WOJEWÓDZKI PLAN DZIAŁANIA NA WYPADEK ?· Plan działania na wypadek wystąpienia epidemii tworzony…

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

ZACHODNIOPOMORSKI URZD WOJEWDZKI W SZCZECINIE Wydzia Polityki Spoecznej

Maj 2012 r. Szczecin

WOJEWDZKI PLAN DZIAANIA

NA WYPADEK WYSTPIENIA EPIDEMII

ZACHODNIOPOMORSKI URZD WOJEWDZKI W SZCZECINIE Wydzia Polityki Spoecznej

Maj 2012 r. Szczecin

2

PS-2.967.8.2012.JL/PW Zatwierdzam Wojewoda Zachodniopomorski . Marcin ZYDOROWICZ Szczecin, dnia ..

Plan opracowany pod nadzorem:

DYREKTORA WYDZIAU

POLITYKI SPOECZNEJ

Marioli Cieli

ZACHODNIOPOMORSKI URZD WOJEWDZKI W SZCZECINIE Wydzia Polityki Spoecznej

Maj 2012 r. Szczecin

3

SPIS TRECI

Lp. strona 1. Wstp 4 2. Akty prawne i inne dokumenty dotyczce przygotowania

dziaa na wypadek wystpienia epidemii. 5

3. Podstawowe pojcia dotyczce epidemii oraz wykaz zakae i chorb zakanych.

6

4. Charakterystyka potencjalnych zagroe dla ycia lub zdrowia mogcych wystpi na obszarze wojewdztwa zachodniopomorskiego, w tym analiza ryzyka wystpienia zakae i chorb zakanych u ludzi.

9

5. Inne informacje suce ochronie zdrowia publicznego oraz niezbdne do sporzdzenia planu.

25

6. Kompetencje organw administracji publicznej w zakresie walki z epidemi.

32

7. Karta aktualizacji planu. 35 Zaczniki:

Nr zacznika

Nr 1 Wykaz i rozmieszczenie na obszarze wojewdztwa zachodniopomorskiego zakadw opieki zdrowotnej, ktre mog by przeznaczone do leczenia, izolowania lub poddawania kwarantannie.

Nr 2 Wykaz i rozmieszczenie na obszarze wojewdztwa zachodniopomorskiego obiektw uytecznoci publicznej, ktre mog by przeznaczone do leczenia, izolowania lub poddawania kwarantannie.

Nr 3 Imienne listy osb, ktre mog zosta skierowane od dziaa sucych ochronie zdrowia publicznego przed zakaeniami i chorobami zakanymi.

Nr 4 Wzr rozporzdzenia porzdkowego w sprawie ogoszenia stanu zagroenia epidemicznego/epidemii w wojewdztwie zachodniopomorskim.

Nr 5 Wzr decyzji kierujcej osoby do pracy przy zwalczaniu epidemii Nr 6 Wzr wniosku o zwolnienie pastwowych rezerw gospodarczych

produktw leczniczych i wyrobw medycznych. Nr 7 Wzr upowanienia do odbioru zwolnionych pastwowych rezerw

gospodarczych produktw leczniczych i wyrobw medycznych.

ZACHODNIOPOMORSKI URZD WOJEWDZKI W SZCZECINIE Wydzia Polityki Spoecznej

Maj 2012 r. Szczecin

4

1. Wstp Plan dziaania na wypadek wystpienia epidemii tworzony jest w oparciu o art. 44 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakae i chorb zakanych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. Nr 234, poz. 1570 z pn. zm.), ktrzy brzmi:

Art. 44. 1. W celu zapewnienia skutecznoci dziaa sucych ochronie zdrowia publicznego przed zakaeniami i chorobami zakanymi wojewoda sporzdza wojewdzki plan dziaania na wypadek wystpienia epidemii, zwany dalej "planem", na okres trzech lat, z moliwoci aktualizacji.

2. Plan obejmuje: 1) charakterystyk potencjalnych zagroe dla ycia lub zdrowia mogcych

wystpi na obszarze wojewdztwa, w tym analiz ryzyka wystpienia zakae i chorb zakanych u ludzi;

2) wykaz i rozmieszczenie na obszarze wojewdztwa zakadw opieki zdrowotnej i innych obiektw uytecznoci publicznej, ktre mog zosta przeznaczone do leczenia, izolowania lub poddawania kwarantannie;

3) liczb osb, ktre mog zosta poddane leczeniu, izolacji lub kwarantannie w zakadach opieki zdrowotnej i innych obiektach uytecznoci publicznej;

4) imienne listy osb, ktre mog zosta skierowane do dziaa sucych ochronie zdrowia publicznego przed zakaeniami i chorobami zakanymi;

5) inne informacje suce ochronie zdrowia publicznego oraz niezbdne do sporzdzenia planu. 3. Plan jest przygotowywany i aktualizowany na podstawie danych

i informacji uzyskanych z jednostek samorzdu terytorialnego, zakadw opieki zdrowotnej i innych dysponentw obiektw uytecznoci publicznej.

4. Podmioty, o ktrych mowa w ust. 3, na pisemne danie wojewody, przekazuj dane wskazane w ust. 7 oraz informacje niezbdne do sporzdzenia planu, dotyczce w szczeglnoci: 1) nazwy i lokalizacji zakadu opieki zdrowotnej lub obiektu uytecznoci

publicznej; 2) rozmieszczenia oraz powierzchni pomieszcze wchodzcych w skad zakadu

opieki zdrowotnej lub obiektu uytecznoci publicznej; 3) szacunkowej liczby osb, ktre mog zosta przyjte do leczenia, izolacji lub

poddawania kwarantannie. 5. W przypadku zmiany danych lub informacji, podmioty, o ktrych mowa

w ust. 3, s zobowizane do niezwocznego ich przekazania wojewodzie. 6. Wojewoda podaje plan do publicznej wiadomoci, w szczeglnoci przez

zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, z wyjtkiem danych podlegajcych ochronie w rozumieniu przepisw o ochronie danych osobowych.

7. Listy osb, o ktrych mowa w ust. 2 pkt 4, zawieraj dane:

ZACHODNIOPOMORSKI URZD WOJEWDZKI W SZCZECINIE Wydzia Polityki Spoecznej

Maj 2012 r. Szczecin

5

1) imi i nazwisko; 2) wykonywany zawd; 3) dat urodzenia; 4) numer PESEL, a w przypadku gdy osobie nie nadano tego numeru - seri

i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie ktrego jest moliwe ustalenie danych osobowych;

5) pe; 6) adres miejsca zamieszkania. 2. Akty prawne i materiay rdowe suce przygotowaniu dziaa na wypadek

wystpienia epidemii.

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakae i chorb zakanych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. Nr 234, poz. 1570 z pn. zm.). Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie szczegowego zakresu uprawnie i obowizkw lekarza koordynatora ratownictwa medycznego (Dz. U. Nr 39, poz. 322). Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorb zakanych, w przypadku ktrych stwierdzenie zgonu wymaga szczeglnego postpowania ze zwokami osb zmarych na te choroby (Dz. U. Nr 152, poz. 1742). Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkw technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pn. zm.). Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1027 z pn. zm.). Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynnikw biologicznych dla zdrowia w rodowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracownikw zawodowo naraonych na te czynniki ( Dz. U. Nr 81, poz. 716 z pn. zm.). Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Pastwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z pn. zm.). Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej wojewdztwa zachodniopomorskiego za 2011 rok.

ZACHODNIOPOMORSKI URZD WOJEWDZKI W SZCZECINIE Wydzia Polityki Spoecznej

Maj 2012 r. Szczecin

6

Bioterroryzm zagroenie, zasady postpowania, regulacje prawne autorstwa K. Czuba, M. Mazurkiewicz, K. Kamiski, F. Rewski, D. Skrajnowska, A. Tokarz, Biuletyn Wydziau Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa 2011 r. 3. Podstawowe pojcia dotyczce epidemii oraz wykaz zakae i chorb

zakanych (stanowicy zacznik do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakae i chorb zakanych u ludzi jw.).

CHOROBY ZAKANE - choroby, ktre zostay wywoane przez biologiczne czynniki chorobotwrcze, ktre ze wzgldu na charakter i sposb szerzenia si stanowi zagroenie dla zdrowia publicznego.

EPIDEMIA - wystpienie na danym obszarze zakae lub zachorowa na chorob

zakan w liczbie wyranie wikszej ni we wczeniejszym okresie albo wystpienie zakae lub chorb zakanych dotychczas niewystpujcych.

IZOLACJA - odosobnienie osoby lub grupy osb chorych na chorob zakan

albo osoby lub grupy osb podejrzanych o chorob zakan, w celu uniemoliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwrczego na inne osoby.

KWARANTANNA - odosobnienie osoby zdrowej, ktra bya naraona na

zakaenie, w celu zapobieenia szerzeniu si chorb szczeglnie niebezpiecznych i wysoce zakanych.

STAN EPIDEMII - sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w zwizku

z wystpieniem epidemii w celu podjcia okrelonych w ustawie dziaa przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutkw epidemii.

STAN ZAGROENIA EPIDEMICZNEGO - sytuacja prawna wprowadzona na

danym obszarze w zwizku z ryzykiem wystpienia epidemii w celu podjcia okrelonych w ustawie dziaa zapobiegawczych.

ZAGROENIE EPIDEMICZNE - zaistnienie na danym obszarze warunkw lub

przesanek wskazujcych na ryzyko wystpienia epidemii. WSPCZYNNIK ZAPADALNOCI (ZACHOROWALNOCI) - liczba

nowych zachorowa, ktre wystpiy w okrelonym czasie na danym terenie w stosunku do liczby ludnoci - osb naraonych na zachorowanie w tym samym czasie (wspczynnik 1000, 10 000 czy 100 000).

ZACHODNIOPOMORSKI URZD WOJEWDZKI W SZCZECINIE Wydzia Polityki Spoecznej

Maj 2012 r. Szczecin

7

NADZR EPIDEMIOLOGICZNY - obserwacja osoby zakaonej lub

podejrzanej o zakaenie, bez ograniczenia jej swobody przemieszczania si, wykonywanie bada sanitarno-epidemiologicznych u tej osoby w celu wykrycia biologicznych czynnikw chorobotwrczych lub potwierdzenia rozpoznania choroby zakanej oraz zebranie, analiz i interpretacj informacji o okolicznociach i skutkach zakaenia (nadzr indywidualny), jak i stae, systematyczne gromadzenie, analiz oraz interpretacj informacji o zachorowaniach lub innych procesach zachodzcych w sferze zdrowia publicznego, wykorzystywane w celu zapobiegania i zwalczania zakae lub chorb zakanych (nadzr oglny).

NADZR SEN