Teraz Rzeszow 22.12.11

 • View
  214

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Teraz Rzeszow 22.12.11

Transcript

 • BEZPATNY TYGODNIK MIEJSKI

  CZWARTEK, 22 GRUDNIA 2011, NR 50/2011

  R E K L A M A

  R E K L A M A

  Radosnych i rodzinnych wit Boego Narodzenia, otulonych mioci, dajcych spokj i nadziej

  yczy Czytelnikom Teraz Rzeszw

 • opi nie2 Czwartek, 22 grudnia 2011 r.

  wy pe nia:

  Od kie dy w Rze szo wie?

  Od uro dze nia

  Je li nie Rze szw, to...

  No wa Ze lan dia

  Lu bi Rze szw, bo...

  Znam tu prak tycz nie ka d uli c, czu je situ do brze, po za tym Rze szw jest na praw -d ad nym mia stem z mn stwem zie le ni i dote go czy stym. Ma my kil ka uro czych miejsc,fe sti wal mu zycz ny na do brym po zio mie isyn ny na ca y wiat po mnik.

  Ulu bio ne miej sca?

  Lu bi po dwr ko na Ko ciusz ki 15 imost Zam ko wy nad ra nem. W te le fo niemam po ka n ko lek cj zdj wscho dwso ca.

  Go ciom po ka zu j

  Go ci za wie lu nie mam, je li s to za zwy -czaj przy jezd ni DJ -e, wic za zwy czaj spro -wa dza si to do po ka za nia na sze go syn ne -go, uko cha ne go po mni ka, Ryn ku i kil ku uli -czek w cen trum.

  Ulu bio na knajp ka?

  Mien ta i Dru kar nia

  Je e li za mia sto, to

  Biesz cza dy - na wet na je den dzie

  - Naj bar dziej nie bez piecz ne miej sca?

  W Rze szo wie ra czej nie ma nie bez piecz -nych miejsc, ge ne ral nie czu je si tu bez -piecz nie. Nie bez piecz nie mo e by np. naba rier ce na za po rze, jak ko go po nie sie fan -ta zja...

  Dra ni mnie

  Licz ba ga le rii han dlo wych, mno go bil -bor dw sta wia nych nie mal e wsz dzie, wy -pa lo ne pa pie ro sy na chod ni kach, a prze ciema my du o miet ni kw i nie jest to wiel kiwy si ek, zro bi do dat ko we trzy kro ki. Wokre sie wi tecz nym jest zde cy do wa nie zadu o wia te ek na 3 Ma ja.

  - Co po win no si zmie ni w Rze szo wie?

  Przede wszyst kim men tal no lu dzi.

  - Ma rz, by Rze szw

  Zy ska do stp do mo rza i zo sta sto li ca Su -ri na mu. Chcia bym, aby w ko cu po wsta wmie cie po rzd ny ska te park. A do te go faj nieby by o, gdy by mia sto udo stp ni o kil kacian ka mie nic dla stre etartowcw i e by aniDan zel, ani Pec tus ju nas nie pro mo wa li.ROZ MA WIA A DO MI NI KA CZAP KOW SKA

  Fi lip So wi ski, czo nek i wsp za o y ciel ko lek ty wuDJ-skie go Ear gasm oraz pro wa dz cy sklep We ar gasmofe ru j cy pro jek to wa ne i pro du ko wa ne w kra ju ubra nia

  Te raz - ty go dnikbez pat nyAd res re dak cji

  (od dzia w Rze szo wie):ul. Kra szew skie go 2,

  35-016 Rze szw,tel.: 17 867 22 23

  re dak cja@te ra zrze szow.plRe dak tor pro wa dz cy

  Te raz Rze szw:Jo an na Bo ro wiec

  - za stp ca re dak to ra na czel ne gotel.: 17 867 22 27

  e -ma il: re dak cja@te ra zrze szow.plRe kla ma:

  Ewa Bo czak - kie row nik pro jek tutel.: 691 432 876; 17 867-23-51e -ma il: re kla ma@te ra zrze szow.pl

  Druk:Me dia Re gio nal ne Sp. z o.o.,

  O. Kiel ce, Dru kar nia Tar no brzegul. Za ka do wa 50tel.: 15 851 31 00

  Wy daw ca ty go dni kw Te razMe dia Re gio nal ne sp. z o.o.

  00-838 War sza wa, ul. Pro sta 51.tel.: 22 463 07 00

  Pre zes za rz du: Jo an na Pil cic kaRed ak cja cen tral na ty go dni ka Te raz

  00-838 War sza wa, ul. Pro sta 51.Re dak tor na czel na:Ju sty na Duch now ska

  Na pod sta wie art. 25 ust. 1 pkt 1 b usta wyz dnia 4 lu te go 1994 r. o pra wie au tor skim ipra wach po krew nych Me dia Re gio nal ne Sp. zo.o. za strze ga, e dal sze roz po wszech nia niema te ria w opu bli ko wa nych w Te raz Rze -szw jest za bro nio ne.

  ISSN 1899 2331

  kwe s

  tio na

  rius

  z rz

  e szo

  w sk

  i

  fo rum Czy tel ni kw

  17 867-22-37od 11 do 14a.ja nik@te ra zrze szow.pl

  dzi dy u ru je An na Ja nik

  mmrze szow.pl w te raz

  licz ba od son stro ny

  osoby od wie dzi y nas w pitek

  70 536

  4483

  uni kal nych uyt kow nikw16 709

  12 - 18 grudnia, sta ty sty ki Gemius Traffic

  Najczciej czytany artyku tygodnia: Kopiec Konfederatw Barskich miejsce zapomniane i zaniedbane, autorstwa Nemeczka

  R E K L A M A

  k-13

  438

  MA RZE NA KO TO WICZ, kon sul tant ka Je e li bu spa sy nie spo wo du jjesz cze wik szych kor kw, tojak naj bar dziej je stem na tak.Prze wa nie ko rzy stam z ko mu -ni ka cji miej skiej, wic ta kieroz wi za nie mo e oka za sidla mnie ide al ne.

  MO NI KA KO ZOW SKA, na uczy ciel kaJe e li bu spa sy zo sta n do brzezor ga ni zo wa ne, mo e oka zasi, e au to bus b dzie naj lep -szym rod kiem trans por tu.Wszyst ko za le y od te go, jak b -d funk cjo no wa, po ile b dbi le ty i czy b dzie si to bar dziejopa ca ni jaz da au tem.

  EL BIE TA JA NIC KA, na uczy ciel kaJe e li bi le ty b d ta nie i nie b -dzie pro ble mu z kor ka mi, to napew no spo ro osb prze si dziesi do au to bu sw. Ale przy zwy -cza je nie to dru ga na tu ra, wicmo e oka za si, e miesz ka cymia sta wci b d jed nak wy -bie ra sa mo cho dy. Ja napew no spr bu j jaz dy po mie -cie au to bu sem.

  AN DRZEJ ORER DY NO WICZ,stu dent Jaz da po mie cie sa mo cho demnie opa ca si, dla te go bu spa syto bar dzo do bry po mys. Je stemjed nak cie ka wy, jak to sispraw dzi w Rze szo wie. Nie ma -my zbyt wie lu pa sw na uli cach,wic wpro wa dze nie do dat ko wobu spa sw mo e spo wo do wautrud nie nie w ru chu.

  DA RIUSZ MAR CI NIEC, stu dentWpro wa dze nie bu spa sw to do -bre roz wi za nie, ale nie wewszyst kich mia stach. My l, ebu spa sy w Rze szo wie tyl ko po -gor sz sy tu acj na dro gach.B dzie wi cej kor kw, a mia stosta nie si nie prze jezd ne. Je e lijed nak bu spa sy spe ni swo jeza da nie, my l, e spr bu jprze miesz cza si w ten spo sbpo mie cie.

  Do mi ni ka Czap kow ska

  D. D

  ANEK

  (5)

  czy po wpro wa dze niu bu spa sw, prze si dziesz si z au ta do au to bu sw?

  R E K L A M A

  KO PIEC KON FE DE RA TW BAR -SKICH - MIEJ SCE ZA PO MNIA NEI ZA NIE DBA NE@miciu: Dla mnie najlepszedojcie prowadzi od ul.Ciepowniczej, wzdu ogrodzeniaogrdkw dziakowych - takiswoisty tor przeszkd :D@pavcio: Sam jestempobitniakiem i pamitam, jak wpodstawwce chodzio si nakopiec pozjeda na sankach.Odkd pamitam, to ten terenzawsze by zapomniany i niewieluwiedziao, co to jest za pagr wnaszym miecie. Dziwnymzbiegiem okolicznoci - niedawnospotkaem bardzo ciekawegoczowieka, ktry zainteresowa sicakiem przypadkiem owym

  pagrem i ma wobec niegokonkretne i arcyciekawe pomysy,@vito: Jest tam tablicainformacyjna, ale umieszczona upodna kopca przy ciece,midzy kopcem a torami. Pozatym moe by trudno j znale,bo wszystko tam jest zaronitekrzakami. Jest zamontowana odstrony mostu kolejowego, przykarkoomnej ciece na kopiec.@Nemeczek: Tablica moe kiedybya, ale ju jej tam nie ma. Wtrakcie przygotowywania zdj domateriau, byem na kopcu 8 razy,a szedem wanie t ciek odstrony mostu i zapewniam, etablicy ju nie ma. KM

  Wicej na str. 4.

 • wydarzenia 3Czwartek, 22 grudnia 2011 r.

  R E K L A M A

  Zo ty me dal w ka te go rii mi ni for ma cji do ro sych wy ta czy -a naj star sza gru pa Kor ne li. Wi ce mi strzo stwo wia tawy wal czy a za for ma cja do ro sych. - Me da le te ma j dlanas tym wik sz war to, e po ko na y my wia to w czo -w k - cie szy si Mag da le na Mu cha, cho re ograf ze spo udzia a j ce go przy MDK. Na wia to wych i ogl no pol skichim pre zach Kor ne le zdo by y w tym ro ku w su mie 12 me da -li: 4 zo te, 2 srebr ne i 6 br zo wych. be ta

  In ny Ksztat to trze ci stu dyj -ny al bum rze szow skie go ze -spo u Neu ron. Znaj dzie my tam11 utwo rw, okre la nych mia -nem mo dern roc ka. To po -cze nie sty li sty ki pop i rock,okra szo ne spo r daw k elek -tro ni ki. Py ta jest bar dzo me lo -dyj na i spo koj na. Ostre rif fyust pu j tu miej sca a god nym,gi ta ro wym brzmie niom. - Nadpy t pra co wa li my przez po -nad 3 la ta - m wi Piotr Ry ka a,wo ka li sta ze spo u Neu ron. - To

  du gi czas, ale war to by o cze -ka, bo utwo ry za war te nakr ku s naj pik niej sz rze -cz, ja k uda o nam si stwo -rzy - do da je. Na py cie s rw -nie prze bo je zna ne z an te nyPol skie go Ra dia. Al bum rze -szow skie go ze spo u mo naju ku pi w sie ci. Po wi tachuka e si w for mie tra dy cyj nejpy ty CD. Na y wo Neu ron za -gra 8 stycz nia na rze szow skimRyn ku pod czas fi na u WOP.

  ANA

  Neu ron wy da no w py t

  Kor ne le znw mi strza miwia ta

  AR CH

  I WUM

  KOR

  NE LI Ogo sze nie ska du od b -

  dzie si na par te rze (oboksto iska Se pho ra). B dziemo na po roz ma wia z za -wod ni ka mi, zro bi wspl nezdj cie i do sta au to graf naka len da rzach u lo wych nano wy rok. Ci, kt rzy jesz czenie wy bra li dla swo ich bli -

  skich pre zen tw gwiazd ko -wych, b d mo gli ku piksi ki To ma sza Bur czy kaOd RTKiM do PGE Mar ma,czy li hi sto ria czar ne go spor tuw Rze szo wie (69 z). Po my -sem na pre zent mo e teby kar net na se zon 2012.Na ra zie klub sprze da je tyl ko

  kar ne ty na miej sca nie nu me -ro wa ne: nor mal ne w ce nie250 z i ulgo we za 150 z. Wra mach wi tecz nej pro mo cjika dy ki bic, kt ry ku pi kar netdo 31 grud nia 2011, za pa ciza nie go 10 proc. mniej.

  Przy po mnij my, e w Rze -szo wie po zo sta n Ja sonCrump, Lee Ri chard son, Ra -fa Oko niew ski, u kasz Kret iKa mil Pro kop. Ma j do nichdo czy no wi u low cy.Wrd nich wy mie nia siGrze go rza Wa la ska, Jo ona saKyl ma ekor pi, a ostat nio rw -

  nie zdol ne go ju nio ra u ka -sza Sw k, wy cho wan ka klu -bu z Ostro wa. Czy tak rze czy -wi cie b dzie, do wie my siju dzi.

  AN NA JA NIK

  Po burzliwej dyskusji radniuchwalili zmiany w projekcietransportowym dla miasta, dajczielone wiato malowaniu kolejnychpasw dla autobusw miejskich. Juw przyszym roku buspasy majpowsta na ul. Dbrowskiego, Lisa--Kuli, Marszakowskiej, Warszawskiej,Lubelskiej, a take al. Pisudskiego iCiepliskiego. Po badaniach ruchutakie lokalizacje wybrali fachowcy zkrakowskiej firmy IMS.sonda na str. 2.

  Od cz