of 48 /48
Základní škola a Mateřská škola Bitozeves Bitozeves 89, Louny 440 01, Tel.: 415 783 055, E-mail: [email protected] , www.skola-bitozeves.cz Výroční zpráva ZŠ – vzor podle § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Bitozeves Adresa školy Bitozeves 89, Louny 440 01 70980071 Bankovní spojení 1022976359/0800 Telefon/fax 415 783 055, 736 472 820 415 783 055 E-mail [email protected] Adresa internetové stránky www.skola-bitozeves.cz Právní forma Příspěvková organizace/školská právnická osoba Zařazení do sítě škol 1. 1. 2005 Název zřizovatele Obec Bitozeves Součásti školy Základní škola Mateřská škola Školní družina Školní jídelna ZŠ Školní jídelna MŠ IZO ředitelství 600083055 Vedoucí a hospodářští pracovníci Ředitelka školy: Mgr. Alena Shejbalová Zástupkyně ředitelky: Radka Hrdličková, DiS. – odvolání z funkce s účinností ke dni 1. 1. 2017 Vedoucí školní jídelny: Alena Polláková Školnice: Simona Podařilová Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Škola uskutečňuje vzdělávání podle § 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 1.2 Součásti školy součásti školy kapacita Mateřská škola 43 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016/2017 1

Web viewWord. Word. Tabulkový editor. Excel. Excel. Editor prezentac

Embed Size (px)

Text of Web viewWord. Word. Tabulkový editor. Excel. Excel. Editor prezentac

Vron zprva Z vzor podle 7 vyhlky . 15/2005 Sb.

1. Zkladn daje o kole

1.1 Zkladn daje o kole

Nzev koly

Zkladn kola a Matesk kola Bitozeves

Adresa koly

Bitozeves 89, Louny 440 01

I

70980071

Bankovn spojen

1022976359/0800

Telefon/fax

415783055, 736472820

415783 055

E-mail

[email protected]

Adresa internetov strnky

www.skola-bitozeves.cz

Prvn forma

Pspvkov organizace/kolsk prvnick osoba

Zaazen do st kol

1. 1. 2005

Nzev zizovatele

Obec Bitozeves

Sousti koly

Zkladn kola

Matesk kola

koln druina

koln jdelna Z

koln jdelna M

IZO editelstv

600083055

Vedouc a hospodt pracovnci

editelka koly: Mgr. Alena Shejbalov

Zstupkyn editelky: Radka Hrdlikov, DiS. odvoln zfunkce sinnost ke dni 1. 1. 2017

Vedouc koln jdelny: Alena Pollkov

kolnice: Simona Podailov

Pehled hlavn innosti koly (podle zizovac listiny)

kola uskuteuje vzdlvn podle 3 zkona . 561/2004 Sb., o pedkolnm, zkladnm, stednm, vym odbornm a jinm vzdlvn (kolsk zkon), ve znn pozdjch pedpis.

1.2 Sousti koly

sousti koly

kapacita

Matesk kola

43

Zkladn kola

1. 5. ronk 60 k

koln druina

33

koln jdelna M

100 jdel

koln jdelna Z

2. Personln daje

2.1 lenn zamstnanc podle vku a pohlav

vk

mui

eny

celkem

%

do 20 let

0

0

0

0

21 - 30 let

0

1

1

5,88

31 - 40 let

0

5

5

29,41

41 - 50 let

0

8

8

47,06

51 - 60 let

0

3

3

17,65

61 a vce let

0

0

0

0

celkem

0

17

17

100,0

%

0

100,0

100,0

x

2.2 lenn zamstnanc podle vzdln a pohlav

vzdln dosaen

mui

eny

celkem

%

zkladn

0

0

0

0

stedn odborn

0

4

4

23,53

pln stedn

0

5

5

29,41

vy odborn

0

3

3

17,65

vysokokolsk

0

5

5

29,41

celkem

0

17

17

100,0

2.3 lenn pedagogickch pracovnk podle odborn kvalifikace

odborn kvalifikace

spluje kvalifikaci

nespluje kvalifikaci

celkem

%

uitel prvnho stupn zkladn koly

2,5

1

3,5

71,43

uitel matesk koly

3

0

3

100,0

vychovatel

0,9

0,2

1,1

81,82

asistent pedagoga

0

1

1

0

celkem

6,4

2,2

8,6

74,42

Koment:

Pan uitelka: Mgr. Martina Podan dokonila magistersk studium na PF UJEP vst nad Labem, pan uitelka Regina Dakov studuje na tto fakult uitelstv pro 1. stupe Z, pan asistentka pedagoga: Stanislava lgrov pokraovala vbakalskm studiu na PF UJEP st nad Labem se zamenm na asistenta pedagoga, pan asistentka: Karolna Machov, DiS. absolvovala vtomto kolnm roce studium ke splnn kvalifikanch pedpoklad Studium pedagogiky, kter opravuje kvkonu innosti asistenta pedagoga.

2.4 Aprobovanost vuky

pedmt

%

esk jazyk

66,67

Ciz jazyk

0

Matematika

66,67

Prvouka

100

Prodovda

100

Vlastivda

100

Hudebn vchova

100

Vtvarn vchova

100

Praktick innosti

100

Tlesn vchova

50

Informatika

100

2.5 Pehled pracovnk podle aprobovanosti

jmno a pjmen

aprobace

u ve kolnm roce

Mgr. Alena Shejbalov

Uitelstv pro 1. stupe a speciln koly

J, M

Mgr. Irena Trefilov

Uitelstv pro 1. stupe

J, M, PRV, P, VL, P, INF

Regina Dakov

Studujc Uitelstv pro 1. stupe

J, M, AJ, TV

Mgr. Martina Podan

Uitelstv hudebn vchovy pro Z, S a ZU

HV, VV, TV, PRV, P

Iveta uvarov

Studujc Uitelstv pro 1. stupe

Rodiovsk dovolen

Alena Pollkov

Studium pedagogiky (.j. akreditace vydan MMT R 3872/2006-25-59) asistent pedagoga, pedagog volnho asu, vychovatel

D

Simona Podailov

D

Radka Hrdlikov, DiS.

Pedkoln a mimokoln pedagogika

M

Lenka Hrub

SPg, obor Matesk kola

M

Bc. Svtlana Kirchnerov

Uitelstv pro matesk koly

M

Stanislava lgrov

Studujc asistent pedagoga

Asistent pedagoga

Karolna Machov

Studium pedagogiky (podle 22 odst. 1, psm. b) zkona . 563/2004 Sb. a 3 vyhlky . 317/2005 Sb.) opravuje kvkonu innosti asistenta pedagoga

Asistent pedagoga

2.6 Zaazen pracovnk do platovch td

platov tda

poet zaazench pracovnk

1

1

2

3

3

1

4

1

5

6

1

7

8

1

9

4

10

3

11

1

12

3

13

Koment:

3 pracovnice maj 2 pracovn smlouvy, 1 pracovnice je m uzavenu DPP.

2.7 Zapoten praxe

doba trvn

poet

%

do 5 let

3

17,65

do 10 let

3

17,65

do 15 let

2

11,76

do 20 let

2

11,76

nad 20 let

7

41,18

Celkem

17

100,0

2.8 Celkov daj o vzniku a skonen pracovnho pomru zamstnanc

nstupy a odchody

poet

nstupy

4

odchody

7

Koment:

Pan uitelky: Iveta uvarov, kter byla na rodiovsk dovolen, Lenka Hrub, Bc. Svtlana Kirchnerov, Radka Hrdlikov, DiS. a pan asistentka Stanislava lgrov, ukonily pracovn pomr vna organizaci. Pan Zdena Lancov, kter je zamstnna vrmci VPP, ukonila pracovn pomr a pot vrmci VPP opt nastoupila. Pan Emlie Bruknerov zastupovala za pan Lancovou.

3. Vzdlvac program koly

3.1 Vzdlvac programy

vzdlvac programy

zaazen tdy

KOLN VZDLVAC PROGRAM VP ZV (viz Rmcov vzdlvac program pro zkladn vzdlvn): Povz mi a zapomenu; uka mi a j si vzpomenu; ale nech mne se zastnit a j pochopm. Konfucius

5 ronk Z

KOLN VZDLVAC PROGRAM VP PV (viz Rmcov vzdlvac program pro pedkoln vzdlvn): Povz mi a zapomenu; uka mi a j si vzpomenu; ale nech mne se zastnit a j pochopm. Konfucius

2 tdy M

3.2 Uebn pln koly

Rmcov vzdlvac program pro zkladn vzdlvn

Uebn pln pro 1. stupe

Vzdlvac oblast

Vyuovac pedmt

Ronk

Min. asov dotace

Z toho DD

1.

2.

3.

4.

5.

Jazyk a jazykov komunikace

esk jazyk

7+2

7+2

7

6+1

6

33

+5

Anglick jazyk

3

3

3

9

Matematika a jej aplikace

Matematika

4

4+1

4+1

4+1

4+1

20

+4

Informan a komunikan technologie

Informatika

-

-

-

0+1

1

1

+1

lovk a jeho svt

Prvouka

2

2

2

6

Prodovda

-

-

-

1

2

6

+1

Vlastivda

-

-

-

2

1+1

Umn a kultura

Hudebn vchova

1

1

1

1

1

5

Vtvarn vchova

1

2

1+1

2

1+1

7

+2

lovk a zdrav

Tlesn vchova

2

2

2

2

2

10

lovk a svt prce

Praktick innosti

1

1

1+1

1+1

1+1

5

+3

Prezov tmata

P

P

P

P

P

Tdenn hodinov dotace + disponibiln hodiny

18+2

19+3

21+3

22+4

22+4

109

+16

Celkov tdenn poet hodin maximum tdn

20

22

24

26

26

118

3.3 Poet dlench hodin

1. stupe

celkem

poet dlench hodin

0

0

Uvd se pouze hodiny, kter znamenaj zvenou potebu uitelohodin.

4. Poty k, dt

4.1 Poty k koly k1. 9. 2016

ronk

poet k

z toho chlapc

z toho dvek

1.

10

7

3

2.

8

4

4

3.

5

2

3

4.

9

4

5

5.

4

2

2

celkem

36

19

17

Poet k k30. 6. 2017 byl 38: v 1. ronku bylo 13 k, ve 3. ronku 4 ci.

4.2 ci pijat do 1. ronku zkladn koly k1. 9. 2016

poet prvnch td

poet dt pijatch do prvn tdy

poet odklad pro koln rok

1

10

0

4.3 ci pijati ke vzdlvn do stedn koly

typ koly

poet pijatch k

vcelet gymnzium

0

4.4 ci cizinci

kategorie cizinc

oban EU

ostatn cizinci pobvajc vR pechodn nebo trvale, adatel o udlen azylu a azylanti

poet k ve D

2

0

poet k ve J

2

0

poet k celkem

2

0

4.5 Poty dt koly k1. 9. 2016