of 28 /28
STIHL RE 150 PLUS, RE 170 PLUS Navodilo za uporabo 2 - 25

STIHL RE 150 PLUS, 170 PLUS

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of STIHL RE 150 PLUS, 170 PLUS

STIHL RE 150 PLUS, 170 PLUSNavodilo za uporabo2 - 25
uporabo.....................................................11 7 Sestavljanje visokotlanega istilnika....... 11 8 Prikljuitev na vodni vir............................. 13 9 Prikljuitev visokotlanega istilnika na elek
triko........................................................... 15 10 Vklop in izklop visokotlanega istilnika....15 11 Delo z visokotlanim istilnikom................15 12 Po delu......................................................18 13 Transport...................................................19 14 Shranjevanje............................................. 19 15 išenje.................................................... 20 16 Vzdrevanje.............................................. 20 17 Popravila................................................... 21 18 Odpravljanje motenj.................................. 21 19 Tehnini podatki........................................22 20 Nadomestni deli in dodatni pribor............. 24 21 Odstranjevanje..........................................24 22 Izjava EU o skladnosti...............................24
1 Uvod Spoštovani kupec,
veseli nas, da ste se odloili za STIHL. Naše izdelke vrhunske kakovosti razvijamo in izdelu jemo v skladu s potrebami naših strank. Tako so naši izdelki tudi pri izjemnih obremenitvah zelo zanesljivi.
STIHL je hkrati sinonim za vrhunski servis. Naši pooblašeni prodajalci nudijo strokovno svetova nje in uvajanje ter obseno tehnino podporo.
STIHL izrecno priznava trajnostno in odgovorno ravnanje z naravo. Ta navodila za uporabo naj vas podpirajo pri varni in okolju prijazni uporabi vašega izdelka STIHL z dolgo ivljenjsko dobo.
Zahvaljujemo se vam za zaupanje in vam elimo veliko veselja z vašim izdelkom STIHL.
Dr. Nikolas Stihl
2 Informacije o teh navodilih za uporabo
2.1 Veljavni dokumenti Veljajo lokalni varnostni predpisi. Poleg teh navodil za uporabo je treba prebrati,
razumeti in shraniti naslednje dokumente: – Navodila za uporabo in embalao uporablje
nega pribora – Navodila za uporabo in embalao uporablje
nega istilnega sredstva
NEVARNOST Opozorilo opozarja na nevarnosti, ki povzro
ijo hude telesne poškodbe ali smrt. Z navedenimi ukrepi je mogoe prepreiti
hude telesne poškodbe ali smrt.
OPOZORILO Opozorilo opozarja na nevarnosti, ki lahko
povzroijo hude telesne poškodbe ali smrt. Z navedenimi ukrepi je mogoe prepreiti
hude telesne poškodbe ali smrt.
OBVESTILO
Opozorilo opozarja na nevarnosti, ki lahko povzroijo materialno škodo. Z navedenimi ukrepi je mogoe prepreiti
materialno škodo.
2.3 Simboli v besedilu Ta simbol opozarja na poglavje v teh navo dilih za uporabo.
slovenšina
N atisnjeno na beljenem
papirju brez klora. Tiskarske barve vsebujejo rastlinska olja in papir je reciklaen.
Prevod originalnih navodil za uporabo 0000008683_004_SLO
3 Pregled 3.1 Visokotlani istilnik
11
18
19
16 15
7 8
00 00
-G XX
-9 16
3- A0
1 Vrtljivi regulator Vrtljivi regulator slui za nastavljanje delov nega tlaka in koliine vode.
2 Prikljuni kabel Prikljuni kabel povezuje visokotlani istilnik in omreni vti.
3 Omreni vti Omreni vti povezuje prikljuni kabel z vti nico.
4 Nosilec s sponko Nosilec se uporablja za snemanje in shranje vanje prikljunega kabla ter je vrtljiv. Sponka dri omreni vti na navitem prikljunem kablu.
5 Zaporni gumb Zaporni gumb blokira nastavljanje roaja.
6 Roica Roica se uporablja za vrtenje navijalnega bobna cevi.
7 Navijalni boben cevi Navijalni boben cevi se uporablja za navijanje visokotlane cevi.
8 Visokotlana cev Visokotlana cev vodi vodo od visokotlane rpalke do brizgalne pištole.
9 Vodilna odprtina Vodilna odprtina vodi visokotlano cev od spredaj na navijalni boben cevi.
10 Nastavek Nastavek povezuje visokotlano cev z briz galno pištolo.
11 Vrtljivo stikalo Vrtljivo stikalo se uporablja za vklop in izklop visokotlanega istilnika.
12 Dozirna roica Dozirna roica se uporablja za nastavljanje elenega odmerjanja istilnega sredstva.
13 Manometer Manometer prikazuje tlak visokotlane rpalke.
14 Loputa Loputa pokriva priloene šobe in istilno iglo.
15 Nastavek Nastavek se uporablja za prikljuitev gibke cevi za vodo.
16 Transportni roaj Transportni roaj se uporablja za nošenje visokotlanega istilnika.
17 Nosilec Nosilci se uporabljajo za shranjevanje briz galne naprave.
18 Roaj Roaj se uporablja za nošenje in premikanje visokotlanega istilnika.
19 Posoda s istilom Posoda s istilom se uporablja za išenje s istilnim sredstvom.
# Napisna plošica s serijsko številko
3.2 Brizgalna naprava
1 Brizgalna cev Brizgalna cev povezuje brizgalno pištolo s šobo.
2 Brizgalna pištola Brizgalna pištola se uporablja za dranje in vodenje brizgalne naprave.
3 Zaskona roica Zaskona roica sprosti roico.
4 Roica Roica odpre in zapre ventil v brizgalni pištoli. Roica zaene in ustavi vodni curek.
5 Zaporna roica Zaporna roica dri nastavek v brizgalni pištoli.
6 istilna igla istilna igla se uporablja za išenje šob.
7 Šoba s ploskim curkom Šoba s ploskim curkom naredi plošati vodni curek.
8 Vrtljiva šoba Vrtljiva šoba naredi trd, vrtei se vodni curek.
3.3 Simboli Simboli so lahko na visokotlanem istilniku in brizgalni napravi ter pomenijo naslednje:
Zaskona roica v tem poloaju sprosti roico.
Zaskona roica v tem poloaju blokira roico.
Izdelka ne odvrzite med gospodinjske odpadke.
LWA Zajamena raven zvone moi v skladu s smernico 2000/14/ES v dB(A) za primerjanje emisij hrupa izdelkov. Ti simboli oznaujejo originalne nado mestne dele STIHL in originalni dodatni pribor STIHL.
4 Varnostni napotki 4.1 Opozorilni simboli Opozorilni simboli na visokotlanem istilniku pomenijo naslednje:
Upoštevajte varnostne napotke in tam navedene ukrepe.
Ta navodila za uporabo je treba pre brati, razumeti in shraniti.
Nosite zašitna oala.
– Vodnega curka ne usmerjajte v elektrine naprave, elek trine prikljuke, vtinice in elektrine vode.
– Vodnega curka ne usmerjajte v elektrine naprave in visoko tlani istilnik.
e je prikljuni kabel ali kabelski pod aljšek poškodovan: izvlecite omreni vti iz vtinice.
Visokotlanega istilnika ne prikljuite neposredno na vodovodno omreje s pitno vodo.
Visokotlani istilnik med prekinitvijo dela, transportom, shranjevanjem, vzdrevanjem ali popravili izkljuite.
Visokotlanega istilnika ne uporab ljajte, transportirajte in shranjujte pri temperaturah pod 0 °C.
4.2 Pravilna uporaba Visokotlani istilnik STIHL RE 150 PLUS ali RE 170 PLUS slui za išenje na primer vozil, prikolic, teras, poti in fasad.
Visokotlanega istilnika ne uporabljajte v deju.
OPOZORILO e se visokotlani istilnik ne uporablja pra
vilno, se lahko osebe hudo poškodujejo ali umrejo in nastane lahko materialna škoda. Visokotlani istilnik je treba uporabljati
tako, kot je opisano v navodilih za uporabo. Visokotlani istilnik STIHL RE 150 PLUS ali RE 170 PLUS ni primeren za naslednjo uporabo: – išenje površin iz azbestnega cementa in
podobnih. – išenje površin, pobarvanih ali lakiranih z
barvo, ki vsebuje svinec. – išenje površin, ki pridejo v stik z ivili. – išenje visokotlanega istilnika samega.
4.3 Zahteve glede uporabnika
slovenšina 4 Varnostni napotki
4 0458-663-5721-B
Ta navodila za uporabo je treba pre brati, razumeti in shraniti.
e je visokotlani istilec izroen drugi osebi: Predajte navodila za uporabo.
Prepriajte se, da uporabnik izpolnjuje naslednje zahteve: – Uporabnik je spoit.
–Te naprave ne smejo upo rabljati osebe (vkljuno z otroki) z zmanjšanimi fizi nimi, senzorinimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja.
– Uporabnik lahko prepozna in oceni nevarnosti visokotlanega istilca.
–Uporabnik je polnoleten ali uporabnik se skladno z nacionalnimi doloili pod nadzorom usposablja za poklic.
–Uporabnika je pred prvo uporabo visokotlanega istilnika pouil poobla šeni prodajalec STIHL ali strokovna oseba.
– Uporabnik ni pod vplivom alkohola, zdravil ali drog.
V primeru nejasnosti: obrnite se na poobla šenega prodajalca STIHL.
4.4 Oblaila in oprema
OPOZORILO Med delom se lahko predmeti z veliko hitrostjo
dvignejo od tal. Uporabnik se lahko poškoduje. Nosite tesno prilegajoa se zašitna
oala. Primerna zašitna oala so preizkušena v skladu s standardom EN 166 ali nacionalnimi predpisi in so na prodaj s primerno oznako.
Nosite tesno prilegajoi se zgornji del z dol gimi rokavi in dolge hlae.
Med delom lahko pride do nastajanja aeroso lov. Vdihavanje aerosolov lahko škoduje zdravju in povzroi alergine reakcije. Opravite oceno tveganja glede na površino,
ki jo istite, in glede na okolje. e ocena tveganja pokae, da nastajajo
aerosoli: nosite dihalno masko razreda zašite FFP2 ali primerljivega razreda zašite.
e uporabnik nosi neprimerno obutev, lahko zdrsne. Uporabnik se lahko poškoduje. Nosite trdno, zaprto obutev z grobim pod
platom.
OPOZORILO Nesodelujoe osebe, otroci in ivali ne morejo
prepoznati in oceniti nevarnosti visokotlanega istilnika in dvignjenih predmetov. Nesodelu joe osebe, otroci in ivali se lahko hudo poškodujejo in nastane lahko materialna škoda. Nesodelujoe osebe, otroci
in ivali se ne smejo zadre vati v delovnem obmoju.
Visokotlanega istilnika ne pušajte brez nadzora.
Pazite, da se otroci ne bodo igrali z visokotlanim istilni kom.
Pri delu v deju ali vlanem okolju obstaja nevarnost elektrinega udara. Uporabnik se lahko hudo poškoduje ali umre in visokotlani istilnik se lahko poškoduje. Ne delajte v deju. Visokotlani istilnik postavite tako, da se
ne bo zmoil zaradi kapljanja vode. Visokotlani istilnik postavite izven vla
nega delovnega obmoja. Elektrini sestavni deli visokotlanega istil
nika lahko ustvarjajo iskre. Iskre lahko v lahko vnetljivi ali eksplozivni atmosferi povzroijo poare in eksplozije. Osebe se lahko hudo poškodujejo ali umrejo in nastane lahko mate rialna škoda. Ne delajte v lahko vnetljivi in eksplozivni
atmosferi.
4.6 Varno stanje Visokotlani istilnik je v varnem stanju, e so izpolnjeni naslednji pogoji: – Visokotlani istilnik ni poškodovan. – Visokotlana cev, prikljuki in brizgalna
naprava so nepoškodovani. – Brizgalna naprava je pravilno namešena. – Prikljuni kabel, kabelski podaljšek in njuna
vtia so nepoškodovani. – Visokotlani istilnik je ist in suh. – Brizgalna naprava je ista. – Upravljalni elementi delujejo in niso spreme
njeni. – Namešen je originalni dodatni pribor STIHL
za ta visokotlani istilnik. – Dodatni pribor je pravilno montiran.
OPOZORILO V stanju, ki ni varno za uporabo, sestavni deli
morda ne bodo pravilno delovali in varnostne naprave bodo morda izklopljene. Obstaja nevarnost hudih poškodb oseb ali smrti. Delajte z nepoškodovanim visokotlanim
istilnikom. Delajte z nepoškodovano visokotlano
cevjo, nepoškodovanimi prikljuki in nepo škodovano brizgalno napravo.
Brizgalno napravo je treba namestiti, kot je opisano v teh navodilih za uporabo.
Delajte z nepoškodovanim prikljunim kablom, kabelskim podaljškom in nepoško dovanim vtiem.
e je visokotlani istilnik umazan ali moker: visokotlani istilnik oistite in posu šite.
e je brizgalna naprava umazana: briz galno napravo oistite.
Visokotlanega istilnika ne spreminjajte. e upravljalni elementi ne delujejo: ne
delajte z visokotlanim istilnikom. Montirajte originalni dodatni pribor STIHL
za ta visokotlani istilnik. Dodatni pribor je treba montirati, kot je opi
sano v teh navodilih za uporabo ali v navo dilih za uporabo dodatnega pribora.
V odprtine visokotlanega istilnika ne poti skajte predmetov.
Zamenjajte obrabljene ali poškodovane opozorilne table.
V primeru nejasnosti: obrnite se na poobla šenega prodajalca STIHL.
4.7 Delo
OPOZORILO Uporabnik v doloenih situacijah ve ne more
zbrano delati. Uporabnik se lahko spotakne, pade in se hudo poškoduje. Delajte mirno in premišljeno. e so svetlobne razmere in vidljivost slabi:
ne delajte z visokotlanim istilnikom. Sami upravljajte visokotlani istilnik. Pazite na ovire. Med delom stojte na tleh in pazite na ravno
teje. e je treba delati na višini: uporabite delovni oder ali varno ogrodje.
e nastopijo znaki utrujenosti: privošite si odmor.
e se visokotlani istilnik med delom spre meni ali se zane obnašati nenavadno, viso kotlani istilnik morda ni v varnem stanju za uporabo. Osebe se lahko hudo poškodujejo in nastane lahko materialna škoda. Konajte delo, omreni vti izvlecite iz vti
nice in se obrnite na pooblašenega proda jalca STIHL.
Visokotlani istilnik uporabljajte stoje. Visokotlanega istilnika ne pokrivajte, da
bi poskrbeli za zadostno izmenjavo hladil nega zraka.
Ko roico brizgalne pištole izpustite, se visoko tlana rpalka samodejno izkljui in voda ve ne tee iz šobe. Visokotlani istilnik je v sta nju pripravljenosti in ostane še naprej vklop ljen. e roico brizgalne pištole pritisnete, se visokotlana rpalka samodejno znova vkljui in voda tee iz šobe. Osebe se lahko hudo poškodujejo in nastane lahko materialna škoda. Ko ne delate: zapahnite roico brizgalne
pištole. Izkljuite visokotlani istilnik.
Omreni vti visokotlanega istilnika izvle cite iz vtinice.
Voda lahko pri temperaturah pod 0 °C na površini, ki jo elite oistiti, ter v sestavnih delih visokotlanega istilnika zamrzne. Upo rabnik lahko zdrsne, pade in se hudo poško duje. Nastane lahko materialna škoda. Visokotlanega istilnika ne uporabljajte pri
temperaturah pod 0 °C. e vleete za visokotlano cev, gibko cev za
vodo ali prikljuni kabel, se lahko visokotlani istilnik premakne in pade. Nastane lahko materialna škoda.
slovenšina 4 Varnostni napotki
6 0458-663-5721-B
Ne vlecite za visokotlano cev, gibko cev za vodo ali prikljuni kabel.
e stoji visokotlani istilnik na poševni, neravni ali nepritrjeni površini, se lahko pre makne in pade. Nastane lahko materialna škoda. Visokotlani istilnik postavite na vodo
ravno, ravno in pritrjeno površino. e delate na višini, lahko visokotlani istilnik
ali brizgalna naprava pade dol. Osebe se lahko hudo poškodujejo in nastane lahko materialna škoda. Uporabite delovni oder ali varno ogrodje. Visokotlanega istilnika ne postavljajte na
delovni oder ali ogrodje. e visokotlana cev ni dovolj dolga: podalj
šajte visokotlano cev s podaljškom visoko tlane cevi.
Brizgalno napravo zavarujte pred padcem. Vodni curek lahko iz površin odstrani tudi
azbestna vlakna. Azbestna vlakna se lahko, ko se posušijo, razporedijo v zraku in jih lahko vdihnete. Vdihavanje azbestnih vlaken lahko škoduje zdravju. Ne istite površin, ki vsebujejo azbest.
Vodni curek lahko odstrani olje iz vozil ali stro jev. Voda, ki vsebuje olje, lahko prodre v zem ljo, vodotoke ali kanalizacijo. S tem se ogroa okolje. Vozila in stroje istite samo na mestih z
izloevalniki olja v odtokih. Vodni curek lahko skupaj z barvo, ki vsebuje
svinec, tvori aerosole in vodo, ki vsebujejo svi nec. Aerosoli in voda, ki vsebujejo svinec, lahko prodrejo v zemljo, vodotoke ali kanaliza cijo. Vdihavanje aerosolov lahko škoduje zdravju in povzroi alergine reakcije. S tem se ogroa okolje. Ne istite površin, pobarvanih ali lakiranih z
barvo, ki vsebuje svinec. Vodni curek lahko poškoduje obutljive
površine. Nastane lahko materialna škoda. Obutljivih površin ne istite z vrtljivo šobo. Obutljive površine iz gume, blaga, lesa in
podobnih materialov istite z zmanjšanim delovnim tlakom in vejo razdaljo.
e se vrtljiva šoba med delom potopi v uma zano vodo in se uporablja, se lahko vrtljiva šoba poškoduje. Vrtljive šobe ne uporabljajte v umazani
vodi. e se isti posoda: posodo izpraznite in
pustite, da voda med išenjem odteka. Vsesane lahko vnetljive in eksplozivne teko
ine lahko povzroijo poare in eksplozije.
Osebe se lahko hudo poškodujejo ali umrejo in nastane lahko materialna škoda. Ne sesajte ali uporabljajte lahko vnetljivih in
eksplozivnih tekoin. Vsesane draee, jedke in strupene tekoine
lahko ogroajo zdravje in poškodujejo sestavne dele visokotlanega istilnika. Osebe se lahko hudo poškodujejo ali umrejo in nastane lahko materialna škoda. Ne sesajte ali uporabljajte draeih, jedkih
in strupenih tekoin. Moan vodni curek lahko hudo poškoduje
osebe ter ivali in nastane lahko materialna škoda.
Vodnega curka ne usmerjajte v osebe ali ivali.
Vodnega curka ne usmerjajte na slabo vidna mesta.
Oblail ne istite, medtem ko jih nosite. evljev ne istite, medtem ko jih nosite.
e pridejo elektrine naprave, elektrini prik ljuki, vtinice in elektrini vodi v stik z vodo, lahko pride do elektrinega udara. Osebe se lahko hudo poškodujejo ali umrejo in nastane lahko materialna škoda.
Vodnega curka ne usmerjajte v elektrine naprave, elek trine prikljuke, vtinice in elektrine vode.
Vodnega curka ne usmerjajte na prikljuni kabel ali kabelski podaljšek.
e pridejo elektrine naprave ali visokotlani istilnik v stik z vodo, lahko pride do elektri nega udara. Uporabnik se lahko hudo poško duje ali umre in nastane lahko materialna škoda.
Vodnega curka ne usmerjajte v elektrine naprave in viso kotlani istilnik.
Elektrinih naprav in visokotlanega istil nika ne pribliujte površinam, ki jih istite.
Nepravilno poloena visokotlana cev se lahko poškoduje. Zaradi poškodbe lahko voda z visokim tlakom nenadzorovano uide v oko lico. Osebe se lahko hudo poškodujejo in nastane lahko materialna škoda. Vodnega curka ne usmerjajte v visokotlani
istilnik. Visokotlano cev poloite tako, da ni napeta
ali se ne zapleta.
4 Varnostni napotki slovenšina
0458-663-5721-B 7
Visokotlano cev poloite tako, da ne bo poškodovana, prepognjena ali stisnjena ali se ne bo drgnila.
Visokotlano cev zašitite pred vroino, oljem in kemikalijami.
Nepravilno poloena gibka cev za vodo se lahko poškoduje in osebe se lahko ob njen spotaknejo. Osebe se lahko poškodujejo in poškoduje se lahko gibka cev za vodo. Vodnega curka ne usmerjajte v gibko cev
za vodo. Gibko cev za vodo poloite in oznaite tako,
da se osebe ne bodo mogle spotakniti. Gibko cev za vodo poloite tako, da ni
napeta ali se ne zapleta. Gibko cev za vodo poloite tako, da se ne
bo poškodovala, prepognila ali stisnila ali se ne bo drgnila.
Gibko cev za vodo zašitite pred vroino, oljem in kemikalijami.
Moan vodni curek povzroa reakcijske sile. Zaradi nastalih reakcijskih sil lahko uporabnik izgubi nadzor nad brizgalno napravo. Uporab nik se lahko hudo poškoduje in nastane lahko materialna škoda. Brizgalno pištolo trdno drite z obema
rokama. Delajte, kot je opisano v teh navodilih za
uporabo.
OPOZORILO e pridejo istilna sredstva v stik s koo ali
omi, lahko pride do draenja koe ali oi. Upoštevajte navodila za uporabo istilnih
sredstev. Izogibajte se stiku s istilnimi sredstvi. e je prišlo do stika s koo: prizadeta
mesta sperite z veliko vode in mila. e je prišlo do stika z omi: oi je treba vsaj
15 minut spirati z veliko vode in obiskati je treba zdravnika.
Nepravilna ali neprimerna istilna sredstva lahko poškodujejo visokotlani istilnik ali površino predmeta, ki ga elite oistiti, in ško dujejo okolju. STIHL priporoa uporabo originalnih istil
nih sredstev STIHL. Upoštevajte navodila za uporabo istilnih
sredstev. V primeru nejasnosti: obrnite se na poobla
šenega prodajalca STIHL.
4.9 Prikljuitev vode
OPOZORILO Ko izpustite roico brizgalne pištole, pride v
gibki cevi za vodo do povratnega sunka. S povratnim sunkom se lahko umazana voda potisne nazaj v omreje pitne vode. Pitna voda se lahko onesnai.
Visokotlanega istilnika ne priklju ite neposredno na vodovodno omreje s pitno vodo.
Upoštevajte predpise vodovodnega podje tja. e je potrebno, pri prikljuitvi na sistem pitne vode uporabite pravilno loevanje sistema (npr. Prepreevalnik povratnega toka).
Onesnaena voda ali voda, ki vsebuje pesek, lahko poškoduje sestavne dele visokotlanega istilnika. Uporabljajte isto vodo. e se uporablja onesnaena voda ali voda,
ki vsebuje pesek: visokotlani istilnik upo rabljajte skupaj z vodnim filtrom.
e visokotlani istilnik ne prejema dovolj vode, se lahko poškodujejo sestavni deli viso kotlanega istilnika. Vodovodno pipo odprite do konca. Prepriajte se, da visokotlani istilnik pre
jema dovolj vode, 19.
4.10 Prikljuitev na elektriko Stik s sestavnimi deli, ki so pod napetostjo, lahko nastane v naslednjih primerih: – Prikljuni kabel ali kabelski podaljšek je poško
dovan. – Omreni vti prikljunega kabla ali kabelskega
podaljška je poškodovan. – Vtinica ni pravilno namešena.
NEVARNOST Stik s sestavnimi deli, ki so pod napetostjo,
lahko povzroi elektrini udar. Uporabnik se lahko hudo poškoduje ali umre. Prepriajte se, da prikljuni kabel, kabelski
podaljšek in njuna omrena vtia niso poškodovani.
e je prikljuni kabel ali kabelski pod aljšek poškodovan: Ne dotikajte se poškodovanega
mesta. Izvlecite omreni vti iz vtinice.
Prikljuni kabel, kabelski podaljšek in njuna omrena vtia primite s suhimi rokami.
slovenšina 4 Varnostni napotki
8 0458-663-5721-B
Omreni vti prikljunega kabla ali kabel skega podaljška vtaknite v pravilno name šeno in zavarovano vtinico z zašitenim kontaktom.
Omreni prikljuek mora izvesti usposob ljeni elektriar in mora ustrezati zahtevam IEC 60364-1. Priporoljivo je, da je napaja nje te naprave prikljueno prek prekinjeval nika toka preostalega toka, ki prekine napa janje, takoj ko tok uhajanja na zemljo pre see 30 mA za 30 ms, ali pa je na voljo tester za uhajanje zemlje.
Poškodovan ali neustrezen kabelski podaljšek lahko povzroi elektrini udar. Obstaja nevar nost hudih poškodb oseb ali smrti. Kabelski podaljšek uporabljajte s kabli
ustreznega premera, 19.3. Uporabljajte kabelski podaljšek, zašiten
proti škropljenju in dovoljen za uporabo na prostem.
Uporabljajte kabelski prikljuek, ki ima enake lastnosti kot prikljuni kabel visoko tlanega istilnika, 19.3.
V ta namen je priporoljivo uporabiti kabel ski kolut, pri emer mora biti vtinica vsaj 60 mm nad tlemi.
OPOZORILO Med delom lahko zaradi nepravilne omrene
napetosti ali frekvence pride do prenapetosti v visokotlanem istilniku. Visokotlani istilnik se lahko poškoduje. Prepriajte se, da sta omrena napetost in
omrena frekvenca elektrinega omreja v skladu z navedbami na napisni plošici visokotlanega istilnika.
e je na eno vedelno vtinico prikljuenih ve elektrinih naprav, lahko med delom pride do preobremenitve elektrinih sestavnih delov. Elektrini sestavni deli se lahko segrejejo in povzroijo poar. Osebe se lahko hudo poško dujejo ali umrejo in nastane lahko materialna škoda. Na eno vtinico prikljuite po en visoko
tlani istilnik. Visokotlanega istilnika ne prikljuujte na
vedelne vtinice. Nepravilno poloen prikljuni kabel in kabelski
podaljšek se lahko poškodujeta in osebe se lahko spotaknejo ob njiju. Osebe se lahko poškodujejo in poškodujeta se lahko prikljuni kabel ali kabelski podaljšek. Prikljuni kabel in kabelski podaljšek polo
ite tako, da se ju vodni curek ne more dotakniti.
Prikljuni kabel in kabelski podaljšek polo ite in oznaite tako, da se osebe ne bodo mogle spotakniti.
Prikljuni kabel in kabelski podaljšek polo ite tako, da ne bosta napeta ali se ne bosta zapletala.
Prikljuni kabel in kabelski podaljšek polo ite tako, da se ne bosta poškodovala, pre pognila ali stisnila ali se ne bosta drgnila.
Prikljuni kabel in kabelski podaljšek zaši tite pred vroino, oljem in kemikalijami.
Prikljuni kabel in kabelski podaljšek polo ite na suho podlago.
Med delom se kabelski podaljšek segreje. e toplota ne more odtekati, lahko povzroi poar. e uporabljate kabelski boben: kabelski
boben do konca odvijte.
OPOZORILO Med transportom se lahko visokotlani istilnik
prevrne ali se premika. Osebe se lahko poško dujejo in nastane lahko materialna škoda. Zapahnite roico brizgalne pištole.
Izkljuite visokotlani istilnik.
Izpraznite posodo s istilom in jo vstavite v visokotlani istilnik.
Visokotlani istilnik zavarujte z napenjal nimi pasovi, jermeni ali mreo tako, da se ne bo mogel prevrniti in premikati.
Voda lahko pri temperaturah pod 0 °C v sestavnih delih visokotlanega istilnika zamrzne. Visokotlani istilnik se lahko poško duje. Izpraznite visokotlano cev in brizgalno
napravo. e visokotlanega istilnika ni
mogoe transportirati zašitenega pred zmrzovanjem: zašitite viso kotlani istilnik s sredstvom proti zamrzovanju na osnovi glikola.
4.12 Shranjevanje
nosti visokotlanega istilnika. Otroci se lahko hudo poškodujejo. Zapahnite roico brizgalne pištole.
4 Varnostni napotki slovenšina
Visokotlani istilnik hranite izven dosega otrok.
Elektrini kontakti na visokotlanem istilniku in kovinski sestavni deli lahko zaradi vlage korodirajo. Visokotlani istilnik se lahko poškoduje. Visokotlani istilnik oistite in shranite na
suhem mestu. Voda lahko pri temperaturah pod 0 °C v
sestavnih delih visokotlanega istilnika zamrzne. Visokotlani istilnik se lahko poško duje. Izpraznite visokotlano cev in brizgalno
napravo. e visokotlanega istilnika ni
mogoe shraniti zašitenega pred zmrzovanjem: zašitite visoko tlani istilnik s sredstvom proti zamrzovanju na osnovi glikola.
4.13 išenje, vzdrevanje in popravljanje
OPOZORILO e je med išenjem, vzdrevanjem ali popra
vilom omreni vti vstavljen v vtinico, se lahko visokotlani istilnik nenamerno vklopi. Osebe se lahko hudo poškodujejo in nastane lahko materialna škoda. Zapahnite roico brizgalne pištole.
Izkljuite visokotlani istilnik.
Omreni vti visokotlanega istilnika izvle cite iz vtinice.
Ostra istilna sredstva, išenje z vodnim cur kom ali koniasti predmeti lahko poškodujejo visokotlani istilec. e visokotlani istilnik ni pravilno oišen, sestavni deli morda ne bodo ve pravilno delovali in varnostne naprave bodo morda izklopljene. Obstaja nevarnost hudih poškodb oseb. Visokotlani istilnik je treba istiti, kot je
opisano v navodilih za uporabo. e visokotlani istilnik ni pravilno vzdrevan
ali popravljen, sestavni deli morda ne bodo ve pravilno delovali in varnostne naprave bodo morda izklopljene. Obstaja nevarnost hudih poškodb oseb ali smrti. Visokotlanega istilnika ne vzdrujte ali
popravljajte sami.
e je prikljuni kabel pokvarjen ali poškodo van: prikljuni kabel mora zamenjati poobla šeni prodajalec STIHL.
e je visokotlani istilnik treba vzdrevati ali popraviti: obrnite se na pooblašenega prodajalca STIHL.
5 Varnostni napotki – pribor 5.1 Podaljšek brizgalne cevi, isti
lec površin, komplet za iše nje cevi, upognjena brizgalna cev in upognjena šoba
Podaljšek brizgalne cevi
OPOZORILO Podaljšek brizgalne cevi povea reakcijske
sile. Zaradi nastalih reakcijskih sil lahko upo rabnik izgubi nadzor nad brizgalno napravo. Uporabnik se lahko hudo poškoduje in nastane lahko materialna škoda. Namestite samo en podaljšek brizgalne
cevi. Brizgalno pištolo trdno drite z obema
rokama. Delajte, kot je opisano v teh navodilih za
uporabo.
Ne segajte pod istilec površin.
istilec površin drite in upravljajte, kot je opisano v navodilih za uporabo istilca površin.
Komplet za išenje cevi
00 00 -G X X -5 10 1- A 0
Gibka cev za išenje cevi povea reakcijske sile. e pritisnete na roico brizgalne pištole in je gibka cev za išenje cevi izven cevi, lahko
slovenšina 5 Varnostni napotki – pribor
10 0458-663-5721-B
gibka cev za išenje cevi nenadzorovano udarja naokoli. Uporabnik lahko izgubi nadzor nad gibko cevjo za išenje cevi. Uporabnik se lahko hudo poškoduje in nastane lahko mate rialna škoda. Visokotlani istilnik najprej vklopite in
roico brizgalne pištole pritisnite šele, ko je gibka cev za išenje cevi do oznake (1) potisnjena v cev.
e je oznaka na gibki cevi za išenje cevi ob izvleku vidna: – Izpustite roico brizgalne pištole – Izkljuite visokotlani istilnik – Zaprite vodovodno pipo – Vklopite brizgalno pištolo: vodni tlak se
bo sprostil – Zapahnite roico brizgalne pištole
Znotraj velike cevi lahko gibka cev za išenje cevi spremeni smer in znova pride iz odprtine cevi. Uporabnik lahko izgubi nadzor nad gibko cevjo za išenje cevi. Uporabnik se lahko hudo poškoduje in nastane lahko materialna škoda. Opazujte cev. e pride šoba gibke cevi za išenje cevi iz
cevi: – Izpustite roico brizgalne pištole – Zapahnite roico brizgalne pištole – Izkljuite visokotlani istilnik
Upognjena brizgalna cev in upognjena šoba
OPOZORILO Upognjena brizgalna cev in upognjena šoba
poveata stranske reakcijske sile. Zaradi nastalih reakcijskih sil lahko uporabnik izgubi nadzor nad brizgalno napravo. Uporabnik se lahko hudo poškoduje in nastane lahko mate rialna škoda. Namestite samo en podaljšek brizgalne
cevi. Brizgalno pištolo trdno drite z obema
rokama. Delajte, kot je opisano v teh navodilih za
uporabo.
6.1 Pripravljanje visokotlanega istilnika za uporabo
Pred vsakim zaetkom dela je treba izvesti naslednje korake: Prepriajte se, da so visokotlani istilnik,
visokotlana cev, spojka za gibko cev in prik
ljuni kabel v varnem stanju za uporabo, 4.6.
Oistite visokotlani istilnik, 15.1. e uporabljate vodni filter: preverite onesna
enost vodnega filtra in ga v primeru umaza nosti oistite, 15.4.
Visokotlani istilnik postavite na trdno in ravno podlago zavarovanega pred drsenjem in prevraanjem.
Visokotlano cev povsem odvijte iz navijal nega bobna, 11.2.
Montirajte brizgalno pištolo, 7.3.1. Montirajte brizgalno cev, 7.4.1. e uporabljate šobo: Namestite šobo,
7.5.1. e uporabljate istilno sredstvo: delajte s
istilnim sredstvom in posodo s istilom, 11.6.3.
e uporabljate pribor: namestite pribor, 5.1. Prikljuite vodo, 8.1. Prikljuite visokotlani istilnik na elektriko,
9.1. e korakov ni mogoe izvesti: visokotlanega
istilnika ne uporabljajte in se obrnite na poob lašenega prodajalca STIHL.
7 Sestavljanje visokotla nega istilnika
7.1 Sestavljanje visokotlanega istilnika
1
3
2
4
00 00
-G XX
-9 16
6- A0
Odprite loputo (1). Vstavite šobo s ploskim curkom (2) in vrtljivo
šobo (3). Vstavite istilno iglo (4).
6 Pripravljanje visokotlanega istilnika za uporabo slovenšina
0458-663-5721-B 11
2
1
Pritisnite zaporni gumb (1) in izvlecite roaj (2).
Izpustite zaporni gumb (1) in roaj (2) tako dolgo vlecite ven, dokler slišno ne zaskoi.
7.2.2 Vstavljanje roaja
00 00
-G XX
-9 16
8- A0
Pritisnite zaporni gumb (1) in vstavite roaj (2). Izpustite zaporni gumb (1) in roaj (2) poti
skajte tako dolgo, dokler slišno ne zaskoi.
7.3 Montiranje in demontiranje briz galne pištole
7.3.1 Montiranje brizgalne pištole
00 00 -G X X -5 09 5- A 0
1
2
Nastavek (1) potisnite v brizgalno pištolo (2). Nastavek (1) slišno zaskoi.
e gre nastavek teko potisniti v brizgalno pištolo (2): tesnilo na nastavku (1) namastite z mastjo za armature.
7.3.2 Demontiranje brizgalne pištole
00 00 -G X X -5 09 6- A 01
2
Izvlecite nastavek (2).
7.4.1 Montiranje brizgalne cevi
00 00 -G X X -4 35 0- A 0
1 2
Brizgalno cev (1) potisnite v brizgalno pištolo (2).
Brizgalno cev (1) vrtite, da zaskoi. e je brizgalno cev (1) teko potisniti v briz
galno pištolo (2): namastite tesnilo na brizgalni cevi (1) z mastjo za armature.
7.4.2 Demontaa brizgalne cevi
00 00 -G X X -4 35 1- A 0
2 1
Brizgalno cev (1) in brizgalno pištolo (2) potis nite skupaj in zavrtite do naslona.
Brizgalno cev (1) in brizgalno pištolo (2) poteg nite narazen.
slovenšina 7 Sestavljanje visokotlanega istilnika
12 0458-663-5721-B
7.5.1 Montiranje šobe
2 1
00 00
-G XX
-9 84
9- A0
Šobo (1) potisnite v brizgalno cev (2). Šobo (1) vrtite, da zaskoi. e gre šobo (1) teko potisniti v brizgalno cev
(2): namastite tesnilo na šobi (1) z mastjo za armature.
7.5.2 Demontaa šobe
2 1
00 00
-G XX
-9 85
0- A0
Šobo (1) in brizgalno cev (2) potisnite skupaj in zavrtite do naslona.
Šobo (1) in brizgalno cev (2) potegnite nara zen.
8 Prikljuitev na vodni vir 8.1 Prikljuitev visokotlanega
istilnika na vodovodno omreje
Prikljuitev vodnega filtra
e se visokotlani istilnik uporablja z vodo, ki vsebuje pesek, ali z vodo iz cistern, je treba na visokotlani istilnik prikljuiti vodni filter. Vodni filter iz vode filtrira pesek in umazanijo ter s tem sestavne dele visokotlanega istilnika šiti pred poškodbami.
Vodni filter je lahko glede na triše priloen visokotlanemu istilniku.
2 1 00 00
-G XX
-9 84
5- A0
Odvijte nastavek (1). Vodni filter (2) privijte na prikljuek za vodo in
z roko mono pritegnite. Nastavek (1) privijte na filter za vodo (2) in z
roko mono pritegnite.
Prikljuitev gibke cevi za vodo Gibka cev za vodo mora izpolnjevati naslednje pogoje: – Gibka cev za vodo ima premer 1/2“. – Gibka cev za vodo je dolga med 10 m in 25 m. Gibko cev za vodo prikljuite na vodovodno
pipo. Vodovodno pipo do konca odprite in gibko cev
za vodo izperite z vodo. Iz gibke cevi za vodo se izpereta pesek in umazanija. Gibka cev za vodo se odzrai.
Zaprite vodovodno pipo.
Spojko (1) potisnite na nastavek (2). Spojka (1) slišno zaskoi.
Vodovodno pipo odprite do konca. e je brizgalna cev namešena na brizgalno
pištolo: demontirajte brizgalno cev. Roico brizgalne pištole pritiskajte tako dolgo,
dokler iz brizgalne pištole ne izstopa enako merni vodni curek.
Izpustite roico brizgalne pištole. Zapahnite roico brizgalne pištole. Montirajte brizgalno cev. Montirajte šobo.
8 Prikljuitev na vodni vir slovenšina
0458-663-5721-B 13
2 1
00 00
-G XX
-9 85
5- A0
Zaprite vodovodno pipo. Za sprostitev spojke: obro (1) povlecite ali
vrtite in drite. Spojko potegnite iz nastavka (2).
8.2 Prikljuitev visokotlanega istilnika na drugi vodni vir
Visokotlani istilnik lahko vsesava vodo iz zbi ralnikov deevnice, cistern in tekoih ali stojeih voda.
a
00 00
-G XX
-9 86
0- A0
Da se voda lahko posesa, višinska razdalja med visokotlanim istilnikom in vodnim virom ne sme prekoraiti najveje višine sesanja (a), 19.1.
Uporabiti je treba ustrezni sesalni komplet STIHL. Sesalnemu kompletu je priloena gibka cev za vodo s posebno spojko.
Ustrezni sesalni komplet STIHL je lahko glede na triše priloen visokotlanemu istilniku.
Prikljuitev vodnega filtra
e se visokotlani istilnik uporablja z vodo iz zbiralnikov deevnice, ki vsebujejo pesek, ali z vodo iz cistern, iz tekoih ali stojeih voda, je treba na visokotlani istilnik prikljuiti vodni fil ter.
Vodni filter je lahko glede na triše priloen visokotlanemu istilniku.
21
00 00
-G XX
-9 85
6- A0
Odvijte nastavek (1). Vodni filter (2) privijte na prikljuek za vodo in
z roko mono pritegnite.
5
4
1
23 1
00 00
-G XX
-9 85
7- A0
Gibko cev za vodo (1) napolnite z vodo tako, da v gibki cevi za vodo ve ne bo zraka.
Spojko (2) privijte na prikljuni nastavek vod nega filtra (3) in z roko mono pritegnite.
Sesalno glavo (4) v vodni vir obesite tako, da se sesalna glava (4) ne bo dotikala dna.
Vrtljivi regulator (5) zavrtite do naslona v smeri +..
e je na visokotlani istilnik namešena briz galna pištola: demontirajte brizgalno pištolo.
Visokotlano cev drite navzdol. Visokotlani istilnik vklapljajte tako dolgo,
dokler iz visokotlane cevi ne izstopa enako merni vodni curek.
OBVESTILO
e visokotlani istilnik ne sesa vode, lahko rpalka tee na suho in visokotlani istilnik se lahko poškoduje. e po dveh minutah iz visokotlanega
istilna ne izstopa voda: visokotlani istil nik izkljuite in preverite dovod vode.
Izkljuite visokotlani istilnik. Brizgalno pištolo namestite na visokotlani
istilnik. Pritisnite roico brizgalne pištole in jo drite
pritisnjeno. Vklopite visokotlani istilnik.
14 0458-663-5721-B
1
00 00
-G XX
-9 16
9- A0
Vrtljivo stikalo (1) nastavite v poloaj 0. Nosilec (2) zanihajte navzdol. Odstranite prikljuni kabel (3). Vti (4) prikljunega kabla vtaknite v pravilno
namešeno vtinico.
10.1 Vklop visokotlanega istilnika Ko vklopite visokotlani istilnik, se lahko zaradi neugodnih pogojev elektrinega omreja pojavijo napetostna nihanja. Napetostna nihanja lahko vplivajo na druge prikljuene porabnike. Upošte vajte omreno impedanco, 19.
00 00 -G X X -4 35 7- A 0
Vrtljivo stikalo nastavite v poloaj I.
10.2 Izkljuitev visokotlanega istil nika
00 00 -G X X -4 35 8- A 0
Vrtljivo stikalo nastavite v poloaj 0.
11 Delo z visokotlanim istil nikom
11.1 Dra in vodenje brizgalne pištole
00 00 -G X X -4 35 9- A 0
Brizgalno pištolo z eno roko primite za roaj tako, da s palcem trdno objamete roaj.
Brizgalno cev z drugo roko primite tako, da s palcem trdno objamete brizgalno cev.
Šobo usmerite v tla.
11.2 Odvijanje visokotlane cevi
OPOZORILO Ko izpustite roico brizgalne pištole, pride v
visokotlani cevi do povratnega sunka. S povratnim sunkom se visokotlana cev raz teza. e visokotlana cev ni popolnoma odvita iz navijalnega bobna, visokotlana cev nima prostora za raztezanje in se lahko poškoduje. Voda lahko z visokim tlakom nenadzorovano uide v okolico. Osebe se lahko hudo poškodu jejo in nastane lahko materialna škoda. Visokotlano cev odvijte do konca.
Visokotlano cev (1) odvijte do konca.
9 Prikljuitev visokotlanega istilnika na elektriko slovenšina
0458-663-5721-B 15
1
2
00 00
-G XX
-9 83
6- A0
Poveanje delovnega tlaka in koliine vode Vrtljivi regulator (1) vrtite v smeri +.
Zmanjšanje delovnega tlaka in koliine vode Vrtljivi regulator (1) vrtite v smeri – .
Manometer (2) prikazuje tlak v visokotlani rpalki.
11.4 Pritiskanje in zapahnitev roice brizgalne pištole
Pritiskanje roice brizgalne pištole
00 00 -G X X -4 36 0- A 0
1
2
Zaskono roico (1) potisnite v poloaj . Pritisnite roico (2) in jo drite pritisnjeno.
Visokotlana rpalka se samodejno vkljui in voda pritee iz šobe.
Zapahnitev roice brizgalne pištole
00 00 -G X X -4 61 2- A 0
1
2
Izpustite roico (2). Visokotlana rpalka se samodejno izkljui in voda ve ne tee iz šobe. Visokotlani istilnik je še naprej vklopljen.
Zaskono roico (1) potisnite v poloaj .
11.5 išenje Odvisno od uporabe se lahko dela z naslednjima šobama: – Šobo s ploskim curkom: šoba s ploskim cur
kom je primerna za išenje vejih površin. – Vrtljivo šobo: vrtljiva šoba je primerna za
odstranjevanje trdovratne umazanije.
Delajte iz majhne razdalje, e elite odstraniti trdovratno umazanijo. Delajte iz veje razdalje, e elite oistiti nasled nje površine: – lakirane površine – površine iz lesa – površine iz gume.
00 00
-G XX
-9 84
8- A0
Šoba s ploskim curkom se lahko nastavlja.
e se šoba s ploskim curkom vrti v smeri +, se delovni tlak viša.
e se šoba s ploskim curkom vrti v smeri –, se delovni tlak nia. Vodni curek pred išenjem usmerite na
nevpadljivo mesto na površini in preverite, da se površina ne bo poškodovala.
Razdaljo med šobo in površino, ki jo elite oi stiti, izberite tako, da površina, ki jo istite, ne bo poškodovana.
Šobo s ploskim curkom nastavite tako, da se površina, ki jo istite, ne bo poškodovala.
00 00 -G X X -5 09 4- A 0
Brizgalno napravo enakomerno premikajte po površini, ki jo istite.
Poasi in nadzorovano se premikajte naprej.
slovenšina 11 Delo z visokotlanim istilnikom
16 0458-663-5721-B
istilna sredstva lahko poveajo istilni uinek vode.
STIHL priporoa uporabo STIHL-ovega istil nega sredstva.
1 2
00 00
-G XX
-9 83
7- A1
Posodo s istilom primite za ugreznjena roaja
(1) in jo vzemite ven. Odvijte pokrov (2). istilno sredstvo odmerite in uporabljajte tako,
kot je opisano v navodilih za uporabo istil nega sredstva.
Pokrov privijte na posodo s istilom in ga z roko mono pritegnite.
Posodo s istilom primite za ugreznjena roaja in jo vstavite v visokotlani istilnik.
11.6.2 Sesanje istila iz loene posode s istilom
Pokrov posode za istilo ima standardni navoj in je primeren za posode s istilom, ki so trenutno na trišu. Uporabite lahko loeno posodo s isti lom.
00 00
-G XX
-9 83
8- A0
Posodo za istilo vzemite ven. Odvijte pokrov posode s istilom. Pokrov s sesalno cevjo privijte na loeno
posodo s istilom.
21
00 00 -G XX -9 84 3- A0
Vrtljiv roaj (1) zavrtite do naslona v smeri +. Šobo s ploskim curkom (2) zavrtite do naslona
v smeri -.
00 00
-G XX
-9 17
0- A0
Nastavite eleno odmerjanje Dozirno roico (3) zavrtite v desno (do 5 %).
Doziranje istila se povea. Dozirno roico (3) zavrtite v levo (do 0 %).
Doziranje istila se zmanjša. e je treba koncentracijo istila nastaviti
natanno: izmerite in izraunajte koncentra cijo istila.
Mono umazane površine pred išenjem namoite z vodo.
Pritisnite roico brizgalne pištole in istilno sredstvo razpršite na površino, ki jo istite.
istilno sredstvo nanašajte od spodaj navzgor in ne dovolite, da bi se vam posušilo.
Dozirno roico zavrtite v levo do naslona. istilo se ve ne bo vsesalo.
Oistite površino.
11.6.4 Merjenje in izraun koncentracije istil
Pri nekaterih istilih je potrebno natanno nasta viti koncentracijo. V tem primeru je treba izmeriti pretok vode in porabo istila.
Izraun razredenega istila v %
e razredeno istilo ni navedeno kot vrednost v % na embalai uporabljenega istila, lahko to ugotovite na naslednji nain: Razmerje-vrednost – 1:1 = 50 % – 1:2 = 33,3 % – 1:3 = 25 % – 1:5 = 16,6 %
11 Delo z visokotlanim istilnikom slovenšina
0458-663-5721-B 17
– 1:10 = 9 %
A x 100 = V
Merjenje in izraun koncentracije istil Vrtljivi regulator za nastavljanje delovnega
tlaka in koliine vode zavrtite do naslona v smeri +.
Dozirno roico za istilo zavrtite v desno do naslona.
Posodo za istilo napolnite s istilom do oznake za 0,5 litrov.
Šobo s ploskim curkom zavrtite do naslona v smeri -.
Vklopite visokotlani istilnik. Brizgalno pištolo drite v prazno lovilno
posodo. Vklopite brizgalno pištolo in napolnite 2 litra v
lovilno posodo. Ugotovite porabo istila „QR“ iz posode za
istilo.
00 00
-G XX
-9 86
2- A0
– QR = koliina porabljenega istila (v litrih). – Q = 2 litra. – V = razredeno istilo (v %). – K = koncentracija istila. e izraunana koncentracija odstopa od
elene: zmanjšajte odmerjanje na dozirni roici in ponovite merjenje ter izraun.
12 Po delu 12.1 Po delu Visokotlani istilnik izkljuite in omreni vti
izvlecite iz vtinice.
e je visokotlani istilnik prikljuen na vodo vodno omreje: Zaprite vodovodno pipo.
Pritisnite roico brizgalne pištole. Vodni tlak se sprosti.
Zapahnite roico brizgalne pištole. Visokotlani istilnik loite od vodnega vira. Demontirajte gibko cev za vodo. Demontirajte šobo in brizgalno cev ter ju oi
stite. Demontirajte brizgalno pištolo in pustite, da
preostala voda iztee iz brizgalne pištole. Oistite visokotlani istilnik.
1
2
00 00
-G XX
-9 83
9- A0
Nosilec (1) zanihajte navzgor. Prikljuni kabel (2) navijte na nosilca (1). Prikljuni kabel (2) pritrdite s sponko na
nosilcu (1).
00 00
-G XX
-9 85
3- A0
Izpraznite posodo s istilom (3) in jo vstavite v visokotlani istilnik.
5
4
Vstavite šobo s ploskim curkom (4) ali vrtljivo šobo (5).
slovenšina 12 Po delu
7 7
77 7
12.2 Zašita visokotlanega istil nika s sredstvom proti zamrz ovanju
e visokotlanega istilnika ni mogoe transpor tirati ali shraniti zašitenega pred zmrzovanjem, je treba visokotlani istilnik zašititi s sredstvom proti zamrzovanju. Sredstvo proti zamrzovanju prepreuje, da bi voda v visokotlanem istilniku zmrznila ter bi se visokotlani istilnik poškodo val. demontirajte brizgalno cev. Na visokotlani istilnik prikljuite kar se da
kratko gibko cev za vodo. Krajša kot je gibka cev za vodo, manj sredstva proti zamrzovanju je potrebnega.
Sredstvo proti zamrzovanju mešajte tako, kot je opisano v navodilih za uporabo sredstva proti zamrzovanju.
Sredstvo proti zamrzovanju napolnite v isto posodo.
Gibko cev za vodo potopite v posodo s sred stvom proti zamrzovanju.
Pritisnite roico brizgalne pištole in jo drite pritisnjeno.
Vklopite visokotlani istilnik. Roico brizgalne pištole pritiskajte tako dolgo,
da zane iz brizgalne pištole izstopati enako merni curek s sredstvom proti zamrzovanju ter brizgalno pištolo usmerite v posodo.
Vekrat pritisnite roico brizgalne pištole in jo znova izpustite.
Visokotlani istilnik izkljuite in omreni vti izvlecite iz vtinice.
Demontirajte brizgalno pištolo in gibko cev za vodo ter pustite, da sredstvo proti zamrzova nju stee v posodo.
Sredstvo proti zamrzovanju hranite ali odstra nite skladno s predpisi in okolju prijazno.
13 Transport 13.1 Transport visokotlanega istil
nika Visokotlani istilnik izkljuite in omreni vti
izvlecite iz vtinice. Izpraznite posodo za istilno sredstvo ali jo
zavarujte tako, da se ne bo mogla prevrniti, pasti in se premikati.
Vleenje ali prevoz visokotlanega istilca
1 2
visokotlani istilnik vlecite za roaj (1). visokotlani istilnik primite za roaj (1) in
transportni roaj (2).
Prevoz visokotlanega istilca v vozilu Tlani istilec pritrdite tako, da se ne more
prevrniti ali premakniti. e visokotlanega istilnika ni mogoe trans
portirati zašitenega pred zmrzovanjem: zaši tite visokotlani istilnik s sredstvom proti zamrzovanju.
14 Shranjevanje 14.1 Shranjevanje visokotlanega
istilnika Visokotlani istilnik izkljuite in omreni vti
izvlecite iz vtinice.
13 Transport slovenšina
0458-663-5721-B 19
Visokotlani istilnik shranite tako, da bodo izpolnjeni naslednji pogoji: – Visokotlani istilnik je izven dosega otrok. – Visokotlani istilnik je ist in suh. – Visokotlani istilnik je v zaprtem prostoru. – Visokotlani istilnik je v temperaturnem
obmoju nad 0 °C. – e visokotlanega istilnika ni mogoe
shraniti zašitenega pred zmrzovanjem: zašitite visokotlani istilnik s sredstvom proti zamrzovanju.
15 išenje 15.1 išenje visokotlanega istil
nika in pribora Visokotlani istilnik izkljuite in omreni vti
izvlecite iz vtinice. Visokotlani istilnik, visokotlano cev, briz
galno pištolo in pribor oistite z vlano krpo. Nastavke in prikljuke na visokotlanem istil
niku, visokotlani cevi in brizgalni pištoli oi stite z vlano krpo.
Prezraevalne ree oistite s opiem.
15.2 išenje šobe in brizgalne cevi
00 00
09 88
83 _A
1
Šobo in brizgalno cev splahnite pod tekoo vodo in obrišite s krpo.
00 00 -G X X -4 37 0- A 0
e je šoba zamašena: oistite šobo s istilno iglo.
15.3 išenje sita na dotoku vode
2
1
00 00
-G XX
-9 85
8- A0
Odvijte nastavek (1) prikljuka za vodo. Sito na dotoku vode (2) potegnite iz prikljuka
za vodo. Sito na dotoku vode (2) sperite pod tekoo
vodo. Sito na dotoku vode (2) vstavite v prikljuek za
vodo. Nastavek (1) privijte in ga z roko mono priteg
nite.
15.4 išenje vodnega filtra Vodni filter je za išenje treba razstaviti.
5
1
00 00 -G X X -4 37 3- A 0
2 3 1
4
Odstranite tesnilo (1) iz zapirala (2). Zapiralo (2) odvijte iz ohišja filtra (5). Odstranite tesnilo (3) iz zapirala (2). Filter (4) vzemite iz ohišja filtra (5). Tesnili (1 in 3), zapiralo (2) in filter (4) splah
nite pod tekoo vodo. Tesnili (1 in 3) namastite z mastjo za arma
ture. Vodni filter znova sestavite.
16 Vzdrevanje 16.1 Vzdrevalni intervali Vzdrevalni intervali so odvisni od okoljskih in delovnih pogojev. STIHL priporoa naslednje vzdrevalne intervale:
Meseno išenje cedila za pretok vode.
slovenšina 15 išenje
17 Popravila 17.1 Popravilo visokotlanega istil
nika Uporabnik ne more sam popravljati visokotla nega istilnika in pribora. e sta visokotlani istilnik in pribor poškodo
vana: visokotlanega istilnika in pribora ne
uporabljajte in se obrnite na pooblašenega prodajalca STIHL.
18 Odpravljanje motenj 18.1 Odpravljanje motenj visokotlanega istilnika
Motnja Vzrok Rešitev Visokotlani istilnik se ne zaene, eprav je roica brizgalne pištole pritisnjena.
Vti prikljunega kabla ali kabelskega podaljška ni vtaknjen.
Vtaknite vti prikljunega kabla ali kabelskega podaljška.
Sproilo se je zašitno stikalo za nadtokovno zašito (varovalka) ali zašitno FID-stikalo. Tokokrog je elek trino preobremenjen ali pokvarjen.
Poišite in odpravite razlog za spro itev. Vstavite zašitno stikalo za nadtokovno zašito (varovalka) ali zašitno FID-stikalo.
Izkljuite druge porabnike elektri nega toka, ki so prikljueni v ena kem tokokrogu.
Vtinica je zašitena s premajhno varovalko.
Vti prikljunega kabla vtaknite v vtinico s pravilno varovalko, 19.1.
Kabelski podaljšek ima napaen preni presek.
Uporabite kabelski podaljšek z zadostnim prenim presekom. 19.3
Kabelski podaljšek je predolg. Uporabite kabelski podaljšek upo rabljajte pravilne doline. 19.3
Elektromotor je pretopel. Visokotlani istilnik pustite 5 minut, da se ohladi.
Oistite šobo. Visokotlani istilnik se ob vklopu ne zaene. Elektromotor brni.
Omrena napetost je prenizka. Pritisnite roico brizgalne pištole in jo drite pritisnjeno ter vkljuite viso kotlani istilnik.
Izkljuite druge porabnike elektri nega toka, ki so prikljueni v ena kem tokokrogu.
Kabelski podaljšek ima napaen preni presek.
Uporabite kabelski podaljšek z zadostnim prenim presekom. 19.3
Kabelski podaljšek je predolg. Uporabite kabelski podaljšek upo rabljajte pravilne doline. 19.3
Visokotlani istilnik se med delovanjem izklopi.
Vti prikljunega kabla ali kabelskega podaljška je bil izvleen iz vtinice.
Vtaknite vti prikljunega kabla ali kabelskega podaljška.
Sproilo se je zašitno stikalo za nadtokovno zašito (varovalka) ali zašitno FID-stikalo. Tokokrog je elek trino preobremenjen ali pokvarjen.
Poišite in odpravite razlog za spro itev. Vstavite zašitno stikalo za nadtokovno zašito (varovalka) ali zašitno FID-stikalo.
Izkljuite druge porabnike elektri nega toka, ki so prikljueni v ena kem tokokrogu.
17 Popravila slovenšina
varovalko. Vti prikljunega kabla vtaknite v
vtinico s pravilno varovalko, 19.1.
Elektromotor je pretopel. Visokotlani istilnik pustite 5 minut, da se ohladi.
Oistite šobo. Visokotlana rpalka se vedno znova vklopi in izklopi, ne da bi pritisnili na roico brizgalne pištole.
Visokotlana rpalka, visokotlana cev ali brizgalna naprava ne tesnijo.
Visokotlani istilnik naj pregleda pooblašeni prodajalec STIHL.
Delovni tlak niha ali pada.
Prišlo je do pomanjkanja vode. Odprite vodno pipo do konca. Prepriajte se, da je na voljo
zadostna koliina vode. Šoba je zamašena. Oistite šobo. Sito na dotoku vode ali vodni filter sta
zamašena. Oistite sito na dotoku vode ali vodni
filter. Visokotlana rpalka, visokotlana cev
ali brizgalna naprava ne tesnijo ali so pokvarjene.
Visokotlani istilnik naj pregleda pooblašeni prodajalec STIHL.
Vodni curek ima spremenjeno obliko.
Šoba je zamašena. Oistite šobo.
Šoba je zaprta. Zamenjajte šobo. Dodatnega istilnega sredstva ne posesa.
Posoda s istilom je prazna. Posodo s istilom napolnite s istil nim sredstvom.
Šobo s ploskim curkom ni zavrtena do naslona v smeri -.
Šobo s ploskim curkom zavrtite do naslona v smeri -.
Venturi-šoba je obrabljena. Napravo naj servisira pooblašeni pro dajalec STIHL.
Prikljuke na visoko tlani istilnik, visoko tlano cev, brizgalno pištolo ali brizgalno cev je teko medse bojno povezati.
Tesnila prikljukov niso namašena. Namastite tesnila. 18.2
18.2 Namastitev tesnil
19 Tehnini podatki 19.1 Visokotlani istilnik STIHL RE
150 PLUS Izvedba 230 V, 50 Hz – Instalacijski odklopnik (karakteristika „C“ ali
„K“): 13 A – Sprejemna mo (EU) 2019/1781 §2(2) (j):
2,9 kW – Najveja dovoljena omrena impedanca: 0,32
Ohm – Elektrini razred zašite: I – Elektrina vrsta zašite: IPX5 – Delovni tlak (p): 14 MPa (140 bar) – Najveji dopustni tlak (p max.) 18 MPa
(180 bar) – Najveji tlak dotoka vode (p in max.) 1 MPa
(10 bar)
– Najveji pretok vode (Q max) 10,2 l/min (612 l/h)
– Najmanjši pretok vode (Q min): 9,0 l/min (540 l/h)
– Maks. sila povratnega udara: 21 N – Najveja višina sesanja: 0,5 m – Najvišja temperatura vode med delovanjem
pod tlakom (t in max): 60 °C – Najvišja temperatura vode med sesalnim obra
tovanjem: 20°°C Mere – Dolina: 383 mm – Širina: 380 mm – Maksimalna višina: 981 mm – Najmanjša višina: 792 mm
– Dolina visokotlane cevi: 12 m – Tea (m) z namešenim priborom: 31 kg
Izvedba 230 V / 50 Hz (GB) – Instalacijski odklopnik (karakteristika „C“ ali
„K“): 13 A – Sprejemna mo (EU) 2019/1781 §2(2) (j):
2,8 kW – Najveja dovoljena omrena impedanca: 0,32
Ohm – Elektrini razred zašite: I – Elektrina vrsta zašite: IPX5 – Delovni tlak (p): 12,8 MPa (128 bar) – Najveji dopustni tlak (p max.) 18 MPa
(180 bar) – Najveji tlak dotoka vode (p in max.) 1 MPa
(10 bar) – Najveji pretok vode (Q max) 10,2 l/min
(612 l/h) – Najmanjši pretok vode (Q min): 9,5 l/min
(570 l/h) – Maks. sila povratnega udara: 20 N – Najveja višina sesanja: 0,5 m – Najvišja temperatura vode med delovanjem
pod tlakom (t in max): 60 °C – Najvišja temperatura vode med sesalnim obra
tovanjem: 20°°C Mere – Dolina: 383 mm – Širina: 380 mm – Maksimalna višina: 981 mm – Najmanjša višina: 792 mm
– Dolina visokotlane cevi: 12 m – Tea (m) z namešenim priborom: 31 kg
Podatki, odvisni od tlaka, so bili izmerjeni pri vhodnem tlaku 0,3 MPa (3 bar).
19.2 Visokotlani istilnik STIHL RE 170 PLUS
Izvedba 230 V, 50 Hz – Instalacijski odklopnik (karakteristika „C“ ali
„K“): 16 A – Sprejemna mo (EU) 2019/1781 §2(2) (j):
3,3 kW – *najveja dovoljena omrena impedanca: 0,45
Ohm – Elektrini razred zašite: I – Elektrina vrsta zašite: IPX5 – Delovni tlak (p): 15 MPa (150 bar) – Najveji dopustni tlak (p max.) 18 MPa
(180 bar) – Najveji tlak dotoka vode (p in max.) 1 MPa
(10 bar) – Najveji pretok vode (Q max) 10,8 l/min
(648 l/h) – Najmanjši pretok vode (Q min): 9,5 l/min
(570 l/h) – Maks. sila povratnega udara: 24 N – Najveja višina sesanja: 0,5 m – Najvišja temperatura vode med delovanjem
pod tlakom (t in max): 60 °C – Najvišja temperatura vode med sesalnim obra
tovanjem: 20°°C Mere – Dolina: 383 mm – Širina: 380 mm – Maksimalna višina: 981 mm – Najmanjša višina: 792 mm
– Dolina visokotlane cevi: 12 m – Tea (m) z namešenim priborom: 31 kg
Izvedba 220-240 V / 50 Hz – Instalacijski odklopnik (karakteristika „C“ ali
„K“): 10 A – Sprejemna mo (EU) 2019/1781 §2(2) (j):
2,2 kW – *najveja dovoljena omrena impedanca: 0,45
Ohm – Elektrini razred zašite: I – Elektrina vrsta zašite: IPX5 – Delovni tlak (p): 12 MPa (120 bar) – Najveji dopustni tlak (p max.) 18 MPa
(180 bar) – Najveji tlak dotoka vode (p in max.) 1 MPa
(10 bar) – Najveji pretok vode (Q max): 8,7 l/min
(522 l/h) – Minimalni pretok vode (Q min): 7,8 l/min
(468 l/h) – Maks. sila povratnega udara: 16 N – Najveja višina sesanja: 0,5 m
19 Tehnini podatki slovenšina
0458-663-5721-B 23
– Najvišja temperatura vode med delovanjem pod tlakom (t in max): 60 °C
– Najvišja temperatura vode med sesalnim obra tovanjem: 20°°C Mere – Dolina: 383 mm – Širina: 380 mm – Maksimalna višina: 981 mm – Najmanjša višina: 792 mm
– Dolina visokotlane cevi: 12 m – Tea (m) z namešenim priborom: 31 kg
Podatki, odvisni od tlaka, so bili izmerjeni pri vhodnem tlaku 0,3 MPa (3 bar).
19.3 Kabelski podaljški e se uporablja kabelski podaljšek, mora ta imeti ozemljitev, njegove ile pa morajo odvisno od napetosti in doline kabelskega podaljška imeti najmanj naslednje prene preseke:
e je nazivna napetost na napisni plošici 220 V do 240 V: – Dolina kabla 20 m: AWG 15 / 1,5 mm² – Dolina kabla 20 m do 50 m: AWG 13 /
2,5 mm²
e je nazivna napetost na napisni plošici 100 V do 127 V: – Dolina kabla 10 m: AWG 14 / 2,0 mm² – Dolina kabla 10 m do 30 m: AWG 12 /
3,5 mm²
19.4 Vrednosti hrupa in vibracij RE 150 PLUS, 170 PLUS
K-vrednost za ravni zvonega tlaka znaša 2 dB(A). K-vrednost za ravni zvone moi znaša 2 dB(A). K-vrednost za vrednosti vibracij znaša 2 m/s². – Raven zvonega tlaka LpA, izmerjena v skladu
s standardom EN 60335279: – 71 dB(A)
– Raven zvone moi LwA, izmerjena v skladu s standardom EN 60335279: – 85 dB(A)
– Vrednost vibracij ah, izmerjena v skladu s standardom EN 60335279, brizgalna pištola: 2,4 m/s².
19.5 REACH REACH je oznaka za direktivo ES o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij.
Informacije glede izpolnjevanja direktive REACH so na voljo na spletnem naslovu www.stihl.com/ reach.
20 Nadomestni deli in dodatni pribor
20.1 Nadomestni deli in dodatni pri bor Ti simboli oznaujejo originalne nado mestne dele STIHL in originalni dodatni pribor STIHL.
STIHL priporoa uporabo originalnih nadomest nih delov STIHL in originalnega dodatnega pri bora STIHL.
Zanesljivosti, varnosti in ustreznosti nadomestnih delov in dodatnega pribora drugih proizvajalcev STIHL kljub stalnemu opazovanju trga ne more oceniti in STIHL tudi ne more jamiti za njihovo uporabo.
Originalni nadomestni deli STIHL in originalni dodatni pribor STIHL so na voljo pri pooblaše nem prodajalcu STIHL.
21 Odstranjevanje 21.1 Odstranjevanje visokotlanega
istilnika Informacije o odstranjevanju so na voljo pri poob lašenem prodajalcu STIHL. Visokotlani istilnik, visokotlano cev, šobe,
pribor in embalao je treba odstraniti v skladu s predpisi in na okolju prijazen nain.
22 Izjava EU o skladnosti 22.1 Visokotlani istilnik STIHL RE
150 PLUS, 170 PLUS ANDREAS STIHL AG & Co. KG Badstraße 115 D-71336 Waiblingen
Nemija
z izkljuno odgovornostjo izjavlja, da – Izvedba: Visokotlani istilnik – Znamka izdelovalca: STIHLZnamka izdelo
valca: STIHL – Tip: RE 150 PLUS, 170 PLUS – Identifikacija serije: RE01
ustreza vsem zadevnim dolobam smernic 2011/65/EU, 2006/42/ES, 2014/30/EU, 2009/125/ES in je bil razvit in izdelan v skladu z na datum proizvodnje veljavnimi razliicami naslednjih standardov: EN 550141, EN 550142, EN 603351, EN 60335279, EN 6100032, EN 61000311.
slovenšina 20 Nadomestni deli in dodatni pribor
24 0458-663-5721-B
Tehnina dokumentacija je shranjena pri ANDREAS STIHL AG & Co. KG, Produktzulas sung.
Letnica izdelave, drava proizvodnje in serijska številka so navedene na visokotlanem istilniku.
Waiblingen, 3.2.2021
za
Dr. Jürgen Hoffmann, vodja podatkov, predpisov in dovoljenj za izdelke
22 Izjava EU o skladnosti slovenšina
0458-663-5721-B 25
26 0458-663-5721-B
0458-663-5721-B 27
0458-663-5721-B
1 Uvod
2.1 Veljavni dokumenti
2.3 Simboli v besedilu
4.6 Varno stanje
5 Varnostni napotki – pribor
5.1 Podaljšek brizgalne cevi, istilec površin, komplet za išenje cevi, upognjena brizgalna cev in upognjena šoba
6 Pripravljanje visokotlanega istilnika za uporabo
6.1 Pripravljanje visokotlanega istilnika za uporabo
7 Sestavljanje visokotlanega istilnika
7.1 Sestavljanje visokotlanega istilnika
7.3 Montiranje in demontiranje brizgalne pištole
7.4 Montiranje in demontiranje brizgalne cevi
7.5 Montiranje in demontiranje šobe
8 Prikljuitev na vodni vir
8.1 Prikljuitev visokotlanega istilnika na vodovodno omreje
8.2 Prikljuitev visokotlanega istilnika na drugi vodni vir
9 Prikljuitev visokotlanega istilnika na elektriko
9.1 Prikljuitev visokotlanega istilnika na elektriko
10 Vklop in izklop visokotlanega istilnika
10.1 Vklop visokotlanega istilnika
10.2 Izkljuitev visokotlanega istilnika
11.1 Dra in vodenje brizgalne pištole
11.2 Odvijanje visokotlane cevi
11.5 išenje
12 Po delu
12.1 Po delu
13 Transport
15.4 išenje vodnega filtra
18.2 Namastitev tesnil
19 Tehnini podatki
19.3 Kabelski podaljški
19.4 Vrednosti hrupa in vibracij RE 150 PLUS, 170 PLUS
19.5 REACH
21 Odstranjevanje
22.1 Visokotlani istilnik STIHL RE 150 PLUS, 170 PLUS