thuoc ngua thai.ppt

Embed Size (px)

Text of thuoc ngua thai.ppt

 • THUOC NGA THAI. VIEN NGA THAI PHOI HP. THUOC NGA THAI CH CO PROGESTIN, DMPANgi hng dan: Ths. Pham Thuy LinhTrnh bay: Bs. Huynh T Uyen Trang (CH)

 • LCH S THUOC NGA THAI1919: Ludwig Haberland: khai niem tranh thai ng uong.1932: Butenandt va Marrian: Estrogen.1934: Butenandt va Wettstien: Progestin.1939: Aswood va Fevold: c che phong noan bang Progesteron.1959: Pincus va cong s: phoi hp progestin va estrogen.

 • LCH S THUOC NGA THAIENOVID ( 0,85 mg norethylrel va 150 mcg mestranol )1960: FDA cho phep s dung thuoc tranh thai tai My.T o en nay c s dung nhieu nc.Nhng thap nien gan ay, xuat hien nhng thuoc tranh thai noi tiet lieu thap.

 • CAU TAO HOA HOC CAC STEROIDEOHCholesterol (27 C)

 • O CCH3OProgesterone

  Pregnane 21(C) C C

 • Androstane (19 C)

  Estrane (18C)

 • OH OOHOH

  OHOH

  OH

  OH

  EstronEstradiol

  Estriol

 • THANH PHAN THUOC NGA THAI1.Estrogen:Ethinyl Estradiol ( EE )Mestranol: tien dc cua EE.EE la loai estrogen duy nhat c dung trong vien ket hp hien nay, ham lng thap nhat la 0,02 mg.

 • THANH PHAN THUOC NGA THAI2. Progestin:Phan loai da theo tac dung tng phan:a. Cac pregnan:Tac dung progestin tng oi.t hoac khong co tac dung androgen.Cyproterol acetat, medroxyprogesterol acetat, chlomadinon acetat.

 • THANH PHAN THUOC NGA THAIb. Cac gonan:Tac dung progestin manh nhat.Khang estrogen.Co tac dung androgen.Desogestrel, gestodel, norgestimat, norgestrel.c. Cac estran:Khang estrogen yeu.Khang androgen.Dinoges, lynestrenol, levonorgestrel, norethisterone.

 • Progesteron17-hydroxy-progesteron(Pregnan) Cyproteron acetat Medroxyprogesteron acetat Chlomadinon acetat Gestonoron caproat

  19-norprogesteron (Non-pregnan)- Demegeston - Promegeston- Trimegeston

 • TestosteronEstran- Lynestrenol Levonorgestrel Norethisteron Norethisteron acetat- Dienogest Gonan - Norgestrel- Gestodene Desogestrel- Norgestimate

 • ProgestogenProgestogenic effectAnti-androgennic effectEstrogenic effectDienogest ++++/-Gestoden ++++--Norgestimate +++--Desogestrel +++--Levonorgestrel +--Cyproterone acetate++++-Chlomadinone acetate+++-Drospirenon +++-Trimegestone ++/--

 • THANH PHAN THUOC NGA THAIPhan loai theo trnh t san xuat:a. Progestin the he th 1:Progestin co nhan estran.Co hoat tnh androgen manh.b. Progestin the he th 2:Progestin nhan gonan.Tac dung progestin manh nhat.Khang estrogen.Co tac dung androgen.

 • THANH PHAN THUOC NGA THAIc. Progestin the he th 3:Co tac dung progestin manh, ngay khi lieu thap.Desogestrel, gestodel, norgestimat.Ham lng progestin thap nhat hien nay la 0,125 mg.

 • HOAT TNH SINH HOC CUA THUOC NGA THAI1. Hoat tnh mang tnh estrogen:Lam tang sinh NMTC, day niem mac am ao,tiet dch nhay CTC nhieu va loang, phat trien tuyen vu.2. Hoat tnh mang tnh progesteron:Tac dung khang estrogen, chuyen NMTC sang dang che tiet, ac dch nhay CTC3. Hoat tnh mang tnh androgen:Ram long, mun trng ca, tang can.

 • HOAT TNH SINH HOC CUA THUOC NGA THAI4. Hoat tnh tren niem mac t cung: NMTC bien oi nh the nao la tuy thuoc vao tac dung rieng phan cua estrogen (E) progesteron (P) va ty le E/P.5. Hoat tnh tren lipid huyet thanh:Nguy c tim mach, ac biet la x va mach phu thuoc vao cac lipoprotein trong mau:LDL ( low-density lipoprotein ): tang nguy c tch tu mang x va mach.

 • HOAT TNH SINH HOC CUA THUOC NGA THAIHDL ( high- density lipoprotein ): lay cholesterol ra khoi mang x va, van chuyen chung en gan, tac dung bao ve thanh mach.Estrogen cao (ty le E/P cao ) se lam tang HDL, lam giam ty le cholesterol toan phan/HDL, giam LDL va ngc lai.6. Hoat tnh tren chc nang ong mau: co the lam giam yeu to tieu si huyet antithrombin III, tang nguy c tac mach huyet khoi.

 • HOAT TNH SINH HOC CUA THUOC NGA THAI7. Hoat tnh tren chuyen hoa Carbonhydrat: progesteron lam giam tac dung cua insulin, lam tang nguy c cho ngi tieu ng phu thuoc insulin.8. Hoat tnh tren gan: EE lam gia tang san xuat protein gan ket vi cac thuoc khac dan ti s tng tac vi 1 so thuoc.Co the lam tram trong benh gan ang tien trien.

 • PHAN LOAI THUOC NGA THAIThuoc nga thaiVien phoi hp

  Ch co progestin1 pha 2 pha3 pha Mini-pill DMPALieu cao

 • PHAN LOAI THUOC NGA THAI1. Dang phoi hp:Moi vien thuoc cha ca 2 thanh phan: estrogen ( E ) va progestin ( P )Co 3 loai:- 1 pha: Ty le E/P khong thay oi.- 2 pha: Ty le E/P thay oi 2 lan.- 3 pha: Ty le E/P thay oi 3 lan.

 • PHAN LOAI THUOC NGA THAI2. Dang noi tiep:Nhng vien au tien cua v thuoc ch co E, nhng vien sau la P, the hien bang 2 mau khac nhau.3. Vien thuoc ch co progestin:Vien tranh thai lieu thap ( Mini-Pill ) Vien tranh thai sau giao hpThuoc tiem tranh thai.

 • Special NSubstituents Marverlon EE (0,03 mg)+ Desogestrel (0,15 mg)MercilonEE (0,02 mg)+ Levonorgestrel (0,15 mg)Rigevidon EE (0,03 mg)+ Levonorgestrel (0,15 mg)Eugynon EE (0,05 mg)+ Norgestrel (0,5 mg)Diane-35EE (0,035 mg)+ CPA (0,15mg)Gynera EE (0,02 mg)+ Desogestrel (0,15 mg)Postinor Levonorgestrel (0,75 mg)Exluton Lynestrenol (0,5 mg)Ovorette Norethindrol (0,35 mg)Depo-proveraMedroxy-progesterol acetat (150 mg)

 • VIEN THUOC NGA THAI LOAI PHOI HP1. C che tac dung:a. C che chnh: c che rung trng.b. C che phu: ac dch nhay CTC.Voi trng giam co bop.Noi mac t cung chuyen giai oan sm.2. iem thuan li va bat thuan li:

 • VIEN THUOC NGA THAI LOAI PHOI HPThuan li:Hieu qua: Pearl= 0,3-0,8An toanGiam lng mau kinhGiam au bung kinhKinh eu, d oan cGiam ram long, mun Gay ngng kinh theo y.Bat thuan li:Khong bao ve tranh STDPhai uong thuoc eu an moi ngay.

  Pearl ( Pearl index ): So TH co thai trong 100 ngi s dung/nam

 • VIEN THUOC NGA THAI LOAI PHOI HP3. Ch nh:Tranh thai tam thi cho tat ca phu n tuoi sinh e.Nhng ch nh ngoai muc ch tranh thai.4. Cach s dung:Vien th 1: ngay 1-5 chu ky kinh.Moi ngay uong 1 vien, gi nhat nh.Sau vien 21: ngh 1 tuan roi bat au v mi.

 • VIEN THUOC NGA THAI LOAI PHOI HPCach s dung v 28 vien ( 4 so 1 ):Uong t ngay 1Moi ngay 1 vienUong cung 1 giUong lien 1 machNeu quen:+ 1 vien: uong ngay khi nh, vien ke tiep uong nh bnh thng.

 • VIEN THUOC NGA THAI LOAI PHOI HP+ 2 vien: uong ngay khi nh, ngay ke tiep uong 2 vien, sau o nh thng le.+ 3 vien: s dung them 1 bien phap tranh thai khac.- Neu au au, au ngc nhieu sau dung thuoc: khuyen tam ngng s dung va kiem tra can than.5. Tac dung phu:a. Tac dung phu nghiem trong:

 • VIEN THUOC NGA THAI LOAI PHOI HPThay oi chuyen hoa:Giam tac dung insulin noi sinh.Tang cac yeu to ong mau.Tang nong o triglyceride/mau.Tang ganh chuyen hoa gan.Lam tram trong benh tram cam.Tng tac thuoc: barbiturate, rifampin.

 • VIEN THUOC NGA THAI LOAI PHOI HPb. Tac dung phu gay phien toai:au vu.Giam o trn am ao.Tang s ngon mieng tang can.B ra mau gia ky kinh.Buon non va non.6. Chong ch nh:

 • VIEN THUOC NGA THAI LOAI PHOI HPCC tuyet oi:Co thai hoac nghi ngBenh gan ang tien trienBien co ve mach mauBenh tim mach nangXuat huyet am ao bat thng CRNNTan sinh thuoc estrogen> 35 tuoi + nghien thuoc la.CC tng oi:Tang huyet ap Tieu ngCho con buMigraine.

 • VIEN NGA THAI CH CO PROGESTIN LIEU THAP ( MINI - PILL )1. C che tac dung:ac dch nhay CTC.Voi trng giam co bop. Lam cham s di chuyen cua trng thu tinh.c che tang sinh niem mac t cung.Noi mac t cung chuyen giai oan sm.2. iem thuan li va bat thuan li:

 • ( MINI - PILL )Thuan li:Khong co estrogen, nhng ngi khong dung nap estrogen s dung cAn toan v progestin lieu thap. Pearl: 1,4 2,4Co the ngng thuoc bat ky luc nao.

  Bat thuan li:Khong bao ve tranh STDPhai uong thuoc eu an theo gi nghiem ngat.Gay kinh khong eu, ra huyet nho giot gia ky : spotting

 • ( MINI - PILL )3. Ch nh:Phu n ang cho con bu.Muon dung thuoc uong tranh thai nhng co CC vi estrogen:+ Co HA cao.+ Co tien s tim mach hay huyet khoi.+ Tren 35 tuoi + hut thuoc la.

 • ( MINI - PILL )4. Cach s dung:Vien th 1: ngay 1 chu ky kinh.Moi ngay uong 1 vien, gi nhat nh.Uong lien tuc t v nay sang v khac, khong co thi gian ngh.Neu quen:+ 1 vien: uong ngay khi nh, vien ke tiep uong nh bnh thng.+2 vien: phai s dung bien phap tranh thai khac.

 • ( MINI - PILL )5. Tac dung phu:Ra mau nho giot: spotting Tac dung phu mang tnh androgen: ram long, mun, tang can.Nhc au, cang ngc.Buon non.Tng tac thuoc: thuoc chong ong kinh, thuoc khang lao.

 • ( MINI - PILL )6. Chong ch nh:Co thai hay nghi ng co thai.Nhng ngi khong the tuan thu viec uong thuoc moi ngay.Ung th vu.

 • VIEN THUOC NGA THAI SAU GIAO HP (POSTINOR)1. C che tac dung:ac dch nhay CTC.Voi trng giam co bop. Lam cham s di chuyen cua trng thu tinh.c che tang sinh niem mac t cung.Noi mac t cung chuyen giai oan sm.

 • VIEN THUOC NGA THAI SAU GIAO HP (POSTINOR)2. Ch nh:Nhng lan giao hp giai oan khong an toan cua chu ky kinh. Khong phu hp vi tranh thai dung thng quy.3. Cach s dung:- Vien th 1: uong trong vong 72h sau giao hp

 • VIEN THUOC NGA THAI SAU GIAO HP (POSTINOR)Vien th 2: uong cach vien th nhat 12h.Khong c dung qua 4 vien trong 1 thang. Khong nen dung qua 1 lan trong 1 thang.4. Tin cay:Khong cao bang cac phng phap tranh thai noi tiet khac. Pearl: 2,8 6,2.Kha nang b roi loan kinh nguyet cao.Nguy c thai ngoai t cung cao.

 • YUZPE ( CANADA, 1974 )Tranh thai noi tiet phoi hp.Lieu Yurpe: 0,1 mg EE + 0,5 mg progestinCach s dung: giong POSTINORTac dung phu: met, chong mat, buon non, non, cang vu.

 • THUOC TIEM NGA THAI DMPADMPA ( Depo meroxyprogesterol acetat ), ten thng mai la Depo provera.Mot loai dch treo vi tinh the, se tao thanh 1 tui cha tai v tr tiem va se c hap thu dan dan.La loai thuoc tiem co tac dung nga thai moi 3 thang, moi lieu cha 150 mg meroxyprogesterol acetat.

 • THUOC TIEM NGA THAI DMP