of 36 /36
& Mark Levengood (SE) Love Notes Quartet (USA) Stadsingechor zu Halle (D) • Karvakorvan laulupurkki Lauluyhtye Rajaton • Orphei Drängar Te Deum: Händel-kuoro/kör/choir • Maan kämmenellä - meren sydämellä www.vaasachoirfestival.fi

Vaasakuorofestivaali käsiohjelma 2015

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Vaasakuorofestivaali käsiohjelma 2015

Page 1: Vaasakuorofestivaali käsiohjelma 2015

& Mark Levengood(SE) • Love Notes Quartet(USA)

Stadsingechor zu Halle(D) • Karvakorvan laulupurkki

Lauluyhtye Rajaton • Orphei Drängar

Te Deum: Händel-kuoro/kör/choir • Maan kämmenellä - meren sydämellä

www.vaasachoirfestival.fi

Page 2: Vaasakuorofestivaali käsiohjelma 2015

2

Johtajalla on asiaa!Vaasan kansainvälinen kuorofestivaali kutsuu esiin aurin-gon ensi säteet ja käynnistää kesän. Puut alkavat vihertää

ja suven läsnäolo on lähes käsin kosketeltavaa. Linnut ovat palanneet takaisin kotimaahansa lirkuttamaan. Silmät rähmivät siitepölystä. Lempeän lämpöinen merituulen hönkäys tuoksuu jo suolalta ja... Tältä se monesta tuntuu, sillä useimpien kuorofestivaalien aikaan sää todella on suosinut Suomen tilastollisesti aurinkoisimmassa kaupungissa.

Hyvä tuuri ja sään lämpeneminen ovat siis todistetusti toistu-via ilmiöitä toukokuussa. Niin toistuu myös Vaasan kansainvälisten kuorofestivaalien kyky tarjota huipputason laulua kaikilta musiikki-elämän äänialoilta. Mitä siis on tänä vuonna tarjolla äänirautojen kokoontumisajoissa?

No, ainakin eräs Rajattoman hyvä lauluyhtye sekä kaksikielisiä Karvakorvia lapsille ja älykkäille aikuisille. Molemmat edell mainitut sekä joutsenmerkillä että avainlipulla varustettuna. Poikamiehiä puk-kaa sekä Pohjoismaista että Keski-Euroopasta; pojat Saksasta, miehet Ruotsista. Rapakon tuolta puolen nautitaan verrattomasta naislau-lusta ja tältä puolen perinteikkäästä mansesterilais-eurooppalaisesta kuoroperinteestä orkesterin kera. Festivaalin kotikaupunkia taas kun-nioitetaan audiovisuaalisrunollisen kantaesityksen muodossa.

Tervetuloa kuulemaan monipuolista moniäänistä musiikkia. Ja tuo vaikka ystäväkisin!

Eero PaalanenTaiteellinen johtaja Konstnärlig ledare Artistic Director

Page 3: Vaasakuorofestivaali käsiohjelma 2015

3

Chefen har ordet! Vasas internationella körfestival lockar fram solens för-sta strålar och det är början på sommaren. Dess ankomst

är påtaglig, då träden börjar grönska. De kvittrande fåglarna har återvänt till sitt hemland. Ögonen rinner av allt pollen. De varma fläktarna från havet doftar redan salt och... Så här känner många det, för under flera körfestivaler har vädret verkligen varit gynnsamt i Finlands statistiskt sett soligaste stad.

Bra tur och varmare väder är alltså bevisligen återkomman-de fenomen i maj. På samma sätt upprepas förmågan hos Va-sas internationella körfestival att erbjuda sång på toppnivå inom musiklivets alla områden. Vad står alltså till buds det här året då stämgafflarna träffas?

Nå, åtminstone en gränslöst bra sånggrupp och tvåspråkiga lurvöron för barn och intelligenta vuxna. Båda de ovan nämnda är märkta med både svanmärket och nyckelflaggan.

Ungkarlar är på väg både från Norden och Mellaneuropa; pojkar från Tyskland, män från Sverige. Från andra sidan Atlanten kommer damröster utan like och från den här sidan manchester-europainflu-erad körtradition med orkester. Festivalens hemstad hedras i form av ett audiovisuellt, lyriskt uruppförande.

Välkommen att njuta av mångsidig och mångljudande mu-sik. Och ta gärna med en vän!

The Director wants a word!The Vaasa International Choir Festival lures the first rays of the sun out and starts the summer. The trees turn green

and you can almost feel new life budding. The birds are back to sing their songs. People sneeze with the pollen. The mild, warm breath of sea air smells salty and... This is how many of us remember this time of year, because during most previous Choir Festivals the weather has been great in Finland’s sunniest city.

Good luck and warmer weather are recurrent phenomena in May, as is the ability of the Vaasa International Choir Festival to offer top singing from all walks of musical life. So what does this year have to offer?

To start with, the limitlessly talented Rajaton ensemble and bilingual animals for children and smart adults. Both of them are Finnish born and bred.

Bachelors from the Nordic countries and Central Europe: the boys from Germany and the men from Sweden. Incomparable fe-male singing all the way from across the pond, plus traditional choir singing from Manchester, complete with an orchestra. The festival’s home town is proud to present an audio-visual and poetic premiere.

Come and enjoy, and bring your friends too!

Page 4: Vaasakuorofestivaali käsiohjelma 2015

4

Orphei Drängar liikkuu eri äärirajojen välissä ja jatku-vasti laajentaa käsitystä siitä mitä mieskuoro voi ja saa tehdä. Mieskuoron upea ääni on sekoitus kevyitä nuo-ria ääniä sekä varttuneempia, aikuisempia äänialoja.

Vuodesta 2008 lähtien kuoroa on johtanut ruotsin musiikkimaa-ilmassa silmäätekevä taituri, Cecilia Rydinger Alin, joka on myös lupautunut vetämään kuoroworkshopin. Konserttielämyksen juontaa sydämellinen Mark Levengood.

Orphei Drängar är en kör som ständigt rör sig mellan ytterligheter och som hela tiden tänjer på gränserna för vad en manskör får och bör göra. ODs eget ”sound”, en unik blandning av unga, lättare röster och äldre, mer

mogna är resultatet av ett långt arbete med att utveckla det spe-ciella instrument som är manskören. Cecilia Rydinger Alin är se-dan 2008 dirigent för OD. Cecilia Rydinger Alin är en av Sveriges ledande musikpersonligheter, med ett brett verksamhetsfält som dirigent och pedagog, samt som rektor inom högre musikutbild-ning. Konferencier vid konserten är den hjärtlig Mark Levengood.

Orphei Drängar15.5. Närpiö/Närpes 16.5. & 17.5. Vaasa/Vasa

Page 5: Vaasakuorofestivaali käsiohjelma 2015

5

Orphei Drängar is a choir that constantly alternates bet-ween extremes and never stops pushing the envelope of what a male-voice choir can and should do. OD’s unique blend of light young voices and older, more

mature ones is the result of many years of work to refine the special instrument that is the male-voice choir. Cecilia Rydinger Alin is since 2008 the conductor and artistic director of Orphei Drängar. Cecilia Rydinger Alin is one of Sweden’s leading musical personalities, with a broad sphere of activities as a conductor and teacher as well as a Vice-Chancellor in higher musical education. The concert experience is hosted by the cordial Mark Levengood

Mark Levengood

Juontaa/Konferencier/ Hosted by:

Page 6: Vaasakuorofestivaali käsiohjelma 2015

6

Jussi Lehtipuu tähdittää Händel- kuoron Te Deum -konserttiaHändel-kuoron ja Vaasan kaupunginorkesterin barok-

kimusiikkikonsertissa kuullaan kaksi Te Deum – teosta. G.F. Hän-delin Dettingen Te Deum sekä ruotsalaisen barokkisäveltäjän, Johan Helmich Romanin Te Deum (O Gud vi Lofve Tig). Romania on kutsuttu pohjoismaiden Händeliksi ja myös Ruotsin musiikin isäksi. Juhlallisen ja kuninkaallisen konsertin solistina esiintyy Jussi Lehtipuu, yksi ikäpolvensa kansainvälisesti menestyneim-mistä laulajistamme. Romanin teoksessa solisteina laulavat Mats Lillhannus ja Anu Mattila.

Jussi Lehtipuu stjärna pa Händelkö-rens Te Deum-konsert På Händelkörens och Vasa stadsorkesters barockmu-

sikkonsert framförs två Te Deum-verk. G.F. Händels Dettingen Te Deum och Johann Helmich Romans Te Deum (O Gud vi Lofve Tig). Roman har kallats Nordens Händel och också den svenska musikens fader. Som solist vid den festliga och kungliga konser-ten uppträder Jussi Lehtipuu, som i sin generation är en av våra mest framgångsrika sångare internationellt. I Romans verk är Mats Lillhannus och Anu Mattila solister.

Page 7: Vaasakuorofestivaali käsiohjelma 2015

7

Händel-16.5. Vaasan kirkko/

Trefaldighetskyrkan/ Vaasa Church

Jussi Lehtipuu stars in the Händel Choir’s Te Deum concertThe Händel Choir and Vaasa City Orchestra’s concert of

baroque music features two Te Deum compositions. G.F. Händel’s Dettingen Te Deum, and introducing Händel’s work will be Te Deum (O Gud vi Lofve Tig) from the Swedish baroque composer, Johan Helmich Roman, who has been called the Händel of the North and the father of Swedish music. The soloist of this mag-nificent, royal concert is Jussi Lehtipuu, one of Finland’s most successful singers worldwide in his generation. The soloists in Roman’s composition are Mats Lillhannus and Anu Mattila.

kuoro/kören/Choir

Jussi L

ehtipuu

Page 8: Vaasakuorofestivaali käsiohjelma 2015

8

Rajaton15.5. Vasa Övningskola

Rajaton on nimensä mukainen kokoonpano sekä mu-siikillisen taustansa että ohjelmistonsa puolesta. Kuu-sijäseninen a cappella-lauluyhtye on esiintynyt ympäri maailmaa niin konserttisaleissa, jazzfestivaaleilla kuin

kirkoissakin ja laulanut kaikkea hengellisestä musiikista jazziin ja poppiin. Lauluyhtyeeseen kuuluvat Essi Wuorela (sopraano), Virpi Moskari (sopraano), Soila Sariola (altto), Hannu Lepola (te-nori), Ahti Paunu (baritoni) ja Jussi Chydenius (basso). Jäsenten musiikilliset taustat vaihtelevat klassisesta musiikista kansanmu-siikkiin, iskelmään ja rockiin. Vaikutteiden laaja kirjo luo pohjan Rajattoman soinnin monimuotoisuudelle.

Gruppen Rajaton (gränslös) har en sammansättning som överensstämmer med namnet både då det gäl-ler musikalisk bakgrund och repertoar. A cappella-gruppen med sex medlemmar har uppträtt runtom i

världen såväl i konsertsalar, på jazzfestivaler som i kyrkor och sjungit allt från andlig musik till jazz och pop. Gruppen består av Essi Wuorela (sopran), Virpi Moskari (sopran), Saila Sariola (alt), Hannu Lepola (tenor), Ahti Paunu (baryton) och Jussi Chydenius (bas). Medlemmarnas musikaliska bakgrunder varierar från klas-sisk musik till folkmusik, schlager och rock. Det breda spektret av intryck skapar grunden för Rajatons mångformiga klang.

Page 9: Vaasakuorofestivaali käsiohjelma 2015

9

The Finnish word Rajaton translates as ”boundless” – a word that so accurately describes the way this six-voice a cappella ensemble approaches music. Regularly performing around a hundred concerts and workshops

each year, Rajaton exposes their audiences to the kind of diver-sity of repertoire, singing style, and stage presentation that has made them a phenomenon on the world stage. Performing at concert halls, churches, jazz and choral festivals, this distinct group of musicians approaches all styles of music with the same level of commitment and integrity, making it difficult to imagine an audience that they could not inspire, or a type of music they could not make their own.

Page 10: Vaasakuorofestivaali käsiohjelma 2015

10

Stadtsingechor zu Halle Poikakuoro/Gösskör/Boy choirs

Stadtsingechor zu Halle –poikakuoron historia ulottuu 1100-luvulle saakka. Tällä hetkellä kuorossa laulaa 75 poikaa ja miestä, johtajanaan Clemens Flämig. Kuoro-elämän keskipisteessä on ollut kuoron perustamisesta

lähtien hengellinen musiikki. Kuoro haluaa ylläpitää erityisesti Keski-Saksan musiikkiperinnettä, esimerkiksi Heinrich Schützen, Friedrich Wilhelm Zachowin ja Johann Sebastian Bachin teoksi-en esityksin. Vaasan Kuorofestivaaleilla Stadtsingechor zu Halle ojentaa kätensä kohti Skandinaviaa Sibeliuksen, Nystedtin ja Mäntyjärven teoksien myötä.

Gosskören Stadtsingechor zu Halles historia sträcker sig ända till 1100-talet. För närvarande sjunger 75 pojkar och män i kören, med Clemens Flämig som den tradi-tionsrika körens ledare. Ända sedan kören grundades

har dess fokus riktats på andlig musik. Kören vill speciellt värna om musiktraditionen i mellersta Tyskland, till exempel framföra verk av Heinrich Schütze, Friedrich Wilhelm Zachow och Johann Sebastian Bach. På Vasa Körfestival räcker Stadsingechor zu Halle sin hand mot Skandinavien i och med verk av Sibelius, Nystedt och Mäntyjärvi.

15.5. Korsholms kyrka/Musta-saaren kirkko/Korsholm Church

Page 11: Vaasakuorofestivaali käsiohjelma 2015

11

The boy choir from Halle, Stadsingechor zu Halle, carries on the choral traditions of Central Germany, dating back to the 12th century. 75 boys and men sing in the choir led by Clemens Flämig. Spiritual music has always been

in the heart and sould of this choir, and they uphold that tradition by singing the compositions of Heinrich Schütz, Friedrich Wilhelm Zachow and Johann Sebastian Bachin, to name but a few. The programme also includes works from the Romantic era and con-temporary music. Stadtsingechor zu Halle also extends a hand to Scandinavia with the works of Sibelius, Nystedt and Mäntyjärvi.

Clemens Flämig

Herzlich willkommen!

Page 12: Vaasakuorofestivaali käsiohjelma 2015

12

Karvakorvat-lastenmusiikkiyhtyeen muusikot Heli Arhi-vaara, Martina Brunell, Jessica Lång, Johanna Paalanen ja Sanna Ukkonen ovat musiikkikasvattajia, jotka sekä opettavat että esittävät musiikkia kaikenikäisille kuuli-

joille. Kirjailija Hannele Huovin runoista ja Soili Perkiön sävellyk-sistä koostuvat laulut kuullaan nyt kaksikielisessä lastenkonser-tissa. Karvakorvat-lastenmusiikkiyhtye esittää mm. Koiraräppiä, Kanapolkkaa, Peltirännin peikkopoikaa ja Muotilaulua ja pyytää lapsia leikkimään mukana. Karvakorvan laulupurkki kannustaa lapsiperheitä laulamaan ja runoilemaan, leikkimään ja tanssi-maan, luomaan yhdessä uutta kansanperinnettä.

Karvakorvat-barnmusikgruppen uppstod vid Sibelius-Akademin på en kurs i barnmusik som leddes av Soili Perkiö och Eeva-Leena Sariola. Musikerna i gruppen Heli Arhivaara, Martina Brunell, Jessica Lång, Johanna

Paalanen och Sanna Ukkonen är musikfostrare, som både lär ut och framför musik för åhörare i alla åldrar.

I den tvåspråkiga barnkonserten får vi höra dikter skirva av författare Hannele Huovi och sånger komponerade av Soili Perkiö. Barnmusikgruppen Karvakorvat kommer att uppträda bl.a. med Koiraräppi, Kanapolkka, Peltirännin peikkopoika och Muotilaulu, och inbjuder barnen att delta i leken. Karvakorvan laulupurkki uppmuntrar barnfamiljer att sjunga och dikta, leka och dansa, att tillsammans skapa en ny folktradition.

Page 13: Vaasakuorofestivaali käsiohjelma 2015

13

Karvakorvan laulupurkki17.5. Kuula-sali/salen

Lastenkonsertti Barnkonsert

Children’s Concert

The Karvakorvat band consists of musicians Heli Arhi-vaara, Martina Brunell, Jessica Lång, Johanna Paalanen and Sanna Ukkonen, all music pedagogues who both teach and perform music for audiences of all ages.

Author Hannele Huovi’s children’s poetry book Karvakorvan ru-nopurkki was published in 2008 and became an instant hit. The poems were made into the song book Karvakorvan laulupurkki, and now you can enjoy these songs, composed by Soili Perkiö, at this bilingual children’s concert. The songs tell stories about dogs, chickens, trolls and many more creatures, and children are invited to join in the games. The concert is great fun and encou-rages families to sing and make up poems, play and dance, and create a new kind of folklore together.

Page 14: Vaasakuorofestivaali käsiohjelma 2015

14

Maan kämmenellä meren sydämellä on monitai-teellinen kuoroteos, joka kertoo sanoin, sävelin ja kuvin Vaasasta. Kaupungissa maa ja meri kohtaavat hyvin omintakeisessa liitossa. Vuoden kierto Vaasassa muo-

dostaa teoksen sanallisen ja kuvallisen rungon. Niissä kohtaavat aika ja ajattomuus. Sanoituksissa liikutaan sekä maalla että saa-ristossa. Teoksen musiikissa kohtaavat perinne ja tulevaisuus. Luonnon kauneus ja karuus sekä kaupungin syke ovat läsnä kukin omassa elementissään; melodiassa, harmoniassa ja rytmiikassa. Tekstin tunnelmia on laajennettu eri tavoin; sitä on sävelletty myös orkesterimusiikiksi ilman kuoroa ja sitä kuullaan lisäksi pu-huttuna sekä nauhalta. Teos on matka kaupungissa, sen ihmisiin ja heidän elämäänsä.

Maan kämmenellä meren sydämellä är ett tvär-konstnärligt körverk, som i ord, toner och bilder berät-tar om Vasa. I staden möts land och hav i ett mycket egenartat förbund. Årets växlingar i Vasa bildar verkets

stomme i ord och bild. I dem möts tiden och tidlösheten. I tex-terna rör man sig både på land och i skärgården. Också i verkets musik möts tradition och framtid. Den vackra och karga naturen samt stadens puls är närvarande i sina egna element; melodi, harmoni och rytmik. Textens stämningar utvidgas på olika sätt; verket är också komponerat för att tjäna som orkestermusik utan kör och hörs dessutom både i talad form och på band. Verket är en resa i staden, bland människorna och deras liv.

Maan kämmenellä meren sydämellä13.5. Kaupungintalo/Stadshuset/ City Hall

Page 15: Vaasakuorofestivaali käsiohjelma 2015

15

In the Heart of the Earth, in the Palm of the Sea tells the tale of Vaasa in words, pictures and melody. The earth and the sea meet in the city; the ground rises year by year, moulding the coastline. The city’s year

forms the composition’s verbal and symbolic framework. Time and timeless meet. The lyrics journey both on land and in the archipelago. Tradition and the future meet also in the melody. The beauty and austerity of nature and the pulse of the city are all in the melody, harmony and rhythm. The text has been transposed also into orchestral music without a choir and you will hear it spoken and from tape too. This work is a journey in our city, its people and their lives.

Säveltäjä/Kompositör/Composer: Petri JudinLibretisti/Librettist/Librettist: Mirjam SilvénKuvaaja/Fotograf/Photographer: Gunnar BäckmanKapellimestari/Kapellmästare/Conductor: Anna-Maria Helsing Vaasan Oopperakuoro/Vasa Operakör /Vaasa Opera Choir: Annika WesterKuvakoostaja/Bildredigerare/Photo editor: Tarja HuntusPuhuja/Talare/Speaker: Kari Uusikylä & Tuulia Herttua

Page 16: Vaasakuorofestivaali käsiohjelma 2015

16

LoveNotes on kansainvälisen Sweet Adelines -järjestön barbershop-musiikkikilpailun voittajakvartetti vuodelta 2014. Kvartetti on kilpaillut, esiintynyt ja viihdyttänyt yleisöjä jo 12 vuoden ajan. Se on voittanut useita bar-

bershop-palkintoja ja on esiintynyt ja opettanut ympäri USA:ta. LoveNotes haluaa jatkossakin viihdyttää ja levittää musiikin iloa. LoveNotes on iloinen tilaisuudesta viihdyttää sinuakin Vaasan kuorofestivaaleilla!

LoveNotes är vinnare av Sweet Adelines Internationals tävling år 2014 för barbershopkvartetter. LoveNotes har tävlat, uppträtt och underhållit i 12 års tid. Gruppen har vunnit flera barbershoppriser och åkt runt i hela USA

och uppträtt och undervisat. LoveNotes ser fram emot att fort-sätta underhålla, växa som artister och sprida kärlekens harmoni. LoveNotes är entusiastiska över att få delta i Vasa körfestival!

Page 17: Vaasakuorofestivaali käsiohjelma 2015

17

LoveNotes13.5. Kaupungintalo/Stadshuset/City Hall

14.5 Ritz 17.5 Kaupungintalo/Stadshuset/City Hall

LoveNotes is the 2014 International Champion Quartet for Barbershop music through the Sweet Adelines Inter-national Organization. LoveNotes has been competing, performing and entertaining for 12 years. They have

won numerous awards in the Barbershop. They have traveled as performers and teaching clinicians all over the USA. LoveNotes looks forward to continuing to entertain, grow as artists, and pass on the love of Harmony. LoveNotes is thrilled to be a part of the Vaasa Choir Festival!

Page 18: Vaasakuorofestivaali käsiohjelma 2015

18

Keskiviikko/Onsdag/Wednesday 13.5.10.00-10.40 Skolkonsert/Koululaiskonsertti/School Concert

Love Notes (US)Vörå Samgym-nasium

10.20-11.00 Koululaiskonsertti/skolkonsert/School ConcertLasten Laulupaja

Keskuskoulu

11.30-11.55 Kuula-opiston orkesteri/Kuula-institutets orkester/Kuula Institute Orchestra

Rewell Center

12.00-13.00 Kuorofestivaalin avajaiset/Körfestivalens öppning/ Choir Festival Opening12.00-12.15 Vaasan 5-6 musiikkiluokkien kuoro12.15-12.25 Christina Knookala (Sivistystoimen johtaja/Bildningsdirektör/Director of Education and Cultural Services) 12.25-12.40 Love Notes (US)12.40-13.00 Kummazet (RU)

Speaker: Jukka Nieminen

Rewell Center

13.00-14.00 Non-Stop13.00-13.20 Lasten Laulupaja 13.20-13.40 Korsukuoro 13.40-14.00 Wasa Sångargilles Seniorkör

Rewell Center

14.00-14.20 Kahvikonsertti/Kaffekonsert/Coffee Concert Love Notes (US)

Kaupunginval-tuuston sali/Stadsfullmäkti-ges sal/As-sembly Hall of the City Council

14.00-14.30 Kahvimatinea/Kaffematiné/Coffee Matinée Kummazet (RU)

Kaffehuset August

17.30-18.45 Kaupungin vastaanotto/Stadens mottagning/ Reception – The City of Vaasa Kummazet (RU), Lasten Laulupaja

Kutsuvieraille/för inbjudna gäster/for invited guests

Taidehalli/ Konsthallen/ City Art Gallery

18.00-18.30 Päivällismatinea/Middagsmatiné/ Dinner Matinée Vocal Ensemble DiiBADaaBa

Fondis

19.00-21.00 Avajaiskonsertti/Öppningskonsert/Opening Concert19.00-19.45 ”Maan kämmenellä meren sydämellä” (Säv./Komp./Comp.) Petri Judin, (Libr.) Mirjam Silvén, (Joht./Dir./Cond.) Anna-Maria Helsing, Vaasan Kaupun-ginorkesteri/Vasa stadsorkester/Vasa City Orchestra. Kantaesitys/Uruppförande/Debut Performance19.45-20.05 Tauko/paus/Interval 20.05-20.20 Pohjan Miehet20.20-20.35 Vokalensemblen Röster20.40-21.00 Love Notes (US)

Speaker: Jukka Nieminen

Kaupungintalo/Stadshuset/ City Hall, 20/15eur

OHJELMA – PROGRAM – PROGRAMMEKatso mahdolliset muutokset netistä./Kolla möjliga ändringar från nätet./Find out possible changes on Choir Festival’s website.

Pääkonsertti/Huvudkonset/Main consert

Page 19: Vaasakuorofestivaali käsiohjelma 2015

19

Torstai/Torsdag/Thursday 14.5.10.00-11.15 Gudstjänst/Jumalanpalvelus/Church service Dragnäs-

bäck kyrka/ Vetokannak-sen kirkko/ Vetokannas Church

10.00-11.15 Jumalanpalvelus/Gudstjänst/Church service Love Notes (US)

Vaasan kirkko/ Trefaldighets-kyrkan/Vaasa Church

10.00-10.40 Kuoromatinea/Körmatiné/Choir Matinée Kummazet (RU)

Fylgia

10.30-11.10 Kuoromatinea/Körmatiné/Choir Matinée Korsukuoro

Kaarlen Tupa

11.00-15.20 Non-Stop 11.00-11.20 Vaasan Viihdekuoro11.20-11.40 Psallite11.40-12.00 Pohjan Miehet12.00-12.20 Aunus12.20-12.40 Helsingbykören12.40-13.00 Capriccio ensemble13.00-13.20 Wasa Bygdekör13.20-13.40 Kvevlax Sångkör13.40-14.00 Sepänkylän Flikat14.00-14.20 Oras-kuoro14.20-14.40 ChorAll (SE)14.40-15.00 Sekakuoro Sirpaleet 15.00-15.20 Vaasan Naiskuoro Speaker: Jukka Nieminen

Rewell Center

13.00-13.30 Kuoromatinea/Körmatiné/Choir Matinée Vocal Puutarha

Kotirannan palvelutalo/Hemstrands servicehus/Kotiranta Se-nior Center

13.00-14.15 Gudstjänst/Jumalanpalvelus/Church serviceSirius Singers

Trefaldighets-kyrkan/Vaa-san kirkko/Vaasa Church

14.00-14.30 Kuoromatinea/Körmatiné/Choir MatinéeCapriccio Ensemble

Kirkkopuistikon Palvelutalo

14.00-15.15 Nuorisomusikaali Digiaikakone Variskan kou-lun auditorio. 5eur, K-12

15.00-16.10 Festivaalikonsertti/Festivalkonsert/Festival Concert 15.00-15.30 Let us be Frank 15.30-16.10 Psallite

Kaupunginta-lo/Stadshu-set/City Hall 15/10 eurFONDIS

17.00-17.40 Laitoskonsertti/Anstaltskonsert/Prison Concert 17.00-17.20 Sirius Singers 17.20-17.40 Vaasan Viihdekuoro - Ei yleisötilaisuus/ej för allmänheten/not for the public

Vaasan vankila/Vasa fängelse/Vaasa Prison

17.00-18.15 Nuorisomusikaali Digiaikakone Variskan kou-lun auditorio. 5eur, K-12

17.30-18.30 Festivaalikonsertti/Festivalkonsert/Festival Concert 17.30-17.50 Helsingbykören 17.50-18.10 ChorAll (SE)18.10-18.30 Kören Gränsklang-Rajasävelkuoro (SE)

Kaupunginta-lo/Stadshu-set/City Hall

Page 20: Vaasakuorofestivaali käsiohjelma 2015

20

17.40-18.00 Päivällismatinea/Middagsmatiné/Dinner Matinée Mixtape

Fransmanni

18.00-18.40 Päivällismatinea/Middagsmatiné/Dinner Matinée18.00-18.20 Vaasan Naiskuoro18.20-18.40 Oras-kuoro

Amarillo

17.30-18.30 Kirkkokonsertti/Kyrkokonsert/Church Concert 17.30-17.45 Laihian Mieslaulajat17.45-18.00 Vocal Puutarha 18.00-18.15 Sekakuoro Sirpaleet18.15-18.30 Vasa Kammarkör- Ohjelma ovelta/Program vid dörren/ Programme at the door 10 eur

Laihian kirkko/Laihela kyrka/ Laihia Church

18.00-19.00 Kirkkokonsertti/Kyrkokonsert/Church Concert18.00-18.30 Wasa Bygdekör 18.00-18.30 Kummazet (RU)

Sundom kyrka/Sundominkirkko/Sundom Church

19.30-21.00 International Champions 2013Love Notes (US), Omnivoces (FI), St. Notes (FI)

Ritz 20/15 eur

21.00-24.00 Festivaalijatkot/Festivalsits/Festival AfterglowOmnivoces (FI), St. Notes (FI), Mixtape, Let us be Frank

Bistro Ernst

Perjantai/Fredag/Friday 15.5.9.45-10.25 Kirkkokonsertti/Kyrkokonsert/Church Concert

Love Notes (US)Kristiinankau-pungin kirkko/ Kristinestadskyrka/ Kristii-nankaupunki Church

10.00-10.30 Matinea/Matiné/Matinée Kummazet (RU)

Seniorikuntosali Seniorträningsal Senior Gym -Kävelykioski

10.00-10.30 Matinea/Matiné/Matinée, ChorAll (SE) Ruukinkartano

10.00-10.40 Skolkonsert/Koululaiskonsertti/School Concert Stadtsingechor zu Halle (DE)

Vasa Övnings-skola gymna-sium

10.00-10.40 Skolkonsert/Koululaiskonsertti/School Concert Let us be Frank

Vaasan lyseon lukio

12.00-16.00 Non-Stop12.00-12.40 Kören Gränsklang-Rajasävelkuoro (SE)12.40-13.00 Wasa Sångargilles Seniorkör13.00-13.20 Kummazet (RU) 13.20-13.40 St. Notes13.30-14.00 Let us be Frank14.00-14.20 Lauluyhtye Omnivoces14.20-14.40 Mixtape14.40-15.00 Reserviläiskuoro Vinosyöttö15.00-15.20 ChorAll (SE)15.20-15.40 Iin Mieslaulajat Speaker: Jukka Nieminen

Rewell Center

11.30-12.00 Lounasmatinea/Lunchmatiné/Lunch Matinée Lauluyhtye Omnivoces

Il Banco

11.30-12.00 Lounasmatinea/Lunchmatiné/Lunch Matinée Mixtape

Fondis

12.00-12.30 Lounasmatinea/Lunchmatiné/Lunch MatinéeWanhan musiikin yhtye Muskotti

Kaffehuset August

12.00-13.00 Seniorikonsertti/Seniorkonsert/Senior Concert12.00-12.30 Reserviläiskuoro Vinosyöttö12.30-13.00 ChorAll (SE)

Vaasan kirkko/ Trefaldighets-kyrkan/ Vaasa Church

Page 21: Vaasakuorofestivaali käsiohjelma 2015

21

17.40-18.00 Päivällismatinea/Middagsmatiné/Dinner Matinée Mixtape

Fransmanni

18.00-18.40 Päivällismatinea/Middagsmatiné/Dinner Matinée18.00-18.20 Vaasan Naiskuoro18.20-18.40 Oras-kuoro

Amarillo

17.30-18.30 Kirkkokonsertti/Kyrkokonsert/Church Concert 17.30-17.45 Laihian Mieslaulajat17.45-18.00 Vocal Puutarha 18.00-18.15 Sekakuoro Sirpaleet18.15-18.30 Vasa Kammarkör- Ohjelma ovelta/Program vid dörren/ Programme at the door 10 eur

Laihian kirkko/Laihela kyrka/ Laihia Church

18.00-19.00 Kirkkokonsertti/Kyrkokonsert/Church Concert18.00-18.30 Wasa Bygdekör 18.00-18.30 Kummazet (RU)

Sundom kyrka/Sundominkirkko/Sundom Church

19.30-21.00 International Champions 2013Love Notes (US), Omnivoces (FI), St. Notes (FI)

Ritz 20/15 eur

21.00-24.00 Festivaalijatkot/Festivalsits/Festival AfterglowOmnivoces (FI), St. Notes (FI), Mixtape, Let us be Frank

Bistro Ernst

Perjantai/Fredag/Friday 15.5.9.45-10.25 Kirkkokonsertti/Kyrkokonsert/Church Concert

Love Notes (US)Kristiinankau-pungin kirkko/ Kristinestadskyrka/ Kristii-nankaupunki Church

10.00-10.30 Matinea/Matiné/Matinée Kummazet (RU)

Seniorikuntosali Seniorträningsal Senior Gym -Kävelykioski

10.00-10.30 Matinea/Matiné/Matinée, ChorAll (SE) Ruukinkartano

10.00-10.40 Skolkonsert/Koululaiskonsertti/School Concert Stadtsingechor zu Halle (DE)

Vasa Övnings-skola gymna-sium

10.00-10.40 Skolkonsert/Koululaiskonsertti/School Concert Let us be Frank

Vaasan lyseon lukio

12.00-16.00 Non-Stop12.00-12.40 Kören Gränsklang-Rajasävelkuoro (SE)12.40-13.00 Wasa Sångargilles Seniorkör13.00-13.20 Kummazet (RU) 13.20-13.40 St. Notes13.30-14.00 Let us be Frank14.00-14.20 Lauluyhtye Omnivoces14.20-14.40 Mixtape14.40-15.00 Reserviläiskuoro Vinosyöttö15.00-15.20 ChorAll (SE)15.20-15.40 Iin Mieslaulajat Speaker: Jukka Nieminen

Rewell Center

11.30-12.00 Lounasmatinea/Lunchmatiné/Lunch Matinée Lauluyhtye Omnivoces

Il Banco

11.30-12.00 Lounasmatinea/Lunchmatiné/Lunch Matinée Mixtape

Fondis

12.00-12.30 Lounasmatinea/Lunchmatiné/Lunch MatinéeWanhan musiikin yhtye Muskotti

Kaffehuset August

12.00-13.00 Seniorikonsertti/Seniorkonsert/Senior Concert12.00-12.30 Reserviläiskuoro Vinosyöttö12.30-13.00 ChorAll (SE)

Vaasan kirkko/ Trefaldighets-kyrkan/ Vaasa Church

13.00-13.30 Kuoromatinea/Körmatiné/Choir Matinée Kören Gränsklang-Rajasävelkuoro (SE)

Vuorikeskus/ Bergcentret/ Vuorikeskus Senior Centre

14.00-14.30 Kuoromatinea/Körmatiné/Choir Matinée Scholares Americantus

Café Commerce

14.00-14.30 Matinea/Matiné/Matinée Wanhan musiikin yhtye Muskotti & Vaasan Ylioppilaskuoro

Loftet

15.00-15.40 Kahvikonsertti/Kaffekonsert/Coffee Concert Vaasan Viihdekuoro

Kaarlen Tupa

16.00-16.40 Matinea/Matiné/Matinée Kören Gränsklang-Rajasävelkuoro (SE)

Kaupunginkir-jasto/Stadsbib-lioteket/City Library

16.40-18.00 Kuoromatinea/Körmatiné/Choir Matinée16.40-17.00 Gospelkuoro Roihu17.00-17.20 Iin Mieslaulajat17.20-17.40 Love Notes, US17.40-18.00 Klipparkvartetten

Fondis

17.00-17.30 Kuoromatinea/Körmatiné/Choir MatinéeScholares Americantus

Amarillo

17.00-18.00 Kuoromatinea/Körmatiné/Choir Matinée17.00-17.20 Let us be Frank17.20-17.40 Mixtape 17.40-18.00 Wanhan musiikkin yhtye Muskotti

Il Banco

18.00-19.40 Festivaalikonsertti/Festivalkonsert/Festival Concert 18.00-18.15 QuinnTon 18.15-18.30 St. Notes18.30-18.45 Kamarikuoro Aiolos18.45-19.00 Iin Mieslaulajat19.00-19.15 Kempeleen lukion kuoro 19.15-19.40 Choir of the Faculty of Musicology, Pavia (IT)

Kaupunginta-lo/Stadshu-set/City Hall, 15/10eur

18.00-19.15 Stadtsingechor zu Halle (DE) Johtaja/dirigent/Conductor: Clemens Flämig

Korsholms kyrka/Musta-saaren kirkko/Korsholm Church, 20/15 eur

19.00-21.00 Orphei Drängar (SE)Johtaja/dirigent/Conductor: Cecilia Rydinger AlinJuontaja/Conferencier/Speaker: Mark Levengood

Närpiön kirkko/ Närpes kyrka/ Närpes Church 30 eur

20.00-22.00 Rajaton (FI) Vasa Övninss-kola 30/25 eur

21.00-01.00 Festivaali-iltamat/Festivalsoaré/Festival Soirée 21.00-21.15 Kören Gränsklang-Rajasävelkuoro (SE) 21.15-21.30 ChorAll (SE)21.30-21.40 Sixtime21.40-21.55 Cawiar 21.55-22.10 Vinosyöttö 22.10-22.50 Tanssia/Dans/Dance/Wasa Groove Unit22.50-23.00 Love Notes (US)23.00-23.10 Scholares Americantus23.10-23.20 Lauluyhtye Omnivoces 23.20-23.30 Kamarikuoro Aiolos 23.30-23.40 Kamarikuoro VOKaali23.40-00.30 Tanssia/Dans/Dance/Wasa Groove Unit Speaker: Jukka Nieminen

Kaupunginta-lo/Stadshu-set/City Hall

Vapaa pääsy/fritt inträde/ Free admission

Page 22: Vaasakuorofestivaali käsiohjelma 2015

22

23.00-24.00 Yölaulut/nattsånger/Night songs23.00-23.20 Cawiar23.20-23.40 Klipparkvartetten23.40-24.00 Lauluyhtye Omnivoces

Bistro Ernst

Lauantai/Lördag/Saturday 16.5.09.30-11.30 Workshop

Cecilia Rydinger Alin/Vocalensemblen RösterKaupungintalo, Kamarimusiikki-sali/Stadshuset, Kammarmusik-salen/CityHall, Chamber Music Hall. 15/10 eur

10.00-17.50 Non-Stop10.00-10.20 Klipparkvartetten10.20-10.40 Scholares Americantus10.40-11.00 St. Notes11.00-11.20 Sixtime11.20-11.40 Karleby Kammarkör11.40-12.00 Laululikat12.00-12.20 Mittimillan12.20-12.40 Kamarikuoro Aiolos12.40-13.00 Cawiar13.00-13.15 Kamarikuoro VOKaali13.15-13.30 Let us be Frank13.30-13.45 Oras-kuoro13.45-14.00 Kempeleen lukion kuoro 14.00-14.20 Reserviläiskuoro Vinosyöttö14.20-14.40 Sepänkylän Flikat14.40-15.00 Raahen Laulu15.00-15.20 Iin Mieslaulajat15.20-15.40 Sunny Singers15.40-16.00 Sånggruppen Vilja16.00-16.20 Vocal ensemble DiiBADaaBa16.20-16.40 Kören Gränsklang-Rajasävelkuoro (SE)16.40-17.00 Tikkurilan Mieskuoro 17.00-17.20 Naiskuoro Pulssi 17.20-17.50 Malax Hornseptett Speaker: Jukka Nieminen

Rewell Center

12.00-15.00 Workshop & Katselmus/Mönstring/Overview Fabs, Love Notes (US)

Kaupungintalo, Kamarimusiikki-sali/Stadshuset, Kammarmusik-salen/CityHall, Chamber Music Hall 15/10 eur

12.00-12.40 Matinea/Matiné/Matinée 12.00-12.20 Vasa Kammarkör12.20-12.40 What if

Kaupunginkir-jasto/Stads-biblioteket/City Library

12.00-15.00 Brunssimatinea/Brunchmatiné/Brunch Matinée12.30-12.50 Lauluyhtye Omnivoces13.30-13.50 Laululikat14.30-14.50 Kamarikuoro Aiolos

Fondis

12.30-13.10 Matinea/Matiné/Matinée 12.30-12.50 Sepänkylän Flikat12.50-13.10 Sångruppen Vilja

Loftet

13.00-13.30 Kuoromatinea/Körmatiné/Choir MatinéeNaiskuoro Pulssi

Carl & Carolina

13.00-13.30 Kuoromatinea/Körmatiné/Choir MatinéeKören Gränsklang-Rajasävelkuoro (SE)

Ruukinkar-tano

Page 23: Vaasakuorofestivaali käsiohjelma 2015

23

23.00-24.00 Yölaulut/nattsånger/Night songs23.00-23.20 Cawiar23.20-23.40 Klipparkvartetten23.40-24.00 Lauluyhtye Omnivoces

Bistro Ernst

Lauantai/Lördag/Saturday 16.5.09.30-11.30 Workshop

Cecilia Rydinger Alin/Vocalensemblen RösterKaupungintalo, Kamarimusiikki-sali/Stadshuset, Kammarmusik-salen/CityHall, Chamber Music Hall. 15/10 eur

10.00-17.50 Non-Stop10.00-10.20 Klipparkvartetten10.20-10.40 Scholares Americantus10.40-11.00 St. Notes11.00-11.20 Sixtime11.20-11.40 Karleby Kammarkör11.40-12.00 Laululikat12.00-12.20 Mittimillan12.20-12.40 Kamarikuoro Aiolos12.40-13.00 Cawiar13.00-13.15 Kamarikuoro VOKaali13.15-13.30 Let us be Frank13.30-13.45 Oras-kuoro13.45-14.00 Kempeleen lukion kuoro 14.00-14.20 Reserviläiskuoro Vinosyöttö14.20-14.40 Sepänkylän Flikat14.40-15.00 Raahen Laulu15.00-15.20 Iin Mieslaulajat15.20-15.40 Sunny Singers15.40-16.00 Sånggruppen Vilja16.00-16.20 Vocal ensemble DiiBADaaBa16.20-16.40 Kören Gränsklang-Rajasävelkuoro (SE)16.40-17.00 Tikkurilan Mieskuoro 17.00-17.20 Naiskuoro Pulssi 17.20-17.50 Malax Hornseptett Speaker: Jukka Nieminen

Rewell Center

12.00-15.00 Workshop & Katselmus/Mönstring/Overview Fabs, Love Notes (US)

Kaupungintalo, Kamarimusiikki-sali/Stadshuset, Kammarmusik-salen/CityHall, Chamber Music Hall 15/10 eur

12.00-12.40 Matinea/Matiné/Matinée 12.00-12.20 Vasa Kammarkör12.20-12.40 What if

Kaupunginkir-jasto/Stads-biblioteket/City Library

12.00-15.00 Brunssimatinea/Brunchmatiné/Brunch Matinée12.30-12.50 Lauluyhtye Omnivoces13.30-13.50 Laululikat14.30-14.50 Kamarikuoro Aiolos

Fondis

12.30-13.10 Matinea/Matiné/Matinée 12.30-12.50 Sepänkylän Flikat12.50-13.10 Sångruppen Vilja

Loftet

13.00-13.30 Kuoromatinea/Körmatiné/Choir MatinéeNaiskuoro Pulssi

Carl & Carolina

13.00-13.30 Kuoromatinea/Körmatiné/Choir MatinéeKören Gränsklang-Rajasävelkuoro (SE)

Ruukinkar-tano

13.00-13.30 Lounasmatinea/Lunchmatiné/Lunch Matinée Raahen Laulu

Il Banco

13.30-14.00 Kuoromatinea/Körmatiné/Choir Matinée 13.00-13.30 Kempeleen lukion kuoro13.30-14.00 Cawiar

Café Com-merce

13.30-14.30 Kevätkonsertti/Vårkonsert/Spring Concert Lauluyhtye What if, Iin Mieslaulajat

Sotilaskoti/ Soldathem-met/Soldier`s Home. 5 eur sis.kahvitus

14.00-14.40 Kahvikonsertti/Kaffekonsert/Coffee Concert Tikkurilan Mieskuoro

Kirkkopuistikon palvelutalo/Kyr-koesplanadens servicehus/ Kirkkopuistikko Retirement Home

14.00-14.40 Kirkkokonsertti/Kyrkokonsert/Church ConcertStadtsingechor zu Halle (DE)

Vähänkyrön kirkko/Lillkyro kyrka/Vähäkyrö Church

14.20-14.40 Kahvikonsertti/Kaffekonsert/Coffee Concert14.20-14.40 Vilja

Kaffehuset August

15.00-16.15 Te Deum laudamusVaasan kaupunginorkesteri/Vasa stadsorkester/ Vaasa City OrchestraHändel-kuoro/kören/choir (FI)Debra Gomez-Tapio (joht./dir./cond.)Jussi Lehtipuu (baritoni/baryton/baritone)Roman: Te Deum, Händel: Dettingen Te Deum

Vaasan kirkko/ Trefaldighets-kyrkan/Vaasa Church20/15 eur

16.00-18.00 Promenaadikonsertti/Promenad konsert/ Promenade Concert 16.00-16.15 Kamarikuoro VOKaali 16.15-16.30 Let us be Frank 16.30-16.45 Wasa Bygdekör 16.45-17.00 What if 17.00-17.15 Kamarikuoro Aiolos 17.15-17.30 Reserviläiskuoro Vinosyöttö 17.30-17.45 Tikkurilan Mieskuoro 17.45-18.00 Sekakuoro Sirpaleet

Kaupunginta-lo/Stadshu-set/City Hall

16.00-18.00 Päivällismatinea/Middagsmatiné/Dinner Matinée 16.00-16.20 Cawiar16.20-16.40 Naiskuoro Pulssi16.40-17.00 Part A Boys 17.00-17.20 Mittimillan 17.20-17.40 Vaasan Naiskuoro17.40-18.00 Karleby Kammarkör

Fondis

17.00-17.40 Laitoskonsertti/Anstaltskonsert/Institution Concert 17.00-17.20 Laululikat 17.20-17.40 Cawiar Ei yleisötilaisuus/Ej för allmänheten/Not for the public

Vaasan vankila/Vasa fängelse/ Vaasa Prison

17.00-18.00 Päivällismatinea/Middagsmatiné/Dinner Matinée17.00-17.20 Sixtime17.20-17.40 Klipparkvartetten17.40-18.00 Scholares Americantus

Fransmanni

Page 24: Vaasakuorofestivaali käsiohjelma 2015

24

17.00-18.00 Päivällismatinea/Middagsmatiné/Dinner Matinée 17.00-17.20 Karleby Kammarkör17.20-17.40 Iin Mieslaulajat17.40-18.00 Kamarikuoro VOKaali

Il Banco

17.00-18.15 Kirkkokonsertti/Kyrkokonsert/Church Concert Vaasan Ylioppilaskuoro & Choir of the Faculty of Musicology, Pavia (IT)

Huutoniemen kirkko/Roparnäs kyrka/ Huuto-niemi Church 10 eur

18.30-20.30 Orphei Drängar (SE)Cecilia Rydinger Alin (Joht./Dir./Cond.)Speaker: Mark LevengoodJean Sibelius, Toivo Kuula, Robert Sund

Vaasan kirkko/ Trefaldighets-kyrkan/Vaasa Church35/30 eur

21.00-00.30 Iltamat/Soaré/Soirée -Dance & Choir Performances 21.00-21.30 Sunny Singers & Korsholm Big Band 21.30-21.45 Kören Gränsklang-Rajasävelkuoro (SE)21.45-22.00 St. Notes22.00-22.15 Love Notes (US) 22.15-22.30 Sekakuoro Sirpaleet 22.30-23.15 Korsholm Big Band 23.15-23.30 Laululikat Speaker: Jukka Nieminen

Kaupungintalo StadshusetCity Hall 10 eur -osallistujat: vapaa pääsy- deltagare: fritt inträde - participants: free admission

Sunnuntai/Söndag/Sunday 17.5.10.00-11.15 Jumalanpalvelus/Gudstjänst/Church service

Kamarikuoro VOKaaliHuutoniemen kirkko/Ropar-näs kyrka/Huutoniemi Church

10.00-11.15 Jumalanpalvelus/Gudstjänst/Church service Tikkurilan Mieskuoro

Vaasan kirkko/Trefaldighets-kyrkan/Vaasa Church

10.00-11.15 Gudstjänst/Jumalanpalvelus/Church service Choir of the Faculty of Musicology, Pavia (IT), Vaasan Ylioppilaskuoro

Korsholms kyr-ka/Mustasaaren kirkko/Korsholm Church

12.00-12.45 Lastenkonsertti/Barnkonsert/Children’s Concert Karvakorvan laulupurkki Music: Soile Perkkiö Lyrics: Hannele Huovi kaksikielinen/tvåspråkig

Kuula-sali/salen/Hall 15/10 eur

13.00-14.15 Gudstjänst/Jumalanpalvelus/Church service Vaasan kirkko/ Trefaldighets-kyrkan/Vaasa Church

13.00-14.15 International Sunday service/Kansainvälinen Juma-lanpalvelus/Internationell GudstjänstLaululikat

Palosaaren kirkko/Brändö kyrka/Palosaa-ri Church

Page 25: Vaasakuorofestivaali käsiohjelma 2015

25

Osallistujat / Deltagare / Participants 2015

17.00-18.00 Päivällismatinea/Middagsmatiné/Dinner Matinée 17.00-17.20 Karleby Kammarkör17.20-17.40 Iin Mieslaulajat17.40-18.00 Kamarikuoro VOKaali

Il Banco

17.00-18.15 Kirkkokonsertti/Kyrkokonsert/Church Concert Vaasan Ylioppilaskuoro & Choir of the Faculty of Musicology, Pavia (IT)

Huutoniemen kirkko/Roparnäs kyrka/ Huuto-niemi Church 10 eur

18.30-20.30 Orphei Drängar (SE)Cecilia Rydinger Alin (Joht./Dir./Cond.)Speaker: Mark LevengoodJean Sibelius, Toivo Kuula, Robert Sund

Vaasan kirkko/ Trefaldighets-kyrkan/Vaasa Church35/30 eur

21.00-00.30 Iltamat/Soaré/Soirée -Dance & Choir Performances 21.00-21.30 Sunny Singers & Korsholm Big Band 21.30-21.45 Kören Gränsklang-Rajasävelkuoro (SE)21.45-22.00 St. Notes22.00-22.15 Love Notes (US) 22.15-22.30 Sekakuoro Sirpaleet 22.30-23.15 Korsholm Big Band 23.15-23.30 Laululikat Speaker: Jukka Nieminen

Kaupungintalo StadshusetCity Hall 10 eur -osallistujat: vapaa pääsy- deltagare: fritt inträde - participants: free admission

Sunnuntai/Söndag/Sunday 17.5.10.00-11.15 Jumalanpalvelus/Gudstjänst/Church service

Kamarikuoro VOKaaliHuutoniemen kirkko/Ropar-näs kyrka/Huutoniemi Church

10.00-11.15 Jumalanpalvelus/Gudstjänst/Church service Tikkurilan Mieskuoro

Vaasan kirkko/Trefaldighets-kyrkan/Vaasa Church

10.00-11.15 Gudstjänst/Jumalanpalvelus/Church service Choir of the Faculty of Musicology, Pavia (IT), Vaasan Ylioppilaskuoro

Korsholms kyr-ka/Mustasaaren kirkko/Korsholm Church

12.00-12.45 Lastenkonsertti/Barnkonsert/Children’s Concert Karvakorvan laulupurkki Music: Soile Perkkiö Lyrics: Hannele Huovi kaksikielinen/tvåspråkig

Kuula-sali/salen/Hall 15/10 eur

13.00-14.15 Gudstjänst/Jumalanpalvelus/Church service Vaasan kirkko/ Trefaldighets-kyrkan/Vaasa Church

13.00-14.15 International Sunday service/Kansainvälinen Juma-lanpalvelus/Internationell GudstjänstLaululikat

Palosaaren kirkko/Brändö kyrka/Palosaa-ri Church

13.30-13.45 Muistotilaisuus/Minnesstund/Commemoration Wasa SångargillePuhe/Tal/Speech: Jussi Hietikko

Kuula-patsas/statyn/Statue

14.00-16.00 Päätöskonsertti/Avslutningskonsert/Closing Concert14.00-14.15 Vokalensemblen Röster14.15-14.30 Wasa Sångargille14.30-14.45 Love Notes (US)14.45-15.05 Tauko/Paus/Interval15.05-15.45 Orphei Drängar (SE) Speaker: Jukka Nieminen 25/20 eur, S-Etukortilla/S-Förmånskort/S Card holders: 22/17 eur

Kaupunginta-lo/Stadshu-set/City Hall

• Capriccio ensemble• Cawiar• Choir of the Faculty of

Musicology, Pavia (IT)• ChorAll (SE) • Gospelkuoro Roihu• Helsingbykören • Händel kuoro• Iin Mieslaulajat• Kamarikuoro Aiolos• Kamarikuoro VOKaali• Karleby Kammarkör• Karvakorvan laulupurkki• Kempeleen lukion kuoro• Klipparkvartetten• Korsholm Big Band• Korsukuoro• Kummazet (RU)• Kuula-opiston orkesteri• Kvevlax Sångkör• Kören Gränsklang

- Rajansävel kuoro (SE)• Laihian Mieslaulajat• Lasten Laulupaja• Laululikat • Lauluyhtye Omnivores• Lauluyhtye Sixtime• Lauluyhtye St. Notes• Lauluyhtye What if• Let Us Be Frank• Love Notes (US)• Malax Hornseptett• Mittimillan • Mixtape• Naiskuoro Pulssi• Oras-kuoro

• Orphei Drängar (SE)• Part A Boys • Pohjan Miehet• Psallite• QuinnTon• Raahen Laulu• Rajaton• Reserviläiskuoro Vinosyöttö • Scholares Americantus• Sekakuoro Sirpaleet• Sepänkylän Flikat• Sirius Singers• Stadtsingechor zu Halle (DE)• Sunny Singers• Tikkurilan Mieskuoro• Vaasan Kaupunginorkesteri• Vaasan 5-6

musiikkiluokkien kuoro• Vaasan Naiskuoro• Vaasan Oopperakuoro • Vaasan Viihdekuoro• Vaasan ylioppilaskuoro • Variskan musikaali

Digiaikakone• Vasa Kammarkör• Vilja • Vocal Ensemble DiiBaDaaBa• Vocal Puutarha• Vokalensemblen Röster• Wanhan musiikin

yhtye Muskotti • Wasa Bygdekör• Wasa Groove Unit• Wasa Sångargille• Wasa Sångargilles Seniorkör

Page 26: Vaasakuorofestivaali käsiohjelma 2015

26

Vuoden 2015 kuorofestivaalitapahtumaan sisältyy jälleen festivaalin ja FABSin järjestämä barbershop-katselmus ja –workshop. Katselmuksen ja siihen liitty-vän konsertin vetonaulaksi saapuu Sweet Adelinesin maailmanmestarikvartetti LoveNotes! Workshopissa työstetään yhdessä laulua: And So To Sleep Again.

Sanoitus & Sävellys: Joe Marsala & Sunny Skylar. Sovitus: Buzz Haegar. Nuotit lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse! FABSin jäsenryhmillä workshop/katselmus sisältyy osallistumismaksuun!

Årets festivalprogram innehåller igen en barbershop mönstring och –workshop, som ordnas i samarbete med FABS (Finnish Association of Barbershop Singers). Som workshopcoach fungerar världsmästarkvartet, LoveNotes från California, USA! I workshoppen jobbar man med sången: And So To Sleep Again. Text och

musik av Joe Marsala och Sunny Skylar, arr. Buzz Haegar. Noter skickas via e-post till de anmälda! Mönstring och workshop ingår i deltagaravgiften för FABS medlemmar.

Workshop 1 La/Lö/Sat 16.5. 09.30 - 11.30Kuoronjohtajille ja –laulajille / För körledare och –sångare/

For choir directors and singers. Cecilia Rydinger Alin, Orphei Drängar (SE)

Orphei Drängarin johtaja Ceci l ia Rydinger Alin pi-tää Kuorotreenit!

Miten kuoroa johdetaan, ääniä avataan, biisejä harjoitellaan… Cecilian workshopissa työsken-nellään demokuoron ja workshopin osallistujien kanssa. Demokuorona toi-mii Vocalensemble Röster.

Orphei Drängars dir igent Cecil ia R yd inger A l i n håller en köröv-

ning! Hur man leder en kör, öppnar röster, övar in reper toaren, osv… Cecilia jobbar med de-mokören och workshop deltagarna. Som demokör fungerar Vokalensemblen Röster.

Orphei Drängar’s director Cecilia Rydinger Alin will hold a work(out)

shop for choirs! The work-shop will include demon-stration and tips on lead-ing a choir, how to manage rehearsals, voice opening, etc… Attendees will work in tandem with our demo-choir, Vocalensemble Röster, all led by the out-standing Cecilia.

Workshop 2 La/Lö/Sat 16.5. 12.00 - 15.00Barbershop-musiikin katselmus ja workshop / Barbershop

mönstring & workshop/ Barbershop overview and workshop

LoveNotes, US

Page 27: Vaasakuorofestivaali käsiohjelma 2015

27

Lounas klo 11-15 -1,00 € alennus

Valitut festariannokset 19,90 € (alk. klo 15)

Menu di Cantanti 29,50 € (sis. 3 ruokalajia)

Edut voimassa 11.-13.5. ja 15.-16.5. festivaalipassia tai konserttilippua vastaan

The barbershop workshop and overview is a yearly tradition carried by Vaasa Choir Festival and Finnish association of Barbershop singers. This year we have a world champ quartet to tutor, sing and perform with us, LoveNotes from the United States! The workshop will work on a song called: And So To Sleep Again,

written and composed by Joe Marsala and Sunny Skylar, arrangement by Buzz Haegar. The score for the song will be sent to the attendees via email. For members of FABS the attending cost is included in the preliminary registration fee.

Ilmoittautuminen: http://vaasachoirfestival.fi/workshops_fi Anmälning: http://www.vaasachoirfestival.fi/workshops_sv Registration: http://vaasachoirfestival.fi/workshops

Page 28: Vaasakuorofestivaali käsiohjelma 2015

28

www.vaasankaupunginorkesteri.fi

To 17.9.2015 klo/kl. 19Sol. Panu Sivonen (englannintorvi engelskt horn) & Megumi Nakazawa (trumpetti / trumpet) Copland – Rautavaara – Schubert

To 8.10.2015 klo/kl. 19Sol. Jin Wang (viulu/violin)Brahms – Bach – Beethoven

Ke 2.12.2015 klo/kl. 19Sol. Camilla Nylund (sopraano/sopran)Sibelius

SYKSY JIN WANGIN SEURASSA HÖSTEN MED JIN WANG

Hinta / Pris: 65/55/45 € Myynnissä 18.5.2015 alkaen Studio Ticketissä. Försäljning från 18.5.2015 på Studio Ticket.

Syksyn JIN WANG -kortti kattaa kolme upeaa sinfoniakonserttia:Höstens JIN WANG -kort täcker tre strålande symfonikonserter:

Page 29: Vaasakuorofestivaali käsiohjelma 2015

29

fransmanni.fi

Pöytävaraukset: 06 212 7267 tai [email protected] 18, Vaasa

Etuk

upon

ki -

leik

kaa

talte

en!

Tällä kupongilla pippuroitua broileria, pippurikastiketta ja valkosipuliperunoita

15,00 € / hlö.

Tervetuloa!

2 hlö / kuponki (Kuponkia ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.)

Etu on voimassa 11.-24.5.2015

Page 30: Vaasakuorofestivaali käsiohjelma 2015

30

AMARILLO VAASA | raflaamo.fi/amarillo

Go BIGor go home!

BIG BURGER L 15,60

CHICKEN POCKET VL 15,90

Page 31: Vaasakuorofestivaali käsiohjelma 2015

31

Kesto-

tilaajalle

digilehti vain

2 €/kk

YKSI pOHJALAINEN

MONTA TApAA

DIGILEHTI Pohjalaisen kestotilaajalle alk. 2 €/kk Pelkän digilehden hinta alk.18 €/kk

TEE TILaus osoitteessa www.pohjalainen.fi/digilehti tai ota yhteyttä asiakaspalveluumme: puh. 06 2477 211,

[email protected], Hietasaarenkatu 19, Vaasa.

Lue päivän lehti niin kuin itse haluat.

Page 32: Vaasakuorofestivaali käsiohjelma 2015

32

Page 33: Vaasakuorofestivaali käsiohjelma 2015

33

Oulaisten Nuorisokuoro

Ylioppilaskunnan laulajat

The Real Group

Estonian Philharmonic Chamber Choir

TERVETULOA UUDELLEEN! VÄLKOMMEN IGEN! WELCOME AGAIN!

Kuorofestivaalit/Körfestivalen/Choir Festival

4.-8.5.2016

Page 34: Vaasakuorofestivaali käsiohjelma 2015

34

7

13

18

14

12 10 9

153

2

117

8

16

11

54

Page 35: Vaasakuorofestivaali käsiohjelma 2015

35

6

16

19

20

Vaasa - Vasa

1. Rewell Center2. Kaupungintalo/Stadshuset/City Hall -Kamarimusiikkisali/Kammarmusiksalen/ Chamber Music Hall -Taidehalli/Konstahellen/ City Art Gallery -Festivaalitoimisto/Festival Kansliet/ Festival Office3. Kuula-patsas/Kuulastatyn/Kuula Statue4. Seniorikuntosali/Seniorgym5. Matkailutoimisto/Turistbyrån/ Tourist Info6. Rautatieasema/Järnvegsstationen/ Railway Station7. Vaasan kaupunginkirjasto, Draama-sali Vasa stadsbibliotek, Draama-salen Vaasa City Library, Draama hall8. Cafe Commerce (HS-Center)9. Fondis ravintola/restaurang/restaurant10. Kaffehuset August11. Loftet12. Il Banco ravintola/restaurang/restaurant13. Vasa Övningsskola14. Skafferiet at Ritz15. Vaasan Kirkko/Trefaldighetskyrkan/ Vaasa Church16. Hotel Radisson Blu & Fransmanni17. Sokos Hotel Vaakuna & Amarillo & Pincho18. Bistro Ernst 19. Laihia, Vähäkyrö, Närpiö...20. Lentokenttä/flygfältet/Airport

Page 36: Vaasakuorofestivaali käsiohjelma 2015

36

VAASAN KUOROFESTIVAALI PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN OHJELMAN MUUTOKSIIN. VASA KÖRFESTIVAL FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL PROGRAMÄNDRINGAR.

CHANGES MAY OCCUR IN THE VAASA CHOIR FESTIVAL PROGRAMME.

www.vaasachoirfestival.fi

VAASAN KUOROFESTIVAALI VASA KÖRFESTIVAL

VAASA CHOIR FESTIVALFestivaalitoimisto/Festivalkansli/Festival Office

Puh./tfn/tel.+358 (0)6 325 3745Kaupungintalo/Stadshuset/City Hall,

3. krs/vån./3rd floor

Avoinna/Öppet/Open: 13.-17.5.2015Ke/On/Wed - La/Lö/Sat: 10 – 20

Su/Sö/Sun: 10 - 15

Erkki Mendelin tuottaja/producent/producer

Puh./tfn/tel +358 (0)6 325 3755, +358 (0)400 564 469

Email: erkki.mendelin(at)vaasa.fi

Eero Paalanen taiteellinen johtaja/konstnärlig ledare/

artistic DirectorPuh./tfn/tel +358 50 301 4440

Email: eero.paalanen(at)gmail.com

Tiedustelut /Information/Inquires

Liput ovelta/Biljetter vid dörren/Tickets at the door 1h ennen konserttia. Maksu käteisellä!/En timme före konserten. Kontant betalning!/1h before concert. Cash payment!

Liput/Biljetter/Tickets

NetTicket, webshop: www.netticket.fiPuhelinpalvelu/Telefontjänst/Telepho-ne Service: 0600 399 499 (1,00 eur/min. + pvm/lna/lcf/ + mpm/msa/cpc)

Studio Ticket Avoinna/Öppet/Open Rewell Center,2. krs./vån/1st Floor (1,00 eur/min. + pvm/lna/lcc)Ke/On/Wed - Pe/Fr/Fri klo/kl./at 9 - 17, La/lö/Sat klo/kl./at 10 - 14Su/Sö/Sun suljettu/stängt/closed

Studio Ticketissä käy maksuvälineenä myös kulttuurisetelit Tyky + -kulttuuriseteli sekä Smartum / Studio Ticket tar emot kultursedlar Tyky+ kultursedel och Smartum / Studio Ticket also accepts the Tyky+ culture voucher and Smartum vouchers as means of payment.

Luckan i Sydösterbottenavoinna/öppet/open:

Kristinestad/ KristiinankaupunkiMå/On/Fr: 10-16, To:11-17

Närpes/NärpiöFörsta tisdagen varje må-nad kl.12-16/Joka kuun en-simmäinen tiistai klo. 12-16

Kaskö/KaskinenÖvriga tisdagar kl. 12-16Muut tiiistait kl. 12-16