeidsforholdene for læring og gode resultater. Vi vet at elevene har ulike behov og læringsstiler, og læreren har kunnskapen som kreves for å tilpasse undervisningen deretter. Det er læreren som vet hvor elevene skal og hvordan de skal nå sine mål. Derfor må læreren være tydelig på hvem som er sjef.

NOEN Å SNAKKE MEDDet er stor forskjell på å snakke med og å snakke til. Vi gjør vårt beste for å ansette lærere som evner å snakke med unge mennesker, og som vet hva ungdom er opptatt av. Læreren er en voksenperson og faglig støttespiller, men de gode samtalene skjer på elevens premisser. En god relasjon gjør det også lettere for læreren å stille krav til og samtidig motivere eleven.

ELEVENE EVALUERER OSSDiskusjonen om evaluering av lærere har vært en del av mediebildet i flere år, og meningene er delte. Hos oss er det en selvfølge at elevene får si hva de mener om oss. Derfor har vi årlige elevvurderinger av samtlige lærere og av administrasjonen. Det hjelper oss i arbeidet med å bli en enda bedre skole.

«Jeg er veldig fornøyd med undervisningen. Likevel synes jeg det er fint at vi elever får si hva vi synes om lærerne og at Sonans bryr seg om hva vi mener. Jeg tror dette gjør skolen enda bedre.”

MARTE KORTGAARD INGEBRETSEN, TIDLIGERE ELEV VED SONANS VIDEREGÅENDE

Page 5: Sonans videregående skole Bergen

DET SOSIALE MIL JØET

TRIVSEL GIR GODT LÆRINGSMILJØVi vet at god trivsel gir bedre læringsmiljø. Derfor er vi opptatt av at lærere og elever sammen skal bygge et sosialt miljø hvor alle fi nner sin plass. Hver elev skal få være seg selv – innenfor de grensene som felleskapet sett er.

Vi har selvsagt nulltoleranse for mobbing. Om en elev trenger noen å prate med, er døren inn til lærer, rådgiver eller rektor alltid åpen.

Elever skal trives og glede seg til å gå på skolen. Dett e skal være en selvfølge. Når man trives sosialt, er man også mer positivt innstilt til å yte det som er nødvendig faglig.

Sonans Bergen samarbeider med organisasjonen MOT for å fremme et mobbefritt miljø, der ungdom trives og kan være seg selv. Våre UMM (Ungdommer Med Mot) har egne opplegg for «førsteklassingene», der hensikten er å skape gode klassemiljøer. I løpet av skoleåret arrangeres i tillegg aktiviteter som for eksempel «MOT til å glede»-dag.

Page 6: Sonans videregående skole Bergen

TETT OPPFØLGING ER

NØKKELEN TIL FAGLIG SUKSESS

Solid oppfølging og veiledning i et videregående opplæringsløp er en selvfølge. Så lenge eleven er under 18 år kan også foreldre involveres i diskusjoner rundt progresjon og andre temaer - i den utstrekning det er naturlig og fornuft ig.

FORANDRING FOR FORBEDRINGI løpet av et skoleår er det mye som endrer seg. Kanskje er det nødvendig å forandre på planene og ambisjonene som ble lagt i begynnelsen av skoleåret? Kanskje trenger en elev spesiell oppfølging? Eller handler det snarere om å gi eleven større utfordringer? Sonans har gode rutiner for oppfølging slik at nye behov oppdages og hensyntas så tidlig og så langt som mulig.

VEIEN VIDERE – HØYERE STUDIERVideregående skole er ikke nødvendigvis et mål i seg selv, men et steg på veien mot høyere utdanning. Det å oppnå karakterer som er gode nok til å komme inn på en høyskole eller et universitet er selvsagt en del av dett e. Ved å lære elevene gode arbeidsvaner, studieteknikk og selvstendighet ønsker vi å forberede dem på studentrollen. Forhåpentligvis kan vi bidra til å skape lyst og motivasjon til læring. Våre rådgivere stiller selvsagt opp for elever som ønsker å diskutere utdanningsløp og videre muligheter.

Page 7: Sonans videregående skole Bergen

Internett og digitale verktøy er nødvendig og viktig del av skolehverdagen, og gir mange nye muligheter når det gjelder å være kreativ, fi nne informasjon og arbeide med faglige besvarelser.

DIGITALE VERKTØY

Sonans har moderne tekniske løsninger, som bidrar til et godt og dynamisk læringsmiljø. Vi tror elevene vil bli ekstra engasjerte og motiverte, samt at de

vil få økt læringsutbytt e ved aktiv bruk av ny teknologi.

Ved skolestart vil alle nye elever ved VG1 få tildelt et nett brett eller en laptop til fri disposisjon. I og med at Sonans bruker digitale lærebøker vil bøkene

alltid være lett tilgjengelige.DIGITALE VERKTØY GIR ØKT LÆRINGSUTBYTTE

Page 8: Sonans videregående skole Bergen

Å VELGE KAN VÆRE VANSKELIGRealfag eller språk? Eller kanskje samfunnsfag? Det er ikke like lett for alle å vite hvilke fag en skal velge de to siste årene på videregående. Derfor bruker vi det første året til å bevisstgjøre elevene på hvordan de lærer, hva de lærer raskt og hva de trenger mer tid på, hva de syns er morsomt å arbeide med og hva som krever litt mer innsats. Denne bevisstgjøringen hjelper elevene å velge fagene som passer dem best.

PROGR AMFAGENE VÅRE

STUDIESPESIALISERINGNedenfor fi nner du deler av fagtilbudet ved Sonans sine videregående skoler. Programfagene kan variere fra år til år. Kontakt oss gjerne for nærmere informasjon.

Fra skoleåret 2014-15 tilbyr vi følgende fag:VG1: Fellesfag: Norsk Kroppsøving Fremmedspråk (nivå I eller II) Engelsk Matematikk, teoretisk eller praktisk Naturfag Geografi Samfunnsfag VG2: Velg mellom realfag eller språk og samfunnsfag Fellesfag: Norsk Kroppsøving Fremmedspråk (nivå I eller II) Historie Matematikk, teoretisk eller praktisk Programfag: To fag (280 timer) fra eget programområde Ett fag (140 timer) fra eget eller annet programområde

VG3: Fellesfag: Norsk Kroppsøving Religion Historie Programfag: 2 fag (280 timer) fra eget programområde Ett fag (140 timer) fra eget eller annet programområde Påbygg til generell studiekompetanse: Norsk Matematikk 2PY Naturfag Historie Kroppsøving Sosiologi og sosialantropologi

(1. år)

(2. år)

(3. år)

Page 9: Sonans videregående skole Bergen

BILLIGERE ENN DU TROR?Det koster kun kr. 11.000,- i året å gå på Sonans videregående. Dett e inkluderer disponering av et nett brett eller en laptop og digitale lærebøker. Skolen er godkjent av Lånekassen. Du søker selv om lån og stipend.

E-POST [email protected]

TLF 55 30 17 60

DU ER VELKOMMEN.. ...til å kontakte oss dersom du har spørsmål eller vurderer å starte hos Sonans. Ring 55 30 17 60 eller send e-post til [email protected]. Du kan også komme i kontakt med en rådgiver på sonans.no.

utdanning

Bergen

BLI

NK P

rint

& D

esig

n ©

2014

Returadresse: Sonans videregående BergenKalfarveien 78, 5022 Bergen