40
Utbildningshandbok för ST i REUMATOLOGI Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2015:8 med SRF:s särskilda rekommendationer 2018-11-24

Utbildningshandbok för ST i REUMATOLOGI · Utbildningshandbok för ST i REUMATOLOGI Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2015:8 med SRF:s särskilda rekommendationer

 • Upload
  others

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • Utbildningshandbok för ST i

  REUMATOLOGI

  Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2015:8 med SRF:s särskilda rekommendationer

  2018-11-24

 • 2

  Innehåll Inledning ................................................................................................................... 4

  Ordförklaringar ......................................................................................................... 5

  Definition av kompetensområdet Reumatologi ....................................................... 6

  Utbildningsstruktur................................................................................................... 7

  Planeringsstöd angående ungefärliga tider för tjänstgöringar, kurser och

  kunskapskontroll för ST i reumatologi - SRFs rekommendationer...........................8

  Tidsfördelning ........................................................................................................... 8

  Regionplacering ........................................................................................................ 9

  Inledning och avslutning ........................................................................................... 9

  Kurser - reumatologi ................................................................................................. 9

  SRFs policy kring EULAR online course on Rheumatic diseases ............................... 9

  Kurser - allmänna...................................................................................................... 9

  Kunskapskontroll .................................................................................................... ..9

  Kompetenskrav ....................................................................................................... 11

  Icke-medicinska kompetenser (a- och b-delmål) ................................................... 11

  *a1: Medarbetarskap, ledarskap och pedagogik ................................................ 11

  *a2: Etik, mångfald och jämlikhet ....................................................................... 12

  a3: Vårdhygien och smittskydd ........................................................................... 13

  a4: Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete ..................................... 13

  *a5: Medicinsk vetenskap ................................................................................... 14

  SRFs särskilda rekommendationer angående delmål a5 ....................................... 14

  *a6: Lagar och andra föreskrifter samt hälso- och sjukvårdens organisation.........................................................................................................16

  *b1: Kommunikation med patienter och närstående ......................................... 17

  *b2: Sjukdomsförebyggande arbete ................................................................... 18

  *b3: Läkemedel ................................................................................................... 19

  *b4: Försäkringsmedicin ..................................................................................... 20

  *b5: Palliativ vård i livets slutskede..................................................................... 21

  Medicinsk kompetens (c-delmål) ........................................................................... 22

 • 3

  Socialstyrelsens rekommendationer ...................................................................... 22

  SRFs särskilda rekommendationer ......................................................................... 23

  *c1: inflammatoriska led- och ryggsjukdomar .................................................... 24

  *c2: inflammatoriska systemsjukdomar och vaskuliter ...................................... 25

  *c3: ovanliga inflammatoriska systemsjukdomar och vaskuliter ....................... 26

  c4: led- och ryggundersökning, injektionsteknik, ultraljud ................................. 27

  c5: andra sjukdomar med symptom och fynd från rörelseapparaten ................ 28

  *c6: reumatologisk farmakoterapi ...................................................................... 29

  c7: helhetssyn på långvarigt sjuka patienter ....................................................... 30

  *c8: immunologi vid reumatisk sjukdom ............................................................ 31

  c9: Avbildande, fysiologisk och laborativ diagnostik ........................................... 32

  c10: Reumatologisk rehabilitering och reumakirurgi .......................................... 33

  *c11: Akut internmedicin .................................................................................... 34

  c12: Vanliga tillstånd inom angränsande kunskapsområden.............................. 35

  *c13: Lagar och föreskrifter för specialiteten ..................................................... 36

  Appendix A: Mall för diagnosrelaterad checklista ................................................. 37

  Appendix B: ”Körkort” i injektionsteknik................................................................ 38

  Appendix C: ”Körkort” i ledstatus........................................................................... 39

  Mall för utvärdering av med-sittning i reumatologi för ST-läkare ......................... 40

  *Delmål med kurskrav

 • 4

  Inledning Den 17 februari 2015 beslutade Socialstyrelsen att meddela nya föreskrifter och

  allmänna råd (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring.

  Socialstyrelsen har vidare beslutat att meddela nya föreskrifter och allmänna

  råd om de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som ska gälla för

  specialistkompetens (Läkarnas specialiseringstjänstgöring Målbeskrivningar

  2015).

  I målbeskrivningarna anges de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som

  ST-läkaren ska utveckla under specialiseringstjänstgöringen, och hur de

  förväntas ta sig uttryck i den specialistkompetenta läkarens yrkesutövning.

  De delar av målbeskrivningarna som finns under rubriken

  ”Kompetenskrav” är föreskrifter. I målbeskrivningarna finns även

  allmänna råd. Detta anges då med rubriken ”Allmänna råd”. Föreskrifter är

  bindande regler. Allmänna råd är rekommendationer.

  I målbeskrivningarna finns specialitetsövergripande delmål (a och b) och

  specialitetsspecifika delmål (c).

  Delmålen a gäller för alla specialiteter. Vilka av delmålen b som gäller för de

  respektive specialiteterna framgår av specialiteternas målbeskrivningar.

  Delmålen c är specifika för respektive specialitet.

  Läkarnas specialiseringstjänstgöring är en målstyrd utbildning. Det anges inte

  hur lång tid det tar att uppnå ett specifikt delmål. Vissa kompetenser förväntas

  ST-läkaren utveckla genom hela specialiseringstjänstgöringen. Detta gäller till

  exempel för kompetens inom etik, mångfald och jämlikhet.

 • 5

  Ordförklaringar

  auskultation

  -strukturerad utbildning där ST-läkaren studerar en eller flera medarbetares yrkesutövning och i viss mån utför uppgifter inom det aktuella området handledning stöd och vägledning i dialogform som ges kontinuerligt

  handledare

  -läkare med specialistkompetens som har genomgått handledarutbildning och som handleder ST-läkaren och bedömer hans eller hennes professionella utveckling handledaren kan vara ST-läkarens huvudansvariga handledare eller en annan läkare vars specialistkompetens motsvarar kompetensområdet för utbildningsperioden

  klinisk tjänstgöring under handledning

  -ST-läkarens yrkesutövning under eget ansvar och med stöd av handledare

  kurs

  strukturerad utbildning som utgår från uppsatta utbildningsmål

  kvalitets- och utvecklingsarbete

  -arbete som ST-läkaren genomför och som är en del i hälso- och sjukvårdens systematiska kvalitetsarbete

  självständigt skriftligt arbete under vetenskapliga principer

  -arbete som genomförs i vilket ST-läkaren självständigt behandlar en medicinskt vetenskaplig frågeställning

  skolhälsovård

  -medicinska insatser i elevhälsan

  behärska

  -Används i c-delmål för att uttrycka det mest omfattande kopetenskravet. Med behärska avses här att läkaren uppvisar de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för att fullständigt och självständigt kunna utföra de arbetsuppgifter som förekommer inom det område som avses. Det kan till exempel vara att läkaren fullständigt och självständigt kan

  bedöma, utreda, diagnostisera, behandla och följa upp en patient och använda de tekniker eller metoder som är relevanta för området.

 • 6

  ha kunskap

  -används i delmålen c för att uttrycka ett kompetenskrav som är mindre omfattande än behärska. Ofta handlar det då om teoretiska kunskaper.

  ha kännedom

  används i delmålen c för att uttrycka de minst omfattande kompetenskraven.

  Definition av kompetensområdet Reumatologi Specialiteten reumatologi karaktäriseras av kunskaper och färdigheter

  rörande rörelseorganens medicinska sjukdomar samt systemiska

  inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar hos vuxna.

  Kompetensområdet omfattar såväl inflammatoriska som

  ickeinflammatoriska tillstånd i rörelseorganen, men specialiteten

  behandlar i huvudsak de inflammatoriska sjukdomarna i och utanför

  lederna.

  Sjukdomarna kan vara av akut övergående karaktär eller återkommande, eller

  utvecklas till kroniska tillstånd. Både sjukdomen och dess behandling medför

  ibland behov av uppföljning under lång tid på grund av risken för recidiv och

  komplikationer.

  Diagnostiken sker framför allt med anamnes och status kombinerat med

  användandet av immunologiska, avbildande och laborativa metoder.

  Behandlingen innefattar ofta såväl immunmodulation som smärtlindring, inte

  sällan kombinerad med fysikalisk träning. Reumatiska sjukdomar kan drabba

  personer i alla åldrar och påverkar ofta livssituationen och livskvaliteten

  avsevärt. Därför är det karaktäristiskt för specialiteten med en långsiktig

  patientcentrerad samverkan tillsammans med andra specialiteter och

  professionella kompetenser.

 • 7

  Utbildningsstruktur

  Tjänstgöringen under utbildningen bör främst förläggas till

  vårdavdelningar och mottagningar som bedriver reumatologisk vård.

  Inledningsvis bör tjänstgöringen planeras så att ST-läkaren kan få kunskap

  om de vanligaste sjukdomarna i specialiteten. Det är därför lämpligast att

  den första placeringen sker inom reumatologi. Tidigt i utbildningen bör ST-

  läkaren introduceras till arbete inom reumatologisk

  öppenvårdsverksamhet och införskaffa färdigheter inom led- och

  ryggundersökningsteknik samt injektionsteknik. Det är viktigt med en

  längre sammanhållen tjänstgöring inom slutenvård på ett region- eller

  universitetssjukhus så att ST-läkaren får erfarenhet av utredning och

  behandling av ovanliga reumatologiska sjukdomar samt kvalificerade

  behandlingsmetoder. Denna tjänstgöring kan med fördel förläggas till

  slutet av utbildningen. Under utbildningen bör också ST-läkaren få

  möjlighet att medverka i reumatologisk konsultverksamhet.

  Sidoutbildningar och kurser bör väljas så att de är relevanta för det

  reumatologiska sjukdomspanoramat. Sidoutbildningen bör innefatta

  tjänstgöring på en internmedicinsk akutmottagning. Andra lämpliga

  tjänstgöringsområden är:

  • de invärtesmedicinska specialiteterna med gemensam kunskapsbas

  • infektionssjukdomar

  • neurologi

  • hudsjukdomar

  • klinisk immunologi

  • medicinsk rehabilitering

  • ortopedisk kirurgi

  • handkirurgi.

  Det är en fördel om utbildningen i medicinsk rehabilitering, ortopedisk kirurgi

  och handkirurgi sker integrerat med placeringen i reumatologi om kliniken

  har egna rehabiliteringsresurser och om ST-läkaren får göra gemensamma

  bedömningar med ortoped respektive handkirurg.

  Teoretiska kunskaper bör ST-läkaren tillägna sig bland annat genom relevanta

  läroböcker och vetenskapliga tidskrifter. Kurserna bör planeras i samklang

  med den kliniska tjänstgöringen. Ett vetenskapligt förhållningssätt med

  litteraturstudier bör introduceras tidigt och genomsyra utbildningen.

 • 8

  Tidigt under utbildningen bör det komma kurser om

  • inflammatoriska ledsjukdomar

  • de vanligare inflammatoriska systemsjukdomarna och vaskuliterna

  • basala inflammations- och immunreaktioner

  Under utbildningstiden bör det beredas möjlighet till deltagande i en

  internationell kongress.

  Planeringsstöd angående ungefärliga tider för

  tjänstgöringar, kurser och kunskapskontroll för ST i

  reumatologi - SRFs rekommendationer ST är en målstyrd tjänstgöring. Trots det förekommer två viktiga tidsangivelser.

  Tjänstgöringen är sammanlagt minst 5 år. Den som redan genomfört

  forskarutbildning inom ämnet medicin kan, om man uppfyller

  målbeskrivningen, genomföra ST under 4,5 år (SOSFS 2015:8, 6Kap, 2§). För den

  som nyss påbörjat ST, eller ska handleda en ny ST-läkare är det emellertid inte

  så lätt att veta exakt hur lång tid det tar att uppfylla målbeskrivningen för varje

  enskilt delmoment. Dessa rekommendationer är därför till för att förenkla för

  den som ämnar planera den ungefärliga tidsåtgången för de olika delarna under

  ST. Tidsangivelserna baseras på tidigare erfarenheter och på genomsnittliga ST-

  läkare. Det finns därför inga garantier för att detta räcker för alla eller att den

  föreslagna fördelningen är den optimala för alla. Tjänstöringsplanen behöver

  ibland justeras efterhand.

  Tidsfördelning - En ST-utbildning i reumatologi bör innefatta minst 3 års reumatologisk

  tjänstgöring, inklusive tid för uppfyllande av de allmänna kompetenserna

  (delmål a1-a6, b1-b5) i målbeskrivningen, inkluderande bl.a.

  handledning/ledarskap/sjukvårdsorganisation samt genomförande av

  vetenskapligt och kvalitets- och utvecklingsarbete).

  - Övrig tid fördelas mellan sidotjänstgöringar i relevanta specialiteter med

  huvuddelen inom internmedicinska specialiteter.

  - Om de allmänna kompetenserna (a- och b-delmål) uppfyllts inom ramen för

  parallell eller tidigare ST-utbildning i annan specialitet ska detta i normalfallet

  tillgodoräknas.

  - Jourtjänstgöring, inklusive intjänad jourkomp, avräknas den specialitet där

 • 9

  den fullgörs. Deltagande i medicinjour avräknas således exempelvis

  sidoutbildningen i internmedicin, medan medicinjour utanför ordinarie

  arbetstid avräknas densamma motsvarande intjänad jourkomp.

  Regionplacering Beroende på hur mycket högspecialiserad reumatologi man kommer i kontakt

  med under huvudtjänstgöringen bör 0,5-1 års regionplacering ingå i de 3 åren

  reumatologi enligt ovan.

  Inledning och avslutning Tjänstgöringen bör inledas och avslutas med reumatologisk placering.

  Kurser - reumatologi Kurser för att täcka de medicinska delmålen c1-c13 bör täckas av dagens

  utbud av bl.a. SK-kurser. Vid platsbrist eller kursbrist tar SRF initiativ till SK-

  liknande kurser alternativt kurs i samband med nationella ST- läkardagar.

  SRFs policy kring EULAR online course on Rheumatic diseases

  EULAR arrangerar en webb-baserad kurs, EULAR online course on rheumatic

  diseases. Kursen pågår under två år och omfattar 42 olika tvåveckor långa

  moduler ägnade åt olika ämnen. Kursen hålls av EULAR´s Scientific Course

  Committee och de olika modulerna har tagits fram genom namnkunniga

  fakultetsmedlemmar. En fullgjord kurs resulterar i ett EULAR Certificate och en

  CME-ackreditering av kursen pågår.

  Efter dialog med bl.a. Socialstyrelsen och SRF:s externa granskare har SRF:s

  styrelse beslutat att jämställa on-linekursen med de högst prioriterade SK-

  kurserna i reumatologi. EULAR:s kurs kan ersätta en av dessa vid ansökan om

  specialistexamen.

  Kursen är avgiftsbelagd, arbetsgivaren bör stå för den kostnaden.

  Kurser - allmänna Kurser för att täcka de allmänna delmålen a1-a6, b1-b5 bör täckas av

  lokalt eller regionalt utbud utan särskild reumatologisk profil.

  Kunskapskontroll SRF rekommenderar starkt att ST-läkaren årligen skriver det diagnostiska provet

  i reumatologi, minst fyra tentor under ST, för att tillsammans med handledaren

  dels följa ST-läkarens personliga kunskapsutveckling genom utbildningen, dels få

  en kontinuerlig uppdatering kring det aktuella teoretiska kunskapsläget inom

  olika reumatologiska områden. Provet infaller vecka 12 varje år och tar cirka

  fyra timmar att skriva. Tid bör vikas både för själva skrivningen och för den lika

  https://esor.eular.org/https://esor.eular.org/

 • 10

  viktiga genomgången med handledaren.

  SRF rekommenderar vidare starkt att ST-läkaren genomför ”medsittning” minst

  en gång per år tillsammans med handledare eller annan specialist för att

  fortlöpande utvärdera klinisk förmåga avseende anamnes, undersökningsteknik

  samt diagnostisk förmåga, se SRFs mall för medsittning.

  http://svenskreumatologi.se/wp-content/uploads/2016/08/mall_for_sit_in.pdf

 • 11

  Kompetenskrav För reumatologi gäller delmålen a1–a6, b1–b5 samt c1–c13.

  Icke-medicinska kompetenser (a- och b-delmål) SRF har en egen särskild rekommendation för delmål a5. För

  förtydliganden och allmänna råd kring övriga delmål hänvisas till

  Läkarförbundets Rekommendationer för allmänna Kompetenser i ST.

  *a1: Medarbetarskap, ledarskap och pedagogik

  Utbildnings- aktiviteter

  Uppföljning

  Den specialistkompetenta läkaren ska

  – kunna ta ett ansvar för det kontinuerliga lärandet på arbetsplatsen

  – kunna utöva ledarskap i det dagliga arbetet, inklusive leda ett vårdteam

  – kunna ta ett ansvar för utvecklingen av det multiprofessionella samarbetet

  – kunna ta ett ansvar för samarbetet med patienter och närstående

  – kunna samarbeta i nätverk kring patienten

  – kunna samverka med aktörer utanför hälso- och sjukvården, till exempel socialnämnder, verksamheter inom socialtjänsten, skola och Försäkringskassan

  – kunna presentera och förklara medicinsk information på ett sätt som är förståeligt för mottagaren, såväl muntligt som skriftligt

  – kunna planera och genomföra undervisning

  – kunna handleda och instruera

  medarbetare och studenter

  Klinisk tjänstgöring

  under handledning

  Intyg om

  genomförda

  utbildningsaktiviteter

  och uppfyllda

  kompetenskrav

  utfärdat av

  handledare

  Deltagande i en eller

  flera kurser

  Intyg om genomförda utbildningsaktiviteter och uppfyllda kompetenskrav utfärdat

  av kursledare

  eller

  handledare

  Allmänna råd

  Deltagande i inom- eller mellan- professionell reflektion i grupp

  Handleda under handledning

  Undervisa under

  handledning

 • 12

  *a2: Etik, mångfald och jämlikhet

  Utbildnings- aktiviteter

  Uppföljning

  Den specialistkompetenta läkaren ska

  Klinisk tjänstgöring under handledning

  Intyg om genomförda utbildningsaktiviteter och uppfyllda kompetenskrav utfärdat av handledare

  – uppvisa kunskap om innebörden av medicinsk-etiska principer samt kunna identifiera etiska problem och analysera dessa på ett strukturerat sätt

  -kunna hantera värdekonflikter i det dagliga arbetet

  – kunna bemöta människor som individer och med respekt oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

  Deltagande i en eller

  flera kurser

  Intyg om genomförda utbildningsaktiviteter och uppfyllda kompetenskrav utfärdat av kursledare eller handledare

  Allmänna råd

  Deltagande i inom eller mellan-

  professionell reflektion

  i grupp

 • 13

  a3: Vårdhygien och smittskydd

  Utbildnings- aktiviteter Uppföljning

  Den specialistkompetenta läkaren ska

  – kunna ta ett ansvar för att

  vårdrelaterade infektioner och

  smittspridning förebyggs

  Klinisk tjänstgöring

  under handledning

  Intyg om genomförda

  utbildningsaktiviteter

  och uppfyllda

  kompetenskrav utfärdat

  av handledare

  a4: Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete

  Utbildnings- aktiviteter Uppföljning

  Den specialistkompetenta läkaren ska Klinisk tjänstgöring

  under handledning

  Intyg om genomförda

  utbildningsaktiviteter och uppfyllda kompetenskrav utfärdat av handledare

  – kunna kritiskt granska den egna verksamheten och kunna genomföra en risk- och händelseanalys

  – kunna ta ett ansvar för att förbättrande åtgärder, processer och rutiner för patientnytta genomförs systematiskt

  – kunna ta ett ansvar för integreringen av nya tekniker och metoder i det dagliga hälso- och sjukvårdsarbetet.

  Kvalitets- och

  utvecklingsarbete

  Intyg om genomförda utbildningsaktiviteter och uppfyllda kompetenskrav utfärdat av handledare

  Allmänna råd

  Deltagande i seminarium

  Deltagande i större yrkesrelaterad sammankomst

 • 14

  *a5: Medicinsk vetenskap Utbildnings- aktiviteter

  Uppföljning

  Den specialistkompetenta läkaren ska Klinisk tjänstgöring under handledning

  Intyg om genomförda utbildningsaktiviteter och uppfyllda kompetenskrav utfärdat av handledare

  – uppvisa fördjupade kunskaper om medicinskt vetenskapliga metoder och etiska principer

  – kunna kritiskt granska och värdera medicinsk vetenskaplig information

  Självständigt skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer

  Intyg om genomförda utbildningsaktiviteter och uppfyllda kompetenskrav utfärdat av handledare

  – uppvisa ett medicinskt vetenskapligt

  förhållningssätt till rutiner och

  arbetssätt i det dagliga arbetet

  Deltagande i en eller

  flera kurser

  Intyg om genomförda utbildningsaktiviteter och uppfyllda kompetenskrav utfärdat av handledare

  Allmänna råd

  Deltagande i seminarium

  Deltagande i större yrkesrelaterad sammankomst

 • 15

  SRFs särskilda rekommendationer angående delmål a5

  Bakgrund:

  I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring ställs krav på att ST-läkaren ska ha förmåga till ett vetenskapligt syn- och förhållningssätt. Metoder för lärande inkluderar Klinisk tjänstgöring, Kurs, och Självständigt skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer.

  Minimikrav

  Angående obligatorisk kurs

  Eftersom detta delmål är gemensamt för alla specialister och både lokala och regionala riktlinjer finns ska ST-läkaren gå kurs som arrangeras lokalt, regionalt eller nationellt av sjukvårdshuvudman, universitet eller annan lämplig part. Helst bör den dessutom vara tillgodoräkningsbar inom forskarutbildning.

  Angående klinisk tjänstgöring

  Tjänstgöring sker under huvudplacering eller regionplacering.

  Angående handledare

  Handledaren för detta arbete bör inneha relevant vetenskaplig kompetens, i praktiken alltså ha genomgått forskarutbildning och vara disputerad. Handledaren kan tjänstgöra på samma klinik som ST-läkaren, komma från den lokala forsknings och utvecklingsenheten på sjukhuset eller tjänstgöra på regionkliniken eller annat som kan anses lämpligt för att passa den uppgiften ST-läkaren ska utföra. Handledaren ska handleda detta arbete och ansvarar för att intyga att ST-läkaren genomfört klinisk tjänstgöring och utfört skriftligt arbete.

  Angående tid

  I enlighet med rekommendationer från Svenska läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund ska alla ST-läkare använda motsvarande totalt minst 10 veckor heltid åt ett individuellt arbete. Dessa 10 veckor inkluderar alla 3 lärandemetoder, dvs klinisk tjänstgöring, kurs och skriftligt arbete. Många ST-läkare har, eller kommer att genomföra en forskarutbildning. Därför är det för alla inblandade fördelaktigt och eftersträvansvärt att uppnå en optimal synergieffekt mellan ST och forskarutbildning.

  Om man redan genomfört forskarutbildning redovisas avhandlingen som Självständigt skriftligt arbete.

  Om man kommit mer än halvvägs i forskarutbildningen redovisas ett delarbete som Självständigt skriftligt arbete.

  Övriga doktorandanmälda kan välja mellan att redovisa ett delarbete som Självständigt skriftligt arbete eller använda 10

 • 16

  veckors arbetstid från ST för ett separat arbete.

  Forskningshandledaren skriver i samtliga fall på avseende Klinisk tjänstgöring och Självständigt skriftligt arbete.

  Angående presentation av Självständigt skriftligt arbete

  Alla ST-läkare ska presentera sitt arbete som ett skriftligt manuskript. Det Självständiga skriftliga arbetet bör också redovisas muntligt i seminarieform internt för kollegor på kliniken eller regionalt vid ST-läkarträff i en sådan form att arbetet diskuteras och granskas kritiskt. ST-läkaren bör vidare uppmuntras att presentera sitt projekt i form av ett abstract/poster/föredrag i samband med en nationell sammankomst, tex under Reumaveckan.

  *a6: Lagar och andra föreskrifter samt hälso- och sjukvårdens organisation

  Utbildnings- aktiviteter

  Uppföljning

  Den specialistkompetenta läkaren ska

  – uppvisa kunskap om lagar och andra föreskrifter som gäller inom hälso- och sjukvården och för dess personal

  Deltagande i en eller

  flera kurser

  Intyg om genomförda utbildningsaktiviteter och uppfyllda kompetenskrav utfärdat av kursledare eller

  – uppvisa kunskap om hälso- och sjukvårdens organisation och

  handledare

  administration

  – uppvisa kunskap om hälso- och

  sjukvårdens olika ekonomiska

  styrsystem och deras betydelse för

  prioriteringar och avvägningar i det dagliga arbetet

 • 17

  *b1: Kommunikation med

  patienter och närstående

  Utbildnings- aktiviteter

  Uppföljning

  Den specialistkompetenta läkaren ska

  Klinisk tjänstgöring under

  Intyg om genomförda

  – kunna anpassa sättet att kommunicera utifrån patienters och närståendes individuella behov och kommunikativa förmåga

  handledning utbildningsaktiviteter och uppfyllda

  kompetenskrav

  utfärdat av

  handledare

  – kunna ge patienter och närstående svåra besked med respekt, empati och lyhördhet

  Deltagande i en eller

  flera kurser

  Intyg om genomförda utbildningsaktiviteter och uppfyllda kompetenskrav utfärdat

  – kunna stärka patientens förmåga att hantera en förändrad livssituation till följd av sjukdom eller funktionsnedsättning

  av kursledare eller handledare

  Allmänna råd

  – kunna samråda med

  patienter och närstående

  om patientens egenvård

  Deltagande i inom- eller mellan- professionell reflektion i grupp

  Medsittning

 • 18

  *b2: Sjukdomsförebyggande arbete

  Utbildnings- aktiviteter

  Uppföljning

  Den specialistkompetenta läkaren ska

  – kunna vägleda patienter i frågor om levnadsvanor i syfte att

  – förebygga uppkomsten av sjukdomar som grundar sig i en eller flera levnadsvanor

  – förbättra prognosen hos

  patienter med sjukdom som

  grundar sig i en eller flera

  levnadsvanor

  Klinisk tjänstgöring under

  Intyg om genomförda

  handledning utbildningsaktiviteter och

  uppfyllda kompetenskrav

  utfärdat av handledare

  Deltagande i en eller

  flera kurser

  Intyg om genomförda utbildningsaktiviteter och uppfyllda kompetenskrav utfärdat

  av kursledare eller

  handledare

  Allmänna råd

  Deltagande i större

  yrkesrelaterad

  sammankomst

 • 19

  *b3: Läkemedel Utbildnings- aktiviteter

  Uppföljning

  Den specialistkompetenta läkaren ska

  Klinisk tjänstgöring under handledning

  Intyg om genomförda

  – kunna anpassa läkemedels- behandlingen efter patientens ålder, kön, vikt, njur- och leverfunktion samt eventuell samsjuklighet och övrig medicinering

  utbildningsaktiviteter och uppfyllda kompetenskrav

  utfärdat av handledare

  – kunna bedöma risker för interaktioner och biverkningar vid

  läkemedelsbehandling

  – kunna samarbeta med patienter och närstående för att uppnå följsamhet till

  läkemedelsbehandlingen

  – kunna samverka med andra aktörer i vårdkedjan om patientens läkemedelsbehandling

  Deltagande i en

  eller flera kurser

  Intyg om genomförda utbildningsaktiviteter och uppfyllda kompetenskrav utfärdat av kursledare eller handledare

  – kunna kritiskt granska och värdera information om läkemedel

  – uppvisa kunskap om läkemedelsinverkan på miljön

  – uppvisa kunskap om hälsoekonomiska aspekter av

  läkemedelsbehandling

 • 20

  *b4: Försäkringsmedicin Utbildnings- aktiviteter

  Uppföljning

  Den specialistkompetenta läkaren ska

  – kunna tillämpa metoder inom försäkringsmedicin som en del av behandlingen av den enskilda patienten

  – kunna samverka i

  försäkringsmedicinska frågor

  som rör den enskilda patienten

  med aktörer inom och utanför

  hälso- och sjukvården

  Klinisk tjänstgöring

  under handledning

  Intyg om genomförda

  utbildningsaktiviteter

  och uppfyllda

  kompetenskrav

  utfärdat av

  handledare

  Deltagande i en eller

  flera kurser

  Intyg om genomförda utbildningsaktiviteter och uppfyllda kompetenskrav utfärdat

  av kursledare

  eller handledare

  Allmänna råd Deltagande i större

  yrkesrelaterad

  sammankomst

 • 21

  *b5: Palliativ vård i livets slutskede

  Utbildnings- aktiviteter

  Uppföljning

  Den specialistkompetenta läkaren ska

  – kunna identifiera behov av och initiera palliativ vård i livets slutskede

  – kunna genomföra brytpunktssamtal med patienter och närstående

  – kunna tillämpa

  grundläggande principer för

  palliativ symtomlindring

  med beaktande av fysiska,

  psykiska, sociala och

  existentiella behov

  Klinisk tjänstgöring under handledning

  alternativt auskultation

  Intyg om genomförda

  utbildningsaktiviteter och

  uppfyllda kompetenskrav

  utfärdat av handledare

  Deltagande i en

  eller flera kurser

  Intyg om genomförda utbildningsaktiviteter och uppfyllda kompetenskrav utfärdat

  av kursledare eller

  handledare

  Allmänna råd Deltagande i seminarium

  Deltagande i större yrkesrelaterad sammankomst

  Medsittning

  Träning i simulerad miljö

 • 22

  Medicinsk kompetens (c-delmål)

  Socialstyrelsens rekommendationer Den specialistkompetenta läkaren ska ha kunskaper och färdigheter för att

  kunna utföra ett självständigt arbete. Kravet omfattar kunskaper i

  etiologi,

  immunologi,

  patologi, och

  utredning, diagnostik, behandling, utvärdering och uppföljning av akuta och

  kroniska inflammatoriska led- och ryggsjukdomar, inflammatoriska

  systemsjukdomar och vaskuliter.

  Vidare ska den specialistkompetenta läkaren kunna diagnostisera och initialt

  behandla icke-inflammatoriska led- och mjukdelssjukdomar. Kunskapsdjupet

  ska vara störst för de inflammatoriska reumatiska sjukdomarna och avspegla

  förekomsten och svårighetsgraden beträffande morbiditet och mortalitet.

  Den specialistkompetenta läkaren ska även

  ha kunskap om de organsystem som kan påverkas vid reumatiska sjukdomar

  och om undersökning av dem, särskilt rörelseorganens anatomi och patologi,

  kunna utföra och tolka en detaljerad led- och ryggundersökning,

  behärska ledinjektionsteknik, och

  ha färdigheter inom muskuloskeletalt ultraljud.

  Mot bakgrund av de reumatiska sjukdomarnas patofysiologi ska även den

  specialistkompetenta läkaren ha kunskap om immunologiska och

  inflammatoriska processer.

  Vidare ska läkaren ha kunskap om vilka verkningsmekanismer,

  indikationer, effekter och bieffekter som finns hos de läkemedel som

  används inom reumatologin

 • 23

  För att kunna omhänderta följdsjukdomar till reumatiska sjukdomar och driva

  differentialdiagnostik gentemot andra specialiteter ska den specialistkompetenta läkaren

  kunna initialt handlägga vanliga tillstånd inom angränsande kunskapsområden. Det är av

  särskild vikt att läkaren kan handlägga akuta invärtesmedicinska tillstånd.

  Då majoriteten av de reumatiska sjukdomarna är kroniska ska den specialistkompetenta läkaren

  också ha kompetens att handlägga långvarigt sjuka patienter, med en helhetssyn innefattande

  såväl psykosociala som medicinska aspekter. Detta innebär att läkaren ska vara förtrogen med

  reumateamets kompetensområden och med aktuella rehabiliteringsmetoder samt ha insikt i

  reumakirurgiska behandlingsmöjligheter. Vidare ska den specialistkompetenta läkaren kunna

  samverka med aktörer såsom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

  SRFs särskilda rekommendationer SRFs checklista skall komplettera och klargöra de medicinska delmålen i Socialstyrelsens

  dokument ”Målbeskrivning för specialisttjänstgöring i reumatologi” då dessa delmål med avsikt

  är utformade så att målbeskrivningen skall kunna vara användbar under lång tid samt språkligt

  korrelera med andra målbeskrivningar. Checklistan skall revideras av SRF vartannat år. I

  utbildningshandboken finns under "Utbildningsstruktur" en rekommendation om hur ST-läkaren

  lämpligast planerar sina tjänstgöringsplaceringar för att kunna uppnå målen och ytterligare

  vägledning finns i stycket "Ungefärliga tider tjänstgöringar". SRF rekommenderar starkt att ST-

  läkaren på hemmakliniken har en kontinuerlig patientkontakt i mottagnings- form med långvarig

  uppföljning av egna patienter. Förutom nationella SK- och SK-liknande kurser i reumatologi och

  angränsande områden kan kunskap inhämtas via EULARS online kurs i reumatologi och andra

  internetbaserade källor utöver läroböcker och vetenskapliga tidskrifter.

  Deltagande vid SRFs nationella ST-dagar i reumatologi rekommenderas, liksom ett fortlöpande

  aktivt deltagande vid regionala ST- utbildningar och vid den egna klinikens seminarier,

  röntgenronder, behandlingskonferenser och artikelgenomgångar.

  Checklistan beskriver de viktigaste diagnoserna/aspekterna under varje del- mål och kan

  användas att ”bocka av” områden/moment tillsammans med handledaren. För varje

  diagnos/sjukdom kan separat ”diagnosrelaterad checklista” användas, se Appendix A. Denna

  mall kan med fördel även användas till att utvärdera kunskap kring diagnoser som ligger nära

  specialiteten men där vi ej har primärt behandlingsansvar (t.ex. artros). Delmål c3 beskriver

  ovanliga sjukdomar där ST-läkaren ej kan förväntas komma i kontakt med alla uppräknade

  sjukdomstillstånd, men ändå förväntas kunna misstänka och identifiera sjukdomen eller

  sjukdomsmanifestationen, starta rätt utredning, behandling och vid behov remittera till rätt

  vårdnivå. Delmål c4 markerar vikten av en god undersöknings- och ledinjektionsteknik, där

  separata ”körkort” kan användas tillsammans med handledare eller annan specialistläkare för

  att bekräfta korrekt teknik, se Appendix B och C. Under delmål c5 betonas

  differentialdiagnostiska kunskaper och färdigheter gentemot de inflammatoriska reumatiska

  sjukdomarna, där ST-läkaren med säkerhet skall kunna misstänka och diagnostisera andra

  tillstånd med ledsymptom men även ha kunskap kring patogenes, naturalförlopp och

  behandling gällande speciellt (led-) degenerativa sjukdomar, smärtsyndrom och infektiös artrit.

  https://esor.eular.org/

 • 24

  *c1: inflammatoriska led- och ryggsjukdomar

  Utbildnings- aktiviteter Uppföljning

  Den specialistkompetenta läkaren ska Klinisk tjänstgöring

  under handledning

  vid en eller flera

  enheter som

  bedriver sådan

  verksamhet eller

  handlägger sådana ärenden

  Intyg om genomförda

  utbildningsaktiviteter

  och uppfyllda

  kompetenskrav

  utfärdat av handledare

  – behärska utredning, diagnostik, behandling och uppföljning av akuta och kroniska inflammatoriska led- och ryggsjukdomar hos vuxna

  Deltagande i en eller flera kurser

  Intyg om genomförda utbildningsaktiviteter och uppfyllda kompetenskrav utfärdat

  av kursledare eller handledare

  Allmänna råd

  Deltagande i större yrkesrelaterad sammankomst

  Medsittning

  Teoretiska studier

  Checklista delmål c1 □ Akut mono-/oligo-/polyartrit □ Akut sarkoidos (Löfgren syndrom) □ Kristallartrit □ Reumatoid artrit □ Spondylartriter: ankyloserande spondylit, enteropatisk artrit, psoriasisartrit och reaktiv artrit

 • 25

  *c2: inflammatoriska systemsjukdomar och vaskuliter

  Utbildnings- aktiviteter Uppföljning

  Den specialistkompetenta läkaren ska Klinisk tjänstgöring under

  handledning vid en eller

  flera enheter som

  bedriver sådan

  verksamhet eller

  handlägger sådana ärenden

  Intyg om genomförda

  utbildningsaktiviteter

  och uppfyllda

  kompetenskrav utfärdat

  av handledare

  – behärska utredning, diagnostik,

  behandling och uppföljning av de

  vanligast förekommande akuta och

  kroniska inflammatoriska

  systemsjukdomarna och

  vaskuliterna hos vuxna

  Deltagande i en eller flera Intyg om genomförda

  kurser utbildningsaktiviteter och

  uppfyllda kompetenskrav

  utfärdat av kursledare

  eller handledare

  Allmänna råd

  Deltagande i större yrkesrelaterad sammankomst

  Medsittning

  Teoretiska studier

  Checklista delmål c2 Inflammatoriska systemsjukdomar □ Antifosfolipidsyndrom □ Antisyntetassyndrom □ Idiopatiska inflammatoriska myopatier: Polymyosit och Dermatomyosit □ MCTD/UCTD- Mixed connective tissue disease/undifferentiated connective tissue disease □ Sjögrens syndrom □ Systemisk Skleros □ SLE- systemisk lupus erythematosus Vaskuliter □ EGPA- Eosinofil granulomatos med polyangit- flyttad från C3 □ GPA- Granulomatös polyangiit □ GCA, PMR- Jättecellsarterit, polymyalgia reumatika □ MPA- Mikroskopisk polyangiit

 • 26

  *c3: ovanliga inflammatoriska systemsjukdomar och vaskuliter

  Utbildnings- aktiviteter Uppföljning

  Den specialistkompetenta läkaren ska Klinisk tjänstgöring under

  handledning vid en eller

  flera enheter som

  bedriver sådan

  verksamhet eller

  handlägger sådana ärenden

  Intyg om genomförda

  utbildningsaktiviteter

  och uppfyllda

  kompetenskrav utfärdat

  av handledare

  – kunna initialt handlägga ovanliga

  akuta och kroniska inflammatoriska

  systemsjukdomar och vaskuliter hos vuxna, samt ha kunskap om

  långsiktig handläggning av dessa

  Deltagande i en eller

  flera kurser

  Intyg om genomförda utbildningsaktiviteter och uppfyllda kompetenskrav utfärdat

  av kursledare eller

  handledare

  Allmänna råd

  Teoretiska studier

  Checklista delmål c3 □ Autoinflammatoriska sjukdomar (t.ex. Adult onset Still’s disease, Familjär medelhavsfeber och CAPS- Cryopyrin-Associated Periodic Syndromes) □ Stödjevävnadsinflammatoriska sjukdomar (t.ex. Eosinofil fasciit, Polykondrit) Vaskuliter □ Behçets sjukdom □ CNS-vaskuliter □ Cogans syndrom □ Henoch-Schönlein purpura □ Kryoglobulinemisk vaskulit □ Leukocytoklastiska vaskuliter □ Polyarteritis nodosa □ Takayasus arterit □ Urtikariell vaskulit inklusive Hypokomplementemiskt urtikariellt vaskulitiskt syndrom (HUVS)

  Övrigt □ CRMO- Cronic recurrent multifocal Osteomyelit □ IgG4 relaterad sjukdom □ Immunmedierad nekrotiserande myopati- IMNM- (inklusive koppling till statinbehandling med eller utan antikroppar mot HMG-CoA-Reduktas) □ Inklusionskroppsmyosit □ Kronisk sarkoidos □ Pannikuliter □ Reumatologiska inflammatoriska tillstånd vid behandling av onkologiska sjukdomar med checkpoint-inhibitorer □ SAPHO- synovitis, acne, pustulosis, hyperostosis, osteitis

 • 27

  Checklista delmål c4 - se även appendix B och C □ Basal muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik □ Injektionsteknik □ Ledstatus □ Ryggstatus

  c4: led- och ryggundersökning, injektionsteknik, ultraljud

  Utbildnings- aktiviteter

  Uppföljning

  Den specialistkompetenta läkaren ska Klinisk tjänstgöring

  under handledning

  vid en eller flera

  enheter som bedriver

  sådan verksamhet

  eller handlägger

  sådana ärenden

  Intyg om genomförda utbildningsaktiviteter och uppfyllda kompetenskrav utfärdat av handledare

  – behärska detaljerad led- och ryggundersökning liksom injektionsteknik

  – ha färdigheter i basal muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik

  Allmänna råd

  Medsittning

  Teoretiska studier

 • 28

  c5: andra sjukdomar med symptom och fynd från rörelseapparaten

  Utbildnings- aktiviteter

  Uppföljning

  Den specialistkompetenta läkaren ska

  – behärska differentialdiagnostik

  och initial handläggning av andra

  sjukdomar med symtom och fynd

  från rörelseapparaten

  Klinisk tjänstgöring

  under handledning vid

  en eller flera enheter

  som bedriver sådan

  verksamhet eller

  handlägger sådana ärenden

  Intyg om genomförda

  utbildningsaktiviteter

  och uppfyllda

  kompetenskrav

  utfärdat av

  handledare

  Allmänna råd

  Deltagande i seminarium

  Teoretiska studier

  Checklista delmål c5 □ Akuta och långvariga, regionala och generella smärttillstånd i rörelseapparaten (t.ex. epikondylit, fibromyalgi) □ Degenerativa led- och ryggsjukdomar (t.ex. artros, spondylos, diffus ideopatisk skeletal hyperostos [DISH]) □ Endokrina sjukdomar (t.ex. tyroideasjukdomar, paratyroideasjukdomar, diabetes mellitus, Pagets sjukdom) □ Genetiska sjukdomar (t.ex. Ehler-Danlos sjukdom, Marfans syndrom) □ Infektionssjukdomar (t.ex. septisk artrit, Borreliaartrit, endokardit, hiv) □ Inlagringssjukdomar (t.ex. hemokromatos, amyloidos, osteogenesis imperfekta) □ Led- och skelettskador (t.ex. stressfraktur, kotkompression) □ Muskelsjukdomar (t.ex. läkemedelsorsakade myopatier, mitokondriella sjukdomar) □ Tumörsjukdomar (t.ex. lymfoproliferativa sjukdomar, paramaligna fenomen)

 • 29

  Checklista delmål c6 Kunna redogöra för indikationer/kontraindikationer, monitorering inför och under behandling, samt risk/nytta-avvägning med följande typer av farmakologisk behandling:

  □ Conventional synthetic DMARD [csDMARD], (t.ex. metotrexat, sulfasalazin, azatioprin, klorokin, kalcineurinhämmare, leflunomid, mykofenolat, kolkicin, guldpreparat) □ Biologiska DMARD [bDMARD] (t.ex. TNF-hämmare, interleukin-hämmare, B-cells och T-cells aktiveringshämmare) □ Targeted synthetic DMARD [tsDMARD] (t.ex. JAK-hämmare och fosfodiesteras-4-hämmare (PDE4)) □ Alkylerande cytostatika (t.ex. cyklofosfamid) □ Blodkärlsvidgande behandling (t.ex. endothelinreceptorantagonister, fosfodiesterashämmare, prostacyklinanaloger, kalciumflödeshämmare) □ Läkemedelsgrupper som är vanligt förekommande, men ej specifika för reumatologi (t.ex. glukokortikoider, COX- hämmare, uratsänkande läkemedel, smärtstillande och blodförtunnande behandling samt profylax mot gastrointestinal blödning, osteoporos och hjärt-kärlsjukdom) □ Kunskap om läkemedelsbehandling av reumatologiska sjukdomar under graviditet och amning

  *c6: reumatologisk farmakoterapi

  Utbildnings- aktiviteter Uppföljning

  Den specialistkompetenta läkaren ska Klinisk tjänstgöring

  under handledning

  vid en eller flera

  enheter som bedriver

  sådan verksamhet

  eller handlägger

  sådana ärenden

  Intyg om genomförda

  – behärska indikationer, effekter och bieffekter för läkemedel som används inom reumatologin

  utbildningsaktiviteter och uppfyllda kompetenskrav

  utfärdat av handledare

  – ha kunskap om

  verkningsmekanismer och

  interaktioner för läkemedel som används inom reumatologin

  Deltagande i en eller flera

  kurser

  Intyg om genomförda utbildningsaktiviteter och uppfyllda kompetenskrav utfärdat kursledare eller handledare

  Allmänna råd

  Deltagande i diagnostik- och behandlingskonferens

  Deltagande i seminarium

  Medsittning

 • 30

  Checklista delmål c7 □ Bedöma behov av stödjande åtgärder (t.ex. arbets- och bostadsanpassning, bilstöd, kontakt med arbetsförmedling, socialtjänst och kurator) □ Handlägga patienter med komplikationer av långtidsbehandling med glukokortikoider (t.ex.diabetes, osteoporos) □ Intygsskrivning (t.ex. sjukintyg, LoH, handikappsersättning, färdtjänst, parkeringstillstånd, läkarintyg för tandvårdsstöd) □ Sidotjänstgöring/auskultation/deltagande vid specialronder (t.ex. handkir- reuma, ortopedreuma, hud-reuma) □ Ta ställning till prevention av komorbiditet vid kronisk reumatisk sjukdom och handlägga senkomplikationer (t.ex. hjärt-kärlsjukdom, osteoporos, amyloidos, tumörsjukdom)

  c7: helhetssyn på långvarigt sjuka patienter

  Utbildnings- aktiviteter Uppföljning

  Den specialistkompetenta läkaren ska

  – kunna handlägga långvarigt sjuka

  patienter med reumatisk sjukdom,

  med en helhetssyn inbegripande

  såväl psykosociala som medicinska

  konsekvenser

  Klinisk tjänstgöring

  under handledning vid

  en eller flera enheter

  som bedriver sådan

  verksamhet eller

  handlägger sådana ärenden

  Intyg om genomförda

  utbildningsaktiviteter

  och uppfyllda

  kompetenskrav

  utfärdat av handledare

  Allmänna råd

  Teoretiska studier

  Vårdteamarbete

 • 31

  Checklista delmål c8 Kunna redogöra för betydelsen för diagnos och prognos samt felkällor avseende: □ antikroppar mot cyklisk citrullinerad peptid □ antineutrofila cytoplasmaantikroppar □ antinukleära antikroppar □ fosfolipidantikroppar och lupusantikoagulans □ HLA-B27 □ komplementfaktorer □ kryoglobuliner □ reumatoid faktor □ Ha kunskap om immunologiska och inflammatoriska processer och koppla dessa till patogenes, klinik och behandling vid de vanligaste reumatiska sjukdomarna □ Ha kännedom om myositantikroppar

  *c8: immunologi vid reumatisk sjukdom

  Utbildnings- aktiviteter

  Uppföljning

  Den specialistkompetenta läkaren ska Klinisk tjänstgöring

  under handledning

  alternativt

  auskultation vid en

  eller flera enheter som

  bedriver sådan

  verksamhet eller

  handlägger sådana ärenden

  Intyg om genomförda

  – ha kunskap om de immunologiska och inflammatoriska processerna vid reumatisk sjukdom

  utbildningsaktiviteter och uppfyllda

  kompetenskrav

  utfärdat av

  handledare

  – kunna handlägga immunologisk

  diagnostik

  Deltagande i en eller

  flera kurser

  Intyg om genomförda utbildningsaktiviteter och uppfyllda kompetenskrav utfärdat

  av kursledare eller

  handledare

  Allmänna råd

  Deltagande i diagnostik- och behandlingskonferens

  Teoretiska studier

 • 32

  Checklista delmål c9 □ Avbildande diagnostik: slätröntgen, datortomografi, magnetresonanstomografi, isotopundersökningar, ultraljud, angiografi, bronkoskopi, artroskopi □ Fysiologiska undersökningar: EKG, transtorakal och transesofageal eko- kardiografi, arbetsprov, spirometri inkl diffusionskapacitet, elektromyografi och elektroneurografi □ Kännedom om skin score och kapillärmikroskopi. □ Laborativ diagnostik: inflammationsparametrar och mönster i blod (t.ex. elfores), ledvätskeanalyser (inklusive mikroskopi), histopatologi

  c9: Avbildande, fysiologisk och laborativ diagnostik

  Utbildnings- aktiviteter Uppföljning

  Den specialistkompetenta läkaren ska Klinisk tjänstgöring under Intyg om genomförda

  – kunna bedöma indikationer

  och utfall av avbildande,

  fysiologisk och laborativ

  diagnostik

  handledning alternativt auskultation vid en eller flera enheter som bedriver sådan

  utbildningsaktiviteter och uppfyllda kompetenskrav

  utfärdat av handledare

  verksamhet eller

  handlägger sådana

  ärenden

  Allmänna råd

  Deltagande i diagnostik- och behandlingskonferens

  Teoretiska studier

 • 33

  c10: Reumatologisk rehabilitering och reumakirurgi

  Utbildnings- aktiviteter Uppföljning

  Den specialistkompetenta läkaren ska Klinisk tjänstgöring under Intyg om genomförda

  – kunna bedöma behov av

  reumatologisk rehabilitering

  och reumakirurgi

  handledning alternativt auskultation vid en eller

  flera enheter som

  bedriver sådan

  utbildningsaktiviteter och uppfyllda kompetenskrav

  utfärdat av handledare

  verksamhet eller

  handlägger sådana

  ärenden

  Allmänna råd

  Deltagande i diagnostik- och behandlingskonferens

  Medsittning

  Vårdteamarbete

  Checklista delmål c10

  □ Bedöma indikationer för proteskirurgi, fotkirurgi, handkirurgi och annan ledkirurgi, stabiliserande halsryggskirurgi samt ortopedisk rehabilitering □ Indikationer för arbetsterapeutisk bedömning och behandling inklusive utprovning av hjälpmedel □ Indikationer för ortopedtekniska åtgärder □ Indikationer för sjukgymnastbedömning och behandling såsom fysikalisk terapi, bassängträning, konditions- och styrketräning samt funktionsbedömning avseende rörlighet och styrka (t.ex. myositstatus)

 • 34

  Checklista delmål c11 Endokrina sjukdomar □Hypo- och hyperglykemi Förgiftningar □Kemiska förgiftningar □Läkemedel Hematologi □Cytpoeniutredning Hjärtsjukdomar □A-HLR □ akut hjärtsvikt □arytmier □ Hjärtinfarkt Infektionssjukdomar □Meningit □Sepsis Kärlsjukdomar □Akut cerebrovaskulär sjukdom □Lungemboli □Malign hypertoni

  Lungsjukdomar □Akut allergi, urtikaria, anafylaxi □Astma bronchiale □Exacerbation av KOL □Pneumothorax □Respiratorisk insufficiens Mag- tarmkanalens sjukdomar □Akut gastrointestinal blödning Neurologiska sjukdomar □Kramper □Medvetslöshet Njursjukdomar □Anuri och akut njurinsufficiens Praktiska färdigheter □Defibrillering □EKG registrering och tolkning □Lumbalpunktion □Sätta ventrikelsond □Venpunktion, artärpunktion □Ventilera på mask

  *c11: Akut internmedicin Utbildnings- aktiviteter Uppföljning

  Den specialistkompetenta läkaren ska Klinisk tjänstgöring under Intyg om genomförda

  – kunna initialt handlägga akuta

  invärtesmedicinska

  sjukdomstillstånd

  handledning vid en eller flera enheter som bedriver sådan verksamhet eller

  utbildningsaktiviteter och uppfyllda kompetenskrav

  utfärdat av handledare

  handlägger sådana

  ärenden

  Deltagande i en eller flera

  kurser

  Intyg om genomförda utbildningsaktiviteter och uppfyllda kompetenskrav utfärdat

  av kursledare eller

  handledare

  Allmänna råd

  Medsittning

  Teoretiska studier

  Träning i simulerad miljö

 • 35

  c12: Vanliga tillstånd inom angränsande kunskapsområden

  Utbildnings- aktiviteter Uppföljning

  Den specialistkompetenta läkaren ska

  – kunna initialt handlägga vanliga tillstånd

  inom de angränsande kunskapsområdena

  Klinisk tjänstgöring under

  handledning vid en eller

  flera enheter som bedriver

  sådan verksamhet eller

  handlägger sådana

  ärenden

  Intyg om genomförda

  utbildningsaktiviteter och

  uppfyllda kompetenskrav

  utfärdat av handledare

  Allmänna råd

  Deltagande i seminarium

  Medsittning

  Teoretiska studier

  Checklista delmål c12 Barnreumatologi □ Ha kännedom om barnreumatologiska sjukdomars förlopp i vuxen ålder, effekt på barnens mognad, utveckling och andra faktorer som påverkar omhändertagandet inom vuxenreumatologin. □ Indelning och klinisk bild vid juvenil idiopatisk artrit och systemsjukdomar hos barn □ Kawasakis sjukdom Endokrinologi och elektrolytrubbningar □ binjurebarkssvikt □ diabetes mellitus□ osteoporos □ hypo- och hyperkalcemi □ hypo- och hyperkalemi □ hypo- och hypernatremi □ hypo- och hypertyreos □ osteoporos Hematologi □ anemiutredning Hjärtsjukdomar □ endokardit □ hypertoni □ koronar kärlsjukdom □ kronisk hjärtsvikt □ lipidrubbningar □ perimyokardit

  Hudsjukdomar □ psoriasis Infektionssjukdomar □ infektioner hos immunsupprimerade □ pneumoni □ tuberkulosprofylax □ urinvägsinfektioner Kärlsjukdomar □ ventrombos □ perifer arteriell insufficiens Mag-tarmkanalens sjukdomar □ celiakiutredning □ diarre/obstipation □ inflammatorisk tarmsjukdom □ utredning av patologiska leverprover Neurologiska sjukdomar □ huvudvärk □ neuropatier, mononeuritis multiplex □ yrsel Lungsjukdomar □ alveolit □ kronisk obstruktiv lungsjukdom □ pleurit Njursjukdomar □ glomerulonefrit □ hematuri, proteinuri □ nefrotiskt syndrom Utredning av □ förhöjd sänkereaktion □ malignitet □ oklar feber

 • 36

  Checklista delmål c13 SRF anser att kursintyg för delmål a6 även uppfyller delmål c13.

  *c13: Lagar

  och föreskrifter för specialiteten

  Utbildnings- aktiviteter

  Uppföljning

  Den specialistkompetenta läkaren ska

  – kunna tillämpa lagar och andra

  föreskrifter som gäller för

  specialiteten

  Klinisk tjänstgöring

  under handledning

  Intyg om genomförda

  utbildningsaktiviteter

  och uppfyllda

  kompetenskrav

  utfärdat av

  handledare

  Deltagande i en eller

  flera kurser

  Intyg om genomförda

  utbildningsaktiviteter

  och uppfyllda

  kompetenskrav

  utfärdat av

  kursledare eller

  handledare

 • 37

  Appendix A: Mall för diagnosrelaterad checklista

  Diagnos : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  Klinik

  □-patogenes/etiologi

  □-epidemiologi (ex prevalens, incidens)

  □-klinisk bild med varianter (anamnes, förväntade statusfynd)

  □-undersökningsteknik (ex ledstatus, myositstatus, skinscore)

  □-differentialdiagnoser

  □-komplikationer (ex kardiovaskulärt, amyloidos)

  □-aspekter kring graviditet/amning

  □-förlopp/prognos

  Diagnostik

  □-lab (ex inflammatoriskt mönster, autoimmun serologi)

  □-rtg (ex erosioner, alveolit)

  □-klinisk fysiologi (ex eko, spirometri)

  □-histopatologi (ex njurbiopsi)

  □-diagnoskriterier

  □-aktivitetesbedömning (ex DAS-28, SLEDAI)

  Behandling

  □-Läkemedel (indikationer, strategier och

  rekommenderade riktlinjer vid ex nydebuterad

  RA, SLE med njurpåverkan)

  □-monitorering (ex kontrollprover, lungrtg innan methotrexate)

  □-uppföljning (utvärdering av behandling, registerhantering)

  □-paramedicinsk behandling

 • 38

  Appendix B: ”Körkort” i injektionsteknik Körkortet bygger på bedömningar av olika bedömare

  (specialister i reumatologi) tills nedanstående förteckning är

  komplett. Körkortet skall därefter godkännas av handledare eller

  studierektor. ”Uppkörning” utförs lämpligen under första

  tjänstgöringsåret på reumatologisk enhet.

  ST-läkaren ……………………………………………….

  -har uppvisat tillfredställande färdigheter i injektionsteknik;

  Led Datum Namn- underskrift

  Fingerled ............... …………………………….

  Böjsena, finger ………… …………………………….

  Handled ………… …………………………….

  Armbågsled ………… …………………………….

  Axelled ………… …………………………….

  AC-led ………… …………………………….

  Knäled ………… …………………………….

  Fotled ………... …………………………….

  Tåled ………... …………………………….

  Körkortet godkänt

  ………… …………………………….

 • 39

  Appendix C: ”Körkort” i ledstatus

  ST-läkaren skall under två tillfällen utföra ledstatus och

  bedömas av två olika specialister i reumatologi.

  Bedömningen kan göras i samband med nybesök,

  inskrivning eller rond hos patient med ”positiva” fynd.

  Undersökningarna bör vara grundliga och bedömningarna av

  fynden adekvata för situationen.

  ST-läkaren …………………………….......................

  -har uppvisat tillfredställande färdigheter i ledstatus

  Datum Namnunderskrift

  1 ……………… ………………………………

  2 ……………… ………………………………

  Körkortet godkänt; ……………… …………………….......................

 • 40

  Mall för utvärdering av med-sittning i reumatologi för ST-läkare

  _____________ ___ __ ___ __ ___ __ __ ____________________________

  Namn Personnummer

  __________________________________

  Handledare

  ________ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __ __________________________

  Ort Datum

  Svensk Reumatologisk Förening

  Läkar – patientförhållande:

  Analys av situationen:

  Inhämtande av bakgrundsfakta:

  InledningOrdförklaringarDefinition av kompetensområdet ReumatologiUtbildningsstrukturUnder utbildningstiden bör det beredas möjlighet till deltagande i en internationell kongress.Planeringsstöd angående ungefärliga tider för tjänstgöringar, kurser och kunskapskontroll för ST i reumatologi - SRFs rekommendationerTidsfördelningRegionplaceringInledning och avslutningKurser - reumatologiKurser - allmännaKunskapskontrollKompetenskravIcke-medicinska kompetenser (a- och b-delmål)SRFs särskilda rekommendationer angående delmål a5

  Medicinsk kompetens (c-delmål)Socialstyrelsens rekommendationerSRFs särskilda rekommendationerChecklista delmål c10

  Appendix A: Mall för diagnosrelaterad checklistaDiagnos : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  BehandlingAppendix B: ”Körkort” i injektionsteknikAppendix C: ”Körkort” i ledstatus