48
VURDERING KURS OG ETTERUTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLE 2012

Kurskatalog Videregående skole

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KURS OG ETTERUTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLE

Citation preview

Page 1: Kurskatalog Videregående skole

VURDERING

KURS OG ETTERUTDANNINGRetur: Gyldendal Norsk Forlag, Pb 6860 St. Olavs plass, 0130 OSLO

Svarsendingsavtale: 00901155

VIDEREGÅENDESKOLE

B

KURS OG ETTERUTDANNING FOR VIDEREGÅENDE SKOLE

2012Gyldendal kompetanse tilbyr et bredt utvalg kurs, etterutdanningsprogram, konferanser,

og temadager for ansatte og ledere innen skole.

Vi skreddersyr kursdager og undervisningsopplegg i tråd med deres ønsker og behov.

Våre åpne kurs og konferanser gjennomføres i mange byer over hele landet. Mer om

kursinnhold, kursholdere, deltageravgifter og praktisk informasjon finner du på:

www.gyldendal.no/kompetanse

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale!

Ring oss eller ta kontakt på e-post:

[email protected]

www.gyldendal.no/kompetanse

Telefon: 22 99 04 64

Gyldendal Kompetanse, Postboks 6860 St. Olavs plass, 0130 OSLO

• Vurdering for læring • Klasseledelse • Ny GIV og grunnleggende ferdigheter

• Skoleutvikling og skoleledelse• Fagkurs • Inspirasjon

Page 2: Kurskatalog Videregående skole

Gyldendal Kompetanse, Postboks 6860 St. Olavs plass, 0130 OSLO

[email protected]

www.gyldendal.no/kompetanse

Telefon: 22 99 04 64

MELD PÅ 4 OG BETAL FOR 3,

GJELDER ALLE VÅRE ÅPNE KURS.

GYLDENDAL KOMPETANSE Gyldendal Kompetanse utvikler og gjennomfører et bredt utvalg etterutdanningsprogram, kurs og seminarer for lærere, ledere og andre ansatte i grunnskolen og den videregående skole, samt kurs for ansatte i helsesektoren. Vi tilbyr:• å lage hele kurset, eller deler av programmet• etterutdanningsprogram med flere samlinger over tid• høy kvalitet på innhold og foredragsholdere• erfarne prosjektledere – god oppfølging• gode referanser

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale!

Camilla J. Frølich • leder [email protected] mobil: 975 43 431

Bente Irene Johnsrud • [email protected]: 911 36 709

Line Tyrdal • prosjektleder og kursholder [email protected], mobil: 922 07 835

Per Christian Harr • [email protected]: 982 21 755

Jørgen Walderhaug Jensen • [email protected]: 482 16 845

Soufia Noureen Aslam • prosjektleder og kursholder [email protected]: 979 79 983

Page 3: Kurskatalog Videregående skole

VURDERING ▶ Generell Informasjon 1

Vi leVerer kompetanseprogram og kurs til grunnskolenDenne katalogen inneholder kurs, kompetanseprogrammer og fagforedrag for skoleledere, lærere og ansatte i videregående skole.

Åpne pÅmelDingskursi katalogen finner du et godt utvalg av påmeldingskurs innenfor de mest sentrale fagområdene. på åpne kurs får du ny kunnskap og inspirasjon av våre meget dyktige kursholdere. Her møter du/dere kolleger fra andre skoler som dere kan diskutere problemstillinger med, og ikke minst kan dere bygge nettverk. meld deg på alene eller sammen med gode kolleger. Hvis dere melder på fire deltakere, betaler dere bare for tre. etter suksessen i fjor ser vi fram til å invitere deg til Videregåendekonferansen 2012 også denne høsten. se side 39 for mer informasjon.

skreDDersyDDe kurs og kompetanseprogram for Din skole, fagnettVerk eller fylkeskommune kursene og kompetanseprogrammene kan settes sammen eller bestilles enkeltvis. Det kan være foredrag eller større kursopplegg over flere dager. gyldendal kompetanse jobber i dag med mange fylkeskommuner og skoler over hele landet der vi gjennomfører faglige samlinger tilpasset kundens behov og ønsker.

Ta konTakT:gyldendal kompetanse, postboks 6860 st. olavs plass, 0130 [email protected] • www.gyldendal.no/kompetansetelefon: 22 99 04 64

ny giV og grunnleggenDe ferDigHeter

skoleleDelse og utVikling

faglæringsmiljø og relasjons-kompetanse

VurDering for læring

finn Dine kompetanse-

BeHoV

Page 4: Kurskatalog Videregående skole

VURDERING ▶ Generell Informasjon2 VURDERING ▶ Generell Informasjon

påmelding skjer fortløpende. Du får tilsendt bekreftelse på e-post når din påmelding er registrert hos oss. faktura utstedes automatisk ved påmelding og sendes til kursdeltaker på e-post.

nB! Husk å oppgi rett fakturaadresse, der det avviker fra virksomhetsadressen. avmelding:påmelding er bindende. Ved avmelding belastes et gebyr på 20% av kursavgiften. Ved avmelding senere enn 2 uker før arrangementet belastes full kursavgift. Bestilte plasser kan fritt benyttes av andre.

kursavgiften:kursavgiften inkluderer kursdokumentasjon, servering av lunsj og forfriskninger i pausene. Ved halvdagskurs er serveringen enklere.

avlysning: Ved eventuell avlysning av kurset refunderes kursavgiften.

Rabatter:meld på 4 og betal for 3, gjelder alle våre åpne kurs.

For mer informasjon: www.gyldendal.no/kompetanse eller send en e-post til [email protected]

pÅmelDing

E-post: [email protected]

Web: www.gyldendal.no/kompetanse

Telefon: 22 99 04 64

Page 5: Kurskatalog Videregående skole

VURDERING ▶ Generell Informasjon VURDERING ▶ Generell Informasjon 3

innHolDVurDering 5tema 7 Vurdering i fag 9kursholdere 10 Åpne påmeldingskurs 14

klasseleDelse, læringsmiljø og relasjonskompetanse 17tema 18 kursholdere 20 Åpne påmeldingskurs 23

ny giV og grunnleggenDe ferDigHeter 25tema 26 kursholdere 29

fagkurs, skoleutVikling og skoleleDelse 33fagkurs 34 kursholdere 36skoleutvikling og ledelse 37kursholdere 38

konferanser 2012 39

kursoVersikt – pÅmelDingskurs 41

pÅmelDing

Page 6: Kurskatalog Videregående skole

VURDERING ▶ Generell Informasjon4 VURDERING ▶ Generell Informasjon

Page 7: Kurskatalog Videregående skole

VURDERING ▶ Generell Informasjon VURDERING ▶ Generell Informasjon 5

VURDERInG

innleDning 6

tema for kursene 7

VurDering i fag 9

kursHolDere 10

Åpne pÅmelDingskurs 14

Page 8: Kurskatalog Videregående skole

6 VURDERING ▶ TemaVURDERING ▶ Innledning

VurDering prinsippene i læringsfremmende vurdering er felles for alle programfag og fag i alle studieretninger. samtidig er det knyttet en del utfordringer til enkeltfag eller fagretninger. Vi har derfor både generelle kurs i vurdering og kurs som er spisset mer mot enkelte fag eller retninger.

Vurdering har blitt et svært sentralt satsingsområde i videregående opplæring. formålet med vurderingen er å uttrykke kompetanse og dokumentere læring. like viktig er hvordan skolens vurderingspraksis kan bidra til økt læring. Det stilles større krav til skolene og lærerne når det gjelder å kommunisere, med utgangspunkt i kompetansemål, læringsmål, kjennetegn og kriterier. på bakgrunn av dette skal elevene vurdere seg selv og få god underveisvurdering.

Vårt kurstilbud er organisert i emner som kan settes sammen etter ønske fra dere. kursholderne har praksiserfaring over lang tid, og mange av dem har videreutdanning i faget.

gyldendal kompetanse har i flere år hatt etterutdanningsløp i vurdering for skoler, fylkeskommuner og nettverk. spør oss gjerne om referanser.

kompetanseprogrammer utvikles i nær dialog med dere. kursinnholdet er i tråd med de nyeste faglige presiseringene fra forskning og nasjonale myndigheter. Det legges stor vekt på metoder som skaper mer og bedre læring i klasserommet og systematikk på skole- og skoleeiernivå.

Helhetlig kompetanseprogram et eksempel på organisering av kompetanseprogram:

• felles kursdager• felles kursdager supplert med veiledning i grupper• Veiledning av fagnettverk, gjerne på tvers av skoler• rektor/ledergruppen: Veiledning og fagutvikling sammen med ledergrupper, innenfor

både vurdering og endringsledelse/skoleutvikling

nasjonal satsing på VFLgyldendal kompetanse har god erfaring med å samarbeide med skoleeiere som deltar i utdannings-direktoratets satsing innenfor «Vurdering for læring». Vi tilbyr gjerne et helhetlig løp som følger metodikken med erfaringsdeling, refleksjon og spredning.

uttalelser fra skoleeiere

som Vi Har samarBeiDet meD

Gyldendal Kompetanse «... leverer tjenester med høy faglig kvalitet på innhold og veiledning» «... viser strategisk forståelse og vilje og evne til å skreddersy opplegg for

oss som kunde»«... fremstår profesjonelle og holder en god kommunikasjon» «... følger skoleeier og skolelederne opp med stoppunkter underveis for å

justere retning og sørge for at forventningene innfris»«... bidrar til at lærere i videregående skole igjen verdsetter etter-

utdanning»

Page 9: Kurskatalog Videregående skole

7VURDERING ▶ TemaVURDERING ▶ Innledning

tilBakemelDinger Det gjentas stadig at norsk skole har en svak kultur for å gi tilbakemeldinger til elevene. ny forskning viser at det har vært en positiv utvikling, men for mange elever uttrykker at de ikke får gode tilbakemeldinger hyppig nok. tilbakemeldinger til og fra elever har stor betydning for elevers læring, og lærerne må gis forståelse for tilbakemeldingens effekt og prak-tiske verktøy for å klare å gi tilbakemeldinger en naturlig plass i det daglige arbeidet i klasserom-met. kurset omhandler blant annet

• tilbakemeldinger som fremmer læring og motivasjon

• tilbakemeldinger og framovermeldinger• systematisk tilbakemeldingspraksis med

utgangspunkt i mål og kriterier• ulike former for tilbakemeldinger (skriftlig

vs. muntlig)• fra lærer til elev og fra elev til lærer –

tilbakemeldinger integrert i undervisningen• film og veiledning

temakurs som kan Bestilles til Deres egen skole eller Via fylkeskommunen. emnene kan settes sammen til kursDager og kompetanseprogrammer i Dialog meD Dere!

læreplanforstÅelse (læreplanens HVa, HVorDan og HVorfor)

erfaring og forskning viser at det kan være store sprik mellom den formelle læreplanen og det elevene faktisk kan. mange lærere opplever læreplanarbeidet som utfordrende og tidkrevende og klarer derfor ikke å utnytte det handlingsrommet som læreplanen gir. Å forstå læreplanen som fundament for å planlegge, undervise og vurdere er en forutsetning for å sikre at elevene får kompetanse og faglig utvikling.

• utfordringer og muligheter i kunnskapsløftet• skolenes handlingsrom• kompetansemålenes tomme rom• lokalt læreplanarbeid – detaljert innhold eller det eksemplariske prinsippet• læreplanens hva, hvordan og hvorfor• fra kompetansemål til kompetanse – hva skal de egentlig kunne

egenVurDering elevenes evne til å reflektere rundt egen læring er en av de aller viktigste faktorene som bidrar til økt læring. lærerne må i større grad enn før, og kanskje på en annen måte, tilrettelegge for at elevene deltar aktivt i egen læringsprosess. gjennom egenvurdering og respons i grupper kan man tilrettelegge for dialog om læring, styrke elevenes ordforråd og øke forståelsen for hva som kjennetegner god kvalitet. når elevens kompetanse i vurdering øker, kan det også bidra til å lette lærerens arbeidsbyrde.

• Å lykkes med egenvurdering• Hvordan kan det gjøres i praksis

– eksempler fra flere fag• egenvurdering i ulike tidsspenn• relasjoner og vurderingskultur

Page 10: Kurskatalog Videregående skole

8 VURDERING ▶ FagVURDERING ▶ Tema

VurDeringskultur

• Hva vurderer vi?• Hvem vurderer?• når vurderer vi?• Hvordan vurderer vi?• Hvordan bruker vi informasjonen vi får?• utforskning av egen og skolens vurderings-

kultur

læringsmÅl, kriterier og kjennetegn Hva skal vi kunne, og hvordan skal det vur-deres? ifølge forskriften skal lærere kunne svare elevene på disse sentrale spørsmålene. samtidig opplever mange lærere at målene og kriteriene ikke fungerer slik at elevene blir mer bevisste og lærer mer. utfordringen er at det har blitt lagt større vekt på at vi skal ha mål og kriterier enn på hvordan disse skal bidra til økt læring. Å synliggjøre og legge vekt på dilemmaer og utfordringer kan øke lærernes bevissthet og føre til større oppmerksomhet på gode målformuler-inger og kriterier som uttrykker kvalitet. kurset omhandler blant annet følgende emner:

• Hvordan lage gode læringsmål og kvalitets-kriterier?

• kriterier, kjennetegn eller begge deler• gradering av måloppnåelse• ulike typer kompetansemål og læringsmål

systematikk i ulike tiDsspenn

• Vurdering i det lange, mellomlange og korte perspektivet• snakker vi om metoder, system eller en intensjon? • Hva er viktigst, og når er det viktig?• tilbakemeldinger på ulike nivåer• Hva legger vi vekt på når – tilbakemeldinger på ulike

nivåer

VurDering og motiVasjon

• likeverdig og rettferdig vurdering

• skaping av mestrings- opplevelser

• Varierte vurderingsformer• selvregulert læring• metakognitive ferdigheter

unDerVeis- og sluttVurDering

• Hvordan oppfylle forskriftens krav til under-veis- og sluttvurdering?

• Hvordan vurdere kompetanse?• forholdet mellom kompetansemål og

grunnleggende ferdigheter i kunnskaps-løftet

• utvikling av gode kjennetegn på målopp-nåelse

• karaktersetting og standpunktvurdering• muntlig eksamen – gode oppgaver og

vurderingskriterier• eksempler på god praksis

kunnskap, ferDigHeter, HolDninger og kompetanse

• sentrale begreper – betydning og konsekvenser

• Dette er skolens samfunnsoppdrag• Hva mener vi med kunnskap, ferdigheter og

kompetanse?• går det an å vurdere holdninger? Hva testes

og vurderes?• slik er den etiske dimensjonen og

dannelsen synlig i læreplanen, og slik kan vi drøfte og forholde oss til det i fagene

Page 11: Kurskatalog Videregående skole

9VURDERING ▶ FagVURDERING ▶ Tema

VurDering for læring i fagene Bestill kurs til Din skole eller Ditt fagnettVerk.

norsk• tilbakemeldingers betydning for elevers læring• Vi som norsklærere: hvordan kan vi få enda større læringseffekt for elevene?• organisere undervisningen annerledes uten å beslaglegge mer av lærerens tid

Samfunnsfag• Å utvikle en vurderingspraksis som tar i bruk flere vurderingsformer enn den skriftlige • slik sikrer vi at disse vurderingsformene er forutsigbare, systematiske og etterprøvbare • Å fange sluttkompetansen i samfunnsfagene

Språkfag• læringssamtalen: kriterier og kjennetegn, modellering, nivådifferensiering • systematikk og praktiske løsninger for underveisvurdering som fremmer læring og oppfyller

kravene til dokumentasjon• eksempler på elevarbeider og vurderingssituasjoner

Yrkesfag• Vurdering for læring i yrkesfagene: organisering, undervisning og hensiktsmessig

dokumentasjon• yrkeskompetanse og vurdering som en sentral del av læringsprosessen• praktiske eksempler fra mange fag

kroppsøving• planlegging av undervisning med årsplaner, periodeplaner og øktplaner• Hva skal vi se etter når vi vurderer? filmer med praktiske eksempler fra undervisning• mestring og motivasjon i et helsebringende fag

Ta gjerne kontakt med oss om andre fag!

www.gyldendal.no/kompetanse

Page 12: Kurskatalog Videregående skole

10 VURDERING ▶ KursholdereVURDERING ▶ Kursholdere

kursHolDere i VurDeringSvein-Erik andreassen er lærer og skoleleder og doktorgradsstipendiat i prak-tisk pedagogikk ved universitetet i tromsø. Han gjør gjennom et forskende partnerskap en casestudie om hvordan en skole kan utvikle sitt arbeid med kompetansemål. i tillegg underviser svein-erik i praktisk pedagogikk ved institutt for lærerutdanning og pedagogikk. Han har arbeidet i ti år som skoleleder ved tromstun skole, og derigjennom som prosjektleder for skolens demonstrasjonsskolevirksomhet i 2006–2008. svein-erik har også arbeidet i fem år som lærer i grunnskolen.

Ingeborg Lundsvoll er utviklingsleder ved strømmen videregående skole. Hun ledet skolens del-takelse i prosjektet «Bedre vurderingspraksis», modell D, lage og prøve ut kjennetegn på mål- oppnåelse. skolen er ressursskole for akershus i arbeidet med å implementere ny vurderingsforskrift og deltar i «Vurdering for læring», utdanningsdirektoratets videre satsing. ingeborg har bidratt i arbeidet med ressurshefte for elevvurdering til bruk i akershus fylkeskommune. Hun er master i yrkespedagogikk og har allmennlærerutdanning med videreutdanning i historie, engelsk, allmenn-pedagogikk og flerkulturell pedagogikk. ingeborg har undervisningserfaring fra alle trinn i grunn-skolen og grunnskoleopplæring for voksne.

Marianne Dahl er utdannet cand.philol. og arbeider som pedagogisk leder på rosenvilde videre-gående skole. rosenvilde har vært demonstrasjonsskole for vurdering. Hun er kursholder i vurdering for videregående skole. marianne har deltatt i arbeidet med å utarbeide et vurderingshefte for akershus fylkeskommune.

Jarl Inge Wærness er analytiker i læringslaben/Conexus og er utdannet cand.paed. Han arbeider hovedsakelig med utdanningsspørsmål. sammen med professor erling lars Dale har han skrevet blant annet Vurdering og læring i en elevaktiv skole (2007) og Differensiering og tilpasning i grunnopplæringen (2003). jarl inge har omfattende kompetanse i elevvurdering og har jobbet i utviklingsprosesser i mange skoler, kommuner og fylkeskommuner. Han underviser på rektorutdanningen på Handelshøyskolen Bi. sammen med tore skandsen og yngve lindvig har han skrevet Entusiasme for endring, en hånd-bok i skoleutvikling (2010).

Ingrid oos Hove er lektor i norsk fra universitetet i oslo. Hun har åtte års erfaring som lærer ved rosenvilde videregående skole med undervisning i fagene norsk, historie og filosofi. rosenvilde tilbyr studiespesialiserende retning og en rekke yrkesfaglige studieretninger. for tiden arbeider ingrid som høgskolelektor på lærerutdanningen ved Høgskolen i oslo og akershus. ingrids engasjement for læreryrket viser seg også i arbeid knyttet til utdannings-direktoratet, som redaksjonsrådsmedlem i Norsklæreren, som medlem i lære-bokredaksjoner og som kursholder for gyldendal kompetanse.

Page 13: Kurskatalog Videregående skole

11VURDERING ▶ KursholdereVURDERING ▶ Kursholdere

Janniche Langseth er lektor med engelsk hovedfag fra universitetet i oslo. Hun har ppu med ut-viklingsarbeid innen yrkesretting av engelsk i videregående skole og er videreutdannet i veiledning-spedagogikk og utviklingsledelse. fra skole har janniche mer enn 20 års undervisningserfaring fra yrkesfag og studiespesialisering og ti års ledererfaring. Hun er lærebokforfatter i engelsk og mange-årig sensor ved sentralgitt eksamen. janniche jobber spesielt med yrkesretting og systematisering av vurdering.

Tone Guldahl er realfagslektor fra norges landbrukshøgskole med videre-utdanning i medier og kommunikasjon (universitetet i oslo), markedsføring, personal- og organisasjonsutvikling (Bi). Hun har en dr.scient.- grad i peda-gogikk med vekt på ledelse, kommunikasjon og samarbeid. tone er også master practitioner i nlp og har arbeidet som førsteamanuensis i pedagogikk, lærer og leder i videregående skole og som pedagogisk veileder i grunnskolen. Hun jobber nå i imteC med skoleutvikling og tilpasset opplæring med blant annet porteføljemetodikk, læringsstrategier, læringsstiler, metalæring og vurdering.

Jan Henrik Høines er utdannet cand.jur. fra universitetet i Bergen og arbeider nå som rektor i karmøy kommune. Han har i lang tid jobbet med offentlig forvaltning og personaladministrasjon i karmøy kommune og oslo kommune. jan Henrik er forfatter av boka Elevvurdering i Kunnskaps-løftet. Han foreleser på Høgskolen stord/Haugesund og har skrevet Retten til å trives på skolen - om skoleelevers rett til et godt psykososialt miljø.

Lars Harald Eide er lektor i kroppsøving med over seks års utdanning fra norges idrettshøgskole. Han er lærer ved abildsø skole i oslo og er tilknyttet norges idrettshøgskole som øvingslærer og som lærer i videreutdanningen «kroppsøving deltid». lars har mastergrad i idrettsvitenskap med hoved-vekt på vurdering for læring i kroppsøving. Han har deltatt i «Veiledning for vurdering med karakter i kroppsøving i kunnskapsløftet» for 8.–10. trinn og for videregående opplæring – Vg1, Vg2 og Vg3. Har bred erfaring som kursholder i «Vurdering for læring», etterutdanning for kroppsøvingslærere og på fronter brukerkonferanse.

Line Tyrdal er adjunkt med mange års erfaring som lærer i barne- og ungdomsskolen. Hun jobber i gyldendal kompetanse som prosjektleder og kursholder. i de siste årene har hun jobbet med å utvikle og sette i system en mer læringsfremmende vurderingskultur på skole- og klasseromsnivå og deler nå disse erfaringene i form av kurs og veiledning for lærere og skoleledere. line er en av bidragsyterne i trude slemmens Vurdering for læring i klasse-rommet. i de siste årene har hun tatt videreutdanning i Elevvurdering og læring fra Høgskolen i lillehammer og er masterstudent i pedagogikk ved universitetet i oslo.

Har du praksiserfaring med vurdering – gjerne i fag – og kunne tenke deg å jobbe litt ekstra som kursholder? Ta kontakt med oss!

www.gyldendal.no/kompetanse

Page 14: Kurskatalog Videregående skole

12 VURDERING ▶ Åpne påmeldingskursVURDERING ▶ Kursholdere

Grete Haaland er førsteamanuensis på Høgskolen i oslo og akershus. grete har bakgrunn som hånd-verker, selvstendig næringsdrivende, yrkesfaglærer, forfatter og pedagogisk veileder. Hun har hoved-fag og ph.d. i yrkespedagogikk, fagbrev og mesterbrev i dame- og herrefrisørfaget. lang erfaring med læreplanutvikling utdanning av pedagogisk personale i fagopplæringen, både i skoler og bedrifter. på Hiao arbeider grete med vurdering for og av læring, kvalitet i fag- og yrkesopplæring, hensikts-messig dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen.

Lisbeth M. Brevik er cand.philol med hovedfag i engelsk. Hun har arbeidet som lærer og avdelingsleder i grunnskolen og videregående skole, hun har bred erfaring med etterutdanning av lærere innenfor lesing, læringsstrategier og vurdering og engelsk, og er konsulent for utdanningsdirektoratet. Hun har utgitt lærebøker i engelsk for ungdomsskolen og publisert artikler om lesing og lesestrategier. lisbeth er nå ansatt som doktorgradsstipendiat ved institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved universitetet i oslo. forfatter av Les mindre – forstå mer. Strategier for lesing av fagtekster sammen med ann elisabeth gunnulfsen (2011).

Bente Vetland har jobbet i videregående skole i 23 år, som kontaktlærer, avdelingsleder, rådgiver og i skolens spesialavdeling. Hun har skrevet flere lærebøker innenfor kommunikasjon og samhandling, yrkesutøvelse og generell metodetilnærming. Bente har deltatt i læreplanarbeid i flere reformer. for tiden fullfører hun mastergrad i psykisk helse. Bente Vetland har gjennom de siste årene holdt kurs over hele norge og Danmark og har sammen med sin kollega Bodil Dale stormy utviklet nettpakken «systematisk elevutvikling».

Tone Bakken er lektor i videregående skole og jobber nå på oslo handelsgymnasium der hun underviser i matematikk, naturfag, biologi og kjemi. Hun har studier i spesialpedagogikk og innenfor utviklingsarbeid og har holdt mange kurs om elevaktiviserende metodikk i realfagene. tone er lære-bokforfatter i matematikk, nettveileder i naturfag (for nks) og jobber med «Vurdering for læring» på egen arbeidsplass. tone var med på å utarbeide «Veiledning til læreplanen i naturfag» i regi av utdanningsdirektoratet skoleåret 2009–2010.

Har du praksiserfaring med vurdering og kunne tenke deg å jobbe litt ekstra som kursholder? Ta kontakt med oss!

[email protected]

Page 15: Kurskatalog Videregående skole

13VURDERING ▶ Åpne påmeldingskursVURDERING ▶ Kursholdere

VurDeringskurs som er Åpne for pÅmelDing

Disse kursene er satt opp med

steder og dato i 2012. følg med på

www.gyldendal.no/kompetanse

for påmelding og flere kursdatoer.

alle disse kursene kan også

bestilles som internkurs på deres

skole eller i kommunen – enten

som enkeltkurs eller som del av et

kompetanseprogram/etter-

utdanning.

Page 16: Kurskatalog Videregående skole

14 VURDERING ▶ Åpne påmeldingskursVURDERING ▶ Åpne påmeldingskurs

unDerVeis- og sluttVurDering

karaktersetting og standpunktvurdering krever mye av deg som lærer.

på mange skoler jobbes det med kriterier og kjennetegn og metoder for god underveis- og sluttvurdering. Denne kursdagen gir dere prak-tiske tips og økt trygghet når det gjelder kravene i forskriften.

fra klasserommet får vi erfaringer med god underveisvurdering – dilemmaer og muligheter i bruk av kriterier og kjennetegn. gode oppgaver, tilpasset undervisning og trening i ferdigheter vil bygge kompetanse fram mot standpunktvurder-ing i 10. klasse.

kursdagen kombinerer klasseromsperspektivet med de juridiske sidene: tolkningen av forskrif-tens krav. i tillegg gis mange tips til hvor lærere kan gå for å finne forslag til målformuleringer som dekker hensikten med fagene, ikke bare hvert enkelt læringsmål.

Kursholdere: Marianne Dahl, studieleder Jan Henrik Høines, rektor og jurist Jarl Inge Wærness, analytiker

Tid og stedoslo: 6. september 2012 i gyldendalhuset Deltakeravgift: 1990 kroner per deltaker – meld på 4 og betal for 3

VurDering i yrkesfagene

en god vurderingspraksis for deg som jobber som lærer i yrkesfagene, er utfordrende. Vurdering er en sentral del av læringsprosessen, og både lærlingens prestasjoner og bedriftens opplæring skal vurderes. Dette kurset gir deg nyttig innsikt og praktiske verktøy i når du skal vurdere elevene innenfor yrkesfag.

Du får lære mer om• vurdering for og av læring i yrkesfagene,

yrkeskompetanse og vurdering• organisering av opplæring og vurdering av

læringsutbytte• hensiktsmessig dokumentasjon av yrkes-

kompetanse• vurderingstradisjoner i yrkesopplæringen• praktiske eksempler på vurdering i yrkes-

fagene

Kursholdere: Ingeborg Lundsvoll, utviklingsleder på Strømmen videregående skoleGrete Haaland, Høgskolen i Oslo og Akershus

Tid og sted: oslo: 19. april 2012 eller 26. oktober 2012 i gyldendalhuset,

Deltakeravgift: 1990 kroner per deltaker– meld på 4 og betal for 3

www.gyldendal.no/kompetanse

Page 17: Kurskatalog Videregående skole

15VURDERING ▶ Åpne påmeldingskursVURDERING ▶ Åpne påmeldingskurs

VurDering i samfunnsfagene

slik kan du utvikle en vurderingspraksis i sam-funnsfagene som fanger elevenes helhetlige kompetanse og oppfyller intensjonene i lære-planverk og forskrift.

praksis i samfunnsfagene har tradisjonelt hatt fokus på prøver og den muntlige framføringen som vurderingsform. Hvordan kan vi utvikle en vurderingspraksis som tar i bruk flere vurder-ingsformer for å måle elevenes kompetanse? Hvordan sikrer en at disse vurderingsformene er forutsigbare, etterprøvbare og dokumenterte? Hvordan få vurderingen i samfunnsfagene til å fremme elevenes læring i faget?

Du får lære mer om• kjennetegn på måloppnåelse i samfunns-

fagene• arbeid med tilbakemeldinger• varierte vurderingsformer som måler

kompetanse• undervisningsopplegg der sammenhengen

mellom undervisning og vurdering er tydelig• hvordan fange sluttkompetansen i samfunns-

fagene

Kursholder: Marianne Dahl, cand.philol. og studieleder på Rosenvilde videregående skole

Tid og sted: oslo: 8. mai 2012 i gyldendalhuset Bergen: 13 september 2012

Deltakeravgift: 1990 kroner per deltaker– meld på 4 og betal for 3

VurDering i kroppsøVing

glede, inspirasjon og selvforståelse ved å være i bevegelse – med andre ord samhandling – er noe av det viktigste med kroppsøvingsfaget. Dette kan nås ved å rette søkelys på vurdering for læring og helheten i faget. kan leksehjelp i kroppsøving være med på å heve ferdighets-nivået til elevene? Hvordan kan en vaskemaskin og utlånstøy i lærergarderoben ha noe å si for kvaliteten på undervisningen?

temaer for kurset:• Hvordan planlegge undervisning med års-

planer, periodeplaner og øktplaner?• Hvordan synliggjøre hva elevene skal lære

ved å bruke mål på tavla, underveisvurdering, egenvurdering?

• Hva skal vi se etter når vi vurderer? filmer med praktiske eksempler fra undervisning

• Hvordan tilrettelegge for bedre mestring hos elevene ved hjelp av læringsplattformer?

Kursholder: Lars Harald Eide, lektor i kropps-øving

Tid og sted: oslo: 29. mars 2012 i gyldendalhuset

Deltakeravgift: 1990 kroner per deltakermeld på 4 og betal for 3

www.gyldendal.no/kompetanse

Page 18: Kurskatalog Videregående skole

VURDERING ▶ Generell Informasjon16

kLaSSELEDELSE, LÆRInGSMILJØ oG RELaSJonSkoMPETanSE

Page 19: Kurskatalog Videregående skole

VURDERING ▶ Generell Informasjon 17

kLaSSELEDELSE, LÆRInGSMILJØ oG RELaSJonSkoMPETanSE

innleDning 18

tema for kursene 18

kursHolDere 20

Åpne pÅmelDingskurs 23

Page 20: Kurskatalog Videregående skole

18 KLASSELEDELSE, LÆRINGSMILJØ OG RELASJONSKOMPETANSE ▶ TemaKLASSELEDELSE, LÆRINGSMILJØ OG RELASJONSKOMPETANSE ▶ Innledning

klasseleDelse, læringsmiljø og relasjonskompetanseet godt og inkluderende læringsmiljø bidrar til en positiv læring og utvikling for den enkelte eleven. Det vil også sikre eleven en skolehverdag som fremmer helse og trivsel. et godt læringsmiljø vil også motvirke frafall.

alle ansatte i videregående skole har et ansvar for å utvikle og opprettholde et læringsmiljø på klasse- og skolenivå som realiserer alle elevers potensial. Det handler om tydelig lederskap, anerkjennende kommunikasjon og ledelse av elevenes læringsprosesser.

en tydelig og langsiktig plan for hvordan skolen eller fylkeskommunen jobber med læringsmiljø, er viktig. Her kan du lese mer om emner og åpne kurs vi kan tilpasse etter deres behov og ønsker.

temakurs som kan Bestilles til Deres egen skole eller kommune

utVikling aV relasjonskompetanse

i elev–lærer-relasjoner må læreren jobbe aktivt for å bygge positive relasjoner med elevene. egen relasjonskompetanse øker muligheten til å stimulere positiv relasjonsbygging blant elever i for eksempel en klasse/gruppe. en tydelig kommunikasjon fra læreren med tanke på muntlig fram-stilling av oppgaver, innhold, undervisningens struktur, organisering og samværsform er med på å styrke samspill og relasjoner. Vi tilrettelegger kurs og kompetanseprogram som vil lette et strukturert og systematisk arbeid med relasjonskompetanse, og hvordan det kan planlegges som en del av undervisningen. lærerens evne til å rette søkelys på elevenes sterke sider, motivasjon og interesser vil også fremme gode relasjoner. en god relasjonskompetanse vil underbygge de elementene som gir den enkelte eleven størst læringsutbytte.

klasseleDelse

læreren er den viktigste faktoren for elevenes læring. Hvilken klasse man går i, har større betydning for læringsutbyttet enn hvilken skole man går på, og det avgjørende er lærerens evne til å motivere, lede og skape gode relasjoner. i våre kurs innenfor klasseledelse møter du lærere og andre fagressurser som daglig jobber med å veilede lærere i arbeidet med å skape bedre læringsmiljø for elevene sine. Her får dere praktiske eksempler på hvordan man best mulig leder klasser og undervisningsforløp, og hvordan man utvikler positive relasjoner med den enkelte eleven.

Page 21: Kurskatalog Videregående skole

19KLASSELEDELSE, LÆRINGSMILJØ OG RELASJONSKOMPETANSE ▶ TemaKLASSELEDELSE, LÆRINGSMILJØ OG RELASJONSKOMPETANSE ▶ Innledning

... og noen gÅr Det trill runDt for – om Hjernen, tenÅringer og peDagogisk praksis

Dette er kurset for alle som arbeider med tenåringer. Hva skjer egentlig i tenåringshjernen? Deler av den nyere hjerneforskningen har lagt vekt på tenåringers nevrologiske modning og utvikling, og en del av funnene reiser en rekke interessante problemstillinger for den som arbeider med og omgås tenåringer. Hvilke konsekvenser har dette for pedagogisk praksis? i kurset gis konkrete innspill til hva som gir ungdom et godt utgangspunkt for læring og emosjonell vekst, og eksempler på hvordan vi kan hente fram det positive potensialet i ungdom som «trøbler». Kursholder: Lisbeth Iglum Rønhovde

psykologisk førsteHjelp for skoler

alle barn og unge opplever vanskelige følelser og utfordrende situasjoner. Å lære seg å håndtere følelsesmessige påkjenninger og vanskelige situasjoner på gode måter vil kunne bidra til at barn og unge opplever mer glede og trygghet, og at de kan styre unna mange vansker. Å vite hva man føler – og hvor sterkt – er utgangspunktet for god følelses-håndtering. Barn og unge som lærer å identifisere og sette ord på tanker og følelser, blir flinkere til å mestre vanskelige situasjoner. kurset gir lærere og andre i skolen praktiske verktøy, trening og grunnlag for refleksjon rundt egen medvirkning til hvordan elever kan føle trygghet i følelsene.

Kursholder: Solfrid Raknes, psykolog

Page 22: Kurskatalog Videregående skole

20 KLASSELEDELSE, LÆRINGSMILJØ OG RELASJONSKOMPETANSE ▶ KursholdereKLASSELEDELSE, LÆRINGSMILJØ OG RELASJONSKOMPETANSE ▶ Kursholdere

kursHolDere i klasseleDelse, læringsmiljø og relasjons- kompetanse Inger Bergkastet er lærer og spesialpedagog. Hun har jobbet mange år som kontaktlærer og sosial-lærer. i dag jobber hun som teamleder i læringsmiljøteamet, som er en del av veiledningstjenesten for skoler i oslo kommune. inger er en erfaren kursholder som får svært gode tilbakemeldinger. Hun er forfatter av boka Elevenes læringsmiljø – lærerens muligheter.

Elin Gullesen Bratt jobber i nettverket relasjonsledelse norge sammen med jan spurkeland, for-fatter av Relasjonsledelse, Relasjonskompetanse, Relasjonspedagogikk og Prestasjonshjelp. elin er autorisert i relasjonsledelse og har blant annet jobbet med klasseledelse/relasjonskompetanse sammen med lærere og elever i både grunnskolen og videregående skole. elin er utdannet pedagog og en svært levende og engasjerende kursholder

Beate aske Løtveit er konsulent ved norconsult, utdannet adjunkt og cand.ed. Hun har flere års erfaring som lærer, høgskolelektor og veileder for nyansatte lærere. Hun driver kompetanseutvikling, veiledning og rådgivning av lærere, skoleledere og sfo-ansatte på en rekke skoler innenfor blant annet tilpasset opplæring, vurdering og læringsmiljø.

Lisbeth Iglum Rønhovde er cand.paed.spec. og har lærerhøgskole og lang yrkeserfaring fra grunn-skolen og som lærer ved to statlige spesialskoler. Hun har erfaring fra torshov spesialpedagogiske kompetansesenter og arbeider i ppt for grunnskolen. lisbeth er forfatter av boken ... og noen går det trill rundt for og en rekke fagartikler og bøker med aDHD og tourettes syndrom som tema. Hun er en mye brukt foredragsholder med sterk praktiske tilnærming til fagstoffet. lisbeth er særlig opptatt av pedagogiske og spesialpedagogiske problemstillinger knyttet til barn og unge (fra førskole til videregående skole) som av ulike grunner utfordrer omgivelsene med sin atferd.

Torgunn Skaaland er utdannet adjunkt og har jobbet som lærer i ungdoms-skolen i 20 år. Hun er supervisor i marte meo og pals veileder. torgunn har arbeidet i ti år på utadrettet team ved Brusetkollen skole og ressurssenter og veiledet både innenfor grunnskolen og videregående skole. i dag er hun tilknyttet asker kommune som pedagogisk rådgiver innenfor klasseledelse.

Page 23: Kurskatalog Videregående skole

21KLASSELEDELSE, LÆRINGSMILJØ OG RELASJONSKOMPETANSE ▶ KursholdereKLASSELEDELSE, LÆRINGSMILJØ OG RELASJONSKOMPETANSE ▶ Kursholdere

Bente Vetland har jobbet i videregående skole i 23 år, som kontaktlærer, avdelingsleder, rådgiver og i skolens spesialavdeling. Hun har skrevet flere lærebøker innenfor kommunikasjon og samhandling, yrkesutøvelse og generell metodetilnærming. Bente har deltatt i læreplanarbeid i flere reformer. for tiden fullfører hun mastergrad i psykisk helse. Bente Vetland har gjennom de siste årene holdt kurs over hele norge og Danmark og har sammen med sin kollega Bodil Dale stormy utviklet nettpakken «systematisk elevutvikling».

Solfrid Raknes er psykologspesialist og jobber ved Bup, Voss sjukehus og er en erfaren kognitiv terapeut. som foreleser liker hun å formidle prinsipper og kunnskap fra psykologifaget enkelt og hverdagsnært med mottoet «psykologi til folket!». sammen med industridesigner per finne og en faglig sterk referansegruppe har hun har lagd selvhjelpsmaterialet Psykologisk førstehjelp for barn og ungdom. materialet kan brukes av barn, ungdom og familier som selvhjelp og som assistert selvhjelp sammen med helsearbeidere og i skolen.

Har du praksiserfaring med klasseledelse og kunne tenke deg å jobbe litt ekstra som kursholder?

Ta kontakt med oss!

[email protected]

Page 24: Kurskatalog Videregående skole

KLASSELEDELSE, LÆRINGSMILJØ OG RELASJONSKOMPETANSE ▶ Åpne påmeldingskurs22 KLASSELEDELSE, LÆRINGSMILJØ OG RELASJONSKOMPETANSE ▶Åpne påmeldingskurs

kurs i klasse-leDelse som er Åpne for pÅmelDing

Disse kursene er satt opp med

steder og dato i 2012. følg med på

www.gyldendal.no/kompetanse

for påmelding og flere kursdatoer.

alle disse kursene kan også

bestilles som internkurs på deres

skole eller i kommunen – enten

som enkeltkurs eller som del av et

kompetanseprogram/etter-

utdanning.

Page 25: Kurskatalog Videregående skole

23KLASSELEDELSE, LÆRINGSMILJØ OG RELASJONSKOMPETANSE ▶ Åpne påmeldingskursKLASSELEDELSE, LÆRINGSMILJØ OG RELASJONSKOMPETANSE ▶Åpne påmeldingskurs

Å se eleVen som meDmenneske– psykisk Helse og skolen

enkeltelever med sosiale eller emosjonelle vansker er hverdag i norske klasserom. Det kan være utagerende atferd, rus, en diagnose eller en vanskelig periode for eleven. gjennom å møte eleven som medmenneske og ikke som «diagnose» forsterkes relasjonen mellom lærer og elev, og det positive læringsarbeidet får et sterkere fundament.

klassen er et samfunn med mange individer med ulike behov. Hvordan møter vi den som trenger litt ekstra, på en måte som ivaretar både enkelteleven og klassen?

temaer for kurset:• klasseledelse• oppstart for hele klassen og for enkelteleven

spesielt• underveisvurdering som metode i den faglige

og sosiale læringen• en lærer som forstår elevens problematikk og

utfordringer• ulike perspektiver på psykisk helse og uhelse• Den konsekvensorienterte ekstra elevsamtalen• relasjonens betydning

Kursholder: Bente Vetland, lærer og master i psykisk helse

Tid og sted: oslo: 23. oktober 2012 i gyldendalhusetDeltakeravgift: 1990 kroner per deltaker– meld på 4 og betal for 3

relasjonskompetanse og relasjons-peDagogikk for BeDre klasseleDelse

i elev–lærer-relasjoner må læreren jobbe aktivt for å bygge positive relasjoner mellom seg selv og sine elever.

Dette kurset vil gi deg en grunnleggende og god kompetanse i feltet relasjonskompetanse, og du vil lære mer om de relasjonspedagogiske premissene som vil gjøre læringen mer effektiv og bedre relasjonskvaliteten.

temaer for kurset:• ledelse gjennom relasjonsbygging og positiv

kommunikasjon• relasjonskompetanse for økt læringseffekt• konflikthåndtering med grupper av elever og

enkeltelever• Hvordan veilede barn og unge til å ta gode

valg for seg selv – faglig og sosialt?• slik har lærerens gode planlegging har betyd-

ning for god klasseledelse

Kursholder: Elin Gullesen Bratt, pedagog og autorisert på flere nivåer innen relasjonsledelse

Tid og sted: oslo: 20. april 2012 eller 1. november 2012i gyldendalhuset Deltakeravgift: 1990 kroner per deltakere– meld på 4 og betal for 3

Page 26: Kurskatalog Videregående skole

KLASSELEDELSE, LÆRINGSMILJØ OG RELASJONSKOMPETANSE ▶ Innledning24

nY GIV oG GRUnnLEGGEnDE FERDIGHETER

Page 27: Kurskatalog Videregående skole

KLASSELEDELSE, LÆRINGSMILJØ OG RELASJONSKOMPETANSE ▶ Innledning 25

nY GIV oG GRUnnLEGGEnDE FERDIGHETER

innleDning 26

temaer for kursene 26

kursHolDere 29

Page 28: Kurskatalog Videregående skole

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER OG FAG ▶ Innledning GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER OG FAG ▶ Innledning26

ny giV og grunnleggenDe ferDigHeterkursDager for lærere som skal unDerVise ny giV-eleVer

lærere som skal undervise ny giV-elever, trenger påfyll i metoder som gjør undervisningen mer praktisk og spennende for elevene.

Vi tilbyr kursdager som kan arrangeres for lærere fra ungdomsskolen og videregående skole, i lesing/skriving og regning som grunnleggende ferdigheter. Det faglige innholdet er lagt tett opptil opplæringen som er gitt i regi av de nasjonale kursdagene i ny giV.

fylkeskommuner og kommuner som deltar i ny giV, kan dermed tilby flere av sine lærere etter- utdanning som motiverer til å løfte de svakeste elevene.

ta kontakt med oss, så kan vi tilpasse omfang og vinkling til behovene dere har!

kursdagenes målsetting: Sette deltakerne i stand til å undervise elever som er i sjiktet mellom de som har behov for spesial-undervisning, og de som trenger «vanlig» tilpasset opplæring i en periode av tid før de så går tilbake til vanlig undervisning.

LESInG oG SkRIVInG: et eksempel pÅ faglig innHolD

«Lesing og skriving for å forstå»

• grunnleggende ferdigheter og kritiske grenser• lesing og skriving og læringsstrategier• De gode verktøyene for å «angripe» ulike tekster• motivasjon og mestring – hvordan leder vi ut-

viklingsprosesser hos den enkelte ungdommen

«Lesing og skriving for å oppleve mestring»

• undervisningsopplegg lesing – f.eks faser i lesingen, tekster som egner seg for elev- gruppen m.m.

• undervisningsopplegg skriving – kartlegging, skrivetrapp, ulike tekster og skriving i ulike fag m.m.

• Case og praksisfortellinger med oppgaver og pardiskusjoner

• tilbakemeldinger og framovermeldinger – god underveisvurdering i praksis

«Lesing og skriving for å produsere»• Hva vet vi om ungdommers skrivekompetanse i

dag fra forskning? teksteksempler med karakterer• Bredde i skrivekompetansen. Hvor bred kompe-

tanse bør vi søke mot for ny giV-elever?• «når stryker elevene?» Hva kjennetegner en

tekst som får karakter 2/3. Hvordan kan strategiene og verktøyene brukes for å sikre målet om å beherske ferdighetene tilstrekkelig for neste trinn?

• utarbeide undervisningsopplegg

«Tilbake til hverdagen»• konkrete opplegg deltakerne selv eier og kan

bruke i prosessen med egne elever: lesing, skriving, motivasjon og ledelse av lærings-prosesser

• Hvordan vurderer vi kompetanse? Holdninger og yrkesetikk/dannelse

• kartlegging• utveksling av erfaringer og refleksjon

Page 29: Kurskatalog Videregående skole

27

4+6

7x • 8= 132

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER OG FAG ▶ Innledning GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER OG FAG ▶ Innledning

REGnInG: et eksempel pÅ faglig innHolD

• faglig innhold i regning som er ekstremt praksisnært• kobling med praktisk bruk av vurdering for læring i klasserommet• noe faglig overblikk og bakgrunn i teori rundt læring, kompetanse og vurdering for å fundamentere

en god ny praksis – men i tett balanse og variasjon med de praktiske metodene• innføring i praktiske metoder for regnelæring i alle fag basert på kartlegging av nivå, tilrettelegging

for den enkelte og funksjonell og positiv klasseledelse

1

• grunnleggende ferdigheter, kartlegging av hva elevene kan fra før, og arbeid med mål og kriteirer

• praktiske aktiviteter og metoder innen algebra, likninger m.m.

• læreren som tydelig leder: positive relasjoner og forventninger

• elevenes holdninger til faget – hvordan la dem oppleve mestring?

• klasseledelse

2

• praktiske aktiviteter og metoder innenfor omgjøring mellom enheter, proporsjonalitet og geometri

• egenvurdering og kameratvurdering• tilbakemeldinger og framovermeldinger

– god underveisvurdering i praksis• sekvens om begrepsforståelse

3

• motivasjon og mestring – praktiske virkemidler for læreren

• tilpasset opplæring – flere emner i regning

4

• Hvordan vurderer vi kompetanse? Holdninger og yrkesetikk

• mer praktisk arbeid med metoder og regning i fag

Grunnleggende ferdigheter – genereltÅ kunne lese, regne, uttrykke seg muntlig og skriftlig og bruke digitale verktøy er forutsetninger for læring og utvikling. i alle fag er det nødvendig å kunne beherske disse ferdighetene, og trening må til. Vi tilbyr en rekke kurs og temaer innenfor de grunnleggene ferdighetene i grunnskolen. ferdighetene er beskrevet for hvert enkelt fag og integrert i kompetansemål i læreplanen, både i kombinasjoner (for eksempel lese og regne) og enkeltvis. systematisk fokus på kartlegging av ferdigheter og gjen-nomføring av egnede læringsaktiviteter i alle fag vil styrke den enkelte elevens mulighet for å nå den samlede kompetansen i faget.

kontakt oss for tilbud som tilrettelegges etter behov!

Page 30: Kurskatalog Videregående skole

28 GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER OG FAG ▶ KursholdereGRUNNLEGGENDE FERDIGHETER OG FAG ▶ Tema

MUnTLIG koMPETanSE I noRSkFaGET

«mestre ulike roller», «foredrag», «dramatiseringer», «saklige argumenter i diskusjoner», «samtale om tekster» ... dette viser at læreplanen har omfattende mål for opplæringen i muntlig kompetanse. Hvordan kan vi legge til rette for planlegging, undervisning og vurdering som øver den muntlige kompetansen på ulike måter?

• lytterolle og tolkningsfellesskap• Den forberedte talen• Vurdering av muntlighet• flere kortøvelser underveis

MUnTLIGE akTIVITETER oG SaMTaLER I FREMMEDSPRåk

læreplanene i engelsk og fremmedspråk har alle «samtale» som et av kompetanse-målene, men muntlige aktiviteter er ofte høytlesing eller foredrag. Hvordan komme videre fra «eh ... eh ... eh ...»? på dette kurset får du som lærer et større repertoar av undervisningsmetoder som skal bidra til å skape aktive og motiverte elever.

• Her demonstreres et drøyt dusin aktiviteter som hjelper elevene til mer spontane samtaler

• Det angis varierte aktiviteter i tidsbruk, omfang og krav til forberedelser• kurset kan tilpasses forskjellige nivåer, og aktivitetene kan brukes i forskjellige

språk engelsk vil være demonstrasjonsspråket i de fleste eksemplene.Det er viktig å vise at det ikke bare er utadvendte og kreative elever som skal snakke i timene – det er derfor lagt opp både til aktiviteter på forskjellige nivåer og til aktiviteter der elever på forskjellige nivåer kan kommunisere med hverandre. kurset passer for lærere i fremmedspråk i videregående skole og kan bestilles til dere! Kursholder: Brynjulf Ankerheim, lektor med engelsk hovedfag og fransk mellomfag

Page 31: Kurskatalog Videregående skole

29GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER OG FAG ▶ KursholdereGRUNNLEGGENDE FERDIGHETER OG FAG ▶ Tema

kursHolDere ny giV og grunnleggenDe ferDigHeter

Lisbeth M. Brevik er cand.philol. med hovedfag i engelsk. Hun har arbeidet som lærer og avdelingsleder i grunnskolen og videregående skole, har bred erfaring med etterutdanning av lærere innenfor lesing, læringsstrategier og vurdering og engelsk og er konsulent for utdanningsdirektoratet. Hun har utgitt lærebøker i engelsk for ungdomsskolen og publisert artikler om lesing og lesestrategier. lisbeth er nå ansatt som doktorgradstipendiat ved institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved universitetet i oslo. forfatter av Les mindre – forstå mer. Strategier for lesing av fagtekster sammen med ann elisabeth gunnulfsen (2011).

Line Tyrdal er adjunkt med mange års erfaring som lærer i barne- og un-gdomsskolen. Hun jobber i gyldendal kompetanse som prosjektleder og kursholder. i de siste årene har hun jobbet med å utvikle og sette i system en mer læringsfremmende vurderingskultur på skole- og klasseromsnivå og deler nå disse erfaringene i form av kurs og veiledning for lærere og skoleledere. line er en av bidragsyterne i trude slemmens Vurdering for læring i klasserom-met. i de siste årene har hun tatt videreutdanning i Elevvurdering og læring fra Høgskolen i lillehammer og er masterstudent i pedagogikk ved universitetet i oslo.

Ingrid oos Hove er lektor i norsk fra universitetet i oslo. Hun har åtte års er-faring som lærer på rosenvilde videregående skole med undervisning i fagene norsk, historie og filosofi. rosenvilde tilbyr studiespesialiserende retning og en rekke yrkesfaglige studieretninger. for tiden arbeider ingrid som høgskole-lektor på lærerutdanningen ved Høgskolen i oslo og akershus. ingrids engasje-ment for læreryrket viser seg også i arbeid knyttet til utdanningsdirektoratet, som redaksjonsrådsmedlem i Norsklæreren, som medlem i lærebokredaks-joner og som kursholder for gyldendal kompetanse.

Jarl Inge Wærness er analytiker i læringslaben/Conexus og er utdannet cand. paed. Han arbeider hovedsakelig med utdanningsspørsmål. sammen med professor erling lars Dale har han skrevet blant annet Vurdering og læring i en elevaktiv skole (2007) og Differensiering og tilpasning i grunnopp-læringen (2003). jarl inge har omfattende kompetanse i elevvurdering og har jobbet i utviklingsprosesser i et stort antall skoler, kommuner og fylkeskom-muner. Han underviser på rektorutdanningen på Handelshøyskolen Bi. sammen med tore skandsen og yngve lindvig har han skrevet Entusiasme for endring. En håndbok i skoleutvikling (2010).

Page 32: Kurskatalog Videregående skole

30 GRUNNLEGGENDE FERIDGHETER OG FAG ▶ Kursholdere GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER OG FAG

Tone Bakken er lektor i videregående skole og jobber nå på oslo handelsgymnasium der hun un-derviser i matematikk, naturfag, biologi og kjemi. Hun har studier i spesialpedagogikk og innenfor utviklingsarbeid og har holdt mange kurs innen elevaktiviserende metodikk i realfagene. tone er lærebokfor-tter i matematikk, nettveileder i naturfag (for nks) og jobber med «Vurdering for læring» på egen arbeidsplass. tone var med på å utarbeide «Veiledning til læreplanen i naturfag» i regi av utdanningsdirektoratet skoleåret 2009–2010.

ann Elisabeth Gunnulfsen er pedagog med mastergrad i utdanningsledelse. sertifisert læringsstilinstruktør. ann elisabeth har arbeidet som lærer, avdelingsleder i barnevernet, undervisningsinspektør og rektor. i tillegg har hun erfaring som prosjektleder for interkommunal skoleutvikling knyttet til implementering av kunnskapsløftet, lokalt læreplanarbeid, vurdering og læringstrategier. Hun er en erfaren kursholder som også er opptatt av virksomme løsninger innenfor klasseledelse og for elever med atferds- utfordringer. i dag jobber ann elisabeth som rektor på søndre modum ungdomsskole i modum kommune der hun selv leder skolens satsing for økt gjennomføring. forfatter av Les mindre – forstå mer. Strategier for lesing av fagtekster sammen med lisbeth Brevik

Mette Bunting mer høgskolelektor ved Høgskolen i telemark innenfor om-rådene pedagogikk, ledelse og veiledning. Bunting var pedagogisk ansvarlig for tVnorge-serien «Blanke ark» både del 1 og del 2 (høsten 2011) om drop-out-elever som returnerer til skolen. Hun har også skrevet flere bøker, deriblant boka om Blanke Ark sammen med Håvard tjora og kjell skogen. mette har mange års erfaring fra skoleverket som lærer og leder, samt på skoleeiernivå. Hun har ledet skien kommunes storsatsing mill-programmet i fire år.

Brynhild Farbrot Foosnæs er allmennlærerutdannet med fordypning i matematikk og spesial-pedagogikk og tar en master i utdanningsledelse. Hun er rektor ved Bærums Verk skole og har lærererfaring fra barne- og ungdomstrinnet samt vært undervisningsinspektør. tidligere var Brynhild også faglig rådgiver i Bærum, og hun er tilknyttet nasjonalt senter for matematikk i opplæringen samt sittet i styret til lamis i oslo og akershus. Brynhild er en svært erfaren kursholder.

Tone Skori er utdannet bedriftsøkonom fra Handelshøyskolen Bi, faglærer i kroppsøving og har etterutdanning i matematikkdidaktikk for barnetrinnet. Hun har spes.ped. og lang erfaring fra kursing og matematikksatsing, for eksempel oslo kommunes «matematakktikk» (konkretiserings-materiell, matematikkskap og matematikkasser). tone er opptatt av gode undervisningsopplegg for å øke forståelsen hos elevene, øke motivasjon og interesse for matematikk, kartleggingsverktøy og matematisk kompetanse. tone arbeider nå som rådgiver og faglig veileder i matematikk og regning i for ungdomstrinnet i Bærum kommune.

foto

: lar

s eV

ang

er

Page 33: Kurskatalog Videregående skole

31GRUNNLEGGENDE FERIDGHETER OG FAG ▶ Kursholdere GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER OG FAG

ønsker Du eget kurs til Din skole?

Vi tilbyr undervisningsopplegg

over flere samlinger eller moduler

tilpasset skolens behov og

målsetninger. referanser oppgis

gjerne.

ring oss eller ta kontakt på e-post

[email protected]

www.gyldendal.no/kompetanse

telefon: 22 99 04 64

gyldendal kompetanse,

pb 6860 st. olavs plass,

0130 oslo

Page 34: Kurskatalog Videregående skole

VURDERING ▶ Generell Informasjon32

FaGkURS, SkoLEUTVIkLInG, LEDELSE oG konFERanSER

Page 35: Kurskatalog Videregående skole

VURDERING ▶ Generell Informasjon 33

FaGkURS, SkoLEUTVIkLInG, LEDELSE oG konFERanSER

innleDning 34

fagkurs 34

kursHolDere 36

skoleutVikling og leDelse 37

kursHolDere 38

konferanser 39

Page 36: Kurskatalog Videregående skole

34 FAGKURS, SKOLEUTVIKLING, LEDELSE OG KONFERANSER ▶FagkursFAGKURS, SKOLEUTVIKLING, LEDELSE OG KONFERANSER ▶Fagkurs

engelsk – unDerVisning meD fokus pÅ mestring og motiVasjon

trenger du tips til en mer variert engelsk-didaktikk, i både muntlige ferdigheter, lesing og skriving? Dette kurset tar opp en mengde læringsstrategier for å gjøre elevene åpne og motiverte for læring. Du får tips til konkrete metoder du kan bruke både i muntlig og skriftlig. kurset tar utgangspunkt i praktiske temaer fra den engelsktalende verden som du kan bruke i undervisningen.

• skrive og snakke engelsk for forstå: praktiske verktøy og læringsstrategier

• skrive og snakke engelsk for å oppleve mestring: praktiske verktøy og lærings- strategier

• Hvordan øke ferdighetene slik at eleven mestrer eksamen?

• eksamensbesvarelser – hvordan kan de forbedres?

• karaktersetting, «når stryker elevene», hva kjennetegner en tekst på de ulike nivåene i karakterskalaen?

kurset kan også bestilles som internkurs på deres skole, for et nettverk eller en fylkes- kommune.

Kursleder: Lisbeth Brevik, lærer, forfatter, skoleleder og stipendiat ved Universitetet i Oslo

Tid og sted: oslo: 24. oktober 2012 i gyldendalhusetDeltakeravgift: 1990 kroner per deltaker– meld på 4 og betal for 3

fortiD som lyD, fortiD som BilDe - HistoriekursOM å BRUKE KART OG MUSIKK SOM GJENSTANDER I HISTORIEUNDERVISNING en av de store utfordringene for den som skal undervise i historie, er å finne frem til materiale som elevene eller studentene kan oppleve sam-men der og da, og utforske i fellesskap. kurset er en presentasjon og drøfting av to ulike typer av materiale, musikk og kart, med hoved-vekt på tiden fra middelalderen og frem til ca. 1800, gjennom en rekke rike og interessante eksempler. musikkstykkene og bildene er både kjente og gåtefulle, og inviterer både til umid-delbar forundring og til refleksjon rundt tapte samfunnsstrukturer og fremmede verdensbilder. Kursholder: Erling Sandmo er professor i historie ved Universitetet i Oslo og en aktiv formidler, forfatter, musikkritiker og skribent.

Tid og sted:Bergen: 14. mai 2012oslo: 8. oktober 2012Trondheim: 15. oktober 2012Deltakeravgift: 1200 kroner per deltaker– meld på 4 og betal for 3

kurstiD kl. 12.30 –17

Page 37: Kurskatalog Videregående skole

35FAGKURS, SKOLEUTVIKLING, LEDELSE OG KONFERANSER ▶FagkursFAGKURS, SKOLEUTVIKLING, LEDELSE OG KONFERANSER ▶Fagkurs

matematikk

Vi tilbyr kurs i fagtemaer tilpasset deres ønsker. kursene kan holdes på deres skole eller i våre lokaler i gyldendalhuset, oslo. få nødvendig og konkret faglig påfyll fra erfarne kursholdere og i dialog med fag-kolleger.

Differensiallikninger gjennomgang av løsningsmetoder for første ordens lineære differensiallikninger, sepa-rable differensiallikninger og andreordens differensiallikninger. Vi tar opp aktuelle anvendelser. Kursholder: Stein Øgrim

kulegeometri gjennomgang av kule med likningsframstil-ling og parameterframstilling og gjennom-gang av noe sfærisk geometri. Vi drøfter hvor dypt det er aktuelt å gå i stoffet. Kursholder: Stein Øgrim

CaS som digitalt verktøy i matematikkmange elever har i dag tilgang til lomme-regner, dynamisk geometriprogram, graftegner og Cas-program. Hva slags typer digitale verktøy bør eleven bruke til hvilke oppgaver? Hva kan et Cas-verktøy gjøre? når bør eleven arbeide uten digitale verktøy? Vanligvis er det eksempler fra r1 og r2 og maxima som blir brukt, men det kan tilpasses etter behov. Kursholder: Knut Skrindo

Undervisningsoppleggfagdager i matematikk, eksempler på undervisningsopplegg i 1t, r1, r2 og s1 Kursleder: Knut Skrindo

LaTeX for mattelærereraskere og penere matematisk skrift: lateX for mattelærereKursleder: Knut Skrindo

fagkurs innen Helse- og sosial

ønsker dere en dag eller samlinger hvor dere kan sette fokus på utviklingen av undervisningen for helse- og sosialfag elevene. trenger dere oppdatering på endringer lærerplan og andre rammebet-ingelser? gyldendal kompetanse kan tilby dere skreddersydde kurs og etterutdanning, f.eks innen;• etikk og kommunikasjon• samhandlingsreformen• Vurdering for læring• prosjekt fordypning; dialog og kontakt

mellom skole og bedriftVåre kursledere har lang erfaring, både som lærere og fagressurser knyttet til opp-læring og undervisning av morgendagens helsepersonell. ta kontakt for et tilbud.

fagkurs tip

trenger du tips til hvordan du kan utvikle undervisning og praktiske oppgaver hvor teori og praksis innlæres gjennom praktisk arbeid som virker motiverende for elevene?

Vårt fagkurs innen tip kan skreddersyes deres behov. Vi kan tilby et praktisk kurs-opplegg i samarbeid med lærere/ledere fra bl.a. strømmen Vgs, som har utviklet et opplegg for undervisning med svært gode resultater. • praktiske oppgaver hvor teori og praksis

innlæres gjennom praktisk arbeid • tips til gode faglige opplegg innen tip• lærebøker som oppslagsverk og ikke som

«kompetansemål»• prosjekt fordypning - tips til undervisning

som skaper motivasjon og som videre-føres på Vg2, herunder tverrfaglighet med fellesfagene.

• om å skape god kontakt med bedrifter, gjennom opplæringskontor og direkte mot bedriftene.

• kursledere tilpasses etter deres behov; ta kontakt for et hyggelig tilbud: [email protected]

Page 38: Kurskatalog Videregående skole

36 SKOLEUTVIKLING OG LEDELSE ▶ Tema og kursholdereFAGKURS ▶ Kursholdere

kursHolDere i fagkursLisbeth M. Brevik er cand.philol. med hovedfag i engelsk. Hun har arbeidet som lærer og avdelingsleder i grunnskolen og videregående skole, har bred erfaring med etterutdanning av lærere innenfor lesing, læringsstrategier og vurdering og engelsk og er konsulent for utdanningsdirektoratet. Hun har utgitt lærebøker i engelsk for ungdomsskolen og publisert artikler om lesing og lesestrategier. lisbeth er nå ansatt som doktorgradstipendiat ved institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved universitetet i oslo. forfatter av Les mindre – forstå mer. Strategier for lesing av fagtekster sammen med ann elisabeth gunnulfsen (2011).

knut Skrindo er cand.scient. fra universitetet i oslo med hovedfag i matematikk. Han er lektor i matematikk og russisk på oslo katedralskole og har tidligere drevet med undervisning i forsvaret og utenriksdepartementet. knut er også lærebokforfatter i matematikk for videregående skole.

Stein Øgrim er cand.real. fra universitetet i oslo med matematikk (hovedfag) og fysikk. Han er rektor ved foss videregående skole i oslo og har lang erfaring fra undervisning og er en anerkjent kunn-skapsformidler. stein har utgitt lærebøker i matematikk for videregående skole blant andre sammen med karl-erik sandvold.

Erling Sandmo er professor i historie ved universitetet i oslo. i tillegg er han musikkritiker i nrk p2 og fast skribent i morgenbladet. sandmo har utgitt en rekke bøker.

agnes Brønstad er sykepleier med videreutdanning i eldreomsorg og pedagogikk. Hun har skrevet flere lærebøker og jobber som fagleder for helsefag ved fagskolen i Vestfold.

Ingvild Skjetne er sykepleier med videreutdanning i pedagogikk. Hun har skrevet flere lærebøker, og har lang erfaring fra helsesektoren og undervisning.

temaskoleutVikling: entusiasme for enDring

endringsprosesser og utviklingsarbeid pågår kontinuerlig i skolen. entusiasme skapes ikke med enkelt-stående «happenings», men ved systematisk arbeid over tid. i dette inngår kommunikasjon, forståelse for hvordan endring skapes, og for sammenhengen mellom krav og støtte. forståelse for ledelse av endring-sprosesser er nødvendig i alt arbeid med nye prosjekter, kompetansebehov og forbedringsarbeid. kurset gir modeller for og eksempler på godt utviklingsarbeid.

Kursholdere/veiledere: Tore Skandsen, Jarl Inge Wærness, Yngve Lindvig og skoleledere.For mer informasjon, send en e-post til [email protected], eller ring Camilla Frølich på tlf. 975 43 431.

Page 39: Kurskatalog Videregående skole

37SKOLEUTVIKLING OG LEDELSE ▶ Tema og kursholdereFAGKURS ▶ Kursholdere

kursHolDere i skoleutVikling og leDelse

Jarl Inge Wærness er analytiker i læringslaben/Conexus og er utdannet cand.paed. Han arbeider hovedsakelig med utdanningsspørsmål. sammen med professor erling lars Dale har han skrevet blant annet Vurdering og læring i en elevaktiv skole (2007) og Differensiering og tilpasning i grunnopplæringen (2003). jarl inge har omfattende kompetanse i elevvurdering og har jobbet i utviklingsprosesser i et stort antall skoler, kommuner og fylkeskommuner. Han underviser på rektorutdanningen på Bi. sammen med tore skandsen og yngve lindvig har han skrevet Entusiasme for endring, en håndbok i skoleutvikling (2010).

Tore Skandsen er tidligere lærer og nå direktør i stiftelsen imtec. Han arbeider som veileder og fagperson i endringsprosesser, skoleutvikling, vurdering- og kvalitetsutvikling. imtec driver også rektorutdanning sammen med Høgskolen i oslo og akershus og universitetet i karlstad.

Yngve Lindvig er analytiker i læringslaben/Conexus og cand.paed fra univer-sitetet i oslo. Han er prosjektleder for analyseoppdrag og lederopplæring i en rekke fylkeskommuner og kommuner. yngve arbeider særlig med organisa-sjonsutvikling, ledelse, analyse og kommunikasjon. Han er også opptatt av å lage systemer for oppfølging og dokumentasjon av endringstiltak. yngve underviser på rektorutdanningen på Bi.

skolejuss

kurset kan gå over én eller to dager. Det har eksempler og gir rom for erfaringsutveksling.

Hovedtemaer: • skolen og forvaltningsretten – innføring i saksbehandlingskrav, dokumentinnsyn, taushetplikt• rett til spesialundervisning – enkeltindividers individuelle rett og bestemmelser om saksbehandlings-

krav til skolene• andre elevrettigheter – spesielt rett til opplæring, rett til vurdering og rett til et godt skolemiljø• Bekymring for elever og samarbeidet med barnevernet – bekymringsmeldinger og kjennskap til det

lovverket som barnevernstjenesten jobber etter

Kursholder: Jan Henrik Høines, jurist og rektor

Page 40: Kurskatalog Videregående skole

38 FAGKURS, SKOLEUTVIKLING, LEDELSE OG KONFERANSER▶ Tema

skoleutVikling og skoleleDelserollen som skoleleder er kompleks. ledelsen skal drive pedagogisk ledelse, administrativ ledelse og utviklingsledelse. skolen er i kontinuerlig utvikling, og en god og tydelig endringsledelse er viktig å utøve. trenger din skole, eller kommune praktisk og konkret kunnskap for å utvikle skolen videre? gyldendal kompetanse utvikler etterutdanning og kursdager i tråd med den strategien hver skoleeier har utviklet. på bakgrunn av skolenes behov og målsetning skreddersyr vi kompetanseutvikling in-nen både de overordede temaene og den konkrete treningen og ferdighetsutøvelsen en hver leder i skolen må beherske. Ta kontakt med oss!

[email protected]

FAGKURS, SKOLEUTVIKLING, LEDELSE OG KONFERANSER ▶ Tema

Page 41: Kurskatalog Videregående skole

39FAGKURS, SKOLEUTVIKLING, LEDELSE OG KONFERANSER▶ Tema FAGKURS, SKOLEUTVIKLING, LEDELSE OG KONFERANSER ▶ Tema

ViDeregÅenDekonferansen 2012

Mandag 24. og tirsdag 25. september 2012

Vi gjentar suksessen fra i fjor og ønsker lærere og ledere velkommen på Videregåendekon-feransen 2012. programmet er under ut-vikling, og du kan glede deg til to dager som setter søkelys på videregående skole. Vi kan love deg et program med dyktige forelesere og masse inspirasjon.ta med gode kolleger og møt andre lærere fra hele landet.

Velkommen til Videregåendekonferansen 2012.

formgiVingskonferansen 11. februar 2013 – invitasjon kommer før jul– en konferanse til inspirasjon for lærere og ledere i formgivingsfag og andre interesserte. • aktuelle temaer i tiden• faglig påfyll• inspirasjon • nasjonale og internasjonale foredragsholdere• ildsjelprisen utdeles

Arrangører: utdanningsforbundet, gyldendal kompetanse, Høgskolen i oslo og akershus, Høgskolen i telemark og kunst og design i skolen.

konferanser

ønsker du å sikre deg programmet til

konferansene våre straks det er klart? send en e-post til

[email protected]

følg med på www.gyldendal.no/kompetanse, for program og påmelding

Page 42: Kurskatalog Videregående skole

w 40 PÅMELDINGSKURS VIDEREGÅENDE SKOLEKLASSELEDELSE, LÆRINGSMILJØ OG RELASJONSKOMPETANSE ▶Nettverksprogram

peDagogisk leDelse – nettVerk for skoleleDeregyldendal kompetanse tilbyr nå et unikt nett-verksprogram for ledere i skolen. programmet setter pedagogisk ledelse i fokus. Her vil du som leder i grunnskolen få inspirasjon og kunnskap på hvordan du kan fremme skolens pedagogiske utvikling.

mange ledere i skolen bruker store deler av sin tid til drifts- og administrasjonsledelse i hverdagen. på nettverkssamlingene vil du møte andre ledere som er i samme situasjon, med de samme kravene til resultater og utvikling.

Hver nettverkssamling vil ha et faglig innlegg fra ulike ressurser, samt tid til gode og matnyttige diskusjoner og refleksjon. sentrale fokus- områder vil være:• pedagogisk ledelse; om hvordan du som leder

kan drive et best mulig pedagogisk utviklings-arbeid i skolen

• læring skjer i klasserommet - men hva skjer egentlig der? (- å heve kvaliteten i alle klasse-rom)

• et helhetlig og godt vurderingssystem - pedagogisk bruk av resultater

• ledelse i lærende organisasjoner - kunnskaps-ledelse for å få det beste ut av den enkelte

• endringsledelse; om å skape en kultur for utvikling som hemmer endringstretthet

• skolens plikter og elevenes rettigheter - jus for skoleledere

Vi kan love et nettverksprogram med dyktige fagressurser som vil utfordre og utvikle deg som leder.

Er du interessert i våre ledernettverk? Ta kontakt med oss for mer informasjon om innhold og oppstart av nettverksmøtene: [email protected]

Page 43: Kurskatalog Videregående skole

w 41PÅMELDINGSKURS VIDEREGÅENDE SKOLEKLASSELEDELSE, LÆRINGSMILJØ OG RELASJONSKOMPETANSE ▶Nettverksprogram

pÅmelDingskurs ViDeregÅenDe skole

tema kursHolDere steD Dato 2012 siDe

underveis og sluttvurdering i videregående skole

marianne Dahl,jan Henrik Høines og jarl inge wærness

oslo 6. september 14

Vurdering yrkesfagene ingeborg lundsvollog grete Haaland

oslo 19. april 14

oslo 26. oktober

Vurdering samfunnsfagene marianne Dahl oslo 8. mai 15

Bergen 13. september 15

Vurdering kroppsøving lars Harald eide oslo 29. mars 15

Å se eleven som medmenneske Bente Vetland oslo 23. oktober 23

relasjonskompetanse og relasjonspedagogikk

elin gullesen Bratt oslo 20. april 23

oslo 1. november

engelsk – undervisning med fokus på mestring og motivasjon

lisbeth Brevik oslo 24. oktober 34

* Historie; fortid som lyd, fortid som bilde

erling sandmo Bergen 14. mai 34

8. oktoberoslo

15. oktobertrondheim

Videregåendekonferansen 2012 flere gardermoen 24. og 25. september

39

formgivingskonferansen 2013 flere oslo 11. september 39

Praktiske opplysninger: Varighet heldagskurs kl 09.00 – 15.30* kl. 12.30 – 17.00

påmelding www.gyldendal.no/kompetanse

Page 44: Kurskatalog Videregående skole

SKOLEUTVIKLING OG SKOLELEDELSE ▶ Innledning SKOLEUTVIKLING OG SKOLELEDELSE ▶ Innledning

Vi anBefaler følgenDe Bøker

42

Page 45: Kurskatalog Videregående skole

SKOLEUTVIKLING OG SKOLELEDELSE ▶ Innledning SKOLEUTVIKLING OG SKOLELEDELSE ▶ Innledning

For mer informasjon om bøkene; www.gyldendal.no/akademisk | e-post [email protected] eller telefon: 22 03 43 00

43

Page 46: Kurskatalog Videregående skole

notater

44

Page 47: Kurskatalog Videregående skole

Gyldendal Kompetanse, Postboks 6860 St. Olavs plass, 0130 OSLO

[email protected]

www.gyldendal.no/kompetanse

Telefon: 22 99 04 64

MELD PÅ 4 OG BETAL FOR 3,

GJELDER ALLE VÅRE ÅPNE KURS.

GYLDENDAL KOMPETANSE Gyldendal Kompetanse utvikler og gjennomfører et bredt utvalg etterutdanningsprogram, kurs og seminarer for lærere, ledere og andre ansatte i grunnskolen og den videregående skole, samt kurs for ansatte i helsesektoren. Vi tilbyr:• å lage hele kurset, eller deler av programmet• etterutdanningsprogram med flere samlinger over tid• høy kvalitet på innhold og foredragsholdere• erfarne prosjektledere – god oppfølging• gode referanser

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale!

Camilla J. Frølich • leder [email protected] mobil: 975 43 431

Bente Irene Johnsrud • [email protected]: 911 36 709

Line Tyrdal • prosjektleder og kursholder [email protected], mobil: 922 07 835

Per Christian Harr • [email protected]: 982 21 755

Jørgen Walderhaug Jensen • [email protected]: 482 16 845

Soufia Noureen Aslam • prosjektleder og kursholder [email protected]: 979 79 983

Page 48: Kurskatalog Videregående skole

VURDERING

KURS OG ETTERUTDANNINGRetur: Gyldendal Norsk Forlag, Pb 6860 St. Olavs plass, 0130 OSLO

Svarsendingsavtale: 00901155

VIDEREGÅENDESKOLE

B

KURS OG ETTERUTDANNING FOR VIDEREGÅENDE SKOLE

2012Gyldendal kompetanse tilbyr et bredt utvalg kurs, etterutdanningsprogram, konferanser,

og temadager for ansatte og ledere innen skole.

Vi skreddersyr kursdager og undervisningsopplegg i tråd med deres ønsker og behov.

Våre åpne kurs og konferanser gjennomføres i mange byer over hele landet. Mer om

kursinnhold, kursholdere, deltageravgifter og praktisk informasjon finner du på:

www.gyldendal.no/kompetanse

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale!

Ring oss eller ta kontakt på e-post:

[email protected]

www.gyldendal.no/kompetanse

Telefon: 22 99 04 64

Gyldendal Kompetanse, Postboks 6860 St. Olavs plass, 0130 OSLO

• Vurdering for læring • Klasseledelse • Ny GIV og grunnleggende ferdigheter

• Skoleutvikling og skoleledelse• Fagkurs • Inspirasjon