SPRAWOZDANIE FINANSOWE - Aplisens Niniejsze sprawozdanie finansowe zosta¥â€o zatwierdzone do publikacji

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SPRAWOZDANIE FINANSOWE - Aplisens Niniejsze sprawozdanie finansowe zosta¥â€o...

 • SPRAWOZDANIE FINANSOWE

  APLISENS S.A.

  ZA ROK 2010

  Warszawa, dnia 14 marca 2011 roku

 • SPRAWOZDANIE FINANSOWE APLISENS S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.12.2010 R.

  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 2

  INFORMACJE OGÓLNE

  I. Dane jednostki:

  Nazwa: APLISENS Spółka Akcyjna

  Forma prawna: Spółka Akcyjna

  Siedziba: Ul. Morelowa 7

  Kraj rejestracji: Polska

  Podstawowy przedmiot działalności: Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych

  Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie

  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Numer KRS: 0000302835

  Numer statystyczny REGON: 012265485

  II. Czas trwania Jednostki:

  Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

  III. Okresy prezentowane

  Jednostkowe sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. Dane porównawcze prezentowane są według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku dla sprawozdania z sytuacji finansowej, za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku dla rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz sprawozdania ze zmian w kapitale własnym.

  IV. Skład organów Jednostki według stanu na dzień 31.12.2010 r.:

  Zarząd:

  Prezes Zarządu - Adam Żurawski

  Członek Zarządu - Grzegorz Głowacki

  Zmiany w składzie Zarządu Spółki: W roku obrotowym nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu.

  Rada Nadzorcza:

  Przewodniczący Rady Nadzorczej - Edmund Kozak

  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Rafał Tuzimek

  Członek Rady Nadzorczej - Mirosław Karczmarczyk

  Członek Rady Nadzorczej - Andrzej Kobiałka

  Członek Rady Nadzorczej - Piotr Zubkow

  -

  Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

  W dniu 22 czerwca 2010 roku upłynęła kadencja dotychczasowej Rady Nadzorczej APLISENS S.A. W związku z powyższym w dniu 22 czerwca Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. powołało na kolejną II wspólną kadencję Radę Nadzorczą w powyżej zaprezentowanym składzie.

  V. Biegli rewidenci:

  PKF Audyt Sp. z o. o. ul. Elbląska 15/17 01 -747 Warszawa

 • SPRAWOZDANIE FINANSOWE APLISENS S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.12.2010 R.

  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 3

  VI. Prawnicy: Dag Makary Opolski Kancelaria Radcy Prawnego w Lublinie

  VII. Banki: Bank BPH S.A. DZ Bank Polska S.A. Bank Pekao S.A.

  VIII. Notowania na rynku regulowanym:

  1. Informacje ogólne:

  Giełda: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa

  Symbol na GPW: APN

  Sektor na GPW: Przemysł elektromaszynowy

  2. System depozytowo – rozliczeniowy:

  Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) ul. Książęca 4 00-498 Warszawa

  3. Kontakty z inwestorami:

  Reputation Managers Sp. z o.o. Ul. Dygasińskiego 44 01-603 Warszawa

  IX. Znaczący Akcjonariusze:

  Według stanu na dzień 31.12.2010 r. akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy byli:

  Akcjonariusze Liczba akcji Wartość akcji Udział w kapitale

  zakładowym% Liczba głosów

  Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA

  (%)

  Adam Żurawski 2 183 440 436 688 17,14% 2 183 440 17,14%

  Mirosław Dawidonis 2 000 000 400 000 15,70% 2 000 000 15,70%

  Janusz Szewczyk 1 947 709 389 541,8 15,29% 1 947 709 15,29%

  Piotr Zubkow 1 300 000 260 000 10,20% 1 300 000 10,20%

  Andrzej Kobiałka 1 289 450 257 890 10,12% 1 289 450 10,12%

  Mirosław Karczmarczyk 1 270 000 254 000 9,97% 1 270 000 9,97%

  Pozostali akcjonariusze 2 748 517 549 703,4 21,58% 2 748 517 21,58%

  Razem 12 739 116 2 547 823,2 100,00% 12 739 116 100,00%

  X. Spółki zależne:

   OOO APLISENS Rosja - 90% udziałów - 90 % głosów  SOOO APLISENS Białoruś - 60% udziałów – 60% głosów  APLISENS – TER Ukraina- 51% udziałów – 51% głosów  TOV – APLISENS Ukraina - 100% udziałów – 100% głosów  Aplisens GMBH Niemcy -100% udziałów - 100% głosów  Controlmatica Zap-Pnefal Sp.z o.o. -100% udziałów – 100 % głosów  APLISENS FRANCE – 100% udziałów -100% głosów

  XI. Spółki stowarzyszone:

  Nie występują

 • SPRAWOZDANIE FINANSOWE APLISENS S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.12.2010 R.

  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 4

  XII. Oświadczenie Zarządu

  Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Spółki oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Spółkę zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkowa i finansowa Spółki oraz jej wynik finansowy. Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało przygotowane przy zastosowaniu zasad rachunkowości, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejska oraz w zakresie wymaganym przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.). Sprawozdanie to obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku i okres porównywalny od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku. Zarząd oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten i biegli rewidenci, dokonujący tego badania, spełniali warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii z badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Zgodnie z przyjętymi przez Zarząd zasadami ładu korporacyjnego, biegły rewident został wybrany przez Radę Nadzorczą uchwałą nr U1/9/2009 z dnia 23.01.2009 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza dokonała powyższego wyboru, mając na uwadze zagwarantowanie pełnej niezależności i obiektywizmu samego wyboru, jak i realizacji zadań przez biegłego rewidenta.

  XIII. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

  Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 14 marca 2011 roku.

 • SPRAWOZDANIE FINANSOWE APLISENS S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.12.2010 R.

  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 5

  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE APLISENS S.A.

  Rachunek zysków i strat

  NOTA 01.01 -31.12.2010 01.01 -31.12.2009

  Przychody ze sprzedaży 1,2 46 767 34 202

  Przychody ze sprzedaży produktów 39 887 28 962

  Przychody ze sprzedaży usług 608 433

  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 6 272 4 807

  Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2,3 25 472 16 667

  Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług 20 353 13 404

  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5 119 3 263

  Zysk (strata) brutto na sprzedaży 21 295 17 535

  Pozostałe przychody operacyjne 4 414 409

  Koszty sprzedaży 1,2,3 559 467

  Koszty ogólnego zarządu 1,2,3 9 338 8 073

  Pozostałe koszty operacyjne 4 157 557

  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 655 8 847

  Przychody finansowe 5 954 821

  Koszty finansowe 5 212 212

  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 12 397 9 456

  Podatek dochodowy 6 2 624 2 053

  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 9 773 7 403

  Zysk (strata) z działalności zaniechanej 7

  Zysk (strata) netto 9 773 7 403

  Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł) 8

  Podstawowy za okres obrotowy 0,78 0,64

  Rozwodniony za okres obrotowy 0,77 0,63

  Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności kontynuowanej (w zł)

  Podstawowy za okres obrotowy 0,78 0,64

  Rozwodniony za okres obrotowy 0,77 0,63

  Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności zaniechanej (w zł)

  Warszawa, dnia 14 marca 2011 r. Podpisy Członków Zarządu: