of 48 /48
Horná končatina svaly, fascie, topograficko - anatomické oblasti

Svaly hornej končatiny,fascie,topografickoanatomické oblasti · 2020. 3. 13. · Svaly vlastnej hornej končatiny •Začiatokaj úpon: na kostre HK Delenie : •1. svaly ramenné

 • Upload
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Svaly hornej končatiny,fascie,topografickoanatomické oblasti · 2020. 3. 13. · Svaly vlastnej...

 • Horná končatina

  svaly, fascie,

  topograficko - anatomické

  oblasti

 • • Delenie z hľadiska vývoja :

  1. spinohumerálne svaly

  2. torakohumerálne svaly

  1. spinohumerálne svaly :

  • m. trapezius

  • m. latissimus dorsi

  • mm. rhomboidei

  • m. levator scapulae

  (tieto svaly sú popísané ako chrbtové)

 • 2. torakohumerálne svaly :

  • m. pectoralis major et minor

  • m. subclavius

  • m. serratus anterior

  (popísané ako svaly hrudníkové)

 • Svaly vlastnej hornej končatiny

  • Začiatok aj úpon : na kostre HK

  Delenie :

  • 1. svaly ramenné

  • 2. svaly lopatkové

  • 3. svaly vlastného ramena

  • 4. svaly predlaktia

  • 5. svaly ruky

  • Inervácia : všetky jednotlivými nervami plexusbarchialis

 • Svaly ramenné a lopatkové

  na ramenný :

  • m.deltoideus (obklopuje ramenný kĺb)

  z dorzálnej plochy lopatky :

  • m. supraspinatus

  • m. infraspinatus

  • m. teres major et minor

  z kostálnej plochy lopatky :

  • m. subscapularis

 • Funkcia ramenných a

  lopatkových svalov

  • vzťah k ramennému kĺbu

  • dopĺňajú funkciu spinohumerálnych a

  torakohumerálnych svalov

 • Mm. brachii

  Delenie :

  • predná skupina svalov

  • zadná skupina svalov

 • Predná skupina svalov

  • m. biceps brachii

  • m. coracobrachialis

  • m. brachialis

  • Funkcia :

  • flexory

  • pomocné svaly v ramennom kĺbe

  • Inervácia : n. musculocutaneus

 • Zadná skupina svalov

  • m. triceps brachii

  • Funkcia : hlavný extenzor lakťového kĺbu

  • Inervácia : n. radialis

 • Mm. antebrachii

  • Zahŕňajú 3 skupiny svalov, oddelené

  osteofasciálnymi septami :

  • ventrálna skupina : 4 vrstvy

  • laterálna skupina : 2 hlavné vrstvy

  • dorzálna skupina : povrchová a hlboká

  vrstva (typická)

 • Ventrálna skupina svalov

  predlaktia

  Funkčne sem patria :

  • flexory

  • pronátory

  • sú usporiadané v 4 vrstvách

  • povrchové svaly začínajú proximálnejšie na

  končatinách než svaly, ktoré sú nimi kryté

 • • Povrchová vrstva :

  • spoločný začiatok : mediálny epikondyl

  • Druhá vrstva :

  • začiatok : ešte z caput communae, ale začiatok aj naulnárnom kolaterálnom väze lakťového kĺbu aproximálnom konci ulny a radia

  • Tretia vrstva :

  • začiatok : distálne od začiatku 2. vrstvy na ulne, naradiu a priľahlej membrana interossea

  • Štvrtá vrstva (najhlbšia) :

  • má svoj sval vytvorený len v distálnej tretinepredlaktia

 • Inervácia ventrálnej skupiny

  svalov predlaktia• n. medianus a n. ulnaris

  • povrchová a 2. vrstva je inervovaná z n. medianus,

  okrem ulnárneho okraja povrchovej vrstvy m.

  flexor carpi ulnaris

  • 3. vrstva obsahuje hlboký flexor prstov a dlhý

  flexor palca. Ohýbač palca a ½ hlbokého flexoru

  prstov (II. a III. prst) je inervovaná n. medianus. ½

  hlbokého flexora (IV. a V. prst) je z n. ulnaris

  • 4. hlboká vrstva je inervovaná z n. medianus

 • Povrchová vrstva prednej

  skupiny

  • m. pronator teres

  • m. flexor carpi radialis

  • m. palmaris longus

  • m. flexor carpi ulnaris

 • 2. vrstva prednej skupiny

  v nej jediný sval

  • m. flexor digitorum superficialis

 • 3. vrstva prednej skupiny

  • m. flexor digitorum profundus

  • m. flexor pollicis longus

 • 4. vrstva prednej skupiny

  • m. pronator quadratus

 • Laterálna skupina svalov

  Povrchová vrstva :

  • m. brachoradialis

  • m. extensor carpi radialis longus

  • m. extensor carpi radialis brevis

  Hlboká vrstva :

  • m. supinator

 • Dorzálna skupina

  Povrchová vrstva :

  • m. extensor digitorum

  • m. extensor digiti minimi

  • m. extensor carpi ulnaris

  Hlboká vrstva :

  • m. abductor pollicis longus

  • m. extensor pollicis brevis

  • m. extensor pollicis longus

  • m. extensor indicis

 • Dorzálna skupina svalov

  • Začiatok svalov povrchovej vrstvy :

  proximálnejšie od dolného konca radiálneho

  epikondylu

  • Začiatok svalov hlbokej vrstvy : na dorzálnej

  ploche rádia, ulny a membrana interossea, distálne

  od ľakťového kĺbu

  • Inervácia : z ramus profundus n. radialis

 • Mm. manus

  • Funkcia :

  • dopĺňajú funkciu svalov predlaktia

  • časť spoluvytvára povrchový reliéf

  dlane

 • Delenie svalov ruky

  1. skupina : palcová (thenar)

  2. skupina : malíčková (hypothenar)

  3. skupina : mm. lumbricales (uložené v dlani vo

  vrstve šliach m. flexor digitorum profundus)

  4. skupina : mm. interossei (v spatium interossea

  MTC)

  • Medzi thenarom a hypothenarom je dlaň (palma)vystužená väzivovou platničkou aponeurosispalmaris

 • Svaly thenaru

  (skupina palcová)

  • m. abductor pollicis brevis

  • m. flexor pollicis brevis

  • m. opponens pollicis

  • m. adductor pollicis

  • Inervácia :

  • n. medianus (prvé tri)

  • n. ulnaris (hlboká hlava m. flexor pollicis

  brevis a obe hlavy m. adductor pollicis)

 • Svaly hypotheru

  (skupina malíčková)

  • m. palmaris brevis

  • m. abductor digiti minimi

  • m. flexor digiti minimi brevis

  • m. oponens digiti minimi

 • Mm. lumbricales I. – IV.

  (svaly červovité)

  • Začiatok : na šľachách m. flexor digitorumprofundus v dlani

  • Priebeh : pozdĺž palcového okrajametakarpofalangeálnych kĺbov, k II. – V.prstu

  • Inervácia : I. - II. n. medianus

  III.- IV . n. ulnaris

 • Mm. interossei palmares

  (I. - III.)

  • Priebeh : v II. – III. – IV.

  intermetakarpálnom priestore

  • Začiatok : telá MTC na stranách

  privrátených k III. MTC

  • Úpon : do dorzálnej aponeurózy a na báze

  proximálneho článku II., IV. a V. prsta

  • Funkcia : prikláňanie II., IV. a V. prsta k III.

  prstu

 • Mm. interossei dorsales

  (I. – IV.)

  • Sú vo všetkých štyroch MTC priestoroch

  • Úpon :

  • do dorzálnej aponeurózy a na bázi

  proximálneho článku II. a IV. prsta

  • na II. a IV. prst na stranách

  odvrátených od III. prsta

  • dva mm. interossei dorsales na III. prst

  po oboch jeho stranách

 • Fascie a priestory HK

  • Povrchová hrudná fascia prechádza na HK

  → cez trigonum deltoidopectorale → fascia

  m. deltoideus

  • Z povrchu m. deltoideus pokračuje fascia na

  ramene ako fascia brachii. Pred prednou a

  zadnou axilárnou riasou pokračuje do fascia

  axillaris.

 • Axilla

  • Podpazuchová jama – priestor medzi

  hrudníkom s m. serratus anterior, klavikulou

  s obidvoma mm. pectorales, lopatkou s m.

  subscapularis a ramennou kosťou laterálne.

 • Axilla

  • Podpazušná jama, má tvar štvorbokého ihlanu(pyramídy)

  • Steny :

  • mediálna – fascia m. serratus anterior a hrudník

  • predná – fascia clavipectoralis, šľacha m.pectoralis major tvorí dolný okraj prednej steny– plica axillaris anterior

  • zadná – fascia m. subscapularis, pod fascie m.teres major a m. latissimus dorsi, ktorý svojoušľachou, tvorí dolný okraj zadnej steny – plicaaxillaris posterior

  • laterálna – humerus a m. biceps brachii

 • Fascia brachii• pokrýva svaly ramena

  • je spojená s periostom humeru dvomi

  osteofasciálnymi septami

  • septum inermusculare brachii mediale

  • septum intermusculare brachii laterale

  • septá vťahujú povrchovú fasciu v pozdĺžnu

  vkleslinu za okraj m. biceps brachii

  • sulcus bicipitalis medialis

  • sulcus bicipitalis lateralis

  • s povrchovou fasciou a humerom tvoria predný a

  zadný osteofasciálny priestor ramena

 • Fascia antebrachii

  • Funkcia : pokrýva povrch predlaktia

  • je to pokračovanie povrchovej fascie ramena

  • je pripojená k periostu dorzálnej hrany ulny

  • od radia k povrchovej fascii ide predné a zadné

  predlakťové septum

  • na zápästí je predlakťová povrchová fascia

  zosilnená

  • retinaculum extensorum (dorzálne )

  • lig. carpi palmare (dlaň) → zrast s retinaculum

  flexorum

 • Fasciae manus

  • Fascia dorsalis manus superficialis –

  pripojenie k radiálnemu I. a k ulnárnemu

  okraju V. MTC

  • Fascia dorsalis manus intertendinea –

  spája navzájom šľachy na chrbte ruky

  • Fascia dorsalis manus interossea – spája

  dorzálne okraje MTC kostí a mm. interossei

 • Fasciae manus

  • Fascia palmaris palmaris superficialis –

  kryje tenarový a hypotenarový val

  • Fascia palmaris interossea – spája

  navzájom palmárne plochy MTC kostí,

  kryje z dlaňovej strany mm. interossei

 • • Priestor medzi povrchovou a medzikostnou

  fasciou je rozdelený radiálnym a ulnárnym

  dlaňovým osteofasciálnym septom na tri

  priestory :

  • spatium palmare radiale

  • spatium palmare ulnare

  • spatium palmare medium (medzi)