23
1 Most – Komořany, březen 2011 Zařízení na Energetické Využití Odpadů EVO - Komořany

Zařízení na E nergetické V yužití O dpadů EVO - Komořany

 • Upload
  boyd

 • View
  31

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zařízení na E nergetické V yužití O dpadů EVO - Komořany. Most – Komořany, březen 2011. Představení společností. A) EVO-Komořany, a.s. : Dceřiná společnost United Energy, a.s. Žadatel o dotaci, investor a provozovatel projektu B) United Energy, a.s.: - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Zařízení na E nergetické V yužití O dpadů EVO - Komořany

1

Most – Komořany, březen 2011

Zařízení na Energetické Využití Odpadů

EVO - Komořany

Page 2: Zařízení na E nergetické V yužití O dpadů EVO - Komořany

Představení společností• A) EVO-Komořany, a.s.:

• Dceřiná společnost United Energy, a.s.• Žadatel o dotaci, investor a provozovatel projektu

• B) United Energy, a.s.:• Iniciátor projektu, nositel přípravných aktivit• Vlastník a provozovatel teplárny• Vlastník pozemků a inženýrských sítí pro projekt• Instalovaný tepelný výkon 1087 MWth

• Instalovaný el. výkon 239 MWel

• V Mostě a Litvínově zásobuje více než 34 tisíc domácností• Významný hospodářský partner regionu

• C) Energetický a průmyslový holding, a.s.• dlouhodobý strategický investor v energetice• významný investor v průmyslu• více jak 20 podniků v oblasti energetiky• zaměstnává cca 6 000 lidí• EBITDA 2008 > 4,3 mld. Kč

Page 3: Zařízení na E nergetické V yužití O dpadů EVO - Komořany

3

United Energy, a.s. podporuje region

United Energy, a.s. je:

• významným zaměstnavatelem regionu Mostecka i Ústec.kraje

• členem regionálních organizací - Euroregion Krušnohoří - HSRM

- OHK Most• ročně vynakládá více než 3 mil. Kč na přímou podporu regionu

• aktivním členem Teplárenského sdružení ČR a členem Českého svazu zaměstnavatelů v energetice, kde aktivně připomínkuje a spolutvoří energetickou legislativu ČR dle zájmů „kraje energetiků“ = Ústeckého kraje

Page 4: Zařízení na E nergetické V yužití O dpadů EVO - Komořany

4

Cíle projektu EVO - Komořany

• Dlouhodobá regionální podnikatelská příležitost vycházející z realizace/plnění závazků ČR plynoucích z přijatých principů EU a výzvy Ministerstva ŽP ČR

- tj. postupná povinnost významného snižování podílu ukládaného komunálního odpadu na skládky (spálení KO = objemová redukce na cca 10 %,

hmotnostně na 25-30 % původního množství)

• Reálné využití energetického potenciálu odpadní suroviny – „černé kontejnery“ (NE modré, žluté, zelené, …) či zbytků po vytřídění

• Dílčí úspora klasických zdrojů energií (uhlí), tím dílčí ponížení lokální emisní zátěže, včetně snížení produkce skleníkových plynů

• Podpora regionu cestou vytvoření nových pracovních míst (35 až 40 v EVO + část v návazné logistice)

Page 5: Zařízení na E nergetické V yužití O dpadů EVO - Komořany

Evropská směrnice 99/31/ESEU stanovuje termíny týkající se redukce množství odpadu určeného ke skládkování: - 2010 o 25 % méně biologicky rozložitelných odpadů než v roce 1995- 2013 o 50 % méně biologicky rozložitelných odpadů než v roce 1995 - 2014 o 65 % méně biologicky rozložitelných odpadů než v roce 1995

Plynoucí závazky ČR - směsný komunální odpad (t/rok)

Zdroj: Strategie měst a obcí ČR pro nakládání s komunálními odpady, 2008

5

 Základní bilance    2006  2010 2013 2020

 Produkce SKO , po vytřídění materiálově využitelných složek bioodpadu

2 208 034  2 243 465 2 318 923  2 726 380

 Nutno odklonit od skládkování    

942 013 1 412 764 2 049 959

 Možno uložit na skládku  1 920 990  1 301 452  906 159  676 421

Page 6: Zařízení na E nergetické V yužití O dpadů EVO - Komořany

Prostředky k cíli

• Výstavba zařízení EVO, jako nové technologie, splňující předepsané nejlepší dosažitelné parametry (BAT) s využitím kombinované výroby tepla a elektřiny

• Stávající technologická infrastruktura (lokalita sousedství teplárny, tepelný napaječ CZT, vyvedení elektřiny přes stávající vedení teplárny do distribuční společnosti)

• Stávající logistická infrastruktura (kapacitní silnice, železnice)

6

Page 7: Zařízení na E nergetické V yužití O dpadů EVO - Komořany

Efekty záměru

• EVO Komořany přispěje k plnění cílů Evropských a národních směrnic a závazků ČR i budoucích potřeb municipalit- tzn. snižování podílu ukládaného komunálního odpadu na skládky a) eventualita sankcí pro ČR … hrozba od EU b) přijatelné regionální řešení = nevozit ke spalování daleko / nákladněji

• Výhodnější cena za likvidaci odpadů v EVO v době chystaného zavedení „motivační“ výše ceny za skládkování (legislativní cíl EU i MŽP)

• Zamezení vzniku „smetiště republiky“ (vyšší koncentrace skládkování v regionu Mostecka a Ústec. kraje)

• Záložní zdroj tepla pro CZT (řešení odstávek)

7

Page 8: Zařízení na E nergetické V yužití O dpadů EVO - Komořany

8

Širší vazby zájmu

• ČR dosud jen minimálně využívá komunální odpady jako zdroj energie, pouze 10 - 12%

• ČR významně neplní závazky k významé redukci skládkování, proto MŽP programově podporuje přípravu a výstavbu dalších zařízení na energetic.využití odpadů z Operačního programu ŽP

- pokročilá příprava projektů: - KIC Ostrava - 200 tis.t/r- ZEVO Chotíkov (Plzeň) - 95 tis.t/r

- EVO Komořany - 150 tis.t/r

- provozu: - ZEVO Malešice - 310 tis.t/r - SAKO Brno - 230 tis.t/r- Termizo Liberec – 96 tis.t/r

Page 9: Zařízení na E nergetické V yužití O dpadů EVO - Komořany

Co je proti záměru

• Existující business skládkování – lobby

• Obava z nového, místně neznámého …

• Obecné veřejné „a priori“ negativní podvědomí k označení „spalovna“ (zde ne spalovna, ale EVO - Energ. Využ. Odpadů), s mylnou představou kapacitního viditelně kouřícího a zapáchajícího komínu …

• Představa “Megaspalovna“ (zde 150 000 t/r KO) … přestože význam vlastního spal. zdroje (výkon 42 MWt) je velmi nízký ve srovnání s běžnými spal. zdroji v okolí

Pozn: Největší zařízení v EU na jednom místě jsou v Holandsku - - „megaspalovna“ Amsterdam - kapacita 1 400 000 t/r KO

- nebo Rozenburg - kapacita 1 125 000 t/r KO Průměrný příklad z Rakouska – Wels - kapacita 270 000 t/r KO

9

Page 10: Zařízení na E nergetické V yužití O dpadů EVO - Komořany

Optický poměr velikostí zdrojů v okolí (EVO = černá tečka pod šipkou)

EPRU I+II3 600 MWt

ETU II2 000 MWt

EPOČ2 500 MWt

ELE 1 300 MWt

UE1 087 MWt

CHMP770 MWt

EVO Komořany43 MWt

10

Page 11: Zařízení na E nergetické V yužití O dpadů EVO - Komořany

11

Fakta o energetickém využívání odpadů• Zařízení EVO (tedy spalovací) = evropsky uznávané, moderní a

bezpečné řešení problému KO, v západ.Evropě často uprostřed měst,

řešení v souběhu se separovaným sběrem KO a tříděním

• Produkce emisí do ovzduší srovnatelné s teplárnou či elektrárnou na zemní plyn

• Zbavují nás části odpadů, které jsou ekonomicky jinak nezajímavé, či nevyužitelných a objemných odpadů

• Využití odpadů k substituci jinak (jinými způsoby) nutně vyráběnému teplu a elektřině

• Výstupní recyklace železných a neželezných kovů - druhotná surovina

Page 12: Zařízení na E nergetické V yužití O dpadů EVO - Komořany

Porovnání základních emisních limitů pro zařízení EVO Komořany a ostatní zdroje v oblasti

- vztaženo pro zařízení o příkonu v palivu 50 MW a více (EVO ~ cca 52 MW příkonu),

(Směrnice EU 75/2010 o průmyslových emisích platná pro nové zdroje od roku 2016, Nařízení vlády 146/2007 Sb. o emisních limitech platné v současnosti)

12

( Starší existující zařízení jsou zatím omezena emisními stropy )

mg/Nm3

Zařízení EVO

Uhelné kotle Fluidní uhel. kotle Kotle na biomasu

Kotle na kapalná paliva

Plynové kotle

Tuhé emise 10 20 - 30

(dosud 50 - 100)

20 - 30

(dosud 50) 20 – 30

20 - 30

(dosud 50)

5

(dosud 5)

Oxidy síry (jako SO

2)

50 150 - 400

(dosud 400 - 2000)

200 – 400

(dosud 400 - 500) 150 - 200

150 - 350

(dosud 400 - 1700)

35

(dosud 35)

Oxidy dusíku (jako NO

2)

200 200 - 400

(dosud 500 - 600)

150 - 300

(dosud 400) 150 - 250

100 - 300

(dosud 400 - 450)

100

(dosud 200)

Oxid uhelnatý 50 (dosud 250) (dosud 250) - (dosud 250) 010

(dosud 250)

mg/Nm3 Zařízení EVO

Uhelné kotle Fluidní uhel. kotleKotle na biomasu

Kotle na kapalná paliva

Plynové kotle

Tuhé emise 10 20 - 30(dosud 50 - 100)

20 - 30(dosud 50)

20 – 30 20 - 30(dosud 50)

5(dosud 5)

Oxidy síry (jako SO2)

50 150 - 400(dosud 400 - 2000)

200 – 400(dosud 400 - 500)

150 - 200 150 - 350(dosud 400 - 1700)

35(dosud 35)

Oxidy dusíku (jako NO2)

200 200 - 400(dosud 500 - 600)

150 - 300(dosud 400)

150 - 250 100 - 300(dosud 400 - 450)

100(dosud 200)

Oxid uhelnatý 50 (dosud 250) (dosud 250) - (dosud 250) 100(dosud 250)

Page 13: Zařízení na E nergetické V yužití O dpadů EVO - Komořany

13

Umístění záměruÚstecký kraj, okres Most, katastr.území Třebušice,lokalita areálu UE - průmyslová oblast bez obytné zástavby

Page 14: Zařízení na E nergetické V yužití O dpadů EVO - Komořany

14

Page 15: Zařízení na E nergetické V yužití O dpadů EVO - Komořany

15

Page 16: Zařízení na E nergetické V yužití O dpadů EVO - Komořany

Pohled západní

16

Page 17: Zařízení na E nergetické V yužití O dpadů EVO - Komořany

17

Technologie – základní údaje1. Příjem odpadů

• Drcení odpadu• Bunkr – kapacita cca 7 dní• Jeřáb s drapáky

2. Spalovací část s výrobou páry• Kotel• Roštové ohniště poslední generace• Spalovací teplota : 900 – 1100 °C• Teplota spalin: min 850 °C - dokonalé rozložení organic. látek

3. Energetická část – výroba elektřiny a tepla (turbína, výměníky)

4. Čištění spalin• Odstranění oxidů dusíku• Zachycení popílku• Odstranění dioxinů• Mokrá vypírka – odstranění možných zbytkových látek (chlorovodíku,

fluorovodíku, oxidů síry, atd. )

Page 18: Zařízení na E nergetické V yužití O dpadů EVO - Komořany

18

Technologické schéma

Page 19: Zařízení na E nergetické V yužití O dpadů EVO - Komořany

19

Technické parametry

Varianta 150 000 t/rok komunál. odpadu, jedna linka

• Fond provozní doby: 8 000 h/r• Hodinová kapacita kotle: 18,75 t odpadu /h• Výhřevnost odpadu: 10 MJ/kg (orientační průměr )

• Množství vyrobené páry: 56 t/h• Výkon kotle : 43 MWth

• Výkon elektric.generátoru : 7,6 – 12,7 MWel

Page 20: Zařízení na E nergetické V yužití O dpadů EVO - Komořany

20

Harmonogram a současný stav projektu• 2008 Projektová idea

• 2009 Pre-feasibility study

• 2010 Studie proveditelnosti, dokumentace EIA, Dokumentace pro územní rozhodnutí, Komunikace s MŽP, SFŽP, KÚ, městy a obcemi

• 2011 Projednání EIA, jednání s městy a KÚ, se SFŽP, Jednání s experty EU pro dohled a podporu projektů EVO,

Vydání územního rozhodnutí, Podání žádosti o dotaci z prostředků EU + projednávání Zahájení veřejného VŘ na zhotovitele stavby • 2012 – 2014 Stavební povolení a vlastní výstavba zařízení

• 2015 Zkušební provoz a kolaudace

Page 21: Zařízení na E nergetické V yužití O dpadů EVO - Komořany

Proč my v Komořanech ?

• Umístění vzdálené od rezidenčních a rekreačních zón

• Dobrá dopravní dostupnost

– kapacitní silniční návaznost- železnice v místě

• Navazující energetická a inženýrská infrastruktura

• Silný investor

• Pozice Komořan v rozpracovanosti příprav (3 reálné projekty) vs. předpoklad dotace EU, ústící v sociálně přijatelné nastavení ekonomických poměrů nakládání s KO v oblasti

21

Page 22: Zařízení na E nergetické V yužití O dpadů EVO - Komořany

Závěr• Co nabízíme ?

▫ Řešení - významné omezení skládkování

• Co potřebujeme ?▫ Podporu v přípravě projektu

• Co je v Ústeckém kraji jinak ?▫ Záměr je rozpracován a rozvíjen soukr. subjektem

(nositelem v KIC Ostrava i ZEVO Chotíkov jsou kraj. úřady a města)

22

Page 23: Zařízení na E nergetické V yužití O dpadů EVO - Komořany

Děkujeme za pozornost

United Energy , a.s.Teplárenská 2

434 03 Most-Komořany

Ing. Karel Hlaváček, manažer projektu tel.: 476 447 463, 602 427 393

[email protected]___________________________________________________________________________________

23

V třídění a recyklaci odpadů je naše republika do průměru Evropy.

V energetickém využití odpadů jsme mezi posledními. Podobně jako ve většině států Evropy se i u nás tato zařízení

stanou nedílnou součástí odpadového hospodářství.