TURYSTYKA I REKREACJA - ahe.lodz.pl .TURYSTYKA I REKREACJA •Kierunek Turystyka i rekreacja jest

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of TURYSTYKA I REKREACJA - ahe.lodz.pl .TURYSTYKA I REKREACJA •Kierunek Turystyka i rekreacja jest

TURYSTYKA I REKREACJA

Kierunek Turystyka i rekreacja jest odpowiedzi na wzrastajce zapotrzebowanie rynku na wykwalifikowan kadr brany hotelarskiej i turystycznej.

W ostatnich latach widoczny jest w Polsce 50% wzrost liczby obiektw hotelowych i 30% wzrost poday na wynajem pokoi.

Ronie rwnie zainteresowanie pobytem w hotelach 3-5 gwiazdkowych.

Coraz wicej klientw hoteli to turyci zainteresowani rodzinnym wypoczynkiem oraz o charakterze wellness i SPA.

wiadczy to o dynamicznym rozwoju brany hotelarskiej i turystycznej.

SPECJALNOCI NA KIERUNKU TURYSYTKA I REKREACJA

ZARZDZANIE W BRANY HORECA

MARKETING I ORGANIZACJA USUG TURYSTYCZNYCH

STRATEGIA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA

Najwaniejsze cele strategiczne kierunku to przygotowanie studentw do:

pracy zawodowej w brany hotelarskiej i turystycznej, pobudzania w nich otwartoci na zmiany i twrczego kreowanie rzeczywistoci

rozwijania kompetencji spoecznych i wasnego potencjau, co jest istotne w yciu zawodowym i osobistym

podejmowania wyzwa i odwagi w poszukiwaniu nowych rozwia

rozwijania idei uczenia si przez cae ycie

stosowania kodeksu etyki brany hotelarskiej i turystycznej.

Dla kierunku turystyka i rekreacja istotne jest osigniecie pozycji dobrego partnera dla brany hotelarsko-turystycznej, gwarantujcego rzetelne przygotowanie studentw do pracy zawodowej.

PROGRAM KSZTACENIA Realizowany na kierunku Turystyka i rekreacja program ksztacenia dostosowany jest do oczekiwa

rynku pracy dziki wszechstronnej wsppracy z przedstawicielami brany hotelarskiej i turystycznej.

Istotnym elementem ksztacenia na kierunku turystyka i rekreacja s kreatywne projekty realizowane we wsppracy z partnerami w rzeczywistych warunkach w hotelach, biurach podry, instytucjach zwizanych z turystyk, itp. Wszystkie przedmioty specjalnociowe realizowane s w formie projektw.

Przedmioty realizowane w toku studiw prowadzone s w sposb praktyczny, czyli realizowane s w formie projektw, wicze lub warsztatw.

Unikatowa koncepcja ksztacenia pozwala studentom poczy wiedz teoretyczn z jej praktycznym zastosowaniem.

Dodatkowym atutem studiw s praktyki studenckie realizowane w wymiarze 480 godzin (obejmujce wizyty studyjne, praktyki, projekty realizowane w instytucjach partnerskich hotelach, restauracjach, biurach podry, itp.) realizowane w Polsce i zagranic.

Wana jest rwnie moliwo wyjazdu studentw do zagranicznych uczelni w ramach projektu ERASMUS +.

UNIKATOWA CIEKA ROZWIJANIA KREATYWNOCI

Realizowane na kierunku moduy Technologii kreatywnoci pozwalaj studentom na rozwijanie istotnych w yciu zawodowym i prywatnym kompetencji spoecznych, pracy zespoowej, a przede wszystkim realizacji projektw.

Realizowane przedmioty:

Komunikacja / wiadomo i okazywanie emocji

Podstawy kreatywnoci / Kreatywno

Konflikt grupowy / Konstruktywne rozwizywanie konfliktw

Projekt wasnego przedsiwzicia

STUDENCI ROZWIJAJ KREATYWNO, ZDOBYWAJ PRAKTYCZNE UMIEJTNOCI I DOWIADCZENIE ZAWODOWE W BRANY TURYSTYCZNEJ, W ZAKRESIE:

wiadczenia usug hotelarskich,

technik zarzdzania personelem i obiektem turystycznym,

organizacji pracy w brany gastronomicznej,

obsugi klienta,

wiadczenia usug w turystyce (organizacji turystyki kwalifikowanej, wyjazdw krajowych i midzynarodowych),

animacji wydarze turystycznych i aktywnej rekreacji, organizacji czasu wolnego,

dbania o dobry wizerunek obiektu i budowanie marki produktu turystycznego,

projektowania i realizowania imprez turystycznych,

prowadzenia wasnej dziaalnoci gospodarczej w obszarze turystyki.

KADRA DYDAKTYCZNA

mgr Martyna Mazurek hotelarstwo, zarzdzanie personelem, troska o klienta. Prezes Zarzdu Grupy Molo. Specjalista w obszarze zarzdzania hotelami, marketingu, budowania marki, PR, a take zapewniania jakoci usug, troski o klienta oraz tworzenia ofert turystycznych.

mgr Agnieszka Trojanowska systemy hotelowe, zarzdzanie personelem, obsuga klienta. Posiada dowiadczenie w pracy w hotelach czterogwiazdkowych (zarzdzanie recepcj, kierownik hotelu), a take w jednej z najwikszych sieci hotelowych w Polsce (Brand Manager). Dyrektor w wielu hotelach m.in. w Fabryce Baweny w Pabianicach. Od kilku lat zajmuj si przygotowywaniem oraz wdraaniem standardw pracy w recepcji hoteli 4*.

dr Wiesaw Firek sport i rekreacja. Jest autorem wielu artykuw z zakresu filozofii sportu, historii igrzysk olimpijskich, filozofii olimpizmu, teorii wychowania fizycznego oraz filozofii zdrowia, a take ksiek: Filozofia olimpizmu Pierre'a de Coubertina (2016); wspautorem Gleaming Airship. Pierre de Coubertin on sport and olympism (2014). Pod jego wspredakcj naukow ukazaa si take monografia naukowa Olimpijskie inspiracje (2014) oraz Rozmowy w blasku olimpijskiego znicza (2016).

dr Katarzyna Wach-Grzybowska marketing i PR, zarzdzanie. Prowadzi wasn dziaalno w obszarze obsugi firm w zakresie budowania marki, PR i marketingu. Zajmuje si zagadnieniami kreowania marki, tworzenia wizerunku firmy, marketingu i reklamy.

KADRA DYDAKTYCZNA

KADRA DYDAKTYCZNA dr Katarzyna Najmrocka turystyka regionalna, antropologia kultury.

W krgu jej zainteresowa badawczych s zagadnienia dotyczce postpamici, kulinariw oraz dziedzictwa kulturowego regionw. Interesuje si antropologicznymi wymiarami podry i postturyzmu. Obecnie prowadzi badania dotyczce kulturowego fenomenu poudniowych Indii z uwzgldnieniem tradycyjnych spektakli teatralnych oraz miejsca zwierzt w yciu Keralczykw.

dr Ewa Gazka turystyka regionalna, historia sztuki, przewodnik po odzi. Zajmowaa si dokumentowaniem architektury drewnianej i zagadnieniami turystyki regionalnej (Wielkopolska, Ziemia Sieradzka, d i region), ochrony zabytkw, ale take sztuk wspczesn (szczeglnie fotografi, kuratorka wielu wystaw i wieloletni pracownik Muzeum Sztuki w odzi), promocj kultury i atrakcji turystycznych oraz wykorzystaniem sztuki dawnej w reklamie. Fascynuje si kultur i sztuk Japonii.

RADA EKSPERTW KIERUNKU Przy kierunku powoany zosta zesp doradczy zoony z

kluczowych dla brany ekspertw, dbajcy o waciwy dobr treci programowych i uzyskiwane przez studentw efekty ksztacenia,

adekwatne do oczekiwa pracodawcw.

Martyna Mazurek Prezes Zarzdu Grupy Molo

Zbigniew Frczyk Dyrektor Regionalnej Organizacji Turystycznej Wojewdztwa dzkiego

Marek Lawin Zastpca Dyrektora Regionalnej Organizacji Turystycznej Wojewdztwa dzkiego

Magorzata Kozowska Zesp Szk Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wadysawa Grabskiego w odzi

Ewelina Jakiewicz Studio Figura Retkinia

Zbigniew Frczyk Dyrektor Regionalnej Organizacji Turystycznej Wojewdztwa dzkiego Marek Lawin Zastpca Dyrektora Regionalnej Organizacji Turystycznej Wojewdztwa dzkiego Ryszard Bonisawski Prezes Towarzystwa Przyjaci odzi, przewodnik wybitny znawca historii i kultury odzi i regionu

Z kierunkiem Turystyka i rekreacja wsppracuj praktycy - osoby pracujce w brany hotelarskiej i turystycznej.

PATRONAT KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA NAD KLASAMI W SZKOACH PONADGIMNAZJALNYCH

Kadra kierunku Turystyka i rekreacja wsppracuje ze szkoami organizujc dla modziey: Warsztaty w szkoach Otwarte wykady na uczelni Konkursy wiedzy branowej Wyjazdy studyjne do hoteli

Technikum nr 1 w ZESPOLE SZK EKONOMICZNO-TURYSTYCZNO-HOTELARSKICH im. WADYSAW A GRABSKIEGO w ODZI, ul. Drewnowska 171

Technik obsugi turystycznej

Technik hotelarstwa

ZESP SZK GASTRONOMICZNYCH w ODZI, ul. Sienkiewicza 88

KADA SPECJALNO NA KIERUNKU POSIADA PATRONAT ZNACZCEJ NA RYNKU BRANOWEJ FIRMY

SPECJALNO: ZARZDZANIE W BRANY HORECA

PATRONAT GRUPY MOL0 Jest to wana firma w brany hotelarskiej na terenie wojewdztwa dzkiego. Stanowi ona grup trzech obiektw hotelowych o rnym standardzie usug: Magellan w Bronisawowie (hotel trzygwiazdkowy), Molo Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne w Smardzewicach, Hostel Molo w odzi. W czasie studiw studenci odbd tam wizyty studyjne i praktyki studenckie. Bd mieli moliwo poznania zasad funkcjonowania hoteli oraz zarzdzania i marketingu.

SPECJALNO: MARKETING I ORGANIZACJA USUG TURYSTYCZNYCH

PATRONAT REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ Jest to najwaniejsza organizacja oglnopolska zajmujca si turystyk i jej promocj na terenie kraju. Jednym z podstawowych celw dziaalnoci Polskiej Organizacji Turystycznej i jej regionalnych oddziaw jest kreowanie i promocja wizerunku Polski i poszczeglnych wojewdztw, popularyzacja i rozwj turystyki, a take jednoczenie rodowiska turystycznego oraz szeroka wsppraca z sektorem prywatnym i samorzdowym.

UCZYMY METOD PROJEKTOW W czasie studiw studenci realizuj w firmach projekty, ktrych celem jest

poszukiwanie rozwiza rzeczywistych problemw.

SPECJALNO: ZARZDZANIE W BRANY HoReCa Student potrafi zarzdza obiektami hotelowymi, potrafi

kierowa prac zespou, zna systemy i technologi hotelow.

Zna zasady zapewniania jakoci usug hotelowych i potrafi podejmowa dziaania w obszarze troski

o klienta.

I ROK (drugi semestr)

Zarzdzanie obiektami hotelowymi

Savoir-vivre i troska o klienta

Student potrafi zarzdza gastronomi, zna zasady funkcjonowania restauracji. Potrafi wykorzysta potencja kuchni regionalnych w realizacji projektw turystycznych.

Zna zasady standaryzacji usug hotelarskich. Potrafi podejmowa dziaania zwizane z rekreacj

i animacja czasu wolnego dla grup o rnych zainteresowaniach i wieku.

II ROK Technologia

gastronomiczna i higiena oraz Standaryzacja usug hotelar