105
1 UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA O S I J E K KLASA: 034-01-02/368 URBROJ: 2158/48-01-2014-1 GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2014./2015. U Osijeku , rujan 2014. godine Ravnatelj: Blaško Menalo

UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLAss-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr/upload/ss-ugostiteljsko-turisticka-os/multi... · Ravnatelj škole je Blaško Menalo, dipl.oec.. 1.2. UPRAVLJANJE

  • Upload
    others

  • View
    40

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

1

UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA

O S I J E K

KLASA: 034-01-02/368

URBROJ: 2158/48-01-2014-1

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA

ZA ŠKOLSKU GODINU 2014./2015.

U Osijeku , rujan 2014. godine

Ravnatelj:

Blaško Menalo

2

UGOSTITELJKO-TURISTIČKA ŠKOLA

O S I J E K

Klasa: 034-01-02/368

Urbroj: 2158/48-01-2014-1

Na temelju članka 59. Statuta Ugostiteljsko-turističke škole Osijek, Školski odbor

Ugostiteljsko-turističke škole Osijek na sjednici održanoj 30. rujna 2014. godine donosi

O D L U K U

o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada

I

Usvaja se Godišnji plan i program rada Ugostiteljsko-turističke škole, Osijek za školsku

2014./2015. godinu.

II

Ova Odluka objavljuje se na oglasnoj ploči škole i prilaže se zapisniku i Godišnjem planu i

programu rada Ugostiteljsko-turističke škole, Osijek.

U Osijeku 30. rujna 2014. godine

Predsjednik Školskog odbora

Robertino Marinjak, oec

3

S A D R Ž A J:

Odluka br. stranice

1.Osnovni podatci 5

1.1..Podatci o ustanovi 7

1.2.Upravljanje ustanovom 7

1.3.Povijesni razvitak 9

1.4.Uloga i mjesto UTŠ u obrazovnom konceptu grada i regije 10

2. Djelatnost ustanove

2.1.Redovito obrazovanje 11

2.2. Obrazovanje odraslih 11

2.3.Odgoj i obrazovanje učenika smještenih u Domu 11

3. Uvjeti rada

3.1. Prostorni uvjeti 12

3.1.1. Škola 12

3.1.2. Dom 17

3.2. Kadrovski uvjeti

3.2.1.Radnici u školskoj godini 2014./2015. 18

3.2.2. Stručna zastupljenost 19

3.2.3. Kadrovske promjene 19

3.2.4. Potrebe za radnicima, radnici s posebnim rješenjem 20

4. Učenici

4.1. Podatci o upisanim učenicima 20

5. Radnici ustanove

5.1. Tjedna zaduženja nastavnika 21

5.2. Sati rada iznad norme 32

6. Plan nastavnih sati

6.1. Godišnji plan nastavnih sati - tablica 33

6.2. Tjedni plan nastavnih sati - tablica 35

6.3. Izborna nastava, dodatna i dopunska nastava 37

6.4. Projekti ustanove 38

6.5. Izvannastavne aktivnosti i ostali poslovi 39

6.6. Plan kulturnih i javnih aktivnosti škole 40

6.7. Natjecanja 41

7. Organizacija nastave 43

7.1. Organizacija nastave

7.2. Kalendar rada, vremenik izradbe i obrane završnog rada 44

7.3. Strukovna i teorijska nastava 49

7.3.1. Nastava općeobrazovnih predmeta 49

7.3.2. Nastava struke

7.3.3. Osposobljavanje učenika za rad na siguran način

7.3.4. Praktična nastava i stručna praksa, popis objekata praktične nast. 49

7.3.5. Suradnja s poduzećima i ustanovama na izvođenju praktične nast. 60

7.3.6. Pomoćnički ispiti i izradba i obrana završnog rada 60

7.3.7. Državna matura ( organizacija, kalendar) 61

4

8. Moguće teškoće u radu 63

9. Razvojna očekivanja i aktivnosti 63

10. Dežurstvo u školi 64

10.1. Dežurstvo nastavnika

10.2. Dežurstvo na recepciji

11. Pedagoško razvojna služba 65

11.1. Program rada pedagoško razvojne službe 65

11.1.1. Program rada ravnatelja 67

11.1.2. Program rada pedagoga 70

11.1.3. Program rada psihologa 73

11.1.4. Program rada knjižničara 75

12. Stručna tijela škole 79

12.1. Nastavničko vijeće 79

12.2. Razredna vijeća, razrednici 80

12.2.1. Program rada razrednika i razrednih odjela 81

12.3. Prosudbeni odbor 85

12.4. Stručna vijeća škole 86

12.4.1. Program rada stručnih vijeća i voditelja praktične nastave 88

12.4.2. Plan i program rada školskog ispitnog povjerenstva 96

12.4.3. Plan i program rada školskog ispitnog koordinatora 96

12.5. Vijeće roditelja 98

12.6. Vijeće učenika 98

12.7. Plan i program rada eko škole 99

13. Ekskurzije i stručni izleti 100

14. Suradnja škole 101

14.1. Suradnja s drugim ugostiteljskim školama

14.2. Suradnja izvan granica Hrvatske

15. Stručno usavršavanje nastavnika 102

16. Školski preventivni programi 103

16.1. Program za sprječavanje nasilja

16.2 Plan i program za područje građanskog odgoja i obrazovanja

17. Socijalna i zdravstvena zaštita 104

18. Financijski plan 105

19. Godišnji plan i program rada Doma učenika 106

5

1. OSNOVNI PODATCI

Naziv škole: UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA *******************************************************

Mjesto: O S I J E K

Adresa: Matije Gupca 61

Telefon: 211-095

Telefaks: 212-980

OIB 67104212471

e-mail [email protected]

Ravnatelj: Blaško Menalo

Upis u sudski registar: Trgovački sud Osijek

Upisni broj: RUL U-1-142

Površina: 5329 m2 ukupne površine; 4330 m

2 unutarnji prostor

DOM UČENIKA

***********************

Adresa: Lučki prilaz 4

Telefon: 203-870

Voditeljica doma Gordana Pavlović

Površina: 800 m2

6

a) Naziv i

sjedište

škole:

UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA, OSIJEK

b)Adresa,

županija

31000 Osijek, Matije Gupca 61

Osječko-baranjska županija

c)Šifra

ustanove: 14-060-512

d)Ukupni

broj učenika: 607

e)Ukupni

broj

razrednih

odjela:

26 razreda+ 5 odgojnih skupina

f) Ukupni

broj

djelatnika:

1.Nastavnika: 52

2.Stručnih suradnika: 4

3.Administrativno-tehničkog osoblja: 14

g)Obrazovna

područja:

1.Redoviti učenici Naziv programa: Trajanje programa:

Kuhar 3

Konobar 3

Slastičar 3

Kuhar JMO- 2. i 3. raz 3

Konobar JMO 3

Slastičar JMO 3

Turističko hotelijerski

komercijalist

4

Hotelijersko-turistički

tehničar

4

2.Obrazovanje

odraslih Naziv programa: Trajanje programa:

Kuhar 3

Konobar 3

Slastičar 3

Turističko hotelijerski

komercijalist

4

Hotelijersko-turistički

tehničar

4

U sastavu

škole: Dom učenika

Adresa: Lučki prilaz 4

Ukupan broj

učenika: 108

Ukupan broj

odgojnih

skupina:

5

Ukupan broj

djelatnika: Odgajatelja: 5

Stručnih suradnika: 1

Tehničko osoblje: 2

Ostalo osoblje: 7

7

Nastavni planovi za školsku godinu 2014./2015.

* Glasnik Ministarstva prosvjete i športa Posebno izdanje br. 8a, lipanj 1997. do rujan 1998.

* za obrazovanje u jedinstvenom modelu obrazovanja vrijedi jedinstveni nastavni plan i

okvirni obrazovni program za zanimanje kuhar, konobar, slastičar, objavljen u NN 112. od

13. kolovoza 2004. godine.

1.1. PODATCI O USTANOVI

Ugostiteljsko-turistička škola iz Osijeka (u daljem tekstu Škola), osnovana je odlukom

Općine Osijek 1. rujna 1992. godine. Osnivač Škole je Osječko-baranjska županija.

Osnivačka prava prenesena su na Republiku Hrvatsku, a odlukom Ministarstva znanosti,

obrazovanja i športa o prijenosu osnivačkih prava nad srednjoškolskim ustanovama klasa:

602-03/02-01/91, Ur. broj: 532/1-02-1 od 1. veljače 2002. godine, osnivačka prava vraćena su

županijama.

Škola je upisana u Trgovački sud u Osijeku dana 26. travnja 1994. godine pod brojem

registarskog uloška U-1-142 u registar ustanova.

Ravnatelj škole je Blaško Menalo, dipl.oec..

1.2. UPRAVLJANJE USTANOVOM

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(NN 90./11.) od 2. 8. 2011. g. školski odbor ima sedam članova.

Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08.) imao je 9

članova.

Rješenjem Skupštine Osječko-baranjske županije Klasa: 602-03/09-01/14, Urbroj: 2158/1-01-

01-09-14 od 21. ožujka 2009. godine imenovani su članovi Školskog odbora Ugostiteljsko

turističke škole i to:

Ivan Šojat, predstavnik osnivača

Davor Slivka, predstavnik osnivača

Danijel Bogdanović, predstavnik osnivača

Marijana Garić, predstavnica Ureda državne uprave

Katica Kristić, predstavnica Ureda državne uprave

Branka Lukić, predstavnica iz reda nastavnika i stručnih suradnika

Robertino Marinjak, predstavnik iz reda nastavnika i stručnih suradnika

Marijana Benić, predstavnica iz reda roditelja.

Zvjezdana Jurić, član kojeg je biralo radničko vijeće

Školski odbor konstituiran je na prvoj sjednici održanoj 23. travnja 2009. godine na kojoj je,

pod točkom 2. dnevnog reda za predsjednicu izabrana Zvjezdana Jurić, a za zamjenika Danijel

Bogdanović.

Rješenjem Skupštine Osječko-baranjske županije od 14. srpnja 2009 razriješen je dužnosti

član predstavnik osnivača Danijel Bogdanović.

Pod točkom 2. istog rješenja za člana Školskog odbora imenovan je Branko Šegec.

Budući da je razriješeni član bio zamjenik predsjednice Školskog odbora, na sjednici

Školskog odbora održanoj 7. rujna 2009. godine pod točkom 1. dnevnog reda verificiran je

mandat novom članu, a pod točkom 3. za zamjenicu izabrana je Katica Kristić.

Rješenjem Skupštine Osječko-baranjske županije od 15. ožujka 2011. godine razriješen je

dužnosti člana Školskog odbora Branko Šegec, a istim je rješenjem imenovana Irena Doležal.

8

Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i

srednjoj školi (Narodne novine br. 90/11) od 2. 8. 2011. godine izmijenjene su odredbe

zakona koje se odnose na upravljanje školom, a tiču se upravo broja članova Školskog

odbora.

Tako je člankom 13. citiranog Zakona izmijenjena odredba članka 119. stavak 1. koji se

mijenja i glasi:

„Školski odbor ima sedam članova od kojih jednog bira i razrješuje radničko vijeće, a ako nije

utemeljeno, imenuju ga i opozivaju radnici neposrednim i tajnim glasovanjem, na način

propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog člana, a ostalih šest

imenuje i razrješava:

- učiteljsko, nastavničko, odnosno odgojiteljsko vijeće dva člana iz reda učitelja,

nastavnika i stručnih suradnika,

- vijeće roditelja jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik škole

- osnivač tri člana samostalno.

Člankom 21. citiranog Zakona propisano je da danom njegovog stupanja na snagu prestaje

mandat članovima školskog odbora imenovanih na prijedlog ureda državne uprave, odnosno

središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove opće uprave, a ostali članovi školskog

odbora nastavljaju s radom do isteka mandata.

Škola je u propisanom roku uskladila Statut i opće akte s izmjenama Zakona. Školski odbor

na sjednici održanoj 23. siječnja 2012. god. donio je odluku o izmjenama i dopuni Statuta na

koje je Skupština Osječko-baranjske županije zaključkom od 13. prosinca 2011. godine

Klasa: 602-03-/11-01/59 Urbroj: 2158/1-01-011-11-5 dala prethodnu suglasnost.

Slijedom navedenog Školski odbor ima sedam članova:

- Zvjezdana Jurić, član kojeg je biralo Radničko vijeće

- Branka Lukić, član iz reda nastavnika i stručnih suradnika

- Robertino Marinjak, član iz reda nastavnika i stručnih suradnika

- Gabrijela Lovreković, član iz reda roditelja

- Ivan Šojat, član imenovan od strane osnivača

- Davor Slivka, član imenovan od strane osnivača

- Irena Doležal, član imenovan od strane osnivača.

Završetkom školske godine prestao je mandat Marijani Benić koja je bila član iz reda roditelja

budući da je Marko Benić, sin predstavnice roditelja završio redovno školovanje.

Na sjednici Školskog odbora održanoj 10. 11. 2011. godine pod točkom 2. dnevnog reda,

Branka Lukić izabrana je za zamjenicu predsjednice Školskog odbora.

Kako je uvodno i navedeno,Školski je odbor konstituiran na prvoj sjednici održanoj 23.travnja

2009. godine .Mandat članova Školskog odbora traje četiri godine što upućuje da je 23.

travnja 2013. godine istekao mandat članovima Školskog odbora.

Člankom 13. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i

srednjoj školi izmijenjena je odredba članka 119. Zakona koji propisuje broj i način izbora

članova Školskog odbora.

U skladu sa člankom 37. Statuta,započeta je 60 dana prije isteka mandata procedura za izbor

članova Školskog odbora.

Tako je na sjednici Vijeća Roditelja održanoj dana 19.veljače 2013.godine za člana iz reda

roditelja izabran Dražen Dimnjašević.

Na sjednici Nastavničkog vijeća koja je održana 13.veljače 2013. godine iz reda nastavnika i

stručnih suradnika imenovani su Robertino Marinjak i Anja Križek.

Na sjednici Izbornog odbora održanoj 26.veljače 2013. godine za predstavnika radnika

imenovan je Mario Mihić.

9

Rješenjem Skupšine Osječko-baranjske županije od 27.veljače 2013. godine za članove

Školskog odbora imenovani su:

Ivan Šojat

Davor Slivka

Borko Baraban

Konstituirajuća sjednica Školskog odbora održana je 25. travnja 2013. godine.

Na prvoj je sjednici za predsjednika izabran Robertino Marinjak a za zamjenicu predsjednika

Anja Križek.

Na sjednici Vijeća roditelja 6. svibnja 2014. godine za člana školskog odbora izabrana je

Tatjana Novačić.

1.3. POVIJESNI RAZVITAK

Obrazovanje radnika za ugostiteljstvo na području Slavonije i Baranje počinje u

Osijeku 1949. godine. Tada je osnovana Niža ugostiteljska škola u Osijeku, odlukom

Komiteta za ugostiteljstvo Vlade NR Hrvatske i počela je obrazovati ugostiteljske radnike, ali

je 1951. godine bila zatvorena. Dvadesetak učenika završilo je ugostiteljsku školu u drugim

gradovima Hrvatske.

Školske godine 1956./57. rješenjem NOK-a Osijek počela je raditi Centralna

ugostiteljska škola Osijek. Škola je imala dva odjeljenja bez nastavnika u stalnom radnom

odnosu. Djelovala je u okviru Ugostiteljskog poduzeća “Zvečevo”. Sljedeće godine škola se

seli u adaptirani prostor bivšeg skladišta duhana, na mjestu gdje je danas nalazi Hotel Osijek.

Te godine Škola upisuje 12 razrednih odjela i ima vlastito Nastavničko vijeće. Sedam godina

kasnije škola je imala 32 razredna odjela s 1050 učenika u periodičnoj nastavi (radu u

ugostiteljskim radnim organizacijama).

Škola je nastala u krilu ugostiteljskog gospodarstva Osijeka i regije i zbog potreba

gospodarstva škola se tijekom gotovo pola stoljeća postojanja razvijala, jačala i rasla

usporedo s razvojem, jačanjem i rastom gospodarstva. Od 01. siječnja 1966. Škola je s

Domom učenika i Hotelom Royal sastavni dio Ugostiteljskog školskog centra. 1972. godine u

sastavu Ugostiteljskog školskog centra uključuje se Ugostiteljsko poduzeće Central.

Ponovnom reorganizacijom Central, Škola i Dom od 01. siječnja 1976. godine čine jedan

OOUR, a svi ugostiteljski objekti drugi OUR. Velik broj utvrđenih i sporazumnih zajedničkih

poslova i interesa u sferi odgoja, obrazovanja i privređivanja, čini osnovu integracije Centra.

Za djelatnost i razvoj škole novu i veoma važnu etapu predstavlja preseljenje u

školsku zgradu u Radićevoj ulici, koje je uslijedilo početkom školske 1971./72. godine. uz

stvarnu pomoć i razvijanje Općinske skupštine Osijek koja je dodijelila zgradu, kredit

republičke službe nadležne za financiranje usmjerenog obrazovanja i učešće sredstva škole,

renovirana je i restaurirana zgrada izuzetne umjetničke i građevinske vrijednosti građena

1894. godine. Uz svu ljepotu koju su izvođači radova uspjeli sačuvati i rekonstruirati,

stvoreni su relativno zadovoljavajući prostorni uvjeti, osigurana moderna oprema, inventar i

učila za suvremenu nastavu. Godinu dana kasnije počela je s radom i hotelijerska škola, čime

se postepeno proširuje i zaokružuje odgojno obrazovna djelatnost ovog specijaliziranog

školskog centra, jedinog te vrste u regiji.

Od 01. siječnja 1989. godine Škola djeluje kao samostalna odgojno obrazovna

institucija pod nazivom Ugostiteljsko- turistička škola koja u som sastavu ima Dom za

smještaj i prehranu učenika.

Kroz svoju povijest Škola je doživjela niz transformacija. Sretna okolnost je što se

tijekom svih tih promjena upućivala i okretala ugostiteljskom gospodarstvu grada i regije te

je tako i u najnepovoljnijem vremenu reforme školstva od 1979. do 1991. sačuvala svoju

autonomnost. Povezivanjem s ugostiteljskim objektima grada u Ugostiteljski školski centar

10

izbjegnuto je prinudno stvaranje polivalentnog centra, koje se kasnije pokazalo kao korak

unazad u razvitku obrazovnog sustava.

U okviru Ugostiteljsko turističke škole djeluje i Dom učenika. S obzirom da tri

četvrtine učenika škole ima stalno mjesto boravka izvan općine Osijek, za mnoge od njih

dom je nadomjestak za porodicu i roditelje.

Dom je formiran 1956. godine, a počeo je djelovati zajedno s Centralnom

ugostiteljskom školom u Osijeku. Budući da je Škola imala samo dva razreda, svih 55

učenika bilo je smješteno u domu. Prvih šest godina svog postojanja Dom je radio u dijelu

zgrade hotela Royal. Ovdje su uvjeti smještaja zbog skučenog i nefunkcionalnog prostora bili

krajnje nepovoljni. Zalaganjem pojedinaca, entuzijasta, kojih je bilo i u školi i izvan nje, uz

pomoć Privredne komore i općine Osijek, nova zgrada doma završena je i useljena u proljeće

1962. godine.

Preseljenjem počinje nova etapa u razvitku Doma. Osigurani su mnogo bolji uvjeti za

rad i veća mogućnost za razvoj odgojne funkcije doma, a osim toga učenicima je i osigurana

hrana. U domu se smještaju isključivo učenici ugostiteljske škole. Međutim, nema dovoljno

mjesta za sve učenike ove škole, pa se zbog toga dio njih smješta u druge domove u gradu ili

u privatna domaćinstva.

Od samog osnutka dom je sastavni dio Ugostiteljske škole i Centra, nezavisno od

promjene pravnog statusa koje su se događale. Od 1962. godine dom je samostalna odgojno-

obrazovna organizacija u sastavu Ugostiteljskog školskog centa. Od 1966. godine dom je

jedan od OOUR-a Ugo-centra, a od početka 1976. godine ponovno je samostalna poslovna

jedinica u okviru Ugostiteljske škole.

Od 1. siječnja 1989. Škola i Dom izdvajaju se iz Ugo-centra i od tada djeluju kao

jedna cjelina.

1.4. ULOGA I MJESTO UGOSTITELJSKO TURISTIČKE ŠKOLE OSIJEK U

OBRAZOVNOM KONCEPTU GRADA I REGIJE

Od 1956. godine Ugostiteljsko turistička škola djeluje kao škola regionalnog značaja

koja obrazuje radnike za ugostiteljstvo.

U procesu reforme obrazovanja škola se nije izgubila u polivalentnom centru nego se

još tješnje povezivala s ugostiteljskim gospodarstvom regije i zauzela vrlo visoko mjesto u

segmentu obrazovanja djelatnika za ugostiteljstvo u Republici Hrvatskoj.

Posebice valja istaknuti regionalni značaj škole. Upisivali smo učenike s šireg

područja Slavonije i Baranje, a problem smještaja učenika uspješno je rješavan smještajem u

našem učeničkom domu.

Oklijevanje pri izradi i donošenju mreže škola te olako izdavanje verifikacija za rad

školama koje upisuju jedan ili pola razreda učenika u ugostiteljska zanimanja pretvaraju u

polivalentne centre neke škole u našem užem i širem okruženju. To je rezultiralo svođenjem

naše škole na županijsku razinu, umanjilo i dovelo u pitanje opravdanost postojanja učeničkih

domova koji sada služe za smještaj učenika čija udaljenost mjesta boravka od mjesta

školovanja često ne prelazi pedesetak kilometara.

Usprkos svođenju škole na teritorijalno uže područje nije došlo do umanjivanja

njezina značaja.

Nastavu u našoj Školi izvode strukovni učitelji i nastavnici čiji rad je cijenjen i tražen

pri opremanju ugostiteljskih objekata u gradu, organiziranju svih manifestacija gdje je željena

razina ugostiteljske ponude viša od uobičajene. Zahvaljujući tomu, učenici i djelatnici naše

Škole nebrojeno puta bili su domaćini brojnim uglednim gostima iz zemlje i svijeta. Takve su

prigode bolje od bilo kojeg kataloga znanja dokazale da je razina znanja koju stječu učenici

naše Škole vrlo visoka te da se time uistinu možemo ponositi.

11

2. DJELATNOST ŠKOLE

2.1. REDOVITO OBRAZOVANJE

Škola je zatražila i dobila suglasnost da se učenici trogodišnjih programa od školske

2014./2015. godine obrazuju po klasičnom modelu obrazovanja.

Učenici trogodišnjih zanimanja koji su školske godine 2013./2014. završili prvi i

drugi razred po JMO-u nastavljaju i završavaju svoje obrazovanje po tom modelu.

Škola obrazuje kadrove u trogodišnjem trajanju za zanimanja:

- konobar

- kuhar

- slastičar,

te u četverogodišnjem trajanju za zanimanja :

- hotelijersko-turistički tehničar

- turističko hotelijerski komercijalist.

2.2. OBRAZOVANJE ODRASLIH

Uz redovno obrazovanje škola obavlja i edukaciju odraslih polaznika. Djelatnost

obrazovanja odraslih, program stjecanja srednje stručne spreme i prekvalifikacija provodi se

sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih, Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i

srednjoj školi i drugim propisima koji su u skladu s navedenim zakonima.

Škola svoju djelatnost obavlja kao javnu službu.

Obrazovanje odraslih obavlja se na temelju sljedećih rješenja:

Odobrenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, KLASA: UP/I-602-07/09-03/00108

URBROJ: 533-09-09-0005 od 28. listopada 2009. (trogodišnja zanimanja)i Odobrenje

Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, KLASA: UP/I-602-07/09-03/00108 URBROJ:

533-09-09-0003 od 29. rujna 2009. (četverogodišnja zanimanja).

Na osnovi gore navedenih rješenja u našoj školi planiraju se u školskoj godini 2013./2014.

realizirati sljedeći vid obrazovanja odraslih:

- prekvalifikacija

Upis u navedene programe obavljamo na temelju natječaja koji se objavljuje u Glasu

Slavonije sredinom rujna tekuće godine.

2.3. ODGOJ I OBRAZOVANJE UČENIKA SMJEŠTENIH U DOMU

Škola u svom sastavu ima Dom učenika ugostiteljske škole u kome se obavlja:

- odgoj i obrazovanje učenika

- smještaj i prehrana učenika

- briga o zdravlju i psihofizičkom razvitku učenika

12

3. UVJETI RADA

3.1. PROSTORNI UVJETI

3.1.1. ŠKOLA

Lokacija zgrade Ugostiteljsko-turističke škole nalazi se od 2009. godine na adresi M. Gupca

61. Dugo je trajala izgradnja ove zgrade da bi bila završena opremljena i otvorena 2009.

godine na opće zadovoljstvo djelatnika i učenika.

S obzirom da se radi o novoj školskoj zgradi koja je prostorno, planirana za potrebe nastave,

možemo reći da imamo prostorne i materijalne uvjete koji zadovoljavaju najviše kriterije koje

propisuju pedagoški standardi. Ukupna bruto površina iznosi 5330 m², a površina cijele

lokacije je 7.830 m². Navedeni prostori raspoređeni su na učionice, praktikume, kabinete,

zbornicu za nastavnike zatim prostore i urede za ostalo osoblje škole.

Učenicima je na raspolaganju 14 učionica koje su opremljene didaktičkom opremom koja

omogućava da se nastava realizira na suvremen način. Pored učionica nastavnicima je na

raspolaganju 6 kabineta koji su raspoređeni po dva na svakom katu, koji služe za kratke

odmore i za pripremu nastave. Opremljeni su informatičkom opremom koja se koristi kod

pripreme i realizacije nastave. Praktikumi za stručne predmete (posebno se odnosi na

kuharstvo i slastičarstvo) opremljeni su suvremenom opremom koja učenicima omogućava

rad u grupama. Nalaze se tri u podrumu zgrade i dva u prizemlju zgrade. U podrumskom

prostoru nalaze se hol s ormarićima za učenike (oko 650 ormarića). Također su smještena dva

skladišta, kotlovnica, garderobe za učenike, kabineti za stručne nastavnike i sanitarni čvorovi.

Osim navedenog tu se nalazi ekonomski ulaz s liftom za školski restoran, zatim prostor za

pranje i glačanje rublja i veliko atomsko sklonište. U prizemlju se nalazi praktikum za

slastičarstvo. Osim hola u prostoru prizemlja nalazi se i školska dvorana čija namjena može

biti višestruka (nastava za pojedine predmete, sastanci, a ponekad i za potrebe tjelesne i

zdravstvene kulture - sati plesa). Na nivou prvog kata nalaze se tri praktikuma posluživanja,

učionice, kabineti i sanitarni prostori za učenike i nastavnike. Na drugom katu je zbornica za

nastavnike, uredi, učionice i kabineti za nastavnike.

Na trećem katu su pored učionica i kabineti za nastavnike, tri ureda, školska knjižnica i

učionica za informatiku, zatim sanitarni blok za učenike i nastavnike. Školski restoran nalazi

se u prizemlju u čijem je sklopu kuhinja i svi ostali pripadajući sadržaji. Škola je dobro

opremljena u svim segmentima što omogućava da se nastava i drugi poslovi vezani uz školu

obavljaju na visokoj razini.

VELIČINA POSTOJEĆEG PROSTORA

Prostori u kojima se održava nastava zadovoljavaju sve zahtjeve koji su predviđeni državnim

pedagoškim standardima. Sadržaj prostora:

14 učionica 65 m²

4 praktikuma kuharstva 90 m²

1 praktikum slastičarstva 65 m²

3 praktikuma posluživanja 65 m²

U prizemlju zgrade u predviđenom prostoru za catering opremljeni su:

1 praktikum kuharstva 60 m²

1 učionica 60 m²

13

Uz navedene prostore učionice i praktikume nalaze se kabineti za nastavnike:

4 kabineta za nastavnike kuharstva

1 kabinet za nastavnike posluživanja

2 kabineta za nastavnike teorijskih predmeta

Osim navedenog u okviru nove školske zgrade nalaze se uredski prostori za administrativno i

drugo osoblje: ured ravnatelja, ured za tajnicu i administratora, ured za voditeljicu smjene i

satničarku, velika zbornica za nastavnike, prostor za prijam roditelja, školska knjižnica na 130

m², dva ureda za računovodstvene poslove i ured za školskog pedagoga i psihologa.

Informatička učionica opremljena je suvremenom kompjutorskom opremom „ tanki klijenti“.

Uz navedenu opremu na raspolaganju su i pametne ploče.

VANJSKI PROSTOR

Za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture koristili smo vanjske prostore u športskom centru

Olimpija i dogovoren je nastavak suradnje za ovu školsku godinu. Učenicima su stavljeni na

raspolaganje vanjski tereni za nogomet i mali teren za male sportove.

U zimskom periodu od 15. 10. 2014. godine pa do kraja prvog polugodišta nastava Tjelesne i

zdrastvene kulture održavat će se u gimnastičkoj dvorani Inova - Gim koja je u neposrednoj

blizini škole pa učenici mogu na vrijeme stići na naredni sat nastave.

Budući da je planiran završetak i otvorenje nove športske dvorane do kraja kalendarske

godine nastava će se u drugom polugodištu održavati u novoj dvorani.

OPREMLJENOST PROSTORA

S obzirom da se radi o novoj zgradi i novoj opremi svi prostori opremljeni su za održavanje

nastave na najsuvremeniji način. Učionice su opremljene sa potrebnim didaktičkim učilima, a

praktikumi za stručne predmete opremljeni su suvremenom opremom i omogućeno je

svakom učenika da se upozna s tehnologijom, načinom korištenja i održavanjem opreme.

Svaki učenik ima svoj radni prostor. Škola raspolaže s 3 praktikuma posluživanja, 4

praktikuma kuharstva, praktikumom slastičarstva, školskom knjižnicom, učionicom

informatike i 14 učionica za teorijske predmete te kabinetima za nastavnike.

PRAKTIKUM POSLUŽIVANJA

Popis opreme koja se nalazi u svakom od tri navedena praktikuma.

1. barski pult 300 x 230

2. ledomat uključen u pult

3. korito sudoper ugradbeni

4. retropult 220 x 50

5. hladnjak vitrina kapacitet 400 l

6. stroj za pranje čaša ugradbeni

7. viseća izložbena vitrina

8. komoda za sitni inventar

9. viseća vitrina drvo – staklo

10. katedra nastavnička

11. restoranski stolovi 120 x 80

12. restoranski stolovi 80 x 80

13. restoranski stolovi 80 x 60

14. restoranski stolovi 80 x 40

14

15. stolice za restoran

16. konobarska kolica

17. kolica za flambiranje

18. aparat za kavu sa dvije grupe

19. univerzalni električni mikser

20. konobarski radni stol – pokretni

21. računalo s LCD projektorom

22. multimedijalni AV ormar

23. projekciono platno

24. školska ploča

25. stopni nosač za LCD

26. LCD projektor

PRAKTIKUM KUHARSTVA

Popis opreme:

1. Vodena topla kupka

2. Pripadajuće gastro posude

3. Topla kupka

4. Plinski roštilj

5. Električna indukcijska ploča

6. Roštilj električni

7. Friteza električna

8. Friteza plinska štednjak- staklokeramička posuda

9. Štednjak-staklo keramička ploča

10. Pećnica konvekcijska s grilom

11. Grijač pommesa infracrveni

12. Pečenjara-električna s poklopcem

13. Radna ploča neutralna s podignutim rubom

14. Topli ormarić s policom

15. Otvoreno postolje s policom

16. Ormarić s ladicama

17. Ormarić s policama

18. Sudoper s dva korita

19. Viseći ormarići

20. Dva regala za posuđe otvoreni

21. Radni stol(zatvoreni,šiber vrata)

22. Salamander

23. Mikrovalna pećnica

24. Radni stol ladičar sa šest ladica

25. Viseći ormarići

26. Drvani ormari plastificirani(za polcuransko posuđe)

27. Stolica tapacirana nastavnička

28. Higijenski otvoreni stol

29. Umivaonik sa senzorom

30. Hlađeni stol

31. Panj,ploča debela 100mm

32. Stroj za pranje posuđa

33. Konvektomat s parom

34. Postolje za konvektomat i vodilice

35. Pripadajući plehovi duboki

36. Pripadajući plehovi plitki

37. Rešetka kromirana

15

38. Depurator vode za konvektomat

39. Ledenica vertikalna do -24C

40. Hladnjak 710L

41. Stolica i stol za nastavnika

42. Niski ormarići,drveni,plastificirani

43. Ploča zidna širine 120cm

44. Stolovi restoranski,metalne noge

45. Stolice metalne noge ˝Modres˝

46. Stol radni s mramornom pločom

47. Uređaj za praanje i dezinfekciju poda

48. Magnetska ploča

49. Kuhinjska kolica s koritom

50. Ormarić prve pomoći,viseći

51. Salamoreznica

52. Stroj za mljevenje mesa

53. Univerzalni kuhinjski stroj

54. Sjeckalica povrća

55. Multipraktik-mikser,blender

56. Držač noževa

57. Podizač tanjura,grijani

58. Sterilizator noževa-daska

59. Vaga stolna digitalna

60. Kutija za pribor za jelo

61. Pila za kosti-mikser štapni

62. Držači za vrećice

63. Daska od mekanog drveta za tijesto

64. Razvijač tijesta

PRAKTIKUM SLASTIČARSTVA

1.Hladnjak-vitrina,kapacitet 480l

2.Stol 140 x 80 RF

3.Stol 80 x 80 RF

4.Stol kombinirani metalna ploča 140 x 80

5.Stol kombinirani mramor 140 x 80

6.Električna etažna pećnica

7.Komoda za sitni inventar

8.Viseća iložbena vitirina

9.Sudoper jednodjelni

10.Štednjak plinski

11.Mali plinski podgrijač

12.Mješalica profesionalana

13.Ormar viseći RF

14.Napa RF

15.Ploča pano pluto

16.Stolica tapacirana

17.Stol učenički jednosjed

18.Katedra nastavnička s ladicom

16

KNJIŽNICA

1.Pult knjižnički za izdavanje kniga

2.Mobilni ladičar

3.Metlni i drveni ormar ladičar

4.Stalak za brošure i tisak

5.Radna stolica visoki naslon

6.Jednostrani visoki regal

7.Ugradni stakleni ormar sa staklenom vitrinom

8.Stolovi kompjuterski

9.Stolica tapacirana, metalno postolje

10.Samostojeći mobilni panoi

11.Trapez zidni,pomični stol

12.Jednostrani visoki regal bez polica

13.Izložbeni ormar za periodiku

14.Jednostrani visoki regal.5 metalnih polica

15.Jednostrani uski regal s 5 metara ravnih polica

16.Dvostruki usku i visoki regal

17.Dvostrani srednje regal

18.Polukružni natpis za regal,plexiglas

19.Ormar dvokrilni s bravicom za čuvanje opreme

20.Polukružni stol za pregled knjiga

21.Viseća izložbena vitrina 140 x 100,staklena

22.Štampač laserski u boji

23.Računalo s LCD monitorom,tipkovnica,optički miš

24.Zidni sat,grb Hrvatske

25.Garderobni ormar 80 x 180 x 60

26.Klup fotelja

27.Posuda za zelenilo

28.Koš za otpatke

UČIONICA ZA INFORMATIKU

1.Katedra nastavnička

2.Stolica tapacirana

3.Stolovi kompjuterski

4.Školska stolica

5.Multimedijalni ormar

6.Projekciono platno

7.Pano pluto

8.Interaktivna bijela ploča

9.Školska ploča

10.Prva pomoć

11.Stropni nosač za LCD projektor

12.LCD projektor

13.Štampač laserski

14.Ormar školski-dvoja vrata za zaključavanja

15.Računalo 3 800+ATH 64 s LCD monitorom 17,tipkovnica,optički miš

16.Umreženje + materijal za umreženje

17

UČIONICA

1.Katedra nastavnička

2.Stolica tapacirana

3.Školski stol dvosjed

4.Školska stolica

5.Multimedijalni ormar

6.Projekciono platno

7.Pano pluto

8.Interaktivna bijela ploča

9.Školska ploča zelena magnetna

10.Računalo s LCD monitorom

11.Stropni nosač za LCD projektor

12.LCD projektor

13.Ormar školski zatvoreni,dvoja vrata zaključavanje

3.1.2. DOM

Nalazi se na lokaciji Lučki prilaz 4. Kapacitet doma je 108 postelja. Učenici su smješteni u

sobama sa po 6 kreveta ( kreveti na kat) a raspoređeni su u tri etaže. Na svakoj etaži se nalaze

sanitarni čvorovi sa kupaonicama. Prostorni uvjeti su daleko ispod željenog učeničkog

standarda. Svi prostori su neadekvatne kvadrature počevši od smještajnog dijela, površina

soba je premalena tako da osim kreveta koji su na kat drugo ništa nije moguće staviti u sobu

čime bi se učenici služili. Nedostaju sadržaji za održavanje higijene, sanitarni čvorovi i radni

prostori. Vrlo su skučeni prostori koji su učenicima na raspolaganju u vrijeme boravka u

domu. Dom ne sadrži nikakve sadržaje osim TV prostora gdje bi učenici provodili slobodno

vrijeme. Prostor knjižnice doma vrlo je skroman sa skromnim brojem naslova knjiga koji su

učenicima na raspolaganju. Obzirom da se radi o staroj zgradi u koju se svake godine vrše

određena ulaganja u vidu saniranja kvarova koji se pojavljuju, potrebno je pristupiti

planiranju za izgradnju novog učeničkog doma. U tom smislu županija je podržala prijedlog

škole da se budući dom izgradi u blizini škole. Obzirom da škola nema svoj vlastiti prostor

ponuđena je opcija da susjedna škola “ Tehnološka i prirodnoslovna gimnazija” ustupi na

korištenje Ugostiteljsko-turističkoj školi prostor za izgradnju učeničkog doma, gdje bi i sami

bili korisnici usluga za svoje učenike.Školski odbor navedene škole je dao suglasnost na naš

zahtjev, međutim poslije te odluke uslijedila je žalba dijela kolektiva koji smatraju da su

povrijeđena određena imovinska prava škole i upućena je tužba sudu. Odluku suda još nismo

dobili tako da je status izgradnje doma u mirovanju. Nadamo se da će sud donijeti odluku

koja bi bila na dobrobit učenika ove tri škole a to je izgradnja novog doma na lokaciji pored

ove tri škole.

18

3.2. KADROVSKI UVJETI

3.2.1. DJELATNICI u školskoj godini 2014./2015.

DJELATNICI ŠKOLE I DOMA U POSTOTKU RADNOG VREMENA

nastavnici i

odgajatelji

stručni

suradnici

ravnatelj

admin. rač.

djelat.

tehničko i

pomoćno

osoblje

UKUPNO

vanjski

suradnici

57

4

1

5

18

85

0

Nastavnici, strukovni učitelji, odgojitelji

VSS VŠS SSS VKV UKUPNO

nastavnici 37 37

strukovni učitelji 2 7 5 1 15

odgajatelj 5 5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukupno angažirano: 44 7 5 1 57

Stručni suradnici

VSS VŠS SSS VKV

Voditelj doma 1

Pedagog 1

Psiholog 1

Knjižničar 1

Voditelj smjene 1

Satničar 1

Voditelj praktične

nastave 1 1 1

UKUPNO 7 1 1

Administrativno-tehnička služba

VSS VŠS SSS VKV KV NKV UKUPNO

- tajnik

- računovođa

- djelatnik za admin.poslove

- djelatnik za teh.održavanje

rukovanje opremom(domar i

noćni)

- čistačice

- kuharice u domu

- ekonom

- portir

1

1

3

2

5

3

1

1

1

1

3

1

1

1

3

3

9

4

1

1

2 14 1 2 4 23

19

3.2.2. STRUČNA ZASTUPLJENOST

U školskoj godini 2014./2015. u školi neće se izvoditi nestručno zastupljena nastava.

Stažiranje nastavnika početnika

U školi rade tri nastavnika koji nemaju položen stručni ispit.

Ime i prezime mentor polaganje zanimanje

Danijela Molnar Ružica Doljanac 2015. Profesor matematike i

informatike

Damir Abramić Spomenka Dundović 2015. Strukovni učitelj

kuharstva

Sanda Miletić Silvija Bašić Palković 2015. Diplomirani inženjer

tehnologije

3.2.3. KADROVSKE PROMJENE U ŠKOLSKOJ GODINI 2014/2015.

Za početak školske 2014./2015. godine utvrdili smo potrebe za radnicima nakon što je

izvršena raspodjela sati po stručnim vijećima.

Potrebe smo prijavili Uredu državne uprave, a prema Ministarstvu uputili zahtjev za

dobivanje suglasnosti za sve slučajeve za koje smo to dužni učiniti prema naputku

Ministarstva.

Suglasnost je zatražena za slijedeća radna mjesta:

1. Nastavnik/ca hrvatskog jezika , na neodređeno, nepuno radno vrijeme, za sate koji su

ostali neraspoređeni ,

2. Nastavnik/ca kuharstva, na određeno, nepuno radno vrijeme za sate koje je u prošloj

školskoj godini izvodio Ivan Gašpić s tim da je broj sati nastave kuharstva za školsku

2014./2015. godinu nešto povećan ali ne do pune norme.

3. Nastavnik/ca engleskog i njemačkog jezika, na neodređeno, puno radno vrijeme, a to su

sati koji su nakon raspodjele u aktivu stranih jezika ostali neraspoređeni a u prošloj

školskoj godini izvodila ih je Martina Demirović u nepunom radnom vremenu.

4. Nastavnik/ca tehnologije zanimanja, predmet poznavanje robe i prehrana, na određeno,

nepuno radno vrijeme,

5. Nastavnik/ca psihologije, na određeno, nepuno radno vrijeme za sate koji su ostali

neraspoređeni a koje je u prošloj školskoj godini izvodio Ivan Alagić,

6. Nastavnik/ca francuskog jezika, na određeno, nepuno radno vrijeme za sate koji su

ostali neraspoređeni u aktivu stranih jezika.

20

3.2.4. POTREBE ZA RADNICIMA U ŠKOLSKOJ GODINI 2014./2015.

Ove godine zatražit će se suglasnosti za postojeća, upražnjena radna mjesta.

Radnici s posebnim rješenjima

Zdenka Marijanović, profesorica tehnologije, na print listi s punim radnim vremenom,

angažirana s 50% radnog vremena, ostalo priznato rješenjem Ministarstva

socijalne skrbi zbog bolesti djeteta.

Andrija Kuric, odgajatelj u Domu učenika, rješenjem Ministarstva raspoređen je s pola radnog

vremena na poslove savjetnika za slovački jezik u AZO-u, ali tako da s

punim radnim vremenom ostaje na print listi škole.

Julka Dukić, profesorica zemljopisa, nalazi se na print listi s dijelom radnog vremena u našoj

školi, a za drugi dio radnog vremena sklopila je ugovor u Školi za tekstil,

dizajn i primijenjene umjetnosti. Radni odnos u Ugostiteljsko-turističkoj

školi je na neodređeno, nepuno radno vrijeme.

Mirko Drmić, mr.sci.oec., nastavnik ekonomske grupe predmeta radi u školi na neodređeno

nepuno radno vrijeme, a dio sati do pune norme izvodi u Tehničkoj školi i

prirodoslovnoj gimnaziji Ruđera Boškovića te dio u Isusovačkoj klasičnoj

gimnaziji.

4. UČENICI

4. 1. PODATCI O UPISANIM UČENICIMA U ŠKOLSKOJ GODINI

2014./2015.

Početak 2014./2015.

1. Trogodišnji programi

Zanimanje Razred Broj odjela Broj učenika Ukupno po

odjelu

Konobar 1. 2 49 24,5

Konobar-JMO 2. 2 31 15,5

Konobar-JMO 3. 2 39 19,5

ukupno 6 119 19,8

Kuhar 1. 3 63 21

Kuhar-JMO 2. 3 63 21

Kuhar-JMO 3. 3 78 26

ukupno 9 204 22,6

Slastičar 1. 1 19 19

Slastičar-JMO 2. 1 22 22

Slastičar-JMO 3. 1 19 19

ukupno 3 60 20

Sveukupno 1.-3. raz. 18 383 21,3

21

2. Četverogodišnji programi

Zanimanje Razred Broj odjela Broj učenika Ukupno po

odjelu

Hotelijersko

turistički

tehničar

1. 1 26 26

2. 1 28 28

3. 1 27 27

4. 1 31 31

Ukupno 4 112 28

Turističko-

hotelijerski

komercijalist

1. 1 26 26

2. 1 27 27

3. 1 27 27

4. 1 27 27

Ukupno: 4 107 26,8

Sveukupno 1.-4. raz. 8 219 27,4

UKUPNO

ŠKOLA

26

602

23,2

Kriteriji za upis utvrđeni su u skladu s Odlukom o elementima i mjerilima za izbor kandidata

za upis u prvi razred iz 28. travnja 2014. godine.

Za upis u zanimanja kuhar, konobar, slastičar i turističko hotelijerski komercijalist kandidati

su obvezni priložiti liječničku svjedodžbu da nemaju kontraindikacija za navedena zanimanja.

Objavljen je skupni natječaj za upis u prvi razred za sve srednje škole u Glasu Slavonije.

Odlukom Nastavničkog vijeća imenovano je upisno povjerenstvo u sastavu: Mirela Mulić,

Mario Mihić i ravnatelj Blaško Menalo.

5. RADNICI USTANOVE

5.1. TJEDNA ZADUŽENJA NASTAVNIKA

Red

ni

bro

j

Ime i prezime Zvanje

Str

učn

a sp

rem

a

Godina Nastavni predmet

Rad

ni

odnos

odre

đen

o/n

eod

r.

Rođen

ja

Sta

ža Nastavni

predmet po

zaduženju Od

jeli

bro

j sa

ti

tjed

no p

o

pre

dm

etu

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Ravn

ate

lj

Blaško

Menalo dipl. oec. VSS 1955. 33

N

2.

2.S

tru

čni

sura

dn

ici

Ksenija

Kesegi-

Krstin

dipl. knjižničar VSS 1966. 22 knjižničarka

N

3. Mario Mihić dipl. pedagog VSS 1985. 6 pedagog N

4. Tanja

Subotić

dipl. psih. –

prof. VSS 1986. 4 psiholog

N

22

5.

Gordana

Pavlović dipl. oec. VSS 1955. 34

voditeljica

Doma

N

6. Branka

Lukić

prof. hrvatskog

i engleskog

jezika i knjiž.

VSS

1951.

38

hrvatski

jezik 1h, 4f 7

N

7.

Anja Križek prof. hrvatskog

jezika i knjiž. VSS 1974. 15

hrvatski

jezik

2a,2d,2e,

3d,3f,3h 19

N

8. Sanja Klanac prof. hrvatskog

jezika i knjiž. VSS 1976. 12

hrvatski

jezik

1a,1c,1d,

2f,2h,3e 19

N

9. Lucija

Rebrina

prof. hrvatskog

jezika i knjiž. VSS 1977. 10

hrvatski

jezik

1f,2c,3a,

3b,3c,4h 19

N

10. Marko Ek prof. hrvatskog

jezika i knjiž. VSS 1987. 1

hrvatski

jezik

1b,1e,1s,

2b,2s,3s 18

N

11. Lidija

Njegomirović

prof.

engleskog VSS 1952. 35

engleski

jezik

1f, 1c,2f,

3f, 4f, 4h 19

N

12. Mirta

Rešetar

prof.

engleskog i

njemačkog

jezika

VSS

1960.

27

njemački

jezik

1f,1h,1a,

1s,2f,2a,3e

,4f 21

N

13.

3.a

. N

ast

avn

ici

Sandra Fićok

prof.

engleskog i

njemačkog

jezika

VSS

1972.

16

engleski

jezik

1a,1h,3c,

3h 19

N

njemački

jezik 3a,3f,4h

14. Brigitte

Nataša Roso

prof.

engleskog i

njemačkog

jezika

VSS 1974. 15

engleski

jezik

2c,3d

19

N

njemački

jezik

1b,2f,3f,

3h,4f

15. Lea

Akšamović

Varga

prof.

engleskog i

njemačkog

jezika

VSS 1981. 7 bolovanje

16. Anamarija

Antunović

prof.

engleskog i

njemačkog

jezika

VSS 2

engleski

jezik

1d,1e,2b,

3b 19

O

njemački

jezik

1h,2b,3b,

3h,4h

17.

Saša Jakšić

prof.

engleskog i

njemačkog

jezika

VSS

1976. 11

engleski

jezik

1s,2h,2s,

3a,3e,3s 19

N

njemački

jezik 1f,2h

23

18. Martina

Demirović

prof.

engleskog i

njemačkog

jezika

VSS

1981.

5

engleski

jezik

1b,2a,2d,

2e

19

N

njemački

jezik 1a,2b,2h

njemački

jezik- I 3a,3b

engleski

jezik-I 3b

19. Tamaš Peho

prof.

francuskog

jezika

VSS 1980. 8 francuski

jezik

1c,1d,1e,

1f,2c,

2d, ,2s

2f,3c,3d,

3f

4f

19

N

20.

Daliborka

Skakić

prof. tjelesne i

zdravstvene

kulture

VSS 1979. 7

tjelesna i

zdravstvena

kultura

1a,1d,1e,

1s,2e,2s,2f

2h,3s,3f,

3h,3d 22

N

TZK-

Izborna 2s,3s

21. Siniša

Kadoić

prof. tjelesne i

zdravstvene

kulture

VSS 1962. 27

tjelesna i

zdravstvena

kultura

1b,1c,1f,

1h,2a,2b,

2c,2d,3a,

3b,3c,3e,

4f,4h 22

N

TZK-

Izborna 2a,2b

22. Slavko

Horvat mr.sc. oec. VSS 1950. 35

osnove

turizma 1a, 1b, 1c

20

N

marketing u

turizmu

3b,3c,3d,

3e,3s

turizam i

marketing 4f

praktična

nastava

turizam

1f

23. Ana-Marija

Čuljak

dip. oec.

VSS 1971. 13

statistika 3f, 3h

19

N

praćenje

praktične

nastave

2f,4f

24

promet i

putničke

agencije

4h

Org

poslovanja

poduzeća

2f,4f

ugostiteljstvo 1f politika i

gospodarstvo 2b, 2e

24.

Mirko Drmić

mr.sc. oec. VSS 1952. 36

politika i

gospodarstvo 2a

6

N

marketing u

turizmu 3a,4h

25.

3.a

. N

ast

avn

ici

Vesna

Betlehem dipl. oec. VSS 1961. 22

knjigovodstvo

s

bilanciranjem 3f,4f

19

N

vođenje i

organizacija

slastičarnice

3s

knjigovodstvo 3h, 4h

organizacija

poslovanja

ug.

poduzeća

4h

računovodstvo

i kontrola

4h

osnove

turizma 1d,1e,1h

26. Gabrijela

Baraban dipl. oec. VSS 1978. 13

vježbe u školi-

ugostiteljsko

posluživanje

2s

19 N

vođenje i

org.

restorana

3a,3b

vođenje i

org. kuhinje 3d,3c, 3e

osnove

turizma

1s

Recepcijsko

poslovanje 4h

organizacija

posl.

poduzeća

3f

25

praćenje

praktične

nastave

3f, 4h

27. Nada Tolić prof. filozofije VSS 1957. 33

povijest

umjetnosti i

kulturno-

povijesna

baština

4f

17

N

kulturno

povijesna

baština

3a,3b,3c,

3d,3e,3s

povijest

hrvatske

kulturne

baštine

3h

etika

1b, 1e, 1s,

1f, 1h, 2a,

2e, 2s, 2f,

2h, 3a, 3e,

3s, 3f, 3h,

4f, 4h

28. Nada Gabrić dipl. oec. VSS 1961. 27

poslovno

dopisivanje 1h, 2h

20 N

daktilografija

s poslovnim

dopisivanjem

1f

organizacija

poslovanja

poduzeća u

ugostitelj.

1h, 2h,3h

politika i

gospodarstvo 2s,2c,2d

3f, 3h

29. Ivan Alagić prof

psihologije VSS 1984. 1

poslovna psih

s komunik. 2f,3h

6 O poslovna psih

i komunik. 2a,2b

30. Jelica Kordić prof. povijesti VSS 1967. 20 povijest

1a,1b,1c,

1d,1e,1s,

1f,1h,2f

2h, 3f 22 N

31. Julka Dukić prof.

zemljopisa VSS 1952. 36

geografija 2f,3f,4f

10 N

turistički

zemljopis

3h,4h

26

turistička

geografija

3a,3b

32. Ana Perović diplomirani

teolog VSS 1982. 7 vjeronauk

1s,1f,1h,

2ª,2b,2c,

2d,2e,2s,

2f,2h,3a,

3b,3c,3d,

3e,3f,3h,

4f,4h 21 N

33. Lucija Saulić diplomirani

teolog VSS 1981. 7 vjeronauk 1a,1b,1c,

1d,1e 5 N

34. Nada Crevar

prof.

matematike i

informatike

VSS 1983. 6

matematika 1f

18 N

matematika

u struci 3b

gospodarska

matematika

1a,1s,2h,

3h,4h

računalstvo 2f

35. Danijela

Molnar

prof.

matematike i

informatike

VSS 1982. 2

matematika

u struci 2a,3a

5 O

matematika

u struci-I 2c,2d,2e

36. Zvjezdana

Jurić

prof.

matematike VSS 1964. 26

matematika

u struci 2b,2c

13 N

matematika

3f,4f

gospodarska

matematika 1c,1h

37. Ružica

Doljanac

prof.

matematike i

fizike

VSS 1960. 29

matematika

u struci

2d,2e,2s,

3c,3d,3e,

3s

17 N

matematika 2f

gospodarska

matematika 1b,1d,1e

38. Mirela Mulić

prof.

matematike i

informatike

VSS 1978. 11 računalstvo

1a,1b,1c,

1d,1e,1s,

1h,2h,3f

18 N

39. Kristina

Halas dipl.iur. VSS 1979. 3 gospodarsko

pravo

2h, 4f

4 N

40. Silvija Bašić

Palković

dipl.ing.prehra

mbene

tehnologije

VSS 1975. 8

tehnologija

zanimanja-

poznavanje

robe i preh.

2c,2d,2s,

3a,3b,3d 20 N

27

poznavanje

robe i preh.

1a,1d,1e,

1s

41. Zdenka

Marijanović

dipl. ing.

prehrambene

tehnologije

VSS 1958. 27

poznavanje

robe i

prehrana

1f,1h,2h

11 N

tehnologija

zanimanja-

poznavanje

robe i preh.

2a

enologija s

gastronomij

om

2c, 2d, 2e,

2s

42. Darija

Grabrović-

Babić

prof. biologije

i kemije VSS 1967. 20

tehnologija

zanimanja

2a,2b,2c,

2d, 2e,2s

3c, 3e

22

N

biologija s

hig i ekol.

1a,1b,1c,

1d,1e,1s

biologija s

ekologijom

1f, 1h

43. Sanda

Miletić

dipl. ing.

prehrambene

tehnologije

VSS 1975. 10

poznavanje

robe i preh. 1b,1c

7 O

tehnologija

zanimanja-

poznavanje

robe i preh.

2b,2e

44.

3. b

. S

tru

kovn

i u

čit

elji

Albin

Smiljan

ekonomist -

smjer

gastronomija i

restoraterstvo

VŠS 1986. 7

praktična

nastva-

ugostiteljsko

posluživanje s

vježbama

2b

24,5 N

praćenje

praktične

nastave 1b,2b

enologija s

gastr. 2a,2b

vježbe u školi-

kuharstvo 2b

ugostiteljsko

posluživanje 1b

45. Zlatko

Dundović

ekonomist

turis. ugost.

usmjerenja

VŠS 1954. 38

praktična

nastva-

ugostiteljsko

posluživanje

s vježbama

3a

20,5 N

ugostiteljsko

posluživanje

3h

28

praćenje

praktične

nastave

3a

46.

Robertino

Marinjak

ekonomist

VŠS

1972.

19

ugostiteljsko

posluživanje 4h

24,7 N

vježbe u

školi-

ugostiteljsko

posluživanje

2e

praktična

nastva-

ugostiteljsko

posluživanje

s vježbama

2a

praćenje

praktične

nastave

2a

47. Tomislav

Pataki konobar SSS 1978. 15

ugostiteljsko

posluživanje 1a,2h

23,8 N

vježbe u

školi-

ugostiteljsko

posluživanje

2c,2d,2e

Praćenje

praktične

nastave 1a,2h

48. Franjo

Požega VKV konobar VKV 1953. 31

praktična

nastva-

ugostiteljsko

posluživanje

s vježbama 2b,3b

27,3 N

praćenje

praktične

nastave

ugostiteljsko

posluživanje 1h

49. Zdravko

Perković

kuhar

specijalist VKV 1969. 24

praktična

nastva-

kuharstvo s

vježbama

2c

24,9 N

29

kuharstvo 1c

praćenje

praktične

nastave

1c,2c

50. Jelica Černi

organizator

poslovanja u

ugostiteljstvu

VŠS 1950. 44

kuharstvo sa

slastičarstvom 2h,3h,4h

24,8 N

praćenje

praktične

nastave

3h

51. Spomenka

Dundović

kuhar

specijalist VKV 1966. 29

praktična

nastva-

kuharstvo s

vježbama

2c

24,9 N

praćenje

praktične

nastave

2c,1e

kuharstvo 1e

52. Damir

Abramić

stručni

prvostupnik

ekonomije

VŠS 1992. 1

praktična

nastva-

kuharstvo s

vježbama

2d,3d

25,4 N

praćenje

praktične

nastave

2d,3d

hrvatska

nacionalna

kuhinja

3d

53. Igor Brkić dipl. ing.

poljoprivrede VSS 1975. 12

kuharstvo sa

slastičarstvom 1h

24,4 N

praktična

nastava –

kuharstvo s

vježbama

2e

Praćenje

praktične

nastave

1e,1h

54. Ivan Kelava

ekonomist -

smjer

gastronomija i

restoraterstvo

VŠS 1983. 8

praktična

nastva-

kuharstvo s

vježbama

2d

24,8 N

Praćenje

praktične

nastave

1d,2d

kuharstvo 1d

30

55. Andrej

Kristek

prof.

hrvatskog

jezika i

književnosti

VSS 1983. 8

praktična

nastva-

kuharstvo s

vježbama

3e

16,5 N

praćenje

praktične

nastave

3e

hrvatska

nacionalna

kuhinja

3e

56. Marina

Majdenić

majstor

slastičar SSS 1979. 15

praktična

nastva-

slastičarstvo

s vježbama

3s

23,3 N

slastičarstvo 1s

praćenje

praktične

nastave

1s,3s

57. Ilona

Jakimov slastičar SSS 1958. 18

praktična

nastva-

slastičarstvo

s vježbama

2s,3s

24,8 N

praćenje

praktične

nastave

2s,3s

58. Ivan Gašpić majstor kuhar SSS 1983. 8

praktična

nastava –

kuharstvo s

vježbama

3c

18,5 O

praćenje

praktične

nastave

3c

hrvatska

nacionalna

kuhinja

3c

vježbe u školi

kuharstvo 2a

59. XY profesor

francuskog jezika VSS

francuski

jezik 2e,3e,3s 3 O

60.

3.c

. od

goji

telj

i

Zdenka

Hadžić dipl.oec VSS 1956. 33

odgojitelj u

Domu

učenika

1. odgojna

skupina 26 N

61. Ana Mesaroš

dipl. ing.

prehrambene

tehnologije

VSS 1952. 34

odgojitelj u

Domu

učenika

2. odgojna

skupina 26 N

62. xy odgojitelj VSS

odgojitelj u

Domu

učenika

3. odgojna

skupina 26 N

63. Andrija

Kuric

prof.

slovačkog

jezika i

književnosti

VSS 1954. 26 odgojitelj u

Domu

učenika 14 N

31

64. Gabrijela

Poslon

prof. biologije

i kemije VSS 1971. 16

odgojitelj u

Domu

učenika

4. odgojna

skupina 26

N

65.

4. ost

ali

rad

nic

i Neda

Dumančić-

Šabić

dipl.iur. VSS 1958. 26 tajnica

N

66.

Aleksandra

Petrović

administrativni

tehničar SSS 1954. 39 administrat

or N

67. Nada

Ergelašević administrator SSS 1951. 42

administrat

or N

68.

Ivančica

Blaževac dipl. oec. VSS 1973. 14

vod.

računovodst

va

N

69. Štefica Ćavar

ekonomski

tehničar SSS 1959. 32

Računovod

stveni

referent

N

70. Stjepan

Kristek KV stolar SSS 1958. 35

domar N

71. Anica

Cvjetković

KV tekstilna

radnica SSS 1954. 42

spremačica N

72. Zorica

Živković osnovna škola NKV 1956. 37

Spremačica N

73. Zorica Nađ osnovna škola NKV 1975. 8 Spremačica N

74. Snježana

Marinović osnovna škola NKV 1961. 34 Spremačica N

75. Verica

Bilandžić osnovna škola NKV 1969. 9 Spremačica N

76. Snježana

Jumić

tekstilna

radnica SSS 1972. 8 Spremačica N

77. Maja Cvrtila ekonomist SSS 1981. 12 Spremačica N

78. Ljilja

Bošnjak kuhar SSS 1966. 13 spremačica N

79. Drago Ćavar ekonomist SSS 1955. 37 ekonom N

80. Marica

Pajnić

kuhar

specijalist VKV 1957. 31 Kuharica N

81. Mira Cenko kuhar SSS 1964. 28 Kuharica N

82. Andreja

Tančak kuhar SSS 1970. 22 kuharica N

83. Zoran

Husnjak

kemijsko-te.

stručni radnik SSS 1966. 27

Noćni

pazitelj N

84. Vlatka

Šincek kuhar SSS 1981. 7 Kuharica N

85. Janja

Kesedžić osnovna škola NKV 1955. 28 spremačica N

86.

Damir

Doroghazi trgovac SSS 1970. 16

Noćni

pazitelj N

87.

Tomislav

Bumbak osnovna škola NSS 1 portir N

32

R.br. Ime i prezime zvanje predmet koji

predaje

br. sati

rada

iznad

norme

1. Anja Križek prof. hrv. jezika hrvatski jezik 1

2. Sanja Klanac prof. hrv. jezika hrvatski jezik 1

3. Lucija Rebrina prof.hrv. jezika hrvatski jezik 2

4. Saša Jakšić prof. engl. i njem. j. engl. i njem. jezik 1

5. Anamaria

Antunović

prof. engl. i njem. j. engl. i njem. jezik

1

6. Gabrijela

Baraban

dipl. oec ekonomska grupa

predmeta 1,3

7. Ana-Marija

Čuljak

dipl. oec. ekon. grupa predm.

1

8. Zlatko Dundović str. uč. posl. posluživanje 0,5

9. Franjo Požega str. uč. posl. posluživanje 1,3

10. Marina Majdenić str. uč. slast. slastičarstvo 0,3

11. Andrej Kristek str. uč. kuh. kuharstvo 0,5

12. Ivan Kelava str. uč. kuh. kuharstvo 0,8

13. Damir Abramić str.uč kuh. kuharstvo 0,3

14. Igor Brkić str.uč.kuh. kuharstvo 0,4

UKUPNO 12,4

*Za neraspoređene sate francuskog jezika ( tri sata) zatražit će se suglasnost za

zapošljavanje novog djelatnika.

Ukoliko nema nastavnika koji bi izvodio ove sate, nastavu će u školskoj 2014./2015.

izvoditi Tamaš Peho u radu iznad norme.

6. PLAN NASTAVNIH SATI

TABLICE:

6.1. Godišnji plan nastavnih sati

6.2. Tjedni plan nastavnih sati

5.2. SATI RADA IZNAD NORME ZA ŠK.GOD.2014./2015.

33

Godišnji plan nastavnih sati

34

35

Tjedni plan nastavnih sati

36

37

6. 3. IZBORNA NASTAVA

Izborna nastava organizira se u drugim i trećim razredima trogodišnjih zanimanja koji se

obrazuju po jedinstvenom modelu obrazovanja.

Razred Ukupno

2.a 2.b 2.c 2.d 2.e 2.s

Broj učenika 16 15 21 21 21 22 116

Matematika u

struci- sati

tjedno 1 1 1 3

Tjelesna i

zdravstvena

kultura –

sati tjedno

1 1 1 3

Razred Ukupno

3.a 3.b 3.c 3.d 3.e 3.s

Broj učenika 18 17/4 13/13 14/14 12/13 19 137

Hrvatska

nacionalna

kuhinja –

sati tjedno

2 2 2

6/6

skupina

po 1 sat

tjedno)

Strani jezik-

sati tjedno 1 1/1 3

Tjelesna i

zdravstvena

kultura –

sati tjedno

1 1

RAD S NAPREDNIM UČENICIMA I DOPUNSKA NASTAVA

Na sjednici Nastavničkog vijeća od 15. rujna 2014. donesena je odluka da se dodatna nastava

izvodi iz hrvatskoga jezika, ugostiteljskog posluživanja, slastičarstva, organizacije poslovanja

poduzeća (recepcija), organizacije poslovanja poduzeća (amadeus), računalstva,matematike i

engleskog jezika . Dopunska nastava izvodit će se iz matematike , hrvatskog i engleskog

jezika.

38

DODATNA NASTAVA

HRVATSKI JEZIK, pripreme za natjecanje– Lukić

ENGLESKI JEZIK, pripreme za natjecanje i pripreme za državnu maturu viša razina –

Jakšić

SLASTIČARSTVO –Majdenić

INFORMATIKA, mladi informatičari – Mulić

MATEMATIKA,pripreme za natjecanje– Jurić

UGOSTITELJSKO POSLUŽIVANJE, flambiranje – Požega

UGOSTITELJSKO POSLUŽIVANJE, somellieri–Marinjak

UGOSTITELJSKO POSLUŽIVANJE, barmeni – Smiljan

ORGANIZACIJA POSLOVANJA, Amadeus – Čuljak

RECEPCIJSKO POSLOVANJE, - Baraban

DOPUNSKA NASTAVA

HRVATSKI JEZIK,pripreme za državnu maturu, osnovna razina –Rebrina

MATEMATIKA – Jurić

MATEMATIKA –Doljanac

6.4. PROJEKTI USTANOVE

Projekt Svrha Aktivnosti - sadržaj Nositelji Vrijeme

realizacije

„Veganska

prehrana za bolje

zdravlje“

Upoznati učenike i

javnost sa

prednostima

veganske prehrane

za zdravlje

čovjeka i

održivost planete

- Predavanja

- Radionice

- Štampanje

brošure/

priručnika/

knjige (ovisno

o prikupljenim

sredstvima)

Saša Jakšić

Martina

Demirović

stručni

suradnici:

Ivan Kelava

Marina

Majdenić

2.

polugodište

IPA

prekogranična

suradnja- partner

škola iz Subotice

Predstaviti i

usporediti

kuharske

specijalitete iz

dvije regije

susjednih zemalja

- Predavanja

- Radionice

- Razmjena

učenika

- Štampanje

brošure

- Web stranica

Saša Jakšić

Martina

Demirović

Andrej

Kristek

2.

polugodište

IPA

prekogranična

suradnja- partner

škola iz Novog

Sada

Predstaviti i

usporediti

kuharske

specijalitete iz

dvije regije

susjednih zemalja

- Predavanja

- Radionice

- Štampanje

brošure

- Natjecanje u

kuhanju

- Web stranica

Saša Jakšić

Martina

Demirović

Andrej

Kristek

2.

polugodište

39

Biti bolji Edukacija učenika

o poduzetništvu,

poticanje

kreativnosti i

priprema učenika

za tržište rada

Da se učenici uključe

u kreiranje sadržaja i

dobiju osnovna

znanja o

poduzetništvu

Nada Gabrić 2013.-2015.

Turistička kultura

Prepoznavanje

vrednota svog

zavičaja

Učenike staviti u

izravan, praktičan i

zabavan kontakt sa

zavičajnom baštinom,

materijalnim i

nematerijalnim

vrednotama,

umjetnošću,

prirodnim

okruženjem.

Gabrijela

Baraban

2014./2015.

Književna večer Organizacija

književne večeri

na kojoj bi učenici

predstavljali

tekstove koji su

nastali tijekom

šk.g. 2014./2015.

- pisanje samostalnih

radova

- izražajno čitanje

vlastitih radova

Anja Križek tijekom

školske

godine

Knjiga-prošlost i

budućnost

Ostvariti izravan

kontakt sa starim

knjigama I

arhivskom

građom.

-istraživanje knjižnica

i arhivske građe

Anja Križek tijekom

školske

godine

A.C.T.I.V.E.

Poboljšati

preduvjete za

zapošljavanje i

samozapošljavanje

mladih .

Motivacija i pružanje

pomoći mladima u

pokretanju

poduzetničkog

pothvata kroz

aktivnosti

Poduzetničkog

inkubatora-inkubatora

za mlade.

UTŠ Osijek

Andrej

Kristek

tijekom

školske

godine

6.5. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI I OSTALI POSLOVI

U Kurikulumu Ugostiteljsko-turističke škole planiran je rad izvannastavnih aktivnosti s

ciljevima, namjenom, nositeljima aktivnosti, načinom realizacije i vremenikom aktivnosti.

Redni

broj

Naziv aktivnosti Voditelj/ica

1. Vjeronaučna skupina Ana Perović

2. Matematička skupina Zvjezdana Jurić

3. Crveni križ Silvija Bašić Palković

4. Povijesna skupina Jelica Kordić

40

5. Recitatorska skupina Sanja Klanac

6. Novinarska skupina Lucija Rebrina

7. Dramska skupina Marko Ek

8. Klub ljubitelja pisane riječi Anja Križek

9. Plesna skupina Daliborka Skakić

10. Športska skupina Daliborka Skakić, Siniša Kadoić

11. Posjete HNK-u Branka Lukić

12. Hotelijersko-turistička skupina Baraban, Čuljak

13. Barmeni Zlatko Dundović

14. Engleska skupina Saša Jakšić

15. Francuska skupina Tamaš Peho

16. Skupina za pripremanje svečanog

menija

Ivan Kelava

17. Skupina za pripremanje hladnog

slanog izloška

Damir Abramić

18. Skupina za pripremanje hladnog

slatkog izloška

Ilona Jakimov

19. Skupina za pripremanje menija Andrej Kristek

20. Skupina kotlićara strukovni učitelj kuharstva

21. Klub volontera ugostiteljsko-turističke

škole

Anja Križek

22. Čitateljski klub Ksenija Kesegi-Krstin

23. Projekt građanin Nada Tolić

24. Humanitarna skupina Vesna Betlehem

25. Njemačka skupina Brigitte Nataša Roso

6.6. PLAN KULTURNIH I JAVNIH AKTIVNOSTI USTANOVE

PRIREDBE, IZLOŽBE, PANOI, RADIONICE, SUSRETI

Red

ni

broj

Sadržaj aktivnosti Vrijeme Nositelji

1. Svjetski dan

turizma

rujan Nada Gabrić

2. Europski dan

jezika

rujan Fićok,Jakšić,Peho

3. Međunarodni dan

učitelja

listopad Aktiv stranih jezika

Gašpić, Perković

4. Međunarodni dan

knjižnica

listopad Kesegi-Krstin

5. Sajam poslova listopad Doljanac, Jurić, Crevar

Zlatko Dundović

41

6. Dani kruha listopad Gašpić I ostali članovi aktiva

7.

Božićna

priredba - susret

s

umirovljenicima

prosinac Rebrina– koordinator

Demirović, Fićok, Peho

Daliborka Skakić

Vjeroučiteljica I svi ostali članovi aktiva društvene

grupe predmeta

Kristek, Abramić, Dundović S.

8. Sjećanje na

holokaust

27. siječanj Kordić

9. Dan škole ožujak Klanac- koordinator

Daliborka Skakić

10. Svjetski dan

kazališta

ožujak Lukić

11. Dani hrvatskoga

jezika

ožujak Lukić

12. Dani zanimanja travanj Albin Smiljan

13. Dan hrvatske

knjige

travanj Križek

14. Dan planeta

Zemlje

22. travanj Zdenka Marijanović

15. Projektni dan travanj Svi aktivi

16. Ispraćaj

maturanata

svibanj Aktiv stranih jezika, Daliborka Skakić

17. Dani otvorenih

vrata

svibanj Svi članovi vijeća kuharstva

18.

Svečana podjela

svjedodžbi

lipanj Lukić, Menalo, Ksenija Kesegi-Krstin i razrednici

završnih razreda

6.7. NATJECANJA

Redni

broj

Aktivnost Mentori Vrijeme održavanja

Natjecanje u struci

Gastro

Lidija Njegomirović (engleski

jezik)

Brigitte-Nataša Roso (njemački

jezik)

Mirta Rešetar (njemački jezik)

Baraban, Čuljak

Kelava, I. – Menu

Abramić, D. – Priprema hladnog

slanog izloška

Jakimov, I. – Priprema hladnog slatkog

izloška

Prema vremeniku

Natjecanje u struci

Fišijada

Gašpić, I.

/

42

Aronija kup AndrejKristek

Natjecanje u struci

GastrofestNitra

Zlatko Dundović

Kristek, A.

/

Natjecanje u struci

Pripremanje jela

na slobodnoj vatri

- Pečuh

Franjo Požega /

Natjecanje u struci

Barmen kup

Karlovac

Albin Smiljan /

Natjecanje u struci

Barmen kup

Požega

RobertinoMarinjak, Albin Smiljan,

Franjo Požega

/RobertinoMarinjak,

Albin Smiljan, Franjo

Požega

Natjecanje iz

hrvatskog jezika

Lukić

Natjecanje iz

francuskog jezika

Tamaš Peho

Natjecanje iz

engleskog jezika

Saša Jakšić (2.h)

Natjecanje iz

njemačkog jezika

Brigitte-Nataša Roso (4.f, početnici)

Anamarija Antunović (4.h,

početnici)

Natjecanje iz

matematike -

Klokan

Jurić Zvjezdana, Crevar Nada,

Doljanac Ružica

/ ožujak/travanj

Natjecanje iz

informatike

Mulić Mirela /

Smotre

Projekt građanin

Nada Tolić /

LiDraNo

-novinari

-recitatori,

dramska

-literarna sekcija

-film

Rebrina, Križek ,Ek, Klanac /

Sportska

natjecanja

Daliborka Skakić, Siniša Kadoić /

Vjeronauk Ana Perović

Prva pomoć Silvija Bašić Palković

43

7. ORGANIZACIJA NASTAVE

7.1. ORGANIZACJA NASTAVE

7. a) Organizacija nastave prema broju radnih dana u tjednu

I. (a, b, c, d, e, s, f, h), II. (a, b, c, d, e, s, f, h) i III. (f, h) - 35 TJEDANA

III (a, b,c, d, e, s) i IV. (f, h) - 32 TJEDNA

I. PRVO POLUGODIŠTE – 08. rujna (ponedjeljak) do 23. prosinca (utorak)

– rujan 17 dana

– listopad 22 dana

– studeni 20 dana

– prosinac 17 dana

_________________

16 radnih tjedana, odnosno 76 nastavnih dana

****************************************************************

II. DRUGO POLUGODIŠTE – 12. siječnja (ponedjeljak) do 16. lipnja (utorak)

– siječanj 15 dana

– veljača 20 dana

– ožujak 20 dana

– travanj 18 dana

– svibanj 20 dan

– lipanj 11 dana

________________

22 radna tjedna, odnosno 104 nastavna dana

****************************************************************

UKUPNO: 38 radnih tjedana (180 radnih dana)

Maturantima nastavna godina završava 20. svibnja 2015.

7.b) Organizacija nastave prema dnevnom radu

Rad u Školi odvija se u dvije smjene izuzev nastave kuharstva i ugostiteljskog

posluživanja, za koje je predviđen rad u jednoj smjeni.

Nastava u prijepodnevnoj smjeni traje od 08,00 do 13,05.

U poslijepodnevnoj smjeni nastava se odvija od 14,00 do 19,05.

Nastava struke u praktikumima odvija se od 08,00 do 14,00 sati, samo u I. smjeni, izuzev 1.a i

1.h razreda, koji nastavu ugostiteljskog posluživanja ima poslije podne i 1.d ( jedna grupa)

koji nastavu kuharstva takođe imaju poslije podne.

Tjelesna i zdravstvena kultura odvija se u na sportskim terenima NK''Olimpija'' i u

gimnastičkoj dvorani INOVA GIM, uvrštena je u redoviti raspored učenika. Odvija se u

nastavnim blokovima od po 2 sata ili za razrede koji pohađaju jedinstveni model obrazovanja

samo po 1 sat. Budući da bi nova školska dvorana trebala biti dovršena do kraja prvog

polugodišta planira se korekcija rasporeda za drugo polugodište.

44

Razredi u I. smjeni prema rasporedu A

1.a,1.c,1.e,1.h,2.a,2.c,2.e,2.f, 3.a, 3.c,3.e, 3.h i 4.f

II smjena počinje u 14,00 sati, a završava 19,05 sati.

Razredi u II. smjeni prema rasporedu A

1.b,1.d,1.s,1.f,2.b,2.d,2.s,2h,3.b, 3.d, 3.s ,3.f i 4.h

Smjene razreda prema rasporedu A i B se mijenjaju svakoga tjedna.

NASTAVA STRUKE

Za učenike uzanimanju kuhar, konobar i slastičar nastava struke (kuharstvo,

slastičarstvo i ugostiteljsko posluživanje) realizira se u blokovima sati. Blokovi sati

organiziraju se za jednu grupu učenika s tjednim fondom sati nastave pojedinog predmeta.

Svaki se razred dijeli na dvije grupe (A i B grupu). U vrijeme dok je grupa A na nastavi u

praktikumu grupa B je na praktičnoj nastavi u objektima.

Ugostiteljstvo kod hotelijersko-turističkih tehničara realizira se s cijelim razredom u

okviru fonda sati od 3 sata tjedno.

Turističko hotelijerski komercijalist u nastavnom planu prvog razreda ima 3 sata

kuharstva sa slastičarstvom koji se realiziraju kao vježbe u grupama. Radi lakše organizacije

nastava se organizira u bloku od 6 sati za A grupu u jednom tjednu, a grupa B u isto vrijeme

ima u praktikumu ugostiteljsko posluživanje u bloku od 4 sata. Idući se tjedan grupe

mijenjaju. Na taj način raspored u 1.h je puno bolji jer učenici nemaju više tijekom tjedna po

8 sati teorijske nastave.

Turističko hotelijerski komercijalist u drugom, trećem i četvrtom razredu nastavu

kuharstva realizira kroz vježbe 4 sata tjedno po grupama, nastavu ugostiteljskog posluživanja

također kroz vježbe 3 sata po grupi prema modelu za prvu godinu. Za vrijeme dok grupa A

sluša nastavu kuharstva grupa B pohađa nastavu posluživanja.

7.2. KALENDAR RADA, VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA

KALENDAR POSLOVA U ŠKOLSKOJ GODINI 2014./2015.

RUJAN

8. rujna 2014. – početak nastavne godine, prvi dan nastave

15. rujna 2014. – sjednica Nastavničkog vijeća - usvajanje Kurikuluma

24. rujna 2014. – zajednički roditeljski sastanak, stručne službe škole i razrednika s

roditeljima učenika 1. razreda

45

29. rujna 2014. u 19,00 sati – sjednica Nastavničkog vijeća – usvajanje Izvješća o radu škole i

doma u 2013./2014. godini, Plana rada škole i doma za 2014./2015. godinu te Plana i

programa rada obrazovanja odraslih

LISTOPAD

8. listopada 2014. – Dan neovisnosti - blagdan RH

Do 15. listopada 2014. – upoznavanje učenika s Pravilnikom o izradbi i obrani završnog rada

20. listopada 2014. – rok za donošenje tema za završni rad (ravnatelj)

31. listopada 2014. – zadnji rok za izbor tema za završni rad

STUDENI

12. studenoga 2014 - informativna sjednica razrednih vijeća i sjednica Nastavničkog vijeća,

imenovanje povjerenstava za obranu završnog rada (povjerenstva imenuje ravnatelj najkasnije

do 30. studenoga za sve rokove u tekućoj školskoj godini.)

Do 30. studenoga 2014. – prijava obrane završnog rada (zimski rok)

PROSINAC

18. prosinca 2014. u 17:00 – božićna priredba za učenike i nastavnike

19. prosinca 2014. – domjenak s umirovljenicima u 18,00 sati (skraćena satnica za obje

smjene)

24. prosinca 2014. – početak zimskog odmora učenika

25. prosinca 2014. – Božić – blagdan RH

26. prosinca 2014. – prvi dan po Božiću, sv. Stjepan - blagdan RH

29. i 30. prosinca 2014. – popis imovine, obveza i potraživanja

SIJEČANJ

1. siječnja 2015. – Nova godina - blagdan RH

2. siječnja 2015. u 8,00 sati – izvanredni kontrolni ispit (praktični i pismeni dio ispita) - prema

potrebi

31. prosinca 2014. ili 5. siječnja 2015. u 9,00 – Razredna vijeća i Nastavničko vijeće

6. siječnja 2015. – Bogojavljanje ili Sveta tri kralja - blagdan RH

9. siječnja 2015. – završetak zimskog odmora za učenike

12. siječnja 2015. – početak nastave za učenike (A raspored)

Do 23. siječnja 2015. – rok za predaju pisanog dijela izradbe završnog rada prihvaćenog od

strane mentora u urudžbeni zapisnik – tajništvo škole (zimski rok), redovni učenici i polaznici

obrazovanja odraslih

VELJAČA

2. veljače 2015.u 7,30 – Prosudbeni odbor i obrana završnog rada prema rasporedu (zimski

rok)

12. veljače 2015. u 19,00 - Prosudbeni odbor i Nastavničko vijeće – utvrđivanje uspjeha

nakon obrane završnog rada

13. veljače 2015. – podjela svjedodžbi o završnom radu (zimski rok)

46

OŽUJAK

9. ožujka 2015. – DAN ŠKOLE

16. ožujka 2015. u 17,00 – Informativna sjednica razrednih vijeća i Nastavničko vijeće

30. ožujka 2015. – početak proljetnog odmora učenika

TRAVANJ

Do 1. travnja 2015. – rok za prijavu obrane završnog rada mentorima (ljetni rok) – prijavnice

čuvaju mentori do urudžbiranja radova

3. travnja 2015 – završetak proljetnog odmora učenika

5. travnja 2015. – Uskrs - blagdan RH

6. travnja 2015 – Uskrsni ponedjeljak - blagdan RH

7. siječnja 2015. – početak nastave za učenike (A raspored)

10. travnja 2015. – projektni eko dan

25. travnja 2015. – pisani dio kontrolnih ispita (subota); praktični dio organizira se tijekom

nastave kao samostalne vježbe

SVIBANJ

1. svibnja 2015. – Praznik rada – blagdan RH

5. svibnja 2015. – sjednica Nastavničkog vijeća (rezultati kontrolnih ispita, donošenje kriterija

za izbor najboljeg maturanta)

20. svibnja 2015. – završetak nastavne godine za maturante, ispraćaj maturanata, quadrilla

22. svibnja 2015. – sjednice razrednih vijeća i sjednica Nastavničkog vijeća za završne

razrede

LIPANJ

Do 2. lipnja 2015. - rok za predaju pisanog dijela izradbe završnog rada mentorima (ljetni

rok) - mentori sve prijave za završni rad i prihvaćene radove trebaju predati u tajništvo na

urudžbiranje

2. lipnja 2015.– Dan županije

3. lipnja 2015. – pisani dio popravnih ispita za učenike završnih razreda

4. lipnja 2015.– Tijelovo - blagdan RH

5. lipnja 2015. – usmeni dio popravnih ispita za učenike završnih razreda,

sjednica Nastavničkog vijeća, sastanak Prosudbenog odbora – utvrđivanje imena učenika

u trogodišnjim zanimanjima koji su stekli uvjete za obranu završnog rada (razrednici i

mentori)

12. lipnja 2015. – obrana završnog rada i obrazovanje odraslih - sva zanimanja prema

rasporedu (ljetni rok)

16. lipnja 2015. – završetak nastavne godine

17. lipnja 2015. – početak ljetnog odmora učenika, državna matura-Hrvatski jezik A i B-esej

18. lipnja 2015.- državna matura-Hrvatski jezik A i B- test

18. lipnja 2015. – u 12,00 sati – Prosudbeni odbor – utvrđivanje uspjeha nakon obrane

završnog rada (mentori) i sjednica Nastavničkog vijeća

19. lipnja 2015. – pregledavanje i potpisivanje svjedodžbi - maturanti (prema rasporedu),

državna matura Engleski jezik A i B

22. lipnja 2015. – Dan antifašističke borbe - blagdan RH

47

23. lipnja 2015- državna matura Matematika A i B

23. lipnja 2015. – u 13,00 - svečana podjela svjedodžbi i svjedodžbi o završnom radu

23. lipnja 2015. – pregledavanje i potpisivanje svjedodžbi (prema rasporedu)

24. lipnja 2015- državna matura Francuski jezik A i B, Njemački jezik A i B

25. lipnja 2015. – Dan državnosti - blagdan RH

30. lipnja 2015. – pisani dio popravnih ispita iz hrvatskoga jezika, matematike i stranih jezika,

prema rasporedu od 7,30

SRPANJ

1. srpnja 2015. - usmeni dio popravnih ispita iz hrvatskoga jezika, matematike i stranih jezika

– prema rasporedu od 7,30

2. srpnja 2015. – usmeni dio popravnih ispita iz svih predmeta osim hrvatskoga, matematike i

stranih jezika – prema rasporedu od 7,30

Upisi u sljedeću školsku godinu izvršit će se prema odluci Ministarstva.

3. srpnja 2015. u 10,00 - Nastavničko vijeće - rezultati nakon popravnih ispita, utvrđivanje

uspjeha, pregledavanje i potpisivanje svjedodžbi

6. srpnja 2015. - podjela svjedodžbi za 1., 2., i 3. razrede HTT, THK u 9,00 sati, podjela

svjedodžbi učenicima koji su imali popravke i podjela obavijesti o uspjehu učenika (JMO)

Do 10. srpnja 2015. – prijava obrane završnog rada (jesenski rok)

KOLOVOZ

Do 17. kolovoza 2015. – rok za predaju pisanog dijela izradbe završnog rada prihvaćenog od

strane mentora u urudžbeni zapisnik (jesenski rok)

18. kolovoza 2014. – 8,00 sati – PREGLED MAPA, strukovni učitelji, razrednici- uspjeh

učenika, Nastavničko vijeće u 12,00 – utvrđivanje uspjeha – trogodišnja zanimanja

19. kolovoza 2014 – pisani dio popravnih ispita

20. kolovoza 2014. – usmeni dio popravnih ispita

21. kolovoza 2014. – izvanredni kontrolni ispit, Nastavničko vijeće u 14,00 sati, rezultati

nakon popravnih ispita i izvanrednog kontrolnog ispita, Prosudbeno odbor

27. kolovoza 2014. – obrana završnog rada (jesenski rok), Prosudbeni odbor i Nastavničko

vijeće u 12,00 sati - utvrđivanje uspjeha nakon obrane završnog rada

Od 26. do 28. kolovoza 2015. – pregledavanje i potpisivanje svjedodžbi, podjela prema

dogovoru s učenicima.

31. kolovoza 2015. – završetak školske godine 2014./2015.

RUJAN

1. rujna 2015- državna matura Hrvatski jezik A i B

2. rujna 2015.- državna matura Engleski jezik A i B, Francuski jezik A i B

3. rujna 2015.- državna matura Matematika A i B

4. rujna 2015. – podjela svjedodžbi o završnom radu (jesenski rok)

48

VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA

ROK ZA DONOŠENJE TEMA:

(ravnatelj s nastavnicima struke) do 20. listopada 2014.

ROK ZA IZBOR TEME: do 31. listopada 2014.

PRIJAVA OBRANE ZAVRŠNOG RADA:

Zimski rok: do 30. studenoga 2014.

Ljetni rok: do 1. travnja 2015.

Jesenski rok: do 10. srpnja 2015.

PREDAJA PISANOG DIJELA IZRADBE PRIHVAĆENOG OD STRANE MENTORA U

URUDŽBENI ZAPISNIK ŠKOLE

(najmanje 10 dana prije obrane):

Zimski rok do 23. siječnja 2015.

Ljetni rok: do 2. lipnja 2015.

Jesenski rok: do 17. kolovoza 2015.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA:

Zimski rok 2. veljače 2015.

Ljetni rok: 12. lipnja 2015.

Jesenski rok: 27. kolovoza 2015.

DATUM URUČIVANJA SVJEDODŽBI O ZAVRŠNOM RADU:

Zimski rok 13. veljače 2015.

Ljetni rok: 23. lipnja 2015.

Jesenski rok: 4. rujna 2015.

49

7.3. STRUKOVNA I TEORIJSKA NASTAVA

7.3.1. NASTAVA OPĆEOBRAZOVNIH PREDMETA

Nastava općeobrazovnih predmeta odvija se u učionicama koje su opremljene svim

potrebnim nastavnim sredstvima i pomagalima.

7.3.2. NASTAVA STRUKE

Praktična nastava je sastavni i nedjeljivi dio odgojno-obrazovnog procesa. Sadržaji

strukovnih predmeta (kuharstva, ugostiteljskog posluživanja i slastičarstva s vježbama)

realiziraju se u školskim radionicama (praktikumima) i u ugostiteljskim objektima koji

ispunjavaju propisane kriterije.

Kuharstvo, slastičarstvo i ugostiteljsko posluživanje (s vježbama ) realizira se u

grupama do najviše 15 učenika. Planirani sati struke za ova zanimanja realiziraju se s: 175 sati

u prvoj godini, zatim s 240 sati u drugoj godini i sa 160 sati u trećoj godini u školskom

praktikumu. Ostali dio praktične nastave realizira se u ugostiteljskim objektima i to 280(+ 182

sata ljetne stručne prakse) sati u prvoj, 630 sati u drugoj i 640 sati u trećoj godini.

Kada su u pitanju četverogodišnja zanimanja praktična nastava planirana je na sljedeći

način: tijekom godine nastava iz Ugostiteljskog posluživanja održava se po grupama i to s 2

sata tjedno u prvoj i 3 sata u drugoj, trećoj i četvrtoj godini; iz predmeta Kuharstvo (sa

slastičarstvom) u prvoj godini održava se 3 sata, a u drugoj, trećoj i četvrtoj godini po 4 sata

tjedno.

Uz ovo obveza je učenika da kao uvjet za upis u narednu godinu odradi u ljetnom periodu još

po 182 sata u prvoj, drugoj i trećoj godini.

7.3.3. OSPOSOBLJAVANJE UČENIKA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN

Zakonom o zaštiti na radu propisana je obveza da svi učenici strukovnih škola moraju

svladati program zaštite na radu te se mora obaviti provjera stečenog znanja.

Budući da naši učenici rade u praktikumu i objektima sa strojevima i uređajima gdje

su izloženi različitim izvorima opasnosti, prije vježbi svladavaju program zaštite na radu u

trajanju od 35 sati u okviru osnovnog predmeta struke. Po završetku programa polažu test na

originalnim obrascima koji se ulažu u radnu mapu. Podatak o položenoj zaštiti na radu upisuje

se u radnu mapu kojom se učenik upućuje na obavljanje praktične nastave.

7.3.4. PRAKTIČNA NASTAVA I STRUČNA PRAKSA, POPIS OBJEKATA

PRAKTIČNE NASTAVE

Praktična nastava realizira se u suradnji s ugostiteljskim gospodarstvom regije.

Učenik prema nastavnom planu realizira praktičnu nastavu tijekom nastavne godine

kroz određeni fond sati tjedno (2 do 20 sati ovisno o programu) i 182 sata tijekom ljetnih

školskih praznika. Praktična nastava kroz godinu prati se i ocjenjuje u suradnji s mentorom.

Ocjenu zaključuje nastavnik struke na osnovi prijedloga mentora, a zaključena ocjena ulazi u

prosjek ocjena općeg uspjeha razreda kojeg je učenik pohađao.

50

Škola s objektima sklapa ugovor o realizaciji praktične nastave.

Za učenike u JMO svaki učenik sklapa ugovor o naukovanju koji potpisuje roditelj,

odgovorna osoba u objektu i ravnatelj škole. Ugovori se ovjeravaju u Obrtničkoj komori

(samo ugovori licenciranih objekata).

U objektima angažirani su stručni suradnici koji realiziraju praktičnu nastavu prema

nastavnim planovima i programima. O radu učenika na praktičnoj nastavi vodi se posebna

evidencija.

Nastavnik struke prati učenika. Obveza nastavnika je zajedno s mentorom iz objekta

izraditi nastavni program, evidentirati određene sate u dnevnik rada, i radnu mapu u suradnji

sa suradnikom škole ocijeniti učenika i najmanje jednom mjesečno obaviti nadzor u objektu.

Evidentiranje nastave obavljaju nastavnici struke. Analizu praćenja programa te

vrednovanje rada učenika obavljaju nastavnici struke te im se taj rad vrednuje u strukturi

tjednog zaduženja u nastavi s 25% sati od tjednog fonda sati praktične nastave (sukladno

Pravilniku o normi).

Ugovaranje praktične nastave, podjelu uputnica i koordinaciju između objekata i škole

obavljaju voditelji praktične nastave, Zlatko Dundović , Andrej Kristek i Ilona Jakimov.

Učenici završnih razreda u programu JMO praktičnu nastavu obavljat će u objektima

prema sljedećem planu:

U 32 nastavna tjedna, svaki tjedan po 2 dana učenik trećeg razreda odrađuje praktičnu

nastavu u objektu. A to znači da učenik u 64 dana x 10 sati ( nastavnih) = odradi 640 sati

Budući je prevelik broj sati praktične nastave, a premali broj dana za odradu tih sati, učenici

dnevno rade u objektu 8 sati, a u mapu upisuju 10 nastavnih sati (naime, učenicima trećih

razreda po JMO-u se 45 minuta računa kao jedan sat, dakle kao jedan sat rada u

ugostiteljskom objektu im se računa 45 minuta rada, a ne 60 minuta kao što je slučaj u prvom

i drugom razredu).

Učenici upisani u JMO sustav, evidenciju o obavljenom naukovanju vode u mapama

propisanim od strane obrtničke komore. Učenike u JMO trebali smo rasporediti u licencirane

objekte, ali kako nas je Obrtnička komora pismeno izvjestila da takvih naučničkih mjesta

nema dovoljno učenici su u većini slučajeva upućeni na naukovanje u trgovačka društva -

školske radionice.

Ocjena praktične nastave u JMO utvrđuje se na temelju ocjene osnovnog predmeta

struke i praktične nastave u objektu. Ocjene se zaključuju nakon obavljene praktične nastave

– do kraja kolovoza i ne mora biti aritmetička sredina dvije ocjene.

Praktična nastava za turističko-hotelijerske komercijaliste planirana je 3 sata tjedno

tijekom nastavne godine, a realizira se u drugom polugodištu za prvi razred te u prvom

polugodištu za treći razred - najčešće subotom. Učenici tog smjera dužni su odraditi kuharsku

ljetnu praktičnu nastavu (182 sata) po završetku nastavne godine u prvom i trećem razredu.

Uputnica s ocjenom uvjet je za upis u sljedeći razred, a ocjena se upisuje kao ocjena

praktične nastave za mjesec rujan.

Planira se dio sati praktične nastave realizirati kroz vježbe praktične nastave u školskoj

radionici, kroz pružanje ugostiteljskih usluga korisnicima u organizaciji škole i individualno u

objektima u dogovoru s mentorom.

Dio praktične nastave planiramo realizirati u ugostiteljskim objektima na moru na s

kojima škola sklapa ugovor o obavljanju praktične nastave.

Uspostavljena je dugogodišnja suradnja s 30-ak restorana i hotela na području naše

županije u koje upućujemo učenike na praktičnu nastavu tijekom školske godine, kao i

tijekom ljetnog odmora učenika.

51

Učenici će odrađivati praktičnu nastavu u objektima gdje su njihovi roditelji sklopili

ugovore prema sljedećem planu i programu rada:

1. Kuhari 1. razred, 63 učenika; slastičari 1. razred, 19 učenika :

- usvojiti navike kulturnog ponašanja u kontaktiranju i komuniciranju s radnim

osobljem i gostima,

- usvojiti navike održavanja čistoće i urednosti prostora , radnog okruženja i okoline u

obavljanju poslova i radnih zadataka,

- učenici se trebaju osposobiti za samostalno obavljanje pripremnih radova i

jednostavnijih poslova i radnih zadataka u zanimanju kuhar,

- učenici trebaju znati primijeniti tehnike pripreme i gotovljenja hladnih i toplih jela,

- trebaju znati pravilno servirati i poslužiti jelo

- trebaju usvojiti preciznost, urednost, ustrajnost i sistematičnost u radu.

2. Kuhari 2. razred, 63 učenika, slastičari 2. razred, 22 učenika:

- osposobiti za samostalno i potpuno obavljanje svih faza radnog procesa u kuhinji u

restauracijama i pansionskim hotelima višeg nivoa,

- razviti sposobnost i vještinu obavljanja jednostavnijih radnih operacija do

automatizacije (rutine) i trebaju se osposobiti za asistiranje pri složenijim zadatcima,

- učenici se trebaju osposobiti da sukladno prigodi odaberu određenu namirnicu,

pravilno je obrade i upotrijebe odgovarajući tehnološki postupak kod gotovljenja i na

kraju trebaju određeno gotovo jelo poslužiti prema pravilima struke

- učenici se moraju osposobiti za rad u svim vrstama ugostiteljskih objekata.

3. Kuhari 3. razred, 78 učenika, slastičari 3. razred, 19 učenika:

- učenici se moraju osposobiti za samostalno obavljanje svih faza poslužnog procesa u

ugostiteljskim objektima svih kategorija,

- učenici se trebaju osposobiti za organizaciju i samostalan rad pri pripremi i gotovljenju

svih vrsta svečanih prigodnih obroka,

- učenici se trebaju upoznati sa specifičnostima organizacije i tehnikama rada svih vrsta

i oblika kuhinja,

- vježbanjem pojedinih radnih operacija postići kod učenika sigurnost, brzinu, rutinu i

stručnost u obavljanju radnih procesa,

- kod učenika mora se razviti osjećaj za odgovornost, točnost, marljivost i održavanje

osobne i higijene radnog mjesta.

4. Turističko hotelijerski komercijalisti, 1. razred, 26 učenika, 3.razred 27 učenika

(kuhar),

- upoznati organizaciju, strukturu i tehniku rada suvremene ugostiteljske kuhinje

- stečena stručno teorijska znanja i vještinu znanja iz kabinetskih vježbi primijeniti u

praksi na točno određenim zadacima

- upoznati usklađenost rada iz područja pripravljanja, prigotovljavanja i posluživanja jela

-stjecanje navika u održavanju osobne, radne i kolektivne higijene

- samozaštita i zaštita životne radne sredine

- savladavanje tehnika rada s kuhinjskim strojevima, uređajima i alatom

- postupno osposobljavanje za pripravljanje, prigotovljavanje i posluživanje – izdavanje

svih vrsta jela predviđenih programom

52

- usvojiti principe gospodarenja u procesu nabave, pripravljanja, prigotovljavanja i

nuđenja jela.

Napomena: broj učenika po razredima se u manjoj mjeri mijenja zbog prelaska iz nekih

drugih škola ili iz nekih drugih zvanja.

1. Konobari 1. razred, 49 učenika:

- usvojiti navike kulturnog ponašanja u kontaktiranju i komuniciranju s gostima,

- usvojiti navike održavanja čistoće i urednosti prostora, radnog okruženja i okoline u

obavljanju poslova i radnih zadataka,

- učenici se trebaju osposobiti za samostalno obavljanje pripremnih radova i jednostavnijih

poslova i radnih zadataka u zanimanju konobar,

- učenici trebaju znati primijeniti tehnike posluživanja hladnih i toplih jela,

- trebaju uvježbati postav stola za dnevne obroke i njihovo posluživanje,

- trebaju usvojiti preciznost, urednost, ustrajnost i sistematičnost u radu.

2. Konobari 2. razred, 31 učenik:

- osposobiti učenike za samostalno i potpuno obavljanje svih faza poslužnog procesa u

restauracijama pansionskih hotela sa višim nivoom,

- razviti sposobnost i vještinu obavljanja jednostavnijih radnih operacija do automatizacije

(rutine) i osposobiti za asistiranje pri složenijim zadatcima,

- učenike osposobiti da sukladno prigodi odaberu pojedina pića (aperitive, pratioce, vina i

digestive) te da ista posluže na primjerenoj temperaturi, u odgovarajućem inventaru

primjenom odgovarajuće tehnike posluživanja,

- učenici osposobiti za posluživanje u kavanama, hotelskim sobama te na otvorenim

prostorima u sklopu ugostiteljskog objekta ili van njega.

3.Konobari 3. razred, 39 učenika:

- učenici se moraju osposobiti za samostalno obavljanje svih faza poslužnog procesa u

ugostiteljskim objektima svih kategorija,

- učenici se trebaju osposobiti za organizaciju i samostalan rad pri posluživanju svih vrsta

svečanih prigodnih obroka,

- učenici se trebaju upoznati sa specifičnostima organizacije i tehnikama posluživanja, kao i

vještinama obavljanja poslova miješanja pića i poslova pred stolom gosta,

- vježbanjem pojedinih radnih operacija postići kod učenika sigurnost, brzinu, rutinu i

stručnost u obavljanju radnih procesa,

- kod učenika se mora razviti osjećaj za odgovornost, točnost, marljivost i održavanje osobne i

higijene radnog mjesta.

4. Turističko-hotelijerski komercijalisti, 2. razred, 27 učenika: (konobar)

- učenici se trebaju upoznati s organizacijom, strukom i tehnikom rada u ugostiteljskom

posluživanju jela i pića,

- trebaju se upoznati s inventarom, opremom, sredstvima ponude i prodaje, vrstama

ugostiteljskih objekata i odjelima istih,

- trebaju se upoznati s vrstama obroka i uvježbati klasične tehnike posluživanja istih.

Napomena: broj učenika po razredima u manjoj mjeri mijenja se zbog prelaska iz nekih

drugih škola ili iz nekih drugih zvanja.

53

U dogovoru sa strukovnim učiteljima, mentorima i učenicima i njihovim roditeljima učenici

će biti raspoređeni na praktičnu nastavu u ugostiteljske objekte najkasnije do 19. rujna 2015.

Voditelji praktične nastave: Andrej Kristek, Ilona Jakimov, Zlatko Dundović.

Praktična nastava za hotelijersko-turističke tehničare obavlja se po 2 sata tjedno u hotelima u

2. i 3. razredu te u putničkim agencijama u 4. razredu.

Uz ovo obveza je učenika da kao uvjet za upis u narednu godinu odradi u ljetnom periodu još

po 182 sata u prvoj, drugoj i trećoj godini.

54

55

56

57

58

59

POPIS OBJEKTA U KOJIMA ĆE SE OBAVLJATI PRAKTIČNA NASTAVA U

ŠKOLSKOJ 2014./2015. GODINI

POPIS OBJEKATA

1.RESTORAN BIJELO-PLAVI

2.STUDENTSKI CENTAR

3.RESTORAN KOMPA

4.RESTORAN PARK, VALPOVO

5.CENTAR ŠKOJO

6.RESTORAN GRADSKI PODRUM, ĐAKOVO

7.RESTORAN ZELENA LAGUNA, ĐAKOVO

8.HOTEL OSIJEK

9.HOTEL ZELENKROV

10.RESTORAN CITADELA

11.KUBO d.o.o. – RESTORAN KARAKA, GALIJA

12.HOTEL SILVER

13.SREDNJOŠKOLSKI ĐAČKI DOM HRVATSKOG RADIŠE

14.RESTORAN JELENGRAD PETRIJEVCI

15. HOTEL BLAŽA , ĐAKOVO

16.RESTORAN KORMORAN, BILJE

17.ZELENA LAGUNA, ĐAKOVO

18.RESTORAN „RUŽA“

19.RESTORAN „PLUS“

20.PREHRANA d.o.o

21.HOTEL WALDINGER

22.KRČMA KOD JAVORA

23.RESTORAN IKTUS

24.DOM UGO.ŠKOLE

25. HOTEL PATRIA BELI MANASTIR

26. HOTEL BORIK DONJI MIHOLJAC

27.KOVAČ ČARDA;SUZA

28. PANON; KNEŽEVI VINOGRADI

29. SERAPIS d.o.o; ČEPIN/ Mercator

30. PETRIČEVIĆ d.o.o BISHOFF/STROSSMAYER

31. RESTORAN CATERING “LIPOV HLAD”

32.RESTORAN “RUŽA”

33. LUMIERE

34. Zoo HOTEL

35. MALCO ĐAKOVO

36. HOTEL SLAVONA DONJI MIHOLJAC

37. HOTEL TERMIA BIZOVAC

60

LJETNA PRAKTIČNA NASTAVA

Za školsku 2014./2015. godinu planira se da učenici škole obavljaju praksu u dvije smjene

po 35 dana u nekom hotelskom naselju ili hotelu na moru. Prilikom izbora potencijalnih

hotela, važna je opremljenost hotela, struktura gostiju (domaće i inozemno tržište),

organizirani smještaj učenika i financijska naknada za rad učenika. Obveze između škole kao

nositelja i odgovornog čimbenika, najvjerojatnije nekog hotelskog naselja, reguliraju se

ugovorom na temelju kojega ćemo točno precizirati odgovornosti i obveze.

7.3.5. SURADNJA S PODUZEĆIMA I USTANOVAMA NA IZVOĐENJU

PRAKTIČNE NASTAVE I STRUČNE PRAKSE

Surađujemo sa svim značajnim objektima u Županiji i šire i potpisani su ugovori o

realizaciji praktične nastave. Nastavnici struke u gotovo svakodnevnim kontaktima rješavaju

probleme vezane uz organizaciju i nadzor praktične nastave i druge probleme.

Ugostiteljski objekti ugovorom određuju stručnjaka iz objekta koji će u ulozi mentora

surađivati sa školom za svako pojedino zanimanje za koje je u njihov objekt raspoređen

učenik.

Za suradnike u ulozi mentora organizira se najmanje jedan susret za upoznavanje s

načinom realizacije programa praktične nastave.

Suradnja s objektima na moru stručna praksa u ljetnim mjesecima realizira se

organizirano u nekoliko objekata na moru. Ovakav oblik suradnje prakticira se od 1971.

godine s nekoliko godina prekida. Za ovu školsku godinu planiramo nastaviti suradnju s s

restoranom Milenijum u Selcu , Hotelima Sunčani Hvar i Uvalom Scott- Kraljevica. Također

se planira ponuditi suradnju drugim destinacijama koji ispunjavaju zahtjeve škole u

tehnološkom i strukovnom smislu.

Organizirana ljetna praksa njeguje se iz više razloga. Naglasak je na kvalitetnom, stručnom

usavršavanju učenika jer učenici na najbolji mogući način upoznaju rad koji gotovo da

nemaju priliku upoznati niti u jednom objektu Županije.

Praksa na moru ima značajan odgojni cilj. Prilika je to za osamostaljivanje mladog

čovjeka, prilagođavanje novom okruženju i životu i radu u zajednici.

Učenici se upućuju na praksu u pratnji odgajatelja. Briga o učenicima vodi se 24 sata

dnevno. U slobodno vrijeme organiziraju se različite športske aktivnosti, organizirane večeri,

izleti i dr.

7.3.6. POMOĆNIČKI ISPITI I IZRADBA I OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Učenici koji žele polagati pomoćnički ispit prijavljuju se u školi za jedan od dva roka.

Dokumentacija koju učenici prilažu zajedno s prijavnicom prosljeđuje se u ASOO koja

utvrđuje raspored polaganja ispita.

Povjerenstva za obranu završnog rada za trogodišnja zanimanja:

predsjednik povjerenstva za pomoćničke ispite

mentor

sustručnjak

61

Povjerenstva za obranu završnog rada za četverogodišnja zanimanja:

mentor

2 člana

7.3.7. DRŽAVNA MATURA (ORGANIZACIJA, KALENDAR)

Pripreme i druge radnje u vezi s organizacijom i provedbom državne mature provodi školsko

ispitno povjerenstvo

Školsko ispitno povjerenstvo čine:

− ravnatelj koji je po položaju predsjednik povjerenstva i

− šest članova iz reda nastavničkoga vijeća od kojih je jedan ispitni koordinator.

Ravnatelj imenuje povjerenstvo u rujnu za tekuću školsku godinu, a za svaki ispitni rok za

provedbu ispita ravnatelj imenuje dežurne nastavnike.

Članovi Školskog ispitnog povjerenstva u školskoj 2014./2015. godini su:

1. Blaško Menalo, predsjednik ispitnog povjerenstva

2. Kristina Halas – ispitni koordinator, član

3. Martina Demirović- član

4. Vesna Betlehem, član

5. Tamaš Peho, član

6. Damir Abramić, član

7. Anamarija Antunović- zamjenik IK, član

KALENDAR POLAGANJA ISPITA DRŽAVNE MATURE U LJETNOME ROKU U

ŠKOLSKOJ GODINI 2014./2015.

DATUM DAN PREDMET

5.6. 2015. petak Kemija, Sociologija

8.6. 2015. ponedjeljak Politika i gospodarstvo,Logika

9.6. 2015. utorak Biologija, Vjeronauk

10.6. 2015. srijeda Likovna umjetnost, Geografija

11.6. 2015. četvrtak Psihologija, Informatika

12.6. 2015. petak Fizika, Povijest

15.6. 2015. ponedjeljak Grčki jezik

16.6. 2015. utorak Latinski

17.6. 2015. srijeda Hrvatski jezik A i B- esej

18.6. 2015. četvrtak Hrvatski jezik A i B-test, Glazbena umj.

19.6. 2015. petak Engleski jezik A i B, Španjolski j. A i B

62

23.6. 2015. utorak Matematika A i B

24.6. 2015. srijeda Njemački jezik A i B, Francuski j. A i B

29.6. 2015. ponedjeljak Talijanski jezik A i B, Filozofija

30.6. 2015. utorak Etika

Prijave: 1. 12. 2014. do 1.02. 2015.

Ljetni rok počinje: 5.6. 2015.

Objava rezultata: 13.7. 2015.

Rok za prigovore: 15. 7. 2015.

Konačna objava rezultata: 20.7. 2015.

Podjela svjedodžbi: 22.7. 2015.

KALENDAR POLAGANJA ISPITA DRŽAVNE MATURE U JESENSKOM ROKU U

ŠKOLSKOJ GODINI 2014./2015.

DATUM DAN PREDMET

26.8. 2015. srijeda

Logika, Glazbena umjetnost

27.8. 2015. četvrtak Etika, Geografija

28.8. 2015. petak Sociologija, Filozofija

31.8. 2015. ponedjeljak Grčki jezik,Latinski j. A i B

1.9. 2015. utorak Hrvatski jezik A i B- oba dijela ispita

2.9. 2015. srijeda Engleski jezik A i B – oba dijela ispita

Francuski jezik A i B- oba dijela ispita

3.9. 2015. četvrtak Matematika A i B

4.9. 2015. petak Njemački jezik A i B – oba dijela ispita

Španjolski jezik A i B- oba dijela ispita

7.9. 2015. ponedjeljak Fizika

Politika i gospodarstvo

8.9. 2015. utorak Njemački jezik A i B – oba dijela ispita

Španjolski jezik A i B- oba dijela ispita

9.9. 2015. srijeda Biologija, Informatika

10.9. 2015. četvrtak Kemija, Talijanski jezik A i B

11.9. 2015. petak Povijest, Likovna umj.

Jesenski rok počinje: 26.8. 2015.

Objava rezultata: 16.09. 2015.

Rok za prigovore: 18.09. 2015.

Konačna objava rezultata: 22.9. 2015.

Podjela svjedodžbi: 24.9. 2015.

63

8. MOGUĆE TEŠKOĆE U RADU

Sportska dvorana

Traju radovi na izgradnji sportske dvorane započeti u svibnju 2013. godine .Budući da je rok

završetka radova do kraja kalendarske godine očekujemo da će se nastava TZK u drugom

polugodištu održavati u novoj dvorani. Do tog roka nastava će se održavati kao i do sada na

Olimpiji za vrijeme povoljnih vremenskih uvijeta a u dvorani Inova-gim za vrijeme loših

vremenskih uvijeta.

Stavljanje dvorane u funkciju bit će veliki napredak za nastavu i izvannastavne aktivnosti

škole.

Teškoće vezane uz realizaciju nastave u jedinstvenom modelu obrazovanja

1. Nedovoljan broj licenciranih objekata

2. Roditelji su nezadovoljni činjenicom da potpisuju ugovore prema kojima njihova djeca

trebaju dobiti naknadu za rad u objektima, a ta se obveza ne ispunjava

3. Model zaključivanja zajedničkih ocjena iz više pa i sasvim različitih predmeta.

4. Veliki broj sati praktične nastave koji se realizira u ugostiteljskim objektima, bez pravog

nadzora škole. Vlasnici ugostiteljskih objekata ne pokazuju dovoljan interes za dolaskom

učenika na praktičnu nastavu.

9. RAZVOJNA OČEKIVANJA I AKTIVNOSTI

Unapređenje kvalitete obrazovanja jedan je od važnih strateških ciljeva svake škole. Radeći

analizu rezultata nacionalnih ispita članovi školskog povjerenstva sudjelovali su u izradi

samoevaluacijskog izvješća. Napravljena je opća procjena funkcioniranja škole, naglašeno je

ono što traži poboljšanje i što će se poduzeti.

Karakteristike učenika naše škole:

- učenici u trogodišnjim zanimanjima su s lošijim uspjehom u osnovnoj školi, velikim

brojem izostanaka i izrečenih pedadoških mjera

- učenici u četverogodišnjim zanimanjima znatno su kvalitetnijeg uspjeha u osnovnoj školi,

ali skloni velikim brojem izostanaka

- veliki postotak učenika je sa sela, vezani su uz prijevoz

- u školskim anketama govore o nezanimljivosti nastave

- nastavnici se žale da ih je teško motivirati za učenje

Treba poboljšati:

- nastavu da učenik što više bude sudionik, a ne slušač,

- podići motivaciju za učenje jer su učenici uglavnom zadovoljni prolaznom ocjenom i ne

zanima ih kvaliteta znanja,

- poboljšati odnos roditelja i škole.

Prioritetni razvojni ciljevi škole su:

- dati još veću pozornost stručnom usavršavanju,

- osposobljavati nastavnike za permanentno praćenje napredovanja učenika i informiranje

roditelja i učenika o napretku,

- organizirati više dopunskog rada za slabije učenike,

- intenzivnije raditi na održavanju radionica u cilju socijalizacije djece,

- organizirati cijeli sistem raznih oblika natjecanja iz raznih područja,

- primjenjivati suvremenije oblike nastave,

64

- dovoditi stručnjake iz raznih područja,

- njegovati osjećaj zajedništva i timskog rada,

- riješiti pitanje troškova vježbi na praktičnoj nastavi u školskim radionicama,

- uključivati roditelje u rješavanje problema škole,

- smanjenje broja izostanaka,

- povezivati se s privrednim subjektima.

Nakon analize prolaznosti na kraju školske godine i velikog broja isključenih i ispisanih

učenika, prioritetno područje u planu škole i planu samovrednovanja je nastava

stručnih predmeta i praktična nastava. Plan će se razraditi i prezentirati na sastancima

stručnih vijeća, posebno na stručnim vijećima kuharstva i slastičarstva i ugostiteljskog

posluživanja.

10. DEŽURSTVO U ŠKOLI

10.1. DEŽURSTVO NASTAVNIKA

Dežurstvo je organizirano od 7,50 do 19,05 sati.

U svakoj smjeni dežuraju nastavnici prema napravljenom rasporedu. Nastavnici dežuraju

samo u vrijeme odmora te pri početku i završetku nastave u školi.

Dežurni nastavnik upisuje značajnije događaje u knjigu dežurnog nastavnika koja se nalazi u

zbornici. Obveze dežurnog nastavnika propisane su Pravilnikom o kućnom redu.

10.2. DEŽURSTVO NA RECEPCIJI ŠKOLE

Dežurstvo je organizirano od 7,50 do 19,05 sati.

Na recepciji škole dežura tehničko osoblje i učenici 3f,4f i 4h razreda. Na recepciji su

dostupne sljedeće informacije:

1. RASPORED ZVONA - SATNICA

2. RAZREDI PO SMJENAMA

3. RAZREDNIŠTVA

4. INFORMACIJE ZA RODITELJE

5. DEŽURSTVA NASTAVNIKA

6. RASPORED SATI

7. RASPORED PROSTORA

8. RADNO VRIJEME STRUČNE SLUŽBE

9. RADNO VRIJEME KNJIŽNICE

10. OBRAZAC UVJERENJA

11. OBRAZAC ZAMOLBE

Dežurni vodi zapisnik koji se na kraju mjeseca predaje pedagogu. Dežurni preusmjerava

telefonske pozive u kabinete nastavnika u vrijeme davanja informacija za učenike i u ostale

službe.

65

11. PEDAGOŠKO RAZVOJNA SLUŽBA

Popis članova

1. RAVNATELJ Blaško Menalo, VSS

2. PEDAGOG Mario Mihić, VSS

3. PSIHOLOG Tanja Subotić,VSS

4. VODITELJ DOMA Gordana Pavlović, VSS

5.. SATNIČAR Danijela Molnar, VSS - 6 sati

6. KNJIŽNIČAR Ksenija Kesegi-Krstin, VSS

profesor hrvatskog jezika, dipl. knjižničar

7. VODITELJ SMJENE

Branka Lukić, VSS, 10 sati tjedno; uključena u

nastavu s 10 sati tjedno.

8.. VODITELJI PRAKTIČNE NASTAVE Zlatko Dundovič,VKV, strukovni učitelj,

Andrej Kristek, VSS, strukovni učitelj

Ilona Jakimov, strukni učitelj slastičarstva

11.1. PROGRAM RADA PEDAGOŠKO RAZVOJNE SLUŽBE

Redni

broj

Zadaća Godišnje

sati

Izvršitelj

1. RAZVOJNO PPEAGOŠKA DJELATNOST TIJEKOM

PRIPREME ZA REALIZACIJU ODGOJNO-

OBRAZOVNOG RADA

370

Organizacijski poslovi - planiranje

Izvedbeno planiranje i programiranje nastave

a) nastave

b) izvannastavnih aktivnosti

c) stručnih organa

d) ostalih aktivnosti

Ostvarivanje uvjeta za realizaciju

odgojno-obrazovnog programa

a) prostorni uvjeti

b) opremanje za odgojno obrazovni rad

c) kadrovski uvjeti

50

100

100

100

20

Stručna

služba

2. RAZVOJNO PEDAGOŠKA DJELATNOST

TIJEKOM REALIZACIJE ODGOJNO-

66

OBRAZOVNOG PROGRAMA

Problematika upisa učenika te formiranje razrednih

odjela

a) utvrđivanje povjerenstava za upis učenika

b) formiranje razrednih odjela

a) informiranje učenika o dodatnoj i

dopunskoj nastavi te fakultativnim

programima i formiranje obrazovnih grupa

d) motiviranje učenika za dodatnu nastavu i

formiranje grupa

Upis odraslih polaznika i formiranje grupa

Formiranje grupa izvannastavnih aktivnosti

Utvrđivanje novih nastavnih planova i programa

Suradnja s društvenom sredinom

Praćenje realizacije plana i programa odgojno-

obrazovnog rada i uspjeha učenika

a) kvalitativni pristup

b) kvantitativni pristup

Rad na odgojnoj problematici

Problematika učenika s osebnim potrebama

a) nadareni učenici

b) učenici s teškoćama u razvoju

Savjetodavni rad s učenicima, roditeljima i

nastavnicima

Zdravstvena i socijalna zaštita

100

10

190

200

300

Stručna

služba

3. RAZVOJNO PEDAGOŠKA DJELATNOST NA

ANALIZI ODGOJNO-OBRAZOVNIH

REZULTATA RADA

50

-informativne sjednice

-polugodište

-kraj godine

10

20

20

Stručna

služba

4. PERMANENTNO OBRAZOVANJE - STRUČNO

USAVRŠAVANJE

100

Stručno usavršavanje nastavnika

a) programiranje

b) pedagoško-instruktivni rad s nastavnikom

početnikom

c) ogledna predavanja

d) praćenje stručnog usavršavanja nastavnika

izvan Škole

Stručno usavršavanje djelatnika stručno-pedagoške

službe

20

20

10

30

20

Stručna

služba

5. DOKUMENTACIJSKA DJELATNOST 50

6. OSTALI POSLOVI 325

67

11.1.1. PROGRAM RADA RAVNATELJA

Ravnatelj: Blaško Menalo, dipl. oec. školska godina: 2014./2015.

PROGRAMSKI SADRŽAJI Godišnje

sati

VRIJEME I

PRAĆENJE

1. POSLOVI PLANIRANJA I PROGRAMIRANJA

- izrada programa rada ravnatelja

- rad na godišnjem planu i programu rada škole

- rad na godišnjem planu i programu rada doma

- briga o pravodobnosti i kvaliteti izrade planova i

programa rada učitelja i stručnih suradnika

- planiranje i programiranje rada Nastavničkog

vijeća

- planiranje nabavke učila, pomagala, udžbenika,

priručnika, stručne literature, učeničke lektire i

ostaloga didaktičnog materijala

izrada kalendara rada škole

sudjelovanje u izradi plana i programa uvođenja

nastavnika pripravnika

100

kolovoz i rujan

2. POSLOVI ORGANIZACIJE RADA ŠKOLE

- određivanje zaduženja nastavnika, stručnih

suradnika i ostalih djelatnika škole

određivanje namjene unutrašnjega školskog

prostora radi djelotvornijeg korištenja

- organizacija radnog tjedna

- sudjelovanje u organizaciji svih oblika odgoja i

obrazovanja

- briga o pravodobnosti i kvaliteti izrade rasporeda

sati

- organizacija dežurstva nastavnika i učenika

- organizacija rada stručnih tijela

- organizacija svečanog obilježavanja državnih

blagdana i ostalih važnih nadnevaka

- organizacija učeničkih ekskurzija i izleta

- organizacija rada ispitnih povjerenstva za

razredne, predmetne i popravne ispite

- sudjelovanje u organizaciji planiranja stručnih

ispita nastavnika pripravnika

- organizacija primanja kod ravnatelja i zajedničkog

druženja nastavnika i učenika koji su na kraju

školske godine postigli odličan uspjeh i učenika

koji su tijekom školske godine prezentirali rad u

dodatnoj nastavi, izvannastavnim i izvanškolskim

aktivnostima te postizali visoke rezultate na

općinskim, županijskim, regionalnim i državnim

natjecanjima, susretima i smotrama

350

srpanj i kolovoz

srpanj i kolovoz

rujan

kolovoz i

rujan

rujan prema planu

prema kalendaru

lipanj

srpanj

veljača-svibanj

lipanj, srpanj

3. POSLOVI VOĐENJA

68

- stvaranje pozitivnog ozračja u školi radi poticanja

djelatnika na postizanje dobrih rezultata u radu

- stvaranje ozračja povjerenja i dobre suradnje sa

svim djelatnicima te poticanje na međusobnu

suradnju i dobre međuljudske odnose

- briga o zdravstvenom i materijalnom stanju

djelatnika škole

- povezivanje djelatnika na ostvarivanju

zajedničkog cilja

- pripremanje i vođenje sjednica nastavničkog i

odgajateljskog vijeća

- briga o radu razrednih vijeća i stručnih vijeća u

školi

- poslovi opremanja nastavnih programa (nastavna

sredstva i pomagala) uređenje okoliša te

održavanje školske zgrade

- poticanje nastavnika i stručnih suradnika na

stručno usavršavanje

- poticanje dobrih prevencija i uklanjanje

neprimjernih postupaka u odnosu nastavnik -

roditelj i nastavnik - učenik

- briga o odgovornom odnosu djelatnika i učenika

prema školi i školskoj imovini

200

tijekom školske

godine

tijekom školske

godine

tijekom školske

godine

tijekom školske

godine

prema planu

prema planu

tijekom školske

godine

tijekom školske

godine

tijekom školske

godine

4. PRAĆENJE, PROMICANJE I VREDNOVANJE

OSTVARIVANJA PLANA I PROGRAMA

ŠKOLE

- pedagoško instruktivni rad - praćenje ostvarenja

odgojno-obrazovnog procesa (praćenje rada

nastavnika u nastavnom procesu)

- uvid u ostvarenje programa rada razrednih odjela

- praćenje ostvarenja suradnje škole i roditelja

- praćenje izostajanja učenika s nastave te uvid u

razloge izostajanja

- praćenje i ostvarenje programa pripravničkog

staža

- praćenje rada ispitnih povjerenstava

- raščlamba ostvarenih rezultata odgoja i

obrazovanja na kraju polugodišta i školske godine,

prosudba i isticanje dobrih rezultata te iznošenje

prijedloga unapređivanja odgoja i obrazovanja i

usklanjanje nepravilnosti

150

tijekom školske

godine

tijekom godine

prema planu

pripravnika

tijekom cijele

godine

prema potrebi

tijekom godine

5. SAVJETODAVNI RAD

- suradnja i pomoć u ostvarenju poslova i zadaća

nastavnika, stručnih suradnika i ostalih djelatnika

škole

- savjetovanje i suradnja s roditeljima

- savjetodavni razgovori s učenicima

200

tijekom školske

godine

tijekom školske

godine

tijekom školske

godine

6. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA

UČENIKA

69

- suradnja s liječnikom školske medicine radi

prevencije i zdravstvenih pregleda učenika

- suradnja s institucijama socijalne skrbi,

upoznavanje socijalnih prilika učenika te pružanje

pomoći prema mogućnosti škole

200

Na početku

školske godine

tijekom školske

godine

7. ADMINISTRATIVNO-UPRAVNI POSLOVI

- rad i suradnja s tajnicom škole

- praćenje primjene zakona, provedbenih propisa,

pravilnika i naputaka Ministarstva prosvjete i

športa

- uvid u pravodobnost izrade i kvaliteta vođenja

pedagoške i administrativno-upravne

dokumentacije

200

tijekom školske

godine

tijekom školske

godine

tijekom školske

godine

8. FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENI

POSLOVI

- suradnja s raučovođom u izradi financijskog plana

škole, izvješća i završni računi o financijskom

poslovanju

- pribavljanje financijskih sredstava za kvalitetno

ostvarivanje programa škole

- pribavljanje financijskih sredstava za uređenje i

održavanje školske zgrade i okoliša

tijekom školske

godine

tijekom školske

godine

tijekom školske

godine

9. POSLOVI ODRŽAVANJA

- briga o održavanju školskog prostora

- uvid u održavanju opreme i sredstava

- uvid u održavanju čistoće i sl.

150

tijekom školske

godine

tijekom školske

godine

10. SURADNJA S VAŽNIM USTANOVAMA

- suradnja s Ministarstvom prosvjete i športa

- suradnja sa županijskim Uredom za prosvjetu,

kulturu informiranje, šport i tehničku kulturu

- suradnja sa Zavodom za unapređenje školstva

- suradnja sa agencijom za odgoj i obrazovanje i

- agencijom za strukovno obrazovanje i

obrazovanje odraslih

- suradnja sa Županijom i Poglavarstvom grada

Osijeka

- rad u Zajednici UTŠ

- suradnja s ustanovama koje organiziraju susrete,

smotre i natjecanja učenika

- suradnja s izvanškolskim organizacijama za odgoj

i obrazovanje mladeži

100

tijekom školske

godine

tijekom školske

godine

tijekom školske

godine

tijekom školske

godine

tijekom školske

godine

tijekom školske

godine

11. VOĐENJE DOKUMENTACIJE O RADU TE

OSTALI POSLOVI TIJEKOM ŠKOLSKE GODINE

154

tijekom godine

70

11.1.2 PROGRAM RADA PEDAGOGA

Programski

sadržaji

Aktivnosti Namjena Način

realizacije

Nositelji Ciljevi Vrijeme

ostvariva

nja

Način

vrjednovanja

1 2 3 4 5 6 7 8

1. PRIPREMANJE ŠKOLSKIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH PROGRAMA I NJIHOVA REALIZACIJA

1.1.

Utvrđivanje

obrazovnih

potreba učenika

škole i okruženja

Istražiti potrebe za kvalitetnu

organizaciju odgojno-obrazovnog

rada Analiza i utvrđivanje odgojno-

obrazovne situacije u školi Ispitivanje i utvrđivanje pojava i

procesa – operativni, dijagnostički,

znanstveni i drugi uvidi Analiza izvješća i prethodnih planova

i programa

Klasifikacija, sistematiziranje i priprema mjera za potrebe i korisnike

(učenika, škole, okruženja)

Uvid u

odgojno-

obrazovne potrebe

učenika škole i

okruženja

Timska analiza

prethodnih

izvješća Razgovori,

rasprave Proučavanje

pedagoške

dokumentacije

Ravnatelj

Nastavnici

Postojeća pedagoška

dokumentacija

Razvoj

odgojno -

obrazovnih potreba

učenika, škole i

okruženja

Rujan Uvidi u izvješća i

razvojne planove,

uvidi u pedagošku dokumentaciju

Broj prijedloga, primjedbi i ideja

učitelja koje treba

razmotriti.

1.2.

Organizacijski

poslovi,

planiranje i

programiranje

rada škole i

nastave

Istražiti potrebe za kvalitetnu

organizaciju odgojno-obrazovnog rada

Izrada godišnjeg plana i programa

rada škole (pedagoški dio) Izrada plan i program stručn suradnika

Kvalitativna i kvantitativna analiza

ciljeva škole Planiranje praćenja napredovanja

učenika

Planiranje profesionalne orijentacije nastavnika

Planiranje suradnje s roditeljima

Plan i program rada pripravnika Planiranje nastavnih i školskih

programa

Kvalitetan

plan i program

rada škole

Individualno,

timski, rad u paru

Razgovori,

rasprave, demonstracija,

pedagoška

radionica, analitičko

promatranje

Ravnatelj,

nastavnici, roditelji i

učenici

Kvalitetno

planiranje i programira

nje rada

škole

Rujan

Uvid u planove i

programe svih sudionika

nastavnog procesa

Postojanje svih planova

Procjena kvalitete

planova Procjena realnosti

planiranja

1.3.

Ostvarivanje

uvjeta za

realizaciju plana i

programa škole

Istražiti potrebe za kvalitetnu organizaciju odgojno-obrazovnog

rada

Izrada godišnjeg plana i programa

rada škole (pedagoški dio)

Izrada plan i program stručnog

suradnika Kvalitativna i kvantitativna analiza

ciljeva škole

Planiranje praćenja napredovanja učenika

Planiranje profesionalne orijentacije

nastavnika Planiranje suradnje s roditeljima

Plan i program rada pripravnika

Planiranje nastavnih i školskih programa

Kvalitetni uvjete za

realizaciju

plana i

programa

škole

Individualno Rad u paru

Timski

Razgovor,

rasprave,

analitičko

promatranje, supervizijski

rad, pisanje,

crtanje, rješavanje

problema

Ravnatelj Nastavnici

Informatičari

Knjižničar

Lokalna

zajednica

Stvoriti kvalitetne

uvjete za

realizaciju

plana i

programa

rada škole

Rujan Tijekom

cijele

školske

godine

prema

mogućnostima

Uvid u pedagošku dokumentaciju

– posebno razredna

knjiga, matičnu

knjiga, planove i

programe

UKUPNO 180 SATI

2. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE U ODGOJNO-OBRAZOVNOM PROCESU

2.1.

Upis djece u 1.

razred konobar,

kuhar, slastičar,

HTT, THK i

formiranje

razrednih odjela

Ustrojiti povjerenstvo za upis

Koordinirati provođenje poslova upisa

Napraviti obradu dobivenih rezultata

Prezentirati učiteljima

Formirati ujednačene odjele prvih razreda

Napraviti izvješće o upisu

Upis djece u prvi razred – formiranje povjerenstva

Statistička obrada podataka –

pedagoška dokumentacija o upisu

Upisivanje

učenika u

prve

razrede

Individualno

Skupno

Rad u timu

Razgovor

Praćenje obrazovnih

postignuća

Ured državne

uprave

Roditelj

Nastavnici

Zavod za javno zdravstvo

Utvrditi

oblike

školovanja

učenika 1.

razreda i formirati

razredne

odjele

Lipanj i

srpanj

Uvid u

dokumentaciju o

upisu

Broj upisane djece

Zadovoljenost kriterija za

formiranje prvih

razreda

2.2.

Osuvremenjavanj

e

nastavnog

procesa

Educirati učitelje za primjenu nove

metodologije planiranja i

programiranja rada Dogovoriti dinamiku izrade mjesečnih

planova i programa

Koordinirati rad stručnih timova Obaviti uvid u kvalitetu izvođenja

nastave s ciljem primjene navedenih

oblika nastave Praćenje kvalitete rada

Unaprjeđiv

anje rada

škole

Individualno

Skupno

Rad u timu Testiranje

Razgovor

Rješavanje problema

Predavanje

Inicijalna

Agencija za

odgoj i

obrazovanje Stručno vijeće

pedagoga

Razredna vijeća Stručni timovi

Ravnatelj

Nastavnici

Uspješnost

i

zaovoljstvo učenika

Tijekom

školske

godine

Uvid u izrađene

mjesečne planove

učitelja Broj projekata u

školi

Broj održanih mjesečnih sastanaka

stručnih timova

Analiza obavljenih

71

– uvid u nastavu

ispitivanja Praćenje

postignuća

Pedagoške

radionice

Anketni upitnici

uvida u nastavu

2.3.

Iznalaženje

načina

za prevladavanje

neželjenog

ponašanja

učenika i

uspješnu

socijalizaciju i

izgradnja

kvalitetne

suradnje s

roditeljima

Pružiti kvalitetnu pomoć roditeljima, učenicima i nastavnicima

U individualnom radu s učenicima

dogovoriti pravila ponašanja i mjere za sankcioniranje neželjenih oblika

ponašanja

Izgrađivati dosljednost u poštivanju dogovorenih pravila ponašanja

Raditi na izgrađivanju sustava

vrijednosti Jačanje kompetencija svakog učenika

Uskladiti odgojno djelovanje obitelji i

škole Savjetodavni rad s učenicima,

roditeljima i nastavnicima

Pozitivno školsko

ozračje i

poželjna komunikaci

ja između

svih subjekata

Individualno Skupno

Rad u timu

Razgovor Rješavanje

problema

Predavanje Inicijalna

ispitivanja

Praćenje obrazovnih

postignuća

Pedagoške radionice

Anketni upitnici

Nastavnici Roditelj

Poželjna škola

Svakodnevno

Broj održanih razgovora s

nastavnicima,

učenicima i roditeljima

Uvid u evidenciju

održanih razgovora Praćenje učinka

savjetovanja i

dogovorenih mjera Broj izrečenih

pedagoških mjera

(disciplinskih) Broj pohvala,

nagrada i kazni

2.4.

Promicanje

zdravstvene

kulture učenika

Koordinirati rad na ostvarivanju aktivnosti zdravstvene zaštite učenika

Dogovarati preglede, cijepljenja

Organizirati predavanja Rad na higijeni učenika

Estetsko uređenje školskog prostora

Upoznavanje socijalnih prilika učenika

Zdravstvena zaštita učenika

Skrb o učenicima u socijalno zaštitnoj potrebi

Suradnja s centrom za socijalnu skrb

Rad na humanizaciji odnosa Suradnja s liječnicom školske

medicine

Skrb o zdravlju

učenika

Individualno Skupno

Rad u timu

Razgovor Rješavanje

problema

Predavanje Metoda

iskustvenog

učenja Praćenje

obrazovnih

postignuća Pedagoške

radionice

Anketni upitnici

Školski liječnik Roditelji

Nastavnici

Učenici Centar za

socijalnu skrb

Zdravi učenici i

kolektiv

Tijekom školske

godine

Evidencija o održanim

pregledima,

cijepljenjima i predavanjima

Broj kontakata s

Centrom za socijalnu skrb

Broj kontakata sa

školskim liječnikom

UKUPNO 980 SATI

3. VRJEDNOVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH REZULTATA, PROVOĐENJE STUDIJSKIH ANALIZA, ISTRAŽIVANJA I PROJEKATA

3.1.

Analiza uspjeha

na kraju

prvog polugodišta

i na kraju školske

godine

Analiza uspjeha učenika u razrednim

odjelima na kraju prvog polugodišta i

na kraju školske godine

Poboljšanje

uspjeha i

znanja učenika

Prikupljanje

podataka

Individualni razgovori s

učiteljima

Uvid u nastavu gdje smo uočili

probleme

(posjet nastavnim

satima)

Prema metodologiji

rada na projektu

Izvješće o rezultatim

Svi nastavnici

Škola bez

neuspjeha

Kraj

prvog

polugodišta i kraj

školske

godine

Analiza inicijalnog

stanja

Broj pozitivno i negativno

ocijenjenih učenika

Broj nedovoljnih ocjena po

predmetima

Broj učenika s više nedovoljnih ocjena

Broj izostanaka

3.2.

Utvrđivanje

problema i izrada

projekta, rad na

projektu,

obrada i

interpretacija

rezultata

Poduzimanje mjera za rješavanje problema

Vrjednovanje rezultata

Unaprjeđenje znanja učenika

Istraživanje i

povezivanje

različitih područja

rada

Timski rad, rad u paru

Istraživanje,

prikupljanje podataka

prezentacija,

radionice, izvanučionička

nastava

Stručna vijeća Nastavnici koji

će biti uključeni

u projekt

Osposobiti učenike i

nastavnike

za timski rad

Tijekom školske

godine

Posjećenost i uspješnost

prezentacije projekta

na razini škole

UKUPNO 180 SATI

4. STALNI STRUČNI RAZVOJ NOSITELJA ODGOJNO-OBRAZOVNE DJELATNOSTI U ŠKOLI

4.1.

Planiranje i

provedba

obveznog

stručnog

usavršavanja

nastavnika i

Stručno usavršavanje odgojno-

obrazovnih djelatnika Sudjelovanje u stručnom usavršavanju

odgojno-obrazovnih djelatnika

Sudjelovanje u suvremenim promjenama rada škole, poticanje i

uvođenje novih metoda i oblika rada u

Kompetent

an nastavnik

Rad u skupini

Timski rad Individualni rad

Pedagoške

radionice

Nastavnici

Stručni suradnici

Suvremena

nastava

Tijekom

školske godine

Analiza ostvarenja

individualnih planova stručnog

usavršavanja

nastavnika i vlastitog plana

Broj sudjelovanja na

72

stručnih

suradnika

školi

stručnim skupovima izvan škole

Broj pročitanih

novih stručnih

naslova iz fonda

školske knjižnice

Broj nastavnika koji su koristili

pedagoško-

psihološku literaturu

4.2.

Praćenje i

pružanje stručne

pomoći

pripravnicima i

nastavnicima

početnicima

Osposobiti pripravnike za samostalan

odgojno-obrazovni rad

Sudjelovanje u uvođenju pripravnika u samostalni odgojno-obrazovni rad

Stručna pedagoška pomoć u

ostvarivanju nastavnih planova i programa

Polaganje

stručnog

ispita i temeljita

priprema za

rad u školi

Razgovori

Seminari

Predavanja Proučavanje

pedagoške

dokumentacije

Ravnatelj

Mentori

Pripravnici

Stručno

osposobljen

nastavnik

Tijekom

školske

godine

Analiza ostvarene

suradnje kroz

analizu ostvarenih ciljeva i zadaća

Broj održanih

sastanaka s pripravnikom

Broj održanih uvida

u rad pripravnika

4.3.

Suradnja sa

stručnjacima i

ustanovama

koje prate

odgojno-

obrazovni

sustav i onima

koji se bave

unaprjeđivanjem

odgoja i

obrazovanja

Istraživanje potrebe za kvalitetnom

organizacijom odgojno-obrazovnog rada

Suradnja sa stručnim službama –

ustanovama (policijom, zavodom za javno zdravstvo, centrom za socijalnu

skrk, odgojnim ustanovama –

domovima itd.) Organiziranje raznih vrsta predavanja

i radionica

Unaprjeđiv

anje odgojno-

obrazovnog

rada škole

Analitičko

promatranje Rješavanje

problema

Metoda kritičkog

mišljenja

Vanjski

suradnici (predavači i sl.)

Kvalitetan

rad

Tijekom

školske godine

Primanje i davanje

prijedloga, primjedbi i pohvala

Popis ustanova s

kojima se surađivalo Broj primljenih i

danih prijedloga

4.4.

Organiziranje i

vođenje stručnih

vijeća u školi

Stručni razvoj nositelja odgojno-

obrazovne djelatnosti škole Praćenje novih spoznaja iz područja

pedagogije, psihologije i njihova primjena u nastavnom radu škole

Suradnja sa stručnim službama

Stručno

usavršavanje učitelja

Rad na sjednice,

aktivima, razna predavanja

Ravnatelj

Nastavnici

Informiranj

e o suvremeni

m dostignući

ma odgoja i

obrazovanja

Tijekom

školske godine

Primanje povratnih

informacija od nastavnika

4.5.

Praćenje

znanstvene i

stručne literature

Praćenje cjelokupnog rada škole

Poboljšanje kvalitete rada škole

Praćenje novih spoznaja iz područja pedagogije, psihologije i

uspostavljanje i razvoj sustava

informatičke djelatnosti i njihova primjena u školi

Stručno

usavršavanj

e učitelja

Praćenje i

korištenje

literature

Knjižničar

Nastavnici

Rad na

znanstvenoj

i stručnoj literaturi

Tijekom

školske

godine

Pročitana nova

literatura – naslovi i

broj

UKUPNO 280 SATI

5. BIBLIOTEČNO-INFORMACIJSKA I DOKUMENTACIJSKA DJELATNOST

5.1.

Bibliotečno –

informacijska

djelatnost

Nabavka znanstveno stručnih časopisa i druge literature

Nabavka multimedijskih izvora znanja

Poticanje učenika, roditelja i nastavnika na korištenje stručne

literature

Pružanje stručne pomoći učeniku i roditelju u korištenju stručne literature

Sudjelovanje u uspostavljanju i

razvoju informatizacije škole

Uspostaviti i razviti

sustav

informatičke i

dokumenta

cijske djelatnosti

radi

evidencije i unaprjeđiva

nja

osobnog rada i rada

škole

Samostalno Timski rad

Nastavnici Roditelji

Učenici

Ravnatelj Knjižničar

Informatičar

Zadovoljni i

informirani

sudionici odgojno -

obrazovnog

procesa

Tijekom školske

godine

Evidencija novih nastavnih sredstava

Povećanje knjižnog

fonda Analiza

osposobljenosti

učenika za korištenje

multimedijskih

izvora znanja

5.2.

Dokumentacijska

djelatnost

Vođenje pedagoške i nastavne

dokumentacije

Izradba i čuvanje učeničke dokumentacije

Trajno

čuvanje

dokumenata o radu

škole

Samostalno Ravnatelj

Tajnik

Rad

vrijedan

zapisa trajno se

čuva u školi

nekoliko generacija

Tijekom

školske

godine

Uvid u pedagošku

dokumentaciju

UKUPNO 180 SATI

UKUPNO 1800 SATI

73

11.1.3. PROGRAM RADA PSIHOLOGA

Naziv poslova i zadataka Suradnici Vrijeme

ostvarenja

1. PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE RADA

1.1. Izrada godišnjeg plana i programa rada

stručnog suradnika psihologa

1.2. Izrada individualnog plana stručnog

usavršavanja

1.3. Sudjelovanje u izradi prijedloga plana i

programa rada razrednika

1.4. Sudjelovanje u planiranju rada Razrednog

vijeća za razrede koje pohađaju učenici s

primjerenim oblikom školovanja

1.5. Sudjelovanje u izradi godišnjeg plana i

programa rada škole

1.6. Izrada izvješća o radu psihologa i stručnom

usavršavanju

Pedagog

rujan 2014.

kolovoz 2015.

2. ORGANIZACIJA RADA ŠKOLE

2.1. Sudjelovanje u organizaciji i provođenju

upisa u prvi razred – član upisnog povjerenstva

Ravnatelj

Pedagog

Upisni koord.

srpanj – kolovoz

2015.

3. NEPOSREDAN RAD S UČENICIMA

3.1. Identifikacija učenika s teškoćama u učenju,

ponašanju i emocionalnim teškoćama

3.2. Individualni i/ili skupni rad s učenicima koji

imaju negativne ocjene, veliki broj neopravdanih

izostanaka, pokazuju teškoće u emocionalnim i

socijalnim odnosima

3.3. Priprema i provođenje radionica

1. razredi

„Kako uspješno učiti?“

radionice iz Kurikuluma zdravstvenog

odgoja – „ Prevencija nasilja u različitim

okolnostima“, „Neprimjerene pojavnosti

u školi i okolini“

2. razredi

„Asertivna komunikacija kao nenasilan

oblik rješavanja sukoba“

radionice iz Kurikuluma Zdravstvenog

odgoja za učenike 2. razreda –

„Spolno/rodno nasilje i nasilje u vezama

I i II“

3. razredi

radionice„Prevencija nasilja u

mladenačkim vezama“

radionica iz Kurikuluma zdravstvenog

u suradnji sa

studentima

psihologije

(FFOS)

tijekom nastavne

godine

listopad 2014.

siječanj-veljača

2015.

studeni – prosinac

2014.

prema dogovoru

tijekom nastavne

godine

74

odgoja „Neprimjerene pojavnosti“

završni razredi (3. i 4. razredi)

radionica „Tražim posao“

radionice za učenike s teškoćama u

razvoju „Kako pristupiti tekstu?“, „Kako

poboljšati pamćenje?“ i „Kako rješavati

testove?“

3.4. Priprema zainteresiranih maturanata za

polaganje državne mature iz psihologije

Knjižničarka

veljača 2015.

travanj 2015.

tijekom nastavne

godine

rujan 2014.-

svibanj 2015.

4. RAD S NASTAVNICIMA

4.1.Suradnja s nastavnicima u prepoznavanju

učenika s teškoćama u učenju, emocionalnim

teškoćama i problemima u ponašanju

4.2. Individualni i/ili skupni konzultativnirad s

nastavnikom/icima u razumijevanju razvojnih

potreba učenika te dogovori o najboljim

načinima pružanja podrške učeniku u

svladavanju specifičnih teškoća

4.3. Suradnja s nastavnicima i razrednicima

tijekom provedbe pedagoških mjera

4.4. Suradnja s nastavnicima u radu s učenicima

s teškoćama u razvoju

tijekom nastavne

godine

5. RAD S RODITELJIMA

5.1. Suradnja s roditeljima u svrhu razumijevanja

razvojnih potreba i ponašanja njihova djeteta

5.2. Suradnja s roditeljima tijekom provedbe

pedagoških mjera

5.3. Sudjelovanje na roditeljskim sastancima (po

potrebi i u dogovoru s razrednicima)

Nastavnici

Razrednici

Pedagog

Ravnatelj

tijekom nastavne

godine

6. PRAĆENJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG

RADA

6.1. Pregled pedagoške dokumentacije

6.2. Sudjelovanje u radu Razrednih i

Nastavničkog vijeća

6.3. Stručno predavanje na Međužupanijskom

aktivu kuharstva o učenicima s teškoćama

Pedagog,

Razrednici

Voditelj aktiva

lipanj, srpanj

2015.

tijekom školske

godine

Studeni 2014.

7. STRUČNO USAVRŠAVANJE

7.1. Sudjelovanje na predavanjima u organizaciji

AZOO i DPO

7.2. Edukacija iz kognitivno-bihevioralne

terapije II. stupanj u organizaciji HUBIKOT-a

7.3. Individualno stručno usavršavanje kroz

praćenje stručne literature

8. DOKUMENTACIJSKA DJELATNOST

8.1. Vođenje dokumentacije o radu (dnevnik

rada, dosjei učenika)

8.2. Pisanje psihologijskog nalaza i mišljenja

tijekom nastavne

godine

75

nakon provedene psihologijske obrade učenika

9. SURADNJA sa

Školskom liječnicom

Centrom za socijalnu skrb

MUP-om (kontakt policajac)

Centrom za informiranje i savjetovanje o

karijeri

Psiholozima iz drugih osnovnih i srednjih

škola

tijekom školske

godine

10. OSTALI POSLOVI

10.1.Uređenje psiho kutka na internetskoj

stranici škole i oglasnoj ploči u školi

10.2. Predstavljanje škole učenicima 8. razreda

10.3. Dežurstvo na državnoj maturi

tijekom školske

godine

prema rasporedu

Stručni suradnik psiholog:

Tanja Subotić, dipl. psih.-prof.

PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNJIČARA

U ŠK.GOD. 2014./2015.

Školska knjižnica pruža obavijesti i spoznaje bitne za uspješno uključivanje u suvremeno

društvo koje se temelji na znanju i informacijama.Školska knjižnica omogućuje učenicima

stjecanje vještina za cjeloživotno učenje, razvija njihovu maštu i pomaže im da postanu

odgovorni građani.

IFLA-in i UNESCO-v MANIFEST ZA ŠKOLSKE KNJIŽNICE

Zadaće i ciljevi školske knjižnice

Školska knjižnica sastavni dio je obrazovnog procesa.

Zadaće:

- potpora obrazovnim ciljevima i zadacima zacrtanim nastavnim planom i programom

škole

- promicanje trajnih čitateljskih navika i uživanja u čitanju i učenju

- omogućuje stjecanje stvaralačkog iskustva pri korištenju i kreiranju informacija

- poticanje učenika da nauče i koriste vještine kojima će vrednovati i koristiti

informacije

- osiguravanje pristupa lokalnim, regionalnim,nacionalnim i globalnim izvorima koji će

učenicima omogućiti doticaj s različitim idejama, iskustvima i stavovima

- organiziranje aktivnosti koje potiču kulturnu i društvenu svijest

76

- suradnja s učenicima, nastavnicima, administrativnim osobljem i roditeljima radi

postizanja ciljeva škole

- promicanje načela o slobodi mišljenja i slobodnom pristupu informacijama kao

preduvjetu za uspješno i odgovorno sudjelovanje u građanskom društvu

- promicanje čitanja i korištenje školske knjižnice u školskoj i široj društvenoj zajednici

Ciljevi školske knjižnice moraju biti jasno definirani, a nužno obuhvaćaju:

- razvijanje pismenosti

- razvijanje informacijske pismenosti

- poučavanje

- učenje

- kulturu

Školski knjižničar, svojim planom i programom rada te postavljenim zadaćama i ciljevima

rada školske knjižnice, pridonosi zadaćama i ciljevima škole.

Školski knjižničar obavlja sljedeće poslove:

- analizira informacijske potrebe školske zajednice i potrebe vezane za građu

- oblikuje i provodi smjernice za razvoj službe

- razvija nabavnu politiku i sustave za knjižničnu građu

- katalogizira i klasificira građu

- podučava korisnike kako koristiti knjižnicu

- podučava informacijskim znanjima i vještinama

- pomaže korisnicima pri korištenju knjižničnom građom i informacijskom

tehnologijom

- odgovara na referentne i informacijske upite služeći se odgovarajućim izvorima

- promiče programe čitanja i kulturna događanja

- sudjeluje u planiranju aktivnosti vezanih za školski program

- sudjeluje u pripremi, provođenju i procjenjivanju nastavnih aktivnosti

- zalaže se da procjenjivanje knjižničnih usluga bude sastavni dio općeg školskog

sustava procjenjivanja

- uspostavlja partnerske odnose s vanjskim organizacijama

- planira i provodi proračun

- osmišljava strateško planiranje

Poslovi školskog knjižničara, shodno navedenom, obuhvaćaju:

1. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD

Odgojno-obrazovna funkcija školske knjižnice u suvremenom informacijskom okružju, u

kojem se znanje i nove spoznaje šire velikom brzinom, postaje sve relevantnija i neophodna

za aktivno i kreativno uključivanje pojedinca u društvo znanja.

Neposredno uključivanje školske knjižnice u školski kurikulum provodi se kroz modul

Knjižnično-informacijskog obrazovanja, a posredno u sklopu međupredmetnog povezivanja.

Program knjižnično-informacijskog obrazovanja provodi se kroz tri područja:

a) čitanje

b) informacijska pismenost

c) kulturna i javna djelatnost

2. STRUČNE KNJIŽNIČARSKE POSLOVE koji se obavljaju kontinuirano tijekom

cijele godine, a obuhvaćaju:

77

a. Organizacija i vođenje rada u knjižnici (nabava knjižnične građe, organizacija

fonda;

prikupljanje i organizacija zahtjeva korisnika; plan nabave; pročišćavanje i

izlučivanje, revizija i otpis; procjenjivanje fonda; statistika; izrada godišnjeg

programa rada knjižničara)

b. Obrada knjižnične građe (upis građe u računalnu bazu podataka kroz Metel -

win, signiranje; predmetna obrada, zaštita, ulaganje i smještaj građe)

c. Informacijska djelatnost (referentna zbirka; pretraživanje dostupnih baza

podataka i

kataloga; obnavljanje sadržaja na web stranici)

Svi se navedeni poslovi odnose i na građu u Domu učenika koji je u sastavu naše škole.

3. KULTURNU I JAVNU DJELATNOST usmjerena je na predstavljanje škole široj

zajednici kroz izradu promidžbenog materija; izradu monografije o radu škole,

ažuriranje web stranice; organiziranje izložbi nove građe,književnih večeri i

predavanja.Nastaviti suradnju sa nakladnicima i knjižarima, te učenike voditi na

kulturna događanja u GISK-o

Knjižnica će sudjelovati u obilježavanju blagdana i značajnih obljetnica iz naše prošlosti,a

u skladu sa mogućnostima i u obilježavanju strukovnih događanja.

Posebno ćemo obilježiti: Dan učitelja (5.10.); Međunarodni mjesec školskih knjižnica

(listopad ), Mjesec hrvatske knjige, Dani kruha (kroz listopad);

Dan škole (9.3.); Dan grada Vukovara (18.11.); Dani hrvatskog

jezika (11.-17.3.) i Svjetski dan knjige i autorskog prava (23.4.)

4. PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE RADA

Izrada godišnjeg programa rada i Izvješća o radu za prošlu školsku godinu

Izvješće o nabavi knjižnične građe iz namjenskih sredstava MZOS-a

Financijsko izvješće za potrebe računovodstva

Izrada godišnje statističke tablice

Planiranje, programiranje i provođenje odgojno-obrazovnih zadataka

5. STRUČNO USAVRŠAVANJE

Praćenje suvremenih kretanja u knjižničarstvu, te usavršavanje znanja iz računalne

katalogizacije; praćenje domaće i strane literature za mladež i pedagoško-metodičke

literature;

Sudjelovanje u radu: Proljetne škole školskih knjižničara; Hrvatske udruge školskih

knjižničara; Društva knjižničara Slavonije i Baranje, te Hrvatskog knjižničarskog društva,

županijskog aktiva, informativnih srijeda u organizaciji Matične službe GISKO-a

GODIŠNJI PLAN

RUJAN

¤ Pregled ponuda knjižara i nakladnika, obavijesti o novim udžbenicima, popuna

kataloga deziderata, suradnja s aktivima i popis stručne literature, dogovor o

lektiri.

¤ Informacijsko opismenjavanje korisnika 1. razreda (Učlanjenje svih učenika,

upoznavanje s Pravilnikom, fond, radno vrijeme)

¤ Pano: Međunarodni dan pismenosti (08.09.)

78

¤ Web : Ažuriranje web stranice

LISTOPAD

¤ Narudžba izabranih lektirnih naslova i stručne literature iz namjenskih sredstava ili

vlastitim financiranjem i slanje izvješća MZOS-u i HUŠK-u.

¤ Informacijsko opismenjavanje korisnika 2. razreda (novine i časopisi na raznim

medijima )

¤ Javna i kulturna djelatnost: MEĐUNARODNI MJESEC ŠKOLSKIH KNJIŽNICA

(noćenje u knjižnici i na /u javnim prostorima)

¤ Stručno usavršavanje: Županijski aktiv

¤ Pano: Međunarodni dan učitelja; Dani kruha

STUDENI

¤ Inventarizacija nove građe;tehnička obrada građe;uobičajeni referalni i

informacijski poslovi, računalna katalogizacija preostalog fonda;

¤ Informacijsko opismenjavanje korisnika 3. razreda (izvori znanja u knjižnici,

stručna literatura)

¤ Informacijsko opismenjavanje korisnika 4. razreda (istraživački rad u knjižnici)

¤ Organizacija stručnog izleta – Interliber 2014.

¤ Pano: Dan grada Vukovara

¤ Kulturna i javna djelatnost: Mjesec hrvatske knjige– Čitajmo pod zvijezdama

PROSINAC

¤ Stručna i informacijska djelatnost,analiza statističkih podataka,obnavljanje

pretplate na periodiku,

¤ Informacijsko opismenjavanje korisnika 2. razreda (istraživački rad učenika u

knjižnici, obrada zadane teme i pisanje referata)

¤ Informacijsko opismenjavanje korisnika 3. razreda (citiranje i parafraziranje

korištenih izvora)

¤ Pano: Božić

¤ Kulturna i javna djelatnost: Božićna priredba

SIJEČANJ

¤ Završetak revizije (priprema dokumentacije)

¤ Priprema drugog polugodišta

¤ Informacijsko opismenjavanje korisnika 3. i 4. razreda (kompozicija i izrada

završnog rada)

¤ Održavanje sadržaja na web stranici

VELJAČA

¤ Uobičajena stručna i informacijska djelatnost

¤ Informacijsko opismenjavanje korisnika 1. razreda (vrste i korištenje knjižnične

građe)

¤ Kulturna i javna djelatnost: organizacija školskog maskenbala

OŽUJAK

¤ Uobičajeni stručni informacijski poslovi

¤ Informacijsko opismenjavanje korisnika 2. razreda (vrste knjižničnih kataloga)

¤ Održavanje web stranice

TRAVANJ

¤ Sudjelovanje u radu Proljetne škole školskih knjižničara

¤ Informacijsko opismenjavanje korisnika 4. razreda (pisanje tematskih

bibliografija)

¤ Stručni i informacijski poslovi

¤ Pano:Dan planeta zemlje (22. 4.) ,Svjetski dan knjige i autorskog prava

SVIBANJ

¤ Stručni poslovi (kupovina knjiga nagrađenim učenicima, razduživanje maturanata)

79

LIPANJ

¤ Poslovi vezani uz završetak nastavne godine

Napomena: Vođenje čitateljskog kluba (izvananastavna aktivnost ) - svaki mjesec po četiri

sata ( osim siječnja i lipnja)

Ksenija Kesegi-Krstin,dipl. knjižničar

12. STRUČNA TIJELA ŠKOLE

12.1. NASTAVNIČKO VIJEĆE

Nastavničko vijeće čine svi nastavnici škole, stručni suradnici i ravnatelj škole. Sjednice

Nastavničkog vijeća saziva i vodi ravnatelj škole. Sjednice Nastavničkog vijeća održavaju se

prema potrebi. Nazočnost svih članova Nastavničkog vijeća na sjednicama je obvezna. Na

njima donose se odluke koje su u skladu sa Statutom škole i sa Zakonom o odgoju i

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

PROGRAM RADA NASTAVNIČKOG VIJEĆA

R.br. TEMA VODITELJ

TEME SUDIONICI VRIJEME

ORGANIZACIJA NASTAVE

1.

Formiranje razrednih

odjela i raspored nastavnih

sati

pedagog, stručna

služba škole rujan

2. Planiranje i programiranje

rada škole

ravnatelj, pedag,

stručna služba

3.

Stvaranje uvjeta za

realizaciju nast. plana i

programa

ravnatelj, stručna

služba članovi NV

4.

Organizacija obrane

završnog rada i državne

mature u zimskom, ljetnom

i jesenskom roku

Ravnatelj , IK i

članovi

Prosudbenog

povjerenstva

članovi NV

5.

Organizacija praktične

nastave - suradnja s

ugostiteljskim objektima

ravnatelj,voditelji

praktične nastave

članovi aktiva

struke

6. Osiguranje uvjeta rada za

obrazovanje odraslih ravnatelj članovi NV

7. Organizacija slobodnih

aktivnosti

ravnatelj,

pedagog, voditelj

REALIZACIJA ODGOJNO OBRAZOVNOG PROGRAMA

80

8.

Upoznavanje Nast. vijeća s

bitnim odrednicama i

materijalnim pretpostavkama za

realizaciju nastavnog programa

ravnatelj

analiza

tijekom

godine

9.

Suradnja s Ministarstvom

znanosti obrazovanja i

športa,Zajednicom

ugostiteljskih škola

Uredom državne uprave

Upravnim odjelom

Osječko-baranjske županije

Zavodom za školstvo

Prosvjetnom inspekcijom

ravnatelj tijekom šk.

godine

10. Uspjeh učenika

razrednici,

pedagog,

ravnatelj

tijekom

godine i na

kraju polu.

11. Izostanci učenika

razrednici,

pedagog,

ravnatelj

na kraju

obrazovnog

razdoblja

12. Odgojna problematika

razrednici,

pedagog,

ravnatelj

tijekom šk.

godine

13. Priprema učenika za

natjecanja

predmetni

nastavnici

tijekom šk.

godine

14. Inovacije u nastavi stručna vijeća tijekom šk.

godine

15. Jezična problematika u

nastavi

stručno vijeće

hrvatskog jezika

tijekom šk.

godine

16. Ogledna predavanja stručna vijeća tijekom šk.

godine

17. Vođenje pedagoške

dokumentacije

pedagog, tajnik,

razrednici

rujan, lipanj,

kolovoz

18. Organizacija ispita ravnatelj,pedagog

rujan,siječanj,

lipanj,

kolovoz

19. Upis učenika ravnatelj lipanj, srpanj

12.2. RAZREDNA VIJEĆA

Razredna vijeća čine nastavnici razrednog odjela. Sastaju se prema potrebi tijekom

godine na poziv razrednika. Utvrđuju uspjeh i vladanje učenika, prijedloge za pohvale i

kazne, donose odluku o ukoru učenika.

Redni

broj.

Sadržaj rada Mjesec Nositelji

1. Prva informativna sjednica Studeni članovi razrednog

vijeća

ravnatelj

pedagog

2. Utvrđivanje ocjena i izostanaka na

polugodištu, izricanje ukora, te prijedlog

Prosinac članovi razrednog

vijeća

81

RAZREDNICI - šk. 2014./2015. god.

1.a Tomislav Pataki

1.b Ružica Doljanac

1.c Zdravko Perković

1.d Ivan Kelava

1.e Marko Ek

1.s Marina Majdenić

1.f Nada Crevar

1.h Igor Brkić

2.a Robertino Marinjak

2.b Lea Akšamović Varga

2.c Lucija Rebrina

2.d Martina Demirović

2.e Anja Križek

2.s Gabrijela Baraban

2.f Ana-Marija Čuljak

2.h Sanja Klanac 3.a Mirko Drmić 3.b Silvija Bašić Palković

3.c Sandra Fićok

3.d Brigitte Nataša Roso

3.e Andrej Kristek

3.s Saša Jakšić

3.f Zvjezdana Jurić

3.h Nada Gabrić

4.f Tamaš Peho

4.h Vesna Betlehem

12.2.1. PROGRAM RADA RAZREDNIKA I RAZREDNIH ODJELA ZA

ŠKOLSKU GODINU 2014./2015.

D) RAZREDNI ODJELI

PROGRAM RADA RAZRENDIKA I. RAZREDA

RUJAN

Zdravstveni odgoj – tema po izboru razrednika. Građanski odgoj i obrazovanje – tema po

izboru razrednika. Pregledavanje razredne dokumentacije. Upoznavanje učenika s kućnim

odgojnih mjera NV ravnatelj

pedagog

3. Utvrđivanje ocjena i izostanaka na drugoj

informativnoj sjednici, izricanje ukora te

prijedlog odgojnih mjera NV

Ožujak članovi razrednog

vijeća

ravnatelj

pedagog

4. Utvrđivanje ocjena i izostanaka na kraju

godine, izricanje ukora te prijedlog

odgojnih mjera, prijedlog pohvala NV

Svibanj za učenike

završnih razreda

lipanj za ostale razrede

članovi razrednog

vijeća

ravnatelj

pedagog

5. Sastanci tijekom godine u slučaju uložene

žalbe na ocjenu ili u slučaju neke druge

potrebe

prema potrebi članovi razrednog

vijeća

ravnatelj

pedagog

6. Sastanci tijekom godine zbog

problematičnih učenika i razreda

prema potrebi članovi razrednog

vijeća

ravnatelj

pedagoga

82

redom škole. Biranje razrednog rukovodstva. Uspostaviti dnevnik i imenik razreda. Pripremiti

roditeljski sastanak.

___________________________________________________________________________

LISTOPAD

Zdravstveni odgoj – tema po izboru razrednika. Održati roditeljski sastanak.

Anektirati učenike o planu rada razredne zajednice. Dogovoriti dva puta tjedno termin za

individualne razgovore s roditeljima. Organizirati uređenje razreda. Evidentiranje izostanaka.

Obilježavanje Dana kruha.

STUDENI

Zdravstveni odgoj – tema po izboru razrednika. Građanski odgoj i obrazovanje – tema po

izboru razrednika. Disciplina i ponašanje učenika za vrijeme nastave. Ponašanje učenika na

javnim mjestima. Razgovor o temi “Kako treba učiti. Organizirati pomoć slabijim učenicima

u učenju. Analizirati s razrednikom uspjeh u učenju.

PROSINAC

Zdravstveni odgoj – tema po izboru razrednika. Pripremiti izvještaj za sjednicu razrednog

vijeća, obavijestiti roditelje o uspjehu na kraju prvog obrazovnog razdoblja, razgovor o

proslavi Božićnih blagdana, organizirati II. roditeljski sastanak.

SIJEČANJ

Zdravstveni odgoj – tema po izboru razrednika. Građanski odgoj i obrazovanje – tema po

izboru razrednika. Upoznati prošlost grada Osijeka, riješiti tekuće probleme razreda,

izostanke, učenje.

VELJAČA

Zdravstveni odgoj – tema po izboru razrednika. Razgovor na temu “Kakvog profesora

želimo?”, odnos učenika i profesora, organizacija slobodnog vremena, problemi mladih - koje

su nam kulturne i radne novine, rješavanje tekućih problema razreda, pregledati ocjene i

razgovor o postignutom uspjehu.

OŽUJAK

Zdravstveni odgoj – tema po izboru razrednika. Građanski odgoj i obrazovanje – tema po

izboru razrednika. Posjetiti kazalište, galeriju. Razgovor i diskusija na temu “Mladi i

ovisnosti: štetnost pušenja, alkoholizam i zdravlje, narkomanija”. Pripremiti sjednicu

razrednog vijeća, analizirati uspjeh u učenju, održati roditeljski sastanak.

TRAVANJ

Zdravstveni odgoj – tema po izboru razrednika. Tema “Proljeće i mladost” - obilazak i šetnja

gradom, razgovor o ljubavi, ljubavnim problemima, prijateljstvu, spolnosti, humanim

odnosima među spolovima, neželjene posljedice spolnih odnosa, sprečavanje trudnoće,

problemi odnosa roditelja i djece.

SVIBANJ

Zdravstveni odgoj – tema po izboru razrednika. Građanski odgoj i obrazovanje – tema po

izboru razrednika. Razgovor o problemima u razredu, održati roditeljski sastanak, analizirati

rad učenika i postignute rezultate u učenju i svladavanju nastavnih programa, evidentirati

izostanke.

LIPANJ

Zdravstveni odgoj – tema po izboru razrednika. Pripremiti izvještaj za kraj školske godine,

ažurirati administraciju, dogovor s razredom oko prijedloga pohvala i kazni, zaključiti

dnevnik rada.

PROGRAM RADA RAZREDNIKA II. RAZREDA

TEME I OSTALI SADRŽAJI

RUJAN

83

Zdravstveni odgoj – tema po izboru razrednika. Građanski odgoj i obrazovanje – tema po

izboru razrednika. Organizirati razredni odjel, upoznati učenike sa kućnim redom. Ustrojiti

dnevnik i imenik učenika.

LISTOPAD

Zdravstveni odgoj – tema po izboru razrednika. Izbor rukovodstva razredne zajednice.

Pripremiti i održati roditeljski sastanak. Ustrojiti dosijee učenika. Uključivanje u humanitarnu

pomoć.

STUDENI

Zdravstveni odgoj – tema po izboru razrednika. Građanski odgoj i obrazovanje – tema po

izboru razrednika. Rješavanje tekućih problema.

PROSINAC

Zdravstveni odgoj – tema po izboru razrednika. Pripremiti izvještaj za sjednicu razrednog

vijeća, obavijestiti roditelje o uspjehu na kraju prvog obrazovnog razdoblja.

SIJEČANJ

Zdravstveni odgoj – tema po izboru razrednika. Građanski odgoj i obrazovanje – tema po

izboru razrednika. Analiza uspjeha I. obrazovnog razdoblja i stručne prakse. Evidencija

zostanaka i odgojno-obrazovne mjere. Organizacija pomoći slabijim učenicima. Tema: “Kako

treba učiti?”

VELJAČA

Zdravstveni odgoj – tema po izboru razrednika. Crkva u Hrvata (vjeroučitelji). Roditeljski

sastanak. Kakvog profesora želimo? Analiza uspjeha u učenju i vladanju

OŽUJAK

Zdravstveni odgoj – tema po izboru razrednika. Građanski odgoj i obrazovanje – tema po

izboru razrednika. Što mi donosi buduće zanimanje (profesional). Zajednička posjeta

kazalištu. Rješavanje razredne problematike. Uređenje radnih prostora (učionice)

TRAVANJ

Zdravstveni odgoj – tema po izboru razrednika. Problemi mladih. Roditeljski sastanak.

___________________________________________________________________________

SVIBANJ

Zdravstveni odgoj – tema po izboru razrednika. Građanski odgoj i obrazovanje – tema po

izboru razrednika. Analiza uspjeha. Državna obilježja Republike Hrvatske. povijest

hrvatskoga jezika.

LIPANJ

Zdravstveni odgoj – tema po izboru razrednika. Uspjeh i vladanje učenika. Utvrđivanje ocjena

iz vladanja.

PROGRAM RADA RAZREDNIKA III. RAZREDA

RUJAN

Zdravstveni odgoj – tema po izboru razrednika. Građanski odgoj i obrazovanje – tema po

izboru razrednika. Formiranje razreda i upoznavanje učenika s kućnim redom. Napraviti plan

rada i aktivnosti razredne zajednice. Priprema i održavanje roditeljskih sastanaka.

Upoznavanje roditelja s obvezama i pravima. Kontakti s roditeljima

LISTOPAD

Zdravstveni odgoj – tema po izboru razrednika. Organzirati individualne razgovore s

učenicima. Evidencija izostanaka. Uređenje učionice. Razgovor na temu kako treba učiti

(psihologija nastave)

STUDENI

Zdravstveni odgoj – tema po izboru razrednika. Građanski odgoj i obrazovanje – tema po

izboru razrednika. Analiziranje uspjeha s učenicima, organiziranje pomoći slabijim

učenicima. Obavijest roditeljima o uspjehu učenika

84

PROSINAC

Zdravstveni odgoj – tema po izboru razrednika. Upoznati prošlost grada. Osijek u

domovinskom ratu. Sređivanje razredne administracije. Održavanje roditeljskog sastanka.

Tema: “Zašto se slavi Božić?”

SIJEČANJ

Zdravstveni odgoj – tema po izboru razrednika. Građanski odgoj i obrazovanje – tema po

izboru razrednika. Seminarski radovi učenika na temu “Bolesti i ovisnosti”. Narkomanija i

AIDS. Pušenje i alkoholizam. Problemi mladih i kako ih svladati. Problemi odnosa roditelji -

djeca

VELJAČA

Zdravstveni odgoj – tema po izboru razrednika. Zajednički posjeti kulturnim ustanovama i

kulturnim događajima. Razgovori na temu odnos učenik profesor. Mladi i religija. Tumačenje

nekih biblijskih tekstova (svećenik). Izostanci i razredna administracija. Roditeljski sastanak

OŽUJAK

Zdravstveni odgoj – tema po izboru razrednika. Građanski odgoj i obrazovanje – tema po

izboru razrednika. Upoznavanje s bontonom (poslovni). Kultura komuniciranja i ophođenja.

Odnos prema okolišu i imovini. Kako je organizirano slobodno vrijeme. Proljeće i mladost

Osijeka.

TRAVANJ

Zdravstveni odgoj – tema po izboru razrednika. Rješavanje tekućih problema. Kontakti s

roditeljima (obavijesti o tekućim problemima). Obrada nepoznatih riječi, izraza i pojmova.

Održati roditeljski sastanak. Razgovor s učenicima o tekućim problemima. Analiza kako je

prošla školska godina.

SVIBANJ

Zdravstveni odgoj – tema po izboru razrednika. Građanski odgoj i obrazovanje – tema po

izboru razrednika. Pripremiti izvještaj za kraj školske godine. Dogovor s razredom o

prijedlogu za pohvale i kazne. Srediti administraciju na kraju školske godine. Priprema za

obranu završnog rada. Pisanje svjedodžbi. Izvješće nakon popravnih ispita. Zaključivanje

dnevnika.

GODIŠNJI PROGRAM RADA RAZREDNIKA IV. RAZREDA

RUJAN

Zdravstveni odgoj – tema po izboru razrednika. Građanski odgoj i obrazovanje – tema po

izboru razrednika. Organizirati odjeljenje na početku šk.godine, upoznati učenike s obvezama

i kućnim redom. Ustrojiti dnevnik rada i i imenik. Izabrati rukovodstvo razredne zajednice i

zajedno s učenicima napraviti plan rada i aktivnosti razredne zajednice.

LISTOPAD

Zdravstveni odgoj – tema po izboru razrednika. Pripremiti i održati roditeljski sastanak.

Dogovoriti jednom tjedno određeno vrijeme za individualne razgovore s roditeljima. Praćenje

učenika, evidencija izostanaka.

STUDENI

85

Zdravstveni odgoj – tema po izboru razrednika. Građanski odgoj i obrazovanje – tema po

izboru razrednika. Razgovor na temu: “Kako treba učiti?”. Akualna zbivanja u našoj

domovini. Tema: Pripremiti izvještaj sa sjednice razrednog vijeća. Analizirati s razredom

uspjeh u učenju i organizirati pomoć slabijim učenicima.

PROSINAC

Zdravstveni odgoj – tema po izboru razrednika. Kako ćemo proslaviti Božićne blagdane?

Kontrolirati realizaciju nastavnih sati i sadržaja. Tekuća problematika (izostanci učenika,

ponašanje....). Razgovor na temu “Odnos učenika i roditelja (profesora)”.

SIJEČANJ

Zdravstveni odgoj – tema po izboru razrednika. Građanski odgoj i obrazovanje – tema po

izboru razrednika. Obavijestiti roditelje o uspjehu učenika u I. polugodištu. Roditeljski

sastanak. Srediti razrednu administraciju.

VELJAČA

Zdravstveni odgoj – tema po izboru razrednika. Problem mladih: “Štetno djelovanje alkohola

i pušenja - kako ih savladati”. Tekuća problematika - izostanci i ponašanje. Negativne ocjene i

kako ih popraviti. Zajednički izlet. Pripremiti roditeljski sastanak.

OŽUJAK

Zdravstveni odgoj – tema po izboru razrednika. Građanski odgoj i obrazovanje – tema po

izboru razrednika. Organizacija i priprema maturalne večeri. Pripremiti izvještaje za kraj

školske godine.

TRAVANJ

Zdravstveni odgoj – tema po izboru razrednika. Analiza uspjeha. Priprema za obranu

završnog rada. Državna matura.

SVIBANJ

Zdravstveni odgoj – tema po izboru razrednika. Građanski odgoj i obrazovanje – tema po

izboru razrednika. Pisanje svjedodžbi. Napisati izvještaj nakon popravnih ispita. Konačno

zaključivanje ocjena.

12.3. PROSUDBENI ODBOR

Radnje u svezi s organizacijom i provedbom Izradbe i obrane završnog rada u ustanovi

obavlja Prosudbeni odbor koji čine ravnatelj ustanove koji je ujedno i predsjednik

Prosudbenoga odbora te predsjednici i članovi svih Povjerenstava.

Prosudbeni odbor obavlja sljedeće poslove: utvrđuje popis učenika za obranu završnog rada,

određuje zadaće i način rada Povjerenstava te zaprima i pohranjuje pisane dijelove završnih

radova, osigurava prostorije za provođenje Obrane, nadzire provođenje i osigurava pravilnosti

postupka provedbe Obrane, informira učenike o postupku provođenja Obrane, pravovremeno

dostavlja rezultate Obrane učenicima, vodi brigu u ustanovi o provedbi prilagođenoga

postupka Obrana za učenike s teškoćama u razvoju, utvrđuje konačnu ocjenu Izradbe,

konačnu ocjenu Obrane te opći uspjeh iz izradbe i obrane završnoga rada za svakoga učenika

na prijedlog Povjerenstava na temelju Poslovnika o radu školskoga prosudbenog odbora i

povjerenstava za obranu završnoga rada kojega donosi upravno tijelo ustanove.

86

Ravnatelj ustanove saziva sjednice Prosudbenoga odbora i rukovodi njima. Prosudbeni odbor

može odlučivati ako je na sjednici nazočna većina članova. Odluka Prosudbenoga odbora je

pravovaljana ako za nju glasuje većina od ukupnoga broja članova.

Prosudbeno povjerenstvo konstituira se sukladno Pravilniku o izradbi i obrani

završnog rada. Ravnatelj je predsjednik povjerenstva, a tajnik zapisničar.

Članovi Prosudbenog odbora u ljetnom i jesenskom roku u 2014./2015. školskoj godini:

Strukovni učitelji u trogodišnjim i četverogodišnjim zanimanjima: Zlatko Dundović, Franjo

Požega, Ivan Gašpić , Damir Abramić, Andrej Kristek, Ilona Jakimov i Marina Majdenić i

nastavnici u četverogodišnjim zanimanjima koji predaju sljedeće strukovne predmete:

THK

Strani jezik 1

Turistički zemljopis

Računovodstvo i kontrola

Knjigovodstvo

Organizacija poslovanja poduzeća

Promet i putničke agencije

Marketing u turizmu

Recepcijsko poslovanje

Ugostiteljsko posluživanje

Kuharstvo (sa slastičarstvom)

HTT

Strani jezik I

Povijest umjetnosti i kulturno povijesna baština

Geografija

Organizacija poslovanja poduzeća

Turizam i marketing

Iz obrazovanja odraslih, članovi prosubenog povjerenstva su: Franjo Požega, Igor Brkić i

Marina Majdenić.

12.4. STRUČNA VIJEĆA ŠKOLE

STRUČNO VIJEĆE HRVATSKOGA JEZIKA

Voditeljica: Lucija Rebrina

1. Branka Lukić - savjetnik

2. Sanja Klanac

3. Lucija Rebrina

4. Anja Križek

5. Marko Ek

87

STRUČNO VIJEĆE STRANIH JEZIKA

Voditeljica: Saša Jakšić

1. Lidija Njegomirović

2. Mirta Rešetar

3. Sandra Fićok

4. Martina Demirović

5.Anamarija Antunović ( zamjena za Lea Akšamović Varga)

6. Peho Tamaš

7. Brigitte Nataša Roso

8. Saša Jakšić

Voditelji: Andrej Kristek, Albin Smiljan

a) Strukovni učitelji kuharstva:

1.) Jelica Černi - savjetnik

2.) Spomenka Dundović - mentor

3.) Ivan Kelava

4.) Andrej Kristek

5.) Igor Brkić

6.) Zdravko Perković

7.) Damir Abramić

8.) Ivan Gašpić

b) Strukovni učitelji slastičarstva:

1.) Ilona Jakimov

2.) Marina Majdenić

c) Strukovni učitelji posluživanja:

1.) Zlatko Dundović - mentor

2.) Franjo Požega

3.) Robertino Marinjak - mentor

4.) Albin Smiljan

5.) Tomislav Pataki

STRUČNO VIJEĆE PRIRODNE GRUPE PREDMETA

Voditeljica: Nada Crevar

1. Ružica Doljanac

2. Darija Grabrović-Babić

3. Zvjezdana Jurić - savjetnik

4. Nada Crevar

5. Mirela Mulić

6. Silvija Bašić Palković

7. Zdenka Marijanović – savjetnik

STRUČNO VIJEĆE STRUKE

88

8. Danijela Molnar

9. Sanda Miletić

STRUČNO VIJEĆE EKONOMSKE GRUPE PREDMETA

Voditeljica – Ana-Marija Čuljak

1. Slavko Horvat - savjetnik

2. Nada Gabrić

3. Vesna Betlehem

4. Ana-Marija Čuljak

5. Gabrijela Baraban

6. Mirko Drmić

Voditeljica – Jelica Kordić

1. Nada Tolić

2. Siniša Kadoić

3. Daliborka Skakić

4. Ana Perović

5. Lucija Saulić

6. Jelica Kordić

7. Julka Dukić

8. Kristina Halas

12.4. 1. PROGRAMI RADA STRUČNIH VIJEĆA I VODITELJA PRAKTIČNE

NASTAVE

PROGRAM RADA STRUČNOG VIJEĆA HRVATSKOGA JEZIKA

Članov istručnog vijeća: Anja Križek, Sanja Klanac, Branka Lukić, Marko Ek,Lucija Rebrina.

Voditelj/ica stručnog vijeća: Lucija Rebrina

Redni

Broj

Tema Nositelj Vrijeme

ostvarenja

Sudionici

1. Međunarodni dan kulturne

baštine

Rebrina rujan, 2014.

2. Eurpski dan jezika Ek rujan, 2014.

3. Međunarodni dan školskih

knjižnica

Križek listopad,2014.

4. Međunarodni tjedan

znanosti i mira

Klanac studeni,2014.

6. Dani hrvatskoga jezika Lukić ožujak, 2015.

7. Svjetski dan pripovijedanja Ek ožujak, 2015.

STRUČNO VIJEĆE DRUŠTVENE GRUPE PREDMETA

89

8. Međunarodni dan kazališta

za djecu i mlade

Rebrina ožujak, 2015.

9. Svjetski dan kazališta Lukić ožujak, 2015.

10. Međunarodni dan dječje

knjige

Klanac travanj, 2015.

11. Dan hrvatske knjige Križek travanj,2015.

12. Dijalog kao kulturna

raznovrsnost

Ek svibanj, 2015.

13. Dani HRT-a Rebrina svibanj,2015.

PROGRAM RADA STRUČNOG VIJEĆA STRANIH JEZIKA

Članovi stručnog vijeća:Brigitte-Nataša Roso,Sandra Fićok, Mirta Rešetar, Anamarija

Antunović (zamjena za Lea Akšamović), Lidija Njegomirović, Martina Demirović, Saša

Jakšić, TamašPeho.

Voditeljica stručnog vijeća: Saša Jakšić

Redni

Broj

Tema Nositelj Vrijeme

ostvarenja

Sudionici

1. Izvješće sa stručnog skupa –

ŽSV njemačkog jezika

sudionici ŽSV Po potrebi

tijekom šk.

godine

Svi ostali

članovi aktiva

2. Izvješće sa stručnog skupa –

ŽSV engleskog jezika

sudionici ŽSV Po potrebi

tijekom šk.

godine

Svi ostali

članovi aktiva

3. Uključivanje u projekte

škole

Suradnici na

projektima

Po potrebi

tijekom šk

.godine

Svi ostali

članovi aktiva

4. Pripreme zaškolske priredbe

(Božić,Dan škole)

Zaduženi za

priredbe

Po potrebi

tijekom šk.

godine

Svi ostali

članovi aktiva

6. Stručna usavršavanja unutar

aktiva

gost-predavač bar jednom

tijekom

šk.godine

svi

PROGRAM RADA STRUČNOG VIJEĆA PRIRODNE SKUPINE PREDMETA

Članovi stručnog vijeća: Silvija Bašić Palković, Darija Grabrović-Babić, Zvjezdana Jurić,

Ružica Doljanac, Zdenka Marijanović, Mirela Mulić, Nada Crevar, Danijela Molnar, Sanda

Miletić.

Voditelj/icastručnogvijeća: Nada Crevar

Redni

Broj

Tema Nositelj Vrijeme

ostvarenja

Sudionici

1. Usvajanje programa rada aktiva za

školsku godinu 2014./2015.

Svi članovi rujan Svi članovi

2. Usklađivanje okvirnih nastavnih

programa (korelacija među

predmetima)

Svi članovi rujan Svi članovi

3. Analiza rezultata učenika na Svi članovi listopad Svi članovi

90

državnoj maturi (matematika) I na

kontrolnim ispitima (tehnologija

zanimanja I matematika u struci)

4. Izvješća sa seminara održanih u 1.

Polugodištu (županijski,

međužupanijski, državni,...)

Svi članovi siječanj Svi članovi

5. Projektni dan Svi članovi ožujak Svi članovi

6. Izvješće s natjecanja (klokan,

poznavanje prve pomoći,

informatike)

Svi članovi svibanj Svi članovi

7. Izvješće o radu aktiva u školskoj

godini 2014./2015. Raspodjela sati

unutar aktiva za školsku godinu

2015./2016.

Svi članovi lipanj Svi članovi

8. Posjet vinariji ZdenkaMarijanović ? Zdenka

Marijanović

PROGRAM RADA STRUČNOG VIJEĆA DRUŠTVENE SKUPINE PREDMETA

Članovi stručnog vijeća: Nada Tolić, Julka Dukić, Jelica Kordić, Ana Perović, Lucija Saulić,

Siniša Kadoić, Daliborka Skakić, Kristina Halas, Ivan Alagić

Voditeljica stručnog vijeća: Jelica Kordić

Redni

broj

Tema Nositelj Vrijeme

ostvarenja

Sudionici

1. Donošenje plana za

šk.god.2014./2015.

Jelica Kordić srpanj, kolovoz Svi članovi

stručnog vijeća

2. Dogovor o zaduženjima

članova stručnog vijeća,

izvannastavne aktivnosti,

natjecanja I smotre,

dodatna I dopunska

nastava

JelicaKordić srpanj, kolovoz Svi članovi

stručnog vijeća

3. Planiranje rada ŠŠK

“Ugostitelj”

Daliborka

Skakić,Siniša

Kadoić

rujan Daliborka

Skakić,Siniša

Kadoić

4. Hrvatski olimpijski

dan(10.9.)-

malonogometni turnir,

međurazredno natjecanje

Daliborka

Skakić

rujan Daliborka Skakić

5. Međunarodni dan

kulturne baštine( 23.9.) –

pano Hrvatski spomenici

kulture pod zaštitom

UNESCO-a

Nada Tolić rujan Nada Tolić

6. Izvannastavne aktivnosti

- dogovor o planu rada

skupina ( Projekt

Građanin)

Nada Tolić rujan Nada Tolić

7. Organiziranje plesne

skupine – uvježbavanje

Daliborka

Skakić

rujan Daliborka Skakić

91

plesnih točaka za školske

priredbe

8. Ekologija i sv.Franjo

Asiški ( 4.10.) – pano,

radionica za učenike

vjeroučiteljice,

Nada Tolić

listopad vjeroučiteljice,

Nada Tolić

9. Dan neovisnosti( 8.10.) –

plakat, radionica za

učenike

Jelica Kordić listopad Jelica Kordić

10. Turnir u malom

nogometu

Daliborka

Skakić

listopad Daliborka Skakić

11. Dan sjećanja na Vukovar

(18.11.) – pano,

radionice za učenike,

paljenje svijeća na

Vukovarskoj ulici

Jelica Kordić studeni Jelica Kordić

12. Dan grada- pano,

radionica

Jelica Kordić prosinac Jelica Kordić

13. Priprema božićne

priredbe – božićne

pjesme, pano, radionice

za učenike

vjeroučiteljica prosinac Vjeroučiteljica, svi

članovi

14. Božićna priredba-

pjesme, zbor

vjeroučiteljica prosinac vjeroučiteljica

15. Školska smotra Projekt

Građanin

Nada Tolić siječanj Nada Tolić

16. Školsko natjecanje iz

vjeronauka

Ana Perović siječanj vjeroučiteljica

17. Natjecanje u organizaciji

ŠŠS Grada Osijeka -

košarka

Daliborka

Skakić,Siniša

Kadoić

siječanj Daliborka Skakić,

Siniša Kadoić

18. Obilježavanje dana

međunarodnog priznanja

RH (15.1.) – pano,

radionica za učenike

Jelica Kordić siječanj Jelica Kordić

19. Dan sjećanja na

Holokaust i sprečavanje

zločina protiv

čovječnosti ( 27.1.) –

pano, radionica za

učenike

Nada Tolić,

Jelica Kordić

siječanj Nada Tolić, Jelica

Kordić,

vjeroučiteljica

20. Međužupanijsko

natjecanje iz vjeronauka

vjeroučiteljica veljača vjeroučiteljica

21. Natjecanje u skoku u vis DaliborkaSkakić veljača DaliborkaSkakić

22. Svjetski ( ekumenski )

dan molitve ( 4.3.) –

pano, predavanje za

učenike

vjeroučiteljica ožujak Vjeroučiteljica

Nada Tolić

23. Dan škole (9.3.) – plakati Svi članovi

stručnog vijeća

ožujak Svi članovi

stručnog vijeća

24. Projekt Građanin –

županijska smotra

Nada Tolić ožujak Nada Tolić

92

25. Uskršnja radionica –

tradicijski običaji Uskrsa

vjeroučiteljica travanj vjeroučiteljica

Nada Tolić

26. Školsko malonogometno

natjecanje : Profesor-

učenik

Daliborka

Skakić

travanj Daliborka Skakić

27. Dan sjećanja na žrtve

Holokausta (13.4.)

Jelica Kordić travanj Jelica Kordić, Nada

Tolić,vjeroučiteljica

28. Uvježbavanje

maturalnog plesa -

Quadrilla

Daliborka

Skakić

travanj,svibanj Daliborka Skakić

29. Međunarodni dan

muzeja(18.5.) – Noć

muzeja

Nada Tolić svibanj Nada Tolić, Jelica

Kordić

30. Ispraćaj maturanata -

Quadrilla

Daliborka

Skakić

svibanj Daliborka Skakić

31. Pripreme za državnu

smotru Projekt Građanin

Nada Tolić svibanj Nada Tolić

32. Projektni eko dan Svi članovi

stučnog vijeća

Prema

dogovoru

Svi članovi stučnog

vijeća

33. Analiza rada stručnog

vijeća u protekloj šk

.godini I dogovor o

zaduženjima nastavnika I

radu vijeća u idućoj šk.

godini

Julka Dukić lipanj Svi članovi

stručnog vijeća

PROGRAM RADA STRUČNOG VIJEĆA EKONOMSKIH PREDMETA

Članovi stručnog vijeća: Ana-Marija Čuljak, Mirko Drmić, Slavko Horvat, Nada Gabrić,

Gabrijela Baraban, Vesna Betlehem.

Voditelj/ica stručnog vijeća: Ana-Marija Čuljak

r.br Tema Nositelj Vrijeme

ostvarenja

Sudionici

1. Donošenje plana za školsku

godinu 2014./15.

Ana-Marija Čuljak rujan Svi

2. Dogovori o zaduženjima

članova vijeća

Ana-Marija Čuljak rujan Svi

3. Mjerila ocjenjivanja (elementi

i kriteriji)

Ana-Marija Čuljak rujan Svi

4. Dodatna nastava u 3F i 4H

razredu

Gabrijela Baraban rujan Gabrijela Baraban

5. Organizacija dežurstava

učenika na recepciji

Gabrijela Baraban rujan - lipanj 3f,3h,4f,4h

6. Rasporeda sati po razredima Vesna Betlehem rujan Vesna Betlehem

7. Izvannastavne aktivnosti

(dogovor o planu rada)

Svi listopad Svi

8. Svjetski dan turizma, 27.

rujna

Nada Gabrić rujan Svi

93

9. Dodatna nastava 4f, 4h Ana-Marija Čuljak listopad Ana-Marija Čuljak

10. Vođenje praktične nastave 1.

polugodište (objekti, ugovori,

dnevnici)

Baraban, Čuljak, listopad Baraban, Čuljak

11. Nastava u obrazovanju

odraslih

Svi listopad Svi

12. Prijedlog nabave sredstava za

izvođenje vježbi poslovnog

dopisivanja, recepcije i

poslovanja turističkih

agencija

Gabrijela Baraban

Ana-Marija Čuljak

listopad Baraban, Čuljak,

Gabrić

13. Pojekt Srce za Afriku Vesna Betlehem Studeni - ožujak Vesna Betlehem,

učenici

14. Sajam antikviteta, Tvrđa

(suradnja s TZ Osijek)

Nada Gabrić studeni –

svibanj

Nada Gabrić,

učenici

15. Animacija učenika za stručnu

ekskurziju iz predmeta

Politika i gospodarstvo –

posjet Saboru – u suradnji sa

Stručnim vijećem društvenih

predmeta

Nada Gabrić studeni Nada Gabrić,

Ana Marija Čuljak,

učenici

16. Animacija učenika kroz

vrijeme adventa za

prikupljanje pomoći

potrebnima

Nada Gabrić prosinac Nada Gabrić,

Vesna Betlehem,

Gabrijela Baraban,

učenici

17. Vođenje praktične nastave 2.

polugodište – objekti,

ugovori, dnevnici

Baraban, Čuljak,

Horvat

veljača Baraban, Čuljak,

Horvat

18. Priprema za natjecanje u

struci Gastro

Baraban, Čuljak, veljača Baraban, Čuljak

19. Školsko natjecanje učenika i

priprema za regionalni Gastro

Baraban, Čuljak,

Horvat, Gabrić

veljača Baraban, Čuljak,

Horvat, Gabrić

20. Animacija učenika za stručnu

ekskurziju u Zagreb iz

predmeta Organizacija

poslovanja poduzeća –

obilazak hotela

Vesna Betlehem,

Gabrijela Baraban

ožujak Vesna Betlehem,

Gabrijela Baraban,

Nada Gabrić

Ana-Marija Čuljak

21. Animacija učenika za posao

turističkog vodiča

Baraban, Čuljak travanj Baraban, Čuljak,

učenici

22. Susret s članovima Zajednice

Cenacolo, Šarengrad

(Korizma)

Nada Gabrić travanj Nada Gabrić,

učenici

23. Analiza natjecanja i drugih

oblika izvannastavnog rada u

svezi ekonomskih predmeta

Ana-Marija Čuljak svibanj Svi

24. Zaduženja za sljedeću školsku

godinu – prijedlog

Ana-Marija Čuljak lipanj Svi

25. Nabava nastavnih sredstava

za iduću školsku godinu –

prijedlog

Ana-Marija Čuljak lipanj Svi

26. Analiza rada stručnog vijeća

– dogovor za iduću školsku

godinu

Ana-Marija Čuljak lipanj Svi

94

PROGRAM RADA STRUČNOG VIJEĆA KUHARSTVA I SLASTIČARSTVA

Članovi stručnog vijeća: Jelica Černi, Spomenka Dundović, Damir Abramić, Ivan Kelava,

Andrej Kristek, Igor Brkić, Zdravko Perković, Ivan Gašpić, Ilona Jakimov, Marina Majdenić

Voditelj stručnog vijeća: Andrej Kristek

Redni

Broj Tema Nositelj Vrijemeostvarenja Sudionici

1. Povijesna baština

regionalnih kuhinja Dundović ožujak 2014. Članovi vijeća

3. Upotreba stručnih naziva u

gastronomiji Kristek

travanj

2015. Članovi vijeća

4.

Hrana kao

kulturnopovijesna baština

Francuske

Černi svibanj 2015. Članovi vijeća

7.

Provedba pisanog I

praktičnog dijela

obrazovanja za učenike 2.i

3. razreda

Str. Učitelji

drugih I trećih

razreda

travanj, svibanj

2015.

Učenici drugih I

trećih razreda

8. Priprema za državnu

fišijadu Gašpić listopad 2014.

Učenici I

Članovi vijeća

9. Dogovor o načinu

obilježavanja dana škole Članovi vijeća Jesen 2014.

Članovi vijeća I

kolege konobari

10. Regionalni I državni

Gastro 2015.

Abramić,

Kelava 2.- 4. mj. 2015.

Učenici završnih

razreda

11. Gostovanje u Nitri Kristek svibanj 2015. Učenici završnih

razreda

12. Međužupanijski stručni

aktiv Kristek

listopad/studeni

2014 Članovi vijeća

13. Međužupanijski stručni

aktiv Kristek ožujak 2015

Članovi

međužupanijskog

str. aktiva

14. Dani otvorenih vrata Članovi vijeća svibanj 2015 Učenici završnih

razreda

15. Aronija kup Kristek rujan 2014 Učenici završnih

razreda

16. Dani Slavonske šume Perković rujan 2014 Učenici završnih

razreda

PROGRAM RADA STRUČNOG VIJEĆA UGOSTITELJSKOG POSLUŽIVANJA

Članovi stručnog vijeća: Franjo Požega, Zlatko Dundović, Tomislav Pataki, Robertino

Marinjak, Albin Smiljan.

Voditelj stručnog vijeća: Albin Smiljan

95

Redni

Broj

Tema Nositelj Vrijeme

ostvarenja

Sudionici

1. C Model Smiljan/Pataki Šk./2014./2015. 1b,1a

2. otvaranje nove dvorane Aktiv

posluživanja

Studeni/prosinac učenici

3. Božični domjenak Marinjak prosinac učenici

4. Regionalni Gastro Požega,Smiljan ožujak učenici 6. Državni Gastro Požega,Smiljan travanj učenici 7. Dan Škole Aktiv

posluživanja

učenici

8. Projektni Eko dan Aktiv

posluživanja

učenici

9. Ljetna praktična nastava Aktiv

posluživanja

lipanj-kolovoz učenici

10. Gastro fest Nitra Zlatko

Dundović

travanj učenici

11. Praktična nastava Aktiv

posluživanja

Šk./2014./2015 učenici

PROGRAM RADA VODITELJA PRAKTIČNE NASTAVE

Područje rada Aktivnosti Vrijeme rada

Raspoređivanje

učenika na

praktičnu nastavu

Izrada tablica, sastavljanje

ugovora, izrada uputnica rujan

Sklapanje ugovora Potpisivanje ugovora po objektima

rujan - listopad

Nadzor učenika na

praksi

Obilazak objekata u kojima rade

učenici tijekom godine

Suradnja s

obrtničkom

komorom

Sudjelovanje u dogovorima bitnim

za obavljanje naukovanja tijekom godine

Suradnja s

roditeljima i

učenicima

Kontaktiranje s roditeljima u svezi

bilo kakvih problema vezanih uz

naukovanje djece tijekom godine

96

12.4.2. PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG ISPITNOG POVJERENSTVA ZA

ORGANIZACIJU I PROVEDBU DRŽAVNE MATURE

Prema Pravilniku o polaganju državne mature pripreme i druge radnje u vezi s organizacijom

i provedbom državne mature provodi školsko ispitno povjerenstvo.

Plan i program rada školskog ispitnog povjerenstva:

- rujan 2014. - ravnatelj imenuje Školsko ispitno povjerenstvo za 2014./2015. godinu

- ispitni koordinator upoznaje članove ispitnog povjerenstva s preuzetim obvezama,

vremenikom održavanja ispita Državne mature

- pripremne i druge radnje u svezi s organizacijom i provedbom državne mature u školi

- do 15. listopada - utvrđivanje preliminarnog popisa učenika za polaganje ispita na

temelju zaprimljenih predprijava i dostavljanje NCVVO-u

- do 1. veljače 2015. prijava ispita

- informiranje tijekom godine o novostima i promjenama

- odlučivanje o opravdanosti naknadne prijave ispita državne mature, promjeni

prijavljenih ispita državne mature i odjavi ispita državne mature

- utvrđivanje popisa učenika koji su ispunili uvjete za polaganje ispita i njegovo

dostavljanje NCVVO-u

- odabir i priprema dežurnih nastavnika, utvrđivanje i ostalih poslova nastavnika u

provedbi ispita,

- svibanj, lipanj, kolovoz, rujan - održavanje ispita

- odlučivanje o opravdanosti nepristupanja učenika polaganju ispita

- zaprimanje prigovora učenika u svezi s nepravilnostima provedbe ispita

- zaprimanje prigovora učenika na ocjene te dostavljanje NCVVO-u pismenog mišljenja

- poslije ispita analiza tijeka provedbe ispita

- obavljanje i drugih poslova koji proizlaze iz naravi provedbe ispita

12.4.3. PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG ISPITNOG KOORDINATORA

- rujan 2014. - upoznavanje članova novog Školskog ispitnog povjerenstva s preuzetim

dužnostima

- listopad, studeni 2014. - razgovor s učenicima četvrtih razreda strukovnih zanimanja:

hotelijersko-turistički tehničar (4. f), turističko-hotelijerski komercijalist (4. h).

- upoznavanje učenika s pravilima i vremenikom Državne mature

- savjetovanje oko pravilnog izbora odgovarajuće razine ispita te primjerenih fakulteta

- do 15. listopada 2014. - informiranje učenika o postupku provođenja ispita, te

koordiniranje prijavljivanja za ispite na razini škole

- do 15. listopada 2014. - osiguravanje i provjeravanje popisa i prijava učenika za ispite,

utvrđivanje preliminarnog popisa učenika za polaganje ispita na temelju zaprimljenih

predprijava i dostavljanje NCVVO-u

97

- unošenje i upotpunjavanje prvobitnih podataka o školi i nastavnim predmetima u bazu

podataka NCVVO-a

- do 1. veljače 2015. ažuriranje podataka u elektroničkoj evidenciji NCVVO-a u skladu

s možebitnim promjenama

- do 1. veljače 2015. prijava ispita, unošenje prijava za ispite u suradnji s učenicima

- utvrđivanje popisa učenika koji su ispunili uvjete za polaganje ispita i njegovo

dostavljanje Centru

- organiziranje tematskih sastanaka na kojima se raspravlja i informira o svim pitanjima

i novostima u svezi s vanjskim vrjednovanjem

- informiranje svih učenika i roditelja o sustavu vanjskoga vrjednovanja i zadatcima i

ciljevima vrjednovanja te o novostima i promjenama

- informiranje nastavnika o sustavu, zadatcima i ciljevima vanjskoga vrjednovanja, te

savjetovanje i pružanje podrške

- osiguravanje pravovremene dostupnosti informacija i publikacija za nastavnike

- savjetovanje učenika o odabiru izbornih predmeta državne mature

- surađivanje s roditeljima u savjetovanju učenika glede odabira izbornih predmeta

Državne mature

- sudjelovanje na stručnim sastancima koje organizira NCVVO

- tijekom travnja 2015., a prije održavanja ispita Državna mature, razgovor s roditeljima

i učenicima

- odabir i priprema dežurnih nastavnika, utvrđivanje i ostalih poslova nastavnika u

provedbi ispita

- osiguravanje prostorija za provođenje ispita

- vođenje brige u školi o provedbi prilagodbe ispita za učenike s teškoćama

- zaprimanje, zaštita i pohranjivanje ispitnih materijala

- nadzor provođenja ispita i osiguravanje pravilnosti postupka provedbe ispita

- odlučivanje o opravdanosti nepristupanja učenika polaganju ispita

- zaprimanje prigovora učenika u svezi s nepravilnostima provedbe ispita

- povrat ispitnih materijala NCVVO-u

- zaprimanje prigovora učenika na ocjene te dostavljanje NCVVO-u pismenog mišljenja

- poslije ispita analiza tijeka provedbe ispita

- obavljanje i drugih poslova koji proizlaze iz naravi provedbe ispita

Ove godine Ugostiteljsko-turistička škola, Osijek ima 58 učenika koji pohađaju četvrte

razrede: 31 učenik u 4.f te 27 učenika u 4. h razredu.

98

12. 5. VIJEĆE RODITELJA

Sukladno izmjenama i dopunama Zakona o srednjem školstvu konstituirano je Vijeće

roditelja naše škole. Izbor za slobodna mjesta u Vijeću roditelja obavit će razrednici na prvom

roditeljskom sastanku za prve razrede i razrede koji iz bilo kojih razloga nemaju svog

predstavnika u Vijeću tijekom rujna i listopada. Iz svakog razreda u vijeće se bira predstavnik

roditelja.

Planirane su najmanje dvije sjednice Vijeća roditelja. Na sjednicama vijeća planiramo

razmatrati organizaciju nastave u našoj školi, potrebu osiguranja učenika, način nabavljanja

zaštitne odjeće i niz drugih aktualnih problema vezanih uz funkcioniranje škole te na kraju

analizirati postignute uspjehe.

12.6. VIJEĆE UČENIKA

Po jedan predstavnik iz svakog razrednog odjela bira se u Vijeće učenika. U pravilu to je

predsjednik razreda. Za koordinatora Vijeća učenika je imenovan Mario Mihić. U radu s

vijećem aktivno će sudjelovati članovi iz reda stručne službe i nastavničkog vijeća.

Ciljevi

aktivnosti:

Ostvarenje boljeg povezivanja učenika međusobno te učenika i

nastavnika.

Osiguravanje pravilnog i potpunog informiranja o događanjima u školi.

Poticanje učenika na aktivno uključivanje u život škole.

Organizacija raznovrsnih aktivnosti s ciljem afirmiranja učenika.

Namjena

aktivnosti:

Zastupati i razvijati učenička prava, interese, obveze i uloge u školi.

Uključiti što veći broj učenika u izradu strategija, kojima se povećava

razina samopoštovanja i poštivanja dostojanstva drugogačovjeka.

Davati prijedloge za bolju nastavu, izvannastavne i izvanškolske

aktivnosti.

Usvojiti aktivan odnos prema školi i zajednici u kojoj škola djeluje.

Analizirati moguće situacije koje negiraju međusobno uvažavanje i

kritički se osvrnuti na njih te poduzimati sve da se one prevladaju,

voditi brigu o školskim prostorima.

Predlagati za učenike stimulativne nagrade za primjerno ponašanje i

kaznene mjere za propušteno djelovanje.

Surađivati s organizacijama mladih nalokalnoj, regionalnoj, državnoj i

međunarodnoj razini i kroz različiteprograme, projekte i aktivnosti,

ovisno o interesima samih učenika imogućnostima škole, ostvarivati

svoju ulogu.

Način

realizacije

aktivnosti:

Izbor rukovodstva Vijeća učenika za tekuću školsku godinu, planiranje

aktivnosti, dogovor o načinu rada, prijedlozi tema za rad, vršnjačka

pomoć (plan razrade), stručno predavanje, analiza uspjeha u prvom

polugodištu,rad na tekućoj problematici ( izostanci, loše ocijene,

problemi u nastavi, neodrađivanje prakse), prijedlozi za poboljšanje,

sudjelovanje u proslavi Dana škole, stručno predavanje, prijedlozi

kriterija za izbor naj učenika škole, prijedlozi za organiziranje ispraćaja

maturanata, analiza i vrednovanje rada nastavnikai uspjeha učenika u

protekloj školskoj godini

99

12.7 PLAN I PROGRAM RADA EKO ŠKOLE U ŠK.GOD. 2014./15.

Rujan -

listopad

2014.

Sastanak Eko-odbora

usvajanje Plana djelovanja za

tekuću školsku godinu

usvajanje Izvješća za

2013./14.šk.god

uključivanje učenika 1. razreda

obrada nove teme :MED –DAR IZ

PRIRODE

sudjelovanje u svehrvatskoj

svečanosti Dani kruha -Dan

zahvalnosti za plodove zemlje

(Zagreb-Remete, 12. 10.2014.)

Školska

Knjižnica

Labin

Školski

koordinatori

Studeni –

prosinac

2014.

Aktivnosti na provedbi programskih

koraka

održavati sadržaje na web stranici

škole

suradnja sa ekološkim Udrugom

„Zeleni Osijek“

uključivanje u projekte

Prostori

škole,

učionice,

dvorište,

ravnatelj,

koordinator,

učenici,nastavnik

informatike

vanjski suradnici

Siječanj –

veljača

2015.

Aktivnosti na provedbi programskih

koraka

dostaviti Izvješće o radu za prvo

polugodište 2014./15.

Prostori škole

članovi Eko-

odbora

školski

koordinatori Ožujak –

travanj

2015.

Redovita provedba programa

priprema i provođenje projektnog

dana

Prostori škole

Vanjski

članovi Eko-

odbora

Vremenik

aktivnosti:

Tijekom tekuće nastavne godine prema dogovoru i potrebi (listopad,

studeni, prosinac, siječanj, veljača, ožujak, travanj, svibanj).

Detaljan

troškovnik

aktivnosti:

Troškovnik će biti razrađen naknado prema potrebama.

Vrednovanje

aktivnosti:

Evaluacijski listići, ankete, upitnici, izvješće na kraju nastavne godine,

osobno zadovoljstvo sudionika.

100

obilježavanje Svjetskog dana voda

(22.3.)

jednodnevni izlet članova Eko

odbora – prema dogovoru

prostori

Vanjski

prostori

školski

koordinatori

Svibanj –

lipanj

2015.

Redovita provedba programa

sastanci Eko-odbora – izvješća,

evaluacija

priprema priloga za Bilten

Školska

knjižnica

Školski

koordinatori

Koordinatorica:

Zdenka Marijanović

13. EKSKURZIJE I STRUČNI IZLETI

Za školsku godinu 2014./2015. planirane su maturalne ekskurzije za učenike završnih

razreda, kao i stručne ekskurzije za ostale razrede.

STRUČNI IZLETI I MATURALNA PUTOVANJA 2014./2015.

Redni

broj

Razredni

odjeli

Mjesto

odlaska

Vrijeme

odlaska

Nositelj

aktivnosti

Svrha odlaska

1. 3a,3b,3c,3d,

3e,3s,3f,3h

Budimpešta-

Beč-Prag

travanj

2015.

Silvija

Bašić-

Palković i

razrednici

navedenih

razreda

maturalno putovanje

2. svi Zagreb studeni Ksenija

kesegi-

Krstin

Posjet sajmu knjiga

3. svi Posjet

vinariji

listopad Zdenka

Marijanović

stručni izlet

4. 3f i 3h i ostali

razredi

Zagreb studeni Gabrić,

Čuljak

Hrvatski Sabor

5. 1f, 1h, 2f, 2h,

3f, 3h, 4f, 4h

Zagreb ožujak Betlehem

Baraban

obilazak hotela

6. Svi prvi

razredi

Krk, Istra travanj Marko Ek Obilazak Aleje glagoljaša

u Istri te crkve sv. Lucije

na Krku.

7. 3f,4f,4h Osječko-

baranjska

županija

travanj Baraban,

Čuljak

stručna posjeta

8. svi Jankovac svibanj Siniša

Kadoić

Rekreacija I boravak u

prirodi

9. 3.f, 2.f, 2.h I

ostali

Vukovar studeni Jelica

Kordić

Obilazak grada heroja

10. svi Osijek travanj Zdenka

Marjanović

Stručni izlet- posjet

pivovari

101

14. SURADNJA ŠKOLE

Škola sudjeluje u ugostiteljskom gospodarstvu grada i vrlo tijesno surađuje s drugim

brojnim gospodarskim subjektima, organizacijama i zajednicama u zemlji i inozemstvu.

Škola surađuje s društvenim, humanitarnim organizacijama i udrugama, a prisutno je i

volontiranja učenika uz veliku potporu nastavnika.

Škola vrlo uspješno surađuje sa Županijom i Županijskim poglavarstvom, Gradskim

poglavarstvom, Crvenim križem, Caritasom, Hrvatskom gospodarskom komorom,

Obrtničkom komorom, Turističkom zajednicom grada i županije i drugim subjektima čija se

djelatnost u većoj ili manjoj mjeri povezuje s djelatnošću Škole.

Suradnja s Turističkom zajednicom grada realizira se kroz više različitih programa

tijekom godine. Jedan od najatraktivnijih programa je zasigurno pomoć pri organizaciji i

sudjelovanje u provedbi državnog natjecanja u kuhanju fiš paprikaša i u drugim prigodama.

Škola je otvorena za sve vidove suradnje tako da se tijekom godine uključujemo i u

druge programe koji se realiziraju u našem gradu ili županiji, a koje nije moguće planirati na

početku školske godine.

14.1. SURADNJA S DRUGIM UGOSTITELJSKIM ŠKOLAMA

Naša škola vrlo uspješno surađuje s ugostiteljskim školama Hrvatske. Vrlo često u

izravnim kontaktima pronalazimo kvalitetna rješenja i izmjenjujemo informacije i iskustva o

realizaciji nastavnih planova i programa. Međutim poseban oblik suradnje ostvaruje se preko

Zajednice ugostiteljskih programa.

U organizaciji Zajednice Škola sudjelujemo na međudržavnom natjecanju GASTRO. Osim

sudjelovanja na natjecanju Zajednica pokušava riješiti u suradnji s Ministarstvom sve

probleme na koje se nailazi tijekom godine.

Oblici i programi suradnje s drugim ugostiteljskim školama su brojni. Najznačajniji

program je zajedničko angažiranje na unapređenju nastave. Taj se program uglavnom realizira

kroz ustrojena županijska stručna vijeća. Posebno možemo izdvojiti natjecanja u struci sa

srodnim školama iz Požege, Županje, Karlovca, Vukovara, na kojima učenici naše škole

imaju dobre rezultate.

Drugi vid suradnje je kroz različita natjecanja gradskog i županijskog karaktera.

14. 2. SURADNJA IZVAN GRANICA HRVATSKE

Škola je obnovila Sporazum o suradnji s ugostiteljskom školom u Pečuhu. U okviru

dogovorene suradnje planira se niz sportskih susreta, razmjena učenika i nastavnika, razmjena

učenika na praksi, stručni susreti s ciljem upoznavanja nastavnih planova i program i slično.

I u ovoj školskoj godini nastavit ćemo suradnju s Ekonomskom i turističkom školom

iz Subotice, prijateljskom školom iz Nitre i ugostiteljskom školom iz Oberwarta u Austriji.

Kroz program AEHTA-e ostvarena je suradnja s više od 300 ugostiteljskih i turističkih

škola Europe.

102

15 . STRUČNO USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA

Rad prosvjetnih djelatnika sve je složeniji pa zahtijeva permanentno stručno usavršavanje

učitelja. Stručno usavršavanje nastavnika bit će provođeno na različite načine.

1. pojedinačno i skupno usavršavanje nastavnika

2. uvođenje nastavnika početnika

3. pedagoško–psihološke kompetencije nastavnika

4. stručni ispiti

Program stručnog usavršavanja realizirat će se u školi, izvan škole i kroz osobno stručno

usavršavanje radnika. Svaki nastavnik ima obvezu izraditi plan i program osobnog stručnog

usavršavanja prema predloženom obrascu koji se nalaze u prilogu Godišnjeg plana i programa

rada.

Svaki djelatnik u tom programu planira problem u školi kojim će se malo više baviti i dr.

U programu će se predvidjeti i nazočnost na raznim stručnim skupovima: seminarima i

savjetovanjima, stručnim aktivima u školi i na nivou županije, predavanja na Nastavničkom

vijeću u školi i dr.

Na osnovi prijedloga nastavnika odabrane su teme za stručno predavanje na

sjednicama nastavničkog vijeća i stručnih vijeća.

Na osnovi prijedloga nastavnika odabrane su teme za stručno predavanje na

sjednicama nastavničkog vijeća i stručnih vijeća.

Redni

broj

Sadržaj Mjesto Vrijeme Nositelji

1. Inkluzija učenika s

teškoćama u redovni

obrazovni sustav

Nastavničko

vijeće

Studeni ASOO

2. Rad nastavnika i

razrednika

Nastavničko

vijeće

Siječanj AZOO

3. Obrada stručnih tema

prema individualnim

programima

Stručna vijeća Tijekom

godine

Članovi stučnih vijeća

4. Sudjelovanje na

seminarima i stručnim

skupovima

Prema pozivima Iz kataloga i

poziva

Svi nastavnici

5. Individualno stručno

usavršavanje prema

osobnom programu

Prema izboru Tijekom

godine

Svi nastavnici

103

16. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAMI

16.1 PROGRAM ZA SPRJEČAVANJE NASILJA MEĐU DJECOM I MLADIMA

– PREVENTIVNI PROGRAMI PU OSJEČKO-BARANJSKE

- Živim život bez nasilja – podprojekt – nasilnočko ponašanje u obitelji - i što sad (studeni)

- Zdrav za pet (veljača)

Područje (teme) rada: * Nasilnočko ponašanje u obitelji - i što sad

**Zdrav za pet

Vrijeme realizacije

Svrha: - edukacija učitelja i učenika o vrstama

nasilja među djecom i mladima

- osposobljavanje za provođenje

preventivnih aktivnosti

- upoznavanje s obvezom provođenja

određenih aktivnosti

- studeni, veljača

- studeni, veljača

- studeni, veljača

Oblici aktivnosti: - radionice s učenicima i nastavnicima s

ciljem afirmacije pozitivnih vrijednosti

i sprječavanja nasilja

- upoznavanje nastavnika s protokolom

o postupanju u slučaju nasilja

- upoznavanje s Programom Vlade RH

o sprječavanju nasilja

- voditi evidenciju prijava i utvrđenih

oblika nasilje

- sandučić povjerenja

- odrediti mjesto «s nultom

tolerancijom na nasilje»

- studeni, veljača

- studeni, veljača

- studeni, veljača

- studeni, veljača

- studeni, veljača

- studeni, veljača

16.2. PLAN I PROGRAM ZA PODRUČJE GRAĐANSKOG ODGOJA I

OBRAZOVANJA

Obvezna provedba Godišnji

broj sati

I., II.,

III. i

IV.

razred

međupredmetno – kroz sve predmete: hrvatski jezik, engleski jezik, njemački

jezik, francuski jezik, povijest, geografija, turistički zemljopis, kulturno-povijesna

baština, matematika, biologija i ekologija, računalstvo, tjelesna i zdravstvena

kultura, etika, vjeronauk, poslovna psihologija s komunikacijom, prehrana i

poznavanje robe i svi ostali strukovni predmeti, programi stručnih suradnika,

programi odgojitelja u učeničkom domu

Navedeni broj sati ne znači povećanje broja sati, nego integriranje i koreliranje

sadržaja s ciljem istovremenog razvijanja i predmetne i građanske kompetencije.

20

sat razrednika – navedeni broj sati uključuje teme predviđene planom sata

razrednika i Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN

87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13) – izbori za

predsjednika razreda i Vijeće učenika, donošenje razrednih pravila, komunikacijske

vještine i razumijevanje razreda i škole kao zajednice učenika i nastavnika uređene

na načelima poštovanja dostojanstva svake osobe i zajedničkog rada na dobrobit

svih

5

104

izvanučioničke aktivnosti – ostvaruju se suradnjom škole i lokalne zajednice, a

uključuju učenike prema njihovim interesima i mogućnostima škole. Oblici

uključivanja : na razini cijele škole, pojedinog razreda ili skupine učenika.

Obuhvaćaju istraživačke aktivnosti (npr. projekt građanin, zaštita potrošača),

volonterske aktivnosti (npr. pomoć starijim mještanima, osobama s posebnim

potrebama, djeci koja žive u siromaštvu), organizacijske aktivnosti (npr.

obilježavanje posebnih tematskih dana), proizvodno-inovativne aktivnosti (npr.

zaštita okoliša) i druge srodne projekte i aktivnosti.

10

Ukupno 35

17. SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Područje rada Svrha aktivnosti Korisnici Aktivnosti i nositelji

Zdravstveni pregledi

učenika

Zaštita zdravlja Učenici prvih

razreda

Školska medicina

Pedagog

Predavanja o spolno

prenosivim bolestima

Zaštita zdravlja,

edukacija o

spolnosti

Učenici prvih

razreda i

završnih razreda

Školska medicina

Predavanja o spolno

prenosivim bolestima

Edukacija o

spolnosti

Učenici prvih

razreda

Studenti medicinskog

fakulteta

Cijepljenje protiv

difterije i tetanusa

Zaštita zdravlje Učenici

završnih razreda

Liječnik školske medicine

Suradnja s Centrom

za socijalnu skrb

Rješavanje

problema u

odrastanju

Učenici s

problemima u

odrastanji i

obiteljskim

problemima

-uključivanje socijalnih

radnika

- razgovori

Suradnja s

ustanovama za

posebnu skrb

Briga o napuštenoj

djeci

Štićenici Centra

za odgoj

doma za djecu

Klasje i SOS

sela

-suradnja s odgajateljima

-razgovori sučenicima

105

18. FINANCIJSKI PLAN 2014

Red

.

broj

Izvor

financiranja

Prihod u %

u odnosu na

ukupne

prihode

Ukupno prihodi

u 2014.

Rashodi

u % u

odnosu

na

ukupne

rashod

Ukupno

rashodi u

2014.

Financijski

rezultat

u 2014.

Višak

manjak

prihoda

prenesen iz

2013godine

Financijski

rezultat 2014.

višak –

manjak

prihoda

1. Ministarstvo

znanosti

obrazovanja i

sporta

73,89 8.173.560,00 73,89 8.173.560,00 0,00 0,00 0,00

2. Županija

Osječko

baranjska

16,95 1.875.255,00 16,95 1.875.255,00 0,00 0,00 0,00

3.

Vlastiti

prihodi

9,15 1.012.500,00 9,15 1.012.500,00 0,00 0,00 0,00