Zdenka Oven

  • View
    62

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zdenka Oven. Pilotni spletni teaj za informacijsko opismenjevanje tudentov Informacijska pismenost v visokem olstvu : strokovno sreanje ZBDS Biotehnika fakulteta , 16. junij 2011 . Vsebina predstavitve. P otek raziskave in m etodologija. Oz adj a projekta / raziskave. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

Vloga visokoolske knjinice pri e-izobraevanju : primer knjinice FE in FRI

Zdenka OvenPilotni spletni teaj za informacijsko opismenjevanje tudentov

Informacijska pismenost v visokem olstvu : strokovno sreanje ZBDS Biotehnika fakulteta, 16. junij 2011

Vsebina predstavitveOkolje za celovito e-izobraevanjePotek raziskave inmetodologijaRezultati raziskaveZakljukiNamen in ciljiOzadja projekta / raziskave

2Dve fakultetitudijski programi ne vkljuujejo IPOpazen trend e-izobraevanja v VFizien prostortevilna tudentskapopulacijaOsebje knjiniceOzadje raziskaveNi organiziranega inf. opismenjevanjaNepoznavanje knjinice s strani tudentovUporaba informacij?Iskanje informacij?Nepoznavanje inf. virovE-CHO: celovit sistem za e-izobraevanje3Namen

Merjenje vpliva spletnega teaja na udeleence Evalviranje teajaUgotoviti primernost in uinkovitost pilotnegaspletnega teajaUgotoviti odnos ueih do e-izobraevanja kot sodobni obliki inf. opismenjevanja

Oblikovanje in razvoj pilotnega spletnega teaja za pred-informacijsko opismenjevanje tudentovUporaba in testiranje okolja za celovito e-izobr. E-CHODokazati potrebo po organiziranih oblikah inf. opismenjevanja novincev na FE Ugotoviti primernost okolja za e-izobr. E-CHO Cilji Priprava predloga za uvedbo obveznega organiziranega uvajalnega programa inf. opismenjevanja za novince na dodiplomski stopnji tudija4Raziskovalna vpraanja?vpliv pilotnega spletnega teaja na nivo IP?

?sprejemanje e-izobraevalnih vsebin?

?sprejemanje oblike, teh. izvedbe, vizualne podobe?

?pomen pridobivanja znanj iz IP na zaetku tudija?

?uporabnost pridobljenih znanj iz IP?

?e-izobr. vena sodobna oblika inf. opismenjevanja?

?e-izobr. primerna alternativna / dopolnilna oblika tradicionalnemu inf. opismenjevanju?

5Priprava e-vsebinDoloanje vlog udeleencevUpravljanje e-izobraevalnegaprocesa - LMSUpravljanje vsebin v e-izobraevanju - LCMSSpremljanje aktivnosti uporabnikovPreverjanje znanja/napredka ueih (testiranje)Komuniciranje z udeleenciv e-izobraevanjuPovezovanje z obstojeimiinf. sistemi Okolje za celovito e-izobraevanje e-cho 6

71. Oblikovanje in razvoj pilotnega spletnega teajaPotek raziskave in metodologija2. Raziskava2.1 Izvedba eksperimenta(zaetni/konni test)2.2 Evalvacija teaja(spletni anketni vpraalnik)

8 1. Oblikovanje in razvoj spletnega teaja E-MIL Ideja

Ciljna skupinaGlobalni ciljiDelovno imeVloga mentorjaScenarij

KazaloMedijski gradnikiInterakcijaNavigacijaMerjenje ciljev teaja

Zaetni testKonni testAnketni vpraalnikPilotno pred-testiranje9

(iStockPhoto)Modul 3:Informacijski virizaetni testUvodModul 1: Informacijska pismenostModul 2: Orientacijska predstavitev knjinice FE in FRIModul 5:Evalvacija informacijModul 6:Uporaba informacijkonni testanketni vpraalnikModul 4:Iskanje informacij

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20Zbiranje podatkov: 1. 4. 30. 4. 2010Predstavitve teaja tudentom v 1. letn. in skupini v 3. letn. VS: skupaj 4x

Eksperimentalna skupina:

Skupno t. tudentov v eksp. skupinit. tudentov, ki so opravili obe testiranji in teajt. tudentov, ki so opravili celotno e-izobr. izkunjo719 (100%)323 (45%)259 (36%)2. Raziskava21212.1 Eksperiment (1)Cilj: Ugotavljanje vpliva oz. uinka teaja na uee oz. merjenje razlike pred in po opravljanju teaja.

Merilni instrument: zaetni / konni test (28 vpraanj) ista vpraanja v obeh testih sistemsko meanje vpraanj in odgovorov meja za uspeno reen konni test je 75 % asovnih omejitev za reevanje testov ni monost enkratnega reevanja testov

22

2.1 Eksperiment (2)Tabela: Uspenost posameznih skupin v eksperimentu

Statust. vseh vpisanih tudentov posamezno skupinot. vseh tudentov, ki so opravili zaetni in konni testPovprena uspenost reevanja zaetnega testaPovprena uspenost reevanja konnega testa Razlika 1. letnik VS36212371 %84 %13 %1. letnik UN30116078 %90 %12 %3. letnik VS564080 %89 %9 %skupaj71932376 %87 %11 %as reevanja zaetnega testa: 18 min 1 sek in konnega testa: 14 min 33 sek232.1 Eksperiment (3)Opazna je razprenost pravilnih in nepravilnih odgovorov

Primeri izstopajoih vpraanj oz. odgovorov v zaetnem / konnem testu:- inf. pismenost = raunalnika pismenost (-35% / -14%)- pomen signature (+56% / +84%)- kako se izognemo pagiatstvu (+59% / +90%)- prepoznavanje navedenega vira (+88% / +91%)Pridobljeni rezultati so zadovoljivi in potrjujejo vpliv/uinekspletnega teaja na uee.242.2 Evalvacija teaja (1)Merilni intrument: spletni anketni vpraalnik (9 vpraanj) Struktura vzorca: 259 udeleencev (skupine, predstavniki):

252.2 Evalvacija teaja vpraanja (2)glede vsebine (dolina, zahtevnost, zanimivost, lenitev)

glede oblike (enostavnost, preglednost, interaktivnost, teh. dovrenost, vizualna zanimivost, originalnost)

glede uporabnosti pridobljenih znanj iz IP (tudij, vseivljensko izobraevanje, del. mesto, hobiji)

glede potrebe po inf. opismenjevanju na zaetku tudija v 1. letniku

mnenje ueih o e-izobraevanju (venost, mona alternativna oblika oz. mona dopolnilna oblika tradicionalnemu inf. opismenjevanju)

262.2 Evalvacija teaja rezultati (3)Strinjanje z vsebino: dolina 50%, zahtevnost 54%, zanimivost 58%, lenitev 71%Strinjanje z vizualno podobo: enostavnost 81%, preglednost 74%, interaktivnost 71%, teh. dovrenost 72% vizualna zanimivost 69%, originalnost 72%Uporabnost pridobljenih znanj: za potrebe tudija 67%, vseivljenjsko izobraevanje 49,5%, delovno mesto 45%, prosti as (hobiji) 26%Potreba po inf. opismenjevanju na zaetku tudija: potrebno 70% in zelo potrebno 18%

272.2 Evalvacija teaja rezultati (4)Mnenja o e-izobraevanju glede:

privlanosti (venosti) strinjanje 61%

mone alternativne oblike tradicionalnemu inf. opismenjevanju strinjanje 38%

mone dopolnilne oblike tradicionalnemu inf. opismenjevanju strinjanje 60%28Zakljuki (1)potrjena je vsebinska in oblikovna primernost pilotnega spletnega teaja in primernost za nadaljni razvoj in uporabo v ivem okolju

potrjena primernost okolja za e-izobraevanje e-cho

potrjena potreba po inf. opismenjevanju tudentov na zaetku njihovega tudija

e-izobraevanje potrjeno kot primerna sodobna dopolnilna oblika tradicionalnemu inf. opismenjevanju = pomembno za prihodnja nartovanja

29Zakljuki (2)kot npr. v obliki tudijske obveznosti v 1. semestru na zaetku tudija (primeri: ICT Driving Licence - University of Helsinki, ELISE - University of New South Wales, Sydney, VOILA! City University of New York) ali

kot kreditno ovrednotena oblika samostojnega spletnega teaja npr. kot obvezna izbirna una vsebina ali

kot dopolnilen kreditno ovrednoten spletni teaj za uvodno (pred)-informacijsko opismenjevanje tudentov v kombinaciji s tradicionalnim inf. opismenjevanjem

30Plusi in minusi nae izkunjePridobljenega je veliko teoretinega in praktinega znanja inpripravljeni smo na naslednje izzive in utrjevanje vloge knjinice pri e-izobraevanju.

e pridobljenih znanj ne bomo znali izkoristiti v ivem okolju in /alie za to ne bomo dobili Prilonosti.

31