Vanity Fair - Ove Harder Finseth creations, look in the mirror, take pictures or simply dream away

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Vanity Fair - Ove Harder Finseth creations, look in the mirror, take pictures or simply dream away

 • Ove Harder Finseth

  Vanity Fair Ove Harder Finseth

 • Ove Harder Finseth er en av Norges aller fremste kles- kunstnere, og har blant annet æren for H.K.H. Kronprin- sesse Mette-Marits brudekjole i 2001.

  Med denne utstillingen markerer moteskaperen Ove Harder Finseth sitt 15 års-jubileum. Han har i den an- ledning skapt en rekke nye kreasjoner som presenteres i tillegg til innlånte verk fra sin store kundekrets. Ut- stillingen består av 80 antrekk, deriblant spektakulære ballkjoler, skulpturelle praktkorsetter og brudekjoler. Korte cocktailkjoler og festantrekk, påsydd utsøkt dekor, veksler med enklere kjoler der stoffet i seg selv får spille hovedrollen, mens stilrene, klassiske gallakjoler veks- ler med overdådige ballkjoler, der et vell av applikerte blomster i silkebroderier, perler og skinnende gulltråder glitrer om kapp med funklende stener i sterke farger.

  Finseths arbeider er av topp kvalitet. Hans kunder hører med til de mest profilerte i landet, og disse, deriblant H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marits og H.M. Dronning Sonja, støtter velvillig opp med utlån av sine antrekk. En vandring gjennom utstillingen vil bli et møte med det ypperste innen draktsøm og mote. Supplert med en- keltstående møbler fra museets stilhistoriske samlin- ger, aner man en stilmessig inspirasjon og tilhørighet til et interiør. Enkelte kjoler er fotografert og innram-

  met i full størrelse. Der kan betrakteren gå fra baksiden og stikke hodet gjennom en åpning hvor modellens hode er skåret ut. Slik kan publikum selv «kle på seg» haute couture-kreasjoner, speile seg, la seg avfotogra- fere eller simpelthen drømme seg bort.

  Ove Harder Finseth uttaler: «Forfengelighet er et fe- nomen som preger vårt samfunn i dag og har mange aspekter. Ved at man ser seg selv i kreasjoner hvor gam- le tradisjoner og moderne uttrykk er satt sammen, vil man, med et snev av både humor og alvor, kunne re- flektere over identitet, forfengelighet og påtatte roller.»

  Finseth er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunst- industriskole, nå del av Kunsthøgskolen i Oslo, og Eco- le Chambre Syndicale de la Couture Parisienne (haute couture). I tillegg har han hospitert ved broderihuset Lesage i Paris. Han har mottatt en rekke prestisjetun- ge priser, har holdt utallige utstillinger i inn- og utland og er innkjøpt av landets fremste museer innen kunst- håndverk og design. Det er med stor glede Norden- fjeldske Kunstindustrimuseum nå kan presentere Ove Harder Finseths utstilling «Vanity Fair – forfengelig- hetens marked».

  Karin Sinding, Drakthistoriker, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, juni 2014

  Vanity Fair – forfengelighetens marked

  Mother of pearl

 • Sophisticated

  Ove Harder Finseth is one of Norway’s foremost cloth- ing artists. He had the honour of designing Her Royal Highness Crown Princess Mette-Marit’s wedding gown in 2001.

  This exhibition marks fashion designer Ove Harder Finseth’s 15 year anniversary as a designer and artist. For the occasion, he has designed a number of new creations, which are presented along with works on loan from his large group of customers. The exhibition consists of 80 outfits, including spectacular ball gowns, sculptural, splendid corsets and wedding gowns. In- cluded are also short cocktail dresses and party outfits, exquisitely decorated, as well as purer dresses where the fabric itself plays the lead role. Sophisticated, clas- sic gala dresses are followed by lavish ball gowns, with a wealth of appliqued flowers in silk embroidery, beads and shiny gold threads that gleam and glitter along side sparkling, brightly-coloured stones.

  Finseth’s work is of exquisite quality. His customers be- long to the most prominent in the country, and they, including H.R.H. Crown Princess Mette-Marit and H.M. Queen Sonja, willingly support his exhibition by lend- ing him back their outfits. As you stroll through the exhibition you will encounter the most impeccable designs within tailoring and fashion. Finseth’s works of art are also accompanied by pieces of furniture from the museum’s historic collections, which will provide

  hints to a certain period of style or a specific style of interior. Some dresses are photographed and have been framed in full size, so that the visitor can stand behind the photograph and put his or her head through an opening where the model’s head has been cut out. In this way, the visitor can pretend to wear haute couture creations, look in the mirror, take pictures or simply dream away.

  Ove Harder Finseth says: ”Vanity is a phenomenon that characterises our society today and has many aspects. By viewing yourself in creations where old traditions and modern expression have been put together, you will, with a touch of both humour and solemnity, be able to reflect on identity, vanity and assumed roles.”

  Finseth studied at Statens Håndverks- og Kunstindus- triskole, now part of the National Academy of Arts, as well as at Ecole Chambre Syndicale de la Couture Pa- risienne (haute couture). In addition, he had an intern- ship at the embroidery house Lesage in Paris. He has received several prestigious awards, has been featured at a number of exhibitions both in Norway and abroad and has been purchased by the country’s leading mu- seums of art and design. It is with great pleasure that Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum presents Ove Harder Finseth’s exhibition ”Vanity Fair.” Karin Sinding, Costume historian, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, June 2014

  Vanity Fair

 • Carnations

 • Red Violets

 • Black Swan

 • Poppy

 • Sparkling Blue

 • Silver Shades

 • Night Queen

 • Springtime Royal Lace

  Flowers in the Sun

 • Starry Night

 • Snow White

  Wild Black Straws

  Black Pearl

 • Golden Flowers

 • Fairytale

 • French Rose The Old

  Lace

  Scattered Petals

 • Accessories

  Velkommen til forfengelighetens marked! Kleskunst- ner Ove Harder Finseth presenterer fristelser i form av ballkjoler, praktkorsetter og kjoleliv. Silkebroderier, perler og skinnende gulltråder appellerer til ekshibi- sjonisten – kanskje også narsissisten i oss. Ordet vanity kommer av det latinske vanitas, som betyr både forfen- gelighet og forgjengelighet. Vi mennesker er sammen- satte, og det overfladiske er en uunngåelig side av oss. Ikle deg Finseths kreasjoner med tanken, eller still deg bak et av hans fotografier. I utstillingen «Vanity Fair» tillater vi oss å fråtse i alt det vakre.

  Begrepet «Vanity Fair» ble opprinnelig brukt i John Bunyans berømte allegori «The Pilgrim’s Progress from This World to That Which Is to Come» fra 1678. Vanity er en by på Christians vei til Himmelriket. I Vanity avholdes det et årelangt marked med en masse fristelser i form av varer til salgs – Vanity Fair, forfenge- lighetens marked. Markedet representer menneskets syndige forhold til verdslige ting. Bokas popularitet opp gjennom tidene er grunnen til at flere steder og personer herfra er blitt vanlige fraser og ordtak i det engelske språket.

  William Thackeray brukte tittelen «Vanity Fair» på sin roman fra 1848. Romanen er en satirisk fremstilling av

  britisk samfunnsliv på starten av 1800-tallet. Den tar for seg en rekke menneskelige svakheter, som grådighet, forfengelighet og snobberi. Undertittelen «a novel wit- hout a hero» er beskrivende for bokas karakterer, der alle er sammensatte av både gode og dårlige egenskaper.

  I billedkunst og litteratur er vanitas et motiv som er ment å påminne om jordelivets forgjengelighet og mane til ettertanke om døden. Stilleben-motivet i ma- lerier fra barokken innehar gjerne en slik symbolikk. Kvinnene i Ove Harder Finseths antrekk er på sin side sprell levende, og her handler det om å kle seg ut og ta på seg ulike roller, om å føle seg flott. Dette har i seg vanitas’ motsats: Carpe Diem, grip dagen!

  Det var på 1700-tallet at man virkelig ble opptatt av forfengelighet, med et stadig skiftende motebilde. Det gjaldt å følge med i tiden. Det amerikanske månedsma- gasinet Vanity Fair representerer nettopp en slik måte å holde seg oppdatert på, med sine artikler om kultur, mote, kjendiser og politikk. Her er ikke overflate og dyb- de motsetninger, men to sider av samme sak – men- nesket i sin omverden.

  Solveig Lønmo, Museumspedagog, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum

  Vanity Fair – begrepet og litteraturen

 • Welcome to Vanity Fair! Designer and artist Ove Hard- er Finseth presents temptations in the form of ball gowns, stunning corsets and bodices. Silk embroidery, beads and shiny gold threads appeal to the exhibition- ist – and maybe even the narcissist in us. The word van- ity is derived from the Latin word vanitas, which means both vanity and transience. We humans are complex, and the superficial is an unavoidable side of us. Wrap yourself in Finseth’s creations with the idea, or pose be- hind one of his photographs. In the exhibition ”Vanity Fair” we allow ourselves to revel in beauty.

  The term ”Vanity Fair” was originally used in John Bun- yan’s famous allegory ”The Pilgrim’s Progress from This World to That Which Is to Come” from 1678. Vanity is a city along Christian’s road to the Celestial City (Heaven). In Vanity, a year-long market is held, with a mu