Click here to load reader

SYSTEMU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI STAN NA · PDF fileAnaliza zasobów systemu doskonalenia nauczycieli – stan na 2015 • Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SYSTEMU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI STAN NA · PDF fileAnaliza zasobów systemu...

Analiza zasobw systemu doskonalenia nauczycieli stan na 2015 r. Aneks

Projekt jest wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego 1

ANALIZA ZASOBW

SYSTEMU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

STAN NA 2015

OPRACOWANIE: JANUSZ STANEK

Warszawa 2016

Analiza zasobw systemu doskonalenia nauczycieli stan na 2015

Projekt jest wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego 2

Redakcja jzykowa i korekta

Katarzyna Gako

Projekt graficzny i skad

ukasz Kluz

Wykorzystano elementy projektu

Studia Kreatywnego Magorzaty Barskiej

Orodek Rozwoju Edukacji

Aleje Ujazdowskie 28

00-478 Warszawa

www.ore.edu.pl

tel. 22 345 37 00

fax 22 345 37 70

Warszawa 2016

Udostpnianie

CC-BY-NA-SA

Materia przygotowany w ramach projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na

oglnodostpnym kompleksowym wspomaganiu szk realizowanego przez Orodek Rozwoju

Edukacji. Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodkw Europejskiego

Funduszu Spoecznego.

../Dropbox/www.ore.edu.pl

Analiza zasobw systemu doskonalenia nauczycieli stan na 2015

Projekt jest wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego 3

Spis treci

Wprowadzenie ............................................................................................................................. 4 Placwki systemu wspomagania szk uczestniczce w dziaaniach dofinansowanych z EFS

w ramach PO KL 20072013 .......................................................................................................... 5

Placwki kompleksowego wsparcia z podziaem na typy i wojewdztwa .......................................... 5

Pracownicy placwek wspomagania z podziaem na typy i wojewdztwa ........................................ 6

Instytucje objte wsparciem w ramach EFS z podziaem na wojewdztwa ....................................... 8

Placwki doskonalenia nauczycieli .............................................................................................. 13

Podstawy prawne funkcjonowania placwek doskonalenia nauczycieli .......................................... 13

Poziomy i instytucje systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli ............................................. 14

Wojewdzkie placwki doskonalenia nauczycieli ............................................................................. 17

Powiatowe placwki doskonalenia nauczycieli ................................................................................. 18

Akredytacja placwek doskonalenia nauczycieli .......................................................................... 33

Charakterystyka spoeczno-demograficzna beneficjentw szkole ................................................. 35

Organy prowadzce placwki doskonalenia nauczycieli ............................................................... 39

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne ...................................................................................... 41

Podstawy prawne funkcjonowanie poradni psychologiczno-pedagogicznych ................................. 41

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w podziale terytorialnym .................................................. 41

Biblioteki pedagogiczne .............................................................................................................. 50

Podstawy prawne funkcjonowania bibliotek pedagogicznych ......................................................... 50

Biblioteki pedagogiczne w podziale terytorialnym ........................................................................... 50

Aneks ......................................................................................................................................... 57

Analiza zasobw systemu doskonalenia nauczycieli stan na 2015

Projekt jest wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego 4

Wprowadzenie

Kontekst opracowania:

1. koczce si dziaania w zakresie doskonalenia nauczycieli i kompleksowego wspomagania szk, wspfinansowane z Europejskiego Funduszu Spoecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (PO KL) 20072013;

2. obligatoryjne zadania placwek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno--pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych od 2016 r.

Od 2010 r. Orodek Rozwoju Edukacji (ORE) realizowa projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na oglnodostpnym kompleksowym wspomaganiu szk, majcy na celu opracowanie zasad nowego modelu wspomagania pracy szk. Projektowi systemowemu towarzyszyy projekty pilotaowe wpisane w Dziaanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szk (Priorytet III PO KL), wdraajce nowy model doskonalenia i zewntrznego wspomagania pracy szkoy. W realizacj zaoe nowego modelu wczone zostay rwnie placwki doskonalenia nauczycieli (PDN; m.in. w ramach programu Nowa rola placwek doskonalenia nauczycieli), poradnie psychologiczno-pedagogiczne (PPP) i biblioteki pedagogiczne (BP) jako filary wprowadzanego systemu.

Analiza zasobw systemu doskonalenia nauczycieli stan na 2015

Projekt jest wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego 5

Placwki systemu wspomagania szk uczestniczce w dziaaniach dofinansowanych z EFS w ramach PO KL 20072013

Placwki kompleksowego wsparcia z podziaem na typy i wojewdztwa

Najwiksza liczba placwek wspomagania (124, por. Wykres 1) funkcjonuje na terenie wojewdztwa mazowieckiego. Podobnie jak w przypadku pozostaych wojewdztw, najliczniej s w tej grupie reprezentowane poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Proporcja poradni do placwek doskonalenia nauczycieli uzupenionych o biblioteki pedagogiczne wynosi 1,5 do 1. Drugie miejsce zajmuje wojewdztwo dolnolskie ze 104 placwkami (wiksza jest jednak liczba poczonych PDN-w i BP; podobna proporcja wystpuje na terenie podkarpackiego i witokrzyskiego). Z niemal setk (99) placwek na trzecim miejscu znalazo si wojewdztwo wielkopolskie. Najmniejsz liczb instytucji wsparcia odnale mona w wojewdztwie opolskim (25, w tym 4 PDN-y, 16 PPP i 5 BP), podlaskim (31, w tym 7 PDN-w, 20 PPP i 4 BP) i lubuskim (33, w tym 3 PDN-y, 21 PPP i 9 BP).

Podsumowanie oglnej liczby publicznych i niepublicznych placwek (PDN-y, PPP i BP) wskazuje, e i w tej klasyfikacji miejsce lidera naley do wojewdztwa mazowieckiego (por. Wykres 2). W stolicy i jej otoczeniu funkcjonuje 248 instytucji tego typu (dwukrotnie wicej ni w powyszym porwnaniu: 80 PDN-w, 136 PPP i 32 BP. Drugie miejsce zajmuje wojewdztwo lskie ze 165 instytucjami wspomagajcymi prac szk (74 PDN-y, 64 PPP i 27 BP), za trzecie wojewdztwo wielkopolskie (60 PDN-w, 70 PPP i 33 BP).

Najmniej imponujco w analizowanej kategorii wypady wojewdztwa opolskie (11 PDN-w, 19 PPP i 5 BP), lubuskie (6 PDN-w, 24 PPP i 9 BP) i podlaskie (19 PDN-w, 31 PPP i 4 BP).

Wykres 1. Publiczne placwki wspomagania (PDN, PPP, BP) w podziale na wojewdztwa

Analiza zasobw systemu doskonalenia nauczycieli stan na 2015

Projekt jest wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego 6

Wykres 2. Publiczne i niepubliczne placwki wspomagania (PDN, PPP, BP) w podziale na wojewdztwa

Pracownicy placwek wspomagania z podziaem na typy i wojewdztwa

Zdecydowanie najwiksz grup reprezentantw triady obejmujcej instytucje kom-pleksowego wspomagania szk s pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych (por. Wykres 3). W polskim systemie owiaty funkcjonuje ponad piciokrotnie mniej pracownikw placwek doskonalenia nauczycieli (2 057) i niemal osiem razy mniej nauczycieli biblio-tekarzy (1 180). Dwie trzecie zasobu kadrowego nowego systemu tworz pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Analiza zasobw systemu doskonalenia nauczycieli stan na 2015

Projekt jest wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego 7

Wykres 3. Kadra PPP, PDN i BP w latach 2009 i 2015

Na przestrzeni szeciu lat (20092015) liczebno kadry poradni psychologiczno--pedagogicznych wzrosa o 701 etatw (7,4%). Trend przeciwny wystpi zarwno w przypadku placwek doskonalenia nauczycieli (liczba pracownikw zmniejszya si o 562 etaty: 23,6%), jak i bibliotek pedagogicznych (liczba zatrudnionych nauczycieli zmniejszya si o 303 etaty: 20,9%). Tak rysujca si rzeczywisto kadrowa moe wynika z dwch czynnikw zwikszajcego si zapotrzebowania na dziaalno mieszczc si w sferze specjalnych potrzeb edukacyjnych, ale take wysokiego zapotrzebowania rodowiska nauczycielskiego na szkolenia towarzyszce zdobywaniu kolejnych stopni awansu zawodowego. Mona odnie wraenie (potwierdzone przez licznych dyrektorw, konsultantw i doradcw metodycznych placwek doskonalenia), e nauczyciele po zdobyciu satysfakcjonujcego ich statusu zawodowego przestaj dostrzega walory oferty PDN-w. Korzystanie z niej nie prowadzi bowiem w prostej linii do uzyskania pozycji honorowego profesora owiaty (niezwizanej przecie z biecym, dodatkowym dochodem). Jeeli wzi pod uwag sumaryczne zatrudnienie w placwkach wspomagania (PDN, PPP, BP), to okae si, e liczba zatrudnionych zmniejszya si o ledwie 164 osoby, a zatem o 1,3% tej konkretnej populacji. Take charakterystyka demograficzna lat 2009 i 2015 sugeruje, e znika w sferze zatrudnienia jest waciwie symboliczna.

Zdecydowanie najwiksza liczba pracownikw kompleksowego wspomagania pracy szk i placwek udziela si zawodowo na terenie wojewdztwa mazowieckiego