of 145 /145
SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE ADMINISTRATOR CIRIUS Kamnik CIRIUS Kamnik IZVEDBENI KURIKUL IZVEDBENI KURIKUL za izobraževalni program ADMINISTRATOR ADMINISTRATOR 1. letnik v šolskem letu 2009/2010 1

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE - CIRIUS … · Web viewVSEBINE Zgodbe Svetega pisma Naravna in cela števila Talking about you Verb to 'be' Oblike in zvrsti umetnosti in likovne

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

CIRIUS KamnikCIRIUS Kamnik

IZVEDBENI KURIKULIZVEDBENI KURIKUL

za izobraževalni program

ADMINISTRATORADMINISTRATOR

1. letnik

v šolskem letu 2009/2010

1

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

Celoten dokument je bil potrjen na seji Sveta zavoda CIRIUS Kamnik, dne 24. 9. 2009.

1. OSEBNA IZKAZNICA ŠOLE

CIRIUS KamnikSREDNJA ŠOLA

Novi trg 43 a1240 Kamnik

Ravnateljica: Saša Markovič, univ. dipl. sociologinja

2. RAZVOJNA STRATEGIJA

Srednja šola v CIRIUS Kamnik je edina izobraževalna ustanova v Republiki Sloveniji, ki izvaja prilagojene programe s področja poklicnega, srednjega tehniškega in strokovnega izobraževanja za gibalno ovirane dijake.

Program Administrator je prenovljen program na področju izobraževanja dijakov s posebnimi potrebami. Omogočal bo izobraževanja v srednjem poklicnem programu in tako nudil možnosti bodisi za nadaljevanja šolanja ali zaposlitev. Ocenjujemo, da je program zelo primeren za populacijo gibalno oviranih dijakov, saj ti zaradi narave oviranosti nimajo veliko možnosti za zaposlovanje. Šolanje po zaključnem izpitu omogoča nadaljevanje izobraževanja v poklicno tehniškem programu in s tem pridobitev poklicne mature, kar bo omogočilo tudi nadaljevanje šolanja. Za ciljno skupino dijakov s posebnimi potrebami se v nadaljevanju lahko šolajo v programu ekonomski tehnik/tehtnica – PTI.

Skupaj z uporabniki si bomo prizadevali razviti čim kvalitetnejši program in ga umestiti v okolje, predvsem pa izobraziti kadre, ki se bodo sposobni vključiti v delo v podjetjih. Programski učiteljski zbor programa administrator si je zadal cilj, da bo celoten učno-vzgojni proces, z njim pa usposobljenost dijakov za poklicne kompetence v programu administrator izpolnjen v čim večji meri.

Postopek usmerjanja v prilagojeni program vzgoje in izobraževanja se izvaja v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

Izvajanje je prilagojeno psihofizičnim posebnostim dijakov, ki obiskujejo program. Upoštevana je njihova mobilnost, sposobnost komunikacije, samostojnost pri posameznih aktivnostih, možnost spremljanje pouka zaradi zmanjšane koncentracije, večje utrudljivost ter potrebe po uporabi medicinskih pripomočkov, medicinske nege in rehabilitacijskih obravnav. Športna vzgoja je v celoti prilagojena fizičnim zmogljivostim. Skladno z individualiziranimi programi se opredelijo prilagoditve delovnega mesta, učnega okolja, specialni pripomočki, pripomočki za uspešno komunikacijo. Izvajalci so pedagoški delavci v sodelovanju z drugimi strokovnimi delavci (del. terapevti, logopedi, soc. delavci, psihologi, vzgojitelji).

2

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

3. OSNOVNI PODATKI

3.1. Učilnice in drugi prostori, kjer se bo program izvajal

Strokovni moduli: 24, 3, MMUSplošnoizobraževalni predmeti: 6, 7, 8, 9, 12, 13

3.2. Programski učiteljski zbor (PUZ) za program administrator in zadolžitve

IME IN PRIIMEK PROGRAMSKA ENOTA, KI JO BO IZVAJAL

DRUGE ZADOLŽITVE

Saša Markovič KoordinacijaRok Kralj Medsebojna delitev (odprti kurikul) Vodja PUZTomaž Bojc Temelji gospodarstva Sodelovanje s podjetjiGreta Novak IKT in strojepisje

Tajniška opravila Zapisnik, sodelovanje s podjetji

Fani Zore Administrativno poslovanje Sodelovanje s podjetjiZala Hriberšek Slovenščina Kultura – ID in PDAlena Kocbek Matematika Organizacija PD in IDCilka Hančič Angleščina RazrednikVera Vrhovnik Naravoslovje Naravoslovje – ID in PD,

zdravstvena vzgojaRenata Sitar Družboslovje Geografija in družba - ID

in PDNiko Cankar Športna vzgoja Šport – ID in PDLota Kahne Umetnost Umetnost – ID in PDNataša Trojer Strokovna nemščina (odprti kurikul) Jezikovno področje – ID in

PDNadja Cvirn Predstavnica vzgojeID – interesne dejavnostiPD – projektni dan

3

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

4. PREDMETNIK PROGRAMA ADMINISTRATOR

Oznaka Programske enote 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik Skupno št. urA – Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina 70 2 58 2 58 2 50 2 236 Matematika 70 2 58 2 58 2 50 2 236 Angleščina 70 2 29 1 58 2 50 2 207 Umetnost 35 1 35 Naravoslovje 70 2 58 2 58 2 186 Družboslovje 70 2 58 2 58 2 186 Športna vzgoja 70 2 58 2 29 1 25 1 182

št. ur v tednu Skupno letnik 455 13 319 11 319 11 175Skupno A 1268

B – Strokovni moduli (C – praktični pouk)B C B C B C B C C

M01 Temelji gospodarstva 108 - 3108

M02 Administrativno poslovanje 140 70 4 87 29 3227

M03 Informacijsko komunikacijska tehnologija in strojepisje

105 70 3 87 58 3 87 58 3279

M04 Upravni postopek 87 29 3 58 29 2 75 25 3220

M05 Komuniciranje 87 29 3 75 50 2135

M06 Tajniška opravila 70 35 2 87 58 3157

M07 Trženje v sodobnem gospodarstvu 116 29 4 50 25 2166

M08 Zbiranje in obdelava podatkov 150 75 6150

Skupno letnik B in C 423 210 12 348 174 12 348 145 12 350 175 13

4

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

Skupno letnik B + C 1442 E – Odprti kurikul

Nemški jezik 70 2Medsebojna delitev 35 1

Skupno letnik E 105 3 145 5 145 5 207 8 602Skupna tedenska obremenitev (A + B + E) 28 28 28 28

SKUPAJ POUKA (A + B + E) 3317Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

Praktično usposabljanje z delom 304 ure 304 ure 304 ure 912D – Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti 84 ur 28 ur 28 ur 28 ur 168SKUPAJ PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA (C + Č) 1616

SKUPAJ IZOBRAŽEVANJA V ŠOLI (A + B + D + E) 3507 SKUPAJ (A + B + Č + D + E) 4419

TEDNI IZOBRAŽEVANJAIzobraževanje v šoli (A + B + E) 35 29 29 25 118

Praktično usposabljanje z delom (Č) ― 8 8 8 24Interesne dejavnosti (D) 3 1 1 1 6

SKUPAJ 38 38 38 34 148 Opomba: št. tednov in ur izobraževanja je prilagojeno štiriletnemu izobraževanju, tedenska obveznost pa ne presega 28 ur.

5

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

Poklicne kompetence:

• razvijanje sposobnosti za učinkovito kulturno komuniciranje s poslovnimi partnerji v slovenskem in tujem jeziku• ustrezno obvladovanje raznovrstnih praktičnih in operativnih administrativnih in tajniških del ter usposobitev za smiselno, estetsko in jezikovno pravilno oblikovanje tekstov po nareku ali predlogi• usposobitev za uporabo sodobnih programskih orodij pri poslovanju podjetja• usposobitev za prilagajanje spremembam na področju podjetništva (zlasti v majhnih in srednjih podjetjih) v pogojih sodobnega tržnega gospodarstva in informacijske tehnologije• pridobitev temeljne splošne ekonomske razgledanosti in privzgojitev čuta za odgovornost, red, disciplino, točnost, natančnost in vestnost• razvijanje ustvarjalnosti, inovativnosti in pripravljenosti za vseživljenjsko učenje ter samozavestno, urejeno in prepričljivo delovanje v družbi

Prednosti izvajanja programa v Srednji šoli CIRIUS Kamnik:

• program je zasnovan po novih izhodiščih, je modularno oblikovan in prinaša v proces izobraževanja nov didaktični koncept• triletni srednji poklicni program je podaljšan za eno leto; učna obremenitev dijakov je znižana na največ 28 ur pouka tedensko• možnost nadaljevanja šolanja v dveletnem programu PTI za poklic »ekonomski tehnik«• številčno manjši oddelki• prilagojene oblike in metode dela, ki vodijo v večjo uspešnost dijaka• individualizirani program izobraževanja in usposabljanja (za dijake z odločbo o usmeritvi) opredeljuje prilagoditve delovnega mesta, učnega okolja, specialne pripomočke in prilagoditve• izvajalci so pedagoški delavci z defektološko specializacijo

Pri izvajanju programa po sprejetem predmetniku bomo dijakom omogočili, da:

- razvijajo podjetne lastnosti in spretnosti ter sposobnosti timskega dela; - načrtujejo in vodijo svojo kariero; - ravnajo v skladu s pravnimi pravili, poslovno moralo in načeli poklicne etike,- varujejo človekove pravice in temeljne svoboščine,- razvijajo pripravljenost za vseživljenjsko izobraževanje,- uporabljajo ustrezne zvrsti učinkovitega sporazumevanja,- uporabljajo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije in vire, - razumejo odnos med državo in pravom ter preostalimi družbenimi pravili,- upoštevajo pravila in predpise o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja, - se usposobijo za prilagoditev delovnega mesta v skladu s svojimi potrebami,- obvladajo varno in pravilno ravnanje z delovnimi sredstvi,- obvladajo principe racionalne rabe energije, materiala in časa,- znajo organizirati lastno delo in izvajati samokontrolo,- spoznavajo pomen in cilje organizacijske kulture,- si razvijajo sposobnost za kritično presojo in odgovorno ravnanje v delovnem in širšem

okolju, - razumejo pomen in potrebo po sodelovanju in medsebojni delitvi v družbeni skupnosti,- pridobijo občutek za odgovornost, delovno disciplino in red,- uporabljajo pisarniško tehnologijo in opremo,

6

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

- razumejo bistvo varovanja osebnih podatkov za ohranitev človekove zasebnosti.- razumejo in uporabljajo strokovno terminologijo,

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

odgovoren, strpen, human in sposoben življenja v demokratični družbi, usposobljen za skupinsko in timsko delo ter sodelovanje, imel temelje za razvoj osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in v

delovnem okolju, iskal racionalne in strokovne rešitve pri izvajanju aktivnosti v delovnem procesu, naravnan v vseživljenjsko učenje in usposabljanje, usposobljen za uporabo znanj in veščin v novih situacijah, razširil splošno izobrazbo in razvil ključne kompetence za uspešno sodelovanje v

družbi, osebnostni razvoj in nadaljnje izobraževanje v skladu z nacionalnimi standardi ključnih kvalifikacij.

5. DRUGE OBLIKE IN VSEBINE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA

5.1. Spoznavanje šole

Prvi šolski oz. sprejemni dan je organiziran po posebnem urniku. Udeleženci so dijaki – novinci in njihovi starši ter različni strokovni delavci zavoda (razrednik, učitelji, vzgojitelj, svetovalna služba, zdravstveno osebje). Cilj strukturiranega dne je čimbolj prijazen sprejem ciljne skupine (dijaki in starši) v posameznih strokovnih službah, namestitev dijaka v sobi Doma, družabno preživljanje dopoldneva/popoldneva »dijak-strokovni delavci zavoda-starši« ter s tem vpliv na boljše počutje in lažjo prilagoditev na Zavod ter na način življenja v njem.

Po uvodnem pozdravu ravnateljic Srednje šole in Doma dijaki in starši odidejo z razrednikom in matičnim vzgojiteljem v razred, kjer se medsebojno spoznavajo (z razrednikom in vzgojiteljem, dijaki med seboj, starši dijakov med seboj). Razrednik jih na kratko seznani z načinom in potekom šolanja, z urnikom, s hišnim redom, Pravilnikom o šolskem redu ter z ostalimi pravicami/dolžnostmi. Vzgojitelj predstavi pravila in način bivanja v Domu.

Po uvodni šolski uri razrednik in vzgojitelj dijake s starši pospremita v Dom, v t.i. dnevno sobo, kjer so seznanjeni s seznamom razporeditve v sobe.

Po prvem šolskem dnevu nastopi obdobje intenzivnega spremljanja vključitve dijakov-novincev v zavodski način življenja, v program izobraževanja in usposabljanja. Vzgojitelj poskrbi za pravočasno oblikovanje in dopolnjevanje šolskega (pouk) in vzgojnega urnika (učne ure, interesne dejavnosti in aktivnosti s terapevtskimi obravnavami (FT, DT, Log). Dijakom je v sklopu razrednih ur in predvsem učnih ur/ur v Domu predstavljen program interesnih dejavnosti, aktivnosti in ostalih projektov (športne dejavnosti, šah, družabne igre in dejavnosti, kreativne delavnice ročnega ustvarjanja, tematske delavnice, tabori, mednarodne izmenjave, rekreacijska ježa na konju, računalniški krožek …), ki skozi šolsko leto potekajo v zavodu. Interesne dejavnosti se po potrebi (izkazani interes več dijakov) dopolnjujejo z

7

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

novimi. Pod mentorstvom vzgojitelja in tudi razrednika dijaki v prvem mesecu šolanja intenzivno spoznavajo tudi nov kraj in njegove znamenitosti.

Posebno pozornost namenja razrednik tudi dijakom, ki nimajo odločbe o usmeritvi in prihajajo iz okolice Kamnika (t.i. »zunanji dijaki«) – navznoter obrnjena »integracija«, ki je odličen primer medsebojne pomoči, strpnosti, solidarnosti med dijaki. V program in aktivnost spoznavanja (po možnosti na ravni celotnega zavoda) razrednik te dijake čimbolj aktivno vključuje.

Vzgojiteljeva naloga kot naloga razrednika, učiteljev bo odkrivanje dijakovih močnih področij, v katerih ga bo spodbujal, saj z razvijanjem le-teh razvija tudi svojo samopodobo in se samopotrjuje.

V prvih dveh mesecih bo strokovni tim delavcev za vsakega dijaka pripravil tudi individualizirani program usposabljanja in izobraževanja. Pri pripravi bodo intenzivno sodelovali tudi sami dijaki in njihovi starši. Soglasno sprejet individualizirani program bosta razredni in vzgojitelj redno evalvirala in spremljala izvajanje ter ga po potrebi dopolnjevala in sklicevala potrebne timske sestanke (ožje ali širše).

Izvajalec: razrednik, vzgojitelj in svetovalna delavca (psiholog, socialna delavka)

5.2. Projektni dnevi

Projektni teden (21. – 25. 9. 2009) Mini olimpiada

Projekt Mini olimpiada bo vključeval različne športne aktivnosti, ki se bodo izvajale v okviru zavoda. Dijaki bodo, pod vodstvom mentorjev, sodelovali tako v fazi priprave, izvedbe kot tudi analize projektnega tedna. Te aktivnosti bodo predvidoma naslednje (po predlogu prof. Nika Cankarja):

izdelava seznamov udeležencev vabila in izdelava predstavitvenega panoja priprava otvoritve in zaključka fotografiranje in snemanje beleženje in analiza rezultatov novinarsko pokrivanje (v okviru šolskega radia …) priprava in predstavitev projekta objava rezultatov na spletni strani zavoda izdelava priznanj izdelava zaključne publikacije …

V delo se bodo lahko vključili vsi profesorji in spremljevalci. Delo bo potekalo tako na terenu (plavalni bazen, telovadnica …) kot v računalniških učilnicah, prostorih šolskega radia itd. V okviru projektnega tedna bo izveden tudi športni dan (interesna dejavnost).

V projektni teden bo vsak sodelujoči učitelj vključil čim več vsebin, ki jih je načrtoval v kurikulu, saj je projektni teden integralni del kurikula. Projektni teden bomo izpeljali skupaj s programom računalnikar in elektro programi.

8

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

Okvirni program za izvedbo projektnega tedna Mini olimpijada SŠ Cirius Kamnik 21.9.2009 – 25.9.2009:

Ponedeljek, 21.9. Končna priprava za izvedbo projektnega tedna mini olimpijade

Torek, 22.9. Otvoritev Mini olimpijskih iger Plavalni miting Sreda, 23.9. Namizni tenis

OdbojkaČetrtek, 24.9. Hokej

BoccioPetek, 25.9. Razglasitev rezultatov, zaključek iger

Koordinatorji dela med petimi skupinami:

- Hodak Ivica- Rok Kralj- Dušan Čeferin- Niko Cankar

1. skupina: 1.a, 3.a Naloge: Tehnična priprava – igrišča, bazen– diplome za vse udeležence, tekmovalni sistemi, digitalna fotografija, olimpijski ogenj, zapisniki, rezultati, štopanje, baze podatkov...

- Hodak Ivica- Dušan Čeferin- Renata Sitar- Vera Vrhovnik

2. skupina: 1.b, 2.e Naloge: Vabila, plakati, digitalna fotografija, medalje, lesene za prva tri mesta v pos. športu, angleški članki za bilten. Priznanja.

- Rok Kralj- Iztok Osolnik- Nataša Trojer- Lota Kahne- Zala Hriberšek

3. skupina: 1.c, 1.d Naloge: Priprava otvoritve in zaključka s podelitvijo priznanj, digitalna fotografija. Olimpijski ogenj ob otvoritvi – scena.

- Goran Peršin- Toni Hočevar- Tomaž Bojc- Alena Kocbek- Greta Novak

4. skupina: 2.b, 2.a Naloge: Šolski radio, digitalna fotografija, zbrati vse fotografije za bilten (v press centru)

- Ivan Maradin- Bunič Štefan- Slapnik Anton

5. skupina: 4.c, 4.d Naloge: Novinarsko delo slov, anglešč.- članki za bilten, prebiranje na šolskem radiu

- Kejžar Tanja

9

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

- Alenka Markuž Humar- Cilka Hančič

6. skupina 4.e Naloge: Semafor, digitalna kamera – izdelava filma- Silvo Vidergar- Rener Stane- mogoče še vključitev Mojmirja Mavriča

Skupna naloga vseh skupin je izdelava biltena, za katero so odgovorni vsi koordinatorji in nosilci skupin. Materiali, prispevki se zbirajo skozi projektni teden. Potrebno je pripraviti materiale za zloženke plakate, bilten.

Kamnik, 7. 9. 2009 Predlog pripravil: Niko Cankar

5.3. Interesne dejavnosti

Dijake na začetku leta seznanimo s časom in oblikami izvajanja ter vsebinami, ki so določene z LDN šole in objavljene v publikaciji za dijake.

Vrsta interesnih dejavnosti

Obseg Okvirna aktivnost Okviren datum

KULTURNI DAN 5 ur obisk gledališča februarŠPORTNI DAN 5 ur dejavnosti na šoli ali izven 4. teden poukaŠPORTNI DAN 5 ur dejavnosti na šoli ali izven pomladZDRAVSTVENA VZGOJA

35 ur Učne teme: 1. ZNAMENJA BOLEZNI2. MIKROORGANIZMI - KORISTNI IN ŠKODLJIVI3. NALEZLJIVE BOLEZNI SKOZI ZGODOVINO IN V SEDANJOSTI4. HIGIENA PREHRANE IN DUŠEVNA HIGIENA5. SOCIALNE BOLEZNI 6. TOKSIKOMANIJE

celo leto

STROKOVNA EKSKURZIJA

8 ur pomlad

FILMSKI ABONMA 21 ur celo letoDRUGE DEJAVNOSTI

5 ur Proslave, podelitve … celo leto

Za interesne dejavnosti je predvideno 84 ur v šolskem letu (3 tedni po 28 ur, kar je maksimalna tedenska obremenitev v programu Administrator gib). PUZ lahko zaradi objektivnih razlogov načrtovane aktivnosti spremeni.

Športni dnevi:

jesenski športni dan (glej Projektni dnevi) zimski športni dan (pohod, športne igre)

10

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

Cilji: Dijaki si privzgajajo odnos do rekreacije, do odgovornega obnašanja v naravi, hkrati pa imajo možnost medsebojnega druženja z ostalimi dijaki šole in učitelji.

Kulturne prireditve, razstave in predstave:

gledališka predstava filmska predstava ogled umetniške razstave, galerije

Cilji: Dijaki prek obiska raznih kulturnih prireditev in ustanov spoznavajo nova okolja, nova pravila obnašanja, hkrati pa se seznanijo s kulturno dediščino našega naroda oz. prepoznavajo umetniško vrednost likovnih in kiparskih stvaritev

Naravoslovni dan:

Cilji: Dijaki spoznajo primer umetnega ekosistema ter ga primerjajo z naravnimi ekosistemi. Spoznajo prednosti in slabosti življenja v takem ekosistemu.

Strokovne ekskurzije:

Cilji: Dijaki spoznavajo poslovno okolje.

6. NAČRT SVETOVANJA IN STROKOVNE PODPORE DIJAKOM

6.1. Osnovne vrste dejavnosti

Svetovalna služba se vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj v šoli in v domskem delu preko treh osnovnih vrst dejavnosti: dejavnosti pomoči, razvojnih in preventivnih dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

6.2. Sodelovanje na naslednjih področjih

Svetovalna služba sodeluje z vsemi možnimi udeleženci v šoli (dijak, starš, učitelj, vzgojitelj, zdravstveni delavec, vodstvo) in deluje na naslednjih področjih življenja in dela šole:

učenje in poučevanje; šolska kultura, vzgoja, klima in red; telesni, osebni in socialni razvoj; šolanje in poklicna orientacija; socialno-ekonomske stiske in skupnostna skrb.

11

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

6.3 Svetovalno delo z dijaki

Vpis in sprejem novincev, čas: maj, junij, julij, avgust, september, izvajalec: šol. svet. služba; zdravnica in terapevti.

Spremljanje in svetovanje novincem, ponavljalcem in preusmerjenim in t.i. »osipnikom«, čas: celo šolsko leto v sodelovanju z razrednikom in učitelji, vzgojiteljem ter svetovalnimi delavci drugih šoli, izvajalec: šol. svet. služba;

Svetovalna pomoč dijakom pri razreševanju razvojnih ali situacijskih težav (raznih osebnih stisk, učnih ali vedenjskih težav, socialne problematike), čas: celo šolsko leto, svet. služba v sodelovanju z razredniki in drugimi učitelji ter vzgojiteljem;

Skupinske oblike dela z dijaki zaradi izboljšanja kvalitete učenja; individualne in skupinske oblike dela po potrebi, čas: celo šolsko leto, svet. služba v sodelovanju z razrednikom, vzgojiteljem;

Identifikacija in pomoč pri reševanju socialno-ekonomskih stisk dijakov, čas: oktober, november, izvajalec: svet. služba;

Spremljanje dela preusmerjenih dijakov in t.i. »osipnikov«, čas: celo šolsko leto Poklicna orientacija, informiranje, svetovanje in pomoč pri načrtovanju poklicne

kariere, ureditvi statusa, čas: zadnje leto izobraževanja Svetovanje za osebni in socialni razvoj, čas: celo šolsko leto; izvaja svet. služba; Splošno razvojno - preventivni program, čas: celo šolsko leto, izvajalec: svet.

služba v dogovoru z razrednikom in vzgojiteljem. Pogovorne ure za dijake, čas: celo šolsko leto, izvajalec: svet. služba;

Svetovalna služba se bo pri delu z dijaki 1. letnika program administrator prioritetno usmerjala v naslednje naloge:

poklicno svetovanje in informiranje dijakov, zagotavljanje dostopnosti informacij o poteku izobraževanja v izbranem programu,

nudenje pomoči dijakom z učnimi, vedenjskimi, prilagoditvenimi in osebnostnimi problemi (izostajanje od pouka, posebni pojavi: nasilje, zasvojenost, razvojni problemi, socialne stiske),

spremljanje učnega uspeha dijakov, individualna pomoč in svetovanje učno šibkejšim dijakom, priprava individualiziranih programov za dijake z odločbo o usmeritvi in individualnih oz. osebnih načrtov dela za učno neuspešne (zunanje) dijake,

seznanjanje dijakov z uspešnimi učnimi strategijami (učne navade, metode in tehnike),

osveščanje dijakov za sprejemanje odgovornosti do šole, krepitev pozitivne samopodobe, spoznavanje sebe in značilnosti odraščanja,

uravnavanje čustev (premagovanje strahu, obvladovanje stresa), spodbujanju pozitivne razredne klime in klime v vzgojni skupini.

učenje in poučevanje; šolska kultura, vzgoja, klima in red; telesni, osebni in socialni razvoj; šolanje in poklicna orientacija; socialno-ekonomske stiske.

12

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

7. NAČRT SODELOVANJA S STARŠI IN DRUGIMI INSTITUCIJAMI

Skupni roditeljski sestanek za starše vseh dijakov (september) Svetovanje staršem: individualni razgovori s starši in njihovimi dijaki Pogovorne ure za starše z razrednikom in/ali vzgojiteljem enkrat tedensko Pogovorne ure za starše z vsemi učitelji vsak prvi delovni petek v mesecu Predavanja, delavnice in druge oblike skupinskega dela s starši Sodelovanje z zunanjimi institucijami: zavodi za šolstvo, centri za socialno delo,

zdravstvenimi ustanovami, društvi, dijaškimi domovi in drugimi.

8. NAČRT ZA SAMOEVALVACIJO

Evalvacija načrtovanega dela:

spremljanje dosežkov dijakov in napredka v primerjavi z začetnim stanjem, samoevalvacija dijakov, spremljanje svetovalne službe, opažanja programskega učiteljskega zbora in njihova analiza dosežkov, evidentiranje dobrih in slabih rešitev ter predlogi za spremembe in izboljšave, zapisovanje ugotovitev v letnem poročilu.

13

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

9. GROBI KURIKUL ZA STROKOVNE MODULE

MODUL: TEMELJI GOSPODARSTVA

Usmerjevalni cilji:

razvija podjetne lastnosti in spretnosti ter sposobnosti timskega dela; načrtuje in vodi svojo kariero; uporablja ustrezne zvrsti učinkovitega sporazumevanja z različnimi partnerji; uporablja sodobne informacijsko-komunikacijske vire in vrednoti informacije; razvija sposobnost logičnega, abstraktnega in analitičnega sklepanja; prepozna in kritično analizira temeljne ekonomske pojave in procese v sodobnem

gospodarstvu; upošteva logiko racionalne izbire in razvija sposobnost poslovnega odločanja; vzpostavi pozitiven odnos do trajnostnega razvoja, varuje zdravje in okolje; uporablja ustrezno strokovno izrazoslovje v vseh družbenih odnosih; razume odnos med državo in pravom ter preostalimi družbenimi pravili; razume povezanost delov pravnega sistema v zaokroženo celoto; varuje človekove pravice in temeljne svoboščine v vseh pravnih razmerjih; razvija pozitivne osebnostne lastnosti, doslednost, natančnost, odgovornost in strokovnost; ravna v skladu s pravnimi pravili, poslovno moralo in načeli poklicne etike; varuje in zagotavlja uresničevanje pravnih vrednot; razume bistvo svobodnega urejanja stvarno pravnih in obligacijskih razmerij; kritično presoja protipravna ravnanja na vseh področjih družbenega življenja; razvija potrebo in pripravljenost za vseživljenjsko izobraževanje.

MODUL: Temelji gospodarstva

UČITELJ: Tomaž Bojc

108Predvideni

časovni okvir

TEORETIČNI POUK(CILJI)

Gospodarske dejavnosti

pojasni vpliv potreb na raznovrstnost gospodarskih dejavnosti ovrednoti posamezne faze gospodarske dejavnosti predstavi gospodarske dejavnosti in udeležence v gospodarstvu prikaže razvoj sodobnega tržnega gospodarstva ter pomen sektorjev

dejavnosti opiše gospodarske dejavnosti v primarnem sektorju opiše gospodarske dejavnosti v sekundarnem sektorju predstavi dejavnost in vrste trgovine opiše vrste prometa in njihove značilnosti opredeli vlogo špediterja analizira vlogo bank v prometu blaga in storitev opredeli gospodarski pomen zavarovalnic in predstavi vrste zavarovanj opredeli področja dejavnosti v turizmu in vrste turizma analizira vlogo ekonomskih osebkov ponazori gospodarsko dejavnost z ekonomskim krožnim tokom ugotavlja posledice tehnične in družbene delitve dela analizira strukturo podjetij po dejavnosti, velikosti in lastnini v Sloveniji oceni vlogo terciarnega sektorja v razvitih gospodarstvih in v Sloveniji razvrsti posamezne gospodarske dejavnosti v primarni, sekundarni in

14

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

terciarni sektor analizira pomen obrti in industrije v razvitih gospodarstvih in v Sloveniji analizira vlogo trgovine v praksi poišče različne organizacijske oblike trga primerja prevozne pogodbe in listine v različnih vrstah prometa in

ugotavlja položaj posameznih udeležencev v prometu prepozna vlogo bančnega sistema Slovenije ugotavlja pravice in obveznosti udeležencev zavarovalne pogodbe prouči primerjalne prednosti slovenskega turizma

Pravno-organizacijski vidiki poslovanja

opiše in med seboj primerja pravno organizacijske oblike gospodarskih družb

spozna sestavine in načela firmskega prava ter sodni register opiše postopek ustanovitve in prenehanje gospodarskih družb pozna zakonske določbe za sklenitev in odpoved pogodbe o zaposlitvi opiše sestavine delovnega razmerja pojasni značilnosti civilnopravnih razmerij spozna vsebino javnih knjig opredeli obligacijsko razmerje in pojasni značilnosti ter pravne vire

obligacij razloži zakonite pogoje za sklenitev in veljavnost pogodbe pojasni elemente za nastanek odškodninske obveznosti našteje načine prenehanja obveznosti, razloži izpolnitev in zastaranje našteje najpogostejše obligacijske pogodbe civilnega in gospodarskega

prava pojasni sestavine in razloži izpolnitev prodajne pogodbe prepozna oblike posameznih gospodarskih družb in samostojnega

podjetnika izvede aktivnosti za vpis v sodni register oblikuje firmo podjetja presodi ustreznost pravno organizacijske oblike posamezne družbe predvidi pravne posledice napačnih podjetniških odločitev se zaveda pomena doslednega spoštovanja pravnih predpisov za varstvo

pravic delavcev poišče in analizira primere civilno pravnih razmerij v vsakdanjem

življenju ukrepa v primerih kršitev stvarnih pravic poišče potrebne podatke v javnih knjigah oceni pomen soglasne izjave volje strank za nastanek obligacijskega

razmerja ugotavlja pravne posledice nezmožnosti in nedopustnosti pri sklenitvi

pogodbe prepozna subjektivno in objektivno odgovornost poišče pravno pomoč v primeru nedopustnega škodnega ravnanja in

nastale škode presodi, kdaj se uporabljajo določila obligacijskega zakonika in kdaj

velja dogovor med strankama glede izpolnitve obveznosti izračuna zastaralne roke in določi čas izpolnitve obveznosti predvidi pravne posledice nepravilne izpolnitve prodajne pogodbe po

krivdi prodajalca in po krivdi kupca oblikuje in sklepa prodajno pogodbo

Temelji pravne kulture

opredeli pojem prava pojasni odnos med državo in pravom loči pravo od drugih družbenih pravil opiše temeljne pravne vrednote pozna zgradbo pravnega pravila pojasni vrste pravnih kršitev, pravnih sankcij in namen kaznovanja opredeli pravni akt in njegove sestavine

15

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

opredeli pravno razmerje in razloži sposobnosti fizičnih in pravnih oseb našteje pravne panoge sodobnega pravnega sistema pojasni preambulo in temeljna izhodišča slovenske ustave spozna splošne določbe ustave in pojasni temeljne človekove pravice in

svoboščine našteje mednarodne dokumente o človekovih pravicah pojasni temeljne naloge parlamenta, predsednika republike, vlade in

državne uprave ter pravosodnih organov pozna in loči med nalogami in pristojnostmi lokalne skupnosti in

državne uprave primerja pristojnosti ustavnega sodišča s pristojnostmi varuha človekovih

pravic ravna v skladu s pravom in moralnimi načeli uresničuje pravne vrednote v vseh družbenih odnosih poišče sestavine pravnega pravila v besedilu pravnega akta ovrednoti pomen posameznih pravnih sankcij za doseganje družbenega

sožitja uporablja pravne akte za iskanje rešitev določenega pravnega problema poišče pravne vire v uradnem listu, na internetu in v knjižni obliki kritično razmišlja o družbenem dogajanju v pravni in socialni državi poišče mednarodne pravne vire o človekovih pravicah izdela kodeks pravic in dolžnosti poišče primere delitve oblasti med zakonodajno, izvršilno in sodno vejo

oblasti analizira vlogo državnih organov pri uresničevanju ustavnosti in

zakonitosti sprejema odločitev, kdaj lahko začne postopek pred ustavnim sodiščem

in v katerih primerih lahko poišče pravno pomoč pri varuhu človekovih pravic

MODUL: TEMELJI INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) IN STROJEPISJE

Usmerjevalni cilji:

16

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

- spozna pomen informatike in računalništva v sodobni družbi in v svojem poklicu;- uporablja sodobno informacijsko tehnologijo;- uporablja računalnik kot samostojni pripomoček za delo;- varno dela v lokalni mreži in v omrežju;- uporablja najnovejše načine prenosa različnih vrst informacij in načine komuniciranja v mrežah;- uporablja programska orodja za risanje, oblikovanje besedil, izdelovanje preglednic in predstavitev;- nauči se varnega in odgovornega shranjevanja podatkov;- kvalitetno tipka;- oblikuje poslovna pisma in uradne dopise;- varuje zdravje in okolje;- načrtuje delo;- racionalno rabi energijo, material in čas;- razvije pozitiven odnos do varovanja zdravja in okolja;- razvije vedoželjnost in željo po vse življenjskem izobraževanju;- sprejema načela morale in delovne etike;- obvlada strokovno izrazoslovje v vseh oblikah komunikacije;- pridobi občutek za odgovornost, delovno disciplino in red;- dojame pomembnost urejenega fizičnega okolja, v katerem deluje;- razvija logično mišljenje;- razvija sposobnost za samostojno in odgovorno reševanje nalog ter sposobnost za delo v skupini.

MODUL: INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE IN STROJEPISJE

UČITELJ: Greta NovakTEORETIČNI POUK

(CILJI)PRAKTIČNI POUK(CILJI)

Osnove IKT

- pojasni osnovne pojme informatike in informacijsko tehnologijo- opiše vlogo in pomen informatike v njegovem poklicu- opiše enote računalnika in razloži njihovo funkcijo- opiše strojno in programsko opremo na enem ali več računalnikih v učilnici- našteje in opiše različne načine predstavitve informacije ter podatkov - pojasni pojma shranjevanja in prenašanja informacije- primerja sodobna programska orodja in oceni, katera so primerna za delo v njegovem poklicu

- sestavlja konfiguracijo za nakup domačega osebnega računalnika- uporablja ukaze za delo z datotekami in mapami, ki jih preizkusi na različnih pogonih - pripravlja nastavitve za lažje delo z računalnikom (nastavi resolucijo zaslona, tipkovnico in miško, pripravi ozadje zaslona)- vse izdelke sproti shranjuje na različne medije- pri delu sproti shranjuje dokumente na ustrezno mesto na računalniku

Urejanje besedil

- našteje in opiše ukaze za urejanje besedila v urejevalniku besedil- našteje načine za popestritev besedil in poudarjanje dela besedila v programu za urejanje besedil - v urejevalniku besedil prepozna že

- sestavlja in oblikuje besedila v urejevalniku besedil z uporabo ukazov za oblikovanje strani in besedila, z vstavljanjem slik ter z uporabo notranje grafike - izdeluje križanke in urnike z uporabo

17

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

pripravljena in oblikovana besedila- v programu za urejanje besedila poišče in razloži ukaze za shranjevanje, odpiranje in zapiranje dokumentov, ukaze za označevanje in poudarjanje besedila, oblikovanje pisave in slogov, ukaze za oblikovanje in številčenje odstavkov, izdelavo in oblikovanje glave/noge, ukaze za delo s tabulatorji in stolpci, ukaze za nastavitev ravnila, vstavljanje opomb in uporabo samobesedila, ukaze za predogled tiskanja in tiskanje

tabel v urejevalniku besedil- izdeluje in oblikuje daljša besedila z uporabo prelomov, kazala in slogov - v urejevalniku besedil vnaša in ureja besedilo v skladu z navodili- v programu za urejanje besedil označuje in poudarja besedilo, oblikuje pisavo, sloge, odstavke, izdeluje in oblikuje glave/noge dokumentov, oblikuje tabulatorje in stolpce, nastavlja ravnila, vstavlja opombe in uporablja samobesedilo- pripravlja besedila za tiskanje in jih tiska

Elektronska pošta

- opiše osnove elektronskega komuniciranja in osnove dela s sodobnimi komunikacijskimi programi

- sestavlja, pošilja in sprejema elektronska poštna sporočila

Strojepisje - spozna celotno tastaturo na računalniški tipkovnici- obvlada prijeme za črke, številke in znake v računalniškem programu za učenje tipkanja - se nauči pravilno držati roke na tipkovnici- opiše obliko poslovnega pisma in uradnega dopisa - pojasni razlike med moderno obliko pisma in uradno obliko dopisa- pri pisanju besedil upošteva pravopisna in slovnična pravila- zna poiskati in popraviti svoje napake pri tipkanju

- tipka črke, številke in znake- prepisuje tekste in piše po nareku s poudarkom na razvijanju točnosti- v programu za oblikovanje besedila oblikuje poslovno pismo in uradni dopis- prenaša slike, preglednice, besedila, grafikone med različnimi programi in jih oblikuje

Predstavitev - pojasni lastnosti dobre predstavitve - pojasni osnove zmožnosti programa za izdelavo predstavitev

- izdeluje krajše predstavitve v programu za izdelavo predstavitev in jih predvaja na svojem računalniku

Svetovni splet in lokalno omrežje

- pojasni pojem računalniškega omrežja in uporablja lokalno omrežje- poišče slikovne in tekstovne podatke na internetu

- poišče vire informacij na internetu ali v »omrežni soseščini«, jih prenaša na svoj računalnik in jih pripravlja za uporabo v lastnih izdelkih

Grafično oblikovanje

- našteje in obrazloži osnovne ukaze za obdelavo slik v grafičnem programu- opiše možnosti uporabe obdelanih grafičnih datotek v drugih programih

- uporablja grafičen program za izdelavo preproste risbe ali reklame

Baze podatkov - pojasni pojem baza podatkov- pojasni uporabnost baz podatkov

- vnaša podatke v preprosto že pripravljeno bazo podatkov

Preglednice - pojasni pomen elektronskih preglednic in grafikonov

- v programu za delo z elektronskimi preglednicami vnaša podatke v preglednice in jih oblikuje - uporablja osnovne formule in funkcije za računanje- na osnovi podatkov v preglednicah izdeluje različne vrste grafikonov

Spletno komuniciranje

- razloži pojme spletna stran, hiperpovezava, URL

- komunicira z zunanjim okoljem preko elektronske pošte in preko klepeta

Ime modula: Administrativno poslovanje

18

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

Usmerjevalni cilji:

- razlaga in uporablja temeljne pojme in definicije s področja računovodstva- razvija natančnost in doslednost pri poslovanju z denarnimi sredstvi- uporablja pisarniško tehnologijo in opremo- pregleduje, evidentira in razporeja prispelo pošto- uporablja pisarniški material- deluje v skladu z načeli komuniciranja s strankami- uporablja ustrezno strokovno izrazoslovje- pridobi občutek odgovornosti pri urejanju pravic strank- razvija natančnost in doslednost- ustvarja urejeno fizično okolje v katerem deluje- racionalno rabi energijo in material - sprejema načela morale in delovne etike- razvije vedoželjnost in željo po vse življenjskem izobraževanju- razvije pozitiven odnos do varovanja zdravja in okolja- razume bistvo varovanja osebnih podatkov za ohranitev človekove zasebnosti- pridobi občutek za odgovornost, delovno disciplino in red

MODUL: ADMINISTRATIVNO POSLOVANJEUČITELJ: Fani Zore

TEORETIČNI POUK(CILJI)

PRAKTIČNI POUK(CILJI)

Delo v pisarni- našteje faze pisarniškega poslovanja- definira pojme: dokument, priloga, zadeva, sveženj in rednik, dosje, tekoča in stalna zbirka, žig, elektronski žig in štampiljka- opiše osnovne pojme ter načela, ki urejajo pisarniško poslovanje - pojasni pomen urejenosti delovnega mesta in delovnega okolja - našteje osnovni pisarniški inventar- razlikuje osnovna sredstva in drobni

inventar -definira dejavnike ugodnega delovnega okolja v pisarni- razloži pravila ustnega komuniciranja- predstavi osebnostne lastnosti pisarniških delavcev- opiše elemente kulture dela

- poišče in uporablja predpise, ki urejajo pisarniško poslovanje - deluje skladno s pravili pisarniškega poslovanja- pri delu upošteva pravila o urejenosti delovnega mesta in delovnega okolja ter pomen označevanja le teh v pisarni- uredi primerno delovno okolje- prepozna osebnostne lastnosti strank- na podlagi osebnega ali telefonskega pogovora zapiše uradni zaznamek- sprejema stranke

Dokumenti in evidence

- pojasni signiranje- predstavi prednosti in slabosti različnih načinov razvrščanja dok. gradiva- predstavi klasificiranje zadev- obrazloži evidenčno in neevidenčno gradivo- opiše postopek oblikovanja zadev- predstavi ročne in računalniške evidenčne sisteme v javni upravi in v gospodarskem sektorju- opiše različne vrste rokovnikov- našteje različne metode rešitve zadev- pojasni različne oblike in pravila pri

- uporablja signirni načrt pri razporejanju dokumentov- razvršča in shranjuje dokumentarno

gradivo po različnih kriterijih- klasificira zadeve- razvršča evidenčno in neevidenčno

gradivo- oblikuje novo oziroma že obstoječo

zadevo - vodi različne klasične in računalniške

evidence- vodi zadeve v rokovniku- pripravi enostavno rešitev zadeve

19

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

podpisovanju dokumentov - opiše opravila pri izhodni obdelavi dokumentov- opiše različne načine zlaganja zadev- razloži zbirke dokumentarnega gradiva- pojasni prednosti in slabosti klasičnega in elektronskega shranjevanja zadev- pozna predpise, ki urejajo shranjevanje dokumentov

- poišče že rešeno zadeve v stalni zbirki, ki je urejena na klasičen ali sodoben način- oblikuje in sestavi poslovno in uradno pismo- prepozna nepopolno oziroma nepravilno vlogo

Delo s pošto - definira postopke, pravila in načine sprejemanja pošte- razloži pravila pri odpiranju in pregledovanju pošte- pojasni pravila v zvezi z vročanjem pošiljk- opiše in razloži rubrike v prejemni štampiljki

- v skladu s predpisi ravna z različnimi vrstami pošte (zaupna pošta, vrednostna pisma in knjižni paketi, pošiljke za javni razpis oz. natečaj, in osebne pošiljke, pošta s povratnico)- vpisuje podatke v prejemno štampiljko- upošteva pravila pri odpremi pošiljk,

upošteva priporočila pošte pri pisanju naslovov ter pozna različne načine plačevanja poštnine

Osnove računovodstva

- pojasni pomen računovodskih informacij- opiše računovodske informacije in njihove uporabnike- utemelji potrebo po računovodskih evidencah- analizira vrste evidenc in tehnike evidentiranja - prepozna računovodske standarde in predpise - razlikuje sredstva in vire sredstev podjetja - opredeli vire in vrste virov

Računovodske storitve

- razloži pojem in vrste kontov - predstavi osnovna pravila knjiženja na kontih stanja- opiše kontni načrt- predstavi osnove kontiranja - opiše bilančne spremembe- razlikuje pojem potroška, stroška, izdatka, odhodka - opredeli različne vrste stroškov poslovanja- pojasni pomen stroškov za podjetje- opredeli pojem prihodkov in odhodkov- razloži pomen uspešnosti poslovanja in izkaza uspeha- pojasni pojem gotovine - razloži pojem, stopnje in pomen DDV - opredeli različne spremembe zalog materiala in blaga- primerja različne načine prodaje - razloži vpliv prodaje na uspešnost poslovanja

- uporablja različne tehnike evidentiranja - izračuna kapital in dolgove podjetja- izračuna strukturo sredstev in virov- prebere bilanco stanja- knjiži poslovne spremembe na kontih stanja - analizira povezanost bilance stanja s konti- uporablja kontni načrt- knjiži stroške na stroškovne konte in konte stanja- knjiži prihodke in odhodke- ugotovi uspešnost poslovanja podjetja- knjiži odhodke, prihodke in poslovni izid na konte uspeha- evidentira gotovinski in negotovinski plačilni promet v poslovnih knjigah- izračuna DDV in ga knjižiti v poslovnih knjigah- knjiži nabavo materiala- knjiži porabo materiala in ugotovi vrednost zalog- knjiži prodajo blaga za gotovino, za potrošniški kredit in na kasnejše plačilo

Ime modula: Tajniška opravila

Usmerjevalni cilji:

20

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

- obvlada pravilno ravnanje z dokumentarnim gradivom;- uporablja pisarniške stroje in naprave;- razume pomembnost sporazumevanja s strankami;- razvija natančnost pri urejanju evidenc;- uporablja računalnik kot samostojni pripomoček za delo;- razume pomen hitrostnega tipkanja v njegovem poklicu – samostojno sestavlja krajše dopise v programu za oblikovanje besedil;- samostojno oblikuje daljša besedila v programu za oblikovanje besedil;- dojame pomembnost urejenega fizičnega okolja, v katerem deluje;- uporablja ustrezno strokovno izrazoslovje;- zaveda se odgovornosti pri zagotavljanju točnosti informacij, ki jih posreduje strankam;- načrtuje delo;- racionalno rabi energijo, material in čas;- razvije pozitiven odnos do varovanja zdravja in okolja;- razvije vedoželjnost in željo po vseživljenjskem izobraževanju;- sprejema načela morale in delovne etike;- pridobi občutek za odgovornost, delovno disciplino in red;- razvija vztrajnost in potrpežljivost.

MODUL: TAJNIŠKA OPRAVILAUČITELJ: Greta Novak

TEORETIČNI POUK(CILJI)

PRAKTIČNI POUK(CILJI)

Tajniška opravila

- razloži pomen hitrostnega tipkanja v njegovem poklicu- našteje primere praktične uporabe tipkanja po nareku- samostojno opiše in vadi pravilen položaj rok na tipkovnici pri desetprstnem slepem tipkanju- razloži, kaj je dokument- opiše formate papirja, vrsto in velikost pisave, razmik vrstic in poravnavo besedila, tabulatorje, odstavke, sloge, oštevilčevanje in označevanje, številčenje strani- samostojno opiše zgradbo oz. elemente krajšega dopisa

- desetprstno slepo tipka- poišče primeren delovni položaj za delo-desetprstno slepo tipka- vnaša besedila in jih shranjuje- poudarja besedila- piše besedila v stolpcu- ureja razdalje med vrstami, poravnava besedila- vstavlja sprotne opombe in simbole- opremlja dokumente z glavo in nogo, vstavlja številke strani in datum- slepo desetprstno prepiše krajše dopise in uporablja vso pridobljeno računalniško znanje

Kadrovska opravila I.

- spozna pomen kadrovske službe- razloži faze postopka razpisa prostega delovnega mesta- opiše in pojasni vsebino ter pomen delovne knjižice- pozna obrazce za spremembe, prijavo, odjavo- pozna obrazce za urejanje pokojninskega zavarovanja- pojasni pomen zdravstvene dokumentacije

- prepiše objavo za delo- prepiše prijavo na razpisano delovno mesto- po navodilih izvede administrativna opravila od oglasa prostega delovnega mesta do končne izbire- vpisuje podatke o trajanju delovne dobe v delovno knjižico ter pozna pomen vseh vpisov v delovno knjižico- izpolnjuje obrazce M1, M2, M3 in M4 za ureditev zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja- izpolni obrazec za uveljavljanje obveznega zdravstvenega zavarovanja za vzdrževane družinske člane

Kadrovska opravila II.

- opiše vsebino personalne mape- pozna ukrepe za varovanje osebnih podatkov zaposlenih- pozna postopek prijave poškodbe pri delu- opiše koga je treba obvestiti ob hudi nesreči

- oblikuje obrazce- uredi in vodi personalno mapo za zaposlene- izpolni obrazec za prijavo nesreče- prepis obrazcev

21

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

- spozna obvezne evidence v zvezi z delom- spozna evidenco o plačah- spozna podlage za vpis podatkov v evidence v zvezi z delom

10. ODPRTI KURIKUL

Katalog znanja in grobi kurikul za predmet: Medsebojna delitev

Usmerjevalni cilji: - varuje človekove pravice in temeljne svoboščine- sprejema načela pravičnosti, morale in etike v družbi- razvije vedoželjnost in željo po vse življenjskem izobraževanju- razvije pozitiven odnos do varovanja okolja- razvije pozitivni odnos do sodelovanja in medsebojne delitve v osebnih in družbenih

odnosihSklop Operativni cilji Svet v neravnovesju - pozna ključne probleme sodobnega sveta (revščina, lakota, onesnaženo

okolje, globalno segrevanje ozračja, ekonomski in vojaški konflikti …)- pozna najpomembnejše vzroke za krizo sodobnega sveta (nepravična porazdelitev dobrin, potrošništvo in komercializacija, špekulacije in korupcija, tekmovalnost) - v svojem okolju prepozna različne probleme in vzroke zanje (okoljske, ekonomske, družbene)v svojem okolju prepozna različne probleme in vzroke zanje

Kompetence- Razumevanje vzrokov in posledic krize v sodobnem svetu

Pot do blaginje - razume vlogo in pomen ekonomije, ekologije in etike v sodobni družbi;- spozna nujnost celostnega pristopa (ekonomije, ekologije, etike) za reševanje krize sodobnega sveta;- razume nujnost zadovoljevanja osnovnih človekovih potreb vseh prebivalcev planeta- razume pojem blaginje kot skupnega družbenega cilja;prepozna pomen sodelovanja in medsebojne delitve kot ključnih elementov za dosego blaginje človeštva

Kompetence- Razumevanje pomena blaginje človeštva- Prepoznavanje sodelovanja in medsebojne delitve kot ključnih elementov za dosego blaginje človeštvaKako deliti dobrine - spozna pojem medsebojne delitve kot temeljnega principa novih

medsebojnih odnosov;- spozna skupne dobrine kot novo kategorijo lastnine;- spozna možnosti za medsebojno delitev na globalni, državni in lokalni ravni;- v svojem bližnjem okolju poišče možnosti za medsebojno delitev dobrin

Kompetence- Spoznavanje možnosti za medsebojno delitev- Ravnanje v skladu z načeli medsebojne delitve

Drugi predmet odprtega kurikula – Strokovna nemščina se izvaja po že sprejetem programu, zato grobi kurikul za ta predmet ni potrebno posebej izdelati.

22

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

11. FINI KURIKUL ZA PROGRAM ADMINISTRATOR

11. 1 Strokovni moduliLETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - MODULI

teden 1 /35TEMELJI

GOSPODARSTVAADMINISTRATIVNO

POSLOVANJEIKT IN STROJEPISJE TAJNIŠKA OPRAVILA

UČNI SKLOP Gospodarske dej. Delo v pisarni Osnove IKT Oblikovanje dokumentov(ur/teden) TEOR (3) TEOR (2) PRA (2) TEOR (1) PRA (2) TEOR (1) PRA (1)

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- prepozna in kritično analizira temeljne ekonomske pojave in procese v sodobnem gospodarstvu (UC)

- uporablja pisarniško tehnologijo in opremo (UC)

- uredi primerno delovno okolje- pri delu upošteva pravila o urejenosti delovnega mesta in delovnega okolja ter pomen označevanja le teh v pisarni

- spozna pomen informatike in računalništva v sodobni družbi in v svojem poklicu (UC)

- sestavlja konfiguracijo za nakup domačega osebnega računalnika

- razloži pomen hitrostnega tipkanja v njegovem poklicu

- desetprstno slepo tipka- poišče primeren delovni položaj za delo

UČNEVSEBINE

PREDSTAVITEV MODULA

PREDSTAVITEV MODULA

PRIPRAVA DELOVNEGA MESTA

PREDSTAVITEVMODULA

PRIPRAVA RAČUNALNIKA

PREDSTAVITEVMODULA IN SKLOPA

PREDSTAVITEV SKLOPA

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - MODULI

teden 2 /35TEMELJI

GOSPODARSTVAADMINISTRATIVNO

POSLOVANJEIKT IN STROJEPISJE TAJNIŠKA OPRAVILA

UČNI SKLOP Gospodarske dej. Delo v pisarni Osnove IKT Oblikovanje dokumentov(ur/teden) TEOR (3) TEOR (2) PRA (2) TEOR (1) PRA (2) TEOR (1) PRA (1)

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- predstavi gospodarske dejavnosti in udeležence v gospodarstvu- analizira vlogo ekonomskih osebkov

- pojasni pomen urejenosti delovnega mesta in delovnega okolja

- uredi primerno delovno okolje- pri delu upošteva pravila o urejenosti delovnega mesta in delovnega okolja ter pomen označevanja le teh v pisarni

- opiše enote računalnika in razloži njihovo funkcijo

- sestavlja konfiguracijo za nakup domačega osebnega računalnika

- našteje primere praktične uporabe tipkanja po nareku

-desetprstno slepo tipka

UČNEVSEBINE

SODOBNO GOSPODARSTVO

UREJENOST DELOVNEGA MESTA

PRIPRAVA DELOVNEGA MESTA

SPOZNAVANJERAČUNALNIKA

PRIPRAVA RAČUNALNIKA

POMEN DESETPRSTNEGA SLEPEGA TIPKANJA

OSNOVNI POLOŽAJ SLEPEGA TIPKANJA

23

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - MODULI

teden 3 /35TEMELJI

GOSPODARSTVAADMINISTRATIVNO

POSLOVANJEIKT IN STROJEPISJE TAJNIŠKA OPRAVILA

UČNI SKLOP Gospodarske dej. Delo v pisarni Osnove IKT Oblikovanje dokumentov(ur/teden) TEOR (3) TEOR (2) PRA (2) TEOR (1) PRA (2) TEOR (1) PRA (1)

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- pojasni vpliv potreb na raznovrstnost gospodarskih dejavnosti- ovrednoti posamezne faze gospodarske dejavnosti

- pojasni pomen urejenosti delovnega mesta in delovnega okolja

- uredi primerno delovno okolje- pri delu upošteva pravila o urejenosti delovnega mesta in delovnega okolja ter pomen označevanja le teh v pisarni

- opiše enote računalnika in razloži njihovo funkcijo

- sestavlja konfiguracijo za nakup domačega osebnega računalnika

- samostojno opiše in vadi pravilen položaj rok na tipkovnici pri desetprstnem slepem tipkanju

- desetprstno slepo tipka

UČNEVSEBINE

SODOBNO GOSPODARSTVO

UREJENOST DELOVNEGA MESTA

PRIPRAVA DELOVNEGA MESTA

SPOZNAVANJE RAČUNALNIKA

PRIPRAVA RAČUNALNIKA

POMEN DESETPRSTNEGA SLEPEGA TIPKANJA

- samostojno opiše zgradbo oz. elemente krajšega dopisa

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - MODULIteden 4 /35 TEMELJI

GOSPODARSTVAADMINISTRATIVNO POSLOVANJE IKT IN STROJEPISJE TAJNIŠKA OPRAVILA

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- oblikovanje in izdelava vabila oziroma zloženke- oblikovanje in izdelava skupnega biltena- sprejemanje in pošiljanje dokumentov s pomočjo elektronske pošte- spoznavanje timskega dela in delo v timu- pisanje kratkih besedil v angleškem in slovenskem jeziku- digitalno fotografiranje- predstavitev projekta s pomočjo programa za predstavitve- druga dela, potrebna za izvedbo projektnega tedna

UČNE VSEBINE

P R O J E K T N I T E D E NMini olimpiada

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - MODULIteden 5 /35 TEMELJI

GOSPODARSTVAADMINISTRATIVNO

POSLOVANJEIKT IN STROJEPISJE TAJNIŠKA OPRAVILA

UČNI SKLOP Gospodarske dej. Delo v pisarni Osnove IKT Oblikovanje dokumentov(ur/teden) TEOR (3) TEOR (2) PRA (2) TEOR (1) PRA (2) TEOR (1) PRA (1)

OPERATIVNI CILJI

- prikaže razvoj sodobnega tržnega gospodarstva ter pomen sektorjev dejavnosti - opiše gospodarske

- opiše osnovne pojme ter načela, ki urejajo pisarniško

- poišče in uporablja predpise, ki urejajo

- opiše strojno in programsko opremo na enem ali več

- pripravlja nastavitve za lažje delo z računalnikom (nastavi

- razloži, kaj je dokument

- desetprstno slepo tipka

24

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

(KOMPETENCE) dejavnosti v primarnem sektorju- opiše gospodarske dejavnosti v sekundarnem sektorju

poslovanje pisarniško poslovanje - deluje skladno s pravili pisarniškega poslovanja

računalnikih v učilnici

resolucijo zaslona, tipkovnico in miško, pripravi ozadje zaslona)

UČNEVSEBINE

SODOBNO GOSPODARSTVO

NAČELA PISARNIŠKEGA POSLOVANJA

OBLIKO-VANJE MAPE S P. PREDPISI

STROJNA IN PROGRAMSKA OPREMA

NASTAVITVE RAČUNALNIKA

VRSTE DOKUMENTOV

ZGORNJA VRSTA TIPKOVNICE

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - MODULIteden 6 /35 TEMELJI

GOSPODARSTVAADMINISTRATIVNO

POSLOVANJEIKT IN STROJEPISJE TAJNIŠKA OPRAVILA

UČNI SKLOP Gospodarske dej. Delo v pisarni Osnove IKT Oblikovanje dokumentov(ur/teden) TEOR (3) TEOR (2) PRA (2) TEOR (1) PRA (2) TEOR (1) PRA (1)

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- ponazori gospodarsko dejavnost z ekonomskim krožnim tokom- ugotavlja posledice tehnične in družbene delitve dela

- našteje osnovni pisarniški inventar

- razlikuje osnovna sredstva in drobni inventar

- opiše strojno in programsko opremo na enem ali več računalnikih v učilnici

- pripravlja nastavitve za lažje delo z računalnikom (nastavi resolucijo zaslona, tipkovnico in miško, pripravi ozadje zaslona)

- opiše formate papirja, vrsto in velikost pisave, razmik vrstic in poravnavo besedila, tabulatorje, odstavke, sloge, oštevilčevanje in označevanje, številčenje strani

- slepo desetprstno tipka

UČNEVSEBINE

EKONOMSKI KROŽNI TOK IN DELITEV DELA

PISARNIŠKI INVENTAR

OSNOVNA SREDSTVA IN DROBNI INVENTAR

STROJNA IN PROGRAMSKA OPREMA

NASTAVITVERAČUNALNIKA

OBLIKA IN VSEBINA DOKUMENTOV

SPODNJA VRSTA TIPKOVNICE

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - MODULIteden 7 /35 TEMELJI

GOSPODARSTVAADMINISTRATIVNO

POSLOVANJEIKT IN STROJEPISJE TAJNIŠKA OPRAVILA

UČNI SKLOP Gospodarske dej. Delo v pisarni Osnove IKT Oblikovanje dokumentov(ur/teden) TEOR (3) TEOR (2) PRA (2) TEOR (1) PRA (2) TEOR (1) PRA (1)

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- predstavi dejavnost in vrste trgovine- analizira vlogo trgovine

- našteje faze pisarniškega poslovanja

- definira pojme: dokument, priloga, zadeva, sveženj in rednik, dosje, tekoča in stalna zbirka, žig, elektronski žig in štampiljka

- pojasni pojma shranjevanja in prenašanja informacije

- vse izdelke sproti shranjuje na različne medije- pri delu sproti shranjuje dokumente na ustrezno mesto na računalniku

- opiše formate papirja, vrsto in velikost pisave, razmik vrstic in poravnavo besedila, tabulatorje, odstavke, sloge, oštevilčevanje in označevanje, številčenje strani

- slepo desetprstno tipka

UČNEVSEBINE

TRGOVINA FAZE PISARNIŠKEGA POSLOVANJA

DOKUMENT-ACIJA IN PRIPOMOČKI

SHRANJEVANJE IN PRENAŠANJE DOKUMENTOV

SHRANJEVANJE DOKUMENTOV

OBLIKA IN VSEBINA DOKUMENTOV

SPODNJA VRSTA TIPKOVNICE

25

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - MODULIteden 8 /35 TEMELJI

GOSPODARSTVAADMINISTRATIVNO

POSLOVANJEIKT IN STROJEPISJE TAJNIŠKA OPRAVILA

UČNI SKLOP

Gospodarske dej. Delo v pisarni Osnove IKT Oblikovanje dokumentov

(ur/teden) TEOR (3) TEOR (2) PRA (2) TEOR (1) PRA (2) TEOR (1) PRA (1)OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- opiše vrste prometa in njihove značilnosti- opredeli vlogo špediterja- primerja prevozne pogodbe in listine v različnih vrstah prometa in ugotavlja položaj posameznih udeležencev v prometu

- razloži pravila ustnega komuniciranja- predstavi osebnostne lastnosti pisarniških delavcev- opiše elemente kulture dela

- prepozna osebnostne lastnosti strank

- na podlagi osebnega ali telefonskega pogovora zapiše uradni zaznamek- sprejema stranke

- opiše vlogo in pomen informatike v njegovem poklicu- pojasni osnovne pojme informatike in informacijsko tehnologijo

- primerja sodobna programska orodja in oceni, katera so primerna za delo v njegovem poklicu

- opiše formate papirja, vrsto in velikost pisave, razmik vrstic in poravnavo besedila, tabulatorje, odstavke, sloge, oštevilčevanje in označevanje, številčenje strani

- slepo desetprstno tipka- vnaša besedila in jih shranjuje- poudarja besedila- piše besedila v stolpcu

UČNEVSEBINE

PROMET IN ŠPEDICIJA

KOMUNICIRANJE IN LASTNOSTI

KOMUNICIRANJE IN LASTNOSTI

POMEN IKT V POKLICU

PROGRAMSKA ORODJA

OBLIKA IN VSEBINA DOKUMENTOV

OBLIKA IN VSEBINA DOKUMENTOV

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - MODULIteden 9 /35 TEMELJI

GOSPODARSTVAADMINISTRATIVNO

POSLOVANJEIKT IN STROJEPISJE TAJNIŠKA OPRAVILA

UČNI SKLOP

Gospodarske dej. Delo v pisarni Osnove IKT Oblikovanje dokumentov

(ur/teden) TEOR (3) TEOR (2) PRA (2) TEOR (1) PRA (2) TEOR (1) PRA (1)OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- prepozna vlogo bančnega sistema Slovenije- analizira vlogo bank v prometu blaga in storitev

- razloži pravila ustnega komuniciranja- predstavi osebnostne lastnosti pisarniških delavcev- opiše elemente kulture dela

- prepozna osebnostne lastnosti strank

- na podlagi osebnega ali telefonskega pogovora zapiše uradni zaznamek- sprejema stranke

- opiše vlogo in pomen informatike v njegovem poklicu- pojasni osnovne pojme informatike in informacijsko tehnologijo

- primerja sodobna programska orodja in oceni, katera so primerna za delo v njegovem poklicu

- samostojno opiše zgradbo oz. elemente krajšega dopisa

- slepo desetprstno slepo tipka- ureja razdalje med vrstami, poravnava besedila- vstavlja sprotne opombe in simbole

UČNEVSEBINE

BANČNIŠTVO KOMUNICIRANJE IN LASTNOSTI

KOMUNICIRANJE IN LASTNOSTI

POMEN IKT V POKLICU

PROGRAMSKA ORODJA

ZGRADBA DOKUMENTOV

ŠTEVILKE IN ZNAKI

26

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - MODULIteden 10 /35 TEMELJI

GOSPODARSTVAADMINISTRATIVNO

POSLOVANJEIKT IN STROJEPISJE TAJNIŠKA OPRAVILA

UČNI SKLOP Gospodarske dej. Delo v pisarni Osnove IKT Oblikovanje dokumentov(ur/teden) TEOR (3) TEOR (2) PRA (2) TEOR (1) PRA (2) TEOR (1) PRA (1)

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- opredeli gospodarski pomen zavarovalnic in predstavi vrste zavarovanj- ugotavlja pravice in obveznosti udeležencev zavarovalne pogodbe

- opiše vlogo in pomen informatike v njegovem poklicu- pojasni osnovne pojme informatike in informacijsko tehnologijo

- primerja sodobna programska orodja in oceni, katera so primerna za delo v njegovem poklicu

- samostojno opiše zgradbo oz. elemente krajšega dopisa

- slepo desetprstno slepo tipka- ureja razdalje med vrstami, poravnava besedila- vstavlja sprotne opombe in simbole

UČNEVSEBINE

ZAVAROVALNI-ŠTVO

PREGLED, ANALIZA SKLOPA IN OCENJEVANJE

PREGLED, ANALIZA SKLOPA IN OCENJEV.

POMEN IKT V POKLICU

PROGRAMSKA ORODJA

ZGRADBA DOKUMENTOV

TUJE ČRKE, SIMBOLI IN ZNAKI

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - MODULIteden 11 /35 TEMELJI

GOSPODARSTVAADMINISTRATIVNO

POSLOVANJEIKT IN STROJEPISJE TAJNIŠKA OPRAVILA

UČNI SKLOP Gospodarske dej. Delo v pisarni Osnove IKT Oblikovanje dokumentov(ur/teden) TEOR (3) TEOR (2) PRA (2) TEOR (1) PRA (2) TEOR (1) PRA (1)

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- opredeli področja dejavnosti v turizmu in vrste turizma

- samostojno opiše zgradbo oz. elemente krajšega dopisa

- slepo desetprstno tipka- opremlja dokumente z glavo in nogo, vstavlja številke strani in datum

UČNEVSEBINE

TURIZEM ZAKLJUČEK SKLOPA IN OCENJEVANJE

ZAKLJUČEK SKLOPA IN OCENJEV-ANJE

PREGLED, ANALIZA SKLOPA IN OCENJEVANJE

PREGLED, ANALIZA SKLOPA IN OCENJEVANJE

ZGRADBA DOKUMENTOV

ZGRADBA DOKUMENTOV

27

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - MODULIteden 12 /35 TEMELJI

GOSPODARSTVAADMINISTRATIVNO

POSLOVANJEIKT IN STROJEPISJE TAJNIŠKA OPRAVILA

UČNI SKLOP Gospodarske dej. Dokumenti in evidence Osnove IKT Oblikovanje dokumentov(ur/teden) TEOR (3) TEOR (2) PRA (2) TEOR (1) PRA (2) TEOR (1) PRA (1)

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- oceni vlogo terciarnega sektorja v razvitih gospodarstvih in v Sloveniji- razvrsti posamezne gospodarske dejavnosti v primarni, sekundarni in terciarni sektor

- našteje in opiše ukaze za urejanje besedila v urejevalniku besedil

- v urejevalniku besedil vnaša in ureja besedilo v skladu z navodili

- samostojno opiše zgradbo oz. elemente krajšega dopisa

- slepo desetprstno prepiše krajše dopise in uporablja vso pridobljeno računalniško znanje

UČNEVSEBINE

POMEN TERCIARNEGA SEKTORJA

PREDSTAVITEV SKLOPA

PREDSTAVI-TEV SKLOPA

UREJEVALNIK BESEDIL

DELO Z UREJEVAL. BESEDIL

ZGRADBA DOKUMENTOV

ZGRADBA DOKUMENTOV

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - MODULI

teden 13 /35TEMELJI

GOSPODARSTVAADMINISTRATIVNO

POSLOVANJEIKT IN STROJEPISJE TAJNIŠKA OPRAVILA

UČNI SKLOP Gospodarske dej. Dokumenti in evidence Urejanje besedil Oblikovanje dokumentov(ur/teden) TEOR (3) TEOR (2) PRA (2) TEOR (1) PRA (2) TEOR (1) PRA (1)

OPERATIVNI CILJI

- oceni vlogo terciarnega sektorja v razvitih gospodarstvih in v Sloveniji- razvrsti posamezne gospodarske dejavnosti v primarni, sekundarni in terciarni sektor

-pojasni signiranje

- uporablja signirni načrt pri razporejanju dokumentov

- našteje in opiše ukaze za urejanje besedila v urejevalniku besedil

- v urejevalniku besedil vnaša in ureja besedilo v skladu z navodili

UČNEVSEBINE

POMEN TERCIARNEGA SEKTORJA

SIGNIRANJE SIGNIRNI NAČRT

UREJEVALNIK BESEDIL

DELO Z UREJEVAL. BESEDIL

PREGLED IN ANALIZA SKLOPA

PREGLED IN ANALIZA SKLOPA

28

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - MODULI

teden 14 /35TEMELJI

GOSPODARSTVAADMINISTRATIVNO

POSLOVANJEIKT IN STROJEPISJE TAJNIŠKA OPRAVILA

UČNI SKLOP PO vidiki poslovanja Dokumenti in evidence Urejanje besedil Oblikovanje dokumentov(ur/teden) TEOR (3) TEOR (2) PRA (2) TEOR (1) PRA (2) TEOR (1) PRA (1)

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- opiše in med seboj primerja pravno organizacijske oblike gospodarskih družb- prepozna oblike posameznih gospodarskih družb in samostojnega podjetnika

- predstavi prednosti in slabosti različnih načinov razvrščanja dok. gradiva

- razvršča in shranjuje dokumentarno gradivo po različnih kriterijih

- našteje in opiše ukaze za urejanje besedila v urejevalniku besedil

- v urejevalniku besedil vnaša in ureja besedilo v skladu z navodili

UČNEVSEBINE

PRAVNO ORGAN.OBLIKE G. D.

RAZVRŠČANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA

RAZVRŠČANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA

UREJEVALNIK BESEDIL

DELO Z UREJEVAL. BES.

ZAKLJUČEK SKLOPA IN OCENJEVANJE

ZAKLJUČEK SKLOPA IN OCENJEVAN.

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - MODULI

teden 15 /35TEMELJI

GOSPODARSTVAADMINISTRATIVNO

POSLOVANJEIKT IN STROJEPISJE TAJNIŠKA OPRAVILA

UČNI SKLOP PO vidiki poslovanja Dokumenti in evidence Urejanje besedil Kadrovska opravila I.(ur/teden) TEOR (3) TEOR (2) PRA (2) TEOR (1) PRA (2) TEOR (1) PRA (1)

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- opiše in med seboj primerja pravno organizacijske oblike gospodarskih družb- prepozna oblike posameznih gospodarskih družb in samostojnega podjetnika- presodi ustreznost pravno organizacijske oblike posamezne družbe

- predstavi klasificiranje zadev

- klasificira zadeve

- našteje in opiše ukaze za urejanje besedila v urejevalniku besedil

- v programu za urejanje besedil označuje in poudarja besedilo, oblikuje pisavo, sloge, odstavke, izdeluje in oblikuje glave/noge dokumentov, oblikuje tabulatorje in stolpce, nastavlja ravnila, vstavlja opombe in uporablja samobesedilo

- spozna pomen kadrovske službe

- prepiše objavo za delo

UČNE PRAVNO ZADEVA KLASIF. UREJEVALNIK DELO Z PREDSTAVITEV PREDSTAV.

29

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

VSEBINE ORGANIZACIJ.OBLIKE G. D.

ZADEV BESEDIL UREJEVAL. BES. SKLOPA SKLOPA

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - MODULI

teden 16 /35TEMELJI

GOSPODARSTVAADMINISTRATIVNO

POSLOVANJEIKT IN STROJEPISJE TAJNIŠKA OPRAVILA

UČNI SKLOP PO vidiki poslovanja Dokumenti in evidence Urejanje besedil Kadrovska opravila I.(ur/teden) TEOR (3) TEOR (2) PRA (2) TEOR (1) PRA (2) TEOR (1) PRA (1)

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- spozna sestavine in načela firmskega prava ter sodni register- izvede aktivnosti za vpis v sodni register - oblikuje firmo podjetja- spozna vsebino javnih knjig- poišče potrebne podatke v javnih knjigah

- obrazloži evidenčno in neevidenčno gradivo

- razvršča evidenčno in neevidenčno gradivo

- našteje in opiše ukaze za urejanje besedila v urejevalniku besedil

- v programu za urejanje besedil označuje in poudarja besedilo, oblikuje pisavo, sloge, odstavke, izdeluje in oblikuje glave/noge dokumentov, oblikuje tabulatorje in stolpce, nastavlja ravnila, vstavlja opombe in uporablja samobesedilo

- razloži faze postopka razpisa prostega delovnega mesta

- prepiše prijavo na razpisano delovno mesto

UČNE VSEBINE

FIRMA PODJETJA EVIDENČNO IN NEEVIDENČNO GRADIVO

EVIDENČNO IN NEEVIDENČNO GRADIVO

UREJEVALNIK BESEDIL

DELO Z UREJEVAL. BES.

RAZPISI NA PROSTA DELOVNO MESTA

PRIJAVA NA PROSTO DELOVNO MESTO

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - MODULIteden 17 /35 TEMELJI

GOSPODARSTVAADMINISTRATIVNO

POSLOVANJEIKT IN STROJEPISJE TAJNIŠKA OPRAVILA

UČNI SKLOP PO vidiki poslovanja Dokumenti in evidence Urejanje besedil Kadrovska opravila I.(ur/teden) TEOR (3) TEOR (2) PRA (2) TEOR (1) PRA (2) TEOR (1) PRA (1)

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- opiše postopek ustanovitve in prenehanje gospodarskih družb- predvidi pravne posledice napačnih podjetniških odločitev- prepozna subjektivno in objektivno odgovornost

- opiše postopek oblikovanja zadev

- oblikuje novo oziroma že obstoječo zadevo

- našteje in opiše ukaze za urejanje besedila v urejevalniku besedil

- v programu za urejanje besedil označuje in poudarja besedilo, oblikuje pisavo, sloge, odstavke, izdeluje in oblikuje glave/noge dokumentov, oblikuje tabulatorje in stolpce, …

- opiše in pojasni vsebino ter pomen delovne knjižice

- po navodilih izvede administrativna opravila od oglasa prostega delovnega mesta do končne izbire

UČNE USTANOVITEV IN ZADEVA ZADEVA UREJEVALNIK DELO Z UREJANJE UREJANJE

30

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

VSEBINE PRENEH. G. D. BESEDIL UREJEVAL. BES. DELOVNE KNJIŽICE

DELOVNE KNJIŽICE

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - MODULIteden 18 /35 T. GOSPODARSTVA ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE IKT IN STROJEPISJE TAJNIŠKA OPRAVILAUČNI SKLOP PO vidiki poslovanja Dokumenti in evidence Urejanje besedil Kadrovska opravila I.

(ur/teden) TEOR (3) TEOR (2) PRA (2) TEOR (1) PRA (2) TEOR (1) PRA (1)OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- pozna zakonske določbe za sklenitev in odpoved pogodbe o zaposlitvi- razloži zakonite pogoje za sklenitev in veljavnost pogodbe- opiše sestavine delovnega razmerja- se zaveda pomena doslednega spoštovanja pravnih predpisov za varstvo pravic delavcev

- predstavi ročne in računalniške evidenčne sisteme v javni upravi in v gospodarskem sektorju

- vodi različne klasične in računalniške evidence

- v programu za urejanje besedila poišče in razloži ukaze za shranjevanje, odpiranje in zapiranje dokumentov, ukaze za označevanje in poudarjanje besedila, oblikovanje pisave in slogov, ukaze za oblikovanje in številčenje odstavkov, izdelavo in oblikovanje glave/noge, ukaze za delo s tabulatorji in stolpci, ukaze za nastavitev ravnila, …

- izdeluje in oblikuje daljša besedila z uporabo prelomov, kazala in slogov

- opiše in pojasni vsebino ter pomen delovne knjižice

- po navodilih izvede administrativna opravila od oglasa prostega delovnega mesta do končne izbire

UČNEVSEBINE

DELOVNO RAZMERJE

EVIDENČNI SISTEMI

EVIDENCE UREJEVALNIK BESEDIL

DELO Z UREJEVAL. BES.

UREJANJE DELOVNE KNJIŽICE

UREJANJE DELOVNE KNIŽICE

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - MODULIteden 19 /35 T. GOSPODARSTVA ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE IKT IN STROJEPISJE TAJNIŠKA OPRAVILAUČNI SKLOP PO vidiki poslovanja Dokumenti in evidence Urejanje besedil Kadrovska opravila I.

(ur/teden) TEOR (3) TEOR (2) PRA (2) TEOR (1) PRA (2) TEOR (1) PRA (1)OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- pojasni značilnosti civilnopravnih razmerij- opredeli obligacijsko razmerje in pojasni značilnosti ter pravne vire obligacij- poišče in analizira primere civilno pravnih razmerij v vsakdanjem življenju- našteje najpogostejše obligacijske pogodbe civilnega in gospodarskega prava

- opiše različne vrste rokovnikov

- vodi zadeve v rokovniku

- v programu za urejanje besedila poišče in razloži ukaze za shranjevanje, odpiranje in zapiranje dokumentov, ukaze za označevanje in poudarjanje besedila, …

- izdeluje in oblikuje daljša besedila z uporabo prelomov, kazala in slogov

- pozna obrazce za spremembe, prijavo, odjavo

- vpisuje podatke o trajanju delovne dobe v delovno knjižico ter pozna pomen vseh vpisov v delovno knjižico

UČNE PRODAJNA ROKOVNIK ROKOVNIK UREJEVALNIK DELO Z PRIJAVA, ODJAVA DELOVNA

31

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

VSEBINE POGODBA BESEDIL UREJEVAL. BES. IN UREJANJE DOK. POKOJ. ZAVAR.

KNJIŽICA

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - MODULIteden 20 /35 TEMELJI

GOSPODARSTVAADMINISTRATIVNO POSLOVANJE IKT IN STROJEPISJE TAJNIŠKA OPRAVILA

UČNI SKLOP PO vidiki poslovanja

Dokumenti in evidence Urejanje besedil Kadrovska opravila I.

(ur/teden) TEOR (3) TEOR (2) PRA (2) TEOR (1) PRA (2) TEOR (1) PRA (1)OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- pojasni elemente za nastanek odškodninske obveznosti- našteje načine prenehanja obveznosti, razloži izpolnitev in zastaranje- oceni pomen soglasne izjave volje strank za nastanek obligacijskega razmerja

- našteje različne metode rešitve zadev

- pripravi enostavno rešitev zadeve

- v programu za urejanje besedila poišče in razloži ukaze za shranjevanje, odpiranje in zapiranje dokumentov, ukaze za označevanje in poudarjanje besedila, …

- izdeluje in oblikuje daljša besedila z uporabo prelomov, kazala in slogov

- pozna obrazce za spremembe, prijavo, odjavo- pozna obrazce za urejanje pokojninskega zavarovanja

- izpolnjuje obrazce M1, M2, M3 in M4 za ureditev zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja

UČNEVSEBINE

PRODAJNA POGODBA

REŠITEV ZADEV REŠITEV ZADEV

UREJEVALNIK BESEDIL

DELO Z UREJEVAL. BES.

PRIJAVA, ODJAVA IN UREJANJE DOKUMENTACIJE POKOJNINSKEGA ZAVARAOVANJA

PRIJAVA, ODJAVA IN UREJANJE DOKUMENTACIJE POKOJNINSKEGA ZAVARAOVANJA

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - MODULI

teden 21 /35TEMELJI

GOSPODARSTVAADMINISTRATIVNO

POSLOVANJEIKT IN STROJEPISJE TAJNIŠKA OPRAVILA

UČNI SKLOP PO vidiki poslovanja

Dokumenti in evidence Urejanje besedil Kadrovska opravila I.

(ur/teden) TEOR (3) TEOR (2) PRA (2) TEOR (1) PRA (2) TEOR (1) PRA (1)OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- ukrepa v primerih kršitev stvarnih pravic- ugotavlja pravne posledice nezmožnosti in nedopustnosti pri sklenitvi pogodbe-poišče pravno pomoč v primeru nedopustnega škodnega ravnanja in nastale škode

- pojasni različne oblike in pravila pri podpisovanju dokumentov

- v programu za urejanje besedila poišče in razloži ukaze za shranjevanje, odpiranje in zapiranje dokumentov, ukaze za označevanje in poudarjanje besedila, …

- sestavlja in oblikuje besedila v urejevalniku besedil z uporabo ukazov za oblikovanje strani in besedila, z vstavljanjem slik ter z uporabo notranje grafike

- pozna obrazce za spremembe, prijavo, odjavo- pozna obrazce za urejanje pokojninskega zavarovanja

- izpolnjuje obrazce M1, M2, M3 in M4 za ureditev zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja

UČNEVSEBINE

PRODAJNA POGODBA

PODPISOVANJE DOKUMENTOV

OBDELAVA DOKUMENTOV

UREJEVALNIK BESEDIL

DELO Z UREJEVAL. BES.

PRIJAVA, ODJAVA IN UREJANJE DOKUMENTACIJE

PRIJAVA, ODJAVA IN UREJANJE DOKUMENTACIJE

32

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

POKOJNINSKEGA ZAVARAOVANJA

POKOJNINSKEGA ZAVARAOVANJA

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - MODULI

teden 22 /35TEMELJI

GOSPODARSTVAADMINISTRATIVNO

POSLOVANJEIKT IN STROJEPISJE TAJNIŠKA OPRAVILA

UČNI SKLOP PO vidiki poslovanja Dokumenti in evidence Urejanje besedil Kadrovska opravila I.(ur/teden) TEOR (3) TEOR (2) PRA (2) TEOR (1) PRA (2) TEOR (1) PRA (1)

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- presodi, kdaj se uporabljajo določila obligacijskega zakonika in kdaj velja dogovor med strankama glede izpolnitve obveznosti- izračuna zastaralne roke in določi čas izpolnitve obveznosti- predvidi pravne posledice nepravilne izpolnitve prodajne pogodbe po krivdi prodajalca in po krivdi kupca

- opiše opravila pri izhodni obdelavi dokumentov

- v programu za urejanje besedila poišče in razloži ukaze za shranjevanje, odpiranje in zapiranje dokumentov, ukaze za označevanje in poudarjanje besedila, …

- sestavlja in oblikuje besedila v urejevalniku besedil z uporabo ukazov za oblikovanje strani in besedila, z vstavljanjem slik ter z uporabo notranje grafike

- pojasni pomen zdravstvene dokumentacije

- izpolni obrazec za uveljavljanje obveznega zdravstvenega zavarovanja za vzdrževane družinske člane

UČNEVSEBINE

PRODAJNA POGODBA

IZHODNA OBDELAVA DOKUMENTOV

OBDELAVA DOKUMENTOV

UREJEVALNIK BESEDIL

DELO Z UREJEVAL. BES.

UREJANJE ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE

UREJANJE ZDRAVSTVENE DOKUMENT.

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - MODULI

teden 23 /35TEMELJI

GOSPODARSTVAADMINISTRATIVNO

POSLOVANJEIKT IN STROJEPISJE TAJNIŠKA OPRAVILA

UČNI SKLOP PO vidiki poslovanja Dokumenti in evidence Urejanje besedil Kadrovska opravila I.(ur/teden) TEOR (3) TEOR (2) PRA (2) TEOR (1) PRA (2) TEOR (1) PRA (1)

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- oblikuje in sklepa prodajno pogodbo- pojasni sestavine in razloži izpolnitev prodajne pogodbe

- opiše različne načine zlaganja zadev

- poišče že rešeno zadeve v stalni zbirki, ki je urejena na klasičen ali sodoben način

- v programu za urejanje besedila poišče in razloži ukaze za shranjevanje, odpiranje in zapiranje dokumentov, ukaze za označevanje in poudarjanje besedila..

- izdeluje križanke in urnike z uporabo tabel v urejevalniku besedil

UČNE PRODAJNA ZLAGANJE ZLAGANJE UREJEVALNIK DELO Z PREGLED IN PREGLED IN

33

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

VSEBINE POGODBA ZADEV ZADEV BESEDIL UREJEVAL. BES. ANALIZA SKLOPA

ANALIZA SKLOPA

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - MODULI

teden 24 /35TEMELJI

GOSPODARSTVAADMINISTRATIVNO

POSLOVANJEIKT IN STROJEPISJE TAJNIŠKA OPRAVILA

UČNI SKLOP PO vidiki poslovanja

Dokumenti in evidence Urejanje besedil Kadrovska opravila I.

(ur/teden) TEOR (3) TEOR (2) PRA (2) TEOR (1) PRA (2) TEOR (1) PRA (1)OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- oblikuje in sklepa prodajno pogodbo- pojasni sestavine in razloži izpolnitev prodajne pogodbe

- razloži zbirke dokumentarnega gradiva

- poišče že rešeno zadeve v stalni zbirki, ki je urejena na klasičen ali sodoben način

- v urejevalniku besedil prepozna že pripravljena in oblikovana besedila

- izdeluje križanke in urnike z uporabo tabel v urejevalniku besedil

UČNEVSEBINE

PRODAJNA POGODBA

ZBIRKE DOKUMENT. GRADIVA

ZBIRKE DOKUMENT. GRADIVA

UREJEVALNIK BESEDIL

DELO Z UREJEVAL. BES.

PREGLED IN OCENJEVANJESKLOPA

PREGLED IN OCENJEVANJESKLOPA

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - MODULI

teden 25 /35TEMELJI

GOSPODARSTVAADMINISTRATIVNO

POSLOVANJEIKT IN STROJEPISJE TAJNIŠKA OPRAVILA

UČNI SKLOP T. pravne kulture

Dokumenti in evidence Urejanje besedil Kadrovska opravila II.

(ur/teden) TEOR (3) TEOR (2) PRA (2) TEOR (1) PRA (2) TEOR (1) PRA (1)OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- opredeli pojem prava- pojasni odnos med državo in pravom- loči pravo od drugih družbenih pravil- opiše temeljne pravne vrednote- poišče primere delitve oblasti med zakonodajno, izvršilno in sodno vejo oblasti

- pojasni prednosti in slabosti klasičnega in elektronskega shranjevanja zadev

- oblikuje in sestavi poslovno in uradno pismo

- v urejevalniku besedil prepozna že pripravljena in oblikovana besedila

- pripravlja besedila za tiskanje in jih tiska

- opiše vsebino personalne mape

- oblikuje obrazce

UČNEVSEBINE

PRAVNE OSNOVE PREDNOSTI IN SLABOSTI

SESTAVI POSLOVNO IN

UREJEVALNIK BESEDIL

DELO Z UREJEVAL. BES.

PERSONALNA MAPA

OBRAZCI

34

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

SHRANJEVANJA ZADEV

URADNO PISMO

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - MODULI

teden 26 /35TEMELJI

GOSPODARSTVAADMINISTRATIVNO

POSLOVANJEIKT IN STROJEPISJE TAJNIŠKA OPRAVILA

UČNI SKLOP T. pravne kulture Dokumenti in evidence Urejanje besedil Kadrovska opravila II.(ur/teden) TEOR (3) TEOR (2) PRA (2) TEOR (1) PRA (2) TEOR (1) PRA (1)

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- pojasni temeljne naloge parlamenta, predsednika republike, vlade in državne uprave ter pravosodnih organov- pozna in loči med nalogami in pristojnostmi lokalne skupnosti in državne uprave

- pozna predpise, ki urejajo shranjevanje dokumentov

- prepozna nepopolno oziroma nepravilno vlogo

- našteje načine za popestritev besedil in poudarjanje dela besedila v programu za urejanje besedil

- pripravlja besedila za tiskanje in jih tiska

- opiše vsebino personalne mape

- uredi in vodi personalno mapo za zaposlene

UČNEVSEBINE

NALOGE DRŽAVNIH IN LOKALNIH ORGANOV

PREDPISI ZA SHRANJEVANJE ZADEV

NEPRAVILNA VLOGA

UREJEVALNIK BESEDIL

DELO Z UREJEVAL. BES.

PERSONALNA MAPA

PERSONALNA MAPA

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - MODULI

teden 27 /35TEMELJI

GOSPODARSTVAADMINISTRATIVNO

POSLOVANJEIKT IN STROJEPISJE TAJNIŠKA OPRAVILA

UČNI SKLOP T. pravne kulture Delo s pošto Urejanje besedil Kadrovska opravila II.(ur/teden) TEOR (3) TEOR (2) PRA (2) TEOR (1) PRA (2) TEOR (1) PRA (1)

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- kritično razmišlja o družbenem dogajanju v pravni in socialni državi- ravna v skladu s pravom in moralnimi načeli- uresničuje pravne vrednote v vseh družbenih odnosih

- definira postopke, pravila in načine sprejemanja pošte

- v skladu s predpisi ravna z različnimi vrstami pošte (zaupna pošta, vrednostna pisma in knjižni paketi, pošiljke za javni razpis oz. natečaj, in osebne pošiljke, pošta s povratnico)

- našteje načine za popestritev besedil in poudarjanje dela besedila v programu za urejanje besedil

- pripravlja besedila za tiskanje in jih tiska

- pozna ukrepe za varovanje osebnih podatkov zaposlenih

- uredi in vodi personalno mapo za zaposlene

UČNEVSEBINE

PRAVO IN DRUŽBENI

SPREJEMANJE POŠTE

VRSTE POŠTE UREJEVALNIK BESEDIL

DELO Z UREJEVAL. BES.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV V

PERSONALNA MAPA

35

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

ODNOSI PERSONALNI ADMINISTRACIJI

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - MODULI

teden 28 /35TEMELJI

GOSPODARSTVAADMINISTRATIVNO

POSLOVANJEIKT IN STROJEPISJE TAJNIŠKA OPRAVILA

UČNI SKLOP T. pravne kulture Delo s pošto Urejanje besedil Kadrovska opravila II.(ur/teden) TEOR (3) TEOR (2) PRA (2) TEOR (1) PRA (2) TEOR (1) PRA (1)

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- pojasni preambulo in temeljna izhodišča slovenske ustave- spozna splošne določbe ustave in pojasni temeljne človekove pravice in svoboščine- primerja pristojnosti ustavnega sodišča s pristojnostmi varuha človekovih pravic

- razloži pravila pri odpiranju in pregledovanju pošte

- v skladu s predpisi ravna z različnimi vrstami pošte (zaupna pošta, vrednostna pisma in knjižni paketi, pošiljke za javni razpis oz. natečaj, in osebne pošiljke, pošta s povratnico)

- pozna postopek prijave poškodbe pri delu

- uredi in vodi personalno mapo za zaposlene

UČNEVSEBINE

USTAVA IN ČLOVEKOVE PRAVICE

ODPIRANJE POŠTE

VRSTE POŠTE PREGLED, ANALIZA SKLOPA IN OC.

PREGLED, ANALIZA SKLOPA IN OCENJEVANJE

PRIJAVA NESREČ PRI DELU

PERSONALNA MAPA

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - MODULI

teden 29 /35TEMELJI

GOSPODARSTVAADMINISTRATIVNO

POSLOVANJEIKT IN STROJEPISJE TAJNIŠKA OPRAVILA

UČNI SKLOP T. pravne kulture Delo s pošto Elektronska pošta Kadrovska opravila II.(ur/teden) TEOR (3) TEOR (2) PRA (2) TEOR (1) PRA (2) TEOR (1) PRA (1)

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- analizira vlogo državnih organov pri uresničevanju ustavnosti in zakonitosti- sprejema odločitev, kdaj lahko začne postopek pred ustavnim sodiščem in v katerih primerih lahko poišče pravno pomoč pri varuhu človekovih pravic

- pojasni pravila v zvezi z vročanjem pošiljk

- vpisuje podatke v prejemno štampiljko

- opiše osnove elektronskega komuniciranja in osnove dela s sodobnimi komunikacijskimi programi

- sestavlja, pošilja in sprejema elektronska poštna sporočila

- opiše koga je treba obvestiti ob hudi nesreči

- izpolni obrazec za prijavo nesreče

UČNE USTAVA IN VROČANJE PREJEMNA ELEKTRONSKA ELEKTRONSKA PRIJAVA PRIJAVA

36

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

VSEBINE

ČLOVEKOVE PRAVICE

POŠILJK ŠTAMPILJKA POŠTA POŠTA NESREČ PRI DELU

NESREČ PRI DELU

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - MODULI

teden 30 /35TEMELJI

GOSPODARSTVAADMINISTRATIVNO

POSLOVANJEIKT IN STROJEPISJE TAJNIŠKA OPRAVILA

UČNI SKLOP T. pravne kulture Delo s pošto Elektronska pošta Kadrovska opravila II.(ur/teden) TEOR (3) TEOR (2) PRA (2) TEOR (1) PRA (2) TEOR (1) PRA (1)

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- našteje mednarodne dokumente o človekovih pravicah- izdela kodeks pravic in dolžnosti

- opiše in razloži rubrike v prejemni štampiljki

- upošteva pravila pri odpremi pošiljk, upošteva priporočila pošte pri pisanju naslovov ter pozna različne načine plačevanja poštnine

- opiše osnove elektronskega komuniciranja in osnove dela s sodobnimi komunikacijskimi programi

- sestavlja, pošilja in sprejema elektronska poštna sporočila

- spozna obvezne evidence v zvezi z delom

- prepis obrazcev

UČNEVSEBINE

ČLOVEKOVE PRAVICE NA MEDNARODNI RAVNI

PREJEMNA ŠTAMPILJKA

ODPREMA POŠILJK

ELEKTRONSKA POŠTA

ELEKTRONSKA POŠTA

EVIDENCE V ZVEZI Z DELOM

OBLIKOVANJE OBRAZCEV

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - MODULI

teden 31 /35TEMELJI

GOSPODARSTVAADMINISTRATIVNO

POSLOVANJEIKT IN STROJEPISJE TAJNIŠKA OPRAVILA

UČNI SKLOP T. pravne kulture Delo s pošto Elektronska pošta Kadrovska opravila II.(ur/teden) TEOR (3) TEOR (2) PRA (2) TEOR (1) PRA (2) TEOR (1) PRA (1)

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- pozna zgradbo pravnega pravila- opredeli pravni akt in njegove sestavine- opredeli pravno razmerje in razloži sposobnosti fizičnih in pravnih oseb- poišče sestavine pravnega pravila v besedilu pravnega akta

- upošteva pravila pri odpremi pošiljk

- upošteva pravila pri odpremi pošiljk, upošteva priporočila pošte pri pisanju naslovov ter pozna različne načine plačevanja poštnine

- opiše osnove elektronskega komuniciranja in osnove dela s sodobnimi komunikacijskimi programi

- sestavlja, pošilja in sprejema elektronska poštna sporočila

- spozna evidenco o plačah

- prepis obrazcev

UČNE PRAVNO ODPREMA ODPREMA ELEKTRONSKA ELEKTRONSKA EVIDENCE V OBLIKOV.

37

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

VSEBINE

PRAVILO IN RAZMERJE

POŠILJK POŠILJK POŠTA POŠTA ZVEZI Z DELOM

OBRAZCEV

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - MODULI

teden 32 /35TEMELJI

GOSPODARSTVAADMINISTRATIVNO

POSLOVANJEIKT IN STROJEPISJE TAJNIŠKA OPRAVILA

UČNI SKLOP T. pravne kulture

Delo s pošto Elektronska pošta Kadrovska opravila II.

(ur/teden) TEOR (3) TEOR (2) PRA (2) TEOR (1) PRA (2) TEOR (1) PRA (1)OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- našteje pravne panoge sodobnega pravnega sistema- uporablja pravne akte za iskanje rešitev določenega pravnega problema

- spozna podlage za vpis podatkov v evidence v zvezi z delom

- prepis obrazcev

UČNEVSEBINE

PRAVNE PANOGE IN AKTI

PREGLED IN ANALIZ SKLOPA

PREGLED IN ANALIZA SKLOPA

PREGLED, ANALIZA SKLOPA IN OCENJEVANJE

PREGLED, ANALIZA SKLOPA IN OCENJEVANJE

EVIDENCE V ZVEZI Z DELOM

OBLIKOVANJE OBRAZCEV

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - MODULI

teden 33 /35TEMELJI

GOSPODARSTVAADMINISTRATIVNO

POSLOVANJEIKT IN STROJEPISJE TAJNIŠKA OPRAVILA

UČNI SKLOP T. pravne kulture

Delo s pošto Elektronska pošta Kadrovska opravila II.

(ur/teden) TEOR (3) TEOR (2) PRA (2) TEOR (1) PRA (2) TEOR (1) PRA (1)OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- ovrednoti pomen posameznih pravnih sankcij za doseganje družbenega sožitja- pojasni vrste pravnih kršitev, pravnih sankcij in namen kaznovanja

- opiše osnove elektronskega komuniciranja in osnove dela s sodobnimi komunikacijskimi programi

- sestavlja, pošilja in sprejema elektronska poštna sporočila

UČNEVSEBINE

PRAVNE SANKCIJE

ZAKLJUČEK IN OCENJEVANJE

ZAKLJUČEK IN OCENJEVANJE

ELEKTRONSKA POŠTA

ELEKTRONSKA POŠTA

PREGLED IN ANALIZA SKLOPA

PREGLED IN ANALIZA SKLOPA

38

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - MODULI

teden 34 /35TEMELJI

GOSPODARSTVAADMINISTRATIVNO

POSLOVANJEIKT IN STROJEPISJE TAJNIŠKA OPRAVILA

UČNI SKLOP T. pravne kulture

Delo s pošto Elektronska pošta Kadrovska opravila II.

(ur/teden) TEOR (3) TEOR (2) PRA (2) TEOR (1) PRA (2) TEOR (1) PRA (1)OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- opiše osnove elektronskega komuniciranja in osnove dela s sodobnimi komunikacijskimi programi

- sestavlja, pošilja in sprejema elektronska poštna sporočila

UČNEVSEBINE

PREGLED, ANALIZA SKLOPA IN OCENJEVANJE

OCENJEVANJE OCENJEVANJE ELEKTRONSKA POŠTA

ELEKTRONSKA POŠTA

ZAKLJUČEK SKLOPA IN OCENJEVANJE

ZAKLJUČEK SKLOPA IN OCENJEVANJE

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - MODULI

teden 35 /35TEMELJI

GOSPODARSTVAADMINISTRATIVNO

POSLOVANJEIKT IN STROJEPISJE TAJNIŠKA OPRAVILA

UČNI SKLOP T. pravne kulture Delo s pošto Elektronska pošta Kadrovska opravila II.(ur/teden) TEOR (3) TEOR (2) PRA (2) TEOR (1) PRA (2) TEOR (1) PRA (1)

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- poišče pravne vire v uradnem listu, na internetu in v knjižni obliki

- opiše osnove elektronskega komuniciranja in osnove dela s sodobnimi komunikacijskimi programi

- sestavlja, pošilja in sprejema elektronska poštna sporočila

UČNEVSEBINE

PRAVNI VIRI ZAKLJUČEK POUKA

ZAKLJUČEK POUKA

ELEKTRONSKA POŠTA

ELEKTRONSKA POŠTA

UTRJEVANJE ZNANJA

UTRJEVANJE ZNANJA

39

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

11. 2 Splošni predmeti brez naravoslovja in družboslovja

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - PREDMETIteden 1 /35 SLOVENŠČINA

(2 uri/teden)MATEMATIKA

(2 uri/teden)TUJI JEZIK(2 uri/teden)

UMETNOST(2 uri/ 14 dni)

ŠPORTNA VZGOJA (2 uri/teden)

UČNI SKLOP Od orientalske do srednjeveške književnosti

Naravna in cela števila GETTING TO KNOW YOU

Splošna kondicijska priprava

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- predstavi množico naravnih in celih števil

- predstavitev sebe, družine, hobijev- uporaba glagola biti

Seznaniti se s predmetom (učnim načrtom), z oblikami in metodami dela ter učnimi pripomočki.Navedejo umetnostne zvrsti, ki so po določenih merilih povezane z administratorjem in vzroke za povezanost.Opišejo posebnosti umetnosti in likovnih področij, njihov pomen za kulturno in ustvarjalno naravnanost ter za delovanje v poklicnem in ostalem življenju.

Poznati in izbirati aktivnosti za razvijanje in vzdrževanje splošne kondicijske pripravljenosti.

UČNEVSEBINE

Zgodbe Svetega pisma Naravna in cela števila Talking about youVerb to 'be'

Oblike in zvrsti umetnosti in likovne umetnosti.

Izvajanje dalj časa trajajoče športne aktivnosti: tek, hoja, vožnja z vozičkom

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - PREDMETIteden 2 /35 SLOVENŠČINA

(2 uri/teden)MATEMATIKA

(2 uri/teden)TUJI JEZIK(2 uri/teden)

UMETNOST(1 ura/teden)

ŠPORTNA VZGOJA (2 uri/teden)

UČNI SKLOP Od orientalske do srednjeveške književnosti

Naravna in cela števila Splošna kondicijska priprava

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

-računa v množici celih števil

- uporaba svojilnih in osebnih zaimkov- tvorba množine samostalnikov

Poznati in izbirati aktivnosti za razvijanje in vzdrževanje splošne kondicijske pripravljenosti.

UČNEVSEBINE

Prilika Računanje s celimi števili PronounsPlural of English nouns

Izvajanje dalj časa trajajoče športne aktivnosti: tek, hoja, vožnja z vozičkom

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - PREDMETI

teden 3 /35SLOVENŠČINA

(2 uri/teden)MATEMATIKA

(2 uri/teden)TUJI JEZIK(2 uri/teden)

UMETNOST(1 ura/teden)

ŠPORTNA VZGOJA (2 uri/teden)

UČNI SKLOP Od orientalske do Naravna in cela števila Likovno- teoretski in umetnostno- Splošna kondicijska

40

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

srednjeveške književnosti zgodovinski pojmi skozi likovno snovanje.

priprava

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

-sešteva in odšteva v množici celih števil

- tvorba in uporaba trdilnih, vprašalnih, nikalnih stavkov v sedanjosti (Present Simple)

Spoznajo osnovni pristop k likovnemu delu. Prepoznajo motivin ugotovijo osnovne prvine likovnega izražanja: točka, črta, ploskev, prostor, telesnost (volumen), barva. Likovno izrazijo in si razširjajo znanje o likovnih izrazilih in posebnostih likovnih spremenljivk.

Poznati in izbirati aktivnosti za razvijanje in vzdrževanje splošne kondicijske pripravljenosti.

UČNEVSEBINE

Antična lirika Računanje s celimi števili Present Simple (form, use)

Vsebina in oblika likovnega dela. Likovne prvine in njihove spremenljivke.

Izvajanje dalj časa trajajoče športne aktivnosti: tek, hoja, vožnja z vozičkom

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - PREDMETIteden 4 /35 SLOVENŠČINA

(2 uri/teden)MATEMATIKA

(2 uri/teden)TUJI JEZIK(2 uri/teden)

UMETNOST(1 ura/teden)

ŠPORTNA VZGOJA (2 uri/teden)

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- oblikovanje in izdelava vabila oziroma zloženke- oblikovanje in izdelava skupnega biltena- sprejemanje in pošiljanje dokumentov s pomočjo elektronske pošte- spoznavanje timskega dela in delo v timu- pisanje kratkih besedil v angleškem in slovenskem jeziku- digitalno fotografiranje- predstavitev projekta s pomočjo programa za predstavitve- druga dela, potrebna za izvedbo projektnega tedna

UČNEVSEBINE

P R O J E K T N I T E D E NMini olimpiada

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - PREDMETIteden 5 /35 SLOVENŠČINA

(2 uri/teden)MATEMATIKA

(2 uri/teden)TUJI JEZIK(2 uri/teden)

UMETNOST(1 ura/teden)

ŠPORTNA VZGOJA (2 uri/teden)

UČNI SKLOP Od orientalske do srednjeveške književnosti

Naravna in cela števila Športne igre – hokej na vozičkih

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

-spozna in upošteva vrstni red računskih opreacij

- tvorba vprašalnih stavkov in odgovori

Spoznajo vrste likovnih kompozicij.Na podlagi izbranega kompozicijskega načela likovno izrazijo motiv s poklicnega področja.

Usvojiti, utrditi in nadgraditi osnovne tehnične prvine.

UČNEVSEBINE

Epske zvrsti Računanje s celimi števili Questions Likovna kompozicija.Format.

Uporaba osnovnih gibanj (gibanja z žogo in brez nje, zaustavljanje

41

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - PREDMETIteden 6 /35 SLOVENŠČINA

(2 uri/teden)MATEMATIKA

(2 uri/teden)TUJI JEZIK(2 uri/teden)

UMETNOST(1 ura/teden)

ŠPORTNA VZGOJA (2 uri/teden)

UČNI SKLOP Uvod. Predstavitev osebe in kraja

Naravna in cela števila Športne igre – hokej na vozičkih

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

-uredi cela števila po velikosti

- uporaba angleško-angleškega slovarja- iskanje besed

Usvojiti, utrditi in nadgraditi osnovne tehnične prvine.

UČNEVSEBINE

Predstavitev osebe. Urejenost celih števil Using a dictionaryParts of speech

Uporaba osnovnih gibanj (gibanja z žogo in brez nje, zaustavljanje).

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - PREDMETIteden 7 /35 SLOVENŠČINA

(2 uri/teden)MATEMATIKA

(2 uri/teden)TUJI JEZIK(2 uri/teden)

UMETNOST(1 ura/teden)

ŠPORTNA VZGOJA (2 uri/teden)

UČNI SKLOP Uvod. Predstavitev osebe in kraja

Naravna in cela števila Portfolio. Gimnastika

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

-določi delitelje in večkratnike števil-izračuna največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik

- branje besedila o človeški komunikaciji- pogovor na to temo

Poznajo stilne posebnosti oblik in vsebin poljubno izbranega umetnostno zgodovinskega obdobja, aktualnega za njihov poklic s področij modnega oblikovanja, notranje opreme ali industrijskega oblikovanja. Se zavedajo pomena izražanja osnovnih zamisli v skici in razlikujejo ročno izdelavo predmetov od strojne.Skicirajo motive s poklicnega področja.Izdelajo svojo likovno mapo.

Ohranjati in razvijati gibalne sposobnosti (moč, hitrost, koordinacijo gibanja, gibljivost, ravnotežje) z različnimi nalogami.

UČNEVSEBINE

Splošne značilnosti besedila in besedilne vrste

Delitelji in večkratniki Reading: 'People the great communicators'

Skica. Kroki. Risba.Likovna vsebina. Oblika. Slog.

gimnastične vaje, tudi z drobnimi pripomočki, kot so kolebnice, male ročke, male in velike žoge, elastični trakovi, cevke z ročaji, in ob glasbeni spremljavi.

42

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - PREDMETIteden 8 /35 SLOVENŠČINA

(2 uri/teden)MATEMATIKA

(2 uri/teden)TUJI JEZIK(2 uri/teden)

UMETNOST(1 ura/teden)

ŠPORTNA VZGOJA (2 uri/teden)

UČNI SKLOP Uvod. Predstavitev osebe in kraja

Naravna in cela števila Gimnastika

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

-določi delitelje in večkratnike števil-izračuna največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik

- tvorba in uporaba trdilnih, nikalnih in vprašalnih stavkov v sedanjost (Present C.)

Ohranjati in razvijati gibalne sposobnosti (moč, hitrost, koordinacijo gibanja, gibljivost, ravnotežje) z različnimi nalogami.

UČNEVSEBINE

Predstavitev kraja Delitelji in večkratniki Present Continuous (use, form)

gimnastične vaje, z drobnimi pripomočki,kolebnice, male ročke, male, velike žoge, elastični trakovi, cevke z ročaji, in glasben.spremljavi

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - PREDMETIteden 9 /35 SLOVENŠČINA

(2 uri/teden)MATEMATIKA

(2 uri/teden)TUJI JEZIK(2 uri/teden)

UMETNOST(1 ura/teden)

ŠPORTNA VZGOJA (2 uri/teden)

UČNI SKLOP Uvod. Predstavitev osebe in kraja

Naravna in cela števila Izbirni program – dvoransko balinanje

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

-sešteva veččlenike-odpravi oklepaje v algebrskih izrazih-izračuna vrednost izraza

- uporaba obeh sedanji časov- izražanje dejanj v sedanjosti

Poglobijo načine konstrukcijskega in perspektivičnega risanja v poljubni risalni tehniki.

Poznati pravila igre; v igri uporabiti ustrezno taktiko

UČNEVSEBINE

Splošne značilnosti besedila in besedilne vrste.

Algebrski izraziPresent Simple: Present Continuous

Načela konstrukcijskega risanja. Tekmovanje med posamezniki, pari in skupinsko tekmovanje

43

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - PREDMETIteden 10 /35 SLOVENŠČINA

(2 uri/teden)MATEMATIKA

(2 uri/teden)TUJI JEZIK(2 uri/teden)

UMETNOST(1 ura/teden)

ŠPORTNA VZGOJA (2 uri/teden)

UČNI SKLOP Uvod. Predstavitev osebe in kraja

Naravna in cela števila Izbirni program – dvoransko balinanje

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

-pozna pojem potence in uporablja pravila pri računanju s porencami

- poznavanje izrazov za določene poklice- spraševanje po poklicih

Poznati pravila igre; v igri uporabiti ustrezno taktiko

UČNEVSEBINE

Uvod: državni jezik, materni jezik. Položaj slo v domovini in zamejstvu

Potence z naravnimi eksponenti

Jobs Tekmovanje med posamezniki, pari in skupinsko tekmovanje

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - PREDMETIteden 11 /35 SLOVENŠČINA

(2 uri/teden)MATEMATIKA

(2 uri/teden)TUJI JEZIK(2 uri/teden)

UMETNOST(1 ura/teden)

ŠPORTNA VZGOJA (2 uri/teden)

UČNI SKLOP Od orientalske do srednjeveške književnosti

Naravna in cela števila plavanje

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

-pozna pojem potence in uporablja pravila pri računanju s porencami

- pisanje neuradnega pisma- poznavanje nekateri pogovornih fraz

Risanje po neposrednem opazovanju. Načrtovanje delovnega prostora.

Varno dolgotrajno neprekinjeno plavati v eni od osnovnih plavalnih tehnik.

UČNEVSEBINE

Ustno slovstvo + pismenstvo Potence z naravnimi

eksponenti

Writing an informal letter

Social expressions

Perspektiva ali zlati rez. Plavanje dlje časa (na čas ali razdaljo). Igranje iger v vodi: mali vaterpolo, vodna košarka, vodna aerobika, štafetne igre.

44

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - PREDMETIteden 12 /35 SLOVENŠČINA

(2 uri/teden)MATEMATIKA

(2 uri/teden)TUJI JEZIK(2 uri/teden)

UMETNOST(1 ura/teden)

ŠPORTNA VZGOJA (2 uri/teden)

UČNI SKLOP Od orientalske do srednjeveške književnosti

Naravna in cela števila THE WAY WE LIVE plavanje

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

-uporablja obrazca za kvadrat in kub dvočlenika

- uporaba glagolov have in have got- zastavljanje vprašanj o življenju določene osebe (starost, poklic, družina, prosti čas)

Varno dolgotrajno neprekinjeno plavati v eni od osnovnih plavalnih tehnik.

UČNEVSEBINE

Ustno slovstvo + pismenstvo

Kvadrat in kub dvočlenika People and placesHave / have got

Plavanje dlje časa (na čas ali razdaljo). Igranje iger v vodi: mali vaterpolo, vodna košarka, vodna aerobika, štafetne igre.

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - PREDMETIteden 13 /35 SLOVENŠČINA

(2 uri/teden)MATEMATIKA

(2 uri/teden)TUJI JEZIK(2 uri/teden)

UMETNOST(1 ura/teden)

ŠPORTNA VZGOJA (2 uri/teden)

UČNI SKLOP Od orientalske do srednjeveške književnosti

Naravna in cela števila plavanje

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

-razcepi razliko kvadratov dvočlenikov

- opis sobe / pisarne- poznavanje izrazov za pohištvo- opis aktivnosti v prostoru

Spoznajo barvne vrednosti in barvno simboliko ter jih likovno izrazijo v harmonični barvni kompoziciji. Analizirajo vplive modnih smernic na izbiro barv in oblik na uporabnih predmetih in pisarne kot dijakovega bodočega delovnega prostora in jih likovno izrazijo. Seznanijo se z glavnimi slikarskimi tehnikami.

Varno dolgotrajno neprekinjeno plavati v eni od osnovnih plavalnih tehnik.

UČNEVSEBINE

Ustno slovstvo in pismenstvo

Razlika kvadratov dvočlenikov

Daily lifeDescribing a room /an office

Barvna teorija in slikanje ali grafika.

Plavanje dlje časa (na čas ali razdaljo). Igranje iger v vodi: mali vaterpolo, vodna košarka, vodna aerobika, štafetne igre.

45

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - PREDMETIteden 14 /35 SLOVENŠČINA

(2 uri/teden)MATEMATIKA

(2 uri/teden)TUJI JEZIK(2 uri/teden)

UMETNOST(1 ura/teden)

ŠPORTNA VZGOJA (2 uri/teden)

UČNI SKLOP Uradne besedilne vrste; jezikovni priročniki

Naravna in cela števila plavanje

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

-razstavi preproste tročlenike s pomočjo Vietovih pravil

- branje besedila o življenju v Ameriki in odgovarjanje na vprašanja

Varno dolgotrajno neprekinjeno plavati v eni od osnovnih plavalnih tehnik.

UČNEVSEBINE

Slovarski sestavek Viettovi pravili Reading and speaking: 'Living in the USA'

Plavanje dlje časa (na čas ali razdaljo). Igranje iger v vodi: mali vaterpolo, vodna košarka, vodna aerobika, štafetne igre.

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - PREDMETIteden 15 /35 SLOVENŠČINA

(2 uri/teden)MATEMATIKA

(2 uri/teden)TUJI JEZIK(2 uri/teden)

UMETNOST(1 ura/teden)

ŠPORTNA VZGOJA (2 uri/teden)

UČNI SKLOP Uradne besedilne vrste; jezikovni priročniki

Naravna in cela števila Splošna kondicijska priprava

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

-razstavi preproste tročlenike s pomočjo Vietovih pravil

- uporaba vezniških besed- poznavanje besedišča za fizični opis in značaj oseb- opis osebe

Spoznajo postopke in vlogo stilizacije. Spoznajo izbrane ključne umetnine in umetnike ter njihove značilnosti.

Poznati in uporabljati vaje, s katerimi vplivamo na skladen telesni razvoj in pravilno telesno držo

UČNEVSEBINE

Vabilo, opravičilo, zahvala

Viettovi pravili Linking words: but, however Describing a person

Stilizacija.Likovne smeri 20. stoletja oz. drugi aktualno izbrani umetnostno zgodovinski slogi.

Izvajanje krepilnih, razteznih in sprostilnih vaj (za vrat, hrbet, trebuh, roke, noge in pravilno telesno držo, dihalne vaje) v raznih življenjskih in delovnih okoljih ter pogojih. Poznavanje vpliva teh vaj na organizem.

46

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - PREDMETIteden 16 /35 SLOVENŠČINA

(2 uri/teden)MATEMATIKA

(2 uri/teden)TUJI JEZIK(2 uri/teden)

UMETNOST(1 ura/teden)

ŠPORTNA VZGOJA (2 uri/teden)

UČNI SKLOP Uradne besedilne vrste; jezikovni priročniki

Naravna in cela števila Splošna kondicijska priprava

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

-reši preprosto linearno enačbo

- izražanje zanimanja (pogovor)

Poznati in uporabljati vaje, s katerimi vplivamo na skladen telesni razvoj in pravilno telesno držo

UČNEVSEBINE

OcenjevanjeReševanje enačb

Making converastion:asking questionsshowing that you are interested

Izvajanje krepilnih, razteznih in sprostilnih vaj (za vrat, hrbet, trebuh, roke, noge in pravilno telesno držo, dihalne vaje) v raznih življenjskih in delovnih okoljih ter pogojih. Poznavanje vpliva teh vaj na organizem.

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - PREDMETIteden 17 /35 SLOVENŠČINA

(2 uri/teden)MATEMATIKA

(2 uri/teden)TUJI JEZIK(2 uri/teden)

UMETNOST(1 ura/teden)

ŠPORTNA VZGOJA (2 uri/teden)

UČNI SKLOP Uradne besedilne vrste; jezikovni priročniki

Racionalna in realna števila IT ALL WENT WRONG

Izbirni šport – odbojka z balonom

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

-prepozna ulomke v vsakdanjem življenju-poznarazlične predstavitve ulomka

- tvorba trdilnih, nikalnih, vprašalnih stavkov v pretekliku (Past Simple)- izražanje dejanj v pretekliku- uporaba prislovov za preteklost

Analizirajo naloge, funkcije in učinke vizualnih komunikacij in informacijskih tehnologij z vidika uporabe administratorja.Podobo pretvorijo v likovni znak.

Spoznati osnovne tehnične prvine in taktične elemente v skupinskih in individualnih taktičnih situacijah.

UČNEVSEBINE

Ocenjevanje Racionalna števila, ulomek Past Simple (form, use)Time expressions

Vizualne komunikacije.Grafični znak, indeks, ikona. Simbol.

Izvajanje podaj, udarcev, servisa in sprejem servisa, sprejem udarca, različni odboje pri podaji.Igranjevrazličicah 4:4,5:5,6:6, igre s prirejenimi pravili.

47

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - PREDMETIteden 18 /35 SLOVENŠČINA

(2 uri/teden)MATEMATIKA

(2 uri/teden)TUJI JEZIK(2 uri/teden)

UMETNOST(1 ura/teden)

ŠPORTNA VZGOJA (2 uri/teden)

UČNI SKLOP Od renesanse in reformacije do razsvetljenstva

Racionalna in realna števila Izbirni šport – odbojka z balonom

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

-določi skupni imenovalec ulomkov-okrajša ulomek

- poznavanje nepravilnih glagolov- zastavljanje vprašanj

Spoznati osnovne tehnične prvine in taktične elemente v skupinskih in individualnih taktičnih situacijah.

UČNEVSEBINE

Protestantska besedila Racionalna števila, ulomek Irregular verbsQuestions

Izvajanje podaj, udarcev, servisa in sprejem servisa, sprejem udarca, različni odboje pri podaji. Igranje v različicah 4 : 4, 5 : 5, 6 : 6, igre s prirejenimi pravili.

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - PREDMETIteden 19 /35 SLOVENŠČINA

(2 uri/teden)MATEMATIKA

(2 uri/teden)TUJI JEZIK(2 uri/teden)

UMETNOST(1 ura/teden)

ŠPORTNA VZGOJA (2 uri/teden)

UČNI SKLOP Od renesanse in reformacije do razsvetljenstva

Racionalna in realna števila Izbirni šport – odbojka z balonom

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

-množi in deli ulomke - izražanje trajajočih dejanj v preteklosti (Past C.)

Likovno se izrazijo v računalniški risbi.Seznanijo se z zakonitostmi grafičnega oblikovanja.Oblikujejo tipografijo črk.

Spoznati osnovne tehnične prvine in taktične elemente v skupinskih in individualnih taktičnih situacijah.

UČNEVSEBINE

Baročna pridiga Računanje z ulomki Past Continuous (form, use)

Pisava in tipografija. Izvajanje podaj, udarcev, servisa in sprejem servisa, sprejem udarca, različni odboje pri podaji.Igranje v različicah 4 : 4, 5 : 5, 6 : 6, igre s prirejenimi pravili.

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - PREDMETI

48

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

teden 20 /35 SLOVENŠČINA(2 uri/teden)

MATEMATIKA(2 uri/teden)

TUJI JEZIK(2 uri/teden)

UMETNOST(1 ura/teden)

ŠPORTNA VZGOJA (2 uri/teden)

UČNI SKLOP Od renesanse in reformacije do razsvetljenstva

Racionalna in realna števila Izbirni šport – odbojka z balonom

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

-sešteva in odšteva ulomke - raba obeh preteklih časov- poslušanje in odgovarjanje na vprašanja

Spoznati osnovne tehnične prvine in taktične elemente v skupinskih in individualnih taktičnih situacijah.

UČNEVSEBINE

Renesančna novela Računanje z ulomki Newspaper storiesPast Simple: Past Continuous

Listening: 'A radio drama'

Izvajanje podaj, udarcev, servisa in sprejem servisa, sprejem udarca, različni odboje pri podaji.Igranje v različicah 4 : 4, 5 : 5, 6 : 6, igre s prirejenimi pravili.

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - PREDMETIteden 21 /35 SLOVENŠČINA

(2 uri/teden)MATEMATIKA

(2 uri/teden)TUJI JEZIK(2 uri/teden)

UMETNOST(1 ura/teden)

ŠPORTNA VZGOJA (2 uri/teden)

UČNI SKLOP Od renesanse in reformacije do razsvetljenstva

Racionalna in realna števila plavanje

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

-poenostavlja številske in algebrske ulomke

- uporaba vezniških besed- povzemanje vsebine- pisanje zgodbe

Znajo za eno od faz naloge uporabiti likovno programsko orodje na računalniku.Izdelajo vidno sporočilo.

Varno dolgotrajno neprekinjeno plavati v eni od osnovnih plavalnih tehnik.

UČNEVSEBINE

Tragedija Računanje z ulomki Linking words: while, during, for

Writing a story

Osnove zakonitosti grafičnega oblikovanja.

Plavanje dlje časa (na čas ali razdaljo). Igranje iger v vodi: mali vaterpolo, vodna košarka, vodna aerobika, štafetne igre.

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - PREDMETI

49

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

teden 22 /35 SLOVENŠČINA(2 uri/teden)

MATEMATIKA(2 uri/teden)

TUJI JEZIK(2 uri/teden)

UMETNOST(1 ura/teden)

ŠPORTNA VZGOJA (2 uri/teden)

UČNI SKLOP Od renesanse in reformacije do razsvetljenstva

Racionalna in realna števila plavanje

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

-pozna decimalni zapis-zna zapisati ulomek v obliki decimalnega števila-zna zaokroževati decimalna števila

- tvorba novih besed s pomočjo pripon- iskanje nasprotnih pomenov s pomočjo predpon

Varno dolgotrajno neprekinjeno plavati v eni od osnovnih plavalnih tehnik.

UČNEVSEBINE

Roman Decimalni zapis racionalnega števila

Word formation: nouns, verbs, adjectives

Plavanje dlje časa (na čas ali razdaljo). Igranje iger v vodi: mali vaterpolo, vodna košarka, vodna aerobika, štafetne igre.

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - PREDMETIteden 23 /35 SLOVENŠČINA

(2 uri/teden)MATEMATIKA

(2 uri/teden)TUJI JEZIK(2 uri/teden)

UMETNOST(1 ura/teden)

ŠPORTNA VZGOJA (2 uri/teden)

UČNI SKLOP Publicistični besedilni vrsti; socialne zvrsti slo

Racionalna in realna števila Športne igre - hokej

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

-računa z decimalnimi števili-uporablja žepno računalo

- poznavanje številk in vrstilnih števnikov- datumi- uporaba predlogov v časovnih izrazih

Z računalniškim orodjem oblikujejo preprosto besedilo (vabilo, plakat, kratko vsebinsko predstavitev).

Povezati in uporabiti tehnično-taktične elemente v kompleksnejših igralnih situacijah.

UČNEVSEBINE

Intervju Decimalni zapis racionalnega števila

The dates Prepositions of time

Zakonitosti grafičnega oblikovanja.

Izvedba prehoda v napad in obrambo, spoznavanje osnovnih sistemov postavitev v obrambi in napadu. Vtekanje, odkrivanje in križanje, menjavanje igralnih mest.

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - PREDMETI

50

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

teden 24 /35 SLOVENŠČINA(2 uri/teden)

MATEMATIKA(2 uri/teden)

TUJI JEZIK(2 uri/teden)

UMETNOST(1 ura/teden)

ŠPORTNA VZGOJA (2 uri/teden)

UČNI SKLOP Publicistični besedilni vrsti; socialne zvrsti slo

Racionalna in realna števila LET'S GO SHOPPING Športne igre - hokej

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

-računa z decimalnimi števili-uporablja žepno računalo

- ločevanje števnih in neštevnih samostalnikov- uporaba nekaterih količinskih izrazov

Povezati in uporabiti tehnično-taktične elemente v kompleksnejših igralnih situacijah.

UČNEVSEBINE

Reklama Decimalni zapis racionalnega števila

Expressions of quantityCountable / uncountable nouns

Izvedba prehoda v napad in obrambo, spoznavanje osnovnih sistemov postavitev v obrambi in napadu. Vtekanje, odkrivanje in križanje, menjavanje igralnih mest.

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - PREDMETIteden 25 /35 SLOVENŠČINA

(2 uri/teden)MATEMATIKA

(2 uri/teden)TUJI JEZIK(2 uri/teden)

UMETNOST(1 ura/teden)

ŠPORTNA VZGOJA (2 uri/teden)

UČNI SKLOP Publicistični besedilni vrsti; socialne zvrsti slo

Racionalna in realna števila Športne igre - hokej

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

-uprablja procentni račun - uporaba some in any- uporaba a little in a few- uporaba much in many, a lot of

Usvojijo različne načine končne celostne predstavitve izdelka, pripravijo merila za vrednotenje.Analizirajo dele notranje opreme oz. uporabnega predmeta v pisarni in jih pretvorijo v likovni izraz.

Povezati in uporabiti tehnično-taktične elemente v kompleksnejših igralnih situacijah.

UČNEVSEBINE

Socialne zvrsti slo Odstotek Some / anyA little / a fewMuch / manyA lot of

Industrijsko oblikovanje - načrtovanje projektnega dela.

Izvedba prehoda v napad in obrambo, spoznavanje osnovnih sistemov postavitev v obrambi in napadu. Vtekanje, odkrivanje in križanje, menjavanje igralnih mest.

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - PREDMETI

51

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

teden 26 /35 SLOVENŠČINA(2 uri/teden)

MATEMATIKA(2 uri/teden)

TUJI JEZIK(2 uri/teden)

UMETNOST(1 ura/teden)

ŠPORTNA VZGOJA (2 uri/teden)

UČNI SKLOP Publicistični besedilni vrsti; socialne zvrsti slo

Racionalna in realna števila Izbirni program – dvoransko balinanje

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

-uporablja pojem razmerje in premo sorazmerje-probleme rešuje s sklepanjem

- uporaba nedoločnih zaimkov

Poznati pravila igre; v igri uporabiti ustrezno taktiko

UČNEVSEBINE

Nekatere zgodovinske značilnosti slo

Razmerje Indefinite pronouns Tekmovanje med posamezniki, pari in skupinsko tekmovanje

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - PREDMETIteden 27 /35 SLOVENŠČINA

(2 uri/teden)MATEMATIKA

(2 uri/teden)TUJI JEZIK(2 uri/teden)

UMETNOST(1 ura/teden)

ŠPORTNA VZGOJA (2 uri/teden)

UČNI SKLOP Od renesanse in reformacije do razsvetljenstva

Racionalna in realna števila Izbirni program – dvoransko balinanje

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

-rešuje probleme s premim in obratnim sorazmerjem-uporablja sklepni račun

- uporaba nedoločnih in določnih členov

Načrtovanje od zamisli do izdelka.Poiščejo uporabne informacije na internetu in jih ustrezno vključijo v likovno nalogo.Oblikujejo uporaben pisarniški predmet iz papirja ali odpadnega pisarniškega materiala.

Poznati pravila igre; v igri uporabiti ustrezno taktiko

UČNEVSEBINE

Začetki slovenskega gledališča (Ta veseli dan …)

Razmerje Articles (definite / indefinite )

Design. Uporabni predmeti. Domača in umetna obrt.

Tekmovanje med posamezniki, pari in skupinsko tekmovanje

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - PREDMETI

52

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

teden 28 /35 SLOVENŠČINA(2 uri/teden)

MATEMATIKA(2 uri/teden)

TUJI JEZIK(2 uri/teden)

UMETNOST(1 ura/teden)

ŠPORTNA VZGOJA (2 uri/teden)

UČNI SKLOP Od renesanse in reformacije do razsvetljenstva

Racionalna in realna števila Izbrani šport – odbojka z balonom

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

-razlikuje med kvadratnim in kubičnim korenom-razume odnos med korenom in kvadratom

- primeri, ko se členi ne uporabljajo

Poznati pravila igre, sodniške znake, zapisnik ter sodelovati pri organizaciji in vodenju tekme

UČNEVSEBINE

Zoisov krog (Vodnikovo pesništvo)

Kvadratni in kubični koren No articlepractice

Igranje v obrambnih in napadalnih kombinacijah.

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - PREDMETIteden 29 /35 SLOVENŠČINA

(2 uri/teden)MATEMATIKA

(2 uri/teden)TUJI JEZIK(2 uri/teden)

UMETNOST(1 ura/teden)

ŠPORTNA VZGOJA (2 uri/teden)

UČNI SKLOP Od renesanse in reformacije do razsvetljenstva

Racionalna in realna števila Izbrani šport – odbojka z balonom

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

-razume odnos med kubom in kubičnim korenom-pozna pojem iracionalno število

- branje in odgovarjanje na vprašanja

Oblikujejo uporaben pisarniški predmet ali del notranje pisarniške opreme iz papirja ali odpadnega pisarniškega materiala.Pisno in ustno utemeljijo svoj izdelek z različnih stališč.

Poznati pravila igre, sodniške znake, zapisnik ter sodelovati pri organizaciji in vodenju tekme

UČNEVSEBINE

OcenjevanjeKvadratni in kubični koren Reading: 'The best

shopping street in the world'

Industrijsko oblikovanje. Igranje v obrambnih in napadalnih kombinacijah.

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - PREDMETI

53

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

teden 30 /35 SLOVENŠČINA(2 uri/teden)

MATEMATIKA(2 uri/teden)

TUJI JEZIK(2 uri/teden)

UMETNOST(1 ura/teden)

ŠPORTNA VZGOJA (2 uri/teden)

UČNI SKLOP LJUBEZEN Racionalna in realna števila Izbrani šport – odbojka z balonom

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

-izračuna vrednost izrazov s koreni-uporablja žepno računalo

- poslušanje in dopolnjevanje - poznavanje besedišča za oblačila

Poznati pravila igre, sodniške znake, zapisnik ter sodelovati pri organizaciji in vodenju tekme

UČNEVSEBINE

Starejša ljubezenska besedila

Računanje s koreni Listening: Buying things

Clothes

Igranje v obrambnih in napadalnih kombinacijah.

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - PREDMETIteden 31 /35 SLOVENŠČINA

(2 uri/teden)MATEMATIKA

(2 uri/teden)TUJI JEZIK(2 uri/teden)

UMETNOST(1 ura/teden)

ŠPORTNA VZGOJA (2 uri/teden)

UČNI SKLOP LJUBEZEN Racionalna in realna števila Splošna kondicijska priprava

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

-izračuna vrednost izrazov s koreni-uporablja žepno računalo

- poznavanje cen v funtih- kupovanje oblačil, naročanje v kavarni

Usvajanje arhitekturnih pojmov in prostorskih rešitev skozi zgodovino.Načrtovanje delovnega prostora v računalniškem orodju na osnovi skice oz. ročno izdelanega kolaža.

Poznati in uporabljati ustrezen izbor krepilnih, razteznih in sprostilnih vaj glede na obremenitve bodočega poklica

UČNEVSEBINE

Ljubezenski soneti Računanje s koreni Prices and shopping Kiparstvo ali prostorsko oblikovanje

Dvigovanje bremena v različnih položajih, z ustreznimi amplitudami, težo in pravilnim dihanjem. Vadba na trenažerjih ali s prostimi utežmi. Poimenovanje naprav v fitnesu in ugotavljanje, za katere mišične skupine so namenjene

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - PREDMETI

54

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

teden 32 /35 SLOVENŠČINA(2 uri/teden)

MATEMATIKA(2 uri/teden)

TUJI JEZIK(2 uri/teden)

UMETNOST(1 ura/teden)

ŠPORTNA VZGOJA (2 uri/teden)

UČNI SKLOP LJUBEZEN Racionalna in realna števila Splošna kondicijska priprava

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

-pozna in izvaja osnovne računske operacije s potencami

- izpolnjevanje obrazcev Poznati in uporabljati ustrezen izbor krepilnih, razteznih in sprostilnih vaj glede na obremenitve bodočega poklica

UČNEVSEBINE

Sodobna ljubezenska besedila

Potence s celimi eksponenti Writing: filling in forms Dvigovanje bremena v različnih položajih, z ustreznimi amplitudami, težo in pravilnim dihanjem. Vadba na trenažerjih ali s prostimi utežmi. Poimenovanje naprav v fitnesu in ugotavljanje, za katere mišične skupine so namenjene

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - PREDMETIteden 33 /35 SLOVENŠČINA

(2 uri/teden)MATEMATIKA

(2 uri/teden)TUJI JEZIK(2 uri/teden)

UMETNOST(1 ura/teden)

ŠPORTNA VZGOJA (2 uri/teden)

UČNI SKLOP LJUBEZEN Racionalna in realna števila plavanjeOPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

-uporablja računske zakone pri računanju z algebrskimi izrazi

- poslušanje in iskanje podatkov- izražanje načrtov za prihodnost

Analizirajo oblike, predmete, produkte administracije s funkcionalnega in estetskega vidika.Razlikujejo osnovne značilnosti izražanja, ustvarjanja in oblikovanja v kiparskem in prostorskem oblikovanju.

Varno dolgotrajno neprekinjeno plavati v eni od osnovnih plavalnih tehnik.

UČNEVSEBINE

Sodobna ljubezenska besedila

Potence s celimi eksponenti Listening: hopes and ambitions

Prostornina, stojnost, struktura ter faktura v delovnem prostoru (elementov notranje opreme in uporabnih predmetov).

Plavanje dlje časa (na čas ali razdaljo). Igranje iger v vodi: mali vaterpolo, vodna košarka, vodna aerobika, štafetne igre.

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - PREDMETI

55

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

teden 34 /35 SLOVENŠČINA(2 uri/teden)

MATEMATIKA(2 uri/teden)

TUJI JEZIK(2 uri/teden)

UMETNOST(1 ura/teden)

ŠPORTNA VZGOJA (2 uri/teden)

UČNI SKLOP LJUBEZEN Racionalna in realna števila plavanje

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

-poveže korene in potence v zaključeno celoto

- uporaba nedoločnika in glagolnika

Varno dolgotrajno neprekinjeno plavati v eni od osnovnih plavalnih tehnik.

UČNEVSEBINE

Pregled in ponovitev vsebin

Potence z racionalnimi eksponenti

Verb patterns Plavanje dlje časa (na čas ali razdaljo). Igranje iger v vodi: mali vaterpolo, vodna košarka, vodna aerobika, štafetne igre.

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik - PREDMETIteden 35 /35 SLOVENŠČINA

(2 uri/teden)MATEMATIKA

(2 uri/teden)TUJI JEZIK(2 uri/teden)

UMETNOST(1 ura/teden)

ŠPORTNA VZGOJA (2 uri/teden)

UČNI SKLOP Racionalna in realna števila Portfolio plavanje

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

-utrjuje računska pravila za računanje s potencami s celimi in racionalnimi eksponenti

- uporaba glagolov like in would like

Vrednotenje in ocenjevanje dela pri pouku likovne umetnosti. Pregled likovnih izdelkov (portfolia).

Varno dolgotrajno neprekinjeno plavati v eni od osnovnih plavalnih tehnik.

UČNEVSEBINE

Zaključek Potence z racionalnimi eksponenti

Like / would like Plavanje dlje časa (na čas ali razdaljo). Igranje iger v vodi: mali vaterpolo, vodna košarka, vodna aerobika, štafetne igre.

56

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

11. 3 Odprti kurikul skupaj z naravoslovjem in družboslovjem

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik – DRUŽBOSLOVJE, NARAVOSLOVJE IN ODPRTI KURIKULteden 1 /35 NARAVOSLOVJE

(2 uri/teden)DRUŽBOSLOVJE

(2 uri/teden)NEMŠČINA(2 uri/teden)

MEDSEBOJNA DELITEV(1 ura/teden)

UČNI SKLOP MERJENJE V NARAVOSLOVJU IN NARAVNI POJAVI

DOMAČI IN SVETOVNI PROSTOR

Predstavitev Svet v neravnovesju

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- Uporablja in pozna pojme – količina, mersko število in enota

- Pozna osnovne fizikalne količine, predpone ter zna pretvarjati merske enote

- Izvede preprosto merjenje

- spozna grobo vsebino predmeta in način dela pri predmetu (uvodna ura)

- pozna sestavne dele zemljevida - razlikuje vrste zemljevidov- uporabi zemljevid za orientacijo in predstavitev svoje lokacije

Prepoznavanje in izgovorjava črkovnih zaporedij

Predstavitev predmeta odprtega kurikula

UČNEVSEBINE

Merjenje v naravoslovju Zemljevid Izgovorjava, branje Predstavitev

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik – DRUŽBOSLOVJE, NARAVOSLOVJE IN ODPRTI KURIKULteden 2 /35 NARAVOSLOVJE

(2 uri/teden)DRUŽBOSLOVJE

(2 uri/teden)NEMŠČINA(2 uri/teden)

MEDSEBOJNA DELITEV(1 ura/teden)

UČNI SKLOP MERJENJE V NARAVOSLOVJU IN NARAVNI POJAVI

DOMAČI IN SVETOVNI PROSTOR

Predstavitev Svet v neravnovesju

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- Meritve predstavi grafično ter z enačbami

- izračuna povprečno vrednost meritev

- Pozna pomembnejše vzroke za napake pri meritvah

- spozna grobo vsebino predmeta in način dela pri predmetu (uvodna ura)

- pozna sestavne dele zemljevida - razlikuje vrste zemljevidov- uporabi zemljevid za orientacijo in predstavitev svoje lokacije

Uporaba ustreznih glagolskih končnic - našteje in opiše ključne probleme sodobnega sveta (revščina, lakota, onesnaženo okolje, globalno segrevanje ozračja, konflikti …)

UČNEVSEBINE

Merjenje v naravoslovju Zemljevid Spreganje pravilnih glagolov v sedanjiku

Ključni problemi sodobnega sveta

57

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik – DRUŽBOSLOVJE, NARAVOSLOVJE IN ODPRTI KURIKULteden 3 /35 NARAVOSLOVJE

(2 uri/teden)DRUŽBOSLOVJE

(2 uri/teden)NEMŠČINA(2 uri/teden)

MEDSEBOJNA DELITEV(1 ura/teden)

UČNI SKLOP MERJENJE V NARAVOSLOVJU IN NARAVNI POJAVI

DOMAČI IN SVETOVNI PROSTOR

Predstavitev Svet v neravnovesju

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- Opazuje naravne pojave in zbira podatke o njih

- Preproste pojave razloži

- orientira zemljevid s kompasom- orientira se v pokrajini s pomočjo kompasa, položaja sonca, po zvezdah, GPS

Pozna vprašalnice, vrstni red v trdilnih, nikalnih in vprašalnih stavkih

- našteje in opiše ključne probleme sodobnega sveta (revščina, lakota, onesnaženo okolje, globalno segrevanje ozračja, konflikti …)

UČNEVSEBINE

Preučevanje naravnih pojavov Orientacija Tvorjenje trdilnih,vprašalnih in nikalnih stavkov z »nicht«

Ključni problemi sodobnega sveta

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik – DRUŽBOSLOVJE, NARAVOSLOVJE IN ODPRTI KURIKULteden 4 /35 NARAVOSLOVJE

(2 uri/teden)DRUŽBOSLOVJE

(2 uri/teden)NEMŠČINA(2 uri/teden)

MEDSEBOJNA DELITEV(1 ura/teden)

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE

- oblikovanje in izdelava vabila oziroma zloženke- oblikovanje in izdelava skupnega biltena- sprejemanje in pošiljanje dokumentov s pomočjo elektronske pošte- spoznavanje timskega dela in delo v timu- pisanje kratkih besedil v angleškem in slovenskem jeziku- digitalno fotografiranje- predstavitev projekta s pomočjo programa za predstavitve- druga dela, potrebna za izvedbo projektnega tedna

UČNI SKLOP P R O J E K T N I T E D E NMini olimpiada

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik – DRUŽBOSLOVJE, NARAVOSLOVJE IN ODPRTI KURIKULteden 5 /35 NARAVOSLOVJE

(2 uri/teden)DRUŽBOSLOVJE

(2 uri/teden)NEMŠČINA(2 uri/teden)

MEDSEBOJNA DELITEV(1 ura/teden)

UČNI SKLOP MERJENJE V NARAVOSLOVJU IN NARAVNI POJAVI

DOMAČI IN SVETOVNI PROSTOR

Predstavitev Svet v neravnovesju

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- Pozna pomen poskusov- Razlikuje med različnimi

znanstvenimi in neznastvenimi trditvami

- uporabi merilo zemljevida- nariše skico dostopa do svoje šole

Pozna pozdrave, dežele in države, šteje - našteje in opiše ključne probleme sodobnega sveta (revščina, lakota, onesnaženo okolje, globalno segrevanje ozračja, konflikti …)

UČNEVSEBINE

Preučevanje naravnih pojavov Uporaba zemljevida v vsakdanjem življenju

Pozdravi, števila, abeceda, dežele in jeziki

Ključni problemi sodobnega sveta

58

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik – DRUŽBOSLOVJE, NARAVOSLOVJE IN ODPRTI KURIKULteden 6 /35 NARAVOSLOVJE

(2 uri/teden)DRUŽBOSLOVJE

(2 uri/teden)NEMŠČINA(2 uri/teden)

MEDSEBOJNA DELITEV(1 ura/teden)

UČNI SKLOP SVET SNOVI IN VODNE RAZTOPINE

DOMAČI IN SVETOVNI PROSTOR

Predstavitev Svet v neravnovesju

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- Zbira različne informacije o snoveh glede na izvor in lastnosti v različnih virih podatkov

- Pozna načine za ugotavljanje ali merjenje nekaterih fizikalnih lastnosti snovi

- Ugotavlja razlike v fizikalnih lastnostih snovi

- ob fotografiji pokrajine opiše pokrajinske elemente- prepozna elemente pokrajine v domači pokrajini in izbranih pokrajinah v svetu in jih razloži

Tvori vprašanja in odgovarja, vika in tika

- pozna najpomembnejše vzroke za krizo sodobnega sveta (nepravična porazdelitev dobrin, potrošništvo in komercializacija, špekulacije in korupcija, tekmovalnost)

UČNEVSEBINE

Pogled v svet snovi Elementi pokrajine Predstavitev, vikanje, tikanje Vzroki za krizo

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik – DRUŽBOSLOVJE, NARAVOSLOVJE IN ODPRTI KURIKULteden 7 /35 NARAVOSLOVJE

(2 uri/teden)DRUŽBOSLOVJE

(2 uri/teden)NEMŠČINA(2 uri/teden)

MEDSEBOJNA DELITEV(1 ura/teden)

UČNI SKLOP SVET SNOVI IN VODNE RAZTOPINE

DOMAČI IN SVETOVNI PROSTOR

Predstavitev Svet v neravnovesju

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- Preučuje lastnosti snovi in jih razvršča v skupine po kriterijih

- Uporablja preprosto kemijsko terminologijo in pozna znake za nevarne snovi

- ob fotografiji pokrajine opiše pokrajinske elemente- prepozna elemente pokrajine v domači pokrajini in izbranih pokrajinah v svetu in jih razloži

Predstavitev, vikanje, tikanje - pozna najpomembnejše vzroke za krizo sodobnega sveta (nepravična porazdelitev dobrin, potrošništvo in komercializacija, špekulacije in korupcija, tekmovalnost)

UČNEVSEBINE

Pogled v svet snovi Elementi pokrajine Predstavitev, vikanje in tikanje Vzroki za krizo

59

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik – DRUŽBOSLOVJE, NARAVOSLOVJE IN ODPRTI KURIKULteden 8 /35 NARAVOSLOVJE

(2 uri/teden)DRUŽBOSLOVJE

(2 uri/teden)NEMŠČINA(2 uri/teden)

MEDSEBOJNA DELITEV(1 ura/teden)

UČNI SKLOP SVET SNOVI IN VODNE RAZTOPINE

DOMAČI IN SVETOVNI PROSTOR

Predstavitev Svet v neravnovesju

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- Preučuje lastnosti kovin in jih primerja z lastnostmi nekovin

- Proučuje možnosti uporabe in obstojnost kovin

- ob fotografiji pokrajine opiše pokrajinske elemente- prepozna elemente pokrajine v domači pokrajini in izbranih pokrajinah v svetu in jih razloži

- pozna najpomembnejše vzroke za krizo sodobnega sveta (nepravična porazdelitev dobrin, potrošništvo in komercializacija, špekulacije in korupcija, tekmovalnost)

UČNEVSEBINE

Pogled v svet snovi Elementi pokrajine Utrjevanje in ponavljanje Vzroki za krizo

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik – DRUŽBOSLOVJE, NARAVOSLOVJE IN ODPRTI KURIKULteden 9 /35 NARAVOSLOVJE

(2 uri/teden)DRUŽBOSLOVJE

(2 uri/teden)NEMŠČINA(2 uri/teden)

MEDSEBOJNA DELITEV(1 ura/teden)

UČNI SKLOP SVET SNOVI IN VODNE RAZTOPINE

DOMAČI IN SVETOVNI PROSTOR

Predstavitev Pot do blaginje

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- Razlikuje med monomerom in polimerom

- Spozna polimerizacijske reakcije

- Loči med naravnimi in umetnimi polimeri

- Našteje primere polimerov

- ob opazovanju fotografij dveh pokrajin ugotovi razlike med njima - razloži kako pokrajina vpliva na poklic za katerega se izobražuje - opiše glavne značilnosti različnih pokrajin, zlasti kraške pokrajine

Utrjuje in preverja znanje - razume vlogo in pomen ekonomije, ekologije in etike v sodobni družbi;

UČNEVSEBINE

Pogled v svet snoviRazličnost pokrajin po svetu Preverjanje in ocenjevanje Vloga in pomen ekonomije v

družbi

60

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik – DRUŽBOSLOVJE, NARAVOSLOVJE IN ODPRTI KURIKULteden 10 /35 NARAVOSLOVJE

(2 uri/teden)DRUŽBOSLOVJE

(2 uri/teden)NEMŠČINA(2 uri/teden)

MEDSEBOJNA DELITEV(1 ura/teden)

UČNI SKLOP SVET SNOVI IN VODNE RAZTOPINE

DOMAČI IN SVETOVNI PROSTOR

Predstavitev Pot do blaginje

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- Preučuje lastnosti, uporabo in pomen polimernih materialov v življenju in poklicu

- Pozna pomen recikliranja in pomen znakov za recikliranje

- Prepozna in poimenuje oznake za nevarne snovi

- ob opazovanju fotografij dveh pokrajin ugotovi razlike med njima - razloži kako pokrajina vpliva na poklic za katerega se izobražuje - opiše glavne značilnosti različnih pokrajin, zlasti kraške pokrajine

Utrjuje in preverja znanje - razume vlogo in pomen ekonomije, ekologije in etike v sodobni družbi;

UČNEVSEBINE

Pogled v svet snovi Različnost pokrajin po svetu Preverjanje in ocenjevanje Vloga in pomen ekonomije v družbi

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik – DRUŽBOSLOVJE, NARAVOSLOVJE IN ODPRTI KURIKULteden 11 /35 NARAVOSLOVJE

(2 uri/teden)DRUŽBOSLOVJE

(2 uri/teden)NEMŠČINA(2 uri/teden)

MEDSEBOJNA DELITEV(1 ura/teden)

UČNI SKLOP SVET SNOVI IN VODNE RAZTOPINE

DOMAČI IN SVETOVNI PROSTOR

Bivanje – predmeti, oprema in prostori

Pot do blaginje

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- utrjuje svoje znanje z delovnimi listi, odgovarjanjem na vprašanja in izdelavo miselnih vzorcev

- ob opazovanju fotografij dveh pokrajin ugotovi razlike med njima - razloži kako pokrajina vpliva na poklic za katerega se izobražuje - opiše glavne značilnosti različnih pokrajin, zlasti kraške pokrajine

Našteje in opiše bivalne prostore in opremo

- razume vlogo in pomen ekonomije, ekologije in etike v sodobni družbi;

UČNEVSEBINE

Pogled v svet snovi Različnost pokrajin po svetu Določni in nedoločni člen v imenovalniku, bivalni prostori in oprema

Vloga in pomen ekologije v družbi

61

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik – DRUŽBOSLOVJE, NARAVOSLOVJE IN ODPRTI KURIKULteden 12 /35 NARAVOSLOVJE

(2 uri/teden)DRUŽBOSLOVJE

(2 uri/teden)NEMŠČINA(2 uri/teden)

MEDSEBOJNA DELITEV(1 ura/teden)

UČNI SKLOP SVET SNOVI IN VODNE RAZTOPINE

DOMAČI IN SVETOVNI PROSTOR

Bivanje – predmeti, oprema in prostori

Pot do blaginje

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- Opredeli vodo kot pomembno topilo in razume pojem vodne raztopine

- Spozna pojem masnega deleža in ga uporabi v izračunu sestave raztopin

Preverjanje in ocenjevanje Našteje in opiše bivalne prostore in opremo

- razume vlogo in pomen ekonomije, ekologije in etike v sodobni družbi;

UČNEVSEBINE

Vodne raztopine Preverjanje in ocenjevanje Bivalni prostori in oprema Vloga in pomen etike v družbi

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik – DRUŽBOSLOVJE, NARAVOSLOVJE IN ODPRTI KURIKULteden 13 /35 NARAVOSLOVJE

(2 uri/teden)DRUŽBOSLOVJE

(2 uri/teden)NEMŠČINA(2 uri/teden)

MEDSEBOJNA DELITEV(1 ura/teden)

UČNI SKLOP SVET SNOVI IN VODNE RAZTOPINE

DOMAČI IN SVETOVNI PROSTOR

Bivanje – predmeti, oprema in prostori

Pot do blaginje

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- Preučuje lastnosti vodnih raztopin

- Ovrednoti pomen vodnih raztopin za življenje in delo

- na zemljevidu pokaže in imenuje glavne pokrajine Slovenije- dokaže medsebojno odvisnost naravnih in družbenih značilnosti slovenskih pokrajin

Našteje in opiše bivalne prostore in opremo

- spozna nujnost celostnega pristopa (ekonomije, ekologije, etike) za reševanje krize sodobnega sveta;

UČNEVSEBINE

Vodne raztopine Pokrajinska pestrost Slovenije Bivalni prostori in oprema 3E – celostni pristop

62

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik – DRUŽBOSLOVJE, NARAVOSLOVJE IN ODPRTI KURIKULteden 14 /35 NARAVOSLOVJE

(2 uri/teden)DRUŽBOSLOVJE

(2 uri/teden)NEMŠČINA(2 uri/teden)

MEDSEBOJNA DELITEV(1 ura/teden)

UČNI SKLOP SVET SNOVI IN VODNE RAZTOPINE

DOMAČI IN SVETOVNI PROSTOR

Bivanje – predmeti, oprema in prostori

Pot do blaginje

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- Utrjuje svoje znanje z delovnimi listi, odgovarjanjem na vprašanja in izdelavo miselnih vzorcev ter izračunavanjem računskih nalog

- na zemljevidu pokaže in imenuje glavne pokrajine Slovenije- dokaže medsebojno odvisnost naravnih in družbenih značilnosti slovenskih pokrajin

Tvori množino, zanika samostalnike - razume nujnost zadovoljevanja osnovnih človekovih potreb vseh prebivalcev planeta

UČNEVSEBINE

Vodne raztopine Pokrajinska pestrost Slovenije Nikalnica »kein«, množina Osnovne človekove potrebe

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik – DRUŽBOSLOVJE, NARAVOSLOVJE IN ODPRTI KURIKULteden 15 /35 NARAVOSLOVJE

(2 uri/teden)DRUŽBOSLOVJE

(2 uri/teden)NEMŠČINA(2 uri/teden)

MEDSEBOJNA DELITEV(1 ura/teden)

UČNI SKLOP KEMIJA V PREHRANI DOMAČI IN SVETOVNI PROSTOR

Bivanje – predmeti, oprema in prostori

Pot do blaginje

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- Razvršča živila glede na prevladujočo vsebnost posameznih hranilnih snovi

- Ugotavlja pomen in vpliv posameznih snovi na organizem in zdravje

- na zemljevidu pokaže in imenuje glavne pokrajine Slovenije- dokaže medsebojno odvisnost naravnih in družbenih značilnosti slovenskih pokrajin

Nikalnica »kein«, množina - razume nujnost zadovoljevanja osnovnih človekovih potreb vseh prebivalcev planeta

UČNEVSEBINE

Živila in njihova sestava Pokrajinska pestrost Slovenije Opis predmetov in prostorov Osnovne človekove potrebe

63

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik – DRUŽBOSLOVJE, NARAVOSLOVJE IN ODPRTI KURIKULteden 16 /35 NARAVOSLOVJE

(2 uri/teden)DRUŽBOSLOVJE

(2 uri/teden)NEMŠČINA(2 uri/teden)

MEDSEBOJNA DELITEV(1 ura/teden)

UČNI SKLOP KEMIJA V PREHRANI DOMAČI IN SVETOVNI PROSTOR

Bivanje – predmeti, oprema in prostori

Pot do blaginje

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- Razume proces nastanka ogljikovih hidratov

- Razlikuje med mono-, di- in polisaharidi ter zna navesti primere iz narave

- Pozna osnovno zgradbo aminokislin in beljakovin

- Pozna zgradbo maščob in razlikuje med nasičenimi in nenasičenimi maščobnimi kislinami

- s pomočjo zemljevida našteje glavne gospodarske dejavnosti Slovenije- ob grafikonih, tabelah ali tematskih zemljevidih opiše družbenogeografske spremembe v Sloveniji

Opiše svoje sanjsko stanovanje - razume pojem blaginje kot skupnega družbenega cilja

UČNEVSEBINE

Živila in njihova sestava Družbenogeografske spremembe v Sloveniji

Opis predmetov in prostorov Blaginja – skupni družbeni cilj

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik – DRUŽBOSLOVJE, NARAVOSLOVJE IN ODPRTI KURIKULteden 17 /35 NARAVOSLOVJE

(2 uri/teden)DRUŽBOSLOVJE

(2 uri/teden)NEMŠČINA(2 uri/teden)

MEDSEBOJNA DELITEV(1 ura/teden)

UČNI SKLOP KEMIJA V PREHRANI DOMAČI IN SVETOVNI PROSTOR

Bivanje – predmeti, oprema in prostori

Pot do blaginje

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- Ugotavlja prisotnost posameznih hranilnih snovi v živilih

- Ovrednoti pomen posameznih aditivov za izboljšanje kakovosti živila in njihov vpliv na zdravje

- na zemljevidu Evrope pokaže in opiše lego Slovenije- opiše posledice lege Slovenije na stičišču srednje, južne in jugovzhodne Evrope

Komentira bivalne navade - prepozna pomen sodelovanja in medsebojne delitve kot ključnih elementov za dosego blaginje človeštva

64

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

UČNEVSEBINE

Živila in njihova sestava Slovenija v Evropi Opis predmetov in prostorov Sodelovanje in medsebojna delitev

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik – DRUŽBOSLOVJE, NARAVOSLOVJE IN ODPRTI KURIKULteden 18 /35 NARAVOSLOVJE

(2 uri/teden)DRUŽBOSLOVJE

(2 uri/teden)NEMŠČINA(2 uri/teden)

MEDSEBOJNA DELITEV(1 ura/teden)

UČNI SKLOP KEMIJA V PREHRANI DOMAČI IN SVETOVNI PROSTOR

Bivanje – predmeti, oprema in prostori

Pot do blaginje

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- utrjuje znanje z delovnimi listi, odgovarjanjem na vprašanja in izdelavo miselnih vzorcev

- na zemljevidu pokaže in imenuje narodnostno mešana območja ob slovenski meji- ovrednoti položaj narodnostnih manjšin ob slovenski meji

Utrjuje in ponavlja - prepozna pomen sodelovanja in medsebojne delitve kot ključnih elementov za dosego blaginje človeštva

UČNEVSEBINE

Živila in njihova sestava Narodnostno mešana območja Utrjevanje in ponavljanje Sodelovanje in medsebojna delitev

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik – DRUŽBOSLOVJE, NARAVOSLOVJE IN ODPRTI KURIKULteden 19 /35 NARAVOSLOVJE

(2 uri/teden)DRUŽBOSLOVJE

(2 uri/teden)NEMŠČINA(2 uri/teden)

MEDSEBOJNA DELITEV(1 ura/teden)

UČNI SKLOP ENERGIJA IN VIRI ENERGIJE

DOMAČI IN SVETOVNI PROSTOR

Bivanje – predmeti, oprema in prostori

Kako deliti dobrine

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- Definira mehansko delo in moč

- Definiciji uporabi v preprostih računskih primerih

- na zemljevidu pokaže in imenuje evropske države- sestavi kratek opis izbranih evropskih držav

Utrjuje in ponavlja - spozna pojem medsebojne delitve kot temeljnega principa novih medsebojnih odnosov

UČNEVSEBINE

Energija Geografski oris evropskih držav Preverjanje in ocenjevanje Princip medsebojne delitve

65

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik – DRUŽBOSLOVJE, NARAVOSLOVJE IN ODPRTI KURIKULteden 20 /35 NARAVOSLOVJE

(2 uri/teden)DRUŽBOSLOVJE

(2 uri/teden)NEMŠČINA(2 uri/teden)

MEDSEBOJNA DELITEV(1 ura/teden)

UČNI SKLOP ENERGIJA IN VIRI ENERGIJE

DOMAČI IN SVETOVNI PROSTOR

Bivanje – predmeti, oprema in prostori

Kako deliti dobrine

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- Spozna izraz za kinetično energijo in potencialno energijo

- Navede primere pretvarjanja ene oblike v drugo

- na zemljevidu pokaže in imenuje evropske države- sestavi kratek opis izbranih evropskih držav

Utrjuje in preverja znanje - spozna pojem medsebojne delitve kot temeljnega principa novih medsebojnih odnosov

UČNEVSEBINE

Vrste energije Geografski oris evropskih držav Preverjanje in ocenjevanje Princip medsebojne delitve

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik – DRUŽBOSLOVJE, NARAVOSLOVJE IN ODPRTI KURIKULteden 21 /35 NARAVOSLOVJE

(2 uri/teden)DRUŽBOSLOVJE

(2 uri/teden)NEMŠČINA(2 uri/teden)

MEDSEBOJNA DELITEV(1 ura/teden)

UČNI SKLOP ENERGIJA IN VIRI ENERGIJE

DOMAČI IN SVETOVNI PROSTOR

Hrana in pijača Kako deliti dobrine

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- Zapiše delo in moč električnega toka

- Preučuje snovne in neenergijske spremembe pri kemijskih reakcijah

- oceni vlogo EU V svetovni politiki in gospodarstvu

Našteje hrano in pijačo - spozna skupne dobrine kot novo kategorijo lastnine;

UČNE Energija EU v svetovnem gospodarstvu Hrana, pijača, okusi Skupne dobrine

66

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

VSEBINE

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik – DRUŽBOSLOVJE, NARAVOSLOVJE IN ODPRTI KURIKULteden 22 /35 NARAVOSLOVJE

(2 uri/teden)DRUŽBOSLOVJE

(2 uri/teden)NEMŠČINA(2 uri/teden)

MEDSEBOJNA DELITEV(1 ura/teden)

UČNI SKLOP ENERGIJA IN VIRI ENERGIJE

DOMAČI IN SVETOVNI PROSTOR

Hrana in pijača Kako deliti dobrine

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- Reakcijo opredeli kot endotermno ali eksotermno

preverjanje in ocenjevanje Našteje hrano in pijačo, okus - spozna skupne dobrine kot novo kategorijo lastnine;

UČNEVSEBINE

Energija Preverjanje in ocenjevanje Hrana, pijača, okusi Skupne dobrine

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik – DRUŽBOSLOVJE, NARAVOSLOVJE IN ODPRTI KURIKULteden 23 /35 NARAVOSLOVJE

(2 uri/teden)DRUŽBOSLOVJE

(2 uri/teden)NEMŠČINA(2 uri/teden)

MEDSEBOJNA DELITEV(1 ura/teden)

UČNI SKLOP ENERGIJA IN VIRI ENERGIJE

SVET NA RAZPOTJU Hrana in pijača Kako deliti dobrine

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- Kritično vrednoti različne vrste goriv glede na njihovo uporabo, vpliv na okolje in zdravje

- iz medijev prinese članek o problematiki delitve sveta na bogate in revne- razume bistvene vzroke delitve na bogate in revne

Sprega nepravilne glagole - spozna skupne dobrine kot novo kategorijo lastnine;

UČNEVSEBINE

Gorenje Bogate in revne države Spreganje nepravilnih glagolov Skupne dobrine

67

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik – DRUŽBOSLOVJE, NARAVOSLOVJE IN ODPRTI KURIKULteden 24 /35 NARAVOSLOVJE

(2 uri/teden)DRUŽBOSLOVJE

(2 uri/teden)NEMŠČINA(2 uri/teden)

MEDSEBOJNA DELITEV(1 ura/teden)

UČNI SKLOP ENERGIJA IN VIRI ENERGIJE

SVET NA RAZPOTJU Hrana in pijača Kako deliti dobrine

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- Navede glavne in stranske produkte, ki nastajajo pri zgorevanju določenega goriva

- na zemljevidu pokaže države z nadpovprečno stopnjo lakote- pojasni problem pomanjkanja in presežkov hrane

Uporablja tožilnik - spozna skupne dobrine kot novo kategorijo lastnine;

UČNEVSEBINE

Gorenje Lakota in podhranjenost Tožilnik Skupne dobrine

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik – DRUŽBOSLOVJE, NARAVOSLOVJE IN ODPRTI KURIKULteden 25 /35 NARAVOSLOVJE

(2 uri/teden)DRUŽBOSLOVJE

(2 uri/teden)NEMŠČINA(2 uri/teden)

MEDSEBOJNA DELITEV(1 ura/teden)

UČNI SKLOP ENERGIJA IN VIRI ENERGIJE

SVET NA RAZPOTJU Hrana in pijača Kako deliti dobrine

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- pojasni vpliv posameznih produktov gorenja na okolje

- na zemljevidu pokaže območja nadpovprečne rasti števila prebivalstva- opiše vzroke in posledice rasti prebivalstva

Opiše obroke - spozna možnosti za medsebojno delitev na globalni, državni in lokalni ravni;

UČNEVSEBINE

Energija Rast prebivalstva Zajtrk, kosilo, večerja Medsebojna delitev na globalni ravni

68

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik – DRUŽBOSLOVJE, NARAVOSLOVJE IN ODPRTI KURIKULteden 26 /35 NARAVOSLOVJE

(2 uri/teden)DRUŽBOSLOVJE

(2 uri/teden)NEMŠČINA(2 uri/teden)

MEDSEBOJNA DELITEV(1 ura/teden)

UČNI SKLOP ENERGIJA IN VIRI ENERGIJE

SVET NA RAZPOTJU Hrana in pijača Kako deliti dobrine

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- Navaja in primerja naravne vire energije

- našteje glavne svetovne religije in jih primerja- spozna funkcije religije ter verski pluralizem in (ne)toleranco

Opiše dogajanje v restavraciji, naroči in plača jedi

- spozna možnosti za medsebojno delitev na globalni, državni in lokalni ravni;

UČNEVSEBINE

Energija Religije sveta V restavraciji Medsebojna delitev na globalni ravni

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik – DRUŽBOSLOVJE, NARAVOSLOVJE IN ODPRTI KURIKULteden 27 /35 NARAVOSLOVJE

(2 uri/teden)DRUŽBOSLOVJE

(2 uri/teden)NEMŠČINA(2 uri/teden)

MEDSEBOJNA DELITEV(1 ura/teden)

UČNI SKLOP ENERGIJA IN VIRI ENERGIJE

SVET NA RAZPOTJU Hrana in pijača Kako deliti dobrine

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- Preučuje uporabo alternativnih virov energije z upoštevanjem ekonomskega vidika

- opiše vzroke in posledice selitev- s pomočjo različnih virov ugotovi vzroke in posledice ter oblike selitev

Opiše dogajanje v restavraciji, naroči in plača jedi

- spozna možnosti za medsebojno delitev na globalni, državni in lokalni ravni;

UČNEVSEBINE

Energija Migracije prebivalstva V restavraciji Medsebojna delitev na globalni ravni

69

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik – DRUŽBOSLOVJE, NARAVOSLOVJE IN ODPRTI KURIKULteden 28 /35 NARAVOSLOVJE

(2 uri/teden)DRUŽBOSLOVJE

(2 uri/teden)NEMŠČINA(2 uri/teden)

MEDSEBOJNA DELITEV(1 ura/teden)

UČNI SKLOP ENERGIJA IN VIRI ENERGIJE

SVET NA RAZPOTJU Hrana in pijača Kako deliti dobrine

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- Spoznava osnovne principe delovanja elektrarn in prenosa električne energije

- našteje energetske vire- na zemljevidu pokaže območja energetskih virov- opiše posledice neenakomerne razporeditve energetskih virov po svetu- ovrednoti spreminjanje pomena različnih energetskih virov

Utrjuje in ponavlja - spozna možnosti za medsebojno delitev na globalni, državni in lokalni ravni;

UČNEVSEBINE

Električna energija Energetski viri Utrjevanje in ponavljanje Medsebojna delitev na globalni ravni

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik – DRUŽBOSLOVJE, NARAVOSLOVJE IN ODPRTI KURIKULteden 29 /35 NARAVOSLOVJE

(2 uri/teden)DRUŽBOSLOVJE

(2 uri/teden)NEMŠČINA(2 uri/teden)

MEDSEBOJNA DELITEV(1 ura/teden)

UČNI SKLOP ENERGIJA IN VIRI ENERGIJE

SVET NA RAZPOTJU Hrana in pijača Kako deliti dobrine

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- utrjuje svoje znanje z delovnimi listi, odgovarjanjem na vprašanja in izdelavo miselnih vzorcev

Preverjanje in ocenjevanje Utrjuje in ponavlja - spozna možnosti za medsebojno delitev na globalni, državni in lokalni

70

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

ravni;

UČNEVSEBINE

Energija preverjanje in ocenjevanje Preverjanje in ocenjevanje Medsebojna delitev na globalni ravni

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik – DRUŽBOSLOVJE, NARAVOSLOVJE IN ODPRTI KURIKULteden 30 /35 NARAVOSLOVJE

(2 uri/teden)DRUŽBOSLOVJE

(2 uri/teden)NEMŠČINA(2 uri/teden)

MEDSEBOJNA DELITEV(1 ura/teden)

UČNI SKLOP ENERGIJA IN VIRI ENERGIJE

ODNOS DO OKOLJA IN POSLEDICE ČLOVEKOVEGA POSEGANJA VANJ

Hrana in pijača Kako deliti dobrine

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- Primerja in ugotavlja + in – vidike različnih načinov pridobivanja elektrike v povezavi z vplivi na okolje

- na spletu izbere in poišče nekaj informacij za izbrano aktualno temo (terorizem, nafta, Irak…)- spozna prednosti in slabosti, ki jih prinaša gospodarski razvoj (v svetu in domačem okolju)

Utrjuje in ponavlja - spozna možnosti za medsebojno delitev na globalni, državni in lokalni ravni;

UČNEVSEBINE

Varovanje okolja Svetovni problemi sodobnega sveta

Preverjanje in ocenjevanje Medsebojna delitev na državni ravni

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik – DRUŽBOSLOVJE, NARAVOSLOVJE IN ODPRTI KURIKULteden 31 /35 NARAVOSLOVJE

(2 uri/teden)DRUŽBOSLOVJE

(2 uri/teden)NEMŠČINA(2 uri/teden)

MEDSEBOJNA DELITEV(1 ura/teden)

UČNI SKLOP ENERGIJA IN VIRI ENERGIJE

ODNOS DO OKOLJA IN POSLEDICE ČLOVEKOVEGA POSEGANJA VANJ

Prosti čas Kako deliti dobrine

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- Primerja električne naprave, ki jih uporabljamo v gospodinjstvu glede na porabo energije

- seznani se z različnimi primeri ogrožanja okolja- razume vzroke okoljski problemov in posegov v naravo ( ekonomska rast, potrošništvo,

Uporablja naklonske glagole - spozna možnosti za medsebojno delitev na globalni, državni in lokalni ravni;

71

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

rast populacije...)

UČNEVSEBINE

Varovanje okolja Ekološki problemi sodobnega sveta

Naklonski glagoli Medsebojna delitev na lokalni ravni

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik – DRUŽBOSLOVJE, NARAVOSLOVJE IN ODPRTI KURIKULteden 32 /35 NARAVOSLOVJE

(2 uri/teden)DRUŽBOSLOVJE

(2 uri/teden)NEMŠČINA(2 uri/teden)

MEDSEBOJNA DELITEV(1 ura/teden)

UČNI SKLOP ENERGIJA IN VIRI ENERGIJE

ODNOS DO OKOLJA IN POSLEDICE ČLOVEKOVEGA POSEGANJA VANJ

Prosti čas Kako deliti dobrine

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- Spozna vzroke za globalno segrevanje Zemlje in navede pričakovane posledice

- opiše glavne oblike naravnih nesreč - napiše navodila za ravnanje ob nesreči in 4 etična načela svojega poklica

Opiše svoj prosti čas, uporablja ločljive glagole

- v svojem bližnjem okolju poišče možnosti za medsebojno delitev dobrin

UČNEVSEBINE

Varovanje okolja Naravne nesreče Ločljivi glagoli, preživljanje prostega časa

Praktične možnosti medsebojne delitve

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik – DRUŽBOSLOVJE, NARAVOSLOVJE IN ODPRTI KURIKULteden 33 /35 NARAVOSLOVJE

(2 uri/teden)DRUŽBOSLOVJE

(2 uri/teden)NEMŠČINA(2 uri/teden)

MEDSEBOJNA DELITEV(1 ura/teden)

UČNI SKLOP ENERGIJA IN VIRI ENERGIJE

ODNOS DO OKOLJA IN POSLEDICE ČLOVEKOVEGA POSEGANJA VANJ

Prosti čas Kako deliti dobrine

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- utrjuje svoje znanje z delovnimi listi, odgovarjanjem na vprašanja in izdelavo miselnih vzorcev

- opiše poljuben primer ogrožanja okolja - spozna ukrepe za odgovorno ravnanje z okoljem- spozna organizacije in institucije, ki se ukvarjajo z okoljsko

Opiše svoj prosti čas - v svojem bližnjem okolju poišče možnosti za medsebojno delitev dobrin

72

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

problematiko

UČNEVSEBINE

Energija in varovanje okolja Odgovorno ravnanje z okoljem Delo in prosti čas Praktične možnosti medsebojne delitve

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik – DRUŽBOSLOVJE, NARAVOSLOVJE IN ODPRTI KURIKULteden 34 /35 NARAVOSLOVJE

(2 uri/teden)DRUŽBOSLOVJE

(2 uri/teden)NEMŠČINA(2 uri/teden)

MEDSEBOJNA DELITEV(1 ura/teden)

UČNI SKLOP ZAKLJUČEVANJE OCEN ODNOS DO OKOLJA IN POSLEDICE ČLOVEKOVEGA POSEGANJA VANJ

Prosti čas Kako deliti dobrine

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- doseže minimalne standarde znanja ta pozitivno oceno

- aktivno sodeluje pri terenskem delu (meri…)- s terenskim delom pridobiva geografske informacije

Opiše delo in prosti čas - v svojem bližnjem okolju poišče možnosti za medsebojno delitev dobrin

UČNEVSEBINE

Energijski viri in energija Osnovne metode terenskega dela Delo in prosti čas Praktične možnosti medsebojne delitve

LETNA UČNA PRIPRAVA ADMINISTRATOR I. letnik – DRUŽBOSLOVJE, NARAVOSLOVJE IN ODPRTI KURIKULteden 35 /35 NARAVOSLOVJE

(2 uri/teden)DRUŽBOSLOVJE

(2 uri/teden)NEMŠČINA(2 uri/teden)

MEDSEBOJNA DELITEV(1 ura/teden)

UČNI SKLOP ZAKLJUČEVANJE OCEN ODNOS DO OKOLJA IN POSLEDICE ČLOVEKOVEGA POSEGANJA VANJ

Kako deliti dobrine

OPERATIVNI CILJI

(KOMPETENCE)

- doseže minimalne standarde znanja ta pozitivno oceno

Preverjanje in ocenjevanjeZaključevanje ocen

Pregled snovi - v svojem bližnjem okolju poišče možnosti za medsebojno delitev dobrin

UČNE Preverjanje in ocenjevanje Pregled snovi Praktične možnosti medsebojne

73

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

VSEBINE

Zaključevanje ocen delitve

12. NAČRT OCENJEVANJA - PRILOGA

Načrt ocenjevanja je priložen v posebnem dokumentu – v nadaljevanju.

74

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR

75

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR__________________________________________________________________________________________

Načrt ocenjevanja znanja(priloga Izvedbenega kurikula)

CIRIUS Kamnik, Novi trg 43a, Kamnik

Administrator

1. letnik

Šolsko leto 2009/2010

76

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR__________________________________________________________________________________________

77

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR__________________________________________________________________________________________

1. PRIPRAVA NAČRTA OCENJEVANJA ZNANJA

Predlog Načrta ocenjevanja znanja (v nadaljevanju NOZ) je potrdil programski učiteljski zbor

(v nadaljevanju PUZ) izobraževalnega programa Administrator (1. letnika), na seji 4. 9. 2008.

Objava (način in morda spletni naslov) na spletni strani CIRIUS Kamnik.

Ravnatelj je obravnaval in si pridobil mnenje Načrta ocenjevanja od

učiteljskega zbora, dne 20. 8. 2009

skupnosti dijakov, dne 4. 9. 2009

sveta staršev, dne 18. 9. 2009

2.PODLAGE ZA IZDELAVO NAČRTA OCENJEVANJA ZNANJA

Pri pripravi NOZ so bile upoštevane naslednje podlage:

Pravilnik o ocenjevanju znanja v poklicnem in srednjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 78/2007 in Ur. l. RS, št. 8/2008) in

Pravilnik o šolski dokumentaciji (Ur. l. RS, št. 96/1999, 108/1999 in 97/2006) Šolska pravila katerih sestavni del je Načrt ocenjevanja znanja

Izobraževalni program Administrator, objavljen tudi na spletni strani šole (http://www.osp-zuim.lj.edus.si/uploads/UserFiles/file/srednja_sola/SS-Administrator%20-%20SPI.pdf)

Katalogi znanja za predmete (http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2004/programi/Spi/Kz-ik/katalog.htm):

SLOVENŠČINA MATEMATIKA ANGLEŠČINA ŠPORTNA VZGOJA DRUŽBOSLOVJE NARAVOSLOVJE UMETNOST

Katalogi znanja za strokovne module (http://www.cpi.si/ucitelji/kurikulum/programoteka/srednje_poklicno_izobrazevanje.aspx)

TEMELJI GOSPODARSTVA ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE IKT IN STROJEPISJE TAJNIŠKA OPRAVILA

Katalogi znanja za odprti kurikul so del Izvedbenega kurikula POSLOVNA NEMŠČINA MEDSEBOJNA DELITEV

78

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR__________________________________________________________________________________________

3 ELEMENTI NAČRTA OCENJEVANJA ZNANJA

V 1. letniku programa Administrator se ocenjujejo spodaj navedene programske enote številčno, z lestvico od 2 do 5. Če dijak ne izkaže minimalnega standarda znanja, se zabeleži ugotovitev nms (ni dosegel minimalnega standarda).

3.1 Ocenjevanje programskih enot

PROGRAMSKE ENOTE, KI SE OCENJUJEJO, IN OCENJEVALCI

Programske enote Ocenjevalci programskih enotSPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETISlovenščina Zala HriberšekMatematika Alena KocbekAngleščina Cilka HančičUmetnost Lota KahneDružboslovje Renata SitarNaravoslovje Vera VrhovnikŠportna vzgoja Niko CankarSTROKOVNI MODULITemelji gospodarstva Tomaž BojcIKT in strojepisje Greta NovakAdministrativno poslovanje Zore FaniTajniška opravila Greta NovakODPRTI KURIKULStrokovna nemščina Nataša TrojerMedsebojna delitev Rok Kralj

79

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR__________________________________________________________________________________________

OCENJEVANJE PROGRAMSKIH ENOT (določitev zaokroženih vsebinskih področij)

Programske enote Zaokrožena vsebinska področja Slovenščina JEZIK

1. Uvod. Predstavitev osebe in kraja2. Uradne besedilne vrste; jezikovni priročniki3. Publicistični besedilni vrsti; socialne zvrsti sloKNJIŽEVNOST4. Od orientalske do srednjeveške književnosti5. Od renesanse in reformacije do razsvetljenstva

Matematika Naravna in cela številaRacionalna in realna števila

Angleščina Getting to know youThe way we liveIt all went wrongLet's go shoppin

Umetnost Likovno teoretični in umetnostno zgodovinski pojmiLikovno snovanjePortfolio

Družboslovje Domači in svetovni prostorSvet na razpotjuOdnos do okolja in posledice človekovega poseganja vanjŽivljenje v skupnosti

Naravoslovje Merjenje v naravoslovju in naravni pojaviSvet snovi in vodne raztopineKemija v prehraniEnergija in viri energije

Športna vzgoja Splošna kondicijska pripravaGimnastikaŠportne igrePlavanjeIzbirni program

Temelji gospodarstva Gospodarske dejavnostiPravno-organizacijski vidiki poslovanjaTemelji pravne kulture

Administrativno poslovanje

Delo v pisarniDokumenti in evidenceDelo s pošto

IKT in strojepisje Osnove IKTUrejanje besedilElektronska pošta

Tajniška opravila Oblikovanje dokumentovKadrovska opravila I.Kadrovska opravila II.

Nemščina Predstavitev, hrana in pijača, prosti časBivanje – prostori in oprema Hrana in pijača, prosti čas

Medsebojna delitev Svet v neravnovesjuPot do blaginjeKako deliti dobrine

80

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR__________________________________________________________________________________________

3.2 Oblike in načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Z različnimi oblikami in načini ocenjevanja znanja se dijakom omogoči, da izkažejo znanje tako, kot jim najbolj ustreza. Zato pri posameznih programskih enotah učitelji določijo različne učne oblike in načine ocenjevanja znanja.

NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA PRI PROGRAMSKIH ENOTAH

SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI

Pisno Ustno Izdelek

Slovenščina X X X

Matematika X X

Angleščina Χ Χ

Umetnost Χ Χ Χ

Naravoslovje X X

Družboslovje X X X

Športna vzgoja Izvedbene mot. naloge X

STROKOVNI PREDMETITemelji gospodarstva X X X

Administrativno poslovanje X X X

IKT in strojepisje X X X

Tajniška opravila X X X

ODPRTI KURIKULNemščina X X

Medsebojna delitev X

Legenda: v posameznem obdobju ocenjevanja se ocenjujejo znanja:

- pisno (šolske naloge, testi, poročila, vaje, naloge),- ustno,- izdelek (storitev, nastop, zagovor, delovna poročila, seminarske naloge, projektne naloge,

laboratorijske vaje ipd.).

81

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR__________________________________________________________________________________________

OBLIKE OCENJEVANJA ZNANJA PRI PROGRAMSKIH ENOTAH

SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI

Individualno V dvojicah Skupinsko

Slovenščina X X

Matematika X

Angleščina X

Umetnost X X X

Naravoslovje X

Družboslovje X

Športna vzgoja X X X

STROKOVNI PREDMETI

Temelji gospodarstva X X

Administrativno poslovanje X X

IKT in strojepisje X X X

Tajniška opravila X X X

ODPRTI KURIKUL

Nemščina X

Medsebojna delitev X X

82

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR__________________________________________________________________________________________

3.3 Timsko ocenjevanje

Timsko ocenjujemo takrat, ko ugotavljata doseganje začrtanih ciljev dva učitelja ali več.

Programska enota – modul

Obseg (ur) Delež v (%) Učitelj

IKT in strojepisje

TEO 40 Greta NovakPRA 60 Greta Novak

Administrativno poslovanje

TEO 40 Fani ZorePRA 60 Fani Zore

Tajniška opravila TEO 40 Greta NovakPRA 60 Greta Novak

Ocenjevanje projektnega dela

Področje ocenjevanja Delež (%)1 Načrtovanje 102 Projektna dokumentacija 103 Izvedba 404 Zagovor 40

Projektno delo

Ob začetku šolskega leta oziroma pred projektnimi dnevi se dijakom potrdi nabor projektnih nalog, ki ga potrdi PUZ na predlog učiteljev. Dijaki izmed teh nalog izberejo teme, ki se izvajajo v sklopu projektnega dela. V projektnem delu so zajete kompetence do tedaj obravnavanih vsebin pri posameznih vsebinskih sklopih. Iz projektnega dela lahko dobijo dijaki oceno pri različnih programskih enotah. Pri oceni projektnega dela učitelj vrednoti (kriteriji):

o samoiniciativnosto sprotno deloo sodelovanje z dijaki in mentorjemo uporabo različnih virov informacijo kakovost projektne nalogeo poročanje pred razredom

3.4 Minimalni standardi znanja

83

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR__________________________________________________________________________________________

Minimalni standardi znanja (MSZ) so določeni na podlagi katalogov znanja. MSZ je tisto znanje, ki ga mora dijak izkazati za pozitivno oceno.

MODUL SKLOP (2- 6 sklopov)

Minimalni standardi

TEMELJI GOSPODARSTVA

Gospodarske dejavnosti Dijak:- razloži pojem potreb in dobrin

v povezavi z gospodarjenjem in gospodarskimi dejavnostmi

- našteje sektorje dejavnosti, jih kratko opiše ter razvrsti posamezne gosp. dejavnosti v ustrezen sektor

- predstavi dejavnost in vrste trgovine

- opiše vrste prometa, njihove značilnosti ter špediterja

- razloži vlogo bank v prometu blaga in storitev

- razloži pomen zavarovalnic in predstavi vrste zavarovanj

- opiše področja dejavnosti v turizmu in vrste turizma

- analizira vlogo ekonomskih osebkov ter ponazori gospodarsko dejavnost z ekonomskim krožnim tokom

- razloži posledice tehnične in družbene delitve dela

- opiše/ razloži pomen obrti in industrije pri nas in v svetu

Pravno-organizacijski vidiki poslovanja

Dijak:- opiše in med seboj primerja

pravno-organizacijske oblike gospodarskih družb

- našteje načela firmskega prava

- razloži pomen in vsebino sodnega registra

- opiše zakonske določbe za sklenitev in odpoved pogodbe o zaposlitvi ter sestavine delovnega razmerja

- opredeli obligacijsko razmerje in pojasni značilnosti ter pravne vire obligacij

- razloži zakonite pogoje za sklenitev in veljavnost pogodbe

- pojasni elemente za nastanek odškodninske obveznosti

- našteje načine prenehanja obveznosti, razloži izpolnitev in zastaranje

- našteje najpogostejše obligacijske pogodbe civilnega in gospodarskega prava

84

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR__________________________________________________________________________________________

- pojasni sestavine in razloži izpolnitev prodajne pogodbe

- opiše posledice nepravilne izpolnitve prodajne pogodbe po krivdi prodajalca in po krivdi kupca

Temelji pravne kulture Dijak:- opredeli pojem prava ter

pojasni odnos med državo in pravom

- opiše temeljne pravne vrednote ter zgradbo pravnega pravila

- opredeli pravni akt in njegove sestavine

- opredeli pravno razmerje in razloži sposobnosti fizičnih in pravnih oseb

- našteje pravne panoge sodobnega pravnega sistema

- pojasni temeljna izhodišča slovenske ustave ter splošne določbe ustave

- našteje temeljne človekove pravice in svoboščine ter mednarodne dokumente o človekovih pravicah

- pojasni temeljne naloge parlamenta, predsednika republike, vlade, državne uprave ter pravosodnih organov

- pozna oziroma loči med pristojnostmi lokalne skupnosti in državne uprave

- našteje pristojnosti ustavnega sodišča ter varuha človekovih pravic

ADMINISTRA-TIVNO POSLOVANJE

Delo v pisarni - pojasni pomen urejenega delovnega mesta - pripravi svoje delovno mesto- našteje in opiše pisarniški inventar- predstavi osebnostne lastnosti pisarniških delavcev

Dokumenti in evidence - predstavi razvrščanje dokumentarnega gradiva- predstavi evidenčne sisteme- opiše različne vrste rokovnikov- prepozna nepopolno oz. nepravilno vlogo

85

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR__________________________________________________________________________________________

Delo s pošto - razloži pravila pri sprejemanju in pregledovanju pošte- opiše rubrike v prejemni štampiljki

IKT IN STROJEPISJE

Osnove IKT - samostojni pripravi računalnik za delo- pripravlja nastavitve za lažje delo z računalnikom (nastavi resolucijo zaslona, tipkovnico in miško, pripravi ozadje zaslona)- shranjuje dokumente na različne medije- opiše vlogo in pomen informatike v njegovem poklicu

Urejanje besedil - v urejevalniku besedil vnaša in ureja besedilo v skladu z navodili- pripravlja besedila za tiskanje in jih tiska

Elektronska pošta - sestavlja, pošilja in sprejema elektronska poštna sporočila

TAJNIŠKA OPRAVILA

Oblikovanje dokumentov - zna slepo tipkati- samostojno prepiše in oblikuje

besedilo- shranjuje dokumente na

različne medije- pozna sestavne dele dopisov

Kadrovska opravila I. - pojasni postopek od razpisa do sprejema na delovno mesto

- pozna obrazce v zvezi z zaposlitvijo

- pojasni vsebino in pomen delovne knjižice

Kadrovska opravila II. - uredi in vodi personalno mapo za zaposlene

- izpolni obrazec za prijavo nesreče in druge obrazce

PREDMET SKLOP (2- 6 sklopov)

Minimalni standardi

SLOVENŠČINA

JEZIK

1. Uvod; predstavitev osebe in kraja.

- tvorba besedilnih vrst, prepoznavanje značilnosti besedil in besedilnih vrst

2. Uradne besedilne vrste; jezikovni priročniki

3. Publicistični besedilni vrsti;socialne zvrsti slo

- ustno obnovijo vsebino (npr. z odgovori na vprašanja), - ob učiteljevi pomoči vrednotijo besedilo (resnično/neresnično, prav/narobe) ter svoje mnenje utemeljijo, - vodeno povzamejo bistvene značilnosti besedilne vrste, ločijo besedilne vrste;- ugotavljajo, kaj je želel sporočevalec doseči pri naslovniku, in predvidijo, kako se bo ta

86

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR__________________________________________________________________________________________

odzval;tvorba besedilnih vrst;povzemanje temeljnih znčilnosti besedil in besedilnih vrst.Z vajami dopolnjujejo in utrjujejo svoje praktično obvladanje slovničnih kategorij in pravil – popravljajo najpogostejše slovnične napake ter skušajo utemeljiti svoje popravke.Uporabljajo jezikovne priročnike; poznajo socialne zvrsti slo.

KNJIŽEVNOST

4. Od orientalske do srednjeveške književnosti

- prepoznavajo temeljne literarne prvine- razumejo sporočilo- prepoznajo osnove sloga

5. Od renesanse in reformacije do razsvetljenstva

- pozna osnovne značilnosti obdobja, avtorjev in njihovih besedil

MATEMATIKA

Naravna in cela števila -loči in uporablja soda in liha števila-reši preprosto linearno neenačbo in predstavi rešitev na številskem traku-poenostavi preproste algebrske izraze v katerih nastopajo potence z naravnim eksp.-zapiše algebrski izraz v obliki produkta-izračuna v(a,b) in D(a,b)

Racionalna in realna števila -okrajša in razširi ulomek-sešteva in množi preproste algebrske ulomke- poenostavi izraze z algebrskimi ulomki-zapiše potenco z negativnim eksponentom v obliki ulomka in obratno-nastavi in razreši sklepni račun-uporablja premo in obratno sorazmerje-delno koreni kvadratne korene-razume pomen racionalizacije imenovalca-zna uporabljati žepno računalo-ponazori ulomek in iracionalno število na številski osi

ANGLEŠČINA

Getting to know youDijak zna:- uporabljati dva sedanja časa (P.S./P.C.)- zastavljati vprašanja v sedanjiku in odgovarjati na vprašanja- up. osebne in svojilne zaimke- postaviti samostalnike v množino- napisati pismo prijatelju

The way we liveDijak zna:- uporabljati glagola have in have got- spraševati po določenih informacijah- opisati sobo / osebo- uporabljati vezniške besede

It all went wrongDijak zna:- uporabljati dva pretekla časa (P.S./P.C.)- up. nepravilne glagole- zastavljati vprašanja v pretekliku in odgovarjati na vprašanja- povzeti vsebino besedila- napisati preprosto zgodbo- uporabljati datume

87

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR__________________________________________________________________________________________

Let's go shoppingDijak zna:- up. števne in neštevne samostalnike- up. količinske izraze- up. člene- iskati določene informacije ob branju- kupovati oblačila, hrano- izpolniti obrazec- izražati načrte za prihodnost

UMETNOST

Likovno teoretični in umetnostno zgodovinski pojmi

- dijak pozna in razume temeljne pojme likovne umetnosti

- loči in predstavi osnove posameznih likovnih področij

Likovno snovanje - dijak obvlada temeljne prvine posameznih likovnih področij in

- izdela likovno nalogo- v likovni nalogi je zaznati likovni problem

Portfolio

33., 35. teden(zadnji teden)

Dijakova mapa likovnih izdelkov (portfolio)- iz likovnih del dijaka je razviden likovni

problem- vse načrtovane likovne naloge so

opravljene- zagovor portfolia (osnovna zmožnost

samovrednotenja in refleksija)opomba: v MSZ (minimalnih standardih znanja) ni posebej izpostavljen estetski minimalni standard, ker je zajet v vseh zgoraj navedenih MSZ.Opomba:

Pri vrednotenju in ocenjevanju likovnih izdelkov dijakov upoštevam poleg določenih kriterijev za posamezno likovno nalogo vedno tudi sledeče kriterije, MVZ (minimalne vzgojne standarde), ki se jih ne da natančno določiti:

1. upoštevani določeni kriteriji za posamezno likovno nalogo

2. dijakova priprava za delo, prizadevnost in vztrajnost, odzivnost (dijakov odnos do dela, samostojnost pri delu, sprejemanje spodbud z upoštevanjem stopnje gibalne oviranosti dijaka in njegovih osebnostnih lastnosti)

3. močno likovno področje dijaka, njegov napredek pri delu

4. individualni način izražanja dijaka (likovna ustvarjalnost dijaka) – likovna zmožnost oz. likovna

88

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR__________________________________________________________________________________________

nadarjenost glede na stopnjo gibalne oviranosti dijaka in njegove osebnostne značilnosti

Opomba:

Znanje s področja likovnega snovanja in umetnostne zgodovine se oceni s skupno oceno (izvedba in razumevanje likovnih nalog v povezavi z razumevanjem vsebin s področja umetnostne zgodovine).V posameznem ocenjevalnem obdobju mora dijak pridobiti vsaj eno oceno.

Za pridobitev pozitivne ocene morata biti obe oceni pozitivni.

Ob koncu šolskega leta je za pridobitev pozitivne ocene obvezna tudi ocena dijakove mape likovnih izdelkov oz. portfolia.Če dijak ne prinese obveznega likovnega materiala, ne more pridobiti ocene oz. ima »nms«.

ŠPORTNA VZGOJA

Splošna kondicijska priprava Znajo razložiti pomen splošne kondicijske priprave za zdravje, počutje in delovne zmožnosti

Gimnastika Povezujejo in uporabljajo gimnastične vaje v sklopu ogrevanja

Športne igre - hokej Poznajo in obvladajo osnovne tehnično-taktične elemente hokeja

Plavanje Obvladajo plavanje do stopnje, ki jim omogoča varno gibanje v vodi

Izbrani šport – dvoransko balinanje Poznajo pravila igre in vodijo tekmovanjeIzbrani šport – odbojka z balonom V igri uporabljajo osnovne tehnično-taktične

elemente glede na svoje individualne sposobnosti.

NARAVOSLOVJE

Merjenje v naravoslovju in naravni pojavi

- našteje osnovne merske količine in enote ter jih uporabi v preprostih primerih

- izvede preprosto meritev- izračuna povprečno vrednost meritev- opazuje naravni pojav in ga opiše,

preproste tudi razloži- poišče podatke o določenih naravoslovnih

pojavihSvet snovi in vodne raztopine - zbere različne informacije o snoveh in

njihovih lastnostih- snovi razvrsti v različne skupine glede na

njihove lastnosti- pozna znake za nevarne snovi- pozna razlike med kovinami in nekovinami- pozna uporabnost kovin- razlikuje med monomeri in polimeri- Pozna uporabo polimerov v vsakdanjem

življenju- Opiše proces recikliranja- Ve kaj je voda, pozna njeno zgradbo in

pomen- opredeli pojem masni delež in ga izračuna

89

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR__________________________________________________________________________________________

- Pozna pomen vodnih raztopin za življenje in delo

Kemija v prehrani - razvrsti živila glede na različno vsebnost hranilnih snovi

- pozna pomen in vpliv posameznih hranilnih snovi na organizem

- ve, kje in kdaj nastanejo ogljikovi hidrati ter jih našteje

- pozna osnovno zgradbo beljakovin in maščob

Energija in viri energije- Poznati definiciji mehanskega dela in moči- Definiciji uporabiti v preprostih računskih

primerih- Poznati vrste energije ter našteti primere

pretvarjanja energije iz ene oblike v drugo- Poznati osnovne razlike med endo- in

eksotermno reakcijo- našteti naravne vire energije ter opredeliti

njihove prednosti- Opredeliti pojem goriva- Poznati produkte gorenja- Našteti alternativne vire energije- našteti + in – vidike uporabe različnih

virov energije

DRUŽBOSLOVJE- GEO

1. DOMAČI IN SVETOVNI PROSTOR

- pozna vrste zemljevidov- zna uporabljati zemljevid in ga orientirati s kompasom- nariše skico dostopa do svoje šole- pokaže kraj na zemljevidu in opiše pot do njega- razlikuje in opiše različne vrste pokrajin- ob opazovanju fotografij dveh pokrajin ugotovi razlike med njima- na zemljevidu pokaže, imenuje in opiše glavne pokrajine Slovenije- na zemljevidu pokaže in imenuje narodnostno mešana območja ob slovenski meji- pozna evropske države in jih pokaže na zemljevidu- na zemljevidu Evrope pokaže in opiše lego Slovenije- ob grafikonih, tabelah ali tematskih zemljevidih opiše družbenogeografske spremembe v Sloveniji

2. SVET NA RAZPOTJU- pozna svetovna območja z lakoto in hitrim naraščanjem števila prebivalstva- na zemljevidu pokaže države z nadpovprečno stopnjo lakote- našteje glavne religije sveta in jih primerja- našteje vzroke in posledice selitev- opiše posledice neenakomerne razporeditve energijskih virov po svetu

3. ODNOS DO OKOLJA IN POSLEDICE ČLOVEKOVEGA POSEGANJA VANJ

- na spletu izbere in poišče nekaj informacij za izbrano aktualno temo (terorizem, nafta, irak…)- po lastni izbiri opiše svetovni ekološki problem

90

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR__________________________________________________________________________________________

- opiše glavne oblike naravnih nesreč- na svetovnem spletu in literaturi poišče organizacije (institucije, zakonske predpise), ki se ukvarjajo z okoljsko problematiko- aktivno sodeluje pri terenskem delu (meri…)

ODPRTI KURIKUL

SKLOP (2- 6 sklopov)

Minimalni standardi

NEMŠČINA

Predstavitev, hrana in pijača, prosti čas - dijak zna spregati pravilne glagole- dijak zna tvoriti trdilne, nikalne in vprašalne stavke- dijak zna predstaviti sebe in druge- dijak pozna števila

Bivanje – prostori in oprema - dijaki poznajo besedišče na temo stanovanje (prostore, njihovo uporabo, pohištvo, ...)- ustrezno uporabljajo določni in nedoločni člen, nični člen, množino

Hrana in pijača, prosti čas - dijaki poznajo izraze za različna živila (hrana, pijače), obroke jedi z jedilnega list, znajo opisati okus hrane - znajo naročati oz. plačati v gostilni, povabiti prijatelja na večerjo, poiskati ugodne ponudbe v trgovini (pomoč verbalnih iztočnic)- dijaki poznajo in znajo pravilo rabiti določni in nedoločni člen v imenovalniku in tožilniku, isto velja tudi za nikalnice- znajo pravilno rabiti ničli člen pri neštevnih samostalnikih- znajo navajati merske enote in količino- znajo spregati nepravilne glagole v sedanjiku- opiše prosti čas in delovnik, uporablja naklonske in ločljive glagole

MEDSEBOJNA DELITEV

Svet v neravnovesju - našteje in opiše nekaj ključnih problemov sodobnega sveta pozna nekatere najpomembnejše vzroke za krizo sodobnega sveta - v svojem okolju prepozna različne probleme in vzroke zanje

Pot do blaginje - pozna temeljno vlogo in pomen ekonomije, ekologije in etike v sodobni družbi;- razume nujnost celostnega pristopa (ekonomije, ekologije, etike) za reševanje krize sodobnega sveta;- razume nujnost zadovoljevanja osnovnih človekovih potreb vseh prebivalcev planeta- razume pojem blaginje kot skupnega družbenega cilja-razume pomen sodelovanja in medsebojne delitve za dosego blaginje človeštva

Kako deliti dobrine -pozna pojem medsebojne delitve kot temeljnega principa novih medsebojnih odnosov;- prepozna skupne dobrine kot novo kategorijo lastnine;- pozna možnosti za medsebojno delitev na globalni, državni in lokalni ravni;- v svojem bližnjem okolju poišče možnosti za medsebojno delitev dobrin

91

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR__________________________________________________________________________________________

3.5 Integrirane ključne kvalifikacije (IKK)

Razvrstitev IKK po programskih enotah

IKK – integrirane ključne kvalifikacije

Programska enota Cilj

Varnost in zdravje pri delu

UME, APO, TOP, IKS, ŠVZ

Zdravo in varno delovno mesto, poznavanje nevarnosti na delovnem mestu, poklicne bolezni.

IKT ANG, UME, NAR, IKS, TOP,

Oblikovanje besedil, oblikovanje razpredelnic, shranjevanje informacij, uporaba interneta in elektronske pošte, uporaba slovarjev.

Okoljska vzgoja ANG, UME, NAR, MED, DRU, ŠVZ

Varovanje okolja na delovnem mestu, poznavanje kompleksnih okoljskih problemov.

Podjetništvo ANG, UME, TGO Iznajdljivost pri pripravi in prodaji izdelka ali storitve, načrtovanje in organizacija dela, razvijanje in izvedba projektov, ekonomičnost pri delu, prilagodljivost v poklicnih priložnostih, sposobnost vzpostavljanja primernega odnosa v različnih okoliščinah.

Učenje učenja ANG, UME, NAR, SNE, SLO, DRU, MAT

Delo v različnih viri, vztrajnost v procesu učenja, daljša ali krajša koncentracija, kritična refleksija, uporaba uspešnih strategij učenja, motiviranost, poznavanje lastnega učenja.

Socialne spretnosti ANG, UME, ŠVZ, MED, SNE, SLO, DRU

Timsko delo, komunikacija, mirno reševanje sporov, oblikovanje pozitivne samopodobe, spoštovanje, sprejemanje drugih in drugačnih, sodelovalno učenje.

Načrtovanje in vodenje kariere

ANG, UME, NAR, TGO, TOP, APO, APO

Postavljanje lastnih ciljev, poznavanje možnosti za razvoj kariere, ugotavljanje interesov, mapa lastnih dosežkov.

PUZ redno spremlja napredek dijakov in dijakinj pri doseganju integriranih ključnih kvalifikacij.

3.6 Interesne dejavnosti (ID)

Interesne dejavnosti so določene v izvedbenem kurikulu za šolsko leto 2008/2009.

92

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR__________________________________________________________________________________________

Vrsta interesnih dejavnosti

Obseg Okvirna aktivnost Okviren datum

Spremljanje

KULTURNI DAN 5 ur obisk kinopredstave jesen Pogovor o vsebiniŠPORTNI DAN 5 ur dejavnosti na šoli ali

izven jesen Udeležba

KULTURNI DAN 5 ur obisk gledališča februar Pogovor o vsebiniŠPORTNI DAN 5 ur dejavnosti na šoli ali

izvenpomlad Udeležba

ZDRAVSTVENA VZGOJA

35 ur Učne teme: 1. ZNAMENJA BOLEZNI2. MIKROORGANIZMI - KORISTNI IN ŠKODLJIVI3. NALEZLJIVE BOLEZNI SKOZI ZGODOVINO IN V SEDANJOSTI4. HIGIENA PREHRANE IN DUŠEVNA HIGIENA5. SOCIALNE BOLEZNI 6. TOKSIKOMANIJE

celo leto Dijaki pripravijo referat o dogovorjeni temi in ga predstavijo sošolcem.

STROKOVNA EKSKURZIJA

8 ur pomlad Udeležba

FILMSKI ABONMA 16 ur celo leto UdeležbaDRUGE DEJAVNOSTI

5 ur proslave, podelitve … celo leto Udeležba

Za interesne dejavnosti je predvideno 84 ur v šolskem letu (3 tedni po 28 ur, kar je maksimalna tedenska obremenitev v programu Administrator gib). PUZ na rednih sestankih natančneje določi datume in vsebino interesnih dejavnosti.

Da dijak opravi interesne dejavnosti, mora izpolniti obveznosti, ki so opredeljene v rubriki spremljanje!

Ne opravi pa dijak:

če je bil odsoten več kot 12 ur, razen če se jih zaradi zdravstvenih razlogov ne more udeležiti; v tem primeru PUZ določi aktivnosti, ki jih mora opraviti,

če ni pripravil izdelka (referat), če ni sodeloval pri nobenem poročanju.

Da dijak opravi dopolnilni izpit, PUZ določi obseg aktivnosti ali poročil za posameznega dijaka in sicer glede na obveznosti, ki jih dijak ni opravil.

3.7 Terminski razpored ocenjevanja znanja

Šolsko leto 2008/2009 je razdeljeno v dve ocenjevalni obdobji:

93

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR__________________________________________________________________________________________

1) Prvo ocenjevalno obdobje se začne 1. 9. 2009 in konča 15. 1. 2010. Obvestilo o uspehu dobijo dijaki (starši, delodajalci), praviloma v prvem tednu po ocenjevalni konferenci (najpozneje do 22. 1. 2009).

2) Drugo ocenjevalno obdobje se začne 16. 1. 2010 in konča 23. 6. 2010. Spričevalo ali obvestilo o uspehu dobijo dijaki (starši, delodajalci) 24. 6. 2010.

Izpitni roki v skladu s šolskim koledarjem:

Dopolnilni izpiti – spomladanski rok: od 29. 6. do 5. 7. 2010Dopolnilni izpiti – jesenski rok: od 17. 8. do 28. 8. 2010

Datumi skupinskih preverjanj in ocenjevanj:

Časovni razpored preverjanja in ocenjevanja znanja v šolskem letu 2009/2010 je opredeljen v posebni tabeli – na koncu dokumenta Načrt ocenjevanja.

4. OBVEŠČANJE

Dijake in starše se obvešča o uspehu na tedenskih in mesečnih govorilnih urah v skladu z letnim delovnim načrtom.

Ob začetku šolskega leta dijake seznanimo:

s kompetencami in standardi znanja, ki naj bi jih dosegli z minimalnimi standardi znanja z oblikami in načini ocenjevanja s pravili ocenjevanja z dovoljenimi pripomočki

Obveščanje staršev o uspehu dijaka poteka v skladu z letnim delovnim načrtom.

Po 1. ocenjevalnem obdobju prejmejo starši prvo obvestilo. Po koncu pouka prejmejo dijaki spričevalo; če niso uspešno opravili letnika, pa dobijo

obvestilo o uspehu.

5. SPREMLJANJE NAČRTA PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

94

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR__________________________________________________________________________________________

Na začetku šolskega leta se za interne dijake pripravi Individualizirani učni načrt, ki je podlaga za šolsko delo. Za zunanje dijake se takšen načrt v primeru učnega neuspeha. Z analizo se ugotovi vzroke za nedoseganje minimalnih standardov in stopnjo doseganja ciljev. Nato sledijo strategije za sanacijo problema ter spreminjanje (korekcija) NOZ.

6. OPOMBE

Sprotno beleženje ugotovitev in evidentiranje problemov, do katerih prihaja pri realizaciji načrta.

________________ ___________________________Vodja PUZ Žig Ravnateljica

95

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR__________________________________________________________________________________________

TABELA TERMINSKI NAČRT OCENJEVANJA (K TOČKI 3.7)

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31SEPT 1. 2. 3. 4. PROJEKTNI

TEDEN5.

OKT 5. 6. NAR-1-P 7. 8. ŠVZ-2-I,U; TGO-1-U: MED-1-U

POČITNICE

NOV 9. MAT-1-P; SNE-1-U

10. APO-1-U, AN1-1-U 11. IKS-1-U, AN1-1-P; SNE-1-P

12. DRU-1-P

DEC 13. TOP-1-U; SLO-1-U,P

14. AN1-2-U; TGO-1-U;

15. AN1-2-P, NAR-2-P; ŠVZ-5a-I

POČIT.

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31JAN 16. ŠVZ-5b-I 17. SNE-2-U; ŠVZ-3-I 18. MED-2-U; 19. SNE-2-P; TGO-2-P

FEB 20. NAR-3-P 21. AN1-3-U; MAT-2-P; DRU-2-P

POČITNICE 22. AN1-3-P; ŠVZ-4-P; SLO-2-U,E;

MAR 23. TOP-2-P 24. TGO-2-P; TOP-2-P; ŠVZ-2-U,I

25. 26. APO-2-P 27.ŠVZ-1-I,P

APR 27. SNE-3

28. MAT-3; IKS-2; DRU-3, ŠVZ-5a

29. SNE-3-P; TGO-3-U; SLO-3-U,E; ŠVZ-3-I

POČITNICE

MAJ 30. ŠVZ-4-I; MED-2-U;

31. MAT-3-P; APO-3-U 32. AN1-4-U; NAR-4-P; IKS-3-I

33. AN1-4-P; TGO-3-U;SLO-4-U,E;

JUN 34. TOP-3-U; ŠVZ-5b-I

35. ŠVZ-6-P; UME-I,U

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31JULAVG

Opomba: terminski načrt ocenjevanja je okviren. Tedni ocenjevanja se zaradi različnih vzrokov (odsotnost učitelja ali učenca, odpadle ure, drugi vzroki) lahko – s soglasjem spremenijo. Bolj podrobno je ocenjevanje za nekatere dijake opredeljeno v njihovih Individualiziranih programih.

96

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR__________________________________________________________________________________________

Legende:

STROKOVNI MODULI Kratica Št. sk. SKLOP

Temelji gospodarstva TGOA Gospodarske dejavnostiB Pravno-organizacijski vidiki poslovanjaC Temelji pravne kulture

Administrativno poslovanje APOA Delo v pisarniB Dokumenti in evidenceC Delo s pošto

IKT in strojepisje IKSA Osnove IKTB Urejanje besedilC Elektronska pošta

Tajniška opravilaTOP

A Oblikovanje dokumentov B Kadrovska opravila I.C Kadrovska opravila II.

SPLOŠNI PREDMETISlovenščina SLO A JEZIK

Uvod. Predstavitev osebe in krajaB Uradne besedilne vrste; jezikovni priročnikiC Publicistični besedilni vrsti; socialne zvrsti sloD KNJIŽEVNOST

Od orientalske do srednjeveške književnostiE Od renesanse in reformacije do razsvetljenstva

Matematika MAT A Naravna in cela številaB Racionalna in realna števila

Angleščina ANG A Getting to know youB The way we liveC It all went wrongD Let's go shopping

UmetnostNačin preverjanja znanja: U (ustno), P (pisno),I (izdelek)

Prvi sklop (likovno teoretični in umetnostno zgodovinski pojmi) se prepleta z drugim sklopom ( s procesom likovnega snovanja), tako, da je nesmiselno in tudi nemogoče preverjanje

UME A Likovno teoretični in umetnostno zgodovinski pojmi

U, P - Skozi vse letoB Likovno snovanje

I,U - Ob vsaki končani likovni nalogi

97

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJEADMINISTRATOR__________________________________________________________________________________________ocenjevanja znanja določati po tednih). Prvi sklop se preverja ustno ali pisno ali oboje.

C Portfolio

I,U - 33., 35. teden (zadnji teden, odvisno od urnika)

Naravoslovje NAR A Merjenje v naravoslovju in naravni pojaviB Svet snovi in vodne raztopineC Kemija v prehraniD Energija in viri energije

Družboslovje DRU A Domači in svetovni prostorB Svet na razpotjuC Odnos do okolja in posledice človekovega poseganja vanj

Športna vzgoja ŠVZ A Splošna kondicijska pripravaB GimnastikaC Športne igreD PlavanjeE Izbirni program

ODPRTI KURIKULNemščina SNE A Predstavitev, hrana in pijača, prosti čas

B Bivanje – prostori in oprema C Hrana in pijača, prosti čas

Medsebojna delitev MED A Svet v neravnovesjuB Pot do blaginjeC Kako deliti dobrine

Način ocenjevanja:

Pisno PUstno UIzdelek I

Interesne dejavnosti

Termin interesnih dejavnosti je okviren in izhaja iz Izvedbenega kurikula

kulturni, športni, naravoslovni dan, filmski abonma in druge aktiv. – opredeljene v Izvedbenem kurikulu

Počitnice in praznikiVikendi

98