Zakon o Porezu Na Promet Nekretnina

Embed Size (px)

DESCRIPTION

zakon o porezu na promet nekretnina 6.2009

Text of Zakon o Porezu Na Promet Nekretnina

 • SLUBENENOVINE

  ZENIKO -DOBOJSKOGKANTONA

  ISSN 1512-7559

  Godina XIV - Broj 6 ZENICA, ponedjeljak, 27.04.2009.

  SKUPTINA77.

  Na osnovu lana 37. stav 1. taka g) Ustava Zeniko-dobojskog kantona, Skuptina Zeniko-dobojskog kantona, na 28. sjednici, odranoj dana 31.03.2009. godine, donosi

  ZAKONo porezu na promet nekretnina

  DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE

  lan 1.(Predmet)

  Ovim zakonom se ureuje sistem poreza koji se plaa na promet nekretnina u Zeniko-dobojskom kantonu (u da-ljem tekstu: Kanton).

  lan 2.(Definicija poreznog obveznika)

  Porezni obveznik u smislu ovog Zakona je fiziko i pravno lice.

  lan 3.(Definicija prometa nekretnina)

  Pod prometom nekretnina, u smislu ovog zakona, po-drazumijeva se prodaja, zamjena i drugi prenos vlasnitva, osim prenosa vlasnitva po osnovu naslijea i poklona.

  lan 4.(Definicija nekretnine)

  (1) Pod nekretninom u smislu ovog zakona smatraju se: a) zemljite i b) nepokretni graevinski objekti - graevina u smislu

  Zakona o graenju (Slubene novine Zeniko-do-bojskog kantona, broj: 1/05 i 2/08).

  (2) Izuzetno, sa nekretninom se izjednaava privremena graevina (kiosk i sl.).

  lan 5.(Pripadnost prihoda)

  Porez na promet nekretnina je prihod budeta opine na ijem podruju je ostvaren.

  lan 6.

  (Oslobaanje od plaanja poreza na promet nekretnina)

  Porez na promet nekretnina ne plaa se:a) na promet nekretnina izmeu Bosne i Hercegovine,

  Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, grada, op-ine i njihovih organa uprave;

  b) na promet nekretnina u postupku komasacije, aronda-cije i eksproprijacije i na osnovu ugovora zakljue-nog umjesto eksproprijacije ili arondacije, te kada se vri promet nekretnina na osnovu zakona, neovisno od volje poreznog obveznika;

  c) kada graanin, bivi vlasnik eksproprisane nekretnine, u roku od jedne godine od dana kada je primio nakna-du za eksproprisanu nekretninu, kupi drugu nekretni-nu, i to do iznosa naknade koja odgovara naknadi za eksproprisanu nekretninu;

  d) kada se vri prva prodaja jo nenastanjene novosagra-ene stambene zgrade ili novosagraenog stana kao posebnog dijela zgrade, ili novosagraene poslovne zgrade ili novosagraenog poslovnog prostora kao posebnog dijela zgrade;

  e) kada se nekretnina prenosi na strano konzularno ili diplomatsko predstavnitvo, pod uslovima recipro-citeta i na druge meunarodne organizacije za koje je meunarodnim sporazumom dogovoreno porezno oslobaanje;

  f) kad se stan u dravnom vlasnitvu prodaje licu koje ima stanarsko pravo na tom stanu, ili lanu njegovog porodinog domainstva i licu kojem je dodijeljen stan u skladu sa Zakonom o vraanju, dodjeli i pro-daji stanova (Slubene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 28/05 i 2/08);

  g) kada se pravo vlasnitva na nekretnini prenosi na opi-nu, Kanton i drugu ustanovu radi ostvarivanja socijal-

 • SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONABroj 6 - Strana 536 ponedjeljak, 27.04.2009.

  ne sigurnosti, odnosno doivotnog izdravanja;h) kada se pravo vlasnitva na nekretnini prenosi na

  vjersku instituciju;i) prilikom prenosa prava vlasnitva na nekretnini u

  skladu sa propisima kojima se ureuje privatizacija dravnog vlasnitva;

  j) prilikom zamjene nekretnina, osim za razliku promet-ne vrijednosti nekretnina koje se zamjenjuju;

  k) na promet nekretnina u sluajevima kada:

  1) dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja, ratni vojni invalid, demobilizirani branilac-uesnik rata i demobi-lizirani branilac koji je bio pripadnik Oruanih snaga najmanje est mjeseci ukoliko je u oruane snage stu-pio kao maloljetno lice, lan porodice ehida, poginu-log, umrlog i nestalog branioca i umrlog ratnog vojnog invalida i svaki lan ue porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, udovica umrlog demobiliziranog branioca-uesnika rata, udovica umrlog demobiliziranog branioca koji je bio pripadnik Oruanih snaga najmanje est mjeseci ukoliko je u Oruane snage stupio kao maloljetno li-ce-kupovinom stana, kue ili zemljita za gradnju kue u povrini: do 600 m2 trajno rjeava svoje stambeno pitanje po prvi puta ili u postupku stambenog zbrinja-vanja usljed 100% ratne tete na ranijem stambenom objektu,

  2) pojmovi i definicije utvrene u alineji 1) ove take, status pripadnika borake populacije i druga pitanja propisa-ni su odredbama Zakona o pravima branilaca i lanova njihovih porodica (Slubene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 33/04, 56/05 i 70/07), Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odliko-vanja i lanova njihovih porodica (Slubene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 70/05 i 61/06), Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i lanova njihovih porodica (Slubene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 61/06, 27/08 i 32/08) i Zakona o dopunskim pravima branilaca i lanova njihovih poro-dica (Slubene novine Zeniko-dobojskog kantona, broj: 6/06 i 9/07);

  l) na promet zemljita povrine 0,5 ha i vee ako je pro-stornim, odnosno urbanistikim planom opine taj prostor utvren kao poljoprivredno zemljite, kad je kupac zemljita fiziko ili pravno lice koje je u skladu sa zakonom registrovano za poljoprivrednu djelat-nost;

  m) na prenos vlasnitva na nepokretnostima kada se uno-se prilikom osnivanja drutva, kada se ulau u kapital drutva (dokapitalizacija), te kada se vraaju istom licu koje je izvrilo ulaganje, pod uvjetom da su ta-kve nekretnine unesene u drutvo i upisane u kapi-tal drutva i da se kao takve dre u kapitalu drutva najmanje tri godine od dana upisa takvog ulaganja u sudski registar.

  DIO DRUGI ELEMENTI ZA UTVRIVANJE PO-REZA

  lan 7.(Obveznik poreza)

  (1) Obveznik poreza na promet nekretnina je prodavalac nekretnine.

  (2) Pri zamjeni nekretnina porezni obveznik je uesnik u zamjeni koji daje u zamjenu nekretninu vee vrijedno-sti.

  (3) Ako se prenosi idealni dio vlasnitva na nekretnini, po-rezni obveznik je svaki suvlasnik posebno.

  (4) Obveznik poreza na promet nekretnina kod prodaje nekretnine u likvidacionom, steajnom i izvrnom po-stupku je kupac nekretnine ili lice kome je nekretnina dosuena rjeenjem suda.

  (5) Ugovorne strane mogu se drugaije dogovoriti o obve-zniku poreza iz stava (1), (2), (3) i (4) ovog lana.

  lan 8.(Obveznik poreza po osnovu ugovora o

  doivotnom izdravanju)

  (1) Ako se pravo vlasnitva na nekretnini prenosi ugovo-rom o doivotnom izdravanju, porezni obveznik je pri-malac nekretnine, odnosno njegovi nasljednici.

  (2) Ako je primalac nekretnine iz stava (1) ovog lana u odnosu prema davaocu nekretnine nasljednik prvog na-sljednog reda, ne plaa porez na promet nekretnina.

  lan 9.(Porezna osnovica)

  (1) Osnovica poreza na promet nekretnine je prometna vri-jednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obave-ze.

  (2) Prilikom zamjene nekretnina porezna osnovica je ra-zlika prometnih vrijednosti nekretnina koje se zamje-njuju.

  (3) Ako suvlasnici prenose idealni dio vlasnitva na nekret-nini, porezna osnovica se utvruje posebno za svakog suvlasnika, prema prometnoj vrijednosti njegovog di-jela nekretnine.

  (4) Kod prodaje nekretnine u likvidacionom, steajnom i izvrnom postupku porezna osnovica je postignuta pro-dajna cijena.

  lan 10.(Prometna vrijednost nekretnine)

  (1) Pod prometnom vrijednou nekretnine podrazumjeva se cijena nekretnine, koja se postie ili se moe postii na tritu u trenutku nastanka porezne obaveze.

  (2) Prometnu vrijednost nekretnine procjenjuje struna ko-

 • SLUBENE NOVINE ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA Broj 6 - Strana 537 ponedjeljak, 27.04.2009.

  misija (u daljem tekstu: Komisija) koju imenuje opin-skog vijee, a koju ine predsjednik i dva lana.

  (3) U Komisiju mogu biti imenovane osobe koje imaju VII stepen strune spreme iz oblasti graevinarstva, arhi-tekture, geodezije, poljoprivrede, prava i ekonomije i najmanje pet godina radnog iskustva u struci i spremi.

  (4) Komisija se imenuje na period od 2 (dvije) godine. (5) Naelnik opine Pravilnikom propisuje nain rada Ko-

  misije, odnosno propisuje kriterije na osnovu kojih se vri utvrivanje vrijednosti nekretnine procjena vri-jednosti nekretnine.

  (6) Predsjedniku i lanovima Komisije pripada naknada za rad u Komisiji u visini koju utvruje opinsko vijee.

  (7) Vlasnik, odnosno korisnik nekretnine duan je Komisi-ji dopustiti pristup na zemljite i objekte radi procjene prometne vrijednosti nekretnine.

  lan 11.(Porezna stopa)

  Porez na promet nekretnina plaa se po stopi od 5%.

  lan 12.(Nastanak porezne obaveze)

  (1) Porezna obaveza nastaje u trenutku zakljuenja ugovora o prodaji ili zamjeni nekretnine.

  (2) Ako se prenos prava vlasnitva vri na graevinskim objektima koji su u izgradnji porezna obaveza nastaje u trenutku predaje objekta kupcu.

  (3) Ako se prenos prava vlasnitva na nekretnini obavlja na osnovu odluke organa uprave ili suda, porezna obaveza nastaje u trenutku pravosnanosti te odluke.

  lan 13.(Promjena upisa vlasnitva)

  Sudovi i organi uprave duni su Poreznoj upravi - Kan-tonalnom uredu - nadlenoj ispostavi dostaviti svoje odlu-ke, na osnovu kojih se vri promjena upisa vlasnitva na nekretninama u zemljinim knjigama, u roku od 15 dana od dana njihove pravosnanosti.

  lan 14.(Nastanak porezne obaveze kod ugovora o

  doivotnom izdravanju)

  (1) Ako se na osnovu ugovora o doivotnom izdravanju, pravo vlasnitva na nekretnini prenosi prije smrti pri-maoca izdravanja, porezna obaveza nastaje u trenutku zakljuenja ugovora o doivotnom izdravanju.

  (2) Ako se, na osnovu ugovora o doivotnom izdravanju, pravo vlasnitva na nek