of 31 /31
Současná Současná religiozita religiozita Její sociální a kulturní Její sociální a kulturní kořeny, faktografický kořeny, faktografický přehled a perspektivy přehled a perspektivy

Současná religiozita

  • Author
    carnig

  • View
    28

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Současná religiozita. Její sociální a kulturní kořeny, faktografický přehled a perspektivy. Náboženská mapa současného světa. Vývoj náboženských směrů v ČR. Nečekané rysy současné religiozity. pokles náboženských a duchovních zájmů se zastavil, nastalo náboženské oživení; - PowerPoint PPT Presentation

Text of Současná religiozita

Page 1: Současná religiozita

Současná religiozitaSoučasná religiozita

Její sociální a kulturní kořeny, Její sociální a kulturní kořeny, faktografický přehled a faktografický přehled a

perspektivy perspektivy

Page 2: Současná religiozita

Náboženská mapa současného Náboženská mapa současného světasvěta

Page 3: Současná religiozita

Vývoj náboženských směrů v Vývoj náboženských směrů v ČRČR

Název 1991 2001

bez vyznání 4 000 000 6 000 000

nevyjádřili se 1 800 000 950 000

katolíci 4 000 000 2 700 000

evangelíci 203 000 117 000

husité 178 000 99 000

ostatní 4 000 198 000

Page 4: Současná religiozita

Nečekané rysy současné Nečekané rysy současné religiozityreligiozity

►pokles náboženských a duchovních pokles náboženských a duchovních zájmů se zastavil, nastalo náboženské zájmů se zastavil, nastalo náboženské oživení;oživení;

►šlo jen částečně o návrat k tradiční šlo jen částečně o návrat k tradiční religiozitě;religiozitě;

►náboženství se přizpůsobuje tržní náboženství se přizpůsobuje tržní ekonomice (klientská náboženství);ekonomice (klientská náboženství);

►tradiční a nová náboženství se uzavírají, tradiční a nová náboženství se uzavírají, posilují a upevňují posilují a upevňují

Page 5: Současná religiozita

Růst svědků Jehovových ve Růst svědků Jehovových ve světěsvětě

Page 6: Současná religiozita

Právní normy o náboženstvíPrávní normy o náboženství

► Listina základních práv a svobod, čl. 15 a 16

►novelizovaný zákon o hospodářském zabezpečení církví č. 218/1949

►nový zákon o církvích a náboženských společnostech č. 3/2002 Sb.

Page 7: Současná religiozita

Křesťanské nové skupiny I.Křesťanské nové skupiny I.

► letniční: zdůrazňují zvláštní dary Ducha svatého (prorokování, uzdravování)

► mariánská zjevení, na obrázku Naše Paní z Medjugorje

► mezináboženské iniciativy► ultrakonzervativní

skupiny (lefébvristé, sedisvakantisté)

► radikálně kritické skupiny

Page 8: Současná religiozita

Křesťanské nové skupiny II.Křesťanské nové skupiny II.

Page 9: Současná religiozita

Atypické vycházející z Atypické vycházející z křesťanstvíkřesťanství

► svědkové Jehovovi►mormoni (Církev

Ježíše Krista svatých posledních dnů) – chrám v Salt Lake City

►Církev sjednocení, unifikační hnutí, rev. Sun Myung Moona

Page 10: Současná religiozita

MimokřesťanskéMimokřesťanské směry směry západního původuzápadního původu

►pokřesťanštění v značné části Evropy bylo povrchní, pod povrchem přežívaly předkřesťanské směry, které příležitostně ožívaly;

►návrat k antickým motivům: gnóse, hermetismus, novoplatonismus, mystéria

►návrat k archaickým náboženstvím předků dnešních evropských národů

Page 11: Současná religiozita

Kořeny současného Kořeny současného hermetismuhermetismu

► ve 3.stol. Hermovský soubor

► z řečtiny do latiny se překládá ve Florencii: začátek renesance

► aplikované praktické disciplíny alchymie (obrázek), astrologie, kabala, tarot, magie

► vznikají bratrstva kombinující hermetismus a křesťanství

Page 12: Současná religiozita

Renesanční a současný Renesanční a současný počítačový horoskoppočítačový horoskop

Page 13: Současná religiozita

RosikruciániRosikruciáni

► v prvním desetiletí 17. stol. rosikruciánské texty

► následující literatura, obrázek: Průnik sférami

► rosikruciánské spolky a řády

► dnes A.M.O.R.C. a Lectorium rosicrucianum

Page 14: Současná religiozita

Svobodní zednáři I.Svobodní zednáři I.

►dávná tradice spojení spirituality a tvůrčí práce, stavba chrámů a katedrál, stavba chrámu lidství;

►historicky doloženo od 17. století;

► znázornění iniciace: hledající přichází všeho zbaven a zbaven světla

Page 15: Současná religiozita

Svobodní zednáři II.Svobodní zednáři II.

Page 16: Současná religiozita

Svobodní zednáři IIISvobodní zednáři III

Page 17: Současná religiozita

Magické řádyMagické řády

►obnova hermetismu s centrem ve Francii 19. století, významná osobnost Éliphas Lévi, symbol pentagramu z jeho textů

►Řád Zlatého úsvitu ►Řád východního

chrámu

Page 18: Současná religiozita

Návraty před křesťanství I.Návraty před křesťanství I.wiccawicca

►obrázek: wiccánský obřad v přírodě

►náboženství přírodních sil; volně navazuje na keltskou předkřesťanskou tradici

► spojeno s přírodní magií

Page 19: Současná religiozita

Návraty před křesťanství IINávraty před křesťanství IIobnova slovanského

náboženství► pokusy o návraty k málo

známému, špatně doloženému slovanskému náboženství

► vyskytuje se u slovanských národů, silněji u východních Slovanů, politické souvislosti

► u nás sdružení Rodná víra► výroční a příležitostné

obřady, nejvíce v lesích

Page 20: Současná religiozita

Mimokřesťanské směry východního Mimokřesťanské směry východního původupůvodu

► významná náboženství z jiných kultur vstupují do západní civilizace v globální informační společnosti, postmoderní kulturní pluralita je respektována nebo i vítána

► islám do této souvislosti patří nepřímo, je to náboženství příbuzné judaismu a křesťanství, vzniklo ve stejné části světa;

► hinduismus přichází díky koloniálním kontaktům s Indií, přichází některé směry tohoto neorganizovaného náboženského komplexu;

► buddhismus – různé směry si získávají rychle nové domácí stoupence

► čínské náboženství tradičně dělené na konfuciánství a taoismus přichází nepřímo přes některé praktiky a některé texty

Page 21: Současná religiozita

Orientální směry na ZápaděOrientální směry na Západě

Page 22: Současná religiozita

Islám v EvropěIslám v Evropě

► islám tradičně v Evropě: Pyrenejský poloostrov, Cordóbský chalífát, 8. – 15. století (obrázek: bývalá mešita v Cordóbě); též Rusko, Balkán, Polsko

► koloniální systém► přistěhovalectví za prací ► integrace, asimilace,

sociální problém► euroislám

Page 23: Současná religiozita

Hinduismus v EvropěHinduismus v Evropě

► osobní kontakty v rámci koloniálního systému; theosofické hnutí

► nejrozšířenější v Evropě advaita védanta a na různé úrovni pěstovaná jóga

► též bhaktické hnutí zaměřené na Kršnu, hnutí Haré Kršna, obrázek: svámí Prabhupáda, zakladatel

Page 24: Současná religiozita

Západní buddhismusZápadní buddhismus

► nejrychleji rostoucí nové náboženství Evropy a Ameriky, miliony stoupenců domácího původu

► zastoupeny: théraváda, japonský a korejský zen, směry tibetského buddhismu

► u nás nejsilnější a jedinou registrovanou Buddhismus diamantové cesty Karma Kagjü

► spolupráce a výměna křesťanských a buddhistických mnichů

Page 25: Současná religiozita

Čínská tradice v západním Čínská tradice v západním světě světě

► zájemci o konfuciánské a taoistické myšlenky a sympatizanti s nimi již od 17. stol.

► konfuciánská organizace a kult zanikají v Číně se zánikem císařství (1912)

► taoistické náboženství zůstává omezeno na Číňany, přenášejí se prvky souvisící s ním: lidová medicína, bojová umění (taiči)

Page 26: Současná religiozita

Eklektické směryEklektické směry

► spojování různých náboženských a nenáboženských prvků, často astrologie, šamanismu, východních metod meditace, etnické hudby, stylu oblékání, vegetariánské stravy, ekologických zájmů – spíše alternativní životní styl než nové náboženství

► new age – přesvědčení, že přichází nový věk, věk vodnáře, kdy se změní životní styl z materialistického, soutěživého, bojovného na kooperující, harmonický s přírodou, spirituální

► transpersonální psychologie – využívání tradičních duchovních směrů jako terapeutické metody; Stanislav Grof

Page 27: Současná religiozita

New age u násNew age u nás

► občas se k hnutí řadí cokoli nového alternativního a vykreslují se obvykle fiktivní rizika

► sám se k němu řadí hudebník a spisovatel Vlasta Marek

► vydával časopisy věnované novému věku: Mana a Baraka dnes už dostupné jen na webu

Page 28: Současná religiozita

Hnutí lidského potenciálu I.Hnutí lidského potenciálu I.

►metody práce na sobě, rozvoje potenciálu: zdraví těla i psychiky, paměti, případně i rozvoj paranormálních sil

►metody zčásti podobné náboženským, některými účastníky prožíváno jako svého druhu náboženství

► typická firma: Silvova metoda kontroly mysli►Předpoklad „alfa stavu“, podobná hnutí: Zlatá

mysl, Modrá alfa, Metoda alfa klíče►následující obrázek: časopis absolventů

Page 29: Současná religiozita

Hnutí lidského potenciálu II.Hnutí lidského potenciálu II.

Page 30: Současná religiozita

Hnutí lidského potenciálu III.Hnutí lidského potenciálu III.

► další hnutí lidského potenciálu: dianetika a scientologie: jejich symboly

► zakladatel Američan Ron Hubbard; od r. 1954

► náboženský ráz tématem diskuse; mimovědecká terapie

► kontroverze, v některých zemích, sledování, soudy

Page 31: Současná religiozita

SHRNUTÍ PRAKTICKÝCH SHRNUTÍ PRAKTICKÝCH ZÁSADZÁSAD

1) hájit práva a široké možnosti alternativních a menšinových skupin

2) zapojovat jejich členy do sociálních vazeb

3) chránit žáky a kohokoli před projevy náboženského extremismu, ať se vyskytuje kdekoli