12
SVINIARIK Nulté číslo občasníka Základnej školy vo Svinej, okres Prešov. číslo jún 2008 P R E Č O S V I N I A R I K ? Pri každom novom projekte, či snahe niečo vybudovať, musia sa definovať zámery a ciele, ktoré chce konkrétna skupina, alebo osoba svojou aktivitou dosiahnuť. Takýmto novým projektom je na našej škole vydávanie vlastného školského časopisu. Predstupuje- me preto pred Vás síce trochu nesmelo milí žiaci, učitelia i ďalší naši čitatelia ale s nádejou, že budeme prijatí a nižšie uvedená argumentácia a dôvody na otázku z nadpisu: „Prečo Sviniarik ?“ Vás presvedčia o potrebe vydávania školského časopisu. Samotná idea vydávať školský časopis sa zrodila na začiatku roka 2008 v zborovni kaštieľa, medzi učiteľmi žiakov zo špeciálnych tried. Túto myšlienku po istom čase predniesli pánovi riaditeľovi a ten s vydávaním časopisu súhlasil. Neskôr sa informácia rozšírila po celej škole, a preto dnes na základe aktivity učiteľov a prebúdzajúceho sa záujmu žiakov môžete v rukách držať toto nulté vydanie Sviniari- ka. V tej súvislosti sa vynára otázka, prečo bol časopis pomenovaný názvom Sviniarik. Treba povedať, že názov vznikol spontánne a napadol viacerým učiteľom. Prvá, ktorá ho však nahlas vyslovila, bola pani učiteľ- ka Lucia Olejárová a môžeme povedať, že ona dala novému časopisu jeho dnešný názov. Druhý vážny návrh na pome- novanie časopisu pochádzal od pána učiteľa Michala Geletiča, ktorý navrhoval pomenovať časopis Svinko. Neskôr sa po ZAČÍNAME! DRŽÍTE V RUKÁCH NULTÉ ČÍSLO ŠKOLSKÉHO ČASOPISU ZŠ SVINIA SVINIARIK dlhom zvažovaní rozhodlo, že časopis bude vydávaný pod názvom Sviniarik. Jeho pomeno- vanie je odvodené od názvu obce Svinia, no nakoľko bude vydávaný žiakmi školy, zvolili sme zdrobneninu Sviniarik. A ak by si náhodou niekto myslel, že tu niekomu chceme nadávať, je na omyle. To preto, že obec Svinia napriek podobnosti slov nemá etymologicky nič spoločné so sviňou-zvieratkom, aj keď z recesie bude v “hlavičke” nášho časopisu usmievavé prasiatko. Toto číslo, ktoré držíte v rukách, je prvým, môžeme povedať pokusným vydaním, a teda jeho forma i obsah sa bude postupne „kryštalizovať“ a prirodzene, môže sa i meniť. To však bude záležať od Vás, milí žiaci, ako ochotne sa budete starať o nový časopis. Obrazne povedané, ak ho budete polievať svojimi aktivitami, budete redakcii pris- pievať článkami, vtipmi, tajnič- kami, fotografiami, budete „otra- vovať“ redakčnú radu, aby pripravila nové číslo a stále budete niečo vylepšovať, tak Sviniarik určite vyrastie v krásnu kvetinu, ktorá bude pýchou školy a okrem Vás žiakov, pre ktorých je v prvom rade určený, bude zaujímavým zdrojom informácií i pre vašich rodičov a príbuzných. Médiá v dnešnom svete zohrávajú významnú úlohu, tak prečo nevyužiť túto cestu. Cestu, cez ktorú sa i iné školy a verejnosť budú môcť dozvedieť o nás a našich aktivitách. Z dôvodov a cieľov vydávania treba zdôrazniť najmä tri: 1. mobilizácia žiakov k mimoškol- skej aktivite, 2. prebúdzanie schopnosti žiakov vnímať svoje okolie a zachytávať videné, či prežité skutočnosti v písanej podobe, 3. rozvíjanie tvorivosti, vlastného literárneho nadania a prenikanie žiakov do sveta médií. Na záver odkaz pre všetkých žiakov školy. Aby sa náš časopis vylepšoval, potrebujeme získať inšpiráciu z iných školských časopisov. Máte teda povolené čerpať informácie a prinášať dobré nápady z iných školských časopisov. Ináč povedané, „obkukajte“ to dobré, opíšte nejaký dobrý vtip, prineste jeden kus výtlačku. Buďte však nenápadní .... Vaša redakčná rada Dobrovoľný príspevok: 10 Sk

sviniarik - EduPage

  • Upload
    others

  • View
    10

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: sviniarik - EduPage

SVINIARIKNulté číslo občasníka Základnej školy vo Svinej, okres Prešov.

číslo

jún 2008

P R E Č O S V I N I A R I K ?Pri každom novom projekte, či snahe niečo vybudovať, musia sa definovať zámery a ciele, ktoré chce konkrétna skupina, alebo osoba svojou aktivitou dosiahnuť. Takýmto novým projektom je na našej škole vydávanie vlastného školského časopisu. Predstupuje-me preto pred Vás síce trochu nesmelo milí žiaci, učitelia i ďalší naši čitatelia ale s nádejou, že budeme prijatí a nižšie uvedená argumentácia a dôvody na otázku z nadpisu: „Prečo Sviniarik ?“ Vás presvedčia o potrebe vydávania školského časopisu.Samotná idea vydávať školský

časopis sa zrodila na začiatku roka 2008 v zborovni kaštieľa, medzi učiteľmi žiakov zo špeciálnych tried. Túto myšlienku po istom čase predniesli pánovi riaditeľovi a ten s vydávaním časopisu súhlasil. Neskôr sa informácia rozšírila po celej škole, a preto dnes na základe aktivity učiteľov a prebúdzajúceho sa záujmu žiakov môžete v rukách držať toto nulté vydanie Sviniari-ka. V tej súvislosti sa vynára otázka, prečo bol časopis pomenovaný názvom Sviniarik. Treba povedať, že názov vznikol spontánne a napadol viacerým učiteľom. Prvá, ktorá ho však nahlas vyslovila, bola pani učiteľ-ka Lucia Olejárová a môžeme povedať, že ona dala novému časopisu jeho dnešný názov. Druhý vážny návrh na pome-novanie časopisu pochádzal od pána učiteľa Michala Geletiča, ktorý navrhoval pomenovať časopis Svinko. Neskôr sa po

ZAČÍNAME!DRŽÍTE V RUKÁCH NULTÉ

ČÍSLO ŠKOLSKÉHO ČASOPISU ZŠ SVINIA

SVINIARIK

dlhom zvažovaní rozhodlo, že časopis bude vydávaný pod názvom Sviniarik. Jeho pomeno-vanie je odvodené od názvu obce Svinia, no nakoľko bude vydávaný ž iakmi školy, zvol i l i sme zdrobneninu Sviniarik. A ak by si náhodou niekto myslel, že tu niekomu chceme nadávať, je na omyle. To preto, že obec Svinia napriek podobnosti slov nemá etymologicky nič spoločné so

sviňou-zvieratkom, aj keď z recesie bude v “hlavičke” nášho časopisu usmievavé prasiatko.Toto číslo, ktoré držíte v rukách, je p r v ý m , m ô ž e m e p o v e d a ť pokusným vydaním, a teda jeho forma i obsah sa bude postupne „kryštalizovať“ a prirodzene, môže sa i meniť. To však bude záležať od Vás, milí žiaci, ako ochotne sa budete starať o nový časopis. Obrazne povedané, ak ho b u d e t e p o l i e v a ť s v o j i m i aktivitami, budete redakcii pris-pievať článkami, vtipmi, tajnič-kami, fotografiami, budete „otra-vovať“ redakčnú radu, aby pripravila nové číslo a stále budete niečo vylepšovať, tak Sviniarik určite vyrastie v krásnu kvetinu, ktorá bude pýchou školy a okrem

Vás žiakov, pre ktorých je v prvom rade určený, bude zaujímavým zdrojom informácií i pre vašich rodičov a príbuzných. Médiá v d n e š n o m s v e t e z o h r á v a j ú významnú úlohu, tak prečo nevyužiť túto cestu. Cestu, cez ktorú sa i iné školy a verejnosť budú môcť dozvedieť o nás a našich aktivitách.Z dôvodov a cieľov vydávania treba zdôrazniť najmä tri:

1. mobilizácia žiakov k mimoškol-skej aktivite, 2. prebúdzanie schopnosti žiakov vnímať svoje okolie a zachytávať videné, či prežité skutočnosti v písanej podobe, 3. rozvíjanie tvorivosti, vlastného literárneho nadania a prenikanie žiakov do sveta médií. Na záver odkaz pre všetkých žiakov školy. Aby sa náš časopis vylepšoval, potrebujeme získať inšpiráciu z iných školských časopisov. Máte teda povolené čerpať informácie a prinášať dobré nápady z iných školských časopisov. Ináč povedané, „obkukajte“ to dobré, opíšte nejaký dobrý vtip, prineste jeden kus výt lačku. Buďte však nenápadní ....

Vaša redakčná rada

Dobrovoľný príspevok: 10 Sk

Page 2: sviniarik - EduPage

Kojatice, Šarišské Lužianky, Kojatická Dolina a Lažany. Popri internetovej stránke našej školy sa aj toto tlačené médium stane in fo rmačno-komunikačným prostriedkom medzi našou školou a vonkajším prostredím. V dnešnej dobe to určite potrebuje každá inštitúcia, nevynímajúc ani ZŠ Svinia.Za vedenie školy želám celej redakčnej rade Sviniarika veľa dobrých nápadov, tvorivých síl a čitateľom radosť z čítania časopisu od jeho prvej až po jeho poslednú stranu.

Mgr. Richard Jurčišin,riaditeľ školy

2

Príhovor riaditeľa školy

Rozhovor so zástupkyňou riaditeľa školy ZŠ Svinia Mgr. Jankou Petrovičovou

Zástupkyňa školy Mgr. Janka Petrovičová.

Milí žiaci a čitatelia nášho školského časopisu.Školský časopis sa už stal bežnou súčasťou ž ivota v iacerých základných i stredných škôl v našom regióne. Som veľmi rád, že aj naša škola bude mať počnúc práve sa končiacim školským rokom 2007/2008 vlastný časopis. Verím, že okrem učiteľov, ktorí iniciovali vydanie tohto nultého čísla, do tvorby ďalších vydaní sa aktívne zapoja i žiaci, ktorí pekne a radi píšu slohové práce. Možno práca redaktora v školskom časopise sa im natoľko zapáči, že sa raz stanú ozajstnými novinármi.Pevne verím, že v našom školskom časopise sa budú objavovať len pravdivé informácie a poučné články, ktoré budú obohatením tak pre žiakov, ako aj pre učiteľov a všetkých čitateľov. Dúfam, že nulté číslo nebude posledné a práca všetkých zainteresovaných na jeho príprave bude tvorivá a oboha-cujúca. Rovnako verím, že časopis si postupne získa priazeň rodičov, starých rodičov a príbuzných našich žiakov v celom školskom obvode, kde patria okrem Svinej aj

Bilancia školského roka 2007 / 2008

Základná škola vo Svinej je právnym subjektom, zriaďova-teľom je Obecný úrad Svinia. Obecný úrad vytvoril spoločný školský obvod s obcami: Lažany, Kojatice, Kojatická Dolina, Šarišské Lužianky, Svinia.V školskom roku 2007/2008 má škola 378 žiakov, z toho 259 rómskych. Počet žiakov ZŠ je 185, z toho je 66 rómskych žiakov. V špeciálnych triedach je 193 žiakov, v š e t k o r ó m s k y c h . Š k o l a zabezpečuje výučbu a prevádzku v 31 triedach, z toho je 12 tried ZŠ a 19 špeciálnych tried.I. stupeň 189 žiakov v 17-tich triedach: 3 nulté ročníky, 1 prvý ročník, 3 triedy s oddeleniami (1.-3. r., 2.-4. r., 3.-4. r.), 10 špeci-álnych tried 1. – 4.r. II.stupeň 189 žiakov v 14-tich triedach: 5 štandardných tried, 9 špeciálnych tried.Prevádzka školy je dvojsmenná. Z 31 tried sa popoludní vyučuje 11 tried. Škola má zriadené dve oddelenia školského klubu detí. Vyučuje sa v troch budovách.V škole pracuje 40 pedagogických

zamestnancov, 2 asistentky učiteľa, 10 nepedagogických z a m e s t n a n c o v a 2 f a r á r i rímskokatolícky a evanjelický).

Aktivity v 2. polroku šk. r. 2007/ 2008:-Výtvarná súťaž – „Európa v škole“-Karneval-Obvodné kolo vybíjanej-Okresné kolo v cezpoľnom behu-Veľkonočná výstava-Obvodné kolo vo futbale-Tanečná súťaž – „Spoločne za

šťastím“-Výtvarná súťaž o LOGO školy-Hviezdoslavov Kubín-Večerný beh Prešovom-Večerný beh obcou Svinia-Malá matematická olympiáda -Deň matiek-Využívanie prvkov arteterapie v ŠT-Očová, Očová – výchovný koncert

-Divadielko Gašparko-Plavecký výcvik žiakov 5. ročníka-Kreslenie na chodník-Memoriál Melitorisa – športová súťaž

-Beh Olympijského dňa-Mánes – matematická súťaž

-mb-

1. Aké boli Vaše začiatky na našej škole?

Začiatky na tejto škole ani neboli veľmi ťažké, lebo to bolo už moje druhé pôsobisko v školských službách. Keď som tu prišla v roku 1981, dostala som do prvého ročníka 15 bielych žiakov a 10 rómskych žiakov, to znamená, že už na začiatku som sa stretla s rómskymi žiakmi, čo bolo pre mňa dosť kruté, pretože som vôbec neverila, že niečo také ešte v 20. storočí môže existovať.

2. Čo sa zmenilo v škole od doby, keď ste tu nastúpili?

V škole sa zmenilo veľmi, veľmi veľa. Okrem toho, že tu pribudlo neskutočné množstvo žiakov, najmä rómskych, zmenila sa aj atmosféra. Budovy nadobudli iný charakter, učitelia, ktorí tu pôsobili pred pár rokmi, keby navštívili našu školu dnes, vôbec by ju nepoznali.

3 . Čo znamená tá zmena charakteru budovy?

Chodba, kde je teraz trieda 5.A a miestnosť pre ekonómku, slúžila ako telocvičňa, čo už si zrejme málokto zo žiakov vôbec a z učiteľov, len tí, čo tu dlhšie

pôsobia, pamätajú.

4. Čo by bolo treba na škole vylepšiť alebo zmeniť?

Myslím si, že vylepšenú školu už máme dosť. Na škole sa urobilo veľa práce a vynaložilo množstvo f i n a n č n ý c h p ro s t r i e d k o v. Samozre jme budeme ďale j pokračovať vo vylepšovaní školy, najmä jej okolia. Aj v súčasnosti prebieha rekonštrukcia vnútor-ných a vonkajších priestorov kaštieľa.

5. Ak by ste si mohli ešte raz vybrať povolanie, stal i by ste sa učiteľkou?

Určite. Určite, nakoľko do piatich rokov som chcela byť herečka, ale potom som zmenila svoj názor a stále som hovorila, že budem učiteľka a napokon som sa ňou aj stala.

6. Akú najúsmevnejšiu príhodu máte z pôsobenia na škole?

Tých úsmevných príhod mám dosť, ale na jednu som si zvlášť nedávno spomenula. Učila som predovšet-kým a stále aj učím na prvom stupni. Najradšej som učila prvákov, ale stalo sa mi to vo štvrtom ročníku. Mali sme pracovné vyučovanie a žiaci si ma l i don ie s ť gombíky na

prišívanie. Mala som v triede jedného strašne zlatého chlapca, teraz je to už dospelý muž, ale prirodzene, ako to už u chlapcov býva, on si tie gombíky zabudol. Keď sa už blížila hodina a on ich nemal, vo svojej vynaliezavosti si cez prestávku odstrihol všetky gombíky na košeli a na hodine ich už mal pripravené. Samozrejme, hneď na prestávke mi to deti prišli povedať. Mne bolo do smiechu, ale musela som si udržať vážnu tvár. Potom som si povedala, že ho nemôžem pokarhať, lebo tie gombíky na hodine mal. Neučil sa ich prišívať na látke, ale na svojej vlastnej košeli. Jednoducho sa mi páčila jeho vynaliezavosť a naozaj dodnes rada spomínam na túto príhodu.

7. Mohli by ste nám niečo prezradiť o svojom rodisku a štúdiách?

Niektorí už určite vedia, že pochádzam spod Tatier, kde som chodila do svojich 15 rokov na základnú školu. V pätnástich rokoch, čiže v roku 1968, som prišla študovať na Strednú pedagogickú školu do Prešova. Školu som ukončila v roku 1972 a od tohto roku, teda už 35 rokov, pracujem v školských službách. Najprv som pracovala ako vedúca na Základnej škole v Tulčíku, kde som pôsobila 8 rokov. V tom čase

Page 3: sviniarik - EduPage

som si urobila vysokú školu a následne na to nastúpila do Svinej, kde pracujem dodnes.

8. Čo robíte vo voľnom čase?

Vo voľnom čase mám rada ručné práce, veľmi rada si niečo ušijem aj pre seba, lebo mám rada módu. Inak, veľmi rada čítam. Musím mať stále rozčítanú nejakú knihu. To znamená, že mojím druhým koníčkom je literatúra.

9. Akú literatúru preferujete?

Mám rada náučnú literatúru, napríklad encyklopédie, ale uprednostňujem romány. Môj obľúbený autor je J. M. Simmel.

10. Máte deti? Čomu sa venujú?

Mám troch dospelých synov, už sú samostatní. Najstarší pracuje vo firme a nedávno skončil Vysokú

š k o l u d o p r a v n ú v Ž i l i n e . Prostredný syn má svoju vlastnú firmu a študuje na Vysokej škole v Košiciach. Najmladší behá po svete už piaty rok, proste stále niekde je. Zarába si na živobytie s poč í tačovými programami . Momentálne pôsobí v meste Mníchov, v Nemecku.

11. Ako by ste zhodnotili dnešnú mládež a žiakov?

Dnešná mládež a žiaci sú milí, prístupní a rozumní, ale stále si myslia, že im patrí celý svet, čo nie je pravda. Chybou je, že si nechcú dať poradiť od starších. Po čase prídu na to, že niektorí mali pravdu a dajú sa poučiť.

12. Aký je Váš odkaz pre žiakov školy?

Žiakom by som chcela odkázať, aby viacej počúvali učiteľov, čo im

3

TAK SME ŽILI ...

Prešovské noviny mali v minulosti v našom regióne dôležitú mienkotvornú úlohu, podobne ako dnes denník Korzár. Pri listovaní v starých vydaniach Prešovských novín som našiel niekoľko článkov týkajúcich sa obce Svinia. Jedným z nájdených príspevkov bolo aj interview s Jozefom Macejom uverejnené na prvej strane v Prešovských novinách, roč. II, č. 28 zo 7. júla 1959. Bolo to obdobie, kedy sa silne podporoval rozvoj JRD. Kým mnohí s kolektivizáciou nesúhlasili, rovnako mnohí sa tejto politike štátu tešili. Zaspomínajme si týmto rozhovorom na združstevňovanie, ktoré neobišlo ani obec Svinia. Vy žiaci, máte za úlohu zistiť, čo znamená skratka JRD a čo je kolektivizácia. Opýtajte sa na to svojich rodičov a starých rodičov a napíšte nám, čo ste sa dozvedeli. Prvé tri správne odpovede doručené v písomnej podobe odmeníme sladkou odmenou.

uč. Peter Krajňák

hovoria, pretože každý jeden z nich, im chce to najlepšie. Skutočne musia počúvať a

nad tým, čo im ich učitelia hovoria.

Za rozhovor ďakujú Anna Olejárová

a Gabriel Kočiš z 8.A

roz-mýšľať

TápanieA znova otváram oči,ďalšie nepoznané predo mnou.Strach, neistota, túžba...Skryť celý svet do dlanía byť celým svetom pre lásku.

Kroky, šum a ostrý dych.Snažením po dosiahnutí tajomného...Váham, no neviem sa viac vzdať,či neviem sa už báť?Som vánkom, čo drží niekto v hrsti.Slnko hreje lúčmi dušu nepriateľa.Zahriať, zjemniť teplo dotýkajúcimi dlaňami...Hľadať cestu za mnou , za poznaním,nájsť to, čo sa ozaj oplatí.Chcieť, vedieť a nikdy nestratiť...

uč. Lucia Olejárová

VáhaváKeď nevieš, čo ti chýba,buď silný, vydrž, nevzdaj sa!Veď najväčšia by bola práve chyba,byť v očiach iných votrelcom.

Už to v živote tak býva,chvíle váhania často hlásia sa.Vedľa, keď niekto cudzí býva,nevieš, čo myslieť, ako tváriť sa.

Page 4: sviniarik - EduPage

prácou Tomáš Horváth, žiak 5.D triedy a to až dvakrát. Tretiu vekovú skupinu reprezentoval i svojimi výtvarnými dielami Jaroslav Kaleja, žiak 5.D triedy dvoma prácami, Roman Tuleja, ž i a k 5 . B t r i e d y , M á r i a Červeňáková, žiačka 7.B triedy a Kristína Giňová, žiačka 7.B triedy. Chlapci a dievčatá sa svojich výtvarných tém zhostili s vysokou dávkou záujmu. Pracoval i sústredene, trpezlivo a s nadšením. Veľkú pozornosť venoval i dôk l adnému vyp racovan iu detailov. Pri tvorbe uplatňovali fantáziu a snažili sa nájsť typické znaky svojho etnika. Boli dostatočne motivovaní a prejavili spontánnu radosť z príležitosti, že môžu vyjadriť svoj postoj k danej problematike, ukázať svoje vlastné predstavy a schopnosť. Naším heslom sa stalo: ,,Aj rómske dieťa sa dokáže prezentovať svojím

talentom a vie zo seba vydať maximum tvorivej aktivity.“ Výsledkom nášho spoločného snaženia sa stal pohľad dnešného rómskeho dieťaťa na vplyv jeho kultúry na kultúru Slovenska, respektíve kultúru vôbec.Pri práci žiaci využili techniku kresby s uhlíkom, ceruzou a farbičkami. Tejto výtvarnej súťaže sa zúčastnili pod vedením svojich triednych učiteľov Mgr. Ľudmily Borzovej, Mgr. Lucie Olejárovej, a Mgr. Petra Krajňáka.

uč. Lucia Olejárová

4

Toto je ocenená práca s názvom „Róm na ceste do Európy“, ktorej autorom je Roman Tulej, žiak 5.B triedy. Práca nakreslená uhlíkovou metódou pod vedením pani učiteľky Ľudmily Borzovej získala ocenenie ABC centra voľného času v Prešove.

Výtvarná súťaž „Európa v škole”

V mesiacoch január a február 2008 sa rómski žiaci ZŠ Svinia aktívne zúčastnili výtvarnej súťaže ,,Európa v škole“ – okresné kolo. Mottom 55. ročníka tejto súťaže na školský rok 2007/2008 bol ,,Interkultúrny dialóg“. Motto je príspevkom projektu “Európa v škole” k Európskemu roku interkultúrneho dialógu vyhláse-nom pre rok 2008 Európskou Komisiou v Bruseli. Témy súťažných prác mali korešpon-dovať s mottom 55. ročníka tejto súťaže. Tematicky boli práce rozdelené do 3 vekových kategórií.1. veková kategória, 6 -9 rokovNázov témy: Kultúrne pamiatky a tradície môjho regiónu (kresba, maľba a iné výtvarné spracovanie),2. veková kategória, 10 -12 rokov

Názov témy: Kultúrne dedičstvo Slovenska ako súčasť bohatstva európskej kultúry (ľubovoľné výtvarné, fotografické alebo multimediálne spracovanie témy),3. veková kategória, 13 -15 rokovNázov témy: Väčš inová i menšinové kultúry Slovenska sú spolutvorcami kultúry zjed-notenej Európy (ľubovoľné výtvarné, fotografické alebo multimediálne spracovanie témy)Našich žiakov sa týkala druhá a tretia veková kategória. Do druhej vekovej kategórie prispel svojou

Kresba s názvom „ Temperament Rómov je jedinečný“, ktorej autorom je Tomáš Horváth, žiak 5.D triedy

Práca Kristíny Giňovej zo 7.B triedy s názvom „Cigáni idú do Európy“.

Page 5: sviniarik - EduPage

5

Každá obec v Šariši je niečím zaujímavá, má svoje krásne umelecké pamiatky a svoju históriu. Neďaleko od Svinej je napríklad obec Župčany, kde pôsobil a je pochovaný spisovateľ Jonáš Záborský. Cez kopec sa po turistickom chodníku dá prejsť do Brežan, kde je vzácna drevená gréckokatolícka cerkev sv. Lukáša. R o v n a k o v n e ď a l e k ý c h Fričovciach sa nachádza krásny kaštieľ, kde sa v minulosti natáčalo niekoľko filmov. Okrem hmotných pamiatok preslávilo náš kraj i niekoľko významných osobností. Jednou z nich je i maliar Pavol Szinyei Merse (1845-1920), ktorý bol príslušník rodiny Sziney Merse, ktorá vo Svinej i v okolitých obciach mala svoje majetky. Je zaujímavé, že Pavol Merse sa narodil i zomrel v Šariši, no dejiny umenia mu dali nálepku maďarského maliara. To preto, že náš región v minulosti patril do Uhorska a rodiny ako Szinyei Merseovci, sa hlásili k maďarským koreňom. Nám však neide o privlastňovanie si niekoho či niečoho. Pavol Szinyei Merse pred históriou rovnako ako Maďarom patrí i Šarišu, kde sa narodil, žil, zomrel a je pochovaný. Vieme však všetci, kto bol Pavol Szinyei Merse? Ak nie, čítajte tento článok ďalej. Pavol Szinyei Merse sa narodil 4.

júla 1845 v rodinnom kaštieli v Chminianskej Novej Vsi. Jeho otec bol istý čas i hlavným županom Šarišskej stolice. Ako 8-ročný sa s rodičmi v roku 1853 sťahuje do Jarovníc. Od roku 1856 sa stáva riadnym žiakom gymnázia v Prešove, neskôr v štúdiu pokračuje vo Veľkom Varadíne. Od roku 1864 do roku 1869 študuje na prestížnej maliarskej akadémii v Mníchove. Keď sa v roku 1870 vrátil do rodných Jarovníc, začína maľovať rodinné portréty. V tom čase namaľuje i oltárny obraz Sv. Antona Pustovníka pre kostol v Jarovniciach. V roku 1872 namaľuje v Mníchove jedno z najznámejších diel Majáles. V roku 1873 sa oženil a usadil sa v Jarovniciach. V roku 1882 na rok odchádza do Viedne, ale jeho maliarske umenie sa stretá s neúspechom a v roku 1887 jeho ťažké obdobie vrcholí rozchodom s manželkou Žofiou. Keď však v roku 1896 získa na miléniovej výstave významné ocenenie a uznanie, rozbieha svoju maliarsku činnosť nanovo, plný elánu a energie. V roku 1900 na svetovej výstave v Paríži získava striebornú medailu. Neskôr získava i ďalšie ocenenia v Mníchove, St. Louis, Berlíne a Ríme. Vo vtedajšom hlavnom meste Uhorska po úspešnej výstave v Národnom salóne je v roku 1905 vymenovaný

za riaditeľa Vysokej školy výtvarných umení v Budapešti. V roku 1912 si jeho autoportrét vyžiadala Galéria nesmrteľných degli Uffizi vo Florencii. Po rokoch cestovania korunovaných úspechmi sa v roku 1919 vracia do Jarovníc, kde 2. februára 1920 zomiera . Pochoval i ho na miestnom cintoríne.Pavol Szinyei Merse sa stal j e d n ý m z v ý z n a m n ý c h predstaviteľov umeleckého smeru, ktorý nazývame impresionizmus. V maliarstve je jeho hlavnou črtou zobrazenie bezprostredného vizuálneho vnemu a zachytenie svetelného diania v prírode. Tento umelecký smer sa datuje do obdobia poslednej tretiny 19. a začiatku 20. storočia. Je to smer,

k torý pred in te lektuálnym prístupom preferuje subjektívny zmyslový vnem. Presne to je charakteristické aj pre Pavla S z i n y e i h o , k t o r ý p o p r i francúzskych maliaroch sa stal významným reprezentantom stredoeurópskeho impresionis-tického maliarstva. K jeho najznámejším dielam patrí: Majáles, Kúpeľný domček, Škovránok, Gazda, Jesenná krajina, Dáma vo fialovom, Topenie snehu či Vlčí mak na poli, ktoré už za jeho života boli ocenené a mali svoju obrovskú umeleckú hodnotu. Aj preto ho v M a ď a r s k u p o v a ž u j ú z a významného maliara a jeho obrazy zdobia Maďarskú národnú galériu v Budapešti (Magyar Nemzeli Galérii Budapest). O tomto významnom maliarovi z nášho kraja je potrebné určite vedieť. Kto navštívi Národnú galériu v Budapešti, nájde v nej obrazy Pavla Szinyeiho, ktorý námety pre

Slávny maliar svetového mena, o ktorom by sme mali všetci vedieť PAVOL SZINYEI MERSE (1845 – 1920)

Kúria v Jarovniciach (1911) Z knihy Mesároš A.: Szinyei, svetový maliar zo Šariša, strana 46.

Zamilovaný pár (1870) Z knihy Mesároš A.: Szinyei, svetový maliar zo Šariša, strana 101.

Učiteľ Peter Krajňák, počas školského výletu spolu s rómskymi žiakmi, na hrobe Pavla Szinyei Merseho

.v Jarovniciach (apríl 2008)

svoje obrazy čerpal v našom krásnom Šariši.

Spracoval uč. Peter Krajňák Podľa knihy: Mesároš, A.: Szinyei, svetový maliar zo Šariša, 1999.

Page 6: sviniarik - EduPage

VYUŽITIE PRVKOV ARTETERAPIE V ŠPECIÁLNEJ TRIEDE V základnej škole so špeciálnymi triedami pracujem tri roky. Je to p r á c a n e s m i e r n e ť a ž k á a namáhavá, vyžadujúca veľa psychických síl. Učiteľ sa tu denne stretáva so žiakmi z málo podnetného, extrémne nevhodné-

ho sociálneho prostredia. V triede mám 11 žiakov. Takmer u každého je diagnostikovaná mentálna retardácia rôzneho stupňa a taktiež poruchy správania. Jedná sa najmä o záškoláctvo, drobné krádeže, agres ívne správanie, verbálne aj fyzické útoky medzi žiakmi, impulzívne správanie, lož, vzdor a v neposlednom rade aj závislosť od návykových látok.Keďže v tomto školskom roku ukončím štúdium etopédie, téma mojej záverečnej práce znela: Možnos t i využ i t i a p rvkov arteterapie pri eliminácii porúch správania.Čo je arteterapia?Pojem arteterapia vychádza zo spojenia dvoch starovekých antických pojmov: z latinského slova art, artis, čo znamená umenie a z gréckeho slova therapón, čo v p ô v o d n o m z m y s l e s l o v a p reds t avova lo s lužobn íka , sprievodcu a ošetrovateľa bohov. V anglickom jazyku sa pojem art používa v súvislosti s výtvarným prejavom a v súčasnosti sa termín

arteterapia užíva predovšetkým pre výtvarnú stránku expresivity.Možnosti využitia arteterapie sú naozaj široké. Využíva sa pri práci s klientmi, ktorí sa ťažko slovne vyjadrujú, u ľudí trpiacimi rôznymi psychózami, pri deťoch, d o s p i e v a j ú c i c h , m e n t á l n e postihnutých a starších ľudí, ponúka možnosti tvorivej činnosti. Arteterapia sa využíva aj pri emočne labilných klientoch,

napomáha zmierniť pocity úzkosti, vedie k úľave pri depresii. Niektorí autor i (Dostá lová, Slavík) odporúčajú využívať arteterapeu-tické metódy v školskej praxi ako preventívnu výchovu. Zmysel vstupu arteterapie do výchovy vidia v kultivácii emocionálnej a hodnotovej sféry detského vnútorného sveta.Ukážky výtvarných činností a techníkPonúkané ukážky arteterapeu-tických činností som realizovala so skupinou žiakov druhého ročníka (6 chlapcov, 4 dievčatá) na hodinách výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania. Pri jednotlivých cvičeniach sme zvyčajne používali postup, ktorý uvádza J. Campbell:1. zahájenie a rozohrievacie cvičenia2. hlavná činnosť3. diskusia a spätná väzba4. zakončenie a záverJednotlivé aktivity sú zoradené podľa témy, ktorá sa nimi zvyčajne prelínala a určitým spôsobom na seba nadväzovali. Zoradili sme ich

do tém s týmito názvami:1. Zimné radovánky 2. Môj snehuliačik 3. Modelujem snehuliaka 4. Medovníkový domček 5. Dom, v ktorom by som chcel

bývať 6. Modelujeme zlosť 7. Obliekame medvedíka8. Košeľa pre otca medveďa 9. Koláž z kúskov novinového

papiera 10. Škvrny z tušu 11. Portrét mamičky 12. Kreslenie na hudbu Realizácia aktivity č. 8 Košeľa pre otca medveďa:Motivácia: Rozhovor o poslednej činnosti„Deti spomínate si, ako sme naposledy obliekali medvedíkov? A viete, že novú košeľu by potreboval aj otec medveď? Mamka medvedica veľmi dobre varí a do svojej sa už ledva vmestí. A okrem toho, celá medvedia rodinka sa chystá na svadbu. My poznáme aj pesničku Medveďku, daj labku. Tak si ju môžeme zaspievať skôr, ako sa pustíme do výroby košele pre otca medveďa“: Medveďku, daj labku,pôjdeme na svadbu.Medvedica ráno vstala, a macka si vychystala.Medveďku, daj labku,pôjdeme na svadbu.Postup:Keď sme dospievali, bolo deťom vysvetlené ako budú pri výrobe košele postupovať. Pri tejto aktivite sedeli v kruhu ako zvyčajne. Celá skupina dostala

jeden kus baliaceho papiera s predkreslenou košeľou. Ich úlohou bolo prejsť jednou farbou po obryse košele a vyzdobiť ju technikou otláčania rúk. Záver: Táto aktivita deti zaujala už tým, že si mohli maľovať po vlastných dlaniach. Samotné otláčanie pre nich tiež malo svoje čaro. Navzájom spolupracovali, radili sa akú farbu ešte použiť a kam umiestniť ďalšie odt lačky. Vyskyt lo sa len n iekoľko technických problémov, keď sa vyliala voda z nádobiek a pri samotnom upratovaní triedy. Tieto výtvarné aktivity mali u detí od začiatku veľký úspech. Už samotná príprava pracovných miest, spájanie lavíc znamenalo pre deti akýsi rituál, po ktorom napäto očakávali , čo bude nasledovať. Všetky artetera-peutické aktivity prebiehali v p o k o j n e j a t m o s f é r e , b e z verbálnych alebo fyzických útokov. Do našej triedy vniesli mnohé pozitíva. Deti sa naučili navzájom lepšie komunikovať, pomáhať si, poprosiť, poďakovať. Najväčšou odmenou pre nich boli vzniknuté práce, ktoré vytvárali buď individuálne alebo skupinovo. Touto prácou by som chcela poukázať na to, že aj tieto deti dokážu pod vedením nadšených pedagógov úžasné veci. ak sú pozitívne motivované, povzbu-dzované a chválené. Pretože nestačí, aby sme deti mali radi. My im musíme aj rozumieť.

uč. Mária Ondíková

6

Pani učiteľka Mária Ondíková pri vyučovaní v špeciálnej triede.

Realizácia arteterapickej aktivity číslo 8: Košeľa pre otca medveďa.

Vtipy a aforizmy na každý deň

Ten, kto sa usmieva a nezlostí, je vždy ten silnejší. (japonské príslovie)Iba strach z neúspechu nám bráni v úspechu.Nie je hanba spadnúť, ale ostať ležať.Kto chce hnúť svetom, musí hnúť najprv sebou. (Sokrates)Človek nie je človekom, ak miluje len seba.Človek sa o živote naučí najviac

vtedy, keď nazrie do svojho vnútra a zistí, že sa musí ešte veľa učiť.Hnev sa neprekonáva hnevom, ale láskou. (Budha)Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom v tvojom živote. (M. Twain)Učený človek má vždy bohatstvo v sebe. (Phaedrus )Odváž sa byť múdrym ! (Horatius)Ani jeden mladý človek nie je tak nešikovný, aby nedospel k úspechu aspoň v jednej veci, ak je

vytrvalý. (da Vinci)Seba samého každý najmenej pozná. (Cicero)Každý deň je malým životom.

Učiteľka dala žiakom slovnú úlohu s témou – Keby som bol riaditeľom firmy. Všetci žiaci sa s nadšením pustili do písania, iba Matej nie.„ Prečo nepíšeš ?“, pýta sa učiteľka.„ Čakám na sekretárku.“

Príde Michal za sestrou a vraví:

„ Nepožičala by si tvoju fotku?“Sestra: „ Na čo ti bude?“Michal: „ Pani učiteľka zemepisu nám povedala, že máme priniesť na obrázku prírodnú katastrofu.“

Pani učiteľka sa pýta Lászla:-Povedz mi zvieratko na P.Lászlo odpovie : -Patkáň.-A teraz mi povedz zvieratko na D.-Dva patkáne.-A zvieratko na Ž?-Žeby tri patkáne?

Page 7: sviniarik - EduPage

rozvinúť komunikačnú schopnosť indivídua. Vzhľadom na presné definície jazyka, reči a prehovoru (hovorenia) treba konštatovať, že logopédia sa v praktickej sfére zaoberá rečou, resp. prehovorom (hovorením), t.j. schopnosťou človeka používať jazyk pri interindividuálnej komunikácii. Logopedická starostlivosť sa zásadne nesmie zužovať iba na zvukovú rovinu jazykového prejavu, ale musí zahŕňať všetky

roviny jazykových prejavov. Navyše musí táto mimoriadne heterogénna kategória špeciálnej pedagogiky v jednom termíne obsiahnuť, vystihnúť tak narušenie zvukovej stránky reči (napr. dyslália), ako aj neurotickú poruchu reči (napr. mutizmus); tak narušenie obsahovej stránky reči (napr. pri dysgramatizme, zníženej slovnej zásobe), ako aj tempa reči (napr. pri brblavosti) atď.O narušenej komunikačnej schopnosti (NKS) jednotlivca hovoríme vtedy, ak niektorá rovina (alebo niekoľko rovín súčasne) jeho jazykových prejavov pôsobí interferenčne vzhľadom na jeho komunikačný zámer. Pritom môže ísť o foneticko-fonologickú, syntakt ickú, morfologickú, lexikálnu, pragmatickú rovinu jazykových prejavov, resp. môže ísť o verbálnu i neverbálnu, hovorenú a grafickú formu interindividuálnej komunikácie, jej expresívnu i receptívnu zložku. Narušená komunikačná schopnosť

sa môže prejaviť ako vrodená chyba reči, alebo získaná porucha reči.Uvedomme si, že asi 70% času nášho bdenia súvisí nejakým spôsobom s komunikáciou. Preto sa dajme do práce!Teším sa na Vás nabudúce.

uč. Katarína Goffová

Vitajte v logopedickom okienku

Rozviazané jazýčky...

„Slovo, ktoré dnes znie dosť jasne,bude o niekoľko dní alebo týždňov zrozumiteľné, pojem, ktorý dnes je neurčitý časom sa vyjasní.“

Viliam Gaňo

Človek je základným elementom ľudskej spoločnosti, žije v spoločnosti s inými ľuďmi. Proces začleňovania sa do spoločnosti

začína hneď po narodení a prebieha počas celého života prostredníctvom vzájomného pôsobenia medzi spoločnosťou a jednotlivcom. Predpokladom tohto pôsobenia je schopnosť prijímať, odovzdávať a navzájom si vymieňať informácie – schopnosť komunikovať. Najdôležitejšou individuálnou komunikáciou je reč. Hovorená reč predstavuje najúspešnejší spôsob, ako vyjadriť myšlienky a potreby. Prostredníctvom nej človek usmerňuje svoje správanie a správanie iných. Schopnosť hovoriť spoločne zrozumiteľným jazykom vytvára sociálne a emočné puto medzi ľuďmi. Hovorená reč je najpoužívanejšou komunikačnou z ručnosťou človeka.V každodennom živote sa stretávam s ľuďmi, deťmi s ktorými je vzájomná výmena informácií menej úspešná až neúspešná. V kontexte biopsycho-sociálneho rozvoja sú ich

komunikačné schopnosti narušené v rôznej miere.Vývin komunikačných schopností začína hneď po narodení v interakcii matka – dieťa. Matka, otec sú prvým vzorom komuni-kácie. Sú autormi prvých podnetov pre rozvoj komunikač-ných schopností a stimulujú dieťa k reakciám na tieto podnety. Deti potrebujú rečový vzor, podľa ktorého si môžu svoje rečové prejavy korigovať. Len intenzívny nácvik rečových zručností môže zaručiť efektívny rozvoj reči.Raná výchova a raná pomoc detí s NKS sa stále viac chápe a realizuje ako ucelený systém, v ktorom rodičia dieťaťa s NKS, jeho súrodenci a ostatní členovia rodiny s odborníkmi vytvárajú ucelený tím. No, presvedčila som sa, že existujú rodičia, ktorí túto spoluprácu neakceptujú. Na z á k l a d e t e j t o s k ú s e n o s t i považujem za nutné upozorniť rodičov, že práve oni sami si musia byť vedomí, že sú v starostlivosti o dieťa s NKS rovnocenným partnerom, tak ako pedagóg, logopéd spolupracujúcim od samého začiatku.Pre dieťa s NKS vo výchove a vzdelávaní veľmi dôležitú úlohu zohráva nielen rodina, ale aj škola a prostredie, v ktorom sa dieťa pohybuje.

A čo integrácia? Zmyslom integrácie nie je stierať odlišnosti, ale viesť k uvedomeniu si vlastnej individuality. Na prvom mieste je tu opäť rodina, ktorá svojou podporou, povzbudením, pocitom istoty i bezpečia pomáha dieťaťu túto skutočnosť prijať a spracovať. Môžem konš ta tovať , že u

integrovaných detí sa zaznamenal pozitívny i osobnostný vývin.Schopnosť zúčas tňovať sa komunikačného procesu zlepšuje kvalitu života detí, je bránou do bohatšieho prežívania a utvárania vzťahov k ľuďom a sebe samému.A prečo práve logopédia?Logopédia (logos = slovo, reč; paideia = výchova) je špeciálno pedagogická veda. Zaoberá sa výchovou osôb s narušenou komunikačnou schopnosťou a prevenciou tohto narušenia. Význam logopédie je evidentný, ak si uvedomíme skutočnosť, že v pracovnej oblasti logopédie nie sú iba pos t ihnu t í a na rušen í jednotlivci, ale aj značná časť intaktnej populácie, ako aj bezprostredné i sekundárne dôsledky narušenia komunikačnej s c h o p n o s t i p r e č l o v e k a i s p o l o č n o s ť . N a r u š e n i e komunikačnej schopnosti sa totiž zákonite prejavuje ako retardačný a deformačný činiteľ pre ďalší rozvoj komunikačnej schopnosti n ie len v oblas t i sociá lnej komunikácie.Sekundárne dôsledky narušenej komunikačnej schopnosti sa môžu nepr iaznivo pre jav iť a j v

kognitívnej oblasti, vo sfére e s t e t i c k é h o v n í m a n i a , v emocionálno – vôľovej sfére, v oblasti školskej úspešnosti, p racovnej , resp . soc iá lne j adaptácie atď. Okrem toho

n a r u š e n i e k o m u n i k a č n e j schopnosti môže byť jedným z prvých zjavných indikátorov vážnych ochorení (napr. pri d u š e v n ý c h o c h o r e n i a c h , n á d o r o v ý c h m o z g o v ý c h ochoreniach). Cieľom logopedickej starostlivosti je v maximálnej možnej miere

7

Page 8: sviniarik - EduPage

Povinná školská dochádzkaKedysi dávno deti do školy nemuseli chodiť vôbec. Pani Mária Terézia však svojou reformou uzákonila, aby deti do školy chodili a bolo to ich povinnosťou. Jej reforma oslovila ľudí natoľko, že s určitými zmenami platí až dodnes.V zmysle ustanovenia § 34 zákona č . 2 9 / 1 9 8 4 Z b . o s ú s t a v e základných a stredných škôl (školský zákon) je povinná školská dochádzka desaťročná a trvá najdlhšie do konca školského roku, v ktorom žiak dovŕši 16 rokov veku. Školskú dochádzku možno prirovnať k práci. Aj rodičia musia do práce chodiť, lebo ak by nechodili, strhli by im plat, alebo by ho vôbec nedostali. Boli by potrestaní. V škole je to tiež tak, že ak dieťa do školy nechodí, je potrestané. Dostane neospra-vedlnené hodiny. Samozrejme, že ak príde choroba, úraz, alebo iná udalosť, ktorú treba vykonať počas školy, žiak chýbať môže, ale musí priniesť ospravedlnenie od rodiča, lekára, alebo inej inštitúcie, ktorá má oprávnenie ospravedlnenku vydať. Ale aj tu sú isté pravidlá. Čítaj pozorne a určite ich na tomto papieri niekde nájdeš.

Ide aj o peniazeNaši poslanci v roku 2002 prijali zákon č.281/2002 Z.z o prídavku na dieťa. V ňom sa píše, že rodičia dostanú každý mesiac na každé dieťa od štátu darček – teda rodinné prídavky v hodnote 540,- na jedno dieťa. K tomu však vymysleli aj zákon č.658/2002 Z.z., ktorý hovorí, že prídavok dostanú len rodiny, ktorých deti chodia riadne do školy a neblicujú. Aby sme rozumeli tomuto zákonu, musíme vedieť, že blicovanie, flákanie sa počas školy, vyhýbanie sa písomkám, zháňanie s i falošných ospravedlneniek sa nazýva „zanedbávanie povinnej školskej dochádzky“. Viazaním výplaty prídavku na dieťa na riadne plnenie povinnej školskej dochádzky sa sleduje účelné využívanie finančných pro-striedkov štátneho rozpočtu určených na výchovu a výživu detí. Pod zanedbávaním povinnej školskej dochádzky na účely zastavenia prídavku na dieťa rodičovi sa rozumie stav, keď dieťa má neospravedlnenú neúčasť na vyučovaní v kalendárnom mesiaci viac ako 15 vyučovacích hodín. Cieľom tohto opatrenia je dosiahnuť zodpovednejší prístup rodičov k plneniu rodičovskej funkcie voči svojim deťom a viesť ich k intenzívnejšiemu hľadaniu odbornej pomoci, ak výchovné problémy svojich detí nedokážu zvládnuť vlastnými silami.

Čo sa môže a musí!O s p r a v e d l n e n i e ž i a k a v neprítomnosti upravuje zákon č. 658/2002 Z.z. Ten považuje za ospravedlnenú neprítomnosť iba nasledovné dôvody: 1. choroba žiaka, 2. lekárom nariadený zákaz chodiť do školy, 3. mimoriadne zlé poveternostné podmienky, 4. vážne dopravné problémy, 5. mimoriadne udalosti v rodine žiaka (nestačia len rodinné dôvody), 6. účasť žiaka na športovej príprave, 7. iné udalosti na základe posúdenia riaditeľa školy. Aktivity ako objednanie sa, vybavovanie si obč. preukazu a pod. , n ie sú dôvodom na neprítomnosť v škole, ak ich nepovolí riaditeľ. Ospravedlnenie v prípade odberov, prehliadok, zubárov, kožných och. a pod. sa berie iba v čase ich výkonu a v čase nevyhnutnom na dopravenie sa napäť do š ko ly. A k ž i ak kedykoľvek opúšťa školu , informuje o tom vopred triedneho učiteľa alebo vedenie školy. Ak to neurobí, môže to byť chápané ako útek a okamžite sa to hlási.Písomné ospravedlnenie alebo úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprí-tomnosti predloží žiak alebo zákonný zástupca dieťaťa škole do troch dní od nástupu dieťaťa do školy. Ak nie, môže dôjsť k ich neospravedlneniu. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní je jeho zákonný zástupca povinný oznámiť škole prostredníctvom súrodenca (nie cez spolužiaka), alebo sám, bez zbytočného odkladu (hneď), príčinu jeho n e p r í t o m n o s t i . N a j l e p š i e telefonicky na číslo v žiackej knižke. Ak sa tak nestane, môže byť rodič napomenutý. Ak sa situácia bude viackrát opakovať, môže prísť k neospravedlneniu neprítomnosti žiaka. Neprí-t o m n o s ť ž i a k a m ô ž e b y ť overovaná lekárom, školou, sociálnym pracovníkom i políciou. Rodič môže podľa šk. poriadku vlastným podpisom ospravedlniť najviac 5 dní v šk. roku.

Praktické odporúčaniaNa ospravedlnenke nesmie chýbať oslovenie (komu je ospra-vedlnenka určená). Nasleduje meno žiaka, dátum kedy chýbal v škole a dôvod prečo sa nezúčastnil na vyučovaní. V závere je všetko p o t v r d e n é v l a s t n o r u č n ý m podpisom rodiča alebo pečiatkou a podpisom lekára.

Ospravedlnenky by rozhodne nemali vyzerať takto

uč. Lucia Gliganičová

Vtipy-Pán policajt, zabila som kohúta.-No a čo, veď to je normálne.-Nie, nie je, pán policajt, ja sa volám Kohútová.

-Vari si nedostal rozhrešenie?-Dostal. Mám sa pomodliť päť Otčenášov.-A prečo teda plačeš?-Lebo ja viem iba jeden.

Po tom, ako si kupujúca vyskúšala dvadsaťosem čiapok, hovorí: -Vezmem si túto. Koľko platím?-Nič! V tej ste prišli!

A ešte zopár učiteľských perličiek...

Je to 15, pretože 18 mínus 3 je 12.

Cestoval celou cestou do Londýna.

Otvor si papier a píš!

Bude to päťminútovka, ktorá bude trvať 10 minút.

Vyriešte príklady, ktoré sú vyriešené v učebnici!

Zapísala uč. Ľ. Borzová

8

Ospravedlnenka moja každodenná Zápisy z triednej knihy

“Žiak konzumoval suchý pastel. Robil zo seba šaša a nerešpektoval upozornenia učiteľky.”

“Žiak poutieral ruky, nos a celú tvár do kabáta a potom ho hodil do učiteľky.”

“Trieda dala na stoličku vyučujúceho špendlík!”

“Žiak celú hodinu vykukuje, predvádza sa! Nedá sa tu pracovať!”

“Počas hodiny vyhádzala obsah celej skrine na zem. Je ako nepríčetná!”

“Žiak počas presunu do telocvične svojvoľne opustil skupinu a odišiel domov.”

“Žiak neadekvátne reagoval na hodnotenie jeho slabej práce, vytrhol list zo zošita a hodil do koša a nevhodne komentoval postup učiteľa.”

“Žiak vyvracia lavicu, vydáva rôzne zverské zvuky!”

“Žiak vykrikuje: ‘Ty vole !’, stále rozpráva, nepracuje.”

Page 9: sviniarik - EduPage

Žiaci základnej školy: Kategória próza I. stupeň:1. miesto neudelené2. miesto – Simona Palčáková 2. A3. miesto – Anna Kundrátová 4. A

Kategória poézia I. stupeň:1. miesto – neudelené2. miesto – Klára Kandrová 3. A3. miesto – Kristína Mižáková 3. A

Kategória II. stupeň: 1. miesto

Žiaci druhého stupňa špeciálnych tried:1. miesto – Dušan Kaleja 7. C2. miesto – Vojtech Giňa 5. B3. miesto – Margaréta Giňová 5. B Alexander Červeňák 6. BCenu poroty za najnáročnejšiu báseň získala Manuela Kalejová, žiačka 6. D triedy.

Žiaci prvého stupňa špeciálnych tried:0.B – Červeňáková Naďa, Giňová Terézia,0.C – Červeňáková Anastázia,1.C – Kaleja Igor, Knezelová Agnesa,1.E – Čuriová Simonka, Čuri Adrián, Červeňák Jaroslav,1.F – Bilý Erik, Giňa Karol,2.B – Giňová Monika,2.C – Holubová Dáša,3.C – Horváthová Nikola.

uč. Lucia Olejárová a web stránka školy

– neudelené2. miesto – Tatiana Kojnoková 7. A próza2. miesto – Laura Nawratová 5. A poézia3. miesto – Juliana Kandrová 5. A poézia

9

Koncom apríla a začiatkom mája 2008 sa na našej škole uskutočnila súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Bola rozdelená do troch kategórií. Ako prvý svoje recitačné umenie predviedli žiaci druhého stupňa špeciálnych tried, deň po nich žiaci prvého a druhého stupňa ZŠ a napokon 2. mája 2008 žiaci špeciálnych tried. Zúčastnili sa ho najlepší žiaci z triednych kôl s cieľom dokázať nielen všetkým dospelým, ale najmä sebe, že sú schopní naučiť sa spamäti básne a krátke poviedky od najrôznejších slovenských autorov. Tejto úlohy sa zhostili naozaj výborne. Pred samotnou súťažou sa dalo z tvárí žiakov čítať nespočetné množstvo emócií. Striedali sa pocity úzkosti, strachu, obáv, neistoty s pocitmi šťastia, radosti, veselosti. Tento ročník bol pre žiakov špeciálnych tried úplne prvý, preto súťažiaci nevedeli, ako bude celé dopoludnie prebiehať. Prvýkrát predstúpiť pred spolužiakov, učiteľov a vedenie školy nie je jednoduché. Chce to odvahu, odhodlanie, veľkú dávku viery vo vlastné schopnosti. Zároveň to bola pre každého veľká zodpovednosť. Zahodiť obavy, strach, hanbu a tváriť sa vážne, to chce prekonať samého seba. Veď kedy v živote už takto žiaci stáli s takou zodpovednou úlohou pred publikom, ktoré očakáva dobrý výkon? Myslím, že asi ešte nikdy. Práve preto to prežívali o to intenzívnejšie. Úvod bol príjemný. Porota, pozostávala z učiteľov prvého a druhého stupňa ZŠ. Busta Hviezdoslava, krátky životopis, vyzdobené triedy, všetko sa žiakom zdalo také nevšedné. Jednoduché, no predsa iné, honosné, slávnostné. Všetko pripravené na recitáciu. Po vylosovaní poradia sa žiaci s chuťou pustili do prednesu. Recitáciu striedal dlhý potlesk, pochvala a uznanie. Strach sa nenápadne vytratil a žiaci s bezstarostnou tvárou prednášali naučené básne a krátke poviedky. Výber bol naozaj pestrý. Priebeh súťaže v jednotlivé súťažné dni bol pokojný. Po prednese všetkých zúčastnených žiakov sa porota odobrala na krátku poradu, aby spomedzi všetkých výborných recitátorov vybrala tých najlepších. Bez dlhšieho zaváhania boli rozhodnutia poroty nasledovné :

Súťaž Hviezdoslavov Kubín v ZŠ Svinia

Učiteľ Peter Vaščák blahoželá úspešnej recitátorke Nikole Horváthovej.

Záverečné vyhlásenie výsledkov v kategórii próza. Zľava: Pani učiteľka Katarína Krafčíková, Kristína Mižáková, Klára Kandrová, Simona Palčáková a Anna Kundrátová.

Víťazi v kategórii 2. stupeň špeciálnych triedach si na pamiatku urobilispoločnú fotografiu s členmi poroty. Zľava učitelia: Ľ. Borzová, P. Fatľa,K. Bernátová a L. Olejárová.

V kategórii poézia boli ocenené, zľava: Tatiana Kojnoková, Laura Nawratová a Juliana Kandrová.

Page 10: sviniarik - EduPage

10

Drogová prevencia. Práca Moniky Miščákovej z 9. A vyrobená na hodine Občianskej výchovy pod vedením pána učiteľa Martina Stiebera (2008).

Drogová prevencia. Práca Martiny Čižmárikovej zo 7. A, vyrobená podvedením pána učiteľa Martina Stiebera na hodine Občianskej výchovy.

Očová, Očová – výchovný koncert

V piatok 23. 5. 2008 sme boli na koncerte v Kojaticiach. Do Kojatíc sme išli peši. Pod novým mostom sme sa hrali na ozvenu. Prekonali sme rekord, cesta nám trvala 35 minút. Slniečko pálilo, rozkvitnutá repka voňala. Do kultúrneho domu sme prišli prví, za nami škôlkari a žiaci z

Kojatíc. O chvíľočku prišiel ujo s hudobnými nástrojmi, naši chlapci mu ich pomáhali odniesť na javisko. Neskôr už bol oblečený v kroji, predstavil sa a koncert mohol začať. Postupne nám ukazoval hudobné nástroje a na každom zahral krátku melódiu. My sme hádali názov piesne. Mal drumbľu, gajdy, rôzne píšťalky, fujaru, harmoniku heligónku, citaru, fujaru trombitu. Rozprával nám o živote pastierov,

o tancovačkách na dedine, o ženách, ktoré hrali na drumbľu. Potom vybral štyroch chlapcov a predstavil ich ako zbojníkov. Zavolal aj štyri učiteľky do poroty,. No keď prišli k nemu, povedal, že ony budú grófky a zbojníci musia s nimi tancovať tak, ako on bude hrať na harmonike. A začala tancovačka – valčík, čardáš, polka. Chlapci pobozkali grófkam ruku a dostali od nich pusu na líčko. To bolo kriku, veselosti! Škôlkari

Život a drogy

Prečo ľudia užívajú drogy? Uteka jú t ak p red svo j imi problémami? Utekajú pred svetom? Neviem povedať, či sú drogy zlé. Nikdy som ich totiž nevyskúšala. Je veľa filmov, kníh a článkov o tom, ako drogy zničili a ako ničia ľudí. Ja som sa ešte nikdy v živote s nimi nestretla, ale viem s určitosťou povedať, že ničia človeka.Niektorí začnú brať drogy len preto, aby zapôsobili na iných. Iní to chcú vyskúšať zo zvedavosti a stanú sa závislými. Ani nevedia, ako sa to stane. Drogy majú omamné účinky. Nepoznám dôvody, prečo ich ľudia začnú

Príspevky žiakov

Úvaha o drogách ...Je fajčenie a pitie, prípadne používanie drog prejavom dospelosti?

Človek je pravdepodobne zvláštny tvor. Na jednej strane sa radí na najvyššiu priečku inteligencie na našej planéte, no na strane druhej dokáže robiť nezmysly.Fajčenie má na svedomí Krištof Kolumbus, ktorý ako prvý Európan importoval tabak na náš kontinent. V tej dobe bolo fajčenie považo-vané za módnu aristokratickú kratochvíľu. Tak ako ľudská populácia tzv. dospievala, lekári čoskoro zistili, že fajčenie nie je až tak nevinná zábava, za ktorú ju považovali. Nuž, budeme za to súdiť Krištofa? Veď popri tabaku k

Škodlivé návyky

Ak ťa raz niekto drogou ponúkne.O škode ani nemukne.Ty odpovedz jednoducho: NIE.Veď je to sebaničenie.

Droga je prášok ničivý,ktorý ťa úplne vysilí.Droga je sila ničivá, ktorá ťa postupne zabíja.Droga je sila návykov,potom máš v hlave pomykov.

Decht, nikotín, to je zlé,je to veľmi škodlivé.Cigaretu fajčíš a potom sa dusíš.No fajčenie je frajerina, ale niekedy aj rakovina.

Alkohol sa ešte nezmohol,aby ho niekto premohol.No predsa je veľmi škodlivý,tvoju pečeň presilí.

Fetovanie sa ešte nevyplatilo,hoci ti je po ňom veselo.Fetovanie taktiež škodí,tvojmu zdraviu zle sa vodí.

Narkoman, fajčiar, alkoholik,dnes normálny už nie je nik.Raz príde doba pokánia,keď sa všetci škodlivým návykom ubránia!

Lenka Miškufová 9.A

brať. Možno iba berú, aby zabudli na problémy, zbavili sa ťažkostí. Ale keď prestanú účinkovať, človek je zasa v skutočnom svete so svojimi problémami. Tak na čo sú dobré? Dostanú ťa z reality na pár hodín a potom sa v nej ocitneš zasa. Ľudia často trpia depresiami, a preto začnú brať drogy. Snažia sa utiecť pred tým, čoho sa obávajú a z čoho majú strach. Stojí to za to? Droga vyrieši problémy na pár minút alebo hodín, ale potom čo? Problémy sú tu stále a sú tu na to, aby sa riešili. Dá sa taký veľký problém, ako sú drogy, vyriešiť? Dá sa zo závislosti vyliečiť? Drogy boli, sú a budú, pokiaľ nezastavia tých, k tor í ich dodávajú. Tí, čo ich dodávajú, nie sú závislí. Oni len zarábajú na ľuďoch, na ich slabosti. Zo závislosti sa však dá vyliečiť. V dnešnej dobe existujú centrá a liečebne pre drogovo závislých. Takáto liečba trvá dlho, ale stojí za to, ak sa po nej človek oslobodí z takého zajatia, ako sú drogy. Závislým ľuďom je potrebné pomáhať a podporovať ich, ak sa rozhodnú liečiť. Veľa ľudí o d s u d z u j e n a r k o m a n o v . Nedostanú pre to prácu alebo ich bez vysvetlenia vyhodia z autobusu. Ako sa potom majú v živote uplatniť, ak nemajú rovnaké šance ako my?Na život a na jeho zmenu má každý právo. Veď keby neboli druhé šance, kde by dnešný svet bol? S vecami, ako sú drogy, sa dá bojovať. Život závislého človeka sa môže z hodiny na hodinu zmeniť len preto, že mu niekto pomôže a porozpráva sa s ním.Spoznávajme aj takéto problémy, lebo ak ich budeme poznať, budeme schopní pomôcť a o to budeme lepší, ako sme teraz. Veď svet môžeme zmeniť aj my, nevyštudovaní odborníci tým, že sa o tom budeme rozprávať a písať. Takže dávajme ľuďom aj druhé šance, hoci nie vždy si ich zaslúžia. Či nemajú také isté právo na život a na zmenu svojho života ako my?

Ľudmila Kundrátová 9.A

nám priniesol aj zemiaky. Isteže nie, práve on nám otvoril obzor poznania na západnej pologuli.Lenže človek je aj tak vynaliezavý, o čom svedčí dnešný moderný svet. Ale aby sme sa vrátili k zemiakom. Dajú sa jesť a dokonca aj piť. Veď sa z nich vyrába vodka. A k čomu je dobrá vodka? No predsa k oslavám, ale keď je jej veľa, plávať sa v nej nedá. Iba ak utopiť – presnejšie povedané. No návykovou látkou sa môže stať aj konope, z ktorého sa vyrába marihuana alebo ešte zelený mak, z ktorého sa pripravujú opiáty.Všetko je dostupné, po ruke, a je len na každom z nás, či týmto neduhom podáme ruku, alebo ich budeme užívať tak, aby nám slúžili a nie my im.

Silvia Imrichová 9.A

dobreže nepopadali od smiechu zo stoličiek. Rozosmiati sme sa vybrali na spiatočnú cestu. Sprevádzali nás ťažké sivé mračná. Klárka sa bála, že nás zastihne búrka. Našťastie sa tak nestalo. Spotení, unavení, hladní, ale veselí a šťastní sme bežali na obed. Všetkým sa tento deň veľmi páčil.

Žiaci 3. ročníka

Page 11: sviniarik - EduPage

11

Učiteľka Katarína Bernátová v úlohe hádzanárskej brankárky prvoligového klubu ŠŠK Košice.

Učiteľ Peter Fatľa obliekajúci dres Futbalového klubu Kojatice

NAVŠTÍVTE WEBOVÚ STRÁNKU ŠKOLY:

WWW.ZSSVINIA.EDUPAGE.ORGINFORMÁCIE O TEJTO STRÁNKE VÁM PODÁ

PANI ZÁSTUPKYŇA Mgr. MARTINA BORTLOVÁ

FUTBALISTI DOBOJOVALI

Reprezentanti našej školy sa zúčastnili Obvodného kola v malom futbale. Starší žiaci bojovali vo svojej kategórii 9. apríla 2008 v susednej Chminianskej Novej Vsi, mladší žiaci 15. apríla 2008 v Širokom. Reprezentanti našej školy v malo futbale však ukončili svoje doslova trápenie už v obvodnom kole. Reči, reči, reči, tak môžeme charakterizovať výkony našich hviezd v kategórii starších žiakov. Veď nedať gól v dvoch zápasoch je tiež umenie a oni to dokázali. Hráči, ktorí

Večerný beh obcou Svinia

Dňa 8.mája 2008 sa uskutočnil 4. ročník Večerného behu obcou Svinia spojený so súťažným popoludním s hasičmi našej obce pri príležitosti Dňa sv. Floriána. Na školské ihrisko sa zbehli deti od tých najmenších, ktoré ešte nezasadli do školských lavíc, až po tie, čo z nich o chvíľku vstanú a sadnú inam. Na tomto športovom podujatí bola osobne prítomná aj starostka obce Svinia Agnesa

Uličná a riaditeľ ZŠ Svinia Richard Jurčišin.Súťažilo sa v siedmich kategó-riách. V prvej kategórii deti predškolského veku, za nimi nasledovali žiaci a žiačky 1.-2. ročníka, 3.-4. ročníka a nakoniec 5.-6. ročníka. Všetci dostali sladké odmeny, najlepší ceny i „vzácne kovy “.

uč. Bernátová

Foto: telocvikáriKatarína

Víťazky v kategórii 1. – 2. ročník Večerného behu obcou Svinia. Zľava Katarína Triščová, Simona Kandrová a Anička Balážová.

Učiteľ telesnej výchovy Ľudovít Zošák rozdáva organizačné pokyny.

Starostka obce Svinia Agnesa Uličná (vpravo) na školskom ihrisku v obkolesení mladých bežcov.

O Š P O R T E

Napísať? Ale čo? Múdre veci o športe? Šport je ritualizovaná (prostredníctvom tzv. pravidiel) forma fyzickej aktivity alebo zručnosti, ktorej účelom je snaha rekreovať sa: pre súťaženie, pre vlastné potešenie, pre dosiahnutie dokonalosti, pre vývoj zručnosti alebo pre akúkoľvek kombináciu týchto cieľov. Šport má svoje počiatky už v antike, kedy vznikli aj olympijské hry. Nikto presne nevie kedy a prečo sa šport vyvinul. Najpopu-lárnejšie vysvetlenie je tvrdenie, ktoré hovorí, že šport bol najskôr výcvik v love a boji o prežitie a až neskôr, keď človek mal viac voľného času, sa vyvinul na zábavu. Takže všetci s nadšením pustiť sa do športu. V tejto súvislosti sme sa opýtali, našich mladých telocvikárov, prečo je dobré športovať ?

Mgr. Katarína Bernátová: „No preto, aby sa z tela vyplavili endorfíny, hormóny šťastia. Veď vidieť usmiate tváre po hodine telesnej výchovy, je jeden z mojich najobľúbenejších pohľadov . Či už pre dobrý pocit z výkonu, alebo z toho, že sa blíži hodina ku koncu. Športu zdar!“Mgr. Peter Fatľa: „Ja mám teóriu, že je lepšie stráviť voľný čas na športovisku ako v krčme.” -rr-

svoju veľkosť si určujú sami, zlyhali na celej čiare. Preto ich mená radšej neuvádzame, lebo dúfame, že nás ešte „potešia“.O nič lepšie neskončili ani mladší žiaci, ktorí nedali gól dokonca v troch zápasoch. Môžeme im však predsa len prepáčiť, lebo sa ešte len učia a podľa pána učiteľa Fatľu aspoň príkladne bojovali. Dúfame, že mladší žiaci ako V. Pulár, J. Tartaľ, V. Kostelník, J. Kojnok, T. Lukáč, M. Paľuch a ďalší nám urobia v budúcnosti viac radosti a nebudú hazardovať s dobrým menom našej školy.

uč. Ľudovít Zošák

Page 12: sviniarik - EduPage

kam, aj potlačiť. No svaly sme budovali, snáď sa vám to podarí.

Veľa šťastia DÁMY a PÁNI! Vaša učiteľka Katka Bernátová

Deviataci opúštajúci našu školu: Garančovský Daniel, Hudáček Dávid, Imrichová Silvia, Jurko Pavol, Kundrátová Ľudmila, Kundrátová Michaela, Maľariková Nikola, Miščáková Monika, Miškufová Lenka, Nemčíková Nikola, Priščák Matúš, Priščák Peter, Štalmach Dávid, Vyhonská Katarína.

Veľa úspechov v ďalšom štúdiu i v živote Vám zo srdca praje triedna učiteľka Dagmar Eštoková.

Je to v poriadku alebo mám navštíviť lekára. J.

Dievčatá dospievajú skôr ako v minulosti. Preto prvú menštruáciu majú niektoré dievčatá už od desiatich rokov. Aj keď tvoje kamarátky už menštruujú, ty sa nemusíš ničoho obávať. Užívaj si život bez každomesačného ko lo toča oko lo v lož iek a tampónov. Tvoje telo sa zatiaľ

vyvíja. U niekoho sa telo vyvíja rýchlejšie u iného zas pomalšie. Nebuď smutná. Keď príde ten správny čas, tvoje telo sa „zobudí a premení na ženu“. Ak sa menštruácia nedostaví po 16 roku, je to signál, že niečo nie je v por iadku . Vtedy choď na gynekologické vyšetrenie. Prajem príjemné čakanie.

uč. Lucia Gliganičová

Pán učiteľ Ľudovít Zošák pribowlingu.

Pani kuchárka Anna Gubčíkována turistickom chodníku ...

SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

Školská poradňaMilí žiaci, v našom časopise sme vyhradili priestor pre vaše problémy a otázky, ktoré sa netýkajú práve školy ale rôznych oblastí života. Píšte nám o svojich problémoch a my vám poradíme. Svoje otázky posielajte na e-mailovú adresu:

[email protected]

Dňa 16. júna 2008 sa dožil významného životného jubilea, 60.- tich rokov, náš dlhoročný pedagóg a učiteľ telesnej výchovy, Mgr. Ľudovít Zošák. Touto ces-tou mu vedenie školy a redakčná rada praje veľa životného optimizmu, ako by jeho baba povedala. Ku gratulantom sa pripájajú aj jeho terajší rómski žiaci z 8. B. Všetci kolegovia mu prajú, aby sa veľmi nerozčuľoval nad chabými výkonmi sloven-ských športovcov a aby bol aj naďalej poslom dobrých správ. Ľudo, veríme, že aj Ty sa ešte dožiješ novej telocvične vo Svinej. Športu zdar!

POĎAKOVANIE deviatakom.

Ďakujem 9. A ... Vy predsa viete za čo. Tento rok bol vašim posledným rokom na tejto škole. Vlastne ani netuším, či sa s vami stihnem rozlúčiť. Žili sme tu spolu na tejto škole celkom symbioticky. Zo začiatku to bola pre mňa nová situácia. Zvykať si na nové tváre (tým myslím aj tie vaše) a získať ich pre šport. Počiatočné nadšenie postupne vystriedalo prekoná-vanie samých seba s každou hodinou blížiacou sa ku konečnej stanici ZŠ. Vy, teraz už každý sám, nastúpite do vlakov iných a poveziete sa ďalej. Upozornenie - občas bude treba vlak, idúci ktovie

SVINIARIK jún 2008 – nulté vydanie školského občasníka Základnej školy vo Svinej, okr. Prešov. Zodpovedný za vydanie: Mgr. Richard Jurčišin - riaditeľ školy. Vedúci vydania: Mgr. Peter Krajňák a Mgr. Lucia Olejárová. Nulté číslo pripravili, učitelia: Mgr. Lucia Olejárová, Mgr. Martina Bortlová, Mgr. Peter Krajňák, Mgr. Lucia Gliganičová, Mgr. Martin Stieber, Mgr. Ľudmila Borzová, Mgr. Katarína Bernátová, Mgr. Katarína Goffová; žiaci: Gabriel Kočiš 8. A, Anna Olejárová 8. A, Jakub Halčák 7. A. Grafická úprava: Bohdan VICO, jazyková úprava: Mgr. Lucia Olejárová. Dobrovoľný príspevok: 10 Sk. Naša adresa: ZŠ Svinia, Časopis Sviniarik, ul. Záhradnícka 83/19, 082 32 Svinia, okr. Prešov, Slovakia. Tel.: 051/77 951 19. www.zssvinia.edupage.org, e-mail: [email protected]. Vaše podnety a názory nám posielajte na e-mailovú adresu: [email protected].

Krásneho životného jubilea 60-tich rokov sa dňa 15. júna 2008 dožila i dlhoročná pani kuchárka Anna Gubčíková. Touto cestou by jej chceli všetci zamestnanci našej školy popriať veľa zdravia, šťastia, lásky, rodinnej pohody, radosti z vnúčat a Božie požehnanie do ďalších rokov života.

V lete sme boli s rodičmi na dovolenke pri mori. Bolo tam úžasne, často sme sa chodili kúpať. Raz som sa išla kúpať sama a vtedy ku mne prišiel jeden muž, ktorý mi ponúkal čokoládu a pohladkal ma po ramenách a kolenách. Bolo mi to veľmi nepríjemné. M.

Pravdepodobne si sa stretla s pánom, ktorému sa páčia mladé dievčatká. Takýto človek je veľmi nebezpečný lebo sexuálne zneužíva malé deti. Sexuálne zneužívanie zahŕňa akékoľvek

sexuálne dotyky, styk a vyko-risťovanie kýmkoľvek, kto sa s dieťaťom dostal do nejakého styku. Ak sa pri niektorých dotykoch dospelých ľudí cítiš nepríjemne rázne to odmietni. Vezmi si na pomoc kamaráta alebo kamarátku. Nikto ťa nemôže nútiť do niečoho, čo nechceš. Nikdy nechoď sama ďaleko od miesta, kde bývaš. Dávaj pozor na ľudí, ktorí ti ponúkajú sladkosti a chcú, aby si s nimi odišla. Nikdy nesmieš ísť. Neodchádzaj s cudzími ľuďmi, lebo ti môžu ublížiť a nepríjemne sa ťa dotýkať. Ak ti niekto potajomky navrhne niečo čudné a podozrivé, máš právo povedať „NIE!“ a čo najrýchlejšie ujsť. Bezpodmienečne o tomto návrhu povedz mame, otcovi, učiteľovi alebo niekomu, komu dôveruješ.

Mám už 14 rokov a ešte stále som nedostala menštruáciu. Moje spolužiačky už menštruáciu dostali. Niektoré už v jedenástich rokoch. Poraďte mi, čo mám robiť.

A je tu záver !

Milí naši žiaci a čitatelia!Toto je posledná strana nášho časopisu. Pevne veríme, že Vás tento časopis oslovil a zaujal. Blíži sa čas prázdnin, voľných chvíľ a oddychu. Každý z Vás určite zažije veľa krásneho, neopa-kovateľného a nevšedného. Budete mať možnosť v mnohých situáciách využiť aj niektoré vedomosti a zručnosti, ktoré ste

počas tohto školského roka získali. Dávajte si na seba pozor! Buď te opatrní , vnímaví a vychutnávajte si svoj voľný čas naplno, aby ste sa s nami mohli podeliť o svoje zážitky už v nasledujúcom vydaní Sviniarika, ktoré bude v októbri. Prajeme Vám nádherne strávené prázdni-ny! Do skorého čítania, drahí naši priaznivci!

Vaša redakčná rada