SUSTAV PRAVOSUĐA NAKON OTKRIVANJA VRŠNJAČKOG I OBITELJSKOG NASILJA

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SUSTAV PRAVOSUĐA NAKON OTKRIVANJA VRŠNJAČKOG I OBITELJSKOG NASILJA. Uredila: sutkinja Visokog prekršajnog suda RH Branka Žigante Živković. 2010. godina Prvostupanjski sudovi 301.073 predmeta primljeno sveukupno u radu 473.448 predmeta po sucu 800 predmeta VPS - PowerPoint PPT Presentation

Text of SUSTAV PRAVOSUĐA NAKON OTKRIVANJA VRŠNJAČKOG I OBITELJSKOG NASILJA

 • SUSTAV PRAVOSUA NAKON OTKRIVANJA VRNJAKOG I OBITELJSKOG NASILJAUredila: sutkinja Visokog prekrajnog suda RH Branka igante ivkovi

 • 2010. godina

  Prvostupanjski sudovi301.073 predmeta primljenosveukupno u radu 473.448 predmetapo sucu 800 predmeta

  VPS Po albi zaprimljeno 37.732 predmeta

 • 63 suda po zakonu61 sud aktivanSudaca 382 prvostupanjskih; 42 drugostupanjskihUkupno: 424 suca

  Prema vrstama prekraja preko 100 zakona

 • Prekrajem se povreuje javni poredak, drutvena disciplina ili druge drutvene vrijednosti koje nisu zatiene Kaznenim zakonom i drugim zakonima u kojima su propisana kaznena djela.

 • Ako ovim Zakonom nije drukije odreeno, prekrajni se postupak pokree: 1. izdavanjem prekrajnog naloga, 2. podnoenjem optunog prijedloga ovlatenog tuitelja.

 • Ovlateni tuitelj

  Ovlateni tuitelji su: 1. dravni odvjetnik, 2. tijelo dravne uprave, 3. pravna osoba s javnim ovlastima, 4. oteenik.

 • zapoinjanje prekrajnog postupka

  Prekrajni postupak zapoinje: 1. otvaranjem glavne rasprave, 2. u postupku bez glavne rasprave, ispitivanjem okrivljenika ili izvoenjem drugog dokaza.

 • Mjere za osiguranje nazonosti okrivljenika i uspjeno provoenje prekrajnog postupka

  Mjere opreza:Uhienjezadravanje

 • Odluke u prekrajnom postupku

  Odluke u prekrajnom postupku su: - presuda, - rjeenje, - naredba. Presudu donosi samo sud. Prekrajni nalog, rjeenje i naredbu donose i druga tijela koja sudjeluju u prekrajnom postupku.

 • Specifinosti urnog postupkaIspitati u roku od 24 sata okr.Provodi se u odnosu na maloljetnike,uhienike i zadrane osobe

 • Maloljetnik

  Maloljetnik je osoba koja je navrila etrnaest a nije navrila osamnaest godina ivota. Mlai maloljetnik je osoba koja je navrila etrnaest a nije navrila esnaest godina ivota. Stariji maloljetnik je osoba koja je navrila esnaest a nije navrila osamnaest godina ivota.

 • Nadleni sud

  - Mjesno nadlean sud prebivalita odnosno boravita- Iznimka: sud mjesta poinjenja prekraja

 • Maloljetnika se poziva a i dostavljaju mu se druga pismena preko roditelja, odnosno zakonskog zastupnika, osim ako to nije mogue zbog potrebe hitnog postupanja ili drugih opravdanih okolnosti.

 • OdlukeU postupku: presuda (kazna)rjeenje (obustava postupka, odgojna mjera)

  Obrazloenje rjeenja, opis prekraja

 • Vrste sankcijaOdgojne mjere (mladji i stariji maloljetnik)Zatitne mjere Kazne (novana kazna i maloljetniki zatvor)

 • Odgojne mjere su: sudski ukor, posebne obveze, upuivanje u centar za odgoj.

 • (1) Sud moe maloljetniku odrediti jednu ili vie posebnih obveza ako ocijeni da e njihovom primjenom pozitivno utjecati na maloljetnika i njegovo ponaanje.

 • (2) Sud moe maloljetniku odrediti obvezu: . . 4. da se uz suglasnost maloljetnikovoga zakonskog zastupnika podvrgne odvikavanju i lijeenju od droge ili drugih ovisnosti, . .

 • Upuivanje u centar za odgoj

  Odreeni broj sati od min.8 do max.14 danaNeprekidni boravak u trajanju od 8 dana

 • Novana kazna

  Starijem maloljetniku Ostvaruje osobne prihode vlastitim radom ili imovinomIzrie sud

  Neplaanje kazne - prisilno naplatiti na imovini maloljetnika, roditelja.

 • Maloljetniki zatvor

  Min. 3 dana, max. 10 dana

  Prije izricanja kazne maloljetnikog zatvora, sud moe prethodno pribaviti miljenje nadlenog centra za socijalnu skrb o primjerenosti te kazne.

 • Zatitne mjere

  obvezno psihijatrijsko lijeenje (?)obvezno lijeenje od ovisnosti (?)protjerivanje stranca iz zemlje, oduzimanje predmetazabrana upavljanja motornim vozilom.

  - zatitne mjere propisane lex specialis-om

 • Posebnosti

  urni se prekrajni postupak vodi: - ... - 2. protiv maloljetnog poinitelja prekraja, - 3. protiv uhienika (lanak 134. stavak 4.), - 4. protiv okrivljenika kojem je odreeno zadravanje (lanak 135. stavak 1.), - ... - 6. po prigovoru protiv obaveznog prekrajnog naloga, zbog poricanja prekraja.

 • ZAKONO ZATITI OD NASILJA U OBITELJINN: 137/09; 14/10; 44/10; 60/10Temu obradila: sutkinja Visokog prekrajnog suda RH Branka igante ivkovi

 • lanak 1.1) Ovim se Zakonom propisuje to je nasilje u obitelji, osobe koje se smatraju lanovima obitelji u smislu ovoga Zakona, te vrste i svrha prekrajno-pravnih sankcija za poinjenje nasilja u obitelji.2) Svrha je ovoga Zakona prevencija, sankcioniranje i suzbijanje svih vrsta nasilja u obitelji, primjenom odgovarajuih mjera prema poinitelju, te ublaavanje posljedica ve poinjenog nasilja pruanjem zatite i pomoi rtvi nasilja.

 • lanak 4.Nasilje u obitelji je svaki oblik tjelesnog, psihikog, spolnog ili ekonomskog nasilja

 • Sankcije : Novane ZatvorZatitna mjeraAlternativne sankcije PZ

 • lanak 11. Zatitne mjere:

  Obveznog psihosocijalnog tretmanaZabrane pribliavanja rtvi nasiljaZabrane uznemiravanja ili uhoenjaUdaljenja iz stana ili kue - .

  mjere opreza

 • lanak 19. - Po sadraju preventivna mjera radi momentalne zatite rtve - Odluka u roku od 24 sata od podnoenja zahtjeva

 • Osnovno djelo i kvalifikatorna djela

  lanak 20. (6 stavaka)

 • Odgovornost za ne postupanje po zatitnim mjerama

  lanak 22.

 • Obveza prijavljivanjaNeprijavljivanje kaznenog djela (KZ, l.300)

  Prekrajna odgovornost (ZZNO, l.8)

 • lanak 8.

  Zdravstveni radnici, struni radnici u djelatnosti socijalne skrbi, obiteljske prevencije i zatite, odgoja i obrazovanja te struni radnici zaposleni u vjerskim ustanovama, humanitarnimorganizacijama, udrugama civilnog drutva u djelokrugu djece i obitelji obvezni su prijaviti policiji ili dravnom odvjetnitvu poinjenje nasilja u obitelji iz lanka 4. ovoga Zakona za koje su saznali u obavljanju svojih poslova.

 • Neprijavljivanje poinjenog kaznenog djelaNovanom kaznom ili kaznom zatvora do 3 godine, kaznit e se slubena ili odgovorna osoba koja ne prijavi poinjenje teeg kaznenog djela za koje je saznala obavljajui svoju dunostKaznit e se i psiholog i djelatnik skrbnitva ako je djelo poinjeno prema djetetu ili maloljetnoj osobi

 • PRIKUPLJANJE, OBRADA I POHRANA STATISTIKIH PODATAKA

 • Zakon o prekrajima protiv javnog reda i miralanak 13.lanak 6.

 • ZakljuakUglavnom zadovoljavajua zakonska regulativa u RHPoveati uinkovitost dravnih tijela koja su se duna baviti nasiljemNasiljem u obitelji se moraju baviti svi segmenti drutvene zajednice,a ne samo represivni aparat (dobro definirano u Nacionalnoj strategiji zatite od nasilja u obitelji (NN 182/04 )

 • Svrha zakona se gubi njegovom ne primjenom !!!

 • HVALA NA POZORNOSTI