Vraa maris krastins

  • View
    495

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. Reionu attstba Latvij2010 Mris KrastiValsts reionls attstbas aentra10.11.2011.11/10/2011

2. Valsts reionls attstbas aentras ikgadjais prskats 8. izdevums11/10/2011 3. Prskata sagatavoanas mri Sniegt valsts teritoriju attstbu raksturojouinformciju: apkopot galvenos socili ekonomiskosrdtjus par plnoanasreioniem, republikas pilstm, novadiem; veikt teritoriju attstbas analzi laikadinamik, novrot tendences, izdartsecinjumus. Veidot pamatu citiem informatviem ziojumiemun tematiskiem ptjumiem reionlsattstbas jom.11/10/2011 4. Mrauditorija Pavaldbu un valsts politikas veidotji un stenotji. Zintnieki, ptnieki, studenti un eksperti. Iedzvotji, kurus interes attstbas procesi Latvij.11/10/2011 5. Nacionls un reionls nozmes attstbascentri, citas lielks apdzvots vietas 6. Nacionls nozmes attstbas centri un to ietekmes areli11/10/2011 7. Nacionlie attstbas centri un toietekmes areli 7 pilstreioni o Latvijas vidjam atbilstoa demogrfisk struktra. o Straujka iedzvotju skaita samazinans. o Ekonomisk aktivitte ir tuva vidjam, bez Piergas. o Lielas iekjs teritorils atirbas (IIN, ekonomisk aktivitte.) o Pilstreionos (bez Piergas) relatvi lielkas nek cits teritorijugrups iekjo teritoriju attstbas lmea atirbas. Reionos ar mazkm lmea atirbm labvlgka, veicinoka pilstu ietekme Reionos ar lielkm lmea atirbm vjks pilstu iespaids, teritoriju lmea atirbas pieaug11/10/2011 8. Valmieras pilstreiona robeas nenoteiktas, biju rajona teritorija pilstas mroga nozme attstbas lmea un izmaiu rdtji tuvi vidjiem Labvlgka, dinamisk ka demogrfisk struktra Izteikta un labvlga pilstas ietekme vairkos reionls telpas mrogos11/10/2011 9. Teritorijas attstbas saldzinjums pc attstbas lmea indeksaAttstbas lmea indekss pc 2010. gada datiem Attstbas lmea indekssvrtba rangspc 2010. gada datiem Aglonas novads -1,473 104vrtba rangs Aizkraukles novads0,739 14Daugavpils-0,6936 Aizputes novads-0,764 88Jkabpils -0,7097Jelgava0,2134Aknstes novads-0,212 61Jrmala0,5051Alojas novads-0,439 74Liepja -1,2098Alsungas novads-0,609 80Rzekne -1,7969Alksnes novads-0,484 75Rga 0,2912Amatas novads 0,044 44Valmiera 0,2153Apes novads-0,657 84Ventspils0,0375Auces novads -0,640 81 dau novads1,9343 Babtes novads1,6834 Baldones novads 0,618 15 Baltinavas novads-1,767 110 Balvu novads -0,647 83 Bauskas novads0,210 30 Bevernas novads0,187 32 Brocnu novads -0,284 67 Burtnieku novads0,105 38 Carnikavas novads 1,2808 Cesvaines novads -0,331 70 10. Teritorijas attstbas saldzinjums pc nodoku iemumiemIedzvotju ienkuma nodokaNekustam pauma Nodoku iemumiiemuminodoka iemumi% no pamat-kop, Ls uz 1 iedz., Lskop, Lsuz 1 iedz., Ls kop, Lsuz 1 iedz., Lsbudetadau novads 4493108 449,0 72,73856081 385,3 62764762,7Aglonas novads564085 128,7 17,4 505726 115,45835913,3Aizkraukles novads 3572540 361,1 37,13272490 330,8 28034528,3Aizputes novads2200977 213,4 39,11962366 190,3 23861123,1Aknstes novads 624957 196,3 33,8 559241 175,76571620,6Alojas novads1123743 187,5 35,51005999 167,8 11774419,6Alsungas novads 352302 216,1 35,5 305160 187,24714228,9Alksnes novads4035111 211,0 35,53624237 189,5 38463020,1Amatas novads1753939 277,0 39,21554567 245,5 19937231,5Apes novads 803670 189,1 22,3 679577 159,9 12409329,2Vrkavas novads 315498 134,0 25,6 245884 104,46961429,6Vecpiebalgas novads 906920 192,0 33,2 806351 170,7 10056921,3Vecumnieku novads2378328 246,8 46,52150510 223,1 22781823,6Ventspils novads 3512478 261,3 46,33030571 225,5 48190735,9Viestes novads 851603 186,2 39,0 740341 161,9 11126224,3Viakas novads996730 157,7 28,6 898143 142,19858715,6Vinu novads1048066 149,1 29,9 962663 137,08540312,2Zilupes novads448615 122,7 23,4 396643 108,55127214,0Novados 39362884 247,6 39,534831220219,1 4475635 28,2Latvij 729221028326,0 53,3 635586878284,189688875 40,1 11. Teritorijas attstbas saldzinjums pciedzvotju raksturojoiem rdtjiemIedzvotju sadaljums pa vecuma IedzvotjuDemogrfisk grupm 2011.g. skum, %blvums slodze 2011.g.ldzdarbspjas virs2011.g.skumdarbspjas vecum darbspjasskum vecumam vecumaRgas reions 104,4 52313,765,6 20,7Vidzemes reions 15,2 519,713,665,9 20,5Kurzemes reions 21,8 534,114,665,3 20,1Zemgales reions 25,8 505,214,366,4 19,3Latgales reions 23,0 507,212,766,3 20,9Latvij34,5 519,513,765,8 20,5 12. Teritoriju attstbas plriPrvaldbaInfrastruktraCilvkresursiSocili ekonomiskie dati piecu gadu period 13. Cilvkresursus raksturojoie rdtjiIedzvotju skaitsVecumgrupasDemogrfiskslodze Iedzvotju blvums NodarbintbasIedzvotju skaita lmenis izmaias Darba mekltjiIedzvotjiDzimstba unmirstba Reistrtiebezdarbnieki MigrcijaIedzvotju iemumiStrdjoo mneadarba samaksa 14. Cilvkresursus raksturojoie rdtjiNodarbintbas lmenis Darba mekltjiIedzvotjiReistrtie bezdarbnieki 15. Iedzvotju nodarbintbas lmenis plnoanas reionos 2006.2010. gad, %Nodarbintbas lmenis - nodarbinto iedzvotju (15-74 gadi)patsvars atbilstos vecuma grupas iedzvotju kopskait. 16. Darba mekltji, k brvais (potencilais)darbaspks uzmjdarbbas uzskanai Darba mekltju patsvars ESdalbvalsts 2007.2010. gad, %Darba mekltju skaits vecum no 15 ldz 74 gadiem 2006.2010. gad, tkst. cilv. Latvij darba mekltju patsvars 2007.- 2010. gadu period palielinjs par 12,7procentpunktiem - 5 reizs straujk nek vidji ES valsts. 17. Cilvkresursus raksturojoie rdtji IedzvotjiIedzvotju iemumi Strdjoo mnea darba samaksa 18. Strdjoo mnea vidj bruto darba samaksa plnoanas reionos 2006.2010. gad, Ls 19. Iedzvotju ienkuma nodoka iemumi uz 1iedzvotju pavaldbu budetos 2010.gad, Ls 20. Iedzvotju ienkuma nodoka iemumi uz vienu iedzvotju pavaldbu budetos plnoanas reionos 2006.2010. gad, Ls 21. Iedzvotju ienkuma nodoka iemumi uz 1iedzvotju Vidzemes reiona pavaldbu budetos 2010.gad, Ls Valmiera 327,8 Madonas novads203,1 Alksnes novads189,5 Mazsalacas novads 150,6 Amatas novads245,5 Nauknu novads 178,5 Apes novads159,9 Prgaujas novads205,1 Bevernas novads 225,5 Priekuu novads 248,2 Burtnieku novads 210,8 Raunas novads 174,8 Cesvaines novads 189,8 Rjienas novads 188,1 Csu novads289,1 Smiltenes novads234,6 rgu novads 197,6 Strenu novads198,9 Gulbenes novads184,2 Valkas novads 201,7 Jaunpiebalgas novads 168,0 Varaknu novads135,4 Kocnu novads210,4 Vecpiebalgas novads 170,7 Lgatnes novads232,5 Lubnas novads 193,9 22. Cilvkresursus raksturojoie rdtjiIedzvotju skaits VecumgrupasDemogrfisk slodze Iedzvotju blvumsIedzvotji 23. Demogrfisk slodze 2011.gada skum (brnu un pensijas vecuma iedzvotju skaits pret darbspjas vecuma iedzvotju skaitu, reizints ar 1000)11/10/2011 24. Iedzvotju blvums 2011.gada skum 25. Iedzvotju blvums Vidzemes reiona pavaldbs 2011.gada skumValmiera 1502,2 Madonas novads12,8Alksnes novads11,3 Mazsalacas novads9,4Amatas novads 8,5 Nauknu novads8,1Apes novads 7,8 Prgaujas novads 9,0Bevernas novads 11,8 Priekuu novads 30,9Burtnieku novads 12,0 Raunas novads 12,9Cesvaines novads 16,3 Rjienas novads 17,4Csu novads 113,0 Smiltenes novads15,0rgu novads9,3 Strenu novads11,2Gulbenes novads13,3 Valkas novads 11,5Jaunpiebalgas novads 10,6 Varaknu novads13,9Kocnu novads14,1 Vecpiebalgas novads8,7Lgatnes novads23,9Lubnas novads8,2 26. Cilvkresursus raksturojoie rdtjiIedzvotju skaitaizmaias IedzvotjiDzimstba unmirstbaMigrcija 27. Iedzvotju skaita izmaias no 2006.gada skuma ldz 2011.gada skumam (dzimuo un miruo starpba un migrcijas saldo)11/10/2011 28. Iedzvotju skaits un t izmaias plnoanasreionos 2006.-2011.gada skum, tkst. cilv.Kop 2006.gada skum iedzvotju skaits Latvij samazinjies par64,9 tkst. jeb par 2,8 %, bet Vidzemes reion par 12,0 tkst.cilvku jeb par 4,9%. 29. Iedzvotju skaita izmaias Vidzemes reionapavaldbs no 2006.gada skuma ldz2011.gada skumam, % Valmiera -1,7 Madonas novads-5,7 Alksnes novads-5,0 Mazsalacas novads -8,6 Amatas novads-3,9 Nauknu novads -6,1 Apes novads-7,7 Prgaujas novads-4,3 Bevernas novads -3,4 Priekuu novads -4,5 Burtnieku novads -5,1 Raunas novads -7,2 Cesvaines novads -5,8 Rjienas novads -5,6 Csu novads-2,8 Smiltenes novads-3,6 rgu novads -6,1 Strenu novads-6,6 Gulbenes novads-6,5 Valkas novads -6,2 Jaunpiebalgas novads -5,9 Varaknu novads-7,1 Kocnu novads-0,8 Vecpiebalgas novads -4,0 Lgatnes novads-5,0 Lubnas novads -6,111/10/2011 30. Iedzvotju ilgtermia kopjais migrcijassaldo 2010.gad, rinot uz 1000 iedzvotjiemMigrcijas saldo starpba starp uz pastvgu dzvi ieraduos un uz citmpastvgs dzves vietm izbraukuo iedzvotju skaitu. 31. Iedzvotju rj (starpvalstu) ilgtermiamigrcija Latvij 2010.gad - augstkais negatvais2010. gad izbraukuo darbspjas migrcijas rdtjs pdjo desmit gadu vecuma iedzvotju skaits bija laik izbrauca par 7912 cilvkiempiecreiz vairk iebraukuo. vairk nek iebrauca.11/10/2011 32. Iedzvotju rj (starpvalstu) ilgtermiamigrcija plnoanas reionos 2006.2010. gada period kopjs migrcijas d iedzvotju skaits Vidzemes reion samazinjs par 5,4 tkst. cilvku. Rgas reion kopum migrcija nodroinja 6,0 tkst. iedzvotju pieaugumu.11/10/2011 33. Iedzvotju ilgtermia kopjais migrcijas saldo Vidzemes reiona pavaldbs 2010.gad(-1083 cilv.) Valmiera -118 Madonas novads-83 Alksnes novads-126 Mazsalacas novads -29 Amatas novads -39 Nauknu novads -31 Apes novads14 Prgaujas novads-15 Bevernas novads -4 Priekuu novads -58 Burtnieku novads -107 Raunas novads -29 Cesvaines novads-19 Rjienas novads-1 Csu novads-204 Smiltenes novads-21 rgu novads -2 Strenu novads-58 Gulbenes novads-130 Valkas novads -40 Jaunpiebalgas novads-37 Varaknu novads -2 Kocnu novads12 Vecpiebalgas novads-1 Lgatnes novads11 Lubnas novads 3411/10/2011 34. Iedzvotju dabiskais pieaugums (samazinjums) pavaldbu teritorijs 2010. gad, rinot uz 1000 iedzvotjiemIedzvotju dabiskais samazinjums Latvij 2010.gad veido 10,8 tkst. cilvku, Vidzemesreion 1,4 tkst. cilvku. 35. Prskats pieejams latvieu un angu valod http://www.vraa.gov.lv/lv/petnieciba/petijumi/ 36. Paldies!Valsts reionls attstbas aentraElizabetes iela 19, Rga, LV-1010Tel. 67079000 Fakss 67079001 pasts@vraa.gov.lvwww.vraa.gov.lvIEGULDJUMS TAV NKOTN