Transcript
 • 8/12/2019 Emrat e fituesve t shkolls s Policis, 18 Mars. Grupi i dyt

  1/27

  Drejtoria e Prgjithshme e Policis s ShtetitTiran. 19.03.2014

  Rez ltatet e testimit !r "i i D#t $at 1% mars 2014

  & "r' n$im arritn rez ltatet e m"oshtme(

  &R )*D+ ,-+.,.R .,.R R. T T+1. 1303 R+ST .&. %22. 1304 - S5 T+ .&. %13. 2020 T 6 7 5 S & %14. 1328 )* .&+* %18. 13:2 .R. R+ .R D* %1;. 183: , ) .R,. +&D %0:. 1338 6.S. + .&R+ :9%. 180% !7*& 7 .R, :%9. 12%9

 • 8/12/2019 Emrat e fituesve t shkolls s Policis, 18 Mars. Grupi i dyt

  2/27

  2:. 12;4 5 T. .,+R7 & :42%. 1;21 ) .R6+S :429. 1294 &. +R+ .&DR+T :430. 2044 5*=5 5. R & :331. 19:; 5+D ! .D+S :332. 1994 ) R+A+ !R+S+ D :333. 1;32 +- ) .R6+S :334. 2140 ) R ! &+ +&DR+T :338. 241: P ) )R+ST+ :23;. 1993 ST < !R+S. D+ :23:. 19:2 -R.! ! D+* :23%. 14%8 S5)R.T .R) &T :239. 1;91 ST* + < -+* :240. 128% S & 7 .,+ T*& :241. 23:1 7 ) ) *D+ & :242. 1;08 5*=5 .R6+& :243. 2388 S ) +T+ :244. 2318 PR.&! ) D+ :248. 1:8% T*S)

 • 8/12/2019 Emrat e fituesve t shkolls s Policis, 18 Mars. Grupi i dyt

  3/27

  ;9. 1%42 ) ) + < *R7 & ;9:0. 12;; + ., & . ;9:1. 1820 P P D5+, .R, ;9:2. 1:32 - < T7*& ;%:3. 124% ,.T .,+ + &* ;%:4. 1%21 5 P &+ < *R+ & ;%:8. 2418 P*R* )R+S7. ;%:;. 21:3 !*! +6 & ;%::. 2303 5+ ) 7D+ ;%:%. 1428 D.R6+S5+ .R+*& ;%:9. 1;4% )*&+ .S T ;%%0. 2182 S +5+ +R+S ;%%1. 1;%4 + * .6 ;%%2. 1%94 T.T !.&T+ & ;%%3. 1240 S5 5+&+ .,+ 7 & ;:%4. 20;0 , 5* +D +R ;:%8. 2148 D*) +RD+ ;:%;. 23:3 +,.R 7 ) *D+ & ;:%:. 2449 .)-. * .D+ ;:%%. 1909 *S, !.&T+ & ;:%9. 1%0; -.S5+R+ < *R.& ;:90. 1890 =5 )* + .R6+& ;:91. 1:41 5B) 7 < T +&D ;;92. 1;90 T5 & S 7 < -+ & ;;93. 12:4 - .&DR+ ;;94. 14%9 )*R+T .R +& ;;98. 1810 5*=5 7 .R, ;;9;. 232% )*DR ) .D+ ;;9:. 1943 .) !.RS+ ;;9%. 2038 6.R+ 5.&R+ ;;99. 2142 . + +* && ;;100. 1:83 .T5., 7 < 67* ;;

  101. 132: =5+) .&). &D ;;102. 1438 S 7 .R+*& ;;103. 23;4 T < ) *D+ & ;;104. 1980 5*=5 !.RT+ ;;108. 12;9 - + .&DR+ ;810;. 223: S ) 7 + & ;810:. 1:%3 *- &+

 • 8/12/2019 Emrat e fituesve t shkolls s Policis, 18 Mars. Grupi i dyt

  4/27

  111. 2188 . . + +R +&D ;8112. 1%33 S5.5 7 < *R7 & ;8113. 1%04 < *R.& ;8114. 1%:2 B B

 • 8/12/2019 Emrat e fituesve t shkolls s Policis, 18 Mars. Grupi i dyt

  5/27

  183. 139% ,BRT .R!BS ;3184. 13%3 RR

 • 8/12/2019 Emrat e fituesve t shkolls s Policis, 18 Mars. Grupi i dyt

  6/27

  198. 1:;1 5*=5 R+

 • 8/12/2019 Emrat e fituesve t shkolls s Policis, 18 Mars. Grupi i dyt

  7/27

  23:. 22;; ! S5+ 7 R!.& 8%23%. 22:: !*!* ) ,. 8%239. 1494 . 7 .R +&D 8%240. 203% ) RT+ 5.R D 8%241. 244: .P. . .D+ 8%242. 14;8 D.D* + .R7*& 8%243. 1322 -+STR+ .&+ 8%244. 22:% P S5+ ) R

 • 8/12/2019 Emrat e fituesve t shkolls s Policis, 18 Mars. Grupi i dyt

  8/27

  2:9. 224; *S, 7 + & 8;2%0. 19;9 -R &! !7*6 +& 8;2%1. 20:3 R + D 8;2%2. 2108 5 S &+ + +R7 & 8;2%3. 1801 - RD5+ .R +S 8;2%4. 1829 D+& .R, 8;2%8. 1:9; PB) < *!.RT 8;2%;. 224% -BTB + 7 + & 8;2%:. 181; P P .R, 8;2%%. 2324 D* , ) S 8;2%9. 240% - 7 )R.S5&+) 8;290. 19;3 ) P=5+ !+ -.RT 8;291. 1:%8 5 7

 • 8/12/2019 Emrat e fituesve t shkolls s Policis, 18 Mars. Grupi i dyt

  9/27

  321. 2043 P &. 5.R,.S 84322. 138; 6 T5 7 .R D 84323. 144% D* &+

  .R+S. D.RS. D 84

  324. 20%: D*! &+ + +R 84328. 1231 - ) + .&+ 8432;. 20%2 A.< + + +R 8432:. 1;98 . ,.T < -7*& 8432%. 1440 !*R. .R+S 84329. 1;1: +S ) .R6+S 84330. 1431 R.) .R+*& 84331. 1821 , R T+ .R, 84332. 1934 6R P+ !.R D 84333. 23:; .) ) *D+ & 84334. 1:82 S R + < TR+ 84338. 14%% - + .R D 8433;. 1%83 , R)

 • 8/12/2019 Emrat e fituesve t shkolls s Policis, 18 Mars. Grupi i dyt

  10/27

  3;1. 1323 S D .&+ 833;2. 144: SP T5 R .R+S. D 833;3. 194; !* !.RS*& 833;4. 1982 .S5+ !.RT+ 833;8. 241; -.& )R+ST A 833;;. 1384 =5 , &+ .R D 833;:. 1248 T ) .,+ 7 &* 833;%. 1:42 , R)* 7 < T, 833;9. 1;80 !7*&+ .S, 833:0. 1%2% S. +, 7 < *R+D*& 833:1. 183; B) .R,. +&D 833:2. 243; S5*T+ ) 7T+, 823:3. 18;% D*7 .R&+S 823:4. 1:19 !7 & < T7*& 823:8. 1%;0 A*S.

 • 8/12/2019 Emrat e fituesve t shkolls s Policis, 18 Mars. Grupi i dyt

  11/27

  403. 2234 S5)7 7 7 & 81404. 1941 STR*) !.R RD 81408. 2198 .)+ + 7.T*& 8140;. 1:30 , < T7*& 8140:. 239: ) + )*R - 8140%. 2118 ! &+ +,.RD+ 81409. 2014 + 5 RR7 & 81410. 1%82 S 5+T 7

 • 8/12/2019 Emrat e fituesve t shkolls s Policis, 18 Mars. Grupi i dyt

  12/27

  448. 13:0 5 D S5 7 .R D* 8044;. 19;4 , S) 7 !7.R!7+ 8044:. 1439 5 , 7 .R+S 8044%. 2083 5BS&+ D ) 80449. 1%12 S5) < *R+ & 80480. 1:0; . . + < T- RD5 80481. 1813 +S, 7 ) 7 .R, 80482. 1%8; S5.5

 • 8/12/2019 Emrat e fituesve t shkolls s Policis, 18 Mars. Grupi i dyt

  13/27

  4%:. 1:;9 D*)

 • 8/12/2019 Emrat e fituesve t shkolls s Policis, 18 Mars. Grupi i dyt

  14/27

  829. 1;;3 + * R+ .S,.R D* 4:830. 213: , +&DR+T 4:831. 1%%9 S. - !.&T7 & 4:832. 1:28 S5P T+ < T7*& 4:833. 221% D*ST+ 7*R!** 4:834. 20%; 5 T+7 + +R 4:838. 1:2; P+& R+ < T7*& 4:83;. 1232 )* .,+ 4:83:. 21;3 5BS +R , 4:83%. 218: 7 5* +RS 4:839. 1:81 R 7 < T*S 4:840. 1842 S5.5

  .R,+R.R,+R 4:

  841. 14:; P. .R7*& 4:842. 1;33 - ) + .R6+S 4:843. 22;% S) A+ 7 R!.& 4:844. 2112 & , + 6.& 4:848. 1:1; &DR.6 T 7 < T+*& 4:84;. 1884 5 R+ + .R,+R 4:84:. 2308 ,RR ) ) 7D+ 4:84%. 239; +6 &+ )*R - 4:849. 233% !*R+S5T+ ) .,.&T 4:880. 2209 ST < 7*&+D 4:

  881. 1;01 )* *&7 .R6+& 4:882. 1803 S + S+ .R, 4:883. 2240 A * + 7 + & 4:884. 22;0 ) R 7 7 R!.& 4:888. 1444 P. ,-+ .R+S 4:88;. 2403 ) - )R.& R 4:88:. 18:4 =5.-R 5+,+ .RT*& 4:88%. 12;: S5 &+ .&DR+ 4:889. 2330 5BS+ ) .+D+ 4:8;0. 131; - D+&+ .&!7. 4:8;1. 1;%; - R ) .6. +& 4:8;2. 21:0 + 7 +S,.T 4:8;3. 2402 P*T*,+ )* .T 4:8;4. 1930 )RB. + !.R D 4;8;8. 1:4; ! *! < T,+R 4;8;;. 1828 S.

 • 8/12/2019 Emrat e fituesve t shkolls s Policis, 18 Mars. Grupi i dyt

  15/27

  8:0. 13;% 6*D .R D 4;8:1. 1:11 . < T+,. 4;8:2. 220; &D*7 7*& 4;8:3. 1299 ).,- + .&DR+T 4;8:4. 1;:9 < RR ) . ! .& 4;8:8. 20%3 6.+ + + +R 4;8:;. 1443 D* *, 7 .R+S 4;8::. 20%% )*6 + + +R 4;8:%. 239% . . 7 )*R - 4;8:9. 21:% ) T.S5+ 7 ) P 4;8%0. 19;0 T < !. +, 4;8%1. 1%;9 A*) ! ,.&D 4;8%2. 14;9 S + 7 .R7*& 4;8%3. 1;04 D &+ .R6+& 4;8%4. 1489 D 7)* .R+*& 4;8%8. 1;;; &!* + .T+!R.7 4;8%;. 19:8 S.

 • 8/12/2019 Emrat e fituesve t shkolls s Policis, 18 Mars. Grupi i dyt

  16/27

  < *R+ &;12. 2039 ) D+ R+ 5.R!+ 48;13. 23;; D P+ ) *D+ & 48;14. 184; T ) .R,+R 48;18. 2048 , 5+R,. 48;1;. 1:;% - RD5*S5+

 • 8/12/2019 Emrat e fituesve t shkolls s Policis, 18 Mars. Grupi i dyt

  17/27

  ;83. 1988 +) !. +, 44;84. 1313 -R.! .&.* 44;88. 2423 ).R+ )R+ST+& 44;8;. 1%%0 + * !.& 44;8:. 24;0 )*7) .D7 & 44;8%. 1389 -R + .R D 44;89. 1:48 ) + < T,+R 44;;0. 1%1% P S5+ < *R+*& 44;;1. 12:1 5*=5 .&DR+ 44;;2. 1%10 T*P + < *R.& 44;;3. 1:%2 5.& 7

 • 8/12/2019 Emrat e fituesve t shkolls s Policis, 18 Mars. Grupi i dyt

  18/27

  ;98. 1%4; S5)*P+ < *R7 & 42;9;. 1:33 &D* + < T7*& 42;9:. 2248 -R.! 7 + & 42;9%. 1944 !7*& !.RS+ 42;99. 2100 =5 7 + +R 42:00. 2381 5BS.& 7 ) .6+S+ & 42:01. 1;82 S )* R+ .S,.R D 42:02. 2214 S. +,+ 7*&+D 42:03. 130; D T+ .&. 42:04. 23:2 .) 7 ) *D+ & 42:08. 19;1 6. + 7 !. +, 42:0;. 148: T*- + .R+*& 42:0:. 19:% , R)* ! *D+ & 42:0%. 1%2: !.R 7 < *R+D & 42:09. 1%:; , R !.& RD 42:10. 131: S5+ .&!7. +, 42:11. 1;20 +)R , .R6+S 42:12. 1:22 DB A.S5+ < T7*& 42:13. 1;30 )*DR .R6+S 42:14. 213; 5*=5 +&DR+T 42:18. 1:21 ) ,-.RR+ < T7*& 42:1;. 1329 S 7 .&). .D 42:1:. 1:92 S5 < , R 42:1%. 1302 S)*R .&. 42:19. 18:% 6*R .R6+& 42:20. 1%3; P.R< &D+ < *R7 & 42:21. 13:9 R+ .R- +& 42:22. 1;83 . , S R+ .S,.R D 42:23. 1:14 !*=5 7 < T+*& 41:24. 2088 .&. + +-R 5+, 41:28. 1:20 T5 + < T7*& 41:2;. 134: *S, .&=5+ 41

  :2:. 1;00 .S5+ .R6+& 41:2%. 204; *S,.& 7 5*S. +T* 41:29. 199: , ) 7 5 7D R 41:30. 203; D.R6.&+ 5.&R+ 41:31. 13;2 ,., .R D 41:32. 2380 !* + ) .6+S 41:33. 1;:1 D A+ .T .6 41:34. 13;8 R P* R+ .R D 41:38. 1383 S. .R D 41:3;. 1400 , &+ .R!BST 41

 • 8/12/2019 Emrat e fituesve t shkolls s Policis, 18 Mars. Grupi i dyt

  19/27

  :3:. 14;1 -.A 7 .R7*& 41:3%. 1%;% , ! ,.&D 41:39. 2128 5BS +&DR+T 41:40. 2483 5*=5 .D+ & 41:41. 1%03 R , < *R.& 41:42. 23%9 ) R ) *D7 & 41:43. 200: D+S5 5 ,+T 41:44. 21%% T < 7.T,+R 41:48. 23:4 )+ + ) *D+ & 41:4;. 204: DB-. + 5 R 41:4:. 2439 + ,7 .RT 41:4%. 2409 5*=5 )R.S5&+) 41:49. 2410 R + )R.S5&+) 41:80. 2192 5BS 7.T*& 41:81. 233; R , 7 ). ,.&D 41:82. 1430 S5TR. + .R+*& 41:83. 1940 R !.R T 41:84. 2230 ,*R+& 7 7 & 41:88. 223; !.R-*T+ 7 + & 40:8;. 1%%; -R +, R+ !.& + 40:8:. 1434 T* .R+*& 40:8%. 219% A ,+R &+ 7.6+ 40:89. 1320 .&+ T R. 40:;0. 1:3: )*)*,. + < T7*& 40:;1. 19:9 .STR.

 • 8/12/2019 Emrat e fituesve t shkolls s Policis, 18 Mars. Grupi i dyt

  20/27

  ::9. 20;1 +DR+S ) RT+ 40:%0. 18%; ,B

 • 8/12/2019 Emrat e fituesve t shkolls s Policis, 18 Mars. Grupi i dyt

  21/27

  %20. 23;1 , T+ ) *D+ 3%%21. 189: -.A+ R+ .R6+S 3%%22. 1:%4 ,.5,.T+

 • 8/12/2019 Emrat e fituesve t shkolls s Policis, 18 Mars. Grupi i dyt

  22/27

  %;2. 2010 S5+R 5 ,+T 3;%;3. 2028 SP 5+ 5 =5+ 3;%;4. 1381 R ) .&=5+ 3;%;8. 1%:1 .&. + ! ,.&T 3;%;;. 1411 5BS.S &+ .R+)S+ &* 3;%;:. 2031 ) S* 5.) R & 3;%;%. 231; -* + ) D+ 3;%;9. 1:9% A.R & < *!.RT 3;%:0. 1;9: .)+RR+ < -7 & 3;%:1. 2432 *S, &+ ) DR.T 3;%:2. 2129 PR ) +&DR+T 3;%:3. 1921 -*D+&+ !.&T7 & 3;%:4. 2481 . . + .D7 & 38%:8. 2191 . . + 7.T&*R 38%:;. 124: ) * + .,+ 7 &* 38%::. 1349 7 .&=5+ 38%:%. 2404 D+&. )R.& R 38%:9. 20%0 A*RR+ + +R 38%%0. 1%%4 - S5+ !.& + 38%%1. 18%4 A.5 7 .R6+& 38%%2. 2124 ) +R+&DR+T 38%%3. 1309 ) 7 .&. 38%%4. 1:0% + 7 < T- RD5 38%%8. 12;0 S5+, .,+&. 38%%;. 1%%: T* !.& + 34%%:. 2384 S).&D 7 ) *D+ & 34%%%. 1301 +)* .&. 34%%9. 1910 S T < !.&T7 & 34%90. 1441 SP 5* .R+S 34%91. 19%: .& 7 !R+S. 34%92. 14:3 +-R 5+, R+ .R7*& 34%93. 2041 !*R & 5.R+S 34

  %94. 1482 T R7 .R7* 34%98. 1432 - .R+*& 34%9;. 1%8: , R7

 • 8/12/2019 Emrat e fituesve t shkolls s Policis, 18 Mars. Grupi i dyt

  23/27

  904. 2024 -.) 5 =5+ 34908. 1380 ! .P+ .&=5+ 3490;. 2091 + +R - 3390:. 2104 S. +,+ + +R7 & 3390%. 13;0 7*S+

 • 8/12/2019 Emrat e fituesve t shkolls s Policis, 18 Mars. Grupi i dyt

  24/27

  94;. 1;14 6+ .R6+S 2%94:. 23%3 D+S5 &+ ) *D+ & 2%94%. 1;39

 • 8/12/2019 Emrat e fituesve t shkolls s Policis, 18 Mars. Grupi i dyt

  25/27

  9%%. 1:2: +S , 7 < T7*& 09%9. 22;4 &*! 7 R!.& 0990. 1;11 B

 • 8/12/2019 Emrat e fituesve t shkolls s Policis, 18 Mars. Grupi i dyt

  26/27

  "r )o$in1014. ethem Heleg SE ali'iE ar

  "r )o$in1018. < T7*& ) S+ SE ali'iE ar

  "r )o$in101;. +D+ G S5 R+ SE ali'iE ar

  "r )o$in101:. ) STR+*T S5 - &+ SE ali'iE ar

  "r )o$in101%. .S,.R+ D .S5+ SE ali'iE ar

  "r )o$in1019. .R.&+) +S, 7 SE ali'iE ar

  "r )o$in1020. !.&T+ & 5 S & 7 SE ali'iE ar

  "r )o$in1021. + +R7 & A.R+, 7 SE ali'iE ar

  "r )o$in1022. + +R A.< +7 SE ali'iE ar

  "r )o$in1023. .D7*& ) ) R. + SE ali'iE ar

  "r )o$in1024. .R& D* , =5 ) SE ali'iE ar

  "r )o$in1028. )R.S5&+) &. 7 SE ali'iEohet

  6arjanti102;. !.&T7 & R , SE ali'iEohet

  6arjanti102:. +RD+ ) ,. SE ali'iEohet

  6arjanti102%. .R+ D D*R + SE ali'iEohet

  6arjanti1029. .R+*& S 6 R+ SE ali'iEohet

  6arjanti1030. .R&.ST - . SE ali'iEohet

  6arjanti1031. + +R +S < 7 SE ali'iEohet

  6arjanti1032. ) . RT ,.R=5* SE ali'iEohet

  6arjanti1033. !7BST+& )* SE ali'iEohet

  6arjanti1034. .R!BS , ST < R 7 SE ali'iEohet

  6arjanti1038. .R,+R S5) SE ali'iEohet

  6arjanti103;. .R- +& +S ,+ SE ali'iEohet

  6arjanti

 • 8/12/2019 Emrat e fituesve t shkolls s Policis, 18 Mars. Grupi i dyt

  27/27

  103:. .R, &!* R+ SE ali'iEohet6arjanti

  103%. 7 + & R ,* SE ali'iEohet6arjanti

  1039. .&DR+T =5. + + SE ali'iEohet

  6arjanti1040. 5 )+ T.RP* SE ali'iEohet

  6arjanti1041. .R .& ) SE ali'iEohet

  6arjanti1042. 7 + & DR 5+ SE ali'iE ar

  "r )o$in


Recommended