239
ทีÉ เลขทีÉฌา ชืÉอ นามสกุล เลขทีÉสอ. หน่วยงาน ค่าบํารุงปี63 ไกรยง วัชระพงศ์ 1 224 นางสาว จงรักษ์ วงศ์พูล 501 ข่วงเปา อ.จอมทอง 100 2 477 นาง ลาวรรณ ธีระกุล 1645 ข่วงเปา อ.จอมทอง 100 3 478 นาง เกศณา หมูหนอง (กฤตภาสเด 1561 ข่วงเปา อ.จอมทอง 100 4 479 นาง ทิวา กันเพชร 1558 ข่วงเปา อ.จอมทอง 100 5 483 นาง พรพิมล คําหล้า 508 ข่วงเปา อ.จอมทอง 100 6 489 นาย สุวัชญ์ศิษฎ์ พุทธเดชากุล 507 ข่วงเปา อ.จอมทอง 100 7 546 จ่าสิบตรี จิตประชา มูลสมบัติ 625 ข่วงเปา อ.จอมทอง 100 8 1119 นาย สุรชาติ อินยะ 2604 ข่วงเปา อ.จอมทอง 100 9 1175 นาย ภควัฒน์ สมสิงห์คํา 2603 ข่วงเปา อ.จอมทอง 100 10 480 นาย สะอาด กันต๊ะ 513 ข่วงเปา อ.จอมทอง 100 11 548 นางสาว กนกพร เนตรคํายวง 181 ข่วงเปา อ.จอมทอง 100 12 2038 นาย สราวุธ นิลสุวรรณ์ 2697 ข่วงเปา อ.จอมทอง 100 13 2100 นาย ดอน ตันกาวิน 4250 ข่วงเปา อ.จอมทอง 100 1300 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการส่วนท้องถิÉนเชียงใหม่ รายงานการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ศพ เดือนมิถุนายน 2563 รวมเป็นเงิน

µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

  • Upload
    others

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

1 224 นางสาว จงรกษ วงศพล 501 ขวงเปา อ.จอมทอง 100

2 477 นาง ลาวรรณ ธระกล 1645 ขวงเปา อ.จอมทอง 100

3 478 นาง เกศณา หมหนอง (กฤตภาสเดช 1561 ขวงเปา อ.จอมทอง 100

4 479 นาง ทวา กนเพชร 1558 ขวงเปา อ.จอมทอง 100

5 483 นาง พรพมล คาหลา 508 ขวงเปา อ.จอมทอง 100

6 489 นาย สวชญศษฎ พทธเดชากล 507 ขวงเปา อ.จอมทอง 100

7 546 จาสบตร จตประชา มลสมบต 625 ขวงเปา อ.จอมทอง 100

8 1119 นาย สรชาต อนยะ 2604 ขวงเปา อ.จอมทอง 100

9 1175 นาย ภควฒน สมสงหคา 2603 ขวงเปา อ.จอมทอง 100

10 480 นาย สะอาด กนตะ 513 ขวงเปา อ.จอมทอง 100

11 548 นางสาว กนกพร เนตรคายวง 181 ขวงเปา อ.จอมทอง 100

12 2038 นาย สราวธ นลสวรรณ 2697 ขวงเปา อ.จอมทอง 100

13 2100 นาย ดอน ตนกาวน 4250 ขวงเปา อ.จอมทอง 100

1300

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

รวมเปนเงน

Page 2: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 230 นาง จนตนา อมใจ 492 บานแปะ อ.จอมทอง 100

2 665 นางสาว พมพปวณ(แสงสรย) เบญจวรรณ 3585 บานแปะ อ.จอมทอง 100

200รวมเปนเงน

Page 3: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 667 นาย มาโนช(วงศกร) ใจคา 1495 ดอยแกว อ.จอมทอง 100

100รวมเปนเงน

Page 4: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 3 นาย กตตสนต ทตตะพนธ 586 แมสอย จอมทอง 100

2 1868 นางสาว กรรณลดา คามะเบ 3934 แมสอย จอมทอง 100

3 1869 นางสาว สรดาวรรณ ยานะโส 3935 แมสอย จอมทอง 100

4 1883 นางสาว วชราภรณ อนตะคา 3933 แมสอย จอมทอง 100

5 1565 นาย เทอดพงษ วงคจตตมา 3380 แมสอย จอมทอง 100

500รวมเปนเงน

Page 5: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 720 นาย สรศกด สวน 2001 ทต.จอมทอง อ.จอมทอง 100

2 1400 นาย สรชาต อนตะยศ 3288 ทต.จอมทอง อ.จอมทอง 100

3 1401 นาย นคม แกววงวาล 3289 ทต.จอมทอง อ.จอมทอง 100

4 1405 นาย สมศกด ปญญานาน 3282 ทต.จอมทอง อ.จอมทอง 100

5 1406 นาย สมมตร กนยานนท 3283 ทต.จอมทอง อ.จอมทอง 100

6 1407 นาย ทศนย แกวกองมา 3286 ทต.จอมทอง อ.จอมทอง 100

7 337 นางสาว จนทมาพร ทองนาค 185 ทต.จอมทอง อ.จอมทอง 100

700รวมเปนเงน

Page 6: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 283 นางสาว สพรรษา ยาโน 1274 บานหลวง อ.จอมทอง 100 100

2 353 นาย ธระศกด โฆษคณวฒ 486 บานหลวง อ.จอมทอง 100 100

3 340 นาง พมพพร ภระคา(สขเปยว) 511 บานหลวง อ.จอมทอง 100 100

4 1870 นางสาว ประภาศร จนทรนาเปง 3931 บานหลวง อ.จอมทอง 100 100

5 334 นาง รงทวา ลาวรรณ 1107 บานหลวง อ.จอมทอง 100 100

1000รวมเปนเงน

Page 7: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 159 นาย สทน ธงศร 518 สบเตยะ อ.จอมทอง 100 100

2 335 นาง ดรณ เจรญเดช 523 สบเตยะ อ.จอมทอง 100 100

3 348 นาย ทวศลป อนจาย 531 สบเตยะ อ.จอมทอง 100 100

4 395 นาง สพฒตรา จาปาศร 182 สบเตยะ อ.จอมทอง 100 100

5 293 นางสาว พสมย ธรรมใจ 3576 สบเตยะ อ.จอมทอง 100 100

6 759 นาง ปทมา ตนโต 1564 สบเตยะ อ.จอมทอง 100 100

7 1268 นาง ปราณ เรองศลป 519 สบเตยะ อ.จอมทอง 100 100

8 1281 นาง รงฤด จนตง 2202 สบเตยะ อ.จอมทอง 100 100

9 460 นาง วนยะรา ไชยราช 1184 สบเตยะ อ.จอมทอง 100 100

1800รวมเปนเงน

Page 8: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1160 นาย สรายทธ พทธวงค 2656 ทต.เชยงดาว อ.เชยงดาว 100 100

200รวมเปนเงน

Page 9: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1542 นาย ธระศกด คาไชยลก 3076 พระธาตป กา อ.เชยงดาว 50 100 100

250รวมเปนเงน

Page 10: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1519 นาย ธนากร ไชยวงค 3462 เชยงดาว อ.เชยงดาว 100 100

2 1789 วาทรต. ราชนย แสงสวาง 3461 เชยงดาว อ.เชยงดาว 100 100

3 1865 นาย กรกฎ แกววงศวาล 3656 เชยงดาว อ.เชยงดาว 100 100

4 708 นางสาว สรพรรณ จนทร(ธรรมชย) 1750 เชยงดาว อ.เชยงดาว 100 100

5 1991 นาย ณฐวรรธน สาธนนชย 3797 เชยงดาว อ.เชยงดาว 100 100

6 1727 นาง ดาวเรอง เตชะสา 3513 เชยงดาว อ.เชยงดาว 100 100

7 1927 นาย อน เตชะสา - เชยงดาว อ.เชยงดาว (สมทบ ดาวเรอง) 100 100

8 2029 นางสาว พรนภา ปนศร 4064 เชยงดาว อ.เชยงดาว 100 100

9 1822 นางสาว วราภรณ เขอนเพชร 3833 เชยงดาว อ.เชยงดาว 100 100

10 2009 นาง เรณ จอมสวรรณ 4196 เชยงดาว อ.เชยงดาว 100 100

11 2010 นาง อาไพ ยงฉม 4194 เชยงดาว อ.เชยงดาว 100 100

12 1600 นางสาว มาลย สวางด 3509 เชยงดาว อ.เชยงดาว 100 100

2400รวมเปนเงน

Page 11: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1836 นาง อรณศร กมลพนธ 3909 ปงโคง อ.เชยงดาว 100

2 1837 นางสาว นงนช กนทาซาว 3911 ปงโคง อ.เชยงดาว 100

3 1838 นางสาว ปราณ ปนนล 3902 ปงโคง อ.เชยงดาว 100

4 1839 นางสาว นงลกษณ สขเปง 3907 ปงโคง อ.เชยงดาว 100

5 1840 นาย วฒภทร ทากาฮาช 3901 ปงโคง อ.เชยงดาว 100

6 1841 นางสาว พรรณทพา คาวงคษา 3899 ปงโคง อ.เชยงดาว 100

7 1871 นางสาว พมพสร นามวงศพรหม 3941 ปงโคง อ.เชยงดาว 100

8 1873 นาง รจรา บวหอม 3908 ปงโคง อ.เชยงดาว 100

9 1894 นาง จารวรรณ ชยชม 3905 ปงโคง อ.เชยงดาว 100

10 1914 นาย ธรพงษ สามสาย 4024 ปงโคง อ.เชยงดาว 100

11 1930 นางสาว เบญจมาศ แกวสวรรณ 3955 ปงโคง อ.เชยงดาว 100

12 1931 นาย วษณ ศรนาทา 4023 ปงโคง อ.เชยงดาว 100

13 1962 นางสาว ชญญาพชร ดวงใบ 4088 ปงโคง อ.เชยงดาว 100

14 1973 นาง ธนยชนก กอนขาว 4071 ปงโคง อ.เชยงดาว 100

15 1961 นาย อานนท วงศวาร 3942 ปงโคง อ.เชยงดาว 100

16 1992 นางสาว พรสวรรค จนทรหอม(สปนราช) 3906 ปงโคง อ.เชยงดาว 100

17 2003 นาย วนส บวผน 4103 ปงโคง อ.เชยงดาว 100

18 2026 นางสาว รสรน วงศคาปน 4207 ปงโคง อ.เชยงดาว 100

19 2028 นางสาว ณฎฐกาญจน มาขนทด 4101 ปงโคง อ.เชยงดาว 100

20 300 นางสาว ธนดา เจรญไชย 22 ปงโคง อ.เชยงดาว 100 100

21 2078 นางสาว ดวงดาว ไชยหาญ 4153 ปงโคง อ.เชยงดาว 100

22 2083 นางสาว นาถยา โปธา 4100 ปงโคง อ.เชยงดาว 100

2300รวมเปนเงน

Page 12: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1988 นาย สทธพงค กาไชย 4120 แมคะ อ.ฝาง 100 100

200รวมเปนเงน

Page 13: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 125 สบเอก พทกษ สดใจ 1091 แมนะ อ.เชยงดาว 100

2 273 นาง ธนชชา อาภา 294 แมนะ อ.เชยงดาว 100

3 821 นางสาว วไล เทพจกรคา 1505 แมนะ อ.เชยงดาว 100

4 844 นางสาว ขวญฤทย กระจางฉาย 2091 แมนะ อ.เชยงดาว 100

5 892 นาง พชรนทร เขยวแก 2196 แมนะ อ.เชยงดาว 100

6 1276 นางสาว จารณ สายอาร 3069 แมนะ อ.เชยงดาว 100

7 1331 สบเอก ธงรบ อยโต 2951 แมนะ อ.เชยงดาว 100

8 1234 นางสาว ชตมณฑน มงคลคล 2422 แมนะ อ.เชยงดาว 100

9 872 นาง สรย สวรรณ 2215 แมนะ อ.เชยงดาว 100

10 1943 นาง รวสรา แกวมณ 3572 แมนะ อ.เชยงดาว 100

11 2107 นาย ชชชย จนดาหลวง 4306 แมนะ อ.เชยงดาว 100

1100รวมเปนเงน

Page 14: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 143 นาย ชนวตร นลบรรพต 483 ทาขมเงน จ.ลาพน 100

100รวมเปนเงน

Page 15: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 179 นาย ณฐพล สปรณรงษ 458 ศรดงเยน อ.ไชยปราการ 100

2 1617 นาย วรากรณ ทาแกง 3394 ศรดงเยน อ.ไชยปราการ 100

3 342 นาง อโณทย เปงศร 432 ศรดงเยน อ.ไชยปราการ 100

4 1621 นางสาว วรรณดา ปนพรหม 3498 ศรดงเยน อ.ไชยปราการ 100

400รวมเปนเงน

Page 16: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 132 นาง จรชยา คงรตน 440 หนองบว อ.ไชยปราการ 100 100

2 212 นาย เอกศกด ทกอยาง 442 หนองบว อ.ไชยปราการ 100 100

3 945 นาย สรยา ทบไธสง 2190 หนองบว อ.ไชยปราการ 100 100

600รวมเปนเงน

Page 17: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1761 นาย สเทพ จนา 2835 แมทะลบ อ.ไชยปราการ 100 100

200รวมเปนเงน

Page 18: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 904 นางสาว ปาณสรา เงาสงห 1607 บานแอน อ.ดอยเตา 100

2 748 นาย กตตพงษ จนทรตาบญ 314 บานแอน อ.ดอยเตา 100

200รวมเปนเงน

Page 19: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 589 นาง นภาพร ใจเปง 1638 ดอยเตา อ.ดอยเตา 100

2 763 นาง พรรณ ไชยวงศ 1639 ดอยเตา อ.ดอยเตา 100

200รวมเปนเงน

Page 20: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 543 นางสาว กรวภา ปญญาคา 903 ทาเดอ อ.ดอยเตา 100

2 689 นาง นมนวล เงนหนอย 1912 ทาเดอ อ.ดอยเตา 100

3 940 นาย พระ ยกตะทต 2340 ทาเดอ อ.ดอยเตา 100

4 956 นาง วราภรณ มาลารตน 1623 ทาเดอ อ.ดอยเตา 100

5 1082 นาง ปทมพร ยะนาน 2638 ทาเดอ อ.ดอยเตา 100

6 1752 นาง ลาดวน ตรยทรรศนย 3460 ทาเดอ อ.ดอยเตา 100

7 1753 นางสาว สจณณา หนสด 3716 ทาเดอ อ.ดอยเตา 100

8 1942 นาย สรยน ตาล 3275 ทาเดอ อ.ดอยเตา 100

800รวมเปนเงน

Page 21: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 25 นาย ชศกด ธนทรพยสรกล 1162 โปงทง อ.ดอยเตา 100

2 1207 นาย บรรจง ถาน 900 โปงทง อ.ดอยเตา 100

3 1271 นาย ธนกฤต วงคสยะ 2982 โปงทง อ.ดอยเตา 100

4 1272 นางสาว วไลวรรณ แหงพษ 2984 โปงทง อ.ดอยเตา 100

5 1371 นาง ลดารตน ตาสอน 3192 โปงทง อ.ดอยเตา 100

6 1608 นาง จารวรรณ นตกลชนภาค 901 โปงทง อ.ดอยเตา 100

7 1922 นางสาว สยมพร แกวพกก 2983 โปงทง อ.ดอยเตา 100

8 2068 นาง ขวญใจ ศรวงค - โปงทง อ.ดอยเตา 100

800รวมเปนเงน

Page 22: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 634 นาง จงรกษ ตะใจ(เขอนเพชร) 906 บงตน อ.ดอยเตา 100

2 1186 นาง สายสน สขสม 2545 บงตน อ.ดอยเตา 100

3 1259 นาง สรกร(กษยวรรฬ) สทธออน 2955 บงตน อ.ดอยเตา 100

4 1301 นาง อารย แกวปอม 2960 บงตน อ.ดอยเตา 100

5 1543 นาย สรยนต มณวรรณ 2916 บงตน อ.ดอยเตา 100

6 1714 นาง ณฐภรณ ปนศร 3053 บงตน อ.ดอยเตา 100

7 1715 นาง รตนา ปญญาชย 3054 บงตน อ.ดอยเตา 100

8 1718 นางสาว สณสา สทธออน 2914 บงตน อ.ดอยเตา 100

9 1173 นาย ถาวร กาวน 2471 บงตน อ.ดอยเตา 100

10 1953 นาง สณย หลาล 3368 บงตน อ.ดอยเตา 100

11 2000 นาย พศน ศกดาศร 4122 บงตน อ.ดอยเตา 100

12 2001 นางสาว ณฐปาลน กณาเบย 1683 บงตน อ.ดอยเตา 100

13 2020 นาง วลย นลสภา 2917 บงตน อ.ดอยเตา 100

14 2117 นางสาว พรวภา กองแกวไพรฑรย 4300 บงตน อ.ดอยเตา 100

1400รวมเปนเงน

Page 23: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 924 นางสาว ภษณศา พมไม 2298 ปาเมยง อ.ดอยสะเกด 100 100

200รวมเปนเงน

Page 24: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 38 นาย นกร ธรรมสะอาด 986 ตลาดขวญ อ.ดอยสะเกด 100

2 238 นาง แพรวพรรณ มลเมอง 1240 ตลาดขวญ อ.ดอยสะเกด 100

3 853 นาย ฉตรชย แอบเงน 557 ตลาดขวญ อ.ดอยสะเกด 100

300รวมเปนเงน

Page 25: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 206 นางสาว อษณากร พรหมาวฒน 573 เชงดอย อ.ดอยสะเกด 100

2 519 นาย สทธชย ใจคา 1245 เชงดอย อ.ดอยสะเกด 100

3 1161 นาย ศภชย แกวบตร 2673 เชงดอย อ.ดอยสะเกด 100

4 1311 นางสาว พรพรรณ แสนตา 3109 เชงดอย อ.ดอยสะเกด 100

5 1336 นาง จราวรรณ สรนทรแกว 3099 เชงดอย อ.ดอยสะเกด 100

500รวมเปนเงน

Page 26: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 750 นาย ชยณรงค ตบประใจ 720 เทพเสดจ อ.ดอยสะเกด 100

2 1362 นาย รงเพชร ฉกรรจยง 3105 เทพเสดจ อ.ดอยสะเกด 100

3 1509 นางสาว ธนพร เรอนคา 3116 เทพเสดจ อ.ดอยสะเกด 100

4 1130 นาง รงรศม สกนโท 2771 เทพเสดจ อ.ดอยสะเกด 100

5 1131 นาย ไพรทล สกนโท 2773 เทพเสดจ อ.ดอยสะเกด 100

6 1129 นางสาว จงรกษ สกนธา 2775 เทพเสดจ อ.ดอยสะเกด 100

7 1179 นางสาว สธารย ทรพยนา 2779 เทพเสดจ อ.ดอยสะเกด 100

8 1313 นาย กรษณ พฒนาวาณชย 3024 เทพเสดจ อ.ดอยสะเกด 100

9 2032 นาย แสวง ใจใส 3747 เทพเสดจ อ.ดอยสะเกด 100

900รวมเปนเงน

Page 27: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1093 นางสาว สดธดา ปนศร 1844 แมคอ อ.ดอยสะเกด 100

2 1104 นางสาว สรศร สารพฤกษ 1726 แมคอ อ.ดอยสะเกด 100

200รวมเปนเงน

Page 28: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1297 นาง นนทนภสร จนภกษานนท 2944 ลวงเหนอ อ.ดอยสะเกด 100 100

2 1719 นางสาว วาสนา ชานาญเวช 2977 ลวงเหนอ อ.ดอยสะเกด 100 100

400รวมเปนเงน

Page 29: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 554 นาย สวฒน ใจมา 241 สนปเลย อ.ดอยสะเกด 100

2 1398 นาย สนธยา ตางใจ 3067 สนปเลย อ.ดอยสะเกด 100

3 390 นาย ชานนท คาโพธ 1358 สนปเลย อ.ดอยสะเกด 100

4 849 นาย ชชวาลย งามจต 2170 สนปเลย อ.ดอยสะเกด 100

5 446 นาย คณาวฒ วงศตา 1533 สนปเลย อ.ดอยสะเกด 100

500รวมเปนเงน

Page 30: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1849 นางสาว ทวากล นชนดดา 3844 สงาบาน อ.ดอยสะเกด 100

100รวมเปนเงน

Page 31: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1274 นาย พรพงค พรหมจารย 1072 แมโปง อ.ดอยสะเกด 100

2 1460 นางสาว พมพนนต พจจกโน 1235 แมโปง อ.ดอยสะเกด 100

3 859 นาย รขเวศน แกวโยน 2179 แมโปง อ.ดอยสะเกด 100

300รวมเปนเงน

Page 32: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 702 นาย กฤศ ปาปาศกด 358 ดอยหลอ อ.ดอยหลอ 100

2 743 นาย ถนด ศรยา 355 ดอยหลอ อ.ดอยหลอ 100

3 417 นางสาว รชชกร หลาแดง 353 ดอยหลอ อ.ดอยหลอ 100

4 1065 นางสาว ศรญญา นนตอาจ 2579 ดอยหลอ อ.ดอยหลอ 100

400รวมเปนเงน

Page 33: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1158 นาย ชชย ชอนนตกล 2737 ยางคราม อ.ดอยหลอ 100

2 1157 นาง ลนดา ชอนนตกล 2737 ยางคราม อ.ดอยหลอ 100

200รวมเปนเงน

Page 34: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 248 นางสาว ปยะกาญจน ศรภควทย 2651 สนตสข อ.ดอยหลอ 100

2 861 นาย ดลธกร วงษพนธ 3319 สนตสข อ.ดอยหลอ 100

3 862 นาย ธงชย กนทะใจ 368 สนตสข อ.ดอยหลอ 100

4 959 นาย วษณ สนตพงษ 1307 สนตสข อ.ดอยหลอ 100

5 1454 นาง พรรณเพญ กนทะใจ 368 สนตสข อ.ดอยหลอ 100

6 1760 นางสาว วรนทรธร กญสอน 3814 สนตสข อ.ดอยหลอ 100

600รวมเปนเงน

Page 35: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 2 นาย สมนก เดชโพธ 537 แมขา อ.ฝาง 100 100

200รวมเปนเงน

Page 36: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 715 นางสาว สนนทนา ขนธเลศ 367 แมสน อ.ฝาง 100 100

200รวมเปนเงน

Page 37: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 625 นางสาว พชรารตน หามทกข 1452 แมงอน อ.ฝาง 100

100รวมเปนเงน

Page 38: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 2023 นางสาว ศรพร จนทมา 4220 บานโปง อ.พราว 100

100รวมเปนเงน

Page 39: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 253 นาย สายณห สทธวงค 1247 นาแพร อ.พราว 100 100

2 280 นาง ศรพร ใจกวาง 1232 นาแพร อ.พราว 100 100

3 282 นาย โกศล(ธระพชย) สขยง(พนยสขยง) 1246 นาแพร อ.พราว 100 100

4 1382 นางสาว จรวด โรจนสรกล 2496 นาแพร อ.พราว 100 100

5 1726 นางสาว เยาวลกษณ มณฑา 3563 นาแพร อ.พราว 100 100

1000รวมเปนเงน

Page 40: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1664 นาง ศราณ ดวงบาล 3607 โหลงขอด อ.พราว 100

2 1665 นาง ธมลวรรณ ธปวน 3606 โหลงขอด อ.พราว 100

3 1666 นางสาว นดดา พลหาญ 3624 โหลงขอด อ.พราว 100

4 1667 นาย ณฐพล สอนตะ 3617 โหลงขอด อ.พราว 100

5 1708 นาย วลลภ ยารงษ 3623 โหลงขอด อ.พราว 100

6 1696 นาง ยพณ หาญกลา 3625 โหลงขอด อ.พราว 100

600รวมเปนเงน

Page 41: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 445 นาง การะเกด ทกษณ 1537 ปาตม อ.พราว 100 100

2 632 นาง ศนสนย ทองด 428 ปาตม อ.พราว 100 100

3 647 นางสาว ศรนทพย ดวงวไลย 426 ปาตม อ.พราว 100 100

600รวมเปนเงน

Page 42: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 972 นางสาว ณชมน บอทรพย 2453 แมปง อ.พราว 100

2 1572 นางสาว ลนลดา(ภทรานษฐ) กนถน 3477 แมปง อ.พราว 100

3 1642 นาง พรพนา ศรจนทร 1727 แมปง อ.พราว 100

4 1618 นางสาว ชลทชา ปนทราย 3541 แมปง อ.พราว 100

5 1645 นางสาว กรนรฌาญ บญเปง 3544 แมปง อ.พราว 100

6 137 นาย วเศษ การนทร 69 แมปง อ.พราว 100

7 1788 นางสาว นธมา ธนะหม 3830 แมปง อ.พราว 100

8 1806 นาง บวตอง แอสข 3847 แมปง อ.พราว 100

9 1807 นาง สายใจ ดาร 3846 แมปง อ.พราว 100

10 1808 นางสาว รตนา มาลา 3912 แมปง อ.พราว 100

11 1829 นาง จนทรงาม วรณรตน 3831 แมปง อ.พราว 100

12 1905 นาย รฐพลพล ธนะประเสรฐโชค 3494 แมปง อ.พราว 100

13 2065 นางสาว วาสนา นลปวน 3848 แมปง อ.พราว 100

1300รวมเปนเงน

Page 43: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 871 นาง ชญาณ วงศทนใจ 1769 สนทราย (พราว) อ.พราว 100

2 876 นาง ฉววรรณ ปญโญ 1766 สนทราย (พราว) อ.พราว 100

3 1039 นาย จนทรพล จนทรจรมานตย 2522 สนทราย (พราว) อ.พราว 100

4 1171 นาย นคม บญตนหลา 2479 สนทราย (พราว) อ.พราว 100

5 1172 นาย ชาตร ตะตรตน 2483 สนทราย (พราว) อ.พราว 100

6 1395 นาง จาเนยร แกวเขยว 2482 สนทราย (พราว) อ.พราว 100

7 160 นาย เกรยงไกร อนทสอน 318 สนทราย (พราว) อ.พราว 100

8 2024 นางสาว แสงเดอน สนนท 2225 สนทราย (พราว) อ.พราว 100

9 2074 วาทรต.ญ. วรญญา สทธธรรมใจ 4125 สนทราย (พราว) อ.พราว 100

900รวมเปนเงน

Page 44: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 980 นาง เจนจรา คามา(เรอนคา) 2178 แมแวน อ.พราว 100

2 1123 นาย ดวงจนทร วรรศร 2495 แมแวน อ.พราว 100

3 1349 นาง เครอฟา บญยน 1443 แมแวน อ.พราว 100

4 2011 นางสาว ฐตาภรณ บญพรหม 4149 แมแวน อ.พราว 100

5 2012 นาย จรายทธ สทธฤกษ 4147 แมแวน อ.พราว 100

6 2022 นาย พสษฐ มณโสภณ 4179 แมแวน อ.พราว 100

7 2058 นาย ณรงค ทองแข 4248 แมแวน อ.พราว 100

8 2103 นาย ปฏภาณ นาสา 4148 แมแวน อ.พราว 100

800รวมเปนเงน

Page 45: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 586 นางสาว จตตร เทพวงศ 154 เขอนผาก อ.พราว 100 100

200รวมเปนเงน

Page 46: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1748 นางสาว จงรกษ ยอดคาลอ 2511 ฟาฮาม อ.เมอง 50 100 100

250รวมเปนเงน

Page 47: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 522 นางสาว ศภลกษณ บศด 1600 ฟาฮาม อ.เมอง 100

100รวมเปนเงน

Page 48: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 627 นาย กฤษณะ สจาร 1179 ชางเผอก อ.เมอง 100

2 499 นาง ดาวเรอง ตนประภาศ 3577 ชางเผอก อ.เมอง 100

3 990 นางสาว ปนรตน สทธสงคราม 2231 ชางเผอก อ.เมอง 100

4 1780 นาง พนตา บตรแกว 3578 ชางเผอก อ.เมอง 100

5 898 นาง ธมนณฎฐ(เกษกาญดา จนทสทธ 2189 ชางเผอก อ.เมอง 100

6 971 นางสาว ณภษา(นศานาถ) ศรเทยง 3691 ชางเผอก อ.เมอง 100

600รวมเปนเงน

Page 49: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 698 นาย ไพบลย ไชยสวรรณ 1906 ทต.ชางเผอก อ.เมอง 100

2 1397 นาง ศรนารถ ไชยสวรรณ 1906 ทต.ชางเผอก อ.เมอง 100

3 865 นาย พสนต จนทรงษ 1905 ทต.ชางเผอก อ.เมอง 100

4 989 นาง นพทธา ศรสวรรณด 2386 ทต.ชางเผอก อ.เมอง 100

5 1083 นาง เยาวพศ จนทรเจนจบ 2115 ทต.ชางเผอก อ.เมอง 100

6 1184 นาง วรนทร(กงกานต) กตยา 1961 ทต.ชางเผอก อ.เมอง 100 100

7 1187 นาง นนทนช จนจนดา 2129 ทต.ชางเผอก อ.เมอง 100

8 1188 นาง ปยะรตน อปเพชร 1965 ทต.ชางเผอก อ.เมอง 100

9 1206 นาง ประภา รกธรรม 2795 ทต.ชางเผอก อ.เมอง 100

10 1214 นาย ววฒนพงศ ไชยภกด 2833 ทต.ชางเผอก อ.เมอง 100

11 1264 พนจาเอก ประธาน พละโย 2188 ทต.ชางเผอก อ.เมอง 100

12 1538 นาย อดลย เลศคาฟ 3204 ทต.ชางเผอก อ.เมอง 100

13 1638 นางสาว ธญญพทธ พรชาตชยวฒน 3596 ทต.ชางเผอก อ.เมอง 100

14 1643 นางสาว แสงทพย อปะมน 3598 ทต.ชางเผอก อ.เมอง 100

15 1644 นาย ธนชพงศ ทพธรรมภสร 3591 ทต.ชางเผอก อ.เมอง 100

16 1671 วาทรต. ธนากร อนนทสมง 3637 ทต.ชางเผอก อ.เมอง 100

17 1754 นาย วรพจน คามาวง 3636 ทต.ชางเผอก อ.เมอง 100

18 1823 นางสาว พชราภรณ เจรญวงค 3635 ทต.ชางเผอก อ.เมอง 100

19 1895 นางสาว สพชารศม ไชยวงค 3971 ทต.ชางเผอก อ.เมอง 100

20 1981 นาย สนทร ขนต 4069 ทต.ชางเผอก อ.เมอง 100

21 2091 นาง บานเยน วงสงห 3800 ทต.ชางเผอก อ.เมอง 100

22 2092 นาง บณณดา ธบญเรอง 4174 ทต.ชางเผอก อ.เมอง 100

2300รวมเปนเงน

Page 50: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 52 นางสาว กญจนณฎฐ เทพวงศ 2641 ทาศาลา อ.เมอง 100

2 549 นาง คมสน วงศสวสด 54 ทาศาลา อ.เมอง 100

3 623 นางสาว เขมกา ปวงจกรทา 56 ทาศาลา อ.เมอง 100

4 624 นาง ทองเจม รกพงษ 59 ทาศาลา อ.เมอง 100

5 1820 นาย ธรพงษ รกพงษ - ทาศาลา อ.เมอง 100

6 704 นาง กมลวรรณ ศรเจรญจตร 1812 ทาศาลา อ.เมอง 100

7 775 นาง รสสคนธ พงษตย 61 ทาศาลา อ.เมอง 100

8 776 นาง กนตา ปญญาลอ 1843 ทาศาลา อ.เมอง 100

9 777 นาย คาแปง รกพงษ 2250 ทาศาลา อ.เมอง 100

10 902 นางสาว ชญาดา ปรชานกล 1835 ทาศาลา อ.เมอง 100

11 947 นาย สมศกด สคาเปย 1842 ทาศาลา อ.เมอง (หกเงนบานาญฯ) 100

12 1137 นาย กาจ ตงอนทร 2653 ทาศาลา อ.เมอง 100

13 1170 นาย ชตพนธ เกยรตสจจา 1843 ทาศาลา อ.เมอง 100

14 1223 นาย บญยา เรอนงาม 2854 ทาศาลา อ.เมอง 100

15 1285 นาง ภาวณ แสงสวาว 3124 ทาศาลา อ.เมอง 100

16 1826 นาย นรนดร แสงสวาว - ทาศาลา อ.เมอง 100

17 1289 นาย วทยา ทรา 2395 ทาศาลา อ.เมอง 100

18 1292 นาย ณรงคฤทธ ทายะ 1004 ทาศาลา อ.เมอง 100

19 1293 นางสาว กงกาญจน ทายะ 1004 ทาศาลา อ.เมอง (สมทบณรงคฤทธ) 100

20 1337 นาย ยทธนา สรนทร 3039 ทาศาลา อ.เมอง 100

21 1467 นาย สรสทธ แสนใจ 2899 ทาศาลา อ.เมอง 100

22 1532 นางสาว ณชานนท สภาเลศ 2252 ทาศาลา อ.เมอง 100

23 1535 นางสาว มลวกา จนณะปา 3371 ทาศาลา อ.เมอง 100

24 1557 นาย ธระยทธ มงคลสทธ 3364 ทาศาลา อ.เมอง 100

25 1563 นาย ทศพล ปนมล 2855 ทาศาลา อ.เมอง 100

26 1564 นางสาว ศรนดา คาแปง 66 ทาศาลา อ.เมอง 100

Page 51: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

27 1625 นางสาว สรารตน วงคคม 2788 ทาศาลา อ.เมอง 100

28 1626 นางสาว ฐตชนา คาลอ 2787 ทาศาลา อ.เมอง 100

29 1629 นางสาว วไล รอดถาวร 3657 ทาศาลา อ.เมอง 100

30 1632 นางสาว กมลวรรณ อนปญญา 2901 ทาศาลา อ.เมอง 100

31 1651 นางสาว ญาณศา ตยแกว 3575 ทาศาลา อ.เมอง 100

32 1685 นาย อเนก จฟ 2895 ทาศาลา อ.เมอง 100

33 1739 สบเอก จรวฒน วารชาต 3362 ทาศาลา อ.เมอง 100

34 1792 วาทรต. รนยวรตม วารชาต 3842 ทาศาลา อ.เมอง 100

35 1452 นางสาว สพตรา มวงเขยว 2801 ทาศาลา อ.เมอง 100

36 646 นาย สรนทร ทาเกด 819 ทาศาลา อ.เมอง 100

37 1879 นางสาว สรญญา สรยะ 3562 ทาศาลา อ.เมอง 100

38 1896 นางสาว สโรชา รนชมภ 3429 ทาศาลา อ.เมอง 100

39 1900 นาย ธนจทศน เตชะสนพาณชย 3855 ทาศาลา อ.เมอง 100

40 1938 นางสาว ทศนากานต เมองไชย 3989 ทาศาลา อ.เมอง 100

41 1956 นาย อนวฒน จนทรตะ 2953 ทาศาลา อ.เมอง 100

42 2112 นาง สพชญา อรณชยนนท 4298 ทาศาลา อ.เมอง 100

43 2113 นางสาว สวชญา อรณชยนนท - ทาศาลา อ.เมอง (สมทบสวชญา) 100

4300รวมเปนเงน

Page 52: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 497 นางสาว อภญญา เตจะ 132 ปาแดด อ.เมอง 100

2 1915 นาย ชยฤทธ จนดาดวง - ปาแดด อ.เมอง(สมทบ อภญญา เตจะ) 100

3 2069 นาง รตนาภรณ กลางวงศ - ปาแดด อ.เมอง 100

4 2070 จ.ส.ท. ศราวธ กลางวงศ - ปาแดด อ.เมอง(สมทบ รตนาภรณ กลางวงศ) 100

5 699 นาย วยา ไชยคามล 3551 ปาแดด อ.เมอง 100

6 1280 นาย พภพ พงคบญญานภาพ 2978 ปาแดด อ.เมอง 100

7 367 นางสาว วรนรดา ชดด 127 ปาแดด อ.เมอง 100

8 492 นาย วรกานต สภากาศ 962 ปาแดด อ.เมอง 100

9 770 นาย สนน นนตา 119 ปาแดด อ.เมอง 100

10 788 นาย ทนงศกด คชเคยน 2123 ปาแดด อ.เมอง 100

11 909 นาย เหมฤทธ อดขา 2274 ปาแดด อ.เมอง 100

12 914 นาย สรศกด ทาทอง 2275 ปาแดด อ.เมอง 100

13 1062 นาย จกรพงษ เทวรตน 2553 ปาแดด อ.เมอง 100

14 1418 นาย สชาต ปญญา 3167 ปาแดด อ.เมอง 100

15 236 นาย มตร พลสยม 118 ปาแดด อ.เมอง 100

16 1655 นาย นคร รงสรรค 3540 ปาแดด อ.เมอง 100

17 1659 นาย สงกรานต พมพนวล 3539 ปาแดด อ.เมอง 100

18 1681 นาย ไมตร ทเขยว 3723 ปาแดด อ.เมอง 100

19 1682 นางสาว ฉนทนา หนขน 3708 ปาแดด อ.เมอง 100

20 1699 นาย อาทตย พทธรกชาต 3736 ปาแดด อ.เมอง 100

21 1700 นาย ชยวฒ มณกล 3726 ปาแดด อ.เมอง 100

22 1711 นาย สายณห จนทรหลา 3550 ปาแดด อ.เมอง 100

23 1717 นาย วรยศ สบนอย 3458 ปาแดด อ.เมอง 100

24 1743 นาย ชวต วงศแกว 3568 ปาแดด อ.เมอง 100

25 1734 นางสาว พชร เหมอนสภ 3730 ปาแดด อ.เมอง 100

26 1736 นางสาว ลดดาวลย หมอยา 3731 ปาแดด อ.เมอง 100

27 1835 นาย พลธชย พลฤทธ 2122 ปาแดด อ.เมอง 100

28 1874 นาย อภวชญ ตนแกว 3927 ปาแดด อ.เมอง 100

29 1878 นาย วทยา ทาคาฟ 3937 ปาแดด อ.เมอง 100

Page 53: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

30 1897 นาย นมตร ธนนชย 3728 ปาแดด อ.เมอง 100

31 1986 นางสาว นาวด โมสขะ 4178 ปาแดด อ.เมอง 100

32 1646 นางสาว เจนอกษร พรหมมา 3554 ปาแดด อ.เมอง 100

33 2106 นาย โชคชย ไชยวงค 4151 ปาแดด อ.เมอง 100

34 783 นางสาว พรวไล สทธ 1546 ปาแดด อ.เมอง 100

35 1978 นาย อาทตย มณฑนา 4091 ปาแดด อ.เมอง 100 100

3600รวมเปนเงน

Page 54: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 903 นางสาว สขฤทย แสงแกว 2221 แมเหยะ อ.เมอง 100

2 1099 นาย ธรพงษ สรรพศร 2582 แมเหยะ อ.เมอง 100

3 1080 นาย อตชาต ดวงคา 2580 แมเหยะ อ.เมอง 100

4 286 วาทร.ท. ประภาส อนทวงศ 104 แมเหยะ อ.เมอง 100

5 1971 นางสาว อรสา วงคคาแสน 4085 แมเหยะ อ.เมอง 100

6 1698 นาย สมบญ หรณยโชต 3023 แมเหยะ อ.เมอง 100

600รวมเปนเงน

Page 55: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 203 นางสาว วจตรา อนทจกร 47 สนผเสอ อ.เมอง 100

2 205 นางสาว นงคราญ ปนอนทร 1067 สนผเสอ อ.เมอง 100

3 567 นาง นนทยา แสงกลน 44 สนผเสอ อ.เมอง 100

4 731 นาง กตตมา ทศนสวรรณ 1587 สนผเสอ อ.เมอง 100

5 161 นาง ปรศน เจรญใจ 1138 สนผเสอ อ.เมอง 100

6 1559 นาย วรณ คาฟ 2738 สนผเสอ อ.เมอง 100

7 1560 นาย อนกล อนตา 3301 สนผเสอ อ.เมอง 100

8 818 นาง นรศรา พฒนากรเกษม 2108 สนผเสอ อ.เมอง 100

9 1477 นาย ไพยนต คาใหญ 2305 สนผเสอ อ.เมอง 100

10 1993 นาย วรตม อนตะมณ 3345 สนผเสอ อ.เมอง 100

11 2014 นาย จตกร กายาน 3208 สนผเสอ อ.เมอง 100

12 559 นางสาว ธนภร เพมบญเยน 1549 สนผเสอ อ.เมอง 100

13 1846 นาย ประสทธ สทธะนะ 3803 สนผเสอ อ.เมอง 100

1300รวมเปนเงน

Page 56: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 4 นาย สรศกด วจสตย 18 สเทพ อ.เมอง 100

2 23 นาง อจฉรา ประจงกจ 983 สเทพ อ.เมอง 100

3 36 นาง ศรนภา วเชยรโชต 39 สเทพ อ.เมอง 100

4 74 นาง สภาพร กระจางฉาย 34 สเทพ อ.เมอง 100

5 194 นาง พนชกร(สมตรา) อคเดชธนโชต 3444 สเทพ อ.เมอง 100

6 239 นาย พยบ แจมหมอ 19 สเทพ อ.เมอง 100

7 264 วาทรต. ประสงค ไชยวรรณ 53 สเทพ อ.เมอง 100

8 299 นาง กาญจนา ศศานนท 33 สเทพ อ.เมอง 100

9 330 นาง พรทพย พรหมจกร 1145 สเทพ อ.เมอง 100

10 408 นาง ณฐมน โปกปน 7 สเทพ อ.เมอง 100

11 421 นาง อญชล ทองคา 4 สเทพ อ.เมอง 100

12 440 นาง พนาไพร คมสดวก 26 สเทพ อ.เมอง 100

13 464 นาย มานพ เครอวรรณ 24 สเทพ อ.เมอง 100

14 491 นาย ธญศกด แสงศรจนทร 1 สเทพ อ.เมอง 100

15 520 นาย สรพล คาปวน 2629 สเทพ อ.เมอง 100

16 525 นาง ณฎฐกตต สมบรณชย 4034 สเทพ อ.เมอง 100

17 533 นางสาว ธวรากานต ฐานะวฒพงศ 17 สเทพ อ.เมอง 100

18 572 นาย อรรถพล วงคคม 5 สเทพ อ.เมอง 100

19 573 นาง วนเพญ พทธโยธา 9 สเทพ อ.เมอง 100

20 688 นาย บญเดช อตสภา 6 สเทพ อ.เมอง 100

21 706 นางสาว อมรรตน สตะบษ 30 สเทพ อ.เมอง 100

22 707 นาง แอนรญา คากอน 1778 สเทพ อ.เมอง 100

23 709 นางสาว รงนภา สบจะคลาย 32 สเทพ อ.เมอง 100

24 718 นาย วรทศน อาศนะ 1574 สเทพ อ.เมอง 100

25 729 นาง เอมอร มตรสนเทยะ 27 สเทพ อ.เมอง 100

26 734 นาย กฤศเดช(อเทน) มณรตน 35 สเทพ อ.เมอง 100

27 736 นาย พรเทพ พมไม 1948 สเทพ อ.เมอง 100

28 765 นาย ภานพงษ นกแกว 11 สเทพ อ.เมอง 100

29 793 นาย วราคม ธรรมวทย 36 สเทพ อ.เมอง 100

30 795 นาย สทธพงษ วงศสรนานนท 21 สเทพ อ.เมอง 100

Page 57: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

31 797 นาย สมผด สทธ 1470 สเทพ อ.เมอง 100

32 806 นาย บญสง เมองเจรญ 2132 สเทพ อ.เมอง 100

33 840 นาย มนญ กาวนนะ 2131 สเทพ อ.เมอง 100

34 841 นาง ดารารตน จาเกด 2149 สเทพ อ.เมอง 100

35 842 นาง กนตยา ยงเจมจนทร 3802 สเทพ อ.เมอง 100

36 850 นาง เยาวลกษณ แทงทอง 2136 สเทพ อ.เมอง 100

37 884 นาย เกษม สมบรณ 2181 สเทพ อ.เมอง 100

38 1202 นาย สรชย ฟารงเรอง 2815 สเทพ อ.เมอง 100

39 1294 นาง อษา กอนแกว 2992 สเทพ อ.เมอง 100

40 1298 นาง อรยภรณ ศรขนธ 3000 สเทพ อ.เมอง 100

41 1299 นาง สกญญา อนเปง 2996 สเทพ อ.เมอง 100

42 1320 นาง นมนวล ดโพธรมย 2995 สเทพ อ.เมอง 100

43 1392 นาง ประคอง สรรพสทธสร 2993 สเทพ อ.เมอง 100

44 1429 นาย สายนต ฟารงเรอง 3095 สเทพ อ.เมอง 100

45 1590 นาง เขมรตน พวงสวรรณ 3384 สเทพ อ.เมอง 100

46 1598 นางสาว นนทนภส พลบพลาทอง 2997 สเทพ อ.เมอง 100

47 1631 นางสาว พฤฒดา เถาสวรรณ 1819 สเทพ อ.เมอง 100

48 1721 นาย รกเกยรต ชมภคา 3661 สเทพ อ.เมอง 100

49 1787 นาย เสกสรรคก จาวาร 3793 สเทพ อ.เมอง 100

50 1830 นาย นรนต คมสภา 3795 สเทพ อ.เมอง 100

51 1843 นาย สมบต กนไท 3896 สเทพ อ.เมอง 100 100

52 1877 นาง ชลกนก สรนทร 3943 สเทพ อ.เมอง 100

53 2027 นางสาว ธดารตน พรมทด 4232 สเทพ อ.เมอง 100

54 2030 นาง ยพน กลบตร 4339 สเทพ อ.เมอง 100

55 2060 นางสาว อาทตยา แอนฟา 4231 สเทพ อ.เมอง 100

56 2096 นาย สรสทธ กาวละ 4319 สเทพ อ.เมอง 100

57 2105 นางสาว สายรง นนทะ 4308 สเทพ อ.เมอง 100

5800รวมเปนเงน

Page 58: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 139 นาย ชฏลพงษ จาเดมเผดจศก 99 หนองปาครง อ.เมอง (หกเงนบานาญฯ) 100 100

2 339 นาง ปยะนช เรองศร 1435 หนองปาครง อ.เมอง 100

3 455 นาย อภรตน(อารย) กมารแกว 1567 หนองปาครง อ.เมอง 100

4 1241 นาย ชยวฒน กตตวรานกล 3022 หนองปาครง อ.เมอง 100

5 1366 นางสาว สายฝน อทย 3132 หนองปาครง อ.เมอง 100

6 635 นางสาว เพญพชฌา พชรอมรพนธ 1568 หนองปาครง อ.เมอง 100

7 1304 นางสาว นตยา มณรตน 3093 หนองปาครง อ.เมอง 100

8 1307 นางสาว ประพมย ทองด 3079 หนองปาครง อ.เมอง 100

9 1312 นางสาว ธญญารตน สขสวสด 3080 หนองปาครง อ.เมอง 100

10 1637 นาง กรกมล สลวงศ 3137 หนองปาครง อ.เมอง 100

11 1759 นาย อกฤษฏ ใจกลา 3472 หนองปาครง อ.เมอง 100

12 1800 นาย วโรจน เอกพนธ 3471 หนองปาครง อ.เมอง 100

13 1801 นาย อดลกษณ นนตาบญ 3815 หนองปาครง อ.เมอง 100

14 1844 นางสาว วณชยา เขอนแกว 3841 หนองปาครง อ.เมอง 100

15 1860 นาง ระวพรรณ ทพวงศ 3839 หนองปาครง อ.เมอง 100

16 1861 นาย รธช ทพวงศ 3839 หนองปาครง อ.เมอง (สมทบระวพรรณ) 100

17 1925 นาง ชญาดา หงษสวรรณ 3962 หนองปาครง อ.เมอง 100

18 1365 นาง ธนาภททร สพณวงศ 3133 หนองปาครง อ.เมอง 100

19 964 นาย นวพล ทนนชย 3040 หนองปาครง อ.เมอง 100

20 2086 นาย ทองคา ศรวชย 3894 หนองปาครง อ.เมอง 100

2100รวมเปนเงน

Page 59: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1122 นาย นพดล บญมา 2670 หนองหอย อ.เมอง 100

2 70 นางสาว ณฐวภา วงคอายตาล 90 หนองหอย อ.เมอง 100

3 228 นาง จนตนา แสนกนด 83 หนองหอย อ.เมอง 100

4 541 นางสาว พมพลภส หวงวนพฒน 2881 หนองหอย อ.เมอง 100

5 784 นาง เยาวพาณ ปรยานนท (ไชยยา) 2147 หนองหอย อ.เมอง 100

6 1004 นางสาว ภมรจนทร มณเดช 2302 หนองหอย อ.เมอง 100

7 1151 นางสาว จตพร โกสลกาญจน 2669 หนองหอย อ.เมอง 100

8 72 นางสาว ดารารตน วงเสมอ 1021 หนองหอย อ.เมอง 100

9 1113 นาง แสงจนทร บญกลาง 1166 หนองหอย อ.เมอง 100

10 1892 นางสาว เบญจมาพร สายทม 3946 หนองหอย อ.เมอง 100

11 439 นาย กรณ กนทะนตย 1400 หนองหอย อ.เมอง 100

1100รวมเปนเงน

Page 60: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 138 นาย สรพล ชมมชยา 477 แมศก อ.แมแจม 100

100รวมเปนเงน

Page 61: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 103 นาย อนชต อนตะหลอ 917 แมแดด อ.กลยาณวฒนา 100

100รวมเปนเงน

Page 62: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 173 นาง ทองศร ชมชน 932 ทาผา อ.แมแจม 100 100

2 615 นาง สปรยา มโนจนทร 1462 ทาผา อ.แมแจม 100 100

400รวมเปนเงน

Page 63: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 59 นาง กาญจนา ดอนไชย 916 ชางเคง อ.แมแจม 100

2 528 นาย วนชย วรคณประภาส 919 ชางเคง อ.แมแจม 100

3 1553 นาง ชนกา พทาคา 0 ชางเคง อ.แมแจม 100

300รวมเปนเงน

Page 64: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 58 นางสาว อมพร สมหมาย 3465 แมนาจร อ.แมแจม 100

2 1641 นางสาว พมพพศา โพธนา 3590 แมนาจร อ.แมแจม 100

3 1594 นาง ทบทม ปญญา 2459 แมนาจร อ.แมแจม 100

4 1864 นางสาว สรรตน ใจออน 3915 แมนาจร อ.แมแจม 100

400รวมเปนเงน

Page 65: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1156 นาง กนษฐา จรยา 315 แมแจม อ.แมแจม 100

2 377 สอ เจตนพทธ จรยา 315 แมแจม อ.แมแจม 100

200รวมเปนเงน

Page 66: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1872 นาย ณฐ กนภย 3638 สนมหาพน อ.แมแตง 100

100รวมเปนเงน

Page 67: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 2051 นางสาว ศศภรณ ดวงด 4364 อนทขล อ.แมแตง 100

100รวมเปนเงน

Page 68: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 170 สบเอก ชาต พมพวง 313 แมหอพระ อ.แมแตง 100

2 262 นาย สรพล ชยวรรณา 1056 แมหอพระ อ.แมแตง 100

200รวมเปนเงน

Page 69: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1812 นาง กมลกร ทองชย 3459 แมฮอยเงน อ.ดอยสะเกด 100

100รวมเปนเงน

Page 70: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 557 นางสาว ธรวรรณ แหวนวงษ 1539 จอมแจง อ.แมแตง 100

2 306 นาง กาญจนา ใจด 1180 จอมแจง อ.แมแตง 100

3 85 นาง มลทรา ปาโส 249 จอมแจง อ.แมแตง 100

4 506 นางสาว ทพวรรณ โสรา(จนณะคา) 1541 จอมแจง อ.แมแตง 100

5 1183 นาย วชราพงค โสภา 2627 จอมแจง อ.แมแตง 100

6 174 นาย อนวฒน ศร 933 จอมแจง อ.แมแตง 100

7 1571 นาง พรจต พวงเงน 3378 จอมแจง อ.แมแตง 100

8 1791 นางสาว ฐตรตน ศรนวล 3759 จอมแจง อ.แมแตง 100

9 1852 นาย ธนวฒน ราชวง 4036 จอมแจง อ.แมแตง 100

10 576 นางสาว นยนปพร(โชตรส) วงษพฒณเศรษฐ 1670 จอมแจง อ.แมแตง 100

11 1994 นาง โสภา ตนหนอย 4145 จอมแจง อ.แมแตง 100

12 1996 นาง สร แสงดวง 4007 จอมแจง อ.แมแตง 100

13 1997 นางสาว สจตรา แกวชม 3981 จอมแจง อ.แมแตง 100

14 1998 นางสาว สพรรณ ดาวเรอง 4008 จอมแจง อ.แมแตง 100

15 1999 นางสาว วราภรณ สบผา 4006 จอมแจง อ.แมแตง 100

16 2055 นาย นวรฐ โสตถถาวร 931 จอมแจง อ.แมแตง 100

1600รวมเปนเงน

Page 71: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 629 นางสาว ศศรสญาต(นศรา) วงคมน 1479 บานชาง อ.แมแตง 100

2 1076 นางสาว พรณ ปนตา 2343 บานชาง อ.แมแตง 100

3 1077 นางสาว พรไพลน ดอนสงห 2634 บานชาง อ.แมแตง 100

4 1041 นางสาว พรทพย หมนศร(นาตน) 2448 บานชาง อ.แมแตง 100

5 1965 นาย สมนก ไชยยกเซน 4068 บานชาง อ.แมแตง 100

6 1724 จาสบเอก สรวย โสภา 3724 บานชาง อ.แมแตง 100

7 2008 นางสาว ภชรศม สงหคา 4115 บานชาง อ.แมแตง 100

700รวมเปนเงน

Page 72: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 692 นาง หรรษา ทองคงอวม 3337 บานเปา อ.แมแตง 100

2 907 นางสาว ณชานนท เดนมะล 2228 บานเปา อ.แมแตง 100

3 1856 นางสาว กชกร จนทรอนทร 2533 บานเปา อ.แมแตง 100

300รวมเปนเงน

Page 73: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 302 นาง นตยา กานสนธ(ตาทน) 1032 ปาแป อ.แมแตง 100

2 304 นาย วทยาภรณ กองสถาน 1031 ปาแป อ.แมแตง 100

3 305 นาย บญวฒน สงหตาแกว 250 ปาแป อ.แมแตง 100

4 1853 นาง พรมพราว สงหตาแกว - ปาแป อ.แมแตง 100

5 1530 นางสาว ไพรนทร คาทอง 2625 ปาแป อ.แมแตง 100

6 1070 นางสาว ชบา สขสะกล 2621 ปาแป อ.แมแตง 100

7 1118 นาย วระพงษ หงษคา 1355 ปาแป อ.แมแตง 100

8 1489 นางสาว องคณา งานรกษ 2620 ปาแป อ.แมแตง 100

9 1490 นางสาว มนทรา เมองอนทร 2622 ปาแป อ.แมแตง 100

10 1876 นางสาว สาล สนธภกด 3142 ปาแป อ.แมแตง 100

11 1886 นาย จกรพนธ แสงคา 2624 ปาแป อ.แมแตง 100

12 2025 นาย โยธน บญศรตน 4226 ปาแป อ.แมแตง 100

13 2031 นาย ณฐวฒน จนทรแดง 4227 ปาแป อ.แมแตง 100

14 2061 นางสาว วรญญา วงษงาม 4225 ปาแป อ.แมแตง 100

15 2076 นางสาว เชาวล วนสนก 3507 ปาแป อ.แมแตง 100

16 2124 นางสาว สพรรณ โพธ 4160 ปาแป อ.แมแตง 100

1600รวมเปนเงน

Page 74: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 147 นาง รชน ศกดสอ 1104 แมแตง อ.แมแตง 100

2 575 นางสาว วนวสา ชมชน 3195 แมแตง อ.แมแตง 100

3 298 นาย ชานาญ เคหา 1064 แมแตง อ.แมแตง 100

4 347 นาง กงกาญจน สมภกด 1066 แมแตง อ.แมแตง 100

5 369 นาย สาราญ ใหมคา 263 แมแตง อ.แมแตง 100

6 558 นาง ณฐชยา สระเสรม 1469 แมแตง อ.แมแตง 100

7 719 นาง พรรณ สภาษต 260 แมแตง อ.แมแตง 100

8 805 นาง ธณฐพร ธอน 2133 แมแตง อ.แมแตง 100

9 1072 นาย วรดร(อดศกด) เพชรศร 2617 แมแตง อ.แมแตง 100

10 1309 นาง ลาดวน อนทรชย 2309 แมแตง อ.แมแตง 100

11 1370 นางสาว ศรลกษณ สภา 2680 แมแตง อ.แมแตง 100

12 1577 นาย สมชาย กาพลวญญ . แมแตง อ.แมแตง 100

13 1310 นาง แดง นจการ 2310 แมแตง อ.แมแตง 100

14 1518 นาย จรญ มะลซอน 2367 แมแตง อ.แมแตง 100

15 1522 นางสาว วจดา สนศร 3227 แมแตง อ.แมแตง 100

16 1745 นางสาว ฐปนรรฆ สมพนธ . แมแตง อ.แมแตง 100

17 1747 นาย ชวาล กองศร 2119 แมแตง อ.แมแตง 100

18 1733 นาย อเทน จนทรทพย 3727 แมแตง อ.แมแตง 100

1800รวมเปนเงน

Page 75: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 437 นาย จารณ อนตะ 1459 สนปายาง อ.แมแตง 100

2 637 นาง สพศตา สขสมบรณ 1414 สนปายาง อ.แมแตง 100

3 785 นางสาว พวงทพย สรสงวาลย 2272 สนปายาง อ.แมแตง 100

4 786 นาง อษา ตยเลศ 2276 สนปายาง อ.แมแตง 100

5 787 นาย โรจนศกด อดมเดช 1044 สนปายาง อ.แมแตง 100

500รวมเปนเงน

Page 76: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 639 นาย อาพล คณหาร 251 กดชาง อ.แมแตง 100

2 1074 นาง บษบา รองเสยง 251 กดชาง อ.แมแตง 100

200รวมเปนเงน

Page 77: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 680 นาย อานภาพ เกดผล 1150 สนโปง อ.แมรม 100

2 1613 นาง นาวน วฒพนธ 3525 สนโปง อ.แมรม 100

3 1848 นางสาว ทศนย ภประจาศลป 3837 สนโปง อ.แมรม 100

4 1885 นางสาว วาสนา วทธานนท 3838 สนโปง อ.แมรม 100

5 1550 นางสาว สภาณ กนทะตบ 3349 สนโปง อ.แมรม 100

6 1987 นาย วสน คนธยะ 4043 สนโปง อ.แมรม 100

7 1983 นางสาว ลกษม กอนสรนทร 4212 สนโปง อ.แมรม 100

8 2097 นาง ลดดา เมองด 4312 สนโปง อ.แมรม 100

800รวมเปนเงน

Page 78: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 84 นาย เกรยงไกร จนณะคา(สงวาลยทอง 247 ดอนแกว อ.แมรม 100

2 169 นางสาว วราภรณ อนทญาต 1153 ดอนแกว อ.แมรม 100

3 670 นางสาว อารรตน มาตน 115 ดอนแกว อ.แมรม 100

4 671 นางสาว รชนกานต บวนาค 3470 ดอนแกว อ.แมรม 100

5 695 นาง จฑารตน คณา 550 ดอนแกว อ.แมรม 100

6 1037 นาง วราลกษณ กาญจนมสก 1772 ดอนแกว อ.แมรม 100

7 1084 นาย ไพศาล คาฝน 3517 ดอนแกว อ.แมรม 100

8 1112 นางสาว จารวรรณ ดวงจนทรคา 552 ดอนแกว อ.แมรม 100

9 1139 นาย จาลอง ตานคอ 2758 ดอนแกว อ.แมรม 100

10 1277 นาย กรกฎ(อภนนท) องตระกล 1923 ดอนแกว อ.แมรม 100

11 1416 นาง สายฝน สยะหลา 1252 ดอนแกว อ.แมรม 100

12 1449 นาง ศรญญา สนทร 547 ดอนแกว อ.แมรม 100

13 1339 นาย นคม ของลน 1922 ดอนแกว อ.แมรม 100

14 1461 นาย กตกร สรมะโน 1396 ดอนแกว อ.แมรม 100

15 1487 นาย ธรชย เปงวารนทร 2466 ดอนแกว อ.แมรม 100

16 1635 นางสาว จรรยา ชนส 3367 ดอนแกว อ.แมรม 100

17 1950 นางสาว วนด หนอคาศกด - ดอนแกว อ.แมรม 100

18 1951 นาง จฑามาศ วงศจนทรทพย - ดอนแกว อ.แมรม 100

19 2056 นาย ดลกรฐ สงวนสตย 1151 ดอนแกว อ.แมรม 100

20 486 นางสาว ธดาพร อนชม 509 ดอนแกว อ.แมรม 100

2000รวมเปนเงน

Page 79: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 392 นาย ลขต ชอชยภม 587 โปงแยง อ.แมรม 100

2 1178 วาทรอยโท อฐพร สนทนด 2762 โปงแยง อ.แมรม 100

3 1720 นางสาว กมลมาศ อนตะรง 3201 โปงแยง อ.แมรม 100

4 1875 นาย สรยา อาพนธศร 3952 โปงแยง อ.แมรม 100

5 1949 นาย พายพ มาตะมล 3953 โปงแยง อ.แมรม 100

6 1959 วาทรต. ธนกฤต อครเดชกญชร 4028 โปงแยง อ.แมรม 100

7 1976 นาย วนชย พรพรรณราย 3954 โปงแยง อ.แมรม 100

8 1980 นาง วภาวลย โลหะตนเลศ 3244 โปงแยง อ.แมรม 100

800รวมเปนเงน

Page 80: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 976 นาย อนสรณ ลอยม 2619 แมแรม อ.แมรม 100

2 16 นาง สายสมร ปญญาเมอง 589 แมแรม อ.แมรม 100

3 142 นาย อนนต บญฟอง 593 แมแรม อ.แมรม 100

4 156 นาง นภาพร จงสข 597 แมแรม อ.แมรม 100

5 527 นางสาว วรนช คาภระ 558 แมแรม อ.แมรม 100

6 922 นางสาว ศรนทพย สาราญ 2206 แมแรม อ.แมรม 100

7 935 นาย เสนห พรมม 2376 แมแรม อ.แมรม 100

8 1081 นาง ชวลพชร พรมม 3452 แมแรม อ.แมรม 100

9 1483 นาย สมนก ถามถวน 3205 แมแรม อ.แมรม 100

10 1566 สบเอก สมบต ถวยเงน 3464 แมแรม อ.แมรม 100

11 1615 นาย สมคด อนทรไชย 996 แมแรม อ.แมรม 100

12 1616 นาย วนเผดจ สงหชย 3519 แมแรม อ.แมรม 100

13 1678 นางสาว จตรารตน ฉตรวรางคเมฆ 2004 แมแรม อ.แมรม 100

14 1778 นางสาว ลกขณา อนทะวงค 3812 แมแรม อ.แมรม 100

15 2041 นาย พลอย มวงสาม 4255 แมแรม อ.แมรม 100

16 2043 นาย อทย แสนหมน 4254 แมแรม อ.แมรม 100

17 2045 นาย ทวศกด ศรหมอก 4252 แมแรม อ.แมรม 100

1700รวมเปนเงน

Page 81: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 373 นาง นงนช สมแกว 574 แมสา อ.แมรม 100

2 370 นางสาว เมธน จโน 1174 แมสา อ.แมรม 100

3 371 นาย กฤษณพงษ จวปญญา 1509 แมสา อ.แมรม 100

4 372 นางสาว เดอนฉาย ทรายแกว 1012 แมสา อ.แมรม 100

5 381 นางสาว พวงพลอย ใหมธรรม 1599 แมสา อ.แมรม 100

6 1746 นางสาว สพรรณ ทพจร 3743 แมสา อ.แมรม 100

7 379 นางสาว สรยา ชยวงค 1177 แมสา อ.แมรม 100

8 1889 นางสาว รชธรฤทย(นรศรา) แซจว 3359 แมสา อ.แมรม 100

800รวมเปนเงน

Page 82: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1047 นาย สรตน สกาศ 2316 รมเหนอ อ.แมรม 100

2 526 นาย นพดล พรมซาว 561 รมเหนอ อ.แมรม 100

3 1435 นางสาว อภสรา(รตนา) อนชใจ 2318 รมเหนอ อ.แมรม 100

4 1674 นาย ณฐพล ตาคาแสง 3451 รมเหนอ อ.แมรม 100

5 1782 นาย ทวรตน อนทนนท 3752 รมเหนอ อ.แมรม 100

6 1783 นาง นงนช เครอศร 3753 รมเหนอ อ.แมรม 100

600รวมเปนเงน

Page 83: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 44 นาง รสนา แสงทอง 810 สะลวง อ.แมรม 100

2 493 นาย ธชรฐ สขรกษ 799 สะลวง อ.แมรม 100

3 432 นาง สายทอง โพธ 590 สะลวง อ.แมรม 100

4 890 นาย สนต เฉดประภากร 1237 สะลวง อ.แมรม 100

400รวมเปนเงน

Page 84: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 378 นาง ศรลกษณ ทรายเหนอ 248 หวยทราย อ.แมรม 100

2 602 นาย วรรณเดช คาภษา 1696 หวยทราย อ.แมรม 100

3 925 นางสาว อจฉราวรรณ แปงศรนวล 1953 หวยทราย อ.แมรม 100

4 927 นางสาว ชมนภส อะกะเรอน 2255 หวยทราย อ.แมรม 100

5 928 นาง จนทรา เพลย 2293 หวยทราย อ.แมรม 100

6 929 นาง จราภา อภชย 1845 หวยทราย อ.แมรม 100

7 938 นาย สทศน ฟองนวล 2291 หวยทราย อ.แมรม 100

8 939 นาย ชรนทร ชยเลศ 1518 หวยทราย อ.แมรม 100

9 961 นาง พมลวรรณ ดวงเงา 2366 หวยทราย อ.แมรม 100

10 1102 นาง จรสศร ขตรตน 2125 หวยทราย อ.แมรม 100

11 1764 นาย อนวฒน ขตรตน 2125 หวยทราย อ.แมรม 100

12 1765 นาย บดนทร ขตรตน 2125 หวยทราย อ.แมรม 100

13 1220 นาย ดวงด หงษฟอน 2290 หวยทราย อ.แมรม 100

14 1798 นาง จนคา หงษฟอน - หวยทราย อ.แมรม 100

15 1799 นางสาว ณฐรดา หงษฟอน - หวยทราย อ.แมรม 100

16 249 นาย วรวฒ งามสมหาญ 3409 หวยทราย อ.แมรม 100

17 1497 นาย อาคม เดชคาฟ 3395 หวยทราย อ.แมรม 100

18 600 นาย วนย อนกวา 549 หวยทราย อ.แมรม 100

19 1773 นาย สบสาย จยคง 2338 หวยทราย อ.แมรม 100

20 1775 นาง จฬาลกษณ ตนนาค 3650 หวยทราย อ.แมรม 100

21 1781 นางสาว นวภสร(จนทรา) หรญเดชาพาณชย(ชานาญ3557 หวยทราย อ.แมรม 100

22 2049 นางสาว อภชญานนท ทองด 4079 หวยทราย อ.แมรม 100

2200รวมเปนเงน

Page 85: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 136 นางสาว เปมกา ศรสวรรณ 583 ทต.เหมองแกว อ.แมรม 100

2 457 นางสาว วราภรณ ผลเชอ 1454 ทต.เหมองแกว อ.แมรม 100

3 822 นาย ถวลยศกด ชวนประเสรฐ 2011 ทต.เหมองแกว อ.แมรม 100

4 946 นางสาว นงลกษณ ศรวงศ 189 ทต.เหมองแกว อ.แมรม 100

5 1475 นาง นงลกษณ ปตทรพยเจรญ 2660 ทต.เหมองแกว อ.แมรม 100

6 65 นาย นพรตน อนทะนย 972 ทต.เหมองแกว อ.แมรม 100

7 920 นางสาว กรรณการ ชยรตน 2267 ทต.เหมองแกว อ.แมรม 100

8 2013 นางสาว อาพร สพรรณ 4165 ทต.เหมองแกว อ.แมรม 100

800รวมเปนเงน

Page 86: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 2079 นาย วรยทธ ปนแกว 3434 ทต.แมรม อ.แมรม 100 100

2 1958 นางสาว พชรภรณ สทธสม 4060 ทต.แมรม อ.แมรม 100 100

400รวมเปนเงน

Page 87: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 310 นางสาว พกญ อนตะสม 3389 ทต.แมวาง อ.แมวาง 100

2 601 นางสาว กาญจนา คาศร 1236 ทต.แมวาง อ.แมวาง 100

3 616 นางสาว ฐตรตน ทพยรตน 676 ทต.แมวาง อ.แมวาง 100

4 593 นาย ปยะพนธ วงศแพทย 1512 ทต.แมวาง อ.แมวาง 100

5 1191 นาย บญชม ชยวงค 2816 ทต.แมวาง อ.แมวาง 100

6 1283 นาย กณฑปวศ(บญวาสนา)หนอคา 2865 ทต.แมวาง อ.แมวาง 100

7 1425 นาย วนชย ศรวชย 2864 ทต.แมวาง อ.แมวาง 100

8 1491 นาย ศภานนท เมองสวรรณ 2657 ทต.แมวาง อ.แมวาง 100

9 1 นาย อนทปตร บญทว 351 ทต.แมวาง อ.แมวาง 100

900รวมเปนเงน

Page 88: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 594 นาย โฆษต เดชวงศญา 389 ดอนเปา อ.แมวาง 100

100รวมเปนเงน

Page 89: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1260 นาย จกรน ครวรรณ 2936 หางฉตรแมตาล จ.ลาปาง 30 100

130รวมเปนเงน

Page 90: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 133 นาง อรศร จนวงค 400 ทงป อ.แมวาง 100 100

2 235 นางสาว สายสวาท อดมไตรศรทธ 403 ทงป อ.แมวาง 100 100

3 1198 นางสาว พรพรรณ ศรวงศ 2585 ทงป อ.แมวาง 100 100

4 1256 นาง จนทรเพญ วารชาต 2742 ทงป อ.แมวาง 100 100

5 1124 นาง พกล หมนคา 2727 ทงป อ.แมวาง 100 100

6 1503 นาย ธรวฒน ทวชย 2858 ทงป อ.แมวาง 100 100

7 983 นางสาว สพรรณ ระฤทธ 2467 ทงป อ.แมวาง 100 100

8 1258 นาง พกล ปญโญ 2841 ทงป อ.แมวาง 100 100

9 603 นาง โชตกา(สกญญา) คาพบลย - ทงป อ.แมวาง 100 100

10 1199 นางสาว สดารตน ไววาง 2245 ทงป อ.แมวาง 100 100

11 1448 นาย วสทธ พนกนทะ 3187 ทงป อ.แมวาง 100 100

12 1521 นาง สพรรณ สงคะนน 2840 ทงป อ.แมวาง 100 100

2400รวมเปนเงน

Page 91: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 24 นาย ศราวฒ มหาโพธ 396 ทงรวงทอง อ.แมวาง 100

2 140 นาง อาพรรณ ภพทกษพงศ 1106 ทงรวงทอง อ.แมวาง 100

3 1496 นาย เสรวฒน ภพทกษพงศ 1106 ทงรวงทอง อ.แมวาง 100

4 441 นางสาว จารวรรณ กนทารกษ 393 ทงรวงทอง อ.แมวาง 100

5 472 นาย ธวช แกวคาม 1484 ทงรวงทอง อ.แมวาง 100

6 921 นางสาว วรวลญช(จราภรณ) พรหมเทพ 2332 ทงรวงทอง อ.แมวาง 100

7 949 นาย มนตร คาสอน 2300 ทงรวงทอง อ.แมวาง 100

8 1767 นาง วาสนา หนมศร 3216 ทงรวงทอง อ.แมวาง 100

9 1768 นางสาว สนธยา ใจเปง 3500 ทงรวงทอง อ.แมวาง 100

10 2021 นาย รงสรรค ตาด 4323 ทงรวงทอง อ.แมวาง 100

11 2059 นาง พรพรรณ แกวนนตา 3365 ทงรวงทอง อ.แมวาง 100

1100รวมเปนเงน

Page 92: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 476 นาย สงกรานต ศรจนทร 500 แมวน อ.แมวาง 100

2 401 นาง จตพร รวมศร - แมวน อ.แมวาง 100

200รวมเปนเงน

Page 93: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1466 นางสาว อสนพร ณ ลาปาง 1317 บานสหกรณ อ.แมออน 100

100รวมเปนเงน

Page 94: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 651 นางสาว อภรมย สมณะ 1411 หวยแกว อ.แมออน 100 100

2 653 นาง สมาล ธปาหนาด 2943 หวยแกว อ.แมออน 100 100

3 701 นาย ไมตร แซฉน 1910 หวยแกว อ.แมออน 100 100

4 1275 นาย ธนก ธนศรโชต 3071 หวยแกว อ.แมออน 100 100

5 612 นาย สาราญ วงคพรหม 1901 หวยแกว อ.แมออน 100 100

6 1587 นาง เศรษฐพส เพยรปราบทกข 3311 หวยแกว อ.แมออน 100 100

1200รวมเปนเงน

Page 95: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 117 นางสาว จรยา โพทะยะ 474 ทาเหนอ อ.แมออน 100 100

200รวมเปนเงน

Page 96: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1579 นาย สมเพชร สทธนล 1753 ทาเหนอ อ.แมออน 100

100รวมเปนเงน

Page 97: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 524 นางสาว สคนธา อนตะวงค 741 ออนกลาง อ.แมออน 100

100รวมเปนเงน

Page 98: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 568 นางสาว หนงฤทย ปาล 725 หวยยาบ จ.ลาพน 100

100รวมเปนเงน

Page 99: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1386 น.ส. ประไพ โพธคา 566 แมนาวาง อ.แมอาย 100

2 9 นาย นพดล สทธเดช 717 แมนาวาง อ.แมอาย 100

200รวมเปนเงน

Page 100: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 127 นางสาว สายนาผง แปงศร 691 เปยงหลวง อ.เวยงแหง(หกบานาญฯ) 100

2 177 นาง เพชรจรส ชยยะ 1110 เปยงหลวง อ.เวยงแหง 100

3 1319 นาง ทศนย นอยสอน 695 เปยงหลวง อ.เวยงแหง 100

4 1333 นางสาว ศรพร ชมพมง 1651 เปยงหลวง อ.เวยงแหง 100

5 1367 นางสาว ชนนพทธ(สมาล) มนคง 3114 เปยงหลวง อ.เวยงแหง 100

6 1556 นางสาว ณฐมณรตน รงมงมเงนทอง 3237 เปยงหลวง อ.เวยงแหง 100

600รวมเปนเงน

Page 101: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 598 นาย มานพ ภทรประภาพร 1648 เมองแหง อ.เวยงแหง 100

2 856 นาง จนทพร จนแปงเงน 2090 เมองแหง อ.เวยงแหง 100

3 1368 นาง รจราพร ลฟวงสตน 2230 เมองแหง อ.เวยงแหง 100

4 857 นาง พฒนา พงศกรพงศสวสด 1736 เมองแหง อ.เวยงแหง 100

5 1858 นาง อมไพ แสงโย 3923 เมองแหง อ.เวยงแหง 100

6 1859 นาง อาไพวรรณ หลกคงคา 3926 เมองแหง อ.เวยงแหง 100

7 1630 นางสาว เพลนพศ เทยงมน 3658 เมองแหง อ.เวยงแหง 100

8 1948 นางสาว ชอผกา สนนถา 4015 เมองแหง อ.เวยงแหง 100

800รวมเปนเงน

Page 102: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 399 นาง สรลกษณ สารผด 714 แสนไห อ.เวยงแหง 100

2 400 นาง อาทตยา ขนคานนตะ 1305 แสนไห อ.เวยงแหง 100

200รวมเปนเงน

Page 103: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 7 นางสาว มยร ไชยสภา 606 แมสาบ อ.สะเมง 100

2 254 นาง ชนดาภา(อรอนงค) เรอนแกว(ศรบญเรอง) 607 แมสาบ อ.สะเมง 100

3 1855 นางสาว สายสนย กลนยา 3122 แมสาบ อ.สะเมง 100

300รวมเปนเงน

Page 104: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1057 นาย นวฒน เกตมา 2577 สะเมงใต อ.สะเมง 100

2 1059 นาย สมชาย วงคใจ 2574 สะเมงใต อ.สะเมง 100

3 1060 นาย สมชาย จงตา 2568 สะเมงใต อ.สะเมง 100

4 1095 นาง ศรลกษณ จงตา 2575 สะเมงใต อ.สะเมง 100

5 1117 นาย ถวล เรอนคา 2572 สะเมงใต อ.สะเมง 100

6 1135 นาย พงษพนจ สมาธ 2609 สะเมงใต อ.สะเมง 100

7 1200 นาย อภชาต มอรอ 2767 สะเมงใต อ.สะเมง 100

8 1213 นาย สบน ทาระโส 2616 สะเมงใต อ.สะเมง 100

9 1424 นางสาว จนทรนวล ภาวง 3134 สะเมงใต อ.สะเมง 100

10 1428 นาง แจมจนทร อปโย 2569 สะเมงใต อ.สะเมง 100

11 1315 นางสาว โชตกา พทธโส 3012 สะเมงใต อ.สะเมง 100

12 1316 นางสาว ศรรตน ดอกแกว 3015 สะเมงใต อ.สะเมง 100

13 1287 นาง รมยชล วงคแกนจนทร 2973 สะเมงใต อ.สะเมง 100

14 1485 นาง กนยา แสนแล 3113 สะเมงใต อ.สะเมง 100

15 1506 นาง อรสรา โอโดเชา 3009 สะเมงใต อ.สะเมง 100

16 1507 นางสาว ทพวรรณ สวรรคประทาน 3010 สะเมงใต อ.สะเมง 100

17 1508 นางสาว บญสข ประกายอดเรก 3014 สะเมงใต อ.สะเมง 100

18 1677 นาย สทธศกด อนแกว 2784 สะเมงใต อ.สะเมง 100

19 2007 นาย นยม ปญยะมา 2567 สะเมงใต อ.สะเมง 100

20 2090 นางสาว รชนพร ยะมะโน 4290 สะเมงใต อ.สะเมง 100

2000รวมเปนเงน

Page 105: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 39 นาย วทยา ใบบอกบญ 229 แชชาง อ.สนกาแพง 100

2 977 นาย กรณวชพล(สมบต) นสรยาสนต 450 แชชาง อ.สนกาแพง 100

3 2033 นาง สพชชาณช นสรยาสนต 450 แชชาง อ.สนกาแพง (สมทบกรณวชพล) 100

300รวมเปนเงน

Page 106: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 89 นาย สานส พงพรชย 994 ออนใต อ.สนกาแพง 100 100

2 95 นาย สมคด วงคสถาน 996 ออนใต อ.สนกาแพง 100 100

400รวมเปนเงน

Page 107: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 2036 นาง สภาพร คาเบา 3944 ทม.ตนเปา อ.สนกาแพง 100

2 2037 นาย วนจ คาเบา 3944 ทม.ตนเปา อ.สนกาแพง (สมทบสภาพร) 100

3 1794 นาย วษณ วรรณกล - ทม.ตนเปา อ.สนกาแพง (หกบานาญฯ) 100

4 154 นาง สจรรยา ศรโมรา 3972 ทม.ตนเปา อ.สนกาแพง 100 100

5 762 นางสาว ดวงเดอน จนทรตะ 2110 ทม.ตนเปา อ.สนกาแพง 100

6 1054 นาย ณฐนนท ปมปานะ 2212 ทม.ตนเปา อ.สนกาแพง 100

7 1797 นางสาว จตตานนท กนทาปน - ทม.ตนเปา อ.สนกาแพง 100

8 1813 นางสาว ขวญหทย วงศธง - ทม.ตนเปา อ.สนกาแพง 100

9 1834 นางสาว พชชาภา กจวจารณ 3897 ทม.ตนเปา อ.สนกาแพง 100

10 1866 นางสาว ชญาณศา วงคด 3945 ทม.ตนเปา อ.สนกาแพง 100

11 1893 นางสาว หยาดพรณ เปรมประชา 3999 ทม.ตนเปา อ.สนกาแพง 100

12 1944 นาย สรพงค บญตนมอย 4057 ทม.ตนเปา อ.สนกาแพง 100

13 1945 นาง ภททรา บญตนมอย 4056 ทม.ตนเปา อ.สนกาแพง 100

14 1955 นางสาว กนกวรรณ อนทวชย 4058 ทม.ตนเปา อ.สนกาแพง 100

15 1957 นางสาว วนทนา ดวงปนตา 4055 ทม.ตนเปา อ.สนกาแพง 100

16 767 นาย วสทธ พรหมเทศ 1989 ทม.ตนเปา อ.สนกาแพง 100

17 2044 นางสาว สวปรยา คาลอ 4000 ทม.ตนเปา อ.สนกาแพง 100

18 2046 นางสาว รมดา ขนธพฒน 4053 ทม.ตนเปา อ.สนกาแพง 100

19 2102 นางสาว ปยะพฒน เงนถา 4296 ทม.ตนเปา อ.สนกาแพง 100

2000รวมเปนเงน

Page 108: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 123 นางสาว จรารตน คาวนจ 845 แมปคา อ.สนกาแพง 100

2 1540 นาย ปยะพงศ เจรญไทย 653 แมปคา อ.สนกาแพง 100

3 1706 นาย ทานเทพ จนทรแจม 3649 แมปคา อ.สนกาแพง 100

300รวมเปนเงน

Page 109: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 611 นาง นงลกษณ ดาวแสง 84 สนกลาง อ.สนกาแพง 100

2 1805 นาย ประเสรฐ เงนทอก 3966 สนกลาง อ.สนกาแพง 100

3 2004 นางสาว พอหทย ชยยศ 4061 สนกลาง อ.สนกาแพง 100

4 2057 นาย ปยะพงศ โพนเงน 4259 สนกลาง อ.สนกาแพง 100

400รวมเปนเงน

Page 110: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 131 นาย อาคม วศวโภคา 242 รองววแดง อ.สนกาแพง 100

2 358 นาง ศรกล เพลดเพลน 162 รองววแดง อ.สนกาแพง 100

3 200 นาง เสาวลกษณ ภมสถาน 1183 รองววแดง อ.สนกาแพง 100

4 691 นาย วฒพงษ เบยวบรรจง 461 รองววแดง อ.สนกาแพง 100

5 1984 นางสาว วรฐยา ประสทธ 3514 รองววแดง อ.สนกาแพง 100

6 1007 นางสาว พชรนทร สวรรณชมภ 2200 รองววแดง อ.สนกาแพง 100

600รวมเปนเงน

Page 111: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1410 นาง ดรณ แกวโพธา 816 หวยทราย อ.สนกาแพง 100

2 790 นาง ขนษฐา ตวพลางกร 1836 หวยทราย อ.สนกาแพง 100

3 911 นางสาว ชมพนช คาสวรรณ 1792 หวยทราย อ.สนกาแพง 100

4 1152 นางสาว เอมอร วงศเทพ 1838 หวยทราย อ.สนกาแพง 100

5 749 นางสาว พกตรเพญ ชมแสง 1794 หวยทราย อ.สนกาแพง 100

6 1103 นาง จรารตน ทาคาวง 2207 หวยทราย อ.สนกาแพง 100

7 163 นาย จระพงศ เตมจตร 580 หวยทราย อ.สนกาแพง 100

700รวมเปนเงน

Page 112: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1088 นางสาว เกศณ พรหมตน 2655 ทม.แมโจ อ.สนทราย 100

2 1089 นางสาว เกตกานดา ใจปญญา 2654 ทม.แมโจ อ.สนทราย 100

3 1451 นางสาว นฐกานต ยะโน 3165 ทม.แมโจ อ.สนทราย 100

4 1776 นางสาว ณฐธดา มาม 3751 ทม.แมโจ อ.สนทราย 100

5 1811 นางสาว พสมย สนนตะพนธ 3834 ทม.แมโจ อ.สนทราย 100

6 1904 นาย พชย พวงเสน 3174 ทม.แมโจ อ.สนทราย 100

7 901 นางสาว นชาภา สทธคณ 2313 ทม.แมโจ อ.สนทราย 100

8 581 นางสาว รชนก ชยพทธกล 441 ทม.แมโจ อ.สนทราย 100 100

9 1087 นาง นงคราญ กาวโล 2652 ทม.แมโจ อ.สนทราย(หกเงนบานาญ) 100

1000รวมเปนเงน

Page 113: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 91 นางสาว นงนช ชมเชอ 231 ปาไผ อ.สนทราย 100

2 429 นาย อรรคเดช ราชา 744 ปาไผ อ.สนทราย 100

3 509 นาย อนทร สงหคา 1226 ปาไผ อ.สนทราย 100

4 1537 นาง กนกพร กณาวงศ 3402 ปาไผ อ.สนทราย 100

5 1539 นาง ทบทอง โพธมา 3398 ปาไผ อ.สนทราย 100

6 1582 นางสาว วชรนทร คชสาร 3396 ปาไผ อ.สนทราย 100

7 1640 นาง เกศรน จนไสย 3397 ปาไผ อ.สนทราย 100

8 1661 นางสาว อศนย ศรศกดา 3589 ปาไผ อ.สนทราย 100

9 1777 นางสาว อภญญา คาลาพศ 3538 ปาไผ อ.สนทราย 100

10 1728 นางสาว ยวธดา ขะจอม 3707 ปาไผ อ.สนทราย 100

11 1979 นาย ประชน สะหล 3843 ปาไผ อ.สนทราย 100

12 398 นาง นองนช ลาจวน 778 ปาไผ อ.สนทราย 100

13 2002 นาง กลยา ปนเดง - ปาไผ อ.สนทราย 100

14 2067 นางสาว อาทตยา ลมสวสด 4164 ปาไผ อ.สนทราย 100

15 2075 นาย ธรพงศ เรอนสต 4163 ปาไผ อ.สนทราย 100

16 2077 นางสาว รงทวา กอนแกว 3400 ปาไผ อ.สนทราย 100

17 2084 นางสาว อารญญา สงหตาแกว 4152 ปาไผ อ.สนทราย 100

1700รวมเปนเงน

Page 114: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1105 นางสาว ศรพร ทพยไร 2735 เมองเลน อ.สนทราย 100

2 1106 นางสาว วราพรรณ วรรณแสง 2734 เมองเลน อ.สนทราย 100

3 504 นางสาว พนดา เรอนอนทร 779 เมองเลน อ.สนทราย 100

4 1136 นางสาว อบลรตน ปอม 2257 เมองเลน อ.สนทราย 100

5 1194 นางสาว วรลกษณ นลวรรณ 2736 เมองเลน อ.สนทราย 100

6 1141 นาง สภทรา วรยา(วงสาร) 783 เมองเลน อ.สนทราย 100

7 57 นาย กรรวร แสงบญ 782 เมองเลน อ.สนทราย 100

8 430 นาง พชราภรณ แสงบญ(จนท) 782 เมองเลน อ.สนทราย 100

9 1257 นาย อนภาพ ชยสรนทร 2876 เมองเลน อ.สนทราย 100

10 860 นาย ภานภณ ปรชาธนทสกล 1027 เมองเลน อ.สนทราย 100

11 508 นาย รงเพชร วงหนา 398 เมองเลน อ.สนทราย 100

1100รวมเปนเงน

Page 115: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 560 นางสาว กญญาณฎฐ วงคอานาจ 749 แมแฝก อ.สนทราย 100

2 364 นาย เกยรตศกด วงศศหยา 1357 แมแฝก อ.สนทราย 100

3 1921 นาย วระพงษ วงคหาญ 3789 แมแฝก อ.สนทราย 100

4 1926 นาง โสภดา คาศรใจ 3982 แมแฝก อ.สนทราย 100

400รวมเปนเงน

Page 116: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 453 นาง สพน แสงประสทธ 748 สนปาเปา อ.สนทราย 100

100รวมเปนเงน

Page 117: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 33 นาย วาทน โพธายะ 981 สนนาเมง อ.สนทราย 100

2 951 นางสาว กชพร(พรชนก) โรจนาลลตา(ปนคา) 2452 สนนาเมง อ.สนทราย 100

3 1174 นาย วฒกร บญเฉลยว 2745 สนนาเมง อ.สนทราย 100

4 1482 นาย ศภชาต ไชยมหา 1466 สนนาเมง อ.สนทราย 100

5 366 นาย เกษมสข ขาวเหลอง 1084 สนนาเมง อ.สนทราย 100

6 1216 นาง จรรยา ศวานนท 386 สนนาเมง อ.สนทราย 100

7 18 นางสาว พมพพศา พาทเพราะ 174 สนนาเมง อ.สนทราย 100

700รวมเปนเงน

Page 118: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 166 นาย วรสนต คาตน 237 สนพระเนตร อ.สนทราย 100

2 322 นาย สภกด พมพฤกษ 1306 สนพระเนตร อ.สนทราย 100

3 323 นางสาว พรพมล สวรรณ 1294 สนพระเนตร อ.สนทราย 100

4 561 นางสาว กรณกาญจน(อภญญา)รฐธรยา 767 สนพระเนตร อ.สนทราย 100

5 851 นาย ทพยเวชช ณ เชยงใหม 785 สนพระเนตร อ.สนทราย 100

6 915 นาย ชมพร คามา 2198 สนพระเนตร อ.สนทราย 100

7 978 นาย อดศกด จนทคลกษณ 2443 สนพระเนตร อ.สนทราย 100 100

8 1850 นาง จราพร ใสแดง 3891 สนพระเนตร อ.สนทราย 100

9 1881 นางสาว รสรนทรพร วรรณจกร 3890 สนพระเนตร อ.สนทราย 100

10 1882 นาง ธญญามาศ เชษฐภาดา 3889 สนพระเนตร อ.สนทราย 100

11 1884 นาง เกสน ปาระม 3888 สนพระเนตร อ.สนทราย 100

12 1619 นาง สายสนย อะโน 3505 สนพระเนตร อ.สนทราย 100

13 1970 นางสาว เสาวลกษณ อนทะวชย 3609 สนพระเนตร อ.สนทราย 100

1400รวมเปนเงน

Page 119: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1373 นางสาว วลภา สมมตร 3146 หนองจอม อ.สนทราย 100

2 256 นางสาว ศศณา บญใส 255 หนองจอม อ.สนทราย 100

3 365 นาย อทธพล จนทวเศษ 769 หนองจอม อ.สนทราย 100

4 368 นางสาว สรพร ณ เชยงใหม 758 หนองจอม อ.สนทราย 100

5 134 นาง วภารตน ณ เชยงใหม 761 หนองจอม อ.สนทราย 100

6 587 นาง ศรกาญจน แกวคาด 759 หนองจอม อ.สนทราย 100

7 817 นาง รชนวรรณ กนา 1884 หนองจอม อ.สนทราย 100

8 848 นาย ชชวาล เลกธารง 762 หนองจอม อ.สนทราย 100

9 900 นาย ธงชย ศรวชย 2234 หนองจอม อ.สนทราย 100

10 969 นาย วรญ ไครงาม 2237 หนองจอม อ.สนทราย 100

11 27 นาง ทราภรณ อนทะเทศ 1760 หนองจอม อ.สนทราย 100

12 1605 นาย ณฤสร ทาฝน 3534 หนองจอม อ.สนทราย 100

13 1606 นาย ณรงค ภมธรรม 3535 หนองจอม อ.สนทราย 100

14 1607 นาย ทวศกด พบลย 3536 หนองจอม อ.สนทราย 100

15 1134 นางสาว วลยจต อทย 1219 หนองจอม อ.สนทราย 100

16 410 นาง สาวณ งามชวง 1502 หนองจอม อ.สนทราย 100

1600รวมเปนเงน

Page 120: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 216 นาย ณฐวฒ ดวงสมบรณ 795 หนองหาร อ.สนทราย 100

2 217 นางสาว สคนธา สรงสมนตกล 794 หนองหาร อ.สนทราย 100

3 263 นาย เอกลกษณ ตนยอม 739 หนองหาร อ.สนทราย 100

4 617 นาง ลนจง ไชยระวง 1060 หนองหาร อ.สนทราย 100

5 1341 นาง เปรมยดา จนทรแสง 2328 หนองหาร อ.สนทราย 100

6 1342 นาง วาสนา ศรแกวขน 2326 หนองหาร อ.สนทราย 100

7 63 นาง ณภาภช ทพวรรณ 1042 หนองหาร อ.สนทราย 100

8 1712 นางสาว วราภรณ ศรธ 3783 หนองหาร อ.สนทราย 100

9 1913 นาง มนรญาภรณ สายแกว 4017 หนองหาร อ.สนทราย 100

10 1920 นาง นลบล สธรรม 4016 หนองหาร อ.สนทราย 100

11 1936 นาย พสษฐ รบไพรนทร 4177 หนองหาร อ.สนทราย 100

12 1941 วาทรต. กนกพร บญมา 4019 หนองหาร อ.สนทราย 100

1200รวมเปนเงน

Page 121: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 96 นาย อทตย บวแกวเกด 405 หนองแหยง อ.สนทราย 100

2 595 นาง ศศวมล นาผล 807 หนองแหยง อ.สนทราย 100

200รวมเปนเงน

Page 122: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 317 นาย อมรพนธ กนทาตบ 1117 ทาวงพราว อ.สนปาตอง 100

2 779 นาย ยงยทธ กองจนทร 638 ทาวงพราว อ.สนปาตอง 100

3 318 นางสาว ณทชพร(จนทรา) กรณเจรญ(อนตะแกว) 639 ทาวงพราว อ.สนปาตอง 100

4 352 นาย วทยา แกวตา 646 ทาวงพราว อ.สนปาตอง 100

5 343 นาง นพมาศ วงศสารภ 1463 ทาวงพราว อ.สนปาตอง 100

9 778 นางสาว สกญญา จอมเตปน 1742 ทาวงพราว อ.สนปาตอง 100

7 781 นาง พรพรรรณ ดวงสะเกด 1748 ทาวงพราว อ.สนปาตอง 100

8 845 นางสาว ปารชาต ชยวงค 2140 ทาวงพราว อ.สนปาตอง 100

9 376 นาง ปทม พรหมพงค 641 ทาวงพราว อ.สนปาตอง 100

10 1075 นาย มนตร วงศสารภ 2535 ทาวงพราว อ.สนปาตอง 100

11 1862 นางสาว ยพาภรณ รกษาคณ 3886 ทาวงพราว อ.สนปาตอง 100

12 1576 นาง วไล แสงตย 1352 ทาวงพราว อ.สนปาตอง 100

1200รวมเปนเงน

Page 123: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1358 นางสาว จณหระพร เชอพล 3097 ทงตอม อ.สนปาตอง 100

2 6 นางสาว ปรวศา แกนด 969 ทงตอม อ.สนปาตอง 100

3 51 นางสาว พมพรามล(จรรยารกษอนตะคง 2731 ทงตอม อ.สนปาตอง 100

4 120 นางสาว เสาวรกษ ใจเรอน 680 ทงตอม อ.สนปาตอง 100

5 121 นางสาว ปยะกมล สามสาล 384 ทงตอม อ.สนปาตอง 100

6 222 นาง ทวา ไชยวงศญาต 669 ทงตอม อ.สนปาตอง 100

7 397 นางสาว ปวนา เฉลย 667 ทงตอม อ.สนปาตอง 100

8 1469 นาง เรณกา เขอนคา 3235 ทงตอม อ.สนปาตอง 100

9 1763 นาย สทศน สงหตาราษฎร 3773 ทงตอม อ.สนปาตอง 100

10 1766 นาย คมสนต จนตา 3852 ทงตอม อ.สนปาตอง 100

11 801 นาย สายณห พรมมาแบน 2341 ทงตอม อ.สนปาตอง 100

12 2052 นางสาว นาคาง ศรเมองมา 4361 ทงตอม อ.สนปาตอง 100

13 2118 นางสาว ทพวรรณ แสนคา 4466 ทงตอม อ.สนปาตอง 100

1300รวมเปนเงน

Page 124: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1654 นางสาว อารรตน ถาเขยว 3633 ทงตอม อ.สนปาตอง 100 100

200โอน ktb สอ 8/06/2563 ยอด 250 (เกนมาฝากไว 50บาท)

Page 125: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1044 นาง อญชล ธาดาจรญมงคล 1238 ทงสะโตก อ.สนปาตอง 100

2 660 นางสาว รตชฎาภา(นารรตน) ตามล 1712 ทงสะโตก อ.สนปาตอง 100

3 886 นางสาว ดวงนภา จนตะ 2201 ทงสะโตก อ.สนปาตอง 100

4 1488 นางสาว วภา คาปวน 1729 ทงสะโตก อ.สนปาตอง 100

5 1578 นางสาว ปารชาต ปนประสพ 2150 ทงสะโตก อ.สนปาตอง 100

6 1687 นาง จารวรรณ สทธสภา 2071 ทงสะโตก อ.สนปาตอง 100

7 1795 นาย วรวฒน เงาผอง 3757 ทงสะโตก อ.สนปาตอง 100

8 1854 นาย สรชย กาวนจนทร 3850 ทงสะโตก อ.สนปาตอง 100

9 1906 นาย วรวฒ ใหมคาหลา 3409 ทงสะโตก อ.สนปาตอง 100

900รวมเปนเงน

Page 126: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 516 นาย สงหทอง อนทนนท 677 นาบอหลวง อ.สนปาตอง(หกเงนบานาญฯ) 100

2 1291 นาง จารณ จนทา 3019 นาบอหลวง อ.สนปาตอง 100

3 1636 นาย สรสทธ วงคพรหม 3529 นาบอหลวง อ.สนปาตอง 100

4 1676 นางสาว วาสนา วงพฤกษ 3627 นาบอหลวง อ.สนปาตอง 100

5 1815 นาง รตตกาล ลาธาร 3822 นาบอหลวง อ.สนปาตอง 100

6 1819 นาง ศรลกษณ ปราบไพร 3824 นาบอหลวง อ.สนปาตอง 100

7 1828 นางสาว ชพกตร คาตะ 3821 นาบอหลวง อ.สนปาตอง 100

8 1887 นางสาว ทบทม เตชะรง 3825 นาบอหลวง อ.สนปาตอง 100

9 2015 นางสาว กญจนชญา คาดวง 4218 นาบอหลวง อ.สนปาตอง 100

10 2016 นาย ภชต อยสถตย 4209 นาบอหลวง อ.สนปาตอง 100

11 2018 นาย สทธนนท โสกนทต 4206 นาบอหลวง อ.สนปาตอง 100

12 597 นางสาว มาลาตร คาลอ - นาบอหลวง อ.สนปาตอง 100

13 309 นาง นลบล วงศคาแดง 3391 นาบอหลวง อ.สนปาตอง 100

14 2098 นาง พชรดา กาวเนตร 4313 นาบอหลวง อ.สนปาตอง 100

15 2101 นางสาว ณฎฐนนท ยวดกระโทก 4315 นาบอหลวง อ.สนปาตอง 100

16 2116 นางสาว สขณชชา ยงทอง 4328 นาบอหลวง อ.สนปาตอง 100

17 2123 นางสาว วลยา ศรปญญา 4329 นาบอหลวง อ.สนปาตอง 100

1700รวมเปนเงน

Page 127: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 101 นางสาว ภาวนยา ไชยคา 688 อบต.เวยงทากาน อ.สนปาตอง 100

2 1378 นาย กตต ปญญา 3191 อบต.เวยงทากาน อ.สนปาตอง 100

200รวมเปนเงน

Page 128: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 112 นางสาว พณทอง วรรณา 1327 บานแม อ.สนปาตอง 100

2 114 นางสาว จราวจช(จราวรรณ) มงคลชวาพร(ปนตา) 655 บานแม อ.สนปาตอง 100

3 184 นาย ธรพงศ หาญรกษ 656 บานแม อ.สนปาตอง 100

4 592 นางสาว พชรภรณ คณะด 1212 บานแม อ.สนปาตอง 100

5 772 นาย วชย หลวงเมอง 1797 บานแม อ.สนปาตอง 100

6 1498 นาง อรณวรรณ แกวนา 2334 บานแม อ.สนปาตอง 100

7 1517 นาง ศภดา ชยพรหม 3304 บานแม อ.สนปาตอง 100

8 1847 นาย ภาคภม สงหโทราช 1796 บานแม อ.สนปาตอง 100

9 1851 นาง ณสรา มราจง 3602 บานแม อ.สนปาตอง 100

10 1963 นาง ปรณดา ฟกเลก 4074 บานแม อ.สนปาตอง 100

11 1995 นาง พทธวรรณ จาปาเทศ 4044 บานแม อ.สนปาตอง 100

12 2073 นางสาว สายชล ชยชนะ 4084 บานแม อ.สนปาตอง 100

13 2080 นาย บญเลศ กนทะวงค 3977 บานแม อ.สนปาตอง 100

1300รวมเปนเงน

Page 129: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 468 นาย ณรงค สดาเดช 224 มะขามหลวง อ.สนปาตอง 100

2 50 นาย สงกรานต มหาวน 683 มะขามหลวง อ.สนปาตอง 100

3 666 นาย เอกชย ชยวงษ 684 มะขามหลวง อ.สนปาตอง 100

4 681 นาย สเพยร ปญญาแกว 2069 มะขามหลวง อ.สนปาตอง 100

5 682 นาง อรอนงค แสงฉาย 265 มะขามหลวง อ.สนปาตอง 100

6 726 นางสาว อญชล ถนจาลอง 2020 มะขามหลวง อ.สนปาตอง 100

7 728 นางสาว สพรรษา เปงตบ 2000 มะขามหลวง อ.สนปาตอง 100

8 810 นางสาว พรรณ ศรวชย 2070 มะขามหลวง อ.สนปาตอง 100

9 993 นาง ศรพร ปนแกว 2418 มะขามหลวง อ.สนปาตอง 100

10 1108 นาย นนทชย กาบขาว 2818 มะขามหลวง อ.สนปาตอง 100

11 1355 นางสาว กรรณการ ใจมล 3065 มะขามหลวง อ.สนปาตอง 100

12 34 นาง ณฏฐหทย อนตะใจ 682 มะขามหลวง อ.สนปาตอง 100

13 1523 นางสาว จราภรณ กอนใจ 1097 มะขามหลวง อ.สนปาตอง 100

14 1652 นาง รชน อนใจมา 1095 มะขามหลวง อ.สนปาตอง 100

15 1656 นาง ตวงรตน กนทะนะ 3155 มะขามหลวง อ.สนปาตอง 100

16 1908 นางสาว อนนตภค เปาปอ - มะขามหลวง อ.สนปาตอง 100

17 1910 นางสาว อาพร มลจนทร - มะขามหลวง อ.สนปาตอง 100

18 1231 นาง ทพวรา ยอดใจ 2893 มะขามหลวง อ.สนปาตอง 100

19 1525 นาย ไพศาล ยอดใจ 2893 มะขามหลวง อ.สนปาตอง (สมทบทพวรา) 100

20 753 นาย สพจน เชอเมองพาน 2019 มะขามหลวง อ.สนปาตอง 100

21 1109 นาย ธวช แสนบญ 2814 มะขามหลวง อ.สนปาตอง 100

2100รวมเปนเงน

Page 130: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 607 นาง พชรนทร บญคม 1058 มะขนหวาน อ.สนปาตอง 100

2 1863 นาย นครนทร สงหโทราช 1415 มะขนหวาน อ.สนปาตอง 100

200รวมเปนเงน

Page 131: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 344 นาง ธนกร สวนแยง 1485 แมกา อ.สนปาตอง 100

2 656 นาย ประวทย ภมภกด 636 แมกา อ.สนปาตอง 100

3 1552 นาย ถวล ปนกองงาม 3303 แมกา อ.สนปาตอง 100

4 918 นาง จรรยา นนทะธรรม 2370 แมกา อ.สนปาตอง 100

5 919 นาย ชฎล ชยพรหม 2368 แมกา อ.สนปาตอง 100

500รวมเปนเงน

Page 132: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1000 นางสาว กลยารตน ตนแจ 615 ยหวา อ.สนปาตอง 100

2 1513 นางสาว อพชชา กงวาฬวงษ 1692 ยหวา อ.สนปาตอง 100

3 965 นาง พมพประภา เจรญมณ 2066 ยหวา อ.สนปาตอง 100

4 1738 นาย ดวงจนทร เจรญมณ 2066 ยหวา อ.สนปาตอง 100

5 1165 นางสาว กมลเนตร สรยะ 1543 ยหวา อ.สนปาตอง 100

6 1329 นางสาว สณสา มาตน 1693 ยหวา อ.สนปาตอง 100

7 1499 นางสาว ตตญา วงคโม 3442 ยหวา อ.สนปาตอง 100

8 1500 นางสาว เรองรตน ใจยะสาร 3441 ยหวา อ.สนปาตอง 100

9 1501 นางสาว จรรยารกษ จนดา 3440 ยหวา อ.สนปาตอง 100

10 1502 นาย สเมธ จนทรทอง 3439 ยหวา อ.สนปาตอง 100

11 1515 นาย พนจ สมหาร 619 ยหวา อ.สนปาตอง 100

12 1555 นาย อภวต พนธประเสรฐ 3383 ยหวา อ.สนปาตอง 100

13 1639 นาย วทยา อนสยะ 3382 ยหวา อ.สนปาตอง 100

14 1710 นางสาว อรทย สรกลขจร 1980 ยหวา อ.สนปาตอง 100

15 1785 นาง สกญญา ชนะกจ 3782 ยหวา อ.สนปาตอง 100

16 1880 นางสาว ออยทพย พลเพม 3781 ยหวา อ.สนปาตอง 100

17 1890 นางสาว ธญญธนชนม สรนทร 3983 ยหวา อ.สนปาตอง 100

18 1891 นาย ชยนต อภวงคงาม 611 ยหวา อ.สนปาตอง 100

19 1919 นาง โสดาวลย ตนใจคา - ยหวา อ.สนปาตอง 100

20 1932 นาง สรชฎาภรณ จอมทน 3780 ยหวา อ.สนปาตอง 100

21 1755 นาย สเมธ จตตาด 3381 ยหวา อ.สนปาตอง 100

22 1968 ส.ต.ท.หญง พรรณทพย โกสยศรกล 609 ยหวา อ.สนปาตอง 100

2200รวมเปนเงน

Page 133: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1549 สบเอก ธนภพชร มงคลธนยศ 3270 ทต.บานกลาง อ.สนปาตอง 100

2 393 นาย ทศพล ดาดบ 1328 ทต.บานกลาง อ.สนปาตอง 100

3 1817 นาง ธญญารตน ชมภคา 3823 ทต.บานกลาง อ.สนปาตอง 100

4 674 นาง อนญญา ปนทนนท(อตตะมะ) 1818 ทต.บานกลาง อ.สนปาตอง 100

5 351 นาย พษณ ดวงลดดา 644 ทต.บานกลาง อ.สนปาตอง 100

6 307 พนจาอากาศเอกพงศกร ปญญายง 665 ทต.บานกลาง อ.สนปาตอง 100

600รวมเปนเงน

Page 134: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 887 นางสาว มนสว ววฒนาวไล 4363 สนกลาง อ.สนปาตอง 100

2 1985 นาย สมาน ววฒนาวไล - สนกลาง อ.สนปาตอง (สมทบมนสว) 100

3 1078 นาง จนทรา คาไหว 2296 สนกลาง อ.สนปาตอง 100

4 1232 นาย สมพนธ คาไหว - สนกลาง อ.สนปาตอง (สมทบจนทรา) 100

5 1472 นาง ระววรรณ ธรรมสานกล 141 สนกลาง อ.สนปาตอง 100

6 1470 นาย ภทรกล ธรรมสานกล - สนกลาง อ.สนปาตอง (สมทบระววรรณ) 100

7 1226 นาง กรรณการ ขนทะ 628 สนกลาง อ.สนปาตอง 100

8 1227 นาย อนชต ขนทะ - สนกลาง อ.สนปาตอง (สมทบกรรณการ) 100

9 442 นางสาว เปรมใจ บวใส 4363 สนกลาง อ.สนปาตอง 100

10 981 นางสาว สกญญา ถาไชย (ทารนทร) 4327 สนกลาง อ.สนปาตอง 100

11 1048 นาง จนทรฟอง วชยชมภ 1194 สนกลาง อ.สนปาตอง 100

12 1086 นาย สมชาย ไชยวฒ 2650 สนกลาง อ.สนปาตอง 100

13 1133 นาย พงศภค เมองจนทร 1785 สนกลาง อ.สนปาตอง 100

14 1228 นาย ดารง ศรนนตา 2683 สนกลาง อ.สนปาตอง 100

15 1230 นาย ปรชา ยาวลาศ 2684 สนกลาง อ.สนปาตอง 100

16 1233 นาย ธนยา แสนขนแกว 2892 สนกลาง อ.สนปาตอง 100

17 1372 นางสาว ขวญดาว นารกษ(จนทรแดง) 2891 สนกลาง อ.สนปาตอง 100

18 47 นางสาว จราภา สารอย(ใจรนทร) 3068 สนกลาง อ.สนปาตอง 100

19 1468 นาย ไพศาล ไชยชะนะ 3257 สนกลาง อ.สนปาตอง 100

20 1478 นาย นรนดร ธญใจ 3215 สนกลาง อ.สนปาตอง 100

21 257 นางสาว ณฐธดา ขนทะยศ 3722 สนกลาง อ.สนปาตอง 100

22 1610 นาย ครษฐพงศ(นรนดร) มณคา 1195 สนกลาง อ.สนปาตอง 100

23 1725 นาย พงศเศวต เตชย 3418 สนกลาง อ.สนปาตอง 100

24 482 นาง บศรา สมศร 1288 สนกลาง อ.สนปาตอง 100

25 1909 นางสาว รตตกาล วยะ 4063 สนกลาง อ.สนปาตอง 100

26 1952 นาย เชดศกด โนจา 3232 สนกลาง อ.สนปาตอง 100

Page 135: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

27 1262 นาย ชาครต มราจง 419 สนกลาง อ.สนปาตอง 100

28 2019 นาย เรวต คาทะลา 4258 สนกลาง อ.สนปาตอง 100

29 2085 นาง ชมยพร อาษาพนม 4411 สนกลาง อ.สนปาตอง 100

2900รวมเปนเงน

Page 136: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1149 นาง ชณากานต เจรญสข 2766 สนปาตอง ทต. อ.สนปาตอง 100

2 470 นาย สกการ ณยกล 334 สนปาตอง ทต. อ.สนปาตอง 100

3 2006 นาย มงคล อนตะ 3530 สนปาตอง ทต. อ.สนปาตอง 100

300รวมเปนเงน

Page 137: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 438 นางสาว เยาวลกษณ บญชม 459 สนทรายมหาวงศ อ.สารภ 100

2 1744 นางสาว ดวงเดอน จนตา 3654 สนทรายมหาวงศ อ.สารภ 100

200รวมเปนเงน

Page 138: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1012 นางสาว ปราณ ทองขนธ 2488 ยางเนง อ.สารภ 100

2 1050 นางสาว พมพนภา ชยวชตพงศ 2549 ยางเนง อ.สารภ 100

3 1063 นาย สชาต ตนมา 2733 ยางเนง อ.สารภ 100

4 1197 นางสาว เจนนภทร จกรทอง 2500 ยางเนง อ.สารภ 100

5 76 นาย บญม จฟ 3240 ยางเนง อ.สารภ 100

6 1592 นาย เกรกศกด คณตคณาธการ 3468 ยางเนง อ.สารภ 100

7 1409 นาย พชต ผองเกษร 3285 ยางเนง อ.สารภ 100

8 1977 นางสาว จราภรณ ไชยนอย 3921 ยางเนง อ.สารภ 100

800รวมเปนเงน

Page 139: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 266 นาง นาตยา คณรงษ(อมรศรสจจะ) 887 ไชยสถาน อ.สารภ 100 100

200รวมเปนเงน

Page 140: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 419 นางสาว ชวนพศ เพลย - ทากวาง อ.สารภ 100

2 893 นาง กลยา อนใจ 2182 ทากวาง อ.สารภ 100

3 1024 นาง พมพา กองตบ 2182 ทากวาง อ.สารภ 100

4 1025 นาย ธวช อนใจ 2182 ทากวาง อ.สารภ 100

5 1210 นาย สพจน หมวกคา 2554 ทากวาง อ.สารภ 100

6 1245 นาย อนชา ทองสข 1417 ทากวาง อ.สารภ 100

7 1246 นาย นวพล แกวกลยา 2987 ทากวาง อ.สารภ 100

8 994 นาย วฒนา วฒนกตตรตน 1981 ทากวาง อ.สารภ 100

9 1520 นาย วชระ พรหมจกร 3188 ทากวาง อ.สารภ 100

10 1323 นาย ปรชา หนทองแกว 2889 ทากวาง อ.สารภ 100

11 596 นางสาว จไรรตน ใหมจนทรแดง 489 ทากวาง อ.สารภ 100

12 2095 นาย ชาครต กองทม 4337 ทากวาง อ.สารภ 100

1200รวมเปนเงน

Page 141: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1493 นาย สรนทร พรหมพนส 3143 ทต.ทาสบเสา ลาพน 100

100รวมเปนเงน

Page 142: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 99 นาย อมร กงเกษม 738 ปาบง อ.สารภ 100

2 1597 นางสาว สาวตร มะโนคา 3487 ปาบง อ.สารภ 100

3 1647 นาย คธาวธ ศรเมองสข - ปาบง อ.สารภ 100

4 1581 นางสาว ลดดาวลย มชนะ 3486 ปาบง อ.สารภ 100

5 1599 นางสาว อรทย แสนพยอม 3467 ปาบง อ.สารภ 100

6 1427 นาย ชมสาย จนทนหอม 3145 ปาบง อ.สารภ 100

7 2093 นางสาว วไล จนทมา 4347 ปาบง อ.สารภ 100

8 2104 นาง บงกช แกวโขง 4280 ปาบง อ.สารภ 100

9 2108 นาง รสสคนธ แสงแกว 4279 ปาบง อ.สารภ 100

900รวมเปนเงน

Page 143: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1476 นาย ชาญกจ ประสบสมบต 3214 ชมภ อ.สารภ 100

2 1561 นาง วรรณวมล ใจทา 3353 ชมภ อ.สารภ 100

3 1562 นางสาว นฤมล สอนกล 3352 ชมภ อ.สารภ 100

4 1749 นาง ปญชรสม เขตกน 3737 ชมภ อ.สารภ (หกเงนบานาญฯ) 100

5 1701 นางสาว ทรรศนนทน วรโชตอดมศลป 3671 ชมภ อ.สารภ 100

6 1155 จาสบตร ประสทธ บวเตา 2883 ชมภ อ.สารภ 100

7 1827 นาง ศรทร จนตมา 3521 ชมภ อ.สารภ 100

8 836 นางสาว กฤตมา ชยชนนท 2076 ชมภ อ.สารภ 100

9 1857 นางสาว กมลทพย สมนา 1213 ชมภ อ.สารภ 100

10 195 นาย ปตพล มาระวชย 43 ชมภ อ.สารภ 100

11 151 นางสาว วรทธฐา ศรวสขจรภทร 2209 ชมภ อ.สารภ 100

12 2035 นาย ธญยวชร ขดทา 4264 ชมภ อ.สารภ 100

13 2109 นาง จราวรรณ สภาวจตร - ชมภ อ.สารภ 100

14 2110 นาง องออย แสนปญญา 4324 ชมภ อ.สารภ 100

15 2111 นางสาว ศรรตน สภาศร 4325 ชมภ อ.สารภ 100

1200รวมเปนเงน

Page 144: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 186 นาง ธนญวรน คงสตย(โรจนนธปภส 817 ขวมง อ.สารภ 100

2 1389 นาย อนพงค ฝนตะ 2861 ขวมง อ.สารภ 100

3 1296 นาย สมชาย ดวงทว 2988 ขวมง อ.สารภ 100

4 1741 นางสาว อจฉโรบล คมหนอแกว 1754 ขวมง อ.สารภ 100

5 1471 นาง กรรณการ นปณะ 1668 ขวมง อ.สารภ 100

6 141 นางสาว นวราห เรอนคา 821 ขวมง อ.สารภ 100

7 43 นาง พชรนทร บรคา 1911 ขวมง อ.สารภ 100

8 1028 นาง เกษร ไฝชมภ 1911 ขวมง อ.สารภ (สมทบพชรนทร) 100

9 1026 นาย ณรงคศกด บรคา 1911 ขวมง อ.สารภ (สมทบพชรนทร) 100

900รวมเปนเงน

Page 145: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 182 นาง ศรลกษณ เงาคา 1168 ดอนแกว อ.สารภ 100

2 545 นางสาว พรพภา ใจหนม 1171 ดอนแกว อ.สารภ 100

3 796 นางสาว วไลวรรณ บญยน 1521 ดอนแกว อ.สารภ 100

300รวมเปนเงน

Page 146: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 382 นาย พสกร สายปญญา 873 ทาวงตาล อ.สารภ (หกเงนบานาญฯ) 100 100

2 1249 นางสาว อรกญญา(พชญาภา) ชยสอน 2851 ทาวงตาล อ.สารภ 100 100

3 356 นางสาว นจรนทร ไชยวฒ 2800 ทาวงตาล อ.สารภ 100 100

4 389 นาง นฤมล เนยมศโรรตน 886 ทาวงตาล อ.สารภ 100 100

5 313 นางสาว นภสพร ทองหลอ 1200 ทาวงตาล อ.สารภ 100 100

6 562 นาง ดารนทร ชนะวฒน 875 ทาวงตาล อ.สารภ 100 100

7 563 นาง สพรรณ อตมะ(คามล) 1594 ทาวงตาล อ.สารภ 100 100

8 630 นางสาว นภสวรรณ ปนตาเสน 878 ทาวงตาล อ.สารภ 100 100

9 855 นางสาว พชรนทร สรนทรธรรม 1758 ทาวงตาล อ.สารภ 100 100

10 386 นาย สรฐ เมฆคนอง 1161 ทาวงตาล อ.สารภ 100 100

2000รวมเปนเงน

Page 147: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 908 นาง วรารตน เพชรพงษเกษม 2017 ทต.สารภ อ.สารภ 100

2 1464 นางสาว นวรตน สมเกต 832 ทต.สารภ อ.สารภ 100

3 1575 นาย ประวทย ใจมา 1776 ทต.สารภ อ.สารภ 100

4 1966 นางสาว ศรกานดา รตนงาม 4075 ทต.สารภ อ.สารภ 100

5 357 นาย พพฒน วรสทธดารง 2185 ทต.สารภ อ.สารภ 100

500รวมเปนเงน

Page 148: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 29 นาย พพฒนชย พฒนาตน 860 หนองผง อ.สารภ 100

2 764 นางสาว ชญชาดา(กตยา) เมองใจคา 1615 หนองผง อ.สารภ 100

3 944 นาย พลชยธร(สรชย) สวยสม 2407 หนองผง อ.สารภ 100

4 1142 นาย อภชาต แสงระยบ 2748 หนองผง อ.สารภ 100

5 49 สบตารวจเอกสมย ศรเรองฤทธ 861 หนองผง อ.สารภ 100

6 867 นาย สมเพชร เตชะรจพร 862 หนองผง อ.สารภ 100

7 502 นางสาว ปทมาพร ไชยวรรณ 1468 หนองผง อ.สารภ 100

8 858 นาย อเทน วสาปา 949 หนองผง อ.สารภ 100

9 1038 นางสาว สนนท ศรประไตย 2437 หนองผง อ.สารภ 100

10 1052 นาย วรโชต(ทวศกด) ถาแกว 3428 หนองผง อ.สารภ 100

11 1209 นางสาว จฑาพนธ สภานชาต 2409 หนองผง อ.สารภ 100

12 1505 นางสาว กรรณการ แสนวงค 2412 หนองผง อ.สารภ 100

13 1013 นาย สพจน กาบใบ 871 หนองผง อ.สารภ 100

14 1568 นาย ธรรมศกด พฒทอง 2485 หนองผง อ.สารภ 100

15 1694 นาง ศรพรรณ คามล 864 หนองผง อ.สารภ 100

16 1933 นาย เมธ คากย 3266 หนองผง อ.สารภ 100

17 1960 นางสาว วรา สขสวสด 4059 หนองผง อ.สารภ 100

18 1982 นางสาว พนนภา จนทรใส 3601 หนองผง อ.สารภ 100

19 2039 นาย ปรดา หนอคา 4045 หนองผง อ.สารภ 100

20 2081 นาง ทพวรรณ นภาภรณ 3818 หนองผง อ.สารภ 100

2000รวมเปนเงน

Page 149: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 675 นาย ทนกร ทองคาปน 1743 หนองแฝก อ.สารภ 100 100

200รวมเปนเงน

Page 150: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1574 นาย ยงยทธ ปะระมะ 3238 หนองแฝก อ.สารภ 100

100รวมเปนเงน

Page 151: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 94 นาย พทกขพงค เมธงกร 995 บานแหวน อ.หางดง 100

2 475 นาย จรญโรจน แกวมณ 205 บานแหวน อ.หางดง 100

3 1167 นาย ขวญชย ศร 207 บานแหวน อ.หางดง 100

4 1413 นางสาว วไลพร ภกด 3278 บานแหวน อ.หางดง 100

5 1414 นาง รชน ถาคาตบ 3276 บานแหวน อ.หางดง 100

6 251 นาย วระเชษฐ คาคง 206 บานแหวน อ.หางดง 100

7 1573 นาง กนตพร โนลา 2208 บานแหวน อ.หางดง 100

8 1321 นาง วรยาภรณ สขแวน 3100 บานแหวน อ.หางดง 100

9 1444 นาง ทพยวรรณ วงคมลหลา 3306 บานแหวน อ.หางดง 100

900รวมเปนเงน

Page 152: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 32 นางสาว กานตสร พลกรตพงศ 164 นาแพรพฒนา อ.หางดง 100

2 243 นางสาว อไรภรณ ปญญา 581 นาแพรพฒนา อ.หางดง 100

3 329 นางสาว อาพนธ ปนมละ 157 นาแพรพฒนา อ.หางดง 100

4 422 นาย สมยศ ลามาพสาร 160 นาแพรพฒนา อ.หางดง 100

5 693 นางสาว จารวรรณ มหาวน 159 นาแพรพฒนา อ.หางดง 100

6 716 นาย ณฐวฒ คาวงสวสด 153 นาแพรพฒนา อ.หางดง 100

7 1023 นาง สวย ลามาพสาร 160 นาแพรพฒนา อ.หางดง 100

8 1433 นาย วทยา คาปวน 1534 นาแพรพฒนา อ.หางดง 100

9 1624 นางสาว จนทพมพ ไชยอนทร 2360 นาแพรพฒนา อ.หางดง 100

10 1707 นางสาว วณชยา ศรวชย 3669 นาแพรพฒนา อ.หางดง 100

11 1723 นางสาว หทยทพย วรรณวงศ 3670 นาแพรพฒนา อ.หางดง 100

1100รวมเปนเงน

Page 153: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 505 นาง ชลดา สทธะนะ 1217 บานปง อ.หางดง 100

2 580 นางสาว ภาวน โพธมน 192 บานปง อ.หางดง 100

3 662 นางสาว ลดาวลย มลละ 970 บานปง อ.หางดง 100

4 910 นางสาว พศมย เศรษฐนนท 2169 บานปง อ.หางดง 100

5 1388 นาง ทศนย บญเรอง 3129 บานปง อ.หางดง 100

6 221 นาย จรชย รตนา 668 บานปง อ.หางดง 100

7 1691 นาง สนทร เรอนคา 2688 บานปง อ.หางดง 100

8 1692 นาย สทธเดช อนกล 2688 บานปง อ.หางดง 100

9 1769 นาย วระยทธ คาขาย 3766 บานปง อ.หางดง 100

10 1923 นาย พยนต อนใจมา 3963 บานปง อ.หางดง 100

11 1924 นาย พเชษฐ ใจฝน 3983 บานปง อ.หางดง 100

12 1975 นางสาว จนดารตน แกวกาวล 3990 บานปง อ.หางดง 100

13 1989 นาย ดวงฤทธ จนดาธ 4073 บานปง อ.หางดง 100

14 1990 นาย ณณภทร ลานนารกษ 4112 บานปง อ.หางดง 100

15 1008 นาง อรพนท จนตนา 1684 บานปง อ.หางดง 100

16 2082 นางสาว พจนารถ ยะใส 4260 บานปง อ.หางดง 100

17 2087 นาง วรวลญช คาขาย 4346 บานปง อ.หางดง 100

18 2088 นาย นชนนท ราเพชร 4345 บานปง อ.หางดง 100

19 2089 นางสาว วรรดา อนกอน 4344 บานปง อ.หางดง 100

1900รวมเปนเงน

Page 154: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 308 นาย ชยวฒ อยวงศ 150 สบแมขา อ.หางดง 100

2 443 นาง วราภรณ อนตะมา 165 สบแมขา อ.หางดง 100

3 668 นางสาว รตนาภรณ มะจนทร(แพทยเจรญ) 168 สบแมขา อ.หางดง 100

4 826 นางสาว ทศนย(สพชญา) ตนทรา(ชนะวฒน) 1830 สบแมขา อ.หางดง 100

5 579 นางสาว ดรณวรรณ เสมอใจ 820 สบแมขา อ.หางดง 100

6 1168 นาย พพฒน จาปญญะ 820 สบแมขา อ.หางดง 100

7 290 นาย เฉลมเกยรต ใจแกว 378 สบแมขา อ.หางดง 100

8 2062 นาย สมพงษ พรมเมองยอง 2073 สบแมขา อ.หางดง 100

9 2064 นางสาว ยพน ผดผอง 4247 สบแมขา อ.หางดง 100

10 2114 นางสาว ธรรณกฤต กรยาภรณ 4246 สบแมขา อ.หางดง 100

11 2115 นาย ศภเกยรต ศรสวรรณ 4322 สบแมขา อ.หางดง 100

1100รวมเปนเงน

Page 155: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 81 นางสาว วมลวลย ไชยกาญจน 1781 สนผกหวาน อ.หางดง 100

2 82 นาง วาสนา เดชพงษวรานนท 966 สนผกหวาน อ.หางดง 100

3 226 นาง สภาวรรณ คงอาย 1203 สนผกหวาน อ.หางดง 100

4 237 นางสาว ภทรภร ดษฏพงษ 29 สนผกหวาน อ.หางดง 100

5 336 จาเอก ศรณยพงศ จนทรนวล 637 สนผกหวาน อ.หางดง 100

6 1022 นางสาว พทยาภรณ สรนทรเซง - สนผกหวาน อ.หางดง(เรยกเกบคณศรณยพงศ) 100

7 577 นาง ชานกา(วไลรตน) รซอ 145 สนผกหวาน อ.หางดง 100

8 733 นาง นนทพทธ สรนทร 1680 สนผกหวาน อ.หางดง 100

9 888 นางสาว ณฏฐอารยา(วาสนา) เครอแกว 2172 สนผกหวาน อ.หางดง 100

10 896 นาย บรรจง สอนศร 198 สนผกหวาน อ.หางดง 100

11 897 นาย กตตธช แสงสงาศร 2210 สนผกหวาน อ.หางดง 100

12 982 นาย อเนก ทะจนทร 2470 สนผกหวาน อ.หางดง 100

13 1159 นางสาว รตนา วงศกนทา 2645 สนผกหวาน อ.หางดง 100

14 1740 นาย เจษฎา คาตบ - สนผกหวาน อ.หางดง (สมทบรตนา) 100

15 1255 นาย ธชชย หนอเมฆ 2723 สนผกหวาน อ.หางดง 100

16 1215 นาย สทศ ดอกพราว 2769 สนผกหวาน อ.หางดง 100

17 1969 นาย ธตวฒ ดอกพราว - สนผกหวาน อ.หางดง (สมทบสทศน) 100

18 1240 นาง สารศา ใจด 2722 สนผกหวาน อ.หางดง 100

19 1693 นาย ราชญ ใจด - สนผกหวาน อ.หางดง (สมทบสารศา) 100

20 1419 นาย ถนอม อนตะรกษา 2725 สนผกหวาน อ.หางดง 100

21 1786 นาง บวเหลยว อนตะรกษา - สนผกหวาน อ.หางดง (สมทบถนอม) 100

22 1730 นางสาว อภญญา สขสวสด 3662 สนผกหวาน อ.หางดง 100

23 2034 นาย สญชย พงศภคพล - สนผกหวาน อ.หางดง (สมทบอภญญา) 100

24 1236 นาย ประพนธ จนทรสย 2962 สนผกหวาน อ.หางดง 100

25 1412 นาง นงคนช จนทรสย 3277 สนผกหวาน อ.หางดง 100

Page 156: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

26 1263 นางสาว เพญศร ตาแกว 2720 สนผกหวาน อ.หางดง 100

27 1235 นาง ธญญรตน คงปาน 3651 สนผกหวาน อ.หางดง 100

28 1238 นาย บญฤทธ เรอนคา 2963 สนผกหวาน อ.หางดง 100

29 1251 นาย เจษฎาภรณ นวลสนท 3787 สนผกหวาน อ.หางดง 100

30 1252 นาย ศรพงษ อนใจ 3005 สนผกหวาน อ.หางดง 100

31 1253 นาย มรตม ปะมาละ 2966 สนผกหวาน อ.หางดง 100

32 1302 นาย อาทตย คาปน 2967 สนผกหวาน อ.หางดง 100

33 1548 นางสาว มะลวรรณ สายจตรนก 2965 สนผกหวาน อ.หางดง 100

34 1684 นาย พบ ตาสกอน 2724 สนผกหวาน อ.หางดง 100

35 1697 นาย กศล กอนสมา 3597 สนผกหวาน อ.หางดง 100

36 1703 นาย กาณฑ ไชยขนแกว 3305 สนผกหวาน อ.หางดง 100

37 1722 นาย เอก ยาลต 3595 สนผกหวาน อ.หางดง 100

38 1751 นาย ภรวฒน ไชยาคา 3324 สนผกหวาน อ.หางดง 100

39 1756 นาย นคร บตรเปย 3786 สนผกหวาน อ.หางดง 100

40 1757 นาย ดาเนน ผมขาว 3515 สนผกหวาน อ.หางดง 100

41 1774 นาย อานนท วงศปญญา 3603 สนผกหวาน อ.หางดง 100

42 1809 นาง พนมวรรณ ดวงแกว 2721 สนผกหวาน อ.หางดง 100

43 1818 นาย นยม ศรกนยา 3856 สนผกหวาน อ.หางดง 100

44 1825 นาย นท เทวน 3851 สนผกหวาน อ.หางดง 100

45 1929 นางสาว จฬาพร ขาวเขยว 3006 สนผกหวาน อ.หางดง 100

46 1937 นาย กมลพรหม อบลแยม 4033 สนผกหวาน อ.หางดง 100

47 1947 นางสาว พทธธรา พนธศาสตร 3416 สนผกหวาน อ.หางดง 100

48 1831 นาย อศมเดช กลแกว 411 สนผกหวาน อ.หางดง 100

49 1964 นางสาว จฑารตน จฉน 3653 สนผกหวาน อ.หางดง 100

50 1972 นาย ฐตรช ชยวงษ 4052 สนผกหวาน อ.หางดง 100

Page 157: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

51 1633 นางสาว สรรตน ฉลอม 142 สนผกหวาน อ.หางดง 100

52 2042 นางสาว จารวรรณ เอนปะเตน 4109 สนผกหวาน อ.หางดง 100

53 2048 นางสาว สทธาวลย ขจรเฟอง 4108 สนผกหวาน อ.หางดง 100

54 1686 นาง กมนวลย วงคทพย 3652 สนผกหวาน อ.หางดง 100

5400รวมเปนเงน

Page 158: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 10 นาง ทศพร ขอดแกว 200 หนองแกว อ.หางดง 100

2 1672 นาย พฒนสคณ ขอดแกว 200 หนองแกว อ.หางดง 100

3 11 นาง จรรตน ชยรตน(สภาวงศ) 3433 หนองแกว อ.หางดง 100

4 1627 นาย สรพงษ ชยรตน 3433 หนองแกว อ.หางดง 100

5 12 นาย ประพนธ ตยดง 202 หนองแกว อ.หางดง 100

6 1032 นาง กลยา ตยดง 202 หนองแกว อ.หางดง 100

7 444 นาง ศรวรรณ มลหลา 1467 หนองแกว อ.หางดง 100

8 1545 นาย วฒชย มลหลา 1467 หนองแกว อ.หางดง 100

9 1601 นาง สภาพร วงศชน 0 หนองแกว อ.หางดง 100

10 1602 นาย อนวฒน วงศชน 0 หนองแกว อ.หางดง 100

11 13 นางสาว พศมย ฟเดช 201 หนองแกว อ.หางดง 100

12 404 นางสาว รชนวรรณ ปนยศ 955 หนองแกว อ.หางดง 100

13 510 นางสาว ปณกา ศรแชม 1577 หนองแกว อ.หางดง 100

14 905 นางสาว สาวตร คาตย 0 หนองแกว อ.หางดง 100

15 906 นาง พชามณฑ คาขาว 0 หนองแกว อ.หางดง 100

16 1421 นางสาว ชนญชดา(รตตกาล) กนมะโน 2947 หนองแกว อ.หางดง 100

17 1526 นาง จราภร บญมา 0 หนองแกว อ.หางดง 100

18 1527 นาง เรอนแกว นตธรรมากล 0 หนองแกว อ.หางดง 100

19 1528 นาง อมพร บวสาย 0 หนองแกว อ.หางดง 100

20 1534 นางสาว ทองพรรณ ทองสข 0 หนองแกว อ.หางดง 100

21 1688 นาย ปยะ กตกศล 3564 หนองแกว อ.หางดง 100

22 1663 นาย ประพนธ จงประเสรฐ 3566 หนองแกว อ.หางดง 100

2200รวมเปนเงน

Page 159: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 427 นางสาว เพลนศร อนวฒนวงค 1423 ทต.หางดง อ.หางดง 100

2 40 นาย สพร ธรรมะ 152 ทต.หางดง อ.หางดง 100

3 172 นางสาว อญชล พทธกาญจนกล 176 ทต.หางดง อ.หางดง 100

4 864 นาย ธนชพงศ แสงพลสทธ 1831 ทต.หางดง อ.หางดง 100

5 645 นาย ภานวฒน ไชยวงค 1046 ทต.หางดง อ.หางดง 100

6 1533 นาง เยาวลกษณ ไชยวงค 1046 ทต.หางดง อ.หางดง(สมทบภานวฒน) 100

600รวมเปนเงน

Page 160: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 270 นางสาว แจมจตร จนทรมงคล 1331 หนองควาย อ.หางดง 100

2 1067 นางสาว เนตรลดา ตาอนตะ 2544 หนองควาย อ.หางดง 100

3 1203 นางสาว อารยพนธ จรง 1334 หนองควาย อ.หางดง 100

4 1803 นาย วสชาต พชย 3804 หนองควาย อ.หางดง 100

5 1946 นาง เพญศร เพชรนตย 4049 หนองควาย อ.หางดง 100

6 1974 นาย สพรรณ อดแอ 3279 หนองควาย อ.หางดง 100

7 1628 นาง พวงผกา พรหมมา 1798 หนองควาย อ.หางดง 100

8 2071 ร.ต.ต. จรวช เพงศร 2071 หนองควาย อ.หางดง(สมทบพวงผกา) 100

9 2072 นางสาว ชตกาญจน ภระคา 2072 หนองควาย อ.หางดง(สมทบพวงผกา) 100

900รวมเปนเงน

Page 161: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 288 นาย กมล ประทม 196 แมทาชาง อ.หางดง 100 100

2 684 นางสาว ศรญาภรณ กนทยา 2080 แมทาชาง อ.หางดง 100 100

3 685 นางสาว อญชรา พทธกาญจนกล 2081 แมทาชาง อ.หางดง 100 100

4 686 นางสาว นวลพรรณ ขนแจ 2079 แมทาชาง อ.หางดง 100 100

800รวมเปนเงน

Page 162: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 104 นางสาว ลดาวลย วฒนาโกศย 169 หารแกว อ.หางดง 100

2 992 นางสาว บณยนช(นลมล) ใจยศเสา 175 หารแกว อ.หางดง 100

3 1455 นาย พงษสยาม พรหมพทกษ 3131 หารแกว อ.หางดง 100

4 116 นางสาว จระพร แกวยศ 167 หารแกว อ.หางดง 100

5 297 นาย สรวชญ จนทรตา 2761 หารแกว อ.หางดง 100

6 272 นางสาว คนธรส อยคง 1374 หารแกว อ.หางดง 100

600รวมเปนเงน

Page 163: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1166 วาทร.ท. เอกนพนธ ปญโญ 1765 นาเกยน อ.อมกอย 100 100

2 869 นาง ระพพรรณ รปขาด 1767 นาเกยน อ.อมกอย 100 100

3 1593 นาย นกร ปวงกนทะ 2458 นาเกยน อ.อมกอย 100 100

4 1595 นาย ประพนธ ปญญาแกว 2474 นาเกยน อ.อมกอย 100 100

5 1596 นาย ศราวธ มาคา - นาเกยน อ.อมกอย 100 100

6 1603 นาย นมตร ปรชญาภวดล 2478 นาเกยน อ.อมกอย 100 100

7 1604 นาย กฤษฎา ปรชญาภวดล 2476 นาเกยน อ.อมกอย 100 100

8 2053 นาง สวตตา จมะล 3629 นาเกยน อ.อมกอย 100 100

9 2063 นางสาว สาลกา ผดงจาปา 3959 นาเกยน อ.อมกอย 100 100

1800รวมเปนเงน

Page 164: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 799 นาย ประสงค ป นา 1878 อมกอย อ.อมกอย 100

2 800 นางสาว วราภรณ ปนตบ 1637 อมกอย อ.อมกอย 100

3 1511 นาง จารวรรณ ปนแกว 3268 อมกอย อ.อมกอย 100

4 1396 นาย กมลภพ จนาวา 3057 อมกอย อ.อมกอย 100

5 1934 นาย สมศกด สมพงษ 4018 อมกอย อ.อมกอย 100

6 1729 นางสาว มาล ลาภสรพรชย 3701 อมกอย อ.อมกอย 100 100

7 2105 นาย สหชย ชยสมร 3177 อมกอย อ.อมกอย 100

800รวมเปนเงน

Page 165: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 278 นางสาว อจฉรา ธนนชย(กนทะคา) 380 นาคอเรอ อ.ฮอด 100 100

2 2125 นางสาว จฑาทพย ใสสวาง 4292 นาคอเรอ อ.ฮอด 100

3 2126 นางสาว วาล ใสสวาง 4293 นาคอเรอ อ.ฮอด 100

4 2127 นาง นภสา ใบแกว 4294 นาคอเรอ อ.ฮอด 100

500รวมเปนเงน

Page 166: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 152 นาง จนตนา หวนแดง 317 บานตาล อ.ฮอด 100

2 683 นาย อเทน ยะมา 1855 บานตาล อ.ฮอด 100

3 717 นาง เรอนคา คาปาตา 1875 บานตาล อ.ฮอด 100

4 744 นางสาว นนทนช แกวคา 1873 บานตาล อ.ฮอด 100

5 664 นาง วลภา เชอมชต(รงสยานนท) 325 บานตาล อ.ฮอด 100

6 1898 นางสาว ลภสรดา ตาตวงค - บานตาล อ.ฮอด 100

600รวมเปนเงน

Page 167: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 277 นางสาว รสสมารน สสด 1276 หางดง อ.ฮอด 100

2 214 นาง นนทนา บณยรกษ 316 หางดง อ.ฮอด 100

3 481 นาย มานต กนธยะ 504 หางดง อ.ฮอด 100

4 931 นาง นงคราญ จมผา 1822 หางดง อ.ฮอด 100

5 1369 นาง ศรจนทร แดงขาวเขยว 1198 หางดง อ.ฮอด 100

6 1393 นาย ธวช ภระมล 2195 หางดง อ.ฮอด 100

7 1580 นาย นพดล กมาล 3488 หางดง อ.ฮอด 100

8 1796 นางสาว ภทราพร ยะโอะ 3293 หางดง อ.ฮอด 100

800รวมเปนเงน

Page 168: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1394 นาย นนทวรรธณ บรรทา 2223 บอหลวง อ.ฮอด 100

100รวมเปนเงน

Page 169: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 737 นาย จกรพงษ จนตาบญ 2027 ทาขาม อ.ฮอด 100 100

2 740 นาย สรธญ สอนธ 2039 ทาขาม อ.ฮอด 100 100

3 755 นาย ชนะภย ยะรน 2048 ทาขาม อ.ฮอด 100 100

4 1273 นาง ชโก จนทศร 3025 ทาขาม อ.ฮอด 100 100

5 751 นาย บญชวย จนทศร 2041 ทาขาม อ.ฮอด 100 100

6 2040 จาสบเอก สมพงษ จนาวงค 2057 ทาขาม อ.ฮอด 100 100

1200รวมเปนเงน

Page 170: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1436 นาง เจตนา ญาตฝง 0 เทศบาลนครเชยงใหม 100

2 1437 นาง รตนา ศรสกจจา 0 เทศบาลนครเชยงใหม 100

3 1438 นางสาว พกล ขดเรอง 0 เทศบาลนครเชยงใหม 100

4 1439 นาง นาตยา เดดขาด 0 เทศบาลนครเชยงใหม 100

5 1440 นาง นนทธชพรรณ ยอดสวรรณ 0 เทศบาลนครเชยงใหม 100

6 1441 นาง เสาวรกษ ดลกขมารกษ 0 เทศบาลนครเชยงใหม 100

7 1442 นาย บญญฤทธ ชยนวน 0 เทศบาลนครเชยงใหม 100

8 1443 นาย ประภทร ดลกขมารกษ 0 เทศบาลนครเชยงใหม 100

9 1453 นาย นคม ศรสกจจา 0 เทศบาลนครเชยงใหม 100

900รวมเปนเงน

Page 171: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1583 นางสาว นตยศร ฐตโชตสกล 3497 อบจ.เชยงใหม 100

2 1097 นาย เกรยงไกร จนทรธมา 2700 อบจ.เชยงใหม 100

200รวมเปนเงน

Page 172: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 35 นาย ภมรพล กาลอ 961 สอ.ขถ.ชม 100

2 1014 นาย จรล กาลอ 961 สอ.ขถ.ชม 100

3 1015 นาง จนทรทา กาลอ 961 สอ.ขถ.ชม 100

4 1126 นาง บญช โยธาวง 2808 สอ.ขถ.ชม 100

5 1111 นางสาว นสรา วรรณดา 2280 สอ.ขถ.ชม 100

6 436 นางสาว สรนาฎ แสงสวรรณ 1571 สอ.ขถ.ชม 100

7 1016 นาง อนงค แสงสวรรณ 1571 สอ.ขถ.ชม 100

8 1954 นางสาว นภาวรรณ ปญญามอย 3696 สอ.ขถ.ชม 100

9 2050 นางสาว อจฉราพร วงศสวรรณ 3332 สอ.ขถ.ชม 100

900รวมเปนเงน

Page 173: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 496 นางสาว พฒนา ตากนทะ 1677 สอ.ขถ.ชม 100

2 1017 นาย สะอาด ตากนทะ 1677 สอ.ขถ.ชม 100

3 1018 นาง ดวงภา ตากนทะ 1677 สอ.ขถ.ชม 100

300รวมเปนเงน

Page 174: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1020 นาง วนด อนดาวงศ 1829 สอ.ขถ.ชม 100 100

2 1021 เดกหญง พรนภส ชตมา 1829 สอ.ขถ.ชม 100 100

3 636 นาง ธนญญา อนดาวงศ 1829 สอ.ขถ.ชม 100 100

4 1019 นาย มงคล อนดาวงศ 1829 สอ.ขถ.ชม 100 100

800รวมเปนเงน

Page 175: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1144 นาย พงศพศ วฒนพรพงศ 2702 นกจดการงานทะเบยนและบตร เทศบาลนครเชยงใหม 100 100

200รวมเปนเงน

Page 176: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 705 นางสาว ศรณญ(พรญา) มะโนแสน 1788 ทอยบาน 100 100

200รวมเปนเงน

Page 177: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 673 นาย คามล ตนใจ 1933 ทอยบาน 100 100

200รวมเปนเงน

Page 178: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1430 นาย อนนต ตาสมล 2393 ทต.มะเขอแจ จ.ลาพน 100 100

200รวมเปนเงน

Page 179: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 694 นางสาว อไรวรรณ บญใส 155 ทอยบาน 100

100รวมเปนเงน

Page 180: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1814 นางสาว อทยวรรณ มะโนชย 3998 ทอยบาน 100

100รวมเปนเงน

Page 181: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 894 นาง ดวงเดอน คงแสงดาว 1745 ทอยบาน 100

2 1029 นาง บญทอง วงศสถาน 1745 ทอยบาน 100

3 1030 นาย คาอาย วงคสถาน 1745 ทอยบาน 100

4 1031 นาย สบพงศ คงแสงดาว 1745 ทอยบาน 100

400รวมเปนเงน

Page 182: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 407 นางสาว นชจรา เจตะวน 1206 ทต.ทาเชยงทอง จ.ลาพน 100

2 1146 นาย ปนเพชร จมใจปน 1120 ทต.ทาเชยงทอง จ.ลาพน 100

200รวมเปนเงน

Page 183: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 31 นาง สภาวตร ศรบรณ 874 บานแปน จ.ลาพน 100

2 1169 นาย ธงชย ศรบรณ 874 บานแปน จ.ลาพน 100

200รวมเปนเงน

Page 184: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1918 นาย ไพรวลย ปญญา 3900 ทต.มะเขอแจ จ.ลาพน 100

2 1833 นาย สมศกด ปญญา(สมทบ) 3903 ทต.มะเขอแจ จ.ลาพน 100

200รวมเปนเงน

Page 185: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1420 นาย สถาพร ปญญาละ 2871 ทอยบาน 100

100รวมเปนเงน

Page 186: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 556 นาย บรรเจด ซองซะลย 1542 เจดยแมครว อ.สนทราย 100

100รวมเปนเงน

Page 187: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1318 นาง รงทวา บวขาว(จองด) 3115 อบต.ศรดอนมล จ.เชยงราย 100

100รวมเปนเงน

Page 188: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1779 นาย ชยยทธ ทาชมภ 264 เทศบาลนครเชยงใหม 100

100รวมเปนเงน

Page 189: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 126 นาย ธนภม โถสวรรณ 692 จางเหนอ จ.ลาปาง 100

100รวมเปนเงน

Page 190: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1132 นาง แสงดาว ใจยะ(กอคา) 2774 ทอยบาน 100

100รวมเปนเงน

Page 191: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 532 นาย อทย บงคมเนตร 357 ทอยบาน 100

100รวมเปนเงน

Page 192: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1551 นาย อภเชษฐ เพชรทอง 2792 ทอยบาน 100

100รวมเปนเงน

Page 193: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 80 นางสาว สงวาล วงศชมภ 784 บานเออม จ.ลาปาง 100

100รวมเปนเงน

Page 194: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 912 นาง พชรพร ยะจา 2220 บรรเทาสาธารณภย กทม. 100 100

200รวมเปนเงน

Page 195: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 979 นาย สมคด ประดบลาภศร 2505 ทอยบาน 100

100รวมเปนเงน

Page 196: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1328 สบเอก กรณยทธ คาออน 2315 หนองตอง อ.หางดง 100

100รวมเปนเงน

Page 197: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1247 นาย รงตะวน กนทะอ 2990 หนองชางคน จ.ลาพน 80 100

180รวมเปนเงน *หมายเหต คณรงตะวน มเงนฝากไวกบสมาคมฯ 20 บ. จงเรยกเกบเพมเพยง 180

Page 198: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 654 นาง นงลกษณ ทอนสวสด 267 นาดบ จ.ลาพน 100 100

200รวมเปนเงน

Page 199: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1716 นางสาว กนกพร สะตรน 3561 อบจ.พจตร 100 100

200รวมเปนเงน

Page 200: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 711 วาทร.ต. พทยา เรอนนอย 2003 ทอยบาน 100 100

200รวมเปนเงน

Page 201: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1457 นาย ตะวน อนตะวงศ 2905 ทอยบาน 100 100

200รวมเปนเงน

Page 202: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 192 นางสาว ทศนย สมซาง - อบจ.เชยงใหม 100 100

200รวมเปนเงน

Page 203: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1695 นางสาว วไลวรรณ หมนตา 3582 อบต.หนองหนาม จ.ลาพน 100 100

200รวมเปนเงน

Page 204: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1115 นาย เกต บญตาล 1590 ทอยบาน 100

100รวมเปนเงน

Page 205: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 113 นาย พสษฐพล(บรรดาศกดสทธวงค 3412 ทต.เหมองงา จ.ลาพน 50 100

150รวมเปนเงน

Page 206: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1668 นาง ยวรรณดา กลนทบ 3608 ลานหอย จ.สโขทย 100

100รวมเปนเงน

Page 207: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1709 นางสาว สทธดา เมองกอน 3432 ทต.เวยง จ.พะเยา 100

100รวมเปนเงน

Page 208: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1609 นางสาว ทศนยวรรณ สมบรณ 2986 สรรพากร 2 จ.สมทรปราการ 100

100รวมเปนเงน

Page 209: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 413 นาง ชมพวด วงคสถาน 1382 บานใหม จ.ลาปาง 100

100รวมเปนเงน

Page 210: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1096 นาง จรชยา เวชสคา 2614 ทอยบาน 100

100รวมเปนเงน

Page 211: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1053 นางสาว นาทพย พนธยานนท 2168 ทอยบาน 100

2 1090 นาย บรรจบ วรยง 2168 ทอยบาน 100

200รวมเปนเงน

Page 212: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1308 นาย อนพงษ ขตยะ 2317 ทองถนจงหวดเชยงใหม 100

100รวมเปนเงน

Page 213: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 22 นาย อภชาต เทพชา 830 ทต.บานกลาง จ.ลาพน 100

100รวมเปนเงน

Page 214: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1824 นางสาว นายกา ปญญา 3580 ทอยบาน 100

100รวมเปนเงน

Page 215: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1417 นาย ชมพล เงาสงห 2270 บอสล อ.ฮอด 100

100รวมเปนเงน

Page 216: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1383 นาง นลบล วรรณมะกอก 610 ทอยบาน 100

100รวมเปนเงน

Page 217: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1679 นาย ชาตชาย มาทพย 3690 อบจ.ลาพน 100

100รวมเปนเงน

Page 218: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 64 นาง ณชพณนตา(มณศกาญจนมณจนทรเตชภณ 1029 ทอยบาน 100

100รวมเปนเงน

Page 219: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1648 นาง วไลลกษณ บราณา 3351 ทอยบาน 100

100รวมเปนเงน

Page 220: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1510 นาง ลดดา หมนทา 2839 ทอยบาน 100

100รวมเปนเงน

Page 221: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1374 นาง วไล ขตกล 3171 ทอยบาน 100

100รวมเปนเงน

Page 222: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 261 นางสาว จนดา ศรมงคล 480 หนองปลาสะวาย จ.ลาพน 100

100รวมเปนเงน

Page 223: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 678 นาย อนสม แสงบญ 1774 ขนยวม จ.แมฮองสอน 100

100รวมเปนเงน

Page 224: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 2066 นางสาว สขแสงจนทร ประชาเรอนรศม 3916 แมยวมนอย จ.แมฮองสอน 100

100รวมเปนเงน

Page 225: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 333 นาย วรเชษฐ เดชพงษวรานนท 281 สรอย จ.แพร 100 100

200รวมเปนเงน

Page 226: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1092 นาง วนด บรหาร 2363 เทศบาลนครเชยงใหม 100 100

200รวมเปนเงน

Page 227: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1702 นาย นเวศน บญตน 3678 สรราช จ.ลาปาง 100 100

200รวมเปนเงน

Page 228: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1653 นางสาว เพยงจนทร แกวหนว 3626 ทอยบาน 100 100

200รวมเปนเงน

Page 229: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 474 นาย รณชย พงศพชราพนธ 1610 ทน.นครเชยงใหม 100 100

200รวมเปนเงน

Page 230: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 2005 นาง รมยชล วงศทพย 4124 ชอนสมบรณ จ.ลพบร 100 100

200รวมเปนเงน

Page 231: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 2047 นาง กลยา สมบรณ 4139 ทอยบาน 100 100

200รวมเปนเงน

Page 232: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1928 นางสาว ยพน บญญประภา - ทอยบาน 100 100

200รวมเปนเงน

Page 233: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

Page 234: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 870 นางสาว เสาวนย อดดวง 2427 ทต.แมตาว จ.ตาก 50 100 100

250รวมเปนเงน

Page 235: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 875 นางสาว กนนภฒน พรมจา 2224 ทอยบาน 50 - 100

150รวมเปนเงน

Page 236: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 250 นาง อมพร วงคโสภา 1356 ทอยบาน 100 100

200รวมเปนเงน

Page 237: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1758 นางสาว กลยานภทร ยาบญนะ 3771 ทอยบาน 50 100 100

250รวมเปนเงน

Page 238: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 1338 นาวสาว ภญรมณ(ปวณา) นนตะภม 2888 พฒนาชมชน จ.แมฮองสอน 50 100 100

250รวมเปนเงน

Page 239: µ ¤ µ · Á ¦µ³®r oµ¦µ µ¦nª o° ·É Á ¸¥ Ä®¤n · 2020. 6. 9. · ¸ÉÁ¨ ¸É µ º É° µ¤ »¨ Á¨ ¸É° ® nª¥ µ nµ 妻 ¸ Å ¦¥ ª´ ¦³¡

ท เลขทฌา ชอ นามสกล เลขทสอ. หนวยงาน คาบารงป63 ไกรยง วชระพงศ

สมาคมฌาปนกจสงเคราะหขาราชการสวนทองถนเชยงใหม

รายงานการเรยกเกบเงนสงเคราะหศพ เดอนมถนายน 2563

1 754 นางสาว รงนภา อตมะแกว 1368 หกผานธนาคารกรงไทย ของสหกรณฯ 50 100 100

2 1634 นางสาว สกญญา คาราพศ 3545 หกผานธนาคารกรงไทย ของสหกรณฯ 50 100 100

3 1762 นางสาว จราภร จนทรแฉลม 3611 หกผานธนาคารกรงไทย ของสหกรณฯ 100

4 1305 นาย ชนวชญ ธยานนท 3081 หกผานธนาคารกรงไทย ของสหกรณฯ 100

5 1465 นาย วรภพ มงด 2489 หกผานธนาคารกรงไทย ของสหกรณฯ 100

6 458 นางสาว สรกร พชยะสกล 3226 หกผานธนาคารกรงไทย ของสหกรณฯ 100

7 1784 นางสาว จารดา สพนธ 3660 หกผานธนาคารกรงไทย ของสหกรณฯ 100

900รวมเปนเงน