Teraz Rzeszow 13.12.12

 • View
  220

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Teraz Rzeszow 13.12.12

Transcript

 • Kurt Scheller o polskiej kuchni

  Z Rzeszowa na Hel

  Wigilia na wynos

  7

  MIEJSKI TYGODNIK BEZPATNY CZWARTEK, 13 GRUDNIA 2012, NR 50/2012

  R E K L A M A

  4 10

  R E K L A M A

  Ca ffe Gu zik - ka wiar niadla dzie ci i ro dzi cw 8

 • wydarzenia2 Czwartek, 13 grudnia 2012 r.

  Teraz - tygodnikbezpatnyAdres redakcji

  (oddzia w Rzeszowie):ul. Kraszewskiego 2,

  35-016 Rzeszw,tel.: 17 867 22 23

  redakcja@terazrzeszow.plRedaktor prowadzcy

  Teraz Rzeszw:Joanna Borowiec - zastpca

  redaktora naczelnegotel.: 17 867 22 27

  e-mail: redakcja@terazrzeszow.plReklama:

  Ewa Boczak - kierownik projektutel.: 691 432 876; 17 867-23-51e-mail: reklama@terazrzeszow.pl

  Druk:Media Regionalne Sp. z o.o.,

  O. Kielce, Drukarnia Tarnobrzegul. Zakadowa 50tel.: 15 851 31 00

  Wydawca tygodnikw TerazMedia Regionalne sp. z o.o.

  00-838 Warszawa, ul. Prosta 51tel.: 22 463 07 00

  Prezes zarzdu: Joanna PilcickaRedakcja centralna tygodnika Teraz

  00-838 Warszawa, ul. Prosta 51.Redaktor naczelna:Justyna Duchnowska

  Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 b ustawyz dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim iprawach pokrewnych Media Regionalne Sp. zo.o. zastrzega, e dalsze rozpowszechnianiemateriaw opublikowanych w TerazRzeszw jest zabronione.

  ISSN 1899 2331

  17 867-22-37od 11 do 14

  redakcja@terazrzeszow.pldzi dy u ru je

  Anna Janik

  forum Czytelnikw

  Rze szw zno wu chce ro snGmi na Trze bow ni sko w ca o ci al bo w cz cioraz so ec twa Mi o cin iPo gwiz dw No wy z gm.Go gw Mp. To te re ny, kt re chceprze j Rze szw.

  Uchwa y w spra wie zmia ny gra nic Rze -szo wa tra fi na naj bli sza se sj Ra dyMia sta Rze szo wa. Wa dze mia sta li cz,e zo sta n po par te przez rad nych, po -nie wa do ty cz kie run kw, na kt re kil -ka lat te mu zwra ca li uwa g na ukow cy irad ni opo zy cji. Mia sto mu si si roz wi -ja, a po zy ska nie te re nw w kie run kulot ni ska to zna ko mi ta oka zja ku te mu.Naj bar dziej za le y nam na do bro wol -nym po cze niu z gmi n Trze bow ni sko.Na ta ki spo sb two rze nia no wych sa -mo rz dw jest zgo da pre mie ra oraz Mi -ni ster stwa Ad mi ni stra cji i Cy fry za cji prze ko nu je Mar cin Sto pa, se kre tarzmia sta Rze szo wa.

  So ec twa z Trze bow ni ska to Ja sion -ka, Ta j ci na, Za czer nie, No wa Wie i

  cz Trze bow ni ska. Pre zy dent Ta de -usz Fe renc chcia by w ten spo sbw czy do Rze szo wa lot ni sko i wy bu -do wa do nie go dwu pa smo w dro g,kt ra po wsta a by po przez prze du e -nie mo der ni zo wa nej ju ul. Lu bel skiej.Z ko lei Mi o cin i Po gwiz dw No wy tote re ny, o kt rych przy cze nie ma jpro si ich miesz ka cy. - Wal czy li myju w tym ro ku. Ufa jc gmi nie, cze ka -li my na kon sul ta cje spo ecz ne, aleone zo sta y prze pro wa dzo ne w spo -sb nie de mo kra tycz ny. Go so wa nieby o jaw ne, lu dzie ba li si sprze ci wibur mi strzo wi m wi Zbi gniew Dzie -dzic, szef no we go ko mi te tu na rzeczprzy cze nia do mia sta Po gwiz do waNo we go.

  Przed sta wi cie le ko mi te tu za mie rza jprze pro wa dzi w przy szym ro ku swo jekon sul ta cje. Zo y li ju w ra tu szu ofi -cjal ny wnio sek o zmia n gra nic. Zda -niem Paw a Ba ja, bur mi strza Go go waMp., szan se na to s jed nak nie wiel kie. Nie daw no spo tka li my si u pa ni wo -je wo dy z wi ce mi ni ster ad mi ni stra cji i cy -fry za cji. Po wie dzia a, e nie b dzie zgo -dy na cz nie gmin, je li sa mo rz dy sinie zgo dz.

  BG

  PAWE SZPYTMA STUDENTRzeszw ju si powiksza, aleszczerze mwic, niezauwayem rnicy. Niechprzyczaj kolejnemiejscowoci, nie przeszkadzami to.

  GRZEGORZ GROSZEKPRACOWNIK SOCJALNYTrudno mi si wypowiedzie, bonie wiem, jakie byybypozytywne, a jakie negatywnestrony przyczenia kolejnychmiejscowoci. Trzebowniskomoe by.

  KAROLINA KOTOWICZSTUDENTKATo kiepski pomys. Wydaje misi, e ani Trzebownisko, aniwsie z gminy Gogw to nie sdla miasta atrakcyjne tereny.

  IWONA TOMCZYKSTUDENTKAWychodz z zaoenia, e w tymprzypadku im wicej, tym lepiej.Cho w Rzeszowie mieszkam odtrzech miesicy widz, e cayczas si rozwija. Wida, eposzerzenie granic suy miastu.

  kj

  Co sdzisz o kolejnym poszerzeniu granic miasta?

  K. K

  APIC

  A (4

  )

  Gosuj na witeczny Rzeszw

  KI TY- Bu do wa okr gej kad ki nad al. Pi sud -skie go, sy gna li za cja obok kad ki, kt raza raz zni ka, i cha os pod ni - Ko lej na ga le ria w Rze szo wie - Li kwi da cja kil ku na stu li nii pod miej -skich MPK - Pod wy ka cen bi le tw jed no ra zo wychMPK- Po sta wa rze szow skich u low cw wmi nio nym ro ku

  - Brak obie cy wa ne go aqu apar ku- Brak in we sty cji na nie kt rych rze szow -skich osie dlach (np. Zwi czy ca jest wRze szo wie od 2008 ro ku i da lej nie matu obie cy wa ne go pla cu za baw ani praw -dzi we go bo iska do gry w pi k)- Wy so kie ce ny bi le tw na no w try bu -n sta dio nu miej skie go, ja kieobo wi zy wa y po jej otwar ciu - Pla ny nie wiel kiej prze bu do wy ul. Rej ta -na, kt ra a pro si si o po sze rze nie

  Hity i Kity jak min 2012 rok w RzeszowieSwo je pro po zy cje suk ce sw i wpa dek z y cia mia sta pro po nu j in ter nau ci por ta lu mmrze szow.pl

  HI TY- As se co Re so via siat kar skim mi -strzem Pol ski- Za kup miej skich au to bu sw- Wpro wa dze nie no wych li nii noc nych - Ob ni ka cen bi le tw mie sicz nychMPK - Po raz pierw szy stan dar do we ce nybi le tw na li nie spe cjal ne we Wszyst -kich wi tych - Wy bu do wa nie tu ne lu i dro gi, ja koprze du e nia ul. Ja bo skie go dodwor ca pod miej skie go PKS

  - Za ko cze nie bu do wy try bu ny nasta dio nie miej skim- Bu do wa cie ki ro we ro wej wzdudru gie go brze gu Wi so ka- Del fi na i Bar tek, czy li du et akro ba -tw z Rze szo wa, wy gry waja pro gramMam Ta lent- Zo te me da le Ra fa a Wil ka na olim -pia dzie- Prze bu do wa ul. Pod kar pac kiej iroz bu do wa skrzy o wa nia tej uli cy zob wod ni c

  Pro po zy cje mo e cie na dal zga sza na mmrze szow.pl. Za ty dzie w Te raz Rze szw opu bli ku je my ze sta wie nie miej skich hi tw i ki tw 2012. KM

  W ogl no pol skim kon kur -sie wie Si Rze szwzaj mu je w tej chwi li trze cipo zy cj.

  - Li czy my, e - po dob nie jakprzed ro kiem - te raz te zi mo -we owie tle nie zy ska po dziwwrd in ter nau tw m wiKa ta rzy na Paw lak z biu ra pra -so we go Urz du Mia sta.

  Ple bi scyt, w kt rym go symo na od da wa przez Fa ce -bo oka, po dzie lo ny jest na dwa

  eta py - wo je wdz ki i fi na ogl -no pol ski. In ter nau ci oce nia jzdj cia wi tecz nych ilu mi na cji.

  W pierw szej cz ci za ba wytrwa j cej do 26 grud nia in ter -nau ci wy bio r li de rw re gio nu.Od 28 grud nia do 13 stycz niapo trwa go so wa nie w fi na le.Zwy ciz ca otrzy ma od or ga ni za -to ra (gru py ENER GA) ener go -osz czd ny sprzt AGD o war to -ci 10 tys. z. Na gro d b dziemg prze zna czy na wy bra nycel cha ry ta tyw ny. be ta

  R E K L A M A

  UKASZ BIAORUCKI

 • wydarzenia 3Czwartek, 13 grudnia 2012 r.

  R E K L A M A

  krtko z miasta Autobusy MPK bd od stycznia obsugiway gminKrasne. Porozumienie midzy wjtem a ZarzdemTransportu Miejskiego zostao podpisane we wtorek.Wczeniej zgodziy si na nie rady obu gmin. Autobusyrzeszowskiej firmy transportowej zastpi pojazdyMKS. Bd jedziy do Krasnego, Malawy i Palikwki.Tylko w cigu przyszego roku wykonaj tam blisko200 tys. km. Radni zdecydowali o zmianie, poniewaMPK oferuje usugi wyszej jakoci i ma bardziejrozbudowan sie komunikacyjn. Nasi mieszkacybd mogli na jednym bilecie sieciowym jedzi pocaej gminie oraz korzysta z wszystkich linii wRzeszowie. Jedc MKS w Rzeszowie musieli i takprzesiada si do MPK i kupowali drugi bilet tumaczy zmian Alfred Maternia, wjt gminy Krasne.

  Waciciele smartfonw mog znale na platformieinternetowej SteetMobile informacje o Rzeszowie.Instalujc program w swoim telefonie, uytkownikotrzymuje dostp do informacji na temat miejskichzabytkw, restauracji, kin, teatrw i klubw. Programzapewnia take dostp do promocyjnej oferty sklepw.Aplikacj StreetMobile mona pobra bezpatnie zestrony internetowej Urzdu Miasta Rzeszowawww.rzeszow.pl (rwnie poprzez zeskanowanie koduQR) lub ze strony www.streetmobile.pl. Jest dostpnatake poprzez Android Market, Play Market oraz AppStore, pod hasem StreetMobile. Program zawiera judane z ponad 40 polskich miast. Obecnie trwajrozmowy z Polsk Organizacj Turystyczn, abyStreetMobile stao si oficjaln aplikacja turystycznPolski.

  Po 200 tys. z znajdzie si w przyszorocznymbudecie Rzeszowa na projekty dwch nowychpocze komunikacyjnych. Pierwsze to wiadukt wcigu ulic Wyspiaskiego i Hoffmanowej, drugie droga i most przez Wisok midzy ul. Rzecha iLubelsk. Na 2014 rok radni zaplanowali na obieinwestycje po mili0on zotych. Pienidzy wystarczyna projekty budowlane obu inwestycji. Chcemy, aby ichbudowa moga si rozpocz zaraz po 2014 roku.Majc dokumentacj, miasto bdzie mogo stara si odofinansowanie obu inwestycji z pienidzy unijnych. Tokluczowe poczenia, ktre pozwol odkorkowacentrum Rzeszowa przekonuje Jolanta Kamierczak,szefowa klubu PO w Radzie Miasta Rzeszowa. BG

  W naj now szych au to bu sachko mu ni ka cji miej skiej za sto so -wa no sys tem tzw. cie pe gogu zi ka, umo li wia j cy pa sa e -rom sa mo dziel ne otwie ra niewy bra nych drzwi.

  Cie py gu zik to przy cisk za mon to wa ny we -wntrz oraz na ze wntrz po jaz du, tu przydrzwiach. Gdy au to bus za trzy mu je si na przy -stan ku, kie row ca od blo ko wu je me cha nizm, apa sa e ro wie chc cy wsi lub wy si mu szna ci sn przy cisk i sa mi otwie ra j so bie drzwi.

  Dzi ki te mu otwar te zo sta j tyl ko te drzwi, kt -re fak tycz nie s wy ko rzy sty wa ne. Ma to za po -

  biec wy cha dza niu po jaz dw zi m i zwik szyefek tyw no dzia a nia kli ma ty za cji la tem. Po -dob ny sys tem z po wo dze niem funk cjo nu je juw kil ku pol skich mia stach, m.in. w War sza wie,Kra ko wie czy Lu bli nie. Do dat ko wo, na drzwiachza in sta