Teaching for Learning Cro

 • View
  229

 • Download
  5

Embed Size (px)

Transcript

 • P O U A V A N J E Z A

  U E N J EPRIRUNIK ZA NAS TAVNIKE

  USMJERENE NA POS TIGNUA

  PRIRU

  NIK ZA

  NA

  STAV

  NIK

  E USM

  JERENE N

  A PO

  STIGN

  U

  A

  PO

  U

  AV

  AN

  JE ZA

  U

  ENJE

  Tijekom proteklog desetljea, u gotovo svakoj zemlji znaajno su poveana oekivanja od kola. Vie nego ikada, od uenika se oekuje da ue i stjeu znanja na vioj razini. Sukladno tome, uloga i odgovornost nastavnika moraju se znaajno mijenjati, kako bi bile u skladu s novim zahtjevima. Koji su to odgovarajui nastavni ciljevi koji e osigurati ispunjenje tih zahtjeva? Kako pravilno procijeniti i vrednovati ono to se ui, da bismo osigurali korisne informacije za uenike i za njihove nastavnike? Kako kreirati nastavno okruenje i koristiti tehnologiju? Moemo li zadovoljiti potrebe svih uenika? Kako u veoj mjeri usredotoiti nastavu na ono to uenici ue, umjesto na ponaanje nastavnika? U ovom se priruniku za nastavnike donose odgovori na ta i druga pitanja. Prirunik ne daje recepte za uspjeh, nego nastavnicima preporua alternativna reenja koja e im omoguiti da sami odgovore na ova ivotna pitanja.

  Centar za demokratiju i pomirenje u jugoistonoj Europi

  Instrument za pretpristupnu pomo Europske unije (IPA)

  korice-cro.indd 1korice-cro.indd 1 14.4.2014 18:17:0214.4.2014 18:17:02

 • P O U A V A N J E Z A

  U E N J EPRIRUNIK ZA NAS TAVNIKE

  USMJERENE NA POS TIGNUA

 • Ova je publikacija nastala uz pomo Europske unije. Sadraj publikacije iskljuiva je odgovornost Centra za demokraciju i pomirenje u Jugoistonoj Europi i ni na koji nain ne odraava stavove Europske unije.

  Instrument za pretpristupnu pomo Europske unije (IPA)

  Copyright Centar za demokraciju i pomirenje u Jugoistonoj Europi

  Oujak 2014

  ISBN 978-86-6371-008-5

  COBISS.SR-ID 205768716

 • IZDAVA

  Centar za demokraciju i pomirenje u Jugoistonoj Europi

  9 Krispou St., 54634 Solun, GrkaTel.: + 30 2310 960-820/1 Fax: + 30 2310 960-822www.cdsee.org

  ZA IZDAVAA

  Nenad ebek

  C DR SEE TIM

  Nenad ebekCorinna Noack-AetopulosZvezdana KovaAntonis HadjiyannakisSusan NadeauElena FariniFlorian SpahiuMichaela ZervidouDane Koruga

  GRAFIKO OBLIKOVANJE

  Designers United

  info@designersunited.comwww.designersunited.com

  UREDNIK

  prof. dr. sc. Lorin W. Anderson

  ODGOVORNA UREDNICA

  Corinna Noack-Aetopulos

  UREDNICA HRVATSKOG IZDANJA

  dr. sc. Snjeana Koren

  PRI JEVOD

  Martina Pehar

  LEKT URA

  Zlata Babi

  KOREKT URA

  Denis Detling

  SLOG

  Ivan Hraovec

  TISAK

  Gama digital centar d.o.o, Beograd

  Naklada: 1000

 • PREDGOVOR

  NEKOLIKO RIJEI O TOME ZATO SMO NAPISALI OVU KNJIGU

  ... ZA KOGA SMO JE NAPISALI ...

  ... I TO MOETE PRONAI U KNJIZI

  O EMU SMO RAZMILJALI DOK SMO UREIVALI POGLAVLJA OVOG PRIRUNIKA

  ... I KAKO SMO DOLI NA IDEJU O KNJIZI

  GRUPA AUTORA

 • 5NEKOLIKO RIJEI O TOME ZATO SMO NAPISALI OVU KNJIGU

  Kako prolazi vrijeme, tako rastu oekivanja drutva, a time i oekivanja i zahtjevi koji se postav-ljaju pred obrazovni sustav. Od uenika se oekuje da ue sve sloenije sadraje i da se pritom koriste sve sloenijim kognitivnim procesima. Razvijaju se novi programi, uvode sve apstraktniji pojmovi i provode brojne reforme u obrazovanju, a sve to kako bi se uenici lake nosili sa svime to im ovaj nepredvidivi svijet donosi. to bismo trebali uiti? Koji je najbolji nain uenja? Kakvu ulogu u olakavanju i poboljavanju procesa uenja imaju nastavnici? Postoje li pouzdani odgovori na ta pitanja koji bi nam sluili dulje od jednog desetljea? Uenje doista moe biti zain ivota, ali glavni kuhar i njegovo umijee mijeanja sastojaka (to i kako) odluit e o tome hoe li taj zain ostaviti sladak ili gorak okus naem ivotu. Sposobnost stalnog uenja ovisi o tome koliko smo spremni uiti i koliko smo spremni prihvatiti injenicu da uenje novih sadraja ne dovodi u pitanje nae dosadanje znanje i sposobnosti.

  Uenje je neto to se odnosi na svakog pojedinca; svi smo prolazili i dalje prolazimo kroz razdoblja intenzivnog uenja. Naueni smo povezivati uenje sa kolom koja utjelovljuje na prvi susret sa svjesnim, intenzivnim i unaprijed planiranim procesom uenja. Dok smo pohaali kolu nismo uvijek uili zato to smo tako sami odabrali niti smo uili zato to smo bili radoznali i htjeli razviti neku novu vjetinu koja bi nas uinila najboljima meu ostalom djecom sa kolskog igralita. U koli smo morali uiti ono to su obrazovne vlasti propisale da nas nastavnici naue ili ono za to su ih obuavali njihovi nastavnici ili drugi djelatnici u obrazovanju. Uenje je stoga esto bivalo apstraktno jer vie nije proizlazilo iz potreba stvarnog ivota, to je esto vodilo tome da nismo shvaali to bismo trebali initi s onim to smo nauili i zato bismo uili neto to nema jasnu svrhu. Upravo su nas nai nastavnici trebali upuivati u taj odnos izmeu uenja i stvarnog ivota te odravati nau uroenu elju za uenjem, istraivanjem, stvaranjem i isprobavanjem nepoznatoga. Neki su nastavnici u tome bili vie, a neki manje uspjeni; svima su nam u sjeanju i jedni i drugi.

  Svrha je iduih poglavlja upozoriti na sve one velike ili male stvari koje omoguuju nastavnicima da to vie utjeu na proces uenja svojih uenika. Odnos izmeu pouavanja i uenja ini se nejasnim sve dok ne shvatite da jasnou moete postii samo sagledavanjem tog odnosa iz vie kutova. Stoga je potrebno stei jasnu sliku o tome kako bismo se mogli kvalitetno baviti sloenou tog odnosa.

  ... ZA KOGA SMO JE NAPISALI ...

  Ovaj je prirunik ponajprije namijenjen nastavnicima i ravnateljima kola koji imaju podjednako vanu ulogu u izgradnji znanja i sjeanja koje e uenici ponijeti sa sobom nakon zavretka svo-ga kolovanja. Meutim, moramo naglasiti da nisu iskljuivo nastavnici odgovorni za kvalitetu uenja samo zato to su odgovorni za kvalitetu nastave. Svi oni koji ine karike u takozvanom lancu obrazovanja mogu pridonijeti razvoju i odravanju kvalitete uenja. Stoga ovaj prirunik moe koristiti roditeljima, uenicima, djelatnicima ministarstva obrazovanja te onima koji odluuju o novcu to e se uloiti u obrazovanje. Svim navedenim sudionicima u obrazovanju

 • 6moe biti vrlo korisna spoznaja o tome to je nastava i kakva je uloga nastavnika u tom procesu. Nastavnik obavlja ozbiljan, sloen i zahtjevan posao, no esto smo skloni tu injenicu previdjeti i umanjiti drutvenu vrijednost tog zanimanja. Nastavnika profesija ne zahtijeva samo brojne vjetine, znanja i sposobnosti, nego i predanost onih koji su se tim poslom odluili baviti. Ba kao to se uenje odnosi na sve nas, tako i proces nastave/uenja ovisi o doprinosu svih sudionika u obrazovanju.

  ... I TO MOETE PRONAI U KNJIZI

  U ovaj smo prirunik utkali obilje razliitih iskustava i gledita o procesu pouavanja i uenja. On je rezultat zajednikih napora multidisciplinarnog tima, kao i primjer sjajne meunarodne suradnje. Svaki lan tima na neki je nain bio djelatnik obrazovnog sustava, bilo da se bavio reformom obrazovanja, razvijanjem programa za usavravanje nastavnika ili razvojem ljudskih potencijala. Takoer smo razgovarali s mnogim nastavnicima iz razliitih zemalja da bismo prikupili i analizirali njihova znanja i iskustva, kako pozitivna, tako i negativna.

  Rezultat toga zajednikog napora sustavna je zbirka preporuka i irok raspon pomagala to dokazano pridonose svladavanju prepreka koje su sastavni dio svakog procesa institucionalnog uenja. Prepreke mogu proizlaziti iznutra, ali i izvana, i pritom se kreu od oitih fi nancijskih ogranienja do opih drutvenih razoaranja koja obuhvaaju gubitak zanimanja za uenje novih sadraja, kao i shvaanje da uspjeh pojedinca ne ovisi nuno o njegovim zaslugama. Sve se te prepreke postupno gomilaju i oteavaju uvjete za rad, a takvi uvjeti neminovno umanjuju motivaciju i uenika i nastavnika.

  Nakon to pregledaju sadraj knjige, mnogi e nastavnici moda pomisliti kako iz nje nee doznati nita novo. Na prvi pogled sve se ini poznatim, ali to nam je i bila namjera. No jednom kada se krenete bolje upoznavati s poglavljima, ustanovit ete kako se njihov sadraj uvelike razlikuje od uobiajenih materijala za obrazovne reforme s kojima ste se dosad susretali. Moda ete uvidjeti da vam brojni praktini savjeti i preporuke mogu uiniti posao mnogo ugodnijim i uzbudljivijim. Neki e od vas moda pomisliti kako sve to je napisano u knjizi opisuje utopijsku situaciju i kako njezini autori oito nisu proveli nijedan sat u razredu od 40 uenika. To je samo djelomice tono: neki su od nas radili kao nastavnici, a drugi nisu radili u nastavi, ali upravo nam je ta razliitost iskustava omoguila da odbacimo stari i pokrenemo novi nain razmiljanja.

  O EMU SMO RAZMILJALI DOK SMO UREIVALI POGLAVLJA OVOG PRIRUNIKA

  Sama struktura ovoga prirunika ve mnogo govori o naem nainu razmiljanja. Krenuli smo od apstraktne razine obrazovne politike, na koju nastavnici imaju malo izravnog utjecaja, te se polako kretali prema osnovnoj razini obrazovnog sustava gdje je nastavnik glavni akter. Svi nastavnici rade unutar odreenoga drutvenog konteksta, kao i unutar kulture odreene kole. To su zadani obrazovni parametri koji se ne mogu promijeniti u kratkom vremenu; to bre

 • 7shvatite koliko su oni vani u nastavi, to ete bolje raditi unutar tih parametara i s vremenom ete osjeati manje nezadovoljstva i vie pozitivnog ozraja. U sklopu drutvenog konteksta i kulture kole to ste ih zatekli imate slobodu donoenja vlastitih odluka i svoju uionicu MOETE pretvoriti u okruenje pogodno za uenje.

  Jednom kada se uspostavi okruenje pogodno za uenje, uenje se ostvaruje uz pomo elemenata koje imate na raspolaganju: ciljeva uenja (to bi uenici trebali moi uiniti), nastave (kako e to ostvariti), izvora i sredstava za uenje (to e im pomoi da to ostvare) i vrednovanja uenikih postig