17
บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จํากัด ชั Êน řŚ อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ řŝš ถนนอโศกมนตรี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ řŘřřŘ โทรศัพท์ : (66) 2 260 8577 โทรสาร : (66) 2 261 7535 www.3M.com/th 1 | Page 15 มีนาคม 2562 เรืÉอง แจ้งรายละเอียดระเบียบและข้อปฎิบัติในการรับใบสัÉงซื Êอและจัดส่งสินค้าและระเบียบอืÉนๆ (Supplier Manual) เรียน ผู ้จัดการบริษัท/เจ้าหน้าที Éฝ่ายขาย หรือเจ้าหน้าทีÉทีÉเกี Éยวข้อง ทางบริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านได้ทราบถึงระเบียบและข้อปฏิบัติในการรับใบสัÉงซื Êอสินค้าและจัดส่งสินค้า รวมถึงระเบียบการวางบิล และการชําระค่าสินค้า/บริการ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี Ê การตอบรับใบสั ÉงซืÊอ (PO) บริษัทฯ จะทําการจัดส่งใบสัÉงซืÊอให้ท่านผ่านทางอีเมล์ที Éท่านได้ลงทะเบียนไว้กับ 3เอ็ม เมื Éอท่านรับใบสัÉง ซืÊอแล้ว โปรดตรวจสอบข้อมูล และความถูกต้องของการสัÉงซื Êอโดยละเอียด หากท่านมีการเปลีÉยนแปลง แก้ไขอีเมล์ทีÉใช้ในการรับคําสัÉงซืÊอ โปรดแจ้งฝ่ายจัดซืÊอ 3เอ็ม ทันที เฉพาะใบสัÉงซื Êอสินค้าประเภทวัตถุดิบทีÉใช้ในการผลิตเท่านัÊน ทีÉกําหนดให้ผู ้ขายทําการยืนยันการตอบรับ ใบสัÉงซืÊอ กลับมายังอีเมล์ของฝ่ายจัดซืÊอ 3เอ็ม ทีÉใช้ในการส่งใบสัÉงซืÊอภายใน 2 วันทําการ สําหรับใบสัÉง ซืÊอสินค้าและบริการประเภทอืÉนๆ ผู ้ขายไม่จําเป็นต้องตอบรับใบสัÉงซื Êอให้กับ 3เอ็ม ให้ผู ้ขายดําเนินการ ประสานงานติดต่อกับผู ้ขอซื Êอของ 3เอ็ม ตามรายชืÉอที ÉปรากฏบนใบสัÉงซืÊอ ซึÉงจะเป็นผู ้ทีÉทําการติดต่อกับ ผู ้ขาย เกี Éยวกับรายการสั ÉงซืÊอโดยตรง กําหนดให้ผู ้ขายแจ้งในอีเมล์ว่า ผู ้ขายได้รับใบสัÉงซื ÊอหมายเลขนัÊนๆ แล้ว ผู ้ขายไม่มีความจําเป็นทีÉจะต้อง ลงลายมือชืÉอ หรือส่งสําเนาใบสัÉงซื Êอให้กับ 3เอ็ม แต่หากว่าผู ้ขายมีการโต้แย้ง หรือต้องการเปลีÉยนแปลง ข้อมูลประการใดในใบสัÉงซืÊอ ให้แจ้งกับฝ่ายจัดซืÊอของ 3เอ็ม ทันที หากผู ้ขายไม่มีข้อโต้แย้งอืÉนใด ให้ถือ ว่าคําสั Éงซื ÊอทัÊงหมดเช่น รายการสินค้า จํานวน ราคา การบรรจุหีบห่อและความต้องการอืÉนๆ ทีÉระบุใน ใบสัÉงซืÊอนัÊนถูกต้องทัÊงหมด และผู ้ขายสามารถจัดส่งสินค้าให้กับ 3เอ็ม ได้ตามกําหนดทีÉระบุในใบสัÉงซื Êอ กําหนดให้ตอบรับใบสัÉงซืÊอทางอีเมล์เท่านัÊน ไม่อนุญาตให้มีการตอบรับใบสัÉงซืÊอทางโทรศัพท์ หรือทาง ข้อความผ่านโปรแกรมอืÉนใด

ZZZ FRP WK€¦ · ¦·¬´ Á°È¤ ¦³Á «Å ¥ ε ´ ´Ê Y Z °µ µ¦Á¦·¤¤· ¦ µªÁª°¦r Y ] a °Ã« ¤ ¦¸  ª ¨° Á ¥Á® º° Á ª ´ µ

  • Upload
    others

  • View
    17

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ZZZ FRP WK€¦ · ¦·¬´ Á°È¤ ¦³Á «Å ¥ ε ´ ´Ê Y Z °µ µ¦Á¦·¤¤· ¦ µªÁª°¦r Y ] a °Ã« ¤ ¦¸  ª ¨° Á ¥Á® º° Á ª ´ µ

บรษท 3เอม ประเทศไทย จากด ชน อาคารเสรมมตรทาวเวอร ถนนอโศกมนตร แขวงคลองเตยเหนอ เขตวฒนา กรงเทพฯ โทรศพท: (66) 2 260 8577 โทรสาร : (66) 2 261 7535 www.3M.com/th

1 | P a g e

15 มนาคม 2562

เรอง แจงรายละเอยดระเบยบและขอปฎบตในการรบใบสงซอและจดสงสนคาและระเบยบอนๆ

(Supplier Manual)

เรยน ผจดการบรษท/เจาหนาทฝายขาย หรอเจาหนาททเกยวของ

ทางบรษทฯ ขอแจงใหทานไดทราบถงระเบยบและขอปฏบตในการรบใบสงซอสนคาและจดสงสนคา

รวมถงระเบยบการวางบล และการชาระคาสนคา/บรการ ดงมรายละเอยดตอไปน

การตอบรบใบสงซอ (PO)

บรษทฯ จะทาการจดสงใบสงซอใหทานผานทางอเมลททานไดลงทะเบยนไวกบ 3เอม เมอทานรบใบสง

ซอแลว โปรดตรวจสอบขอมล และความถกตองของการสงซอโดยละเอยด หากทานมการเปลยนแปลง

แกไขอเมลทใชในการรบคาสงซอ โปรดแจงฝายจดซอ 3เอม ทนท

เฉพาะใบสงซอสนคาประเภทวตถดบทใชในการผลตเทานน ทกาหนดใหผขายทาการยนยนการตอบรบ

ใบสงซอ กลบมายงอเมลของฝายจดซอ 3เอม ทใชในการสงใบสงซอภายใน 2 วนทาการ สาหรบใบสง

ซอสนคาและบรการประเภทอนๆ ผขายไมจาเปนตองตอบรบใบสงซอใหกบ 3เอม ใหผขายดาเนนการ

ประสานงานตดตอกบผขอซอของ 3เอม ตามรายชอทปรากฏบนใบสงซอ ซงจะเปนผ ททาการตดตอกบ

ผขาย เกยวกบรายการสงซอโดยตรง

กาหนดใหผขายแจงในอเมลวา ผขายไดรบใบสงซอหมายเลขนนๆ แลว ผขายไมมความจาเปนทจะตอง

ลงลายมอชอ หรอสงสาเนาใบสงซอใหกบ 3เอม แตหากวาผขายมการโตแยง หรอตองการเปลยนแปลง

ขอมลประการใดในใบสงซอ ใหแจงกบฝายจดซอของ 3เอม ทนท หากผขายไมมขอโตแยงอนใด ใหถอ

วาคาสงซอทงหมดเชน รายการสนคา จานวน ราคา การบรรจหบหอและความตองการอนๆ ทระบใน

ใบสงซอนนถกตองทงหมด และผขายสามารถจดสงสนคาใหกบ 3เอม ไดตามกาหนดทระบในใบสงซอ

กาหนดใหตอบรบใบสงซอทางอเมลเทานน ไมอนญาตใหมการตอบรบใบสงซอทางโทรศพท หรอทาง

ขอความผานโปรแกรมอนใด

Page 2: ZZZ FRP WK€¦ · ¦·¬´ Á°È¤ ¦³Á «Å ¥ ε ´ ´Ê Y Z °µ µ¦Á¦·¤¤· ¦ µªÁª°¦r Y ] a °Ã« ¤ ¦¸  ª ¨° Á ¥Á® º° Á ª ´ µ

บรษท 3เอม ประเทศไทย จากด ชน อาคารเสรมมตรทาวเวอร ถนนอโศกมนตร แขวงคลองเตยเหนอ เขตวฒนา กรงเทพฯ โทรศพท: (66) 2 260 8577 โทรสาร : (66) 2 261 7535 www.3M.com/th

2 | P a g e

การสงสนคา

เจาหนาทสงสนคาควรแตงกายสภาพ และพกบตรประจาตวประชาชน เพอใชอางอง ในการผานระบบ

รกษาความปลอดภยของอาคารฯ /สานกงาน/โรงงาน ทนาสนคาไปสง ทงนสถานทสงสนคา ใหเปนไป

ตามรายละเอยดทระบในใบสงซอ หรอจากการนดหมายกบทางจดซอเทานน (ขอสงวนสทธ ไมรบสนคา

กรณจดสงผดสถานท หรอสงลวงหนาโดยไมไดนดหมาย โดยทมไดแจงหรอไดรบการยนยอมจากฝาย

จดซอลวงหนา)

เวลาตดตอสงสนคา (วนทาการ จนทร-วนศกร)

สานกงานเสรมมตร/อาคารรงโรจนธนกล (รายละเอยดในเงอนไขการสงสนคาเฉพาะสานกงาน)

สานกงานลาดกระบง (รายละเอยดในเงอนไขการสงสนคาเฉพาะสานกงาน)

สานกงานลาดหลมแกว 8.00 - 15.00 น. (ชวงพกเทยงมเจาหนาทรบสนคา 1 คน)

สานกงาน DD บางนา 8.00 - 14.00 น.

สานกงานนคมปนทอง 3 8.30 – 11.30 น. และ 13.00 – 15.00 น.

สานกงาน DHL บางนา 8.00 – 15.00 น.

เอกสารพนฐาน เพอประกอบการจดสง ไดแก

- สาเนาใบสงซอของบรษท 3เอมฯ

- ใบกากบภาษตนฉบบ หรอใบแจงหนตนฉบบ (ทงนการจะใชเอกสารดงกลาวเปนประเภทใด

ใหเปนไปตามระบบการรบเชคทไดตกลงกบฝายจดซอไวแลว)

- ใบรบรองการตรวจสอบคณภาพของผลตภณฑ (Certificate of Analysis – COA)

สนคาประเภทบรรจภณฑ – packaging กาหนดใหผขายแนบ COA ของ Lot แรกท

จดสงใหกบ 3M และทกครงทมการเปลยนแปลง specification หรอมการรองขอจาก

ฝายคณภาพของ 3M

สนคาประเภทสารเคม กาหนดใหผขายแนบ COA ของผลตภณฑในทก Lot ทมการสง

มอบ

โดยกาหนดใหมการระบหมายเลขใบสงซอ และหมายเลข Lot ของสนคา รหสสนคา

ของ 3M (SKU number) ใน COA ทกครง

Page 3: ZZZ FRP WK€¦ · ¦·¬´ Á°È¤ ¦³Á «Å ¥ ε ´ ´Ê Y Z °µ µ¦Á¦·¤¤· ¦ µªÁª°¦r Y ] a °Ã« ¤ ¦¸  ª ¨° Á ¥Á® º° Á ª ´ µ

บรษท 3เอม ประเทศไทย จากด ชน อาคารเสรมมตรทาวเวอร ถนนอโศกมนตร แขวงคลองเตยเหนอ เขตวฒนา กรงเทพฯ โทรศพท: (66) 2 260 8577 โทรสาร : (66) 2 261 7535 www.3M.com/th

3 | P a g e

หากผขายทาการซอสนคามาจากผผลตอนและใช COA ทมาจากผผลตแทนการออก

COA จากผขายเอง โปรดออกหนงสอรบรองวา COA จากผผลต เปนสนคาตามใบสง

ซอ และมหมายเลข Lot ทตรงกนกบทผขายจะสงมอบใหกบ 3เอม

งดรบสนคาทกวนทาการสดทายของเดอน (วนท 30 หรอ 31) หากวนสดทายของเดอนตรงกบวนหยด

ทาการ (เสาร-อาทตย) สามารถสงสนคาไดภายในวนพฤหสบด เชน

- เดอนมกราคม วนท 31 ตรงกบวนอาทตย ดงนนสามารถสงสนคาได ภายในวนพฤหสบดท 28

- เดอนมกราคม วนท 31 ตรงกบเสาร ดงนนสามารถสงสนคาได ภายในวนพฤหสบดท 29

หากไมมนใจใหสอบถามลวงหนาทเจาหนาทฝายจดซอ ททานตดตอดวย

ไมอนญาตใหมการสงสนคากอนกาหนดการทระบไวในใบสงซอ หากทานมความจาเปนทจะตองสง

สนคาลวงหนากอนกาหนดการสง ขอความกรณาตดตอฝายจดซอของ 3เอม เพอขออนมตการจดสง

ลวงหนาอยางนอย 2 วนทาการ 3เอม ขอสงวนสทธในการไมรบสนคากอนกาหนดหากผขายไมไดรบ

การอนมตลวงหนาจาก 3เอม

ชอผตดตอสาหรบการสงสนคาในแตละสานกงาน

สานกงานเสรมมตร/อาคารรงโรจนธนกล (ตดตอผสงซอโดยตรง ซงจะระบชอไวใน PO)

สานกงานลาดกระบง 3เอม ประเทศไทย : สนคาในประเทศ ตดตอ คณบญนภส

โทรฯ 02-7394803-9 ตอ 2382

3เอม ประเทศไทย : สนคาตางประเทศ ตดตอ คณธรยทธ

โทรฯ 02-7394803-9 ตอ 2458

3เอม อนโนเวชน : สนคาภายในและตางประเทศตดตอ

คณชไมยพร โทรฯ 02-7394803-9 ตอ 7052

และ คณนท โทรฯ 02-7394803-9 ตอ 7018

สานกงานลาดหลมแกว คณสภาพ/คณจรส (ฝายสโตร)

โทรฯ 02-5991409-11 ตอ 3323

สานกงาน DD บางนา คณอดศกด โทรฯ 02-7401248-9 ตอ 105

Page 4: ZZZ FRP WK€¦ · ¦·¬´ Á°È¤ ¦³Á «Å ¥ ε ´ ´Ê Y Z °µ µ¦Á¦·¤¤· ¦ µªÁª°¦r Y ] a °Ã« ¤ ¦¸  ª ¨° Á ¥Á® º° Á ª ´ µ

บรษท 3เอม ประเทศไทย จากด ชน อาคารเสรมมตรทาวเวอร ถนนอโศกมนตร แขวงคลองเตยเหนอ เขตวฒนา กรงเทพฯ โทรศพท: (66) 2 260 8577 โทรสาร : (66) 2 261 7535 www.3M.com/th

4 | P a g e

สานกงานนคมปนทอง 3 คณคลายโสม โทรฯ 02-2608577 ตอ 5022

(นมคมอตสาหกรรมปนทอง 3 เลขท 219/21 หม 6

ต.บอวน อ.ศรราชา ชลบร 20230)

สานกงาน DHL บางนา คณอบลรตน โทร 02-180-0272 ตอ 153

การเขาพนทของสานกงานลาดกระบง, ลาดหลมแกว และปนทอง 3 ใหปฎบตตามระเบยบปฏบต

สาหรบบคคลภายนอก (ผมาตดตอ ผขาย ผ รบเหมา และบคคลทวไป) อยางเครงครด กรณาศกษา

รายละเอยดตามเอกสารแนบ

หากพบวาไมปฎบตตามระเบยบ จะมการบนทกความผด และฝายจดซอจะแจงเปนลายลกษณอกษร

ไปยงสานกงานของทานเพอใหปรบปรงแกไขในการจดสงครงตอไป

และหากยงพบการปฎบตทไมเปนไปตามระเบยบนซาอก จะนาขอมลนไปประกอบการประเมนผล

ผขายรายครงป และรายป อนจะมผลตอการพจารณาดาเนนธรกจรวมกน ในอนาคต

การสงสนคาทกสานกงาน ขอใหจดเตรยมแรงงาน ในปรมาณทเหมาะสมกบการสงสนคาในแตละรอบ

ทงน เพอความคลองตว และประหยดเวลาของผสงสนคารายอนๆ ทตอควอย

เงอนไขการสงสนคาเพมเตม เฉพาะของแตละสานกงาน

สานกงานเสรมมตร

- เวลาในการจดสงสนคาโดยใชลฟทขนสนคา เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.30-17.00 น.

สานกงานลาดกระบง (3 เอม ไทยแลนด และ 3เอม อนโนเวชน)

- เวลาในการบวตถดบ วสดหบหอ จากผผลต หรอผขายภายในประเทศ

เวลา 8.00 - 15.00 น.

- เวลาในการรบวตถดบ และสนคาสาเรจรปจากตางประเทศปกต

เวลา 08.00 – 15.00 น. และ 17.00 - 21.00 น. ในกรณพเศษ

คลงเชา 08.30 – 15.00 น.

พนกงานคลงสนคาพกเบรค 1 ชวโมง เวลา 11:30-12:30 สาหรบตก 1

สาหรบตก 2 พกเบรค 12.00 – 13.00 น.

Page 5: ZZZ FRP WK€¦ · ¦·¬´ Á°È¤ ¦³Á «Å ¥ ε ´ ´Ê Y Z °µ µ¦Á¦·¤¤· ¦ µªÁª°¦r Y ] a °Ã« ¤ ¦¸  ª ¨° Á ¥Á® º° Á ª ´ µ

บรษท 3เอม ประเทศไทย จากด ชน อาคารเสรมมตรทาวเวอร ถนนอโศกมนตร แขวงคลองเตยเหนอ เขตวฒนา กรงเทพฯ โทรศพท: (66) 2 260 8577 โทรสาร : (66) 2 261 7535 www.3M.com/th

5 | P a g e

- เวลาในการรบและสงสนคา กบผบรการรบชวง (Outsource and Contract Manufacturing)

เวลา 7.45 - 15.00 น.

- ระหวางเวลา 11.30-12.30 หามรถเขา-ออก จากคลงสนคาถงหนาประตโรงงาน

เพอหลกเลยงอบตเหต เนองจากเปนเวลาพกกลางวนของพนกงานบรษท 3เอมฯ

- ผขายในประเทศทกราย ตองนาฟลมยด (Shrink Wrap/Stretch Film) มาดวยทกครง (3 เอม

ไทยแลนด และ 3เอม อนโนเวชน)

- ตองสวมอปกรณ Safety ตลอดเวลาขณะปฏบตงานในคลงสนคา (รายละเอยดในเอกสารแนบ

เพมเตมทสงมาดวย)

สานกงานลาดหลมแกว

- กาหนดเวลารบ-สงงาน Contract Manufacturing เวลา 8.00-15.00 น.

- ผขายประเภทรบจางบรรจ (OUTSOURCE Packing หรอ Contract Manufacturing) ใหนา

ฟลมยด (Shrink Wrap/Stretch Film) มาดวยทกครง

- กรณจดสงสนคาทเปนยกพาเลท หรอมนาหนกมาก ทตองใชรถโฟลคลฟทในการเคลอนยาย

สนคา ของดการรบสนคาในชวง 12.00 – 13.00 น.

- สนคากลมสารเคมตองระบ Lot no. / Mfg. date / Expired Date บนเอกสารใบกากบภาษ

- ตองสวมอปกรณ Safety ตลอดเวลาขณะปฏบตงานในคลงสนคา (รายละเอยดในเอกสารแนบ

เพมเตมทสงมาดวย)

- สนคานาเขาจากตางประเทศ โดย Customs Broker กาหนดสงสนคาเวลา 8.00-15.00 น. และ

ตองจดสงลวงหนากอนสนเดอน 2 วน (working day)

สานกงานนคมปนทอง 3

- ผขายนา ฟลมยด (Shrink Wrap/Stretch Film) มาดวยทกครง

- ผสงมอบแตงกายใหเรยบรอย โดยอางองตามกฎระเบยบทวไปของบรษท 3เอมฯ ทกาหนดไว

Page 6: ZZZ FRP WK€¦ · ¦·¬´ Á°È¤ ¦³Á «Å ¥ ε ´ ´Ê Y Z °µ µ¦Á¦·¤¤· ¦ µªÁª°¦r Y ] a °Ã« ¤ ¦¸  ª ¨° Á ¥Á® º° Á ª ´ µ

บรษท 3เอม ประเทศไทย จากด ชน อาคารเสรมมตรทาวเวอร ถนนอโศกมนตร แขวงคลองเตยเหนอ เขตวฒนา กรงเทพฯ โทรศพท: (66) 2 260 8577 โทรสาร : (66) 2 261 7535 www.3M.com/th

6 | P a g e

สานกงาน DD บางนา

- ผขายนา ฟลมยด (Shrink Wrap/Stretch Film) มาดวยทกครง

- การจดสงสนคาอยางนอยตองมพนกงาน 2 คน เพอความรวดเรวในการลงสนคา

- หากจาเปนเปนตองสงเกนเวลาทกาหนดขางตน ขอใหแจงกอน 14.00 น. อยางนอย ชม.

- ตองสวมอปกรณ Safety ตลอดเวลา และปฏบตตามกฏความปลอดภยอยางเครงครด ขณะ

ปฏบตงานในคลงสนคา

สานกงาน DHL บางนา

- ผขายนา ฟลมยด (Shrink Wrap/Stretch Film) มาดวยทกครง

- การจดสงสนคาอยางนอยตองมพนกงาน 2 คน เพอความรวดเรวในการลงสนคา

- หากจาเปนตองสงเกนเวลาทกาหนดขางตน ขอใหแจงลวงหนากอน . น. อยางนอย ชม

- ตองสวมอปกรณ Safety ตลอดเวลา และปฏบตตามกฏความปลอดภยอยางเครงครด ขณะ

ปฏบตงานในคลงสนคา

- สวมรองเทานรภยและเสอสะทอนแสง ทสามารถมองเหนไดตลอดเวลา

- ใชทางเทาตลอดเวลาในบรเวณลานโหลดสนคา และอยาขามเสนสแดงเขาไปในบรเวณทถก

จากด (เวนแตไดรบการยกเวน) อยายนอยขางหลงรถ ขณะทรถถอยหลง

- ไมเดนผานคลงสนคาหรอบรเวณลานโหลดสนคา (ยกเวนกรณทผ ไดรบมอบอานาจมอบหมาย

ใหปฏบตงาน)

- รถบรรทกตองทาการดบเครองและวางหมอนหนนลอใหเรยบรอย ( เวนแตมอปกรณแบบอน )

และตองวางกญแจเพอความปลอดภย

- ระหวางททาการโหลดหรอขนยายสนคา พนกงานขบรถตองอยในพนททจดไวให ในพนทท

ปลอดภย

- หามปนยานพาหนะโดยเดดขาด อยายนขอบประตโหลด หรอปนขน ลง บรเวณประตโหลด

- รถบรรทกไมควรเคลอนออกลากประตโหลดสนคาจนกวาจะไดรบการยนยนจากผบงคบบญชา

ในคลงสนคาทไดรบอนาตหรอผ มสทธไดอนญาตใหยานพาหนะออกจากประตโหลดสนคา

Page 7: ZZZ FRP WK€¦ · ¦·¬´ Á°È¤ ¦³Á «Å ¥ ε ´ ´Ê Y Z °µ µ¦Á¦·¤¤· ¦ µªÁª°¦r Y ] a °Ã« ¤ ¦¸  ª ¨° Á ¥Á® º° Á ª ´ µ

บรษท 3เอม ประเทศไทย จากด ชน อาคารเสรมมตรทาวเวอร ถนนอโศกมนตร แขวงคลองเตยเหนอ เขตวฒนา กรงเทพฯ โทรศพท: (66) 2 260 8577 โทรสาร : (66) 2 261 7535 www.3M.com/th

7 | P a g e

การวางบล

สามารถวางบลในวนสงสนคาได โดยใหเตรยมใบวางบลมาเอง ทงนหากไมมสาเนา ใบสงซอ (PO)

แนบมาดวย ทางฝายคลงสนคาขอสงวนสทธไมรบวางบล (ยกเวนสานกงานเสรมมตร รายละเอยดการ

วางบลใหดจากเงอนไขพเศษของสานกงาน)

ขอควรระวงในการเปดใบกากบภาษ

เปดใบกากบภาษหรอใบแจงหน 1 ใบ ตอการอางองใบสงซอ (PO) 1 ใบ เทานน ไมอนญาตใหรวมใบสงซอ

หลายๆ ใบ แลวออกใบกากบภาษหรอใบแจงหนมาเพยงใบเดยว แตใบสงซอ (PO) 1 ใบ สามารถเปดใบกากบ

ภาษไดหลายครง หากมการทยอยสงสนคา

วนททระบในใบแจงหน/ใบกากบภาษ ตองเปนวนทเดยวกนหรอเปนวนทหลงจากวนททระบในใบสงซอ

(PO) เทานน

รบวางบลเฉพาะใบแจงหน/ใบกากบภาษ ทมาวางบลในเดอนเดยวกนกบทระบไวในเอกสารเทานน และ

ตองเปนเอกสารทระบวนทวนเดยวกบกนวนสงสนคา หรอกอนลวงหนาไดไมเกน 2 วน

ระบเลขทใบสงซอในใบกากบภาษดวยทกครง

ขอใหระมดระวงเรองการสงสนคาใหตรงกนกบจานวนทระบในใบกากบภาษ

หากเปนสนคาทมการอางถงรหสสนคา 11 หลก ของ 3เอมฯ ตองระบรหสทถกตองดงกลาว

ในใบกากบภาษดวยทกครง

หนวยของสนคา ในใบกากบภาษ จะตองตรงกบ หนวยสนคาใน ใบสงซอเทานน

ทอยของ 3เอม ในการเปดใบกบภาษ สามารถใชไดทงภาษาไทยและภาษาองกฤษ

(อางถงชอบรษททระบในใบสงซอ วาเปน 3เอม ไทยแลนด หรอ 3เอม อนโนเวชน) ดงน

3M Thailand Limited บรษท 3เอม ประเทศไทย จากด

Tax ID: 0105510003641 เลขประจาตวผ เสยภาษ: 0105510003641

Branch: Head Office สานกงานใหญ 159 Asoke-Montri Road, Klongtoey Nua, 159 ถนนอโศกมนตร แขวงคลองเตยเหนอ

Wattana, Bangkok 10110 เขตวฒนา กรงเทพฯ 10110

Page 8: ZZZ FRP WK€¦ · ¦·¬´ Á°È¤ ¦³Á «Å ¥ ε ´ ´Ê Y Z °µ µ¦Á¦·¤¤· ¦ µªÁª°¦r Y ] a °Ã« ¤ ¦¸  ª ¨° Á ¥Á® º° Á ª ´ µ

บรษท 3เอม ประเทศไทย จากด ชน อาคารเสรมมตรทาวเวอร ถนนอโศกมนตร แขวงคลองเตยเหนอ เขตวฒนา กรงเทพฯ โทรศพท: (66) 2 260 8577 โทรสาร : (66) 2 261 7535 www.3M.com/th

8 | P a g e

3M Innovation (Thailand) Limited บรษท 3เอม อนโนเวชน (ไทยแลนด) จากด

Tax ID: 0105555021134 เลขประจาตวผ เสยภาษ: 0105555021134

Branch: Head Office สานกงานใหญ

Sermmit Tower Building 159/19-20 Asoke-Montri

Rd (Sukhumvit 21) Klongtoey-Nua,

อาคารสรมมตรทาวเวอร159/19-20 ถนนอโศกมนตร

(สขมวท 21)แขวงคลองเตยเหนอเขตวฒนา

กรงเทพฯ 10110

Wattana, Bangkok 10110

เงอนไขพเศษการวางบลของแตละสานกงาน

สานกงานอาคารเสรมมตร และ RTK (อาคารรงโรจนธนกล)

(วางบลตาม location ทจดสงสนคาและบรการ)

เจาหนาทสงสนคาควรแตงกายสภาพ และพกบตรประจาตวประชาชน เพอใชอางอง ในการผานระบบ

รกษาความปลอดภยของอาคารฯ

รบวางบลทกวน ในเวลา 8.30 – 16.00 น. ยกเวน 2 วนสดทายของการทางานในแตละเดอน

ตดตอหองเมลรม ชน 12 อาคารเสรมมตร หรอ ชน 11 อาคารรงโรจนธนกล ตก A (จด รปภ.)

ขอใหผทมาตดตอตรวจสอบเอกสารการวางบลใหครบถวน และปฏบตดงน

เอกสารประกอบชดวางบล (สานกงานอาคารเสรมมตร และ RTK (อาคารรงโรจนธนกล)

1. ใบวางบล (ถาม)

2. ตนฉบบ ใบกากบภาษ (สาหรบสนคาทวไป) พรอมสาเนา 1 ฉบบ

3. ตนฉบบ ใบแจงหน (สาหรบคาแรง หรอบรการ) พรอมสาเนา 1 ฉบบ

4. มลายมอชอผ รบสนคา/บรการในเอกสารขอ 2 หรอ 3 (ตวบรรจง ใหอานชอได) หรอในใบสงสนคา

ชวคราว , หากไมมการลงลายมอชอยนยนการรบสนคา/บรการ จะไมสามารถรบวางบลได

5. ใบสงซอ (PO) ของบรษท 3เอมฯ

เงอนไขการวางบล (สานกงานอาคารเสรมมตร และ RTK (อาคารรงโรจนธนกล)

1. บรษทไมรบวางบล หากเอกสารประกอบชดวางบลไมครบตามขอ 2-5

2. บรษทไมรบวางบล ใน 2 วนสดทายของการทางานในแตละเดอน

3. วนทและเดอนทระบในเอกสารใบแจงหน หรอใบกากบภาษตองตรงกบเดอนทวางบลเทานน

ไมรบใบแจงหนหรอใบกากบภาษขามเดอน

Page 9: ZZZ FRP WK€¦ · ¦·¬´ Á°È¤ ¦³Á «Å ¥ ε ´ ´Ê Y Z °µ µ¦Á¦·¤¤· ¦ µªÁª°¦r Y ] a °Ã« ¤ ¦¸  ª ¨° Á ¥Á® º° Á ª ´ µ

บรษท 3เอม ประเทศไทย จากด ชน อาคารเสรมมตรทาวเวอร ถนนอโศกมนตร แขวงคลองเตยเหนอ เขตวฒนา กรงเทพฯ โทรศพท: (66) 2 260 8577 โทรสาร : (66) 2 261 7535 www.3M.com/th

9 | P a g e

สานกงานลาดหลมแกวและลาดกระบง

วางบลในวนสงสนคาไดทนท โดยใหแนบสาเนาใบสงซอ และมใบวางบล มาดวยทกครง

เอกสารประกอบการวางบล ไดแก

- สาเนาใบสงซอของ 3เอมฯ

- ตนฉบบใบกากบภาษพรอมสาเนารวม 4 ชด หรอตนฉบบใบแจงหนพรอมสาเนา รวม 4

ชด (เงอนไขเอกสารเปนไปตามขอตกลงเรองวธการรบเชค)

ใบกากบภาษหรอใบแจงหน ตองระบรหสสนคา 3เอม (ถาม) และเลขทใบสงซอ

สานกงานลาดหลมแกว ถาเปนสนคาประเภทเคม ตองเปดบล บลตอสนคา LOT เทานน

สาหรบใบกากบภาษของงานประเภททเปนสนคา ไมใชงานบรการ (มรหสสนคา 11 หลกกากบ) ตอง

ระบขอมล packing list กากบทกรหสสนคา (จานวนบรรจตอหอ, จานวน package ทสงทงหมด ซง

ตองมขนาดบรรจทเทากนทกครงของการจดสง, หากตองการเปลยนแปลงจานวนบรรจ ตองแจงจดซอ

เพอใหไดรบอนมตกอนทกครง)

สานกงานนคมปนทอง 3

วางบลในวนสงสนคาไดทนท

เอกสารประกอบการวางบล ไดแก

- สาเนาใบสงซอของ 3เอมฯ

- ตนฉบบใบกากบภาษ หรอใบแจงหน พรอมสาเนาอยางนอย 3 ชด

- ใบวางบล (ถาม)

หากมขอสงสย หรอคาถามในการวางบล กรณาตดตอเจาหนาทคลงสนคา, GSC Buyer หรอ แผนก Sourcing

ทประสานงานกบทาน

Page 10: ZZZ FRP WK€¦ · ¦·¬´ Á°È¤ ¦³Á «Å ¥ ε ´ ´Ê Y Z °µ µ¦Á¦·¤¤· ¦ µªÁª°¦r Y ] a °Ã« ¤ ¦¸  ª ¨° Á ¥Á® º° Á ª ´ µ

บรษท 3เอม ประเทศไทย จากด ชน อาคารเสรมมตรทาวเวอร ถนนอโศกมนตร แขวงคลองเตยเหนอ เขตวฒนา กรงเทพฯ โทรศพท: (66) 2 260 8577 โทรสาร : (66) 2 261 7535 www.3M.com/th

10 | P a g e

การชาระคาสนคา/บรการ

บรษทฯ จะชาระเงน ตามระยะเวลาการชาระเงนทไดตกลงกบผขายแตละรายไว โดยผขายจะไดรบ

Email จาก ธนาคารซตแบงค CitiDirect (Thailand) [email protected] สงไปยง E-mail Address

ทผขายไดใหไวกบทางแผนกจดซอจดหา (Sourcing) ซงรายละเอยดทแจงไดแก รายละเอยดของอน

วอยซ, ยอดเงน รวมถงสถานทรบเชค ลวงหนา 1 วน

“ Payment Advice” โดยทานจะไดรบขอมล ดงน

Transaction Reference: XXXXXXXX

Payer/Remitter's Reference No: XXXX

Beneficiary Details: ชอบญช

Payment method: GIRO หรอ Check (วธการชาระ โดยการโอนเงน หรอ จายเชค)

Payment Amount: จานวนเงน

Currency: สกลเงน

Value Date: วนทโอนเงน

Payment Details:

การโอนเงนผานบญชธนาคาร

ทกวนพธ ตงแตเวลา .00-15.30

หากผขายรายใดตองการเปลยนแปลงวธการจายเงนเปนแบบโอนเงน รบกวนตดตอคณหทยรตน เวชกามา ท

[email protected] เพอขอแจงการแกไขขอมลในระบบ

กรณาสงมอบใบเสรจรบเงนมายง 3M

คณอนสรา ลอยขจร (แผนก Sourcing / AP)

ทอย 3เอม ประเทศไทย (อาคารเสรมมตร ชน 12) 159 ถนนอโศกมนตร แขวงคลองเตยเหนอ

เขตวฒนา กรงเทพฯ 10110

Page 11: ZZZ FRP WK€¦ · ¦·¬´ Á°È¤ ¦³Á «Å ¥ ε ´ ´Ê Y Z °µ µ¦Á¦·¤¤· ¦ µªÁª°¦r Y ] a °Ã« ¤ ¦¸  ª ¨° Á ¥Á® º° Á ª ´ µ

บรษท 3เอม ประเทศไทย จากด ชน อาคารเสรมมตรทาวเวอร ถนนอโศกมนตร แขวงคลองเตยเหนอ เขตวฒนา กรงเทพฯ โทรศพท: (66) 2 260 8577 โทรสาร : (66) 2 261 7535 www.3M.com/th

11 | P a g e

การชาระคาสนคา/บรการโดยเชค

ทางบรษทจดใหมจดสงเชค 3 ชองทาง (ตามทตกลงไวรวมกนระหวาง เอมและผขาย วธใดวธหนง)

- ทางไปรษณย บรษทจะจดสงเชคลงทะเบยนไปตามทอย ททางผขายแจงไว

โดยผขายจะไดรบเชคพรอมซองตอบรบ เพอใชในการสงใบเสรจรบเงนกลบมาใหทางบรษท (สาหรบผขายท

วางบลดวยตนฉบบใบกากบภาษ)

- รบเชคทอาคารวรวฒน ชนใตดน (เคาทเตอร ซตแบงก)

ทกวนพธ ตงแตเวลา .00-15.30

วนพฤหสบด และ วนศกร ยกเวนวนหยดราชการ (สาหรบผขายทวางบลทวางบลดวยตนฉบบใบกากบภาษ)

ตงแต เวลา . - . (ปดระหวาง . - . )

โดยนาใบเสรจรบเงน มาใชประกอบการรบเชค

- รบเชคทอาคารเสรมมตรทาวเวอรชน 2

ทกวนพธ ตงแตเวลา . - . น. โดยนาใบเสรจรบเงนและใบกากบภาษมาใชประกอบในการรบเชค

(สาหรบผขายทวางบลดวยใบแจงหน)

ควรสอบถามวนรบเชคลวงหนา โดยการโทรสอบถามหรอสามารถตรวจสอบไดทาง Email address ท

ใหไวกบทางบรษท โดย Email จะสงแจงลวงหนา วน

ผมาตดตอในการรบเชคตองแตงกายสภาพ และพกบตรประจาตวประชาชน เพอใชอางองในการผาน

ระบบรกษาความปลอดภยของทางอาคารฯ

หากมขอสงสยหรอสอบถามเกยวกบการชาระคาสนคา/บรการ กรณาสง Email ไปยง [email protected]

Page 12: ZZZ FRP WK€¦ · ¦·¬´ Á°È¤ ¦³Á «Å ¥ ε ´ ´Ê Y Z °µ µ¦Á¦·¤¤· ¦ µªÁª°¦r Y ] a °Ã« ¤ ¦¸  ª ¨° Á ¥Á® º° Á ª ´ µ

บรษท 3เอม ประเทศไทย จากด ชน อาคารเสรมมตรทาวเวอร ถนนอโศกมนตร แขวงคลองเตยเหนอ เขตวฒนา กรงเทพฯ โทรศพท: (66) 2 260 8577 โทรสาร : (66) 2 261 7535 www.3M.com/th

12 | P a g e

ขอปฏบตสาหรบผมาตดตอรบ-ลงสนคาคลงสนคา M ลาดกระบง, ลาดหลมแกว และปนทอง

โดยมรายละเอยดดงตอไปน

1. จอดรถในพนททกาหนดใหเทานน

2. หามขบรถทกชนดขนมาท LOADING (ลานลงสนคาบนอาคาร) ดานบนโดยเดดขาด (ยกเวนไดรบ

อนญาตจากเจาหนาทคลงสนคาเทานน)

3. กรณทขบรถถอยหลง จะตองม ร.ป.ภ. หรอ ผมาตดตออกคน คอยใหสญญาณทกครง

4. หามยนบนรถลากสนคา และนารถลากไปใชกอนไดรบอนญาต

5. หามลงสนคากอนไดรบอนญาต

6. หามยนหรอนงบนพาเลท

7. ใหวางสนคาในพนททกาหนดเทานน

8. หามวางของทกชนดกดขวางทางหนไฟ, สวทชกรงแจงเตอนภย และตใสอปกรณดบเพลง

9. เมอนารถรบ-สงสนคาเขามาจอดเทยบสะพานแลว ผมาตดตอตองดบเครองทนท พรอมทง ดงเบรกมอ

,ชอคลอ (กนรถเคลอน) ทดานหนาของลอหลงทง ขาง และลงจากรถพรอมทงสงกญแจรถใหกบ

เจาหนาทคลงสนคา

10. หามขนลงทาง Dock (สะพานพาดตคอนเทรนเนอร) ใหขน-ลงอาคารโดยใชบนไดทกาหนดใหเทานน

11. ตองรกษาความสะอาดบรเวณทรบ-สงสนคาทงดานบนและดานลาง

12. หามสบบหรในบรเวณโรงงานโดยเดดขาด ( ยกเวนพนททกาหนดให )

13. หามรบประทานอาหารในบรเวณโรงงานโดยเดดขาด (ยกเวนพนททกาหนดให )

14. ผมาตดตอทกคนตองแตงกายสภาพ สวมรองเทา SAFETY SHOE (รองเทานรภย), (สวมหมวกนรภย,

สวมแวนตานรภย ในทกาหนด) ตลอดเวลาทปฏบตงาน และหามสวมรองเทาแบบเหยยบสนโดย

เดดขาด

15. เมอรบ-สงสนคาเสรจแลว ใหเกบอปกรณตางๆเขาทใหเรยบรอย เชนนารถลากเกบเขาท ลากพาเลทท

เหลอใชไปเกบในพนทเกบพาเลท เกบเศษขยะจากการลงหรอขนสนคา แลวใหทงเศษขยะลงในทๆ

จดเตรยมไวให

16. หามบคคลทไมมสวนเกยวของเขามาในบรเวณคลงสนคา

Page 13: ZZZ FRP WK€¦ · ¦·¬´ Á°È¤ ¦³Á «Å ¥ ε ´ ´Ê Y Z °µ µ¦Á¦·¤¤· ¦ µªÁª°¦r Y ] a °Ã« ¤ ¦¸  ª ¨° Á ¥Á® º° Á ª ´ µ

บรษท 3เอม ประเทศไทย จากด ชน อาคารเสรมมตรทาวเวอร ถนนอโศกมนตร แขวงคลองเตยเหนอ เขตวฒนา กรงเทพฯ โทรศพท: (66) 2 260 8577 โทรสาร : (66) 2 261 7535 www.3M.com/th

13 | P a g e

17. หามผมาตดตอเปด-ปดประต Shutter (ประตมวนไฟฟา) และยกสะพาน Dock (สะพานพาดตคอน

เทรนเนอร) ขนลงดวยตนเอง (ยกเวนไดรบอนญาตจากเจาหนาทคลงสนคาเทานน)

18. เมอผมาตดตอทาใหทรพยสนของบรษทเสยหาย หรอสรางความบาดเจบขนกบบคคลใดๆ กตาม จะตอง

แจงให รปภ. และพนกงาน 3M ทราบในทนทพรอมทงชดใชคาเสยหาย ใหกบบรษทฯ ตามมลคาความ

เสยหายทเกดขน

19. หามพนกงานทมารบ-สงสนคาเดนเขาไปใน Warehouse Office (สานกงานคลงสนคา) เดดขาด ยกเวน

ไดรบอนญาตจากเจาหนาทคลงสนคาเทานน

20. พนกงานบรษทหรอผมาตดตอ ทไมเกยวของกบคลงสนคา ไมอนญาตใหเดนผานบรเวณ Loading โดย

เดดขาด

ตวอยาง หมวกนรภย, แวนตานรภย และรองเทานรภย ตามภาพ พรอมมาตรฐานการรบรอง

หมายเหต : แวนตา รองเทาและหมวกนรภย ตองไดรบการรบรองตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนง

อนไดแก มาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม (มอก.) , มาตรฐานขององคการมาตรฐานสากล (International

Standardization and Organization : ISO), มาตรฐานสหภาพยโรป (European Standards : EN),

มาตรฐานประเทศออสเตรเลยและประเทศนวซแลนด (Australia Standards/New Zealand Standards :

AS/NZS), มาตรฐานสถาบนมาตรฐานแหงชาตประเทศสหรฐอเมรกา (American National Standards

Institute : ANSI), มาตรฐานอตสาหกรรมประเทศญป น (Japanese Industrial Standards : JIS),

มาตรฐานสถาบนความปลอดภยและอนามยในการทางานแหงชาตประเทศสหรฐอเมรกา (The national

Institute for Occupational Safety and Health : NIOSH), มาตรฐานสานกงานบรหารความปลอดภย และ

อาชวอนามยแหงชาต กรมแรงงาน ประเทศสหรฐอเมรกา (Occupational Safety and Health Administration

: OSHA), และมาตรฐานสมาคมปองกนอคคภยแหงชาตสหรฐอเมรกา (National Fire Protection Association

: NFPA)

Page 14: ZZZ FRP WK€¦ · ¦·¬´ Á°È¤ ¦³Á «Å ¥ ε ´ ´Ê Y Z °µ µ¦Á¦·¤¤· ¦ µªÁª°¦r Y ] a °Ã« ¤ ¦¸  ª ¨° Á ¥Á® º° Á ª ´ µ

บรษท 3เอม ประเทศไทย จากด ชน อาคารเสรมมตรทาวเวอร ถนนอโศกมนตร แขวงคลองเตยเหนอ เขตวฒนา กรงเทพฯ โทรศพท: (66) 2 260 8577 โทรสาร : (66) 2 261 7535 www.3M.com/th

14 | P a g e

ซงโดยปกตแลวหากจดหาอปกรณคมครองความปลอดภยสวนบคคล จากรานทเชอถอได จะมมาตรฐาน

ดงกลาวนกากบอยแลว

Page 15: ZZZ FRP WK€¦ · ¦·¬´ Á°È¤ ¦³Á «Å ¥ ε ´ ´Ê Y Z °µ µ¦Á¦·¤¤· ¦ µªÁª°¦r Y ] a °Ã« ¤ ¦¸  ª ¨° Á ¥Á® º° Á ª ´ µ

บรษท 3เอม ประเทศไทย จากด ชน อาคารเสรมมตรทาวเวอร ถนนอโศกมนตร แขวงคลองเตยเหนอ เขตวฒนา กรงเทพฯ โทรศพท: (66) 2 260 8577 โทรสาร : (66) 2 261 7535 www.3M.com/th

15 | P a g e

Page 16: ZZZ FRP WK€¦ · ¦·¬´ Á°È¤ ¦³Á «Å ¥ ε ´ ´Ê Y Z °µ µ¦Á¦·¤¤· ¦ µªÁª°¦r Y ] a °Ã« ¤ ¦¸  ª ¨° Á ¥Á® º° Á ª ´ µ

บรษท 3เอม ประเทศไทย จากด ชน อาคารเสรมมตรทาวเวอร ถนนอโศกมนตร แขวงคลองเตยเหนอ เขตวฒนา กรงเทพฯ โทรศพท: (66) 2 260 8577 โทรสาร : (66) 2 261 7535 www.3M.com/th

16 | P a g e

Page 17: ZZZ FRP WK€¦ · ¦·¬´ Á°È¤ ¦³Á «Å ¥ ε ´ ´Ê Y Z °µ µ¦Á¦·¤¤· ¦ µªÁª°¦r Y ] a °Ã« ¤ ¦¸  ª ¨° Á ¥Á® º° Á ª ´ µ

บรษท 3เอม ประเทศไทย จากด ชน อาคารเสรมมตรทาวเวอร ถนนอโศกมนตร แขวงคลองเตยเหนอ เขตวฒนา กรงเทพฯ โทรศพท: (66) 2 260 8577 โทรสาร : (66) 2 261 7535 www.3M.com/th

17 | P a g e

นโยบายการรบ-ใหของขวญ การเลยง หรอประโยชนอนใด เพอความโปรงใสและปฏบตตอผขายหรอผใหบรการกบทาง 3M และเพอใหมนใจวาการตดสนทางธรกจเปน

อสระและมความเทาเทยมกน หลกเลยงการกระทาอนอาจนาไปสการเลอกปฏบต หรอกอใหเกดประโยชนท

ขดกน และเพอใหสอดคลองกบนโยบายของบรษท และเพอสรางมาตรฐานทดในการปฏบตงานอยางโปรงใส ม

ประสทธภาพ เพอการเตบโตอยางยงยน ดงนนขอพงระวงในการ ใหของขวญ การเลยง หรอประโยชนอนใด ม

ดงน

1. ไมสามารถรบของขวญทละเมดกฎหมายหรอนโยบายการดาเนนธรกจของ 3M ไมวากรณใดๆ

2. ของขวญจากผขาย หรอผใหบรการ ตองเปนสนคาจะตองมมลคาตา ,จานวนและความถในการใหนอย

การตดตอดานธรกจ เชนการจายคาอาหารกลางวน หรออาหารเยนในการประชมเชงธรกจ ไมถอวาเปน

ของขวญ แตตองอยในความเหมาะสม

3. สนคาหรอบรการทผขายหรอผใหบรการใหกบทาง 3M เพอการประชาสมพนธ ตองมลคาไมสง และตอง

เปนสนคาแบบเดยวกบททางผขายหรอผ ใหบรการจดสงใหกบคคาอน

หากทานมขอสงสย หรอตองการขอมลเพมเตม กรณาตดตอฝายจดซอทประสานงานกบทานในปจจบน

********************************************************************************************

กรณาลงชอรบทราบ “รายละเอยดระเบยบและขอปฎบตในการรบใบสงซอและจดสงสนคา”

ฉบบวนท 15 มนาคม 2562 และสงกลบมาท บรษท 3เอม ประเทศไทย จากด

ชอ-สกล ………………………………………………… ตาแหนง ……………………………………

บรษท ………………………………………………… วนท ………………………………………….

ชอฝายจดซอของ 3เอม ทตดตอในปจจบน ………………………………………….