Zakon o Osnovama Bezbjednosti Saobracaja Na Putevima u BiH Nesluzbeni Precisceni Tekst

 • View
  33

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Traffic Law in Bosnia and Heryegovina (Serbian)

Transcript

 • Priprema: www.legalist.ba

  1

  ZAKON O OSNOVAMA BEZBJEDNOSTI SAOBRAAJA NA PUTEVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI

  NESLUBENI PREIENI TEKST1

  (Slubeni glasnik Bosne i Hercegovine, broj: 06/06, 75/06, 44/07, 84/09 i 84/10)2

  I - OSNOVNE ODREDBE

  lan 1. Ovim zakonom utvruju se: osnovni principi meusobnih odnosa i ponaanja uesnika u saobraaju i drugih subjekata u saobraaju, osnovni uslovi koje moraju da zadovolje putevi u pogledu bezbjednosti saobraaja na putevima, voenje Centralnog registra vozaa i vozila, pravila saobraaja na putevima, sistem saobraajnih znakova i znakova koje daju ovlaena lica, dunosti u sluaju saobraajne nezgode, osposobljavanje kandidata za vozaa, uslovi za sticanje prava na upravljanje motornim vozilima, polaganje vozakih ispita, uslovi za ureaje i opremu vozila, dimenzije, ukupna masa i osovinsko optereenje vozila, osnovni uslovi koje moraju da zadovoljavaju vozila u saobraaju, rad strukovnih organizacija u Bosni i Hercegovini, te druga pitanja iz oblasti bezbjednosti saobraaja na putevima koja su jedinstvena za cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine.

  lan 2. (1) Organi Bosne i Hercegovine, entitetski i kantonalni organi i organi Brko Distrikta Bosne i Hercegovine i organi lokalne samouprave i lokalne uprave u gradovima i optinama (u daljnjem tekstu: nadleni organi) obezbijedie sprovoenje ovog zakona i u okviru svoje nadlenosti donosie propise i preduzimae druge potrebne mjere za njegovo dosljedno sprovoenje. (2) Kontrolu i regulisanje saobraaja na putevima u Bosni i Hercegovini vre ovlaena lica nadlenog organa unutranjih poslova (u daljnjem tekstu: ovlaena lica). (3) U blizini kole, preventivno regulisanje saobraaja mogu vriti i kolske saobraajne patrole, uz prisustvo ovlaenog lica iz stava (2) ovog lana. (4) Blie odredbe o nainu formiranja i radu kolskih saobraajnih patrola propisuju organi entiteta, kantona i Brko Distrikta nadleni za obrazovanje.

  lan 3. (1) Uesnici u saobraaju duni su da potuju odredbe ovog zakona i druge propise iz oblasti bezbjednosti saobraaja na putevima, razvijaju humane odnose meu ljudima radi zatite zdravlja i ivota drugih lica, a naroito djece, invalida, starih i nemonih lica, i staraju se o zatiti ivotne sredine. (2) Uesnici u saobraaju ne smiju da ometaju saobraaj, oteuju put, objekte i opremu na putu.

  lan 4.

  1 Legalist.ba objavljuje ovaj tekst u dobroj vjeri, smatrajui ga u trenutku objavljivanja ispravnom preienom verzijom zakonskog teksta. Ali, autori i Legalist.ba ne jame da je objavljena verzija preienog teksta propisa pravno valjana, trenutno vaea ili pravodobno dopunjena i mijenjana, stoga Legalist.ba ne odgovara za tetne posljedica koje mogu nastupiti usljed preuzimanja i koritenja ovog neslubenog preienog teksta. 2 Tekst koji je italic su ispravke objavljene u Slubenom glasniku BiH broj 75/06. Tekst koji je podvuen su izmjene i dopune objavljene u Slubenom glasniku BiH 44/07. Tekst koji je podvuen i italic su izmjene i dopune objavljene u Slubenom glasniku BiH 84/09. Tekst koji je podvuen i boldiran su izmjene i dopune objavljene u Slubenom glasniku BiH 84/10.

 • Priprema: www.legalist.ba

  2

  (1) Putevi namijenjeni za saobraaj moraju da budu izgraeni za bezbjedan i nesmetan saobraaj i da odgovaraju osnovnim uslovima propisanim ovim zakonom, a preduzea i javne slube koje odravaju javne puteve ili im je povjereno odravanje javnih puteva moraju da ih odravaju tako da na njima u svim uslovima moe da se odvija bezbjedan i nesmetan saobraaj. (2) Preduzea, javne slube i drugi organi koji se brinu o putevima i odravaju ih duni su da organizuju i trajno kontroliu stanje i odravanje javnih puteva, objekata, saobraajne signalizacije i opreme na putevima radi bezbjednog i nesmetanog saobraaja. (3) Preduzea i javne slube iz stava (1) ovog lana duni su da blagovremeno otklanjaju sve nedostatke usljed kojih na odreenim mjestima dolazi do saobraajnih nesrea. (4) U sluaju pretrpljene tete usljed neodgovarajueg odravanja javnih puteva, povjerilac se namiruje u skladu sa Zakonom o putevima.

  lan 5. (1) Preduzea, obrazovne organizacije, ustanove i druga pravna ili fizika lica koja koluju ili obuavaju kandidate za vozae motornih vozila duni su da izvode obuku na nain koji e obezbijediti da kandidati naue i usvoje pravila saobraaja i etiku u saobraaju, ovladaju tehnikom upravljanja vozilom i steknu ostalo znanje i vjetine potrebne za bezbjedno uestvovanje u saobraaju na putevima. (2) Radi zatite ivota i zdravlja djece, kole, obdanita i druge ustanove u kojima se realizuje vaspitno-obrazovni rad sa djecom, kroz nastavne planove i programe, organizuju pripremu djece za uee u saobraaju.

  lan 6. (1) Preduzea, ustanove i druga pravna ili fizika lica, kada proizvode, odravaju, popravljaju ili prepravljaju vozila i putaju u saobraaj vozila, ureaje, rezervne dijelove i opremu za vozila, duni su da vozila, ureaje, dijelove i opremu proizvode, putaju u saobraaj, odravaju, odnosno popravljaju prema uslovima propisanim za bezbjedno uestvovanje vozila u saobraaju na putevima. (2) Pojedinano proizvedena, prepravljana ili u veem obimu popravljana vozila prije putanja u saobraaj moraju da budu certifikovana u ovlaenoj organizaciji koja obavlja certifikovanje vozila. (3) Blie odredbe o nainu i postupku certifikovanja i uslovima koje moraju da ispunjavaju organizacije za certifikovanje vozila pravilnikom propisuje ministar komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ministar), u saradnji s organom nadlenim za unutranje poslove.

  lan 7. Preduzea, ustanove, pravna ili fizika lica i drugi organi koji posjeduju vlastita vozila duni su da se brinu o tome da vozai njihovih vozila ispunjavaju propisane zdravstvene i druge uslove za bezbjedno upravljanje vozilima i da obezbijede da njihova vozila budu ispravna, te da imaju propisane ureaje i opremu.

  lan 8. (1) Saobraaj na javnom putu moe da se ogranii ili zabrani samo kada je to neophodno radi: spreavanja ili otklanjanja opasnosti za uesnike u saobraaju, spreavanja oteenja javnog puta ili izvoenja radova na javnom putu, ili radi odravanja sportskih i drugih priredbi ili aktivnosti na putevima. (2) Postupak i uslove za ogranienje i zabranu iz stava (1) ovog lana utvrdie nadleni organi, u skladu s vaeim propisima.

  lan 9. Pojedini izrazi koji se koriste u ovom zakonu imaju sljedea znaenja: 1) autobus je motorno vozilo namijenjeno za prevoz lica koje, osim sjedita za vozaa, ima vie od osam sjedita;

 • Priprema: www.legalist.ba

  3

  2) autoput je javni put posebno izgraen i namijenjen iskljuivo za saobraaj motornih vozila, koji je kao autoput oznaen propisanim saobraajnim znakom, koji ima dvije fiziki odvojene kolovozne trake za saobraaj iz suprotnih smjerova, sa po najmanje dvije saobraajne trake i trakom za prinudno zaustavljanje vozila, bez ukrtanja s poprenim putevima i eljeznikim ili tramvajskim prugama u istom nivou i u iji saobraaj moe da se ukljui, odnosno iskljui samo odreenim i posebno izgraenim prikljunim javnim putevima na odgovarajuu kolovoznu traku autoputa; 3) bicikl je vozilo koje ima najmanje dva toka i koje se pokree iskljuivo snagom vozaa; 4) moped je motorno vozilo sa dva toka ija radna zapremina motora nije vea od 50 cm3, a snaga kod elektrinih motora ne prelazi 4kW, ili na tri toka, ija radna zapremina motora nije vea od 50 cm3, ili snaga motora kod motora sa unutranjim sagorijevanjem i elektrinih motora nije vea od 4kW, i koje na ravnom putu ne moe razviti brzinu veu od 45km na as; 5) laki motocikl je motorno vozilo sa dva toka ili sa tri asimetrino postavljena toka (sa bonom prikolicom), ija je zapremina motora vea od 50 cm3 i ne prelazi 125 cm, a snaga motora ne prelazi 11 kW i koji na ravnom putu moe razviti brzinu veu od 45 km na as; 6) biciklistika staza je izgraena saobraajna povrina namijenjena za saobraaj bicikala i mopeda, koja se protee uzdu kolovoza i koja je od njega odvojena i obiljeena propisanim saobraajnim znakom; 7) biciklistika traka je dio kolovoza namijenjen za saobraaj bicikala i mopeda, koja se protee uzdu kolovoza i koja je oznaena uzdunom linijom na kolovozu; 8) brzi put je javni put namijenjen za saobraaj iskljuivo motornih vozila, s jednom ili dvije razdvojene kolovozne trake, koji ima sve raskrsnice u dva ili vie nivoa s poprenim putevima i drugim saobraajnicama (eljeznikim ili tramvajskim prugama), u pravilu, nema zaustavnih traka i koji je kao takav oznaen propisanim saobraajnim znakom; 9) Centralni registar je evidencija o svim vozaima i vozilima; 9a) etvorocikl je motorno vozilo na etiri toka sa masom neoptereenog vozila manjom od 400kg, bez mase akumulatora kod elektrinih vozila i ija najvea neto snaga motora ne prelazi 15kW; 9b) evropski izvjetaj o saobraajnoj nezgodi je propisani obrazac koji uesnici u saobraajnoj nezgodi popunjavaju nakon saobraajne nezgode; 9c) instruktor vonje je lice koje je steklo uslove da obavlja osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom; 9d) ispitiva je lice koje je steklo uslove da vri ispitivanje iz poznavanja propisa o bezbjednosti saobraaja na putevima ili iz upravljanja motornim vozilom; 10) put je svaki javni put i nekategorisani put na kojem se odvija saobraaj; 11) put rezervisan za saobraaj motornih vozila je javni put po kojem mogu da saobraaju samo motorna vozila i koji je kao takav oznaen propisanim saobraajnim znakom; 12) strana vozaka dozvola je vozaka dozvola i meunarodna vozaka dozvola koju je izdao nadleni organ strane drave; 13) javni put je povrina od opteg znaaja za saobraaj, koju svako moe slobodno da koristi pod uslovima odreenim zakonom i koju je nadleni organ proglasio javnim putem, kao i ulica u naselju; 14) kolona je niz od najmanje tri vozila (osim bicikla,traktora, radne maine i zaprenog vozila) koja su zaustavljena na putu, ili se na bliskom meusobnom rastojanju kreu ist