Sztuka wojny. Sztuka marketingu

Embed Size (px)

Text of Sztuka wojny. Sztuka marketingu

 • Sztuka wojny. Sztuka marketingu

  Zastosuj staroytne chiskie strategie w marketingu

  Przeanalizuj swoj sytuacj i zaplanuj taktyk Zajmij odpowiedni pozycj, budujc siln mark Zastosuj odpowiedni strategi podczas kampanii marketingowej

  Sztuka wojny generaa Sun Tzu to jedna z najbardziej znaczcych ksiek traktujcych o strategii walki. Nauki Sun Tzu wykorzystywali dowdcy armii oraz wybitni stratedzy. Jednak treci zawarte w tym dziele s tak uniwersalne, e mona wykorzysta je nie tylko w walce. Traktaty Sun Tzu poznaj menederowie, waciciele firm i doradcy. Wykorzystanie ich w marketingu rwnie moe przynie zaskakujce rezultaty. Ponadczasowe strategie mona zastosowa podczas analizowania pozycji firmy, budowania marki, tworzenia kampanii marketingowych i wprowadzania ich w ycie.

  Sztuka wojny. Sztuka marketingu to adaptacja nauk generaa Sun Tzu do realiw wspczesnego marketingu. Czytajc j, przekonasz si, jak strategie stworzone z myl o prowadzeniu wojny mog przyda si podczas podbijania rynku. Opisane w ksice techniki moe wykorzysta kady specjalista od marketingu. Nie znajdziesz tu oklepanych porad dotyczcych drukowania folderw i publikowania reklam w prasie. Przeczytasz natomiast o rozwizaniach taktycznych sprawdzonych w tysicach bitew, planowaniu strategii, wykorzystywaniu swoich mocnych stron, prowadzeniu negocjacji i stosowaniu podstpw.

  Analiza sytuacji i wybr rynku docelowego Planowanie kampanii marketingowej Pokonywanie przeszkd Wejcie na rynek Adaptacja do realiw rynku Wdraanie strategii marketingowej Sztuka badania rynku

  Poznaj nowe, wyjtkowe metody wygrywania bitew o pozycj rynkow

  Autorzy: Gary Gagliardi, Sun Tzu Tumaczenie: Tomasz Misiorek ISBN: 83-7361-840-6 Tytu oryginau: Sun Tzus The Art of War Plus The Art of Marketing Format: A5, stron: 192

  http://onepress.plhttp://onepress.pl/zamow_katalog.htmhttp://onepress.pl/katalog.htmhttp://onepress.pl/add3571U~artmarhttp://onepress.pl/emaile.cgihttp://onepress.pl/cennik.htmhttp://onepress.pl/online.htmmailto:onepress@onepress.plhttp://onepress.pl/view3571U~artmarhttp://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/1929194234/helion-20http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/1929194234/helion-20

 • Spis treci

  Wprowadzenie ......................................................................9 Wstp ................................................................................... 19 1. Analizowanie sytuacji ........................................................25

  Analizowanie rynku ................................................... 27 2. Rozpoczcie wojny ............................................................37

  Wybr rynku docelowego ...........................................39 3. Planowanie ataku .............................................................. 47

  Przygotowywanie kampanii ...................................... 49 4. Zajmowanie pozycji ...........................................................57

  Budowanie marki .........................................................59 5. Nabieranie impetu .............................................................67

  Przebojowo ................................................................69 6. Sabo i sia ....................................................................... 77

  Potrzeby i ich zaspokajanie ....................................... 79 7. Konflikt zbrojny ................................................................91

  Kontakt z rynkiem .......................................................93 8. Dostosowywanie .............................................................. 103

  Dostosowywanie si do rynku ................................. 105 9. Zbrojny marsz ...................................................................111

  Kampania marketingowa ......................................... 113 10. Pozycje wyjciowe .............................................................129

  Sytuacje na rynku ....................................................... 131 11. Rodzaje terenu .................................................................. 145

  Etapy kampanii ..........................................................147 12. Atakowanie ogniem .........................................................169

  Wykorzystywanie pragnie rynku .......................... 171 13. Wykorzystanie szpiegw .................................................179

  Korzystanie z bada rynku ...................................... 181 O Autorze ......................................................................... 191

 • Rozdzia 1.

  Anal izowanie sytuacj i (anal izowanie rynku)Chocia w chiskim oryginale pierwszy rozdzia dziea Sun Tzu nazywa si

  , co na jzyk polski tumaczy si jako plan lub planowanie,jego znaczenie jest duo blisze temu, co nazwalibymy analiz sytuacjikonkurencyjnej. Aby odnosi sukcesy w marketingu, musisz tego typuanaliz przeprowadza regularnie.

  W pierwszym punkcie rozdziau Sun Tzu opisuje gwne komponentyskadajce si na system konkurencyjny.

  W nastpnym punkcie przedstawia, w jaki sposb mona porwnaswoj sytuacj konkurencyjn z sytuacj przeciwnikw.

  W kolejnym punkcie podkrela znaczenie posiadania dobrychinformacji na potrzeby analizy konkurencyjnej, zwaszcza cenne s tuinformacje pochodzce ze rde zewntrznych.

  Dyskusja w kolejnym punkcie przenosi wag z informacji nakontrolowanie informacji, czyli to, co Sun Tzu nazywa podstpem. Podstpnie oznacza u niego nieuczciwoci wrcz przeciwnie, uczciwo to jednaz niezbdnych cech przywdcy. Podstp w jego rozumieniu to raczejumiejtno wiadomego kontrolowania informacji, ktre odbieraj inni.

  W ostatnim punkcie rozdziau Sun Tzu przekonuje, e analizakonkurencyjna to sztuka porwnywania wymaga rozwaenia wszystkichargumentw za i przeciw.

  Wszystkie wymienione wyej koncepcje s przedstawione dokadniejw kolejnych rozdziaach w tym znajduje si ich wstpne omwienie.

 • S z t u k a w o j n y R o z d z i a 1 . A n a l i z o w a n i e s y t u a c j i 2 6

  Analizowanie sytuacji

  S U N T Z U P O W I E D Z I A :

  To jest wojna. 1Najwaniejsza umiejtno w pastwie.

  Podstawa ycia i mierci.Filozofia przetrwania lub zagady.

  Musisz dobrze j pozna.

  6 Twoje umiejtnoci zale od piciu czynnikw.Studiuj te czynniki, gdy planujesz wojn.

  Musisz pozna swoj sytuacj.1. Omw filozofi.2. Omw klimat.3. Omw teren.4. Omw przywdztwo.5. Omw metody prowadzenia wojny.

  14 Wszystko zaczyna si od Twojej filozofii prowadzenia wojny.Przewd swoim ludziom w ten sposb,

  by mieli wyszy, wsplny cel.Moesz poprowadzi ich na mier.

  Moesz poprowadzi ich do ycia.Nie mog obawia si niebezpieczestwa

  ani nieuczciwoci.

 • 2 7 S z t u k a m a r k e t i n g u R o z d z i a 1 . A n a l i z o w a n i e r y n k u

  Analizowanie rynku

  1 Oto sztuka marketingu.To najwaniejsza umiejtno w Twojej organizacji.To fundament fortun i klsk.Jego logika prowadzi do kreacji i destrukcji.Musisz wiedzie, jak dziaa.

  Twj sukces na rynku uzaleniony jest od piciu czynnikw.Rozwa te czynniki, analizujc rynek.Musisz pozna swoj sytuacj na rynku.1. Omw swoj misj marketingow.2. Omw trendy na rynku.3. Omw swj segment rynku.4. Omw swoj pozycj lidera w marketingu.5. Omw proces marketingu.

  Marketing zaczyna si wraz z misj marketingow.Gdy wchodzisz na rynek, musisz postawi sobie wysze cele,majce wymiar globalny.Twoja misja musi wskazywa Ci dalsz drog.Twoja misja musi okrela powd, dla ktrego istniejesz.Prawidowo sformuowana misja zmniejsza szansepojawienia si przeszkd i zgubienia kierunku.

 • S z t u k a w o j n y R o z d z i a 1 . A n a l i z o w a n i e s y t u a c j i 2 8

  19 Dalej jest klimat.Moe by sonecznie lub deszczowo.

  Moe by gorco lub zimno.Klimat to rwnie zmiany pr roku.

  23 Dalej jest teren.Moe by daleki lub bliski.

  Moe by trudny lub atwy.Moe by otwarty lub ograniczony.

  On te decyduje o Twym yciu lub mierci.

  28 Dalej jest dowdca.Musi by bystry, godzien zaufania,

  troskliwy, odwany i stanowczy.

  30 Wreszcie masz metody prowadzenia wojny.Zawiera si w nich ksztat Twojej organizacji.

  Wypywa on z Twojej filozofii zarzdzania wojskiem.Musisz doskonali ich wykorzystanie.

  34 Kady z tych piciu czynnikw ma decydujce znaczenie.Jako dowdca, musisz zwraca na nie uwag.

  Zrozumienie ich prowadzi do zwycistwa.Zignorowanie ich oznacza klsk.

 • 2 9 S z t u k a m a r k e t i n g u R o z d z i a 1 . A n a l i z o w a n i e r y n k u

  Dalej s trendy rynkowe.Rynki mog si zmienia z dobrych na niekorzystne.Mog zmienia si z zimnych na gorce.Trendy na kadym rynku zmieniaj si wraz z upywem czasu.

  Dalej jest Twj rynek docelowy, segment lub nisza.Ten rynek moe by daleki lub bliski.Moe by szeroki lub cile specjalistyczny.Moe by otwarty lub te moe panowa na nim ostra konkurencja.Wybr waciwej niszy rynkowej decyduje o sukcesie lub porace.

  Dalej jest Twoja pozycja lidera w marketingu.Musisz by obeznany w sytuacji, uczciwy,zorientowany na wiadczon usug, odwany i zdyscyplinowany.

  Wreszcie, musisz mie dopracowany proces marketingowy.Musi on uwzgldnia natur kanaw dystrybucyjnych, z jakich korzystasz.Jego podstaw jest Twoja filozofia marketingowa.Musisz doskonali si w jego wykorzystywaniu.

  Kady z tych piciu elementw jest niezbdny.Musisz zawsze o nich pamita.By mc osign sukces, musisz je dobrze zrozumie.Zignorowanie ktrego z tych czynnikw prowadzi do klski.

 • S z t u k a w o j n y R o z d z i a 1 . A n a l i z o w a n i e s y t u a c j i 3 0

  Musisz uczy si przez planowanie. 2Musisz analizowa sytuacj.

  3 Musisz rozway:Ktra wadza wyznaje suszn filozofi?

  Ktry dowdca ma niezbdne umiejtnoci?Ktra pora roku i ktre miejsce daj przewag?

  Ktra metoda dowodzenia si sprawdza?Ktra grupa wojska jest silna?

  Ktrzy o