Verslo Planas Sporto Klubas Jaunyste

  • View
    137

  • Download
    20

Embed Size (px)

Text of Verslo Planas Sporto Klubas Jaunyste

LIETUVOS KNO KULTROS AKADEMIJA Sporto technologij ir turizmo fakultetas Rekreacijos, turizmo ir sporto vadybos katedra

VERSLO VADAS

Sporto klubo JAUNYST verslo planas Modulio Verslo vadas nam darbas

KAUNAS, 2005

1

TURINYS VADAS ..............................................................................................................................................3 1. TECHNINI EKONOMINI RODIKLI SUVESTIN.............................................................4 2. MONS VEIKLOS APLINKOS VEIKSNI VERTINIMAS....................................................5 4. MARKETINGO PLANAS...............................................................................................................7 4.1 Rinkos analiz............................................................................................................................7 4.2 Marketingo rinkinys (kompleksas)............................................................................................8 4.2.1 Paslaugos apraymas...........................................................................................................8 4.3 Pardavim prognoz ( optimistinis, pesimistinis ir tiktinas variantas)....................................8 5. GAMYBOS PLANAS....................................................................................................................10 5.1 Gamybinio pajgumo ir gamybins programos apskaiiavimas.............................................10 5.2 Naujos bendrovs paslaug planas..........................................................................................10 6. ORGANIZACINIS PLANAS........................................................................................................12 7. FINANSINIS PLANAS.................................................................................................................13 7.1 Investicijos pastatams ir rangai ..............................................................................................13 7.1.1 Ilaidos pastat nuomai.....................................................................................................13 7.1.2 Ilaidos rangai..................................................................................................................14 7.1.3 Amortizaciniai atskaitymai...............................................................................................14 7.3 Energetins ilaidos..................................................................................................................15 7.4 Ilaid darbo umokesiui apskaiiavimas..............................................................................19 7.5 Treniruokli nuomos paslaugos kat (savikainos)apskaiiavimas........................................19 7.6 Treniruokli nuomos paslaugos pelningumo nustatymas.......................................................21 7.7 Projekto finansavimo poreikis ir altiniai................................................................................21 8. PROJEKTO EFEKTYVUMO VERTINIMAS............................................................................23 8.2 Investicinio kapitalo atsipirkimo laiko nustatymas.................................................................24 8.3 Projekto grynoji esamoji vert.................................................................................................24 8.4 Naudos ir kat santykis (pelningumo indeksas).....................................................................25 8.5 Lio tako analiz...................................................................................................................25 IVADOS...........................................................................................................................................27 LITERATRA...................................................................................................................................28

2

VADAS is darbas yra skirtas kuriamo sporto klubo Jaunyst verslo planui. Sporto klubas teiks treniruokli ir sporto manktos komplekt nuomos paslaugas. Veiklos pobdis: treniruokli ir manktos komplekt nuoma, taip pat sporto program sudarymas, asmenini treniruoi grafik sudarymas, treniruoi organizavimas. Atlikta analiz rodo, jog Baltosios Voks miestelyje ir apylinkje, kurioje yra steigiamas sporto klubas Jaunyst nra organizacijos teikianios auktos kokybs sporto paslaug. Konkurent teikiam paslaug kainos neatitinka paslaug teikimo kokybs. i prieastis paskatino kurti sporto klub. Numatoma, jog monje dirbs 4 mons. Sporto klub valdys jo krjas ir savininkas. Organizacijos valdymo struktra linijin. mons savininkui vadovui pavalds tris mons darbuotojai ( 2 instruktoriai ir finansininkas). Pateikiamajame marketingo plane apraytas rinkodaros rinkinys. Prognozuojami keli bendrovs gyvavimo variantai (optimistinis, pesimistinis ir labiausiai tiktinas). vertinti mons konkurentai. gyvendinamas projektas be abejo susidurs su vairia rizika. Pavojingiausia grsm yra susijusi su finansais. Didesn dalis investicij nukreipt verslo pradi ir pltr verslo paskola i banko. Tikimasi, jog paskola bus grainama i mons gaunam pajam. Gamybos planas skirtas aprayti technologin proces. Numatoma sigyti treniruoklius ir manktos komplektus. Finansinis planas numato investicij poreik 56700 Lt. Finansiniame plane apskaiiuota paslaug savikaina, kaina bei pelningumas. Pelningumo indeksas - 1,6, atsiperkamumo laikotarpis projekto 4 metai.

3

1. TECHNINI EKONOMINI RODIKLI SUVESTIN

1 lentel Sporto Klubas JAUNYST verslo plano ir projektini naujos bendrovs rodikli suvestin Eil. Nr. Rodikliai Konkurent duomenys Projekte 2005 m. Pastaba (nurodyti rodiklio puslap ar lentel)

1. 2. 3. 4. 4.1 4.2 5.

Organizacins gamybinis pajgumas, m. Metinis klient skaiius, m. Produkcijos metin pardavimo apimtis, Lt Investicinis kapitalas, Lt Pagrindinis apyvartinis Naujos organizacijos pagrindini priemoni vert, Lt 6. Personalo poreikis, etatais 6.1 Vadovai, specialistai 7. Naujos organizacins darbo naumas, Lt/m. 8. Metinio darbo umokesio fondas, Lt 9. Vidutinis metinis darbo umokestis, Lt/m. 10. Pagrindini priemoni apyvartumas, kartai 11. Metins programos katai (savikaina), Lt 12. 1 m. aptarnavimo pilnoji savikaina, Lt/parai 13. Vienos paslaugos vidutin kaina, Lt/parai 14. Grynasis pelnas, tkst.Lt 15. 16. 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 17. 18. 19. 20. Paslaugos pelningumas,% Projekto grynj pinig srautai 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. Projekto investicij atsipirkimo laikas, m. Projekto grynoji esamoji vert, tkst.. Lt Projekto pelningumo indeksas 6- siais veiklos metais Lio takas, asm.

1825 1440 54720 56682,72 8950 47732,72 4125 3,5 3,5 15634,28 24000 6857,14 13,26 48510,72 33,76 38,00 4988 13,89

7.23 lentel

7.20 lentel

8.1 lentel 5328,89 11640,25 19230,67 27242,53 35627,38 44078,31 4 44 488 1,6 1205

8.2 8.1 pav.

4

2. MONS VEIKLOS APLINKOS VEIKSNI VERTINIMAS Kiekvienais metais Baltosios Voks turim sporto sal renkasi vis daugiau norini sportuoti jaunuoli ne tik i Baltosios Voks miestelio, bet ir i jo apylinki. Vienintel organizacij, teikianti Baltosios Voks yra sporto klubas Olimpas mokamas paslaugas. Kadangi is klubas negali priimti vis norini, nutarme savo sporto klube Jaunyst atidaryti treniruokli sal. 2.1 lentel Aplinkos veiksni pokyiai Aplinkos veiksniai Ekonominiai Aplinkos veiksni pokytis - Gerja bendra alies ekonomin situacija Lietuvoje, kyla pragyvenimo lygis. - Gerjo kaimo turizmo padtis. - Atidarytos ir dar planuojas atidaryti nauj darbo vietas Baltosios Voks. - Didja personalo kvalifikacija, auga aptarnavimo kokyb. - Stabilizuojasi Lietuvos statymin baz, didja vidaus saugumas. Didja auktos kvalifikacijos specialist konkurencija darbo rinkoje. Augant bendrai kultrai, laimi estetin ir aukt aptarnavim garantuojanios firmos. Kompiuterins technologijos gali padti pritraukti klientus, umegzti reikalingus kontaktus, palaikyti ry su reikiamais monmis.

Politiniai ir teisiniai Konkurenciniai

Technologiniai

Socialiniai ir kultriniai

- Organizacijos vadovo darbas gali bti labai gerbiamas ir dl tos prieasties gerai apmokamas. Asmeniniai - Darna ir pasisekimas asmeniniame gyvenime teigiamai takos mano karjer, pradedant turizmo vadybininko veikl. Lietuvai tapus Europos sjungos nare, atsirado daugiau galimybi usienio turistams rinktis vairias poilsio galimybes ms alyje. Todl remiantis gera politine ir ekonomine padtimi, tikims teikti paslaugas visiems norintiems dalyvauti.

5

3. SILOMO PROJEKTO ESM Pagrindins paslaugos, kurias teiks ms organizacija, yra ios: Treniruokli nuoma. Sporto Klubo JAUNYST paslaugos bus teikiamos alinink rajone, Baltosios Voks miestelyje sikurianioje organizacijoje. Mes ias paslaugas ketiname realizuoti isinuomodami sporto sal kur stovi treniruokliai. Administracijai sirengsime patalpas, kurios bt strategikai patogioje vietoje. Paslaugas pasistengsime atlikti kuo kokybikiau, kad isiskirtume i konkurent. Veiklai vykdyti numatyta sigyti inventori:

5 treniruokliai; Sporto inventorius manktai;

Bendros plano investicijos - 56700Lt. Projekto investicij atsipirkimo laikas penkeri metai. Bus sporto sal, biuras su reikalinga ranga priimti sportuojanius, kvalifikuoti darbuotojai iai paslaugai teikti. Numatyta 3,5 personalo etato. Baltosios Voks miestelyje yra parkas kuriame galima rengti bgimo, manktos ir sveikatingumo tak. ios paslaugos teikiamos itisus metus. Esame sitikin, kad dirbti treniruokli salje nra joki klii. Esant blogam orui, treniruotis galima mokyklos salje, esanioje madaug u 30 metr nuo pagrindins treniruoi vietos.

6

4. MARKETINGO PLANAS 4.1 Rinkos analiz. I emlapio fragmento matome, kad Sporto Klubas JAUNYST randasi graiausi Rdinink girios pusje Baltosios Voks miestelyje.

4. pav. emlapis Vis populiaresn laisvalaikio praleidimo vieta tampa ivykos gamtoje. Aktyv poils