Turystyka Kulturowa,

Embed Size (px)

Text of Turystyka Kulturowa,

 • Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org Nr 10/2015 (padziernik 2015)

  38

  Agnieszka Pudeko a.pudelko@doctoral.uj.edu.pl Uniwersytet Jagielloski

  Zbrodnia w miecie turystyka literacka ladami powieci

  kryminalnych

  Sowa klucze: powie kryminalna, turystyka literacka, marketing miast.

  Abstrakt

  Zjawisko dotyczce lokowania akcji filmw fabularnych czy seriali telewizyjnych w danym

  miecie zostao ju wielokrotnie przeanalizowane w literaturze odnoszcej si do marketingu

  terytorialnego. Brakuje jednak publikacji badajcych wtek w kontekcie wspczesnych

  powieci kryminalnych, szczeglnie popularnych ostatnimi czasy, zarwno wrd autorw,

  jak i czytelnikw. Niniejszy artyku stara si uzupeni t luk. Jego celem jest analiza

  najnowszych kryminaw pod ktem osadzenia ich fabuy w polskich miastach oraz ukazanie

  wywieranego przez nie wpywu na wzbogacenie oferty kulturalnej i organizacj turystyki

  literackiej. Mimo e aden z samorzdw lokalnych nie zdecydowa si jeszcze

  na przeprowadzenie spjnej kampanii wizerunkowej miasta w oparciu o stworzony

  na zamwienie krymina, mona sdzi, e byoby to narzdzie efektywne, realnie

  przyczyniajce si do budowania atrakcyjnego wizerunku miasta i zwikszenia ruchu

  turystycznego.

  Wstp

  W cigu ostatnich dziesiciu lat powieci kryminalne zdobyy sobie w Polsce oddan

  rzesz fanw; wikszo ich akcji lokowana jest w konkretnych miejscowociach. Celem

  artykuu jest analiza wspczesnych powieci kryminalnych pod ktem osadzania ich fabuy

  w polskich miastach oraz ukazanie wpywu jaki wywieraj one na wzbogacenie oferty

  kulturalnej i turystyk literack. Do tej pory aden z lokalnych samorzdw nie zdecydowa

  si na stworzenie spjnego i kompleksowego produktu turystycznego, zbudowanego wok

  powieci kryminalnej, dominuj raczej dziaania nieskoordynowane, prowadzone przez rne

  instytucje i osoby. Jednak przykady z zagranicy pokazuj, e mogoby to by narzdzie

  efektywne, przyczyniajce si do budowania pozytywnego wizerunku miasta i zwikszenia

  ruchu turystycznego.

  W pierwszej czci artykuu zdefiniowane zostao zjawisko turystyki literackiej,

  lokowania akcji powieci i filmw w miastach (city placement, location shooting, set jetting).

  Uskazano rwnie wpyw powieci, w szczeglnoci kryminalnych, opisujcych rzeczywiste

  miejsca i zdarzenia z ich historii, na wzmocnienie lokalnej tosamoci. Zainteresowanie

  powieciami kryminalnymi ulokowano w kontekcie dark tourism. Przedstawiono rwnie

  przykady z zagranicy, ktre wskazuj, e turystyka literacka ladami powieci kryminalnych

  moe sta si jedn z waniejszych gazi turystyki kulturowej. W czci drugiej

  przedstawiono wybrane przykady kryminaw, ktrych fabua zostaa osadzona w polskich

  miastach. W trzeciej za zaprezentowano przykady dziaa (spacery literackie, gry miejskie,

  ekranizacje filmowe, ekspozycje, festiwale), dla ktrych inspiracj stay si powieci

  kryminalne, mogce w przyszoci wej w skad produktu turystycznego, przyczyniajcego

  si do wykreowania pozytywnego wizerunku miasta.

 • Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org Nr 10/2015 (padziernik 2015)

  39

  Turystyka literacka inspirowana powieciami kryminalnymi

  Turystyka literacka jako cz turystyki kulturowej

  Turystyka literacka zyskuje dzi coraz wiksze znaczenie. Jeszcze kilka lat temu

  badacze byli skonni twierdzi, e odwiedzanie miejsc zwizanych z biografi literatw lub

  tworzonymi przez nich utworami i udzia w tego typu wydarzeniach, jest tylko jednym

  z wielu motyww podry [Zmylony 2001, s. 22]. Obecnie coraz czciej naukowcy

  wskazuj, e turystyka literacka moe stanowi wyczny cel wyjazdw [Stasiak 2009,

  s. 225]. Czsto zdarza si, e na wzrost popularnoci danej destynacji zwizanej z literatur

  wpywa ekranizacja powieci. W takiej sytuacji trudno jest zdefiniowa indywidualne

  pobudki kierujce turystami w wyborze danej lokalizacji jako miejsca podry (czy bya to

  przeczytana ksika, obejrzany film czy moe panujca moda), std te bardziej zasadne,

  zdaniem niektrych badaczy, wydaje si mwienie o turystyce literacko-filmowej

  [Stasiak 2009, s. 226].

  Konsekwencj lokowania akcji powieci kryminalnych w miastach moe by wzrost

  zainteresowania odwiedzaniem tych miejsc przez turystw. Zaintrygowani lokaln histori,

  poruszeni zbrodni, ktra dokonaa si na danym terenie, zaciekawieni tym, jak

  w rzeczywistoci wyglda miejsce inspirujce pisarza do stworzenia powieci

  detektywistycznej, turyci czsto udaj si w miejsca opisywane w ksikach. Dodatkowym

  impulsem do weekendowych wypadw moe by te ch uczestnictwa w wydarzeniach

  zwizanych z powieciami kryminalnymi. Wszystkie wyprawy podejmowane z wyej

  wymienionych pobudek mona okreli mianem turystyki literackiej.

  Wg. P. Zmylonego turystyka literacka obejmuje wszelkie czynnoci towarzyszce

  czasowemu, krtkotrwaemu przemieszczaniu si osb do miejsc docelowych zwizanych

  z dzieami literackimi i ich twrcami, poza miejscem staego zamieszkania i pracy w tych

  miejscach. Badacz sytuuje j jako cz turystyki eventowej, kulturowej i krajoznawczej

  [Zmylony 2001, s. 22-23]. Z kolei dla K. Buczkowskiej jest to: forma turystyki kulturowej,

  ktrej gwn motywacj jest docieranie do okrelonych miejsc zwizanych w rnorodny

  sposb z literatur () [Buczkowska 2008, s. 58]. Podobn definicj zaproponowa

  A. Mikos von Rohrscheidt: jest to podr o charakterze turystycznym, w ktrej tematem

  wiodcym jest osoba i dzieo twrcy literatury lub kilku twrcw, za odwiedzane dziea

  stanowi okazj do refleksji nad jego (ich) dzieem. Zdaniem autora element refleksji

  pozwala zakwalifikowa turystyk literack do turystyki kulturowej i odrni j od

  wycieczek edukacyjnych o tematyce literackiej [Mikos von Rohrscheidt 2008, s. 68].

  Okazj do przemyle i kontemplacji podczas podry literackich podkrela rwnie

  A. Stasiak, wyrniajc dwie jej formy: turystyk biograficzn i turystyk fikcji literackiej

  [Stasiak 2009, s. 225]. Ciekaw typologi przeprowadza take A. Kowalczyk, widzc

  moliwo wpisania turystyki literackiej w ramy podrowania zrwnowaonego,

  podkrelajc jednoczenie jej elitarny i poznawczy charakter, niewielki negatywny wpyw

  na rodowisko przyrodnicze, ochron miejscowej kultury i wzmocnienie rozwoju lokalnego

  [Kowalczyk 2010, s. 18-26].

  Autorzy powyszych definicji opisujc profil turysty literackiego najczciej okrelaj

  go jako osob w rednim wieku, dysponujc du iloci wolnego czasu, wyksztacon,

  oczytan, zainteresowan rwnie innymi formami turystyki. Odbiorcami turystyki literackiej

  s take grupy szkolne, ktrych motywacje mog w znaczcy sposb rni si od tych,

  kierujcych turystami indywidualnymi [Mokos von Rorchscheidt 2008, s. 69-70]. A. Stasiak,

  obserwujc zwikszajce si zainteresowanie turystyk literack i filmow, zakada,

  e odbiorcami takiej oferty mog sta si rwnie turyci masowi. Cz z nich nie przeczyta

  ksiki i nie obejrzy filmu, ale zachcona rnymi czynnikami wemie udzia w tego typu

  wyprawie [Stasiak 2009, s. 228]. Hipotez t potwierdzaj zagraniczni badacze, wskazujc,

  e w cigu ostatnich kilku lat turystyka literacka w Wielkiej Brytanii z niszowej staa si

 • Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org Nr 10/2015 (padziernik 2015)

  40

  komercyjnym fenomenem, o czym wiadczy moe chociaby przykad wypraw ladami

  przygd Harrego Pottera [Hoppen, Brown, Fyall 2014, s. 37]

  Biorc pod uwag powysze definicje, na potrzeby niniejszego artykuu autorka do

  turystyki literackiej zalicza te wszystkie formy aktywnoci turystycznej, ktrych podstawow

  motywacj jest ch: odwiedzenia obiektw, bdcych dla pisarzy inspiracj do stworzenia

  utworu zwizanego z ich biografi, miejsc pamici dedykowanych im lub bohaterom ich

  ksiek; udziau w literackich festiwalach, spotkaniach z autorami i innych formach

  aktywnoci kulturalnej zwizanej z literatur; podry do miejsc, w ktrych toczya si akcja

  utworw. Jej odbiorc s zarwno turyci elitarni, grupy szkolne, jak i masowi. Ze wzgldu

  na tematyk artykuu, szczeglna uwaga zostanie powicona tym formom turystyki

  literackiej, ktre zwizane s z podrami do miejsc akcji kryminaw.

  Lokowanie akcji powieci i filmw w miastach

  Zjawiska zwizane z umieszczaniem akcji powieci i filmw w konkretnych miastach

  okrela si mianem city placement, location shooting lub set jetting. Dwa pierwsze pojcia

  maj podobne znaczenie. M. Gbarowski definiuje city placement jako dziaalno

  promocyjn polegajc na umieszczaniu danego miejsca w filmie (fabularnym,

  dokumentalnym, animowanym), serialu, programie telewizyjnym (m.in. prognozie pogody,

  teleturnieju, programie kulinarnym), teledysku, grze komputerowej lub ksice. Jest to

  pojcie szersze ni product placement zabieg polegajcy na umiejscawianiu produktu lub

  marki w sposb rozpoznawalny dla odbiorcy w rnych wytworach kultury. Badacz

  podkrela wiksz wiarygodno tej formy przekazu w stosunku do innych zabiegw

  reklamowych, poniewa fabua angauje odbiorcw w mocniejszy sposb ni kade inne

  medium [Gbarowski 2012, s. 115-116]. Istotn cech city placement s take koszty

  chocia mog by relatywnie wysokie (np. w przypadku umieszczenia akcji popularnego

  serialu telewizyjnego w miecie), to w kocowym rozliczeniu s one zdecydowanie nisze ni

  wydatki na kampani reklamow o podobnym zasigu i oddziaywaniu. Warto jednak

  zaznaczy, e jest to okrelenie do niefortunne. Dokadne tumaczenie go na jzyk polski

  (lokowanie miast), po pierwsze przywodzi na myl raczej skojarzenia historyczne,