UY BAN NHAN DAN HDYEN EA TB.pdfآ  Viec tuyen dung vien chuc doi voi cac truong hop dac biet de cong

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN HDYEN EA TB.pdfآ  Viec tuyen dung vien chuc doi voi cac truong hop dac biet de...

 • UY BAN NHAN DAN HDYEN EA KAR

  CONG HOA XA HOl CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu* do - Hanh phuc

  S6: 5*9 /TB-UBND Ea Kar, ngay Zc thdng 3 ndm 2019

  THONG BAO Tuyen dung vien chuc doi voi cac truong hop dac biet

  t r X Ade lam vice tai Ban quan K dy an dau tu- xay dung huyen Ea Kar

  Can cu* Luat To chuc chinh quyen dia phuong dirge Quoc hoi thong qua ngay 19/6/2015;

  Can cu’ Luat Vicn chtfc dupe Quoc hoi thong qua ngay 15/11/2010; Can cu Nghj dinh so 59/2015/ND-CP ngay 18/6/2015, Nghj dinh so

  42/2017/NB-CP ngay 05/4/2017, Nghi dinh s6 100/2018/NB-CP ngay 16/7/2018 cua Chinh phu ve quan ly dir an dau tu xay dung;

  Can cu Nghi dinh so 29/2012/ND-CP ngay 12 thang 4 nam 2012 cua Chinh phu ve tuyen dung, sir dung va quan ly vien chuc; Nghi dinh 161/2018/ND-CP ngay 29/11/2018 cua Chinh phu quy dinh ve tuyen dung cong chuc, vien chuc, nang ngach cong chuc, thang hang vien chuc va thuc hien che do hop dong mot so loai cong viec trong co quan hanh chinh nha nuoc, don vi sir nghiep cong lap;

  Can cu Thong tu so 15/2012/TT - BNV ngay 25/12/2012 cua Bo Noi vu huong dan ve viec tuyen dung, ky ket hop dong lam viec va den bu chi phi dao tao, boi duong doi voi vien chuc;

  Can cu Thong tu so 16/2012/TT - BNV ngay 28/12/2012 cua Bo Noi vu ve viec ban hanh quy che thi tuyen, xet tuyen vien chuc; quy che thi thang hang chuc danh nghe nghiep doi voi vien chuc va noi quy thi tuyen, thi thang hang chuc danh nghe nghiep doi voi vien chuc;

  Can cu Thong tu so 16/2016/TT-BXD ngay 30/6/2016 cua Bo Xay dung huong dan thuc hien mot so dieu cua Nghi dinh so 59/2015/ND-CP ngay 18/6/2015 cua Chinh phu ve hinh thuc to chuc quan ly du an dau tu xay dung;

  Can cu Quyet dinh so 30/2012/QD - UBND ngay 07/8/2012 cua UBND tinh Dak Lak ve viec ban hanh Quy dinh phan cap quan ly can bo, cong chuc, vien chuc tren dia ban tinh Dak Lak; Quyet dinh so 09/2018/QD-UBND ngay 16/4/2018 cua

  //> *>•> r \ / r UBND tinh Dak Lak ve viec sua doi, bo sung mot so dieu cua Quyet dinh so 30/2012/QD-UBND ngay 07/8/2012;

  Can cu Quyet dinh so 3682/QB-UBND ngay 09/12/2016 cua UBND tinh ve viec \ r r \

  ban hanh De an sap xep, kien toan cac Ban Quan ly du an dau tu xay dung tren dia ban tinh Dak Lak;

  Can cu Quyet dinh s6 1037/QD-UBND ngay 28/12/2018 cua UBND huyen Ea Kar ve viec phe duyet De an vi tri viec lam cua Ban quan ly du an dau tu xay dung huyen Ea Kar;

  De kien toan lai bo may nhan sir cua Ban quan ly du an dau tu xay dung huyen Ea Kar theo quy dinh, Uy ban nhan dan huyen Ea Kar Thong bao tuyen dung

  1

  ' ^ ..- --- . w■

 • f *> f X vien chuc doi vai cac trudng hop dac biet de cong tac tai Ban quan ly dir an dau tu xay dung huyen Ea Kar nhir sau:

  I. Muc dich, pham vi dicu chinh va doi tuong ap dung: 1.1. Muc dich: To chuc tuyen dung vien chuc doi voi cac truong hop dac biet de cong tac tai

  Ban quan ly dir an dau tu xay dung huyen Ea Kar nham kien loan, bo sung doi ngu vien chuc cho don vi dam bao ve so luong, chat luong vien chuc co pham chat dao due, co trinh do chuyen mon dung theo tieu chuan ma nha nude quy dinh, dap ung ngay nhu cau cong tac cua Ban quan ly du an dau tu xay dung huyen Ea Kar.

  1.2. Pham vi dieu chinh: Tuyen dung vien chuc doi voi cac truong hop dac biet duoc ap dung thuc hien

  trong viec tuyen dung vien chuc de cong tac tai Ban quan ly du an dau tu xay dung huyen Ea Kar, bao gom nguyen tac tuyen dung, hinh thuc tuyen dung, tham quyen tuyen dung, dieu kien tuyen dung, che do uu tien tuyen dung va trach nhiem ciia cac don vi trong viec tuyen dung...

  II. Nguyen tac ap dung: 2.1. Viec tuyen dung vien chuc doi voi cac truong hop dac biet de cong tac tai

  Ban quan ly du an dau tu xay dung huyen Ea Kar phai dam bao dan chu, cong khai, cong bang, thuc hien chinh sach uu tien theo dung quy dinh cua phap luat.

  2.2. Viec tuyen dung vien chuc doi voi cac truong hop dac biet de cong tac tai Ban quan ly du an dau tu xay dung huyen Ea Kar phai can cu vao chi tieu bien che cua don vi, khong duoc vuot qua chi tieu bien che duoc giao.

  2.3. Mpi cong dan co du dieu kien, tieu chuan theo quy dinh deu dupe tham gia tuyen dung vien chuc doi voi cac truong hop dac biet de cong tac tai Ban quan ly dir an dau tu xay dung huyen Ea Kar.

  2.4. Nhung nguoi dupe tuyen dung phai dung tieu chuan nghiep vu va dupe bo tri dung vj tri viec lam.

  X X 0 /K • X r X2.5. To chuc tuyen dung phai thong qua Hpi dong xet tuyen dung do UBND huyen thanh lap.

  III. Doi tuong va chi tieu tuyen dung: 3.1. Doi tuong ap dung: - Tuyen dung vien chuc doi voi cac truong hop dac biet de cong tac tai Ban

  quan ly du an dau tu xay dung huyen Ea Kar. 3.2. Nhu cau tuyen dung: Can cu vao vi tri viec lam va so luong nguoi lam viec cua Ban quan ly du an dau

  r

  tu xay dung da dupe UBND huyen phe duyet, so luong nguoi lam viec tai cac vi tri viec lam dupe xac dinh cu the theo bang tong hop nhu cau tuyen dung kem theo Thong bao nay voi voi tong so nguoi lam viec la: 11 nguoi.

  (Co bieu tong hap nhu cau tuyen dung kem theo) IV. Dieu kien cua nguoi dang ky dir tuyen vien chuc doi voi truong hop

  Thuc hien theo khoan 1 dieu 2 cua Nghi dinh 161/2018/ND-CP va dieu 1, Thong tu so 15/2012/TT-BNV ngay 25/12/2012 cua Bp Npi vu, cu the nhu sau:

  dac biet:

 • *> i \ * r Ngirai dang ky dy tuyen phai co du tieu chuan ve pham chat, chuyen inon

  nghiep vu, nang lye theo yeu cau cua vi tn vice lam va chiic danh nghe nghiep, co du cac dieu kien dang ky dy tuyen quy dinh tai Dieu 22 Luat vien chuc nhu sau:

  - Nguai co du cac dieu kien sau day khong phan biet dan toe, nam nu, thanh phan xa hoi, tin nguong, ton giao dirge dang ky dy tuyen vien chirc:

  + Co quoc tich Viet Nam va cu tru tai Viet Nam; + Tir du 18 tuoi tro len; + Co Phieu dang ky dy tuyen; + Co ly lich ro rang; + Co van bang, chung chi dao tao. chung chi hanh nghe hoac co nang khieu

  ky nang phu hop voi vi tri viec lam; + Du sire khoe de thyc hien cong viec hoac nhiem vu;

  Co quan, don vi co tham quyen tuyen dung vien chuc theo quy dinh tai khoan 1 Dieu 24 Luat vien chuc dupe bo sung cac dieu kien kiiac theo yen cau cua vi tri viec lam quy dinh tai diem g khoan 1 Dieu 22 Luat vien chuc nhung khong duoc trai voi quy dinh cua phap luat, khong dugc phan biet loai hinh dao tao, van bang, chung chi, trudng cong lap. truong ngoai cong lap.

  - Nhung ngudi sau day khong dugc dang ky dy tuyen vien chuc; + Mat nang luc hanh vi dan su hoac hi han che nang luc hanh vi dan sir; + Dang bi truy cuu trach nhiem hinh su; dang chap hanh ban an, quyet dinh ve

  hinli su cua Toa an; dang bi ap dung bien phap xu ly hanh chinh dua vao co so chua benh, co so giao due, trudng giao dudng.

  - Ngoai cac dieu kien neu tren, cac trudng hop dac biet trong tuyen dung vien chuc can phai dam bao cac dieu kien theo quy dinh tai khoan 7, dieu 2, Nghi dinh so 161/2018/ND-CP ngay 29/11/2018 cua Chinh phu, cu the nhu sau:

  Cac trudng hop co it nhat 05 nam cong tac d vj tri viec lam yeu cau trinh do dao tao dai hoc trd len phu hop voi yeu cau cua vi tri viec lam can tuyen dung va co dong bao hiem xa hoi bat bude (khong ke thdi gian tap su, thu viec, neu co thdi gian cong tac co dong bao hiem xa hoi bat bupc khong lien tyc ma chua nhan trg cap bao hiem xa hoi mot lan thi dugc cong don), gom:\

  + Ngudi ky hop dong lao dong theo dung quy dinh cua phap luat lam cong viec chuyen mon, nghiep vu trong don vi su nghiep cong lap tu bao dam chi thudng xuyen, chi dau tu va don vi su nghiep cong lap tu bao dam chi thudng xuyen hoac don vi su nghiep ngoai cong lap;

  - Ngudi hudng luong trong luc lugng vu trang (quan dpi, cong an) va ngudi lam cong tac co yeu;

  + Can bo, cong chuc cap xa; + Ngudi dang lam viec tai doanh nghiep la cong ty trach nhiem huu han mot

  thanh vien ma Nha nude nam giir 100% von dieu le hoac doanh nghiep ma Nha nude nam giu tren 50% von dieu le.

  + Ngudi co tai nang, nang khieu dac biet phu hop voi vj tri viec lam trong cac nganh, ITnh vuc: Van hoa, nghe thuat, the due the thao, cac nganh nghe truyen thong.

  + Trudng hop da la can bo, cong chuc, vien chuc, sau do dugc cap co tham quyen dong y chuyen den lam viec tai luc lugng vu trang, co- yeu, to chuc chinh tri -

  +

  3

  -3*3 .

 • -iz-w- - • -m

  y t n • /v • s\ \ xa hoi - nghe nghiep, to chuc xa hoi, to chuc xa hoi - nghe nghiep, doanh nghiep ma Nha nirac nam giu1 tren 50% von dieu le.

  V. Thu tuc dang ky du tuyen: - Can cu- theo khoan 8, dieu 2 cua Nghi dinh so 161/2018/ND-CP quy dinh:

  ngirdi dang ky dir xet tuyen vien chuc nop true tiep Phieu dang ky du tuyen theo quy djnh cua Nghi dinh so 161/2018/ND-CP ve UBND huyen Ea Kar thong Phong Noi vu huyen Ea Kar, tinh Dak Lak fed mdu Phieu dang ky- duac dang tdi tren trang thong tin cua huyen).

  VI. Kinh phi, le phi: Thuc hien theo nguyen tac lay thu bu chi, khong su dung nguon ngan sach nha

  nude theo Thong tu lien tich so 228/2016/TT - BTC ngay 11/11/2016 cua Bo Tai chinh Quy dinh muc thu, che do thu. nop, quan ly va su dung phi tuyen dung, du thi nang ngach, thang hang cong chuc, vien chuc.

  Tren day la Thong bao tuyen dung vien chuc ddi voi cac truang hop dac biet de lam viec tai Ban quan ly du an dau tu xay dung huyen Ea Kar, nam 2019.

  Noi nhan: - Sa Noi vu tinh Dak Lak (Be); - Ban TV Huyen uy (Be); - IT HDND huyen (Be); - CT, cac PCX UBND huyen; - Phong Noi vu; - Dai TT-TH huyen (de thong bao); - Trang TT dien tir cua huyen (de thong bao); - Liru VT.

  CHU TICH

  aft, y/ti/Yl ^ fT

  4

  :’iEr •.. .

 • CONG HOA XA HOl CHU NGH1A VIET NA