Świadomość produktów bankowych w wybranych grupach

 • View
  215

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • F I N A N S E I P R A W O F I N A N S O W E

  www.finanseiprawofinansowe.uni.lodz.pl

  Finanse i Prawo Finansowe Journal of Finance and Financial Law Kwartalnik 2016, III(1): 723

  Alicja Benachir, wiadomo produktw bankowych w wybranych grupach spoecznych

  7

  Journal of Finance and Financial Law

  Marzec/March 2016 vol. III, no. 1

  ISSN 2353-5601

  WIADOMO PRODUKTW BANKOWYCH

  W WYBRANYCH GRUPACH SPOECZNYCH

  Alicja Benachir*

  Streszczenie:

  Kwestia rzekomego braku wiedzy na temat produktw bankowych i mechanizmu ich dziaa-

  nia jest podawana bardzo czsto za przyczyn wielu bdnych decyzji, zwizanych z zarzdzaniem

  wasnymi rodkami pieninymi przez klientw bankw i instytucji finansowych. Celem niniej-

  szejszego opracowania jest ocena wiadomoci dotyczcej produktw bankowych w grupie deta-

  licznych klientw bankw. Autorka zaoya, e poziom wiedzy finansowej Polakw jest niski,

  czego nie potwierdziy przeprowadzone przez ni badania empiryczne.

  Sowa kluczowe: produkt bankowy, odpowiedzialno, ryzyko, zysk.

  JEL Class: D01, D12, G21.

  WPROWADZENIE

  W 1943 r. Abraham Maslow opracowa teori potrzeb czowieka, ktra staa

  si punktem wyjcia dla wielu innych autorw i badaczy rnych dziedzin

  [www1, dostp: 20.06.2015]. Stworzy tak zwan piramid Maslowa, ktra ob-

  razuje zesp piciu gwnych potrzeb warunkujcych dziaanie ludzi. Nale do

  nich potrzeby: fizjologiczne, bezpieczestwa, spoeczne, szacunku i samoreali-

  zacji. Ten amerykaski psycholog postawi tez, e czowiek zawsze realizuje je

  zaczynajc od potrzeb fizjologicznych i zapewnienia sobie bezpieczestwa, po-

  niewa wtedy jest mu atwiej skupi si na zaspokajaniu wyszych dozna [Stre-

  lau 2007: 641643]. Podajc za t myl mona by zastanowi si czy w dzi-

  * Absolwentka kierunku Finansw i Rachunkowoci, Wydzia Ekonomiczno-Socjologiczny,

  Uniwersytet dzki.

  Przyjto/Accepted: 07.03.2016 Opublikowano/Published: 31.03.2016

 • Finanse i Prawo Finansowe Journal of Finance and Financial Law Kwartalnik 2016, III(1): 723

  Alicja Benachir, wiadomo produktw bankowych w wybranych grupach spoecznych

  8

  www.finanseiprawofinansowe.uni.lodz.pl

  Marzec/March 2016 vol. III, no. 1

  ISSN 2353-5601

  siejszym wiecie zdominowanym przez pienidz nie zostao zachwiane realizo-

  wanie jednej z nich, a mianowicie potrzeby bezpieczestwa, zwizanej z poczu-

  ciem stabilnej sytuacji finansowej. W tej pracy podjto prb rozpatrzenia kwe-

  stii czy klienci bankw maj dostateczn wiadomo proponowanych im pro-

  duktw bankowych oraz czy banki i instytucje finansowe rzetelnie informuj

  konsumentw o wasnociach swojej oferty, i jak takie przekazy wpywaj na

  osigane przez nie zyski oraz na zmian standardu ycia ich klientw.

  Celem niniejszejszego opracowania jest ocena wiadomoci dotyczcej pro-

  duktw bankowych w grupie detalicznych klientw bankw. Autorka zaoya,

  e poziom wiedzy finansowej Polakw jest niski, czego nie potwierdziy prze-

  prowadzone przez ni badania empiryczne.

  1. DEFINICJA PRODUKTU BANKOWEGO

  Od najdawniejszych czasw ludzie wiadcz sobie rnego rodzaju usugi

  i wytwarzaj wiele produktw potrzebnych im w yciu. W dziedzinie finansw

  mona wyrni dwa podejcia do definicji produktu bankowego i usugi ban-

  kowej. Jedno z nich zrwnuje oba te okrelenia. W ksice, ktrej autorem jest

  P. Kotler zawarta jest definicja stwierdzajca, e: Produktem jest wszystko to

  co mona zaoferowa na rynku w celu zaspokojenia potrzeby lub pragnienia.

  (...) Oprcz realnych towarw produkty obejmuj usugi, ktrymi s oferowane

  na sprzeda dziaania lub korzyci nie majce charakteru rzeczowego i nie pro-

  wadzce do posiadania czegokolwiek na wasno [Kotler i in. 2002: 41].

  A wic s to wszelkiego rodzaju rzeczy materialne, ale nie tylko. Produktem s

  te wartoci niematerialne, rnego rodzaju rozwizania, systemy doradztwa

  i obsugi, ktre prowadz do uzyskania korzyci przez klienta. W inny sposb

  jest on okrelany w literaturze przedmiotu a inaczej z pozycji praktycznej dzia-

  alnoci bankw. W pierwszym przypadku odnosi si prosto do definicji produk-

  tu jako takiego. W drugim za, jest okrelany przez zapisy prawa bankowego

  i ustalenia biecej lub oglnej polityki danego banku [Krawiec 2012: 48], ktra

  zazwyczaj jest dwupoziomowa. Polityka popytowa ksztatuje produkty i usugi

  bankowe wedug aktualnych zapotrzebowa na rynku. Natomiast polityk poda-

  ow ksztatuje bank, ktry chce umieci okrelone rodzaje produktw na ryn-

  ku w danym momencie adekwatnie do swoich potrzeb [Flejterski i wiecka

  (red.) 2007: 244]. Przy wymienianiu cech produktw bankowych naley pami-

  ta, e nie s one chronione patentami, jedynie marka ich indywidualnych wa-

  riantw podlega zabezpieczeniom z mocy prawa. Wanym faktem jest take to,

  e w momencie sprzeday nie dochodzi do scedowania praw wasnoci z banku

  na nabywc. Obie te waciwoci stanowi warto dodan produktu banko-

  wego i s zasadnicz kwesti w podejmowaniu decyzji marketingowych przy

 • www.finanseiprawofinansowe.uni.lodz.pl

  Finanse i Prawo Finansowe Journal of Finance and Financial Law Kwartalnik 2016, III(1): 723

  Alicja Benachir, wiadomo produktw bankowych w wybranych grupach spoecznych

  9

  Marzec/March 2016 vol. III, no. 1

  ISSN 2353-5601

  kreowaniu jego obrazu, za pomoc ktrego ksztatuje si cykl ycia produktu

  [Flejterski i wiecka (red.) 2007: 54].

  Drugie podejcie definiuje produkty i usugi bankowe jako dwa, odrbne

  pojcia. Wedug M. Daszkowskiej bardziej adekwatne jest uywanie okrelenia

  wyroby i usugi [Krawiec 2012: 48] ni produkty i usugi. W bankowoci wy-

  stpuj obie te klasyfikacje. Usugi finansowe s jedyne w swoim rodzaju.

  Ich specyfika polega na cisym zwizku z regulowaniem patnoci i przepy-

  wem kapitau, co jest wynikiem alokacji funduszy [Flejterski i wiecka (red.)

  2007: 243]. Usugi i produkty bankowe nie maj same w sobie moliwoci za-

  spokojenia potrzeb klienta, poniewa posiadaj cechy abstrakcyjnoci i s za-

  zwyczaj drog do osignicia zamierzonego celu, czy to w postaci uzyskania

  funduszy na konkretne cele, czy te zainwestowania lub gromadzenia rodkw

  wasnych [Flejterski i wiecka (red.) 2007].

  2. SEGMENTACJA KLIENTW

  Wiadomym faktem jest, e jeli jakie przedsibiorstwo wytworzyo dany

  produkt, to zaley mu na jego sprzeday. Chcc tego dokona i wypracowa

  zysk, przede wszystkim naley okreli dla jakiej grupy odbiorcw powinien on

  by dedykowany. Nie inaczej jest z bankami. Aby dotrze do jak najwikszej

  iloci potencjalnych nabywcw przeprowadza si segmentacj klientw, ktra

  ma cisy zwizek z polityk produktow banku [Flejterski i wiecka B. (red.)

  2007]. Pierwszymi podstawowym ich podziaem jest pogrupowanie na klientw

  bankowoci korporacyjnej i bankowoci detalicznej, i to wanie w tej drugiej

  grupie klient banku jest okrelany jako osoba fizyczna bd gospodarstwo do-

  mowe [Grzegorczyk 1999: 148]. W literaturze przedmiotu D. Sikora i A. Kul-

  czycki [2009: 37] dziel osoby fizyczne na klientw masowych i klientw indy-

  widualnych. Takie rozrnienie jest powodowane zakresem produktw i usug

  banku oraz wysokoci kwoty rodkw, ktrymi dysponuj osoby korzystajce

  z usug bankowych. Klienci bankowoci detalicznej s najwikszymi dostawca-

  mi kapitau dla bankw i instytucji finansowych. Wkady uzyskiwane w ten

  sposb piciokrotnie przewyszaj kwoty przeznaczane przez banki na finanso-

  wanie potrzeb konsumentw z tego segmentu [Sikora i Kulczycki 2009].

  Biorc pod uwag dynamiczne zmiany zachodzce na rynku usug banko-

  wych, firma Ernst & Young od lipca do padziernika 2014 r. przeprowadzia

  badanie potrzeb i nastrojw klientw, w wyniku ktrego wprowadzono bardziej

  rozbudowan i lepiej dostosowan do obecnej rzeczywistoci segmentacj klien-

  tw bankw. Pozwolia ona na odpowiednie dopasowanie do konkretnych osb,

  pasujcych do ich profilu produktw bankowych. W badaniu wzio udzia po-

  nad 32 000 osb z 43 krajw, w tym z Polski grupa 500 osb. Wyodrbniono,

  miedzy innymi, grup nazwan Samowystarczalni, do ktrej zaliczono osoby

 • Finanse i Prawo Finansowe Journal of Finance and Financial Law Kwartalnik 2016, III(1): 723

  Alicja Benachir, wiadomo produktw bankowych w wybranych grupach spoecznych

  10

  www.finanseiprawofinansowe.uni.lodz.pl

  Marzec/March 2016 vol. III, no. 1

  ISSN 2353-5601

  starsze, czsto korzystajce z usug jednej instytucji finansowej. Cechuj si one

  ograniczonym zaufaniem do porad konsultantw i przekonaniem o dobrym

  poziomie wasnej wiedzy na temat produktw bankowych. Druga przykadowa

  grupa to tak zwani klienci: Zachowawczy. Charakteryzuje si ona udziaem

  osb modych, posiadajcych po kilka produktw bankowych i preferujcych

  wizyty w oddziaach i osobisty kontakt z doradc finansowym [www2, dostp:

  27.11.2014].

  Inn segmentacj osb korzystajcych z usug bankw zaproponowano

  natomiast w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady MiFID II Markets

  in Financial Instruments Directive L 173/349 z dnia 15 maja 2014 r.

  w sprawie rynkw instrumentw finansowych [www3, dostp: 27.11.2014],

  ktra zostaa opublikowana 12 czerwca 2014 r. Podzielono w niej klientw na

  trzy grupy:

  klientw detalicznych, klientw profesjonalnych, uprawnionych kontrahentw. Dokument ten ma na celu zwikszenie ochrony klientw poprzez dopaso-

  wanie do prawa Unii Europejskiej metod oferowania im sto