Teraz Rzeszow 28.3.13

 • View
  218

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Teraz Rzeszow 28.3.13

Transcript

 • MIEJSKI TYGODNIK BEZPATNY CZWARTEK, 28 marca 2013, NR 12/2013

  R E K L A M A

  R E K L A M A

  Blo ge rzy po le ca j na wi ta

  8

  Zdro wych, po god nych wit wiel ka noc nych pe nych wia ry, na dziei i mi o ci y czy Te raz Rze szw

 • wydarzenia2 Czwartek, 28 marca 2013 r.

  Teraz - tygodnikbezpatnyAdres redakcji

  (oddzia w Rzeszowie):ul. Kraszewskiego 2,

  35-016 Rzeszw,tel.: 17 867 22 27

  redakcja@terazrzeszow.plRedaktor prowadzcy

  Teraz Rzeszw:Joanna Borowiec - zastpca

  redaktora naczelnegotel.: 17 867 22 27

  e-mail: redakcja@terazrzeszow.plReklama:

  Ewa Boczak - kierownik projektutel.: 691 432 876; 17 867-23-51e-mail: reklama@terazrzeszow.pl

  Druk:Media Regionalne Sp. z o.o.,

  O. Kielce, Drukarnia Tarnobrzegul. Zakadowa 50tel.: 15 851 31 00

  Wydawca tygodnikw TerazMedia Regionalne sp. z o.o.

  00-838 Warszawa, ul. Prosta 51tel.: 22 463 07 00

  Prezes zarzdu: Joanna PilcickaRedakcja centralna tygodnika Teraz

  00-838 Warszawa, ul. Prosta 51.Redaktor naczelna:Justyna Duchnowska

  Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 b ustawyz dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim iprawach pokrewnych Media Regionalne Sp. zo.o. zastrzega, e dalsze rozpowszechnianiemateriaw opublikowanych w TerazRzeszw jest zabronione.

  ISSN 1899 2331

  Roz mo wa z Mi cha emGod kiem, kli ma to lo giem

  - Rok te mu pod ko niec mar -ca w Rze szo wie by o ok. 12stopni. Te raz tem pe ra tu ry wno cy do cho dz do mi nus 15stop ni. To jed no ra zo wa ano -ma lia czy mo e my m wi otym, e po ry ro ku za ni ka j?

  - Po dob na au ra jak te raz pa -no wa a ostat ni raz w 2006 r., zato dwa la ta p niej ju na prze -o mie lu te go i mar ca tem pe ra -tu ry by y wy so kie. Za wsze te goty pu od chy le niom to wa rzy szgo sy, e kli mat si ocie pla, eb dzie my mie tyl ko dwie po ryro ku, ale ja by bym da le ki odra dy ka li zo wa nia. Wio sna w od -r nie niu od la ta i zi my to po raprzej cio wa, a jej gra ni ce s

  bar dzo nie sta bil ne. To, co dzie -je si te raz w po go dzie, tu ma -czy bym ra czej zwik sza niemsi za kre su cza so we go upa -w i mro zw. To zna czy, eod stp po mi dzy ni mi jest co -raz krt szy. Pierw sze upa y roz -po czy na j si w kwiet niu, aostat nie ko cz si we wrze -niu. Z ko lei pierw sze mo rzypo ja wia j si ju w pa dzier ni -ku a ko cz na wet w mar cu.Pr ro ku ma my p ki co 4, a je -li li czy przed wio nie i przed -zi mie na wet 6 i nie s dz, e bymia o si to zmie ni.

  - Kie dy wic przyj dzie donas ta praw dzi wa wio sna?

  - Na pew no wi ta b d cie -

  plej sze, bo ju od czwart kuukad ni w i wy w b dziesprzy ja tem pe ra tu rze na wetdo 10 stop ni w ci gu dnia. Tupo wi tach spo dzie wa my sijed nak opa dw desz czu. Przyzni ka j cej po kry wie nie nejmo e to po wo do wa lo kal nepod to pie nia. W do dat ku przeztop nie j cy nieg, kt ry za bie ra zpo wie trza ener gi, do ku czab dzie nam te wil go. W ko lej -nych dniach znw si ocho dzi,no ca mi znw mo e my si spo -dzie wa mro zw, dla te go na tpraw dzi w wio sn z wy so ktem pe ra tu r w dzie i w no cymo e my li czy do pie ro po 10kwiet nia.

  - Czy ta ka wio sna ozna cza,e b dzie my mie wy jt ko wochod ne lub upal ne la to?

  - Obec na au ra b dzie mie zni -ko my wpyw na to, co si b dziedzia o la tem. Wik sze zna cze niema j ta kie zja wi ska jak np. tem -pe ra tu ra wo dy w Oce anie Atlan -tyc kim. Oczy wi cie mo e bytak jak w 2006 r. kie dy du go by -o mro no, a p niej la tem napo u dniu Pol ski pa no wa y upa yi su sza. Na ra zie je dy ne, cze gomo na si spo dzie wa po czt -ku la ta, to deszcz, bo - jak prze -wi du j pro gno zy du go ter mi no -we - cz ste opa dy b d nam to -wa rzy szy do ko ca czerw ca.

  Roz ma wia a An na Ja nik

  R E K L A M A

  PO ULI CY POD KAR PAC KIEJ JE DZI MY 70 KM/H@Ka ta rzy na Mu larz: Po okre sie,kie dy na wet po re mon cie obo wi -zy wa o tam 40, te raz topraw dzi we Mon te Car lo ;)@Ja nusz Bo rek: Gdy po re mon ciena tej uli cy obo wi zy wa o 50km/h, po li cjan ci mie li dwa sta emiej sca, gdzie bar dzo cz sto sta liz su sza recz k .Te raz mu sz po -szu ka no wych miejsc, gdziejed no cze nie dba jc o na sze bez -pie cze stwo, b d te dba

  jed no cze nie o bu det na sze gopa stwa...wi cej na: mmrze szow.pl

  mmrze szow.pl to miej ski por talspo ecz no cio wy. e by za o y nanim kon to, wy star czy klik n nado cz do nas i uzu pe ni krt kifor mu larz. Re je stra cja jest szyb kai dar mo wa. Dzi ki niej mo na do -da wa wa sne tek sty i za po wie dziwy da rze, wy sy a zdj cia i ko -men to wa.

  te raz wasz gos

  Wio sna przyj dzie w po o wie kwiet nia

  AR CHI WUM

  Zmierz si z miej -ski mi za gad ka mi w kon kur sie por ta -lu mmrze szow.pl i prze ko naj si, jakdo brze znasz Rze -szw!

  Za sa dy za ba wy s bar dzopro ste: my pu bli ku je my wpor ta lu za gad ko we zdj cie,wy od ga du je cie, co na nimsi znaj du je. Mo e to by np.mniej lub bar dziej cha rak te ry -stycz ny bu dy nek (al bo je gofrag ment), po mnik, fon tan nalub po pro stu miej sce znaj du -j ce si gdzie w gra ni cachRze szo wa.

  Za gad ki pu bli ku je my co -dzien nie o okre lo nych go -dzi nach (szcze g y w ram cepo ni ej). Do za ba wy mo naprzy czy si w ka dejchwi li!

  Wi cej o na gro dach prze wi -dzia nych w kon kur sie orazszcze g o wy re gu la min znaj -dziesz na mmrze szow.pl.

  Za gad ko we Mia sto. Sprawd, jak do brze znasz Rze szw

  Pu bli ka cja za ga dek od pon. do pt(dwie dzien nie)godz.12-12.15godz.18-18.15Pu bli ka cja za ga dek w sob. i nd.(jed na dzien nie)

  godz. 11-11.1530.03-1.04. prze rwa wi tecz na(brak za ga dek)12.03-15.04. Czas trwa nia kon -kur su

  Co ty dzie w trak cie trwa nia kon kur su Za gad ko weMia sto b dzie my pu bli ko wa za gad k tak e w ga -ze cie. Dla oso by, kt ra ja ko pierw sza za dzwo ni dziw godz. 11-12 do re dak cji i udzie li pra wi do wej od -po wie dzi na py ta nie: gdzie w Rze szo wie znaj du jesi sfo to gra fo wa ny obiekt, ma my po dwj n wej -ciw k do ki na He lios przy al. Po wsta cwWar sza wy na film: Ostat ni eg zor cyzm. Cz 2(se ans dzi o godz. 19.30)Wi cej za ga dek szu kaj na mmrze szow.pl

  KA TA

  RZY N

  A M

  U LAR

  Z

  Ter mi ny

  Od kie dy w Rze szo wie?

  Od roz po cz cia stu -diw na po li tech ni ce, czy li

  - jak do brze li cz - od 11 lat (ale stu -dio wa em tyl ko 5).

  Je li nie Rze szw to...

  Ro dzin ne stro ny pod Ja ro sa wiem- du o la sw i tro ch wo dy - to miwy star czy do szcz cia..

  Lu bi Rze szw, bo...

  Nie przy ta cza sw wiel ko ci, jakKra kw czy War sza wa, a ma wik -sze mo li wo ci ni Ja ro saw.

  Ulu bio ne miej sca?

  Ostat nio, ze wzgl du na ma cr -k, naj cz ciej od wie dzam pla ce za -baw, zwasz cza ten nad Wi so kiemnie da le ko wi row ni. Od cza su docza su ki no Zo rza, bo ma kli mat i niema tam ta kich tu mw i lu dzi, kt -rym nie za wsze cho dzi o film.

  Go ciom po ka zu j?

  Stan dar do wo - Pod ziem n Tra sTu ry stycz n i Ry nek - jak wik -szo. Ale zda rza nam si te wy -bra do Mil le nium Hall czy no we goko cio a w mie cie - Ga le rii Rze -szw.

  Ulu bio na knajp ka?

  Ostat nio nie mam cza su, nie ste ty,te sto wa no wych pu bw. Re gu lar -nie na to miast od wie dzam Sta r Dru -kar ni, ze wzgl du na cie ka we wer -ni sa e i wy da rze nia kul tu ral ne. Cza -sem zda rza mi si te tamza wi sn na wy sta wie ra zem z

  Rze szow skim Sto wa rzy sze niem Fo -to gra ficz nym, co tak e jest pre tek -stem, by od wie dzi t knajp k.

  Je e li za mia sto, to...

  La sy w oko li cach Brat ko wic z re -zer wa tem ptac twa oraz g ra Ma ty -sw ka, do kt rej mam 10 mi nutz do mu, skd zda rza mi si wy pa -try wa Ta try.

  Naj bar dziej nie bez piecz ne miej sce?

  Od kd miesz kam w Rze szo wie,nie mia em przy jem no ci uczest -ni czy w nie bez piecz nej sy tu acji,wic nie je stem w sta nie ta kie gomiej sca wska za.

  Dra ni mnie...

  A za ra zem mie szy skon no dona rze ka nia na wszyst ko wrd nie -kt rych miesz ka cw Rze szo wa,zwasz cza w In ter ne cie, gdzie podprzy kryw k ano ni mo wo ci mo nawie le po wie dzie, ale to po dob no ty -po wa ce cha Po la kw.

  Co po win no si zmie ni w Rze szo wie?

  Po dej cie wadz mia sta do pie -szych w cen trum mia sta, cho topo dob no ju po wo li si zmie nia. Po -y je my - zo ba czy my. Przy da o by site wi cej roz wa gi w od da wa niuka de go skraw ka zie le ni pod in we -sty cje bli ej cen trum.

  Ma rz, e by Rze szw...

  Za szyb ko si nie zmie nia, a je liju, to na lep sze.

  Roz ma wia aKa ta rzy na Mu larz

  wy pe nia:

  kwe s

  tio na

  rius

  z rz

  e szo

  w sk

  i

  Ar tur Wy soc ki, fo to graf i kon struk tor mo stw

  ALI C

  JA W

  Y SOC

  KA

 • wydarzenia 3Czwartek, 28 marca 2013 r.

  R E K L A M A

  R E K L A M A

  Jutro na czas przemarszu drogikrzyowej przy kociele pw. w.Michaa Archanioa, w godz. 17-18,zamknite zostan dla ruchu czciulic: Niepodlegoci; Wiosennej i w.Michaa Archanioa.

  Miejscy radni zgodzili si wewtorek na zmian granic Rzeszowai poczenie z gmin Trzebowniskooraz przyczenie soectw:Pogwizdw Nowy, Miocin (z gm.

  Gogw) i Malawa (z gm.Krasne).Teraz wniosek o zmian granictrafi do wojewody. Ten pozaopiniowaniu przekae go doministerstwa administracji.Ostateczn decyzj do koca lipcapodejmie Rada Ministrw. Ma nato czas do koca lipca.

  Radni gminy Krasne zgodzili siwe wtorek na oddanie Rzeszowowisoectwa Malawa. Decyzja radnych

  nie odzwierciedla stanowiskamieszkacw wsi, ktrzy wkonsultacjach, stosunkiem gosw576 do 275, sprzeciwili si zmianiegranic.

  Asseco Resovia w finalemistrzostw Polski! PodopieczniAndrzeja Kowala odnieli wponiedziaek zwycistwo nadDelect Bydgoszcz 3:1 i z takimsamym wynikiem wygrali batali o

  fina. Resovia ma ju wic conajmniej srebrny medal PlusLigi.

  Wokalistki C